2013R1368 — BG — 20.12.2013 — 000.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ) № 1368/2013 НА СЪВЕТА

от 13 декември 2013 година

за подкрепата на Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България и Словакия и за отмяна на регламенти (Евратом) № 549/2007 и (Евратом) № 647/2010

(ОВ L 346, 20.12.2013, p.1)


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 008, 11.1.2014,  31  (1368/2013)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ) № 1368/2013 НА СЪВЕТА

от 13 декември 2013 година

за подкрепата на Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България и Словакия и за отмяна на регламенти (Евратом) № 549/2007 и (Евратом) № 647/2010СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 203 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент ( 1 ),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Протокола относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз ( 2 ) България се задължи да затвори блокове 1 и 2 и блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй“, съответно до 31 декември 2002 г. и 31 декември 2006 г., и впоследствие да изведе от експлоатация на тези блокове. В съответствие със своите задължения България спря всички посочени блокове в рамките на съответните срокове.

(2)

Съгласно Протокол № 9 относно блок 1 и блок 2 на атомната електроцентрала „Бохунице V1“ в Словакия ( 3 ), приложен към Акта за присъединяване от 2003 г., Словакия се задължи да затвори блок 1 и блок 2 на АЕЦ „Бохунице V1“, съответно до 31 декември 2006 г. и 31 декември 2008 г., и впоследствие да изведе от експлоатация на тези блокове. В съответствие със своите задължения Словакия спря всички посочени блокове в рамките на съответните срокове.

(3)

В съответствие със задълженията си по съответния договор за присъединяване и с помощ от Съюза България и Словакия затвориха атомните електроцентрали „Козлодуй“ и „Бохунице V1“ и постигнаха значителен напредък към тяхното извеждане от експлоатация. Необходима е допълнителна работа, за да продължи напредъкът по настоящото обеззаразяване, демонтиране и управление на операциите, свързани с отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, и за да се проведе устойчивият процес към достигане на крайната фаза на извеждането от експлоатация съгласно съответните планове за извеждане от експлоатация, като същевременно се гарантира прилагането на най-високите стандарти на безопасност. Въз основа на наличните оценки завършването на работата по извеждане от експлоатация ще изисква значителни допълнителни финансови ресурси.

(4)

Преждевременното затваряне и последващото извеждане от експлоатация на АЕЦ „Бохунице V1“ с два реактора тип WWER 440 V 230 с общ капацитет 880 MW доведе, наред със социалните и енергийните последици, до значителна финансова тежест, свързана с преки и непреки разходи за Словакия.

(5)

Преждевременното затваряне и последващото извеждане от експлоатация на четири реактора тип WWER 440 V 230 на АЕЦ „Козлодуй“ с общ капацитет 1 760 MW създаде за българските граждани сериозна дългосрочна тежест, изразяваща се в последици за енергетиката, икономически и социални последици, както и последици, свързани с околната среда.

(6)

Съюзът се е ангажирал да подпомага България и Словакия в справянето с изключителната финансова тежест, породена от процеса на извеждане от експлоатация. От предприсъединителния период досега България и Словакия са получили значителна финансова подкрепа от Съюза, по-специално чрез програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“, създадени за периода 2007—2013 г. Финансовата подкрепа от Съюза по тези програми ще приключи през 2013 г.

(7)

След искането за допълнително финансиране от България, Литва и Словакия в предложението на Комисията за следващата многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г.: „Бюджет за стратегията „Европа 2020“ е предвидена сумата от 700 милиона евро от общия бюджет на Съюза за ядрена безопасност и извеждане от експлоатация. ►C1  От тази сума 860 милиона евро по цени за 2011 г., което е приблизително 969 милиона евро по текущи цени, ◄ са предвидени за нова програма за допълнителна подкрепа за извеждането от експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ „Бохунице V1“, блокове 1 и 2 на АЕЦ „Игналина“, както и блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ през периода 2014—2020 г.

(8)

Размерът на бюджетните задължения, определени за програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“, както и програмния период и разпределението на финансовите средства за програмите „Козлодуй“, „Бохунице“ и „Игналина“могат да бъдат преразгледани въз основа на резултатите от междинния и окончателния доклад за оценка.

(9)

Подкрепата по настоящия регламент следва да гарантира безпроблемното продължаване на извеждането от експлоатация и да бъде насочена към мерки за провеждане на устойчив процес към крайната фаза на извеждането от експлоатация, като същевременно се гарантира прилагането на най-високите стандарти за безопасност, тъй като тези мерки донасят най-голямата добавена стойност на Съюза, като крайната отговорност за ядрената безопасност остава за съответните държави членки. Настоящият регламент не засяга резултатите от каквито е да било бъдещи процедури, свързани с държавни помощи, които може да бъдат предприети в съответствие с членове 107 и 108 на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(10)

Настоящият регламент не засяга правата и задълженията на съответните държави членки по договорите за присъединяване, и по-специално по протоколите, посочени в съображения 1 и 2.

(11)

За да се осигури възможно най-голяма ефикасност, извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали по настоящия регламент следва да бъде извършено, като се ангажират най-добрите технически експерти и като се вземат надлежно предвид естеството и технологическите спецификации на блоковете, които предстои да бъдат затворени, като по този начин се отчитат най-добрите международни практики.

(12)

Дейностите, обхванати от настоящия регламент, и операциите, които те подкрепят, следва да са съобразени с приложимото право на Съюза и националното право. Извеждането от експлоатация на атомните електроцентрали по настоящия регламент следва да бъде извършено в съответствие със законодателството в областта на ядрената безопасност, по-специално Директива 2009/71/Евратом на Съвета ( 4 ), управлението на отпадъците, по-специално Директива 2011/70/Евратом на Съвета ( 5 ), както и околната среда, а именно Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 6 ) и Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 7 ).

(13)

Дейностите, обхванати от настоящия регламент, и операциите, които те подкрепят, следва да бъдат основани на актуализиран план за извеждане от експлоатация, който обхваща дейностите по извеждане от експлоатация, свързаните с тях график, разходи и необходими човешки ресурси. Разходите следва да бъдат установени съгласно международно признатите стандарти за оценка на разходите по извеждане от експлоатация, като например международната структура за оценяване на извеждане от експлоатация, публикувана съвместно от Агенцията за ядрена енергетика, Международната агенция за атомна енергия и Европейската комисия.

(14)

Комисията следва да гарантира ефективен контрол върху развитието на процеса на извеждане от експлоатация с цел гарантиране на най-високата добавена стойност на Съюза за финансовите средства, разпределени съгласно настоящия регламент, въпреки че крайната отговорност по извеждането от експлоатация остава за съответните държави членки. Това включва измерването на ефективността на изпълнението и оценката на коригиращите мерки по време на съответната програма.

(15)

Финансовите интереси на Съюза следва да бъдат защитени чрез прилагането на пропорционални мерки през целия цикъл на разходи, включително чрез предотвратяване, разкриване и разследване на нередности, възстановяване на загубени, погрешно платени или неправилно използвани средства и, когато е приложимо, налагане на санкции.

(16)

Тъй като целите на настоящия регламент, по-специално във връзка с осигуряването на достатъчни финансови ресурси за продължаването на безопасното извеждане от експлоатация, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а могат, поради обхвата и последиците на действието, да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(17)

В рамките на програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ за някои мерки може да е необходимо високо равнище на финансиране от Съюза, което при добре обосновани изключителни случаи може да възлезе на пълния размер на финансиране. При все това следва да се положат всички усилия за продължаване на практиката на съвместно финансиране, установена с предприсъединителната помощ и помощта, предоставена през периода 2007—2013 г. за дейностите по извеждане от експлоатация в България и Словакия, както и за привличане на съфинансиране и от други източници, когато е целесъобразно.

(18)

С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на приемането на годишните работни програми и подробните процедури за изпълнение. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 8 ).

(19)

Регламент (Евратом) № 549/2007 на Съвета ( 9 ) и Регламент (Евратом) № 647/2010 на Съвета ( 10 ) следва да бъдат отменени.

(20)

Надлежно бе отчетен Специален доклад №16/2011 на Сметната палата относно финансовата помощ на ЕС за извеждане от експлоатация на ядрени реактори в България, Литва и Словакия, съдържащите се в него препоръки и отговора на Комисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Предмет

Настоящият регламент създава програма за предоставянето на финансова подкрепа от Съюза за мерки, свързани с извеждането от експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ в България (наричана по-долу „програмата „Козлодуй“) и блокове 1 и 2 на АЕЦ „Бохунице V1“ в Словакия (наричана по-долу „програмата „Бохунице“) (двете заедно наричани по-долу „програмите „Козлодуй“ и„Бохунице“).

Член 2

Цели

1.  Общата цел на програмите „Козлодуй“ и„Бохунице“ е заинтересованите държави членки да бъдат подпомогнати при провеждането на устойчив процес към достигането на крайната фаза на извеждането от експлоатация на блокове 1—4 на „Козлодуй“ и блокове 1 и 2 на „Бохунице V1“ съгласно съответните им планове за извеждане от експлоатация, като същевременно се поддържа най-високо равнище на безопасност.

2.  В рамките на периодите на финансиране основните специфични цели на програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ са:

а) по отношение на програма „Козлодуй“:

i) извършване на демонтиране в турбинните отделения на блокове 1—4 и в прилежащите сгради, което следва да се измери въз основа на броя и вида на демонтираните системи;

ii) демонтиране на големи компоненти и оборудване в реакторните помещения на блокове 1—4, което следва да се измери въз основа на броя и вида на демонтираните системи и оборудване;

iii) безопасно управление на отпадъците в резултат на извеждането от експлоатация в съответствие с подробен план за управление на отпадъците, което следва да се измери въз основа на количеството и вида на безопасно обработените отпадъци;

б) по отношение на програма „Бохунице“:

i) извършване на демонтиране в турбинното отделение и прилежащите сгради на реактор V1, което следва да се измери въз основа на броя и вида на демонтираните системи;

ii) демонтиране на големи компоненти и оборудване в помещенията на реактор V1, което следва да се измери въз основа на броя и вида на демонтираните системи и оборудване;

iii) безопасно управление на отпадъците в резултат на извеждането от експлоатация в съответствие с подробен план за управление на отпадъците, което следва да се измери въз основа на количеството и вида на безопасно обработените отпадъци;

3.  Програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ може да включват също така мерки за поддържане на високо равнище на безопасност на блоковете в процес на извеждане от експлоатация, включително подкрепа във връзка с персонала на атомните електроцентрали.

Член 3

Бюджет

▼C1

1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ за периода 2014–2020 г. възлиза на 518 442 000 EUR по текущи цени. Тази сума се разпределя между програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“, както следва:

a) 293 032 000 EUR за програмата „Козлодуй“ за периода 2014—2020 г.;

б) 225 410 000 EUR за програмата „Бохунице“ за периода 2014—2020 г.

▼B

С настоящия регламент не се поемат никакви ангажименти за финансовите задължения по бъдещите многогодишни финансови рамки.

2.  Комисията извършва преглед на изпълнението на програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ и оценява напредъка по тях спрямо ключовите етапи и целевите дати, посочени в член 7, до края на 2017 г. в рамките на междинната оценка, предвидена в член 9. Въз основа на резултатите от тази оценка размерът на разпределените задължения, заделени за програмите „Козлодуй“ и„Бохунице“, както и програмният период и разпределението на средства между програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ и програмата „Игналина“, създадена с Регламент (Евратом) № 1369/2013 на Съвета ( 11 ), могат да бъдат преразгледани с цел отчитане на напредъка по изпълнението на програмите и гарантиране, че програмирането и разпределението на ресурсите се основават на реалните финансови потребности и капацитета за усвояване.

3.  Разпределените финансови средства за програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ може да покриват и разходи, свързани с дейности по подготовка, наблюдение, контрол, одит и оценка, необходими за управлението на съответната програма и за постигането на нейните цели. По-специално могат да бъдат покрити разходите, свързани с проучвания, експертни срещи, информационни и комуникационни дейности, включително институционална комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с общите цели на настоящия регламент, и разходите, свързани с мрежи на информационните технологии, насочени към обработка и обмен на информация, заедно с всички други разходи за техническа и административна помощ, понесени от Комисията при управлението на програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“.

Възможно е с разпределените финансови средства за програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ да бъдат покрити и разходите за техническа и административна помощ, необходима за осигуряване на прехода между програмите и мерките, приети съгласно регламенти (Евратом) № 549/2007 и (Евратом) № 647/2010.

Член 4

Предварителни условия

1.  До 1 януари 2014 г. България и Словакия вземат необходимите мерки за изпълнение на следните предварителни условия:

a) спазване на достиженията на Договора за Евратом в областта на ядрената безопасност, по-специално по отношение на транспонирането в националното право на директиви 2009/71/Евратом и 2011/70/Евратом;

б) установяване в национална рамка на план за финансиране, който набелязва общите разходи и предвижданите източници на финансиране, необходими за безопасното приключване на извеждането от експлоатация на реакторите, включително управлението на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, в съответствие с настоящия регламент;

в) представяне на Комисията на преработен подробен план за извеждане от експлоатация с разбивка с подробно описание на равнището на дейностите по извеждане от експлоатация, включително график и съответна структура на разходите въз основа на международно признат стандарт за оценка на разходите по извеждане от експлоатация.

2.  България и Словакия предоставят на Комисията необходимата информация за изпълнението на предварителните условия по параграф 1 най-късно до момента на поемане на бюджетно задължение през 2014 г.

3.  Комисията оценява информацията по параграф 2 при изготвянето на посочената в член 6, параграф 1 годишна работна програма за 2014 г. Ако има мотивирано становище на Комисията за наличие на нарушение съгласно член 258 ДФЕС поради неспазване на предварителното условие по параграф 1, буква а) или поради незадоволително изпълнение на предварителните условия по параграф 1, буква б) или в), решението за спиране на цялата финансова помощ от Съюза или на част от нея се взема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2. Това решение се отчита при приемането на годишната работна програма за 2014 г. Размерът на спряната помощ се определя според критериите, изложени в актовете за изпълнение, посочени в член 7.

Член 5

Форми на изпълнение

1.  Програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ се изпълнява чрез една или няколко от формите, предвидени в Регламент (ЕС,Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 12 ), по-специално чрез безвъзмездни средства и обществени поръчки.

2.  Комисията може да възложи предоставянето на финансовата помощ от Съюза по програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ на органите, предвидени в член 58, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом ) № 966/2012.

Член 6

Годишни работни програми

1.  В началото на всяка година Комисията чрез актове за изпълнение приема, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2, годишна работна програма за програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“, в която за всяка програма се посочват целите, очакваните резултати, свързаните с изпълнението показатели и графика за усвояването на средствата в рамките на всяко годишно финансово задължение.

2.  В края на всяка година Комисията изготвя доклад за напредъка по изпълнението на свършената през предходната година работа. Този доклад за напредъка се изпраща на Европейския парламент и на Съвета и служи за основа на приемането на следващата съвместна годишна работна програма.

Член 7

Подробни процедури за изпълнение

До 31 декември 2014 г. Комисията приема чрез актове за изпълнение подробни процедури за изпълнение за цялата продължителност на програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2. В тези актове за изпълнение по отношение на програмите се определят също така по-подробно целите, очакваните резултати, ключовите етапи, целевите дати, както и съответните показатели на изпълнението. В тях се съдържат и преработените подробни планове за извеждане от експлоатация, посочени в член 4, параграф 1, буква в), които служат като основа за наблюдението на напредъка и навременното постигане на очакваните резултати.

Член 8

Защита на финансовите интереси на Съюза

1.  Комисията взема подходящи мерки, за да гарантира, че когато се изпълняват дейности, финансирани съгласно настоящия регламент, финансовите интереси на Съюза са защитени чрез прилагането на превантивни мерки срещу измами, корупция и всякакви други незаконни дейности посредством ефективни проверки и, в случай че бъдат констатирани нередности, чрез възстановяване на неправомерно изплатените суми и, когато е целесъобразно, посредством ефективни, пропорционални и възпиращи санкции.

2.  Комисията или нейни представители и Сметната палата имат правомощия за извършване на одит по документи и на място на всички бенефициери, изпълнители и подизпълнители, които са получили финансови средства от Съюза.

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) има право да извършва контрол и проверки на място на икономическите оператори, заинтересовани пряко или косвено от финансиране от Съюза, в съответствие с процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 13 ) и в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета ( 14 ) с оглед да се установи евентуалното извършване на измама, корупция или всякакви други незаконни действия, засягащи финансовите интереси на Съюза във връзка със споразумение или решение за предоставяне на безвъзмездни средства или договор за финансиране от Съюза.

3.  Без да се засягат параграфи 1 и 2, споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации, както и споразуменията и решенията за предоставяне на безвъзмездни средства и договорите, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, съдържат разпоредби, изрично оправомощаващи Комисията, Сметната палата и OLAF в рамките на тяхната съответна компетентност да извършват одитите, контрола и проверките на място, посочени в същите параграфи.

Член 9

Междинна оценка

1.  До 31 декември 2017 г. Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, изготвя междинен доклад за оценка относно постигането на целите за всички мерки, свързани с програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“, на равнище резултати и въздействия, ефективността на използването на средствата и тяхната добавена стойност за Съюза с оглед приемането на решение за изменение или спиране на прилагането на мерките. При оценяването се разглеждат също така възможностите за изменение на специфичните цели и подробните процедури за изпълнение, описани съответно в член 2, параграф 2 и член 7.

2.  В междинната оценка се взема предвид напредъкът спрямо показателите за изпълнение, както е посочено в член 2, параграф 2.

3.  Комисията съобщава заключенията от оценката по параграф 1 на Европейския парламент и на Съвета.

Член 10

Окончателна оценка

1.  В тясно сътрудничество с държавите членки Комисията изготвя последваща оценка на ефективността и ефикасността на програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“, както и ефективността на финансираните мерки от гледна точка на въздействието, използването на ресурсите и добавената стойност за Съюза.

2.  В окончателната оценка се взема предвид напредъкът спрямо показателите за изпълнение, както е посочено в член 2, параграф 2.

3.  Комисията съобщава заключенията от оценката по параграф 1 на Европейския парламент и на Съвета.

Член 11

Комитет

1.  Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато становището на комитета трябва да бъде получено по писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, ако в рамките на срока за даване на становище, председателят на комитета вземе такова решение или обикновено мнозинство от членовете на комитета отправят такова искане.

Член 12

Преходни разпоредби

Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението, включително пълната или частичната отмяна, на съответните проекти, до тяхното приключване, или на финансовата помощ, отпусната от Комисията въз основа на регламенти (Евратом) № 549/2007 и (Евратом) № 647/2010 или въз основа на всякакво друго законодателство, приложимо за тази помощ към 31 декември 2013 г., като те продължават да се прилагат за съответните действия до приключването им.

Член 13

Отмяна

Регламенти (Евратом) № 549/2007 и (Евратом) № 647/2010 се отменят, считано от 1 януари 2014 г.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.( 1 ) Становище от 19 ноември 2013 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

( 2 ) ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 29.

( 3 ) ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 954.

( 4 ) Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации (ОВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 18).

( 5 ) Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 48).

( 6 ) Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации и за изменение на Директива 85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО, и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114).

( 7 ) Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).

( 8 ) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

( 9 ) Регламент (Евратом) № 549/2007 на Съвета от 14 май 2007 г. за изпълнението на Протокол № 9 относно блок 1 и блок 2 на атомната електроцентрала Бохунице V1 в Словакия, приложен към Акта относно условията за присъединяване към Европейския съюз на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (ОВ L 131, 23.5.2007 г., стр. 1).

( 10 ) Регламент (Евратом) № 647/2010 на Съвета от 13 юли 2010 г. относно финансова помощ на Съюза за извеждане от експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ в България ( „Програма Козлодуй“ ) (ОВ L 189, 22.7.2010 г., стр. 9).

( 11 ) Регламент (Евратом) № 1369/2013 на Съвета от 13 декември 2013 година за подкрепата на Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в Литва и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1990/2006 (Виж страница 7 от настоящия брой на Официален вестник.).

( 12 ) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

( 13 ) Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

( 14 ) Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).