02013R0812 — BG — 26.04.2018 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 812/2013 НА КОМИСИЯТА

от 18 февруари 2013 година

за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода и комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 239, 6.9.2013 г., стp. 83)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 518/2014 НА КОМИСИЯТА от 5 март 2014 година

  L 147

1

17.5.2014

►M2

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/254 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2016 година

  L 38

1

15.2.2017

 M3

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/543 НА КОМИСИЯТА от 23 януари 2018 година

  L 90

63

6.4.2018
▼B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 812/2013 НА КОМИСИЯТА

от 18 февруари 2013 година

за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода и комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и обхват

1.  В настоящия регламент са определени изискванията за енергийно етикетиране и предоставяне на допълнителна продуктова информация за водоподгреватели с номинална топлинна мощност ≤ 70 kW, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода с обем ≤ 500 литра и комплекти от водоподгревател с номинална топлинна мощност ≤ 70 kW и слънчево съоръжение.

2.  Настоящият регламент не се отнася за:

а) водоподгреватели, специално предназначени да използват газообразни или течни горива, произведени предимно от биомаса;

б) водоподгреватели, използващи твърди горива;

в) водоподгреватели, попадащи в обхвата на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 1 );

г) комбинирани топлоизточници за отопление и БГВ съгласно определението в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 811/2013 на Комисията ( 2 );

д) водоподгревателите, които не могат да поемат товаров профил дори и с най-малката сумарна топлинна енергия от стойностите, посочени в приложение VII, таблица 3;

е) водоподгревателите, предназначени единствено за приготвянето на горещи напитки и/или храни.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, формулирани в член 2 от Директива 2010/30/ЕС, за целите на настоящия регламент се прилагат и следните определения:

1) „водоподгревател“ („water heater“) означава съоръжение, което има следните характеристики:

а) свързано е с външна водоснабдителна линия за питейни или санитарни нужди;

б) генерира и предава топлинна енергия, необходима за подаването на гореща вода за питейни или санитарни нужди, в количества и с дебити в дадени времеви интервали; и

в) оборудвано е с един или повече топлогенератори;

2) „топлогенератор“ („heat generator“) означава онази част от водоподгревателя, която генерира топлинна енергия посредством един или повече от следните процеси:

а) изгаряне на изкопаеми горива и/или горива от биомаса;

б) използване на ефекта на Джаул-Ленц в електросъпротивителни нагреватели;

в) улавяне на топлина от въздушната, водната или почвената заобикаляща среда и/или на отпадна топлина;

3) „номинална топлинна мощност“ („rated heat output“) означава обявената топлинна мощност, изразена в kW, на водоподгревател, използван за подгряване на вода при стандартни условия;

4) „топлоакумулиращ обем“ („storage volume“ — V) означава номиналният воден обем на топлоакумулиращ резервоар за гореща вода, изразен в литри

5) „стандартни условия“ („standard rating conditions“) означава работните условия на водоподгревателите, при които се определя номиналната топлинна мощност, енергийната ефективност при подгряването на вода и нивото на шум, както и работните условия на топлоакумулиращите резервоари за гореща вода, при които се определят топлинните загуби при нулев товар (standing loss);

6) „биомаса“ („biomass“) означава биоразградимата част на продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство (включително вещества с растителен и животински произход), горското стопанство и свързаните с тях отрасли, включително рибарство и аквакултури, както и биоразградимата част на промишлени и битови отпадъци;

7) „гориво от биомаса“ („biomass fuel“) означава газообразно или течно гориво, произведено от биомаса;

8) „изкопаемо гориво“ („fossil fuel“) означава течно или газообразно фосилно гориво с органичен произход;

9) „топлоакумулиращ резервоар за гореща вода“ означава резервоар за гореща вода за битови нужди и/или за отоплителни цели, включително за вода с всякакви добавки, който няма собствен топлогенератор, с изключение евентуално на един или повече резервни потопяеми нагреватели;

10) „резервен потопяем нагревател“ („back-up immersion heater“) е електросъпротивителен нагревател, използващ ефекта на Джаул-Ленц, който е съставна част на топлоакумулиращ резервоар за гореща вода и генерира топлина само когато захранването от външен топлинен източник е прекъснато (включително през периодите за поддръжка) или при авария на външния топлинен източник; или който е съставна част на резервоар за гореща вода на слънчева инсталация и осигурява топлина, когато слънчевата енергия е недостатъчна за постигане на желаното равнище на комфорт;

11) „слънчево съоръжение“ („solar device“) означава изцяло слънчева система, слънчев колектор, резервоар за гореща вода на слънчева инсталация или помпа в колекторния контур, които се предлагат самостоятелно на пазара;

12) „изцяло слънчева инсталация“ означава система, оборудвана с един или повече слънчеви колектори и резервоари за гореща вода и евентуално помпи в колекторния контур и други елементи; изцяло слънчевите инсталации се предлагат на пазара като цялостни системи и не са оборудвани с топлогенератор, с изключение евентуално на един или повече резервни потопяеми водонагреватели;

13) „комплект от водоподгревател и слънчево съоръжение“ означава комплект от продукти, предлаган на крайния потребител, съдържащ един или повече топлоизточници и едно или повече слънчеви съоръжения, като всички продукти се предлагат на пазара самостоятелно;

14) „енергийна ефективност при подгряването на вода“ („water heating energy efficiency“ — ηwh ), изразена в проценти, означава отношението между полезната енергия, осигурявана от водоподгревател или от комплект на водоподгревател и слънчево съоръжение, и необходимата енергия за нейното генериране;

15) „ниво на шум“ („sound power level“ — LWA ) означава нивото на звуковата мощност по крива А в помещение и/или на открито, изразено в dB;

16) „топлинни загуби при нулев товар“ („standing loss“ — S), изразени във W, означава топлинните загуби, дължащи се на дисипация на топлина от резервоар за гореща вода в заобикалящата среда, при дадена температура на водата и на околния въздух;

17) „термопомпен водоподгревател“ („heat pump water heater“) означава водоподгревател, който за генерирането на топлинна енергия използва топлина от заобикалящата среда — от въздушен, воден или земен източник, и/или отпадна топлина.

Допълнителни определения за целите на приложения II—IX са дадени в приложение I.

Член 3

Отговорности на доставчиците и времеви график

1.  От 26 септември 2015 г. доставчиците, предлагащи на пазара или пускащи в експлоатация водоподгреватели, включително и интегрирани в комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение, трябва да осигуряват следното:

а) за всеки водоподгревател се осигурява отпечатан етикет с формат и информационно съдържание съгласно приложение III, точка 1.1, в съответствие с класовете на енергийна ефективност при подгряване на вода, посочени в приложение II, точка 1, като: за термопомпените водоподгреватели отпечатан етикет се осигурява поне върху опаковката на топлогенератора; за водоподгревателите, предназначени да се използват в комплекти на водоподгревател и слънчево съоръжение, се осигурява втори етикет, съответстващ на формата и информационното съдържание, определени в приложение III, точка 3;

б) за всеки водоподгревател се осигурява продуктов фиш съгласно посоченото в приложение IV, точка 1, като: за термопомпените водоподгреватели се осигурява продуктов фиш поне за топлогенератора; за водоподгревателите, предназначени да се използват в комплекти на водоподгревател и слънчево съоръжение, следва да се осигурява втори фиш, съгласно посоченото в приложение IV, точка 4;

в) на органите на държавите членки и на Комисията при поискване се предоставя техническата документация съгласно посоченото в приложение V, точка 1;

г) във всяка реклама, отнасяща се за конкретен модел водоподгревател и съдържаща енергийна или ценова информация, се посочва класът на енергийна ефективност при подгряване на вода на съответния модел при средни климатични условия;

д) във всеки технически промоционален материал, отнасящ се за конкретен модел водоподгревател и описващ неговите конкретни технически параметри, се посочва класът на енергийна ефективност при подгряване на вода на съответния модел, при средни климатични условия;

▼M1

е) за всеки модел водоподгревател се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 1.1 от приложение III, в съответствие с класовете за енергийна ефективност при подгряване на вода, определени в точка 1 от приложение II;

ж) за всеки модел водоподгревател се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, както е определен в точка 1 от приложение IV, като за термопомпените водоподгреватели такъв електронен продуктов фиш се предоставя поне за топлогенератора.

▼B

От 26 септември 2017 г. за всеки водоподгревател се осигурява отпечатан етикет с формат и информационно съдържание съгласно приложение III, точка 1.2, в съответствие с класовете на енергийна ефективност при подгряване на вода, посочени в приложение II, точка 1, като: за комбинираните термопомпени агрегати отпечатаният етикет се осигурява поне върху опаковката на топлогенератора.

▼M1

От 26 септември 2017 г. за всеки модел водоподгревател се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 1.2 от приложение III, в съответствие с класовете за енергийна ефективност при подгряване на вода, определени в точка 1 от приложение II.

▼B

2.  От 26 септември 2015 г. доставчиците, предлагащи на пазара или пускащи в експлоатация топлоакумулиращи резервоари за гореща вода, трябва да осигуряват следното:

а) за всеки водоподгревател се осигурява отпечатан етикет с формат и информационно съдържание съгласно приложение III, точка 2.1, в съответствие с класовете на енергийна ефективност в приложение II, точка 2;

б) осигурява се продуктов фиш съгласно посоченото в приложение IV, точка 2;

в) на органите на държавите членки и на Комисията при поискване се предоставя техническата документация съгласно посоченото в приложение V, точка 2;

г) във всяка реклама, отнасяща се за конкретен модел топлоакумулиращ резервоар за гореща вода и съдържаща енергийна или ценова информация, се посочва класът на енергийна ефективност на съответния модел;

д) във всеки технически промоционален материал, отнасящ се за конкретен модел топлоакумулиращ резервоар за гореща вода и описващ неговите конкретни технически параметри, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел;

▼M1

е) за всеки модел топлоакумулиращ резервоар за гореща вода се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 2.1 от приложение III, в съответствие с класовете за енергийна ефективност, определени в точка 2 от приложение II;

ж) за всеки модел топлоакумулиращ резервоар за гореща вода се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в точка 2 от приложение IV.

▼B

От 26 септември 2017 г. за всеки водоподгревател се осигурява отпечатан етикет с формат и информационно съдържание съгласно приложение III, точка 2.2, в съответствие с класовете на енергийна ефективност при подгряване на вода, посочени в приложение II, точка 2.

▼M1

От 26 септември 2017 г. за всеки топлоакумулиращ резервоар за гореща вода се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 2.2 от приложение III, в съответствие с класовете за енергийна ефективност, определени в точка 2 от приложение II.

▼B

3.  От 26 септември 2015 г. доставчиците, предлагащи на пазара или пускащи в експлоатация слънчеви съоръжения, трябва да осигуряват следното:

а) продуктов фиш съгласно посоченото в приложение IV, точка 3;

б) на органите на държавите членки и на Комисията при поискване се предоставя техническа документация съгласно посоченото в приложение V, точка 3;

▼M1

в) за всеки модел слънчево съоръжение се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в точка 3 от приложение IV.

▼B

4.  От 26 септември 2015 г. доставчиците, които предлагат на пазара и/или пускат в експлоатация комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение, трябва да осигуряват следното:

a) за всеки комплект от водоподгревател и слънчево съоръжение се осигурява отпечатан етикет с формат и информационно съдържание съгласно приложение III, точка 3, в съответствие с класовете на енергийна ефективност в приложение II, точка 1;

б) за всеки комплект от водоподгревател и слънчево съоръжение се осигурява продуктов фиш съгласно посоченото в приложение IV, точка 4;

в) на органите на държавите членки и на Комисията при поискване се предоставя техническата документация съгласно посоченото в приложение V, точка 4;

г) във всяка реклама, отнасяща се за конкретен модел на комплект от водоподгревател и слънчево съоръжение, и съдържаща енергийна или ценова информация, се посочва класът на енергийна ефективност на съответния модел при средни климатични условия;

д) във всеки технически промоционален материал, отнасящ се за конкретен модел на комплект от водоподгревател и слънчево съоръжение, и описващ неговите конкретни технически параметри, се посочва класът на енергийна ефективност при подгряване на вода на съответния модел при средни климатични условия;

▼M1

е) за всеки модел, включващ комплект от водоподгревател и слънчево съоръжение, се предоставя на търговците електронен етикет във формата и с информацията, посочени в точка 3 от приложение III, в съответствие с класовете за енергийна ефективност при подгряване на вода, определени в точка 1 от приложение II;

ж) за всеки модел, включващ комплект от водоподгревател и слънчево съоръжение, се предоставя на търговците електронен продуктов фиш, съответстващ на изискванията в точка 4 от приложение IV.

▼B

Член 4

Отговорности на дистрибуторите

1.  Дистрибуторите на водоподгреватели трябва да осигуряват следното:

а) на всеки водоподгревател на мястото на продажба следва да има поставен етикет, осигурен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 1, съгласно посоченото в приложение III, точка 1, върху предната външна страна на съоръжението, така че да е добре видим;

▼M1

б) водоподгревателите, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния водоподгревател, се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с точка 1 от приложение VI, освен ако офертата се прави чрез Интернет, в който случай са валидни разпоредбите в приложение X;

▼B

в) във всяка реклама, отнасяща се за конкретен модел водоподгревател и съдържаща енергийна или ценова информация, се посочва класът на енергийна ефективност при подгряване на вода на съответния модел при средни климатични условия;

г) във всеки технически промоционален материал, отнасящ се за конкретен модел водоподгревател и описващ неговите конкретни технически параметри, се посочва класът на енергийна ефективност при подгряване на вода на съответния модел, при средни климатични условия.

2.  Дистрибуторите на топлоакумулиращи резервоари за гореща вода трябва да осигуряват следното:

а) на всеки топлоакумулиращ резервоар за гореща вода на мястото на продажба следва да има поставен етикет, осигурен от доставчиците в съответствие с член 3, параграф 2, съгласно посоченото в приложение III, точка 2, върху предната външна страна на съоръжението, така че да е добре видим;

▼M1

б) топлоакумулиращите резервоари за гореща вода, предлагани за продажба, наемане или купуване на изплащане по такъв начин, че е вероятно крайният потребител да няма възможност да види топлоакумулиращия резервоар, както е изложен на мястото за продажба, се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с точка 2 от приложение VI, освен ако офертата се прави чрез Интернет, в който случай са валидни разпоредбите в приложение X;

▼B

в) във всяка реклама, отнасяща се за конкретен модел и съдържаща енергийна или ценова информация, се посочва класът на енергийна ефективност на съответния модел;

г) във всеки технически промоционален материал, отнасящ се за конкретен модел топлоакумулиращ резервоар за гореща вода и описващ неговите конкретни технически параметри, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел.

3.  Дистрибуторите, предлагащи комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение, трябва да осигуряват, на базата на етикетите и фишовете, предоставени от доставчиците в съответствие с член 3, параграфи 1, 3 и 4, следното:

а) енергийната ефективност при подгряване на вода и съответно класът на енергийна ефективност при подгряване на вода следва да са посочени във всяка оферта за конкретен комплект при средни, по-студени или по-топли климатични условия (според случая), като върху комплекта се вижда етикетът, определен в приложение III, точка 3, и се осигурява фишът, определен в приложение IV, точка 4, надлежно попълнени в съответствие с характеристиките на този комплект;

▼M1

б) комплектите от водоподгревател и слънчево съоръжение, предлагани за продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по начин, при който не се очаква крайният потребител да види изложен съответния комплект от водоподгревател и слънчево съоръжение, се търгуват с информацията, предоставена в съответствие с точка 3 от приложение VI, освен ако офертата се прави чрез Интернет, в който случай са валидни разпоредбите в приложение X;

▼B

в) във всяка реклама, отнасяща се за конкретен модел на комплект от водоподгревател и слънчево съоръжение и съдържаща енергийна или ценова информация, се посочва класът на енергийна ефективност при подгряване на вода при средни климатични условия на съответния модел;

г) във всеки технически промоционален материал, отнасящ се за конкретен модел на комплект от водоподгревател и слънчево съоръжение, и описващ неговите конкретни технически параметри, се посочва класът на енергийна ефективност при подгряване на вода при средни климатични условия на съответния модел.

Член 5

Методи за измерване и изчисляване

Предоставяната съгласно членове 3 и 4 информация трябва да е получена чрез надеждни, точни и възпроизводими методики на измерване и изчисляване, които се основават на признатите съвременни методи на измерване и изчисляване, съгласно посоченото в приложение VII.

Член 6

Верификационна процедура за цели във връзка с пазарния надзор

При оценка на съответствието на обявения клас на енергийна ефективност при подгряването на вода, на енергийната ефективност при подгряването на вода, на годишното енергопотребление и на нивото на шум на водоподгревателите, както и на обявения клас на енергийна ефективност и на топлинните загуби при нулев товар на топлоакумулиращите резервоари за гореща вода, държавите членки следва да прилагат процедурата, посочена в приложение IX.

Член 7

Преразглеждане

Не по-късно от пет години след неговото влизане в сила Комисията следва да преразгледа настоящия регламент във връзка с техническия прогрес. При преразглеждането следва да бъдат оценени по-специално значимите промени в пазарните дялове на различните видове съоръжения, както и доколко са подходящи фишът и етикетът за комплект от продукти, определени съответно в приложение III, точка 3 и приложение IV, точка 4.

Член 8

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения, валидни за приложения II—IX

За целите на приложения II—IX се прилагат следните определения:

1) „конвенционален водоподгревател“ („conventional water heater“) означава водоподгревател, който генерира топлинна енергия, използвайки изгарянето на фосилни горива и/или горива от биомаса и/или ефекта на Джаул-Ленц в електросъпротивителни нагреватели;

2) „слънчев водоподгревател“ („solar water heater“), означава водоподгревател, имащ един или повече слънчеви колектори, топлоакумулиращи водни резервоари, топлогенератори и в някои случаи помпи в колекторния контур, както и други елементи; слънчевият водоподгревател се предлага на пазара като цялостно единно съоръжение;

3) „товаров профил“ („load profile“) означава дадена последователност на водочерпения, както е посочено в приложение VII, таблица 3; всеки водоподгревател съответства на поне един товаров профил;

4) „водочерпене“ („water draw-off“) означава дадена комбинация от полезен воден дебит, полезна температура на водата, полезно енергийно съдържание и температура при върхово потребление, както е посочено в приложение VII, таблица 3;

5) „полезен воден дебит“ („useful water flow rate“ — f) означава минималният дебит, изразен в литри за минута, при който черпенето на гореща вода започва да влияе на сумарната топлинна енергия, както е посочено в приложение VII, таблица 3;

6) „полезна температура на водата“ („useful water temperature“ — Tm ) означава температурата на водата, изразена в градуси Целзий, при която черпенето на гореща вода започва да влияе на сумарната топлинна енергия, както е посочено в приложение VII, таблица 3;

7) „полезно топлинно съдържание“ („useful energy content“ — Q tap ) означава топлинното съдържание на горещата вода, изразено в kWh, подавано при температура, равна или по-висока от полезната температура на водата, и съответно при дебити, равни или по-големи от полезния дебит на водата, както е посочено в приложение VII, таблица 3;

8) „топлинно съдържание на горещата вода“ („energy content of hot water“) означава произведението на специфичния топлинен капацитет на водата, средната температурна разлика между изходящата гореща вода и входящата студена вода, и общата маса на подаваната гореща вода;

9) „температура при върхово потребление“ („peak temperature“ — Tp ) означава минимално допустимата температура на горещата вода, изразена в градуси Целзий, която трябва да бъде постигната при върхово черпене на вода, както е посочено в приложение VII, таблица 3;

10) „сумарна топлинна енергия“ („reference energy“ — Qref ), изразена в kWh, означава сумата на полезното топлинно съдържание на водочерпенията при даден товаров профил, както е посочено в приложение VII, таблица 3;

11) „максимален товаров профил“ („maximum load profile“) означава товаровият профил с най-голямата сумарна топлинна енергия, която даден водоподгревател може да подаде при спазване на условията по отношение на температурата и дебита на този товаров профил;

12) „обявен товаров профил“ („declared load profile“) означава товаровият профил, използван при определянето на енергийната ефективност на водоподгревател;

13) „коефициент на преобразуване“ („conversion coefficient“ — CC) отразяващ среден к.п.д. от 40 % при електропроизводството в ЕС, посочен в Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ); стойността на коефициента на преобразуване е CC = 2,5;

14) „дневно електропотребление“ („daily electricity consumption“ — Qelec), изразено в kWh на база крайното енергопотребление, означава електропотреблението за загряване на вода в течение на 24 последователни часа, при обявения товаров профил и при дадените климатични условия;

15) „дневно потребление на горива“ („daily fuel consumption“ — Qfuel) означава потреблението на гориво за загряване на вода в течение на 24 последователни часа, при обявения товаров профил; изразява се в kWh на база горната топлина на изгаряне (GCV) и за целите по точка 4 в приложение VIII, в GJ на база горната топлина на изгаряне (GCV);

16) „горна топлина на изгаряне“ („gross calorific value“ — GCV) означава общото количество топлинна енергия, получена от дадена количествена единица гориво, при пълно изгаряне с кислород и след като продуктите на горенето бъдат охладени до околната температура; тази стойност включва топлината на кондензация на водната пара, получена от съдържащата се в горивото влага, както и на водната пара, получена при изгарянето на евентуално съдържащ се в горивото водород;

17) „интелигентен регулатор“ означава устройство, което автоматично адаптира процеса на загряване на водата към индивидуалните режими на потребление с оглед намаляване на енергопотреблението;

18) „съответствие с изискванията за интелигентно регулиране“ („smart control compliance“ — smart) означава степента доколко даден водоподгревател, имащ интелигентни регулатори, съответства на критерия в приложение VIII, точка 5;

19) „показател за ефекта от интелигентно регулиране“ („smart control factor“ — SCF) означава спечеленото подобрение на енергийна ефективност поради наличието на интелигентно регулиране при условията, зададени в приложение VII, точка 3;

20) „седмично електропотребление с интелигентно регулиране“ („weekly electricity consumption with smart controls“ — Qelec,week,smart ), изразено в kWh на база крайното енергопотребление, означава седмичното електропотребление на водоподгревател с активирана функция за интелигентно регулиране;

21) „седмично потребление на гориво с интелигентно регулиране“ („weekly fuel consumption with smart controls“ — Qfuel,week,smart ) означава седмичното потребление на гориво на водоподгревател с активирана функция за интелигентно регулиране, изразено в kWh на база горната топлина на изгаряне;

22) „седмично електропотребление без интелигентно регулиране“ („weekly electricity consumption without smart controls“ — Qelec,week,smart ) означава седмичното електропотребление на водоподгревател с деактивирана функция за интелигентно регулиране, изразено в kWh на база крайното енергопотребление;

23) „седмично потребление на гориво без интелигентно регулиране“ („weekly fuel consumption without smart controls“ — Qfuel,week,smart ) означава седмичното потребление на гориво на водоподгревател с изключена функция за интелигентно регулиране, изразено в kWh на база горната топлина на изгаряне;

24) „годишно електропотребление“ („daily electricity consumption“ — AEC), изразено в KWh на база крайното енергопотребление, означава годишното електропотребление за загряване на вода при обявения товаров профил и при дадените климатични условия;

25) „годишно потребление на гориво“ („annual fuel consumption“ — AFC), изразено в GJ на база крайното енергопотребление, означава годишното потребление на фосилни горива или на горива от биомаса на водоподгревател при обявения товаров профил и при дадените климатични условия;

26) „корекционен член заради околната температура“ („ambient correction term“ — Qcor ), изразен в kWh, означава корекционен член, отчитащ факта, че мястото, където е инсталиран водоподгревателят, не е с постоянна температура,

27) „топлинни загуби при режим на готовност“ („standby heat loss“ — Pstby ), изразени в kW, означава топлинните загуби на термопомпен водоподгревател при работни режими без потребление на топлина;

28) „средни климатични условия“ („average climate conditions“), „по-студени климатични условия“ („colder climate conditions“) и „по-топли климатични условия“ („warmer climate conditions“) означават условията по отношение на температурата и сумарната слъчева радиация съответно в Страсбург, Хелзинки и Атина;

29) „годишно енергопотребление“ („annual energy consumption“ — Qtota ), изразено в kWh на база първична енергия и/или в kWh на база горната топлина на изгаряне, означава годишното енергопотребление на слънчев водоподгревател;

30) „годишно потребление на неслънчева енергия“ („annual non-solar heat contribution“ — Qnonsol ) означава годишното електропотребление (изразено в kWh на база първична енергия) и/или потребление на горива (изразено в kWh на база горната топлина на изгаряне), използвано за топлопроизводството на слънчев водоподгревател или на комплект от водоподгревател и слънчева инсталация, като се отчита годишното количество топлинна енергия, уловено от слънчевия колектор и топлинните загуби на топлоакумулиращия резервоар за гореща вода;

31) „слънчев колектор“ („solar collector“) означава съоръжение, предназначено да поглъща сумарната слънчева радиация и да я преобразува в топлинна енергия, предавана на флуид, преминаващ през слънчевия колектор; той се характеризира със своята приемна площ, своя к.п.д. при нулеви загуби, коефициента от първи порядък за топлинните загуби, коефициента от втори порядък за топлинните загуби и въздействието на ъгъла на падане на лъчите;

32) „сумарна слънчева радиация“ („global solar irradiance“), изразена във W/m2, означава количеството слънчева радиация, както пряка, така и дифузна, което попада върху колекторна равнина с наклон 45 градуса и насочена на юг;

33) „приемна площ на колектора“ („collector aperture area“ — Asol ), изразена в m2, означава максималната площ на проекцията на повърхността, през която в колектора попада неконцентрирана слънчева радиация;

34) „к.п.д. при нулеви загуби“ („zero-loss efficiency“ — η0 ) означава к.п.д. на слънчев колектор при средна температура на флуида, равна на температурата на околния въздух;

35) „коефициент от първи порядък“ („first-order coefficient“ — a1 ), изразен във W/(m2 K), означава коефициентът, отчитащ топлинните загуби на колектора;

36) „коефициент от втори порядък“ („second-order coefficient“ — a2 ), изразен във W/(m2 K2), означава коефициентът, отчитащ зависимостта на коефициента от първи порядък от температурата;

37) „влияние на ъгъла на падане“ („incidence angle modifier“ — IAM) означава отношението на полезната подадена топлина от слънчевия колектор при даден ъгъл на падане на слънчевата радиация, към неговата полезна подадена топлина към ъгъл на падане 0 градуса;

38) „ъгъл на падане“ („incidence angle“) означава ъгълът, сключен между посоката към слънцето и перпендикуляра към приемната равнина на колектора;

39) „резервоар за гореща вода на слънчева инсталация“ („solar hot water storage tank“) означава топлоакумулиращ резервоар за гореща вода за акумулиране на топлинната енергия, получена от един или повече слънчеви колектори;

40) „енергийна ефективност при подгряването на вода от топлогенератор“ („heat generator water heating energy efficiency“ — ηwh,nonsol ), изразена в проценти, означава енергийната ефективност при подгряване на вода от топлогенератор, който е част от слънчев водоподгревател, установена при средни климатични условия и без да се използва топлина, получена от слънчевата енергия;

41) „електропотребление на спомагателните съоръжения“ („auxiliary electricity consumption“ — Qaux ), наричано още „спомагателно електропотребление“ за целите на фигура 1 в приложение IV, означава годишното електропотребление на слънчев водоподгревател или на слънчева инсталация без допълнителен подгрев, което се дължи на електропотреблението на помпата и на електропотреблението в режим „в готовност“, и се изразява в kWh на база крайното енергопотребление;

42) „консумирана мощност на помпата“ („pump power consumption“ — solpump), изразена във W, означава номиналната консумирана електрическа мощност на помпата в колекторния контур на слънчев водоподгревател или на слънчева инсталация без допълнителен подгрев;

43) „консумирана мощност в режим на готовност“ („standby power consumption“ — solstandby), изразена във W, означава номиналната консумирана електрическа мощност на слънчев водоподгревател или на слънчева инсталация без допълнителен подгрев, при спрени помпа и топлогенератор;

44) „идентификатор на модела“ означава кодът, обикновено буквено-цифров, който разграничава конкретен модел водоподгревател, топлоакумулиращ резервоар за гореща вода, слънчево съоръжение или комплект от водоподгревател и слънчево съоръжение, от други модели със същата търговска марка, на същия доставчик или на същия дистрибутор.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Класове на енергийна ефективност

1.   КЛАСОВЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ПОДГРЯВАНЕ НА ВОДА, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ВОДОПОДГРЕВАТЕЛИ

Класът на енергийна ефективност при подгряване на вода на даден водоподгревател се определя въз основа на неговата енергийна ефективност при подгряване на вода съгласно посоченото в таблица 1.

За слънчевите и термопомпените водоподгреватели, енергийната ефективност при подгряване на вода се изчислява съгласно приложение VIII, точка 3.Таблица 1

Класове на енергийна ефективност на водоподгревателите при съответните стойности на тяхната енергийна ефективност при подгряване на вода ηwh [%], за съответните категории водоподгреватели според товаровия профил, който могат да поемат

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 69

ηwh ≥ 90

ηwh ≥ 163

ηwh ≥ 188

ηwh ≥ 200

ηwh ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh < 62

53 ≤ ηwh < 62

61 ≤ ηwh < 69

72 ≤ ηwh < 90

130 ≤ ηwh < 163

150 ≤ ηwh < 188

160 ≤ ηwh < 200

170 ≤ ηwh < 213

A+

44 ≤ ηwh < 53

44 ≤ ηwh < 53

53 ≤ ηwh < 61

55 ≤ ηwh < 72

100 ≤ ηwh < 130

115 ≤ ηwh < 150

123 ≤ ηwh < 160

131 ≤ ηwh < 170

A

35 ≤ ηwh < 44

35 ≤ ηwh < 44

38 ≤ ηwh < 53

38 ≤ ηwh < 55

65 ≤ ηwh < 100

75 ≤ ηwh < 115

80 ≤ ηwh < 123

85 ≤ ηwh < 131

B

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

35 ≤ ηwh < 38

35 ≤ ηwh < 38

39 ≤ ηwh < 65

50 ≤ ηwh < 75

55 ≤ ηwh < 80

60 ≤ ηwh < 85

C

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

36 ≤ ηwh < 39

37 ≤ ηwh < 50

38 ≤ ηwh < 55

40 ≤ ηwh < 60

D

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

33 ≤ ηwh < 36

34 ≤ ηwh < 37

35 ≤ ηwh < 38

36 ≤ ηwh < 40

E

22 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

30 ≤ ηwh < 33

30 ≤ ηwh < 34

30 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 36

F

19 ≤ ηwh < 22

20 ≤ ηwh < 23

23 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

28 ≤ ηwh < 32

G

ηwh < 19

ηwh < 20

ηwh < 23

ηwh < 23

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 28

2.   КЛАСОВЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТОПЛОАКУМУЛИРАЩИТЕ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ГОРЕЩА ВОДА

Класът на енергийна ефективност на даден топлоакумулиращ резервоар за гореща вода се определя въз основа на неговите топлинни загуби при нулев товар съгласно посоченото в таблица 2.Таблица 2

Класове на енергийна ефективност на топлоакумулиращите резервоари за гореща вода

Клас на енергийна ефективност

Топлинни загуби при нулев товар S във ватове, при акумулиращ обем V в литри

A+

image

A

image

B

image

C

image

D

image

E

image

F

image

G

image
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Етикети

1.   ВОДОПОДГРЕВАТЕЛИ

1.1.    Етикет 1

1.1.1.    Конвенционални водоподгреватели с класове на енергийна ефективност от А до G

image

а) Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I. наименование или търговска марка на доставчика;

II. идентификатор на модела на доставчика;

III. функционалното предназначение за подгряване на вода, включително обявеният товаров профил, изразен чрез съответното буквено означение съгласно таблица 3 от приложение VII;

IV. класът на енергийна ефективност при подгряване на вода, определен в съответствие с приложение II, точка 1; върхът на стрелката, която съдържа означението на класа на енергийна ефективност при подгряване на вода на водоподгревателя, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката, изразяваща съответния клас на енергийна ефективност;

V. годишното електропотребление в kWh, изразено на база крайна енергия, и/или годишното потребление на гориво в GJ, изразено на база горна топлина на изгаряне (GCV), закръглени до най-близкото цяло число и изчислени съгласно посоченото в приложение VIII, точка 4;

VI. нивото на шум LWA на закрито, в dB, закръглено до най-близкото цяло число;

VII. за конвенционалните водоподгреватели, които могат да бъдат настройвани да работят само в извънвърховите часове, може да бъде добавена пиктограмата, посочена в точка 4, буква г), подточка 10 от настоящото приложение.

б) Оформлението на етикета на конвенционалните водоподгреватели трябва да е в съответствие с точка 4 от настоящото приложение.

1.1.2.    Слънчеви водоподгреватели с класове на енергийна ефективност от А до G

image

а) Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I. наименование или търговска марка на доставчика;

II. идентификатор на модела на доставчика;

III. функционалното предназначение за подгряване на вода, включително обявения товаров профил, изразен чрез съответното буквено означение съгласно таблица 3 от приложение VII;

IV. класът на енергийна ефективност при подгряване на вода при средни климатични условия, определен в съответствие с приложение II, точка 1; върхът на стрелката, която съдържа означението на класа на енергийна ефективност при подгряване на вода на водоподгревателя, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката, изразяваща съответния клас на енергийна ефективност;

V. годишното електропотребление в kWh, изразено на база крайна енергия, и/или годишното потребление на гориво в GJ, изразено на база горна топлина на изгаряне (GCV), съответно при средни, по-студени и по-топли климатични условия, закръглени до най-близкото цяло число и изчислени съгласно посоченото в приложение VIII, точка 4;

VI. европейска карта за слънчевата енергия, показваща трите индикативни зони на слънчевата радиация;

VII. нивото на шум LWA , на закрито, в dB, закръглено до най-близкото цяло число.

б) Оформлението на етикета на конвенционалните водоподгреватели трябва да е в съответствие с точка 5 от настоящото приложение.

1.1.3.    Термопомпени водоподгреватели с класове на енергийна ефективност от А до G

image

а) Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I. наименование или търговска марка на доставчика;

II. идентификатор на модела на доставчика;

III. функционалното предназначение за подгряване на вода, включително обявения товаров профил, изразен чрез съответното буквено означение съгласно таблица 3 от приложение VII;

IV. класът на енергийна ефективност при подгряване на вода при средни климатични условия, определен в съответствие с приложение II, точка 1; върхът на стрелката, която съдържа означението на класа на енергийна ефективност при подгряване на вода на водоподгревателя, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката, изразяваща съответния клас на енергийна ефективност;

V. годишното електропотребление в kWh, изразено на база крайна енергия, и/или годишното потребление на гориво в GJ, изразено на база горна топлина на изгаряне (GCV), съответно при средни, по-студени и по-топли климатични условия, закръглени до най-близкото цяло число и изчислени съгласно посоченото в приложение VIII, точка 4;

VI. европейска температурна карта, показваща трите индикативни температурни зони;

VII. нивото на шум LWA , на закрито (ако е приложимо) и на открито, в dB, закръглено до най-близкото цяло число;

VIII. за термопомпените воподгреватели, които могат да бъдат настройвани да работят само в извънвърховите часове, може да бъде добавена пиктограмата, посочена в точка 6, буква г), подточка 11 от настоящото приложение.

б) Оформлението на етикета на термопомпените отоплителни агрегати трябва да е в съответствие с точка 6 от настоящото приложение. По изключение, когато на даден модел е присъдена екомаркировката на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ), може да бъде добавено изображение на екомаркировката.

1.2.    Етикет 2

1.2.1.    Конвенционални водоподгреватели с класове на енергийна ефективност от А+ до F

image

а) Видовете информация, изброени в точка 1.1.1, буква а) от настоящото приложение, се включват в етикета.

б) Оформлението на етикета за конвенционалните водоподгреватели трябва да е в съответствие с точка 4 от настоящото приложение.

1.2.2.    Слънчеви водоподгреватели с класове на енергийна ефективност от А+ до F

image

а) Видовете информация, изброени в точка 1.1.2, буква а) от настоящото приложение, се включват в етикета.

б) Оформлението на етикета на слънчевите водоподгреватели трябва да е в съответствие с точка 5 от настоящото приложение.

1.2.3    Термопомпени водоподгреватели с класове на енергийна ефективност от А+ до F

image

а) Видовете информация, изброени в точка 1.1.3, буква а) от настоящото приложение, се включват в етикета.

б) Оформлението на етикета на термопомпените отоплителни агрегати трябва да е в съответствие с точка 6 от настоящото приложение.

2.   ТОПЛОАКУМУЛИРАЩИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ГОРЕЩА ВОДА

2.1.    Етикет 1 за топлоакумулиращи резервоари за гореща вода с класове на енергийна ефективност от А до G

image

а) Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I. наименование или търговска марка на доставчика;

II. идентификатор на модела на доставчика;

III. функционалното предназначение по отношение на съхранението на вода;

IV. клас на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение II, точка 2; върхът на стрелката, която съдържа означението на класа на енергийна ефективност на топлоакумулиращия резервоар за гореща вода трябва да бъде разположен на същата височина като върха на стрелката, изразяваща съответния клас на енергийна ефективност;

V. топлинните загуби при нулев товар във W, закръглени до най-близкото цяло число;

VI. обемът на топлоакумулиращия резервоар за гореща вода, закръглен до най-близкото цяло число.

б) Оформлението на етикета на топлоакумулиращите резервоари за гореща вода трябва да е в съответствие с точка 7 от настоящото приложение.

2.2.    Етикет 2 за топлоакумулиращи резервоари за гореща вода с класове на енергийна ефективност от А+ до F

image

а) Видовете информация, изброени в точка 2.1, буква а) от настоящото приложение, се включват в етикета.

б) Оформлението на етикета на топлоакумулиращите резервоари за гореща вода трябва да е в съответствие с точка 7 от настоящото приложение.

3.   КОМПЛЕКТИ ОТ ВОДОПОДГРЕВАТЕЛ И СЛЪНЧЕВО СЪОРЪЖЕНИЕ

Етикет за комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение, с общи класове на енергийна ефективност при подгряване на вода от A+++ до G

image

а) Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I. наименование на дистрибутора и/или доставчика и търговска марка;

II. идентификатор на модела/моделите на дистрибутора и/или доставчика;

III. функционалното предназначение за подгряване на вода, включително обявения товаров профил, изразен чрез съответното буквено означение съгласно таблица 3 от приложение VII;

IV. класът на енергийна ефективност при подгряване на вода, определен в съответствие с приложение II, точка 1;

V. указание дали в комплекта от водоподгревател и слънчево съоръжение могат да бъдат включени слънчев колектор и топлоакумулиращ резервоар за гореща вода;

VI. класът на енергийна ефективност при подгряване на вода на комплекта от водоподгревател и слънчево съоръжение, определен в съответствие с приложение IV, точка 4; върхът на стрелката, която съдържа означението на класа на енергийна ефективност при подгряване на вода на комплекта от водоподгревател и слънчево съоръжение трябва да бъде разположен на същата височина като върха на стрелката, изразяваща съответния клас на енергийна ефективност.

б) Оформлението на етикета на комплектите от водоподгревател и слънчево съоръжение трябва да е в съответствие с точка 8 от настоящото приложение. За комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение с клас на енергийна ефективност при подгряване на вода от A+++ до D, последните класове от E до G в скалата от A+++ до G може да не се изобразяват.

4.

Оформлението на етикета трябва да бъде, както следва:

image

като:

а) етикетът трябва да бъде широк най-малко 105 mm и висок най-малко 200 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе;

б) фонът трябва да е бял;

в) цветовете се задават по модела CMYK — синьо-зелено, пурпурно, жълто, черно, например 00-70-X-00 означава: 0 % синьо-зелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно;

г) етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията съответства на горната фигура):

image   Очертание на етикета на ЕС: 4 пункта, цвят: синьо-зелено 100 %; ъгли със закръгление 3,5 mm.

image   Лого на ЕС: цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

image   Етикет с надпис „енергия“: цвят: X-00-00-00. Пиктограма, както е изобразена: лого на ЕС + етикет с надпис „енергия“: широчина 86 mm, височина 17 mm.

image   Разделителна линия за допълнителните символи: 1 пункт, цвят: синьо-зелен 100 %, дължина 86 mm.

image   Функционалност за подгряване на вода:

  пиктограма, както е изобразена, включително обявения товаров профил, изразен чрез съответното буквено означение съгласно таблица 3 от приложение VII: получер шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черно.

image   Скала A—G или A+—F:

  стрелка: височина 7 mm, просвет 1 mm, цвят:

 

най-висок клас: X-00-X-00,

втори клас: 70-00-X-00,

трети клас: 30-00-X-00,

четвърти клас: 00-00-X-00,

пети клас: 00-30-X-00,

шести клас: 00-70-X-00,

най-нисък клас: 00-X-X-00;

  текст: получер шрифт Calibri 16 пункта, главни букви, бяло, символ „+“: горен индекс.

image   Клас на енергийна ефективност при подгряване на вода:

  стрелка: широчина 22 mm, височина 12 mm, 100 % черно;

  текст: получер шрифт Calibri 24 пункта, главни букви, бяло, символ „+“: горен индекс.

image   Ниво на шума на съоръжение, разположено вътре в сградата:

  пиктограма, както е изобразена,

  очертание: 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; ъгли със закръгление 3,5 mm.

  стойност „YZ“: получер шрифт Calibri 15 пункта, 100 % черно,

  текст „dB“: обикновен шрифт Calibri 10 пункта, 100 % черно.

image   Годишно енергопотребление в kWh/annum или GJ/annum:

  очертание: 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; ъгли със закръгление 3,5 mm,

  стойност „WXYZ“ или „YZ“: получер шрифт Calibri минимум 20 пункта, 100 % черно,

  текст „kWh/annum“ или „GJ/annum“: обикновен шрифт Calibri минимум 15 пункта, 100 % черно.

image   Възможност за работа само в извънвърховите часове (ако има такава):

  пиктограма, както е изобразена,

  очертание: 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; ъгли със закръгление 3,5 mm.

image   Година на въвеждане на етикета и номер на съответния регламент:

  текст: получер шрифт Calibri 10 пункта.

image   Наименование на доставчика или търговска марка.

image   Идентификатор на модела на доставчика:

Наименованието на доставчика или търговската марка и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 86 × 12 mm.

5.

Оформлението на етикета на слънчевите водоподгреватели трябва да бъде, както следва:

image

като:

а) етикетът трябва да бъде широк най-малко 105 mm и висок най-малко 200 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе;

б) фонът трябва да е бял;

в) цветовете се задават по модела CMYK — синьо-зелено, пурпурно, жълто, черно, например 00-70-X-00 означава: 0 % синьо-зелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно;

г) етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията съответства на фигурата по-горе):

image   Очертание на етикета на ЕС: 4 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; ъгли със закръгление 3,5 mm.

image   Лого на ЕС: цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

image   Етикет с надпис „енергия“: цвят: X-00-00-00. Пиктограма, както е изобразена: лого на ЕС + етикет с надпис „енергия“: широчина 86 mm, височина 17 mm.

image   Разделителна линия за допълнителните символи: 1 пункт, цвят: синьо-зелен 100 %, дължина 86 mm.

image   Функционалност за подгряване на вода:

  пиктограма, както е изобразена, включително обявения товаров профил, изразен чрез съответното буквено означение съгласно таблица 3 от приложение VII: получер шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черно.

image   Скала A—G или A+—F:

  стрелка: височина 7 mm, просвет 1 mm, цвят:

 

най-висок клас: X-00-X-00,

втори клас: 70-00-X-00,

трети клас: 30-00-X-00,

четвърти клас: 00-00-X-00,

пети клас: 00-30-X-00,

шести клас: 00-70-X-00,

най-нисък клас: 00-X-X-00;

  текст: получер шрифт Calibri 16 пункта, главни букви, бяло, символ „+“: горен индекс.

image   Клас на енергийна ефективност при подгряване на вода:

  стрелка: широчина 22 mm, височина 12 mm, 100 % черно;

  текст: получер шрифт Calibri 24 пункта, главни букви, бяло, символ „+“: горен индекс.

image   Ниво на шума на съоръжение, разположено вътре в сградата:

  пиктограма, както е изобразена,

  очертание: 2 пункта, цвят: синьо-зелено 100 %; ъгли със закръгление 3,5 mm,

  стойност „YZ“: получер шрифт Calibri 15 пункта, 100 % черно,

  текст „dB“: обикновен шрифт Calibri 10 пункта, 100 % черно.

image   Годишно енергопотребление в kWh/annum или GJ/annum:

  очертание: 2 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; ъгли със закръгление 3,5 mm,

  стойност „WXYZ“ или „YZ“: обикновен шрифт Calibri с размер минимум 13 пункта, 100 % черно,

  текст „kWh/annum“ или „GJ/annum“: получер шрифт Calibri с размер минимум 11 пункта, 100 % черно.

image   Карта на слънчевото греене в Европа и цветни квадратчета:

  пиктограма, както е изобразена,

  цветове: тъмносин: 86-51-00-00,

 средносин: 53-08-00-00,

 светлосин: 25-00-02-00.

image   Година на въвеждане на етикета и номер на съответния регламент:

  текст: получер шрифт Calibri 10 пункта.

image   Наименование на доставчика или търговска марка.

image   Идентификатор на модела на доставчика:

Наименованието на доставчика или търговската марка и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 86 × 12 mm.

6.

Оформлението на етикета на термопомпените водоподгреватели трябва да бъде, както следва:

image

като:

а) етикетът трябва да бъде широк най-малко 105 mm и висок най-малко 200 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, съдържащите се в него елементи трябва да са пропорционално съразмерни с посоченото в спецификациите по-горе;

б) фонът трябва да е бял;

в) цветовете се задават по модела CMYK — синьо-зелено, пурпурно, жълто, черно, например 00-70-X-00 означава: 0 % синьо-зелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно;

г) етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията съответства на фигурата по-горе):

image   Очертание на етикета на ЕС: 4 пункта, цвят: синьо-зелено 100 %, ъгли със закръгление 3,5 mm.

image   Лого на ЕС: цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

image   Етикет с надпис „енергия“: цвят: X-00-00-00. Пиктограма, както е изобразена: лого на ЕС + етикет „енергия“: широчина 86 mm, височина 17 mm.

image   Разделителна линия за допълнителните символи: 1 пункт, цвят: синьо-зелен 100 %, дължина 86 mm.

image   Функционалност за подгряване на вода:

  пиктограма, както е изобразена, включително обявения товаров профил, изразен чрез съответното буквено означение съгласно таблица 3 от приложение VII: получер шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черно.

image   Скала AG или A+ F:

  стрелка: височина 7 mm, просвет 1 mm, цветове:

 

най-висок клас: X-00-X-00,

втори клас: 70-00-X-00,

трети клас: 30-00-X-00,

четвърти клас: 00-00-X-00,

пети клас: 00-30-X-00,

шести клас: 00-70-X-00,

най-нисък клас: 00-X-X-00;

  текст: получер шрифт Calibri 16 пункта, главни букви, бяло, символ „+“: горен индекс.

image   Клас на енергийна ефективност при подгряване на вода:

  стрелка: широчина 22 mm, височина 12 mm, 100 % черно;

  текст: получер шрифт Calibri 24 пункта, главни букви, бяло, символ „+“: горен индекс.

image   Ниво на шума, на съоръжения за вътрешен монтаж (ако има такива), както и извън сградата:

  пиктограма, както е изобразена,

  очертание: 2 пункта, цвят: синьо-зелено 100 %, ъгли със закръгление 3,5 mm,

  стойност „YZ“: получер шрифт Calibri 15 пункта, 100 % черно,

  текст „dB“: обикновен шрифт Calibri 10 пункта; цвят — 100 % черно.

image   Годишно енергопотребление в kWh/annum или GJ/annum:

  очертание: 2 пункта, цвят: синьо-зелено 100 %, ъгли със закръгление 3,5 mm,

  стойност „WXYZ“ или „YZ“: получер шрифт Calibri минимум 13 пункта, 100 % черно,

  текст „kWh/annum“ или „GJ/annum“: обикновен шрифт Calibri с размер минимум 11 пункта, 100 % черно.

image   Температурна карта на Европа и цветни квадратчета:

  пиктограма, както е изобразена,

  цветове: тъмносин: 86-51-00-00,

 средносин: 53-08-00-00,

 светлосин: 25-00-02-00.

image   Възможност за работа само в извънвърховите часове (ако има такава):

  пиктограма, както е изобразена,

  очертание: 2 пункта, цвят: синьо-зелено 100 %, ъгли със закръгление 3,5 mm.

image   Година на въвеждане на етикета и номер на съответния регламент:

  текст: получер шрифт Calibri, 10 пункта.

image   Наименование на доставчика или търговска марка.

image   Идентификатор на модела на доставчика:

Наименованието на доставчика или търговската марка и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 86 × 12 mm.

7.

Оформлението на етикета на топлоакумулиращите резервоари за гореща вода трябва да бъде, както следва:

image

като:

а) етикетът трябва да бъде широк най-малко 105 mm и висок най-малко 200 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, съдържащите се в него елементи трябва да са пропорционално съразмерни с посоченото в спецификациите по-горе;

б) фонът трябва да е бял;

в) цветовете се задават по модела CMYK — синьо-зелено, пурпурно, жълто, черно, например 00-70-X-00 означава: 0 % синьо-зелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно;

г) етикетът отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията съответства на фигурата по-горе):

image   Очертание на етикета на ЕС: 4 пункта, цвят: синьо-зелено 100 %, ъгли със закръгление 3,5 mm.

image   Лого на ЕС: цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

image   Етикет с надпис „енергия“: цвят: X-00-00-00. Пиктограма, както е изобразена: лого на ЕС + етикет с надпис „енергия“: широчина 86 mm, височина 17 mm.

image   Разделителна линия за допълнителните символи: 1 пункт, цвят: синьо-зелен 100 %, дължина 86 mm.

image   Функционалност за топлинно акумулиране чрез съхранение на гореща вода:

  пиктограма, както е изобразена.

image   Скала AG или A+ F:

  стрелка: височина 7 mm, просвет 1 mm, цветове:

 

най-висок клас: X-00-X-00,

втори клас: 70-00-X-00,

трети клас: 30-00-X-00,

четвърти клас: 00-00-X-00,

пети клас: 00-30-X-00,

шести клас: 00-70-X-00,

най-нисък клас: 00-X-X-00;

  текст: получер шрифт Calibri 16 пункта, главни букви, бяло, символ „+“: горен индекс.

image   Клас на енергийна ефективност:

  стрелка: широчина 22 mm, височина 12 mm, 100 % черно;

  текст: получер шрифт Calibri 24 пункта, главни букви, бяло, символ „+“: горен индекс.

image   Топлинни загуби при нулев товар:

  очертание: 2 пункта, цвят: синьо-зелено 100 %, ъгли със закръгление 3,5 mm,

  стойност „YZ“: получер шрифт Calibri 45 пункта, 100 % черно,

  текст „W“: обикновен шрифт Calibri 30 пункта, 100 % черно.

image   Воден обем:

  очертание: 2 пункта, цвят: синьо-зелено 100 %, ъгли със закръгление 3,5 mm,

  стойност „XYZ“: получер шрифт Calibri 45 пункта, 100 % черно,

  текст „L“: обикновен шрифт Calibri 30 пункта, 100 % черно.

image   Година на въвеждане на етикета и номер на съответния регламент:

  текст: получер шрифт Calibri 10 пункта.

image   Наименование на доставчика или търговска марка.

image   Идентификатор на модела на доставчика:

Наименованието на доставчика или търговската марка и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 86 × 12 mm.

8.

Оформлението на етикета за комплекти на водоподгревател и слънчево съоръжение трябва да бъде, както следва:

image

като:

а) етикетът трябва да бъде широк най-малко 210 mm и висок най-малко 297 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, съдържащите се в него елементи трябва да са пропорционално съразмерни с посоченото в спецификациите по-горе;

б) фонът трябва да е бял;

в) цветовете се задават по модела CMYK — синьо-зелено, пурпурно, жълто, черно, например 00-70-X-00 означава: 0 % синьо-зелено, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно;

г) етикетът отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията съответства на фигурата по-горе):

image   Очертание на етикета на ЕС: 6 пункта, цвят: синьо-зелено 100 %, ъгли със закръгление 3,5 mm.

image   Лого на ЕС: цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

image   Етикет с надпис „енергия“: цвят: X-00-00-00. Пиктограма, както е изобразена: лого на ЕС + етикет с надпис „енергия“: широчина 191 mm, височина 37 mm.

image   Разделителна линия за допълнителните символи: 2 пункта, цвят: синьо-зелен 100 %, дължина 191 mm.

image   Функционалност за подгряване на вода:

  пиктограма, както е изобразена, включително обявения товаров профил, изразен чрез съответното буквено означение съгласно таблица 3 от приложение VII: получер шрифт Calibri 22 пункта, 100 % черно.

image   Водоподгревател:

  пиктограма, както е изобразена,

  клас на енергийна ефективност при подгряване на вода, отнасящ се за водоподгревателя:

 

стрелка: широчина 24 mm, височина 14 mm, 100 % черно,

текст: получер шрифт Calibri 28 пункта, главни букви, бял,

  очертание: 3 пункта, цвят: синьо-зелено 100 %, ъгли със закръгление 3,5 mm.

image   Комплект, включващ слънчев колектор и топлоакумулиращ резервоар за гореща вода:

  пиктограми, както са изобразени,

  символ „+“: получер шрифт Calibri 50 пункта, синьо-зелено 100 %,

  текстови полета: широчина 12 mm, височина 12 mm, рамка: 4 пункта, синьо-зелено 100 %,

  очертание: 3 пункта; цвят: синьо-зелено 100 %; ъгли със закръгление 3,5 mm.

image   Скала A+++ G с рамка:

  стрелка: височина 15 mm, просвет 3 mm, цветове:

 

най-висок клас: X-00-X-00,

втори клас: 70-00-X-00,

трети клас: 30-00-X-00,

четвърти клас: 00-00-X-00,

пети клас: 00-30-X-00,

шести клас: 00-70-X-00,

седми клас: 00-X-X-00,

ако има последни класове: 00-X-X-00,

  текст: получер шрифт Calibri 30 пункта, главни букви, бяло, символ „+“: горен индекс, подравнен на един ред,

  очертание: 3 пункта, цвят: синьо-зелено 100 %, ъгли със закръгление 3,5 mm.

image   Клас на енергийна ефективност при загряване на вода за пакет от водоподгревател и слънчево съоръжение:

  стрелка: широчина 33 mm, височина 19 mm, 100 % черно;

  текст: получер шрифт Calibri 40 пункта, главни букви, бял, символи „+“: горен индекс, подравнен на един ред.

image   Година на въвеждане на етикета и номер на съответния регламент:

  текст: получер шрифт Calibri 12 пункта.

image   Наименование на дистрибутора и/или доставчика, или търговска марка.

image   Идентификатор на модела на дистрибутора и/или доставчика:

Наименованието на дистрибутора и/или доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 191 × 19 mm.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Продуктов фиш

1.   ВОДОПОДГРЕВАТЕЛИ

1.1. Информацията в продуктовия фиш за водоподгревател се предоставя в следния ред и се включва в продуктовата брошура или в други документи, съпътстващи продукта:

а) наименование или търговска марка на доставчика;

б) идентификатор на модела на доставчика;

в) обявеният товаров профил, изразен чрез съответното буквено означение и типично използване, в съответствие с посоченото в таблица 3 от приложение VII;

г) класът на енергийна ефективност при подгряване на вода на съответния модел, определен в съответствие с приложение II, точка 1, като за слънчевите водоподгреватели и термопомпените водоподгреватели този показател следва да е при средни климатични условия;

д) енергийната ефективност при подгряване на вода в проценти, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с приложение VIII, точка 3, като за слънчевите водоподгреватели и термопомпените водоподгреватели този показател следва да е при средни климатични условия;

е) годишното електропотребление в kWh, изразено на база крайна енергия, и/или годишното потребление на гориво в GJ, изразено на база горна топлина на изгаряне (GCV), закръглени до най-близкото цяло число и изчислени съгласно посоченото в приложение VIII, точка 4, като за слънчевите водоподгреватели и термопомпените водоподгреватели този показател следва да е при средни климатични условия;

ж) ако случаят е такъв — други товарови профили, за които е подходящо да се използва водоподгревателят, и съответният клас на енергийната ефективност при подгряване на вода и годишното електропотребление съгласно посоченото в букви д) и е);

з) термостатните температурни настройки на водоподгревателя във вида, в който той се предлага на пазара от доставчика;

и) нивото на шума LWA при тялото за вътрешен монтаж, в dB, закръглено до най-близкото цяло число (за термопомпените водоподгреватели, ако случаят е такъв);

й) в съответните случаи — указание, че водоподгревателят може да бъде настроен да работи само в невърхови часове;

к) всякакви конкретни предпазни мерки, които трябва да се вземат при сглобяването, монтажа или ремонтната поддръжка на водоподгревателя;

л) в случаите, при които за показателя интелигентно регулиране (smart) е посочена стойност „1“ — указание, че информацията за енергийната ефективност при подгряването на вода, и за годишното електропотребление или ако случаят е такъв — за годишното потребление на гориво, съответстват само на режим с активирано интелигентно регулиране;

също така, специално за слънчевите и термопомпените водоподгреватели:

м) енергийната ефективност при подгряване на вода в проценти при по-студени и по-топли климатични условия, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с приложение VIII, точка 3;

н) годишното електропотребление в kWh, изразено на база крайна енергия, и/или годишното потребление на гориво в GJ, изразено на база горна топлина на изгаряне (GCV), съответно при средни, по-студени и по-топли климатични условия, закръглени до най-близкото цяло число и изчислени съгласно посоченото в приложение VIII, точка 4;

също така, специално за слънчевите водоподгреватели:

о) приемната площ на колектора в m2, с точност до втория десетичен знак;

п) к.п.д. при нулеви загуби, с точност до третия десетичен знак;

р) коефициентът от първи порядък за топлинните загуби във W/(m2 K), с точност до втория десетичен знак;

с) коефициентът от втори порядък за топлинните загуби във W/(m2 K2), с точност до третия десетичен знак;

т) влиянието на ъгъла на падане, с точност до втория десетичен знак;

у) водният топлоакумулиращ обем в литри, закръглен до най-близкото цяло число;

ф) консумираната мощност на помпата във W, закръглена до най-близкото цяло число;

х) консумираната мощност в режим на готовност във W, с точност до втория десетичен знак;

също така, специално за термопомпените водоподгреватели:

ц) нивото на шума LWA вън от сградата, в dB, закръглено до най-близкото цяло число.

1.2. Един фиш може да съдържа информация за няколко модела водоподгреватели на един и същ доставчик.

1.3. При предоставянето на необходимата информация за фиша може да се използва копие на етикета — цветно или черно-бяло. В такъв случай трябва да се предостави и тази част от информацията съгласно точка 1.1, която не се съдържа в етикета.

2.   ТОПЛОАКУМУЛИРАЩИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ГОРЕЩА ВОДА

2.1. Информацията в продуктовия фиш за топлоакумулиращ резервоар за гореща вода се предоставя в следния ред и се включва в продуктовата брошура или в други документи, съпътстващи продукта:

а) наименование или търговска марка на доставчика;

б) идентификатор на модела на доставчика;

в) класът на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение II, точка 2;

г) топлинните загуби при нулев товар във W, закръглени до най-близкото цяло число;

д) водният обем в литри, закръглен до най-близкото цяло число.

2.2. Един фиш може да съдържа информация за няколко модела топлоакумулиращи резервоари за гореща вода на един и същ доставчик.

2.3. При предоставянето на необходимата информация за фиша може да се използва копие на етикета — цветно или черно-бяло. В такъв случай трябва да се предостави и тази част от информацията съгласно точка 2.1, която не се съдържа в етикета.

3.   СЛЪНЧЕВИ СЪОРЪЖЕНИЯ

3.1. Информацията в продуктовия фиш за слънчево съоръжение се предоставя в следния ред и се включва в продуктовата брошура или в други документи, съпътстващи продукта (за помпите в контура на слънчевия колектор, ако има такива):

а) наименование или търговска марка на доставчика;

б) идентификатор на модела на доставчика;

в) приемната площ на колектора в m2, с точност до втория десетичен знак;

г) к.п.д. при нулеви загуби, с точност до третия десетичен знак;

д) коефициентът от първи порядък за топлинните загуби във W/(m2 K), с точност до втория десетичен знак;

е) коефициентът от втори порядък за топлинните загуби във W/(m2 K2), с точност до третия десетичен знак;

ж) влиянието на ъгъла на падане, с точност до втория десетичен знак;

з) водният топлоакумулиращ обем в литри, закръглен до най-близкото цяло число;

и) годишното използване на неслънчева енергия Qnonsol, изразено в kWh на база първична енергия за използваната електроенергия, или съответно в kWh на база горната топлина на изгаряне (GCV) за използваното гориво, за товаровите профили M, L, XL и XXL при средни климатични условия, закръглено до най-близкото цяло число;

й) консумираната мощност на помпата във W, закръглена до най-близкото цяло число;

к) консумираната мощност в режим на готовност във W, с точност до втория десетичен знак;

л) годишното електропотребление на спомагателни съоръжения, Qaux , в kWh на база крайна енергия, закръглено до най-близкото цяло число.

3.2. Един фиш може да съдържа информация за няколко модела слънчеви съоръжения на един и същ доставчик.

4.   КОМПЛЕКТИ ОТ ВОДОПОДГРЕВАТЕЛ И СЛЪНЧЕВО СЪОРЪЖЕНИЕ

Фишът за комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение следва да съдържа посочените във фигура 1 елементи, необходими за оценка на енергийната ефективност на комплект от водоподгревател и слънчево съоръжение, като трябва да включва следната информация:

 I: стойността в проценти на енергийната ефективност при подгряване на вода на водоподгревателя;

 II: стойността на израза
image , където Qref се взема от таблица 3 в приложение VII, а Qnonsol — от продуктовия фиш на слънчевото съоръжение, за съответния товаров профил M, L, XL или XXL на водоподгревателя;

 III: стойността на израза
image , изразена в проценти, където Qaux се взема от продуктовия фиш на слънчевото съоръжение, а Qref — от таблица 3 в приложение VII, за съответния товаров профил M, L, XL или XXL.

Фигура 1

Фиш на комплект от водоподгревател и слънчево съоръжение, с данни за енергийната ефективност на предлагания комплект при подгряване на вода

image
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Техническа документация

1.   ВОДОПОДГРЕВАТЕЛИ

За водоподгревателите техническата документация по член 3, параграф 1, буква в) включва:

а) наименованието и адреса на доставчика;

б) описание на модела водоподгревател, достатъчно за недвусмислената му идентификация;

в) в съответните случаи — позовавания на прилаганите хармонизирани стандарти;

г) в съответните случаи — посочване кои други технически стандарти и спецификации са използвани;

д) данни за самоличността и подпис на лицето, упълномощено да поема задължения от името на доставчика;

е) резултатите от измерванията на техническите параметри, посочени в приложение VII, точка 7;

ж) резултатите от изчисляването на техническите параметри, посочени в приложение VIII, точка 2;

з) всякакви конкретни предпазни мерки, които трябва да се вземат при сглобяването, монтажа или ремонтната поддръжка на водоподгревателя.

2.   ТОПЛОАКУМУЛИРАЩИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ГОРЕЩА ВОДА

За топлоакумулиращите резервоари за гореща вода техническата документация по член 3, параграф 2, буква в) включва:

а) наименованието и адреса на доставчика;

б) описание на модела топлоакумулиращ резервоар, достатъчно за недвусмислената му идентификация;

в) в съответните случаи — позовавания на прилаганите хармонизирани стандарти;

г) в съответните случаи — посочване кои други технически стандарти и спецификации са използвани;

д) данни за самоличността и подпис на лицето, упълномощено да поема задължения от името на доставчика;

е) резултатите от измерванията на техническите параметри, посочени в приложение VII, точка 8;

ж) всякакви конкретни предпазни мерки, които трябва да се вземат при сглобяването, монтажа или ремонтната поддръжка на топлоакумулиращия резервоар за гореща вода.

3.   СЛЪНЧЕВИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Техническата документация за слънчеви съоръжения по член 3, параграф 3, буква б) включва:

а) наименованието и адреса на доставчика;

б) описание на модела слънчево съоръжение, достатъчно за недвусмислената му идентификация;

в) в съответните случаи — позовавания на прилаганите хармонизирани стандарти;

г) в съответните случаи — посочване кои други технически стандарти и спецификации са използвани;

д) данни за самоличността и подпис на лицето, упълномощено да поема задължения от името на доставчика;

е) резултатите от измерванията на техническите параметри, посочени в приложение VII, точка 9;

ж) всякакви конкретни предпазни мерки, които трябва да се вземат при сглобяването, монтажа или ремонтната поддръжка на слънчевото съоръжение.

4.   КОМПЛЕКТИ ОТ ВОДОПОДГРЕВАТЕЛ И СЛЪНЧЕВО СЪОРЪЖЕНИЕ

Техническата документация за комплекти от водоподгревател и слънчево съоръжение по член 3, параграф 4, буква в) включва:

а) наименованието и адреса на доставчика;

б) описание на модела на комплекта от водоподгревател и слънчево аъоръжение, достатъчно за неговото безспорно идентифициране;

в) в съответните случаи — позоваване на приложените хармонизирани стандарти;

г) в съответните случаи — посочване на останалите използвани технически стандарти и спецификации;

д) данни за самоличността и подпис на лицето, упълномощено да поема задължения от страна на доставчика;

е) технически параметри:

 к.п.д. при загряване на вода в проценти, закръглен до най-близкото цяло число;

 техническите параметри, посочени в точки 1, 2 и 3 от настоящото приложение;

ж) всякакви специфични предпазни мерки, които трябва да се вземат при сглобяването, монтажа и поддръжката на комплекта от водоподгревател и слънчево съоръжение.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Информация, която трябва да бъде предоставена, в случаите когато не може да се очаква крайният потребител да види на място съответния продукт

1.   ВОДОПОДГРЕВАТЕЛИ

1.1. Информацията, посочена в член 4, параграф 1, буква б), следва да бъде предоставена в следната последователност:

а) обявеният товаров профил, изразен чрез съответното буквено означение и типично използване, в съответствие с посоченото в таблица 3 от приложение VII;

б) класът на енергийна ефективност при подгряване на вода на модела, при средни климатични условия, определен в съответствие с приложение II, точка 1;

в) енергийната ефективност при подгряване на вода в проценти при средни климатични условия, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с приложение VIII, точка 3;

г) годишното електропотребление в kWh, изразено на база крайна енергия, и/или годишното потребление на гориво в GJ, изразено на база горна топлина на изгаряне (GCV), при средни климатични условия, закръглени до най-близкото цяло число и изчислени съгласно посоченото в приложение VIII, точка 4;

д) нивото на шума LWA при тялото за вътрешен монтаж, в dB, закръглено до най-близкото цяло число (за термопомпените водоподгреватели, ако случаят е такъв);

също така, специално за слънчевите и термопомпените водоподгреватели:

е) енергийната ефективност при подгряване на вода в проценти при по-студени и по-топли климатични условия, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с приложение VIII, точка 3;

ж) годишното електропотребление в kWh, изразено на база крайна енергия, и/или годишното потребление на гориво в GJ, изразено на база горна топлина на изгаряне (GCV), съответно при средни, по-студени и по-топли климатични условия, закръглени до най-близкото цяло число и изчислени съгласно посоченото в приложение VIII, точка 4;

също така, специално за слънчевите водоподгреватели:

з) приемната площ на колектора в m2, с точност до втория десетичен знак;

и) водният топлоакумулиращ обем в литри, закръглен до най-близкото цяло число;

също така, специално за термопомпените водоподгреватели:

й) нивото на шума LWA вън от сградата, в dB, закръглено до най-близкото цяло число.

1.2. Когато се предоставя и друга информация от продуктовия фиш, тя следва да е във формата и последователността, посочени в приложение IV.

1.3. Цялата информация по точки 1.1 и 1.2 трябва да бъде отпечатана или представена четливо, с подходящ по вид и размер шрифт.

2.   ТОПЛОАКУМУЛИРАЩИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ГОРЕЩА ВОДА

2.1. Информацията, посочена в член 4, параграф 2, буква б), следва да бъде предоставена в следната последователност:

а) класа на енергийна ефективност на модела, определен в съответствие с приложение II, точка 2;

б) топлинните загуби при нулев товар във W, закръглени до най-близкото цяло число;

в) водния топлоакумулиращ обем в литри, закръглен до най-близкото цяло число.

2.2. Цялата информация по точка 2.1 трябва да бъде отпечатана или представена четливо, с подходящ по вид и размер шрифт.

3.   КОМПЛЕКТИ ОТ ВОДОПОДГРЕВАТЕЛ И СЛЪНЧЕВО СЪОРЪЖЕНИЕ

3.1. Информацията по член 4, параграф 3, буква б) се предоставя в следния ред:

а) к.п.д. при подгряване на вода на модела, определен съгласно посоченото в приложение II, точка 1;

б) к.п.д. при подгряване на вода в проценти, закръглен до най-близкото цяло число;

в) елементите, посочени във фигура 1 от приложение IV.

3.2. Размерът на шрифта, с който се отпечатва информацията по точка 3.1, трябва да бъде четлив.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Измервания

1.

За целите на спазването и проверката на спазването на изискванията на настоящия Регламент се извършват измервания, като се използват хармонизираните стандарти, чиито съответни номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, или надеждни, точни и възпроизводими методи, при които се взема предвид общопризнатото съвременно техническо равнище. Те трябва да съответстват на условията и техническите параметри, посочени в точки от 2 до 9.

2.

Общи условия за изпитване на водоподгреватели:

а) при измерванията следва да се използват товаровите профили, посочени в таблица 3;

б) при измерванията следва да се използва 24-часов цикъл, както следва:

 от 00:00 до 06:59 часа: без водочерпения;

 от 07:00 часа: водочерпения съгласно обявения товаров профил;

 от края на последното водочерпене до 24:00 часа: без водочерпения;

в) като обявен товаров профил следва да се посочва максималният постигнат товаров профил или следващият по ред по-нисък товаров профил.Таблица 3

Товарови профили на водоподгреватели

h

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

07:05

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

 

07:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

08:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

18:15

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

40

 

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:30

 

 

 

 

 

 

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

0,525

5

45

 

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100Продължение таблица 3

Товарови профили на водоподгреватели

h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

07:05

1,4

6

40

 

1,4

6

40

 

 

 

 

 

07:15

 

 

 

 

 

 

 

 

1,82

6

40

 

07:26

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

07:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

07:45

 

 

 

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

4,42

10

10

40

21:00

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

21:30

1,4

6

40

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qref

5,845

11,655

19,07Продължение таблица 3

Товарови профили на водоподгреватели

h

XXL

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

07:05

 

 

 

 

07:15

1,82

6

40

 

07:26

0,105

3

25

 

07:30

 

 

 

 

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

10:00

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

12:45

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

15:00

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

16:00

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

17:00

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

20:45

 

 

 

 

20:46

6,24

16

10

40

21:00

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

21:30

6,24

16

10

40

21:35

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

Qref

24,53

3.

Условия за изпитване дали водоподгревателите съответстват на изискванията за интелигентно регулиране (smart)

Ако доставчикът иска да обяви стойност „1“ за наличието на интелигентно регулиране (smart), следва да бъдат проведени измервания на седмичното потребление на електроенергия и/или гориво съответно при наличие и при отсъствие на интелигентно регулиране, като се използва двуседмичен измервателен цикъл както следва:

 от 1-вия до 5-ия ден: случайно редуване на товарови профили, избрани измежду обявения товаров профил и най-близкия до него по-нисък товаров профил, при изключено интелигентно регулиране;

 6-ия и 7-ия ден: без черпене на вода, при изключено интелигентно регулиране;

 от 8-ия до 12-ия ден: повторение на същата поредица от товарови профили, която е използвана в периода от 1-вия до 5-ия ден, при включено интелигентно регулиране;

 13-ия и 14-ия ден: без черпене на вода, при включено интелигентно регулиране;

 разликата между полезното топлинно съдържание на подадената вода, измерено през периода от 1-вия до 7-ия ден, и полезното топлинно съдържание, измерено през периода от 8-ия до 14-ия ден не трябва да надхвърля 2 % от Qref на обявения товаров профил.

4.

Условия за изпитване на слънчеви водоподгреватели

Слънчевият колектор, слънчевият топлоакумулиращ резервоар за гореща вода, циркулационната помпа в колекторния контур (ако има такава) и топлогенераторът се изпитват поотделно. Ако слънчевият колектор и слънчевият топлоакумулиращ резервоар за гореща вода не могат да се изпитват поотделно, те следва да бъдат изпитани в комбинация. Топлогенераторът се изпитва съгласно условията, посочени в точка 2 от настоящото приложение.

Резултатите се използват за изчисленията по точка 3, буква б) от приложение VIII, съгласно условията, посочени в таблици 4 и 5. За целите на определянето на Qtotа , к.п.д. на топлогенераторите, използващи ефекта на Джаул-Ленц в електросъпротивителни нагревателни елементи се приема за равен на 100/CC, изразено в проценти.

5.

Условия за изпитване на термопомпени водоподгреватели

 Термопомпените водоподгреватели се изпитват при условията, посочени в таблица 6.

 Термопомпените водоподгреватели, които използват като източник на топлина изходящ вентилационен въздух, се изпитват при условията, посочени в таблица 7.

6.

Условия за изпитване на слънчеви съоръжения

Слънчевият колектор, слънчевият топлоакумулиращ резервоар за гореща вода и циркулационната помпа в колекторния контур (ако има такава) се изпитват поотделно. Ако слънчевият колектор и слънчевият топлоакумулиращ резервоар за гореща вода не могат да се изпитват поотделно, те следва да бъдат изпитани в комбинация.

Резултатите се използват за изчисляването на Qnonsol за товаровите профили M, L, XL, и XXL при средни климатични условия, съгласно посоченото в таблици 5 и 6, както и за изчисляването на Qaux .Таблица 4

Средни температури през деня [°C]

 

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

Средни климатични условия

+ 2,8

+ 2,6

+ 7,4

+ 12,2

+ 16,3

+ 19,8

+ 21,0

+ 22,0

+ 17,0

+ 11,9

+ 5,6

+ 3,2

По-студени климатични условия

– 3,8

– 4,1

– 0,6

+ 5,2

+ 11,0

+ 16,5

+ 19,3

+ 18,4

+ 12,8

+ 6,7

+ 1,2

– 3,5

По-топли климатични условия

+ 9,5

+ 10,1

+ 11,6

+ 15,3

+ 21,4

+ 26,5

+ 28,8

+ 27,9

+ 23,6

+ 19,0

+14,5

+10,4Таблица 5

Средни стойности на общата слънчева радиация [W/m2]

 

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

Средни климатични условия

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

По-студени климатични условия

22

75

124

192

234

237

238

181

120

64

23

13

По-топли климатични условия

128

137

182

227

248

268

268

263

243

175

126

109Таблица 6

Стандартни условия за изпитване на термопомпени водоподгреватели, температурите на въздуха са по сухия термометър (тези по мокрия термометър са дадени в скоби)

Източник на топлина

Външен въздух

Вътрешен въздух

Изходящ въздух

Солов разтвор

Вода

Вид климатични условия

Средни климатични условия

По-студени климатични условия

По-топли климатични условия

Климатичните условия не са от значение

При всички климатични условия

Температура

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 2 °C (+ 1 °C)

+ 14 °C (+ 13 °C)

+ 20 °C (максимум + 15 °C)

+ 20 °C (+ 12 °C)

0 °C (на входа) / – 3 °C (на изхода)

+ 10 °C (на входа) / + 7 °C (на изхода)Таблица 7

Максимално разполагаемо количество изходящ вентилационен въздух [m3/h], с температура 20 °C и абсолютна влажност 5,5 g/m3

Обявен товаров профил

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Максимално разполагаемо количество изходящ вентилационен въздух

109

128

128

159

190

870

1 021

7.

Технически параметри на водоподгревателите

Следва да бъдат установени следните параметри на водоподгревателите:

а) дневното електропотребление Qelec , изразено в kWh с точност до третия десетичен знак;

б) обявеният товаров профил, изразен чрез подходящото буквено означение в съответствие с посоченото в таблица 3 от настоящото приложение;

в) нивото на шума при тялото за вътрешен монтаж, в dB, закръглено до най-близкото цяло число (за термопомпените водоподгреватели, ако случаят е такъв);

също така, по отношение на водоподгревателите, използващи изкопаеми горива или горива от биомаса:

г) дневното потребление на гориво Qfuel , изразено в kWh с точност до третия десетичен знак на база горната топлина на изгаряне (GCV);

също така, за водоподгревателите с обявена стойност smart„1“ за интелигентно регулиране:

д) седмичното потребление на гориво Qfuel , изразено в kWh с точност до третия десетичен знак на база горната топлина на изгаряне (GCV);

е) седмичното електропотребление при включено интелигентно регулиране Qelec,week,smart , изразено в kWh с точност до третия десетичен знак;

ж) седмичното потребление на гориво без интелигентно регулиране Qfuel,week , изразено в kWh с точност до третия десетичен знак на база горната топлина на изгаряне (GCV);

з) седмичното електропотребление без интелигентно регулиране Qelec,week,smart , изразено в kWh с точност до третия десетичен знак;

също така, специално за слънчевите водоподгреватели:

и) приемната площ на колектора в m2, с точност до втория десетичен знак;

й) к.п.д. при нулеви загуби, с точност до третия десетичен знак;

к) коефициентът от първи порядък за топлинните загуби във W/(m2 K), с точност до втория десетичен знак;

л) коефициентът от втори порядък за топлинните загуби във W/(m2 K2), с точност до третия десетичен знак;

м) влиянието на ъгъла на падане IAM, с точност до втория десетичен знак;

н) консумираната мощност на помпата във W, с точност до втория десетичен знак;

о) консумираната мощност в режим на готовност във W, с точност до втория десетичен знак;

също така, специално за термопомпените водоподгреватели:

п) нивото на шума LWA вън от сградата, в dB, закръглено до най-близкото цяло число.

8.

Технически параметри на топлоакумулиращите резервоари за гореща вода

Следва да бъдат установени следните параметри на топлоакумулиращите резервоари за гореща вода:

а) водният топлоакумулиращ обем V в литри, закръглен до първия десетичен знак;

б) топлинните загуби при нулев товар S във W, закръглени до първия десетичен знак.

9.

Технически параметри на слънчевите съоръжения

Следва да бъдат установени следните параметри на слънчевите съоръжения:

а) приемната площ на колектора Asol в m2, с точност до втория десетичен знак;

б) к.п.д. при нулеви загуби η0 , с точност до третия десетичен знак;

в) коефициентът от първи порядък за топлинните загуби a1 във W/(m2 K), с точност до втория десетичен знак;

г) коефициентът от втори порядък за топлинните загуби a2 във W/(m2 K2), с точност до третия десетичен знак;

д) влиянието на ъгъла на падане IAM, с точност до втория десетичен знак;

е) консумирана мощност на помпата solpump във W, с точност до втория десетичен знак;

ж) консумираната мощност в режим на готовност solstandby във W, с точност до втория десетичен знак.
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Метод за изчисляване на енергийната ефективност на водоподгреватели при подгряване на вода

1.

За целите на спазването и проверката на спазването на изискванията на настоящия регламент се извършват изчисления, като се използват хармонизираните стандарти, чиито съответни номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, или се използват други подходящи изчислителни методи, при които са взети предвид общопризнатите съвременни методи. Те трябва да съответстват на условията и техническите параметри, посочени в точки от 2 до 6.

Използваните в изчисленията технически параметри трябва да са измерени в съответствие с посоченото в приложение VII.

2.

Технически параметри на водоподгревателите

Следните параметри се изчисляват за водоподгревателите при средни климатични условия:

а) енергийната ефективност при подгряване на вода ηwh в проценти, с точност до първия десетичен знак;

б) годишното електропотребление AEC в kWh на база крайна енергия, закръглено до най-близкото цяло число;

също така, по отношение на водоподгревателите, използващи горива, следните параметри при средни климатични условия:

в) годишното потребление на гориво AFC в kWh на база горната топлина на изгаряне (GCV), закръглено до най-близкото цяло число;

също така, по отношение на слънчевите водоподгреватели, следните параметри при средни климатични условия:

г) енергийната ефективност на топлогенератора при подгряване на вода ηwh,nonsol в проценти, с точност до първия десетичен знак;

д) годишното електропотребление за спомагателни съоръжения, Qaux , в kWh на база крайна енергия, с точност до първия десетичен знак.

също така, по отношение на слънчевите и термопомпените водоподгреватели, следните параметри при по-студени и по-топли климатични условия:

е) параметрите, посочени в букви от а) до в);

също така, специално за слънчевите водоподгреватели, следният параметър при средни, по-студени и по-топли климатични условия:

ж) годишното използване на неслънчева топлинна енергия Qnonsol , в kWh електропотребление на база първична енергия и/или в kWh потребление на гориво на база горната топлина на изгаряне (GCV), с точност до първия десетичен знак;

3.

Изчисляване на енергийната ефективност при подгряване на вода ηwh

а) За конвенционални водоподгреватели и термопомпени водоподгреватели:

Енергийната ефективност при подгряване на вода се изчислява, както следва:

image

По отношение на термопомпените водоподгреватели вода/вода и солов разтвор/вода, следва да бъде взето под внимание и електропотреблението на една или повече помпи за подпочвена вода.

б) Слънчеви водоподгреватели:

Енергийната ефективност при подгряване на вода се изчислява, както следва:

image

където:

image

4.

Изчисляване на годишното електропотребление AEC и на годишното потребление на гориво AFC

а) За конвенционални водоподгреватели и термопомпени водоподгреватели:

Годишното електропотребление AEC в kWh на база крайна енергия се изчислява, както следва:

image

Годишното потребление на гориво AFC в GJ на база горната топлина на изгаряне (GCV) се изчислява, както следва:

image

б) Слънчеви водоподгреватели:

Годишното електропотребление AEC в kWh на база крайна енергия се изчислява, както следва:

image

Годишното потребление на гориво AFC в GJ на база горната топлина на изгаряне (GCV) се изчислява, както следва:

image

5.

Определяне на показателя за ефекта от интелигентното регулиране SCF и на показателя за наличие на интелигентно регулиране smart

а) Показателят за ефекта от интелигентното регулиране се изчислява, както следва:

image

б) Ако SCF ≥ 0,07, стойността на показателя smart следва да бъде 1. В останалите случаи стойността на показателя smart следва да бъде 0.

6.

Определяне на корекционния член заради околната температура Qcor

Корекционният член заради околната температура се изчислява, както следва:

а) За конвенционалните водоподгреватели, използващи електроенергия:

image

б) За конвенционалните водоподгреватели, използващи гориво:

image

в) За термопомпените водоподгреватели:

image

където:

стойностите на коефициента k са дадени в таблица 8 за всеки отделен товаров профил.Таблица 8

Стойности на коефициента k

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от доставчика като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация. Стойностите и класовете, посочени в етикета или в продуктовия фиш, не трябва да са по-благоприятни за доставчика в сравнение със стойностите, посочени в техническата документация.

При проверка на съответствието на даден модел продукт с изискванията, формулирани в настоящия делегиран регламент, по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, органите на държавите членки прилагат следната процедура:

(1) Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

(2) За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а) посочените в техническата документация стойности съгласно член 5, буква б) от Директива 2010/30/ЕС (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за доставчика в сравнение със съответните стойности, посочени в протоколите от изпитвания съгласно подточка iii) в цитираните буква и член; и

б) публикуваните в етикета и продуктовия фиш стойности не са по-благоприятни за доставчика в сравнение с обявените стойности и посоченият клас на енергийна ефективност не е по-благоприятен за доставчика в сравнение с класа, произтичащ от обявените стойности; и

в) при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (т.е. стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 9.

(3) Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът и всички други еквивалентни модели водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода, слънчеви съоръжения или комплекти от водоподгреватели и слънчеви съоръжения не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(4) Ако не е постигнат резултатът по точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Като алтернативна възможност избраните три допълнителни бройки могат да бъдат от един или няколко различни еквивалентни модели.

(5) Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности попадат в рамките на съответните допустими отклонения, дадени в таблица 9, се смята, че моделът съответства на изискванията.

(6) Ако не е постигнат резултатът по точка 5, се смята, че моделът и всички други еквивалентни модели водоподгреватели, топлоакумулиращи резервоари за гореща вода, слънчеви съоръжения или комплекти от модели водоподгреватели и слънчеви съоръжения не съответстват на изискванията в настоящия делегиран регламент.

(7) Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 и точка 6 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателните и изчислителните методи, посочени в приложение VII и приложение VIII.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само контролните допустими отклонения, посочени в таблица 9, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 7. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.Таблица 9

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Дневно електропотребление, Qelec

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Ниво на шума, LWA , съответно вътре и вън от сградата

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 2 dB.

Дневно потребление на гориво, Qfuel

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Седмично потребление на гориво с включено интелигентно регулиране, Qfuel,week,smart

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Седмично електропотребление с включено интелигентно регулиране, Q elec,week,smart

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Седмично потребление на гориво без включено интелигентно регулиране, Qfuel,week

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Седмично електропотребление без включено интелигентно регулиране, Qelec,week

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Топлоакумулиращ воден обем, V

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 2 %.

Приемна площ на колектора, Asol

Определената стойност не трябва да бъде по-малка от обявената стойност с повече от 2 %.

Консумирана мощност на помпата, solpump

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 3 %.

Консумирана мощност в режим на готовност, solstandby

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

Топлинни загуби при нулев товар, S

Определената стойност не трябва да превишава обявената стойност с повече от 5 %.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ X

Информация, която трябва да се предоставя в случай на продажба, отдаване под наем или продажба на изплащане по Интернет

1) За целите на точки 2—5 от настоящото приложение се прилагат следните определения:

а) „механизъм за визуализиране“ означава всеки екран, включително сензорен екран или приспособление на база друга технология за визуализиране, използвани за показване на потребителя на съдържание от Интернет;

б) „вложено показване“ означава графичен интерфейс, чрез който се осъществява достъпът до изображение или до набор от данни посредством щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху друго изображение или масив от данни;

в) „сензорен екран“ означава екран, който реагира на докосване, като например екран на таблет или смартфон;

г) „алтернативен текст“ означава текст, представен като алтернатива на графично изображение, даващ възможност информацията да бъде представена в неграфична форма, в случай че устройствата за визуализиране не могат да възпроизведат графиката, или като помощно средство за осигуряване на достъпност, например в ролята на входни данни за системи за синтез на говор.

2) Съответният етикет, предоставен от доставчиците съгласно член 3, или в случай на комплект при съответните ситуации — надлежно попълненият етикет на база на етикетите и фишовете, предоставени от доставчиците съгласно член 3, се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта или комплекта, в съответствие с времевия график, определен в член 3. Ако едновременно се показват и продукт, и комплект, но е посочена цена само за комплекта, необходимо е да бъде показан само етикетът за комплекта. Големината на етикета трябва да е такава, че етикетът да е ясно видим и четим и да съответства пропорционално на размерите, посочени в приложение III. Етикетът може да се визуализира посредством вложено показване, като в такъв случай изображението, използвано за достигане до етикета, трябва да съответства на спецификациите, посочени в точка 3 от настоящото приложение. Ако се използва вложено показване, етикетът трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението.

3) Изображението, използвано за достигане до етикета в случай на вложено показване, трябва да отговаря на следните изисквания:

а) да бъде стрелка с цвета, съответстващ на енергийния клас от етикета на продукта или комплекта;

б) върху стрелката да е посочен класът на енергийна ефективност на продукта или комплекта, в бял цвят и с размер на шрифта, еквивалентен на шрифта, с който е изписана цената; както и

в) да бъде в един от следните два формата:

image

4) В случай на вложено показване, последователността на визуализиране на етикета трябва да бъде, както следва:

а) изображението, посочено в точка 3 от настоящото приложение, трябва да се показва върху механизма за визуализиране в близост до цената на продукта или комплекта;

б) изображението трябва да е с хипервръзка към етикета;

в) етикетът трябва да се показва след щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението;

г) етикетът трябва да се показва чрез изскачащо изображение (pop up), нов раздел (new tab), нова страница (new page) или вставен екран (inset screen display);

д) при уголемяване на етикета върху сензорни екрани трябва да бъдат спазени конвенциите за уголемяване върху сензорни екрани;

е) показването на етикета трябва да се преустановява посредством избираем вариант „затвори“ или друг стандартен начин за затваряне;

ж) алтернативният текст за графичното изображение, който трябва да се извежда при неуспешно визуализиране на етикета, трябва да изразява класа на енергийна ефективност на продукта или комплекта, с размер на шрифта, еквивалентен на този, с който е изписана цената.

5) Съответният продуктов фиш, предоставен от доставчиците съгласно член 3, се показва чрез механизма за визуализиране в близост до цената на продукта. Големината при визуализирането трябва да е такава, че продуктовият фиш да е ясно видим и четим. Продуктовият фиш може да бъде визуализиран чрез вложено показване, като в такъв случай хипервръзката, използвана за достигане до фиша, трябва ясно и четливо да указва „Продуктов фиш“. Ако се използва вложено показване, продуктовият фиш трябва да се появява при първото щракване с мишката, преминаване с курсора на мишката или сензорноекранно уголемяване върху изображението на хипервръзката.( 1 ) ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17.

( 2 ) Вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.

( 3 ) ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1.

( 4 ) ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.