02013R0612 — BG — 13.02.2023 — 004.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 612/2013 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2013 година

относно работата на регистъра на икономическите оператори и данъчните складове и свързаните с тях статистически данни и докладване в съответствие с Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на акцизите

(ОВ L 173, 26.6.2013 г., стp. 9)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/272 НА КОМИСИЯТА от 19 февруари 2015 година

  L 47

10

20.2.2015

 M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/504 НА КОМИСИЯТА от 7 март 2018 година

  L 86

32

28.3.2018

 M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2221 НА КОМИСИЯТА от 12 декември 2019 година

  L 333

47

27.12.2019

►M4

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2449 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2022 година

  L 320

12

14.12.2022
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 612/2013 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2013 година

относно работата на регистъра на икономическите оператори и данъчните складове и свързаните с тях статистически данни и докладване в съответствие с Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на акцизитеЧлен 1

Съобщения, разменяни чрез компютризираната система, свързана с националните регистри и Централния регистър

1.  
Структурата и съдържанието на съобщенията, свързани с регистрацията на икономически оператори и данъчни складове в националните регистри и в Централния регистър, трябва да са в съответствие с приложение I.

Тези съобщения се обменят чрез компютризираната система.

2.  

Съобщенията, посочени в параграф 1, се обменят със следните цели:

а) 

уведомление за изменения на националните регистри, изпращано до Централния регистър от централните звена за връзка за акцизите и отделите за връзка;

б) 

уведомление за изменения на Централния регистър, изпращано до националните регистри;

в) 

искания, отправяни от централните звена за връзка за акцизите и отделите за връзка, за данни за измененията на Централния регистър;

г) 

искания, отправяни от централните звена за връзка за акцизите и отделите за връзка, за статистическа информация, извлечена от Централния регистър;

д) 

изпращане от Комисията на държавите членки, отправили искането, на статистическа информация, извлечена от Централния регистър.

▼M4

3.  
Когато се изискват кодове за попълването на определени полета с данни в съобщенията, посочени в параграф 1, се използват кодовете, изброени в приложение II към настоящия регламент или в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636 ( 1 ) на Комисията.

▼B

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) 

„запис“ означава вписани данни в национален регистър или Централния регистър, посочен в член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 389/2012;

2) 

„изменение“ означава създаването, актуализирането или анулирането на запис;

3) 

„дата на активиране“ означава дата в запис, определена от отговорната държава членка, от която записът е на разположение за извършване на електронна проверка във всички държави членки и от която икономическите оператори могат да правят справки за извлечените от записа данни.

Член 3

Изпращане на изменения до Централния регистър от централните звена за връзка за акцизите и отделите за връзка

1.  
Всяко централно звено за връзка за акцизите или всеки отдел за връзка, определен(о) в съответствие с член 4 от Регламент (ЕС) № 389/2012, е отговорен(но) за изпращането на измененията в националния си регистър до Централния регистър и за отразяване на измененията в своя национален регистър, които са били изпратени от Централния регистър или които са били извлечени от него, или и двете.
2.  
Комисията създава и поддържа списък на отговорните централни звена за връзка за акцизите или отдели за връзка въз основа на информацията, предоставена от държавите членки, и осигурява достъпа на държавите членки до този списък.
3.  
Всяко централно звено за връзка за акцизите или всеки отдел за връзка изпраща до Централния регистър уведомление за всяко изменение на националния си регистър най-късно на дата на активиране на изменението. Съобщението, което трябва да бъде използвано за измененията на националните регистри, е „Операции по регистъра на икономическите оператори“, определено в таблица 2 от приложение I.

Член 4

Поддръжка на Централния регистър и изпращане на изменения до националните регистри

1.  
Когато получи съобщение „Операции по регистъра на икономическите оператори“ от централното звено за връзка за акцизите или отдела за връзка, съдържащо уведомление за изменение на национален регистър, Комисията проверява дали структурата и съдържанието на съобщението съответстват на таблица 2 от приложение I.
2.  

Когато структурата и съдържанието на посоченото в параграф 1 съобщение съответстват на таблица 2 от приложение I, се предприемат следните действия:

а) 

Комисията незабавно регистрира изменението в Централния регистър;

б) 

изпраща се уведомление до всяка държава членка, за която централното звено за връзка за акцизите или отделът за връзка е регистриран(о) да получава уведомления, като се използва съобщението „Операции по регистъра на икономическите оператори“, определено в таблица 2 от приложение I.

3.  
Когато структурата или съдържанието на посоченото в параграф 1 съобщение „Операции по регистъра на икономическите оператори“ не съответства на таблица 2 от приложение I, Комисията връща уведомлението на централното звено за връзка за акцизите или отдела за връзка, което(който) го е изпратил(о), като използва съобщението „Отказ за актуализиране на данни за икономически оператори“, определено в таблица 3 от приложение I, и посочва код, който указва причината за отказа.
4.  
Когато получи съобщение „Отказ за актуализиране на данни за икономически оператори“, централното звено за връзка за акцизите или отделът за връзка незабавно предприема необходимото коригиращо действие и отново изпраща уведомлението.
5.  
Централното звено за връзка за акцизите или отделът за връзка на всяка държава членка, който(което) не е регистриран(о) да получава от Комисията уведомления за изменения, изпраща искане за извлечение на извършените в Централния регистър изменения поне два пъти на ден, като използва съобщението „Искане от общ характер“, определено в таблица 1 от приложение I.

Член 5

Отразяване на измененията в националните регистри

1.  
Поне два пъти на ден централното звено за връзка за акцизите или отделът за връзка на всяка държава членка отразява в националния си регистър получените от Централния регистър изменения.
2.  
Веднага след като посочените в параграф 1 изменения бъдат отразени в националния регистър, до тях се осигурява достъп за справка от страна на централното звено за връзка за акцизите или отдела за връзка, а от датата на активиране им те трябва да са на разположение за извършване на електронна проверка.

Член 6

Справка с Централния регистър от страна на икономическите оператори

1.  
Поне два пъти на ден Комисията изготвя извлечение от Централния регистър на всички активни записи. При изготвянето на това извлечение Комисията отстранява всеки запис, който не е на обществено разположение за справка. От всички останали записи Комисията отстранява също така всички данни за всеки вид икономически оператор или неговите обекти, които не отговарят на описанията от извлечените данни от вписаните данни, определени в параграф 3, букви а), б) и в).
2.  
Икономическите оператори могат да отправят към Комисията искане за извлечени данни от даден запис, като представят уникалния акцизен номер, посочен в член 19, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 389/2012.
3.  

Когато представеният уникален акцизен номер съответства на акцизен номер, който се съдържа в извлечението от Централния регистър, извлечените данни от регистъра се връщат на отправилия искането икономическия оператор в следните случаи:

a) 

▼M4

ако представеният уникален акцизен номер съответства на запис за лицензиран складодържател, регистриран получател, регистриран изпращач, сертифициран получател или сертифициран изпращач, извлечението трябва да съдържа някои от следните видове данни:

▼B

i) 

текстовото описание на кода за вида оператор (група данни 2 e, посочена в таблица 2 от приложение I);

ii) 

поне един код за категорията на акцизния продукт (група данни 2.4 a в съобщението „Операции по регистъра на икономическите оператори“) или поне един код на акцизния продукт (група данни 2.5 a, посочена в таблица 2 от приложение I);

iii) 

комбинация от групи данни 2.4 a и 2.5 a, която е в съответствие с правилата, съдържащи се в описанието, посочено в таблица 2 от приложение I;

▼M4

iv) 

информация относно кода за функцията на оператора, указваща дали на регистрирания получател или лицензирания складодържател е разрешено по силата на член 16, параграф 4 от Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета ( 2 ) да движи акцизни стоки до място на директна доставка (група данни 2.3, посочена в таблица 2 от приложение I);

▼B

б) 

ако представеният уникален акцизен номер съответства на запис за данъчен склад, в извлечението трябва да е посочен някой от следните видове данни:

i) 

поне един код за категорията на акцизния продукт (група данни 3.4 a, посочена в таблица 2 от приложение I);

ii) 

поне един код на акцизния продукт (група данни 3.5 a, посочена в таблица 2 от приложение I);

iii) 

комбинация от групи данни 3.4 a и 3.5 a, която е в съответствие с правилата, съдържащи се в описанието, посочено в таблица 2 от приложение I;

в) 

►M4  ако представеният уникален акцизен номер съответства на регистриран получател или сертифициран получател или сертифициран изпращач, който попада в обхвата на член 19, параграф 2, букви з), л) и м) от Регламент (ЕС) № 389/2012, освен предоставените по буква а) от настоящия параграф данни извлечението трябва да съдържа следната информация: ◄

i) 

датата на изтичане на срока на валидност на разрешението (група данни 4 c, посочена в таблица 2 от приложение I);

ii) 

дали разрешението може да бъде използвано за повече от едно движение (група данни 4 d в таблица 2 от приложение I);

iii) 

поне един набор данни за временно разрешение (група данни 4.3, посочена в таблица 2 от приложение I).

4.  
Когато между представения уникален акцизен номер и извадката от Централния регистър няма съответствие, отправилият искането икономически оператор бива информиран за това.
5.  
Ако икономическият оператор твърди, че даден запис, отнасящ се до неговото разрешение, липсва или е неправилен, Комисията при поискване го информира как да отправи искане за корекция на записа и предоставя данните за контакт на централното звено за връзка за акцизите или отдела за връзка на отговорната държава членка.

Член 7

Статистическа информация и доклади

1.  

Статистическата информация, която Комисията извлича от Централния регистър в съответствие с член 34, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 389/2012, е следната:

а) 

броят на активните и неактивните записи на икономически оператори;

б) 

броят на разрешенията, чийто срок на валидност предстои да изтече, който представлява общият брой на разрешенията, чийто срок на валидност изтича през следващия месец или през следващото тримесечие;

в) 

видовете икономически оператори, броят на икономическите оператори по видове и броят на данъчните складове;

г) 

броят на лицензираните икономически оператори по продукти и по категория на продукта;

д) 

броят на измененията на акцизни разрешения.

Въз основа на посочената в първа алинея статистическа информация Комисията изготвя месечен доклад за държавите членки.

2.  
Всяко централно звено за връзка за акцизите или всеки отдел за връзка може да отправи искане към Комисията да изготви конкретен статистически доклад за Централния регистър. Това искане се прави, като се използва съобщението „Искане от общ характер“, посочено в таблица 1 от приложение I. Комисията отговаря, като използва съобщението „Статистически данни от SEED“, посочено в таблица 4 от приложение I.

Член 8

Срок за обработване на уведомления за изменения на национални регистри и на искания от общ характер

1.  
В рамките на два часа от получаването на уведомление за изменение на национален регистър Комисията обработва това изменение в съответствие с член 4.
2.  
В рамките на два часа от получаването на съобщение „Искане от общ характер“, посочено в таблица 1 от приложение I, Комисията предоставя исканата информация на централното звено за връзка за акцизите или отдела за връзка, отправил(о) искането.

Член 9

Достъпност

Централният регистър и националните регистри трябва да бъдат достъпни по всяко време.

Член 10

Ограничаване на задълженията за предоставяне на услуга

Установените в членове 8 и 9 задължения на Комисията и на държавите членки за предоставяне на услуга не се прилагат при следните надлежно обосновани обстоятелства:

а) 

Централният регистър или даден национален регистър е недостъпен поради хардуерни или телекомуникационни повреди;

б) 

възникнали мрежови проблеми, които не са под прекия контрол на Комисията или на съответната държава членка;

в) 

непреодолима сила;

г) 

планирани дейности по поддръжката, за които е изпратено уведомление най-малко четиридесет и осем часа преди планираното начало на периода на извършване на тези дейности.

Член 11

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Членове 8, 9 и 10 се прилагат от 1 януари 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПОДДРЪЖКАТА НА РЕГИСТЪРА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

1. Елементите на данните от електронните съобщения, използвани за целите на компютризираната система, са структурирани в групи от данни, а където е приложимо — в подгрупи от данни. Подробности относно елементите на данните и тяхната употреба са представени в таблиците от настоящото приложение, в които:

а) 

в колона А се посочва цифровият код (номер), определен за всяка група и подгрупа от данни; всяка подгрупа следва поредния номер на (под)групата от данни, от която тя представлява част (например: когато номерът на групата данни е 1, една подгрупа данни от тази група се означава с 1.1, а една подгрупа данни от тази подгрупа се означава с 1.1.1);

б) 

в колона B се посочва буквеният код (буква), определен за всеки елемент на данните в дадена (под)група от данни;

в) 

в колона C се посочва (под)групата от данни или елементът на данните;

г) 

в колона D за всяка (под)група от данни или всеки елемент на данните се посочва стойност, указваща дали въвеждането на съответните данни е:

i) 

„R“ (задължително), което означава, че се изисква попълването на данните. Дори когато дадена (под)група от данни е означена с „O“ (незадължителна) или „C“ (условна), елементите на данните от тази група данни могат да бъдат „R“ (задължителни), когато компетентните органи на държавата членка са решили, че данните от тази (под)група трябва да бъдат попълнени, или когато се прилага съответното условие;

ii) 

„O“ (незадължително), което означава, че въвеждането на данните е незадължително за лицето, подаващо съобщението (изпращача или получателя), освен когато определена държава членка е определила данните за задължителни в съответствие с възможността за избор, предвидена в колона E по отношение на някои от незадължителните (под)групи от данни или елементи на данните;

iii) 

„C“ (условно), което означава, че използването на (под)групата от данни или елемента на данните зависи от други (под)групи от данни или елементи на данните от същото съобщение;

iv) 

„D“ (зависимо), което означава, че използването на (под)групата от данни или елемента на данните зависи от условие, което не може да бъде проверено чрез компютризираната система, както е предвидено в колони E и F.;

д) 

в колона E се посочва условието (условията) за данните, чието въвеждане е условно, конкретизира се използването на незадължителни и зависими данни, когато е приложимо, и се указва кои данни трябва да бъдат предоставени от компетентните органи;

е) 

в колона F се посочват обяснения, при необходимост, свързани с попълването на съобщението;

ж) 

в колона G се посочват:

i) 

за някои (под)групи от данни — число, следвано от знак „x“, указващо колко пъти (под)групата от данни може да бъде повторена в съобщението (по подразбиране = 1);

ii) 

за всеки елемент на данните, освен за елементи на данните, указващи часа и/или датата — характеристиките, идентифициращи вида на данните и тяхната дължина. Кодовете за видовете данни са следните:

— 
a буквен;
— 
n цифров;
— 
an буквено-цифров.

Числото след кода указва допустимата дължина на данните за съответния елемент на данните. Незадължителните две точки преди индикатора за дължината означават, че данните нямат определена дължина, а само максимална дължина от определен брой цифри, посочени с индикатора за дължина. Използването на запетая в индикатора за дължината на данните означава, че данните могат да съдържат десетични стойности, като цифрата преди запетаята посочва общата дължина на атрибута, а цифрата след запетаята посочва максималния брой цифри след десетичния знак;

iii) 

за елементи на данните, указващи часа и/или датата, се посочва „дата“, „час“ или „дата-час“, което означава, че трябва да бъдат въведени датата, часът или датата и часът, като се прилага стандарт ISO 8601 за представяне на датата и часа.

2. В таблиците от настоящото приложение са използвани следните съкращения:

а)

e-АД : електронен административен документ;

▼M4

аа)

е-ОАД : електронен опростен административен документ;

▼B

б)

АРК : административен референтен код;

в)

SEED : Система за обмен на акцизни данни (електронната база данни, посочена в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 389/2012;

г)

Код по КН : Код по Комбинираната номенклатура.

3. В таблиците от настоящото приложение са използвани следните определения:

а) 

„Начална дата“ означава „Начална дата на разрешението“ или „Начална дата на валидност“;

б) 

„Крайна дата“ означава „Крайна дата на разрешението“ или „Крайна дата на валидност“;

▼M4

в) 

„Начална дата на разрешението“ означава датата, от която даден икономически оператор има разрешение от отговорната държава членка да произвежда, съхранява, изпраща или получава акцизни стоки по смисъла на глава IV и глава V, раздел 2 от Директива (ЕС) 2020/262;

▼B

г) 

„Крайна дата на разрешението“ означава датата, от която даден икономически оператор вече няма разрешение от отговорната държава членка;

▼M4

д) 

„Начална дата на валидност“ означава датата, от която обектите на даден икономически оператор са обявени от отговорната държава членка за отговарящо на условията място за производство, изпращане или получаване на акцизни стоки по смисъла на глава IV и глава V, раздел 2 от Директива (ЕС) 2020/262;

▼B

е) 

„Крайна дата на валидност“ означава датата, от която обектите на даден икономически оператор вече не се считат за отговарящи на условията.

▼M4Таблица 1

Искане от общ характер

(по член 4, параграф 5, член 7, параграф 2 и член 8, параграф 2)

A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Вид на искането

R

 

Възможните стойности са:

1 = (запазено)

2 = искане за референтни данни

3 = (запазено)

4 = (запазено)

5 = искане за повторно синхронизиране на регистъра на икономическите оператори

6 = искане за извличане на списък на е-АД/е-ОАД

7 = искане за статистически данни от SEED

8 = искане за възстановяване на списък на е-АД

9 = искане за възстановяване на списък на е-ОАД

n1

 

b

Наименование на съобщението за искане

C

— „R“, ако <Видът на искането> е „2“

— В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

Възможните стойности са:

„C_COD_DAT“ = общ списък на кодовете

„C_PAR_DAT“ = общи параметри на системата

„ALL“ = за цялостна структура

a..9

 

c

Запитващо учреждение

R

 

(Вж. списък на кодовете 4 в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636)

an8

 

d

Идентификатор за съответствие на искането

C

— „R“, ако <Видът на искането> е „2“, „5“, „6“, „7“, „8“ или „9“

— В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

Стойността на <Идентификатора за съответствие на искането> е единна за всяка държава членка.

an..44

 

e

Начална дата

C

За 1 e и f:

— „R“, ако <Видът на искането> е „2“ или „5“

— В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

Дата

 

f

Крайна дата

C

 

Дата

 

g

Единна дата

C

— „R“, ако <Видът на искането> е „2“ или „5“

— В противен случай не се попълва

— (Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

Дата

2

ИСКАНЕ ЗА СПИСЪК НА Е-АД/Е-ОАД

C

— „R“, ако <Видът на искането> е „6“, „8“ или „9“

— В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

 

 

a

Код на държавата членка

R

 

(Вж. списък на кодовете 3 в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636)

a2

2.1

АТРИБУТ НА ИСКАНЕТО_ПЪРВИЧЕН КРИТЕРИЙ

R

 

 

99x

 

a

Код на вида първичен критерий

R

 

Възможните стойности са:

1 = АРК

2 = търговска марка на продукта

3 = категории акцизни продукти по движението

4 = (запазено)

5 = (запазено)

6 = (запазено)

7 = (запазено)

8 = град на получателя

9 = град на изпращача

10 = град на лицето, което предоставя обезпечението

11 = (запазено)

12 = град на мястото на доставка

13 = град на данъчния склад на изпращане

14 = град на превозвача

15 = код на продукта по КН

16 = дата на фактурата

17 = акцизен номер на получателя

18 = акцизен номер на изпращача

19 = акцизен номер на лицето, което предоставя обезпечението

20 = (запазено)

21 = (запазено)

22 = акцизен номер на данъчния склад на получаване

23 = акцизен номер на данъчния склад на изпращане

24 = (запазено)

25 = код на акцизния продукт

26 = времетраене на транспорта

27 = държава членка на получаване

28 = държава членка на изпращане

29 = име на получателя

30 = име на изпращача

31 = име на лицето, което предоставя обезпечението

32 = (запазено)

33 = наименование на мястото на доставка

34 = наименование на данъчния склад на изпращане

35 = име на превозвача

36 = номер на фактурата

37 = пощенски код на получателя

38 = пощенски код на изпращача

39 = пощенски код на лицето, което предоставя обезпечението

40 = (запазено)

41 = пощенски код на мястото на доставка

42 = пощенски код на данъчния склад на изпращане

43 = пощенски код на превозвача

44 = количество на стоките (в стоковата част на е-АД/е-ОАД)

45 = местен референтен номер (LRN), който представлява определен от изпращача пореден номер

46 = вид на транспорта

47 = (запазено)

48 = (запазено)

49 = номер за целите на ДДС на получателя

50 = (запазено)

51 = номер за целите на ДДС на превозвача

52 = промяна на мястото на получаване (пореден номер ≥ 2)

n..2

2.1.1

АТРИБУТ НА ИСКАНЕТО_ПЪРВИЧНА СТОЙНОСТ

O

 

 

99x

 

a

Стойност

R

 

Ако <Кодът на вида първичен критерий> е „46“ (Вид на транспорта), тогава се използва съществуващ <Код за вида на транспорта> от списъка на <ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ>.

an..255

3

ИСКАНЕ_СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

C

— „R“, ако <Видът на искането> е „7“

— В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

 

 

a

Вид на статистическите данни

R

 

Възможните стойности са:

1 = осъществявали/неосъществявали дейност и заличени икономически оператори

2 = разрешения, чийто срок на действие предстои да изтече

3 = икономически оператори по вид и данъчни складове

4 = акцизна дейност

5 = промени на акцизни разрешения

n1

3.1

Код от СПИСЪКА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

R

 

 

99x

 

a

Код на държавата членка

R

 

(Вж. списък на кодовете 3 в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636)

a2

4

ПЕРИОД_СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

C

— „R“, ако <Видът на искането> е „7“

— В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

 

 

a

Година

R

 

 

n4

 

b

Полугодие

C

За 4 b, c и d:

Следните три полета за данни са незадължителни и изключващи се:

— <Полугодие>

— <Тримесечие>

— <Месец>

Това означава, че ако е попълнено едно от тези полета за данни, другите две не се попълват.

Възможните стойности са:

1 = първо полугодие

2 = второ полугодие

n1

 

c

Тримесечие

C

Възможните стойности са:

1 = първо тримесечие

2 = второ тримесечие

3 = трето тримесечие

4 = четвърто тримесечие

n1

 

d

Месец

C

Възможните стойности са:

1 = януари

2 = февруари

3 = март

4 = април

5 = май

6 = юни

7 = юли

8 = август

9 = септември

10 = октомври

11 = ноември

12 = декември

n..2

5

ИСКАНЕ_РЕФЕРЕНТНИ ДАННИ

C

— „R“, ако <Видът на искането> е „2“

— В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид на искането“ в клетка 1a)

 

 

 

a

Знак за общи критерии за оценка на риска

O

 

Възможните стойности са:

0 = „не“ или „невярно“

1 = „да“ или „вярно“

n1

5.1

Код от СПИСЪКА НА КОДОВЕТЕ

O

 

 

99x

 

a

Поискан списък на кодовете

O

 

Възможните стойности са:

1 = мерни единици

2 = видове събития

3 = видове доказателства

4 = (запазено)

5 = (запазено)

6 = кодове на езиците

7 = национални администрации

8 = кодове на държавите

9 = кодове на опаковките

10 = причини за незадоволително съобщение за получаване или за незадоволителен доклад за проверки

11 = причини за прекратяването

12 = (запазено)

13 = видове транспорт

14 = транспортни единици

15 = лозарски зони

16 = кодове на извършените енологични манипулации

17 = категории на акцизните продукти

18 = акцизни продукти

19 = кодове по КН

20 = съответствия между кода по КН и акцизния продукт

21 = причини за анулирането

22 = причини за сигнала или отхвърлянето на е-АД/е-ОАД

23 = обяснения за закъснението

24 = (запазено)

25 = лица, които изпращат съобщение за събитието

26 = причини за отказа

27 = причини за закъснял резултат

28 = действия във връзка с искането

29 = причини за искането

30 = (запазено)

31 = (запазено)

32 = (запазено)

33 = (запазено)

34 = причини за невъзможността да се предприеме действието за административно сътрудничество

35 = (запазено)

36 = вид документ

37 = (запазено)

38 = (запазено)

39 = причини за искането за ръчно приключване

40 = причини за отхвърляне на искането за ръчно приключване

41 = национална администрация — градус Плато

n..2Таблица 2

Операции по регистъра на икономическите оператори

(по член 3, параграф 3, член 4, параграфи 2 и 3 и член 6, параграф 3)

A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Вид съобщение

R

 

Възможните стойности са:

—1 = актуализиране на данни за икономически оператори (Уведомление за промени в CD/RD)

—2 = разпространение на актуализираните данни за икономически оператори

—3 = възстановяване на данни за икономически оператори

—4 = извличане на данни за икономически оператори

n1

 

b

Идентификатор за съответствие на искането

C

— „R“, ако <Видът съобщение> е „3“ или „4“

— В противен случай не се попълва

(Вж. „Вид съобщение“ в клетка 1a)

Стойността на <Идентификатора за съответствие на искането> е единна за всяка държава членка.

an..44

2

РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА

O

 

 

999999x

 

a

Акцизен номер на търговеца

R

 

(Вж. списък на кодовете 1 в приложение II. <Акцизният номер на търговеца> трябва да бъде уникален за списъка <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>.

an13

 

b

Номер за целите на ДДС

O

 

 

an..14

 

c

Начална дата на разрешението

R

 

 

Дата

 

d

Крайна дата на разрешението

O

 

 

Дата

 

e

Код на вида оператор

R

 

Възможните стойности са:

1 = лицензиран складодържател

2 = регистриран получател

3 = регистриран изпращач

4 = сертифициран изпращач

5 = сертифициран получател

Стойността на елемента от данни <Код на вида оператор> не може да бъде променяна след създаването на РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА

n1

 

f

Референтен номер на акцизното учреждение

R

 

(Вж. списък на кодовете 4 в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636)

an8

 

g

Общ акцизен идентификатор на търговеца

O

 

(Вж. списък на кодовете 4 в приложение II)

an22

2.1

ДЕЙСТВИЕ

R

 

 

 

 

a

Операция

R

 

Възможните стойности са:

—C = Създаване

—U = Актуализиране

—I = Анулиране

—D = Заличаване

<Датата на активиране> (вж. <Дата на активиране> в клетка 4.1b) за операция „D“ (Заличаване) е текущата дата на искането за заличаване

a1

 

b

Дата на активиране

R

 

 

Дата

 

c

Отговорен администратор на данни

O

 

 

an..35

2.2

ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС

R

 

 

99x

 

a

Име/наименование

R

 

 

an..182

 

b

ИИА_ЕЗК

R

 

(Вж. списък на кодовете 1 в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636)

a2

2.2.1

АДРЕС

R

 

 

 

 

a

Улица — наименование

R

 

 

an..65

 

b

Улица — номер

O

 

 

an..11

 

c

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

d

Град

R

 

 

an..50

 

e

Код на държавата членка

R

 

(Вж. списък на кодовете 3 в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636)

a2

2.3

Код за ФУНКЦИЯТА НА ОПЕРАТОРА

O

 

 

9x

 

a

Код за функцията на оператора

R

 

Възможните стойности са:

—1 = с позволение да извършва директна доставка

—2 = с позволение да остави непопълнени полетата за мястото на получаване в съответствие с член 22 от Директива (ЕС) 2020/262.

Съчетанията <Код на вида оператор/код за функцията на оператора> са, както следва:

n1

ВИД ОПЕРАТОР/ ФУНКЦИЯ НА ОПЕРАТОРА

ЛИЦ. СКЛАДОДЪРЖАТЕЛ

РЕГ. ПОЛУЧАТЕЛ

РЕГ. ИЗПРАЩАЧ

С позволение да извършва директна доставка

X

X

 

С позволение да остави непопълнени полетата за мястото на получаване в съответствие с член 22 от Директива 2020/262

X

 

X

2.4

Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ

C

Трябва да е налице поне една от групите данни от <Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> или < Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ >

 

999x

 

a

Код на категорията на акцизните продукти

R

 

(Вж. списък на кодовете 3 в приложение II)

<Кодът на категорията на акцизните продукти> трябва да бъде единен за списъка на < Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> или <ДАНЪЧЕН СКЛАД>

a1

2.5

Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ

C

Трябва да е налице поне една от групите данни от <Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> или < Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ >

 

999x

 

a

Код на акцизния продукт

R

 

(Вж. списък на кодовете 10 в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636)

<Кодът на категорията на акцизните продукти> от <Кода на акцизния продукт> не трябва да съществува в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> или <ДАНЪЧЕН СКЛАД>

<Кодът на акцизния продукт> трябва да бъде единен за списъка на < Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ> в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>, <ДАНЪЧЕН СКЛАД> или <ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ>

<Код на акцизния продукт> S600 се прилага само за сертифицирани изпращачи и сертифицирани получатели (вж. клетка 2e) съгласно член 27, параграф 1, буква а) от Директива 92/83/ЕИО на Съвета

an..4

2.6

(ИЗПОЛЗВАНЕ НА) ДАНЪЧЕН СКЛАД

C

— „R“, ако <Кодът на вида оператор> е „Лицензиран складодържател“

— В противен случай не се попълва

(Вж. „Кода на вида оператор“ в клетка 2e)

 

99x

 

a

Референтен номер на данъчния склад

R

 

(Вж. списък на кодовете 1 в приложение II)

„Референтният номер на данъчния склад“ трябва да е от групата данни <ДАНЪЧЕН СКЛАД. Референтен номер на данъчния склад>, така че да съществува поне една „Активна версия“ с „Период на валидност“, който съвпада поне за един ден с „Периода на валидност“ на <РАЗРЕШЕНИЕТО НА ТЪРГОВЕЦА> след „Датата на активиране“ на последния.

<Референтният номер на данъчния склад> трябва да е единен в списъка <ДАНЪЧЕН СКЛАД>.

an13

3

ДАНЪЧЕН СКЛАД

O

 

 

999999x

 

a

Референтен номер на данъчния склад

R

 

(Вж. списък на кодовете 1 в приложение II)

<Референтният номер на данъчния склад> трябва да е единен в списъка <ДАНЪЧЕН СКЛАД>.

„Референтният номер на данъчния склад“ трябва да бъде същият като един от групата данни <(ИЗПОЛЗВАНЕ НА) ДАНЪЧЕН СКЛАД. Референтен номер на данъчния склад> в рамките на една или повече групи данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> от вида „Лицензиран складодържател“, като също така трябва да отговаря на изискванията на Правило 204.

an13

 

b

Начална дата на валидност

R

 

 

Дата

 

c

Крайна дата на валидност

O

 

 

Дата

 

d

Референтен номер на акцизното учреждение

R

 

(Вж. списък на кодовете 4 в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636)

an8

3.1

ДЕЙСТВИЕ

R

 

 

 

 

a

Операция

R

 

Възможните стойности са:

—C = Създаване

—U = Актуализиране

—I = Анулиране

—D = Заличаване

<Датата на активиране> (вж. <Дата на активиране> в клетка 4.1b) за операция „D“ (Заличаване) е текущата дата на искането за заличаване

a1

 

b

Дата на активиране

R

 

 

Дата

 

c

Отговорен администратор на данни

O

 

 

an..35

3.2

ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС

R

 

 

99x

 

a

Име/наименование

R

 

 

an..182

 

b

ИИА_ЕЗК

R

 

(Вж. списък на кодовете 1 в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636)

a2

3.2.1

АДРЕС

R

 

 

 

 

a

Улица — наименование

R

 

 

an..65

 

b

Улица — номер

O

 

 

an..11

 

c

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

d

Град

R

 

 

an..50

 

e

Код на държавата членка

R

 

(Вж. списък на кодовете 3 в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636)

a2

3.4

Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ

C

Трябва да е налице поне една от групите данни от <Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> или < Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ >

 

999x

 

a

Код на категорията на акцизните продукти

R

 

(Вж. списък на кодовете 3 в приложение II)

<Кодът на категорията на акцизните продукти> трябва да бъде единен за списъка на < Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> или <ДАНЪЧЕН СКЛАД>

an1

3.5

Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ

C

Трябва да е налице поне една от групите данни от <Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> или < Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ >

 

999x

 

a

Код на акцизния продукт

R

 

(Вж. списък на кодовете 10 в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636)

<Кодът на категорията на акцизните продукти> от <Кода на акцизния продукт> не трябва да съществува в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> или <ДАНЪЧЕН СКЛАД>

<Кодът на акцизния продукт> трябва да бъде единен за списъка на < Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ> в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>, <ДАНЪЧЕН СКЛАД> или <ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ>

an..4

4

ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ

O

 

 

999999x

 

a

Референтен номер на временното разрешение

R

 

(Вж. списък на кодовете 2 в приложение II)

an13

 

a1

Код на вида оператор

R

 

Възможните стойности са:

—1 = временно регистриран получател

—2 = временно сертифициран изпращач

—3 = временно сертифициран получател

n1

 

b

Референтен номер на издаващото учреждение

R

 

(Вж. списък на кодовете 4 в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636)

an8

 

c

Дата на изтичане на срока на валидност

R

 

 

Дата

 

d

Знак за подлежащо на повторна употреба временно разрешение

R

 

Възможните стойности са:

—0 = „не“ или „невярно“

—1 = „да“ или „вярно“

n1

 

e

Номер за целите на ДДС

O

 

 

an..14

 

f

Начална дата на разрешението

R

 

 

Дата

 

g

Знак за малък винопроизводител

O

 

Възможните стойности са:

—0 = „не“ или „невярно“

—1 = „да“ или „вярно“

n1

4.1

ДЕЙСТВИЕ

R

 

 

 

 

a

Операция

R

 

Възможните стойности са:

—C = Създаване

—U = Актуализиране

—I = Анулиране

—D = Заличаване

<Датата на активиране> (вж. <Дата на активиране> в клетка 4.1b) за операция „D“ (Заличаване) е текущата дата на искането за заличаване

a1

 

b

Дата на активиране

R

 

 

Дата

 

c

Отговорен администратор на данни

O

 

 

an..35

4.2

ТЪРГОВЕЦ, свързан с временно разрешение

D

— „O“ за разрешенията за временно сертифициран получател, които трябва да бъдат свързани с разрешение за временно сертифициран изпращач

— В противен случай „R“

 

 

 

a

Акцизен номер на търговеца

C

— „R“, ако <Временно разрешение — знак за малък винопроизводител> не е налице или е невярно

— В противен случай „О“

Съществуващ идентификатор <Акцизен номер на търговеца> в съвкупност <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>

<Кодът на вида оператор> на посочения <ТЪРГОВЕЦ> трябва да бъде:

— „лицензиран складодържател“ ИЛИ „регистриран изпращач“ за разрешенията за „временно регистриран получател“ ИЛИ;

— „сертифициран изпращач“ за разрешенията за „временно регистриран получател“ ИЛИ;

— „сертифициран получател“ за разрешенията за „временно регистриран изпращач“.

Освен това държавата членка на <РАЗРЕШЕНИЕТО НА ТЪРГОВЕЦА> трябва да е различна от държавата членка, за която е регистрирано <ВРЕМЕННОТО РАЗРЕШЕНИЕ>

ИЛИ

Съществуващ идентификатор <Акцизен номер на търговеца> в съвкупността <ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ>

<Кодът на вида оператор> на посочения <ТЪРГОВЕЦ> трябва да бъде:

— „временно сертифициран изпращач“ за разрешенията за „временно регистриран получател“ ИЛИ;

— „временно сертифициран получател“ за разрешенията за „временно регистриран изпращач“.

Освен това държавата членка на съответното <ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ ТЪРГОВЕЦА> трябва да е различна от държавата членка, за която е регистрирано <ВРЕМЕННОТО РАЗРЕШЕНИЕ>.

an13

 

b

Фирма на търговеца

R

 

 

an..182

 

c

Улица — наименование

R

 

 

an..65

 

d

Улица — номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

(Вж. списък на кодовете 1 в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636)

a2

4.3

ДАННИ ЗА ВРЕМЕННОТО РАЗРЕШЕНИЕ

R

 

 

999x

 

a

Код на акцизния продукт

R

 

(Вж. списък на кодовете 10 в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636)

<Кодът на акцизния продукт> трябва да бъде единен за списъка на < Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ> в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>, <ДАНЪЧЕН СКЛАД> или <ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ>

<Код на акцизния продукт> S600 се прилага само за сертифицирани изпращачи и сертифицирани получатели (вж. клетка 4a1) съгласно член 27, параграф 1, буква а) от Директива 92/83/ЕИО на Съвета

Ако <Временното разрешение — знак за малък винопроизводител> е налице и е вярно, ТО <Кодът на акцизния продукт> трябва да бъде:

— „W200“ ИЛИ

— „W300“

an..4

 

b

Количество

R

 

 

n..15,3

4.4

ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС

R

 

 

99x

 

a

Име/наименование

R

 

 

an..182

 

b

ИИА_ЕЗК

R

 

(вж. Списък на кодовете 1 в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636)

a2

4.4.1

АДРЕС

R

 

 

 

 

a

Улица — наименование

R

 

 

an..65

 

b

Улица — номер

O

 

 

an..11

 

c

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

d

Град

R

 

 

an..50

 

e

Код на държавата членка

R

 

(Вж. списък на кодовете 3 в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636)

a2Таблица 3

Отказ за актуализиране на данни за икономически оператори

(по член 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

Изпращане на съобщение „Операции по регистъра на икономическите оператори“

R

 

Вж. таблица 2 за подробности

 

2

ОТХВЪРЛЯНЕ

R

 

 

9999x

 

a

Дата и час на отхвърлянето

R

 

 

Дата и час

 

b

Код на причината за отхвърляне

R

 

Възможните стойности са:

—0 = друго

—8 = разрешението на търговеца вече съществува (създаване)

—9 = данъчният склад вече съществува (създаване)

—10 = временното разрешение вече съществува (създаване)

—11 = разрешението на търговеца не е намерено (актуализиране/заличаване)

—12 = данъчният склад не е намерен (актуализиране/заличаване)

—13 = временното разрешение не е намерено (актуализиране/заличаване)

—26 = констатирано е дублиране

—27 = несъответствие между акцизния номер и акцизното учреждение

—41 = само на складодържател може да бъде разрешено да използва данъчен склад

—42 = невалиден референтен номер на данъчния склад

—43 = липсващ референтен номер на лицензирания складодържател на данъчния склад

—44 = липсващ акцизен номер на търговеца

—45 = невалидна стойност за кода на акцизния продукт

—46 = държавата на временното разрешение и държавата на декларирания изпращач/получател е една и съща

—112 = неправилна стойност (на кода)

—115 = не се прилага в тази позиция

n..2Таблица 4

Статистически данни от SEED

(по член 7, параграф 2)

A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Идентификатор за съответствие на искането

R

 

Стойността на <Идентификатора за съответствие на искането> е единна за всяка държава членка.

an..44

2

ПЕРИОД_СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

R

 

 

 

 

a

Година

R

 

 

n4

 

b

Полугодие

C

За 2 b, c и d:

Следните три полета за данни са незадължителни и изключващи се:

— <Полугодие>

— <Тримесечие>

— <Месец>

Това означава, че ако е попълнено едно от тези полета за данни, другите две не се попълват.

Възможните стойности са:

—1 = първо полугодие

—2 = второ полугодие

n1

 

c

Тримесечие

C

Възможните стойности са:

—1 = първо тримесечие

—2 = второ тримесечие

—3 = трето тримесечие

—4 = четвърто тримесечие

n1

 

d

Месец

C

Възможните стойности са:

—1 = януари

—2 = февруари

—3 = март

—4 = април

—5 = май

—6 = юни

—7 = юли

—8 = август

—9 = септември

—10 = октомври

—11 = ноември

—12 = декември

n..2

3

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ_ПО_ДЧ

O

 

 

99x

 

a

Код на държавата членка

R

 

(Вж. списък на кодовете 3 в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636)

a2

 

b

Брой осъществявали дейност икономически оператори

O

 

 

n..15

 

c

Брой неосъществявали дейност икономически оператори

O

 

 

n..15

 

d

Брой разрешения, чийто срок на валидност предстои да изтече

O

 

 

n..15

 

e

Брой данъчни складове

O

 

 

n..15

 

f

Брой промени на акцизни разрешения

O

 

 

n..15

 

h

Брой заличени икономически оператори

O

 

 

n..15

3.1

ВИД_ОПЕРАТОР

O

 

 

9x

 

a

Код на вида оператор

R

 

Възможните стойности са:

—1 = лицензиран складодържател

—2 = регистриран получател

—3 = регистриран изпращач

—4 = сертифициран изпращач

—5 = сертифициран получател

n1

 

b

Брой икономически оператори

R

 

 

n..15

3.2

КАТЕГОРИЯ_АКЦИЗЕН ПРОДУКТ_ДЕЙНОСТ

O

 

 

9x

 

a

Код на категорията на акцизните продукти

R

 

(Вж. списък на кодовете 3 в приложение II)

a1

 

b

Брой икономически оператори

R

 

 

n..15

3.3

ДЕЙНОСТ_АКЦИЗЕН ПРОДУКТ

O

 

 

9999x

 

a

Код на акцизния продукт

R

 

(Вж. списък на кодовете 10 в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636)

an..4

 

b

Брой икономически оператори

R

 

 

n..15

4

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ_ВСИЧКИ ДЧ

O

 

 

 

 

a

Общ брой осъществявали дейност икономически оператори

O

 

 

n..15

 

b

Общ брой неосъществявали дейност икономически оператори

O

 

 

n..15

 

c

Общ брой разрешения, чийто срок на валидност предстои да изтече

O

 

 

n..15

 

d

Общ брой данъчни складове

O

 

 

n..15

 

e

Общ брой промени на акцизни разрешения

O

 

 

n..15

 

f

Общ брой заличени икономически оператори

O

 

 

n..15

4.1

ВИД ОПЕРАТОР_ВСИЧКИ ДЧ

O

 

 

9x

 

a

Код на вида оператор

R

 

Възможните стойности са:

—1 = лицензиран складодържател

—2 = регистриран получател

—3 = регистриран изпращач

—4 = сертифициран изпращач

—5 = сертифициран получател

n1

 

b

Общ брой икономически оператори

R

 

 

n..15

4.2

КАТЕГОРИЯ_АКЦИЗЕН ПРОДУКТ_ДЕЙНОСТ_ВСИЧКИ ДЧ

O

 

 

9x

 

a

Код на категорията на акцизните продукти

R

 

(Вж. списък на кодовете 3 в приложение II)

a1

 

b

Общ брой икономически оператори

R

 

 

n..15

4.3

ДЕЙНОСТ_АКЦИЗЕН ПРОДУКТ_ВСИЧКИ ДЧ

O

 

 

9999x

 

a

Код на акцизния продукт

R

 

(Вж. списък на кодовете 10 в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636)

an..4

 

b

Общ брой икономически оператори

R

 

 

n..15

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА КОДОВЕТЕСписък на кодовете 1: Акцизен номер на търговеца/референтен номер на данъчния склад

Поле

Съдържание

Вид на полето

Примери

1

Идентификатор на ДЧ, в която е регистриран икономическият оператор или данъчният склад

Буквено — 2 знака

PL

2

Определен от съответната държава уникален код

Буквено-цифрово — 11 знака

2005764CL78

▼M4

Стойността в поле 1 се взема от списъка на <КОДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ> (точка 3 от списъците на кодовете в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636).

▼B

Поле 2 се попълва с уникален идентификатор за регистрирания за акцизна дейност оператор (лицензиран складодържател, регистриран получател и регистриран изпращач) или за данъчния склад. Органите на държавите членки са отговорни за начина на определяне на тази стойност, но всеки регистриран за акцизна дейност оператор (лицензиран складодържател, регистриран получател и регистриран изпращач) и всеки данъчен склад трябва да има уникален акцизен номер.Списък на кодовете 2: Референтен номер на временното разрешение

Поле

Съдържание

Вид на полето

Примери

1

Идентификатор на ДЧ, в която е регистриран икономическият оператор или данъчният склад

Буквено — 2 знака

PL

2

Определен от съответната държава уникален код

Буквено-цифрово — 11 знака

2005764CL78

Референтният номер на временното разрешение има същата структура като акцизния номер на търговеца/референтния номер на данъчния склад.

▼M4

Стойността в поле 1 се взема от списъка на <КОДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ> (точка 3 от списъците на кодовете в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636).

▼B

Поле 2 се попълва с уникален идентификатор за регистрирания за акцизна дейност оператор (лицензиран складодържател, регистриран получател и регистриран изпращач) или за данъчния склад. Органите на държавите членки са отговорни за начина на определяне на тази стойност, но всеки регистриран за акцизна дейност оператор (лицензиран складодържател, регистриран получател и регистриран изпращач) и всеки данъчен склад трябва да има уникален акцизен номер.Списък на кодовете 3: Категории на акцизните продукти

Код на категорията на акцизния продукт

Описание

T

Тютюневи изделия

B

Бира

W

Вино и напитки, получени чрез ферментация, различни от вино и бира

I

Междинни продукти

S

Етилов алкохол и спиртни напитки

E

Енергийни продукти

▼M4Списък на кодовете 4: Общ акцизен идентификатор на търговеца

Поле

Съдържание

Вид на полето

Пример

1

Идентификатор на националната администрация, в която е регистриран икономическият оператор или данъчният склад

Буквено — 2 знака

PL

2

Уникален код, определен на национално равнище

Буквено-цифрово — 20 знака

2005764CL78232ERW123

Стойността в поле 1 се взема от списъка на <КОДОВЕТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ> (точка 3 от списъците на кодовете в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636).

Поле 2 трябва да бъде попълнено с единен идентификатор, който ще позволи да бъде направена връзка между различните видове разрешения (за лицензиран складодържател, регистриран получател, регистриран изпращач, сертифициран изпращач и сертифициран получател) на един-единствен икономически оператор с акцизни задължения.( 1 ) Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636 на Комисията от 5 юли 2022 г. за допълнение на Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета чрез установяване на структурата и съдържанието на документите, които се разменят в контекста на движението на акцизни стоки, и за определяне на праг за загубите, дължащи се на естеството на стоките (ОВ L 247, 23.9.2022 г., стр. 2).

( 2 ) Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета от 19 декември 2019 г. за определяне на общия режим на облагане с акциз (ОВ L 58, 27.2.2020 г., стр. 4).