02013R0609 — BG — 28.04.2021 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 609/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 12 юни 2013 година

относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 181, 29.6.2013 г., стp. 35)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1091 НА КОМИСИЯТА от 10 април 2017 година

  L 158

5

21.6.2017

►M2

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/571 НА КОМИСИЯТА от 20 януари 2021 година

  L 120

1

8.4.2021
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 609/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 12 юни 2013 година

относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.  

С настоящия регламент се определят изискванията за състава на следните категории храни и за информацията за тях:

а) 

храни за кърмачета и преходни храни;

б) 

преработени храни на зърнена основа и детски храни;

в) 

храни за специални медицински цели;

г) 

заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло.

2.  
С регламента се установява списък на Съюза на веществата, които могат да се влагат в една или повече от категориите храни, посочени в параграф 1, и се установяват правила за осъвременяването на този списък.

Член 2

Определения

1.  

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) 

определенията за „храни“, „стопански субект в хранителната промишленост“, „търговия на дребно“ и „пускане на пазара“, посочени съответно в член 2 и член 3, точки 3, 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 178/2002;

б) 

определенията за „предварително опакована храна“, „етикетиране“ и „специално създаден наноматериал“, посочени съответно в член 2, параграф 2, букви д), й) и у) от Регламент (ЕС) № 1169/2011;

в) 

определенията за „хранителна претенция“ и „здравна претенция“, посочени съответно в член 2, параграф 2, точки 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

2.  

Прилагат се и следните определения:

а) 

„кърмаче“ означава дете под 12-месечна възраст;

б) 

„малко дете“ означава дете на възраст между една и три години;

в) 

„храни за кърмачета“ означава храни, предназначени за употреба от кърмачета през първите месеци от живота им, чийто самостоятелен прием задоволява хранителните потребности на кърмачетата до въвеждането на подходящо допълнително хранене;

г) 

„преходни храни“ означава храни, предназначени за употреба от кърмачета, когато е въведено подходящо допълнително хранене, и представляващи основният течен компонент при постепенно разнообразяван хранителен режим на тези кърмачета;

д) 

„преработени храни на зърнена основа“ означава храни:

i) 

предназначени да задоволяват специфичните изисквания на кърмачета в добро здраве в периода на отбиване и на малки деца в добро здраве като добавка към хранителния им режим и/или за постепенното им адаптиране към обикновена храна; и

ii) 

които принадлежат към една от следните категории:

— 
храни на зърнена основа, които са възстановени или преди употреба се възстановяват с мляко или други подходящи течности,
— 
храни на зърнена основа с вложен високобелтъчен продукт, които са възстановени или преди употреба се възстановяват с вода или друга подходяща течност, която не съдържа белтък,
— 
макаронени изделия, които се консумират след приготвяне във вряща вода или друга подходяща течност,
— 
сухари и бисквити, които са годни за консумация директно или натрошени с добавка на вода, мляко или друга подходяща течност;
е) 

„детски храни“ са храни, предназначени да задоволяват специфичните изисквания на кърмачета в добро здраве в периода на отбиване и на малки деца в добро здраве като добавка към хранителния им режим и/или за постепенното им адаптиране към обикновена храна, с изключение на:

i) 

преработени храни на зърнена основа; и

ii) 

напитки на млечна основа и подобни продукти, предназначени за малки деца;

ж) 

„храни за специални медицински цели“ означава храни, специално обработени или съставени и предназначени за диетотерапия на пациенти, включително кърмачета, които се използват под медицинско наблюдение; предназначени са за цялостно или частично хранене на пациенти с ограничена, понижена или нарушена способност да поемат, смилат, поглъщат, метаболизират или отделят обикновени храни или определени хранителни съставки, съдържащи се в тях, или метаболити, или чието здравословно състояние определя други хранителни изисквания, които не могат да бъдат задоволени с диетотерапия единствено чрез промяна на нормалния хранителен режим;

з) 

„заместител на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло“ означава храни със специфичен състав, предназначени да бъдат използвани в нискокалорични режими на хранене за намаляване на телесното тегло, които, ако се използват съобразно указанията на стопанския субект от хранително-вкусовата промишленост, заместват напълно дневния хранителен прием.

Член 3

Тълкувателни решения

За да бъде гарантирано еднаквото прилагане на настоящия регламент, Комисията може да реши посредством актове за изпълнение:

а) 

дали дадена храна попада в приложното поле на настоящия регламент;

б) 

към коя специфична категория храни от посочените в член 1, параграф 1 се причислява дадена храна.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2.

Член 4

Пускане на пазара

1.  
Храните, посочени в член 1, параграф 1, могат да бъдат пускани на пазара само ако са в съответствие с настоящия регламент.
2.  
Храните, посочени в член 1, параграф 1, се допускат на пазара на дребно единствено във вид на предварително опакована храна.
3.  
Държавите членки нямат право да ограничават или забраняват пускането на пазара на храни, които са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент по причини, свързани със състава, производството, представянето или етикетирането им.

Член 5

Принцип на предохранителните мерки

С цел да се осигури високо равнище на защита на здравето на лицата, за които са предназначени посочените в член 1, параграф 1 от настоящия регламент храни, се прилага принципът на предохранителните мерки, посочен в член 7 от Регламент (ЕО) № 178/2002.ГЛАВА II

ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО СЪСТАВА И ИНФОРМАЦИЯТАРАЗДЕЛ 1

Общи изисквания

Член 6

Общи разпоредби

1.  
Храните, посочени в член 1, параграф 1, отговарят на всички изисквания на приложимото законодателство на Съюза в областта на храните.
2.  
Изискванията, определени в настоящия регламент, имат предимство пред други противоречащи на тях изисквания, посочени в законодателството на Съюза в областта на храните.

Член 7

Становища на Органа

За целите на прилагането на настоящия регламент Органът предоставя научни становища в съответствие с членове 22 и 23 от Регламент (ЕО) № 178/2002. Тези становища служат за научна основа на всички мерки на Съюза, приети съгласно настоящия регламент, които биха могли да имат въздействие върху общественото здраве.

Член 8

Достъп до документи

Комисията прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията ( 1 ) спрямо заявленията за достъп до всички документи, обхванати от настоящия регламент.

Член 9

Общи изисквания относно състава и информацията

1.  
Съставът на храните, посочени в член 1, параграф 1, е годен да задоволи хранителните потребности на хората, за които те са предназначени, и е подходящ за тях в съответствие с общоприетите научни данни.
2.  
Храните, посочени в член 1, параграф 1, не съдържат никакви вещества в количества, застрашаващи здравето на хората, за които са предназначени.

За веществата, които са специално създадени наноматериали, спазването на изискването, посочено в първата алинея, се доказва по целесъобразност въз основа на подходящи методи за изпитване.

3.  
Въз основа на общоприети научни данни веществата, влагани в посочените в член 1, параграф 1 храни, за нуждите на изискванията по параграф 1 от настоящия член, могат да бъдат усвоявани от човешкия организъм по биологичен път, имат хранително или физиологично действие и са подходящи за лицата, за които е предназначена храната.
4.  
Без да се засягат разпоредбите на член 4, параграф 1 от настоящия регламент храните, посочени в член 1, параграф 1 от настоящия регламент, могат да съдържат вещества, попадащи в обхвата на член 1 от Регламент (ЕО) № 258/97, при условие че тези вещества отговарят на условията за пускане на пазара съгласно посочения регламент.
5.  
Етикетирането, представянето и рекламирането на храните, посочени в член 1, параграф 1, предоставят информация за подходящата употреба на такива храни, не са подвеждащи и не приписват на такива храни свойства за превенция, третиране или лечение на заболявания при хората, нито намекват за такива свойства.
6.  
Параграф 5 не препятства разпространението на всякаква полезна информация или препоръки, предназначени изключително за хора, квалифицирани в областта на медицината, храненето и фармацията или за други професионалисти в областта на здравеопазването, отговорни за грижите за майките и децата.

Член 10

Допълнителни изисквания към храните за кърмачета и преходните храни

1.  
Етикетирането, представянето и рекламирането на храните за кърмачета и преходните храни се замислят така, че да не са в ущърб на кърменето.
2.  
Етикетите, представянето и рекламирането на храните за кърмачета, както и етикетите на преходните храни не съдържат изображения на кърмачета или други изображения или текст, които могат да идеализират употребата на такива храни.

Без да се засяга първата алинея, се разрешават графични изображения с цел лесно разпознаване на храните за кърмачета и на преходните храни и за илюстриране на начините за приготвяне.РАЗДЕЛ 2

Специфични изисквания

Член 11

Специфични изисквания за състава и предоставянето на информация

1.  

Комисията се упълномощава при спазване на общите изисквания, посочени в членове 6 и 9, на допълнителните изисквания по член 10 и като отчита съответния технически и научен напредък, да приема делегирани актове в съответствие с член 18 относно:

а) 

специфичните изисквания за състава, приложими за храните, посочени в член 1, параграф 1, с изключение на изискванията, установени в приложението;

б) 

специфичните изисквания относно употребата на пестициди в продукти, предназначени за производството на храните, посочени в член 1, параграф 1, и относно остатъчните вещества от пестициди в тези храни. Специфичните изисквания за категориите храни, посочени в член 1, параграф 1, букви а) и б), и за храните за специални медицински цели, разработени да задоволяват хранителните потребности на кърмачетата и малките деца, се осъвременяват редовно и включват, наред с другото, разпоредби за възможно най-ограничено използване на пестициди;

в) 

специфичните изисквания относно етикетирането, представянето и рекламирането на храните, посочени в член 1, параграф 1, включително разрешаването на хранителни и здравни претенции, свързани с тях;

г) 

изискванията за уведомление за пускане на пазара на храните, посочени в член 1, параграф 1, с цел да се улесни ефикасния им официален контрол и въз основа на което стопанските субекти от хранително-вкусовата промишленост уведомяват компетентните органи в държавите членки, в които посочените храни се пускат на пазара;

д) 

изискванията относно рекламните и търговските практики, свързани с храните за кърмачета;

е) 

изискванията относно информацията, която трябва да се предоставя във връзка с храненето на кърмачета и малки деца, с цел да се гарантира адекватна информация за подходящите хранителни практики;

ж) 

специфичните изисквания за храните за специални медицински цели, разработени за задоволяване на хранителните потребности на кърмачетата, включително изискванията за състава и изискванията относно използването на пестициди в продуктите, предназначени за производството на такива храни, и остатъчните вещества от пестициди, за етикетирането, представянето, рекламирането и рекламните и търговските практики, ако е целесъобразно.

Посочените делегирани актове се приемат до 20 юли 2015 г.

2.  
При спазване на общите изисквания, посочени в членове 6 и 9, на допълнителните изисквания по член 10 и като отчита съответния технически и научен прогрес, включително данните, предоставяни от заинтересованите страни във връзка с иновационните продукти, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 18 с цел осъвременяване на актовете, посочени в параграф 1 от настоящия член.

В случай на възникващи здравни рискове и когато наложителни причини за спешност изискват това, по отношение на делегираните актове, приети съгласно разпоредбите на настоящия параграф, се прилага процедурата, предвидена в член 19.

Член 12

Напитки на млечна основа и подобни продукти, предназначени за малки деца

До 20 юли 2015 г. Комисията, след консултация с Органа, представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за необходимостта, ако има такава, от специални разпоредби относно изискванията за състава и етикетирането и когато е целесъобразно, други изисквания по отношение на напитките на млечна основа и подобните продукти, предназначени за малки деца. В доклада Комисията, наред с другото, отчита хранителните потребности на малките деца, ролята на тези продукти в хранителния режим на малките деца и въпроса дали тези продукти осигуряват хранителни ползи в сравнение с обикновения хранителен режим за деца в период на отбиване. Ако е необходимо, този доклад може да бъде придружен от законодателно предложение.

Член 13

Храни, предназначени за спортисти

До 20 юли 2015 г. Комисията, след консултация с Органа, представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за необходимостта, ако има такава, от разпоредби относно храните, предназначени за спортисти. Ако е необходимо, този доклад може да бъде придружен от подходящо законодателно предложение.

Член 14

Технически насоки

Комисията може да приема технически насоки за улесняване спазването на настоящата глава и глава III от страна на стопанските субекти от хранително-вкусовата промишленост, и по-специално МСП.ГЛАВА III

СПИСЪК НА СЪЮЗА

Член 15

Списък на Съюза

1.  

Веществата, попадащи в следните категории вещества, могат да бъдат влагани в една или повече от категориите храни, посочени в член 1, параграф 1, при условие че тези вещества са включени в списъка на Съюза, съдържащ се в приложението към настоящия регламент, и отговарят на елементите, съдържащи се в списъка на Съюза, в съответствие с параграф 3 от настоящия член:

а) 

витамини;

б) 

минерали;

в) 

аминокиселини;

г) 

карнитин и таурин;

д) 

нуклеотиди;

е) 

холин и инозитол.

2.  
Веществата, които са включени в списъка на Съюза, отговарят на общите изисквания, посочени в членове 6 и 9, и когато е приложимо, на специфичните изисквания, въведени в съответствие с член 11.
3.  

Списъкът на Съюза съдържа следните елементи:

а) 

категорията храни, посочена в член 1, параграф 1, в която могат да се влагат вещества, попадащи в изброените в параграф 1 от настоящия член категории вещества;

б) 

наименованието, описанието на веществото и когато е целесъобразно, спецификацията на формата му;

в) 

когато е целесъобразно, условията на употреба на веществото;

г) 

когато е целесъобразно, критериите за чистота, приложими към веществото.

4.  
Критериите за чистота, установени със законодателството на Съюза в областта на храните, които се прилагат към веществата, включени в списъка на Съюза, когато те се използват за производството на храни за цели, различни от целите на настоящия регламент, се прилагат за тези вещества и когато те се използват за целите на настоящия регламент, освен ако в него не е посочено друго.
5.  
За веществата, включени в списъка на Съюза, за които не са определени критерии за чистота в законодателството на Съюза в областта на храните, до установяването на такива критерии се прилагат общоприетите критерии за чистота, препоръчвани от международните органи.

Държавите членки могат да поддържат национални правила, въвеждащи по-строги критерии за чистота.

6.  

За да бъдат взети предвид техническият прогрес, научните постижения или опазването на здравето на потребителите, на Комисията се предоставят правомощия да приема във връзка с категориите вещества, изброени в параграф 1 от настоящия член, делегирани актове в съответствие с член 18 относно:

а) 

изваждането на дадена категория вещества;

б) 

добавянето на дадена категория вещества с хранително или физиологично действие.

7.  
Веществата, принадлежащи към категориите, които не са изброени в параграф 1 от настоящия член, могат да бъдат влагани в храните, посочени в член 1, параграф 1, при условие че отговарят на общите изисквания, посочени в членове 6 и 9, и когато е приложимо, на специфичните изисквания, установени в съответствие с член 11.

Член 16

Осъвременяване на списъка на Съюза

1.  

При спазване на общите условия, предвидени в членове 6 и 9, и когато е приложимо, специфичните условия, установени в съответствие с член 11, и за да бъдат взети предвид техническият прогрес, научните постижения или опазването на здравето на потребителите, на Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 18, за да изменя приложението относно:

а) 

добавянето на вещество в списъка на Съюза;

б) 

изваждането на вещество от списъка на Съюза;

в) 

добавянето, изваждането или изменението на елементите, посочени в член 15, параграф 3.

2.  
В случай на възникващи здравни рискове и когато наложителни причини за спешност изискват това, по отношение на делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 19.ГЛАВА IV

ПРОЦЕДУРНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Процедура на комитет

1.  
Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден с Регламент (ЕО) № 178/2002. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2.  
При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато становището на комитета трябва да бъде получено чрез писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, ако в рамките на срока за даване на становище председателят на комитета вземе такова решение или обикновено мнозинство от членовете на комитета отправят такова искане.

Член 18

Упражняване на делегирането

1.  
Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  
Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, член 15, параграф 6 и член 16, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 19 юли 2013 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощията не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния период. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  
Делегирането на правомощия, посочено в член 11, член 15, параграф 6 и член 16, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.
5.  
Делегиран акт, приет съгласно член 11, член 15, параграф 6 и член 16, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца, след като са били уведомени за този акт, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 19

Процедура по спешност

1.  
Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и до Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.
2.  
Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 5. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20

Отмяна

1.  
Директива 2009/39/ЕО се отменя, считано от 20 юли 2016 г. Позоваванията на отменения акт се считат за позовавания на настоящия регламент.
2.  
Директива 92/52/ЕИО и Регламент (ЕО) № 41/2009 се отменят, считано от 20 юли 2016 г.
3.  
Без да се засягат разпоредбите на параграф 4, първа алинея, Директива 96/8/ЕО не се прилага за храните, представяни като заместители на едно или повече хранения от дневния хранителен прием, считано от 20 юли 2016 г.
4.  
Регламент (ЕО) № 953/2009 и директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО се отменят, считано от датата на прилагане на делегираните актове, посочени в член 11, параграф 1.

В случай на противоречие между Регламент (ЕО) № 953/2009, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО, 2006/141/ЕО и настоящия регламент, предимство има последният.

Член 21

Преходни мерки

1.  
Храните, посочени в член 1, параграф 1 от настоящия регламент, които не съответстват на разпоредбите на настоящия регламент, но съответстват на разпоредбите на Директива 2009/39/ЕО, и когато е приложимо — на Регламент (ЕО) № 953/2009 и директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО, и които са пуснати на пазара или етикетирани преди 20 юли 2016 г., могат да продължат да се продават след тази дата до изчерпване на количествата от съответната храна.

Когато датата на прилагане на делегираните актове, посочени в член 11, параграф 1 от настоящия регламент, е след 20 юли 2016 г., храните, посочени в член 1, параграф 1, които съответстват на разпоредбите на настоящия регламент, и когато е приложимо — на Регламент (ЕО) № 953/2009 и на директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО, но не съответстват на разпоредбите на тези делегирани актове и които са пуснати на пазара или етикетирани преди датата на прилагане на тези делегирани актове, могат да продължат да се продават след тази дата до изчерпване на количествата от съответната храна.

2.  
Храните, които не са посочени в член 1, параграф 1 от настоящия регламент, но са пуснати на пазара или етикетирани в съответствие с разпоредбите на Директива 2009/39/ЕО и Регламент (ЕО) № 953/2009, и когато е приложимо — на Директива 96/8/ЕО и Регламент (ЕО) № 41/2009, преди 20 юли 2016 г., могат да продължат да се продават след тази дата до изчерпване на количествата от съответната храна.

Член 22

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага, считано от 20 юли 2016 г., с изключение на:

— 
членове 11, 16, 18 и 19, които се прилагат от 19 юли 2013 г.,
— 
член 15 и приложението към настоящия регламент, които се прилагат от датата на прилагане на делегираните актове, посочени в член 11, параграф 1.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕСписък на Съюза по член 15, параграф 1

Вещество

Категория храни

храни за кърмачета и преходни храни

преработени храни на зърнена основа и детски храни

храни за специални медицински цели

заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло

Витамини

 

 

 

 

 

 

Витамин А

 

 

 

 

 

Ретинол

X

X

X

X

Ретинил ацетат

X

X

X

X

Ретинил палмитат

X

X

X

X

Бета-каротен

 

X

X

X

Витамин D

 

 

 

 

 

Ергокалциферол

X

X

X

X

Холекалциферол

X

X

X

X

Витамин Е

 

 

 

 

 

D-алфа токоферол

X

X

X

X

DL-алфа токоферол

X

X

X

X

D-алфатокоферил ацетат

X

X

X

X

DL-алфатокоферил ацетат

X

X

X

X

D-алфа-токоферил кисел сукцинат

 

 

X

X

D-алфа-токоферил полиетилен гликол-1000 сукцинат (TPGS)

 

 

X

 

Витамин K

 

 

 

 

 

Филохинон (фитоменадион)

X

X

X

X

Менахинон (1)

 

 

X

X

Витамин C

 

 

 

 

 

L-аскорбинова киселина

X

X

X

X

Натриев-L-аскорбат

X

X

X

X

Калциев-L-аскорбат

X

X

X

X

Калиев-L-аскорбат

X

X

X

X

L-аскорбил 6-палмитат

X

X

X

X

Тиамин

 

 

 

 

 

Тиамин хидрохлорид

X

X

X

X

Тиамин мононитрат

X

X

X

X

Рибофлавин

 

 

 

 

 

Рибофлавин

X

X

X

X

Рибофлавин 5'-фосфат натрий

X

X

X

X

Ниацин

 

 

 

 

 

Никотинова киселина

X

X

X

X

Никотинамид

X

X

X

X

Витамин B6

 

 

 

 

 

Пиридоксин хидрохлорид

X

X

X

X

Пиридоксин 5'-фосфат

X

X

X

X

Пиридоксин дипалмитат

 

X

X

X

Фолат

 

 

 

 

 

Фолиева киселина (птероилмоноглутаминова киселина)

X

X

X

X

▼M2

Калциев L-метилфолат

X

X

X

X

▼B

Витамин B12

 

 

 

 

 

Цианокобаламин

X

X

X

X

Хидроксокобаламин

X

X

X

X

Биотин

 

 

 

 

 

D-биотин

X

X

X

X

Пантотенова киселина

 

 

 

 

 

D-пантотенат калций

X

X

X

X

D-пантотенат натрий

X

X

X

X

Декспантенол

X

X

X

X

Минерали

 

 

 

 

 

 

Калий

 

 

 

 

 

Калиев бикарбонат

X

 

X

X

Калиев карбонат

X

 

X

X

Калиев хлорид

X

X

X

X

Калиев цитрат

X

X

X

X

Калиев глюконат

X

X

X

X

Калиев глицерофосфат

 

X

X

X

Калиев лактат

X

X

X

X

Калиев хидроксид

X

 

X

X

Калиеви соли на ортофосфорната киселина

X

 

X

X

Магнезиево-калиев цитрат

 

 

X

X

Калций

 

 

 

 

 

Калциев карбонат

X

X

X

X

Калциев хлорид

X

X

X

X

Калциеви соли на лимонената киселина

X

X

X

X

Калциев глюконат

X

X

X

X

Калциев глицерофосфат

X

X

X

X

Калциев лактат

X

X

X

X

Калциеви соли на ортофосфорната киселина

X

X

X

X

Калциев хидроксид

X

X

X

X

Калциев оксид

 

X

X

X

Калциев сулфат

 

 

X

X

Калциев бисглицинат

 

 

X

X

Калциев цитрат малат

 

 

X

X

Калциев малат

 

 

X

X

Калциев L-пидолат

 

 

X

X

▼M1

Калциева сол на фосфорилирани олигозахариди

 

 

X

 

▼B

Магнезий

 

 

 

 

 

Магнезиев ацетат

 

 

X

X

Магнезиев карбонат

X

X

X

X

Магнезиев хлорид

X

X

X

X

Магнезиеви соли на лимонената киселина

X

X

X

X

Магнезиев глюконат

X

X

X

X

Магнезиев глицерофосфат

 

X

X

X

Магнезиеви соли на ортофосфорната киселина

X

X

X

X

Магнезиев лактат

 

X

X

X

Магнезиев хидроксид

X

X

X

X

Магнезиев оксид

X

X

X

X

Магнезиев сулфат

X

X

X

X

Магнезиев L-аспартат

 

 

X

 

Магнезиев бисглицинат

 

 

X

X

Магнезиев L-пидолат

 

 

X

X

Магнезиево-калиев цитрат

 

 

X

X

Желязо

 

 

 

 

 

Железен карбонат

 

X

X

X

Железен цитрат

X

X

X

X

Железен амониев цитрат

X

X

X

X

Железен глюконат

X

X

X

X

Железен фумарат

X

X

X

X

Натриево-железен дифосфат

 

X

X

X

Железен лактат

X

X

X

X

Железен сулфат

X

X

X

X

Железен амониев фосфат

 

 

X

X

Желязно-натриев етилендиаминтетраацетат (EDTA)

 

 

X

X

Железен дифосфат (железен пирофосфат)

X

X

X

X

Железен захарат

 

X

X

X

Елементарно желязо (карбонилно + електролитно + редуциран водород)

 

X

X

X

▼M1

Железен бисглицинат

X

X

X

X

▼B

Железен L-пидолат

 

 

X

X

Цинк

 

 

 

 

 

Цинков ацетат

X

X

X

X

Цинков хлорид

X

X

X

X

Цинков цитрат

X

X

X

X

Цинков глюконат

X

X

X

X

Цинков лактат

X

X

X

X

Цинков оксид

X

X

X

X

Цинков карбонат

 

 

X

X

Цинков сулфат

X

X

X

X

Цинков бисглицинат

 

 

X

X

Мед

 

 

 

 

 

Меден карбонат

X

X

X

X

Меден цитрат

X

X

X

X

Меден глюконат

X

X

X

X

Меден сулфат

X

X

X

X

Мед-лизинов комплекс

X

X

X

X

Манган

 

 

 

 

 

Манганов карбонат

X

X

X

X

Манганов хлорид

X

X

X

X

Манганов цитрат

X

X

X

X

Манганов глюконат

X

X

X

X

Манганов глицерофосфат

 

X

X

X

Манганов сулфат

X

X

X

X

Флуориди

 

 

 

 

 

Калиев флуорид

 

 

X

X

Натриев флуорид

 

 

X

X

Селен

 

 

 

 

 

Натриев селенат

X

 

X

X

Натриев хидроген селенит

 

 

X

X

Натриев селенит

X

 

X

X

Обогатени със селен дрожди (2)

 

 

X

X

Хром

 

 

 

 

 

Хром (III) хлорид и неговите хексахидрати

 

 

X

X

Хром (III) сулфат и неговите хексахидрати

 

 

X

X

Хромен пиколинат

 

 

X

X

Молибден

 

 

 

 

 

Амониев молибдат

 

 

X

X

Натриев молибдат

 

 

X

X

Йод

 

 

 

 

 

Калиев йодид

X

X

X

X

Калиев йодат

X

X

X

X

Натриев йодид

X

X

X

X

Натриев йодат

 

X

X

X

Натрий

 

 

 

 

 

Натриев бикарбонат

X

 

X

X

Натриев карбонат

X

 

X

X

Натриев хлорид

X

 

X

X

Натриев цитрат

X

 

X

X

Натриев глюконат

X

 

X

X

Натриев лактат

X

 

X

X

Натриев хидроксид

X

 

X

X

Натриеви соли на ортофосфорната киселина

X

 

X

X

Бор

 

 

 

 

 

Натриев борат

 

 

X

X

Борна киселина

 

 

X

X

Аминокиселини (3)

 

 

 

 

 

 

L-аланин

 

X

X

L-аргинин

X

и неговия хидрохлорид

X

и неговия хидрохлорид

X

X

L-аспарагинова киселина

 

 

X

 

L-цитрулин

 

 

X

 

L-цистеин

X

и неговия хидрохлорид

X

и неговия хидрохлорид

X

X

Цистин (4)

X

и неговия хидрохлорид

X

и неговия хидрохлорид

X

X

L-хистидин

X

и неговия хидрохлорид

X

и неговия хидрохлорид

X

X

L-глутаминова киселина

 

 

X

X

L-глутамин

 

 

X

X

Глицин

 

 

X

 

L-изолевцин

X

и неговия хидрохлорид

X

и неговия хидрохлорид

X

X

L-левцин

X

и неговия хидрохлорид

X

и неговия хидрохлорид

X

X

L-лизин

X

и неговия хидрохлорид

X

и неговия хидрохлорид

X

X

L-лизин ацетат

 

 

X

X

L-метионин

X

X

X

X

L-орнитин

 

 

X

X

L-фенилаланин

X

X

X

X

L-пролин

 

 

X

 

L-треонин

X

X

X

X

L-триптофан

X

X

X

X

L-тирозин

X

X

X

X

L-валин

X

X

X

X

L-серин

 

 

X

 

L-аргинин-L-аспартат

 

 

X

 

L-лизин-L-аспартат

 

 

X

 

L-лизин-L-глутамат

 

 

X

 

N-ацетил-L-цистеин

 

 

X

 

N-ацетил-L-метионин

 

 

Х (в продукти, предназначени за лица на възраст над 1 година)

 

Карнитин и таурин

 

 

 

 

 

 

L-карнитин

X

X

X

X

L-карнитин хидрохлорид

X

X

X

X

Таурин

X

 

X

X

L-карнитин-L-тартарат

X

 

X

X

Нуклеотиди

 

 

 

 

 

 

Аденозин 5'-фосфорна киселина (АМФ)

X

 

X

X

Натриеви соли на АМФ

X

 

X

X

Цитидин 5'-монофосфорна киселина (ЦМФ)

X

 

X

X

Натриеви соли на ЦМФ

X

 

X

X

Гуанозин 5'-фосфорна киселина (ГМФ)

X

 

X

X

Натриеви соли на ГМФ

X

 

X

X

Инозин 5'-фосфорна киселина (ИМФ)

X

 

X

X

Натриеви соли на ИМФ

X

 

X

X

Уридин 5'-фосфорна киселина (УМФ)

X

 

X

X

Натриеви соли на УМФ

X

 

X

X

Холин и инозитол

 

 

 

 

 

 

Холин

X

X

X

X

Холин хлорид

X

X

X

X

Холин битартарат

X

X

X

X

Холин цитрат

X

X

X

X

Инозитол

X

X

X

X

(1)   

Обикновено менахинонът се среща под формата на менахинон-7 и по-рядко — на менахинон-6.

(2)   

Обогатените със селен дрожди са получени чрез отглеждане в присъствието на натриев селенит като източник на селен и в предлаганата на пазара изсушена форма съдържат не повече от 2,5 mg Se/g. Преобладаващият в дрождите органичен селен е селенометионин (между 60 и 85 % от общото количество екстрахиран селен в продукта). Съдържанието на други органични селенови съединения, включително селеноцистеин, не трябва да надвишава 10 % от общото количество екстрахиран селен. По принцип нивата на неорганичен селен не трябва да надвишават 1 % от общото количество екстрахиран селен.

(3)   

За аминокиселините, използвани в храните за кърмачета, преходните храни, преработените храни на зърнена основа и детските храни, може да се използват само конкретно посочените хидрохлориди. За аминокиселините, използвани в храните за специални медицински цели и в заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло, доколкото е приложимо, може да се използват както соли на натрия, калия, калция и магнезия, така и техните хидрохлориди.

(4)   

В храните за кърмачета, преходните храни, преработените храни на зърнена основа и детските храни може да се използва само формата L-цистин.( 1 ) ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.