2013R0577 — BG — 01.09.2016 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 577/2013 НА КОМИСИЯТА

от 28 юни 2013 година

за образците на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 178, 28.6.2013 г., стp. 109)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1219/2014 НА КОМИСИЯТА от 13 ноември 2014 година

  L 329

23

14.11.2014

►M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/561 НА КОМИСИЯТА от 11 април 2016 година

  L 96

26

12.4.2016


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 215, 10.8.2016, стp.  37 (2016/561)
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 577/2013 НА КОМИСИЯТА

от 28 юни 2013 година

за образците на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Изисквания за формат, оформление и език на декларацията, посочена в членове 7, 11 и 12 от Регламент (ЕС) № 576/2013

1.  Декларациите, посочени в член 7, параграф 2, буква а) и член 11, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 576/2013, се изготвят в съответствие с формата и оформлението, установени в част 1 от приложение I към настоящия регламент и отговарят на изискванията за езика, установени в част 3 от същото приложение.

2.  Декларацията, посочена в член 12, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 576/2013, се изготвят в съответствие с формата и оформлението, установени в част 2 от приложение I към настоящия регламент, и отговаря на изискванията за езика, установени в част 3 от същото приложение.

Член 2

Списък на териториите и третите държави, изброени в член 13 от Регламент (ЕС) № 576/2013

1.  Списъкът на териториите и третите държави, посочен в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 576/2013, е установен в част 1 от приложение II към настоящия регламент.

2.  Списъкът на териториите и третите държави, посочен в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 576/2013, е установен в част 2 от приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Образец на паспорти за движение с нетърговска цел на кучета, котки или порове

1.  Паспортът, посочен в член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 576/2013, се изготвя в съответствие с образеца, установен в част 1 от приложение III към настоящия регламент, и отговаря на допълнителните изисквания, установени в част 2 от същото приложение.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 паспортите, издадени съгласно член 27, буква а) от Регламент (ЕС) № 576/2013 в една от териториите или третите държави, изброени в част 1 от приложение II към настоящия регламент, се изготвят в съответствие с образеца, установен в част 3 от приложение III към настоящия регламент, и отговарят на допълнителните изисквания, установени в част 4 от същото приложение.

Член 4

Ветеринарно-санитарен сертификат за движение с нетърговска цел в Съюза на кучета, котки или порове

Ветеринарно-санитарният сертификат, посочен в член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 576/2013:

a) се изготвя в съответствие с образеца, установен в част 1 от приложение IV към настоящия регламент;

б) надлежно се попълва и издава в съответствие с обяснителните бележки в част 2 от същото приложение;

в) се допълва от писмената декларация, посочена в член 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 576/2013, изготвена в съответствие с образеца, установен в част 3, раздел А от същото приложение, която отговаря на допълнителните изисквания, установени в част 3, раздел Б от същото приложение.

Член 5

Отмяна

Решения 2003/803/ЕO, 2004/839/ЕО и 2005/91/ЕО се отменят.

Член 6

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 29 декември 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изисквания за формата, оформлението и езика на декларациите,

посочени в член 7, параграф 2, буква а), член 11, параграф 2, буква а) и член 12, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 576/2013

ЧАСТ 1

Формат и оформление на декларацията, посочена в член 7, параграф 2, буква а) и в член 11, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 576/2013

image

ЧАСТ 2

Формат и оформление на декларацията, посочена в член 12, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 576/2013

image

ЧАСТ 3

Изисквания за език на декларацията, посочена в член 7, параграф 2, буква а), член 11, параграф 2, буква а) и член 12, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 576/2013

Декларацията се изготвя на най-малко един от официалните езици на държавата членка по местоназначение/въвеждане и на английски език.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на териториите и третите държави, посочени в член 13 от Регламент (ЕС) № 576/2013

ЧАСТ 1

Списък на териториите и третите държави, посочени в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 576/2013Код по ISO

Територия или трета държава

AD

Андора

CH

Швейцария

FO

Фарьорски острови

GI

Гибралтар

GL

Гренландия

IS

Исландия

LI

Лихтенщайн

MC

Монако

NO

Норвегия

SM

Сан Марино

VA

град държава Ватикан

ЧАСТ 2

Списък на териториите и третите държави, посочени в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 576/2013Код по ISO

Територия или трета държава

Включени територии

AC

Остров Възнесение

 

AE

Обединени арабски емирства

 

AG

Антигуа и Барбуда

 

AR

Аржентина

 

AU

Австралия

 

AW

Аруба

 

BA

Босна и Херцеговина

 

BB

Барбадос

 

BH

Бахрейн

 

BM

Бермуда

 

BQ

Бонер, Синт Еустациус и Саба

 

BY

Беларус

 

CA

Канада

 

CL

Чили

 

CW

Кюрасао

 

FJ

Фиджи

 

FK

Фолкландски острови

 

HK

Хонконг

 

JM

Ямайка

 

JP

Япония

 

KN

Сейнт Китс и Невис

 

KY

Кайманови острови

 

LC

Сейнт Лусия

 

MS

Монтсерат

 

MK

бивша югославска република Македония

 

MU

Мавриций

 

MX

Мексико

 

MY

Малайзия

 

NC

Нова Каледония

 

NZ

Нова Зеландия

 

PF

Френска Полинезия

 

PM

Сен Пиер и Микелон

 

RU

Русия

 

SG

Сингапур

 

SH

Света Елена

 

SX

Синт Мартен

 

TT

Тринидад и Тобаго

 

TW

Тайван

 

US

Съединени американски щати

AS — Американска Самоа

GU — Гуам

MP — Северни Мариански острови

PR — Пуерто Рико

VI — Американски Вирджински острови

VC

Сейнт Винсънт и Гренадини

 

VG

Британски Вирджински острови

 

VU

Вануату

 

WF

Уолис и Футуна

 

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образци на паспорти за движение с нетърговска цел на кучета, котки или порове

ЧАСТ 1

Образец на паспорт, издаден в държава членка

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ЧАСТ 2

Допълнителни изисквания за паспорта, издаден в държава членка

1. Формат на паспорта

Размерите на паспорта са 100 х 152 mm.

2. Корица на паспорта

a) Предна корица:

i) цвят: син (PANTONE® Reflex Blue) и жълти звезди (PANTONE® Yellow) в горната четвъртина, съответстващи на графичните указания за изобразяване на европейските символи ( 1 );

ii) думите „Европейски съюз“ и наименованието на издаващата държава членка се отпечатват със същия шрифт;

iii) в долната част се отпечатва кодът по ISO на издаващата държава членка, следван от уникален буквено-цифров код (фигуриращ като „номер“ в образеца на паспорт в част 1).

б) Вътрешна част на предната корица и вътрешна част на задната корица: цвят бял.

в) Задна корица: цвят син (PANTONE® Reflex Blue).

3. Последователност на заглавията и номериране на страниците на паспорта

a) Стриктно се спазва последователността на заглавията (с римски цифри);

б) страниците на паспорта се номерират най-отдолу на всяка страница в следния формат: „x от n“, където x е текущата страница, а n е общият брой страници на паспорта;

в) на всяка страница от паспорта се отпечатва кодът по ISO на издаващата държава членка, следван от буквено-цифров код;

г) броят на страниците, както и размерът и формата на полетата в образеца на паспорт, установен в част 1, са само ориентировъчни.

4. Езици

Целият отпечатан текст е на официалния/ите език/езици на издаващата държава членка и на английски език.

5. Защитни елементи

a) След като изискваната информация се въведе в раздел III на паспорта, страницата се ламинира с прозрачно фолио;

б) когато информацията на дадена страница от паспорта е под формата на стикер, последният се ламинира с прозрачно фолио, в случай че не се саморазрушава при отлепване.

ЧАСТ 3

Образец на паспорт, издаден в една от териториите или третите държави, изброени в част 1 от приложение II към настоящия регламент

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ЧАСТ 4

Допълнителни изисквания относно паспорта, издаден в една от териториите или третите държави, изброени в част 1 от приложение II към настоящия регламент

1. Формат на паспорта

Размерите на паспорта са 100 × 152 mm.

2. Корица на паспорта

a) Предна корица:

i) цвят: PANTONE® монохром и национален герб в горната четвъртина;

ii) в долната част се отпечатва кодът по ISO на издаващата територия или трета държава, следван от уникален буквено-цифров код (фигуриращ като „номер“ в образеца на паспорт в част 3).

б) Вътрешна част на предната корица и вътрешна част на задната корица: цвят бял.

в) Задна корица: цвят PANTONE® монохром.

3. Последователност на заглавията и номериране на страниците на паспорта

a) Стриктно се спазва последователността на заглавията (с римски цифри);

б) страниците на паспорта се номерират най-отдолу на всяка страница в следния формат: „x от n“, където x е текущата страница, а n е общият брой страници на паспорта;

в) на всяка страница от паспорта се отпечатва кодът по ISO на издаващата територия или трета държава, следван от уникален буквено-цифров код;

г) броят на страниците, както и размерът и формата на полетата в образеца на паспорт, установен в част 3, са само ориентировъчни.

4. Езици

Целият отпечатан текст е на официалния/ите език/езици на издаващата територия или трета държава и на английски език.

5. Защитни елементи

a) След като изискваната информация се въведе в раздел III на паспорта, страницата се ламинира с прозрачно фолио;

б) когато информацията на дадена страница от паспорта е под формата на стикер, последният се ламинира с прозрачно фолио, в случай че не се саморазрушава при отлепване.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

▼M2

ЧАСТ 1

image

image

►(1) C1  

image

image

►(1) C1  

image

image

image

▼B

ЧАСТ 2

Обяснителни бележки за попълване на ветеринарно-санитарните сертификати

a) Когато в образеца на сертификат се посочва, че някои формулировки се оставят според случая, формулировките, които не са приложими, се зачеркват, подписват и подпечатват от официалния ветеринарен лекар или напълно се заличават от сертификата.

б) Оригиналът на всеки сертификат се съставя на един лист хартия или — ако необходимият текст е по-дълъг — сертификатът се съставя в такава форма, че всички необходими листа съставляват единно и неделимо цяло.

в) Сертификатът се съставя най-малко на един от официалните езици на държавата членка на въвеждане и на английски език. Той се попълва с печатни букви най-малко на един от официалните езици на държавата членка на въвеждане или на английски език.

г) Ако към сертификата се прилагат допълнителни листове или придружаващи документи, тези листове също се считат за част от оригинала на сертификата чрез полагането на подписа и печата на официалния ветеринарен лекар на всяка страница.

д) Когато сертификатът, включително посочените в буква г) допълнителни листа, съдържа повече от една страница, всяка страница се номерира (номер на страницата от общ брой на страниците) в долния край на страницата, а в горния ѝ край се нанася референтният номер на сертификата, който е бил определен от компетентния орган.

е) Оригиналът на сертификата се издава от официален ветеринарен лекар на територията или третата държава на изпращане или от упълномощен ветеринарен лекар, като впоследствие е заверен от компетентния орган на територията или третата държава на изпращане. Компетентният орган на територията или третата държава на изпращане гарантират, че сертифицирането е извършено при спазване на разпоредби и принципи, еквивалентни на установените в Директива 96/93/ЕО.

Цветът на подписа трябва да е различен от този на печатния текст. Това изискване се прилага също и към печатите, с изключение на онези, които са релефни или с воден знак.

ж) Референтният номер на сертификата, посочен в полета I.2 и II.a., се издава от компетентния орган на територията или третата държава на изпращане.

ЧАСТ 3

Писмена декларация, посочена в член 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 576/2013

Раздел А

Образец на декларация

image

Раздел Б

Допълнителни изисквания за декларацията

Декларацията се изготвя на най-малко един от официалните езици на държавата членка на въвеждане и на английски език и се попълва с печатни букви.( 1 ) Графични указания за изобразяване на европейските символи: http://publications.europa.eu/code/bg/bg-5000100.htm