2013R0577 — BG — 29.12.2014 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 577/2013 НА КОМИСИЯТА

от 28 юни 2013 година

за образците на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 178, 28.6.2013, p.109)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1219/2014 НА КОМИСИЯТА от 13 ноември 2014 година

  L 329

23

14.11.2014
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 577/2013 НА КОМИСИЯТА

от 28 юни 2013 година

за образците на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003 ( 1 ) и по-специално член 7, параграф 3, член 11, параграф 4, член 13, параграфи 1 и 2, член 21, параграф 2 и член 25, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 576/2013 се установяват ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движението с нетърговска цел на домашни любимци в една държава членка от друга държава членка, или от територия или трета държава, както и правилата за проверка на съответствието на тези движения. С посочения регламент се отменя и заменя Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, и за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета ( 2 ).

(2)

В част А от приложение I към Регламент (ЕС) № 576/2013 кучетата, котките и поровете са изброени като видове, обхванати от посочения регламент.

(3)

В Регламент (ЕС) № 576/2013 се предвижда, че не може да се извършва движение в една държава членка от друга държава членка или от територии или трети държави на кучета, котки и порове, ако не са получили ваксина против бяс, която отговаря на изискванията за валидност, изброени в приложение III към посочения регламент. Съгласно член 13 от Регламент (ЕС) № 576/2013 обаче може да бъде разрешено движението от държави членки, територии или трети държави на млади кучета, котки и порове, които не са ваксинирани, или не изпълняват изискванията за валидност, установени в приложение III към посочения регламент, ако, inter alia, собственикът или упълномощеното от него лице представи подписана декларация, че от раждането си до момента на движението с нетърговска цел домашните любимци не са имали контакт с диви животни от възприемчиви към болестта бяс видове. Поради това в настоящия регламент е целесъобразно да се установят изисквания за формата, оформлението и езика на тази декларация.

(4)

Освен това в Регламент (ЕС) № 576/2013 се предвижда Комисията да приеме два списъка на територии или трети държави, като за кучетата, котките и поровете от тези територии или държави не е задължително да се извършва тест за титруване на антитела срещу бяс при движението им с нетърговска цел към държава членка. Единият от тези списъци следва да включва териториите или третите държави, които са доказали, че прилагат правила, чието съдържание и действие са същите като на правилата, прилагани от държавите членки, а другият списък следва да включва териториите или третите държави, които са доказали, че отговарят най-малко на критериите, установени в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 576/2013. Поради това е целесъобразно посочените списъци да се включат в приложение към настоящия регламент.

(5)

Освен това при посочените списъци следва да се вземат предвид разпоредбите на Договора за присъединяване на Хърватия, съгласно който Хърватия става член на Европейския съюз на 1 юли 2013 г., и на Решение 2012/419/ЕС на Европейския съвет от 11 юли 2012 г. за изменение на статута на Майот по отношение на Европейския съюз ( 3 ), в което се предвижда, че от 1 януари 2014 г. Майот престава да бъде страна или отвъдморска територия, за която се прилагат разпоредбите от четвъртата част от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и става най-отдалечен регион по смисъла на член 349 от ДФЕС.

(6)

В Регламент (ЕС) № 576/2013 се предвижда също, че кучетата, котките и поровете не могат да извършват движение в една държава членка от територия или трета държава, различна от изброените в приложение към настоящия регламент, ако за тях не е извършен тест за титруване на антитела срещу бяс, който отговаря на изискванията за валидност, изброени в приложение IV към Регламент (ЕС) № 576/2013. При транзитно преминаване през една от тези територии или трети държави обаче не се изисква да е извършен посоченият тест, ако собственикът или упълномощеното лице представи подписана декларация, че животните не са имали контакт с животни от възприемчиви към болестта бяс видове и са били вътре в транспортно средство или в границите на международно летище. Поради това в настоящия регламент е целесъобразно да се установят изисквания за формата, оформлението и езика на тази декларация.

(7)

Изискванията за валидност, изброени в приложение IV към Регламент (ЕС) № 576/2013, съдържат задължението посоченият тест да се извършва в лаборатория, одобрена в съответствие с Решение 2000/258/ЕО на Съвета от 20 март 2000 г. за определяне на специален институт, който отговаря за определяне на критериите, необходими за стандартизиране на серологичните тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс ( 4 ), в което се предвижда, че Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) в Nancy, Франция (след 1 юли 2010 г. преструктурирана в Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES) ще оценява лабораториите в държавите членки и трети държави с оглед на това да им разрешава да извършват серологични тестове за контрол на ефикасността на ваксините против бяс на кучета, котки и порове.

(8)

В Регламент (ЕС) № 576/2013 също така се предвижда, че движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове в една държава членка от друга държава членка се извършва, при условие че те са придружени от идентификационен документ в паспортен формат в съответствие с образец, приет от Комисията. Образецът трябва да съдържа полета, в които се въвежда информацията, установена в Регламент (ЕС) № 576/2013. Образецът и допълнителните изисквания за паспорта следва да се установят в приложение към настоящия регламент, като за яснота и опростяване на законодателството на Съюза следва да се отмени Решение 2003/803/ЕО на Комисията от 26 ноември 2003 г. за установяване на образец на паспорт за движение в Общността на кучета, котки и порове ( 5 ).

(9)

В Регламент (ЕС) № 576/2013 също така се предвижда, че движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове в една държава членка от територия или трета държава се извършва, при условие че те са придружени от идентификационен документ под формата на ветеринарно-санитарен сертификат в съответствие с образец, приет от Комисията. Образецът трябва да съдържа полета, в които се въвежда информацията, установена с Регламент (ЕС) № 576/2013. Поради това е целесъобразно този образец да се установи в приложение към настоящия регламент.

(10)

Чрез дерогация от разпоредбите за формата на ветеринарно-санитарния сертификат при движението в държава членка от територия или трета държава, в Регламент (ЕС) № 576/2013 се предвижда държавите членки да разрешават движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове от територия или трета държава, която е доказала, че прилага правила, чието съдържание и действие са същите като на правилата, прилагани от държавите членки, ако идентификационният документ, който ги придружава, е издаден в съответствие с процедурата, предвидена за движението в една държава членка от друга държава членка. Необходимо е обаче в такива случаи да се въведат редица технически адаптации в образеца на паспорт, по-специално по отношение на детайлите на корицата, които не могат напълно да отговорят на изискванията, приложими за паспорти, издадени от държава членка. Поради това за по-голяма яснота е целесъобразно в настоящия регламент да се установи образец за такива паспорти.

(11)

В Регламент (ЕС) № 576/2013 се предвижда при извършване на едно движение с нетърговска цел на повече от пет кучета, котки или порове да се прилагат съответните ветеринарно-санитарни изисквания, установени в Директива 92/65/ЕИО ( 6 ) на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО освен при определени условия и за някои категории животни.

(12)

Освен това, за да се въведат единни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 998/2003, бяха приети Решение 2004/839/ЕО на Комисията от 3 декември 2004 г. за определяне на условията за движение с нетърговска цел на млади кучета и котки от трети страни в Общността ( 7 ) и Решение 2005/91/ЕО на Комисията от 2 февруари 2005 г. за определяне на периода, след който ваксинацията срещу бяс се счита с неизтекъл срок ( 8 ). Предвидените в тези актове разпоредби бяха преразгледани и включени в разпоредбите на Регламент (ЕС) № 576/2013. Поради това, за по-голяма яснота и опростяване на законодателството на Съюза, решения 2004/839/ЕО и 2005/91/ЕО следва да бъдат отменени.

(13)

С Директива 96/93/ЕО на Съвета от 17 декември 1996 г. относно сертифицирането на животни и животински продукти ( 9 ) се определят правилата, които да бъдат спазвани при издаването на сертификати, изисквани съгласно ветеринарното законодателство, за да се предотврати извършването на невярно или измамно сертифициране. Целесъобразно е да се гарантира, че официалните ветеринарни лекари в третите държави прилагат правила и принципи, които са най-малко еквивалентни на установените в посочената директива.

(14)

В Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2011 на Комисията от 14 юли 2011 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на превантивните здравни мерки за контрол на заразяването с Echinococcus multilocularis при кучетата ( 10 ) се предвижда, че от 1 януари 2012 г. кучетата, въвеждани в държавите членки или части от тях, изброени в приложение I към него, трябва да бъдат третирани против паразита Echinococcus multilocularis в съответствие с изискванията, установени в посочения регламент.

(15)

Настоящият регламент следва да се прилага, без да се засягат разпоредбите на Решение 2006/146/ЕО на Комисията от 21 февруари 2006 г. относно определени защитни мерки по отношение на плодоядни прилепи, кучета и котки, идващи от Малайзия (полуостровната част) и Австралия ( 11 ), в което се забранява вносът на кучета и котки от Малайзия (полуостровната част) и на котки от Австралия, освен ако не бъдат изпълнени някои условия, свързани съответно с болестта Nipah и болестта Hendra.

(16)

Настоящият регламент следва да се прилага от датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 576/2013.

(17)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Изисквания за формат, оформление и език на декларацията, посочена в членове 7, 11 и 12 от Регламент (ЕС) № 576/2013

1.  Декларациите, посочени в член 7, параграф 2, буква а) и член 11, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 576/2013, се изготвят в съответствие с формата и оформлението, установени в част 1 от приложение I към настоящия регламент и отговарят на изискванията за езика, установени в част 3 от същото приложение.

2.  Декларацията, посочена в член 12, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 576/2013, се изготвят в съответствие с формата и оформлението, установени в част 2 от приложение I към настоящия регламент, и отговаря на изискванията за езика, установени в част 3 от същото приложение.

Член 2

Списък на териториите и третите държави, изброени в член 13 от Регламент (ЕС) № 576/2013

1.  Списъкът на териториите и третите държави, посочен в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 576/2013, е установен в част 1 от приложение II към настоящия регламент.

2.  Списъкът на териториите и третите държави, посочен в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 576/2013, е установен в част 2 от приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Образец на паспорти за движение с нетърговска цел на кучета, котки или порове

1.  Паспортът, посочен в член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 576/2013, се изготвя в съответствие с образеца, установен в част 1 от приложение III към настоящия регламент, и отговаря на допълнителните изисквания, установени в част 2 от същото приложение.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 паспортите, издадени съгласно член 27, буква а) от Регламент (ЕС) № 576/2013 в една от териториите или третите държави, изброени в част 1 от приложение II към настоящия регламент, се изготвят в съответствие с образеца, установен в част 3 от приложение III към настоящия регламент, и отговарят на допълнителните изисквания, установени в част 4 от същото приложение.

Член 4

Ветеринарно-санитарен сертификат за движение с нетърговска цел в Съюза на кучета, котки или порове

Ветеринарно-санитарният сертификат, посочен в член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 576/2013:

a) се изготвя в съответствие с образеца, установен в част 1 от приложение IV към настоящия регламент;

б) надлежно се попълва и издава в съответствие с обяснителните бележки в част 2 от същото приложение;

в) се допълва от писмената декларация, посочена в член 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 576/2013, изготвена в съответствие с образеца, установен в част 3, раздел А от същото приложение, която отговаря на допълнителните изисквания, установени в част 3, раздел Б от същото приложение.

Член 5

Отмяна

Решения 2003/803/ЕO, 2004/839/ЕО и 2005/91/ЕО се отменят.

Член 6

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 29 декември 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изисквания за формата, оформлението и езика на декларациите,

посочени в член 7, параграф 2, буква а), член 11, параграф 2, буква а) и член 12, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 576/2013

ЧАСТ 1

Формат и оформление на декларацията, посочена в член 7, параграф 2, буква а) и в член 11, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 576/2013

image

ЧАСТ 2

Формат и оформление на декларацията, посочена в член 12, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 576/2013

image

ЧАСТ 3

Изисквания за език на декларацията, посочена в член 7, параграф 2, буква а), член 11, параграф 2, буква а) и член 12, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 576/2013

Декларацията се изготвя на най-малко един от официалните езици на държавата членка по местоназначение/въвеждане и на английски език.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на териториите и третите държави, посочени в член 13 от Регламент (ЕС) № 576/2013

ЧАСТ 1

Списък на териториите и третите държави, посочени в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 576/2013Код по ISO

Територия или трета държава

AD

Андора

CH

Швейцария

FO

Фарьорски острови

GI

Гибралтар

GL

Гренландия

IS

Исландия

LI

Лихтенщайн

MC

Монако

NO

Норвегия

SM

Сан Марино

VA

град държава Ватикан

ЧАСТ 2

Списък на териториите и третите държави, посочени в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 576/2013Код по ISO

Територия или трета държава

Включени територии

AC

Остров Възнесение

 

AE

Обединени арабски емирства

 

AG

Антигуа и Барбуда

 

AR

Аржентина

 

AU

Австралия

 

AW

Аруба

 

BA

Босна и Херцеговина

 

BB

Барбадос

 

BH

Бахрейн

 

BM

Бермуда

 

BQ

Бонер, Синт Еустациус и Саба

 

BY

Беларус

 

CA

Канада

 

CL

Чили

 

CW

Кюрасао

 

FJ

Фиджи

 

FK

Фолкландски острови

 

HK

Хонконг

 

JM

Ямайка

 

JP

Япония

 

KN

Сейнт Китс и Невис

 

KY

Кайманови острови

 

LC

Сейнт Лусия

 

MS

Монтсерат

 

MK

бивша югославска република Македония

 

MU

Мавриций

 

MX

Мексико

 

MY

Малайзия

 

NC

Нова Каледония

 

NZ

Нова Зеландия

 

PF

Френска Полинезия

 

PM

Сен Пиер и Микелон

 

RU

Русия

 

SG

Сингапур

 

SH

Света Елена

 

SX

Синт Мартен

 

TT

Тринидад и Тобаго

 

TW

Тайван

 

US

Съединени американски щати

AS — Американска Самоа

GU — Гуам

MP — Северни Мариански острови

PR — Пуерто Рико

VI — Американски Вирджински острови

VC

Сейнт Винсънт и Гренадини

 

VG

Британски Вирджински острови

 

VU

Вануату

 

WF

Уолис и Футуна

 

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образци на паспорти за движение с нетърговска цел на кучета, котки или порове

ЧАСТ 1

Образец на паспорт, издаден в държава членка

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ЧАСТ 2

Допълнителни изисквания за паспорта, издаден в държава членка

1. Формат на паспорта

Размерите на паспорта са 100 х 152 mm.

2. Корица на паспорта

a) Предна корица:

i) цвят: син (PANTONE® Reflex Blue) и жълти звезди (PANTONE® Yellow) в горната четвъртина, съответстващи на графичните указания за изобразяване на европейските символи ( 12 );

ii) думите „Европейски съюз“ и наименованието на издаващата държава членка се отпечатват със същия шрифт;

iii) в долната част се отпечатва кодът по ISO на издаващата държава членка, следван от уникален буквено-цифров код (фигуриращ като „номер“ в образеца на паспорт в част 1).

б) Вътрешна част на предната корица и вътрешна част на задната корица: цвят бял.

в) Задна корица: цвят син (PANTONE® Reflex Blue).

3. Последователност на заглавията и номериране на страниците на паспорта

a) Стриктно се спазва последователността на заглавията (с римски цифри);

б) страниците на паспорта се номерират най-отдолу на всяка страница в следния формат: „x от n“, където x е текущата страница, а n е общият брой страници на паспорта;

в) на всяка страница от паспорта се отпечатва кодът по ISO на издаващата държава членка, следван от буквено-цифров код;

г) броят на страниците, както и размерът и формата на полетата в образеца на паспорт, установен в част 1, са само ориентировъчни.

4. Езици

Целият отпечатан текст е на официалния/ите език/езици на издаващата държава членка и на английски език.

5. Защитни елементи

a) След като изискваната информация се въведе в раздел III на паспорта, страницата се ламинира с прозрачно фолио;

б) когато информацията на дадена страница от паспорта е под формата на стикер, последният се ламинира с прозрачно фолио, в случай че не се саморазрушава при отлепване.

ЧАСТ 3

Образец на паспорт, издаден в една от териториите или третите държави, изброени в част 1 от приложение II към настоящия регламент

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ЧАСТ 4

Допълнителни изисквания относно паспорта, издаден в една от териториите или третите държави, изброени в част 1 от приложение II към настоящия регламент

1. Формат на паспорта

Размерите на паспорта са 100 × 152 mm.

2. Корица на паспорта

a) Предна корица:

i) цвят: PANTONE® монохром и национален герб в горната четвъртина;

ii) в долната част се отпечатва кодът по ISO на издаващата територия или трета държава, следван от уникален буквено-цифров код (фигуриращ като „номер“ в образеца на паспорт в част 3).

б) Вътрешна част на предната корица и вътрешна част на задната корица: цвят бял.

в) Задна корица: цвят PANTONE® монохром.

3. Последователност на заглавията и номериране на страниците на паспорта

a) Стриктно се спазва последователността на заглавията (с римски цифри);

б) страниците на паспорта се номерират най-отдолу на всяка страница в следния формат: „x от n“, където x е текущата страница, а n е общият брой страници на паспорта;

в) на всяка страница от паспорта се отпечатва кодът по ISO на издаващата територия или трета държава, следван от уникален буквено-цифров код;

г) броят на страниците, както и размерът и формата на полетата в образеца на паспорт, установен в част 3, са само ориентировъчни.

4. Езици

Целият отпечатан текст е на официалния/ите език/езици на издаващата територия или трета държава и на английски език.

5. Защитни елементи

a) След като изискваната информация се въведе в раздел III на паспорта, страницата се ламинира с прозрачно фолио;

б) когато информацията на дадена страница от паспорта е под формата на стикер, последният се ламинира с прозрачно фолио, в случай че не се саморазрушава при отлепване.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЧАСТ 1

Образец на ветеринарно-санитарен сертификат за движение с нетърговска цел на кучета, котки или порове към държава членка от територия или трета държава в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 576/2013

image

image

image

image

image

ЧАСТ 2

Обяснителни бележки за попълване на ветеринарно-санитарните сертификати

a) Когато в образеца на сертификат се посочва, че някои формулировки се оставят според случая, формулировките, които не са приложими, се зачеркват, подписват и подпечатват от официалния ветеринарен лекар или напълно се заличават от сертификата.

б) Оригиналът на всеки сертификат се съставя на един лист хартия или — ако необходимият текст е по-дълъг — сертификатът се съставя в такава форма, че всички необходими листа съставляват единно и неделимо цяло.

в) Сертификатът се съставя най-малко на един от официалните езици на държавата членка на въвеждане и на английски език. Той се попълва с печатни букви най-малко на един от официалните езици на държавата членка на въвеждане или на английски език.

г) Ако към сертификата се прилагат допълнителни листове или придружаващи документи, тези листове също се считат за част от оригинала на сертификата чрез полагането на подписа и печата на официалния ветеринарен лекар на всяка страница.

д) Когато сертификатът, включително посочените в буква г) допълнителни листа, съдържа повече от една страница, всяка страница се номерира (номер на страницата от общ брой на страниците) в долния край на страницата, а в горния ѝ край се нанася референтният номер на сертификата, който е бил определен от компетентния орган.

е) Оригиналът на сертификата се издава от официален ветеринарен лекар на територията или третата държава на изпращане или от упълномощен ветеринарен лекар, като впоследствие е заверен от компетентния орган на територията или третата държава на изпращане. Компетентният орган на територията или третата държава на изпращане гарантират, че сертифицирането е извършено при спазване на разпоредби и принципи, еквивалентни на установените в Директива 96/93/ЕО.

Цветът на подписа трябва да е различен от този на печатния текст. Това изискване се прилага също и към печатите, с изключение на онези, които са релефни или с воден знак.

ж) Референтният номер на сертификата, посочен в полета I.2 и II.a., се издава от компетентния орган на територията или третата държава на изпращане.

ЧАСТ 3

Писмена декларация, посочена в член 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 576/2013

Раздел А

Образец на декларация

image

Раздел Б

Допълнителни изисквания за декларацията

Декларацията се изготвя на най-малко един от официалните езици на държавата членка на въвеждане и на английски език и се попълва с печатни букви.( 1 ) Виж страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.

( 2 ) ОВ L 146, 13.6.2003 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131.

( 4 ) ОВ L 79, 30.3.2000 г., стр. 40.

( 5 ) ОВ L 312, 27.11.2003 г., стр. 1.

( 6 ) ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

( 7 ) ОВ L 361, 8.12.2004 г., стр. 40.

( 8 ) ОВ L 31, 4.2.2005 г., стр. 61.

( 9 ) ОВ L 13, 16.1.1997 г., стр. 28.

( 10 ) ОВ L 296, 15.11.2011 г., стр. 6.

( 11 ) ОВ L 55, 25.2.2006 г., стр. 44.

( 12 ) Графични указания за изобразяване на европейските символи: http://publications.europa.eu/code/bg/bg-5000100.htm