02013R0346 — BG — 01.03.2018 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 346/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 април 2013 година

относно европейски фондове за социално предприемачество

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 115, 25.4.2013 г., стp. 18)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1991 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2017 година

  L 293

1

10.11.2017
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 346/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 април 2013 година

относно европейски фондове за социално предприемачество

(текст от значение за ЕИП)ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

С настоящия регламент се установяват еднообразни изисквания и условия по отношение на лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, които желаят да използват обозначението „EuSEF“ във връзка с предлагането на допустими фондове за социално предприемачество в Съюза и по този начин допринасят за безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар.

Настоящият регламент определя и еднообразни правила за предлагане на допустими фондове за социално предприемачество на допустими инвеститори в целия Съюз, за състава на портфейла на EuSEF, за допустимите инвестиционни инструменти и техники, както и за организацията, поведението и прозрачността на управителите, които предлагат EuSEF в целия Съюз.

Член 2

1.  Настоящият регламент се прилага за лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, определени в член 3, параграф 1, буква а), които отговарят на следните условия:

а) общо управляваните им активи не надхвърлят прага, определен в член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2011/61/ЕС;

б) установени са в Съюза;

в) регистрирани са от компетентните органи на своята държава членка по произход в съответствие с член 3, параграф 3, буква а) от Директива 2011/61/ЕС; и

г) управляват портфейли на допустими фондове за социално предприемачество.

▼M1

2.  Членове 3—6, членове 10 и 13, член 14, параграф 1, букви г), д) и е), членове 15а—20, член 21, параграф 3, втора алинея и членове 22 и 22а от настоящия регламент се прилагат за лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, получили разрешение съгласно член 6 от Директива 2011/61/ЕС, които управляват портфейли от допустими фондове за социално предприемачество и възнамеряват да използват обозначението „EuSEF“ във връзка с предлагането на тези фондове в Съюза.

▼B

3.  Когато управителите на допустимите фондове за рисков капитал са външни управители и са регистрирани в съответствие с член 15, те могат в допълнение да управляват и предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), при условие че са получили разрешение съгласно Директива 2009/65/ЕО.

Член 3

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) „предприятие за колективно инвестиране“ означава АИФ съгласно определението по член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС;

б) „допустим фонд за социално предприемачество“ означава предприятие за колективно инвестиране, което:

i) възнамерява да инвестира най-малко 70 % от съвкупните си капиталови вноски и записания и непоискан капитал в активи, които представляват допустими инвестиции, изчислени въз основа на сумите за инвестиране след приспадане на всички съответни разходи и вложения в парични средства и парични еквиваленти, в срок, определен от устава или учредителните документи;

ii) не използва никога повече от 30 % от съвкупните си капиталови вноски и записания и непоискан акционерен капитал за придобиване на активи, различни от допустими инвестиции, изчислени въз основа на сумите за инвестиране след приспадане на всички съответни разходи и вложения в парични средства и парични еквиваленти;

iii) е установено на територията на държава членка;

в) „управител на допустим фонд за социално предприемачество“ означава юридическо лице, което по занятие управлява поне един допустим фонд за социално предприемачество;

г) „предприятие, допустимо да бъде част от портфейл“ означава предприятие, което:

i) към момента на инвестиция от допустимия фонд за социално предприемачество не е допуснато до търгуване на регулиран пазар или в многостранна система за търговия (МСТ), както е определено в член 4, параграф 1, точки 14 и 15 от Директива 2004/39/ЕО;

▼M1

ii) си поставя като основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие в съответствие със своя учредителен договор, устав или други правила или учредителни документи за създаване на предприятието, като предприятието:

 предоставя услуги или стоки, които имат социална възвръщаемост,

 използва метод за производство на стоки или услуги, който отразява неговата социална цел, или

 предоставя финансово подпомагане само на социални предприятия по смисъла на първите две тирета;

▼B

iii) използва печалбите преди всичко за постигане на своята основна социална цел в съответствие със своя учредителен договор, устав или всякакви други правила или учредителни документи за създаване на предприятието, въвеждащи предварително определени процедури и правила за всякакви обстоятелства, при които печалбата се разпределя сред акционерите и собствениците, за да се гарантира, че такова разпределяне на печалбата не подкопава основната цел; както и

iv) се управлява по правилата на отчетността и прозрачността, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани лица, засегнати от стопанската му дейност;

v) е установено на територията на държава членка или в трета държава, при условие че третата държава:

 не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Специалната финансова работна група относно изпирането на пари и финансирането на тероризъм,

 е подписала споразумение с държавата членка по произход на управителя на допустим фонд за социално предприемачество и с всяка друга държава членка, в която се планира да се предлагат дяловете или акциите от допустим фонд з социално предприемачество, така че е гарантирано, че третата държава е изцяло в съответствие със стандартите, установени в член 26 от Примерната данъчна конвенция на ОИСР относно доходите и капитала, и осигурява ефективен обмен на информация по данъчни въпроси, включително многостранни данъчни споразумения;

д) „допустими инвестиции“ означава всеки от следните инструменти:

i) инструменти на собствения капитал или квазисобствения капитал, които са издадени от:

 предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, и придобити пряко от допустимия фонд за социално предприемачество от предприятието, допустимо да бъде част от портфейл,

 предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, в замяна на капиталова ценна книга, издадена от предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, или

 предприятие, по отношение на което предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, е мажоритарно притежавано дъщерно дружество, и което е придобито от допустим фонд за социално предприемачество в замяна на капиталов инструмент, издаден от предприятието, допустимо да бъде част от портфейл;

ii) секюритизирани и несекюритизирани дългови инструменти, издадени от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл;

iii) дялове или акции на един или няколко други допустими фондове за социално предприемачество, при условие че самите тези допустими фондове за социално предприемачество не са инвестирали повече от 10 % от съвкупните си капиталови вноски и записания и непоискан акционерен капитал в други допустими фондове за социално предприемачество;

iv) обезпечени или необезпечени заеми, представени от допустим фонд за социално предприемачество на предприятие, допустимо да бъде част от портфейл;

v) всякакъв друг вид участие в предприятие, допустимо да бъде част от портфейл;

е) „съответни разходи“ означава всички такси, комисиони и разноски, поемани пряко или непряко от инвеститорите, които са съгласувани между управителя на допустим фонд за социално предприемачество и инвеститорите в него;

ж) „собствен капитал“ означава дялово участие в предприятие, изразено в акции или други форми на участие в капитала на предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, издадени на неговите инвеститори;

з) „квазисобствен капитал“ означава финансов инструмент, който е съчетание от собствен капитал и дълг, при който възвръщаемостта е свързана с печалбата или загубата на предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, а изплащането на инструмента в случай на неизпълнение не е напълно обезпечено;

и) „предлагане“ означава пряко или косвено предлагане или инвестиране по инициатива на управителя на допустим фонд за социално предприемачество или от негово име на дялове или акции от управлявания от него допустим фонд за социално предприемачество на инвеститори, чието седалище или адрес на управление е в Съюза;

й) „записан капитал“ означава всяко задължение, съгласно което даден инвеститор се задължава в срока, определен от устава или учредителния документ на допустим фонд за социално предприемачество, да придобие участие или да внесе капитал в този фонд;

▼M1

к) „държава членка по произход“ означава държавата членка, в която се намира седалището на управителя на допустим фонд за социално предприемачество;

▼B

л) „приемаща държава членка“ означава държава членка, различна от държавата членка по произход, в която управителят на допустим фонд за социално предприемачество предлага допустими фондове за социално предприемачество в съответствие с настоящия регламент;

▼M1

м) „компетентен орган“ означава:

i) за управителите, посочени в член 2, параграф 1 от настоящия регламент — компетентния орган, посочен в член 3, параграф 3, буква а) от Директива 2011/61/ЕС;

ii) за управителите, посочени в член 2, параграф 2 от настоящия регламент — компетентния орган, посочен в член 7, параграф 1 от Директива 2011/61/ЕС;

iii) за допустимите фондове за социално предприемачество — компетентния орган на държавата членка, в която е установен допустимият фонд за социално предприемачество;

▼M1

н) „компетентен орган на приемащата държава членка“ означава орган на държава членка, различна от държавата членка по произход, в която се предлага допустимият фонд за социално предприемачество.

▼B

По отношение на буква в) от първа алинея, където правната форма на допустимия фонд за социално предприемачество позволява вътрешно управление и където управителният орган на фонда избира да не назначава външен управител, самият допустим фонд за социално предприемачество се регистрира като управител на допустим фонд за социално предприемачество по член 15. Допустим фонд за социално предприемачество, който е регистриран като вътрешен управител на допустим фонд за социално предприемачество, не може да бъде регистриран като външен управител на допустим фонд за социално предприемачество на други предприятия за колективно инвестиране.

2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 26 за уточняване на видовете стоки или услуги, както и на методите за производство на стоки или услуги, които въплъщават социална цел, съгласно параграф 1, буква г), подточка ii) от настоящия член, като се вземат предвид различните видове предприятия, допустими да бъдат част от портфейли, и обстоятелствата, при които печалбата може да бъде разпределена сред собствениците и инвеститорите.ГЛАВА II

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБОЗНАЧЕНИЕТО „EuSEF“

Член 4

Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество, които отговарят на изискванията, изложени в настоящата глава, имат право да използват обозначението „EuSEF“ във връзка с предлагането на допустими фондове за социално предприемачество в целия Съюз.

Член 5

1.  Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество гарантират, че когато придобиват активи, различни от допустимите инвестиции, не повече от 30 % от съвкупните вноски в капитала на допустим фонд за социално предприемачество и записания и непоискан капитал се използват за придобиване на такива активи. Тези 30 % се изчисляват въз основа на сумите, които могат да бъдат инвестирани след приспадане на съответните разходи. Вложенията в парични средства и парични еквиваленти не се вземат предвид при изчисляването на тази граница, тъй като паричните средства и паричните еквиваленти не трябва да бъдат считани за инвестиции.

2.  Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество не могат да използва каквито и да било методи на ниво допустим фонд за социално предприемачество, с които би се увеличила експозицията на фонда над нивото на записания му капитал, било то чрез вземане на заеми в брой или в ценни книжа, чрез ангажиране в деривативни позиции или по какъвто и да било друг начин.

3.  Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество могат да вземат заемни средства, да издават дългови ценни книжа или да предоставят гаранции на ниво допустим фонд за социално предприемачество само при условие че подобни заеми, дългови ценни книжа или гаранции са обезпечени с непоискан капитал.

Член 6

1.  Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество предлагат управляваните дялове и акциите на допустими фондове за социално предприемачество изключително на инвеститори, които се считат за професионални клиенти съгласно раздел I от приложение II към Директива 2004/39/ЕО, или могат, при отправено искане, да бъдат третирани като професионални клиенти в съответствие с раздел II от приложение II към Директива 2004/39/ЕО, или на други инвеститори, които:

а) се ангажират да инвестират минимум 100 000  EUR; и

б) декларират в писмена форма, в документ, отделен от договора, който се сключва за ангажимент за инвестиране, че са осведомени за рисковете, свързани с предвидения ангажимент.

2.  Параграф 1 не се прилага спрямо инвестиции, направени от ръководители, директори или служители, участващи в управлението на управител на допустими фондове за социално предприемачество, когато инвестират в управляваните от тях допустими фондове за социално предприемачество.

Член 7

По отношение на управляваните от тях допустими фондове за социално предприемачество управителите на допустимите фондове за социално предприемачество:

a) са честни и коректни и полагат надлежното умение, грижа и старание при извършване на дейността си;

б) прилагат подходящи политики и процедури за предотвратяване на злоупотреби, за които може да има разумни очаквания, че ще засегнат интересите на инвеститорите и на предприятията, допустими да бъдат част от портфейл;

в) провеждат своята стопанска дейност така, че да насърчават положителното социално въздействие на предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, в които те са инвестирали, в интерес на управляваните от тях допустими фондове за социално предприемачество, на инвеститорите в тях, както и на почтеността на пазара;

г) действат добросъвестно при подбора и текущото наблюдение на инвестициите в предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, и положителното социално въздействие на тези предприятия;

д) притежават адекватни познания и разбиране за предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, в които инвестират;

е) третират своите инвеститори справедливо;

ж) гарантират, че никой инвеститор не получава преференциално третиране, освен ако това не е посочено в устава на съответния допустим фонд за социално предприемачество или в неговите учредителни документи.

Член 8

1.  Когато даден управител на допустим фонд за социално предприемачество възнамерява да делегира функции на трети страни, отговорността на управителя към допустимия фонд за социално предприемачество и неговите инвеститори не се засяга от факта, че управителят е делегирал функции на трети страни, нито управителят делегира до такава степен, че вече да не може да бъде считан по същество за управител на допустим фонд за социално предприемачество, а да се превърне в пощенска кутия.

2.  Делегирането на функциите по параграф 1 не трябва да подкопава ефективния надзор на управителя на допустим фонд за социално предприемачество, и по-специално не следва да пречи на управителя да действа или на допустимия фонд за социално предприемачество да бъде управляван в интерес на неговите инвеститори.

Член 9

1.  Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество установяват и избягват конфликтите на интереси, а когато те не могат да бъдат избегнати, ги управляват и наблюдават, и в съответствие с параграф 4 разкриват своевременно тези конфликти на интереси, за да предотвратят неблагоприятното им въздействие върху интересите на допустимите фондове за социално предприемачество и техните инвеститори и за да гарантират, че управляваните от тях допустими фондове за социално предприемачество са третирани справедливо.

2.  Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество идентифицират по-специално онези конфликти на интереси, които могат да възникнат между:

а) управителите на допустимите фондове за социално предприемачество, лицата, които реално осъществяват тяхната дейност, служители или всяко лице, което пряко или косвено контролира или е контролирано от тези управители, и допустим фонд за социално предприемачество, управляван от същите управители или инвеститорите в тях;

б) допустим фонд за социално предприемачество или инвеститорите в него и друг фонд за социално предприемачество, управляван от същия управител, или инвеститорите в него;

в) допустимия фонд за социално предприемачество или инвеститорите в него и предприятие за колективно инвестиране или ПКИПЦК, управлявано от същия управител, или инвеститорите в него.

3.  Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество поддържат и осъществяват ефективни организационни и административни мерки за съответствие с изискванията, предвидени в параграфи 1 и 2.

4.  Оповестяването на посочените в параграф 1 конфликти на интереси се извършва, когато предприетите от управителите на допустимите фондове за социално предприемачество организационни мерки за установяване, предотвратяване, управление и наблюдение на конфликтите на интереси не са достатъчни да се гарантира с разумна увереност, че рисковете от увреждане на инвеститорските интереси ще бъдат предотвратени. Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество ясно оповестяват общия характер или източниците на конфликти на интереси пред инвеститорите, преди да започнат дейност от тяхно име.

5.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 26, конкретизиращи:

а) видовете конфликти на интереси, посочени в параграф 2 от настоящия член;

б) стъпките, които предприемат управителите на допустимите фондове за социално предприемачество във връзка със структурите, организационните и административните процедури, за да установяват, предотвратяват, управляват, наблюдават и оповестяват конфликтите на интереси.

Член 10

1.  За всеки управляван от тях допустим фонд за социално предприемачество управителите на допустимите фондове за социално предприемачество използват процедури, с които се измерва до каква степен предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, в които допустимият фонд за социално предприемачество инвестира, постигат положителното социално въздействие, с което са се ангажирали. Управителите гарантират, че тези процедури са ясни и прозрачни и включват показатели, които могат, в зависимост от социалната цел и естеството на предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, да включват един или повече от следните аспекти:

a) пазари на заетостта и труда;

б) стандарти и права, свързани с качеството на работните места;

в) социално включване и защита на определени групи;

г) равнопоставено третиране, равни възможности и недискриминация;

д) обществено здраве и безопасност;

е) достъп до и въздействие върху социалната защита и върху здравето и образователните системи.

2.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 26 за уточняване на подробностите по посочените в параграф 1 от настоящия член процедури по отношение на различни предприятията, допустими да бъдат част от портфейл.

Член 11

1.  По всяко време управителите на допустимите фондове за социално предприемачество разполагат с достатъчно собствени средства и използват подходящи човешки и технически ресурси, които са необходими за правилното управление на управляваните от тях фондове за социално предприемачество.

▼M1

2.  Както вътрешно управляваните допустими фондове за социално предприемачество, така и външните управители на допустимите фондове за социално предприемачество трябва да разполагат с първоначален капитал в размер на 50 000  EUR.

▼M1

3.  Собствените средства във всеки един момент възлизат на най-малко една осма част от режийните разходи на управителя през предходната година. Компетентният орган на държавата членка по произход може да коригира това изискване в случай на съществена промяна в дейността на управителя в сравнение с предходната година. Когато управителят на допустим фонд за социално предприемачество е извършвал дейност по-малко от година, изискването е в размер на една осма част от очакваните режийни разходи в неговия бизнес план, освен ако компетентният орган на държавата членка по произход не поиска коригиране на този план.

4.  Когато стойността на допустимите фондове за социално предприемачество, управлявани от управителя, надвишава 250 000 000  EUR, управителят осигурява допълнителни собствени средства. Тези допълнителни собствени средства са равни на 0,02 % от сумата, с която общата стойност на допустимите фондове за социално предприемачество надвишава 250 000 000  EUR.

5.  Компетентният орган на държавата членка по произход може да разреши на управителя на допустим фонд за социално предприемачество да не осигурява до 50 % от допълнителните собствени средства, посочени в параграф 4, ако управителят ползва гаранция за същата сума, издадена от кредитна институция или от застрахователно предприятие, чието седалище се намира в държава членка или в трета държава, в която за кредитната институция или застрахователното предприятие се прилагат пруденциални правила, които компетентният орган на държавата членка по произход счита за равностойни на правилата, установени в правото на Съюза.

6.  Собствените средства се инвестират в ликвидни активи или в активи, които лесно могат да бъдат обърнати в парични средства в краткосрочен план, и не включват спекулативни позиции.

▼B

Член 12

1.  Правилата за оценка на активите се залагат в устава на допустимия фонд за социално предприемачество или в неговите учредителни документи и гарантират правилен и прозрачен процес на оценяване.

2.  Използваните процедури за оценка гарантират, че активите се оценяват правилно и че поне веднъж годишно се изчислява стойността на активите.

3.  За да бъде гарантиран последователният характер на оценката на предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, ЕОЦКП разработва насоки, в които се определят общите принципи относно третирането на инвестициите в такива предприятия, като отчита тяхната основна цел за постигане на измеримо положително социално въздействие, както и използването от тези предприятия на собствените печалби преди всичко за постигането на това въздействие.

Член 13

1.  Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество предоставят годишен доклад на компетентния орган на държавата членка по произход за всеки управляван от тях допустим фонд за социално предприемачество не по-късно от шест месеца след края на финансовата година. В него се описват съставът на портфейла на допустимия фонд за социално предприемачество и дейността през изминалата година. Той включва също така оповестяване на печалбите, реализирани от допустимия фонд за социално предприемачество до края на неговото съществуване, и ако е приложимо, оповестяване на печалбите, разпределени за периода на съществуване на фонда. Той съдържа одитираните финансови отчети за допустимия фонд за социално предприемачество. Годишният доклад се изготвя в съответствие със съществуващите стандарти за отчетност и условията, договорени между управителите на допустимите фондове за социално предприемачество и инвеститорите. Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество предоставят доклада на инвеститорите при поискване. Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество и инвеститорите могат да се договарят за предоставяне на допълнителна информация.

2.  Годишният доклад трябва да включва най-малко следното:

а) подробна информация, по целесъобразност, за общите социални резултати, постигнати чрез инвестиционната политика, и използвания метод за измерването на тези резултати;

б) декларация за извършените продажби на активи във връзка с предприятия, допустими да бъдат част от портфейл;

в) описание на това дали продажбите на активи, свързани с другите активи на допустим фонд за социално предприемачество, които не са инвестирани в предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, са извършени въз основа на критериите, посочени в член 14, параграф 1, буква е);

г) обобщение на дейностите, предприети от управителя на допустим фонд за социално предприемачество по отношение на предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, посочени в член 14, параграф 1, буква л);

▼M1

д) информация за естеството, стойността и целта на инвестициите, различни от допустими инвестиции, посочени в член 5, параграф 1;

▼M1

е) описание на това как екологичните и свързаните с изменението на климата рискове са отчетени в инвестиционния подход на допустимия фонд за социално предприемачество.

▼B

3.  Поне веднъж годишно се извършва одит на допустим фонд за социално предприемачество. Одитът потвърждава, че парите и активите се държат от името на допустимия фонд за социално предприемачество и че управителят на допустимия фонд за социално предприемачество е установил и поддържа подходяща отчетност и контрол по отношение на използването на всеки мандат или управление на парите и активите на допустимия фонд за социално предприемачество и неговите инвеститори.

4.  Когато в съответствие с член 4 от Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар ( 1 ) от управителя на допустим фонд за социално предприемачество се изисква да публикува годишен финансов отчет във връзка с допустимия фонд за социално предприемачество, информацията по параграфи 1 и 2 от настоящия член може да се представи поотделно или като допълнителна част от годишния финансов отчет.

▼M1

5.  Компетентният орган на държавата членка по произход предоставя своевременно цялата налична информация, събрана съгласно настоящия член, на компетентния орган за всеки съответен допустим фонд за социално предприемачество, на компетентния орган на всяка съответна приемаща държава членка и на ЕОЦКП посредством процедурата, посочена в член 23.

▼B

Член 14

1.  По отношение на управляваните от тях допустими фондове за социално предприемачество управителите на допустимите фондове за социално предприемачество информират техните инвеститори, преди да са взели инвестиционно решение, по ясен и разбираем начин за следното:

a) самоличността на управителя и на всички други доставчици на услуги, с които управителят е сключил договори във връзка с тяхното управление, както и описание на техните задължения;

▼M1

б) размерът на собствените средства, с които разполага този управител за поддържането на достатъчни човешки и технически ресурси, необходими за надлежното управление на неговите допустими фондове за социално предприемачество;

▼B

в) описание на инвестиционната стратегия и целите на допустимия фонд за социално предприемачество, включително:

i) видовете предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, в които фондът възнамерява да инвестира;

ii) всеки друг допустим фонд за социално предприемачество, в който фондът възнамерява да инвестира;

iii) видовете предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, в които възнамерява да инвестира който и да било друг допустим фонд за социално предприемачество, както е посочено в подточка ii);

iv) инвестиции, които не са допустими, които възнамерява да осъществява;

v) техниките, които предвижда да използва; и

vi) всички приложими инвестиционни ограничения;

г) положителното социално въздействие, към което е насочена инвестиционната политика на допустимия фонд за социално предприемачество, включително, когато е уместно, разумни прогнози за резултатите, както и информация за постигнатите резултати в тази област;

д) методологиите, които следва да бъдат използвани за измерване на социалното въздействие;

е) описание на активите, различни от предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, и на процедурата и критериите, които се използват за подбора на тези активи, освен ако са парични средства или парични еквиваленти;

ж) описание на рисковия профил на допустимия фонд за социално предприемачество и на всякакви рискове, свързани с активите, в които фондът може да инвестира, и инвестиционните техники, които могат да се използват;

з) описание на процедурата за оценка на допустимия фонд за социално предприемачество и на методиката на ценообразуване при оценката на активите, включително на използваните методи за оценка на предприятията, допустими да бъдат част от портфейл;

и) описание на начина за изчисляване на възнаграждението на управителя на допустим фонд за социално предприемачество;

й) описание на всички съответни разходи, както и на максималните им размери;

к) финансовите резултати от дейността на допустим фонд за социално предприемачество в минали периоди, ако са на разположение;

л) услугите в подкрепа на бизнеса и други спомагателни дейности, които управителят на допустим фонд за социално предприемачество предоставя или урежда чрез трети лица с цел улесняване на развитието, растежа или някакъв друг аспект на текущата дейност на предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, в които допустимият фонд за социално предприемачество инвестира, или, когато тези услуги или дейности не са осъществени — обяснение на този факт;

м) описание на процедурите, чрез които допустим фонд за социално предприемачество може да променя инвестиционната си стратегия или инвестиционната си политика, или и двете.

2.  Цялата информация, посочена в параграф 1, е безпристрастна, ясна и не е подвеждаща. Тя се актуализира и преразглежда редовно, когато това е уместно.

3.  Ако в съответствие с Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване ( 2 ) или в съответствие с приложимото национално право по отношение на допустим фонд за социално предприемачество от управителя на допустимия фонд за социално предприемачество се изисква да публикува проспект, информацията по параграф 1 от настоящия член може да бъде представена отделно или като част от проспекта.

4.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 26, конкретизиращи:

а) съдържанието на информацията, посочена в параграф 1, букви от в) до е) и буква л) от настоящия член;

б) как информацията, посочена в параграф 1, букви от в) до е) и буква л) от настоящия член, може да се представи по единен начин с цел да се гарантира възможно най-висока степен на сравнимост.ГЛАВА III

НАДЗОР И АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 15

1.  Управителите на допустимите фондове за социално предприемачество, които възнамеряват да използват обозначението „EuSEF“ при предлагането на своите допустими фондове за социално предприемачество, информират компетентния орган в своята държава членка по произход за намерението си и предоставят следната информация:

а) самоличността на лицата, които фактически извършват дейността по управление на допустимия фонд за социално предприемачество;

б) идентичността на допустимите фондове за социално предприемачество, чиито дялове или акции се предлагат на пазара, и техните инвестиционни стратегии;

в) информация относно постигнати договорености във връзка с изпълнението на изискванията по глава II;

г) списък на държавите членки, в които управителят на допустимия фонд за социално предприемачество възнамерява да предлага всеки допустим фонд за социално предприемачество.

▼M1 —————

▼B

2.  Компетентният орган на държавата членка регистрира управителя на допустимия фонд за социално предприемачество само ако са изпълнени следните условия:

а) лицата, които фактически извършват дейността по управление на допустими фондове за социално предприемачество, също отговарят на условията за почтеност и опит във връзка с инвестиционните стратегии, преследвани от управителя на допустимия фонд за социално предприемачество;

б) изискваната информация, посочена в параграф 1, е пълна;

в) договореностите, нотифицирани в съответствие с параграф 1, буква в), са подходящи за постигане на съответствие с изискванията по глава II.

▼M1 —————

▼B

3.  Регистрацията по настоящия член е валидна за цялата територия на Съюза и позволява на управителите на допустимите фондове за социално предприемачество да предлагат допустими фондове за социално предприемачество под обозначението „EuSEF“ в целия Съюз.

▼M1

4.  Компетентните органи на държавата членка по произход информират управителя, посочен в параграф 1, дали е регистриран като управител на допустим фонд за социално предприемачество не по-късно от два месеца, след като е предоставил цялата информация, посочена в същия параграф.

5.  Регистрацията в съответствие с настоящия член представлява регистрация за целите на член 3, параграф 3 от Директива 2011/61/ЕС по отношение на управлението на допустим фонд за социално предприемачество.

6.  Управителят на допустим фонд за социално предприемачество, посочен в настоящия член, уведомява компетентния орган на държавата членка по произход за всяка съществена промяна в условията за първоначалната му регистрация в съответствие с настоящия член, преди тази промяна да бъде въведена.

Ако компетентният орган на държавата членка по произход реши да наложи ограничения или да отхвърли промените, посочени в първа алинея, той информира управителя на допустимия фонд за социално предприемачество в срок от един месец от получаване на уведомлението за тези промени. Компетентният орган може да удължи този срок с до един месец, когато счита това за необходимо поради конкретните обстоятелства по случая, след като уведоми управителя на допустимия фонд за социално предприемачество. Промените може да се въведат, ако съответният компетентен орган не се противопостави на промените в приложимия срок за оценка.

7.  За да се гарантира еднаквото прилагане на настоящия член, ЕОЦКП може да разработи проекти на регулаторни технически стандарти с цел допълнително конкретизиране на информацията, която трябва да бъде предоставена на компетентните органи в заявлението за регистрация съгласно параграф 1, и на условията, предвидени в параграф 2.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема посочените в първа алинея от настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

8.  За да се гарантира еднаквото прилагане на настоящия член, ЕОЦКП може да разработи проекти на технически стандарти за изпълнение за стандартните формуляри, образци и процедури за предоставяне на информация на компетентните органи в заявлението за регистрация съгласно параграф 1 и за условията, предвидени в параграф 2.

На Комисията се предоставя правомощието да приеме техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

9.  ЕОЦКП организира и извършва партньорски проверки в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 с цел да се подобри съгласуваността на процесите на регистрация, провеждани от компетентните органи съгласно настоящия регламент.

Член 15a

1.  Лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, получили разрешение съгласно член 6 от Директива 2011/61/ЕС, подават заявление за регистрация на допустимите фондове за социално предприемачество, за които възнамеряват да използват обозначението „EuSEF“.

2.  Заявлението за регистрация, посочено в параграф 1, се подава до компетентния орган за допустимия фонд за социално предприемачество и включва следното:

а) устава или учредителните документи на допустимия фонд за социално предприемачество;

б) идентификационни данни на депозитаря;

в) информацията, посочена в член 15, параграф 1;

г) списък на държавите членки, в които управителите, посочени в параграф 1, са установили или възнамеряват да установят допустими фондове за социално предприемачество.

За целите на първа алинея, буква в) информацията за предприетите действия за постигане на съответствие с изискванията на глава II се отнася за предприетите действия за постигане на съответствие с членове 5, 6 и 10, член 13, параграф 2 и член 14, параграф 1, букви г), д) и е).

3.  Когато компетентният орган за допустим фонд за социално предприемачество и компетентният орган на държавата членка по произход са различни, компетентният орган за допустимия фонд за социално предприемачество изисква от компетентния орган на държавата членка по произход информация за това дали допустимият фонд за социално предприемачество попада в обхвата на разрешението на управителя за управление на АИФ и дали са изпълнени условията, посочени в член 15, параграф 2, буква а).

Компетентният орган за допустимия фонд за социално предприемачество може да поиска от компетентния орган на държавата членка по произход и пояснения и информация относно документацията, посочена в параграф 2.

Компетентният орган на държавата членка по произход дава отговор в рамките на един месец, считано от датата на получаване на искането, подадено от компетентния орган за допустимия фонд за социално предприемачество.

4.  От управителите, посочени в параграф 1, не се изисква да предоставят информация или документи, които те вече са предоставили съгласно Директива 2011/61/ЕС.

5.  След оценка на документацията, получена в съответствие с параграф 2, и след получаване на поясненията и информацията, посочени в параграф 3, компетентният орган за допустимия фонд за социално предприемачество регистрира фонда като допустим фонд за социално предприемачество, ако управителят на този фонд отговаря на условията, определени в член 15, параграф 2.

6.  Компетентният орган за допустими фонд за социално предприемачество информира управителя, посочен в параграф 1, дали фондът е регистриран като допустим фонд за социално предприемачество не по-късно от два месеца, след като управителят е предоставил цялата документация, посочена в параграф 2.

7.  Регистрацията съгласно настоящия член е валидна на цялата територия на Съюза и позволява предлагането на тези фондове в рамките на Съюза с обозначението „EuSEF“.

8.  За да се гарантира еднаквото прилагане на настоящия член, ЕОЦКП може да разработи проекти на регулаторни технически стандарти за допълнително конкретизиране на информацията, която трябва да бъде предоставена на компетентните органи в съответствие с параграф 2.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема посочените в първа алинея от настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

9.  За да се гарантира еднаквото прилагане на настоящия член, ЕОЦКП може да разработи проекти на технически стандарти за изпълнение относно стандартните формуляри, образци и процедури за предоставяне на информация на компетентните органи в съответствие с параграф 2.

На Комисията се предоставя правомощието да приеме техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

10.  ЕОЦКП организира и извършва партньорски проверки в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 с цел подобряване на съгласуваността на процесите на регистрация, провеждани от компетентните органи в съответствие с настоящия регламент.

Член 15б

Държавите членки гарантират, че всеки отказ да бъде регистриран управител, посочен в член 15, или фонд, посочен в член 15а, се обосновава, че за него се уведомяват управителите, посочени в тези членове, и че той подлежи на обжалване пред национален съдебен, административен или друг орган. Това право на обжалване се прилага и по отношение на регистрацията, когато не е взето решение за регистрация в срок от два месеца от представянето на цялата необходима информация от управителя. Държавите членки могат да изискват преди упражняването на това право на обжалване управителят да изчерпи възможностите за предварителна защита по административен ред, предвидени съгласно националното право.

▼B

Член 16

Управителят на допустим фонд за социално предприемачество актуализира информацията, предоставяна на компетентния орган на държавата членка по произход, когато възнамерява да предлага:

а) нов допустим фонд за социално предприемачество;

б) съществуващ допустим фонд за социално предприемачество в държава членка, която не е посочена в списъка в член 15, параграф 1, буква г).

Член 17

▼M1

1.  Компетентният орган на държавата членка по произход незабавно уведомява компетентните органи на приемащите държави членки и ЕОЦКП за всяка регистрация или заличаване от регистъра на управител на допустим фонд за социално предприемачество, за всяко добавяне или заличаване от регистъра на допустим фонд за социално предприемачество, както и за всяко добавяне или заличаване от списъка на държави членки, в които управителят на допустим фонд за социално предприемачество възнамерява да предлага тези фондове.

За целите на първа алинея компетентният орган за допустим фонд за социално предприемачество, който е регистриран в съответствие с член 15а, незабавно уведомява компетентния орган на държавата членка по произход, компетентните органи на приемащите държави членки и ЕОЦКП за всяко добавяне или заличаване от регистъра на допустим фонд за социално предприемачество и за всяко добавяне или заличаване от списъка на държави членки, в които управителят на този допустим фонд за социално предприемачество възнамерява да предлага този фонд.

2.  Компетентните органи на приемащите държави членки не налагат на управителите на допустими фондове за социално предприемачество никакви изисквания или административни процедури във връзка с предлагането на техните допустими фондове за социално предприемачество, нито изискват каквото и да било одобрение за това предлагане преди неговото начало. Изискванията и административните процедури включват такси и други подобни плащания.

▼B

3.  За да се гарантира единно прилагане на настоящия член, ЕОЦКП разработва проект на технически стандарти за изпълнение за определяне на формата на уведомлението по настоящия член.

4.  ЕОЦКП представя на Комисията проектите на изпълнителни технически стандарти до 16 февруари 2014 г.

5.  На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в параграф 3 технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

▼M1

Член 17a

1.  За целите на организирането и извършването на партньорски проверки в съответствие с член 15, параграф 9 и член 15а, параграф 10 компетентният орган на държавата членка по произход или, ако е различен, компетентният орган за допустимия фонд за социално предприемачество гарантират, че крайната информация, въз основа на която е направена регистрацията съгласно член 15, параграфи 1 и 2 и член 15а, параграф 2, се предоставя на ЕОЦКП своевременно след регистрацията. Информацията се предоставя посредством процедурата, посочена в член 23.

2.  За да се гарантира еднаквото прилагане на настоящия член, ЕОЦКП може да разработи проекти на регулаторни технически стандарти за допълнително конкретизиране на информацията, която трябва да бъде предоставена на ЕОЦКП в съответствие с параграф 1.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема посочените в първа алинея от настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3.  За да се гарантира еднаквото прилагане на настоящия член, ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение относно стандартните формуляри, образци и процедури за предоставяне на информация на ЕОЦКП в съответствие с параграф 1.

На Комисията се предоставя правомощието да приема техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

▼M1

Член 18

1.  ЕОЦКП поддържа централна база данни, която е публично достъпна в интернет и съдържа списък на всички управители на допустими фондове за социално предприемачество, които използват обозначението „EuSEF“, на допустимите фондове за социално предприемачество, за които те използват това обозначение, както и на държавите, в които се предлагат тези фондове.

2.  ЕОЦКП помества на своя уебсайт връзки към интернет страници, съдържащи съответната информация относно трети държави, които отговарят на приложимото изискване по член 3, параграф 1, първа алинея, буква г), подточка v).

▼B

Член 19

1.  Компетентният орган на държавата членка по произход упражнява надзор по отношение на спазването на изискванията, изложени в настоящия регламент.

▼M1

1a.  По отношение на управителите, посочени в член 2, параграф 2, компетентният орган на държавата членка по произход отговаря за надзора върху спазването и адекватността на мерките и организацията, въведени от съответния управител с цел той да бъде в състояние да спазва задълженията и правилата, свързани с учредяването и функционирането на всички управлявани от него допустими фондове за социално предприемачество.

1б.  По отношение на допустим фонд за социално предприемачество, управляван от управител, посочен в член 2, параграф 2, компетентният орган за допустимия фонд за социално предприемачество отговаря за надзора върху спазването от страна на фонда на правилата, предвидени в членове 5 и 6 и в член 14, параграф 1, букви в) и и). Компетентният орган за допустимия фонд за социално предприемачество отговаря и за надзора върху спазването от страна на този фонд на задълженията, определени в устава или учредителните документи на фонда.

▼B

2.  В случай че компетентният орган на държавата членка по произход има ясни и очевидни причини да счита, че управителят на допустим фонд за социално предприемачество е в нарушение на настоящия регламент в рамките на своята територия, той незабавно информира компетентния орган на държавата членка по произход. Компетентният орган на държавата членка по произход предприема съответните мерки.

3.  Ако въпреки мерките, предприети от компетентните органи на държавата членка по произход, или поради неспособност на компетентните органи на държавата членка по произход да предприемат действия в разумен срок, или ако управителят на допустим фонд за социално предприемачество продължава да действа по начин, който е в ясен конфликт с настоящия регламент, компетентните органи на приемащата държава членка могат, като следствие и след като уведомят компетентните органи на държавата членка по произход, да предприемат всички необходими мерки, за да защитят инвеститорите, включително възможността за възпрепятстване на заинтересования управител на допустим фонд за социално предприемачество да извършва допълнително предлагане на своя допустим фонд за социално предприемачество на територията на приемащата държава членка.

Член 20

На компетентните органи се предоставят всички правомощия за надзор и разследване, необходими за изпълнение на функциите им. Те имат по-специално следните правомощия:

а) да изискват достъп до всеки документ във всякаква форма и да получават или правят копие от него;

б) да изискват от управителя на допустим фонд за социално предприемачество да им предоставя информация незабавно;

в) да изискват информация от всяко лице, имащо отношение към дейността на управителя на допустим фонд за социално предприемачество или към допустим фонд за социално предприемачество;

г) да извършват проверки на място със или без предварително обявяване;

д) да вземат подходящи мерки, за да се гарантира, че управителят на допустим фонд за социално предприемачество продължава да отговаря на изискванията на настоящия регламент;

е) да издават заповед, с която да се гарантира, че управителят на допустим фонд за социално предприемачество отговаря на изискванията на настоящия регламент и се въздържа от повторение на всякакво поведение, което може да съставлява нарушение на настоящия регламент.

▼M1

ЕОЦКП организира и извършва партньорски проверки в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 с цел подобряване на съгласуваността на процесите, свързани с правомощията за упражняване на надзор и провеждане на разследвания от страна на компетентните органи съгласно настоящия регламент.

▼B

Член 21

1.  Държавите членки установяват система от административни санкции и други мерки, приложими за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат необходимото за прилагането ѝ. Предвидените административни санкции и други мерки са ефективни, съразмерни и възпиращи.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията и ЕОЦКП правилата, посочени в параграф 1, до ►M1  2 март 2020 г. ◄ Те уведомяват незабавно Комисията и ЕОЦКП за всякакви последващи техни изменения.

▼M1

3.  Управителите, посочени в член 2, параграф 1, спазват във всеки един момент настоящия регламент и носят отговорност за всяко нарушение на настоящия регламент, включително за загуби или други вреди, произтичащи от такива нарушения.

Управителите, посочени в член 2, параграф 2, спазват във всеки един момент Директива 2011/61/ЕС. Те отговарят за гарантирането на спазването на настоящия регламент и носят отговорност съгласно Директива 2011/61/ЕС за всяко нарушение на настоящия регламент. Тези управители отговарят и за загуби или други вреди, произтичащи от неспазването на настоящия регламент.

▼B

Член 22

▼M1

1.  При зачитане на принципа на пропорционалност компетентният орган предприема, когато е приложимо, подходящите мерки, посочени в параграф 2, когато управителят или допустимият фонд за социално предприемачество:

▼B

а) в нарушение на член 5 не съблюдава приложимите към състава на портфейла изисквания;

б) в нарушение на член 6 предлага дялове или акции на допустим фонд за социално предприемачество на недопустими инвеститори;

▼M1

в) използва обозначението „EuSEF“, без да е регистриран в съответствие с член 15, или допустимият фонд за социално предприемачество не е регистриран в съответствие с член 15а;

▼B

г) използва обозначението „EuSEF“ за предлагане на фондове, които не са установени в съответствие с член 3, параграф 1, буква б), подточка iii);

▼M1

д) е бил регистриран в резултат на представянето на невярна информация или на употребата на други неправомерни средства в нарушение на член 15 или 15а;

▼B

е) не действа честно, не полага надлежното умение, грижа, старание и коректност при извършване на дейността си в нарушение на член 7, буква а);

ж) не прилага подходящите политики и процедури за предотвратяване на злоупотреби в нарушение на член 7, буква б);

з) многократно не изпълнява изискванията по член 13 във връзка с годишния доклад;

и) многократно не изпълнява задължението да уведомява инвеститорите в съответствие с член 14.

▼M1

2.  В случаите, посочени в параграф 1, компетентният орган, в зависимост от случая:

а) предприема мерки, за да гарантира, че съответният управител на фонд за социално предприемачество спазва членове 5 и 6, член 7, букви а) и б) и членове 13—15а, в зависимост от случая;

б) забранява на управителя на съответния допустим фонд за социално предприемачество да използва обозначението „EuSEF“ и заличава този управител или съответния допустим фонд за социално предприемачество от регистъра.

3.  Компетентният орган, посочен в параграф 1, без забавяне информира всеки друг съответен компетентен орган, компетентните органи на всички приемащи държави членки в съответствие с член 15, параграф 1, буква г), както и ЕОЦКП за заличаването от регистъра на даден управител на допустим фонд за социално предприемачество или допустим фонд за социално предприемачество.

4.  Правото един или повече допустими фондове за социално предприемачество да се предлагат в Съюза с обозначението „EuSEF“ се прекратява незабавно, считано от датата на решението на компетентния орган, посочено в параграф 2, буква б).

▼M1

5.  Компетентният орган на държавата членка по произход или на приемащата държава членка, в зависимост от случая, информира без забавяне ЕОЦКП, когато има ясни и доказуеми основания да счита, че управителят на допустим фонд за социално предприемачество е извършил някое от нарушенията, посочени в параграф 1, букви а)— и) от настоящия член.

При спазване на принципа за пропорционалност ЕОЦКП може в съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 да отправи до съответните компетентни органи препоръки да предприемат някоя от мерките, посочени в параграф 2 от настоящия член, или да се въздържат от предприемането на такива мерки.

Член 22a

Правомощията, предоставени на компетентните органи в съответствие с Директива 2011/61/ЕС, включително правомощията, свързани със санкциите, се прилагат и по отношение на управителите, посочени в член 2, параграф 2 от настоящия регламент.

▼B

Член 23

1.  Компетентните органи и ЕОЦКП си сътрудничат за целите на изпълнението на съответните им задължения по настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2.  Компетентните органи и ЕОЦКП обменят цялата информация и документация, необходима за изпълнение на техните съответни задължения по настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010, и по-специално за установяване и премахване на нарушения на настоящия регламент.

Член 24

1.  Всички лица, които работят или са работили за компетентните органи или за ЕОЦКП, както и одиторите и експертите, инструктирани от компетентните органи или от ЕОЦКП, са обвързани със задължението за спазване на професионална тайна. Никаква поверителна информация, която тези лица получават в хода на изпълнение на служебните си задължения, не може да се разкрива на никое лице или орган, освен под формата на резюме или обобщение, така че управителите на допустимите фондове за социално предприемачество и допустимите фондове за социално предприемачество да не могат да бъдат индивидуално определени, без да се засягат случаите, обхванати от наказателното право и производствата по настоящия регламент.

2.  Компетентните органи на държавите членки или ЕОЦКП не трябва да бъдат възпрепятствани да обменят информация в съответствие с настоящия регламент или друг законодателен акт на ЕС, приложим към управителите на допустимите фондове за социално предприемачество и към допустимите фондове за социално предприемачество.

3.  Когато компетентните органи или ЕОЦКП получават поверителна информация в съответствие с параграф 2, те могат да я използват само при изпълнението на задълженията си и за целите на административните и съдебните производства.

Член 25

В случай на разногласие между компетентните органи на държавите членки относно оценка, действие или пропуск от страна на даден компетентен орган в области, по отношение на които настоящият регламент изисква сътрудничество или координация между компетентните органи от повече от една държава членка, компетентните органи могат да отнесат въпроса до ЕОЦКП, който може да действа в съответствие с правомощията, предоставени му по член 19 от Регламент (ЕС) №1095/2010, ако разногласието не се отнася до член 3, параграф 1, буква б), подточка i) или буква г), подточка i) от настоящия регламент.ГЛАВА IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 26

1.  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове при спазване на определените в настоящия член условия.

2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 2, член 9, параграф 5, член 10, параграф 2 и член 14, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от четири години считано от 15 май 2013 г. Комисията изготвя доклад по отношение на делегираните правомощия не по-късно от девет месеца преди края на четиригодишния период. Делегирането на правомощия се удължава с мълчаливо съгласие за периоди със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не се противопоставят на такова удължаване не по-късно от три месеца преди края на всеки период.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 2, член 9, параграф 5, член 10, параграф 2 и член 14, параграф 4, може да бъде отменено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 2, член 9, параграф 5, член 10, параграф 2 или член 14, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на Европейския парламент и Съвета относно акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с три месеца.

Член 27

1.  Комисията прави преглед на настоящия регламент в съответствие с параграф 2. В прегледа се включва общо проучване на действието на правилата в настоящия регламент и на опита, придобит при прилагането им, включително:

а) в каква степен обозначението „EuSEF“ е използвано от управителите на допустимите фондове за социално предприемачество в различни държави членки, било вътре в страната или в трансграничен план;

б) географското и секторното разпределение на инвестициите, предприети от допустими фондове за социално предприемачество;

в) доколко са подходящи изискванията за информация по член 14, по-специално дали са достатъчни, за да позволят на инвеститорите да взимат информирани инвестиционни решения;

г) използването на различни допустими инвестиции от допустими фондове за социално предприемачество и как това е повлияло на развитието на социални предприятия на територията на Съюза;

д) уместността на създаването на европейски знак за „социално предприятие“;

е) възможността да се разреши на фондове за социално предприемачество със седалище в трета държава да използват обозначението „EuSEF“, като се взема предвид опитът при прилагането на препоръката на Комисията относно мерките, предназначени да насърчат трети държави да прилагат минимални стандарти на добро управление в областта на данъчното облагане;

ж) практическото приложение на критериите за идентифициране на предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, и неговото въздействие върху развитието на социалните предприятия в Съюза и положителното им социално въздействие;

з) анализ на процедурите, прилагани от управителите на допустимите фондове за социално предприемачество, за да се измери позитивното социално отражение, генерирано от предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, в съответствие с член 10, и оценка на изпълнимостта на въвеждането на хармонизирани стандарти за измерване на социалното въздействие на равнището на Съюза по начин, който не противоречи на социалната политика на Съюза;

и) възможността за разширяване на предлагането на допустими фондове за социално предприемачество, така че то да обхваща дребни инвеститори;

й) уместността на включването на допустими фондове за социално предприемачество в допустимите активи съгласно Директива 2009/65/ЕО;

к) уместността на допълването настоящия регламент с режим за депозитар;

л) прегледа на евентуалните данъчни препятствия за фондовете за социално предприемачество и оценка на евентуалните данъчни стимули, с които се цели насърчаването на социалното предприемачество в Съюза;

м) оценка на всички пречки, които може да са затруднили инвестирането във фондове, използващи обозначението „EuSEF“, включително въздействието върху институционалните инвеститори на друго право на Съюза с пруденциален характер.

2.  Прегледът по параграф 1 се състои, както следва:

а) до ►M1  2 март 2022 г. ◄ — по отношение на букви а), б), в), г), д) и в) – м); както и

б) до 22 юли 2015 г. — по отношение на буква е),

3.  След прегледа, посочен в параграф 1, и след допитване до ЕОЦКП Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен при необходимост от законодателно предложение.

▼M1

4.  Успоредно с прегледа по член 69 от Директива 2011/61/ЕС, по-специално по отношение на управителите, регистрирани съгласно член 3, параграф 2, буква б) от посочената директива, Комисията анализира:

а) управлението на допустимите фондове за социално предприемачество и дали е целесъобразно внасянето на изменения в правната уредба, включително възможността за въвеждане на паспорт за управление; и

б) доколко е подходящо определението за предлагане по отношение на допустимите фондове за социално предприемачество и въздействието на това определение, както и на различното му тълкуване на национално равнище върху работата и жизнеспособността на допустимите фондове за социално предприемачество и върху трансграничното разпространение на такива фондове.

След този преглед Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, придружен от законодателно предложение, ако е целесъобразно.

▼B

Член 28

1.  В срок до 22 юли 2017 г. Комисията започва преглед на взаимодействието между настоящия регламент и другите правила относно предприятията за колективно инвестиране и техните управители, по-специално правилата на Директива 2011/61/ЕС. В този преглед се разглежда въпросът за приложното поле на настоящия регламент. В него се събират данни, за да се оцени дали е необходимо разширяването на приложното поле, така че да бъде възможно управителите на фондове за социално предприемачество, чиито съвкупни активи надхвърлят прага, предвиден в член 2, параграф 1, да станат управители на допустими фондове за социално предприемачество в съответствие с настоящия регламент.

2.  След прегледа, посочен в параграф 1, и след допитване до ЕОЦКП Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен при необходимост от законодателно предложение.

Член 29

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 22 юли 2013 г., с изключение на член 3, параграф 2, член 9, параграф 5, член 10, параграф 2 и член 14, параграф 4, които се прилагат от 15 май 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.( 1 ) ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.

( 2 ) ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.