02013R0148 — BG — 01.11.2017 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 148/2013 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2012 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции във връзка с регулаторните технически стандарти относно минималните данни, отчитани пред регистри на трансакции

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 052, 23.2.2013 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/104 НА КОМИСИЯТА от 19 октомври 2016 година

  L 17

1

21.1.2017
▼B

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 148/2013 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2012 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции във връзка с регулаторните технически стандарти относно минималните данни, отчитани пред регистри на трансакции

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Подробни данни, които трябва да бъдат посочени при отчитането по член 9, параграф 1 и параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012

1.  Отчетите за регистрите на трансакции включват:

а) данните, посочени в таблица 1 от приложението, която съдържа информация, отнасяща се за контрагентите по договор;

б) информацията, посочена в таблица 2 от приложението, в която се съдържат подробни данни, отнасящи се до договор за дериват, сключен между двама контрагенти.

▼M1

2.  Данните и информацията, посочени в параграф 1, се представят в единен отчет.

Чрез дерогация от първа алинея данните и информацията, посочени в параграф 1, се отчитат в отделни отчети, когато са налице следните условия:

а) договорът за дериват се състои от комбинация от договори за деривати;

б) полетата в таблиците на приложението не позволяват ефективно отчитане на данните и информацията по договора за дериват, посочен в буква а).

Контрагентите по договор за дериват, състоящ се от комбинация от договори за деривати, съгласуват помежду си преди крайния срок за отчитане броя на отделните отчети, които да бъдат изпратени на регистъра на трансакции във връзка с посочения договор за дериват.

Отчитащият се контрагент свързва отделните отчети в рамките на групата от отчети за сделките, като използва идентификационен номер, който е единен на равнището на контрагента за сделките, в съответствие с поле 14 в таблица 2 от приложението.

▼B

3.  Когато даден отчет е изготвен от името на двамата контрагенти, той съдържа информацията, посочена в таблица 1 от приложението, във връзка с всеки от контрагентите. Информацията, посочена в таблица 2 от приложението, се подава само веднъж.

4.  Когато даден отчет е изготвен от името на двама контрагенти, в него се посочва този факт, както е указано в поле 9 от таблица 1 от приложението.

5.  Когато единият от контрагентите отчита подробни данни за договор пред регистъра на трансакции от името на другия контрагент или когато трето лице отчита договора пред регистъра на трансакции от името на единия или на двамата контрагенти, отчитаните подробности включват пълния набор от данни, който би бил предаден, ако договорите се отчитат пред регистъра на трансакции от всеки контрагент поотделно.

6.  Когато договор за дериват включва характеристики, типични за повече от един базов актив, както е посочено в таблица 2 от приложението, в отчета се посочва класът активи, на който в най-голяма степен прилича договорът и за който контрагентите са постигнали съгласие преди изпращането на отчета.

▼M1

Член 2

Трансакции, преминали през клиринг

1.  Когато договор за дериват, чиито данни вече са били отчетени в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012, впоследствие е преминал през клиринг от ЦК, този договор се отчита като прекратен, като в поле 93 в таблица 2 от приложението се посочва видът дейност „Предсрочно прекратяване“, и се отчитат новите договори, произтичащи от клиринга.

2.  В случаите, когато договорът е сключен на място за търговия и е преминал през клиринг същия ден, се отчитат само договорите, произтичащи от клиринга.

Член 3

Отчитане на експозиции

1.  Данните за изискваното обезпечение съгласно таблица 1 от приложението включват цялото предоставено и получено обезпечение в съответствие с полета 21—35 в таблица 1 от приложението.

2.  Когато контрагентът не прави обезпечение на ниво трансакции, контрагентите отчитат пред регистъра на трансакции обезпечението, предоставено и получено на база портфейл, в съответствие с полета 21 — 35 в таблица 1 от приложението.

3.  Когато обезпечението, свързано с договор, се отчита на база портфейл, отчитащият се контрагент отчита пред регистъра на трансакции кода, с който се идентифицира портфейла, свързан с отчитания договор, в съответствие с поле 23 в таблица 1 от приложението.

4.  От нефинансови контрагенти, различни от посочените в член 10 от Регламент (ЕС) № 648/2012, не се изисква да отчитат обезпечения, пазарни оценки или оценки по модел за договорите, определени в таблица 1 от приложението към настоящия регламент.

5.  За договори, преминали през клиринг от ЦК, контрагентът отчита оценката на договора, предоставена от ЦК в съответствие с полета 17—20 в таблица 1 от приложението.

6.  За договори, които не са преминали през клиринг от ЦК, контрагентът отчита, в съответствие с полета от 17—20 в таблица 1 от приложението към настоящия регламент, оценката на договора, извършена в съответствие с методиката, определена в Международен стандарт за финансово отчитане 13 „Оценяване по справедлива стойност“, приет от Съюза и посочен в приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията ( 1 ).

▼M1

Член 3а

Условна стойност

1.  Условната стойност на даден договор за дериват, посочен в поле 20 в таблица 2 от приложението, се определя, както следва:

а) при суапове, фючърси и форуърди, търгувани в парични единици — референтната стойност, въз основа на която се определят договорните плащания на пазарите на деривати;

б) при опции се изчислява въз основа на цената на упражняване;

в) при финансови договори за разлики и договори стокови деривати, които са определени в единици, като например барели или тонове — получената сума на количеството по съответната цена, определена в договора;

г) при договори за деривати, при които условната стойност е изчислена на базата на цената на базовия актив и тази цена е налична единствено в момента на сетълмента — цената в края на деня на базовия актив към датата на сключване на договора.

2.  В първоначалния отчет за договор за дериват, чиято условна стойност се променя с течение на времето, се посочва условната стойност, приложима към датата на сключване на договора за дериват.

▼M1

Член 4

Дневник за отчетите

Промените на данни, вписани в регистрите на трансакции, се отбелязват в дневник, като се посочват лицето или лицата, които са поискали промяната, включително, ако е приложимо, самият регистър на трансакции, причината или причините за такава промяна, датата и часът, и се включва ясно описание на промените, включително старото и новото съдържание на съответните данни, както е посочено в поле 93 в таблица 2 от приложението.

▼B

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ

Данни, които трябва да се отчитат пред регистрите на трансакцииТаблица 1

Данни за контрагентите

 

Поле

Данни за отчитане

 

Страни по договора

 

1

Дата и час на отчета

Дата и час на отчета пред регистъра на трансакции.

2

Идентификационен код на контрагента

Единен код за идентифициране на отчитащата се страна по договора.

3

Вид на идентификационния код на другия контрагент

Вид на кода, използван за идентифициране на другия контрагент.

4

Идентификационен код на другия контрагент

Единен код, идентифициращ другия контрагент по договора.

Това поле се попълва от гледна точка на отчитащия се контрагент. Когато става въпрос за частно физическо лице, се посочва код на клиента, който се използва последователно.

5

Държава на другия контрагент

Кодът на държавата, в която се намира седалището на другия контрагент или държавата на пребиваване, в случай че другият контрагент е физическо лице.

6

Корпоративен сектор на отчитащия се контрагент

Естество на дейността на дружеството на отчитащия се контрагент.

В случай че отчитащият се контрагент е финансов контрагент, в това поле се посочват всички необходими кодове, включени в класификацията на финансовите контрагенти и приложими по отношение на този контрагент.

В случай че отчитащият се контрагент е нефинансов контрагент, в това поле се посочват всички необходими кодове, включени в класификацията на нефинансовите контрагенти и приложими по отношение на този контрагент.

Когато се отчита повече от една дейност, кодовете се попълват по реда на относителното значение на съответните дейности.

7

Естество на отчитащия се контрагент

Посочва се дали отчитащият се контрагент е ЦК, финансов контрагент, нефинансов контрагент или друг вид контрагент в съответствие с член 1, параграф 5 или член 2, точки 1, 8 и 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1).

8

Идентификационен код на брокера

В случай че даден брокер действа като посредник за отчитащия се контрагент, без самият той да бъде контрагент, отчитащият се контрагент посочва този брокер, като използва единен код.

9

Идентификационен код на отчитащия се субект

В случаите, в които отчитащият се контрагент е делегирал предаването на отчета на трета страна или на другия контрагент, този субект трябва да бъде посочен в това поле с единен код.

В противен случай полето се оставя празно.

10

Идентификационен код на клиринговия член

В случаите, в които договорът за дериват преминава през клиринг и самият отчитащ се контрагент не е клирингов член, клиринговият член, чрез който се извършва клиринг на договора за дериват, се посочва в това поле чрез единен код.

11

Вид на идентификационния код на ползващото се лице

Вид на кода, използван за идентифициране на ползващото се лице.

12

Идентификационен код на ползващото се лице

Страната — носител на правата и задълженията, произтичащи от договора.

Когато трансакцията е сключена чрез структура, като например дялов тръст или фонд, представляващ повече от едно ползващо се лице, ползващото се лице следва да бъде идентифицирано като тази структура.

Ако ползващото се лице по договора не е контрагент по същия договор, отчитащият се контрагент трябва да посочи това ползващо се лице чрез единен код или, когато става дума за частни физически лица — чрез код на клиента, определен от юридическото лице, използвано от физическото лице, който се използва последователно.

13

Качество, в което се извършва трансакцията

Показва дали отчитащият се контрагент е сключил договор като титуляр за своя собствена сметка (от свое име или от името на клиент) или като посредник за сметка на и от името на клиент.

14

Роля на контрагента

Показва дали отчитащият се контрагент е купувач или продавач.

15

Пряка връзка с търговската дейност или с финансовото управление

Информация за това дали договорът е обективно измерим като пряко свързан с търговската дейност или с финансовото управление на отчитащия се контрагент, както е посочено в член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012.

Това поле се оставя празно в случаите, в които отчитащият се контрагент е финансов контрагент, както е посочено в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 648/2012.

16

Клирингов праг

Информация дали отчитащият се контрагент е надхвърлил клиринговия праг, посочен в член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012.

Това поле се оставя празно, в случай че отчитащият се контрагент е финансов контрагент, както е посочено в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 648/2012.

17

Стойност на договора

Пазарна оценка на договора или оценка по модел, когато е приложимо, съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012. За преминала клиринг сделка следва да се използва оценка на ЦК.

18

Валута на стойността

Валутата, използвана при оценката на договора.

19

Дата и час на оценката

Дата и час на последната оценка. За пазарната оценка се отчитат датата и часът на публикуване на референтните цени.

20

Вид на оценката

Посочва се дали оценката е била извършена като пазарна оценка, по модел или е предоставена от ЦК.

21

Обезпеченост

Посочва се дали между контрагентите е сключено споразумение за обезпечение.

22

Портфейл от обезпечения

Посочва се дали обезпечението е на база портфейл.

Портфейл означава, че обезпечението се изчислява на базата на нетните позиции, произтичащи от пакет от договори, а не на трансакция.

23

Код на портфейла от обезпечения

Ако обезпечението се отчита на база портфейл, портфейлът следва да бъде обозначен с единен код, определен от отчитащия се контрагент.

24

Предоставен първоначален маржин

Стойност на първоначалния маржин, предоставен от отчитащия се контрагент на другия контрагент.

Когато първоначалният маржин е предоставен на база портфейл, в това поле следва да се посочи стойността на първоначалния маржин, предоставен за портфейла.

25

Валута на предоставения първоначален маржин

Посочва се валутата на предоставения първоначален маржин.

26

Предоставен променлив маржин

Стойност на променливия маржин, включително уредения чрез парично плащане, предоставен от отчитащия се контрагент на другия контрагент.

Когато променливият маржин е предоставен на база портфейл, в това поле следва да се посочи цялата стойност на променливия маржин, предоставен за портфейла.

27

Валута на предоставения променлив маржин

Посочва се валутата на предоставения променлив маржин.

28

Получен първоначален маржин

Стойност на първоначалния маржин, предоставен на отчитащия се контрагент от другия контрагент.

Когато първоначалният маржин е получен на база портфейл, в това поле следва да се посочи цялата стойност на първоначалния маржин, получен за портфейла.

29

Валута на получения първоначален маржин

Посочва се валутата на получения първоначален маржин.

30

Получен променлив маржин

Стойност на променливия маржин, включително уредения чрез парично плащане, предоставен на отчитащия се контрагент от другия контрагент.

Когато променливият маржин е получен на база портфейл, в това поле следва да се посочи цялата стойност на променливия маржин, получен за портфейла.

31

Валута на получения променлив маржин

Посочва се валутата на получения променлив маржин.

32

Излишък по предоставеното обезпечение

Стойност на обезпечението, предоставено над изискваното обезпечение.

33

Валута на излишъка по предоставеното обезпечение

Посочва се валутата на излишъка по предоставеното обезпечение.

34

Излишък по полученото обезпечение

Стойност на обезпечението, получено над изискваното обезпечение.

35

Валута на излишъка по полученото обезпечение

Посочва се валутата на излишъка по полученото обезпечение.

(1)   Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).Таблица 2

Общи данни

 

Поле

Данни за отчитане

Приложими видове договори за деривати

 

Раздел 2a — Вид на договора

 

Всички договори

1

Вид договор

Всеки отчетен договор се класифицира според вида си.

 

2

Клас на активите

Всеки отчетен договор се класифицира според класа активи, на които се основава.

 

 

Раздел 2б — Информация за договора

 

Всички договори

3

Вид на класификацията на продукта

Видът на съответната класификация на продукта.

 

4

Класификация на продукта

За продуктите, идентифицирани чрез международен идентификационен номер на ценни книжа (ISIN код) или алтернативен идентификационен код на продукта (AII код), се посочва кодът по класификацията на финансовите инструменти (CFI код).

За продуктите, за които ISIN кодът или AII кодът не са налице, се посочва одобрен единен идентификационен код на продукта (UPI код). До одобряването на UPI кода тези продукти се класифицират със CFI кода.

 

5

Вид на идентификацията на продукта

Видът на съответната идентификация на продукта.

 

6

Идентификационни данни на продукта

Продуктът се идентифицира чрез ISIN код или AII код. AII кодът се използва, ако даден продукт се търгува на място на търговия, което е класифицирано с AII код в регистъра, публикуван на уебсайта на ЕОЦКП и създаден въз основа на информацията, предоставена от компетентните органи в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията (1).

AII кодът се използва само до датата на прилагане на делегирания акт, приет от Комисията в съответствие с член 27, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (2).

 

7

Вид на идентификацията на базовия актив

Видът на съответния идентификационен код на базовия актив.

 

8

Идентификация на базовия актив

Прекият базов актив се идентифицира чрез използване на единен идентификационен код за този базов актив въз основа на неговия вид.

AII кодът се използва само до датата на прилагане на делегирания акт, приет от Комисията в съответствие с член 27, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 600/2014.

При суапове за кредитно неизпълнение се посочва ISIN кодът на референтното задължение.

При кошници, съставени, наред с другото, от финансови инструменти, търгувани на място на търговия, се посочват само финансовите инструменти, търгувани на място на търговия.

 

9

Условна валута 1

Валутата на условната стойност.

При договор за дериват върху лихвен процент или валутен дериват, това е условната валута на компонент 1.

 

10

Условна валута 2

Другата валута на условната стойност.

При договор за дериват върху лихвен процент или върху валута, това е условната валута на компонент 2.

 

11

Валута на доставката

Валутата, която трябва да бъде доставена.

 

 

Раздел 2в — Подробни данни за трансакцията

 

Всички договори

12

Идентификационен код на трансакцията

Докато глобалният единен идентификационен код на трансакцията (UTI) бъде наличен — единен идентификационен код на трансакцията, съгласуван с другия контрагент.

 

13

Номер за проследяване на отчета

Единен номер за групата отчети, които се отнасят до едно и също изпълнение на договора за дериват.

 

14

Идентификационен код на компонент при комплексна търговия

Идентификационен код, който е вътрешен за отчитащото се дружество, с който се идентифицират и се свързват всички отчети, отнасящи се до един и същ договор за дериват, който се състои от комбинация от договори за деривати. Кодът трябва да бъде единен на равнището на контрагента за групата отчети за трансакциите, произтичащи от договора за дериват.

Това поле се отнася само за случаите, в които дружеството изпълнява договор за дериват, състоящ се от два или повече договора за деривати, и когато този договор не може да бъде отчетен адекватно в рамките на единен отчет.

 

15

Място на изпълнение

Мястото на изпълнение на договора за дериват се обозначава с единен код за това място.

Когато договорът е сключен извънборсово и съответният инструмент е допуснат до търговия или се търгува на място на търговия, се използва MIC код „XOFF“.

Когато договорът е сключен извънборсово и съответният инструмент не е допуснат до търговия или не се търгува на място на търговия, се използва MIC код „XXXX“.

 

16

Компресиране

Показва дали договорът произтича от операция по компресиране, както е определено в член 2, параграф 1, точка 47 от Регламент (ЕС) № 600/2014.

 

17

Цена/курс

Цената на всеки дериват, с изключение, когато е приложимо, на комисионата и начислените лихви.

 

18

Изражение на цената

Начинът, по който е изразена цената.

 

19

Валута на цената

Валутата, в която е изразена цената/курсът.

 

20

Условна стойност

Референтната стойност, въз основа на която се определят договорните плащания. В случай на частично прекратяване, предварително изплащане и при договори, при които условната стойност се променя с течение на времето поради характеристиките на договора, условната стойност отразява оставащата условна стойност след промяната.

 

21

Множител на цената

Брой на единиците от финансовия инструмент, които се съдържат в търговската партида; например, броят на дериватите, представени с договора.

 

22

Количество

Брой на договорите, включени в отчета.

При финансови залагания въз основа на спред количеството е заложената парична стойност на пункт промяна в прекия базов финансов инструмент.

 

23

Предварително плащане

Сума на всички предварителни плащания, направени или получени от отчитащия се контрагент.

 

24

Вид на доставката

Посочва се дали договорът се изпълнява чрез физическа доставка или чрез плащане с парични средства.

 

25

Дата и час на изпълнението

Дата и час на изпълнение на договора.

 

26

Дата на влизане в сила

Дата, на която задълженията по договора влизат в сила.

 

27

Падеж

Първоначална дата на изтичане на срока на валидност на отчитания договор.

В това поле не се посочва предсрочно прекратяване.

 

28

Дата на прекратяване

Дата на прекратяване в случай на преждевременно прекратяване на отчитания договор.

 

29

Дата на сетълмент

Дата на сетълмент на базовия инструмент.

Ако са повече от една, могат да бъдат използвани допълнителни полета.

 

30

Вид на рамковия договор

Позоваване на рамково споразумение, ако съществува (напр. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase и Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement или всякакви други местни рамкови договори).

 

31

Версия на рамковия договор

Годината на версията на рамковото споразумение, използвана за отчитаната трансакция, ако е приложимо (например 1992 г., 2002 г., …).

 

 

Раздел 2г — Ограничаване/отчитане на риска

 

Всички договори

32

Дата и час на потвърждението

Дата и час на потвърждението, както е посочено в член 12 от Делегиран Регламент (ЕС) № 149/2013 на Комисията (3).

 

33

Начин на потвърждаване

Посочва се дали договорът е бил потвърден по електронен път, не по електронен път или е непотвърден.

 

 

Раздел 2д — Клиринг

 

Всички договори

34

Задължение за клиринг

Посочва се дали отчитаният договор принадлежи към клас извънборсови деривати, които подлежат на задължителен клиринг и двамата контрагенти по договора подлежат на задължението за клиринг съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012, считано от момента на изпълнение на договора.

 

35

Извършен клиринг

Посочва дали е бил извършен клиринг.

 

36

Дата и час на клиринга

Час и дата, когато е извършен клирингът.

 

37

ЦК

При договор, който е преминал през клиринг, се посочва единният код за ЦК, който е извършил клиринг на този договор.

 

38

Вътрешногрупова трансакция

Показва дали договорът е вписан като вътрешногрупова трансакция, определена в член 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012.

 

 

Раздел 2е — Лихвени проценти

 

Деривати върху лихвени проценти

39

Фиксиран лихвен процент на компонент 1

Посочва се използваният фиксиран лихвен процент за компонент 1, ако е приложимо.

 

40

Фиксиран лихвен процент на компонент 2

Посочва се използваният фиксиран лихвен процент за компонент 2, ако е приложимо.

 

41

Срок в дни с фиксиран лихвен процент за компонент 1

Действителният брой на дните в съответния период за изчисляване на фиксирания лихвен процент за платеца по компонент 1, ако е приложимо.

 

42

Срок в дни с фиксиран лихвен процент за компонент 2

Действителният брой на дните в съответния период за изчисляване на фиксирания лихвен процент за платеца по компонент 2, ако е приложимо.

 

43

Периодичност на плащанията с фиксиран лихвен процент за компонент 1 — период

Период, отразяващ периодичността на плащанията по компонент 1 с фиксиран лихвен процент, ако е приложимо.

 

44

Периодичност на плащанията с фиксиран лихвен процент за компонент 2 — множител

Множител за периода, отразяващ периодичността на плащанията по компонент 1 с фиксиран лихвен процент, ако е приложимо.

 

45

Периодичност на плащанията с фиксиран лихвен процент за компонент 2 — период

Период, отразяващ периодичността на плащанията по компонент 2 с фиксиран лихвен процент, ако е приложимо.

 

46

Периодичност на плащанията с фиксиран лихвен процент за компонент 2 — множител

Множител за периода, отразяващ периодичността на плащанията по компонент 2 с фиксиран лихвен процент, ако е приложимо.

 

47

Периодичност на плащанията с плаващ лихвен процент за компонент 1 — период

Период, отразяващ периодичността на плащанията по компонент 1 с плаващ лихвен процент, ако е приложимо.

 

48

Периодичност на плащанията с плаващ лихвен процент за компонент 1 — множител

Множител за периода, отразяващ периодичността на плащанията по компонент 1 с плаващ лихвен процент, ако е приложимо.

 

49

Периодичност на плащанията с плаващ лихвен процент за компонент 2 — период

Период, отразяващ периодичността на плащанията по компонент 2 с плаващ лихвен процент, ако е приложимо.

 

50

Периодичност на плащанията с плаващ лихвен процент за компонент 2 — множител

Множител за периода, отразяващ периодичността на плащанията по компонент 2 с плаващ лихвен процент, ако е приложимо.

 

51

Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент за компонент 1 — период

Период, отразяващ периодичността на преразглеждането на плащанията по компонент 1 с плаващ лихвен процент, ако е приложимо.

 

52

Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент за компонент 1 — множител

Множител за периода, отразяващ периодичността на преразглеждането на плащанията по компонент 1 с плаващ лихвен процент, ако е приложимо.

 

53

Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент за компонент 2 — период

Период, отразяващ периодичността на преразглеждането на плащанията по компонент 2 с плаващ лихвен процент, ако е приложимо.

 

54

Периодичност на преразглеждането на плаващия лихвен процент за компонент 2 — множител

Множител за периода, отразяващ периодичността на преразглеждането на плащанията по компонент 2 с плаващ лихвен процент, ако е приложимо.

 

55

Плаващ лихвен процент на компонент 1

Посочват се използваните лихвени проценти, които се преразглеждат на предварително определени интервали от време в зависимост от референтен пазарен лихвен процент, ако е приложимо.

 

56

Референтен период на плаващия лихвен процент за компонент 1 — период

Период, отразяващ референтния период за плаващия лихвен процент по компонент 1.

 

57

Референтен период на плаващия лихвен процент за компонент 1 — множител

Множител за периода, отразяващ референтния период за плаващия лихвен процент по компонент 1.

 

58

Плаващ лихвен процент на компонент 2

Посочват се използваните лихвени проценти, които се преразглеждат на предварително определени интервали от време в зависимост от референтен пазарен лихвен процент, ако е приложимо.

 

59

Референтен период на плаващия лихвен процент за компонент 2 — период

Период, отразяващ референтния период за плаващия лихвен процент по компонент 2.

 

60

Референтен период на плаващия лихвен процент за компонент 2 — множител

Множител за периода, отразяващ референтния период за плаващия лихвен процент по компонент 2.

 

 

Раздел 2ж — Чуждестранна валута

 

Валутни деривати

61

Валута на доставката 2

Друга валута, ако е различна от валутата на доставка.

 

62

Валутен курс 1

Обменният курс към датата и момента на сключване на договора. Той се изразява като цена на основната валута в посочената валута.

 

63

Форуърден валутен курс

Форуърдният валутен курс, договорен между контрагентите в договорното споразумение. Той се изразява като цена на основната валута в котираната валута.

 

64

База на валутния курс

Посочва се котировката, която е база на валутния курс.

 

 

Раздел 2з — Стоки и квоти за емисии

 

Стокови деривати и деривати върху квоти за емисии

 

Обща информация

 

 

65

Категория на стоката

Показва вида на стоката, която е базов актив по договора.

 

66

Подробни сведения за вида на стоката

Подробности за съответната стока в допълнение към информацията в поле 65.

 

 

Енергетика

Полета 67—77 се отнасят само за договорите за деривати, свързани с природен газ или електроенергия, доставяни в рамките на Съюза.

 

67

Място или зона на доставката

Точка(и) на доставка и пазарна(и) област(и).

 

68

Точка на взаимно свързване

Границата(ите) или граничният(те) пункт(ове) по договор за транспортиране.

 

69

Вид на натоварването

Идентификация на профила на доставката.

 

 

Полета 70—77 се повтарят.

 

 

70

Интервали за доставка на товара

Интервал от време за всеки вид партида.

 

71

Начална дата и час на доставката

Начална дата и час на доставката.

 

72

Крайна дата и час на доставката

Крайна дата и час на доставката.

 

73

Продължителност

Продължителност на периода на доставка.

 

74

Дни от седмицата

Дните от седмицата на доставката.

 

75

Капацитет за доставка

Капацитет за всеки интервал за доставка, посочен в поле 70.

 

76

Мерна единица за количеството

Дневно или почасово количество в MWh или kWh/d, което съответства на базовата стока.

 

77

Цена за количества за времеви интервали

Ако е приложимо, цена за количество за времеви интервал за доставка.

 

 

Раздел 2и — Опции

 

Договори, които съдържат опция

78

Вид на опцията

Посочва се дали договорът за деривати е за покупка (право да се закупи конкретен базов актив), или за продажба (право да се продаде конкретен базов актив), или дали към момента на изпълнението на договора за дериват не може да се определи дали той е за покупка или за продажба.

— При суапции видът е:

— „за продажба“ — при суапция на получателя, при която купувачът има право да сключи суап като получател по фиксирана цена;

— „за покупка“ — при суапция на платеца, при която купувачът има право да сключи суап като платец по фиксирана цена.

— При тавани и подове видът е:

— „за продажба“, ако има долна граница.

— „за покупка“, ако има горна граница.

 

79

Видове опции според датата на упражняване

Показва дали опция може да бъде упражнена само на определена дата (европейски и азиатски тип), в поредица от предварително определени дати (бермудски тип) или по всяко време през срока на договора (американски тип).

 

80

Цена на упражняване (максимална/минимална)

Цената на упражняване на опцията.

 

81

Обозначаване на цената на упражняване

Начинът, по който е изразена цената на упражняване.

 

82

Падеж на базовия инструмент

При суапции — падежът на базовия суап.

 

 

Раздел 2й — Кредитни деривати

 

 

83

Ранг

Информация за ранга при договор въз основа на индекс или на един субект.

 

84

Референтен субект

Идентификация на базовия референтен субект.

 

85

Честота на плащанията

Честотата на плащане на лихвения процент или купона.

 

86

Основа за изчисляване

Основата за изчисляването на лихвения процент.

 

87

Серия

Номерът на серията на състава на индекса, ако е приложимо.

 

88

Версии

Издава се нова версия на дадена серия в случай на неизпълнение на един от съставните елементи, когато индексът трябва да се претегли отново с цел отчитане на новия общ брой на съставните елементи в рамките на индекса.

 

89

Коефициент на индекса

Коефициентът, който се прилага към условната стойност (поле 20), за да се коригира спрямо всички предишни кредитни събития в тази серия на индекса.

Стойността му е между 0 и 100.

 

90

Траншове

Посочва се дали даден договор за дериват е разделен на траншове.

 

91

Начална точка на загуба

Границата, от която загубите в рамките на групата ще започнат да се разпределят към конкретния транш.

 

92

Крайна точка на загуба

Границата, от която загубите в рамките на групата ще престанат да засягат конкретния транш.

 

 

Раздел 2к — Изменения на договора

 

 

93

Вид действие

Дали отчетът съдържа:

— договор за дериват за първи път, като в този случай той се отбелязва като „нов“;

— промяна на условията или данните на вече отчетен договор за дериват, но без корекция на отчета, като в този случай той се отбелязва като „изменение“. Това включва актуализиран отчет, който показва позицията с цел да се отразят новите сделки, включени в тази позиция;

— отмяна на погрешно предаден цялостен отчет, в случай че договорът изобщо не е бил сключен или не е бил предмет на отчетните изисквания по Регламент (ЕС) № 648/2012, но е бил отчетен пред регистър на трансакции по погрешка, като в този случай се отбелязва като „грешка“;

— предсрочно прекратяване на съществуващ договор, като в този случай се отбелязва като „предсрочно прекратяване“;

— вече подаден отчет съдържа погрешни данни, като в този случай отчетът за коригиране на полетата с грешни данни в предходния отчет се отбелязва като „корекция“;

— компресиране на отчитания договор, като в този случай се отбелязва „компресиране“;

— актуализация на оценка или обезпечение на договор, като в този случай се отбелязва „актуализиране на оценката“;

— договор за дериват, който следва да бъде отчетен като нова сделка и също така да бъде включен в отделен отчет за позицията през същия ден, като в този случай той се отбелязва като „компонент на позиция“. Тази стойност ще бъде равнозначна на отчитането на нова трансакция, последвано от актуализация на този отчет, която показва, че той компресиран.

 

94

Равнище

Посочва се дали отчетът е съставен на равнище трансакция или на равнище позиция.

Отчетът на равнище позиция може да се използва само като допълнение към отчитането на ниво трансакция с цел отчитане на събития, настъпили след търговията, и само ако индивидуалните сделки със заменяеми продукти са били заменени с позицията.

 

(1)   Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията от 10 август 2006 г. за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задълженията за водене на регистри за инвестиционните посредници, отчитането на сделките, прозрачността на пазара, допускането на финансови инструменти за търгуване, както и за определените понятия за целите на посочената директива (ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 1).

(2)   Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

(3)   Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг, задължението за клиринг, публичния регистър, достъпа до място за търговия, нефинансовите контрагенти и техниките за намаляване на риска за договори за извънборсови деривати, които не са преминали през клиринг чрез централен контрагент (ОВ L 52, 23.2.2013 г., стр. 11).( 1 ) Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1).