02013H0711 — BG — 03.10.2014 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 3 декември 2013 година

за намаляване на наличието на диоксини, фурани и ПХБ във фуражите и храните

(текст от значение за ЕИП)

(2013/711/ЕС)

(ОВ L 323, 4.12.2013 г., стp. 37)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 11 септември 2014 година

  L 272

17

13.9.2014
▼B

ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 3 декември 2013 година

за намаляване на наличието на диоксини, фурани и ПХБ във фуражите и храните

(текст от значение за ЕИП)

(2013/711/ЕС)1. Съобразно своето производство, използване и потребление на фуражи и храни държавите членки извършват наблюдение на случаен принцип за наличие на диоксини, диоксиноподобни ПХБ и на недиоксиноподобни ПХБ.

2. Освен наблюдението, споменато в точка 1, държавите членки следва да наблюдават по-специално наличието на диоксини, диоксиноподобни ПХБ и недиоксиноподобни ПХБ в следните продукти:

а) яйца от кокошки, отглеждани на открито и яйца биологично производство;

б) агнешки и овчи черен дроб;

в) китайски краб с мъхнати щипки, по отношение на:

i) мускулно месо от крайници (отделно);

ii) кафяво месо (отделно);

iii) общ продукт (изчисляване, при което се вземат предвид количествата, открити в мускулното месо от крайници и кафявото месо, както и съотношението помежду им);

г) сушени билки (във фуражи и храни);

д) глини, продавани като хранителни добавки.

3. При установяване на несъответствие с разпоредбите на Директива 2002/32/ЕО и Регламент (ЕО) № 1881/2006 и когато равнищата на диоксини и/или диоксиноподобни ПХБ надвишават праговете на интервенция, посочени в приложението към настоящата препоръка по отношение на храните и в приложение II към Директива 2002/32/ЕО по отношение на фуражите, държавите членки съвместно с операторите:

а) започват разследване с цел определяне на източника на замърсяване,

б) вземат мерки за ограничаване или отстраняване на източника на замърсяване.

4. Държавите членки следва да предоставят всички данни за настоящото наличие на диоксини, диоксиноподобни ПХБ и недиоксиноподобни ПХБ във фуражите и храните на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ). Държавите членки уведомяват Комисията и останалите държави членки за своите констатации, за резултатите от своите разследвания и за мерките, взети с цел ограничаване или отстраняване на източника на замърсяване.

Настоящата препоръка заменя Препоръка 2011/516/ЕС.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ

По смисъла на настоящото приложение се прилагат следните определения:

а) „диоксини + фурани (СЗО-ТЕ)“ означава сбора от полихлорирани дибензо-p-диоксини (PCDD) и полихлорирани дибензофурани (PCDF), изразени в определените от Световната здравна организация (СЗО) токсични еквиваленти, като се използват фактори за токсична еквивалентност на СЗО (ФТЕ на СЗО);

б) „диоксиноподобни ПХБ (СЗО-ТЕ)“ означава сбора от полихлорирани бифенили (ПХБ), изразени в токсични еквиваленти на СЗО, като се използват ФТЕ на СЗО;

в) „ФТЕ-СЗО“ означава определените от Световната здравна организация фактори за токсична еквивалентност за оценка на риска за човека въз основа на заключенията на Световната здравна организация (СЗО) — заседание на експертите по Международна програма за безопасност на химикалите (IPCS), състояло се в Женева през юни 2005 г. (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)). Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)).ХРАНИ

ПРАГ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ ЗА ДИОКСИНИ + ФУРАНИ (ФТЕ на СЗО) (1)

ПРАГ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ ЗА ДИОКСИНОПОДОБНИ ПХБ (ФТЕ на СЗО) (1)

Месо и месни продукти (с изключение на годна за консумация карантия) (2) от следните животни:

 

 

— говеда и овце

— домашни птици

— свине

Смесени мазнини

1,75 pg/g мазнини (3)

1,25 pg/g мазнини (3)

0,75 pg/g мазнини (3)

1,00 pg/g мазнини (3)

1,75 pg/g мазнини (3)

0,75 pg/g мазнини (3)

0,50 pg/g мазнини (3)

0,75 pg/g мазнини (3)

Мускулно месо от отгледана в рибовъдни стопанства риба и рибни продукти от рибовъдни стопанства

1,50 pg/g мокро тегло

2,50 pg/g мокро тегло

Сурово мляко (2) и млечни продукти (2), включително мазнини от масло

1,75 pg/g мазнини (3)

2,00 pg/g мазнини (3)

Кокоши яйца и яйчни продукти (2)

1,75 pg/g мазнини (3)

1,75 pg/g мазнини (3)

Глини като хранителна добавка

0,50 pg/g мокро тегло

0,50 pg/g мокро тегло

Зърнени култури и маслодайни семена

0,50 pg/g мокро тегло

0,35 pg/g мокро тегло

Плодове и зеленчуци (включително пресни билки) (4)

0,30 pg/g мокро тегло

0,10 pg/g мокро тегло

(1)   Горни граници на концентрациите: горните граници на концентрациите се изчисляват, като се приема, че всички стойности за различните сродни вещества, които са по-ниски от границата за количествено определяне, са равни на границата за количествено определяне.

(2)   Храните, посочени в тази категория, са както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

(3)   Праговете на интервенция не са приложими за хранителни продукти, съдържащи < 2 % мазнини.

(4)   За сушени плодове и сушени зеленчуци (включително сушени билки) е приложим член 2 от Регламент (ЕО) № 1881/2006. За сушени билки трябва да бъде взет предвид коефициент на концентрация като следствие от сушенето на 7.