02013D0010 — BG — 04.01.2021 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 19 април 2013 година

относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти

(преработен текст)

(ЕЦБ/2013/10)

(2013/211/ЕС)

(ОВ L 118, 30.4.2013 г., стp. 37)

Изменено с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/669 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 4 април 2019 година

  L 113

6

29.4.2019

►M2

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/2090 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 4 декември 2020 година

  L 423

62

15.12.2020


Поправено със:

 C1

Поправка, ОВ L 205, 1.8.2013, стp.  18 (2013/211/ЕС)
▼B

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 19 април 2013 година

относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти

(преработен текст)

(ЕЦБ/2013/10)

(2013/211/ЕС)Член 1

Купюри и спецификации

▼M1

1.  

Евробанкнотите от първата серия включват седем купюри — от пет до петстотин евро. Евробанкнотите от втората серия включват шест купюри — от пет до двеста евро. Евробанкнотите изобразяват „Европейски епохи и стилове“ със следните основни спецификации:Купюра (EUR)

Размери (първа серия)

Размери (втора серия)

Доминиращ цвят

Дизайн

5

120 × 62 мм

120 × 62 мм

Сив

Класически

10

127 × 67 мм

127 × 67 мм

Червен

Римски

20

133 × 72 мм

133 × 72 мм

Син

Готически

50

140 × 77 мм

140 × 77 мм

Оранжев

Ренесансов

100

147 × 82 мм

147 × 77 мм

Зелен

Барок и рококо

200

153 × 82 мм

153 × 77 мм

Жълто-кафяв

Архитектура от стомана и стъкло

500

160 × 82 мм

Не се включва във втората серия

Пурпурен

Модерна архитектура от XX век

▼B

2.  

Седемте купюри в сериите евробанкноти носят изображения на врати и прозорци на лицевата страна (лице) и на мостове — на гърба (обратна страна). Седемте купюри са типични за различните европейски художествени стилове, посочени по-горе. Другите елементи на дизайна включват:

а) 

символа на Европейския съюз;

б) 

наименованието на валутата, изписано с латински и гръцки букви, и допълнително за втората серия евробанкноти — наименованието на валутата, изписано на кирилица;

▼M1

в) 

инициалите на ЕЦБ на официалните езици на Европейския съюз:

i) 

за първата серия евробанкноти инициалите на ЕЦБ се ограничават до следните пет официални езикови варианта: BCE, ECB, EZB, EKT и EKP;

ii) 

за втората серия евробанкноти: 1) за купюрите от 5, 10 и 20 евро инициалите на ЕЦБ се ограничават до следните девет официални езикови варианта: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE и EBC; 2) за купюрите от 50, 100 и 200 евро инициалите на ЕЦБ се ограничават до следните десет официални езикови варианта: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE и EBC;

▼B

г) 

символа ©, който показва, че авторското право принадлежи на ЕЦБ; и

д) 

подписа на председателя на ЕЦБ.

▼M2

Член 2

Правила за възпроизвеждане на евробанкноти

1.  

„Възпроизвеждане“ означава всяко материално или нематериално копие, което използва цялата или част от евробанкнота, посочена в член 1, или части от отделните елементи на дизайна ѝ, като, inter alia, цвят, размери и използването на букви или символи, и което наподобява или създава общо впечатление за истинска евробанкнота, независимо от:

а) 

размера на образа; или

б) 

материалите или техниките, използвани за изработването му; или

в) 

това дали елементи от дизайна на евробанкнотата, като например буквите или символите, са променени или добавени.

2.  
Освен ако ЕЦБ или НЦБ не даде съгласие за освобождаване, посочено в параграф 5, копия, които не отговарят на критериите, посочени в параграф 3, се считат за незаконни, а тяхното производство, притежание, транспортиране, разпространение, продажба, популяризиране, внос в Съюза и използване или опит за използване за трансакции – забранени.
3.  

Копия, отговарящи на критериите, изброени по-долу, се считат за законни, доколкото не съществува риск широката общественост да ги сбърка с истински евробанкноти:

а) 

едностранни копия на евробанкнота, посочена в член 1, в случай че размерът на копието е равен на или по-голям от 125 % едновременно от дължината и ширината, или е равен на или по-малък от 75 % едновременно от дължината и ширината на съответната евробанкнота, посочена в член 1; или

б) 

двустранни копия на евробанкнота, посочена в член 1, в случай че размерът на копието е равен на или по-голям от 200 % едновременно от ширината и дължината, или е равен на или по-малък от 50 % едновременно от дължината и ширината на съответната евробанкнота, посочена в член 1; или

в) 

копия на отделни елементи от дизайна на евробанкнота, посочена в член 1, в случай че този елемент от дизайна не е изобразен на фон, наподобяващ банкнота; или

г) 

едностранни копия, изобразяващи част от лицевата или обратната страна на евробанкнота, в случай че тази част е по-малка от една трета от оригиналната лицева или обратна страна на евробанкнота, посочена в член 1; или

д) 

копия, изработени от материал, видимо различен от хартия, който изглежда и се усеща чувствително различен от материала, използван за банкноти; или

е) 

нематериални копия, достъпни по електронен път на уебсайтове, чрез жични или безжични устройства, или чрез други устройства, позволяващи достъп на представители на обществеността до тези нематериални копия от място и във време, избрани от тях, в случай че:

— 
думата SPECIMEN (образец) (или неин еквивалент на друг официален език на Европейския съюз) е отпечатана диагонално на копието с шрифт Arial или подобен на него;
— 
разделителната способност на електронното копие, когато е в размер 100 %, не надвишава 72 точки на инч (dpi);
— 
дължината на думата SPECIMEN (или неин еквивалент на друг официален език на Европейския съюз) е най-малко 75 % от дължината на копието;
— 
височината на думата SPECIMEN (или неин еквивалент на друг официален език на Европейския съюз) е най-малко 15 % от ширината на копието; и
— 
думата SPECIMEN (или неин еквивалент на друг официален език на Европейския съюз) се изобразява в непрозрачен (матов) цвят, контрастиращ с основния цвят на съответната евробанкнота, посочена в член 1.
5.  
По изключение ЕЦБ или съответната НЦБ, както е приложимо, могат след получаване на писмено искане да дадат съгласие за освобождаване на копие, което не отговаря на критериите на параграф 3, от забраната, посочена в параграф 2, ако ЕЦБ или съответната НЦБ счита, че копието не може да бъде сбъркано от широката общественост с истинска евробанкнота, посочена в член 1. Когато копието се изработва на територията само на една държава членка, чиято парична единица е еврото, тези искания за освобождаване се отправят до НЦБ на тази държава членка. Във всички останали случаи исканията се отправят до ЕЦБ.
6.  
Правилата за възпроизвеждане на евробанкноти се прилагат също така и към евробанкноти, които са били изтеглени от обращение или са загубили статуса си на законно платежно средство съгласно настоящото решение.

▼B

Член 3

Замяна на повредени истински евробанкноти

1.  

НЦБ при поискване и съгласно условията, изложени в параграф 2 и в съответното решение на Управителния съвет, посочено в член 6, заменят повредените истински евробанкноти в следните случаи:

а) 

когато за замяна са предоставени повече от 50 % от евробанкнотата; или

б) 

когато за замяна са предоставени 50 % или по-малко от евробанкнотата, ако предявителят докаже, че липсващите части са унищожени.

2.  

В допълнение на параграф 1 се прилагат следните допълнителни условия за замяна на повредени истински евробанкноти:

а) 

когато съществува съмнение в законното право на собственост на предявителя върху евробанкнотите: предявителят удостоверява самоличността си и предоставя доказателство, че той е собственик или оправомощен по друг начин предявител;

б) 

когато съществува съмнение в истинността на евробанкнотите: предявителят удостоверява самоличността си;

в) 

когато за замяна са предявени зацапани с мастило, замърсени или импрегнирани истински евробанкноти: предявителят дава писмено обяснение за вида на петната, замърсяването или импрегнирането;

г) 

когато истинските евробанкноти са повредени от средства против кражба: предявителят излага писмено причините за неутрализиране;

д) 

когато истинските евробанкноти са повредени от средства против кражба във връзка с опит за или във връзка с действителен грабеж, кражба или друга престъпна дейност: банкнотите се заменят само по искане на собственика или на оправомощен по друг начин предявител, който е пострадал от опит за извършване на престъпна дейност или от действителна престъпна дейност, водещи до увреждане на банкнотите;

е) 

когато истинските евробанкноти са повредени от средства против кражба и са предявени за замяна от институции и стопански субекти, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2001: институциите и стопанските субекти излагат писмено причината за неутрализиране, посочване на средството против кражба, данни за лицето, предявяващо повредените банкноти, и датата на тяхното предявяване;

ж) 

когато истинските евробанкноти са повредени в голямо количество в резултат на активирането на средства против кражба: доколкото е възможно и ако бъде поискано от НЦБ, те се предявяват за замяна опаковани в пакети от по 100 евробанкноти, при условие че количеството предявени за замяна евробанкноти е достатъчно да се комплектоват такива пакети;

▼M1

з) 

когато институции и стопански субекти, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2001, предявяват за замяна с една или повече трансакции повредени истински евробанкноти на стойност най-малко 10 000  EUR, тези институции и стопански субекти предоставят документация за произхода на банкнотите и идентификация на клиента или, когато е приложимо, на действителния собственик съгласно определеното в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ). Това задължение също така се прилага в случай на съмнение по отношение на това дали е достигната стойността на прага от 10 000  EUR. Правилата, установени в настоящия параграф, не засягат по-строгите изисквания за идентифициране и отчетност, приети от държавите членки при транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849.

▼B

3.  

Независимо от гореизложеното:

а) 

когато НЦБ знаят или имат достатъчно основание да вярват, че истинските евробанкноти са били преднамерено повредени, те отказват замяната им и ги изтеглят от обращение, за да избегнат връщането на тези евробанкноти в обращение или да предотвратят предявяването им за замяна пред друга НЦБ. Те обаче заменят повредените истински евробанкноти, ако знаят или имат достатъчно основание да вярват, че предявителите са добросъвестни, или ако предявителите могат да докажат, че са добросъвестни. Евробанкноти, които са повредени в незначителна степен, например върху тях има нанесени бележки, цифри или кратки изречения, по принцип не се считат за преднамерено повредени евробанкноти; и

б) 

когато НЦБ знаят или имат достатъчно основание да вярват, че е извършено наказуемо деяние, те отказват замяна на повредените истински евробанкноти и ги задържат срещу разписка за получаването им като доказателство, което да бъде представено пред компетентните органи за започване или в подкрепа на провеждащо се наказателно производство. Освен ако компетентните органи не решат друго, истинските евробанкноти се приемат за замяна в края на производството при условията, посочени в параграфи 1 и 2;

в) 

когато НЦБ знаят или имат достатъчно основание да вярват, че повредените истински евробанкноти са замърсени така, че излагат на риск здравето и безопасността, те заменят повредените истински евробанкноти, ако предявителят може да предостави оценка относно здравето и безопасността от компетентните органи.

▼M1

4.  
НЦБ могат да извършват замяна чрез предоставяне в брой на стойността на банкнотите във всякакви купюри, чрез прехвърляне на стойността на банкнотите по банкова сметка на заявителя, която може да бъде недвусмислено идентифицирана с международен идентификатор на номер на платежна сметка (IBAN) съгласно определеното в член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ), или чрез записване на стойността на банкнотите по сметка на заявителя при НЦБ, ако се счете за подходящо от НЦБ.

▼B

Член 4

Определяне на такса за замяна на истински евробанкноти, повредени от средства против кражба

▼M1

1.  
НЦБ начисляват такса на институциите и стопанските субекти, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2001, когато съгласно член 3 те предявят пред НЦБ за замяна истински евробанкноти, повредени от средства против кражба. Тази такса се прилага независимо от това дали НЦБ извършва замяната в брой или чрез прехвърляне или записване на стойността на банкнотите по сметка.

▼B

2.  
Таксата е равна на 10 евроцента за една повредена евробанкнота.
3.  
Таксата се начислява само ако се заменят най-малко 100 повредени евробанкноти. Таксата се начислява за всички заменени евробанкноти.
4.  
Не се начислява такса, когато евробанкнотите са повредени при опит за или при действителен грабеж, кражба или друга престъпна дейност.

Член 5

Кредитиране на стойността на истински евробанкноти, повредени случайно от средства против кражба и предявени за замяна

1.  

НЦБ кредитират институциите и стопанските субекти, посочени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2001, които имат сметка при съответната НЦБ, със стойността на истинските евробанкноти, които са повредени случайно от средства против кражба в деня на получаване на тези банкноти, при условие че:

а) 

евробанкнотите не са повредени при опит за или при действителен грабеж, кражба или друга престъпна дейност;

б) 

НЦБ може незабавно да провери, че исканата сума поне приблизително съответства на стойността на предявените банкноти; и

в) 

цялата друга информация, изисквана от НЦБ, е предоставена.

2.  
Установената след обработката разлика между стойността на случайно повредените истински евробанкноти, предявени за замяна, и сумата, кредитирана преди обработката, се дебитира или кредитира в зависимост от случая на предявяващата институция или стопански субект.
3.  
Таксите, посочени в член 4, се изчисляват на базата на действителния брой случайно повредени истински евробанкноти, обработени от НЦБ.

Член 6

Изтегляне от обращение на евробанкноти

Изтеглянето от обращение на определен тип или серия евробанкноти се урежда с решение на Управителния съвет, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и други медии с цел информиране на широката общественост. Решението обхваща най-малко следното:

— 
типа и серията евробанкноти, които ще бъдат изтеглени от обращение, и
— 
продължителността на периода за замяна, и
— 
датата, на която типът или серията евробанкноти губят статута си на законно платежно средство, и
— 
третирането на евробанкноти, предявени за замяна след изтичане на срока за изтеглянето им от обращение и/или след като са загубили статута си на законно платежно средство.

Член 7

Влизане в сила и отмяна

1.  
Решение ЕЦБ/2003/4 се отменя с настоящото решение.
2.  
Позоваванията на Решение ЕЦБ/2003/4 се смятат за позовавания на настоящото решение.
3.  
Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
ПРИЛОЖЕНИЕТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Решение ЕЦБ/2003/4

Настоящото решение

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7( 1 ) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

( 2 ) Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009(ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22).