2012R0080 — BG — 11.03.2013 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 80/2012 НА КОМИСИЯТА

от 31 януари 2012 година

за определяне на списъка на биологични или химични вещества съгласно член 53, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

(кодифициран текст)

(ОВ L 029, 1.2.2012, p.33)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 197/2013 НА КОМИСИЯТА от 7 март 2013 година

  L 65

15

8.3.2013
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 80/2012 НА КОМИСИЯТА

от 31 януари 2012 година

за определяне на списъка на биологични или химични вещества съгласно член 53, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

(кодифициран текст)ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания ( 1 ),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 2288/83 на Комисията от 29 юли 1983 г. за определяне на списъка на биологични или химични вещества съгласно член 60, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета за установяване на режим на Общността за освобождаване от митни сборове ( 2 ) е бил неколкократно и съществено изменян ( 3 ). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Член 53, параграф 1, буква б) и параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 предвижда освобождаване от вносни мита на биологични или химични вещества, внасяни изключително за нетърговки цели от публични институции или техни звена, или от официално оправомощени частни институции, чиято основна дейност е в областта на образованието или научните изследвания. Освобождаването от вносни мита се отнася само за биологични или химични вещества без равностойни производства на митническата територия на Съюза и които са включени в списък съобразно процедурата, посочена в член 247а от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността ( 4 ).

(3)

Според получената от държавите-членки информация няма равностойно производство в митническата територия на Съюза на биологичните или химичните вещества, описани в приложение I към настоящия регламент.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Списъкът с биологичните или химичните вещества, които отговарят на изискванията да бъдат освободени от вносни мита съгласно член 53, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1186/2009, е посочен в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Регламент (ЕИО) № 2288/83 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ ICUS номер

Код по КН (1)

Описание

 

ex284590 90

Хелий – 3

 

ex284590 90

(Кислород-18) Вода

▼M1

 

ex284990 90

Титанов силициев карбид на прах с чистота 99 % или повече в тегловно отношение

▼B

0020273-3

ex290129 00

3-Метилпент-1-ен

0020274-4

ex290129 00

4-Метилпент-1-ен

0020275-5

ex290129 00

2-Метилпент-2-ен

0020276-6

ex290129 00

3-Метилпент-2-ен

0020277-7

ex290129 00

4-Метилпент-2-ен

0025634-8

ex290219 00

Р-Мента-1(7), 2-диен бета-Феландрен

0014769-3

ex290399 90

4,4′-Дибромодифенил

0017305-7

ex290410 00

Етил метансулфонат

▼M1 —————

▼B

0020641-7

ex292690 95

1-Нафтонитрил

0020642-8

ex292690 95

2-Нафтонитрил

▼M1

 

ex293499 90

Олигомери на морфолинофосфородиамидат (морфолинови олигонуклеотиди).

▼B

0022830-8

ex293621 00

Ретинил ацетат

0045091-9

ex320412 00

Сулфорходамин G (C.I. Acid Red 50)

0021887-1

ex350790 90

Фосфоглюкомутазе

(1)   Когато пред кодовете по КН има указание „ех“, преференциалният режим се определя чрез прилагане на кода по КН и съответното описание, взети заедно.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕИО) № 2288/83 на Комисията

(ОВ L 220, 11.8.1983 г., стр. 13)

Регламент (ЕИО) № 1798/84 на Комисията

(ОВ L 168, 28.6.1984 г., стр. 22)

Регламент (ЕИО) № 2340/86 на Комисията

(ОВ L 203, 26.7.1986 г., стр. 15)

Регламент (ЕИО) № 3692/87 на Комисията

(ОВ L 347, 11.12.1987 г., стр. 16)

Регламент (ЕИО) № 213/89 на Комисията

(ОВ L 25, 28.1.1989 г., стр. 70)
ПРИЛОЖЕНИЕ IIIТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕИО) № 2288/83

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Приложение

Приложение I

Приложение II

Приложение III( 1 ) ОВ L 324, 10.12.2009 г., стр. 23.

( 2 ) ОВ L 220, 11.8.1983 г., стр. 13.

( 3 ) Вж. приложение II.

( 4 ) ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.