02012R0036 — BG — 30.05.2018 — 039.003


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 36/2012 НА СЪВЕТА

от 18 януари 2012 година

относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 442/2011

(ОВ L 016, 19.1.2012 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 55/2012 НА СЪВЕТА от 23 януари 2012 година

  L 19

6

24.1.2012

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 168/2012 НА СЪВЕТА от 27 февруари 2012 година

  L 54

1

28.2.2012

 M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 266/2012 НА СЪВЕТА от 23 март 2012 година

  L 87

45

24.3.2012

 M4

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 410/2012 НА СЪВЕТА от 14 май 2012 година

  L 126

3

15.5.2012

►M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 509/2012 НА СЪВЕТА от 15 юни 2012 година

  L 156

10

16.6.2012

 M6

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2012/544/ОВППС НА СЪВЕТА от 25 юни 2012 година

  L 165

20

26.6.2012

►M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 545/2012 НА СЪВЕТА от 25 юни 2012 година

  L 165

23

26.6.2012

 M8

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 673/2012 НА СЪВЕТА от 23 юли 2012 година

  L 196

8

24.7.2012

 M9

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 742/2012 НА СЪВЕТА от 16 август 2012 година

  L 219

1

17.8.2012

►M10

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 867/2012 НА СЪВЕТА от 24 септември 2012 година

  L 257

1

25.9.2012

 M11

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 944/2012 НА СЪВЕТА от 15 октомври 2012 година

  L 282

9

16.10.2012

 M12

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1117/2012 НА СЪВЕТА от 29 ноември 2012 година

  L 330

9

30.11.2012

►M13

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 325/2013 НА СЪВЕТА от 10 април 2013 година

  L 102

1

11.4.2013

►M14

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 363/2013 НА СЪВЕТА от 22 април 2013 година

  L 111

1

23.4.2013

►M15

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2013 НА СЪВЕТА от 13 май 2013 година

  L 158

1

10.6.2013

►M16

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 697/2013 НА СЪВЕТА от 22 юли 2013 година

  L 198

28

23.7.2013

►M17

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1332/2013 НА СЪВЕТА от 13 декември 2013 година

  L 335

3

14.12.2013

►M18

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 124/2014 НА СЪВЕТА от 10 февруари 2014 година

  L 40

8

11.2.2014

►M19

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 578/2014 НА СЪВЕТА от 28 май 2014 година

  L 160

11

29.5.2014

►M20

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 693/2014 НА СЪВЕТА от 23 юни 2014 година

  L 183

15

24.6.2014

►M21

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 793/2014 НА СЪВЕТА от 22 юли 2014 година

  L 217

10

23.7.2014

►M22

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1013/2014 НА СЪВЕТА от 26 септември 2014 година

  L 283

9

27.9.2014

►M23

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1105/2014 НА СЪВЕТА от 20 октомври 2014 година

  L 301

7

21.10.2014

►M24

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1323/2014 НА СЪВЕТА от 12 декември 2014 година

  L 358

1

13.12.2014

►M25

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/108 НА СЪВЕТА от 26 януари 2015 година

  L 20

2

27.1.2015

►M26

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/375 НА СЪВЕТА от 6 март 2015 година

  L 64

10

7.3.2015

►M27

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/780 НА СЪВЕТА от 19 май 2015 година

  L 124

1

20.5.2015

►M28

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/827 НА СЪВЕТА от 28 май 2015 година

  L 132

1

29.5.2015

►M29

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/828 НА СЪВЕТА от 28 май 2015 година

  L 132

3

29.5.2015

►M30

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/961 НА СЪВЕТА от 22 юни 2015 година

  L 157

20

23.6.2015

►M31

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1828 НА СЪВЕТА от 12 октомври 2015 година

  L 266

1

13.10.2015

►M32

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2350 НА СЪВЕТА от 16 декември 2015 година

  L 331

1

17.12.2015

►M33

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/840 НА СЪВЕТА от 27 май 2016 година

  L 141

30

28.5.2016

►M34

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1735 НА СЪВЕТА от 29 септември 2016 година

  L 264

1

30.9.2016

►M35

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1893 НА СЪВЕТА от 27 октомври 2016 година

  L 293

25

28.10.2016

►M36

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1984 НА СЪВЕТА от 14 ноември 2016 година

  L 305I

1

14.11.2016

►M37

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1996 НА СЪВЕТА от 15 ноември 2016 година

  L 308

3

16.11.2016

►M38

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2137 НА СЪВЕТА от 6 декември 2016 година

  L 332

3

7.12.2016

►M39

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/480 НА СЪВЕТА от 20 март 2017 година

  L 75

12

21.3.2017

►M40

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/907 НА СЪВЕТА от 29 май 2017 година

  L 139

15

30.5.2017

►M41

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1241 НА СЪВЕТА от 10 юли 2017 година

  L 178

1

11.7.2017

►M42

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1327 НА СЪВЕТА от 17 юли 2017 година

  L 185

20

18.7.2017

►M43

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1751 НА СЪВЕТА от 25 септември 2017 година

  L 246

1

26.9.2017

►M44

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/282 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2018 година

  L 54I

3

26.2.2018

►M45

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/420 НА СЪВЕТА от 19 март 2018 година

  L 75I

1

19.3.2018

►M46

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/774 НА СЪВЕТА от 28 май 2018 година

  L 131

1

29.5.2018


Поправен със:

 C1

Поправка, ОВ L 212, 9.8.2012, стp.  20 (673/2012)

 C2

Поправка, ОВ L 227, 23.8.2012, стp.  15 (742/2012)

 C3

Поправка, ОВ L 123, 4.5.2013, стp.  28 (363/2013)

►C4

Поправка, ОВ L 127, 9.5.2013, стp.  27 (363/2013)

►C5

Поправка, ОВ L 305, 24.10.2014, стp.  115 (1105/2014)

 C6

Поправка, ОВ L 146, 9.6.2017, стp.  159 (2017/907)

 C7

Поправка, ОВ L 167, 4.7.2018, стp.  36 (2018/774)

►C8

Поправка, ОВ L 190, 27.7.2018, стp.  20 (36/2012)


В оформлението на настоящия консолидиран текст са взети предвид решенията на съдилищата на ЕС относно вписванията в списъка на посочените лица и образувания.
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 36/2012 НА СЪВЕТА

от 18 януари 2012 година

относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 442/2011ГЛАВА I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) „клон“ на финансова или кредитна институция означава място на стопанска дейност, което представлява юридически зависима част от финансова или кредитна институция, извършваща пряко всички или някои от сделките, присъщи на дейността на финансови или кредитни институции;

б) „брокерски услуги“ означава:

i) договарянето или уреждането на сделки за покупка, продажба или доставка на стоки и технологии от трета държава за друга трета държава, или

ii) продажба или покупка на стоки и технологии, които се намират в трети държави с цел трансфер в друга трета държава.

в) „договор или сделка“ означава всяка сделка, независимо от формата на сключване и приложимия закон, независимо от това дали включва един или повече договори или подобни задължения между едни и същи или различни страни; за тази цел понятието „договор“ включва обезпечение, гаранция или насрещна гаранция, по-специално финансова гаранция или насрещна гаранция и кредит, юридически самостоятелни или не, както и всяка разпоредба, която се отнася до тях, произтичаща от подобна сделка или свързана с нея;

г) „кредитна институция“ означава кредитна институция по смисъла на член 4, параграф 1 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции ( 1 ), включително нейните клонове в рамките на Съюза или извън него;

д) „суров нефт и нефтопродукти“ означава продуктите, изброени в приложение IV;

е) „икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

ж) „финансова институция“ означава:

i) предприятие, различно от кредитна институция, което извършва една или повече от операциите, включени в точки 2—12 и 14 и 15 от приложение I към Директива 2006/48/ЕО, включително дейностите на обменни бюра;

ii) застрахователно дружество, надлежно лицензирано в съответствие с Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно животозастраховането ( 2 ), доколкото то извършва дейности, обхванати от тази директива;

iii) инвестиционен посредник по смисъла на член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти ( 3 );

iv) предприятие за колективни инвестиции, което търгува своите дялове или акции; или

v) застрахователен посредник по смисъла на член 2, параграф 5 от Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 г. относно застрахователното посредничество ( 4 ), с изключение на посредниците, посочени в член 2, параграф 7 от същата директива, когато те извършват дейност, свързана с услуги по животозастраховане и инвестиции;

включително нейните клонове, независимо дали се намират в рамките на Съюза или извън него.

з) „замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването им с цел получаване на финансови средства, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

и) „замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на всяко движение, трансфер, промяна, използване, достъп или боравене с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в тяхното количество, размер, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използването на финансовите средства, включително управление на портфейл;

й) „финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

i) пари в брой, чекове, парични вземания, менителници, платежни нареждания и други платежни инструменти;

ii) депозити във финансови институции или други образувания, баланси по сметки, дългове и дългови облигации;

iii) публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, полици, варанти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривативи;

iv) лихви, дивиденти или други приходи или печалби, произтичащи или създадени от активи;

v) кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за изпълнение или други финансови задължения;

vi) акредитиви, коносаменти, документи за продажба;

vii) документи, удостоверяващи участие във фондове или притежание на финансови ресурси;

к) „стоки“ включва стоки, материали и оборудване;

л) „застраховане“ означава поемане на задължение или ангажимент, съгласно който едно или повече физически или юридически лица се задължават, срещу заплащане, да предоставят на друго лице или лица, в случай на настъпване на риск, обезщетение или полза съгласно определеното от задължението или ангажимента;

м) „презастраховане“ означава дейност, която се състои в поемането на рискове, цедирани от застрахователно предприятие или от друго презастрахователно предприятие, или в случая на асоциацията на застрахователи, известна като Lloyd’s - дейност, която се състои в поемането на рискове, цедирани от който и да е член на Lloyd’s, от застрахователно или презастрахователно предприятие, различно от асоциацията на застрахователи, известна като Lloyd’s;

н) „сирийска кредитна или финансова институция“ означава:

i) всяка кредитна или финансова институция, установена в Сирия, включително Централната банка на Сирия;

ii) всеки клон или дъщерно дружество, които попадат в приложното поле на член 35, на кредитни или финансови институции, установени в Сирия;

iii) всеки клон или дъщерно дружество, които не попадат в приложното поле на член 35, на кредитна или финансова институция, установени в Сирия;

iv) всяка кредитна или финансова институция, която не е установена в Сирия, но е под контрола на едно или повече лица или образувания, установени в Сирия.

о) „сирийско лице, образувание или орган“ означава:

i) сирийската държава или неин публичен орган;

ii) всяко физическо лице, което се намира или пребивава в Сирия;

iii) юридическо лице, образувание или орган със седалище в Сирия;

iv) юридическо лице, образувание или орган в Сирия или извън нея, който е притежаван или контролиран, пряко или непряко, от едно или повече от посочените по-горе лица или органи;

п) „техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, свързана с ремонт, разработване, производство, сглобяване, тестване, поддръжка или всякаква друга техническа услуга, и може да бъде под формата на инструкции, съвети, обучение, предаване на знания или умения за работа или консултации; включително оказване на помощ в устна форма;

р) „територия на Съюза“ означава териториите на държавите-членки, спрямо които се прилага Договорът, съгласно условията на Договора, включително тяхното въздушно пространство;

▼M10

с) „митническа територия на Съюза“ означава територията, определена в член 3 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността ( 5 ).

▼BГЛАВА II

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ИЗНОСА И ВНОСА

▼M16

Член 2

1.  Държава-членка може да забрани или да наложи изискване за разрешение на износа, продажбата, доставката или трансфера на оборудване, извън посоченото в приложение IА или приложение IX, което може да се използва за вътрешни репресии, независимо дали то е с произход от Съюза или не, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия.

2.  Държава-членка може да забрани или да наложи изискване за разрашение на предоставянето на техническа помощ, финансиране и финансова помощ, свързани с оборудването, посочено в параграф 1, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия.

Член 2a

1.  Забранява се:

а) продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на изброените в приложение IА оборудване, стоки или технологии, които могат да се използват за вътрешни репресии или за производство и поддръжка на продукти, които могат да се използват за вътрешни репресии, независимо дали те са с произход от Съюза или не, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

б) съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраната, посочена в буква а).

2.  Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да предоставят, при реда и условията, които смятат за уместни, разрешения за трансакции във връзка с оборудването, стоките или технологиите, изброени в приложение IА, при условие че оборудването, стоките или технологиите са предназначени за хранителни, земеделски, медицински или други хуманитарни цели или за персонала на Организацията на обединените нации или за персонала на Съюза или на неговите държави-членки.

▼M17

3.  Чрез дерогация от параграф 1, буква а) компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да разрешат при условията, които сметнат за необходими, продажбата, доставката, трансфера или износа на оборудване, стоки или технологии, изброени в приложение IA, предприети съгласно параграф 10 от Резолюция 2118(2013) на Съвета за сигурност на ООН и приложимите решения на изпълнителния съвет на Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО), в съответствие с целта на Конвенцията за забраната на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване (Конвенция относно химическото оръжие) и след консултация с ОЗХО.

▼M5

Член 2б

1.  Изисква се предварително разрешение за продажба, доставка, трансфер или износ, пряко или непряко, на оборудването, стоките или технологиите, които могат да се използват за вътрешни репресии или за производство и поддръжка на продукти, които могат да се използват за вътрешни репресии, посочени в приложение IX, независимо дали те са с произход от Съюза или не, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия.

2.  Компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете в приложение III, не дават разрешение за продажбата, доставката, трансфера или износа на оборудването, стоките или технологиите, изброени в приложение IX, ако имат разумни основания да считат, че оборудването, стоките или технологиите, предмет на въпросната продажба, доставка, трансфер или износ се използват или може да се използват за вътрешни репресии или за производството и поддръжката на продукти, които могат да се използват за вътрешни репресии.

3.  Разрешението се издава от компетентните органи на държавата членка, в която е установен износителят, и в съответствие с подробните правила, предвидени в член 11 от Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане на режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба ( 6 ). Разрешението важи за целия Съюз.

▼M10

Член 2в

1.  Правилата, уреждащи задължението за предоставяне на предварителна информация, определена в съответните разпоредби относно митническите манифести и митническите декларации в Регламент (ЕИО) № 2913/92 и Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета ( 7 ), се прилагат за всички стоки, напускащи митническата територия на Съюза за Сирия.

Лицето или образуванието, предоставящо тази информация, представя също и разрешенията, изисквани съгласно настоящия регламент.

▼M16

2.  Изземването и обезвреждането на оборудване, стоки или технологии, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени с член 2a от настоящия регламент, може в съответствие с националното законодателство или с решение на компетентния орган да бъдат извършени за сметка на лицето или образуванието по параграф 1 или, когато не е възможно съответните разноски да бъдат събрани от това лице или образувание, разноските могат в съответствие с националното законодателство да бъдат събрани от всяко друго лице или образувание, което е поело отговорността за превоза на стоките или оборудването при опита за незаконна доставка, продажба, трансфер или износ.

▼M16

Член 2г

Държава-членка може да забрани или да наложи изискване за разрешение на износа за Сирия на изделия с двойна употреба, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 428/2009.

▼M5

Член 3

▼M16

1.  Забранява се:

а) прякото или непрякото предоставяне на техническа помощ или брокерски услуги по отношение на изброените в приложение IA оборудване, стоки или технологии, които могат да бъдат използвани за вътрешни репресии или за производство и поддръжка на продукти, които могат да се използват за вътрешни репресии, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

б) прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ по отношение на изброените в приложение IA стоки и технологии, включително и по-специално на безвъзмездни средства, заеми и експортно кредитно застраховане, както и застраховане и презастраховане, за продажба, доставка, трансфер или износ на такива стоки и технологии или за предоставяне на съответна техническа помощ на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

в) съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в букви а) и б).

▼M16 —————

▼M16

3.  Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да предоставят, при реда и условията, които смятат за уместни, разрешения за техническа помощ или брокерски услуги във връзка с оборудването, стоките или технологиите, изброени в приложение IА, при условие че въпросното оборудване, стоки или технологии са предназначени за хранителни, земеделски, медицински или други хуманитарни цели и за персонала на Организацията на обединените нации или за персонала на Съюза или на неговите държави-членки.

Съответната държава-членка информира в срок от четири седмици останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно първа алинея.

▼M7

4.  Изисква се предварително разрешение от компетентния орган на съответната държава членка, посочен на изброените в приложение III уебсайтове, за предоставянето на:

а) техническа помощ или брокерски услуги по отношение на изброените в приложение IX оборудване, стоки или технологии, и по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на такова оборудване, стоки и технологии, пряко или непряко, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

б) финансиране или финансова помощ по отношение на посочените в приложение IX стоки и технологии, включително и по-специално на безвъзмездни средства, заеми и експортно кредитно застраховане, както и застраховане и презастраховане, за продажба, доставка, трансфер или износ на такива стоки и технологии или за предоставяне на съответна техническа помощ на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия.

Компетентните органи не дават разрешение за трансакциите, посочени в първа алинея, ако имат разумни основания да считат, че тези трансакции са предназначени или може да бъдат предназначени за подпомагане на извършването за вътрешни репресии или за производство и поддръжка на продукти, които могат да се използват за вътрешни репресии.

▼M17

5.  Чрез дерогация от параграф 1, букви а) и б) компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да дадат при условията, които сметнат за подходящи, разрешение за предоставянето на техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ във връзка с оборудване, стоки или технологии, изброени в приложение IA, когато въпросната техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ са предоставени за продажбата, доставката, трансфера или износа на такова оборудване, стоки или технологии, предприети в съответствие с параграф 10 от Резолюция 2118(2013) на Съвета за сигурност на ООН и приложимите решения на изпълнителния съвет ОЗХО, в съответствие с целта Конвенцията относно химическото оръжие и след консултация с ОЗХО.

▼M13

Член 3а

Забранява се:

а) прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ относно стоките и технологиите, посочени в Общия списък на оръжията, включително финансови деривати, както и застраховането и презастраховането и посредническите услуги, свързани със застраховането и презастраховането, за всяка покупка, внос или транспортиране на такива изделия, които са с произход от Сирия или са изнесени от Сирия към която и да е друга страна;

б) съзнателното или преднамереното участие в дейности, чийто предмет или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в буква а).

▼M17

Член 3б

Член 3а не се прилага за предоставянето на финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и на застрахователни и презастрахователни услуги и на брокерски услуги, свързани със застраховане и презастраховане, за какъвто и да било внос или транспорт на изброени в Общия списък на оръжията стоки и технологии, ако са с произход от Сирия или се изнасят от Сирия за друга държава, предприети съгласно параграф 10 от Резолюция 2118(2013) на Съвета за сигурност на ООН и приложимите решения на ОЗХО, в съответствие с целта на Конвенцията относно химическото оръжие.

▼B

Член 4

1.  Забранява се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или косвено, на оборудване, технологии или софтуер, посочени в приложение V, независимо дали е с произход от Съюза или не, за лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия, освен ако компетентният орган на съответната държава-членка, посочен на уебсайтовете в приложение III, е дал предварително разрешение за това.

2.  Компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете в приложение III, не дават разрешение по параграф 1, ако имат разумни основания да считат, че въпросното оборудване, технология или софтуер ще се използва за следене или прихващане от сирийския режим или от негово име на комуникации по интернет или на телефонни комуникации в Сирия.

3.  Приложение V включва само оборудването, технологията или софтуера, който може да се използва за следене или прихващане на комуникации по интернет или на телефонни комуникации.

4.  Съответните държави-членки информират останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия член, в срок от четири седмици след даването на разрешение.

Член 5

1.  Забранява се:

(а) предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ или брокерски услуги по отношение на оборудване, технологии и софтуер, посочени в приложение V, или по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на оборудването и технологиите, посочени в приложение V, или предоставянето, инсталирането, работата или актуализирането на софтуер, посочен в приложение V, на лица, образования или органи в Сирия или за използване в Сирия;

(б) предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ по отношение на оборудване, технологии и софтуер, посочени в приложение V, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

(в) предоставянето на услуги по наблюдение на далекосъобщенията или интернет или на услуги за прихващане от всякакъв вид на сирийско лице, образувание или орган или в пряка или непряка полза за сирийската държава, нейното правителство, нейните публични органи, организации или агенции или в полза на всяко лице или образувание, което действа от тяхно име и под тяхно ръководство; както и

(г) съзнателното и преднамерено участие в дейност, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в букви а), б) или в) по -горе.

освен ако компетентният орган на съответната държава-членка, посочен на уебсайтовете в приложение III, не е дал предварително разрешение въз основа на предвиденото в член 4, параграф 2.

2.  За целите на параграф 1, буква в) „услуги за следене или прихващане на телекомуникации или интернет“ означава услуги, които предлагат, по-специално посредством оборудването, технологиите или софтуера, посочени в приложение V, достъп до и доставка на входящите и изходящи телекомуникации на субекта, както и данни относно повикването, за целите на извличане, декодиране, записване, обработка, анализ и съхраняване, както и за всяка друга дейност, свързана с това.

Член 6

Забранява се:

а) вносът на суров нефт или нефтопродукти в Съюза, ако са:

i) с произход от Сирия; или

ii) са били изнесени от Сирия;

б) покупката на суров нефт или нефтопродукти, които се намират в Сирия или които са с произход от Сирия;

в) превозът на суров нефт или нефтопродукти, ако са с произход от Сирия или са били изнесени от Сирия в която и да е друга държава;

▼M38

г) предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застрахователни и презастрахователни услуги, свързани със забраните по буква а);

▼M38

га) предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застрахователни и презастрахователни услуги, свързани със забраните по букви б) и в); и

▼M38

д) съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято пряка или непряка цел или резултат е заобикалянето на забраните, установени в букви а), б), в), г) или га).

Член 6а

1.  Забраните по член 6, букви б), в) и д) не се прилагат по отношение на закупуването или превоза в Сирия на петролни продукти или по отношение на свързаното с тях предоставяне на финансиране или финансова помощ от страна на публични органи или юридически лица, образувания или органи, които получават публично финансиране от Съюза или държавите членки за оказване на хуманитарна помощ или подпомагане на цивилното население в Сирия, при условие че тези продукти се закупуват или превозват единствено с цел да се предостави хуманитарна помощ в Сирия или подпомагане на цивилното население в Сирия.

2.  Чрез дерогация от член 6, букви б), в) и д), в случаите извън обхвата на параграф 1 от настоящия член, компетентният орган на държава членка, посочен на уебсайт от списъка в приложение III, може да предостави разрешение за закупуване или превоз в Сирия на петролни продукти или за предоставяне на свързано с тях финансиране или финансова помощ, при общи и специални условията, които той сметне за необходими и при положение че това закупуване и превоз:

а) се извършват единствено с цел да се предостави хуманитарна помощ в Сирия или подпомагане на цивилното население в Сирия; и

б) не нарушават нито една от забраните, посочени в настоящия регламент.

Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно настоящия параграф в срок от две седмици след предоставянето му. В уведомлението се посочват подробности относно получилото разрешение юридическо лице, образувание или органа и относно неговите хуманитарни дейности в Сирия.

3.  Нищо в настоящия член не засяга спазването на Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета ( 8 ), на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета ( 9 ), или на Регламент (ЕС) 2016/1686 на Съвета ( 10 ).

▼M38

Член 6б

Забраните по член 6, букви б), в) и д) не се прилагат по отношение на закупуването или превоза в Сирия на петролни продукти или по отношение на свързаното с тях предоставяне на финансиране или финансова помощ от страна на дипломатическо или консулско представителство, когато тези продукти се закупуват или превозват за официални нужди на мисията.

▼B

Член 7

Забраните в член 6 не се прилагат по отношение на:

а) изпълнението на или преди 15 ноември 2011 г. на задължение, произтичащо от договор, сключен преди 2 септември 2011 г., при условие че физическото или юридическото лице, образуванието или органът, желаещ да изпълни въпросното задължение е уведомил за дейността или сделката най-малко седем работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен, както е посочен на уебсайтовете, изброени в приложение III; или

б) покупката на суров нефт или нефтопродукти, които са били изнесени от Сирия преди 2 септември 2011 г. или - когато износът е бил извършен съгласно буква а) - на или преди 15 ноември 2011 г.

▼M24

Член 7a

1.  Забранява се:

а) продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на гориво за реактивни двигатели и добавки за гориво, посочени в приложение Vа, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

б) предоставянето на финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и извършването на застраховане и презастраховане, свързани с продажбата, доставката, трансфера или износа на гориво за реактивни двигатели и добавки за гориво, посочени в приложение Vа, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия;

в) предоставянето на брокерски услуги, свързани с продажбата, доставката, трансфера или износа на гориво за реактивни двигатели и добавки за гориво, посочени в приложение Vа, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия.

2.  В приложение Vа се съдържат горивото за реактивни двигатели и добавките за гориво.

3.  Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи в държавите членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да дадат разрешение за продажба, доставка, трансфер или износ на гориво за реактивни двигатели и добавки за гориво и за предоставяне на финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застраховане и презастраховане и брокерски услуги, свързани с продажбата, доставката, трансфера или износа на гориво за реактивни двигатели и добавки за гориво, посочени в приложение Vб, на лица, образувания или органи в Сирия или за използване в Сирия, след като се уверят, че горивото за реактивни двигатели и добавките за гориво се изискват от Организацията на обединените нации или органи, действащи от нейно име, за хуманитарни цели като предоставяне или улесняване на предоставянето на помощ, включително медицински доставки, храна или трансфер на хуманитарни работници и свързана с тях помощ, или за евакуации от Сирия или в рамките на Сирия.

4.  Съответните държави членки информират в срок от четири седмици останалите държави членки и Комисията за разрешенията, дадени съгласно настоящия член.

5.  Забраната в параграф 1 не се прилага по отношение на:

а) горивото за реактивни двигатели и добавките за гориво, посочени в приложение Vб, които се използват изключително от несирийски граждански въздухоплавателни средства, които кацат в Сирия, при условие че са предназначени и се използват единствено с цел продължаване на летателната операция на въздухоплавателното средство, заредено с тях;

б) горивото за реактивни двигатели и добавките за гориво, посочени в приложение Vб, използвани изключително от сирийски въздушен превозвач, включен в списъка в приложения II и IIа, извършващ евакуация от Сирия в съответствие с член 16, буква з);

в) гориво за реактивни двигатели и добавки за гориво, посочени в приложение Vб, използвани изключително от невключен в списъка сирийски въздушен превозвач, извършващ евакуация от Сирия или на нейна територия.

▼B

Член 8

1.  Забранява се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на оборудването или технологиите, посочени в приложение VI, на сирийско лице, образувание или орган или за използване в Сирия.

2.  Приложение VI съдържа ключово оборудване и технологии, използвани в следните сектори на нефтената и газовата промишленост в Сирия:

а) проучване за наличие на суров нефт и природен газ;

б) добив на суров нефт и природен газ;

в) рафиниране;

г) втечняване на природен газ.

3.  Приложение VI не включва стоки и технологии, изброени в Общия списък на оръжията или в приложение I.

Член 9

Забранява се:

а) предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ или брокерски услуги по отношение на оборудване и технологиите, посочени в приложение VI, или по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на стоките, посочени в приложение VI, на сирийско лице, образование или орган;

б) предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ по отношение на оборудване и технологии, посочени в приложение VI, на сирийско лице, образувание или орган; както и

в) съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в букви а) или б) по-горе.

▼M16

Член 9a

1.  Чрез дерогация от членове 8 и 9 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да предоставят, при реда и условията, които смятат за уместни, разрешение за продажба, доставка, трансфер или износ на ключово оборудване или технологии, изброени в приложение VI, или за предоставяне на техническа помощ или брокерски услуги, на финансиране или финансова помощ, като се спазват следните условия:

а) въз основа на наличната информация, включително информацията предоставена от лицето, образуванието или органа, търсещи разрешение, компетентният орган е определил, че може да се направи извод, че:

i) съответните дейности са с цел предоставяне на помощ на сирийското цивилно население, по-специално за посрещане на хуманитарни нужди, оказване на помощ за предоставяне на основни услуги, извършване на реконструкция или възстановяване на икономическа дейност, или други граждански цели;

ii) съответните дейности не предоставят финансови средства или икономически ресурси пряко или косвено на разположение или в полза на лице, образувание или орган, посочени в член 14;

iii) съответните дейности не нарушават никоя от забраните, установени в настоящия регламент;

б) съответната държава-членка предварително се е консултирал с лицето, образуванието или органа, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили по отношение на, inter alia:

i) определеното от компетентния орган по буква а), подточки i) ii);

ii) наличността на информация, указваща че съответните дейности биха могли да доведат до осигуряването на средства или икономически ресурси, пряко или непряко, за или в полза на лице, образувание или орган, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 или в член 2 от Регламент (ЕО) № 881/2002;

и лицето, образуванието или органът, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили са дали своето становище на съответната държава-членка.

в) При липса на становище от лицето, образуванието или органът, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили в рамките на 30 дни след отправяне на искането до него, компетентният орган може да пристъпи към произнасяне за издаване или неиздаване на разрешение.

2.  При прилагане на условията по параграф 1, букви а) и б), компетентният орган изисква съответната информация относно използването на даденото разрешение, включително информация за крайния потребител и за мястото на доставката.

3.  Съответната държава-членка информира в срок от две седмици останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия член.

▼B

Член 10

1.  Забраните, посочени в член 8 и 9, не се прилагат за изпълнението на задължения, изисквани по договор, който е сключен, или поръчка, която е възложена преди 19 януари 2012 г., при условие че физическото лице или образувание, желаещо да се позове на настоящия член, е уведомило най-малко 21 календарни дни предварително компетентните органи на държавата-членка, в която е установено, както е посочен на уебсайтовете, изброени в приложение III.

2.  За целите на настоящия член поръчката, се счита за „възложена“ на лице или образувание, ако другата страна по поръчката е изпратила изрично писмено потвърждение за възлагането на поръчката на лицето или образуванието след приключване на официална тръжна процедура.

Член 11

Забраняват се продажбата, предоставянето, трансферът или износът, пряко или непряко, на нови сирийски банкноти и монети, отпечатани или изсечени в Съюза, за Централната банка на Сирия.

▼M2

Член 11а

1.  Забранява се:

а) да се продават, доставят, прехвърлят или изнасят, пряко или непряко, злато, ценни метали и диаманти, както е изброено в приложение VIII, независимо дали те са с произход от Съюза или не, за правителството на Сирия, за нейните публични органи, корпорации или агенции, за Централната банка на Сирия или за лица, образувания или органи, които действат от тяхно име или по тяхно указание, или за образувания или органи, притежавани или контролирани от тях;

б) да се купуват, внасят или транспортират, пряко или непряко, злато, ценни метали и диаманти, както е изброено в приложение VIII, независимо дали съответното изделие е с произход от Сирия или не, от правителството на Сирия, от нейните публични органи, корпорации или агенции, от Централната банка на Сирия или от лица, образувания или органи, които действат от тяхно име или по тяхно указание, или от образувания или органи, притежавани или контролирани от тях; както и

в) да се предоставят, пряко или непряко, техническа помощ или брокерски услуги, финансиране или финансова помощ, свързани със стоките, посочени в букви а) и б), на правителството на Сирия, на нейните публични органи, корпорации или агенции, на Централната банка на Сирия или на лица, образувания или органи, които действат от тяхно име или по тяхно указание, или на образувания или органи, притежавани или контролирани от тях.

2.  Приложение VIII включва злато, ценни метали и диаманти, които са предмет на забраните, посочени в параграф 1.

▼M5

Член 11б

1.  Забранява се:

а) продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на луксозните стоки, изброени в приложение X, в Сирия;

б) съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е, пряко или непряко, заобикаляне на забраните, посочени в буква а).

2.  Чрез дерогация от параграф 1, буква а) посочените там забрани не се прилагат за стоки с нетърговски характер, за лично ползване, съдържащи се в пътническия багаж.

▼M17

Член 11в

1.  Забранява се вносът, износът, трансферът или предоставянето на брокерски услуги, свързани с вноса, износа или трансфера на стоки, които представляват сирийски културни ценности и други предмети с археологическа, историческа, културна, рядка научна или религиозна ценност, включително тези, които са посочени в приложение XI, ако съществуват разумни основания за съмнение, че предметите са изнесени от Сирия без съгласието на техния законен собственик или в нарушение на сирийското или международното право, по-конкретно ако предметите са неразделна част или от обществените колекции, изброени в инвентара на колекциите за консервация на сирийски музеи, архиви или библиотеки, или от инвентара на сирийски религиозни институции.

2.  Предвидената в параграф 1 забрана не се прилага, ако бъде доказано, че:

▼M28

а) предметите са изнесени от Сирия преди 15 март 2011 г.; или

▼M17

б) предметите са в процес на безпрепятствено връщане на законните им собственици.

▼BГЛАВА III

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Член 12

▼M10

1.  Забранява се:

а) продажбата, доставката, трансферът или износът на оборудване или технологии, посочени в приложение VII, които да бъдат използвани за строителство или монтаж в Сирия на нови електроцентрали за производство на електроенергия;

б) предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застраховане или презастраховане във връзка с всякакви проекти по буква а).

▼B

2.  Забраната не се прилага за изпълнението на задължения, изисквани по договор или споразумение, сключени преди 19 януари 2012 г., при условие че физическото лице или образувание, желаещо да се позове на настоящия член, е уведомило най-малко 21 календарни дни предварително компетентните органи на държавата-членка, в която е установено, както е посочен на уебсайтовете, изброени в приложение III.ГЛАВА IV

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Член 13

1.  Забранява се:

а) предоставянето на финансови заеми или кредити на сирийски лица, образувания или органи, посочени в параграф 2;

б) придобиването или увеличаването на участие в сирийски лица, образувания или органи, посочени в параграф 2;

в) създаването на съвместни предприятия със сирийски лица, образувания или органи, посочени в параграф 2;

г) съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на забраните, посочени в букви а), б) или в).

2.  Посочените в параграф 1 забрани се прилагат по отношение на сирийски лица, образувания или органи, участващи в:

а) проучването на находища, добива или рафинирането на суров нефт; или

б) строителството или монтажа на нови електроцентрали за производство на електроенергия.

3.  Единствено за целите на прилагането на параграф 2 се прилагат следните определения:

а) „проучването на находища на суров нефт“ включва проучването на находища, търсенето и управлението на залежи от суров нефт, както и предоставянето на геоложки услуги във връзка с такива залежи;

б) „рафиниране на суров нефт“ означава преработването, подобряването или подготвянето на нефта за крайната продажба на горива.

4.  Посочените в параграф 1 забрани:

а) не засягат изпълнението на задължение, произтичащо от договори или споразумения, свързани с:

(i) проучването на находища, добива или рафинирането на суров нефт, сключени преди 23 септември 2011 г.;

(ii) строителство или монтаж на нови електроцентрали за производството на електроенергия, сключено преди 19 януари 2012 г.

б) не възпрепятстват увеличаването на участия, свързани с:

(i) проучването на находища, добива или рафинирането на суров нефт, ако това увеличаване е задължение по споразумение, сключено преди 23 септември 2011 г.;

(ii) строителство или монтаж на нови електроцентрали за производството на електроенергия, ако това увеличаване е задължение по споразумение, сключено преди 19 януари 2012 г.

▼M16

Член 13a

1.  Чрез дерогация от член 13, параграф 1 компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да предоставят, при реда и условията, които смятат за уместни, разрешение за предоставяне на финансови заеми или кредити, придобиване или увеличаване на участие или създаване на съвместни предприятия със сирийски лица, образувания или органи, посочени в член 13, параграф 2, буква а), като се спазват следните условия:

а) въз основа на наличната информация, включително информацията предоставена от лицето, образуванието или органа, търсещи разрешение, компетентният орган е определил, че може да се направи извод, че:

i) съответните дейности са с цел предоставяне на помощ на сирийското цивилно население, по-специално за посрещане на хуманитарни нужди, оказване на помощ за предоставяне на основни услуги, извършване на реконструкция или възстановяване на икономическа дейност, или други граждански цели;

ii) съответните дейности не предоставят финансови средства или икономически ресурси пряко или косвено на разположение или в полза налице, образувание или орган от посочените в член 14;

iii) съответните дейности не нарушават никоя от забраните, установени в настоящия регламент;

б) съответната държава-членка предварително се е консултирал с лицето, образуванието или органа, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили по отношение на, inter alia:

i) определеното от компетентния орган по буква а), подточки i) ii);

ii) наличността на информация, указваща че съответните дейности биха могли да доведат до осигуряването на средства или икономически ресурси, пряко или непряко, за или в полза на лице, образувание или орган, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 или в член 2 от Регламент (ЕО) № 881/2002;

и лицето, образуванието или органът, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили са дали своето становище на съответната държава-членка.

в) При липса на становище от лицето, образуванието или органът, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили в рамките на 30 дни след отправяне на искането до него, компетентният орган може да пристъпи към произнасяне за издаване или неиздаване на разрешение.

2.  При прилагане на условията по параграф 1, букви а) и б), компетентният орган изисква съответната информация относно използването на даденото разрешение, включително информация за целта на трансакцията и страните по нея.

3.  Съответната държава-членка информира в срок от две седмици останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия член.

▼BГЛАВА V

ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИКОНОМИЧЕСКИ РЕСУРСИ

Член 14

1.  Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, които се притежават, владеят, държат или се контролират от физически или юридически лица, образувания и органи, изброени в приложения II и IIa.

2.  Не се предоставят финансови средства или икономически ресурси, пряко или непряко, на или в полза на физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложения II и IIa.

3.  Забранява се съзнателното и преднамерено участие в действия, чиято цел или резултат е прякото или косвеното заобикаляне на мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 15

1.  Приложения II и IIа включват следната информация:

а) приложение II съдържа списък с физическите или юридическите лица, образуванията и органите, за които Съветът, в съответствие с член 19, параграф 1 от Решение 2011/782//ОВППС, е установил, че са лица или образувания, отговорни за тежките репресии спрямо гражданското население в Сирия, лица и образувания, които получават ползи от или подкрепят режима, и свързаните с тях физически или юридически лица и образувания, и за които не се прилага член 21 от настоящия регламент;

б) приложение IIа съдържа списък на образувания, за които Съветът, в съответствие с член 19, параграф 1 от Решение 2011/782/ОВППС, е установил, че са образувания, свързани с лицата или образуванията, отговорни за тежките репресии спрямо гражданското население в Сирия, или лица и образувания, които получават ползи от или подкрепят режима, и за които се прилага член 21 от настоящия регламент.

▼M31

1а.  Списъкът в приложение II включва и физически или юридически лица, образувания и органи, за които Съветът, в съответствие с член 28, параграф 2 от Решение 2013/255/ОВППС на Съвета ( 11 ), е установил, че попадат в една от следните категории:

а) видни бизнесмени, извършващи дейност в Сирия;

б) членове на семействата Асад и Махлуф;

в) министри в сирийското правителство на власт след май 2011 г.;

г) членове на сирийската армия със звание„полковник“ или с равностойно или по-високо звание на служба след май 2011 г.;

д) членове на сирийските служби за сигурност и разузнаване на служба след май 2011 г.;

е) членове на свързани с режима милиции;

ж) лица, образувания, звена, агенции, органи или институции, които работят в сферата на разпространението на химически оръжия.

и физически или юридически лица и образувания, свързани с тях, за които не се прилага член 21 от настоящия регламент.

1б.  Лицата, образуванията и органите, принадлежащи към една от категориите, посочени в параграф 1а, не се включват или не остават в списъка на лицата, образуванията и органите в приложение II, ако има достатъчно информация, че не са или вече не са свързани с режима, или че не упражняват или вече не упражняват влияние върху него, или че не представляват реален риск от заобикаляне на ограничителните мерки.

▼B

2.  Приложения II и IIa съдържат основанията за включване в списъка на съответните лица, образувания и органи.

3.  Приложения II и IIa също така включват, когато е налице, необходимата информация за идентифициране на съответните физически или юридически лица, образувания и органи. По отношение на физическите лица информацията може да включва имена, включително псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорта и на личната карта, пол, адрес, ако е известен, и длъжност или професия. По отношение на юридическите лица, образуванията и органите информацията може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност.

▼M13

Член 16

Чрез дерогация от член 14 компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да разрешат освобождаването на определени замразени средства или икономически ресурси или предоставянето на определени замразени средства или икономически ресурси при условия, които те сметнат за необходими, след като установят, че съответните средства или икономически ресурси са:

а) необходими за задоволяване на основните нужди на физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложения II и IIa, и на зависимите от такива физически лица членове на семействата им, включително за разходи за храна, наем или ипотечен заем, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни вноски и такси за комунални услуги;

б) предназначени изцяло за плащане на разумни по размера си професионални хонорари и за възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в) предназначени изключително за плащане на такси или разходи за услуги за текущо държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси;

г) необходими за извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди да издаде разрешение, съответният компетентен орган е уведомил компетентните органи на другите държави членки и Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде издадено конкретното разрешение;

▼M38

д) в случаите извън обхвата на член 16б, предназначени за плащане по или от сметка на дипломатическо или консулско представителство или международна организация, които се ползват с имунитети съгласно международното право, доколкото целта на тези плащания е да бъдат използвани за официални нужди на дипломатическото или консулското представителство или на международната организация;

▼M38 —————

▼M13

ж) необходими за осигуряване на безопасността на хората или за опазването на околната среда;

▼M17

з) необходими за евакуации от Сирия;

▼M18

и) предназначени изключително за плащания, от името на Сирийската арабска република към ОЗХО, от сирийски държавни образувания или от Централната банка на Сирия, както е изброено в приложения II и IIa, за дейности, свързани с мисията за проверка на ОЗХО и с унищожаването на сирийските химически оръжия, включително по-специално плащанията в полза на специалния доверителен фонд на ОЗХО за дейности, свързани с пълното унищожаване на сирийските химически оръжия извън територията на Сирийската арабска република.

▼M13

Съответната държава членка информира другите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно настоящия член, в срок от четири седмици след предоставянето на разрешението.

▼M38

Член 16а

1.  Забраната по член 14, параграф 2 не се прилага за финансовите средства или икономическите ресурси, предоставени от публични органи или юридически лица, образувания или органи, които получават публично финансиране от Съюза или държавите членки за оказване на хуманитарна помощ в Сирия или подпомагане на цивилното население в Сирия, при условие че тези финансови средства или икономически ресурси се предоставят в съответствие с член 6а, параграф 1.

2.  В случаите извън обхвата на параграф 1 от настоящия член и чрез дерогация от член 14, параграф 2, компетентният орган на държава членка, посочен на изброените в приложение III уебсайтове, може да даде разрешение за предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси при общите и специалните условия, които той сметне за необходими, и при положение че тези финансови средства или икономически ресурси са необходими единствено с цел да се предостави хуманитарна помощ в Сирия или подпомагане на цивилното население в Сирия.

3.  Чрез дерогация от член 14, параграф 1 компетентният орган на държава членка, посочен на изброените в приложение III уебсайтове, може да даде разрешение за освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси при общите и специалните условия, които той сметне за необходими, и при условие че:

а) финансовите средства или икономическите ресурси са необходими единствено с цел да се предостави хуманитарна помощ в Сирия или подпомагане на цивилното население в Сирия; и

б) финансовите средства или икономическите ресурси се предават на ООН с цел предоставяне или улесняване на предоставянето на помощ в Сирия в съответствие с Плана за хуманитарна реакция в Сирия или друг последващ го план, координиран от ООН.

4.  Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно параграфи 2 и 3 от настоящия член в срок от две седмици след предоставянето му.

▼M38

Член 16б

Забраната по член 14, параграф 2 не се прилага по отношение на финансовите средства или икономическите ресурси, предоставяни от сметката на дипломатическо или консулско представителство, когато финансовите средства или икономическите ресурси са предназначени за официални нужди на мисията в съответствие с член 6б.

▼B

Член 17

Чрез дерогация от член 14, компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да разрешат освобождаването на определени замразени средства или икономически ресурси или предоставянето на определени замразени средства или икономически ресурси, при условия, които те сметнат за необходими, след като установят, че предоставянето на съответните средства или икономически ресурси е необходимо за основни нужди от енергия на гражданското население в Сирия, при условие че за всеки договор за доставка и най-малко четири седмици преди да издаде разрешение съответният компетентен орган е уведомил компетентните органи на другите държави-членки и Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде издадено конкретното разрешение.

▼M13

Член 18

1.  Чрез дерогация от член 14 компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а) финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в член 14, са били включени в списъците в приложение II или IIа или са предмет на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на принудително изпълнение в съответната държава членка, преди или след тази дата;

б) финансовите средства или икономическите ресурси ще се използват изключително за удовлетворяване на искове, обезпечени с такова решение или признати за основателни с такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата с такива искове;

в) решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, изброени в приложение II или IIа;

г) признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

2.  Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия член.

▼B

Член 19

1.  Член 14, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а) лихви или други печалби по тези сметки,

б) плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която сметката става предмет на настоящия регламент; или

▼M13

в) плащания, дължими по съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в държава-членка или подлежащи на изпълнение в съответната държава членка,

▼B

при условие че тези лихви, други печалби и плащания са замразени в съответствие с член 14, параграф 1.

2.  Член 14, параграф 2 не възпрепятства финансовите или кредитните институции в Съюза да превеждат суми по замразени сметки, когато получат финансови средства, прехвърлени по сметката на посочено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, при условие че всякакви допълнителни средства по такива сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно информира компетентния орган за всяка подобна сделка.

Член 20

Чрез дерогация от член 14 и при условие че е дължимо плащане от лице, образувание или орган, изброени в списъка в приложения II или IIa, съгласно договор или споразумение, сключено от съответното лице, образувание или орган преди датата на посочване на това лице, образувание или орган, или от задължение, което е възникнало преди тази дата, компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да разрешат при условията, които считат за уместни, освобождаване на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, при условие че плащането не се получава, пряко или косвено, от лице или образувание, посочени в член 14.

▼M10

Член 20а

Чрез дерогация от член 14, компетентните органи на държавите членки, посочени на изброените в приложение III уебсайтове, може да разрешат при условията, които считат за подходящи, трансферът на финансови средства или икономически ресурси от финансово образувание, посочено в приложение II или IIа, или чрез такова образувание, когато трансферът е свързан с плащане от страна на лице или образувание, което не е посочено в приложение II или IIа, във връзка с предоставянето на финансово подпомагане на сирийски граждани, които получават образование, участват в професионално обучение или в академични научни изследвания в Съюза, при условие че компетентният орган на съответната държава членка е установил във всеки отделен случай, че плащането няма да бъде получено пряко или непряко от лице или образуване, посочено в приложение II или IIа.

▼B

Член 21

Чрез дерогация от член 14, параграф 1 образувание, включено в списъка в приложение IIa, може, в срок от два месеца от датата на посочването му, да извършва плащане от замразените финансови средства или икономически ресурси, получени от това образувание след датата на неговото включване в списъка, при условие че:

а) това плащане е изискуемо по търговски договор, както и

б) компетентният орган на съответната държава-членка е установил, че плащането няма да бъде получено пряко или непряко от лице или образувание, включено в списъка в приложение II или IIa.

▼M10

Член 21а

1.  Чрез дерогация от член 14, компетентните органи на държавите членки, посочени на изброените в приложение III уебсайтове, може да разрешат при условията, които считат за подходящи:

а) трансфери от или чрез Централната банка на Сирия на финансови средства или икономически ресурси, получени и замразени след датата на нейното посочване, когато тези трансфери са свързани с извършването на дължими по конкретен търговски договор плащания; или

б) трансфери на финансови средства или икономически ресурси към или чрез Централната банка на Сирия, когато тези трансфери са свързани с извършването на дължими по конкретен търговски договор плащания,

при условие че компетентният орган на съответната държава членка е установил във всеки отделен случай, че плащането няма да бъде пряко или непряко получено от лице или образувание, посочено в приложение II или IIа, и че настоящият регламент не съдържа друга забрана за извършване на трансфера.

2.  Чрез дерогация от член 14, компетентните органи на държавите членки, посочени на изброените в приложение III уебсайтове, може да разрешат при условията, които считат за подходящи, трансфери от или чрез Централната банка на Сирия на замразени финансови средства или икономически ресурси, които имат за цел да осигурят на финансови институции под юрисдикцията на държавите членки ликвидност за финансиране на търговията.

▼M13

Член 21б

Член 14, параграф 2 не възпрепятства действия и операции, извършвани по отношение на Syrian Arab Airlines единствено с цел да се евакуират граждани на Съюза и членове на техните семейства от Сирия.

▼M17

Член 21в

1.  Чрез дерогация от член 14, компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да разрешат при условия, които сметнат за необходими:

а) трансфер от Сирийската търговска банка или чрез нея на финансови средства или икономически ресурси, получени извън територията на Съюза и замразени след датата на вписването от страна на банката, ако трансферът се отнася до плащане, изискуемо във връзка с конкретен търговски договор за медицински доставки, храна, подслон, санитарни или хигиенни материали за гражданска употреба; или

б) трансфер на финансови средства или икономически ресурси с произход извън територията на Съюза до Сирийската търговска банка или чрез нея, ако трансферът се отнася до плащане, изискуемо във връзка с конкретен търговски договор за медицински доставки, храна, подслон, санитарни или хигиенни материали за гражданска употреба;

при условие че компетентният орган на съответната държава членка е установил, при разглеждане на всеки отделен случай, че плащането няма да бъде получено пряко или непряко от лице или образувание, включено в списъка в приложение II или IIa, и при условие че трансферът не е забранен по друга причина съгласно настоящия регламент.

2.  Съответната държава членка информира другите държави членки и Комисията в срок от четири седмици за всяко разрешение, издадено съгласно настоящия член.

▼B

Член 22

Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, направени добросъвестно въз основа на обстоятелството, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не поражда никаква отговорност за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който го извършва, нито за техните ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.ГЛАВА VI

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ

Член 23

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ):

а) няма право да прави плащания по или във връзка със съществуващи кредитни споразумения, сключени между държавата Сирия или публичен орган на тази държава и ЕИБ; както и

б) спира действието на всички съществуващи договори за услуги за техническа помощ, свързани с проекти в Сирия, финансирани по линия на кредитните споразумения по буква а), които носят пряка или косвена полза на държавата Сирия или на публичен орган на тази държава

Член 24

Забранява се:

а) продажбата или покупката, пряко или непряко, на сирийски държавни облигации или гарантирани от държавата облигации, издадени след 19 януари 2012 г., на или от:

i) сирийската държава или нейното правителство, както и нейните публични органи, дружества и агенции;

ii) сирийска кредитна или финансова институция;

iii) физическо или юридическо лице, образувание или орган, действащи от името или под ръководството на юридическо лице, образувание или орган по подточка i) или ii);

iv) юридическо лице, образувание или орган, притежавани или контролирани от лице, образувание или орган по подточка i), ii) или iii);

б) предоставянето на лице, образувание или орган по буква а) на брокерски услуги във връзка със сирийски държавни облигации или гарантирани от държавата облигации, издадени след 19 януари 2012 г.;

в) оказване на съдействие на лице, образувание или орган по буква а) при емитирането на сирийски държавни облигации или гарантирани от държавата облигации чрез предоставяне на брокерски услуги, реклама или други услуги във връзка с такива облигации.

Член 25

1.  Забранява се на кредитни и финансови институции, попадащи в приложното поле на член 35, да предприемат следното:

а) откриване на нова банкова сметка в сирийска кредитна или финансова институция;

б) установяване на нови кореспондентски банкови отношения със сирийска кредитна или финансова институция;

в) откриване на нови представителства в Сирия или установяване на нови клонове или дъщерни дружества в Сирия;

г) създаване на нови съвместни предприятия със сирийски кредитни или финансови институции;

2.  Забранява се:

а) предоставянето на разрешение за откриване на представителство или за създаване в Съюза на клон или дъщерно дружество на сирийска кредитна или финансова институция;

б) сключването на споразумения за сметка или от името на сирийска кредитна или финансова институция, свързано с откриването на представителство или със създаването на клон или дъщерно дружество в Съюза;

в) предоставянето на разрешение за поемане и продължаване на стопанската дейност на кредитна или финансова институция или каквато и да е друга стопанска дейност, за която се изисква предварително разрешение, от страна на представителство, клон или дъщерно дружество на сирийска кредитна или финансова институция, ако това представителство, клон или дъщерно дружество не е било действащо преди 19 януари 2012 г.;

г) придобиването или увеличаването на участие или придобиването на всякакъв друг вид участие в кредитна или финансова институция, попадаща в приложното поле на член 35, от страна на сирийска кредитна или финансова институция.

▼M16

Член 25a

1.  Чрез дерогация от член 25, параграф 1, букви а) и в) компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение III, могат да предоставят, при реда и условията, които смятат за уместни, разрешение за откриване на нова банкова сметка или ново представителство или за установяване на нови клонове и дъщерни дружества, като се спазват следните условия:

а) въз основа на наличната информация, включително информацията предоставена от лицето, образуванието или органа, търсещи разрешение, компетентният орган е определил, че може да се направи извод, че:

i) съответните дейности са с цел предоставяне на помощ на сирийското цивилно население, по-специално за посрещане на хуманитарни нужди, оказване на помощ за предоставяне на основни услуги, извършване на реконструкция или възстановяване на икономическа дейност, или други граждански цели;

ii) съответните дейности не предоставят финансови средства или икономически ресурси пряко или косвено на разположение или в полза налице, образувание или орган от посочените в член 14;

iii) съответните дейности не нарушават никоя от забраните, установени в настоящия регламент;

б) съответната държава-членка предварително се е консултирал с лицето, образуванието или органа, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили по отношение на, inter alia:

i) определеното от компетентния орган по буква а), подточки i) ii);

ii) наличността на информация, указваща че съответните дейности биха могли да доведат до осигуряването на средства или икономически ресурси, пряко или непряко, за или в полза на лице, образувание или орган, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 или в член 2 от Регламент (ЕО) № 881/2002;

и лицето, образуванието или органът, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили са дали своето становище на съответната държава-членка.

в) При липса на становище от лицето, образуванието или органът, посочени от сирийската Национална коалиция на опозиционните и революционните сили в рамките на 30 дни след отправяне на искането до него, компетентният орган може да пристъпи към произнасяне за издаване или неиздаване на разрешение.

2.  При прилагане на условията по параграф 1, букви а) и б), компетентният орган изисква съответната информация относно използването на даденото разрешение, включително информация за целта на дейностите и участниците в тях.

3.  Съответната държава-членка информира в срок от две седмици останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия член.

▼B

Член 26

1.  Забранява се:

а) предоставянето на застрахователни или презастрахователни услуги на:

i) сирийската държава, нейното правителство, публични органи, дружества или агенции; или

ii) физическо или юридическо лице, образувание или орган в случаите, когато действат от името или под ръководството на юридическо лице, образувание или орган по подточка i).

б) съзнателното и преднамерено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните по буква а).

2.  Параграф 1, буква а) не се прилага за предоставянето на услуги за задължително застраховане или застраховане за гражданска отговорност на сирийски лица, образувания или органи, установени в Съюза, или предоставянето на застрахователни услуги на сирийски дипломатически или консулски представителства в Съюза.

3.  Параграф 1, буква а), подточка ii) не се прилага за предоставянето на застрахователни услуги, включително за здравни застраховки и застраховки за пътуване, на физически лица, действащи в лично качество, както и на свързаните с тях презастрахователни услуги.

Параграф 1, буква а), подточка ii) не възпрепятства предоставянето на застрахователни или презастрахователни услуги на собственик на плавателен съд, въздухоплавателно или превозно средство, наето от лице, образувание или орган по параграф 1, буква а), подточка i), който не е посочен в приложение II или IIa.

За целите на параграф 1, буква а), подточка ii) не се счита, че дадено лице, образувание или орган действа под ръководството на лице, образувание или орган по параграф 1, буква а), подточка i), в случаите когато ръководството е за целите на докуването, товаренето, разтоварването или безопасното транзитно преминаване на плавателен съд или въздухоплавателно средство, намиращи се временно във водите или въздушното пространство на Сирия.

4.  С настоящия член се забранява удължаването на срока или подновяването на споразумения за застраховане и презастраховане, сключени преди 19 януари 2012 г. (освен когато има предишно договорно задължение за застрахователя или презастрахователя да приеме удължаване на срока или подновяване на полица), като същевременно — при спазване на член 14, параграф 2 — не се забранява изпълнението на споразумения, сключени преди тази дата.

▼M13ГЛАВА VIА

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ТРАНСПОРТА

Член 26а

1.  Забранява се в съответствие с международното право приемането или предоставянето на достъп до летищата на Съюза за всички полети за превоз изключително на товари, извършвани от сирийски въздушни превозвачи, и всички полети, извършвани от Syrian Arab Airlines, освен когато:

а) въздухоплавателното средство е заето с нередовни международни въздушни услуги и извършва кацане с нетърговска цел; или

б) въздухоплавателното средство е заето с редовни международни въздушни услуги и извършва кацане с нетърговска цел,

както е предвидено в чикагската Конвенция за международно гражданско въздухоплаване или в Международното споразумение за транзитни въздухоплавателни услуги.

2.  Параграф 1 не се прилага за полети, необходими единствено с цел да се евакуират граждани на Съюза и членове на техните семейства от Сирия.

3.  Забранява се участието, съзнателно или несъзнателно, в дейности, чийто предмет или ефект се състои в заобикалянето на забраната, посочена в параграф 1.

▼BГЛАВА VII

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

▼M24

Член 27

1.  Не се удовлетворяват никакви искове във връзка с договори или трансакции, чието изпълнение е засегнато пряко или непряко, изцяло или частично от мерките, наложени с настоящия регламент, включително искове за обезщетение или други искове от този вид, като искове за компенсация или искове във връзка с гаранция, по-специално искове за удължаване на сроковете или за изплащане на обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално на финансова гаранция или финансово обезщетение, независимо от формата, предявени от:

а) лица, образувания или органи, включени в списъка в приложение II или IIa;

б) всички други сирийски лица, образувания или органи, включително сирийското правителство;

в) всички лица, образувания или органи, действащи чрез или от името на едно от лицата, образуванията или органите, посочени в буква а) или буква б).

2.  Във всяко производство за изпълнение по подаден иск, тежестта на доказването, че неговото удовлетворяване не е забранено съгласно параграф 1, е за лицето, което търси изпълнение по съответния иск.

3.  Настоящият член не засяга правото на лицата, образуванията и органите, посочени в параграф 1, на съдебен контрол за законосъобразност на неизпълнението на договорни задължения в съответствие с настоящия регламент.

▼M24

Член 27a

Забранява се съзнателното и умишленото участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на разпоредбите на членове 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 11, 11а, 11б, 11в, 12, 13, 14, 24, 25, 26 и 26а.

▼B

Член 28

Забраните, установени в настоящия регламент, не пораждат отговорност от какъвто и да е характер за съответните физически или юридически лица, образувания или органи, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще са в нарушение на съответната забрана.

Член 29

1.  Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образувания или органи:

а) незабавно предоставят на компетентния орган на държавата-членка, в която пребивават или са разположени, посочен в уебсайтовете, изброени в приложение III, всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като сметки и суми, замразени в съответствие с член 14, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавите-членки; както и

б) сътрудничат с компетентния орган при всякакви проверки на тази информация.

2.  Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

Член 30

Държавите-членки и Комисията незабавно се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всякаква друга информация от значение, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, по-специално информация по отношение на нарушенията и проблемите с изпълнението, както и по отношение на решенията, постановени от национални съдилища.

Член 31

На Комисията се предоставят правомощия да изменя приложение III въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки.

Член 32

1.  Когато Съветът реши да наложи по отношение на физическо или юридическо лице, образувание или орган мерките, посочени в член 14, той изменя съответно приложение II или IIa.

▼M31

2.  Съветът уведомява засегнатото лице, образувание или орган за решението си за включване в списъка, посочено в параграф 1 от настоящия член, включително за основанията за това, пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да се предостави възможност на това лице, образувание или орган да представи възражения. По-специално когато лице, образувание или орган са включени в списъка в приложение II на основание, че попада в една от категориите лица, образувания или органи, определени в член 15, параграф 1а, лицето, образуванието или органът може да представи доказателства и възражения, че макар и да попада в такава категория, то счита, че включването му в списъка не е обосновано.

▼B

3.  Когато има представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът прави преглед на решението си и информира физическото или юридическото лице, образуванието или органа съответно.

4.  Списъците в приложения II и IIa се актуализират на редовни интервали от време и най-малко на всеки 12 месеца.

Член 33

1.  Държавите-членки установяват система от санкции, приложими при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.  държавите-членки съобщават тези правила на Комисията незабавно след 19 януари 2012 г. и я уведомяват за всякакви последващи изменения.

Член 34

Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване и информиране на Комисията или се предвижда друг вид кореспонденция с нея, адресът и останалите данни за връзка, които следва да се използват за тази цел, са посочените в приложение III.

Член 35

Настоящият регламент се прилага:

а) на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

б) на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава-членка;

в) спрямо всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава-членка;

г) спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган, създадени или учредени съгласно законодателството на държава-членка;

е) спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.

Член 36

Регламент (ЕС) № 442/2011 се отменя.

Член 37

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M16 —————

▼M5
ПРИЛОЖЕНИЕ Ia

СПИСЪК НА ОБОРУДВАНЕТО, СТОКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2а

ЧАСТ 1

Уводни бележки

1. Тази част включва стоките, софтуера и технологиите, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009 ( 12 ).

2. Освен ако не е посочено друго, референтните номера, използвани в колоната по-долу, озаглавена „№“,се отнасят до номера от контролния списък, а колоната по-долу, озаглавена „Описание“, се отнася до описанията на изделията с двойна употреба, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

3. Определенията на термини в „единични кавички“ са дадени в техническата бележка към съответното изделие.

4. Определенията на термините в двойни кавички („“) са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

Общи бележки

1. Мерките за контрол, съдържащи се в настоящото приложение, не следва да се обезсилват чрез износа на стоки, които не са предмет на контрол (включително инсталации), съдържащи една или повече контролирани съставни части, когато тези съставни части са основният елемент на стоките и на практика могат да бъдат отделени от тях или използвани за други цели.

Бележка:   При вземане на решение дали контролираната съставна част (контролираните съставни части) следва да се разглеждат като основен елемент, е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от контролираната съставна част (контролираните съставни части) основен елемент на доставяните стоки.

2. Изделията, фигуриращи в настоящото приложение, могат да бъдат както нови, така и употребявани.

Обща бележка относно технологиите (ОБТ)

(Следва да се чете в съчетание с раздел B от настоящата част)

1. Продажбата, доставката, трансферът или износът на „технологиите“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоки, чиято продажба, доставка, трансфер или износ са контролирани съгласно раздели А, B, C и D от настоящата част, се контролират в съответствие с разпоредбите на раздел E.

2. „Технологията“, „необходима“ за „разработването“, „производството“ или „използването“ на контролирани стоки, остават под контрол, дори когато са приложими за неконтролирани стоки.

3. Контролът не се прилага по отношение на „технологии“, които са минимално необходими за инсталиране, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, които не са контролирани или чийто износ е бил разрешен в съответствие с настоящия регламент.

4. Мерките за контрол върху трансфера на „технологии“ не важат по отношение на информация, която е „обществено достояние“, „основни научни изследвания“ или по отношение на минимално необходимата информация за кандидатстване за патент.

A.    ОБОРУДВАНЕОписание

I.B.1A004

Защитно и детекторно оборудване и компоненти, различни от описаните в мерките за контрол на военните стоки, както следва:

a.  Противогази, филтърни кутии и оборудване за обеззаразяване към тях, проектирани или модифицирани за защита срещу някое от следните, и специално проектирани компоненти за тях:

1.  биологични агенти „пригодени за използване във война“;

2.  радиоактивни материали „пригодени за използване във война“;

3.  бойни отровни вещества (CW/БОВ); или

4.  „вещества за борба с масови безредици“, в т.ч.:

a.  aα-бромбензенацетонитрил, (бромбензил цианид) (CA)(CAS 5798-79-8);

b.  [(2-хлорофенил) метилен] пропандинитрил, (o-хлорбензилиденмалононитрил) (CS) (CAS 2698—41—1);

c.  2-хлоро-1-фенилетанон, фенилалкил хлорид (ω-хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4);

d.  Дибенз-(b, f)-1,4-оксазепин (CR) (CAS 257-07-8);

e.  10-хлоро-5,10-дихидрофенарсазин, (фенарсазинхлорид), (адамсит) (DM), (CAS № 578-94-9);

f.  N-нонаноилморфолин, (MPA) (CAS № 5299-64-9);

b.  Защитни костюми, ръкавици и обувки, проектирани или модифицирани за защита срещу някое от следните:

1.  биологични агенти „пригодени за използване във война“;

2.  радиоактивни материали „пригодени за използване във война“; или

3.  бойни отровни вещества (CW/БОВ);

c.  Системи, специално проектирани или модифицирани за откриване или идентифициране на някое от следните и специално проектирани компоненти за тях:

1.  биологични агенти „пригодени за използване във война“;

2.  радиоактивни материали „пригодени за използване във война“; или

3.  бойни отровни вещества (CW/БОВ).

d.  Електронно оборудване, проектирано за автоматично откриване или установяване на наличие на остатъци от „взривни“ вещества и използващо техники за „откриване на следи“ (напр. повърхностни акустични вълни, спектрометрия на движението на йоните, спектрометрия на диференциалното движение, спектрометрия на масата).

Техническа бележка:

„Откриване на следи“ се дефинира като способността за откриване на по-малко от 1 ppm пара или 1 mg твърдо или течно вещество.

Забележка 1:  1A004.d. не контролира оборудване, специално проектирано за лабораторно използване.

Забележка 2:  1A004.d. не контролира контролни пунктове за проверка на сигурността с преминаване без контакт.

Бележка:  1A004 не контролира:

a.  Личните радиодозиметри;

b.  Оборудване, тясно специализирано за защита срещу опасности, характерни за безопасността на жилищата или гражданската промишленост, включително:

1.  минно дело;

2.  кариери;

3.  селско стопанство;

4.  фармация;

5.  хуманна медицина;

6.  ветеринарна медицина;

7.  защита на околната среда;

8.  управление на отпадъците;

9.  хранително-вкусовата промишленост.

Технически бележки:

1А004 включва оборудване и компоненти, които са били определени като ефикасни, били са изпитани съгласно националните стандарти или за които по друг начин е било доказано, че са ефикасни, при идентифицирането или защитата срещу радиоактивни материали, „пригодени за използване във война“, биологични агенти, „пригодени за използване във война“, бойни отровни вещества, „симуланти“ или „вещества за борба с масови безредици“, дори когато това оборудване или компоненти се използват за гражданската промишленост, напр. минно дело, кариери, селско стопанство, фармация, хуманна и ветеринарна медицина, защита на околната среда, управление на отпадъците или хранително-вкусова промишленост.

„Симулант“ е вещество или материал, който се използва вместо токсичен агент (химически или биологичен) за обучение, изследвания, тестове или оценка.

I.B.9A012

„Безпилотни летателни апарати“ („UAVs/БЛА“), свързани системи, оборудване и компоненти за тях, както следва:

а.  „БЛА“, притежаващи някои от следните:

1.  Възможност за автономно управление на полета и навигация (напр. автопилот с инерционна система за навигация); или

2.  Възможност за управление на полета извън обхвата на пряката видимост, включващо действие на човек оператор (напр. телевизуално управление от разстояние);

b.  Свързани системи, оборудване и компоненти, както следва:

1.  Оборудване, специално проектирано за дистанционно управление на „БЛА“, описано в 9А012.a.;

2.  Системи за навигация, положение, насочване или управление, различни от описаните в 7A от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009, специално проектирани за предоставяне на възможност за автономно управление на полета или навигация на „БЛА“, описани в 9А012.a.;

3.  Оборудване и компоненти, специално разработени за превръщане на пилотирано „въздухоплавателно средство“ в „БЛА“, описани в 9А012.a.

4.  Въздушни бутални и ротационни двигатели с вътрешно горене, специално проектирани или модифицирани за употреба на „UAVs/БЛА“ при височина над 50 000 фута (15 240 метра).

I.B.9A350

Разпръскващи системи или системи, създаващи мъгла, специално проектирани или модифицирани за монтиране на летателни апарати, „летателни апарати, по-леки от въздуха“ или безпилотни летателни апарати, и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

Окомплектовани разпръскващи системи или системи, създаващи мъгла, способни да доставят от течна суспенсия първоначална капчица „VMD“, по-малка от 50 μm при скорост на потока, по-голяма от два литра в минута;

Спрей надлъжник или редици аерозол генериращи елементи, способни да доставят от течна суспенсия първоначална капчица „VMD“, по-малка от 50 μm, при скорост на потока, по-голяма от два литра в минута;

Аерозол генериращи елементи, специално разработени за монтиране в системи, описани в 9A350.a. и b.

Бележка:  Аерозолгенериращи елементи са устройства, специално проектирани или модифицирани за монтиране на въздухоплавателни средства, такива като дюзи, въртящи се барабанни атоматизатори и подобни устройства.

Бележка:  9A350 не контролира разпръскващи системи или системи, създаващи мъгла, и компоненти, за които е доказано, че не могат да разпространяват биологични агенти под формата на заразни аерозоли.

Технически бележки:

1.  Размерът на капчиците за разпръскващо оборудване или дюзи, специално проектирани за употреба от въздухоплавателни средства, „по-леки от въздуха, летателни апарати“ или безпилотни летателни апарати, би трябвало да се измерва с използване на което и да е от следните:

a.  Доплер-лазерен метод;

b.  Дифракционен метод, използващ насочващ лазер.

2.  В 9A350 „VMD“ означава обемен медианен диаметър, който за базирани на вода системи се равнява на медианен диаметър за маса (ММД).

B.    ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ПРОИЗВОДСТВООписание

I.B.2B350

Химически производствени инсталации, оборудване и компоненти, както следва:

a.  Реакторни съдове или реактори, със или без бъркалки, с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,1 m3 (100 литра) и по-малък от 20 m3 (20 000 литра), при който всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания/ите или съхранявания/ите химикал/и са изработени от някои от следните материали:

1.  „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.  Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор);

3.  Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.  Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

5.  Тантал или танталови „сплави“;

6.  Титан или титанови „сплави“;

7.  Цирконий или циркониеви „сплави“; или

8.  Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

b.  Бъркалки за използване в реакторни съдове или реактори, описани в 2B350.а.; и ротори, витла или оси, изработени за такива бъркалки, при които всички повърхности на смесителя, които влизат в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от някои от изброените по-долу материали:

1.  „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.  Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор);

3.  Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.  Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

5.  Тантал или танталови „сплави“;

6.  Титан или титанови „сплави“;

7.  Цирконий или циркониеви „сплави“; или

8.  Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

c.  Резервоари за съхранение, контейнери или колектори с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,1 m3 (100 литра), при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания/ите или съхранявания/ите химикал/и са изработени от някои от следните материали:

1.  „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.  Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор);

3.  Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.  Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

5.  Тантал или танталови „сплави“;

6.  Титан или титанови „сплави“;

7.  Цирконий или циркониеви „сплави“; или

8.  Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

d.  Топлообменници или кондензатори с топлоотдаваща площ, по-голяма от 0,15 m2 и по-малка от 20 m2; и тръби, плочи, серпентини или блокове (сърцевини), изработени за тези топлообменници, или кондензатори, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1.  „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.  Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор);

3.  Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.  Графит или „въглероден графит“;

5.  Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

6.  Тантал или танталови „сплави“;

7.  Титан или титанови „сплави“;

8.  Цирконий или циркониеви „сплави“;

9.  Силициев карбид;

10.  Титанов карбид; или

11.  Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

e.  Дестилационни или абсорбционни колони с вътрешен диаметър, по-голям от 0,1 m; и разпределители на течност, разпределители на пара или колектори на течност, разработени за такова оборудване, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някой от следните материали:

1.  „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.  Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор);

3.  Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.  Графит или „въглероден графит“;

5.  Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

6.  Тантал или танталови „сплави“;

7.  Титан или титанови „сплави“;

8.  Цирконий или циркониеви „сплави“; или

9.  Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

f.  Дозиращи устройства с дистанционно управление, при което всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1.  „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром; или

2.  Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

g.  Клапани и вентили с „номинални размери“ (номинално сечение) от 10 mm или по-големи и техните тела или предварително заложени втулки в кожуха, разработени за тези клапани, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1.  „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.  Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор);

3.  Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.  Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

5.  Тантал или танталови „сплави“;

6.  Титан или титанови „сплави“;

7.  Цирконий или циркониеви „сплави“;

8.  Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“; или

9.  Керамични материали, както следва:

a.  Силициев карбид с чистота от 80 % или повече в тегловно отношение;

b.  Алуминиев оксид (двуалуминиев триоксид) с чистота от 99,9 % или повече в тегловно отношение;

c.  Циркониев оксид (цирконий);

Техническа бележка:

„Номиналният размер“ се определя като по-малкия от диаметрите при входа и изхода.

h.  Многостенни тръбопроводи, включващи детектори за установяване на течове, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(те) или съхранявания(те) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1.  „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.  Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор);

3.  Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.  Графит или „въглероден графит“;

5.  Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

6.  Тантал или танталови „сплави“;

7.  Титан или титанови „сплави“;

8.  Цирконий или циркониеви „сплави“; или

9.  Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

i.  Многосалникови и безсалникови помпи, при които максималната пропускателна способност, специфицирана от производителя е по-голяма от 0,6 m3/час, или вакуумни помпи с максималната пропускателна способност, специфицирана от производителя, е над 5 m3/час (при стандартни температурни условия от (273 К (0 °C) и налягане (101,3 kPa); и кутии (корпуси на помпи), заготовки на обшивки, лопатки, ротори или жигльори за тези помпи, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработваното(ите) химично(и) вещество(а), са изработени от някой от следните материали:

1.  „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.  Керамика;

3.  Феросиликон (железни сплави с високо съдържание на силикон);

4.  Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с тегловно съдържание на повече от 35 % флуор);

5.  Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

6.  Графит или „въглероден графит“;

7.  Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

8.  Тантал или танталови „сплави“;

9.  Титан или титанови „сплави“;

10.  Цирконий или циркониеви „сплави“; или

11.  Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

j.  Пещи за обезвреждане на химикали, проектирани да унищожават химикалите специфицирани в 1C350, снабдени със специално проектирани системи за подаване на отпадъци, специални обработващи устройства и средна температура на горивната камера, по-голяма от 1 273 К (1 000 °С), при които всички повърхности от системите за подаване на отпадъци, влизащи в пряко съприкосновение с отпадъците, са изработени от или покрити с някои от следните материали:

1.  „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.  Керамика; или

3.  Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

Технически бележки:

1.  „Въглероден графит“ е съединение от аморфен въглерод и графит, в което съдържанието на графит е 8 % или повече в тегловно отношение.

2.  По отношение на изброените по-горе материали терминът „сплав“, когато не е посочена специфичната концентрация на елементите, се смята, че се отнася за сплави, които съдържат идентифицирания метал в по-високи тегловни проценти, отколкото всеки друг елемент.

I.B.2B351

Системи за следене на отровни газове и предназначените им за откриване на отровни газове компоненти, които са различни от описаните в 1А004, както следва; и детектори; сензорни устройства; и сменяеми сензорни патрони за тях:

a.  Проектирани за непрекъснато действие и годни да откриват химически бойни отровни вещества или химикали, описани в 1C350, при концентрации по-ниски от 0,3 mg/m3; или

b.  Проектирани за откриване на дейност, потискаща (инхибираща) холинистеразната активност.

I.B.2B352

Оборудване, което може да се използва при обработка на биологически вещества, както следва:

a.  Окомплектовани съоръжения за биологическа херметизация при ниво на херметизация (съхранение) Р3, Р4;

Техническа бележка:

Равнищата на херметизация (съхранение) Р3 или Р4 (BL3, BL4, L3, L4) са цитирани съгласно Наръчника на СЗО за биологична сигурност на лабораториите (3-то издание, Женева, 2004 г.).

b.  Ферментатори с възможности за култивиране на патогенни „микроорганизми“, вируси или способни да произвеждат токсини, без аерозолно разпространение, с общ капацитет от 20 литра или по-голям;

Техническа бележка:

Съдовете за ферментация включват биореактори, хемостати и системи с непрекъсната проточност.

c.  Центрофужни сепаратори, с възможности за непрекъснато разделяне без аерозолно разпространение, имащи всички изброени характеристики:

1.  Дебит над 100 литра на час;

2.  Компоненти от полирана неръждаема стомана или титан;

3.  Едно или повече паронепроницаеми уплътнени съединения в зоната на херметизация (съхранение); както и

4.  Способни на стерилизация с пара in-situ в затворено състояние;

Техническа бележка:

Центрофужните сепаратори включват декантаторите.

d.  Филтриращо оборудване за напречен (тангенциален) поток и компоненти, както следва:

1.  Компоненти за филтриращо оборудване за напречен (тангенциален) поток за разделяне на патогенни микроорганизми, вируси, токсини или клетъчни култури, без разпространението на аерозоли, имащи всички от следните характеристики:

a.  Пълна филтрираща площ, равна или по-голяма от 1 m2; както и

b.  Имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

1.  С възможност да бъде стерилизирана или дезинфектирана in-situ; или

2.  Използващо филтриращи компоненти за едонкратна или единична употреба;

Техническа бележка:

В 2B352.d.1.b. стерилизиран означава отстраняването на всички жизнеспособни микроби от оборудването чрез използването на или физични (напр. пара) или химически агенти. Дезинфекциране означава унищожаването на потенциална микробна инфекциозна способност в оборудването чрез използването на химични агенти с бактерициден ефект. Дезинфекция и стерилизация се различават от хигиенизиране, като последното се отнася до процедури на почистване с цел да понижи микробното замърсяване на оборудването, без да постига непременно отстраняването на цялата микробна заразност или жизненост.

2.  Компоненти за филтриращо оборудване за напречен (тангенциален) поток (например модули, елементи, касети, глави, единици или пластини) с филтрираща площ равна на или по-голяма от 0,2 m2 за всеки компонент и проектирани за използване в оборудване за напречен (тангенциален) поток, описано в 2B352.d;

Бележка:  2B352.d. не контролира оборудване за обратна осмоза, както е определено от производителя.

e.  Оборудване за сушене чрез замразяване с възможност за стерилизация с пара, с капацитет на охлаждащия агрегат над 10 kg лед за 24 часа и по-малко от 1 000 kg лед за 24 часа;

f.  Защитно и изолиращо (херметизиращо) оборудване, както следва:

1.  Цели защитни или от две части (полу) скафандри, или капаци (похлупаци), зависещи от приток на външен въздух и функциониращи под положително налягане;

Забележка:  2B352.f.1. не се отнася за скафандрите, проектирани за употреба с оборудване за самостоятелно дишане.

2.  Камери или изолатори с биологическа защита клас III с аналогични експлоатационни стандарти;

Бележка:  В 2B352.f.2. изолаторите включват гъвкави изолатори, поглъщатели, анаеробни камери, сухи камери и чадъри за ламинарен поток (затворени с вертикален поток).

g.  Камери, проектирани за изпитвания с аерозоли с „микроорганизми“, вируси или „токсини“, с капацитет 1 m3 или по-голям.

C.    МАТЕРИАЛИОписание

I.B.1C350

Химикали, които могат да се използват като прекурсори за токсични химически вещества, както следва, и „химически смеси“, съдържащи един или повече от тях:

Бележка:  ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ И 1C450.

1.  Тиодигликол (111—48—8);

2.  Фосфорен оксихлорид (10025—87—3);

3.  Диметил метилфосфонат (756—79—6);

4.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА

Метил фосфонил дифлуорид (676—99—3);

5.  Метил фосфонил дихлорид (676—97—1);

6.  Диметил фосфит (DMP) (868—85—9);

7.  Фосфорен оксихлорид (7719—12—2);

8.  Триметил фосфит (TMP) (121—45—9);

9.  Тионил хлорид (7719-09-7);

10.  3-хидрокси1-метилпиперидин (3554—74—3);

11.  N,N- диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид (96—79—7);

12.  N,N- диизопропил-(бета)-аминоетан тиол (5842—07—9);

13.  3-хиноклидинол (1619—34—7);

14.  Калиев флуорид (7789—23—3);

15.  2-Хлороетанол (107-07-3);

16.  Диметиламин (124—40—3);

17.  Диетил етилфосфонат (78—38—6);

18.  Диетил-N,N-диметилфосфорамидат (2404-03-7);

19.  Диетил фосфит (762—04—9);

20.  Диметиламин хидрохлорид (506—59—2);

21.  Етил фосфинил дихлорид (1498—40—4);

22.  Етил фосфонил дихлорид (1066—50—8);

23.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА

Метил фосфонил дифлуорид (753—98—0);

24.  Водороден флуорид (7664—39—3);

25.  Метил бензилат (76—89—1);

26.  Метил фосфонил дихлорид (676—83—5);

27.  N,N-диизопропил-(бета)-амино етанол (96—80—0);

28.  Пинаколинов алкохол (464—07—3);

29.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА

O-етил-2-диизопропиламиноетил метил фосфонит (QL) (57856-11-8);

30.  Триетил фосфит (122—52—1);

31.  Арсенов трихлорид (7784—34—1);

32.  Бензилова киселина (76—93—7);

33.  Диетил метилфосфонит (15715—41—0);

34.  Диметил метилфосфонат (6163—75—3);

35.  Етил фосфинил дифлуорид (430—78—4);

36.  Метил фосфинил дифлуорид (753—59—3);

37.  3-хиноклидон (3731—38—2);

38.  Фосфорен пентахлорид (10026—13—8);

39.  Пинаколон (75—97—8);

40.  Калиев цианид (151—50—8);

41.  Калиев бифлуорид (7789—29—9);

42.  Амониев хидроген флуорид или амониев бифлуорид (1341—49—7);

43.  Калиев флуорид (7681—49—4);

44.  Натриев бифлуорид (1333—83—1);

45.  Натриев цианид (143—33—9);

46.  Триетаноламин (102—71—6);

47.  Фосфорен пентасулфид (1314—80—3);

48.  Ди-изопропиламин (108—18—9);

49.  Диетиламиноетанол (100—37—8);

50.  Натриев сулфид (1313—82—2);

51.  Серен монохлорид (10025—67—9);

52.  Серен дихлорид (10545—99—0);

53.  Триетаноламин хидрохлорид (637—39—8);

54.  N,N- диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид (4261—68—1);

55.  Метилфосфорна киселина (993—13—5);

56.  Диметил метилфосфонат (683—08—9);

57.  N,N-диметиламинофосфорил дихлорид (677—43—0);

58.  Триизопропил фосфит (116—17—6);

59.  Етилдиетаноламин (139—87—7);

60.  O,O-диетил фосфоротиоат (2465—65—8);

61.  O,O-диетил фосфородитиоат (298–06—6);

62.  Натриев хексафлуоросиликат (16893—85—9);

63.  Метилфосфонотиоик дихлорид (676—98—2);

Забележка 1:  При износ за „Държави, които не са страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 и .63, и в които нито един от изброените химикали не е повече от 10 % от теглото на сместа.

Забележка 2:  1C350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 и .62, в които нито един от изброените химикали не е повече от 30 % от теглото на сместа.

Забележка 3:  1C350 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.

I.B.1C351

Човешки патогенни микроорганизми, зоонози и „токсини“, както следва:

а.  Вируси, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.  Вирус „Andes“;

2.  Вирус „Chapare“;

3.  Chikungunya virus — вирус „Чикунгуня“;

4.  Вирус „Choclo“;

5.  Вирус на Конго-кримска хеморагична треска;

6.  Dengue fever virus — вирус на треска „Денга“;

7.  Вирус „Dobrava-Belgrade“;

8.  Вирус на източен конски енцефалит;

9.  Ebola virus — вирус „Ебола“;

10.  Вирус „Guanarito“;

11.  Hantaan virus — вирус „Хантаан“ („Ханта“ вирус);

12.  Вирус „Hendra“ (Equine morbillivirus);

13.  Вирус на японския енцефалит;

14.  Junin virus — вирус „Джунин“;

15.  Kyasanur Forest virus — вирус „Kyasanur Forest“;

16.  Вирус „Laguna Negra“;

17.  Lassa fever virus — вирус на треска „Ласса“;

18.  Louping ill virus — вирус „Louping ill“;

19.  Вирус „Lujo“;

20.  Lymphocytic choriomeningitis virus — вирус на лимфоцитен хориоменингит;

21.  Machupo virus — вирус „Мачупо“;

22.  Marburg virus — вирус „Марбург“;

23.  Вирус на маймунска шарка;

24.  Енцефалитен вирус „Murray Valley“;

25.  Вирус „Nipah“

26.  Вирус на омска хеморагична треска;

27.  Вирус „Oropouche“;

28.  Вирус „Powassan“;

29.  Rift Valley fever virus — вирус на треската „Рифт Вали“;

30.  Вирус „Rocio“;

31.  Вирус „Sabia“;

32.  Вирус „Seoul“;

33.  Вирус „Sin nombre“;

34.  Енцефалитен вирус „St Louis“;

35.  Вирус на пренасяния от кърлежи енцефалит (руски пролетно-летен вирус на енцефалит);

36.  Variola virus — вирус на вариола;

37.  Venezuelan equine encephalitis virus — вирус на венецуелския конски енцефалит;

38.  Вирус на западния конски енцефалит;

39.  Вирус на жълтата треска;

b.  Рикетсии, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.  Coxiella burnetti;

2.  Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);

3.  Rickettsia prowasecki (Rickettsia prowazeckii);

4.  Rickettsia rickettsii;

c.  Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.  Bacillus anthracis;

2.  Brucella abortus;

3.  Brucella melitensis;

4.  Brucella suis;

5.  Chlamidiya psittaci;

6.  Clostridium botulinum;

7.  Francisella tularensis;

8.  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.  Salmonella typhi;

11.  Shigella dysenteriae;

12.  Vibrio cholerae;

13.  Yersinia pestis;

14.  Типове, произвеждащи епсилон токсин на Clostridium perfringens;

15.  Ентерохеморагичен Escherichia coli, щам O157 и други щамове, произвеждащи веротоксин.

d.  „Токсини“ и „субединици на токсините“, както следва:

1.  Ботулинови токсини;

2.  Токсини на Clostridium perfringens;

3.  Конотоксин;

4.  Рицин;

5.  Сакситоксин;

6.  Токсин „Шига“;

7.  Токсини на Staphylococcus aureus;

8.  Тетродотоксин;

9.  Веротоксин и рибозомни дезактивиращи протеини от типа „Шига“;

10.  Микроцистин (циангинозин);

11.  Афлатоксини;

12.  Абрин;

13.  Холерен токсин;

14.  Токсин диацетоксисцирпенол;

15.  Т-2 токсин;

16.  НТ-2 токсин;

17.  Модексин;

18.  Волкенсин;

19.  Viscum album Lectin 1 (вискумин).

Бележка:  1C351.d. не контролира ботулиновите токсини или конотоксини във форма на продукт, който отговаря на всички изброени по-долу критерии:

1.  Явяват се фармацевтични препарати, предвидени за прилагане при хора при лечение на клинични състояния;

2.  Опаковани са предварително за разпространение като медицински препарати;

3.  Разрешени са от държавен орган за пускане в продажба като медицински препарати.

e.  Гъбички, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.  Coccidioides immitis;

2.  Coccidioides posadasii.

Бележка:  1C351 не контролира „ваксини“ или „имунотоксини“.

I.B.1C352

Животински патогени, както следва:

a.  Вируси, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.  Вирус на африканска чума по свинете;

2.  Вируси на птичия грип, които са:

a.  Неохарактеризирани; или

b.  Определени в приложение I(2) към Директива 2005/94/ЕО (1) като имащи висока патогенност, както следва:

1.  Вируси тип А с IVPI (интравенозен индекс на патогенност) в пилета на 6-седмична възраст, по-голям от 1,2; или

2.  Вируси тип А от субтип H5 или H7 с честоти на генома, систематизирани за многочислени аминокиселини при мястото на деление на хемоглутининовата молекула, подобни на тези, наблюдавани при другите НРАI вируси, индициращи, че хемоглутининовата молекула може да бъде разцепена от протеазата, съдържаща се в клетките на гостоприемника;

3.  Вируси на „син език“;

4.  Вируси на шапа;

5.  Вируси на шарка по козите;

6.  Вируси на херпес по свинете (болест на Aujeszky);

7.  Вируси на треска по свинете (вируси на холера по свинете);

8.  Вируси „Lyssa“;

9.  Вируси на нюкасълската болест;

10.  Вируси на чумата по дребните преживни животни;

11.  Свински ентеровирус тип 9 (вирус на мехурчестата (везикуларна) болест по свинете);

12.  Вируси на чумата по рогатия добитък;

13.  Вируси на шарка по овцете;

14.  Вируси на тешенската болест;

15.  Вируси на стоматит по мехура;

16.  Вируси на заразния нодуларен дерматит;

17.  Вируси на африканска чума по конете.

b.  Микоплазми, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.  Mycoplasma mycoides подвид mycoides SC (малка колония);

2.  Mycoplasma capricolum подвид capripneumoniae.

Бележка:  1C352 не контролира „ваксини“.

I.B.1 C353

Генетични елементи и генетично модифицирани организми, както следва:

a.  Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности на нуклеинови киселини, свързани с патогенността на организмите, описани в 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c, 1C351.e., 1C352 или 1C354;

b.  Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности на нуклеинови киселини, кодиращи който и да е от „токсините“, определени в 1C351.d., или техните „субединици на токсини“.

Технически бележки:

1.  Генетичните елементи включват, inter alia, хромозоми, геноми, плазмиди, транспосони и носители на инфекция, независимо дали са генетично модифицирани или не.

2.  Нуклеинови киселинни поредици, свързани с патогенността на които и да е от микроорганизмите, описани в 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 или 1C354, означава всяка една последователност, специфична за съответните описани микроорганизми, която:

a.  Сама по себе си или чрез своите транскрибирани или транслирани продукти значителна опасност за здравето на хората, животните или растенията; или

b.  Известно е, че подсилва способността на даден микроорганизъм или на каквито и да било други организми, в които той може да бъде вмъкнат или другояче интегриран, да уврежда сериозно здравето на хората, животните или растенията.

Бележка:  1C353 не се отнася за последователности от нуклеинови киселини, свързани с патогенността на ентерохеморагичен Escherichia coli, щам O157 и други щамове, произвеждащи веротоксин, различни от други, кодиращи за веротоксин или за негови субединици.

I.B.1C354

Растителни патогени, както следва:

a.  Вируси, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.  Картофен андийски латентен тимовирус;

2.  Картофен вретеновиден грудков вирусоид;

b.  Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:

1.  Xanthomonas albilineans;

2.  Xanthomonas campestris pv. citri, включително щамове, известни като Xanthomonas campestris pv. citri типове A, B, C, D, E или класифицирани по друг начин като Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia или Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

3.  Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4.  Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum or Corynebacterium Sepedonicum);

5.  Ralstonia solanacearum Races 2 и 3 (Pseudomonas solanacearum Races 2 и 3 или Burkholderia solanacearum Races 2 и 3);

c.  Гъбички, независимо дали са природни, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:

1.  Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.  Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.  Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.  Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici);

5.  Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.  Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Токсични химически вещества и токсични химически прекурсори, както следва, и „химически смеси“, съдържащи един или повече от тях:

Бележка:  N.B.:ВЖ. СЪЩО 1C350, 1C351.d. И МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

а.  Токсични химически вещества, както следва:

1.  амитон: O, O-диетил S-[2-(диетиламино)етил] фосфортиолат (78—53—5) и съответните му алкилирани или протонирани соли;

2.  ПФИБ: 1,1,3,3,3-пентафлуоро2-(трифлуорометил)1-пропен (382—21—8);

3.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ

ЗАBZ: 3-Хинуклидинил бензилат (6581—06—2);

4.  Фосген: карбонил дихлорид (75—44—5);

5.  Хлорциан (506—77—4);

6.  Циановодород (74—90—8);

7.  Хлорпикрин: Трихлоронитрометан (76-06-2);

Забележка 1:  За износ в „Държави, които не са страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.a.1. и .a.2, в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 1 % от теглото на сместа.

Забележка 2:  1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.а.4, .a.5, .a.6 и .a.7., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.

Забележка 3:  1C450 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.

b.  Токсични химически прекурсори, както следва:

1.  Химикали, с изключение на описаните в Мерки за контрол на военни стоки или в 1C350, съдържащи фосфорен атом, към който са свързани една метилова, етилова или пропилова (нормална или изо) група, но не и други въглеродни атоми;

Бележка:  1C450.b.1. не контролира фонофос: О-етил S-фенил етилфосфонотиолтионат (944—22—9);

2.  N, N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] амидодихалогенфосфати, различни от N,N-диметиламинофосфорил дихлорид;

Бележка:  Вж. 1C350.57. за N,N-диметиламинофосфорил дихлорид.

3.  Диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] N,N-Диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] амидофосфати, с изключение на Диетил-N,N-диметиламидофосфат, който е описан в 1C350;

4.  N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетил2-хлориди и съответните им протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид или N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид, които са описани в 1C350;

5.  N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормален или изо)] аминоетан2-оли и съответните протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетанол (96—80—0) и N,N-диетиламиноетанол (100—37—8), които са описани в 1C350;

Бележка:  1C450.b.5. не контролира следните вещества:

a.  N N-диметиламиноетанол (108—01—0) и съответните протонирани соли;

б.  Протонираните соли на N, N-диетиламиноетанол (100—37—8);

6.  N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетан2-тиоли и съответните им протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетан тиол, описан в 1C350;

7.  Вж. 1C350 за етилдиетаноламин (139—87—7);

8.  Метилдиетаноламин (105—59—9).

Забележка 1:  За износ в „Държави, които не са страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. и .b.6., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 10 % от теглото на сместа.

Забележка 2:  1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.б.8., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.

Забележка 3:  1C450 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.

(1)   Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16.

D.    СОФТУЕРОписание

I.B.1D003

„Софтуер“, специално проектиран или модифициран да позволи на оборудването да изпълнява функциите си, определени в 1A004.в. или 1А004.г.

I.B.2D351

„Софтуер“, различен от описания в 1D003, специално проектиран за „използване“ на оборудването, описано в 2B351.

I.B.9D001

„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“ на оборудване или „технология“, описана в 9A012.

I.B.9D002

„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „производство“ на оборудване, описано в 9A012.

E.    ТЕХНОЛОГИИОписание

I.B.1E001

„Технологии“, съгласно Общата бележка по технологиите, за „разработване“ или „производство“ на оборудването или материалите, описани в 1A004, 1C350 дo1C354 или 1C450.

I.B.2E001

„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработка“ на оборудването или „софтуера“, посочени в 2B350, 2B351, 2B352 или 2D351.

I.B.2E002

„Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „производство“ на оборудването, описано в 2B350, 2B351 или 2B352.

I.B.2E301

„Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „използване“ на изделията, описани в 2B350 до 2B352.

I.B.9E001

„Технологии“ в съответствие с Общата бележка за технологиите за „разработване“ на оборудване или „софтуер“, описани в 9A012 или 9A350.

I.B.9E002

„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „производство“ на оборудването, описано в 9A350.

I.B.9E101

„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „производство“ на „UAVs/БЛА“, описани в 9A012.

Техническа бележка:

В 9Е101.b. „БЛА“ означава безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km.

I.B.9E102

„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „използването“ на „UAVs/БЛА“, описани в 9A012.

Техническа бележка:

В 9Е101.b. „БЛА“ означава безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km.

ЧАСТ 2

Уводни бележки

1. Освен ако не е посочено друго, референтните номера, фигуриращи в колоната по-долу, озаглавена „Описание“, се отнасят до описанията на изделия с двойна употреба, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

2. Наличието на референтен номер в колоната, озаглавена „Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009“ означава, че характеристиките на стоката или технологията, посочени в колоната „Описание“, са извън параметрите, определени в описанието на съответното изделие с двойна употреба.

3. Определенията на термини в „единични кавички“ са дадени в техническата бележка към съответното изделие.

4. Определенията на термини в „двойни кавички“ са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

Общи бележки

1. Мерките за контрол, съдържащи се в настоящото приложение, не следва да се обезсилват чрез износа на стоки, които не са предмет на контрол (включително инсталации), съдържащи една или повече контролирани съставни части, когато тези съставни части са основният елемент на стоките и на практика могат да бъдат отделени от тях или използвани за други цели.

Бележка:   При вземане на решение дали контролираната съставна част (контролираните съставни части) следва да се разглеждат като основен елемент, е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от контролираната съставна част (контролираните съставни части) основен елемент на доставяните стоки.

2. Изделията, фигуриращи в настоящото приложение, могат да бъдат както нови, така и употребявани.

Обща бележка относно технологиите (ОБТ)

(Следва да се чете в съчетание с раздел B от част 1)

1. Продажбата, доставката, трансферът или износът на „технологиите“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоки, чиято продажба, доставка, трансфер или износ са контролирани съгласно раздел I.C.А от настоящата част, се контролират в съответствие с разпоредбите на раздел I.C.B от настоящата част.

2. „Технологията“, „необходима“ за „разработването“, „производството“ или „използването“ на контролирани стоки, остават под контрол, дори когато са приложими за неконтролирани стоки.

3. Контролът не се прилага по отношение на „технологии“, които са минимално необходими за инсталиране, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, които не са контролирани или чийто износ е бил разрешен в съответствие с настоящия регламент.

4. Мерките за контрол върху трансфера на „технологии“ не важат по отношение на информация, която е „обществено достояние“, „основни научни изследвания“ или по отношение на минимално необходимата информация за кандидатстване за патент.

I.C.A.    СТОКИ

(Материали и химикали)Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

I.C.A.001

Химикали с концентрация от 95 % и повече, както следва:

1.  етилен дихлорид, (CAS 107-06-2)

 

I.C.A.002

Химикали с концентрация от 95 % и повече, както следва:

1.  нитрометан, (CAS 75-52-5)

2.  пикринова кисиелина, (CAS 88-89-1)

 

I.C.A.003

Химикали с концентрация от 95 % и повече, както следва:

1.  алуминиев хлорид, (CAS 7446-70-0)

2.  арсеник, (CAS 7440-38-2)

3.  арсениев триоксид, (CAS 1327-53-3)

4.  бис (2-хлороетил) етиламин хидрохлорид, (CAS 3590-07-6)

5.  бис (2-хлороетил) метиламин хидрохлорид, (CAS 55-86-7)

6.  трис (2-хлороетил) метиламин хидрохлорид, (CAS 817-09-4)

 

I.C.B.    ТЕХНОЛОГИИB.001

„Технологии“, необходими за „разработването“, „производството“ или „използването“ на изделията в раздел I.C. А.

Техническа бележка:

Терминът „технологии“ включва и „софтуер“.

 
▼M31

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на физическите и юридическите лица, образувания или органи, посочени в член 14, член 15, параграф 1, буква а) и член 15, параграф 1а

▼C4A.  Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Bashar ( image) Al-Assad ( image)

Дата на раждане: 11 септември 1965 г.;

Място на раждане: Дамаск;

дипломатически паспорт № D1903

Президент на републиката; лице, разрешаващо и контролиращо репресиите срещу демонстрантите.

23.5.2011

▼M34

2.

Maher (image) (изв. още като Mahir) Al-Assad (image)

Дата на раждане: 8 декември 1967 г.;

Място на раждане: Дамаск

Дипломатически паспорт № 4138

Генерал-майор от 42-ра бригада и бивш бригаден командир на 4-та бронирана дивизия на армията

Член на сирийската армия със звание „полковник“ или с равностойно или по-високо звание на служба след май 2011 г.; генерал-майор от 42-ра бригада и бивш бригаден командир на 4-та бронирана дивизия на армията. Член на фамилията Assad; брат на президента Bashar Al-Assad.

9.5.2011 г.

▼M29

3.

Ali ( image) Mamluk ( image) (известен още като Mamlouk)

Дата на раждане: 19 февруари 1946 г.

Място на раждане: Дамаск;

Дипломатически паспорт № 983

Директор на Бюрото за национална сигурност. Бивш началник на Дирекция „Общо разузнаване“ на Сирия (General Intelligence Directorate, GID), свързан с насилието срещу демонстранти.

9.5.2011 г.

▼M34

4.

Atej (image) (изв. още като Atef, Atif) Najib (image) (изв. още като Najeeb)

Място на раждане: Jablah, Сирия

Бивш началник на дирекция „Политическа сигурност“ в Dara'a. Участва в репресиите срещу протестиращите. Член на фамилията Assad; братовчед на президента Bashar Al-Assad.

9.5.2011 г.

5.

Hafiz (image) Makhlouf (image) (изв. още като Hafez Makhlouf)

Дата на раждане: 2 април 1971 г.

Място на раждане: Дамаск

Дипломатически паспорт № 2246

Бивш полковник и началник на звено в дирекция „Общо разузнаване“, клон Дамаск, на служба след май 2011 г.; член на фамилията Makhlouf; братовчед на президента Bashar Al-Assad.

9.5.2011 г.

▼M29

6.

Muhammad ( image) Dib ( image) Zaytun ( image) (изв. още като Mohammed Dib Zeitoun и като Mohamed Dib Zeitun)

Дата на раждане: 20 май 1951 г.;

Място на раждане: Дамаск;

Дипломатически паспорт № D000001300

Началник на Дирекция „Общо разузнаване“ на Сирия (General Intelligence Directorate, GID); свързан с насилието срещу демонстранти.

9.5.2011 г.

▼M46

7.

Amjad ( image) Abbas ( image) (изв. още като Al-Abbas)

 

Началник на отдела за политическа сигурност в Banyas, участва в репресиите срещу протестиращите в Baida.

9.5.2011 г.

8.

Rami ( image) Makhlouf ( image)

Дата на раждане: 10 юли 1969 г.;

Място на раждане: Дамаск;

паспорт № 000098044,

номер на издаване 002-03-0015187

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси в секторите на телекомуникациите, финансовите услуги, транспорта и недвижимите имоти; има финансови интереси и/или заема висши и ръководни постове в Syriatel — водещия оператор на мобилни телефонни услуги в Сирия, и в инвестиционните фондове Al Mashreq, Bena Properties и Cham Holding.

Предоставя финансиране и подкрепа за сирийския режим посредством бизнес интересите си.

Влиятелен член е на семейство Makhlouf и е тясно свързан със семейство Assad; братовчед е на президента Bashar al-Assad.

9.5.2011 г.

9.

Abd Al-Fatah ( image) Qudsiyah ( image)

Дата на раждане: 1953 г.;

Място на раждане: Хама;

Дипломатически паспорт № D0005788

Офицер със звание „генерал-майор“ от сирийските въоръжени сили, на служба след май 2011 г.

Заместник-директор на службата за национална сигурност на партия Ba'ath. Бивш началник на сирийското военно разузнаване. Участва в жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия.

9.5.2011 г.

▼M34

10.

Jamil (image) (изв. още като Jameel) Hassan (image) (изв. още като al-Hassan)

Роден през 1953 г.

Място на раждане: Homs, Сирия

Началник на сирийското военновъздушно разузнаване

Офицер със звание „генерал-майор“ от сирийските военновъздушни сили на служба след май 2011 г. Началник на сирийското военновъздушно разузнаване на служба след май 2011 г. Отговорен за силовите репресии срещу цивилното население в Сирия.

9.5.2011 г.

▼M29 —————

▼M30 —————

▼M46

13.

Munzir ( image) (изв. още като Mundhir, Monzer) Jamil ( image) Al-Assad ( image)

Дата на раждане: 1 март 1961 г.;

Място на раждане: Kerdaha, провинция Латакия;

Паспорти № 86449 и № 842781

Замесен в репресиите над цивилното население като част от милицията Shabiha.

9.5.2011 г.

▼M19 —————

▼M34 —————

▼M29

16.

Faruq ( image) (изв. още като Farouq, Farouk) Al Shar' ( image) (изв. още като Al Char', Al Shara', Al Shara)

Дата на раждане: 10 декември 1938 г.

Бивш вице-президент на Сирия; свързан с насилието срещу гражданското население

23.5.2011 г.

▼M33 —————

▼M33

18.

Mohammed ( image) Hamcho ( image)

Дата на раждане: 20 май 1966 г.

паспорт № 002954347

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси в секторите на инженеринга и строителството, медиите, туризма и здравеопазването. Има финансови интереси и/или заема висши и ръководни длъжности в редица дружества в Сирия, по-специално Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project и Syria Metal industries.

Изпълнява важна роля в бизнес средите в Сирия като генерален секретар на Търговската камара в Дамаск (назначен през декември 2014 г. от тогавашния министър на икономиката Khodr Orfali), председател на двустранните бизнес съвети Китай–Сирия (от март 2014 г.) и председател на Syrian Metal and Steel Council (от декември 2015 г.).

В тесни бизнес отношения е с ключови фигури на сирийския режим, включително Maher Al-Assad.

Mohammed Hamcho се облагодетелства от сирийския режим и го подкрепя посредством бизнес интересите си и е свързан с лица, които се облагодетелстват от режима и го подкрепят.

27.1.2015 г.

▼M46

19.

Iyad ( image) (изв. още като Eyad) Makhlouf ( image)

Дата на раждане: 21 януари 1973 г.;

Място на раждане: Дамаск;

паспорт № N001820740

Член на семейство Makhlouf; син на Mohammed Makhlouf, брат на Hafez и Rami, и брат на Ihab Makhlouf; братовчед е на президента Bashar al-Assad.

Член на сирийските служби за сигурност и разузнавателни служби, на служба след май 2011 г.

Офицер в дирекция „Общо разузнаване“, участва в репресиите над цивилното население в Сирия.

23.5.2011 г.

▼C4

20.

Bassam ( image) Al Hassan ( image) (изв. още като Al Hasan)

 

Президентски съветник по стратегически въпроси; замесен в репресиите срещу цивилното население.

23.5.2011

▼M46 —————

▼M33

22.

Ihab ( image) (изв. още като Ehab, Iehab) Makhlouf ( image)

Дата на раждане: 21 януари 1973 г.;

Място на раждане: Дамаск;

паспорт № N002848852

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия. Ihab Makhlouf е вицепрезидент на Syriatel — водещия оператор на мобилни телефонни услуги в Сирия, и акционер в дружеството. Има бизнес интереси в няколко други сирийски дружества и образувания, включително Ramak Construction Co и Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

Като вицепрезидент на Syriatel, което прехвърля съществена част от своите печалбите на сирийското правителство по силата на лицензионния си договор, Ihab Makhlouf подкрепя и пряко сирийския режим.

Влиятелен член е на фамилията Makhlouf и е тясно свързан с фамилията Assad; братовчед е на президента Bashar al-Assad.

23.5.2011 г.

▼M46

23.

Zoulhima ( image) (изв. още като Zu al-Himma) Chaliche ( image) (изв. още като Shalish, Shaleesh) (изв. още като Dhu al-Himma Shalish)

Роден през 1951 г. или през 1946 г., или през 1956 г.;

Място на раждане: Kerdaha

Офицер на сирийските служби за сигурност и разузнавателни служби на служба след май 2011 г.; бивш началник на сигурността на президента.

Член на сирийските въоръжени сили със звание „генерал-майор“, на служба след май 2011 г.

Участва в репресиите срещу протестиращите.

Член на семейство Assad: братовчед е на президента Bashar al-Assad

23.6.2011 г.

▼C4

24.

Riyad ( image) Chaliche ( image) (изв. още като Shalish, Shaleesh) (изв. още като Riyad Shalish)

 

Директор на военна служба за жилищно настаняване; финансира режима; първи братовчед на президента Bashar Al-Assad.

23.6.2011

25.

Бригаден командир Mohammad ( image) (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali ( image) Jafari ( image) (изв. още като Jaafari, Ja'fari, Aziz; изв. още като Jafari, Ali; изв. още като Jafari, Mohammad Ali; изв. още като Ja'fari, Mohammad Ali; изв. още като Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

Дата на раждане: 1 септември 1957 г.;

Място на раждане: Yazd, Иран

Командващ генерал на Иранската революционна гвардия (Iranian Revolutionary Guard Corps), участващ в доставката на оборудване и осигуряването на помощ на сирийския режим за силовите репресии срещу протестиращите в Сирия.

23.6.2011

▼M46

26.

Генерал майор Qasem ( image) Soleimani ( image) (изв. още като Qasim Soleimany; Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani)

Дата на раждане: 11 март 1957 г.;

Място на раждане: Qom, (Ислямска република) Иран;

Паспорт № 008827, издаден в Иран

Командващ Иранската революционна гвардия, сили „Qods“, участва в доставката на оборудване и осигуряването на помощ на сирийския режим за потушаване на протестите в Сирия.

23.6.2011 г.

27.

Hossein ( image) Taeb ( image) (изв. още като Taeb, Hassan; изв. още като Taeb, Hosein; изв. още като Taeb, Hossein; изв. още като Taeb, Hussayn; изв. още като Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Роден: 1963 г.;

Място на раждане: Техеран, Иран

Заместник-командващ на разузнаването на Иранската революционна гвардия, участва в доставката на оборудване и осигуряването на помощ на сирийския режим за потушаване на протестите в Сирия.

23.6.2011 г.

▼M33

28.

Khalid ( image) (изв. още като Khaled) Qaddur ( image) (изв. още като Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в секторите на телекомуникациите, нефтената промишленост и пластмасовите изделия, поддържащ тесни бизнес контакти с Maher Al-Assad.

Облагодетелства се от сирийския режим и го подкрепя посредством бизнес интересите си.

Съдружник на Maher Al-Assad, включително чрез бизнес дейността си.

27.1.2015 г.

29.

Ra'if ( image) Al-Quwatly ( image) (изв. още като Ri'af Al-Quwatli a.k.a. Raeef Al-Kouatly)

Дата на раждане: 3 февруари 1967 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бизнес съдружник на Maher Al-Assad и отговарящ за управлението на някои от неговите бизнес интереси; предоставя средства на режима.

23.6.2011 г.

▼C4

30.

Mohammad ( image) (изв. още като Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh ( image) (изв. още като Muflih)

 

Началник на сирийското военно разузнаване в гр. Hama, участващ в потушаването на протестите.

1.8.2011

31.

Генерал-майор Tawfiq ( image) (изв. още като Tawfik) Younes ( image) (изв. още като Yunes)

 

Началник на отдела за вътрешна сигурност на дирекция „Общо разузнаване“; замесен в репресиите срещу цивилното население.

1.8.2011

▼M33

32.

Г-н Mohammed ( image) Makhlouf ( image) (изв. още като Abu Rami)

Дата на раждане: 19 октомври 1932 г.;

Място на раждане: Latakia, Сирия

Влиятелен член на фамилията Makhlouf, бизнес съдружник и баща на Rami, Ihab и Iyad Makhlouf. Тясно свързан е с фамилията Assad и с вуйчото на Bashar и Mahir al-Assad. Известен е още и като Abu Rami.

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в множество сектори на сирийската икономика, включително интереси и/или значимо влияние в General Organisation of Tobacco и секторите на нефта и газа, както и оръжейния и банковия сектор.

Участва в бизнес операции в полза на режима на Assad в областта на снабдяването с оръжия и банковото дело. Предвид мащаба на бизнес и политическите му връзки с режима той подкрепя и се облагодетелства от сирийския режим.

1.8.2011 г.

33.

Ayman ( image) Jabir ( image) (изв. още като Aiman Jaber)

Място на раждане: Latakia

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия в секторите на стоманата, медиите, потребителските стоки и нефта, включително като търгува с тези стоки. Има финансови интереси и/или заема висши ръководни постове в редица дружества и образувания в Сирия, по-специално Al Jazira (изв. още като Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV и Sama Satellite Channel.

Посредством дружеството си Al Jazira, Ayman Jaber спомага за вноса на нефт в Сирия от Overseas Petroleum Trading.

Ayman Jaber се облагодетелства от режима и го подкрепя посредством бизнес интересите си.

Подкрепя пряко и изпълнява водеща роля в дейностите на свързаните с режима милиции, известни като Shabiha и/или Suqur as-Sahraa.

Съдружник на Rami Makhlouf посредством бизнес дейностите си и близък на Maher Al-Assad посредством ролята си в свързаните с режима милиции.

27.1.2015 г.

▼C4

34.

Hayel ( image) Al-Assad ( image)

 

Асистент на Maher Al-Assad, началник на звеното на военната полиция в 4-а дивизия на армията, участвал в репресиите.

23.8.2011

35.

Ali ( image) Al-Salim ( image) (изв. още като Al-Saleem)

 

Директор на бюрото по снабдяване на сирийското Министерство на отбраната, входна точка за всички покупки на сирийската армия.

23.8.2011

▼M46

36.

Nizar ( image) al-Asaad ( image) (изв. още като Nizar Asaad)

Братовчед на Bashar Al-Assad; бил е ръководител на дружеството „Nizar Oilfield Supplies“

Много близък до ключови официални лица в правителството.

Финансира милицията „Shabiha“ в района на Латакия.

23.8.2011 г.

37.

Генерал-майор Rafiq ( image) (изв. още като Rafeeq) Shahadah ( image) (изв. още като Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

Дата на раждане: 1956 г.;

Място на раждане: Jablah, провинция Латакия

Член на сирийските въоръжени сили със звание „генерал-майор“, на служба след май 2011 г. Бивш началник на Отдел 293 (Вътрешни работи) на Сирийското военно разузнаване в Дамаск. Пряк участник в репресиите и насилието над цивилното население в Дамаск. Съветник на президента Bashar Al-Assad по стратегическите въпроси и военното разузнаване.

23.8.2011 г.

▼C4

38.

Бригаден генерал Jamea ( image) Jamea ( image)(изв. още като Jami Jami, Jame', Jami')

 

Началник на клон на сирийското военно разузнаване в Dayr az-Zor. Пряко замесен в репресиите и насилието над цивилното население в Dayr az-Zor и Alboukamal.

23.8.2011

▼M46 —————

▼C4

40.

Muhammad ( image) (изв. още като Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said ( image) (изв. още като Sa'id, Sa'eed, Saeed) Bukhaytan ( image)

 

Заместник-районен секретар на арабската социалистическа партия „Baath“ от 2005 г., в периода 2000—2005 г. директор по въпросите на националната сигурност в регионалната партия „Baath“. Бивш губернатор на Hama (1998—2000 г.). Близък сътрудник на президента Bashar Al-Assad и на Maher Al-Assad. Високопоставено лице, вземащо решения в режима относно репресиите над цивилното население.

23.8.2011

▼M33

41.

Ali ( image) Douba ( image)

Дата на раждане: 1933 г.

Място на раждане: Karfis, Сирия

Отговорен за убийствата в Hama през 1980 г., извикан в Дамаск като специален съветник на президента Bashar Al-Assad.

23.8.2011 г.

▼M29

42.

Бригаден генерал Nawful ( image) (изв. още като Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn ( image) (изв. още като Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Ръководител на отдела за Idlib на Сирийското военно разузнаване (SMI). Пряк участник в репресиите и насилието над цивилното население в провинция Idlib.

23.8.2011 г.

▼C4

43.

Бригадир Husam ( image) Sukkar ( image)

 

Съветник на президента по въпросите на сигурността. Съветник на президента по въпросите на репресиите и насилието срещу цивилното население от страна на структурите за сигурност.

23.8.2011

▼M29

44.

Бригаден генерал Muhammed ( image) (изв. още като Muhamad) Zamrini ( image) (изв. още като Zamreni)

 

Ръководител на отдела за Homs на Сирийското военно разузнаване. Пряк участник в репресиите и насилието над цивилното население в Homs.

23.8.2011 г.

▼M34

45.

Munir (image) (изв. още като Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (image) (изв. още като Adnuf, Adanof)

Роден през 1951 г.

Място на раждане: Homs, Сирия

Паспорт: 0000092405

Длъжност: Заместник-началник на генералния щаб, отговарящ за операциите и подготовката на сирийската армия.

Звание: Генерал-лейтенант от сирийската арабска армия

Офицер със звание „генерал-лейтенант“ и заместник-началник на генералния щаб, отговарящ за операциите и подготовката на сирийската армия, на служба след май 2011 г. В качеството си на заместник-началник на генералния щаб участва пряко в репресиите и насилието над цивилното население в Сирия.

23.8.2011 г.

▼C4

46.

Бригаден генерал Ghassan ( image) Khalil ( image) (изв. още като Khaleel)

 

Началник на отдел „Информация“ в дирекция „Общо разузнаване“. Пряко замесен в репресиите и насилието над цивилното население в Сирия.

23.8.2011

47.

Mohammed ( image) (изв. още като Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir ( image) (изв. още като Jaber)

Място на раждане: Latakia

Милиция „Shabiha“. Сътрудник на Maher аl-Assad за милицията „Shabiha“. Пряко замесен в репресиите и насилието срещу цивилното население и координатор на групировките на милицията „Shabiha“.

23.8.2011

▼M33

48.

Samir ( image) Hassan ( image)

 

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в множество сектори на сирийската икономика. Има интереси и/или значително влияние в Amir Group и Cham Holdings — два конгломерата с интереси в областта на недвижимите имоти, туризма, транспорта и финансите. От март 2014 г., след назначаването му от министъра на икономиката Khodr Orfali, заема поста председател за Русия в двустранните стопански съвети.

Samir Hassan подпомага водените от режима военни действия с дарения на парични средства.

Свързан е с лица, които се облагодетелстват или подкрепят режима. По-специално е свързан с посочените от Съвета Rami Makhlouf и Issam Anbouba и се облагодетелства от сирийския режим.

27.9.2014 г.

▼C4

49.

Fares ( image) Chehabi ( image) (изв. още като Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Син на Ahmad Chehabi;

Дата на раждане: 7 май 1972 г.

Председател на индустриалната камара в Aleppo. Заместник-председател на Cham Holding. Оказва икономическа подкрепа на режима в Сирия.

2.9.2011

▼M46

50.

Tarif ( image) Akhras ( image) (изв. още като Al Akhras ( image)

Дата на раждане: 2 юни 1951 г.;

Място на раждане: Хомс, Сирия;

Сирийски паспорт № 0000092405

Виден бизнесмен, извличащ облаги от режима и негов поддръжник. Основател на Akhras Group (суровини, търговия, обработка и логистика) и бивш председател на Търговската камара на Хомс. Тесни икономически отношения със семейството на президента Bashar Al-Assad. Член на Съвета на Федерацията на търговските камари на Сирия. Предоставя логистична подкрепа за режима (автобуси и платформи за превозване на танкове).

2.9.2011 г.

▼C4

51.

Issam ( image) Anbouba ( image)

Президент на Anbouba for Agricultural Industries Co.;

Роден през 1952 г.;

Място на раждане: Homs, Сирия

Оказва финансова подкрепа за репресивния апарат и полувоенните групировки, упражняващи насилие срещу гражданското население в Сирия. Предоставя недвижими имоти (помещения, складове), пригодени за центрове за задържане. Финансови връзки с висшестоящи сирийски служители.

2.9.2011

52.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

▼M46

53.

Adib ( image) Mayaleh ( image) (изв. още като André Mayard)

Дата на раждане: 15 май 1955 г.;

Място на раждане: Bassir

Бивш гуверньор и председател на Съвета на директорите на Сирийската централна банка.

Adib Mayaleh е контролирал сирийския банков сектор е управлявал паричното предлагане в Сирия чрез емитиране и изтегляне от обращение на банкноти и контрол на валутния курс на сирийската лира. Предвид функциите си в Сирийската централна банка Adib Mayaleh оказва икономическа и финансова подкрепа на сирийския режим.

Бивш министър на икономиката и външната търговия, на власт след май 2011 г.

15.5.2012 г.

▼C4

54.

Генерал-майор Jumah ( image) Al-Ahmad ( image) (изв. още като Al-Ahmed)

 

Командващ специалните сили. Отговорен за използването на насилие срещу протестиращите на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

▼M29

55.

Полковник Lu'ai ( image) (изв. още като Louay, Loai) al-Ali ( image)

 

Началник на отдел за Dаra'a на Сирийското военно разузнаване. Отговорен за насилието срещу протестиращите в Dаra'a.

14.11.2011 г.

▼M44

56.

Ali ( image) Abdullah ( image) (изв. още като Abdallah) Ayyub ( image) (изв. още като Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)

Дата на раждане: 1952 г.

Място на раждане: Латакия, Сирия

Министър на отбраната. Назначен през януари 2018 г. Офицер със звание „генерал“ от сирийската армия, на служба след май 2011 г. Бивш началник на генералния щаб на сирийските въоръжени сили. Лице, подкрепящо режима на Assad и отговорно за репресиите и насилието над цивилното население в Сирия.

14.11.2011 г.

57.

Fahd ( image) (изв. още като Fahid, Fahed) Jasim ( image) (изв. още като Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj ( image) (изв. още като Al-Freij)

Дата на раждане: 1 януари 1950 г.

Място на раждане: Хама, Сирия

Бивш министър на отбраната. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

14.11.2011 г.

▼C4

58.

Генерал Aous ( image ) (Aws) Aslan ( image)

Роден през 1958 г.

Командир на батальон от Републиканската гвардия. Приближен на Maher al-Assad и президента al-Assad. Замесен в силовите репресии срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

▼M40

59.

Генерал Ghassan ( image) Belal ( image)

 

Генерал, командващ специалното бюро на 4-та дивизия. Съветник на Maher al-Assad и координатор на операциите за сигурност. Отговорен за силовите репресии срещу цивилното население на цялата територия на Сирия и замесен в няколко нарушения на прекратяването на враждебните действия в Ghouta.

14.11.2011 г.

▼C4

60.

Abdullah ( image) (изв. още като Abdallah) Berri ( image)

 

Началник на милицията на семейство Berri. Отговорен за проправителствените милиции, участвали в силовите репресии срещу цивилното население в Aleppo.

14.11.2011

61.

George ( image) Chaoui ( image)

 

Член на електронната армия на Сирия. Замесен в силовите репресии и призоваване към насилие срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

▼M34

62.

Zuhair (image) (изв. още като Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (image)

Място на раждане: Дамаск, Сирия

Звание: Генерал-майор

Настояща длъжност: Заместник-началник на дирекция „Общо разузнаване“ (известна също като дирекция „Обща сигурност“) от юли 2012 г.

Офицер със звание „генерал-майор“ от сирийските въоръжени сили на служба след май 2011 г. Заместник-началник на дирекция „Общо разузнаване“. Носи отговорност за репресиите, нарушенията на правата на човека и насилието над цивилното население в Сирия.

14.11.2011 г.

▼C4

63.

Amar ( image) (изв. още като Ammar) Ismael ( image) (изв. още като Ismail)

Роден на 3 април 1973 г.

или на близка до тази дата; място на раждане: Дамаск

Цивилен началник на електронната армия на Сирия (разузнавателната служба на сухопътните сили). Замесен в силовите репресии и призоваване към насилие срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

64.

Mujahed ( image) Ismail ( image) (изв. още като Ismael)

 

Член на електронната армия на Сирия. Замесен в силовите репресии и призоваване към насилие срещу цивилното население на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

65.

Генерал-майор Nazih ( image)

 

Заместник-директор на дирекция „Общо разузнаване“. Отговорен за използването на насилие на цялата територия на Сирия, както и за сплашването и изтезанията на протестиращите.

14.11.2011

▼M40

66.

Kifah ( image) Moulhem ( image) (изв. още като Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

Бивш командир на батальон в 4-та дивизия. Назначен за заместник-началник на отдел „Военно разузнаване“ през юли 2015 г. Отговорен за силовите репресии срещу цивилното население в Deir ez-Zor.

14.11.2011 г.

▼C4

67.

Генерал-майор Wajih ( image) (изв. още като Wajeeh) Mahmud ( image)

 

Командир на 18-та бронирана дивизия. Отговорен за насилието срещу протестиращите в Homs.

14.11.2011

68.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

69.

Генерал-лейтенант Talal ( image) Mustafa ( image) Tlass ( image)

 

Заместник-началник на генералния щаб (логистика и снабдяване). Отговорен за използването на насилие срещу протестиращите на цялата територия на Сирия.

14.11.2011

70.

Генерал-майор Fu'ad ( image) Tawil ( image)

 

Заместник-началник на сирийското военновъздушно разузнаване. Отговорен за използването на насилие на цялата територия на Сирия, както и за сплашването и изтезанията на протестиращите.

14.11.2011

▼M34

71.

Bushra (image) Al-Assad (image) (изв. още като Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)

Дата на раждане: 24.10.1960 г.

Член на фамилията Assad; сестра на Bashar Al-Assad. Предвид тесните лични взаимоотношения и свързаните с тях финансови взаимоотношения със сирийския президент Bashar Al-Assad, тя се облагодетелства от сирийския режим и е свързана с него.

23.3.2012 г.

72.

Asma (image) Al-Assad (image) (изв. още като Asma Fawaz Al Akhras)

Дата на раждане: 11.8.1975 г.;

Място на раждане: Лондон, Обединеното кралство;

Паспорт № 707512830, който изтича на 22.9.2020 г.;

Моминско име: Al Akhras

Член на фамилията Assad и тясно свързана с ключови фигури на режима; съпруга на президента Bashar Al-Assad. Предвид тесните лични взаимоотношения и свързаните с тях финансови взаимоотношения със сирийския президент Bashar Al-Assad, тя се облагодетелства от сирийския режим и е свързана с него.

23.3.2012 г.

▼C4

73.

Manal ( image) Al-Assad ( image) (изв. още като Manal Al Ahmad)

Дата на раждане: 2.2.1970 г.;

Място на раждане: Дамаск;

№ на паспорт (сирийски): 0000000914;

моминско име: Al Jadaan

Съпруга на Maher Al-Assad и като такава се ползва от сирийския режим и е тясно свързана с него.

23.3.2012

▼M34 —————

▼C4

75.

Генерал-лейтенант Fahid ( image) (изв. още като Fahd) Al-Jassim ( image)

 

Началник на щаба. Военен, участвал в насилието в Homs.

1.12.2011

76.

Генерал-майор Ibrahim ( image) Al-Hassan ( image) (изв. още като Al-Hasan)

 

Заместник-началник на щаба. Военен, участвал в насилието в Homs.

1.12.2011

77.

Бригадир Khalil ( image) (изв. още като Khaleel) Zghraybih ( image, image) (изв. още като Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

 

14-та дивизия. Военен, участвал в насилието в Homs.

1.12.2011

78.

Бригадир Ali ( image) Barakat ( image)

 

103-та бригада от дивизията на Републиканската гвардия. Военен, участвал в насилието в Homs.

1.12.2011

▼M46

79.

Генерал-майор Talal ( image) Makhluf ( image) (изв. още като Makhlouf)

 

Бивш командир на 105-а бригада на Републиканската гвардия. Настоящ главнокомандващ на Републиканската гвардия. Член на сирийските въоръжени сили със звание „генерал-майор“, на служба след май 2011 г. Военен, участвал в репресиите в Дамаск.

1.12.2011 г.

80.

Генерал-майор Nazih ( image) (изв. още като Nazeeh) Hassun ( image) (изв. още като Hassoun)

 

Офицер със звание „генерал-майор“ от сирийските въоръжени сили, на служба след май 2011 г. Началник на дирекция „Политическа сигурност“ на сирийските служби за сигурност, на служба след май 2011 г. Отговорен за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия.

1.12.2011 г.

▼C4

81.

Капитан Maan ( image) (изв. още като Ma'an ) Jdiid ( image) (изв. още като Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

 

Президентска гвардия. Военен, участвал в насилието в Homs.

1.12.2011

82.

Mohammad ( image) (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar ( image) (изв. още като Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

Дивизия за политическа сигурност. Военен, участвал в насилието в Homs.

1.12.2011

83.

Khald ( image) (изв. още като Khaled) Al-Taweel ( image) (изв. още като Al-Tawil)

 

Дивизия за политическа сигурност. Военен, участвал в насилието в Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath ( image) Fayad ( image) (изв. още като Fayyad)

 

Дивизия за политическа сигурност. Военен, участвал в насилието в Homs.

1.12.2011

85.

Бригаден генерал Jawdat ( image) Ibrahim ( image) Safi ( image)

Командир на 154-ти полк

Давал е заповед на войските да стрелят по протестиращите в Дамаск и в близост до Дамаск, в това число в Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

Генерал-майор Muhammad ( image) (изв. още като Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali ( image) Durgham

Командир в 4-та дивизия

Давал е заповед на войските да стрелят по протестиращите в Дамаск и в близост до Дамаск, в това число в Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

87.

Генерал-майор Ramadan ( image) Mahmoud ( image) Ramadan ( image)

Командир на 35-и полк от Специалните сили

Давал е заповед на войските да стрелят по протестиращите в Baniyas и Deraa.

23.1.2012

88.

Бригаден генерал Ahmed ( image) (изв. още като Ahmad) Yousef ( image) (изв. още като Youssef) Jarad ( image) (изв. още като Jarrad)

Командир на 132-ра бригада

Давал е заповед на войските да стрелят по протестиращите в Deraa, включително като използват картечници и зенитни оръдия.

23.1.2012

89.

Генерал-майор Naim ( image) (изв. още като Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem ( image) Suleiman ( image)

Командир на 3-та дивизия

Давал е заповед на войските да стрелят по протестиращите в Douma.

23.1.2012

90.

Бригаден генерал Jihad ( image) Mohamed ( image) (a.k.a Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan ( image)

Командир на 65-а бригада

Давал е заповед на войските да стрелят по протестиращите в Douma.

23.1.2012

91.

Генерал-майор Fo'ad ( image) (изв. още като Fouad, Fu'ad) Hamoudeh ( image) (изв. още като Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Командващ военните операции в Idlib

Давал е заповед на войските да стрелят по протестиращите в Idlib в началото на септември 2011 г.

23.1.2012

92.

Генерал-майор Bader ( image) Aqel ( image)

Командир на Специалните сили

Давал е заповед на войниците да вземат телата и да ги предадат на сирийското военно разузнаване и носи отговорност за насилието в Bukamal.

23.1.2012

93.

Бригаден генерал Ghassan ( image) Afif ( image) (изв. още като Afeef)

Командир от 45-и полк

Командващ военните операции в Homs, Baniyas и Idlib.

23.1.2012

94.

Бригаден генерал Mohamed ( image) (изв. още като Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf ( image) (изв. още като Maarouf, Ma'ruf)

Командир от 45-и полк

Командващ военните операции в Homs. Давал е заповед да се стреля по протестиращите в Homs.

23.1.2012

95.

Бригаден генерал Yousef ( image) Ismail ( image) (изв. още като Ismael)

Командир на 134-та бригада

Давал е заповед на войските да стрелят по къщите и по хората на покривите по време на погребение в Talbiseh на убити предния ден протестиращи.

23.1.2012

96.

Бригаден генерал Jamal ( image) Yunes ( image) (изв. още като Younes)

Командир на 555-и полк

Давал е заповед на войските да стрелят по протестиращите в Mo'adamiyeh.

23.1.2012

97.

Бригаден генерал Mohsin ( image) Makhlouf ( image)

 

Давал е заповед на войските да стрелят по протестиращите в Al-Herak.

23.1.2012

98.

Бригаден генерал Ali ( image) Dawwa

 

Давал е заповед на войските да стрелят по протестиращите в Al-Herak.

23.1.2012

99.

Бригаден генерал Mohamed ( image) (изв. още като Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor ( image) (изв. още като Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Командир на 106-а бригада, Президентска гвардия

Давал е заповед на войските да бият протестиращите с палки, след което да ги арестуват. Носи отговорност за репресиите срещу мирни протестиращи в Douma.

23.1.2012

100.

Генерал-майор Suheil ( image) (изв. още като Suhail) Salman ( image) Hassan ( image)

Командир на 5-а дивизия

Давал е заповед на войските да стрелят по протестиращите в Deraa Governorate.

23.1.2012

101.

Wafiq ( image) (изв. още като Wafeeq) Nasser ( image)

Ръководител на регионалното управление на Службата за военно разузнаване в Suwayda

Като ръководител на регионалното управление на Службата за военно разузнаване в Suwayda носи отговорност за произволните арести и изтезанията на задържани в Suwayda.

23.1.2012

102.

Ahmed ( image) (изв. още като Ahmad) Dibe ( image) (изв. още като Dib, Deeb)

Ръководител на регионалното управление (дирекция „Обща сигурност“) в Deraa

Като ръководител на регионалното управление в дирекция „Обща сигурност“ в Dеraa носи отговорност за произволните арести и изтезанията на задържани в Dеraa.

23.1.2012

103.

Makhmoud ( image) (изв. още като Mahmoud) al-Khattib ( image) (изв. още като Al-Khatib, Al-Khateeb)

Ръководител на Разузнавателното управление (дирекция „Политическа сигурност“)

Като ръководител на Разузнавателното управление в дирекция „Политическа сигурност“ носи отговорност за арести и изтезания на задържани.

23.1.2012

104.

Mohamed ( image) (изв. още като Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat ( image) (изв. още като Hikmat, Hekmat) Ibrahim ( image)

Ръководител на управление „Операции“ (дирекция „Политическа сигурност“)

Като ръководител на управление „Операции“ в дирекция „Политическа сигурност“ носи отговорност за арести и изтезания на задържани.

23.1.2012

105.

Nasser ( image) (изв. още като Naser) Al-Ali ( image) (изв. още като Brigadier General Nasr al-Ali)

Ръководител на регионалното управление (дирекция „Политическа сигурност“) в Deraa

Като ръководител на регионалното управление в дирекция „Политическа сигурност“ в Deraa носи отговорност за арести и изтезания на задържани. От април 2012 г. е ръководител на дирекция „Политическа сигурност“ в Deraa (бивш ръководител на регионалното управление в Homs).

23.1.2012

▼M40

106.

Д-р Wael ( image) Nader ( image) Al –Halqi ( image) (изв. още като Al-Halki)

Дата на раждане: 1964 г.;

Място на раждане: провинция Dara'a

Бивш министър-председател, заемал поста до 3 юли 2016 г., и бивш министър на здравеопазването. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

27.2.2012 г.

▼M34

107.

Mohammad (image) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (image) Al-Sha'ar (image) (изв. още като Al-Chaar, Al-Shaar) (изв. още като Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Роден през 1956 г.;

Място на раждане: Алепо

Министър на вътрешните работи на власт след май 2011 г. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии срещу сирийския народ.

1.12.2011 г.

▼M33

108.

Mohammad ( image) (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati ( image)

Дата на раждане: 1945 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бивш министър на финансите, заемал този пост до 9 февруари 2013 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

1.12.2011 г.

▼M46

109.

Imad ( image) Mohammad ( image) (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb ( image) Khamis ( image) (изв. още като Imad Mohammad Dib Khamees)

Дата на раждане: 1 август 1961 г.;

Място на раждане: близо до Дамаск

Министър-председател и бивш министър на електроенергията. Като министър в правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

23.3.2012 г.

▼M40

110.

Omar ( image) Ibrahim ( image) Ghalawanji ( image)

Дата на раждане: 1954 г.;

Място на раждане: Tartоus

Бивш заместник министър-председател, отговарящ за работата на службите, бивш министър на местното управление, заемал поста до 3 юли 2016 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

23.3.2012 г.

▼M33

111.

Joseph( image) Suwaid ( image)

Дата на раждане: 1958 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бивш министър, заемал този пост до 21 януари 2014 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

23.3.2012 г.

112.

Hussein ( image) (изв. още като Hussain) Mahmoud ( image) Farzat ( image) (изв. още като: Hussein Mahmud Farzat)

Дата на раждане: 1957 г.;

Място на раждане: Hama

Бивш министър, заемал този пост поне до 2014 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

23.3.2012 г.

▼C4

113.

Mansour ( image) Fadlallah ( image) Azzam ( image) (изв. още като: Mansur Fadl Allah Azzam)

Роден през 1960 г.;

Място на раждане: провинция Sweida

Министър по президентските въпроси. Като министър в правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

27.2.2012

▼M46

114.

Emad ( image) Abdul-Ghani ( image) Sabouni ( image) (изв. още като: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Дата на раждане: 1964 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бивш министър на телекомуникациите и технологиите, заемал този пост най-малко до април 2014 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население. Назначен през юли 2016 г. за ръководител на Агенцията за планиране и международно сътрудничество (държавна агенция).

27.2.2012 г.

▼C4

115.

Генерал Ali ( image) Habib ( image) (изв. още като Habeeb) Mahmoud ( image)

Роден през 1939 г.;

Място на раждане: Tartоus

Бивш министър на отбраната. Свързан със сирийския режим и сирийските военни сили и жестоките репресии срещу цивилното население.

1.8.2011

▼M46

116.

Tayseer ( image) Qala ( image) Awwad ( image)

Дата на раждане: 1943 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бивш министър на правосъдието. Свързан със сирийския режим и жестоките му репресии срещу цивилното население. Бивш председател на Военния съд. Член на Висшия съдебен съвет.

23.9.2011 г.

▼M40

117.

Adnan ( image) Hassan ( image) Mahmoud ( image)

Дата на раждане: 1966 г.;

Място на раждане: Tartоus

Посланик на Сирия в Иран. Бивш министър на информацията, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

23.9.2011 г.

▼C4

118.

██████

██████

██████

██████

██████

119.

Sufian ( image) Allaw ( image)

Роден през 1944 г.;

Място на раждане: al-Bukamal, Deir Ezzor

Бивш министър на нефта и подземните ресурси. Свързан с режима и жестоките му репресии срещу цивилното население.

27.2.2012

120.

Д-р Adnan ( image) Slakho ( image)

Роден през 1955 г.;

Място на раждане: Дамаск.

Бивш министър на промишлеността. Свързан с режима и жестоките му репресии срещу цивилното население.

27.2.2012

121.

Д-р Saleh ( image) Al-Rashed ( image)

Роден през 1964 г.;

Място на раждане: провинция Aleppo

Бивш министър на образованието. Свързан с режима и жестоките му репресии срещу цивилното население.

27.2.2012

122.

Д-р Fayssal ( image) (изв. още като Faysal) Abbas ( image)

Роден през 1955 г.;

Място на раждане: провинция Hama

Бивш министър на транспорта. Свързан с режима и жестоките му репресии срещу цивилното население.

27.2.2012

123.

Ghiath ( image) Jeraatli ( image) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Роден през 1950 г.;

Място на раждане: Salamiya

Бивш държавен министър. Свързан с режима и жестоките му репресии срещу цивилното население.

23.3.2012

124.

Yousef ( image) Suleiman ( image) Al-Ahmad ( image) (изв. още като Al-Ahmed)

Роден през 1956 г.;

Място на раждане: Hasaka

Бивш държавен министър. Свързан с режима и жестоките му репресии срещу цивилното население.

23.3.2012

125.

Hassan ( image, image) al-Sari ( image)

Роден през 1953 г.;

Място на раждане: Hama

Бивш държавен министър. Свързан с режима и жестоките му репресии срещу цивилното население.

23.3.2012

126.

Bouthaina ( image) Shaaban ( image) (изв. още като Buthaina Shaaban)

Родена през 1953 г.;

Място на раждане: Homs, Сирия

Политически и медиен съветник на президента от юли 2008 г., в това си качество е свързана с тежките репресии над населението.

26.6.2012

127.

Бригаден генерал Sha'afiq ( image) (изв. още като Shafiq, Shafik) Masa ( image) (изв. още като Massa)

 

Началник на отдел 215 (Дамаск) на разузнавателната служба на сухопътните сили. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията. Участва в репресивни действия срещу цивилни лица.

24.7.2012

128.

Бригаден генерал Burhan ( image) Qadour ( image) (изв. още като Qaddour, Qaddur)

 

Началник на отдел 291 (Дамаск) на разузнавателната служба на сухопътните сили. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.

24.7.2012

129.

Бригаден генерал Salah ( image) Hamad ( image)

 

Заместник-началник на отдел 291 на разузнавателната служба на сухопътните сили. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.

24.7.2012

130.

Бригаден генерал Muhammad ( image) (or: Mohammed) Khallouf ( image) (изв. още като Abou Ezzat)

 

Началник на отдел 235, известен също като „Палестина“ (Дамаск) на разузнавателната служба на сухопътните сили, който е в центъра на военния репресивен апарат. Пряк участник в репресивни действия срещу представителите на опозицията. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.

24.7.2012

131.

Генерал-майор Riad ( image) (изв. още като Riyad) al-Ahmed ( image) (изв. още като Al-Ahmad)

 

Началник на отдела на разузнавателната служба на сухопътните сили в град Latakia. Отговорен за изтезанията и убийствата на задържани представители на опозицията.

24.7.2012

▼M46

132.

Бригаден генерал Abdul- Salam ( image) Fajr ( image) Mahmoud ( image)

 

Началник на отдела в Bab Touma (Дамаск) на разузнавателната служба на военновъздушните сили. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.

24.7.2012 г.

▼C4

133.

Бригаден генерал Jawdat ( image) al-Ahmed ( image) (изв. още като Al-Ahmad)

 

Началник на отдела на разузнавателната служба на военновъздушните сили в град Homs. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.

24.7.2012

134.

Полковник Qusay ( image) Mihoub ( image)

 

Началник на отдела на разузнавателната служба на военновъздушните сили в Deraa (изпратен от Дамаск в Deraa при започването на демонстрациите в този град). Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.

24.7.2012

135.

Полковник Suhail ( image) (изв. още като Suheil) Al-Abdullah ( image) (изв. още като Al- Abdallah)

 

Началник на отдела на разузнавателната служба на военновъздушните сили в Latakia. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.

24.7.2012

136.

Бригаден генерал Khudr ( image) Khudr ( image)

 

Началник на отдела на дирекция „Общо разузнаване“ в Latakia. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.

24.7.2012

▼M29

137.

Бригаден генерал Ibrahim ( image) Ma'ala ( image) (изв. още като Maala, Maale, Ma'la)

 

Началник на Дирекция „Общо разузнаване“, Отдел 285 (Дамаск) (на мястото на бригаден генерал Hussam Fendi от края на 2011 г.). Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.

24.7.2012 г.

▼C4

138.

Бригаден генерал Firas ( image) Al-Hamed ( image) (изв. още като Al-Hamid)

 

Началник на отдел 318 (Homs) на дирекция „Общо разузнаване“. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.

24.7.2012

139.

Бригаден генерал Hussam ( image) (изв. още като Husam, Housam, Houssam) Luqa ( image) (изв. още като Louqa, Louca, Louka, Luka)

 

Началник на отдела на дирекция „Политическа сигурност“ в Homs от април 2012 г. (на мястото на Nasr al-Ali). Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.

24.7.2012

140.

Бригаден генерал Taha ( image) Taha ( image)

 

Началник на отдела на дирекция „Политическа сигурност“ в Latakia. Отговорен за изтезанията на задържани представители на опозицията.

24.7.2012

141.

Bassel ( image) (изв. още като Basel) Bilal ( image)

 

Полицейски служител в централния затвор в Idlib; пряк участник в изтезанията на представители на опозицията, задържани в централния затвор в Idlib.

24.7.2012

142.

Ahmad ( image) (изв. още като Ahmed) Kafan ( image)

 

Полицейски служител в централния затвор в Idlib; пряк участник в изтезанията на представители на опозицията, задържани в централния затвор в Idlib.

24.7.2012

143.

Bassam ( image) al-Misri ( image)

 

Полицейски служител в централния затвор в Idlib; пряк участник в изтезанията на представители на опозицията, задържани в централния затвор в Idlib.

24.7.2012

144.

Ahmed ( image) (изв. още като Ahmad) al-Jarroucheh ( image) (изв. още като Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Роден през 1957 г.

Началник на отдела за външно разузнаване на дирекция „Общо разузнаване“ (отдел 279). В това си качество отговаря за разузнавателните мерки в посолствата на Сирия. Пряк участник в репресиите на сирийските власти срещу представителите на опозицията и по-специално отговаря за репресиите срещу сирийската опозиция в чужбина.

24.7.2012

145.

Michel ( image) Kassouha ( image) (изв. още като Kasouha) (изв. още като Ahmed Salem; изв. още като Ahmed Salem Hassan)

Дата на раждане: 1 февруари 1948 г.

Член на сирийските служби за сигурност от началото на 70-те години, участник в борбата срещу опозиционните сили във Франция и Германия. От март 2006 г. отговаря за връзките в отдел 273 на дирекция „Общо разузнаване“ на Сирия. В качеството си на дългогодишен кадър, той е близък с директора на дирекция „Общо разузнаване“, Ali Mamlouk, един от най-важните кадри на режима по въпросите на сигурността, който е обект на ограничителни мерки на ЕС от 9 май 2011 г. Пряко подпомага репресивните действия срещу представителите на опозицията и по-специално отговаря за репресиите срещу сирийската опозиция в чужбина.

24.7.2012

146.

Генерал Ghassan ( image) Jaoudat ( image) Ismail ( image) (изв. още като Ismael)

Роден през 1960 г.;

Място на произход: Drеkish, област Tartous

Ръководител на отдел „Мисии“ на разузнавателната служба на военновъздушните сили, който заедно с отдела за специални операции управлява елитните части на разузнавателната служба на военновъздушните сили, имащи важна роля в репресивните действия на режима. В това си качество Ghassan Jaoudat Ismail е част от военните ръководители, които пряко осъществяват репресивните действия на режима срещу представителите на опозицията.

24.7.2012

▼M46

147.

General Amer al-Achi (изв. още като Amer Ibrahim al-Achi; изв. още като Amis al Ashi; изв. още като Ammar Aachi; изв. още като Amer Ashi) ( image)

 

Ръководител на разузнавателното звено на Агенция „Военновъздушно разузнаване“ (2012—2016 г.). Предвид функциите си в разузнавателната служба на военновъздушните сили Amer al-Achi е свързан с репресиите срещу сирийската опозиция.

24.7.2012 г.

▼C4

148.

Генерал Mohammed ( image) (изв. още като Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali ( image) Nasr ( image) (or: Mohammed Ali Naser)

Роден около 1960 г.

Приближен на Maher Al-Assad, по-малък брат на президента. По-голяма част от кариерата си е прекарал в Републиканската гвардия. През 2010 г. се присъединява към вътрешния отдел (или отдел 251) на дирекция „Общо разузнаване“, който отговаря за борбата с политическата опозиция. Като един от висшите му офицери, генерал Mohammed Ali участва пряко в репресирането на опоненти.

24.7.2012

149.

Генерал Issam ( image) Hallaq ( image)

 

Началник на генералния щаб на военновъздушните сили от 2010 г. Ръководи военновъздушните операции срещу опозицията.

24.7.2012

150.

Ezzedine ( image) Ismael ( image) (изв. още като Ismail)

Роден през средата на 40-те години (вероятно 1947 г.)

Място на раждане: Bastir. район Jableh

Пенсиониран генерал и дългогодишен кадър на разузнавателната служба на военновъздушните сили, която оглавява в първите години на 21 век. През 2006 г. е назначен за съветник на президента по въпросите на политиката и сигурността. В качеството си на съветник на президента по въпросите на политиката и сигурността Ezzedine Ismael участва в политиката на репресии на режима срещу представителите на опозицията.

24.7.2012

151.

Samir ( image) (изв. още като Sameer) Joumaa ( image) (изв. още като Jumaa, Jum'a, Joum'a) (изв. още като Abou Sami)

Роден около 1962 г.

От близо 20 години е началник на кабинета на Muhammad Nasif KKhayrbik, един от главните съветници по въпросите на сигурността на Bachar al-Assad, (който официално заема поста на заместник на вицепрезидента Faruq Al Shar'). Тъй като е приближен на Bachar al-Asad и Muhammad Nasif Khayrbik, е замесен в политиката на репресии, провеждана от режима срещу представителите на опозицията.

24.7.2012

▼M20

152.

Д-р Qadri ( image) (изв. още като Kadri) Jamil ( image) (изв. още като Jameel)

 

Бивш заместник министър-председател по икономическите въпроси, бивш министър на вътрешната търговия и защитата на потребителите. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

▼M46

153.

Waleed ( image) (изв. още като Walid) Al Mo'allem ( image) (изв. още като Al Moallem, Muallem ( image)

 

Заместник министър-председател, министър на външните работи и гражданите в чужбина. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

▼M34 —————

▼C4

155.

Д-р Mohammad ( image) (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar ( image) (изв. още като Abd al-Sattar) Al Sayed ( image) (изв. още като Al Sayyed)

 

Министър на финансирането на вероизповеданията. Като министър в правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012

▼M19

156.

Инж. Hala ( image) Mohammad ( image) (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser ( image)

 

Бивш министър на туризма. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

▼M46

157.

Инж. Bassam ( image) Hanna ( image)

Дата на раждане: 1954 г.;

Място на раждане: Алепо, Сирия

Бивш министър на водните ресурси, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

▼M19

158.

Инж. Subhi ( image) Ahmad ( image) Al Abdallah ( image) (изв. още като Al-Abdullah)

 

Бивш министър на селското стопанство и аграрната реформа. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

159.

Д-р Mohammad ( image) (изв. още като Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya ( image) (изв. още като Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla ( image) (изв. още като Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)

 

Бивш министър на висшето образование. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

▼M46

160.

Д-р Hazwan ( image) Al Wez ( image) (изв. още като Al Wazz)

 

Министър на образованието. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

▼M19

161.

Д-р Mohamad ( image) (изв. още като Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer ( image) (изв. още като Dhafer) Mohabak ( image) (изв. още като Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Бивш министър на икономиката и външната търговия. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

▼M40

162.

Д-р Mahmoud ( image) Ibraheem ( image) (изв. още като Ibrahim) Sa'iid ( image) (изв. още като Said, Sa'eed, Saeed)

 

Бивш министър на транспорта, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

▼M19

163.

Д-р Safwan ( image) Al Assaf ( image)

 

Бивш министър на жилищното настаняване и градското развитие. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

164.

Инж. Yasser ( image) (изв. още като. Yaser) Al Siba'ii ( image) (изв. още като. Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)

 

Бивш министър на благоустройството. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

165.

Инж. Sa'iid ( image) (изв. още като Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi ( image) (изв. още като Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi ( image)

 

Бивш министър на нефта и подземните ресурси. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

▼M40

166.

Д-р Lubana ( image) (изв. още като Lubanah) Mushaweh ( image) (изв. още като Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Дата на раждане: 1955 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бивш министър на културата, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

▼M19

167.

Д-р Jassem ( image) (изв. още като Jasem) Mohammad ( image) (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria ( image)

Роден през 1968 г.

Бивш министър на труда и социалните въпроси. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

▼M40

168.

Omran ( image) Ahed ( image) Al Zu'bi ( image) (изв. още като Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)

Дата на раждане: 27 септември 1959 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бивш министър на информацията, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

▼M46

169.

Д-р Adnan ( image) Abdo ( image) (изв. още като Abdou) Al Sikhny ( image) (изв. още като Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

Дата на раждане: 1961 г.;

Място на раждане: Алепо, Сирия

Бивш министър на промишлеността. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

▼M40

170.

Najm ( image)(изв. още като Nejm) Hamad ( image) Al Ahmad ( image) (изв. още като Al-Ahmed)

 

Бивш министър на правосъдието, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

▼M46

171.

Д-р Abdul-Salam ( image) Al Nayef ( image)

 

Бивш министър на здравеопазването, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

▼C4

172.

Д-р Ali ( image) Heidar ( image) (изв. още като Haidar, Heydar, Haydar)

 

Държавен министър по въпросите на националното помирение. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012

▼M40

173.

Д-р Nazeera ( image) (изв. още като Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah ( image) Sarkees ( image) (изв. още като Sarkis)

 

Бивш държавен секретар за околната среда, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

▼M19

174.

Mohammed ( image) Turki ( image) Al Sayed ( image)

 

Бивш министър на промишлеността. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

▼M46

175.

Najm-eddin ( image) (изв. още като Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit ( image) (изв. още като Khrait)

 

Бивш държавен министър. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

176.

Abdullah ( image) (изв. още като Abdallah) Khaleel ( image) (изв. още като Khalil) Hussein ( image) (изв. още като Hussain)

 

Бивш държавен министър, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

▼M40

177.

Jamal ( image) Sha'ban ( image) (изв. още като Shaaban) Shaheen ( image)

 

Бивш държавен секретар, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

16.10.2012 г.

▼M19 —————

▼C4

179.

Razan ( image) Othman ( image)

Съпруга на Rami Makhlouf, дъщеря на Waleed (изв. още като Walid) Othman;

Дата на раждане: 31 януари 1977 г.;

Място на раждане: област Latakia;

л.к. № 06090034007

Поддържа тесни лични и финансови връзки с Rami Makhlouf, братовчед на президента Bashar Al-Assad и основен финансов поддръжник на режима, включен в списъка. В това си качество е свързана със сирийския режим и се възползва от него.

16.10.2012

▼M20

180.

Ahmad al-Qadri

Дата на раждане: 1956

Министър на селското стопанство и аграрната реформа. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

▼M40

181.

Suleiman Al Abbas

 

Бивш министър на нефта и минералните ресурси, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии срещу сирийския народ.

24.6.2014 г.

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Дата на раждане: 1959 г.

Бивш министър на промишлеността, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

183.

Kinda al-Shammat (изв. още като Shmat)

Дата на раждане: 1973 г.

Бивш министър по социалните въпроси, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

184.

Hassan Hijazi

Дата на раждане: 1964 г.

Бивш министър на труда, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

185.

Ismael Ismael (изв. още като Ismail Ismail или Isma'Il Isma'il)

Дата на раждане: 1955 г.

Бивш министър на финансите, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

186.

Д-р Khodr Orfali (изв. още като Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Дата на раждане: 1956 г.

Бивш министър на икономиката и външната търговия, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Дата на раждане: 1966 г.

Бивш министър на вътрешната търговия и защитата на потребителите, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

▼M20

188.

Bishr Riyad Yazigi

Дата на раждане: 1972

Министър на туризма. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

▼M46

189.

Д-р Malek ( image) Ali ( image) (изв. още като Malik Ali)

Дата на раждане: 1956 г.;

Място на раждане: Тартус, Сирия

Бивш министър на висшето образование, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

▼M20

190.

Hussein Arnous

(известен също като Arnus)

Дата на раждане: 1953

Министър на благоустройството. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

▼M40

191.

Д-р Hassib Elias Shammas (изв. още като Hasib)

Дата на раждане: 1957 г.

Бивш държавен секретар, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

24.6.2014 г.

▼M33

192.

Hashim Anwar al-Aqqad изв. още като Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Дата на раждане: 1961 г.

Място на раждане: Mohagirine, Сирия.

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в множество сектори на сирийската икономика. Има интереси и/или значимо влияние в Anwar Akkad Sons Group (AASG) и дъщерното му дружество United Oil. AASG е конгломерат с интереси в сектори като нефт, газ, химикали, застраховки, промишлени машини, недвижими имоти, туризъм, изложения, подизпълнение и медицинско оборудване.

Hashim Anwar al-Aqqad е изпълнявал и дейност като член на сирийския парламент до 2012 г.

Без подкрепа от режима Al-Aqqad не е в състояние да продължи успешната си дейност. Предвид мащаба на бизнес и политическите му връзки с режима той подкрепя и се облагодетелства от сирийския режим.

23.7.2014 г.

▼M34

193.

Suhayl (изв. още като Sohail, Suhail, Suheil) Hassan (изв. още като Hasan, al-Hasan, al-Hassan) изв. като Тигъра (изв. още като al-Nimr)

Роден през 1970 г.

Място на раждане: Jableh (провинция Latakia, Сирия)

Звание: Генерал-майор

Длъжност: Командващ Qawat al-Nimr („силите на Тигъра“)

Офицер със звание „генерал-майор“ от сирийската армия на служба след май 2011 г. Командващ дивизия на армията, известна като „силите на Тигъра“. Отговорен за силовите репресии срещу цивилното население в Сирия.

23.7.2014 г.

▼M27

182.

Amr Armanazi, известен също като Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy

Дата на раждане: 7 февруари 1944 г.

Генерален директор на Сирийския научноизследователски център (Scientific Studies and Research Center — SSRC), отговарящ за оказване на съдействие на сирийската армия за придобиване на оборудване за следене и репресиране на протестиращите. Отговорен и за разработването и производството на неконвенционални оръжия, включително химически оръжия, както и на ракети носители за тях.

Отговорен за жестоките репресии над цивилното население; подкрепя режима.

23.7.2014 г.

▼M40

►M46  264 ◄ .

Houmam Jaza'iri (изв. още като Humam al- Jazaeri, Hammam al-Jazairi)

Дата на раждане: 1977 г.

Бивш министър на икономиката и външната търговия, на власт след май 2011 г. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии срещу сирийския народ.

21.10.2014 г.

►M46  265 ◄ .

Mohamad Amer Mardini (изв. още като Mohammad Amer Mardini)

Дата на раждане: 1959 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бивш министър на висшето образование, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

21.10.2014 г.

►M46  266 ◄ .

Mohamad Ghazi Jalali (изв. още като Mohammad Ghazi al-Jalali)

Дата на раждане: 1969 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бивш министър на комуникациите и технологиите, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

21.10.2014 г.

►M46  15 ◄ .

Kamal Cheikha (изв. още като Kamal al-Sheikha)

Дата на раждане: 1961 г.;

Място на раждане: Дамаск

Бивш министър на водните ресурси, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

21.10.2014 г.

►M46  17 ◄ .

Hassan Nouri (изв. още като Hassan al-Nouri)

Дата на раждане: 9.2.1960 г.

Бивш министър на административното развитие, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

21.10.2014 г.

▼M23

►M46  74 ◄ .

Mohammad Walid Ghazal

Дата на раждане: 1951 г.

Място на раждане: Алепо.

Министър на жилищната политика и градското развитие от 27.8.2014 г. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

21.10.2014 г.

▼M40

►M46  118 ◄ .

Khalaf Souleymane Abdallah (изв. още като Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Дата на раждане: 1960 г.;

Място на раждане: Deir ez-Zor

Бивш министър на труда, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

21.10.2014 г.

▼M23

►M46  178 ◄ .

Nizar Wahbeh Yazaji

(изв. още като Nizar Wehbe Yazigi)

Дата на раждане: 1961 г.

Място на раждане: Дамаск

Министър на здравеопазването от 27.8.2014 г. В качеството си на министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

21.10.2014 г.

▼M40

►M46  202 ◄ .

Hassan Safiyeh (изв. още като Hassan Safiye)

Дата на раждане: 1949 г.;

Място на раждане: Латакия

Бивш министър на вътрешната търговия и защитата на потребителите, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

21.10.2014 г.

►M46  267 ◄ .

Issam Khalil

Дата на раждане: 1965 г.;

Място на раждане: Banias

Бивш министър на културата, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

21.10.2014 г.

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad (изв. още като Mohammad Muti'a Moayyad)

Дата на раждане: 1968 г.;

Място на раждане: Ariha (Идлиб)

Бивш държавен секретар, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

21.10.2014 г.

12.

Ghazwan Kheir Bek (изв. още като Ghazqan Kheir Bek)

Дата на раждане: 1961 г.;

Място на раждане: Латакия

Бивш министър на транспорта, на власт след май 2011 г. (назначен на 27.8.2014 г.). В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

21.10.2014 г.

▼M34

►M46  268 ◄ .

Ghassan Ahmed Ghannan (изв. още като генерал-майор Ghassan Ghannan, бригаден генерал Ghassan Ahmad Ghanem)

Звание: Генерал-майор

Длъжност: Командир на 155-а ракетна бригада

Член на сирийската армия със звание „полковник“ или с равностойно или по-високо звание на служба след май 2011 г. Генерал-майор и командир на 155-а ракетна бригада. Свързан с Maher al-Assad посредством ролята си в 155-а ракетна бригада. В качеството си на командир на 155-а ракетна бригада подкрепя сирийския режим и е отговорен за жестоките репресии срещу цивилното население. Носи отговорност за изстрелването на ракети „Скъд“ срещу различни цивилни обекти между януари и март 2013 г.

21.10.2014 г.

▼M23

14.

Полковник Mohammed Bilal

(изв. още като подполковник Muhammad Bilal)

 

В качеството си на старши офицер от военновъздушното разузнаване на Сирия подкрепя сирийския режим и е отговорен за жестоките репресии срещу цивилното население. Свързан е с включения в списъка Scientific Studies Research Centre (SSRC).

21.10.2014 г.

▼M33 —————

▼M23

►M46  269 ◄ .

Abdelhamid Khamis Abdullah

(изв. още като Abdulhamid Khamis Abdullah изв. още като Hamid Khamis изв. още като Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)

 

Председател на дружеството Overseas Petroleum Trading Company (OPT), включено в списъка от Съвета, тъй като оказва подкрепа на сирийския режим и се ползва с облаги от него. Координирал е доставки на петрол за сирийския режим с включеното в списъка сирийско държавно петролно дружество Sytrol. Поради това оказва подкрепа на сирийския режим и се ползва с облаги от него.

Като се има предвид, че заема най-високата длъжност в образуванието, той е отговорен за неговите дейности.

21.10.2014 г.

▼M34

199.

Bayan Bitar (изв. още като д-р Bayan Al-Bitar)

Дата на раждане: 8.3.1947 г.

Адрес: PO Box 11037 Damascus, Syria

Изпълнителен директор на Organisation for Technological Industries (OTI) и на Syrian Company for Information Technology (SCIT) — дъщерни дружества на сирийското министерство на отбраната, което е посочено в списъка от Съвета. OTI подпомага производството на химически оръжия за сирийския режим. В качеството си на изпълнителен директор на OTI и SCIT Bayan Bitar предоставя подкрепа на сирийския режим. Поради ролята си в производството на химически оръжия той също споделя отговорността за жестоките репресии срещу сирийското население. Предвид високата длъжност, която заема в тези образувания, той е свързан и с посочените в списъка образувания OTI и SCIT.

7.3.2015 г.

200.

Бригаден генерал Ghassan Abbas

Дата на раждане: 10.3.1960 г.

Място на раждане: Homs

Адрес: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (изв. още като SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus).

Управител на клона на посочения в списъка Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS) близо до Jumraya/Jmraiya. Участвал е в разпространението на химически оръжия и в организирането на нападения с химическо оръжие, в т.ч. в Ghouta през август 2013 г. Поради това той споделя отговорността за жестоките репресии срещу сирийското население. В качеството си на управител на клона на SSRC/CERS в близост до Jumraya/Jmraiya Ghassan Abbas предоставя подкрепа на сирийския режим. В резултат на високата длъжност, която заема в SSRC, той е свързан и с посоченото в списъка образувание SSRC.

7.3.2015 г.

201.

Wael Abdulkarim (изв. също като Wael Al Karim)

Дата на раждане: 30.9.1973 г.

Място на раждане: Дамаск, Сирия (от палестински произход)

Адрес: Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syria.

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия в областта на нефтената, химическата и преработвателната промишленост. По-специално той е представител на Abdulkarim Group, изв. още като Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group е водещ производител на смазочни материали, грес и промишлени химикали в Сирия.

7.3.2015 г.

▼M41 —————

▼M41

203.

George Haswani

(изв. още като Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Адрес: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria

Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и/или дейности в инженерния, строителния, петролния и газовия сектор. Има интереси и/или значимо влияние в редица дружества и образувания в Сирия, по-специално в HESCO Engineering and Construction Company — водещо инженерно и строително дружество.

7.3.2015 г.

▼M34

204.

Emad (image) Hamsho (image) (изв. още като Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Адрес: Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria

Заема висока ръководна длъжност в Hamsho Trading. В резултат на високата длъжност, която заема в Hamsho Trading, дъщерно дружество на Hamsho International, което е посочено в списъка на Съвета, той предоставя подкрепа на сирийския режим. Също така е свързан с посоченото в списъка образувание Hamsho International. Също така е заместник-председател на Сирийския съвет за желязо и стомана, заедно с посочени в списъка бизнесмени, които подкрепят режима, като Ayman Jaber. Той е също тясно свързан с Bashar Al-Assad.

7.3.2015 г.

▼M32 —————

▼M46

206.

Генерал-майор Muhamad ( image) (изв. още като Mohamed, Muhammad) Mahalla ( image) (изв. още като Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Роден през 1960 г.;

Място на раждане: Jableh

Член на сирийските въоръжени сили със звание „генерал-майор“, на служба след май 2011 г. Началник на Сирийското военно разузнаване, Отдел 293 (Вътрешни работи), от април 2015 г. Отговорен за репресиите и насилието над цивилното население в Дамаск/област Дамаск. Бивш заместник-началник на Отдела за политическа сигурност (2012 г.), офицер от Сирийската републиканска гвардия и заместник-директор на дирекция „Политическа сигурност“. Началник на военната полиция, член на Бюрото за национална сигурност.

29.5.2015 г.

▼M35

207.

Adib Salameh

(изв. още като Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)

(image)

Длъжност: генерал-майор, заместник-началник на дирекция „Военновъздушно разузнаване“ в Дамаск

Член на сирийските служби за сигурност и разузнавателни служби на служба след май 2011 г.; заместник-началник на дирекция „Военновъздушно разузнаване“ в Дамаск; преди това началник на военновъздушното разузнаване в Алепо.

Член на сирийските въоръжени сили с военно звание „полковник“ и равностойно или по-високо звание на служба след май 2011 г.; носи военно звание генерал-майор.

Отговорен за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия, чрез планиране и участие във военни нападения в Алепо и командване на арестите и задържането на цивилни лица.

28.10.2016 г.

208.

Adnan Aboud Hilweh

(изв. още като Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)

(image)

Длъжност: бригаден генерал

Носи военно звание бригаден генерал на 155-а бригада и 157-а бригада на сирийската армия на служба след май 2011 г.

В качеството си на бригаден генерал на 155-а и 157-а бригада е отговорен за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия, включително поради отговорността, която носи за разполагането и използването на ракетни и химически оръжия в райони с цивилно население през 2013 г., и участието си в мащабни акции за задържане.

28.10.2016 г.

209.

Jawdat Salbi Mawas

(изв. още като Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)

(image)

Длъжност: генерал-майор

Носи военно звание генерал-майор, старши офицер в дирекция „Артилерия и ракетни войски“ на сирийските въоръжени сили, на служба след май 2011 г.

В качеството си на старши офицер от дирекция „Артилерия и ракетни войски“ е отговорен за жестоките репресии срещу цивилното население, включително използването на ракетни и химически оръжия от бригадите под негово командване в гъсто населени райони в Гута през 2013 г.

28.10.2016 г.

▼M46

210.

Tahir ( image) Hamid ( image) Khalil ( image) (изв. още като Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)

Звание: генерал-майор

Има военно звание генерал-майор, началник на дирекция „Артилерия и ракетни войски“ на сирийските въоръжени сили, на служба след май 2011 г. В качеството си на старши офицер от дирекция „Артилерия и ракетни войски“ е отговорен за жестоките репресии срещу цивилното население, включително разполагането на ракети и химическо оръжие от бригадите под негово командване в гъсто населени райони в Гута през 2013 г.

28.10.2016 г.

▼M35

211.

Hilal Hilal

(изв. още като Hilal al-Hilal)

(image)

Дата на раждане: 1966 г.

Член на свързаните с режима милиции, известни като „Kataeb al-Baath“ (Милицията на партията Баас). Подкрепя режима чрез ролята си в набирането на членове и организирането на партията Баас.

28.10.2016 г.

▼M44

212.

Ammar Al-Sharif

(изв. още като Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif)

( image)

Дата на раждане: 26 юни 1969 г.

Място на раждане: Латакия

Гражданство: сирийско

Сирийски паспорт:

№ 010312413;

номер на издаване: 002-15-L093534;

дата на издаване: 14 юли 2015 г.

място на издаване: Дамаск-център;

срок на валидност: 13 юли 2021 г.

Национален номер: 060-10276707

Виден сирийски бизнесмен, извършващ дейност в Сирия в областта на банковото и застрахователното дело и туризма. Учредител и съдружник в Byblos Bank Syria, която притежава голям дял от Unlimited Hospitality Ltd, и член на съветите на Solidarity Alliance Insurance Company и Al-Aqueelah Takaful Insurance Company.

28.10.2016 г.

▼M35

213.

Bishr al-Sabban

(изв. още като Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

(image)

 

Губернатор на Дамаск, назначен от Bashar al-Assad и свързан с него. Подкрепя режима и е отговорен за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия, включително участие в дискриминационни действия срещу сунитските общности в столицата.

28.10.2016 г.

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(изв. още като Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader)

(image)

 

Губернатор на Кунейтра, назначен от Bashar al-Assad и свързан с него. Бивш губернатор на Латакия. Подкрепя режима и се облагодетелства от него, включително чрез публична подкрепа за сирийските въоръжени сили и подкрепящите режима милиции.

28.10.2016 г.

215.

Д-р Ghassan Omar Khalaf

(image)

 

Губернатор на Хама, назначен от Bashar al-Assad и свързан с него. Освен това подкрепя режима и се облагодетелства от него. Ghassan Omar Khalaf е тясно свързан с членовете на подкрепящата режима милиция в Хама, известна като „Бригадата от Хама“.

28.10.2016 г.

216.

Khayr al-Din al-Sayyed

(изв. още като Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)

(image)

 

Губернатор на Идлиб, назначен от Bashar al-Assad и свързан с него. Подкрепя режима и се облагодетелства от него, включително като предоставя подкрепа на сирийските въоръжени сили и подкрепящите режима милиции. Свързан с министъра на вакъфите от правителството на режима — д-р Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, който му е брат.

28.10.2016 г.

▼M40

217.

Atef Naddaf image

Дата на раждане: 1956 г.;

Място на раждане: Дамаск-област

Министър на висшето образование.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

218.

Hussein Makhlouf (изв. още като Makhluf) image

Дата на раждане: 1964 г.;

Място на раждане: Латакия;

Бивш губернатор на област Дамаск

Министър на местната администрация.

Назначен през юли 2016 г.

Братовчед на Rami Makhlouf.

14.11.2016 г.

219.

Ali Al-Zafir (изв. още като al-Dafeer) image

Дата на раждане: 1962 г.;

Място на раждане: Tartоus

Министър на комуникациите и технологиите.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

220.

Ali Ghanem image

Дата на раждане: 1963 г.;

Място на раждане: Дамаск

Министър на нефта и минералните ресурси.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

▼M44

221.

Mohammed (изв. още като Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (изв. още като Tourjuman)

( image)

Дата на раждане: 1966 г.

Място на раждане: Дамаск, Сирия

Бивш министър на информацията. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

14.11.2016 г.

▼M40

222.

Mohammed (изв. още като Mohamed,Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (изв. още като al-Ahmad) image

Дата на раждане: 1961 г.;

Място на раждане: Латакия

Министър на културата.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

223.

Ali Hamoud (изв. още като Hammoud) image

Дата на раждане: 1964 г.;

Място на раждане: Tartоus

Министър на транспорта.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

224.

Mohammed Zuhair (изв. още като Zahir) Kharboutli image

Място на раждане: Дамаск

Министър на електроенергията.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

225.

Maamoun (изв. още като Ma'moun) Hamdan image

Дата на раждане: 1958 г.;

Място на раждане: Дамаск

Министър на финансите.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

226.

Nabil al-Hasan (изв. още като al-Hassan) image

Дата на раждане: 1963 г.;

Място на раждане: Алепо

Министър на водните ресурси.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

▼M44

227.

Ahmad al-Hamu (изв. още като al-Hamo)

( image)

Дата на раждане: 1947 г.

Бивш министър на промишлеността. В качеството си на бивш министър от правителството споделя отговорността за жестоките репресии на режима срещу цивилното население.

14.11.2016 г.

▼M40

228.

Abdullah al-Gharbi (изв. още като al-Qirbi) image

Дата на раждане: 1962 г.;

Място на раждане: Дамаск

Министър на вътрешната търговия и защитата на потребителите.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

229.

Abdullah Abdullah ( image)

Дата на раждане: 1956 г.

Държавен секретар.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

230.

Salwa Abdullah image

Дата на раждане: 1953 г.;

Място на раждане: Кунейтра

Държавен секретар.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (изв. още като Saad) image

Дата на раждане: 1954 г.;

Място на раждане: село Habran (провинция Sweida)

Държавен секретар.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

232.

Wafiqa Hosni image

Дата на раждане: 1952 г.;

Място на раждане: Дамаск

Държавен секретар.

Назначен през юли 2016 г.

14.11.2016 г.

233.

Rima Al-Qadiri (изв. още като Al-Kadiri) image

Дата на раждане: 1963 г.;

Място на раждане: Дамаск

Министър по социалните въпроси (от август 2015 г.)

14.11.2016 г.

▼M36

234.

Duraid Durgham

 

Управител на Централната банка на Сирия.

Отговорен за предоставянето на икономическа и финансова подкрепа на сирийския режим чрез функциите си на управител на Централната банка на Сирия, който също е посочен в списъка.

14.11.2016 г.

▼M39

235.

Ahmad Ballul

(изв. още като Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol)

image

Дата на раждане: 10 октомври 1954 г.

Звание: генерал-майор; командващ сирийските арабски военновъздушни сили и сирийската арабска противовъздушна отбрана

Притежава военно звание генерал-майор, старши офицер и командващ сирийските арабски военновъздушни сили и сирийската арабска противовъздушна отбрана, на служба след май 2011 г.

Извършва дейност в областта на разпространението на химически оръжия, а в качеството си на старши офицер от сирийските арабски военновъздушни сили е отговорен за жестоките репресии срещу цивилното население, включително извършването на нападения с химическо оръжие от сирийския режим, посочени в доклада на съвместния механизъм за разследване.

21.3.2017 г.

▼M43

236.

Saji' Darwish

(известен още като Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis)

( image)

Дата на раждане: 11 януари 1957 г.;

Звание: генерал-майор, сирийски арабски военновъздушни сили

Има звание генерал-майор; старши офицер и бивш командир на 22-ра дивизия на сирийските арабски военновъздушни сили, на служба след май 2011 г. Извършва дейност в областта на разпространението на химически оръжия и носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население: в качеството си на старши офицер от сирийските арабски военновъздушни сили и командир на 22-ра дивизия до април 2017 г. носи отговорност за използването на химически оръжия от самолети, експлоатирани от военновъздушни бази под контрола на 22-ра дивизия, включително нападението над Talmenеs, за което в доклада на Съвместния механизъм за разследване се съобщава, че е извършено от хеликоптери на режима, базирани на военното летище в Hama.

21.3.2017 г.

▼M39

237.

Muhammed Ibrahim

image

Дата на раждане: 5 август 1964 г.

Звание: бригаден генерал; заместник-командир на 63-та бригада на сирийските арабски военновъздушни сили на военното летище в Hama

Притежава военно звание бригаден генерал, старши офицер и заместник-командир на 63-та бригада на сирийските арабски военновъздушни сили, на служба след май 2011 г.

Извършва дейност в областта на разпространението на химически оръжия, а в качеството си на старши офицер от сирийските арабски военновъздушни сили през разглеждания от съвместния механизъм за разследване период и заместник-командир на 63-та бригада от март до декември 2015 г. носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население чрез използването на химически оръжия от 63-та бригада в Talmenes (21 април 2014 г.), Qmenas (16 март 2015 г.) и Sarmin (16 март 2015 г.).

21.3.2017 г.

238.

Badi' Mu'alla

image

Дата на раждане: 1961 г.

Място на раждане: Bistuwir, Jablah, Сирия

Звание: бригаден генерал; командир на 63-та бригада на сирийските арабски военновъздушни сили

Притежава военно звание бригаден генерал, старши офицер и командир на 63-та бригада на сирийските арабски военновъздушни сили, на служба след май 2011 г.

Извършва дейност в областта на разпространението на химически оръжия, а в качеството си на командир на 63-та бригада през разглеждания от съвместния механизъм за разследване период носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население чрез използването на химически оръжия от 63-та бригада в Talmenes (21 април 2014 г.), Qmenas (16 март 2015 г.) и Sarmin (16 март 2015 г.).

21.3.2017 г.

▼M40

239.

Hisham Mohammad Mamdouh al-Sha'ar

Дата на раждане: 1958 г.;

Място на раждане: Дамаск (Сирия)

Министър на правосъдието. Назначен през март 2017 г.

30.5.2017 г.

240.

Mohammad Samer Abdelrahman al-Khalil

 

Министър на икономиката и външната търговия. Назначен през март 2017 г.

30.5.2017 г.

241.

Salam Mohammad al-Saffaf

Дата на раждане: 1979 г.

Министър на административното развитие. Назначен през март 2017 г.

30.5.2017 г.

▼M42

242.

Samir Dabul

(известен още като Samir Daaboul)

Дата на раждане: 4 септември 1965 г.;

Звание: бригаден генерал

Има звание бригаден генерал, на служба след май 2011 г.

Като висш военен носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население и участва в съхраняването и използването на химическо оръжие. Свързан е и с включеното в списъка образувание Сирийски научноизследователски център.

18.7.2017 г.

243.

Ali Wanus

(известен още като Ali Wannous)

( image)

Дата на раждане: 5 февруари 1964 г.

Звание: бригаден генерал

Има звание бригаден генерал, на служба след май 2011 г.

Като висш военен носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население и участва в съхраняването и използването на химическо оръжие.

Свързан е и с включеното в списъка образувание Сирийски научноизследователски център.

18.7.2017 г.

244.

Yasin Ahmad Dahi

(известен още като Yasin Dahi; Yasin Dhahi)

( image)

Дата на раждане: 1960 г.

Звание: бригаден генерал

Има звание бригаден генерал в Сирийските въоръжени сили, на служба след май 2011 г. Старши офицер в дирекция „Военно разузнаване“ на Сирийските въоръжени сили. Бивш началник на Отдел 235 на военното разузнаване в Дамаск и военното разузнаване в Хомс. Като висш военен носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население.

18.7.2017 г.

245.

Muhammad Yousef Hasouri

(известен още като Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

( image)

Звание: бригаден генерал

Бригаден генерал Muhammad Hasouri е старши офицер от Сирийските военновъздушни сили, на служба след май 2011 г. Заема постовете на началник щаб на 50-та бригада на Военновъздушните сили и заместник-командир на военновъздушна база Shayrat. Бригаден генерал Muhammad Hasouri служи в сектора на разпространение на химическото оръжие. Като висш военен носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия.

18.7.2017 г.

246.

Malik Hasan

(известен още като Malek Hassan)

( image)

Звание: генерал-майор

Има звание генерал-майор; старши офицер и командир на 22-ра дивизия на Сирийските военновъздушни сили, на служба след май 2011 г.

Като старши офицер от Сирийските военновъздушни сили и командир на 22-ра дивизия носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия, включително за използването на химическо оръжие от самолети, излитащи от военновъздушни бази под контрола на 22-ра дивизия, като нападението над Talmenas, за което в доклада на създадения от ООН Съвместен механизъм за разследване се съобщава, че е извършено от хеликоптери на режима, базирани на военното летище в Хама.

18.7.2017 г.

▼M43

247.

Jayyiz Rayyan Al-Musa

(известен още като: Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

( image)

Дата на раждане: 1954 г.

Място на раждане: Hama, Сирия

Звание: генерал-майор

Управител на провинция Хасака, назначен от Башар Асад; свързан с Башар Асад.

Има звание генерал-майор; старши офицер и бивш началник щаб на сирийските военновъздушни сили.

Като старши офицер от сирийските военновъздушни сили носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия, включително за извършване на нападения с химическо оръжие от сирийския режим по време на мандата му като началник щаб на сирийските военновъздушни сили, както е посочено в доклада на създадения от ООН Съвместен механизъм за разследване.

18.7.2017 г.

248.

Mayzar 'Abdu Sawan

(известен още като Meezar Sawan)

( image)

Дата на раждане: 1954 г.

Звание: генерал-майор

Има звание генерал-майор; старши офицер и командир на 20-та дивизия на Сирийските военновъздушни сили, на служба след май 2011 г.

Като старши офицер от Сирийските военновъздушни сили носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население, включително нападенията срещу районите с цивилно население от самолети, излитащи от военновъздушни бази под контрола на 20-та дивизия.

18.7.2017 г.

249.

Isam Zahr Al-Din

(известен още като: Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahruddin; Issam Zahreddine; Essam Zahruddin; Issam Zaher Eldin; Issam Zaher al-Deen; Nafed Assadllah)

( image)

Дата на раждане: 1961 г.

Място на раждане: Tarba, провинция As-Suwayda, Сирия

Звание: бригаден генерал

Има звание бригаден генерал; старши офицер в Републиканската гвардия, на служба след май 2011 г. Като висш военен носи отговорност за жестоките репресии срещу цивилното население, включително по време на обсадата на Baba Amr през февруари 2012 г.

18.7.2017 г.

▼M42

250.

Mohammad Safwan Katan

(известен още като Mohammad Safwan Qattan)

( image)

 

Mohammad Safwan Katan е инженер във включеното в списъка образувание Сирийски научноизследователски център. Участва в разпространението и доставката на химическо оръжие. Mohammad Safwan Katan участва в изграждането на варелни бомби, използвани срещу цивилното население в Сирия.

Свързан е с включеното в списъка образувание Сирийски научноизследователски център.

18.7.2017 г.

▼M46

251.

Mohammad ( image) Ziad ( image) Ghriwati ( image) (изв. още като Mohammad Ziad Ghraywati)

 

Mohammad Ziad Ghritawi е инженер в Сирийския научноизследователски център. Участва в разпространението и доставката на химическо оръжие. Mohammad Ziad Ghriwati участва в изграждането на варелни бомби, използвани срещу цивилното население в Сирия.

Свързан е с включеното в списъка образувание Сирийски научноизследователски център.

18.7.2017 г.

▼M42

252.

Mohammad Darar Khaludi

(известен още като Mohammad Darar Khloudi)

( image)

 

Mohammad Darar Khaludi е инженер в Сирийския научноизследователски център. Участва в разпространението и доставката на химическо оръжие. За Mohammad Darar Khaludi се знае, че е участвал в изграждането на варелни бомби, използвани срещу цивилното население в Сирия.

Свързан е и с включеното в списъка образувание Сирийски научноизследователски център.

18.7.2017 г.

▼M46

253.

Khaled ( image) Sawan ( image)

 

Д-р Khaled Sawan е инженер в Сирийския научноизследователски център, който участва в разпространението и доставката на химическо оръжие. Участва в изграждането на варелни бомби, използвани срещу цивилното население в Сирия.

Свързан е с включеното в списъка образувание Сирийски научноизследователски център.

18.7.2017 г.

254.

Raymond ( image) Rizq ( image) (изв. още като Raymond Rizk)

 

Raymond Rizq е инженер в Сирийския научноизследователски център, участващ в разпространението и доставката на химическо оръжие. Участва в изграждането на варелни бомби, използвани срещу цивилното население в Сирия.

Свързан е с включеното в списъка образувание Сирийски научноизследователски център.

18.7.2017 г.

▼M42

255.

Fawwaz El-Atou

(известен още като Fawaz Al Atto)

( image)

 

Fawwaz El-Atou е лабораторен техник в Сирийския научноизследователски център, участващ в разпространението и доставката на химическо оръжие. Fawwaz El-Atou участва в изграждането на варелни бомби, използвани срещу цивилното население в Сирия.

Свързан е с включеното в списъка образувание Сирийски научноизследователски център.

18.7.2017 г.

256.

Fayez Asi

(известен още като Fayez al-Asi)

( image)

 

Fayez Asi е лабораторен техник в Сирийския научноизследователски център, участващ в разпространението и доставката на химическо оръжие. Участва в изграждането на варелни бомби, използвани срещу цивилното население в Сирия.

Свързан е с включеното в списъка образувание Сирийски научноизследователски център.

18.7.2017 г.

257.

Hala Sirhan

(известен още като Halah Sirhan)

( image)

Дата на раждане: 5 януари 1953 г.

Звание: доктор

Д-р Hala Sirhan работи със Сирийското военно разузнаване в Сирийския научноизследователски център. Работила е в Институт 3000, който участва в разпространението на химическо оръжие.

Свързана е с включеното в списъка образувание Сирийски научноизследователски център.

18.7.2017 г.

▼M44

258.

Mohamed Mazen Ali Yousef

( image)

Дата на раждане: 17 май 1969 г.

Място на раждане: провинция Дамаск

Министър на промишлеността. Назначен през януари 2018 г.

26.2.2018 г.

259.

Imad Abdullah Sara

( image)

Дата на раждане: 1968 г.

Място на раждане: Дамаск, Сирия

Министър на информацията. Назначен през януари 2018 г.

26.2.2018 г.

▼M45

260.

Yusuf Ajeeb

(изв. още като: image; Yousef; Ajib)

Бригаден генерал; доктор; ръководител по сигурността в Сирийския научноизследователски център (SSRC)

Адрес: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus

Има военно звание бригаден генерал, старши офицер в сирийските въоръжени сили след май 2011 г. От 2012 г. е ръководител на сигурността в Сирийския научноизследователски център (SSRC), който работи в сектора за разпространение на химическо оръжие. Поради високата длъжност, която заема като ръководител на сигурността в SSRC, той е свързан с посоченото в списъка образувание SSRC.

19.3.2018 г.

▼M46

261.

Maher Sulaiman (изв. още като image; Mahir; Suleiman)

Място на раждане: Латакия, Сирия;

Доктор; директор на Висшия институт по приложни науки и технологии

Адрес: Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), P.O. Box 31983, Damascus

Директор на Висшия институт по приложни науки и технологии (Higher Institute for Applied Sciences and Technology — HIAST), който предоставя обучение и подкрепа в рамките на сирийския сектор за разпространение на химическо оръжие. Поради високата длъжност, която заема в HIАЅТ, което е свързано и дъщерно образувание на SSRC, той е свързан с HIАЅТ и SSRC, които са включени в списъка образувания.

19.3.2018 г.

▼M45

262.

Salam Tohme

(изв. още като: image; Salim; Taame, Ta'mah, Toumah)

Доктор, заместник генерален директор на Сирийския научноизследователски център (SSRC)

Адрес: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus

Заместник генерален директор на Сирийския научноизследователски център (SSRC), който отговаря за разработването и производството на неконвенционални оръжия, включително химически оръжия, както и на ракети носители за тях. Поради високата длъжност, която заема в SSRC, той е свързан с посоченото в списъка образувание SSRC.

19.3.2018 г.

263.

Zuhair Fadhlun

(изв. още като: image; Zoher; Fadloun, Fadhloun)

Директор на Institute 3000 (изв. още като Institute 5000) при Сирийския научноизследователски център (SSRC)

Адрес: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus

Директор на клона на Сирийския научноизследователски център (SSRC), който е известен като Institute 3000 (също и като Institute 5000). В това си качество отговаря за проекти за химически оръжия, включително за производството на химични вещества и боеприпаси. Поради високата длъжност, която заема в SSRC, той е свързан с посоченото в списъка образувание SSRC.

19.3.2018 г.

▼M14Б.  Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Bena Properties

 

Контролирана от Rami Makhlouf; осигурява финансиране на режима.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (изв. още като Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

пощ. кутия 108,

Дамаск;

Тел.: 963 112110059 / 963 112110043

Факс: 963 933333149

Контролирана от Rami Makhlouf; осигурява финансиране на режима.

23.6.2011

▼M25

3.

Hamcho International

(изв. още като Hamsho International Group)

Baghdad Street,

PO Box 8254

Damascus

Тел. 963 112316675

Факс 963 112318875

Уебсайт: www.hamshointl.com

Email: info@hamshointl.com и hamshogroup@yahoo.com

Hamcho International е голямо сирийско холдингово дружество, собственост на Mohammed Hamcho.

Hamcho International се облагодетелства от режима и го подкрепя и е свързано с лице, което се облагодетелства от режима и го подкрепя.

27.1.2015 г.

▼M14

4.

Military Housing Establishment (изв. още като MILIHOUSE)

 

Строителна фирма, контролирана от Riyad Shalish и Министерството на отбраната; осигурява финансиране на режима.

23.6.2011

5.

Дирекция „Политическа сигурност“ (Political Security Directorate)

 

Сирийска държавна агенция, замесена пряко в репресиите.

23.8.2011

6.

Дирекция „Общо разузнаване“ (General Intelligence Directorate)

 

Сирийска държавна агенция, замесена пряко в репресиите.

23.8.2011

7.

Дирекция „Военно разузнаване“ (Military Intelligence Directorate)

 

Сирийска държавна агенция, замесена пряко в репресиите.

23.8.2011

8.

Агенция „Военновъздушно разузнаване“ (Air Force Intelligence Agency)

 

Сирийска държавна агенция, замесена пряко в репресиите.

23.8.2011

9.

Сили „Qods“ на Иранската революционна гвардия (IRGC Qods Force) (Quds Force)

Техеран, Иран

Силите „Qods“ (или „Quds“) са специализирано звено на Иранската революционна гвардия (IRGC). Силите „Qods“ участват в предоставянето на оборудване и подкрепа на режима в Сирия за потушаване на протестите в Сирия. IRGC Qods Force са осигурявали техническа помощ, оборудване и подкрепа на сирийските служби за сигурност, за да потушават цивилните протестни движения.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Дъщерно дружество на „Cham Holding“ (Sehanya Dara'a Highway, пощ. кутия 9525 Тел.: 00 963 11 99 62)

Стопански субект, финансиращ режима.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Дъщерно дружество на „Cham Holding“ (Sehanya Dara'a Highway, пощ. кутия 9525 Тел.: 00 963 11 99 62)

Стопански субект, финансиращ режима.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- площад „Yousef Al-Azmeh“,

Дамаск

пощ. кутия: 2337

Дамаск, Сирийска арабска република;

Тел.: (+963) 11 2456777 и 2218602;

факс: (+963) 11 2237938 и 2211186;

Ел. поща на банката: Publicrelations@reb.sy

Уебсайт: www.reb.sy

Държавна банка, оказваща финансова подкрепа на режима.

2.9.2011

13.

Addounia TV (изв. още като Dounia TV)

Тел.: +963-11-5667274; +963-11-5667271;

Факс: +963-11-5667272;

Уебсайт: http://www.addounia.tv

Addounia TV е подбуждала към насилие срещу цивилното население в Сирия.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Сграда на „Cham Holding“ — Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Сирия

P.O. Box 9525;

Тел.: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000; +963 (11) 673 1044;

Факс: +963 (11) 673 1274;

Ел. поща: info@chamholding.sy

Уебсайт: www.chamholding.sy

Контролиран от Rami Makhlouf; най-голямото холдингово дружество в Сирия, което се облагодетелства от режима и го подкрепя.

23.9.2011

15.

El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company)

Адрес: Dair Ali Jordan Highway,

пощ. кутия 13052,

Дамаск, Сирия

Тел.: +963-11-2212345;

Факс: +963-11-44694450

Ел. поща: sales@eltelme.com

Уебсайт: www.eltelme.com

Произвежда и доставя комуникационни и трансмисионни съоръжения и други видове съоръжения за сирийската армия.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Адрес: Dara'a Highway,

Дамаск, Сирия;

Тел.: +963-11-6858111;

Мобилен тел.: +963-933-240231

Строителство на казарми, гранични постове и други постройки за нуждите на армията.

23.9.2011

▼M23

17.

Souruh Company

(известна също като SOROH Al Cham Company)

Адрес: област Свободна зона Adra,

Дамаск — Сирия;

Тел: + 963-11-5327266;

Мобилен тел.: + 963-933-526812; + 963-932-878282;

Факс: + 963-11-5316396

E-mail: sorohco@gmail.com

Уебсайт: http://sites.google.com/site/sorohco

По-голямата част от акциите на компанията са пряка или косвена собственост на Rami Makhlouf.

►C5  23.9.2011 г. ◄

▼M14

18.

Syriatel

ул. „Thawra“, сграда „Ste“ 6-ти етаж,

пощ. кутия 2900

Тел.: +963 11 61 26 270;

Факс: +963 11 23 73 97 19;

Ел. поща: info@syriatel.com.sy;

Уебсайт: http://syriatel.sy/

Контролирана от Rami Makhlouf; оказва подкрепа за финансирането на режима. По силата на лицензионния си договор плаща 50 % от печалбата си на правителството.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Сграда „Al Qudsi“, 2-ри етаж —Baramkeh - Дамаск

Тел.: +963-11-2260805;

Факс: +963-11-2260806

Ел. поща: mail@champress.com

Уебсайт: www.champress.net

ТВ верига, участвала в кампании за дезинформация и подстрекавала към насилие срещу протестиращите.

1.12.2011

20.

Al Watan

Вестник „Al Watan“ - Дамаск - Безмитна зона

Тел.: 00963 11 2137400;

Факс: 00963 11 2139928

Ежедневник, участвал в кампании за дезинформация и подстрекавал към насилие срещу протестиращите.

1.12.2011

▼M43

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS)

(известно още като Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street,

Po Box 4470,

Damascus

Оказва подкрепа на сирийската армия при придобиването на оборудване, което се използва за следене и репресии срещу демонстрантите.

Извършва дейност в областта на разпространението на химически оръжия; това е правителственото образувание, което отговаря за разработването и производството на неконвенционални оръжия, включително химически оръжия, както и на ракети носители за тях.

1.12.2011 г.

▼M14

22.

Business Lab

площад „Maysat“, ул. „Al Rasafi “сграда 9,

пощ. кутия 7155,

Дамаск;

Тел.: 963112725499;

Факс: 963112725399

Дружество параван, служило за закупуването на чувствителни материали от CERS.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

ул. „Baghdad“№ 5,

пощ. кутия 6394,

Дамаск;

Тел./Факс: 63114471080

Дружество параван, служило за закупуването на чувствителни материали от CERS.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

Пощ. кутия 35202,

Индустриална зона,

път „Al-Qadam“,

Дамаск

Дружество параван, служило за закупуването на чувствителни материали от CERS.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

ул.„Kaboon“,

пощ. кутия 5966,

Дамаск;

Тел.: +963-11-5111352;

Факс: +963-11-5110117

Дружество параван, служило за закупуването на чувствителни материали от CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

пощ. кутия 5966,

ул. „Abou Bakr Al-Seddeq“,

Дамаск

и пощ. кутия 2849

ул. „Al-Moutanabi“,

Дамаск

и пощ. кутия 21120

Baramkeh,

Дамаск;

Тел: 963112121816; 963112121834; 963112214650; 963112212743; 963115110117

Дружество параван, служило за закупуването на чувствителни материали от CERS.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Сграда на министър-председателя,

ул. „Nissan“ 17,

Дамаск, Сирия.

Държавно предприятие, отговарящо за целия износ на петрол от Сирия. Предоставя финансова помощ на режима.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- сграда на сирийското нефтено дружество,

пощ. кутия 60694,

Дамаск, Сирия

П.К.: 60694;

Тел.: 963113141635;

Факс: 963113141634;

Ел. поща: info@gpc-sy.com

Държавно нефтено дружество. Предоставя финансова помощ на режима.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham -Western Dummаr 1st. Island -Property 2299- AFPC Building

пощ.кутия 7660

Дамаск, Сирия;

Тел.: 00963-11- (6183333); 00963-11- (31913333);

Факс: 00963-11- (6184444); 00963-11- (31914444);

afpc@afpc.net.sy

Съвместно предприятие, с 50 %-тен дял, притежаван от GPC. Предоставя финансова помощ на режима.

1.12.2011

30.

Industrial Bank

Сграда „Dar Al Muhanisen“, 7 етаж, ул. „Maysaloun“,

пощ. кутия 7572,

Дамаск, Сирия;

Тел.: +963 11-222-8200; +963 11-222-7910;

Факс: +963 11-222-8412

Банка, собственост на държавата. Предоставя финансова помощ на режима.

23.1.2012

31.

Popular Credit Bank

Сграда „Dar Al Muhanisen“, 6-ти етаж, ул. „Maysaloun“,

Дамаск, Сирия;

Тел.: +963 11-222-7604; +963 11-221-8376;

Факс: +963 11-221-0124

Банка, собственост на държавата. Предоставя финансова помощ на режима.

23.1.2012

32.

Saving Bank

Сирия-Дамаск — Merjah– Al-Furat St.

пощ. кутия 5467;

Факс: 224 4909; 245 3471;

Тел.: 222 8403;

Ел. поща: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy

Банка, собственост на държавата. Предоставя финансова помощ на режима.

23.1.2012

33.

Agricultural Cooperative Bank

Сграда на „Agricultural Cooperative Bank“, Damascus Tajhez,

пощ. кутия 4325,

Дамаск, Сирия;

Тел.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393;

Факс: +963 11-224-1261;

Уебсайт: www.agrobank.org

Банка, собственост на държавата. Предоставя финансова помощ на режима.

23.1.2012

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Сграда на „Syrian Lebanese Commercial Bank“, 6-ти етаж., ул. „Makdessi“, Hamra,

пощ. кутия 11-8701,

Бейрут, Ливан;

Тел.: +961 1-741666;

Факс: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629;

Уебсайт: www.slcb.com.lb

Клон на вече включената в списъка Commercial Bank of Syria. Предоставя финансова помощ на режима.

23.1.2012

35.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Сграда „Dar Al Saadi“, 1-ви, 5-ти и 6-ти етаж, ул. „Zillat“, зона Mazza,

пощ. кутия 9120,

Дамаск, Сирия;

Тел.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400;

Факс: +963 11-662-1848

Съвместно предприятие на GPC. Предоставя финансова помощ на режима.

23.1.2012

▼M40

36.

Ebla Petroleum Company (изв. още като Ebco)

Централно управление: Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,

P.O. Box 9120,

Damascus, Syria;

тел: +963 116691100

Съвместно предприятие на GPC. Предоставя финансова подкрепа на режима.

23.1.2012 г.

▼M14

37.

Dijla Petroleum Company

Сграда № 653 — 1-ви етаж, Daraa Highway,

пощ. кутия 81,

Дамаск, Сирия

Съвместно предприятие на GPC. Предоставя финансова помощ на режима.

23.1.2012

38.

Central Bank of Syria

Сирия, Дамаск, площад „Sabah Bahrat“

пощенски адрес: площад „Altjreda al Maghrebeh “,

Дамаск, Сирийска арабска република,

пощ. кутия: 2254

Предоставя финансова помощ на режима.

27.2.2012

39.

Syrian Petroleum company

Адрес: Провинция Dummar, площад Expansion, Island 19-Building 32

пощ. кутия: 2849 или 3378;

Тел.: 00963-11-3137935 или 3137913;

Факс: 00963-11-3137979 или 3137977;

Ел. поща: spccom2@scs-net.org или spccom1@scs-net.org;

Уебсайтове: www.spc.com.sy www.spc-sy.com

Държавно нефтено дружество. Предоставя финансова подкрепа на сирийския режим.

23.3.2012

40.

Mahrukat Company (сирийското дружество за съхранение и дистрибуция на нефтопродукти)

Седалище: Дамаск — ул. „Al Adawi“, сграда „Petroleum building“;

Факс: 00963-11/4445796;

Тел.: 00963-11/44451348 – 4451349;

Ел. поща: mahrukat@net.sy;

Уебсайт: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php

Държавно нефтено дружество. Предоставя финансова подкрепа на сирийския режим.

23.3.2012

41.

General Organisation of Tobacco

ул. „Salhieh“ 616,

Дамаск, Сирия

Предоставя финансова подкрепа на сирийския режим. General Organisation of Tobacco е изцяло собственост на сирийската държава. На сирийската държава се прехвърлят печалбите, които организацията реализира, включително чрез продажбата на лицензи за предлагане на пазара на чуждестранни марки тютюн и налаганите данъци върху вноса на чуждестранни марки тютюн.

15.5.2012

42.

Министерство на отбраната

Адрес: площад „Umayyad“,

Дамаск

Телефон: +963-11-7770700

Сирийска правителствена структура, пряко свързана с репресиите.

26.6.2012

43.

Министерство на вътрешните работи

Адрес: площад „Merjeh“,

Дамаск

Телефон: +963-11-2219400; +963-11-2219401; +963-11-2220220; +963-11-2210404

Сирийска правителствена структура, пряко свързана с репресиите.

26.6.2012

44.

Сирийско национално бюро за сигурност

 

Сирийска правителствена структура, част от сирийската партия Ba'ath. Бюрото е пряко свързано с репресиите. Подтиквало сирийските сили за сигурност да използват крайно груба сила срещу демонстрантите.

26.6.2012

▼M19 —————

▼M14

46.

General Organisation of Radio and TV (изв. още като Syrian Directorate General of Radio & Television Est; изв. още като General Radio and Television Corporation; изв. още като Radio and Television Corporation; изв. още като GORT)

Адрес: площад „Al Oumaween“,

пощ. кутия 250,

Дамаск, Сирия;

Телефон (963 11) 223 4930

Държавна агенция, подчинена на сирийското министерство на информацията; в това си качество подкрепя и подпомага информационната му политика. Отговаря за работата на сирийските държавни телевизионни канали — два наземни и един сателитен — както и за правителствените радиостанции. GORT подстрекава към насилие срещу цивилното население в Сирия, като служи за пропаганден инструмент за режима на Асад и разпространява дезинформация.

26.6.2012

47.

Syrian Company for Oil Transport (изв. още като Syrian Crude Oil Transportation Company; изв. още като „SCOT“; изв. още като „SCOTRACO“)

Индустриална зона „Banias“, Latakia Entrance Way,

пощ. кутия 13,

Banias, Сирия;

Уебсайт: www.scot-syria.com;

Електронна поща: scot50@scn-net.org

Сирийско държавно нефтенод ружество. Предоставя финансова помощ на режима.

26.6.2012

48.

Drex Technologies S.A.

Дата на учредяване: 4 юли 2000 г.;

Регистрационен номер: 394678;

Директор: Rami Makhlouf;

Регистриран представител: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Цялото дружество Drex Technologies е собственост на Rami Makhlouf, включен в списъка на лицата, подлежащи на санкции на ЕС като лице, предоставящо финансова подкрепа на сирийския режим. Rami Makhlouf използва Drex Technologies, за да улесни и управлява международните си финансови участия, включващи мажоритарно участие в SyriaTel, включено в списъка на ЕС на основание че също предоставя финансова подкрепа на сирийския режим.

24.7.2012

49.

Cotton Marketing Organisation

Адрес: Bab Al-Faraj

пощ. кутия 729,

Aleppo;

Тел.: +96321 2239495/6/7/8;

Cmo-aleppo@mail.sy, www.cmo.gov.sy

Държавно дружество. Предоставя финансова подкрепа на сирийския режим.

24.7.2012

50.

Syrian Arab Airlines (изв. още като SAA, изв. още като Syrian Air)

Площад „Al-Mohafazeh“,

пощ. кутия 417,

Дамаск, Сирия.

Тел.: +963112240774

Държавна авиокомпания, контролирана от режима. Предоставя финансова подкрепа на режима.

24.7.2012

51.

Drex Technologies Holding S.A.

Регистрирано в Люксембург под номер B77616, установено преди на следния адрес:

17, rue Beaumont

L-1219 Люксембург

Действителният собственик на Drex Technologies Holding S.A. е Rami Makhlouf, който е включен в списъка на лицата, срещу които са наложени на санкции на ЕС за предоставяне на финансова подкрепа на сирийския режим.

17.8.2012

52.

Megatrade

Адрес: ул. Aleppo,

пощ. кутия 5966,

Дамаск, Сирия;

Факс: 963114471081

Действа като посредник за включения в списъка Scientific Studies and Research Centre (SSRC)л Участва в търговията на стоки с двойна употреба, забранена с наложените от ЕС санкции срещу сирийското правителство.

16.10.2012

53.

Expert Partners

Адрес: Rukn Addin, ул. Saladin, сграда 5,

пощ. кутия: 7006,

Дамаск, Сирия

Действа като посредник за включения в списъка Scientific Studies and Research Centre (SSRC). Участва в търговията на стоки с двойна употреба, забранена с наложените от ЕС санкции срещу сирийското правителство.

16.10.2012

▼M22

54.

Overseas Petroleum Trading

известно още като „Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)“

известно още като „Overseas Petroleum Company“

Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Lebanon.

Оказва подкрепа на сирийския режим и се ползва с облаги от него чрез организиране на тайни доставки на нефт за сирийския режим.

23.7.2014 г.

▼M37 —————

▼M21

56.

The Baniyas Refinery Company и.о.к. Banias, Banyas.

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria.

Дъщерно дружество на General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), подразделение на Министерството на нефта и минералните ресурси. Като такова оказва финансова подкрепа на сирийския режим.

23.7.2014 г.

57.

The Homs Refinery Company. и.о.к. Hims, General Company for Homs Refinery.

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syria.

Дъщерно дружество на General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), подразделение на Министерството на нефта и минералните ресурси. Като такова оказва финансова подкрепа на сирийския режим.

23.7.2014 г.

58.

Army Supply Bureau (Бюро за снабдяване на армията)

PO Box 3361, Damascus

Участва в подпомагането на режима чрез снабдяването му с военно оборудване и по тази причина е отговорно за жестоките репресии на цивилното население в Сирия. Клон на Министерството на отбраната на Сирия.

23.7.2014 г.

59.

Industrial Establishment of Defence. и.о.к. Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation.

Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damascas, или Al-Hameh, Damascus Countryside, P.O. Box 2230.

Участва в снабдяването на режима с военно оборудване и по тази причина е отговорно за жестоките репресии на цивилното население в Сирия. Клон на Министерството на отбраната.

23.7.2014 г.

▼M46

60.

Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST) (Висш институт по приложни науки и технологии) ( image image) (изв. още като Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT)

P.O. Box 31983, Barzeh

Свързан със и клон на Сирийския научноизследователски център (SSRC), който вече е включен в списъка. Осигурява обучение и подкрепа за SSRC и по тази причина е отговорен за жестоките репресии на цивилното население.

23.7.2014 г.

▼M21

61.

National Standards & Calibration Laboratory (NSCL) (Национална лаборатория по стандартизиране и калибриране)

P.O. Box 4470 Damascus

Свързана съси клон на Сирийския научноизследователски център (SSRC), който вече е посочен за включване в списъка. Осигурява обучение и подкрепа за SSRC и по тази причина е отговорна за жестоките репресии на цивилното население.

23.7.2014 г.

62.

El Jazireh и.о.к. Al Jazerra

Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beyrouth, въглеводороден сектор

Притежавано или контролирано от Ayman Jaber и следователно свързан с посочено за включване в списъка лице.

23.7.2014 г.

▼M23

63.

Pangates International Corp Ltd

(изв. още като Pangates)

Пощ. кутия 8177

Международна свободна зона на летището в Шарджа,

Обединени арабски емирства

Pangates служи като посредник в доставянето на нефт за сирийския режим. Поради това образуванието оказва подкрепа на сирийския режим и се ползва с облаги от него. Свързано е и с включеното в списъка сирийско петролно дружество Sytrol.

21.10.2014 г.

64.

Abdulkarim Group

(изв. още като Al Karim for Trade и Industry/Al Karim Group)

5797 Дамаск

Сирия

Дружество майка на Pangates с оперативен контрол върху него. В това си качество оказва подкрепа на сирийския режим и се ползва с облаги от него. Свързано е и с включеното в списъка сирийско петролно дружество Sytrol.

21.10.2014 г.

▼M26

65.

Organisation for Technological Industries

(изв. още като Technical Industries Corporation (TIC))

Адрес: PO Box 11037 Damascus, Syria

Дъщерно дружество на сирийското министерство на отбраната, което е посочено в списъка от Съвета.

OTI участва в производството на химически оръжия за сирийския режим.

Поради това то е отговорно за жестоките репресии срещу сирийското население.

В качеството си на дъщерно дружество на Министерството на отбраната то също е свързано с посочено в списъка образувание.

7.3.2015 г.

66.

Syrian Company for Information Technology (SCIT).

Адрес: PO Box 11037 Damascus, Syria

Дъщерно дружество на Organisation for Technological Industries (OTI) и поради това на сирийското министерство на отбраната, което е посочено в списъка от Съвета. Също така работи в сътрудничество с Централната банка на Сирия, която е посочена в списъка от Съвета.

В качеството си на дъщерно дружество на OTI и на Министерството на отбраната SCIT е свързано с тези посочени в списъка образувания.

7.3.2015 г.

67.

Hamsho Trading

(изв. още като Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group).

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus,

Syria.

Дъщерно дружество на Hamsho International, което е посочено в списъка от Съвета.

В това си качество Hamsho Trading е свързано с посочено в списъка образувание — Hamsho International.

Подкрепя сирийския режим чрез дъщерните си дружества, в т.ч. Syria Steel. Чрез своите дъщерни дружества е свързано с групи като подкрепящите режима милиции „Shabiha“.

7.3.2015 г.

▼M32 —————

▼M26

70.

DK Group

(изв. още като DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office).

Адреси: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beirut, Lebanon.

Azarieh Building — Block 03, 5th Floor

Azarieh Street — Solidere — Downtown, PO Box 11-503, Beirut Lebanon.

DK Group доставя нови банкноти на Централната банка на Сирия.

Следователно DK Group предоставя подкрепа на режима. Поради отношението във връзка с доставките, то също така е свързано с посочено в списъка образувание — Централната банка на Сирия.

7.3.2015 г.

▼M41

71.

Abdulkarim Group

(изв. още като Al Karim for Trade и Industry/Al Karim Group)

5797 Дамаск

Сирия

Abdulkarim Group е международно признат сирийски конгломерат, който е свързан с Wael Abdulkarim, включен в списъка като водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия.

11.7.2017 г.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IIa

СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА И ОРГАНИТЕ ПО ЧЛЕН 14 И ЧЛЕН 15, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б)Образувания

 

Наименование

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Commercial Bank of Syria

— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

— Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; ►C8  SWIFT/BIC CMSYSYDA; ◄

Уебсайт за всички офиси по света [NPWMD]: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Тел.: +963 11 2218890

Факс: +963 11 2216975

общо управление: dir.cbs@mail.sy

Държавна банка, оказваща финансова подкрепа на режима.

13.10.2011 г.

▼M13
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Интернет страници за информация относно компетентните органи в държавите членки и адрес за изпращане на уведомления до Европейската Комисия

A.   Компетентни органи във всяка държава членка:

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ИСПАНИЯ

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M15

ХЪРВАТИЯ

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M13

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt/sanctions

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

НИДЕРЛАНДИЯ

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.min-nestrangeiros.pt

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravò/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

СЛОВАКИЯ

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Б.   Адрес за уведомления или друга кореспонденция с Европейската комисия:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

BELGIUM

▼M38
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПИСЪК НА „СУРОВ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ“ ПО ЧЛЕН 6Част А

СУРОВ НЕФТ

Код по ХС

Описание

2709 00

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали.

Част Б

НЕФТОПРОДУКТИ

Код по ХС

Описание

2710

Нефтени масла или масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати; отпадъчни масла (като закупуването в Сирия на керосин за реактивни двигатели с код КН 2710 19 21 не е забранено, при условие че неговото предназначение и използване е единствено с цел продължаване на летателната операция на въздухоплавателното средство, което се зарежда).

2712

Вазелин; парафин, микрокристален нефтен восък, суров парафин (slack wax), озокерит, лигнитен восък, торфен восък, други минерални восъци и подобни продукти, получени по синтетичен или друг начин, дори оцветени.

2713

Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефтени масла или от масла от битуминозни минерали.

2714

Природни битуми и природни асфалти; битуминозни шисти и пясъци; асфалтити и асфалтени скали.

2715 00 00

Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран (например битумни замазки, битум, разтворен в нефтен дестилат „cut backs“).

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ V

ОБОРУДВАНЕ, ТЕХНОЛОГИИ ИЛИ СОФТУЕР, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4

Обща бележка

Без да се засяга съдържанието на настоящото приложение, то не се прилага за:

а) оборудване, технологии или софтуер, които са посочени в приложение I към Регламент (ЕО) 428/2009 на Съвета ( 13 ) или Общия списък на оръжията; или

б) софтуер, който е предназначен за инсталиране от ползвателя без по-нататъшна съществена поддръжка от страна на доставчика и който като цяло е обществено достъпен чрез продажба от складови наличности в обекти за продажба на дребно, без ограничения, чрез:

i) свободна продажба;

ii) поръчки с доставки по пощата;

iii) електронни трансакции; или

iv) сделки с поръчка по телефона; или

в) софтуер, който е обществено достояние.

Категориите А, B, C, D и Е се отнасят до категориите, посочени в Регламент (ЕО) № 428/2009.

„Оборудване, технологии и софтуер“, посочени в член 4 са:

А.  Списък на оборудването

 оборудване за задълбочена проверка на пакети

 оборудване за прихващане в мрежи, включително оборудване за управление на прихващането (IMS) и оборудване от интелигентни връзки за запазване на данни

 оборудване за следене на радиочестоти

 оборудване за мрежово и спътниково заглушаване

 оборудване за заразяване от разстояние

 оборудване за разпознаване/обработка на гласа

 оборудване за прихващане и следене на IMSI ( 14 )/ MSISDN ( 15 )/ IMEI ( 16 )/ TMSI ( 17 )

 оборудване за тактическо прихващане и следене на SMS ( 18 )/GSM ( 19 )/GPS ( 20 )/GPRS ( 21 )/UMTS ( 22 )/CDMA ( 23 )/PSTN ( 24 )

 информационно оборудване за прихващане и следене на DHCP ( 25 )/SMTP ( 26 )/GTP ( 27 )

 оборудване за разпознаване и профилиране на модели

 оборудване за експертиза от разстояние

 оборудване за семантични обработващи машини

 оборудване за WEP и WPA декодиране

 оборудване за прихващане на частни и стандартни протоколи за интернет телефония VoIP.

B.  Не се използва

C.  Не се използва

D.  „Софтуер“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, описано по-горе в буква А.

E.  „Технология“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, описано по-горе в буква А.

Оборудването, технологиите и софтуерът, които попадат в тези категории, попадат в обхвата на настоящото приложение само доколкото отговарят на общото описание за „системи за прихващане и следене на интернет, телефонни и спътникови комуникации“.

За целите на настоящото приложение „следене“ означава придобиване, извличане, декодиране, записване, обработка, анализ и архивиране на съдържание на повикването или мрежови данни.

▼M24
ПРИЛОЖЕНИЕ Vа

ГОРИВО ЗА РЕАКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ И ДОБАВКИ ЗА ГОРИВО, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 7а, ПАРАГРАФ 1Описание

Код по КН

(1)

Гориво за реактивни двигатели (различно от керосин):

 

Гориво за реактивни двигатели от бензинов тип (леки масла)

2710 12 70

Различно от керосин (средни масла)

2710 19 29

(2)

Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип (средни масла)

2710 19 21

(3)

Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип, смесено с биодизел (1)

2710 20 90

(4)

Забавители на окисляването

Забавители на окисляването, използвани в добавки за смазочни масла:

 

—  забавители на окисляването, съдържащи нефтени масла:

3811 21 00

—  други забавители на окисляването:

3811 29 00

Забавители на окисляването, използвани за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:

3811 90 00

(5)

Антистатични добавки

Антистатични добавки за смазочни масла:

 

—  съдържащи нефтени масла:

3811 21 00

—  други:

3811 29 00

Антистатични добавки за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:

3811 90 00

(6)

Антикорозионни добавки

Антикорозионни добавки за смазочни масла:

 

—  съдържащи нефтени масла:

3811 21 00

—  други:

3811 29 00

Антикорозионни добавки за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:

3811 90 00

(7)

Инхибитори на заледяването на горивната система (добавки за предотвратяване на заледяването)

Инхибитори на заледяването на горивната система за смазочни масла:

 

—  съдържащи нефтени масла:

3811 21 00

—  други:

3811 29 00

Инхибитори на заледяването на горивната система за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:

3811 90 00

(8)

Инхибитори на метална катализа

Инхибитори на метална катализа за смазочни масла:

 

—  съдържащи нефтени масла:

3811 21 00

—  други:

3811 29 00

Инхибитор на метална катализа за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:

3811 90 00

(9)

Биоцидни добавки

Биоцидни добавки за смазочни масла:

 

—  съдържащи нефтени масла:

3811 21 00

—  други:

3811 29 00

Биоцидни добавки за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:

3811 90 00

(10)

Добавки за подобряване на термичната устойчивост

Подобрител на термичната устойчивост за смазочни масла:

 

—  съдържащи нефтени масла:

3811 21 00

—  други:

3811 29 00

Подобрител на термичната устойчивост за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:

3811 90 00

(1)   При условие че продължава да съдържа тегловно 70 % или повече нефтени масла или битуминозни минерални масла.
ПРИЛОЖЕНИЕ Vб

ГОРИВО ЗА РЕАКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ И ДОБАВКИ ЗА ГОРИВО, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 7а, ПАРАГРАФ 3Описание

Код по КН

(1)

Гориво за реактивни двигатели (различно от керосин):

 

Гориво за реактивни двигатели от бензинов тип (лекимасла)

2710 12 70

Различно от керосин (средни масла)

2710 19 29

(2)

Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип (средни масла)

2710 19 21

(3)

Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип, смесено с биодизел (1)

2710 20 90

(4)

Забавители на окисляването

Забавители на окисляването, използвани в добавки за смазочни масла:

 

—  забавители на окисляването, съдържащи нефтени масла:

3811 21 00

—  други забавители на окисляването:

3811 29 00

Забавители на окисляването, използвани за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:

3811 90 00

(5)

Антистатични добавки

Антистатични добавки за смазочни масла:

 

—  съдържащи нефтени масла:

3811 21 00

—  други:

3811 29 00

Антистатични добавки за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:

3811 90 00

(6)

Инхибитори на метална катализа

Инхибитори на метална катализа за смазочни масла:

 

—  съдържащи нефтени масла:

3811 21 00

—  други:

3811 29 00

Инхибитор на метална катализа за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:

3811 90 00

(7)

Биоцидни добавки

Биоцидни добавки за смазочни масла:

 

—  съдържащи нефтени масла:

3811 21 00

—  други:

3811 29 00

Биоцидни добавки за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:

3811 90 00

(8)

Добавки за подобряване на термичната устойчивост

Подобрител на термичната устойчивост за смазочни масла:

 

—  съдържащи нефтени масла:

3811 21 00

—  други:

3811 29 00

Подобрител на термичната устойчивост за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:

3811 90 00

(1)   При условие че продължава да съдържа тегловно 70 % или повече нефтени масла или битуминозни минерални масла.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

СПИСЪК НА КЛЮЧОВОТО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 8

Общи бележки

1. Забраните, посочени в настоящото приложение, не следва да се обезсмислят чрез износа на стоки, които не са предмет на забрана (включително инсталации), съдържащи един или повече забранени компоненти, когато тези компоненти са основният елемент на стоките и на практика могат да бъдат отделени от тях и използвани за други цели.

Бележка: При преценката дали забраненият компонент или компоненти следва да се разглеждат като основен елемент, е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от забранения компонент или компоненти основен елемент на доставяните стоки.

2. Стоките, посочени в настоящото приложение, могат да бъдат както нови, така и употребявани.

3. Определенията на термини в „единични кавички“ са дадени в техническата бележка към съответното изделие.

4. Определенията на термини в „двойни кавички“ са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

Обща бележка относно технологиите (ОБТ)

1. „Технологиите“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на забранените стоки, остават забранени дори когато са приложими за стоки, които не са забранени.

2. Забраните не се прилагат по отношение на „технологии“, които са минимално необходими за инсталиране, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, които не са забранени или чийто износ е бил разрешен в съответствие с настоящия регламент.

3. Забраните върху трансфера на „технологии“ не се прилагат за информацията, която е „обществено достояние“, за „фундаменталните научни изследвания“, нито по отношение на минимално необходимата информация за заявките за патент.

Проучване и добив на суров нефт и природен газ

1.А    Оборудване

1. Оборудване за геофизично изследване, превозни средства, плавателни съдове и въздухоплавателни средства, специално проектирани или пригодени за получаване на данни за проучване за нефт и газ, и специално проектираните компоненти за тях.

2. Датчици, специално предназначени за използване при сондажни работи на нефтени и газови кладенци, включително датчици за измервания по време на сондиране и свързаното оборудване, специално предназначено за получаване и съхранение на данни от такива датчици.

3. Сондажно оборудване, специално предназначено за работа в скални образувания с цел проучване за наличие или за добив на нефт, газ и други срещани в природата въглеводородни материали.

4. Сондажни длета, сондажни лостове, тежки щанги, центратори и друго оборудване, специално предназначено за използване в сондажно оборудване за нефтени и газови кладенци и с такова оборудване.

5. Колонни глави, „противофонтанни блокове“ и „фонтанни елхи или фонтанни арматури“, както и специално предназначените компоненти от тях, отговарящи на „спецификациите API и ISO“ за използване в нефтени или газови кладенци.

Технически бележки:

а)   „Противофонтанният блок“ е съоръжение, което обикновено се използва на земната повърхност (или ако се сондира под вода — на морското дъно) по време на сондирането за предотвратяване на неконтролирано изпускане на нефт и/или газ от кладенеца.

б)   „Фонтанната елха или фонтанната арматура“ е съоръжение, което обикновено се използва за контролиране на потока от кладенеца, когато е завършен, и добивът на нефт и/или газ е започнал.

в)   За целите на настоящата точка „спецификации на API и ISO“ се отнася за спецификации 6A, 16A, 17D и 11IW на Американския петролен институт и/или за спецификации 10423 и 13533 на Международната организация по стандартизация за противофонтанни блокове, колонни глави и фонтанни елхи за използване в нефтени и/или газови кладенци.

6. Сондажни и добивни платформи за суров нефт и природен газ.

7. Плавателни съдове и баржи, включващи сондажно оборудване и/или оборудване за преработката на нефт, използвани при добива на нефт, газ и други срещани в природата горими материали.

8. Сепаратори течност/газ, отговарящи на спецификация 12J на API, специално предназначени за обработка на добива от нефтен или газов кладенец, за разделяне на нефтените течности от водата и на газа от течностите.

9. Газов компресор с налягане, равно или по-голямо от 40 bar (PN 40 и/или ANSI 300), и с обем на капацитета за засмукване, равен на или по-голям от 300 000 Nm3/h, за началната обработка и пренос на природен газ, с изключение на газови компресори за станции за компресиран природен газ (CNG) и специално предназначените компоненти за тях.

10. Оборудване за управление на подводен добив и неговите компоненти, отговарящи на „спецификациите на API и ISO“ за използване в нефтени и газови кладенци.

Техническа бележка:

За целите на настоящата рубрика „спецификации на API и ISO“ се отнася за спецификация 17F на Американския петролен институт (API) и/или спецификация 13268 на Международната организация по стандартизация (ISO) за системи за управление на подводен добив.

11. Помпи, обикновено с висок капацитет и/или под високо налягане (над 0,3 m3 на минута и/или 40 bar), специално предназначени за помпане на промивни течности и/или цимент в нефтени и газови кладенци.

1.Б    Изпитвателно и инспекционно оборудване

1. Оборудване, специално предназначено за пробовземане, изпитване и анализ на свойствата на промивната течност, цимента за нефтени кладенци и други материали, специално предназначени и/или формулирани за използване в нефтени и газови кладенци.

2. Оборудване, специално предназначено за пробовземане, изпитване и анализ на свойствата на скални проби, течни и газообразни проби и други материали, взети от нефтен и/или газов кладенец по време на сондирането или след него, или от съоръженията за начална обработка към него.

3. Оборудване, специално предназначено за събиране и тълкуване на информация за физическото и механичното състояние на нефтен и/или газов кладенец, и за определяне на свойствата in situ на скалното образувание и залежа.

1.В    Материали

1. Промивни течности, добавки за промивна течност и компонентите за тях, специално формулирани за стабилизиране на нефтени и газови кладенци по време на сондиране, за извличане на повърхността на шлама и за смазване и охлаждане на сондажното оборудване в кладенеца.

2. Цимент и други материали, отговарящи на „спецификациите на API и ISO“ за използване в нефтени и газови кладенци.

Техническа бележка:

„Спецификация на API и ISO“ се отнася за спецификация 10A на Американския петролен институт или за спецификация 10426 на Международната организация по стандартизация за цимент за нефтени кладенци и други материали, специално формулирани за циментиране на нефтени и газови кладенци.

3. Химикали за инхибиране на корозията, за третиране на емулсии, агенти против образуването на пяна и други химикали, специално формулирани за използване при сондиране и при началната обработка на нефт, добит от нефтен и/или газов кладенец.

1.Г    Софтуер

1. „Софтуер“, специално предназначен за събиране и тълкуване на данни, получени от сеизмични, електромагнитни, магнитни или гравитационни изследвания за целите на установяване на това, доколко ще е оправдано проучването за нефт или газ.

2. „Софтуер“, специално предназначен за съхранение, анализ и тълкуване на информация, получена при сондирането и добива, за оценката на физическите характеристики и поведение на нефтени или газови залежи.

3. „Софтуер“, специално предназначен за „използване“ в съоръжения за добив или обработка на нефт или в специфични модули на такива съоръжения.

1.Д    Технологии

1. „Технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ и „използване“ на оборудването, посочено в 1.A.01—1.A.11.

Рафиниране на суров нефт и втечняване на природен газ

2.А    Оборудване

1. Топлообменници, както следва, и специално предназначени компоненти за тях:

а) пластинчати топлообменници със съотношение повърхност/обем над 500 m2/m3, специално предназначени за предварително охлаждане на природен газ;

б) серпентинни топлообменници, специално предназначени за втечняване или преохлаждане на природен газ.

2. Криогенни помпи за пренос на среда с температура под – 120 °C, имащи дебит над 500 m3/h и специално предназначените компоненти за тях.

3. „Колд-бокс“ и оборудване за „колд-бокс“, което не е посочено в 2.А.1.

Техническа бележка:

Оборудване за „колд-бокс“ се отнася за специално проектирана конструкция, която е специфична за инсталации за ВПГ и включва етапа на втечняване. Съоръжението „колд-бокс“ се състои от топлообменници, тръбни разводки, други прибори и топлоизолация. Температурата в съоръжението „колд-бокс“ е под –120 °C (условия за кондензация на природен газ). Предназначението на съоръжението „колд-бокс“ е топлинното изолиране на по-горе описаното оборудване.

4. Оборудване за пристанищни терминали за втечнени газове, които са с температура под – 120 °C, както и специално предназначените компоненти за тях.

5. Гъвкави и твърди преносни тръбопроводи с диаметър над 50 mm за преноса на среда под – 120 °C.

6. Морски плавателни съдове, специално предназначени за превоз на ВПГ.

7. Електростатични очистители, предназначени за отстраняване на замърсители като соли, твърди вещества и вода от суровия нефт, както и специално предназначените компоненти за тях.

8. Всички крекинг реактори, включително реакторите за хидрокрекинг, и съоръжения за коксуване, специално предназначени за преобразуване на вакуумни газьоли или вакуумни остатъци, както и специално предназначените компоненти за тях.

9. Реактори за хидроочистка, специално предназначени за обезсерване на бензин, дизелови фракции и керосин, както и специално предназначените компоненти за тях.

10. Реактори за каталитичен риформинг, специално предназначени за преобразуване на обезсерен бензин във високооктанов бензин, както и специално предназначените компоненти за тях.

11. Съоръжения за рафиниране за изомеризацията на фракции C5-C6 и съоръжения за рафиниране за алкилиране на леки олефини, за подобряване на октановото число на въглеводородни фракции.

12. Помпи, специално предназначени за преноса на суров нефт и горива, с дебит от 50 m3/h или повече, както и специално предназначените компоненти за тях.

13. Тръби с външен диаметър от 0,2 m или по-голям и изработени от някой от следните материали:

а) неръждаеми стомани с тегловно съдържание на хром 23 % или повече;

б) неръждаеми стомани и никелови сплави със стойност на „еквивалента на устойчивост на питингова корозия“ над 33.

Техническа бележка:

величината „еквивалент на устойчивост на питингова корозия“ (PRE) характеризира корозионната устойчивост на неръждаеми стомани и никелови сплави на питингова корозия или на корозионно напукване. Устойчивостта на питингова корозия на неръждаемите стомани и на никеловите сплави се определя основно от техния състав, основно: хром, молибден и азот. Формулата за изчисляване на стойността на PRE е:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14. „Инспекционни бутала“ (PIGS = Pipeline Inspection Gauges) и специално предназначени компоненти за тях.

Техническа бележка:

„Буталото“ е устройство, което обикновено се използва за почистване или проверка на тръбопровода отвътре (корозионно състояние или образуване на пукнатини) и се движи благодарение на налягането на продукта в тръбопровода.

15. Пускови устройства и приемни устройства за въвеждане или изваждане на бутала.

16. Резервоари за съхранение на суров нефт и горива с обем по-голям от 1 000 m3 (1 000 000 литра), както следва, както и специално предназначените компоненти за тях:

а) резервоари с фиксиран покрив;

б) резервоари с плаващ покрив.

17. Подводни гъвкави тръби, специално предназначени за пренос на въглеводороди и инжекционни флуиди, вода или газ и с диаметър над 50 mm.

18. Гъвкави тръби за високо налягане, използвани за надводни и подводни приложения.

19. Изомеризационно оборудване, специално поректирано за производство на високооктанов бензин, и базирано на захранване от леки въглеводороди и специално предназначени компоненти за него.

2.Б    Изпитвателно и инспекционно оборудване

1. Оборудване, специално предназначено за изпитване и анализ на качеството (свойства) на суров нефт и горива.

2. Интерфейсни контролни системи, специално предназначени за контрола и оптимизирането на процеса на очистка.

2.В    Материали

1. Диетиленгликол (CAS 111-46-6), триетиленгликол (CAS 112-27-6)

2. N-метилпиролидон (CAS 872-50-4), сулфолан (CAS 126-33-0)

3. Зеолити, с природен или синтетичен произход, специално предназначени за течен каталитичен крекинг или за пречистването и/или дехидратацията на газове, включително природен газ.

4. Катализатори за крекинга и преобразуването на въглеводороди, както следва:

а) еднометални (групата на платината) върху тип алуминиев оксид или върху зеолит, специално предназначени за процеса на каталитичен риформинг;

б) смесени метали (платина в комбинация с други благородни метали) върху тип алуминиев оксид или върху зеолит, специално предназначени за процеса на каталитичен риформинг;

в) кобалтови и никелови катализатори, легирани с молибден върху тип алуминиев оксид или върху зеолит, специално предназначени за процеса на каталитично обезсерване;

г) паладиеви, никелови, хромни и волфрамови катализатори върху тип алуминиев оксид или върху зеолит, специално предназначени за процеса на каталитичен хидрокрекинг.

5. Добавки за бензин, специално формулирани за повишаване на октановото число на бензина.

Бележка:

Тази рубрика включва етил-третичен-бутил-етер (ETBE) (CAS 637-92-3) и метил-третичен-бутил-етер (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.Г    Софтуер

1. „Софтуер“, специално предназначен за „използване“ в инсталации за ВПГ или в специфични модули на такива съоръжения.

2. „Софтуер“, специално предназначен за „разработване“, „производство“ или „използване“ на инсталации (включително техните модули) за рафиниране на нефт.

2.Д    Технологии

1. „Технологии“ за кондиционирането и пречистването на суров природен газ (дехидратация, пречистване от сероводород, отстраняване на примеси).

2. „Технологии“ за втечняването на природен газ, включително „технологии“, необходими за „разработването“, „производството“ или „използването“ на инсталации за ВПГ.

3. „Технологии“ за преноса на втечнен природен газ.

4. „Технологии“, „необходими“ за „разработването“, „производството“ или „използването“ на морски плавателни съдове, специално предназначени за превоз на втечнен природен газ.

5. „Технологии“ за съхранение на суров нефт и горива.

6. „Технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на рафинерийни инсталации, като:

6.1. „Технологии“ за преобразуване на леки олефини в бензин;

6.2. Технологии за каталитичен риформинг и изомеризация;

6.3. Технологии за каталитичен и термичен крекинг.
ПРИЛОЖЕНИЕ VIIОборудване и технологии, посочени в член 12

8406 81

Парни турбини с мощност над 40 MW

8411 82

Газови турбини с мощност над 5 000 kW

ex  85 01

Всички електрически двигатели и генератори с мощност над 3 MW или 5 000 kVA.

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ VIIIСписък на златото, ценните метали и диамантите, посочени в член 11а

Код по ХС

Описание

7102

Диаманти, дори обработени, но немонтирани, нито обковани.

7106

Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени или полуобработени форми или на прах.

7108

Злато (включително платинираното злато) в необработени или полуобработени форми или на прах.

7109

Плакета или дублета от злато върху неблагородни метали или върху сребро, в необработени или полуобработени форми.

7110

Платина в необработени или полуобработени форми или на прах.

7111

Плакета или дублета от платина върху неблагородни метали, върху сребро или върху злато, в необработени или полуобработени форми.

7112

Остатъци и отпадъци от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали; други остатъци и отпадъци, съдържащи благородни метали или съединения на благородни метали, от вида на тези, използвани главно за извличане на благородни метали.

▼M5
ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

СПИСЪК НА ОБОРУДВАНЕТО СТОКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2б

▼M16

Списъкът, изложен в настоящото приложение не включва продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба, с изключение на изопропанол.

▼M5

Уводни бележки

1. Освен ако не е посочено друго, референтните номера, фигуриращи в колоната по-долу, озагл