02012D0535 — BG — 23.04.2018 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 септември 2012 година

относно спешни мерки за предотвратяване на разпространението в рамките на Съюза на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина)

(нотифицирано под номер C(2012) 6543)

(2012/535/ЕС)

(ОВ L 266, 2.10.2012 г., стp. 42)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/226 НА КОМИСИЯТА нотифицирано под номер С(2015 от 11 февруари 2015 година

  L 37

21

13.2.2015

►M2

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/427 НА КОМИСИЯТА нотифицирано под номер С(2017 от 8 март 2017 година

  L 64

109

10.3.2017

►M3

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/618 НА КОМИСИЯТА нотифицирано под номер С(2018 от 19 април 2018 година

  L 102

17

23.4.2018
▼B

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 септември 2012 година

относно спешни мерки за предотвратяване на разпространението в рамките на Съюза на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина)

(нотифицирано под номер C(2012) 6543)

(2012/535/ЕС)Член 1

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

а) „податливи на зараза растения“ са растения (с изключение на плодове и семена) от Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. и Tsuga Carr.;

▼M1

б) „податлива на зараза дървесина“ е дървесина от иглолистни дървета (Coniferales), която спада към една от следните точки:

i) дървесина по смисъла на член 2, параграф 2 от Директива 2000/29/ЕО;

ii) дървесина, която не е запазила облата си повърхност;

iii) дървесина под формата на кошери и къщички за птици.

Податливата на зараза дървесина не означава нарязана дървесина и дървесни трупи от видовете Taxus L. и Thuja L., както и дървесина, която е преминала обработка, премахваща риска от превръщане в гостоприемник на НБД;

▼B

в) „податлива на зараза кора“ е кора от иглолистни (Coniferalеs);

г) „място на производство“ са всички помещения, които се експлоатират като отделна производствена единица. Това могат да бъдат и производствени участъци, които се стопанисват отделно за фитосанитарни цели;

д) „вектор“ са бръмбари от род Monochamus Megerle по Dejean, 1821;

е) „летателен сезон на вектора“ e периодът от 1 април до 31 октомври освен при наличие на научно-техническа обосновка за различна продължителност на летателния сезон на вектора, като се вземат предвид граници на безопасност от четири седмици в началото и четири седмици в края на очаквания летателен сезон;

ж) „дървен опаковъчен материал“ е дървен материал или продукти от дърво, които се използват за подпора, защита или пренасяне на стока, във вид на каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи, палети, бокс-палети и други товароносители, крепежни елементи на палети и помощен и постелъчен материал, използвани или не при транспорт на предмети. Тук не спадат преработеният дървен материал, произведен чрез слепване, нагряване или налягане или комбинация от тези процеси, нито опаковъчният материал, изцяло направен от дървесина с дебелина 6 mm или по-малко;

▼M2

з) „растение, засегнато от пожар или буря“ означава податливо на зараза растение, което е претърпяло щети вследствие на пожар или буря по начин, позволяващ на вектора да снесе яйца в него.

▼B

Член 2

Проучвания в области, в които няма данни за наличие на нематод по боровата дървесина

1.  Държавите членки провеждат ежегодни проучвания за наличието на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина), наричан по-долу „НБД“, по податливи на зараза растения, дървесина и кора, както и по вектора, и установяват дали има данни за наличието му на тяхна територия в области, в които преди е било известно, че не се среща нематод по боровата дървесина.

Проучванията включват събиране и лабораторни изследвания на проби от податливи на зараза растения, дървесина и кора и вектори. Броят на пробите се определя в съответствие с надеждни научно-технически принципи.

2.  Държавите членки изпращат на Комисията описание на проучванията по параграф 1, в което посочват броя на обхванатите обекти, зоните, които подлежат на проучване, и броя на пробите, които ще бъдат подложени на лабораторни изследвания всяка година. В описанието се посочват научно-техническите принципи, залегнали в основата на проучванията.

Описанието се представя на Комисията до 1 март в годината, в която следва да бъдат проведени проучванията.

3.  Всяка държава членка уведомява Комисията и останалите държави членки за резултатите от проучванията по параграф 1 до 1 март в годината, следваща тази, в която са проведени проучванията.

Член 3

Лабораторни изследвания

Лабораторни изследвания за наличие на нематод по боровата дървесина по податливи на зараза растения, дървесина и кора и вектори се провеждат в съответствие с диагностичния протокол за Bursaphelenchus xylophilus, предвиден в стандарт PM7/4(2) на Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (EPPO) ( 1 ). Методите в този стандарт могат да се допълват или заменят с научно потвърдени молекулярно-диагностични методи, за които е доказано, че притежават чувствителност и надеждност, най-малко равностойна на предвидените в стандарта на EPPO.

Член 4

Планове за действие в извънредни ситуации

1.  До 31 декември 2013 г. всяка държава членка изготвя план, наричан по-долу „план за действие в извънредни ситуации“, с описание на действията, които ще бъдат предприети на нейна територия в съответствие с членове 5—16, ако бъде потвърдено наличието или възникне съмнение за наличие на нематод по боровата дървесина.

▼M2

2.  В плана за действие при извънредни ситуации се посочват:

а) обобщена информация относно оценката на риска от нематода по боровата дървесина за засегнатата държава членка, включително съпътстваща информация относно биологията на този вредител, очакваните симптоми и засегнатите гостоприемници, както и методите за неговото откриване, основните пътища за проникване и разпространение, включително препоръки за начините за намаляване на риска от неговото проникване, установяване и разпространение; тази информация се включва в специален раздел от доклада;

б) ролята и отговорностите на органите, които се занимават с изпълнението на плана в случай на официално потвърждение или на съмнение за наличието на нематода по боровата дървесина, както и командната верига и процедурите за координиране на действията, които да бъдат предприети от участващите компетентни официални органи, други публични органи, делегирани органи или физически лица, лабораториите и стопанските субекти;

в) условията за достъп на компетентните официални органи до помещенията на стопанските субекти и на други лица;

г) условията за достъп на компетентните официални органи, когато е необходимо, до лабораториите, оборудването, персонала, външните експерти и ресурсите, необходими за бързото и ефективно унищожаване или — когато е целесъобразно, ограничаване на разпространението на нематода по боровата дървесина;

д) мерките, които да бъдат взети във връзка с предоставянето на информация на Комисията, останалите държави членки, засегнатите стопански субекти и обществеността относно наличието на нематода по боровата дървесина и мерките, предприети срещу този вредител, в случай че наличието му е официално потвърдено или има съмнение за него;

е) мерките за записване на случаи на наличие на нематода по боровата дървесина;

ж) протоколите, описващи методите за визуалните прегледи, вземането на проби и лабораторните изследвания;

з) процедурите и лицата, които отговарят за рамката за координация със съседните държави членки и когато е приложимо, със съседните трети държави.

В съдържанието на плана за действие при извънредни ситуации се взема предвид рискът, който конкретният организъм представлява за засегнатата държава членка.

▼B

3.  Държавите членки предвиждат оценка и преразглеждане на плановете им за действие в извънредни ситуации.

4.  При поискване от Комисията държавите членки ѝ представят своите планове за действие в извънредни ситуации.

Член 5

Демаркационни зони

1.  Ако резултатите от ежегодното проучване, предвидено в член 2, параграф 1, покажат наличие на нематод по боровата дървесина по податливо на зараза растение на част от територията на държава членка, в която преди това не е имало данни за наличие на вредителя, или ако такова наличие бъде доказано с други средства, държавата членка незабавно определя демаркационна зона в съответствие с параграф 2, наричана по-долу „демаркационната зона“.

Когато се установи наличие на нематод по боровата дървесина по вектора или в пратка от податлива на зараза дървесина, податлива на зараза кора или дървен опаковъчен материал, съответната държава членка провежда разследване в близост до мястото, където е уловен векторът или където са се намирали податливата на зараза дървесина, податливата на зараза кора или дървеният опаковъчен материал по времето, когато е установено наличието на вредителя. Алинея 1 се прилага и когато резултатите от разследването покажат наличие на нематод по боровата дървесина по податливо на зараза растение.

2.  Демаркационната зона обхваща зоната, в която е установено наличие на нематод по боровата дървесина, наричана по-долу „заразената зона“, и зона, заобикаляща заразената зона, наричана по-долу „буферната зона“. Буферната зона е с ширина най-малко 20 km.

Когато се прилагат мерките за унищожаване на вредителя в съответствие с член 6, съответната държава членка може да реши да намали буферната зона до ширина минимум 6 km, при условие че намаленият периметър няма да попречи на унищожаването на вредителя.

3.  Ако бъде установено наличие на нематод по боровата дървесина в буферна зона, незабавно се определя нова демаркационна зона в съответствие с параграф 1 с цел да се вземе предвид тази констатация.

Вместо това обхватът на съществуващата демаркационна зона може да бъде изменен, за да се вземе предвид тази констатация, когато в същата зона се прилагат мерки за унищожаване на вредителя в съответствие с член 6.

Всякакви данни за наличие на нематод по боровата дървесина в буферна зона се съобщават незабавно на Комисията и на останалите държави членки.

4.  Ако бъде установено наличие на нематод по боровата дървесина на територията на държава членка и демаркационната зона преминава на територията на една или повече други държави членки, в съответствие с параграф 1 другата държава членка или държави членки определят демаркационна зона или зони, които допълват буферната зона с буферна зона или зони с широчина, съответстваща на широчината на буферната зона в държавата членка, в която е установено наличието на вредителя.

5.  Държавите членки уведомяват Комисията и останалите държави членки за демаркационните зони на тяхна територия в срок от един месец от датата, на която в съответната зона е било установено наличие на нематод по боровата дървесина.

Уведомлението съдържа описание на демаркационните зони, тяхното местоположение и наименованията на административните структури, обхванати от демаркационните зони, и се придружава с карта, на която е отбелязано местоположението на всяка демаркационна зона, заразена зона и буферна зона.

Държавите членки уведомяват Комисията и останалите държави членки за изменения на демаркационните зони на тяхна територия в срок от един месец от датата на изменението.

6.  Ако ежегодните проучвания на податливите на зараза растения и на вектора, посочени в приложение I, точка 6, покажат, че през предходните четири години в съответната демаркационна зона не е било установено наличие на нематод по боровата дървесина, съответната държава членка може да вземе решение, че тази зона вече няма да има статут на демаркационна зона. Държава членка, в която са налице обстоятелствата, посочени в приложение I, точка 5, може да вземе решение, че зоната вече няма да има статут на демаркационна зона, ако отсъствието на нематод по боровата дървесина бъде потвърдено чрез пробите и изследванията, посочени в точка 7 от същото приложение.

Тя информира Комисията и останалите държави членки за това решение в срок от един месец.

7.  Комисията съставя списък на демаркационните зони и го предоставя на държавите членки.

Списъкът се актуализира в съответствие с получените от Комисията уведомления съгласно параграфи 5 и 6.

Член 6

Унищожаване

1.  Държавите членки предприемат мерки съгласно приложение I за унищожаване на нематода по боровата дървесина в демаркационните зони на тяхна територия.

Приема се, че нематодът по боровата дървесина е унищожен, когато ежегодните проучвания на податливите на зараза растения и на вектора, посочени в приложение I, точка 6, покажат, че през предходните четири години в съответната демаркационна зона не е било установено наличие на вредителя или ако отсъствието му бъде потвърдено чрез пробите и изследванията, посочени в приложение I, точка 7, трета алинея.

2.  Държавите членки гарантират, че мерките, посочени в параграф 1, се осъществяват от квалифициран технически персонал на компетентните официални органи или от други лица с техническа квалификация, които действат под надзора на компетентните официални органи.

Член 7

Ограничаване на разпространението

1.  Когато ежегодните проучвания на податливите на зараза растения и на вектора, посочени в приложение I, точка 6, покажат наличие на нематод по боровата дървесина в дадена демаркационна зона в продължение най-малко на четири поредни години и натрупаният опит сочи, че при конкретните обстоятелства вредителят не може да бъде унищожен, съответната държава членка може вместо това да вземе решение да ограничи разпространението на нематод по боровата дървесина в тази зона.

Преди изтичането на този период обаче, вместо да унищожи нематода по боровата дървесина, държавата членка може да реши да ограничи разпространението му, когато диаметърът на заразената зона надвишава 20 km, когато има доказателства за наличието на вредителя на цялата територия на заразената зона и натрупаният опит сочи, че при конкретните обстоятелства нематодът по боровата дървесина в тази зона не може да бъде унищожен.

Мерките за ограничаване на разпространението на вредителя се предприемат в съответствие с приложение II.

2.  Когато държава членка реши в съответствие с параграф 1 да приложи мерки за ограничаване на разпространението, а не мерки за унищожаване на вредителя, тя уведомява Комисията, като излага мотивите за това.

Когато се прилага разпоредбата на параграф 1, втора алинея, Комисията провежда разследвания в съответната държава членка, за да провери дали са изпълнени условията, предвидени в посочената алинея.

3.  Демаркационните зони, по отношение на които се прилагат мерки за ограничаване на разпространението на вредителя в съответствие с параграф 1, се обозначават като такива в списъка по член 5, параграф 7. Държавите членки могат да прилагат мерки за ограничаване на разпространението само в демаркационни зони, отбелязани в този списък като зони, подлежащи на ограничаване на разпространението на нематод по боровата дървесина.

4.  Държавите членки гарантират, че мерките, посочени в параграф 1, се осъществяват от квалифициран технически персонал на компетентните официални органи или от други лица с техническа квалификация, които действат под надзора на компетентните официални органи.

Член 8

Информиране на стопанските субекти и обществеността

Когато се прилагат мерки за унищожаване на вредителя в съответствие с член 6 или мерки за ограничаване на разпространението му в съответствие с член 7, съответните държави членки предвиждат мерки за информиране на засегнатите стопански субекти и обществеността.

Член 9

Уведомяване относно националните мерки

1.  В срок от един месец от представянето на уведомлението, предвидено в член 16, параграф 1, първа алинея от Директива 2000/29/ЕО, относно появата на нематод по боровата дървесина на част от територията им, в която по-рано не е имало данни за наличието на вредителя, държавите членки уведомяват Комисията и останалите държави членки за мерките, които са предприели и които са взели решение да предприемат за унищожаването на нематода по боровата дървесина в съответствие с член 6.

2.  Когато държава членка предприема мерки за унищожаване на нематод по боровата дървесина в съответствие с член 6, в уведомлението относно мерките по параграф 1 се посочват мерките за сеч, вземане на проби, провеждане на изследвания, отстраняване и обезвреждане на податливи на зараза растения, посочени в приложение I, точки 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9, както и методологията и организацията на проучванията, включително броят на проверките, пробите, които ще бъдат взети, и лабораторните изследвания, които ще бъдат проведени, съгласно предвиденото в приложение I, точка 6.

Когато държава членка предприема мерки за ограничаване на разпространението на нематод по боровата дървесина в съответствие с член 7, в уведомлението по параграф 1 се посочват мерките за сеч, вземане на проби, провеждане на изследвания, отстраняване и обезвреждане на податливи на зараза растения, както и методологията и организацията на проучванията, включително броят на проверките, пробите, които ще бъдат взети, и лабораторните изследвания, които ще бъдат проведени, съгласно предвиденото в приложение II, точки 2 и 3.

Уведомлението относно мерките съдържа също така описание на мерките за информиране на засегнатите стопански субекти и обществеността в съответствие с член 8, както и на проверките, които следва да бъдат извършени в съответствие с член 11, параграф 1.

▼M2

3.  До 30 април всяка година държавите членки представят на Комисията и на останалите държави членки доклад за резултатите от мерките по членове 6 и 7, предприети между 1 април от предходната година и 31 март от годината, през която се представя докладът.

Този доклад включва всички изброени по-долу елементи:

а) брой и място, където са установени случаи на наличие на нематод по боровата дървесина, включително карти, на които са обозначени съответно заразената и буферната зона;

б) брой на мъртвите растения и на откритите растения в лошо здраве или засегнати от пожар или буря, като се посочва броят на растенията, които са били напълно унищожени от горски пожари или бури;

в) брой на мъртвите растения и на растенията в лошо здраве или засегнати от пожар или буря, от които са взети проби;

г) брой на взетите проби от мъртви растения и растения в лошо здраве или засегнати от пожар или буря, които са изследвани за наличие на нематод по боровата дървесина;

д) брой на пробите с положителен резултат за наличие на нематод по боровата дървесина;

е) брой на мъртвите растения и на растенията в лошо здраве или засегнати от пожар или буря, които са отстранени, като се посочва броят на растенията, които са били открити преди началото на съответния период;

ж) брой и местонахождение на капаните и период на наблюдение, както и брой на уловените вектори, техните видове, брой на векторите, анализирани за наличие на нематод по боровата дървесина, брой на пробите, анализирани за наличие на нематод по боровата дървесина съответно в буферната и в заразената зона, в т.ч. брой на пробите с положителен резултат за наличие на нематод по боровата дървесина, в случай че има такива.

Държавите членки събират информацията по букви б) и е) през следните периоди: от 1 януари до 31 март, от 1 април до 31 октомври и от 1 ноември до 31 декември от предходната година и от 1 януари до 31 март от годината, през която се представя докладът.

При представянето на тази информация държавите членки посочват съответния период на нейното събиране.

▼B

4.  До 1 март всяка година след годината, в която е представено уведомлението по параграф 1, държавите членки уведомяват Комисията и останалите държави членки относно мерките, които са взели решение да предприемат през текущата година за унищожаване на нематода по боровата дървесина в съответствие с член 6.

5.  Когато държава членка вземе решение да ограничи разпространението на нематод по боровата дървесина в демаркационна зона в съответствие с член 7, параграф 1, тя незабавно изпраща на Комисията и на останалите държави членки в съответно преработен вид уведомлението относно мерките, посочено в параграф 1.

Уведомлението относно мерките може да обхваща период до 5 години, ако по отношение на демаркационната зона се прилагат мерки за ограничаване на разпространението на вредителя в съответствие с член 7. Когато уведомлението относно мерките е за период, по-дълъг от една година, държавите членки го изпращат в преработен вид на Комисията и на останалите държави членки до 31 октомври в годината, в която изтича обхванатият период.

Ако бъде взето решение за съществени промени в мерките за ограничаване на разпространението на вредителя, уведомлението относно мерките незабавно се преработва и изпраща на Комисията и на останалите държави членки.

Член 10

Движение на податливи на зараза растения, дървесина и кора в Съюза

1.  Податливи на зараза растения, дървесина и кора се придвижват от демаркационни в недемаркационни зони и от заразени зони в буферни зони само ако са изпълнени условията, посочени в раздел 1 на приложение III.

2.  Податливи на зараза растения, дървесина и кора се придвижват в границите на заразените зони, в които се прилагат мерки за унищожаване на вредителя, само ако са изпълнени условията, посочени в раздел 2 на приложение III.

3.  Държавите членки могат да наложат ограничения върху движението на податливи на зараза растения, дървесина и кора в границите на заразените зони, в които се прилагат мерки за ограничаване на разпространението на вредителя.

Член 11

Проверки на движението от демаркационни в недемаркационни зони и от заразени зони в буферни зони

1.  Държавите членки извършват чести проверки на случаен принцип на податливи на зараза растения, дървесина и кора, които се придвижват от демаркационни зони на тяхна територия в недемаркационни зони и от заразени зони на тяхна територия в буферни зони.

Когато вземат решение къде да бъдат извършени проверките при конкретен случай, държавите членки съобразяват решението си с опасността по подлежащите на проверка растения, дървесина и кора да има живи нематоди по боровата дървесина, като се отчитат мястото, откъдето идва пратката, степента на податливост на растенията, дървесината и кората и показаното до момента съответствие с разпоредбите на настоящото решение и Решение 2006/133/ЕО от страна на отговорния за придвижването им стопански субект.

Проверки на податливите на зараза растения, дървесина и кора се извършват на следните места:

а) в местата на преминаването им от заразени зони в буферни зони;

б) в местата на преминаването им от буферни зони в недемаркационни зони;

в) по местоназначението им в буферната зона; и

г) в мястото им на произход в заразената зона, например в дъскорезниците, от които се изпращат извън заразената зона.

Държавите членки могат да вземат решение да извършват допълнителни проверки на други места освен посочените в букви а)—г).

Проверките включват проверка на документацията по отношение на изискванията, посочени в раздел 1 на приложение III, проверка на идентичността и, в случай на неспазване или подозрение за неспазване на тези изисквания, проверка на фитосанитарния статус, включително изследване за наличие на нематод по боровата дървесина.

2.  Държавите членки извършват проверки на случаен принцип на податливи на зараза растения, дървесина и кора, които се придвижват от демаркационни зони, разположени извън тяхната територия, в недемаркационни зони на тяхна територия.

Проверките включват проверка на документацията по отношение на изискванията, посочени в раздел 1 на приложение III, проверка на идентичността и проверка на фитосанитарния статус, включително изследване за наличие на нематод по боровата дървесина.

▼M2

3.  До 30 април всяка година държавите членки съобщават на останалите държави членки и на Комисията времето и резултатите от проверките по параграф 1 и 2, извършени през предходната година.

▼B

Ако проверките покажат наличие на нематод по боровата дървесина по податливи на зараза растения, дървесина или кора, държавата членка незабавно уведомява Комисията и останалите държави членки за тази констатация.

Член 12

Мерки при неспазване на разпоредбите на член 10

Когато проверките по член 11 покажат, че не са спазени условията, посочени в раздел 1 и 2 на приложение III, държавата членка, извършила проверките, незабавно прилага по отношение на материала, за който е установено несъответствие, една от следните мерки:

а) унищожаване;

б) придвижване под официален контрол до специално одобрено за целта съоръжение за третиране, където материалът се подлага на термична обработка за постигане на минимална температура от 56 °C в продължение най-малко на 30 минути през целия профил на податливата на зараза дървесина и кора, включително в сърцевината, така че да се гарантира, че в тях няма живи нематоди по боровата дървесина и живи вектори;

в) когато установеното несъответствие е за дървен опаковъчен материал, използван за транспортирането на обекти, и без да се засягат разпоредбите на приложение III, връщане под официален контрол до мястото на изпращане или място в близост до мястото на прихващане, където обектите се преопаковат и дървеният опаковъчен материал се унищожава без никакъв риск от разпространение на нематод по боровата дървесина.

Член 13

Одобрение на съоръжения за третиране

1.  Държавите членки, на чиято територия е разположена демаркационна зона, одобряват съоръжения за третиране, подходящо оборудвани за изпълнението на една или повече от следните задачи съгласно предвиденото в приложение III:

а) третиране на податлива на зараза дървесина и кора съгласно предвиденото в точка 2, буква а) от раздел 1 на посоченото приложение и точка 2, първа алинея, буква в) от раздел 2 на същото приложение;

б) издаване на посочените в Директива 92/105/ЕИО на Комисията ( 2 ) фитосанитарни паспорти за податлива на зараза дървесина и кора, обработена в съоръжението за третиране в съответствие с буква а) от настоящия параграф съгласно предвиденото в точка 2, буква б) от раздел 1 на приложение III и точка 2, втора алинея, буква б) от раздел 2 на същото приложение;

в) третиране на дървен опаковъчен материал съгласно предвиденото в точка 3, буква а) от раздел 1 на посоченото приложение и точка 3 от раздел 2 на същото приложение; и

▼M1

г) маркирането съгласно приложение II към Международен стандарт за фитосанитарни мерки № 15 на ФАО, както е посочено в раздел 1, точка 2, буква б) и точка 3, буква б) от приложение III и в раздел 2, точка 3 от същото приложение, на пчелни кошери, къщички за птици и дървен опаковъчен материал от дървесина, обработена в съответното съоръжение за третиране, в съответствие с букви а) и в) съответно.

▼B

Тези съоръжения се наричат по-долу „одобрени съоръжения за третиране“.

2.  Одобрените съоръжения за третиране гарантират проследимостта на обработената податлива на зараза дървесина, кора и дървен опаковъчен материал.

Член 14

Одобрение за полагане на маркировка

▼M1

1.  Държавите членки, в чиято територия се намира демаркационната зона, одобряват производителите на дървен опаковъчен материал, пчелни кошери и къщички за птици, които са подходящо оборудвани да извършват маркиране, в съответствие с приложение II към Международен стандарт за фитосанитарни мерки № 15 на ФАО, на дървения опаковъчен материал, пчелните кошери и къщичките за птици, сглобени от дървесина, обработена в одобрено съоръжение за третиране и придружена от фитосанитарен (растителен) паспорт, посочен в Директива 92/105/ЕИО.

Тези производители се наричат по-долу „одобрени производители на дървен опаковъчен материал“.

▼B

2.  Одобрените производители на дървен опаковъчен материал използват единствено дървен материал от специално одобрени за целта съоръжения за третиране, придружен с фитосанитарен паспорт съгласно Директива 92/105/ЕИО за производство на дървен опаковъчен материал, и гарантират, че използваният за целта дървен материал може да бъде проследен до съответните съоръжения за третиране.

Член 15

Надзор на одобрените съоръжения за третиране и на одобрените производители на дървен опаковъчен материал

Държавите членки упражняват надзор върху одобрените съоръжения за третиране и одобрените производители на дървен опаковъчен материал с цел да гарантират, че производителите правилно изпълняват посочените в документа за одобрението задачи.

Държавите членки гарантират, че надзорът се упражнява от квалифициран технически персонал на компетентните официални органи или от други лица с техническа квалификация, които действат под надзора на компетентните официални органи.

Член 16

Отнемане на одобрението на одобрени съоръжения за третиране и одобрени производители на дървен опаковъчен материал

1.  Когато държавата членка, която е издала одобрението, узнае за наличие на нематод по боровата дървесина по податлива на зараза дървесина, кора или дървен опаковъчен материал, обработен от одобрено съоръжение за третиране, тя незабавно отнема одобрението.

Когато държавата членка, която е издала одобрението, узнае за наличие на нематод по боровата дървесина по податлив на зараза дървен опаковъчен материал с маркировка, положена от одобрен производител на дървен опаковъчен материал, тя незабавно отнема одобрението.

2.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, когато държавата членка, която е издала одобрението, узнае, че одобрено съоръжение за третиране или одобрен производител на дървен опаковъчен материал не изпълнява правилно посочените в документа за одобрението задачи, тя взема необходимите мерки с цел да гарантира, че се спазват разпоредбите на членове 13 и 14.

Член 17

Списък на одобрените съоръжения за третиране и одобрените производители на дървен опаковъчен материал

1.  Държавите членки информират Комисията, когато одобряват съоръжение за третиране в съответствие с член 13 или производител на дървен опаковъчен материал в съответствие с член 14 и когато отнемат даденото одобрение.

2.  Комисията съставя списък на одобрените съоръжения за третиране и на одобрените производители на дървен опаковъчен материал и изпраща списъка на държавите членки. В част А от списъка се посочват одобрените съоръжения за третиране. В част Б от списъка се посочват одобрените производители на дървен опаковъчен материал. Списъкът се актуализира въз основа на информацията, получена от държавите членки.

Член 18

Отмяна

Решение 2006/133/ЕО се отменя.

Член 19

Преразглеждане

Настоящото решение се преразглежда не по-късно от 31 юли 2015 г.

Член 20

Дата на прилагане

Разпоредбите на второто изречение в раздел 1, точка 2, буква а) от приложение III и второто изречение в раздел 2, точка 2, буква в) от същото приложение се прилагат от 1 януари 2013 г.

Член 21

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Мерки за унищожаване на вредителя, предвидени в член 6

1. В съответствие с член 6 държавите членки предприемат мерки в демаркационните зони за унищожаване на нематода по боровата дървесина съгласно предвиденото в точки 2—10.

Държавите членки представят подробно описание на тези мерки в уведомлението, предвидено в член 9, параграф 1.

2. При определянето на демаркационна зона съответната държава членка незабавно създава в нея зона с радиус най-малко 500 m около всяко податливо на зараза растение, по което е установено наличие на нематод по боровата дървесина, наричана по-долу „прочистена зона“. Действителният радиус на тази зона се определя за всяко податливо на зараза растение, по което е установено наличие на нематод по боровата дървесина, въз основа на риска от пренасяне на вредителя от вектора на разстояние, по-голямо от 500 m от податливото на зараза растение.

В прочистената зона всички податливи на зараза растения се отсичат, отстраняват и унищожават. Растенията се отсичат и унищожават от външната граница на зоната към центъра. Вземат се всички необходими предпазни мерки, за да се избегне разпространението на нематод по боровата дървесина и вектора му по време на сечта.

▼M2

След сечта се вземат проби от всички мъртви растения, от всички растения в лошо здравословно състояние и от известен брой растения, които изглеждат здрави, като изборът се прави въз основа на риска от разпространение на нематода по боровата дървесина в конкретния случай. Проби се вземат от няколко части от всяко растение, включително от короната, и по-специално от онези части, в които се наблюдават признаци за активност на насекомите вектори. Проби се вземат и от отрязани стъбла, остатъци от сечта и отпадъци, образувани по естествен път, при които са налице признаци на активност на насекомите вектори и които се намират в части от демаркационните зони, в които не се очаква при податливите на зараза растения да са налице признаци на увяхване на бора, причинено от нематода по боровата дървесина, или се очаква те да са налице на по-късен етап. Тези проби се изследват за наличие на нематод по боровата дървесина.

3. Когато държава членка прецени, че създаването на предвидената по точка 2 прочистена зона с радиус 500 m има неприемливи социални или екологични последици, радиусът на прочистената зона може да бъде намален до минимум 100 m около всяко податливо на зараза растение, по което е установено наличие на нематод по боровата дървесина.

Когато държавата членка по изключение прецени, че отсичането на отделни растения, разположени в прочистената зона, не е целесъобразно, тя може да приложи само за тези растения алтернативна мярка за унищожаване на вредителя, която предлага същата степен на защита срещу разпространението на нематод по боровата дървесина. Мотивът за това заключение и описание на мярката се изпращат в уведомлението до Комисията, посочено в член 9, параграф 1.

▼M2

4. Когато се прилага точка 3, всяко податливо на зараза растение, които няма да бъде отсечено и се намира на разстояние от 100 до 500 m от податливите на зараза растения, по които е установено наличие на нематод по боровата дървесина, преминава проверка преди, по време на и след летателния сезон на векторите за признаци или симптоми на наличието на нематод по боровата дървесина.

В случай че тези признаци или симптоми са налице, от растението се взема проба и се изследва за наличие на нематод по боровата дървесина. Проби от тези податливи на зараза растения се вземат от няколко части от растението, включително от короната. През летателния сезон засегнатите държави членки извършват интензивни проучвания на векторите чрез вземане на проби и изследване на тези вектори за наличие на нематод по боровата дървесина.

Посочените мерки се прилагат до пълното унищожаване на вредителя съгласно предвиденото в член 6, параграф 1, или до приемането на мерки за ограничаване на неговото разпространение по член 7, параграф 1.

5. Ако въз основа на проучванията за наличието на вектора на нейна територия, проведени в съответствие с изготвения от ФАО Международен стандарт за фитосанитарните мерки № 4 ( 3 ), дадена държава членка разполага с доказателства за това, че векторът не се е срещал в засегнатата област през последните три години, и предвид способността за разпространение на векторите, минималният радиус на прочистената зона е минимум 100 m около всяко податливо на зараза растение, по което е установено наличие на нематод по боровата дървесина.

Тези данни се посочват в уведомлението, предвидено в член 9, параграф 1.

6. По време на летателния сезон на вектора и извън него държавите членки извършват проучвания на податливите на зараза растения в демаркационните зони чрез инспекция, вземане на проби и изследване на тези растения и на вектора за наличие на нематод по боровата дървесина. Те извършват проучвания на вектора и по време на летателния му сезон. При тези проучвания се обръща особено внимание на податливи на зараза растения, които са мъртви, в лошо здравословно състояние или са засегнати от пожар или буря. Проби от тези податливи на зараза растения се вземат от няколко части от всяко растение, включително от короната. Такива проучвания се извършват и върху отрязани стъбла, остатъци от сечта и отпадъци, образувани по естествен път, при които са налице признаци на активност на насекомите вектори и които се намират в части от демаркационните зони, в които не се очаква при податливите на зараза растения да са налице симптоми на болестта, причинявана от нематода по боровата дървесина, или се очаква тяхното проявление да се забави. Проучванията в радиус от 3 000 m около всяко податливо на зараза растение, по което е установено наличие на нематод по боровата дървесина, са най-малко четири пъти по-интензивни, отколкото в частта, започваща на 3 000 m от растението и достигаща външната граница на буферната зона.

7. Държавите членки установяват и отсичат на цялата територия на демаркационната зона всички податливи на зараза растения, по които е установено наличие на нематод по боровата дървесина, както и мъртвите растения, растенията в лошо здравословно състояние или растенията, засегнати от пожар или буря. Те отстраняват и унищожават отсечените растения и остатъците от сечта, като вземат всички необходими предпазни мерки, за да се избегне разпространението на нематода по боровата дървесина и неговия вектор до края на сечта. Те спазват изброените по-долу условия:

а) податливи на зараза растения, открити извън летателния сезон на вектора, се отсичат преди следващия летателен сезон и или се унищожават на място, или се отстраняват, като дървесината и кората им се третират съгласно предвиденото в точка 2, буква а) от раздел 1 на приложение III или се преработват съгласно предвиденото в точка 2, буква б) от раздел 2 на приложение III.

б) податливи на зараза растения, открити през летателния сезон на вектора, се отсичат незабавно и или се унищожават на място, или се отстраняват, като дървесината и кората им се третират съгласно предвиденото в точка 2, буква а) от раздел 1 на приложение III или се преработват съгласно предвиденото в точка 2, буква б) от раздел 2 на приложение III.

От отсечените податливи на зараза растения, по които до момента не е било установено наличие на нематод по боровата дървесина, се вземат проби, които се изследват за наличие на вредителя по схема за вземане на проби, при която може да се потвърди с 99 % сигурност, че наличието на нематод по боровата дървесина в тези податливи на зараза растения е под 0,1 %.

Когато прилагат точка 5, държавите членки могат въпреки това да решат да вземат проби и да изследват за наличие на нематод по боровата дървесина податливите на зараза растения, посочени в първата алинея, без да ги отсичат, по схема за вземане на проби, при която може да се потвърди с 99 % сигурност, че наличието на нематод по боровата дървесина в тези податливи на зараза растения е под 0,1 %. Първото изречение не се прилага по отношение на податливи на зараза растения, по които е установено наличие на нематод по боровата дървесина.

8. По отношение на податлива на зараза дървесина, открита в демаркационната зона през летателния сезон на вектора съгласно предвиденото в точка 7, буква б), държавите членки предприемат една от следните мерки: трупите на отсечените податливи на зараза растения се обелват от кората, третират се с инсектицид с доказано ефикасно действие срещу вектора или се покриват с мрежа срещу насекоми, напоена с такъв инсектицид, веднага след отсичането на растенията. След обелването, третирането или покриването на трупите податливата на зараза дървесина незабавно се транспортира под официален контрол до място за складиране или до одобрено съоръжение за третиране. В съответното място за складиране или одобрено съоръжение за третиране необелената от кората дървесина незабавно се третира още веднъж с инсектицид с доказано ефикасно действие срещу вектора или се покрива с мрежа срещу насекоми, напоена с такъв инсектицид.

▼M2

Когато държавата членка стигне до заключението, че обелването на кората, третирането с инсектицид с доказано ефикасно действие срещу вектора или покриването с мрежа срещу насекоми, напоена с такъв инсектицид, не са подходящи мерки, необелената от кората дървесина незабавно се унищожава на място.

Останалите на място дървесни отпадъци, получени при сечта на податливи на зараза растения, и необелената от кората дървесина, която се унищожава на място, се насичат на трески с дебелина и ширина, по-малки от 3 cm.

▼M2

8а. Чрез дерогация от точка 7, буква б), когато дадена държава членка стигне до заключението, че отсичането и отстраняването на податливите на зараза растения, засегнати от пожар или буря, през летателния сезон на вектора не са подходящи мерки, съответната държава членка може да вземе решение да пристъпи към отсичане и отстраняване на тези растения преди началото на следващия летателен сезон.

Без да се засягат разпоредбите в точка 6, през летателния сезон съответната държава членка извършва интензивни проучвания в засегнатата от пожар или буря област чрез вземане на проби и изследване на тези вектори за наличие на нематод по боровата дървесина, и ако това наличие се потвърди, тя извършва проучвания на податливите на зараза растения в заобикалящата област чрез инспекции, вземане на проби и изследване на растенията, които показват признаци или симптоми за наличие на нематод по боровата дървесина или на неговите вектори.

▼B

9. Държавите членки отстраняват и унищожават всички податливи на зараза растения, израснали в места за производство, в които е открит нематод по боровата дървесина след началото на последния пълен вегетационен период, като вземат всички необходими предпазни мерки, за да се избегне разпространението на нематод по боровата дървесина и неговия вектор по време на тези дейности.

▼M1

9а. В целите буферни зони държавите членки идентифицират отсечените податливи на зараза растения, които не са обхванати от точки 7, 8 и 9. Те отстраняват тези растения и остатъците от тяхната сеч, като вземат всички необходими предпазни мерки, за да избегнат действието им като примамки за НБД и неговия вектор.

▼B

10. Държавите членки предвиждат санитарни мерки за всички превозни средства, транспортиращи горски продукти, както и за техниката за преработване на горски продукти, за да се гарантира, че посредством тези превозни средства и техника не може да се разпространи нематод по боровата дървесина.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Мерки за ограничаване на разпространението на вредителя, предвидени в член 7

1. В съответствие с член 7 държавите членки предприемат мерки за ограничаване на разпространението на нематода по боровата дървесина в демаркационните зони, които трябва да имат буферна зона с ширина не по-малко от 20 км, съгласно предвиденото в точки 2 и 3.

Държавите членки представят подробно описание на тези мерки в уведомлението, предвидено в член 9, параграф 1.

▼M2

2. Държавите членки извършват ежегодни проучвания на податливите на зараза растения и на вектора в заразените зони чрез инспекции, вземане на проби и изследване на растенията и вектора за наличие на нематод по боровата дървесина. При тези проучвания се обръща особено внимание на податливи на зараза растения, които са мъртви, в лошо здравословно състояние или са засегнати от пожар или буря. Проучванията се съсредоточават върху частите от заразената зона, които са разположени непосредствено до буферните зони, така че последните да могат да бъдат опазени. Държавите членки отсичат всички податливи на зараза растения, по които е установено наличие на нематод по боровата дървесина, и отстраняват и унищожават отсечените растения и остатъците от сечта, като вземат всички необходими предпазни мерки, за да се избегне разпространението на нематода по боровата дървесина и неговите вектори.

3. Държавите членки предприемат следните мерки в буферните зони:

а) държавите членки извършват проучвания извън летателния сезон на вектора на податливите на зараза растения в буферните зони чрез инспекции, вземане на проби и изследване на растенията и вектора за наличие на нематод по боровата дървесина. Те извършват проучвания на вектора и по време на летателния му сезон. При посочените проучвания се обръща особено внимание на податливи на зараза растения, които са мъртви, в лошо здравословно състояние или са засегнати от пожар или буря, и на вектори, които се намират в области, където е вероятно наличието на нематод по боровата дървесина или където може да се очаква забавено проявление на симптомите. Проби от податливи на зараза растения се вземат от няколко части от всяко растение, включително от короната. Такива проучвания се извършват и върху отрязани стъбла, остатъци от сечта и отпадъци, образувани по естествен път, при които са налице признаци на активност на насекомите вектори и които се намират в части от демаркационните зони, в които не се очаква при податливите на зараза растения да са налице симптоми на болестта, причинявана от нематода по боровата дървесина;

▼M3

б) държавите членки установяват и отсичат на цялата територия на съответните буферни зони всички податливи на зараза растения, които са мъртви, в лошо здравословно състояние или са засегнати от пожар или буря. Те отстраняват и унищожават отсечените растения и остатъците от сечта, като вземат всички необходими предпазни мерки, за да се избегне разпространението на нематода по боровата дървесина и неговия вектор преди и по време на сечта и до унищожаването на отсечените растения и на остатъците от сечта, като спазват следните условия:

i) преди следващия летателен сезон податливите на зараза растения, открити извън летателния сезон на вектора, се отсичат и се унищожават на място, преместват се под официален контрол в заразената зона или се отстраняват. В последния случай дървесината и кората от тези растения се третират съгласно предвиденото в приложение III, раздел 1, точка 2, буква а) или се преработват съгласно предвиденото в приложение III, раздел 2, точка 2, буква б);

ii) податливите на зараза растения, открити през летателния сезон на вектора, незабавно се отсичат и се унищожават на място, преместват се под официален контрол в заразената зона или се отстраняват. В последния случай дървесината и кората на тези растения се третират съгласно предвиденото в приложение III, раздел 1, точка 2, буква а) или се преработват съгласно предвиденото в приложение III, раздел 2, точка 2, буква б).

Когато дадена държава членка стигне до заключението, че отсичането, отстраняването и унищожаването на податливите на зараза растения, установени по време на летателния сезон и засегнати от пожар или буря, не са подходящи мерки, съответната държава членка може да вземе решение да пристъпи към отсичане, отстраняване и унищожаване на тези растения преди началото на следващия летателен сезон. При това отсичане и отстраняване съответните податливи на зараза растения се унищожават на място или се отстраняват, а дървесината и кората им се третират съгласно предвиденото в приложение III, раздел 1, точка 2, буква а) или се преработват съгласно предвиденото в приложение III, раздел 2, точка 2, буква б). Когато се прилага тази дерогация и без да се засягат разпоредбите в буква а), през летателния сезон съответната държава членка извършва интензивни проучвания в засегнатата от пожар или буря област чрез вземане на проби и изследване на тези вектори за наличие на нематод по боровата дървесина, и ако това наличие се потвърди, тя извършва интензивни проучвания на податливите на зараза растения в заобикалящата област чрез инспекции, вземане на проби и изследване на растенията, които показват признаци или симптоми за наличие на нематод по боровата дървесина.

Чрез дерогация от подточки i) и ii) Португалия може да вземе решение да пристъпи към отсичане, отстраняване и унищожаване на податливите на зараза растения, които официално са определени от отговорния официален орган като засегнати от пожари през 2017 г., в по-дълъг срок, но не по-късно от 31 март 2020 г. В посочения срок с предимство се отсичат, отстраняват и унищожават податливите на зараза растения, които се намират в следните области:

 области, граничещи със заразената зона;

 области, в които има признаци за дейност на насекоми вектори;

 области с увеличен дял на линеещи дървета, което сочи за възможно наличие на нематода по боровата дървесина;

 други области, в които има най-голям риск от заразяване с нематода по боровата дървесина.

Тези податливи на зараза растения се отсичат и унищожават на място, преместват се под официален контрол в заразената зона или се отстраняват. В този случай дървесината и кората от тези растения се третират съгласно предвиденото в приложение III, раздел 1, точка 2, буква а) или се преработват съгласно предвиденото в приложение III, раздел 2, точка 2, буква б). Податливите на зараза растения, които не могат да бъдат използвани от насекомото вектор за завършване на неговия жизнен цикъл, могат да бъдат задържани на място, без да бъдат унищожавани.

До 31 май 2018 г. Португалия представя на Комисията и на държавите членки годишен план за действие, включващ карти, на които е отбелязано местоположението на засегнатите от пожар растения в буферната зона, местоположението на посочените във втория абзац области и обосновката за избора, мерките, които ще бъдат предприети за намаляване на риска от заразяване с нематода по боровата дървесина в периода на изчакване на сечта, отстраняването и унищожаването на посочените растения, в т.ч. засилени действия по наблюдение на податливите на зараза растения и на векторите с цел ранно откриване на наличието на нематода по боровата дървесина, необходимите ресурси и съответните срокове за изпълнение на изброените мерки. До 31 май 2019 г. Португалия представя още един годишен план за действие със същото съдържание.

Равнището на риска, който представляват посочените растения, се оценява ежегодно, и планът за действие се актуализира по целесъобразност. Дейностите, предвидени в посочения план за действие, се вземат предвид при изготвянето на общия план за действие по член 9.

До 30 април през годината, следваща съответната година, Португалия представя на Комисията и на държавите членки доклад за годишните резултати, в т.ч. резултата от засилените действия по наблюдение на векторите, и всички актуализации на съответния план за действие.

От отсечените податливи на зараза растения, с изключение на растенията, които са напълно унищожени от горски пожари, се вземат проби, които се изследват за наличие на нематода по боровата дървесина по схема за вземане на проби, при която може да се потвърди с 99 % сигурност, че наличието на нематода по боровата дървесина в тези податливи на зараза растения е под 0,02 %;

▼M2

в) по отношение на податлива на зараза дървесина, открита в буферната зона през летателния сезон на вектора съгласно предвиденото в буква б), държавите членки предприемат една от следните мерки: трупите на отсечените податливи на зараза растения се обелват от кората, третират се с инсектицид с доказано ефикасно действие срещу вектора или се покриват с мрежа срещу насекоми, напоена с такъв инсектицид, веднага след отсичането на растенията.

След обелването, третирането или покриването на трупите податливата на зараза дървесина незабавно се придвижва под официален контрол до място за складиране или до одобрено съоръжение за третиране. В съответното място за складиране или одобрено съоръжение за третиране необелената от кората дървесина незабавно се третира още веднъж с инсектицид с доказано ефикасно действие срещу вектора или се покрива с мрежа срещу насекоми, напоена с такъв инсектицид.

Останалите на място дървесни отпадъци, получени при сечта на податливи на зараза растения, се насичат на трески с дебелина и ширина, по-малки от 3 cm.

Чрез дерогация от първата алинея, когато държавата членка стигне до заключението, че обелването на кората, третирането с инсектицид с доказано ефикасно действие срещу вектора или покриването с мрежа срещу насекоми, напоена с такъв инсектицид, не са подходящи мерки, необелената от кората дървесина незабавно се унищожава на място. Когато се прилага тази дерогация, останалите на място дървесни отпадъци, получени при сечта на податливи на зараза растения, и необелената от кората дървесина, която се унищожава на място, се насичат на трески с дебелина и ширина, по-малки от 3 cm.

▼M1

3а. В целите буферни зони държавите членки идентифицират и отсечените податливи на зараза растения, различни от посочените в точка 3, буква б). Те отстраняват тези растения и остатъците от тяхната сеч, като вземат всички необходими предпазни мерки, за да предотвратят вероятността същите да послужат като примамка за НБД и неговия вектор.

▼B

4. Държавите членки предвиждат санитарни мерки за всички превозни средства, транспортиращи горски продукти, както и за техниката за преработване на горски продукти, за да се гарантира, че посредством тези превозни средства и техника не може да се разпространи нематод по боровата дървесина.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Условия за движение на податливи на зараза растения, дървесина и кора в Съюза съгласно разпоредбите на член 10

РАЗДЕЛ 1

Условия за движение на податливи на зараза растения, дървесина и кора от демаркационни в недемаркационни зони и от заразени зони в буферни зони

1. Податливи на зараза растения могат да бъдат придвижвани, при положение че отговарят на следните условия:

а) израснали са в места за производство, където от началото на последния пълен вегетативен период не са наблюдавани признаци или симптоми на нематод по боровата дървесина;

б) през целия им живот са били отглеждани в условия на пълна физическа защита, гарантиращи, че векторът не може да достигне растенията;

в) преминали са официална инспекция и изследване, при което е установено, че са свободни от нематод по боровата дървесина и неговия вектор;

г) придружени са с фитосанитарен паспорт, изготвен и издаден в съответствие с Директива 92/105/ЕИО за местоназначения в рамките на Съюза.

д) транспортират се извън летателния сезон на вектора или в затворени контейнери или амбалаж, които гарантират, че не може да настъпи заразяване с нематод по боровата дървесина или с неговия вектор.

2. Податлива на зараза дървесина и кора, с изключение на дървен опаковъчен материал, могат да бъдат придвижвани, при положение че отговарят на следните условия:

а) били са подложени на подходяща термична обработка в одобрено съоръжение за третиране за постигане на минимална температура от 56 °C в продължение най-малко на 30 минути през целия профил на дървесината и кората, включително в сърцевината, така че да се гарантира, че в тях няма живи нематоди по боровата дървесина и живи вектори. При термична обработка за компостиране компостирането се извършва в съответствие със спецификация, одобрена съгласно процедурата, посочена в член 18, параграф 2 от Директива 2000/29/ЕО.

▼M1

б) тя е придружена от посочения в Директива 92/105/ЕИО фитосанитарен (растителен) паспорт, издаден от одобрено съоръжение за третиране. По отношение на податливата към зараза дървесина под формата на пчелни кошери и къщички за птици, тя е придружена от посочения фитосанитарен (растителен) паспорт, или маркирана в съответствие с приложение II към Международен стандарт за фитосанитарни мерки № 15 на ФАО.

в) Ако не е без кора, тя се придвижва извън летателния сезон на вектора или със защитно покритие, което гарантира, че не може да настъпи заразяване с НБД или с вектора.

▼B

3. Податлива на зараза дървесина във вид на дървен опаковъчен материал може да бъде придвижвана, при положение че дървеният опаковъчен материал отговаря на следните условия:

а) бил е подложен в одобрено съоръжение за третиране на един от одобрените начини на обработка, посочени в приложение I към Международен стандарт за фитосанитарни мерки № 15 на ФАО „Регулиране на дървен опаковъчен материал в международната търговия“ ( 4 ), който гарантира, че в него няма живи нематоди по боровата дървесина и живи вектори;

б) маркиран е в съответствие с приложение II към посочения международен стандарт.

4. Чрез дерогация от точки 2 и 3 податлива на зараза дървесина може да се придвижва извън демаркационната зона или от заразената зона в буферната зона за незабавна обработка в одобрено съоръжение за третиране, разположено на най-краткото разстояние от демаркационната зона или заразената зона, когато в тях няма подходящо съоръжение за третиране.

Тази дерогация се прилага само ако са изпълнени следните условия:

а) при стопанисването, третирането, съхранението и транспорта на отсечени податливи на зараза растения в съответствие с точки 8 и 10 от приложение I, точка 3, буква в) и точка 4 от приложение II се гарантира, че по дървесината не може да има наличие на вектор или че той не може да се освободи от нея;

б) придвижването на дървесината става извън летателния сезон на вектора или със защитно покритие, което гарантира, че други растения, дървесина или кора не могат да бъдат заразени с нематод по боровата дървесина или с неговия вектор;

в) при придвижването се извършва редовна проверка на място от компетентните органи.

5. Чрез дерогация от точки 2 и 3 податлива на зараза дървесина и кора, насечена на трески с дебелина и ширина, по-малки от 3 cm, могат да се придвижват от демаркационната зона до одобрено съоръжение за третиране, разположено на най-краткото разстояние от тази зона, или от заразената зона в буферната зона с цел да бъдат използвани за горене, при положение че са спазени условията, посочени в точка 4, втора алинея, букви б) и в).

РАЗДЕЛ 2

Условия за движение на податливи на зараза растения, дървесина и кора в границите на заразени зони, в които се прилагат мерки за унищожаване на вредителя

1. Податливи на зараза растения за засаждане могат да се придвижват, при положение че отговарят на същите условия като предвидените в раздел 1, точка 1.

2. Податлива на зараза дървесина и кора могат да се придвижват с цел да бъдат подложени на една от следните обработки:

а) за да бъдат унищожени чрез изгаряне в близко разположено определено за целта място в рамките на демаркационната зона;

б) за да бъдат използвани в преработвателно съоръжение за горене или за други цели, които гарантират унищожението им и отсъствието на живи нематоди по боровата дървесина и живи вектори;

в) за да бъдат подложени на подходяща термична обработка в одобрено съоръжение за третиране за постигане на минимална температура 56 °C в продължение най-малко на 30 минути през целия профил на дървесината и кората, включително в сърцевината, така че да се гарантира, че в тях няма живи нематоди по боровата дървесина и живи вектори. При термична обработка за компостиране компостирането се извършва в съответствие със спецификация, одобрена съгласно процедурата, посочена в член 18, параграф 2 от Директива 2000/29/ЕО.

При тези придвижвания се прилагат следните условия:

а) дървесината или кората се придвижва под официален контрол и извън летателния сезон на вектора или със защитно покритие, което гарантира, че други растения, дървесина или кора не могат да бъдат заразени с нематод по боровата дървесина или с неговия вектор; или

б) дървесина или кора, които са били подложени на обработката, посочена в точка 2, буква в), могат да бъдат придвижвани, при положение че са придружени с фитосанитарен паспорт, издаден от одобрено съоръжение за третиране.

Разпоредбите на тази точка не се прилагат за дървен опаковъчен материал и податлива на зараза дървесина от растения, които са били изследвани отделно и за които е установено, че са свободни от нематод по боровата дървесина.

3. Податлива на зараза дървесина във вид на дървен опаковъчен материал може да бъде придвижвана, ако отговаря на условията, посочени в раздел 1, точка 3.( 1 ) Бюлетин на ЕРРО 39 (3): 344-353.

( 2 ) ОВ L 4, 8.1.1993 г., стр. 22.

( 3 ) Секретариат на Международната конвенция по растителна защита (1995), Международен стандарт за фитосанитарни мерки № 4: изисквания за създаване на зони, свободни от вредители.

( 4 ) Секретариат на Международната конвенция по растителна защита (2009), Международен стандарт за фитосанитарни мерки № 15: „Регулиране на дървен опаковъчен материал в международната търговия“.