02012D0270 — BG — 05.01.2018 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2012 година

относно неотложни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Съюза на Epitrix cucumeris (Harris), ►M2  Epitrix papa sp. n. ◄ , Epitrix subcrinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner)

(нотифицирано под номер C(2012) 3137)

(2012/270/ЕС)

(ОВ L 132, 23.5.2012 г., стp. 18)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2014/679/ЕС от 25 септември 2014 година

  L 283

61

27.9.2014

►M2

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1359 НА КОМИСИЯТА нотифицирано под номер С(2016 от 8 август 2016 година

  L 215

29

10.8.2016

►M3

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/5 НА КОМИСИЯТА нотифицирано под номер С(2017 от 3 януари 2018 година

  L 2

11

5.1.2018
▼B

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2012 година

относно неотложни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Съюза на Epitrix cucumeris (Harris), ►M2  Epitrix papa sp. n. ◄ , Epitrix subcrinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner)

(нотифицирано под номер C(2012) 3137)

(2012/270/ЕС)Член 1

Забрана на Epitrix cucumeris (Harris), ►M2  Epitrix papa sp. n. ◄ , Epitrix subcrinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner)

Epitrix cucumeris (Harris), ►M2  Epitrix papa sp. n. ◄ , Epitrix subcrinita (Lec.) и Epitrix tuberis (Gentner), наричани по-долу „посочените организми“, не могат да се въвеждат или разпространяват на територията на Съюза.

Член 2

Въвеждане на картофени клубени в Съюза

1.  Клубените от Solanum tuberosum L., включително предназначените за засаждане, наричани по-долу „картофени клубени“, с произход ( 1 ) от трети държави, за които има данни за наличие на един или няколко от посочените организми, могат да бъдат въвеждани в Съюза само ако отговарят на специфичните изисквания за внос, определени в приложение I, раздел 1, точка 1.

2.  При влизане в Съюза картофените клубени се проверяват от компетентния официален орган в съответствие с приложение I, раздел 1, точка 5.

▼M1

Член 3

Пренасяне на картофени клубени в рамките на Съюза

1.  Картофените клубени, които са с произход от демаркационни зони на територията на Съюза, определени в съответствие с член 5, и са опаковани в посочените зони или в съоръжение по член 3б, могат да бъдат пренасяни в рамките на Съюза само ако отговарят на условията, определени в приложение I, раздел 2, точка 1.

Картофените клубени с произход от демаркационна зона могат да бъдат пренасяни от демаркационната зона до съоръжение за опаковане, което отговаря на изискванията по член 3б и е разположено в близост до демаркационната зона, при положение че са изпълнени условията, определени в приложение I, раздел 2, точка 2. Картофените клубени могат да бъдат съхранявани в посоченото съоръжение.

В случая, изложен във втората алинея, компетентният официален орган извършва следното:

▼M3

а) интензивен мониторинг за наличието на посочените организми и за признаци на заразяване с тези организми по картофените клубени посредством подходящи проверки на картофените растения и когато е целесъобразно, на други растения гостоприемници, в т.ч. на терените, на които растат посочените растения, в радиус от най-малко 100 m от съоръжението за опаковане;

▼M1

б) дейности за повишаване на обществената осведоменост относно заплахата от посочените организми и относно предприетите мерки за предотвратяване на тяхното въвеждане и разпространение на територията на Съюза в близост до съоръжението за опаковане.

2.  Картофените клубени, въведени в Съюза в съответствие с член 2 от трети държави, за които има данни за наличие на един или няколко от посочените организми, могат да бъдат пренасяни в рамките на Съюза само ако отговарят на условията, посочени в приложение I, раздел 2, точка 3.

Член 3а

Изисквания относно превозните средства, опаковките, машините и отпадъчната почва

1.  Държавите членки предприемат необходимото, така че всички превозни средства и опаковки, използвани за транспортиране на картофени клубени с произход от демаркационна зона преди да бъдат изпълнени изискванията от приложение I, раздел 2, точка 1, буква б), са обеззаразени и почистени по съответния начин в следните случаи:

а) преди да бъдат пренесени извън демаркационната зона; и

б) преди да напуснат дадено съоръжение за опаковане съгласно посоченото в член 3, параграф 1, втора алинея.

2.  Държавите членки предприемат необходимото за обеззаразяването и почистването по съответния начин на машините, използвани за обработка на посочените в параграф 1 картофени клубени в съоръжение за опаковане, посочено в член 3, параграф 1, втора алинея, след всяка употреба.

3.  Държавите членки предприемат необходимото за унищожаването на отпадъчната почва или на други отпадъчни материали, получени в резултат от изпълнението на изискванията по член 3, параграф 1 и на параграфи 1 и 2 от настоящия член, по начин, който гарантира, че посочените организми не могат да се установят, нито да се разпространят извън демаркационната зона.

Член 3б

Изисквания относно съоръженията за опаковане, разположени извън съответните демаркационни зони

Съоръженията за опаковане, които са разположени извън съответните демаркационни зони и в които се обработват картофени клубени с произход от такива зони съгласно посоченото в член 3, параграф 1, следва да отговарят на следните изисквания:

а) получили са разрешение от компетентния официален орган за опаковане на картофени клубени с произход от демаркационна зона; и

б) съхраняват записи за обработените картофени клубени с произход от демаркационни зони за срок от една година от момента на пристигане на картофените клубени в съответното съоръжение.

▼M3

Член 4

Проучвания и уведомяване във връзка с посочените организми

1.  Държавите членки провеждат на територията си годишни официални проучвания за наличието на посочените организми и за признаци на заразяване с тези организми по картофените клубени и ако е целесъобразно, по други растения гостоприемници, включително по терените, върху които се отглеждат картофени клубени.

До 30 април всяка година държавите членки уведомяват Комисията и останалите държави членки за резултатите от проучванията.

2.  При наличие или съмнение за наличие на някой от посочените организми или на признаци на заразяване с такъв организъм по картофените клубени официалните компетентни органи се уведомяват незабавно.

▼B

Член 5

Демаркационни зони и мерки, които трябва да се вземат в тези зони

▼M3

1.  Ако въз основа на резултатите от проучванията, посочени в член 4, параграф 1, или въз основа на други доказателства дадена държава членка потвърди наличието на посочен организъм или на признаци на заразяване с такъв организъм по картофените клубени в дадена част от своята територия, същата държава членка незабавно определя демаркационна зона, която включва заразена зона и буферна зона, в съответствие с приложение II, раздел 1.

Тя предприема мерки съгласно предвиденото в приложение II, раздел 2.

▼B

2.  Когато дадена държава членка предприеме мерки в съответствие с параграф 1, тя незабавно предоставя списък на демаркационните зони, информация за тяхното определяне, включително карти, показващи тяхното местоположение, и описание на приложените в тези демаркационни зони мерки.

Член 6

Съответствие

Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да се съобразят с настоящото решение и, при необходимост, изменят мерките, които са приели, за да се защитят срещу въвеждането и разпространението на посочените организми по такъв начин, че тези мерки да са съобразени с настоящото решение. Държавите членки незабавно уведомяват Комисията за съответните мерки.

▼M1 —————

▼B

Член 8

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

РАЗДЕЛ 1

Специфични изисквания за въвеждане в Съюза

(1) Без да се засягат разпоредбите, посочени в Директива 2000/29/ЕО, картофените клубени с произход от трети държави, за които има данни за наличие на един или няколко от посочените организми, се придружават от фитосанитарния сертификат, посочен в член 13, параграф 1, подточка ii), първа алинея от Директива 2000/29/ЕС („сертификатът“), в който в клетката „Допълнителна декларация“ се посочва информацията, определена в точки 2 и 3.

(2) Сертификатът съдържа или информацията от буква а), или тази от буква б):

а) картофените клубени са отгледани в зона, свободна от вредители, определена от националната служба за растителна защита в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки;

б) картофените клубени са измити или почистени с четка така, че остатъчната почва да не надвишава 0,1 %, или са обработени чрез еквивалентен метод, приложен специално с цел постигане на същия резултат и отстраняване на съответните посочени организми и гарантиране отсъствието на риск от тяхното разпространение.

(3) Сертификатът включва следните елементи:

▼M3

а) в него се съдържа информация, че при официална проверка, извършена непосредствено преди износа, е установено, че картофените клубени са свободни от съответните посочени организми и от признаците на заразяване с тези организми, както и че почвата по тях е не повече от 0,1 %;

▼B

б) в него се съдържа информация, че опаковъчният материал, в който се внасят картофените клубени, е чист.

(4) Когато се посочва информацията, определена в точка 2, буква а), наименованието на зоната, свободна от вредители, се посочва в клетката „Място на произход“.

(5) Картофените клубени, внесени Съюза в съответствие с точки 1—4, се проверяват на входния пункт или на местоназначението, определени в съответствие с Директива 2004/103/ЕО на Комисията ( 2 ), за да се потвърди, че отговарят на изискванията, определени в точки 1—4.

▼M1

РАЗДЕЛ 2

Условия за пренасяне

1) Картофените клубени с произход от демаркационни зони на територията на Съюза могат да бъдат пренасяни в недемаркационни зони на територията на Съюза само ако са изпълнени следните условия:

а) картофените клубени са отгледани на регистрирано място на производство в съответствие с Директива 92/90/ЕИО на Комисията ( 3 ) или от регистриран производител в съответствие с Директива 93/50/ЕИО на Комисията ( 4 ), или се пренасят от склад или спедиторски център, регистриран в съответствие с Директива 93/50/ЕИО;

б) картофените клубени са измити или почистени с четка, така че остатъчната почва да не надвишава 0,1 %, или са обработени чрез еквивалентен метод, приложен специално с цел постигане на същия резултат и отстраняване на съответните посочени организми и гарантиране на отсъствието на риск от тяхното разпространение;

в) опаковъчният материал, в който се пренасят картофените клубени, е чист; и

г) картофените клубени се придружават от фитосанитарен паспорт, изготвен и издаден в съответствие с Директива 92/105/ЕИО на Комисията ( 5 ).

2) За пренасянето на картофените клубени до съоръжението за опаковане съгласно посоченото в член 3, параграф 1, втора алинея, освен предвиденото в точка 1, буква а), трябва да са изпълнени следните условия:

а) картофените клубени са отгледани на терени, които са третирани с инсектициди срещу посочените организми на подходящи интервали от време през вегетационния период;

б) преди събирането на реколтата са извършвани официални проверки на подходящи интервали от време, като не е установено наличието на посочените организми;

в) производителят е уведомил предварително компетентните официални органи за намерението си да пренесе картофените клубени в съответствие с настоящата точка, както и за датата на планираното пренасяне;

г) картофените клубени са транспортирани до съоръжението за опаковане в затворени превозни средства или в затворени и чисти опаковки, така че да се гарантира, че посочените организми не могат да излязат, нито да се разпространят;

д) при транспортирането им до съоръжението за опаковане картофените клубени се придружават от документ, в който са посочени произходът и местоназначението им; и

е) непосредствено след пристигане в съоръжението за опаковане картофените клубени са обработени съгласно описаното в точка 1, буква б) от настоящия раздел.

3) Картофените клубени, въведени в Съюза в съответствие с раздел 1 от трети държави, за които има данни за наличие на един или няколко от посочените организми, могат да бъдат пренасяни в рамките на Съюза само ако са придружени от фитосанитарния паспорт, посочен в точка 1.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДЕМАРКАЦИОННИ ЗОНИ И МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛЕН 5

РАЗДЕЛ 1

Определяне на демаркационни зони

(1) Демаркационните зони се състоят от:

▼M3

а) заразена зона, която включва най-малко терените, на които е потвърдено наличието на посочения организъм или на признаци на заразяване с този организъм по картофените клубени, както и терените, на които са били отглеждани заразени картофени клубени; и

▼M2

б) буферна зона с широчина най-малко 500 m от границата на заразената зона; когато част от даден терен попада в тази широчина, целият терен представлява част от буферната зона.

▼B

(2) Когато няколко буферни зони се припокриват или като географско разположение са близо една до друга, се определя демаркационна зона, която обхваща съответните демаркационни зони и зоните между тях.

▼M3

(3) При определянето на заразената зона и на буферната зона държавите членки отчитат следните елементи: биологичните особености на посочените организми, степента на заразяване, разпространението на растения гостоприемници, доказателствата за установяването на посочените организми и способността на посочените организми да се разпространяват по естествен път.

(4) Ако наличието на някой от посочените организми или на признаците на заразяване с такъв организъм по картофените клубени е потвърдено извън заразената зона, определянето на границите на заразената зона и на буферната зона се преразглежда и изменя съобразно с това.

(5) В случай че въз основа на проучванията, посочени в член 4, параграф 1, в продължение на две години в дадена демаркационна зона не бъдат открити нито посоченият организъм, нито признаци на заразяване с такъв организъм по картофените клубени, съответната държава членка потвърждава, че вече няма наличие на посочения организъм в тази зона и тя престава да бъде демаркационна. Държавата членка уведомява за това Комисията и останалите държави членки.

▼B

РАЗДЕЛ 2

Мерки в демаркационните зони, предвидени в член 5, параграф 1, втора алинея

Мерките, които държавите членки предприемат в демаркационните зони, включват като минимум следното:

(1) мерки за унищожаване на посочените организми или за спиране на разпространението им, включително третиране и обезпаразитяване, както и забрана, когато е необходимо, за засаждане на растения гостоприемници;

▼M3

(2) интензивен мониторинг за наличието на посочените организми и за признаци на заразяване с тези организми по картофените клубени посредством подходящи проверки;

▼B

(3) надзор върху пренасянето на картофени клубени извън демаркационните зони.( 1 ) Речник на фитосанитарните термини — Референтен стандарт МСФМ № 5 и фитосанитарни сертификати — Референтен стандарт МСФМ № 12 на Секретариата на Международната конвенция за защита на растенията, Рим.

( 2 ) ОВ L 313, 12.10.2004 г., стр. 16.

( 3 ) Директива 92/90/ЕИО на Комисията от 3 ноември 1992 г. за установяване на някои задължения, на които се подчиняват производителите и вносителите на растения, растителни продукти или други изделия, както и условията и реда за тяхната регистрация (ОВ L 344, 26.11.1992 г., стр. 38).

( 4 ) Директива 93/50/ЕИО на Комисията от 24 юни 1993 г. за определяне на някои растения, невключени в списъка на приложение V, част А към Директива 77/93/ЕИО на Съвета, чиито производители или складове или спедиторски центрове, разположени в зоните на производство на тези растения, трябва да бъдат вписани в официален регистър (ОВ L 205, 17.8.1993 г., стр. 22).

( 5 ) Директива 92/105/ЕИО на Комисията от 3 декември 1992 г. относно установяване на степен на стандартизация за фитосанитарните паспорти за използване при движението на някои растения, растителни продукти или други предмети вътре в Общността и за определяне на условията и реда за издаването на такива фитосанитарни паспорти, както и във връзка с условията и подробните процедури за тяхната смяна (ОВ L 4, 8.1.1993 г., стр. 22).