2011R1178 — BG — 08.04.2015 — 003.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1178/2011 НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2011 година

за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 311, 25.11.2011, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 290/2012 НА КОМИСИЯТА от 30 март 2012 година

  L 100

1

5.4.2012

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 70/2014 НА КОМИСИЯТА от 27 януари 2014 година

  L 23

25

28.1.2014

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 245/2014 НА КОМИСИЯТА от 13 март 2014 година

  L 74

33

14.3.2014

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2015/445 НА КОМИСИЯТА от 17 март 2015 година

  L 74

1

18.3.2015
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1178/2011 НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2011 година

за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО ( 1 ), и по-специално член 7, параграф 6, член 8, параграф 5 и член 10, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 216/2008 цели установяване и поддържане на високо и еднородно ниво на безопасност на гражданското въздухоплаване в Европа. В посочения регламент са предоставени средствата за постигане на тази цел, както и на други цели, свързани с безопасността на гражданското въздухоплаване.

(2)

Пилотите, участващи в експлоатацията на някои въздухоплавателни средства, както и на тренировъчни средства за полетна симулация, лицата и организациите, участващи в обучения, проверки или прегледи на тези пилоти, трябва да отговарят на съответните съществени изисквания, посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 216/2008. В съответствие с горепосочения регламент пилотите, както и лицата и организациите, участващи в обучението им, следва да бъдат сертифицирани, след като се установи, че те отговарят на съответните съществени изисквания.

(3)

Аналогично на пилотите следва да се издаде свидетелство за медицинска годност, а авиомедицинските експерти, натоварени със задължението да оценяват медицинската годност на пилотите, следва да получат сертификат, след като бъде установено, че отговарят на съответните съществени изисквания. В Регламент (ЕО) № 216/2008 обаче се предвижда възможността общи медицински специалисти да изпълняват функциите на авиомедицински експерти при определени условия, ако това е разрешено съгласно националното право.

(4)

Кабинният екипаж, участващ в експлоатацията на някои въздухоплавателни средства, трябва да отговаря на съответните съществени изисквания, определени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 216/2008. В съответствие с посочения регламент членовете на кабинния екипаж следва периодично да преминават медицински преглед, удостоверяващ тяхната годност да изпълняват възложените им задължения, свързани с безопасността. Годността трябва да бъде доказана чрез подходяща оценка въз основа на най-добрата авиомедицинска практика.

(5)

С Регламент (ЕО) № 216/2008 от Комисията се изисква да приеме необходимите правила за прилагане във връзка с определяне на условията за сертифициране на пилотите, както и на лицата, участващи в техни обучения, проверки или прегледи, а също и за издаване на свидетелства на членовете на кабинния екипаж и за оценка на тяхната медицинска годност.

(6)

Следва да бъдат определени изискванията и процедурите за преобразуване на националните свидетелства за летателна правоспособност за пилоти и бордни инженери в свидетелства за летателна правоспособност за пилоти, за да се гарантира, че те могат да извършват своите дейности при хармонизирани условия. Квалификациите за летателни изпитания следва също да бъдат преобразувани в съответствие с настоящия регламент.

(7)

Когато може да бъде гарантирано равнище на безопасност, еквивалентно на определеното в Регламент (ЕО) № 216/2008, държавите-членки следва да получат възможност да приемат свидетелствата за летателна правоспособност, издадени от трети държави. Следва да бъдат определени условия за приемане на свидетелства за летателна правоспособност, издадени от трети държави.

(8)

С цел да се гарантира, че обучение, започнало преди прилагането на настоящия регламент, може да бъде взето предвид за целите на получаване на свидетелство за летателна правоспособност, следва да бъдат определени условията за признаване на вече приключили обучения. Условията за признаване на военни свидетелства за летателна правоспособност следва също да бъдат определени.

(9)

Преди влизането в сила на настоящия регламент е необходимо да се осигури достатъчно време на въздухоплавателния сектор и администрациите на държавите-членки за приспособяване към новата регулаторна рамка, така че държавите-членки да разполагат с необходимото време за издаване на специфични видове свидетелства за летателна правоспособност и свидетелства за медицинска годност, които не са в обхвата на „JAR“, и за признаване при определени условия на валидността на издадените свидетелства и сертификати, както и на проведената авиомедицинска оценка.

(10)

Директива 91/670/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г. относно взаимно приемане на лицензите на персонала за упражняване на функции в гражданската авиация ( 2 ) се отменя в съответствие с член 69, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 216/2008. За съответни мерки следва да се считат мерките, приети с настоящия регламент.

(11)

С цел да се осигури плавен преход и еднородно високо равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване в Съюза, мерките за прилагане следва да отразяват съвременните технологии, включително най-добрите практики и научния и техническия прогрес в областта на обучението на пилоти и авиомедицинската годност на екипажите на въздухоплавателни средства. В съответствие с това следва да се вземат предвид техническите изисквания и административните процедури, одобрени от Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) и Обединените авиационни власти до 30 юни 2009 г., както и съществуващото законодателство, отнасящо се до специфична национална среда.

(12)

Агенцията подготви проект на правилник за прилагане, който предостави на Комисията като становище в съответствие с член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден по силата на член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя подробни правила за:

1. различните квалификации по свидетелствата за летателна правоспособност за пилоти, както и условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно отменяне или прекратяване на свидетелства, правата и отговорностите на притежателите на свидетелства за правоспособност, както и условията за преобразуването на съществуващи национални свидетелства за правоспособност за пилоти и бордни инженерни в свидетелства за правоспособност за пилоти, както и условията за признаване на свидетелства за правоспособност, издадени от трети държави;

2. сертифицирането на лицата, отговарящи за предоставяне на летателно обучение или обучение на полетен симулатор и за оценката на пилотските умения;

3. различните свидетелства за медицинска годност за пилоти, условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно отменяне или прекратяване на свидетелствата за медицинска годност, правата и отговорностите на притежателите на свидетелства за медицинска годност, както и условията за преобразуването на националните свидетелства за медицинска годност в общопризнати такива;

4. сертифицирането на авиомедицинските експерти, както и условията, при които общопрактикуващи лекари могат да изпълняват функциите на авиомедицински експерти;

5. периодичната авиомедицинска оценка на членове на кабинния екипаж, както и професионалната квалификация на лицата, отговорни за тази оценка;

▼M1

6. условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно прекратяване или отнемане на атестации на кабинни екипажи, както и правата и отговорностите на притежателите на атестации на кабинни екипажи;

7. условията за издаване, поддържане, изменяне, ограничаване, временно прекратяване или отнемане на сертификатите на организации за обучение на пилоти и на авиомедицински центрове, които участват в квалификацията и авиомедицинската оценка на екипажите в гражданското въздухоплаване;

8. изискванията относно сертифицирането на летателни тренажори и относно организациите, които експлоатират и използват такива тренажори;

9. изискванията към системата за администриране и управление, които трябва да бъдат изпълнени от държавите-членки, Агенцията и организациите във връзка с правилата, посочени в точки 1—8.

▼B

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1. „свидетелство за летателна правоспособност по Част-FCL“ означава свидетелство за правоспособност на летателния екипаж, което е в съответствие с изискванията на приложение I;

2. „JAR“ означава общите авиационни изисквания (joint aviation requirements), приети от Обединените авиационни власти, които са били приложими към 30 юни 2009 г.;

3. „свидетелство за летателна правоспособност за леки въздухоплавателни средства (LAPL)“ означава свидетелство за правоспособност на любител пилот в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 216/2008;

4. „свидетелство за летателна правоспособност, отговарящо на JAR“ означава свидетелството за летателна правоспособност и свързаните с него квалификации, сертификати и разрешителни, издадено или признато съгласно националното законодателство, отразяващо общите авиационни изисквания и процедури, от държава-членка, която изпълнява съответните общи авиационни изисквания и е препоръчана за взаимно признаване в системата на Обединените авиационни власти по отношение на тези изисквания;

5. „свидетелство за летателна правоспособност, неотговарящо на JAR“ означава свидетелството за летателна правоспособност, издадено или признато съгласно националното законодателство от държава-членка, която не е препоръчана за взаимно признаване по отношение на съответните общи авиационни изисквания;

6. „признаване“ означава признаване на предходен опит или квалификации;

7. „доклад за признаване“ означава доклад, въз основа на който могат да бъдат признати предходен опит или квалификации;

8. „доклад за преобразуване“ означава доклад, въз основа на който дадено свидетелство за летателна правоспособност може да бъде превърнато в свидетелство за правоспособност по Част-FCL;

9. „свидетелство за медицинска годност за пилоти, отговарящо на JAR, и свидетелство за авиомедицински експерти, отговарящо на JAR“ означава свидетелство, издадено или признато съгласно националното законодателство, отразяващо общите авиационни изисквания и процедури, от държава-членка, която е препоръчана за взаимно признаване в системата на Обединените авиационни власти по отношение на тези изисквания;

10. „свидетелство за медицинска годност за пилоти, неотговарящо на JAR, и свидетелство за авиомедицински експерти, неотговарящо на JAR“ означава свидетелство, издадено или признато съгласно националното законодателство от държава-членка, която не е препоръчана за взаимно признаване по отношение на съответните общи авиационни изисквания;

▼M1

11. „член на кабинния екипаж“ означава подходящо квалифициран член на екипажа, различен от член на полетния или техническия екипаж, на който операторът възлага задължения, свързани безопасността на пътниците и полета по време на операциите;

12. „екипаж“ означава полетен екипаж и кабинен екипаж;

13. „съответстващ/о/а на JAR сертификат/одобрение/организация“ означава сертификат или одобрение, издадени или признати, или организация, сертифицирана, одобрена, регистрирана или призната съгласно националното законодателство, което отразява JAR и процедурите, от държава-членка, която отговаря на съответните JAR и е препоръчана за взаимно признаване в рамките на системата на Обединените авиационни органи във връзка с тези JAR.

▼M3

Член 3

Издаване на свидетелства за летателна правоспособност и свидетелства за медицинска годност за пилоти

1.  Без да се засягат разпоредбите на член 8 от настоящия регламент, пилотите на въздухоплавателните средства, посочени в член 4, параграф 1, букви б) и в) и член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 216/2008, отговарят на техническите изисквания и административните процедури, посочени в приложение I и приложение IV към настоящия регламент.

2.  Независимо от правата на притежателите на свидетелства за летателна правоспособност, определени в приложение I към настоящия регламент, притежателите на такива свидетелства, издадени в съответствие с подчаст Б или В на приложение I към настоящия регламент могат да извършват полетите, посочени в член 6, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) №965/2012. Това не засяга спазването на всякакви допълнителни изисквания за превоз на пътници или извършването на търговски операции, определени в подчасти Б или В от приложение I към настоящия регламент.

▼B

Член 4

Съществуващи национални свидетелства за летателна правоспособност за пилоти

1.  Свидетелства за летателна правоспособност, отговарящи на JAR, издадени или признати от държава-членка ►M1  да започне да се прилага настоящият регламент ◄ и се считат за издадени в съответствие с настоящия регламент. Държавите-членки заменят тези свидетелства със свидетелства в съответствие с формата, определен в Част-ARA, не по-късно от ►M1  8 април 2018 г. ◄

2.  Свидетелства за летателна правоспособност, неотговарящи на JAR, включително всички свързани с тях квалификации, сертификати и разрешителни, издадени или признати от държава-членка преди влизането в сила на настоящия регламент, се преобразуват в свидетелства по Част-FCL от държавата-членка, издала свидетелството.

3.  Свидетелствата за летателна правоспособност, които не отговарят на JAR, се преобразуват в свидетелства по Част-FCL и съответни квалификации или сертификати в съответствие с:

а) разпоредбите на приложение II; или

б) елементите, определени в доклада за преобразуване.

4.  Докладът за преобразуване:

а) се изготвя от държавата-членка, издала свидетелството за летателна правоспособност, след консултация с Европейската агенция за авиационна безопасност („агенцията“);

б) съдържа описание на националните изисквания, въз основа на които са били издадени свидетелствата за летателна правоспособност;

в) съдържа описание на обхвата на правата, предоставени на пилотите;

г) посочва за кои от изискванията в приложение I трябва да се признае предишен опит;

д) посочва всички ограничения, които е необходимо да бъдат включени в свидетелствата за летателна правоспособност по Част-FCL, и всички изисквания, на които трябва да отговаря пилотът, за да бъдат премахнати тези ограничения.

5.  Докладът за преобразуване съдържа копия на всички документи, необходими за доказване на елементите, определени в параграф 4, букви а)—д), включително копия на съответните национални изисквания и процедури. При изготвянето на доклада за преобразуване държавите-членки се стремят да позволят на пилотите да запазят, доколкото е възможно, обхвата на дейности, с който разполагат към момента.

6.  Без да се засягат разпоредбите на параграфи 1 и 3, инструкторските сертификати за квалификация за клас или сертификатите за проверяващи, даващи права по отношение на еднопилотни сложни въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, се преобразуват в сертификати за инструктори за квалификация за тип или за проверяващи, даващи права по отношение на еднопилотни самолети.

7.  Държавите-членки могат да разрешат на обучаващ се пилот да упражнява ограничени права без наблюдение, преди да е изпълнил всички изисквания за издаването на LAPL, при следните условия:

а) правата са ограничени до националната територия на държавата или част от нея;

б) правата важат за ограничена географска зона, за самолети с един бутален двигател, чиято максимална излетна маса не надвишава 2 000 kg и които не превозват пътници;

в) тези разрешения се издават въз основа на индивидуална оценка на риска, извършена от инструктор, след като съответната държава-членка е извършила принципна оценка на риска;

г) държавите-членки представят периодични доклади на Комисията и агенцията на всеки три години.

▼M3

8.  До 8 април 2019 г. държавата членка може да издаде разрешение на пилот да упражнява определени ограничени права да лети на самолет по правилата за полети по прибори, преди пилотът да отговаря на всички изисквания, необходими за издаване на квалификация за полет по прибори в съответствие с настоящия регламент, при спазване на следните условия:

a) държавата членка издава тези разрешения единствено когато това е оправдано от специфичните местни нужди, които не могат да бъдат удовлетворени от квалификациите, установени по силата на настоящия регламент;

б) обхватът на правата, предоставени от разрешението, се основава на оценка на риска за безопасност, извършена от държава членка, като се вземе под внимание степента на обучение, необходима за постигане на планираното равнище на компетентност на пилота;

в) правата на разрешението са ограничени и обхващат само въздушното пространство на националната територия на съответната държава членка, или на части от нея;

г) разрешението се издава за кандидати, които са завършили подходящо обучение с квалифицирани инструктори и са доказали пред квалифицирано изпитващо лице, че са придобили необходимите способности, определени от държавата членка;

д) държавата членка уведомява Комисията, ЕААБ и другите държави членки за особеностите на въпросното разрешение, включително неговата обосновка и оценката на риска за безопасност;

е) държавата членка наблюдава дейностите, свързани с разрешението, за да осигури приемливо ниво на безопасност и да предприеме подходящи действия в случай, че се установи повишен риск или каквито и да е опасения по отношение на безопасността;

ж) държавата членка извършва преглед на въпросите, свързани с безопасността при прилагането на разрешението, и представя доклад на Комисията най-късно до 8 април 2017 г.

▼B

Член 5

Съществуващи национални свидетелства за медицинска годност за пилоти и свидетелства за авиомедицински експерти

1.  Свидетелства за медицинска годност за пилоти и свидетелства за авиомедицински експерти, отговарящи на JAR, които са издадени или признати от държава-членка преди влизането в сила на настоящия регламент, се считат за издадени в съответствие с настоящия регламент.

2.  Държавите-членки заменят свидетелствата за медицинска годност за пилоти и свидетелствата за авиомедицински експерти със свидетелства в съответствие с формата, определен в Част-ARА, не по-късно от 8 април 2017 г.

3.  Свидетелствата за медицинска годност за пилоти и свидетелствата за авиомедицински експерти, неотговарящи на JAR, които са издадени от държава-членка преди влизането в сила на настоящия регламент, остават валидни до датата на следващото подновяване, но най-късно до 8 април 2017 г.

4.  Подновяването на сертификатите, посочени в параграфи 1 и 2, се извършва в съответствие с разпоредбите на приложение IV.

Член 6

Преобразуване на квалификациите за летателни изпитания

1.  Квалификациите за летателни изпитания на пилоти, които преди прилагането на настоящия регламент са извършвали летателни изпитания от категории 1 и 2 съгласно приложението към Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията ( 3 ), или на инструктори, които са обучавали пилоти, извършващи летателни изпитания, се преобразуват в квалификации за летателни изпитания в съответствие с приложение I към настоящия регламент и съответно, когато това е приложимо — в сертификати за инструктори от държавите-членки, в които са издадени квалификациите за летателни изпитания.

2.  Това преобразуване се извършва в съответствие с установените елементи в доклада за преобразуване, който е съобразен с изискванията, посочени в член 4, параграфи 4 и 5.

Член 7

Съществуващи национални свидетелства за правоспособност за бордни инженери

1.  Притежателите на свидетелства за правоспособност за бордни инженери, издадени съгласно изискванията на приложение 1 към Чикагската конвенция, кандидатстват за преобразуване на тези свидетелства в такива по Част-FCL в държавата-членка, която е издала свидетелствата за правоспособност.

2.  Свидетелствата за правоспособност за бордни инженери се преобразуват в свидетелства по Част-FCL в съответствие с доклада за преобразуване, който е съобразен с изискванията, посочени в член 4, параграфи 4 и 5.

3.  При кандидатстване за свидетелство за правоспособност на транспортен пилот (ATPL) се спазват разпоредбите за признаване на предишен опит от FCL.510.A(c)(2) от приложение I.

Член 8

Условия за признаване на свидетелства за летателна правоспособност, издадени от трети държави

▼M4

1.  Без да се засягат разпоредбите в член 12 от Регламент (ЕО) № 216/2008 и в случай че не съществуват споразумения, сключени между Съюза и трета държава относно лицензирането на пилоти, държавите членки могат да приемат свидетелства за летателна правоспособност, квалификационни класове или сертификати на трети държави, както и съответните свидетелства за медицинска годност, издадени от трети държави или от името на трети държави, в съответствие с разпоредбите в приложение III към настоящия регламент.

▼B

2.  Кандидатите за свидетелства за правоспособност по Част–FCL, които вече притежават най-малкото еквивалентно свидетелство, квалификация или сертификат, издадени от трета държава в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, трябва да отговарят на всички изисквания от приложение I към настоящия регламент, с изключение на изискванията за продължителност на курса, брой на занятията и специалните часове на обучение, които могат да бъдат намалени.

3.  Признаването на предишен опит на кандидата се определя от държавата-членка, за която кандидатства пилотът, въз основа на препоръка от одобрена организация за обучение.

4.  На притежателите на ATPL, издадени от трета държава или от нейно име в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, които отговарят на изискванията за опит, необходим за придобиване на ATPL за съответната категория въздухоплавателни средства съгласно подчаст Е на приложение I към настоящия регламент, може да се признае изцяло покриването на изискванията за преминаване на курс за обучение преди да се явят на теоретични изпити и проверка на уменията, при условие че свидетелството за летателна правоспособност от третата държава съдържа валидна квалификация за тип за въздухоплавателното средство, което ще бъде използвано при проверката на уменията, необходими за ATPL.

5.  Квалификациите за тип самолет или вертолет могат да бъдат издавани на притежателите на свидетелства за летателна правоспособност по Част-FCL, които отговарят на изискванията за придобиване на такива квалификации, установени от третата държава. Подобни квалификации ще бъдат ограничени до въздухоплавателни средства, регистрирани в тази трета държава. Това ограничение може да се премахне, ако пилотът отговаря на изискванията по точка В.1 от приложение III.

Член 9

Признаване на обучение, започнало преди влизането в сила на настоящия регламент

1.  По отношение на издаването на свидетелства за летателна правоспособност по Част-FCL в съответствие с приложение I се признава изцяло обучение, започнало преди влизането в сила на настоящия регламент, което отговаря на изискванията и процедурите на Обединените авиационни власти и е под регулаторния надзор на държава-членка, препоръчана за взаимно признаване в системата на Обединените авиационни власти по отношение на общите авиационни изисквания, при условие че обучението и проверките са приключили най-късно до 8 април 2016 г.

2.  Признаването на обучения, започнали преди влизането в сила на настоящия регламент в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, с цел издаване на свидетелство за летателна правоспособност по Част-FCL става въз основа на доклад за признаване, изготвен от държавата-членка след консултации с агенцията.

3.  Докладът за признаване описва обхвата на обучението, посочва за кои изисквания на свидетелства за летателна правоспособност по Част-FCL се признава обучението и, ако е приложимо, на какви изисквания трябва да отговарят кандидатите, за да получат свидетелства за правоспособност по Част-FCL. Той включва копия на всички документи, необходими за доказване на обхвата на обучението и на националните разпоредби и процедури, на които е отговаряло при започването си.

▼M2

Член 9а

Обучение за квалификационен клас за тип и данни за експлоатационна годност

1.  Когато в приложенията към настоящия регламент има позоваване на данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Регламент (ЕС) № 748/2012, и тези данни не са налични за съответния тип въздухоплавателно средство, кандидатът за курс за обучение за придобиване на квалификационен клас за тип спазва само разпоредбите, съдържащи се в приложенията към Регламент (ЕС) № 1178/2011.

2.  В курсовете за обучение за придобиване на квалификационен клас за тип, одобрени преди одобрението на минималната програма за обучение на пилоти за придобиване на квалификационен клас за тип в данните за експлоатационна годност за съответния тип въздухоплавателно средство съгласно Регламент (ЕС) № 748/2012, се включват задължителните дисциплини не по-късно от 18 декември 2017 г. или в срок от две години след одобряването на данните за експлоатационна годност, ако той изтича на по-късна дата.

▼B

Член 10

Признаване по отношение на свидетелства за летателна правоспособност, придобити в рамките на военна служба

1.  Притежателите на военни свидетелства за летателна правоспособност за летателен екипаж кандидатстват за получаване на свидетелства за летателна правоспособност по Част-FCL в държавата-членка, в която са отбили военната си служба.

2.  Знания, опит и умения, придобити в рамките на военната служба, се признават по смисъла на съответните изисквания на приложение I в съответствие с елементите на доклад за признаване, изготвен от държавата-членка въз основа на консултации с агенцията.

3.  Докладът за признаване:

а) съдържа описание на националните изисквания, въз основа на които са били издадени военните свидетелства за летателна правоспособност, квалификациите, сертификатите и разрешителните;

б) съдържа описание на обхвата на правата, предоставени на пилотите;

в) посочва за кои от изискванията в приложение I трябва да се признае предишен опит;

г) посочва всички ограничения, които е необходимо да бъдат включени в свидетелствата за летателна правоспособност по Част-FCL, и всички изисквания, на които трябва да отговарят пилотите, за да бъдат премахнати тези ограничения;

д) съдържа копия на всички документи, необходими за доказване на горепосочените елементи, както и копия на съответните национални изисквания и процедури.

▼M1

Член 10а

Организации за обучение на пилоти

1.  Организациите за обучение на пилоти отговарят на техническите изисквания и административните процедури, посочени в приложения VI и VII, и се подлагат на сертифициране.

2.  Организации за обучение на пилоти, които притежават съответстващ на JAR сертификат, издаден или признат от държава-членка преди да започне да се прилага настоящият регламент, се считат за притежатели на сертификат, издаден в съответствие с настоящия регламент.

В този случай правата на тези организации са ограничени до правата, включени в одобрението, издадено от държавата-членка.

Без да се накърнява член 2, организациите за обучение на пилоти привеждат своите системи за управление, програми за обучение, процедури и ръководства в съответствие с приложение VII най-късно до 8 април 2014 г.

▼M4

3.  При условие че са регистрирани преди 8 април 2015 г., съответстващите на общите авиационни изисквания (JAR) организации за обучение имат право — без да отговарят на разпоредбите в приложения VI и VII — да провеждат обучения за свидетелство за правоспособност на любител пилот (PPL) по Част-FCL, за свързаните с него квалификационни класове, включени в регистрацията, и за свидетелство за летателна правоспособност за леки въздухоплавателни средства (LAPL) до 8 април 2018 г.

▼M1

4.  Държавите-членки заменят сертификатите, посочени в първа алинея на параграф 2, със сертификати, отговарящи на формата, определен в приложение VI, най-късно до 8 април 2017 г.

Член 10б

Летателни тренажори

1.  Летателни тренажори (FSTD), които се използват за обучение, изпитване и проверка на пилоти, с изключение на тренажори за разработка, използвани за полетни изпитания, отговарят на техническите изисквания и административните процедури, посочени в приложения VI и VII, и се подлагат на квалификация.

2.  Съответстващи на JAR сертификати за квалификация на FSTD, издадени или признати преди да започне да се прилага настоящият регламент, се считат за издадени в съответствие с настоящия регламент.

3.  Държавите-членки заменят сертификатите, посочени в параграф 2, със сертификати, отговарящи на формата, определен в приложение VI, най-късно до 8 април 2017 г.

Член 10в

Авиомедицински центрове

1.  Авиомедицинските центрове отговарят на техническите изисквания и административните процедури, посочени в приложения VI и VII, и се подлагат на сертифициране.

2.  Съответстващи на JAR одобрения на авиомедицински центрове, които са издадени или признати от държава-членка преди да започне да се прилага настоящият регламент, се считат за издадени в съответствие с настоящия регламент.

Авиомедицинските центрове привеждат своите системи за управление, програми за обучение, процедури и ръководства в съответствие с приложение VII най-късно до 8 април 2014 г.

3.  Държавите-членки заменят одобренията на авиомедицински центрове, посочени в първа алинея на параграф 2, с удостоверения, отговарящи на формата, определен в приложение VI, най-късно до 8 април 2017 г.

▼B

Член 11

Медицинска годност на кабинния екипаж

1.  Членовете на кабинния екипаж, участващи в експлоатацията на въздухоплавателните средства, посочени в член 4, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 216/2008, трябва да отговарят на техническите изисквания и административните процедури, посочени в приложение IV.

2.  Медицински прегледи и оценки на членове на кабинния екипаж, които са били извършени в съответствие с Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета ( 4 ) и все още са валидни към датата на влизане в сила на настоящия регламент, се считат за валидни в съответствие с настоящия регламент до изтичането на периода на валидност:

а) определен от компетентния орган в съответствие с Регламент (ЕИО) № 3922/91; или

б) предвиден в точка MED.C.005 на приложение IV (до настъпване на първото от двете събития).

Периодът на валидност се отчита от датата на последния медицински преглед или оценка.

До края на периода на валидност всяка следваща авиомедицинска оценка се извършва в съответствие с приложение IV.

▼M1

Член 11а

Квалификации на кабинния екипаж и съответни атестации

1.  Членовете на кабинен екипаж, участващи в търговска експлоатация на въздухоплавателни средства, посочени в член 4, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 216/2008, се квалифицират и притежават съответна атестация съгласно техническите изисквания и административните процедури, посочени в приложения V и VI.

2.  Членове на кабинен екипаж, притежаващи атестация за обучение по безопасност, издадена съгласно Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (наричан по-долу „EU-OPS“) преди да започне да се прилага настоящият регламент:

а) се считат за отговарящи на изискванията на настоящия регламент, ако отговарят на приложимите изисквания на EU-OPS за обучение, проверка и актуална професионална практика; или

б) ако не отговарят на приложимите изисквания на EU-OPS за обучение, проверка и актуална професионална практика, те завършват цялото необходимо обучение и преминават всички необходими проверки преди да бъдат определени като отговарящи на изискванията на настоящия регламент; или

в) ако не са участвали в търговски операции със самолети повече от 5 години, те завършват първоначалния курс на обучение и преминават съответния изпит съгласно изискванията в приложение V, преди да бъдат определени като отговарящи на изискванията на настоящия регламент.

3.  Атестациите за обучение по безопасност, издадени в съответствие с EU-OPS, се заменят с атестации на кабинен екипаж, отговарящи на формата, определен в приложение VI, най-късно до 8 април 2017 г.

4.  Членове на кабинни екипажи, участващи в търговска експлоатация на хеликоптери към момента на влизане в сила на настоящия регламент:

а) се считат за отговарящи на изискванията на приложение V за първоначално обучение, ако отговарят на приложимите разпоредби за обучение, проверка и актуална професионална практика на Общите авиационни изисквания (JAR) за търговския въздушен транспорт с хеликоптери; или

б) ако не отговарят на приложимите изисквания за обучение, проверка и актуална професионална практика на Общите авиационни изисквания (JAR) за търговския въздушен транспорт с хеликоптери, те завършват цялото съответно обучение и преминават всички съответни проверки, необходими за експлоатация на хеликоптери, с изключение на първоначалното обучение, преди да бъдат определени като отговарящи на изискванията на настоящия регламент; или

в) ако не са участвали в търговски операции с хеликоптери повече от 5 години, те завършват първоначалния курс на обучение и преминават съответния изпит съгласно изискванията, посочени в приложение V, преди да бъдат определени като отговарящи на изискванията на настоящия регламент.

5.  Без да се накърнява член 2, атестации на кабинен екипаж, съответстващи на формата, определен в приложение VI, се издават на всички членове на кабинен екипаж, участващи в търговска експлоатация на хеликоптери, най-късно до 8 април 2013 г.

Член 11б

Капацитет за осъществяване на надзор

1.  Всяка държава-членка определя една или повече административни единици като свой компетентен орган, притежаващ правомощията и отговорностите за сертифициране и надзор на лица и организации, които са предмет на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.

2.  Ако държава-членка определи повече от една административна единица за компетентен орган:

а) областите на компетентност на всеки компетентен орган се определят ясно по отношение на отговорностите и географските граници;

б) между тези административни единици се установява координация, за да се гарантира ефективен надзор на лица и организации, които са предмет на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, в рамките на техните съответни области на компетентност.

3.  Държавите-членки осигуряват на компетентните органи необходимия капацитет, за да се гарантира надзорът на всички лица и организации, обхванати от техните програми за надзор, включително достатъчно ресурси за изпълнение на изискванията на настоящия регламент.

4.  Държавите-членки гарантират, че персоналът на компетентните органи не извършва контролни дейности, когато има доказателства, че това може да доведе пряко или непряко до конфликт на интереси, по-специално когато става въпрос за семейни или финансови интереси.

5.  Персоналът, упълномощен от компетентния орган да изпълнява задачи, свързани със сертифицирането и/или надзора, има право да изпълнява най-малко следните задачи:

а) да проверява документите, данните, процедурите и всякакви други материали, отнасящи се до изпълнението на задачата по сертифициране и/или надзор;

б) да прави преписи или извлечения от такива документи, данни, процедури и други материали;

в) да изисква устни обяснения на място;

г) да влиза в съответните помещения, площадки или средства за транспорт;

д) да извършва проверки, разследвания, оценки, инспекции, включително наземни инспекции и внезапни проверки; и

е) да предприема или предлага мерки за изпълнение, ако това е необходимо.

6.  Задачите съгласно параграф 5 се изпълняват в съответствие с правните разпоредби на съответната държава-членка.

Член 11в

Преходни мерки

Що се отнася до организациите, за които Агенцията се явява компетентният орган в съответствие с член 21, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 216/2008:

а) държавите-членки предават на Агенцията всички записи, свързани с надзора на такива организации най-късно до 8 април 2013 г.;

б) процедури за сертифициране, започнали преди 8 април 2012 г., се приключват от съответната държава-членка в сътрудничество с Агенцията. Агенцията поема всички свои отговорности като компетентен орган относно такава организация след издаването на сертификата от държавата-членка.

▼B

Член 12

Влизане в сила и прилагане

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 8 април 2012 г.

▼M1

1б.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да решат да не прилагат до 8 април 2013 г. разпоредбите на приложения I—IV.

▼M4

2.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да решат да не прилагат до 8 април 2015 г. следните разпоредби в приложение I:

а) разпоредбите, свързани със свидетелствата за правоспособност на пилоти на въздухоплавателни средства, различни от вертолет, използващи силова установка за създаване на подемна сила, и на пилоти на дирижабли;

б) разпоредбите в точка FCL.820;

в) за вертолети — разпоредбите в раздел 8 (MCCI) от подчаст Й;

г) разпоредбите на раздел 11 от подчаст Й.

▼M4

2а.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да решат да не прилагат до 8 април 2018 г. следните разпоредби в приложение I:

а) разпоредбите, свързани със свидетелствата за правоспособност на пилоти на планери и балони;

б) разпоредбите в подчаст Б;

в) разпоредбите в точки FCL.800, FCL.805, FCL.815;

г) разпоредбите в раздел 10 от подчаст Й.

▼B

3.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да решат да не преобразуват свидетелства за летателна правоспособност за самолет и вертолет, които не отговарят на JAR и са били издадени от тях до 8 април 2014 г.

▼M4

4.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да решат да не прилагат до 8 април 2016 г. разпоредбите в настоящия регламент по отношение на пилоти, притежаващи свидетелство за летателна правоспособност и съответното свидетелство за медицинска годност, издадени от трета държава, която участва в нетърговска експлоатация на въздухоплавателни средства, посочени в член 4, параграф 1, буква б) или в) от Регламент (ЕО) № 216/2008.

▼B

5.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да решат да не прилагат разпоредбите на подчаст Б, раздел 3 от приложение IV, до 8 април 2015 г.

6.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да решат да не прилагат разпоредбите на подчаст В на приложение IV до 8 април 2014 г.

7.  Когато държава-членка използва разпоредбите на ►M1  параграфи 1б—6 ◄ , тя трябва да уведоми Комисията и агенцията. В това уведомление трябва да се посочват причините за такава дерогация, както и програмата за прилагане, съдържаща планираните дейности и свързаните с тях срокове.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

[ЧАСТ-FCL]

ПОДЧАСТ A

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

FCL.001    Компетентен орган

За целите на тази част компетентен орган е определеният от държавата-членка орган, пред който лицата кандидатстват за издаване на свидетелства за летателна правоспособност или свързаните с тях квалификации или сертификати.

FCL.005    Приложно поле

В настоящата част се определят изискванията за издаването на свидетелства за летателна правоспособност и свързаните с тях квалификации или сертификати, както и условията за тяхната валидност и използване.

FCL.010    Определения

За целите на настоящата част се прилагат следните определения:

„Фигурен пилотаж“ означава целенасочено изпълнявани маневри, включващи внезапни изменения на пространствената позиция на въздухоплавателното средство, неестествена пространствена позиция или неестествено изменение на скоростта, които не са необходими за нормален полет или за обучение за свидетелства за правоспособност или квалификации, различни от тези за фигурен пилотаж.

„Самолет“ означава задвижвано от силова установка, по-тежко от въздуха въздухоплавателно средство с фиксирано крило, поддържано във въздуха от динамичната реакция на въздуха върху неговото крило.

„Самолет, в екипажа на който се изисква втори пилот“ означава тип самолет, в екипажа на който е необходим втори пилот, съгласно изискванията на ръководството за летателна експлоатация (РЛЕ) или свидетелството за авиационен оператор.

„Въздухоплавателно средство (ВС)“ означава всяка машина, която може да се поддържа в атмосферата от реакциите на въздуха, различни от реакциите на въздуха срещу земната повърхност.

„Летателен професионализъм“ означава последователно прилагане на правилна оценка и добри познания, умения и подход за постигане на целите на полета.

„Дирижабъл“ означава силово задвижвано, по-леко от въздуха ВС, с изключение на дирижаблите с горещ въздух, които за целите на тази част са включени в определението за балон.

„Балон“ означава по-леко от въздуха ВС, което не е задвижвано силово и поддържа полета чрез използване или на газ, или на борден нагревател. За целите на тази част дирижаблите с горещ въздух, въпреки че са силово задвижвани, също се разглеждат като балони.

„Средство за основно обучение по прибори (BITD)“ означава наземен симулатор, който пресъздава работното място на обучаемия пилот за клас самолети. Може да използва основни екранни приборни табла и пружинно натоварени органи за управление, осигуряващи платформа на обучение най-малко за процедурните аспекти на полета по прибори.

„Категория на ВС“ означава категоризация на ВС според конкретни основни характеристики, напр. самолет; ВС, задвижвано от силова установка; вертолет; дирижабъл; планер; свободен балон.

„Клас самолет“ означава категоризация на еднопилотни самолети, която не изисква квалификация за тип самолет.

„Клас балон“ означава категоризация на въздушни балони с отчитане на средствата за издигане, използвани за поддържане на полета.

„Търговски въздушен транспорт“ означава транспортиране на пътници, товар или поща срещу заплащане или под наем.

„Компетентност“ означава комбинация от умения, знания и подход, необходими за изпълнение на задача според предписани стандарти.

„Елемент на компетентността“ означава действие, съставляващо задача, която има начало и край, ясно определящи нейните граници, и видим резултат.

„Част от компетентността“ означава отделна функция, състояща се от определен брой елементи на компетентност.

„Втори пилот“ означава пилот, неизпълняващ функциите на командир на полет, на ВС, за което се изисква да има повече от един пилот, но не включва пилот, който се намира на борда на ВС с цел обучение за придобиване на свидетелство или квалификация.

„Маршрутен полет“ означава полет между точка на излитане и точка на кацане, следващ предварително планиран маршрут, с използването на стандартни навигационни процедури.

„Заместващ втори пилот в полет“ означава пилот, който замества втория пилот на органите за управление по време на хоризонтален полет, на полет в многопилотна експлоатация над FL 200.

„Полетно време с инструктор“ означава полетно време или време на тренажорна подготовка на земята, през което лицето се обучава от упълномощен инструктор.

„Грешка“ означава действие или бездействие на екипажа, което води до отклонения от организационни или полетни намерения или очаквания.

„Справяне с грешките“ означава процесът на откриване и реагиране на грешките с контрадействия, които намаляват или премахват последствията от грешките и намаляват вероятността от грешки или нежелани състояния на ВС.

„Пълен полетен симулатор (FFS)“ означава точна реплика в пълен размер на специфична по тип, марка, модел или серия пилотска кабина на ВС, включително монтажа на цялостното оборудване и компютърните програми, необходими за представяне на наземната и летателната експлоатация на ВС, визуалната система, осигуряваща наблюдение извън пилотската кабина, и система за движение, имитираща сили.

„Полетно време“:

за самолет, туристически мотопланер и ВС, задвижвано от силова установка, означава цялото време от момента, в който ВС започне да се движи, за да изпълни излитане, до момента, в който то спре в края на полета;

за вертолети означава цялото време от момента, в който започнат да се въртят лопатките на ротора на вертолета, до момента, в който той окончателно спре в края на полета и лопатките на ротора спрат да се движат;

за дирижабли означава цялото време от момента, в който дирижабълът бива освободен от мачтата, за да изпълни излитане, до момента, в който той спре в края на полета и бива завързан за мачтата;

за планери означава цялото време от момента, в който планерът започне пробега, за да изпълни излитане, до момента, в който той спре в края на полета;

за балони означава цялото време от момента, в който кошът се отдели от земята, за да се изпълни излитане, до момента на окончателно спиране в края на полета.

„Полетно време по правилата за полети по прибори (IFR)“ означава цялото полетно време, през което ВС се експлоатира съгласно правилата за полети по прибори.

„Средство за летателно обучение (FTD)“ означава точна реплика в пълни размери на самолетни прибори, оборудване, табла и органи за управление в отворена пилотска кабина или затворена пилотска кабина, включително монтажа на оборудването и компютърните програми, необходими за представяне на наземната и полетната експлоатация на ВС до степента, осигурявана от монтираните в техническото средство системи. Това оборудване не се нуждае от визуална система или система за движение, имитираща сили, освен в случай на нива 2 и 3 на средства за летателно обучение за вертолети, когато се изисква визуална система.

„Тренажор за полетни и навигационни процедури (FNPT)“ означава фиксирано наземно тренажорно средство, което пресъздава пилотската кабина или средата в пилотската кабина, включително монтажа на оборудването и компютърните програми, необходими за представяне на тип или клас ВС в летателна експлоатация, до степента, в която системите функционират във ВС.

„Група балони“ означава категоризация на балони, като се вземат предвид размерът и капацитетът на обшивката на балона.

„Вертолет“ означава въздухоплавателно средство, по-тежко от въздуха, което се поддържа в полет основно чрез реакцията на въздуха върху един или няколко ротора, завъртани от силова установка около оси, намиращи се в приблизително вертикално положение.

„Полетно време по прибори“ означава времето, през което пилотът пилотира ВС в полет, разчитайки само на показанията на приборите.

„Време на наземна тренировка по прибори“ означава време, през което пилотът се обучава в симулиран полет по прибори на тренировъчни средства за полетна симулация (FSTD).

„Време по прибори“ означава време на полет по прибори или време на наземна тренировка по прибори.

„Многопилотна експлоатация“:

за самолети означава експлоатация, изискваща най-малко двама пилоти, използващи взаимодействието в многочленен екипаж на многопилотни или еднопилотни самолети;

за вертолети означава експлоатация, изискваща най-малко двама пилоти, използващи взаимодействието в многочленен екипаж на многопилотни вертолети.

„Взаимодействие в многочленен екипаж (МСС)“ означава функционирането на летателния екипаж като екип от взаимодействащи си членове, водени от командир на полет.

„Многопилотно ВС“:

за самолети означава самолети, сертифицирани за експлоатация с минимален екипаж, състоящ се поне от двама пилоти;

за вертолет, дирижабъл и ВС, задвижвано от силова установка, означава тип ВС, в екипажа на което е необходим втори пилот, съгласно изискванията на ръководството за летателна експлоатация (РЛЕ) или свидетелството за авиационен оператор или на еквивалентен документ.

„Нощ“ означава периода между края на гражданското здрачаване и началото на гражданското зазоряване, или друг период между залеза и изгрева на слънцето, който може да е предвиден от съответния орган, определен от държавата-членка.

„Други средства за обучение (OTD)“ означава средства за обучение, различни от полетни симулатори, технически средства за летателно обучение или тренажори за полетни и навигационни процедури, които предоставят възможности за обучение, без да е необходимо цялостно симулиране на пилотската кабина.

„Критерии за ефективност“ означава просто оценъчно изложение на изисквания резултат по елемент на компетентността и описание на критериите, използвани за оценка дали е постигнато необходимото ниво на ефективност.

„Командир на полет (PIC)“ означава пилот, определен за командир на полета и натоварен с безопасното провеждане на полета.

„Командир на полет под наблюдение (PICUS)“ означава втори пилот, изпълняващ задълженията и функциите на командир на полет под наблюдение от командира на полета.

„ВС, задвижвано от силова установка“ означава всяко ВС, получаващо вертикална подемна сила и тяга/подемна сила по време на полет от ротори с изменяема геометрия или моторни/тягови устройства, прикрепени към или съдържащи се в корпуса или крилото на ВС.

„Мотопланер“ означава ВС, оборудвано с един или няколко двигателя, което при неработещ(и) двигател(и) има характеристиките на планер.

„Любител пилот“ означава пилот, притежаващ свидетелство, което забранява извършването на полети срещу заплащане, с изключение на дейности по обучение или изпитване, както е определено в настоящата част.

„Проверка на професионалната подготовка“ означава демонстрация на умения с цел потвърждаване на валидността или подновяване на квалификации, включваща и устен изпит, ако е необходимо.

„Подновяване“ (например на квалификация или свидетелство) означава административно действие, предприето след като дадена квалификация или свидетелство са изтекли, което подновява правата по квалификацията или свидетелството за определен период, след удовлетворяването на конкретни изисквания.

„Потвърждаване на валидността“ (например на квалификация или свидетелство) означава административно действие, предприето в периода на действие на дадена квалификация или свидетелство, което позволява на притежателя им да продължи да упражнява правата, произтичащи от квалификацията или свидетелството, за определен период, след удовлетворяването на конкретни изисквания.

„Маршрутен сектор“ означава полет, включващ излитане, отлитане, крейсерски полет не по-малко от 15 минути, подход и кацане.

„Планер“ означава ВС, по-тежко от въздуха, което се поддържа във въздуха от динамичната реакция на въздуха върху неговите повърхности, които остават неподвижни при полета, чийто свободен полет не зависи от двигател.

„Еднопилотно ВС“ означава ВС, сертифицирано за експлоатация от един пилот.

„Проверка на уменията“ означава демонстрирането на умения, необходими за издаването на свидетелство или квалификация, включително и устен изпит, ако е необходимо.

„Самостоятелно полетно време“ означава полетно време, през което обучаемият пилот е сам във ВС.

„Обучаем командир на полет (SPIC)“ означава обучаем пилот, действащ като командир на полет при полет с инструктор, когато инструкторът само наблюдава обучаемия пилот и не участва в пилотирането на ВС.

„Заплаха“ означава събития или грешки, случващи се извън контрола на летателния екипаж, засилващи сложността на ситуацията, които трябва да бъдат овладени за поддържане на безопасността.

„Справяне със заплаха“ означава процес на откриване и реагиране на заплахите с контрадействия, които намаляват или премахват последствията от тях и намаляват вероятността от грешки или нежелани състояния на ВС.

„Туристически мотопланер (TMG)“ означава конкретен клас мотопланер, снабден с вграден неприбираем двигател и неприбираемо витло. Той трябва да може да излита и набира височина, използвайки собствената си тяга, в съответствие с неговото ръководство за летателна експлоатация (РЛЕ).

„Тип ВС“ означава категоризация на въздухоплавателни средства, изискваща квалификация за тип, определена в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Част-21, и която включва всички ВС със сходна основна конструкция, включително всички модификации, с изключение на тези, които водят до промяна в начина на управление или летателните характеристики.

▼M3

FCL.015Кандидатстване и издаване    потвърждаване на валидността и подновяване на свидетелства за правоспособност, квалификации и сертификати

▼B

а)

Заявление за издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на свидетелства за летателна правоспособност и свързаните с тях квалификации и сертификати, се подава до компетентния орган под форма и по начин, установени от този орган. Към заявлението се прилагат доказателства, че кандидатът отговаря на изискванията за издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на свидетелството за правоспособност или сертификата и свързаните с него квалификации или заверки, предвидени в настоящата част и в Част-Медицински изисквания.

б)

Всички ограничения или разширения на правата, предоставени от свидетелството за правоспособност, квалификацията или сертификата, се заверяват от компетентния орган в свидетелството за правоспособност или сертификата.

в)

Никое лице не може да притежава повече от едно свидетелство за правоспособност за категория въздухоплавателно средство, издадено в съответствие с настоящата част.

г)

Заявление за издаване на свидетелство за правоспособност за друга категория въздухоплавателно средство или за издаване на допълнителни квалификации и сертификати, както и за изменение, потвърждаване на валидността или подновяване на тези свидетелства, квалификации или сертификати се подава до компетентния орган, който ги е издал първоначално, освен когато пилотът е поискал смяна на компетентния орган и прехвърляне на документацията, свързана с лицензирането, и медицинския картон на друг орган.

▼M3

FCL.020    Обучаем пилот

а) Обучаемият пилот не лети сам, освен ако има разрешение за това и е наблюдаван от инструктор.

б) Преди първия си самостоятелен полет обучаемият пилот е най-малко:

(1) за самолети, вертолети и дирижабли: 16-годишен;

(2) за планери и балони: 14-годишен.

FCL.025    Изпити за проверка на теоретичните познания за издаване на свидетелства за правоспособност и квалификации

▼B

а)    Задължения на кандидата

▼M3

(1) Кандидатите издържат пълния набор от изпити за теоретични познания за конкретно свидетелство или квалификация в дадена държава членка.

(2) Кандидатите се явяват на изпит за теоретични познания само когато бъдат препоръчани от одобрената организация за обучение (ATO), отговорна за тяхното обучение, след като са завършили на задоволително ниво съответните дисциплини, включени в курса за теоретична подготовка.

▼B

(3) Препоръката от ATO е валидна 12 месеца. Ако кандидатът не се яви поне веднъж на теоретичен изпит в рамките на този срок на валидност, въз основа на нуждите на кандидата ATO определя дали е необходимо допълнително обучение.

б)    Стандарти за успешно преминаване

▼M3

(1) Успешното преминаване на изпита за теоретични познания се зачита, ако кандидатът е посочил поне 75 % от възможните верни отговори на изпитния формуляр. Не се отнемат точки за грешни отговори.

▼B

(2) Освен ако в настоящата част не е предвидено друго, кандидатът е положил успешно задължителния изпит за проверка на теоретичните познания за съответното свидетелство за летателна правоспособност или квалификация, ако успешно е преминал всички задължителни дисциплини в рамките на 18 месеца, считано от края на календарния месец, в който кандидатът се е явил на първия си изпит.

▼M3

(3) Ако кандидатът направи четири неуспешни опита да премине изпита за теоретични познания или ако не премине успешно всички изпити в рамките на шест изпитни сесии или в рамките на периода, посочен по-горе в параграф 2, той трябва да се яви отново на всички изпити.

Преди да се яви отново на изпитите за теоретични познания, кандидатът преминава допълнително обучение в ATO. Степента и обхватът на необходимото обучение се определят от ATO въз основа на нуждите на кандидата.

▼B

в)    Срок на валидност

(1) Успешното преминаване на изпитите за проверка на теоретичните познания е валидно:

i) за издаването на свидетелство за летателна правоспособност за леки въздухоплавателни средства, на любител пилот, на пилот на планери и на пилот на балони — за период от 24 месеца;

▼M3

ii) за издаването на свидетелство за правоспособност на професионален пилот, квалификация за полети по прибори (IR) или квалификация за полети по прибори по маршрут (EIR) — за период от 36 месеца;

▼B

iii) сроковете, предвидени в подточки i) и ii), започват да текат от деня, в който пилотът премине успешно теоретичния изпит в съответствие с буква б), точка 2.

(2) Успешното преминаване на изпитите за проверка на теоретичните познания за свидетелство за правоспособност на транспортен пилот (ATPL) остава валидно за издаването на ATPL за период от 7 години от последната дата на валидност на:

i) IR, вписана в свидетелството, или

ii) в случая на вертолети — квалификацията за тип вертолет, вписана във въпросното свидетелство.

FCL.030    Практическа проверка на уменията

а)

Преди явяването на проверка на уменията за издаване на свидетелство, квалификация или сертификат, кандидатът трябва да е преминал съответната проверка на теоретичните познания, освен в случаите на кандидати, преминаващи интегриран курс за летателно обучение.

Във всички случаи теоретичното обучение задължително трябва да е приключило преди проверката на уменията.

б)

С изключение на случаите, свързани с издаване на свидетелство за правоспособност на транспортен пилот, кандидатът трябва да бъде препоръчан за преминаване на проверка на уменията от организацията/лицето, отговарящи за обучението, след приключване на обучението. Документите за обучението се предават на проверяващия.

FCL.035    Признаване на полетно време и теоретични познания

а)    Признаване на полетно време

▼M3

(1) Освен ако в настоящата част е предвидено друго, полетното време, което ще бъде признато за свидетелство, квалификация или сертификат, е било пролетяно на въздухоплавателно средство от същата категория, за която се иска свидетелство, квалификация или сертификат.

(2) Командир на полет или обучаем командир на полет.

i) При покриването на общото полетно време, необходимо за издаване на свидетелство, квалификация или сертификат, на кандидата за съответното свидетелство, квалификация или сертификат се признава цялото самостоятелно полетно време, полетното време с инструктор и полетното време като командир на полет.

ii) Завършен интегриран курс за летателно обучение за ATP дава право на признаване на до 50 часа от полетното време по прибори като обучаем командир на полет при покриването на изискваното полетно време като командир на полет за издаване на свидетелство за правоспособност на транспортен пилот, на професионален пилот и квалификация за многодвигателен тип или клас.

iii) Завършен интегриран курс за летателно обучение за CPL/IR дава право на признаване на до 50 часа от полетното време по прибори като обучаем командир на полет при покриването на изискваното полетно време като командир на полет за издаване на свидетелство за правоспособност на професионален пилот и квалификация за многодвигателен тип или клас.

▼M3

(3) Полетно време като втори пилот или командир на полет под наблюдение (PICUS). Освен ако в настоящата част е предвидено друго, притежател на свидетелство за летателна правоспособност, действащ като втори пилот или командир на полет под наблюдение (PICUS), има право на признаване на цялото полетно време като втори пилот при покриването на изискваното общо полетно време за издаване на свидетелство за летателна правоспособност от по-висока степен.

▼B

б)    Признаване на теоретични познания

▼M3

(1) На кандидат, преминал успешно теоретичния изпит за свидетелство за правоспособност на транспортен пилот, се признават теоретичните познания за свидетелство за летателна правоспособност за леки въздухоплавателни средства, на любител пилот, на професионален пилот и, с изключение на случая с вертолети, IR и EIR в същата категория въздухоплавателни средства.

▼B

(2) На кандидат, преминал успешно теоретичния изпит за свидетелство за правоспособност на професионален пилот, се признават теоретичните познания за свидетелство за летателна правоспособност за леки въздухоплавателни средства и на любител пилот в същата категория въздухоплавателни средства.

(3) На притежател на IR или кандидат, преминал успешно теоретичния изпит за полети по прибори за категория въздухоплавателно средство, се признават изцяло теоретичното обучение и изпитът за IR в друга категория въздухоплавателни средства.

(4) На притежател на свидетелство за летателна правоспособност се признават теоретичното обучение и изпитът за свидетелство в друга категория въздухоплавателно средство в съответствие с допълнение 1 към настоящата част.

▼M3

(5) Независимо от разпоредбите на буква б), точка (3), на притежателя на IR(A), който е завършил основан на компетентност модулен курс за IR(A), или на притежателя на EIR се признават изцяло теоретичното обучение и изпитът за IR в друга категория въздухоплавателни средства, само когато е преминал успешно и теоретичното обучение, и изпита за частта от курса за IFR, съгласно изискванията на FCL.720.A., буква б), точка (2), точка i).

▼B

Това признаване също се прилага за кандидати за свидетелство за летателна правоспособност, преминали успешно теоретичните изпити, изисквани за издаването на това свидетелство в друга категория въздухоплавателни средства, при условие че е спазен срокът на валидност, посочен във FCL.025, буква в).

FCL.040    Упражняване на правата, произтичащи от свидетелствата за летателна правоспособност

Упражняването на правата, предоставени от дадено свидетелство, се определя от валидността на квалификациите, които то съдържа, ако е приложимо, и свидетелството за медицинска годност.

FCL.045    Задължение за носене и представяне на документи

а)

Пилотите трябва винаги да носят валидно свидетелство за летателна правоспособност и валидно свидетелство за медицинска годност, когато упражняват правата, произтичащи от свидетелството за летателна правоспособност.

б)

Пилотите трябва да носят също така документ за самоличност със снимка.

в)

Пилотите и обучаемите пилоти трябва незабавно да представят записите на своето полетно време за проверка при поискване от упълномощен представител на компетентния орган.

г)

На всички самостоятелни маршрутни полети обучаемите пилоти носят доказателство за разрешението, изисквано от FCL.020, буква а).

FCL.050    Записване на полетно време

Пилотите записват достоверни данни за всички изпълнени полети във форма и по начин, установени от компетентния орган.

FCL.055    Езикова компетентност

а)

Общи положения. Пилотите на самолети, вертолети, ВС, задвижвани от силова установка, и дирижабли, от които се изисква да използват радиовръзка, не могат да упражняват правата, предоставени им от техните свидетелства за летателна правоспособност и квалификации, ако нямат заверка за езикова компетентност в свидетелството — за английски или друг език, използван при поддържането на радиовръзка по време на полета. Заверката посочва езика, степента на владеенето му и дата на валидност.

б)

Кандидатите за заверка за езикова компетентност демонстрират в съответствие с допълнение 2 към настоящата част най-малко оперативно ниво на владеене на езика както при използване на радиотелефонна фразеология, така и на обикновения език. За тази цел кандидатите демонстрират способност да:

(1) комуникират ефективно в ситуации, в които събеседникът не се вижда, и в такива, в които се вижда;

(2) разговарят по общи и професионални теми с точност и яснота;

(3) използват подходящи комуникативни стратегии, да обменят съобщения и да разпознават и коригират недоразумения в общ или професионален контекст;

(4) се справят успешно с езикови усложнения, появили се от усложнен или неочакван обрат на събитията, произтичащи в контекста на обичайна работна ситуация или комуникативна задача, с която те иначе са запознати; и

(5) използват диалект или акцент, който е разбираем от авиационната общност.

в)

С изключение на пилотите, които са демонстрирали владеене на езика на експертно ниво в съответствие с допълнение 2 към настоящата част, заверката за езикова компетентност се преразглежда на всеки:

(1) 4 години, ако показаното ниво на езикова компетентност е оперативно; или

(2) 6 години, ако показаното ниво на езикова компетентност е разширено.

▼M3

г)

Специални изисквания за притежателите на квалификации за полети по прибори (IR) или за полети по маршрут (EIR). Без да се засягат разпоредбите на горните параграфи, притежателите на IR или на EIR трябва да покажат способност да използват английски език на ниво, което им позволява:

▼B

(1) да разбират цялата информация, свързана с осъществяването на всички етапи от полета, включително предполетната подготовка;

(2) да използват радиовръзка по време на всички етапи от полета, включително при аварийни ситуации;

(3) да комуникират с другите членове на екипажа по време на всички етапи от полета, включително предполетната подготовка.

▼M3

д)

Демонстрирането на езиковата компетентност и използването на английски език за притежателите на IR или EIR се извършва чрез метод на оценка, определен от компетентния орган.

▼B

FCL.060    Скорошен опит

а)

Балони. Пилот не може да управлява балони в търговския въздушен транспорт или за превоз на пътници, освен ако през последните 180 дни е изпълнил:

(1) поне 3 полета като пилот на балон, от които поне 1 на балон от съответния клас и група; или

(2) 1 полет със съответния клас и група балон под наблюдението на инструктор, квалифициран в съответствие с Подчаст Й.

б)

Самолети, вертолети, ВС, задвижвани от силова установка, дирижабли и планери. Пилот не може да управлява въздухоплавателно средство в търговския въздушен транспорт или за превоз на пътници:

(1) като командир на полет или втори пилот, освен ако през последните 90 дни не е извършил поне 3 излитания, подхода и кацания с въздухоплавателно средство от същия тип или клас или на FFS, представящ този тип или клас. Трите излитания и кацания се извършват при многопилотна или еднопилотна експлоатация, в зависимост от правата, които притежава пилотът; и

(2) като командир на полет през нощта, освен ако пилотът:

i) през последните 90 дни е изпълнил поне 1 излитане, подход и кацане през нощта като пилот на въздухоплавателно средство от същия тип или клас или на FFS, представящ този тип или клас; или

ii) притежава IR;

▼M3

(3) като заместващ втори пилот в полет, освен ако пилотът:

i) отговаря на изискванията, посочени в буква б), точка 1; или

ii) през последните 90 дни е изпълнил поне 3 сектора като заместващ пилот в полет на същия тип или клас въздухоплавателно средство; или

iii) е преминал опреснително обучение за летателни умения на FFS на интервали не повече от 90 дни. Това опреснително обучение може да се съчетае с опреснително обучение на оператор, предвидено в съответните изисквания от Част ORO.

▼B

(4) Ако пилотът притежава права да пилотира повече от един тип самолет със сходни характеристики на управление и експлоатация, трите излитания, подхода и кацания, изисквани в точка 1, могат да бъдат извършени, както е определено в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Част-21.

(5) Ако пилотът притежава права да пилотира повече от един тип несложен вертолет със сходни характеристики на управление и експлоатация, както е определено в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Част-21, трите излитания, подхода и кацания, изисквани в точка 1, могат да бъдат извършени само с един от типовете, при условие че пилотът е изпълнил полет от поне 2 часа на всеки от типовете вертолети през последните 6 месеца.

в)

Специални изисквания за търговския въздушен транспорт:

(1) В случая на търговски въздушен транспорт 90-дневният срок, предвиден в буква б), точки 1 и 2 по-горе, може да бъде удължен до максимум 120 дни, при условие че пилотът изпълни полети в рейсови условия под наблюдението на инструктор за обучение за квалификация за тип или проверяващ за тип.

(2) Ако пилотът не отговаря на изискването, предвидено в точка 1, той преминава летателно обучение с въздухоплавателното средство или FFS на типа ВС, който ще се използва, което включва поне изискванията, описани в буква б), точки 1 и 2, преди да може да упражнява своите права.

▼M4

FCL.065    Редуциране на правата на притежателите на свидетелства за летателна правоспособност на възраст над 60 години в търговския въздушен транспорт

а)

Възраст 60—64 години. Самолети и вертолети. Притежател на свидетелство за летателна правоспособност, който е навършил 60 години, не може да действа като пилот на въздухоплавателно средство в търговския въздушен транспорт, освен като член на многопилотен екипаж.

б)

Възраст 65 години. Освен в случая на притежател на свидетелство за правоспособност на пилот на балон или на пилот на планер, притежател на свидетелство за летателна правоспособност, който е навършил 65 години, не може да действа като пилот на въздухоплавателно средство в търговския въздушен транспорт.

в)

Възраст 70 години. Притежател на свидетелство за правоспособност на пилот на балон или на планер, който е навършил 70 години, не може да действа като пилот на балон или планер в търговския въздушен транспорт.

▼B

FCL.070    Отнемане, временно прекратяване и ограничения на свидетелства за летателна правоспособност, квалификации и сертификати

а)

Свидетелствата за летателна правоспособност, квалификациите и сертификатите, издадени в съответствие с настоящата част, могат да бъдат ограничавани, временно прекратявани или отнемани от компетентния орган, ако пилотът не отговаря на изискванията на настоящата част, Част-Медицински изисквания или приложимите функционални изисквания, в съответствие с условията и процедурите, предвидени в Част-ARА.

б)

Ако свидетелството за летателна правоспособност е временно прекратено или отнето, пилотът незабавно връща свидетелството или сертификата на компетентния орган.

ПОДЧАСТ Б

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ЛЕКИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА — LAPL

РАЗДЕЛ 1

Общи изисквания

FCL.100    LAPL — Минимална възраст

Кандидатите за LAPL трябва да са навършили:

а) в случая на самолети и вертолети — поне 17 години;

б) в случая на планери и балони — поне 16 години.

FCL.105    LAPL — Права и условия

а)

Общи положения. Правата на притежателя на LAPL са да действа без възнаграждение като командир на полет на въздухоплавателно средство от съответната категория, използвано в нетърговски операции.

б)

Условия. Кандидатите за LAPL трябва да отговарят на изискванията за съответната категория въздухоплавателно средство и, ако е приложимо, за класа или типа ВС, използвано при проверката на уменията.

FCL.110    LAPL — Признаване за същата категория въздухоплавателно средство

а)

На кандидатите за LAPL, които са притежавали друго свидетелство за летателна правоспособност в същата категория ВС, се признава изцяло покриването на изискванията за LAPL в тази категория ВС.

б)

Без да се засягат разпоредбите на горния параграф, ако срокът на свидетелството е изтекъл, кандидатът трябва да премине проверка на уменията в съответствие с FCL.125 за издаване на LAPL в съответната категория ВС.

FCL.115    LAPL — Курс на обучение

Кандидатите за LAPL завършват курс на обучение в ATO. Курсът включва теоретични познания и летателно обучение, подходящи за предоставяните права.

FCL.120    LAPL — Теоретичен изпит

Кандидатите за LAPL демонстрират ниво на теоретични познания, съответстващо на даваните права, чрез полагане на изпити по следните дисциплини:

а) общи дисциплини:

 въздушно право,

 човешки възможности,

 метеорология, и

 комуникации;

б) специални дисциплини по отношение на различните категории ВС:

 принципи на полета,

 оперативни процедури,

 характеристики на полета и планиране,

 общи познания за ВС, и

 навигация.

FCL.125    LAPL — Проверка на уменията

а)

При преминаване на проверка на уменията кандидатите за LAPL демонстрират способност да изпълняват като командир на полет на съответната категория ВС съответните процедури и маневри със степен на компетентност, съответстваща на даваните права.

б)

Кандидатите за проверка на уменията трябва да са обучавани на същия клас или тип ВС, на който ще се проведе проверката. Правата се ограничават до класа или типа, на който е проведена проверката на уменията, до вписването на други разширения в свидетелството в съответствие с настоящата подчаст.

в)

Положителни оценки

(1) Проверката на уменията се разделя на различни раздели, които представляват различните етапи на полета, съответстващи на категорията ВС, с което се извършва полетът.

(2) Ако кандидатът не успее да премине някой елемент от даден раздел означава, че кандидатът не е преминал целия раздел. Ако кандидатът не успее да премине само 1 раздел, той се явява отново само на този раздел. Ако той не успее да премине повече от 1 раздел означава, че кандидатът не е преминал успешно проверката.

(3) Когато е необходимо проверката да бъде повторена съгласно точка 2, неуспешното преминаване на който и да е раздел, включително на раздели, взети успешно предишния път, означава, че кандидатът не е преминал успешно проверката.

(4) При неуспешно преминаване на всички раздели на проверката от 2 опита се изисква допълнителна практическа подготовка.

РАЗДЕЛ 2

Специални изисквания за LAPL за самолети — LAPL(A)

FCL.105.A    LAPL(A) — Права и условия

а)

Правата на притежателя на LAPL за самолети са да действа като командир на полет на еднодвигателни бутални самолети, кацащи на твърда повърхност, или TMG с максимална сертифицирана излетна маса от 2 000 kg или по-малка, превозващи максимум 3-ма пътници, така че на борда на въздухоплавателното средство никога да няма повече от 4 лица.

▼M3

б)

Притежателите на LAPL(A) превозват пътници само ако след издаването на свидетелството за правоспособност имат 10 часа полетно време като командир на полет на самолет или TMG..

▼B

FCL.110.A    LAPL(A) — Изисквания за опит и признаване

а)

Кандидатите за LAPL(А) трябва да имат най-малко 30 часа летателно обучение на самолети или TMG, в т. ч. поне:

(1) 15 часа полетно време с инструктор на класа самолет, на който ще се проведе проверката на уменията;

(2) 6 часа самостоятелно полетно време под наблюдение, в т. ч. поне 3 часа самостоятелни маршрутни полети, от които поне един да е с дължина поне 150 km (80 морски мили), по време на който е направено едно кацане до пълно спиране на ВС на летище, различно от летището на излитане.

б)

Специални изисквания за кандидати, които притежават LAPL(S) с разширение на правата за TMG. Кандидатите за LAPL(A), които притежават LAPL(S) с разширение на правата за TMG, трябва да имат поне 21 часа полетно време на TMG след вписването на разширението за TMG и да отговарят на изискванията, предвидени в FCL.135. A, буква а) за самолети.

в)

Признаване. На кандидати с предишен опит като командир на полет този опит може да се признае за покриване на изискванията, посочени в буква а).

Степента на признаване се определя от ATO, в която се обучава пилотът, въз основа на предварителна летателна проверка, но при всички случаи:

(1) не надвишава общо полетното време като командир на полет;

(2) не надвишава 50 % от часовете, изисквани съгласно буква а);

(3) не включва изискванията, предвидени в буква а), точка 2.

FCL.135.A    LAPL(А) — Разширяване на правата за друг клас или вариант самолет

а)

Правата по LAPL(А) са ограничени до класа и варианта самолет или TMG, на който е проведена проверката на уменията. Това ограничение може да отпадне, ако пилотът е изпълнил на друг клас самолет следните изисквания:

(1) 3 часа летателно обучение, в т.ч.:

i) 10 излитания и кацания с инструктор, и

ii) 10 самостоятелни излитания и кацания под наблюдение.

(2) проверка на уменията, за да покаже адекватно ниво на практически умения на новия клас самолет. По време на проверката на уменията кандидатът демонстрира пред проверяващия и адекватно ниво на теоретични познания за другия клас по следните дисциплини:

i) оперативни процедури;

ii) характеристики на полета и планиране;

iii) общи познания за ВС.

б)

За да може притежателят на LAPL да упражнява правата, дадени му съгласно свидетелството за правоспособност, на вариант самолет, различен от този, на който е проведена проверката на уменията, пилотът преминава обучение за разликите и за запознаване. Обучението за разликите трябва да се отбележи в летателната книжка или еквивалентен документ и съответно да се удостовери с подпис на инструктора.

FCL.140.A    LAPL(A) — Изисквания за скорошен опит

а)

Притежателите на LAPL(А) упражняват правата, дадени им съгласно свидетелството за правоспособност, само ако през последните 24 месеца са изпълнили като пилоти на самолети или TMG:

(1) поне 12 часа полетно време като командир на полет, в т.ч. 12 излитания и кацания; и

(2) опреснително обучение от поне 1 час от общото полетно време с инструктор.

б)

Притежателите на LAPL(А), които не отговарят на изискванията, предвидени в буква а):

(1) преминават проверка на професионалната подготовка с проверяващ, преди да възобновят упражняването на правата, дадени им съгласно свидетелството за правоспособност; или

(2) изпълняват допълнително полетно време или излитания и кацания, летейки с инструктор или самостоятелно под наблюдението на инструктор, за да изпълнят изискванията, предвидени в буква а).

РАЗДЕЛ 3

Специални изисквания за LAPL за вертолети — LAPL(Н)

FCL.105.H    LAPL(Н) — Права

Правата на притежателя на LAPL за вертолети са да действа като командир на полет на еднодвигателни вертолети с максимална сертифицирана излетна маса от 2 000 kg или по-малка, превозващи максимум 3-ма пътници, така че на борда никога да няма повече от 4 лица.

FCL.110.H    LAPL(Н) — Изисквания за опит и признаване

а)

Кандидатите за LAPL(Н) трябва да имат 40 часа летателно обучение на вертолети. Поне 35 часа от тях трябва да бъдат извършени на типа вертолет, на който ще се проведе проверката на уменията. Летателното обучение включва поне:

(1) 20 часа полетно време с инструктор; и

(2) 10 часа самостоятелно полетно време под наблюдение, в т. ч. поне 5 часа самостоятелни маршрутни полети, от които поне един да е с дължина поне 150 km (80 морски мили), по време на който е направено едно кацане до пълно спиране на ВС на летище, различно от летището на излитане.

б)

Признаване. На кандидати с предишен опит като командир на полет този опит може да се признае за покриване на изискванията, посочени в буква а).

Степента на признаване се определя от ATO, в която се обучава пилотът, въз основа на предварителна летателна проверка, но при всички случаи:

(1) не надвишава общо полетното време като командир на полет;

(2) не надвишава 50 % от часовете, изисквани съгласно буква а);

(3) не включва изискванията, предвидени в буква а), точка 2.

FCL.135.H    LAPL(Н) — Разширяване на правата за друг тип или вариант вертолет

а)

Правата по LAPL(Н) са ограничени до конкретния тип и вариант вертолет, на който е проведена проверката на уменията. Това ограничение може да отпадне, когато пилотът е изпълнил:

(1) 5 часа летателно обучение, в т. ч.:

i) 15 излитания, подхода и кацания с инструктор;

ii) 15 самостоятелни излитания, подхода и кацания под наблюдение;

(2) проверка на уменията, за да покаже адекватно ниво на практически умения на новия тип вертолет. По време на проверката на уменията кандидатът демонстрира пред проверяващия и адекватно ниво на теоретични познания за другия тип по следните дисциплини:

 оперативни процедури,

 характеристики на полета и планиране,

 общи познания за ВС.

б)

За да може притежателят на LAPL(H) да упражнява правата, дадени му съгласно свидетелството за правоспособност, на вариант вертолет, различен от този, на който е проведена проверката на уменията, пилотът преминава обучение за разликите и за запознаване, определено в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Част-21. Обучението за разликите трябва да се отбележи в летателната книжка или еквивалентен документ и съответно да се удостовери с подпис на инструктора.

FCL.140.H    LAPL(Н) — Изисквания за скорошен опит

а)

Притежателите на LAPL(Н) упражняват правата, дадени им съгласно свидетелството за правоспособност за конкретен тип, само ако през последните 12 месеца са изпълнили на този тип вертолети:

(1) поне 6 часа полетно време като командир на полет, в т. ч. 6 излитания, подхода и кацания; и

(2) опреснително обучение от поне 1 час от общото полетно време с инструктор.

б)

Притежателите на LAPL(Н), които не отговарят на изискванията, предвидени в буква а):

(1) преминават проверка на професионалната подготовка с проверяващ на конкретния тип вертолет, преди да възобновят упражняването на правата, дадени им съгласно свидетелството за правоспособност; или

(2) изпълняват допълнително полетно време или излитания и кацания, летейки с инструктор или самостоятелно под наблюдението на инструктор, за да изпълнят изискванията, предвидени в буква а).

РАЗДЕЛ 4

Специални изисквания за LAPL за планери — LAPL(S)

FCL.105.S    LAPL(S) — Права и условия

а)

Правата на притежателя на LAPL за планери са да действа като командир на полет на планери и мотопланери. За да упражнява правата на TMG, притежателят трябва да отговаря на изискванията, предвидени в FCL.135.S.

▼M3

б)

Притежателите на LAPL(S) превозват пътници само ако след издаването на свидетелството за правоспособност имат 10 часа полетно време или 30 излитания като командир на полет на планери или мотопланери.

▼B

FCL.110.S    LAPL(S) — Изисквания за опит и признаване

а)

Кандидатите за LAPL(S) трябва да имат поне 15 часа летателно обучение на планери или мотопланери, в т. ч. поне:

(1) 10 часа полетно време с инструктор;

(2) 2 часа самостоятелно полетно време под наблюдение;

(3) 45 излитания и кацания;

(4) 1 самостоятелен маршрутен полет с дължина поне 50 km (27 морски мили) или 1 маршрутен полет с инструктор с дължина поне 100 km (55 морски мили).

б)

От изискваните в буква а) 15 часа максимум 7 часа могат да бъдат извършени на TMG.

в)

Признаване. На кандидати с предишен опит като командир на полет този опит може да се признае за покриване на изискванията, посочени в буква а).

Степента на признаване се определя от ATO, в която се обучава пилотът, въз основа на предварителна летателна проверка, но при всички случаи:

(1) не надвишава общо полетното време като командир на полет;

(2) не надвишава 50 % от часовете, изисквани съгласно буква а);

(3) не включва изискванията, предвидени в буква а), точки 2—4.

FCL.130.S    LAPL(S) — Методи на излитане

а)

Правата по LAPL(S) са ограничени до метода на излитане, включен в проверката на уменията. Това ограничение може да отпадне, когато пилотът е изпълнил:

(1) в случая на излитане с лебедка и с автомобил — поне 10 излитания при летателно обучение с инструктор и 5 самостоятелни излитания под наблюдение;

(2) в случая на автономно излитане или теглене със самолет — поне 5 излитания при летателно обучение с инструктор и 5 самостоятелни излитания под наблюдение. В случай на автономно излитане летателното обучение с инструктор може да бъде извършено на TMG;

(3) в случай на излитане с бънджи — минимум 3 излитания, извършени при летателно обучение с инструктор или самостоятелно под наблюдение.

б)

Извършването на допълнителните обучителни излитания трябва да се отбележи в летателната книжка и съответно да се удостовери с подпис на инструктора.

в)

За да запазят правата си за всеки метод на излитане, пилотите трябва да имат поне 5 излитания през последните 24 месеца с изключение на излитането с бънджи, в който случай излитанията трябва да са само 2.

г)

Когато пилотът не отговаря на изискванията, предвидени в буква в), той извършва допълнителния брой излитания, като лети с инструктор или самостоятелно под наблюдението на инструктор, за да си възстанови правата.

FCL.135.S    LAPL(S) — Разширяване на правата за TMG

Правата по LAPL(S) се разширяват за TMG, когато пилотът е завършил в ATO поне:

а) 6 часа летателно обучение на TMG, в т. ч.:

(1) 4 часа полетно време с инструктор;

(2) 1 самостоятелен маршрутен полет с дължина поне 150 km (80 морски мили), по време на който е направено едно кацане до пълно спиране на планера на летище, различно от летището на излитане;

б) проверка на уменията, за да покаже адекватно ниво на практически умения на TMG. По време на проверката на уменията кандидатът демонстрира пред проверяващия и адекватно ниво на теоретични познания за TMG по следните дисциплини:

 принципи на полета,

 оперативни процедури,

 характеристики на полета и планиране,

 общи познания за ВС,

 навигация.

FCL.140.S    LAPL(S) — Изисквания за скорошен опит

а)

Планери и мотопланери. Притежателите на LAPL(S) упражняват правата, дадени им съгласно свидетелството за правоспособност, на планери или мотопланери, само ако през последните 24 месеца са изпълнили на планери или мотопланери, без TMG, поне:

(1) 5 часа полетно време като командир на полет, включително 15 излитания;

(2) 2 обучителни полета с инструктор;

б)

TMG. Притежателите на LAPL(S) упражняват правата, дадени им съгласно свидетелството за правоспособност, на TMG, само ако:

(1) през последните 24 месеца имат на TMG:

i) поне 12 часа полетно време като командир на полет, в т. ч. 12 излитания и кацания; и

ii) опреснително обучение от поне 1 час от общото полетно време с инструктор.

(2) Ако притежателят на LAPL(S) има и права да лети на самолети, изискванията, предвидени в точка 1, могат да бъдат изпълнени на самолети.

в)

Притежателите на LAPL(S), които не отговарят на изискванията, предвидени в букви а) или б), преди да възобновят упражняването на правата, дадени им от свидетелството за правоспособност:

(1) преминават проверка на професионалната подготовка с проверяващ на планер или TMG, според случая; или

(2) изпълняват допълнително полетно време или излитания и кацания, летейки с инструктор или самостоятелно под наблюдението на инструктор, за да изпълнят изискванията, предвидени в букви а) или б).

РАЗДЕЛ 5

Специални изисквания за LAPL за балони — LAPL(B)

▼M4

FCL.105.B    LAPL(B) — Права

Правата на притежателя на LAPL за балони са да действа като командир на полет на балон с горещ въздух или дирижабъл с горещ въздух с максимален капацитет на обшивката 3 400  м3 или балон с газ с максимален капацитет на обшивката 1 260 м3, превозващ най-много трима пътници, така че на борда на балона никога да няма повече от 4 лица.

▼M3

FCL.110.B    LAPL(B) — Изисквания за опит и признаване

▼B

а)

Кандидатите за LAPL(B) трябва да имат най-малко 16 часа летателно обучение на балони от същия клас, в т. ч. поне:

(1) 12 часа полетно време с инструктор;

(2) 10 надувания и 20 излитания и кацания; и

(3) 1 самостоятелен полет под наблюдение с минимално полетно време от поне 30 минути.

б)

Признаване. На кандидати с предишен опит като командир на полет на балони този опит може да се признае за покриване на изискванията, посочени в буква а).

Степента на признаване се определя от ATO, в която се обучава пилотът, въз основа на предварителна летателна проверка, но при всички случаи:

(1) не надвишава общо полетното време като командир на полет на балони;

(2) не надвишава 50 % от часовете, изисквани съгласно буква а);

(3) не включва изискванията, предвидени в буква а), точки 2 и 3.

FCL.130.B    LAPL(B) — Разширяване на правата за привързани полети

а)

Правата по LAPL(B) са ограничени до непривързани полети. Това ограничение може да отпадне, ако пилотът е изпълнил поне 3 привързани полета с инструктор.

б)

Извършването на допълнителното обучение трябва да се отбележи в летателната книжка и съответно да се удостовери с подпис на инструктора.

в)

За да запазят това право, през последните 24 месеца пилотите трябва да са изпълнили поне 2 привързани полета.

г)

Ако пилотът не отговаря на изискванията, предвидени в буква в), той извършва допълнителния брой привързани полети, като лети с инструктор или самостоятелно под наблюдението на инструктор, за да си възстанови правата.

FCL.135.B    LAPL(B) — Разширяване на правата за друг клас балони

Правата по LAPL(B) са ограничени до класа балони, на който е проведена проверката на уменията. Това ограничение може да отпадне, ако пилотът е изпълнил на друг клас в ATO поне:

а) 5 полета с инструктор; или

б) в случая на LAPL(B) за балони с горещ въздух, ако иска да разшири правата си за дирижабли с горещ въздух, 5 часа полетно време с инструктор; и

в) проверка на уменията, по време на която те демонстрират пред проверяващия адекватно ниво на теоретични познания за другия клас по следните дисциплини:

 принципи на полета,

 оперативни процедури,

 характеристики на полета и планиране, и

 общи познания за ВС.

FCL.140.B    LAPL(B) — Изисквания за скорошен опит

а)

Притежателите на LAPL(B) упражняват правата, дадени им съгласно свидетелството за правоспособност, само ако през последните 24 месеца са изпълнили на един клас балони поне:

(1) 6 часа полетно време като командир на полет, в т. ч. 10 излитания и кацания; и

(2) 1 обучителен полет с инструктор;

(3) освен това, ако пилотите са квалифицирани да летят на повече от един клас балони, за да упражнят своите права за другия клас, те трябва да имат поне 3 часа полетно време на този клас през последните 24 месеца, в т. ч. 3 излитания и кацания.

б)

Притежателите на LAPL(B), които не отговарят на изискванията, предвидени в буква а), преди да възобновят упражняването на правата, дадени им от свидетелството за правоспособност:

(1) преминават проверка на професионалната подготовка с проверяващ за съответния клас; или

(2) изпълняват допълнително полетно време или излитания и кацания, летейки с инструктор или самостоятелно под наблюдението на инструктор, за да изпълнят изискванията, предвидени в буква а).

ПОДЧАСТ В

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЛЮБИТЕЛ ПИЛОТ (PPL), СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ НА ПЛАНЕР (SPL) И СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ НА БАЛОН (BPL)

РАЗДЕЛ 1

Общи изисквания

FCL.200    Минимална възраст

а)

Кандидатът за PPL трябва да е навършил поне 17 години.

б)

Кандидатът за BPL и SPL трябва да е навършил поне 16 години.

FCL.205    Условия

Кандидатите за издаване на PPL трябва да са изпълнили изискванията за квалификация за класа или типа въздухоплавателно средство, на който се провежда проверката на уменията, както е предвидено в Подчаст З.

FCL.210    Курс на обучение

Кандидатите за BPL, SPL или PPL завършват курс на обучение в ATO. Курсът включва теоретични познания и летателно обучение, подходящи за предоставяните права.

FCL.215    Изпит по теоретична подготовка

Кандидатите за BPL, SPL или PPL демонстрират ниво на теоретични познания, съответстващо на даваните права, чрез полагане на изпити по следните дисциплини:

а) общи дисциплини:

 въздушно право,

 човешки възможности,

 метеорология, и

 комуникации;

б) специални дисциплини по отношение на различните категории ВС:

 принципи на полета,

 оперативни процедури,

 характеристики на полета и планиране,

 общи познания за ВС, и

 навигация.

FCL.235    Проверка на уменията

а)

При преминаване на проверка на уменията кандидатите за BPL, SPL или PPL демонстрират способност да изпълняват като командир на полет на съответната категория ВС съответните процедури и маневри със степен на компетентност, съответстваща на даваните права.

б)

Кандидатите за проверка на уменията трябва да са обучавани на същия клас или тип ВС, или група балони, на който ще се проведе проверката.

в)

Положителни оценки

(1) Проверката на уменията се разделя на различни раздели, които представляват различните етапи на полета, съответстващи на категорията ВС, с което се извършва полетът.

▼M3

(2) Ако кандидатът не успее да премине някой елемент от даден раздел се смята, че не е преминал целия раздел. Ако кандидатът не успее да премине само 1 раздел, той се явява отново само на този раздел. Ако той не успее да премине повече от 1 раздел се смята, че не е преминал успешно проверката.

▼B

(3) Когато е необходимо проверката да бъде повторена съгласно точка 2, неуспешното преминаване на който и да е раздел, включително на раздели, взети успешно предишния път, означава, че кандидатът не е преминал успешно проверката.

(4) При неуспешно преминаване на всички раздели на проверката от 2 опита се изисква допълнително обучение.

РАЗДЕЛ 2

Специални изисквания за PPL за самолети — PPL(A)

FCL.205.A    PPL(A) — Права

а)

Правата на притежателя на PPL(A) са да действа без възнаграждение като командир на полет или втори пилот на самолети или TMG, използвани в нетърговски операции.

б)

Независимо от разпоредбите на горния параграф, притежателят на PPL(A), който има права на инструктор или проверяващ, може да получава възнаграждение за:

(1) предоставянето на летателно обучение за LAPL(A) или PPL(A);

(2) провеждането на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за тези свидетелства за правоспособност;

▼M3

(3) обучението, изпитването и проверката на квалификациите или сертификатите, свързани с това свидетелство за правоспособност.

▼B

FCL.210.A    PPL(A) — Изисквания за опит и признаване

▼M4

а)

Кандидатите за PPL(А) трябва да имат поне 45 часа летателна подготовка на самолет или туристически мотопланер (TMG), 5 от които може да са на летателен тренажор (FSTD), в т. ч. поне:

(1) 25 часа летателна подготовка с инструктор; и

(2) 10 часа самостоятелно полетно време под наблюдение, включително поне 5 часа самостоятелни маршрутни полети, от които поне един маршрутен полет с дължина поне 270 км (150 морски мили), по време на който се правят две кацания до пълно спиране на въздухоплавателното средство на летища, различни от летището на излитане.

▼B

б)

Специални изисквания за кандидати, които притежават LAPL(А). Кандидати за PPL(А), които притежават LAPL(А), трябва да имат поне 15 часа полетно време на самолети след издаването на LAPL(А), от които поне 10 часа летателно обучение под формата на курс на обучение в ATO. Този курс на обучение включва поне 4 часа самостоятелно полетно време под наблюдение, включително най-малко 2 часа самостоятелни маршрутни полети, от които поне един да е с дължина поне 270 km (150 морски мили), по време на който са направени две кацания до пълно спиране на ВС на летища, различни от летището на излитане.

в)

Специални изисквания за кандидати, които притежават LAPL(S) с разширение на правата за TMG. Кандидати за PPL(А), които притежават LAPL(А) с разширение на правата за TMG, трябва да имат:

(1) поне 24 часа полетно време на TMG след вписването на разширението за TMG; и

(2) 15 часа летателно обучение на самолети под формата на курс на обучение в ATO, включително поне изискванията, предвидени в буква а), точка 2.

г)

Признаване. На кандидати, които притежават свидетелство за правоспособност за друга категория ВС, с изключение на балони, се признават 10 % от общото полетно време като командир на полет на такова ВС, но не повече от 10 часа. Във всички случаи признаването не включва изискванията, предвидени в буква а), точка 2.

РАЗДЕЛ 3

Специални изисквания за PPL за вертолети — PPL(H)

FCL.205.H    PPL(H) — Права

а)

Правата на притежателя на PPL(H) са да действа без възнаграждение като командир на полет или втори пилот на вертолети, използвани в нетърговски операции.

б)

Независимо от разпоредбите на горния параграф, притежателят на PPL(H), който има права на инструктор или проверяващ, може да получава възнаграждение за:

(1) предоставянето на летателно обучение за LAPL(H) или PPL(H);

(2) провеждането на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за тези свидетелства за правоспособност;

▼M3

(3) обучението, изпитването и проверката на квалификациите или сертификатите, свързани с това свидетелство за правоспособност.

▼B

FCL.210.H    PPL(H) — Изисквания за опит и признаване

а)

Кандидатите за PPL(H) трябва да имат поне 45 часа летателно обучение на вертолети, 5 от които може да са на FNPT или на FFS, в т. ч. поне:

(1) 25 часа полетно време с инструктор; и

(2) 10 часа самостоятелно полетно време под наблюдение, включително поне 5 часа самостоятелни маршрутни полети, от които поне един да е с дължина поне 185 km (100 морски мили), по време на който са направени две кацания до пълно спиране на ВС на летища, различни от летището на излитане;

(3) 35 от 45-те часа летателно обучение трябва да са на същия тип вертолет, като използвания при проверката на уменията.

б)

Специални изисквания за кандидати, които притежават LAPL(H). Кандидатите за PPL(H), които притежават LAPL(H), завършват курс на обучение в ATO. Този курс на обучение включва поне 5 часа полетно време с инструктор и най-малко 1 час самостоятелен маршрутен полет от поне 185 km (100 морски мили), по време на който са направени две кацания до пълно спиране на ВС на летища, различни от летището на излитане.

в)

На кандидати, които притежават свидетелство за правоспособност за друга категория ВС, с изключение на балони, се признават 10 % от общото полетно време като командир на полет на такова ВС, но не повече от 6 часа. Във всички случаи признаването не включва изискванията, предвидени в буква а), точка 2.

РАЗДЕЛ 4

Специални изисквания за PPL за дирижабли — PPL(As)

FCL.205.As    PPL(As) — Права

а)

Правата на притежателя на PPL(As) са да действа без възнаграждение като командир на полет или втори пилот на дирижабли, използвани в нетърговски операции.

б)

Независимо от разпоредбите на горния параграф, притежателят на PPL(As), който има права на инструктор или проверяващ, може да получава възнаграждение за:

(1) предоставянето на летателно обучение за PPL(As);

(2) провеждането на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за това свидетелство за правоспособност;

▼M3

(3) обучението, изпитването и проверката на квалификациите или сертификатите, свързани с това свидетелство за правоспособност.

▼B

FCL.210.As    PPL(As) — Изисквания за опит и признаване

а)

Кандидатите за PPL(As) трябва да имат най-малко 35 часа летателно обучение на дирижабли, 5 от които може да са на FSTD, в т. ч. поне:

(1) 25 часа летателно обучение с инструктор, в т.ч.:

i) 3 часа летателно обучение по маршрути, от които един маршрутен полет да е с дължина поне 65 km (35 морски мили);

ii) 3 часа обучение за полети по прибори.

(2) 8 излитания и кацания на летище, включително процедури по завързване и отвързване от мачта;

(3) 8 часа самостоятелно полетно време под наблюдение.

б)

На кандидати, които притежават BPL и са квалифицирани да летят на дирижабли с горещ въздух, се признават 10 % от общото полетно време като командир на полет на такова ВС, но не повече от 5 часа.

РАЗДЕЛ 5

Специални изисквания за свидетелство за правоспособност на пилот на планер (SPL)

FCL.205.S    SPL — Права и условия

а)

Правата на притежателя на SPL са да действа като командир на полет на планери и мотопланери. За да упражнява правата на TMG, притежателят трябва да отговаря на изискванията, предвидени в FCL.135.S.

б)

Притежателите на SPL:

(1) превозват пътници, само ако след издаването на свидетелството за правоспособност имат най-малко 10 часа полетно време или 30 излитания като командир на полет на планери или мотопланери;

(2) са ограничени да работят без възнаграждение в нетърговски операции, докато:

i) навършат 18 години;

ii) изпълнят след издаването на свидетелството за правоспособност 75 часа полетно време или 200 излитания като командир на полет на планери или мотопланери;

iii) преминат проверка на професионалната подготовка с проверяващ.

▼M3

в)

Независимо от разпоредбите на буква б), точка 2, притежателят на SPL, който има права на инструктор или проверяващ, може да получава възнаграждение за:

(1) предоставянето на летателно обучение за LAPL(S) или SPL;

(2) провеждането на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за тези свидетелства за правоспособност;

(3) обучението, изпитването и проверката на квалификациите или сертификатите, свързани с тези свидетелства за правоспособност.

▼B

FCL.210.S    SPL — Изисквания за опит и признаване

а)

Кандидатите за SPL трябва да имат най-малко 15 часа летателно обучение на планери или мотопланери, включително най-малко изискванията, посочени в FCL.110.S.

б)

На кандидати за SPL, които притежават LAPL(S), се признава изцяло покриването на изискванията за издаването на SPL.

На кандидати за SPL, които са притежавали LAPL(S) в рамките на 2 години преди кандидатстването, се признава изцяло покриването на изискванията за теоретични познания и летателно обучение.

Признаване. На кандидати, които притежават свидетелство за правоспособност за друга категория ВС, с изключение на балони, се признават 10 % от общото полетно време като командир на полет на такова ВС, но не повече от 7 часа. Във всички случаи признаването не включва изискванията, предвидени в FCL.110.S, буква а), точки 2—4.

FCL.220.S    SPL — Методи на излитане

Правата по SPL са ограничени до метода на излитане, включен в проверката на уменията. Това ограничение може да отпадне и новите права да се упражняват, ако пилотът отговаря на изискванията, предвидени в FCL.130.S.

FCL.230.S    SPL — Изисквания за скорошен опит

Притежателите на SPL упражняват правата, дадени им съгласно свидетелството за правоспособност, само ако отговарят на изискванията за скорошен опит, предвидени в FCL.140.S.

РАЗДЕЛ 6

Специални изисквания за свидетелство за правоспособност на пилот на балон (BPL)

FCL.205.B    BPL — Права и условия

▼M3

а)

Правата на притежателя на BPL са да действа като командир на полет на балони.

▼B

б)

Притежателите на BPL са ограничени да работят без възнаграждение в нетърговски операции, докато:

(1) навършат 18 години;

(2) изпълнят 50 часа полетно време и 50 излитания и кацания като командир на полет на балони;

(3) преминат проверка на професионалната подготовка с проверяващ на балон от конкретния клас.

в)

Независимо от разпоредбите на буква б), притежателят на BPL, който има права на инструктор или проверяващ, може да получава възнаграждение за:

(1) предоставянето на летателно обучение за LAPL(B) или BPL;

(2) провеждането на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за тези свидетелства за правоспособност;

▼M3

(3) обучението, изпитването и проверката на квалификациите или сертификатите, свързани с тези свидетелства за правоспособност.

▼B

FCL.210.B    BPL — Изисквания за опит и признаване

а)

Кандидатите за BPL трябва да имат най-малко 16 часа летателно обучение на балони от същия клас и група, включително най-малко:

(1) 12 часа полетно време с инструктор;

(2) 10 надувания и 20 излитания и кацания; и

(3) 1 самостоятелен полет под наблюдение с минимално полетно време от поне 30 минути.

б)

На кандидати за BPL, които притежават LAPL(B), се признава изцяло покриването на изискванията за издаването на BPL.

На кандидати за BPL, които са притежавали LAPL(B) в рамките на 2 години преди кандидатстването, се признава изцяло покриването на изискванията за теоретични познания и летателно обучение.

FCL.220.B    BPL — Разширяване на правата за привързани полети

Правата по BPL са ограничени до непривързани полети. Това ограничение може да отпадне, ако пилотът отговаря на изискванията, предвидени в FCL.130.B.

FCL.225.B    BPL — Разширяване на правата за друг клас или група балони

Правата по BPL са ограничени до класа и групата балони, на които е проведена проверката на уменията. Това ограничение може да отпадне, ако пилотът:

а) в случая на разширение за друг клас в рамките на същата група, отговаря на изискванията, предвидени в FCL.135.B;

б) в случая на разширение за друга група в рамките на същия клас балони, е изпълнил поне:

(1) 2 полета с инструктор на балон от съответната група; и

(2) следните часове полетно време като командир на полет на балони:

i) за балони с капацитет на обшивката на балона от 3 401 m3 до 6 000 m3 — най-малко 100 часа;

ii) за балони с капацитет на обшивката на балона от 6 001 m3 до 10 500 m3 — най-малко 200 часа;

iii) за балони с капацитет на обшивката на балона над 10 500 m3 — най-малко 300 часа;

iv) за балони с газ с капацитет на обшивката на балона над 1 260 m3 — най-малко 50 часа.

▼M4

FCL.230.B    BPL — Изисквания за скорошен опит

а)

Притежателите на BPL упражняват правата, дадени им съгласно свидетелството за правоспособност, само ако през последните 24 месеца са изпълнили на един клас балони поне:

(1) 6 часа полетно време като командир на полет, в т. ч. 10 излитания и кацания; и

(2) 1 обучителен полет с инструктор на балон от съответния клас;

(3) освен това, ако пилотите са квалифицирани да летят на повече от един клас балони — за да упражняват своите права за другия клас — те трябва да имат поне 3 часа полетно време на този клас през последните 24 месеца, включително 3 излитания и кацания.

б)

Притежателите на BPL управляват само балони от същата група, към която принадлежи и балонът, на който е изпълнен обучителният полет, или балони от група с по-малък размер на обшивката.

в)

Притежателите на BPL, които не отговарят на изискванията по буква а), преди да възобновят упражняването на правата, дадени им от свидетелството за правоспособност:

(1) преминават проверка на професионалната подготовка с изпитващ на балон от съответния клас; или

(2) изпълняват допълнително полетно време или излитания и кацания, летейки с инструктор или самостоятелно под наблюдението на инструктор, за да изпълнят изискванията по буква а).

г)

В случая, описан в буква в), точка 1, притежателят на BPL управлява само балон от същата група, към която принадлежи и балонът, на който е извършена проверката на професионалната подготовка, или балон от група с по-малък размер на обшивката.

▼B

ПОДЧАСТ Г

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПИЛОТ — CPL

РАЗДЕЛ 1

Общи изисквания

FCL.300    CPL — Минимална възраст

Кандидатът за CPL трябва да е навършил поне 18 години.

FCL.305    CPL — Права и условия

а)

Права. Правата на притежателя на CPL в рамките на съответната категория ВС са:

(1) да упражнява всички права на притежател на LAPL и PPL;

(2) да действа като командир на полет или втори пилот на всяко ВС в операции, различни от търговски въздушен транспорт;

(3) да действа като командир на полет на всички еднопилотни ВС при търговски въздушен транспорт, при ограниченията, посочени в FCL.060 и в настоящата подчаст;

(4) да действа като втори пилот при търговски въздушен транспорт при ограниченията, посочени в FCL.060.

б)

Условия. Кандидатът за издаване на CPL трябва да е изпълнил изискванията за квалификация за клас или тип ВС, използвано при проверката на уменията.

FCL.310    CPL — Теоретични изпити

Кандидатът за CPL демонстрира ниво на знания, съответстващо на даваните права, по следните дисциплини:

 въздушно право,

 общи познания за ВС — конструкция/системи/двигатели,

 общи познания за ВС — прибори,

 маса и центровка,

 характеристики,

 полетно планиране и контрол върху протичането на полета,

 човешки възможности,

 метеорология,

 обща навигация,

 радионавигация,

 оперативни процедури,

 принципи на полета,

 комуникации по правилата за визуални полети (VFR).

FCL.315    CPL — Курс на обучение

Кандидатът за CPL трябва да е завършил теоретично и летателно обучение в ATO в съответствие с допълнение 3 към настоящата част.

FCL.320    CPL — Проверка на уменията

Кандидатът за CPL преминава проверка на уменията в съответствие с допълнение 4 към настоящата част, за да демонстрира способност да изпълнява като командир на полет на съответната категория ВС съответните процедури и маневри със степен на компетентност, съответстваща на даваните права.

РАЗДЕЛ 2

Специални изисквания за категорията самолети — CPL(A)

FCL.325.A    CPL(A) — Специални условия за притежателите на MPL

За да упражнява правата на CPL(A), притежателят на MPL трябва:

а) да е пролетял на самолети 70 часа:

(1) като командир на полет; или

(2) поне 10 часа като командир на полет, а останалото полетно време като командир на полет под наблюдение (PICUS).

От тези 70 часа 20 часа трябва да са полетно време като командир на полет при маршрутен полет, изпълняван по правилата за визуални полети (VFR), или маршрутно полетно време, състоящо се от поне 10 часа като командир на полет и 10 часа като командир на полет под наблюдение (PICUS). Това включва VFR полет като командир на полет по маршрутен полет с дължина най-малко 540 km (300 морски мили), по време на който има кацания до пълно спиране на ВС на две различни летища;

б) да е завършил компонентите на модулния курс за CPL(A), както е посочено в параграф 10, буква а) и параграф 11 от допълнение 3, Д към настоящата част; и

в) да е преминал проверка на уменията за CPL(A) в съответствие с FCL.320.

ПОДЧАСТ Д

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ В МНОГОПИЛОТЕН ЕКИПАЖ — MPL

FCL.400.A    MPL — Минимална възраст

Кандидатът за MPL трябва да е навършил поне 18 години.

FCL.405.A    MPL — Права

а)

Правата на притежателя на MPL са да действа като втори пилот на самолет, за който се изисква да бъде управляван с втори пилот.

б)

Притежателят на MPL може да получи допълните права на:

(1) притежател на PPL(A), при условие че са покрити изискванията за PPL(A), описани в Подчаст В;

(2) притежател на CPL(A), при условие че са покрити изискванията, описани в FCL.325.A.

в)

Правата за IR(A) на притежателя на MPL са ограничени до самолети, за които се изисква да бъдат управлявани с втори пилот. Правата за IR(A) могат да бъдат разширени за еднопилотна експлоатация на самолети, при условие че притежателят на свидетелството за правоспособност е завършил необходимото обучение, за да действа като командир на полет при еднопилотна експлоатация, изпълнявана само по прибори, и е преминал проверка на уменията за IR(A) като един пилот.

FCL.410.A    MPL — Курс на обучение и теоретични изпити

а)

Курс. Кандидатът за MPL трябва да е завършил теоретично и летателно обучение в ATO в съответствие с допълнение 5 към настоящата част.

б)

Изпит. Кандидатът за MPL трябва да е демонстрирал ниво на знанията, съответстващо на правата на притежател на ATPL(A), в съответствие с FCL.515, и на квалификация за многопилотен тип.

FCL.415.A    MPL — Практически умения

а)

Кандидатът за MPL трябва да е демонстрирал чрез непрекъснато оценяване уменията, покриващи всички части от компетентността, описани в допълнение 5 към настоящата част, като пилотиращ и непилотиращ пилот на многодвигателен многопилотен самолет с турбинни двигатели, при условията на VFR и IFR.

б)

След завършване курса на обучение кандидатът преминава проверка на уменията в съответствие с допълнение 9 към настоящата част, за да демонстрира способност да изпълнява съответните процедури и маневри със степен на компетентност, съответстваща на даваните права. Проверката на уменията се провежда на типа самолет, използван за обучение в напредналата фаза на интегрирания курс на обучение за MPL или на FFS, представящ този тип.

ПОДЧАСТ Е

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ТРАНСПОРТЕН ПИЛОТ — ATPL

РАЗДЕЛ 1

Общи изисквания

FCL.500    ATPL — Минимална възраст

Кандидатите за ATPL трябва да са навършили поне 21 години.

FCL.505    ATPL — Права

а)

Правата на притежателя на ATPL в рамките на съответната категория ВС са:

(1) да упражнява всички права на притежател на LAPL, PPL и CPL;

(2) да действа като командир на полет на ВС в търговския въздушен транспорт.

б)

Кандидатите за издаване на ATPL трябва да са изпълнили изискванията за квалификация за типа ВС, използван при проверката на уменията.

FCL.515    ATPL — Курс на обучение и теоретични изпити

а)

Курс. Кандидатите за ATPL трябва да са завършили курс на обучение в ATO. Курсът трябва да е интегриран или модулен в съответствие с допълнение 3 към настоящата част.

б)

Изпит. Кандидатите за ATPL демонстрират ниво на знания, съответстващо на даваните права, по следните дисциплини:

 въздушно право,

 общи познания за ВС — конструкция/системи/двигатели,

 общи познания за ВС — прибори,

 маса и центровка,

 характеристики,

 полетно планиране и контрол върху протичането на полета,

 човешки възможности,

 метеорология,

 обща навигация,

 радионавигация,

 оперативни процедури,

 принципи на полета,

 комуникации по правилата за визуални полети (VFR),

 комуникации по правилата за полети по прибори (IFR).

РАЗДЕЛ 2

Специални изисквания за категорията самолети — ATPL(A)

FCL.505.A    ATPL(A) — Ограничение на правата за пилоти, които преди това са притежавали MPL

Когато притежател на ATPL(A) преди е притежавал само MPL, правата по новото свидетелство за правоспособност са също с многопилотно ограничение, освен ако притежателят отговаря на условията на FCL.405.A, буква б), точка (2) и буква в) за еднопилотна експлоатация.

FCL.510.A    ATPL(A) — Предварителни условия, опит и признаване

а)

Предварителни условия. Кандидатите за ATPL(А) трябва да притежават:

(1) MPL; или

(2) CPL(A) и квалификация IR за многодвигателни самолети. В този случай кандидатът трябва да е завършил и курс по MCC.

б)

Опит. Кандидатите за ATPL(А) трябва да имат най-малко 1 500 часа полетно време на самолети, в т. ч. поне:

(1) 500 часа многопилотна експлоатация на самолети;

(2) 

i) 500 часа като командир на полет под наблюдение; или

ii) 250 часа като командир на полет; или

iii) 250 часа, състоящи се от поне 70 часа като командир на полет и останалите като командир на полет под наблюдение;

(3) 200 часа маршрутно полетно време, от които поне 100 часа трябва да са като командир на полет или като командир на полет под наблюдение;

(4) 75 часа полетно време по прибори, от които не повече от 30 часа могат да бъдат време на наземна тренировка по прибори; и

(5) 100 часа нощни полети като командир на полет или втори пилот.

От 1 500 -те часа полетно време до 100 часа полетно време могат да бъдат изпълнени на FFS и FNPT. От тези 100 часа максимум 25 часа могат да бъдат изпълнени на FNPT.

в)

Признаване.

(1) На притежателите на свидетелство за правоспособност за друга категория ВС се признава полетно време максимум от:

i) за TMG или планери — 30 часа като командир на полет;

ii) за вертолети — 50 % от всички изисквания за полетно време, описани в буква б).

▼M3

(2) На притежателите на свидетелство за правоспособност за бордни инженери, издадено в съответствие с приложимите национални правила, се признава 50 % от полетното време като бордни инженери, но максимум 250 часа. Тези 250 часа могат да бъдат признати при изпълнение на изискването за 1 500 часа, посочено в буква б), и изискването за 500 часа, посочено в буква б), точка 1, при условие че общо признатите часове по който и да е от тези параграфи не надвишават 250 часа.

▼B

г)

Опитът, изискван съгласно буква б), трябва да е придобит преди да бъде проведена проверката на уменията за ATPL(A).

FCL.520.A    ATPL(A) — Проверка на уменията

Кандидатите за ATPL(A) преминават проверка на уменията в съответствие с допълнение 9 към настоящата част, за да демонстрират способност да изпълняват като командир на полет на многопилотен самолет съгласно IFR съответните процедури и маневри със степен на компетентност, съответстваща на даваните права.

Проверката на уменията се провежда на самолета или на подходящо квалифициран FFS, представящ същия тип.

РАЗДЕЛ 3

Специални изисквания за категорията вертолети — ATPL(H)

FCL.510.H    ATPL(H) — Предварителни условия, опит и признаване

Кандидатите за ATPL(H) трябва:

а) да притежават CPL(H) и квалификация за многопилотни вертолети и да са завършили курс по MCC;

б) да имат като пилот на вертолети най-малко 1 000 часа полетно време, в т. ч. поне:

(1) 350 часа на многопилотни вертолети;

(2) 

i) 250 часа като командир на полет; или

ii) 100 часа като командир на полет и 150 часа като командир на полет под наблюдение; или

iii) 250 часа като командир на полет под наблюдение на многопилотни вертолети. В този случай правата по ATPL(H) са с многопилотно ограничение, докато не бъдат изпълнени 100 часа като командир на полет.

(3) 200 часа маршрутно полетно време, от които поне 100 часа трябва да са като командир на полет или като командир на полет под наблюдение;

(4) 30 часа полетно време по прибори, от които не повече от 10 часа могат да бъдат време на наземна тренировка по прибори; и

(5) 100 часа нощни полети като командир на полет или втори пилот.

От тези 1 000 часа полетно време до 100 часа могат да бъдат изпълнени на FSTD, от които максимум 25 часа могат да бъдат изпълнени на FNPT.

в) Полетното време на самолети се признава до 50 % при изпълнение на изискванията за полетно време, посочени в буква б).

г) Опитът, изискван съгласно буква б), трябва да е придобит преди да бъде проведена проверката на уменията за ATPL(H).

FCL.520.H    ATPL(H) — Проверка на уменията

Кандидатите за ATPL(H) преминават проверка на уменията в съответствие с допълнение 9 към настоящата част, за да демонстрират способност да изпълняват като командир на полет на многопилотен вертолет съответните процедури и маневри със степен на компетентност, съответстваща на даваните права.

Проверката на уменията се провежда на вертолета или на подходящо квалифициран FFS, представящ същия тип.

ПОДЧАСТ Ж

КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПОЛЕТИ ПО ПРИБОРИ — IR

РАЗДЕЛ 1

Общи изисквания

▼M3

FCL.600    IR — Общи положения

С изключение на случаите, посочени в FCL.825, операции съгласно IFR на самолети, вертолети, дирижабли или въздухоплавателни средства, задвижвани от силова установка, се извършват само от притежатели на PPL, CPL, MPL и ATPL с IR за съответната категория ВС или когато преминават летателна проверка или обучение с инструктор.

▼B

FCL.605    IR — Права

а)

Правата на притежателя на IR са да пилотира ВС съгласно IFR с височина за вземане на решение не по-малка от 200 фута (60 m).

б)

В случай на IR за многодвигателни ВС, тези права могат да бъдат разширени за височини за вземане на решение под 200 фута (60 m), когато кандидатът е преминал специално обучение в ATO и раздел 6 от проверката на уменията, предвидена в допълнение 9 към настоящата част за многопилотно ВС.

в)

Притежателите на IR упражняват своите права в съответствие с условията, предвидени в допълнение 8 към настоящата част.

г)

Само за вертолети. За да упражнява права съгласно IFR като командир на полет на многопилотни вертолети, притежателят на IR(H) трябва да има най-малко 70 часа полетно време по прибори, от които не повече от 30 часа могат да бъдат време на наземна тренировка по прибори.

FCL.610    IR — Предварителни условия и признаване

Кандидатите за IR трябва:

а) да притежават:

(1) поне PPL за съответната категория ВС и:

▼M3

i) права да летят през нощта в съответствие с FCL.810, ако правата за IR ще се използват през нощта; или

▼B

ii) ATPL за друга категория ВС; или

(2) CPL за съответната категория ВС.

▼M3

б) да имат най-малко 50 часа маршрутно полетно време като командир на полет на самолети, TMG, вертолети или дирижабли, от които най-малко 10 часа, или 20 часа за дирижабли, са на съответната категория ВС.

▼B

в) Само за вертолети. Кандидати, които са завършили интегриран курс на обучение за ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR или CPL(H), се освобождават от изискванията, описани в буква б).

FCL.615    IR — Теоретични познания и летателно обучение

а)

Курс. Кандидатите за IR трябва да са получили теоретични познания и летателно обучение в ATO. Курсът трябва да бъде:

(1) интегриран курс на обучение, който включва обучение за IR в съответствие с допълнение 3 към настоящата част; или

(2) модулен курс в съответствие с допълнение 6 към настоящата част.

▼M3

б)

Изпит. Кандидатите демонстрират ниво на теоретични познания, съответстващо на даваните права, по следните дисциплини:

 въздушно право,

 общи познания за ВС — прибори,

 полетно планиране и контрол върху протичането на полета,

 човешки възможности,

 метеорология,

 радионавигация,

 комуникации по правилата за полети по прибори (IFR).

▼B

FCL.620    IR — Проверка на уменията

а)

Кандидатите за IR преминават проверка на уменията в съответствие с допълнение 7 към настоящата част, за да демонстрират способност да изпълняват съответните процедури и маневри със степен на компетентност, съответстваща на даваните права.

б)

Проверката на уменията за IR за многодвигателни ВС се провежда на такъв тип ВС. Проверката за IR за еднодвигателни ВС се провежда на такъв тип ВС. За целите на този параграф многодвигателните самолети с тяга, съвпадаща с надлъжната ос на самолета, се считат за еднодвигателни самолети.

FCL.625    IR — Валидност, потвърждаване на валидността и подновяване

а)

Валидност. IR е с валидност 1 година.

б)

Потвърждаване на валидността.

(1) Валидността на IR се потвърждава в рамките на 3 месеца непосредствено преди датата на изтичане на валидността на квалификацията.

(2) Кандидати, които не преминат успешно съответния раздел от проверката на професионалната подготовка за IR преди датата на изтичане на IR, не могат да упражняват правата, предоставени от IR, докато не преминат проверката.

в)

Подновяване. Ако срокът на валидност на IR е изтекъл, за да възстановят правата си, кандидатите:

(1) преминават опреснително (refresher) обучение в ATO, за да достигнат ниво на професионална подготовка, необходимо за успешното преминаване на частта с прибори от проверката на уменията в съответствие с допълнение 9 към настоящата част; и

(2) преминават проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящата част за съответната категория ВС.

г)

Ако валидността на IR не е потвърдена или подновена в рамките на последните 7 години, притежателят трябва отново да премине успешно теоретичен изпит и проверка на уменията за IR.

РАЗДЕЛ 2

Специални изисквания за категорията на самолетите

FCL.625.A    IR(A) — Потвърждаване на валидността

а)

Потвърждаване на валидността. Кандидатите за потвърждаване на валидността на IR(A):

(1) когато се съчетава с потвърждаване на валидността на квалификация за тип/клас, преминават проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящата част;

(2) когато не се съчетава с потвърждаване на валидността на квалификация за тип/клас:

i) за еднопилотни самолети — трябва да изпълнят изискванията на раздел 3б и всички елементи от раздел 1, които имат отношение към планирания полет, от проверката на професионалната подготовка, описана в допълнение 9 към настоящата част; и

ii) за многодвигателни самолети — трябва да изпълнят изискванията на раздел 6 от проверката на професионалната подготовка за еднопилотни самолети в съответствие с допълнение 9 към настоящата част, изпълнена като полети по прибори.

(3) В случая на точка 2 може да се използва FNPT II или FFS, представящ съответния клас или тип самолет, но поне всяка втора проверка на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността на IR(A) в този случай трябва да се изпълни на самолет.

б)

В съответствие с допълнение 8 към настоящата част могат да бъдат признати за изпълнени определени изисквания за потвърждаване на валидността.

РАЗДЕЛ 3

Специални изисквания за категорията на вертолетите

FCL.625.H    IR(H) — Потвърждаване на валидността

а)

Кандидатите за потвърждаване на валидността на IR(H):

(1) когато се съчетава с потвърждаване на валидността на квалификация за тип, преминават проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящата част на съответния тип вертолет;

▼M3

2) когато не се съчетава с потвърждаване на валидността на квалификация за тип, изпълняват изискванията само на раздел 5 и съответните части от раздел 1 от проверката на професионалната подготовка, описана в допълнение 9 към настоящата част, за съответния тип вертолет. В този случай може да се използва FTD 2/3 или FFS, представящ съответния тип вертолет, но поне всяка втора проверка на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността на IR(H) при тези обстоятелства трябва да се изпълни на вертолет.

▼B

б)

В съответствие с допълнение 8 към настоящата част могат да бъдат признати за изпълнени определени изисквания за потвърждаване на валидността.

FCL.630.H    IR(H) — Разширяване на правата от еднодвигателни за многодвигателни вертолети

Притежателите на IR(H) за еднодвигателни вертолети, които искат за първи път да разширят правата по квалификацията за многодвигателни вертолети, трябва да преминат:

а) курс на обучение в ATO, състоящ се от минимум 5 часа обучение с инструктор за полети по прибори, от които 3 часа могат да бъдат на FFS или FTD 2/3, или FNPT II/III; и

б) раздел 5 от проверката на уменията в съответствие с допълнение 9 към настоящата част на многодвигателни вертолети.

РАЗДЕЛ 4

Специални изисквания за категорията на дирижаблите

FCL.625.As    IR(As) — Потвърждаване на валидността

Кандидатите за потвърждаване на валидността на IR(As):

а) когато се съчетава с потвърждаване на валидността на квалификация за тип, преминават проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящата част за съответния тип дирижабъл;

б) когато не се съчетава с потвърждаване на валидността на квалификация за тип, трябва да изпълнят изискванията на раздел 5 и всички части от раздел 1, които имат отношение към планирания полет, от проверката на професионалната подготовка за дирижабли в съответствие с допълнение 9 към настоящата част. В този случай може да се използва FTD 2/3 или FFS, представящ съответния тип, но поне всяка втора проверка на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността на IR(As) при тези обстоятелства трябва да се изпълни на дирижабъл.

ПОДЧАСТ З

КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА КЛАС И КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ТИП

РАЗДЕЛ 1

Общи изисквания

FCL.700    Обстоятелства, при които се изисква квалификация за клас или тип

а)

С изключение на случаите с LAPL, SPL и BPL, притежателите на свидетелство за летателна правоспособност нямат право да летят като пилоти на ВС, ако нямат валидна квалификация за съответния клас или тип, освен когато преминават проверка на уменията или проверка на професионалната подготовка за подновяване на квалификацията за клас или тип, или се обучават.

б)

Независимо от разпоредбите на буква а), в случай на полети, свързани с въвеждането или модификацията на типове ВС, пилотите могат да притежават специален сертификат, издаден от компетентния орган, с който им се разрешава да изпълняват полетите. Валидността на това разрешение трябва да е ограничена за конкретните полети.

в)

Без да се засягат разпоредбите на букви а) и б), в случай на полети, свързани с въвеждането или модификацията на типове ВС, провеждани от проектантски или производствени организации, в рамките на обхвата на притежаваните права, както и полети с инструктор за издаване на квалификация за летателни изпитания, когато изискванията на настоящата подчаст може да не бъдат изпълнени, пилотите може да притежават квалификация за летателни изпитания, издадена в съответствие с FCL.820.

FCL.705    Права на притежателя на квалификация за клас или тип

Правата на притежател на квалификация за тип или клас са да лети като пилот на ВС от същия тип или клас като определените от тази квалификация.

FCL.710    Квалификация за клас и тип — варианти

а)

За да разшири своите права за друг вариант ВС в рамките на една квалификация за клас или тип, пилотът преминава обучение за разликите или за запознаване. В случай на варианти в рамките на квалификация за тип, обучението за разликите или за запознаване включва съответните дисциплини, определени в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Част-21.

▼M3

б)

Ако не са изпълнявани полети на ВС от съответния вариант в рамките на 2 години след обучението за разликите, се изисква да се премине допълнително обучение за разликите или проверка на професионалната подготовка на ВС от съответния вариант, за да се запазят правата, освен за типове или варианти в рамките на квалификация за клас еднодвигателни бутални ВС и TMG.

▼B

в)

Обучението за разликите трябва да се отбележи в летателната книжка или еквивалентен документ и съответно да се удостовери с подпис на инструктора според случая.

FCL.725    Изисквания за издаване на квалификация за клас и тип

а)

Курс на обучение. Кандидатът за квалификация за клас или тип трябва да завърши курс на обучение в ATO. Курсът на обучение за квалификация за тип включва задължителните дисциплини за съответния тип, определени в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Част-21.

б)

Теоретичен изпит. Кандидатът за квалификация за клас или тип трябва да премине теоретичен изпит, организиран от ATO, за да покаже ниво на теоретични познания, необходимо за безопасна експлоатация на съответния клас или тип ВС.

(1) За многопилотни ВС теоретичният изпит е писмен и се състои от най-малко 100 въпроса с възможност за избор на правилен отговор, подходящо разпределени между основните дисциплини от учебната програма.

(2) За еднопилотни многодвигателни ВС теоретичният изпит е писмен и броят на въпросите с възможност за избор на правилен отговор зависи от сложността на ВС.

(3) За еднодвигателни ВС теоретичният изпит се провежда устно от проверяващия по време на проверката на уменията, за да се определи дали кандидатът притежава задоволителни познания.

▼M3

(4) За еднопилотни самолети, класифицирани като самолети с високи летателни характеристики, изпитът е писмен и се състои от най-малко 100 въпроса с възможност за избор на правилен отговор, подходящо разпределени между дисциплини от учебната програма.

▼B

в)

Проверка на уменията. Кандидатът за квалификация за клас или тип трябва да премине проверка на уменията в съответствие с допълнение 9 към настоящата част, за да покаже уменията, необходими за безопасна експлоатация на съответния клас или тип ВС.

Кандидатът трябва да премине проверката на уменията в срок от 6 месеца след започване на обучението за квалификация за клас или тип и в срок от 6 месеца преди кандидатстването за издаване на квалификация за клас или тип.

г)

Кандидат, който вече притежава квалификация за даден тип ВС, с права за еднопилотна или многопилотна експлоатация, се счита за изпълнил теоретичните изисквания, когато кандидатства за добавяне на право за другата форма на експлоатация на същия тип ВС.

д)

Независимо от разпоредбите на горните параграфи, пилоти, притежаващи квалификация за летателни изпитания, издадена в съответствие с FCL.820, които са участвали в разработването, сертифицирането и произвеждането на летателни изпитания за даден тип ВС, и имат 50 часа общо полетно време или 10 часа полетно време като командир на полет на изпитателни полети на този тип, имат право да кандидатстват за издаването на квалификация за съответния тип, при условие че отговарят на изискванията за опит и предварителните условия за издаване на квалификация за този тип, установени в настоящата подчаст за съответната категория ВС.

FCL.740    Валидност и подновяване на квалификация за клас и тип

а)

Срокът на валидност на квалификацията за клас и тип е 1 година, с изключение на тази за клас еднопилотни еднодвигателни ВС, за която този срок е 2 години, освен ако не е определено друго в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Част-21.

б)

Подновяване. Ако срокът на валидност на квалификацията за клас или тип е изтекъл, кандидатът:

(1) преминава опреснително (refresher) обучение в ATO, когато е необходимо да достигне необходимото ниво на професионална подготовка за безопасна експлоатация на съответния клас или тип ВС; и

(2) преминава проверка на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящата част.

РАЗДЕЛ 2

Специални изисквания за категорията на самолетите

FCL.720.A    Изисквания за опит и предварителни условия за издаване на квалификация за клас и тип — самолети

Освен ако е определено друго в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Част-21, кандидатът за квалификация за клас или тип трябва да отговаря на следните изисквания за опит и предварителни условия за издаване на съответната квалификация:

а) Еднопилотни многодвигателни самолети. Кандидатът за придобиване на първа квалификация за тип или клас на еднопилотен многодвигателен самолет трябва да има най-малко 70 часа като командир на полет на самолети.

б) Еднопилотни несложни самолети с високи летателни характеристики. Преди да започне летателно обучение кандидатът за придобиване на първа квалификация за тип или клас еднопилотен самолет, класифициран като самолет с високи характеристики, трябва:

(1) да има общ летателен опит най-малко 200 часа, от които 70 часа като командир на полет на самолети; и

(2) 

i) да притежава сертификат за успешно завършен курс за допълнителни теоретични познания, преминат в ATO; или

ii) да е преминал теоретичните изпити за ATPL(A), в съответствие с изискванията на настоящата част; или

iii) освен свидетелството, издадено в съответствие с изискванията на настоящата част, да притежава ATPL(A) или CPL(A)/IR с покрити изисквания за теоретична подготовка за ATPL(A), издадено в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция;

(3) освен това пилотите, които искат да придобият право да експлоатират самолета при многопилотна експлоатация, трябва да отговарят на изискванията, посочени в буква г) точка 4.

в) Еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики. Кандидатите за придобиване на първа квалификация за тип сложен еднопилотен самолет, класифициран като самолет с високи летателни характеристики, освен че трябва да отговарят на изискванията, посочени в буква б), трябва да отговарят и на изискванията за IR(A) за многодвигателни самолети, както е определено в подчаст Ж.

г) Многопилотни самолети. Кандидатът за курса за придобиване на първа квалификация за тип за многопилотен самолет трябва да е обучаем пилот, който понастоящем преминава курс на обучение за MPL или отговаря на следните изисквания:

(1) има най-малко 70 часа летателен опит като командир на полет на самолети;

(2) притежава IR(A) за многодвигателни самолети;

(3) преминал е теоретичните изпити за ATPL(A), в съответствие с изискванията на настоящата част; и

(4) освен когато курсът за придобиване на квалификация за тип е съчетан с курс по MCC:

i) да има сертификат за успешно завършен курс по MCC на самолети; или

ii) да има сертификат за успешно завършен курс по MCC на вертолети и повече от 100 часа летателен опит като пилот на многопилотни вертолети; или

iii) да има най-малко 500 часа като пилот на многопилотни вертолети; или

iv) да има най-малко 500 часа като пилот в многопилотна експлоатация на еднопилотни многодвигателни самолети в търговския въздушен транспорт в съответствие с приложимите изисквания за летателна експлоатация.

▼M3

д) Независимо от буква г), държава членка може да издаде квалификация за тип с ограничени права за многопилотен самолет, която позволява на притежателя на тази квалификация да действа като заместващ втори пилот в полет над ешелон 200, при условие че двама други членове на екипажа притежават квалификация за тип в съответствие с буква г).

▼B

е) Допълнителна квалификация за тип за многопилотни и еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики. Кандидатът за придобиване на допълнителна квалификация за тип за многопилотни самолети и еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики трябва да притежава IR(A) за многодвигателни самолети.

ж) Когато в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Част-21, е предвидено, упражняването на правата по квалификация за тип първоначално може да е ограничено до полети под наблюдението на инструктор. Полетното време под наблюдение трябва да се отбележи в летателната книжка или еквивалентен документ и съответно да се удостовери с подпис на инструктора. Ограничението отпада, когато пилотът докаже, че полетното време под наблюдение, изисквано съгласно данните за експлоатационна годност, е изпълнено.

FCL.725.A    Теоретични познания и летателно обучение за издаване на квалификация за клас и тип — самолети

Освен ако е предвидено друго в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Част-21:

а) Еднопилотни многодвигателни самолети.

(1) Теоретичното обучение за квалификация за клас еднопилотни многодвигателни самолети трябва да включва не по-малко от 7 часа обучение за полети на многодвигателни самолети.

(2) Курсът летателно обучение за квалификация за клас или тип еднопилотни многодвигателни самолети трябва да включва най-малко 2 часа и 30 мин. летателно обучение с инструктор на многодвигателни самолети в нормални условия и не по-малко от 3 часа и 30 мин. летателно обучение с инструктор за действия при отказ на двигател и техника на пилотиране при полет с несиметрична тяга.

б) Еднопилотни самолети, кацащи на водна повърхност. Курсът за квалификации за еднопилотни самолети, кацащи на водна повърхност, включва теоретични познания и летателно обучение. Летателното обучение за квалификация за клас или тип за еднопилотни самолети, кацащи на водна повърхност, включва най-малко 8 часа летателно обучение с инструктор, ако кандидатът притежава съответната квалификация за клас или тип за ВС, кацащи на твърда повърхност, или 10 часа, ако не притежава такава квалификация.

FCL.730.A    Специални изисквания за пилоти, които преминават курс за придобиване на квалификация за тип с нулево полетно време (ZFTT) — самолети

а)

Пилот, преминаващ обучение със ZFTT, трябва да е изпълнил на многопилотен турбореактивен транспортен самолет, сертифициран по стандартите на CS-25 или друг еквивалентен код за летателна годност, или на многопилотен турбовитлов самолет с максимална сертифицирана излетна маса не по-малка от 10 тона, или със сертифицирана конфигурация от седалки за повече от 19 пътници, минимум:

(1) 1 500 часа полетно време или 250 маршрутни сектора, ако по време на курса се използва FFS, ниво CG, C или междинно C;

(2) 500 часа полетно време или 100 маршрутни сектора, ако по време на курса се използва FFS, ниво DG или D.

б)

Когато пилотът преминава от турбовитлов на турбореактивен самолет, или от турбореактивен на турбовитлов самолет, се изисква допълнително обучение на симулатор.

FCL.735.A    Курс по взаимодействие в многочленен екипаж (МСС) — самолети

а)

Курсът по MCC се състои най-малко от:

(1) 25 часа теоретична подготовка и практически занятия; и

(2) 20 часа практическо обучение по MCC или 15 часа в случая на обучаеми пилоти, посещаващи интегриран курс за ATP.

Използва се FNPT II MCC или FFS. Когато обучението по MCC се съчетае с първоначалното обучение за придобиване на квалификация за тип, практическото обучение по MCC може да се съкрати до не по-малко от 10 часа, ако се използва един и същ FFS за обучение по MCC и обучение за придобиване на квалификация за тип.

б)

Курсът по MCC трябва да се завърши в рамките на 6 месеца в ATO.

в)

Освен ако курсът по MCC е съчетан с обучение за придобиване на квалификация за тип, след завършването му кандидатът получава сертификат за завършен курс по MCC.

г)

Кандидат, преминал обучение по MCC за която и да е друга категория ВС, се освобождава от изискванията, предвидени в буква а), точка 1.

FCL.740.A    Потвърждаване на валидността на квалификация за клас и тип — самолети

а)

Потвърждаване на валидността на квалификации за клас многодвигателни самолети и квалификации за тип. За потвърждаване на валидността на квалификации за клас многодвигателни самолети и квалификации за тип кандидатът трябва:

(1) да премине проверка на професионалната подготовка, в съответствие с допълнение 9 към настоящата част, на съответния клас или тип самолет или FSTD, представящ този клас или тип, в рамките на три месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на придобитата квалификация; и

(2) да изпълни по време на срока на валидност на квалификацията поне:

i) 10 маршрутни сектора като пилот на съответния клас или тип самолет; или

ii) 1 маршрутен сектор като пилот на съответния клас или тип самолет или на FFS, изпълнен с проверяващ. Този маршрутен сектор може да бъде изпълнен по време на проверката на професионалната подготовка.

(3) Пилот, работещ за оператор на търговски транспортни полети, одобрен в съответствие с приложимите изисквания за летателна експлоатация, който е преминал проверката на професионалната подготовка на оператора, съчетана с проверка на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността на квалификация за клас или тип, се освобождава от изискванията, описани в точка 2.

▼M3

(4) Потвърждаването на валидността на квалификация за полети по прибори по маршрут (EIR) или IR(A), ако се притежава такава квалификация, може да се съчетае с проверка на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността на квалификация за клас или тип.

▼M4

б)

Потвърждаването на валидността на квалификационни класове за клас еднопилотни еднодвигателни въздухоплавателни средства.

(1) Квалификационни класове за клас еднодвигателни самолети с бутален двигател и квалификационни класове за клас TMG. За потвърждаване на валидността на квалификационни класове за клас еднопилотни еднодвигателни самолети с бутален двигател или на квалификационни класове за клас TMG кандидатът трябва:

i) в рамките на три месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на съответния квалификационен клас, да премине проверка на професионалната подготовка с изпитващ на съответния клас, съгласно допълнение 9 към настоящата част; или

ii) в рамките на 12 месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на съответния квалификационен клас, да пролети 12 часа полетно време на съответния клас, в т.ч.:

 6 часа като командир на полет,

 12 излитания и 12 кацания, и

 опреснително обучение с продължителност поне 1 час полетно време с полетен инструктор (FI) или инструктор за обучение за квалификационен клас за клас (CRI). Кандидатите могат да бъдат освободени от това опреснително обучение, ако са преминали проверка на професионалната подготовка за квалификационен клас за клас или тип, проверка на уменията или оценка на компетентността за който и да е друг клас или тип самолет.

(2) Когато кандидатите притежават квалификационен клас едновременно и за клас еднодвигателни самолети с бутален двигател, кацащи на твърда повърхност, и за клас TMG, те могат да изпълнят изискванията, посочени в точка 1, за един от двата класа или за съчетание от тях и да получат потвърждаване на валидността на квалификационните класове за двата класа.

(3) Еднопилотни еднодвигателни турбовитлови самолети. За потвърждаване на валидността на квалификационни класове за клас еднодвигателни турбовитлови самолети кандидатите трябва да преминат проверка на професионалната подготовка с изпитващ на съответния клас, съгласно допълнение 9 към настоящата част, в рамките на три месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на съответния квалификационен клас.

(4) Когато кандидатите притежават квалификационен клас едновременно и за клас еднодвигателни самолети с бутален двигател, кацащи на водна повърхност, и за клас TMG, те могат да изпълнят изискванията, посочени в точка 1, подточка ii) за един от двата класа или за съчетание от тях и да получат потвърждаване на валидността на квалификационните класове за двата класа. Поне 1 час от изискваното полетно време като командир на полет и поне 6 от изискваните 12 излитания и кацания трябва да бъдат изпълнени за всеки клас.

▼B

в)

Кандидатите, които не успеят да преминат успешно всички части на проверката на професионалната подготовка преди датата на изтичане срока на валидност на квалификацията за клас или тип, не могат да упражняват правата си до успешното преминаване на проверката.

РАЗДЕЛ 3

Специални изисквания за категорията на вертолетите

FCL.720.H    Изисквания за опит и предварителни условия за издаване на квалификация за тип — вертолети

Освен ако е определено друго в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Част-21, кандидатът за придобиване на първа квалификация за тип вертолет трябва да отговаря на следните изисквания за опит и предварителни условия за издаване на съответната квалификация:

а)  Многопилотни вертолети. Кандидатът за курс за придобиване на първа квалификация за тип многопилотен вертолет трябва:

(1) да има най-малко 70 часа като командир на полет на вертолети;

(2) освен когато курсът за придобиване на квалификация за тип е съчетан с курс по MCC:

i) да има сертификат за успешно завършен курс по MCC на вертолети; или

ii) да има най-малко 500 часа като пилот на многопилотни вертолети; или

iii) да има най-малко 500 часа като пилот в многопилотна експлоатация на многодвигателни вертолети.

(3) да е преминал теоретичните изпити за ATPL(H).

б) На кандидат за курс за придобиване на първа квалификация за тип многопилотен вертолет, който е завършил интегриран курс за ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR или CPL(H) и който не отговаря на изискването, описано в буква а), точка 1, се издава квалификация за тип с ограничение на правата до изпълнение на полети само като втори пилот. Това ограничение отпада, когато пилотът:

(1) има най-малко 70 часа като командир на полет или командир на полет под наблюдение на вертолети;

(2) премине проверка на уменията като командир на полет в многопилотен екипаж на съответния тип вертолет.

в) Еднопилотни многодвигателни вертолети. Кандидатът за придобиване на първа квалификация за тип еднопилотен многодвигателен вертолет трябва:

(1) преди да започне летателно обучение:

i) да е преминал теоретичните изпити за ATPL(H); или

ii) да притежава сертификат за завършен предварителен курс, проведен от ATO. Курсът трябва да обхваща следните дисциплини от теоретичния курс за ATPL(H):

 общи познания за ВС: конструкция/системи/двигатели и прибори/електроника,

 характеристики на полета и планиране: маса и центровка, характеристики.

(2) в случая на кандидати, които не са завършили интегриран курс на обучение за ATP(H)/IR, ATP(H) или CPL(H)/IR — трябва да имат най-малко 70 часа като командир на полет на вертолети.

FCL.735.H    Курс за взаимодействие в многочленен екипаж — вертолети

а)

Курсът по MCC се състои най-малко от:

(1) за MCC/IR:

i) 25 часа теоретична подготовка и практически занятия; и

ii) 20 часа практическо обучение по MCC или 15 часа в случая на обучаеми пилоти, посещаващи интегриран курс за ATP(H)/IR. Когато обучението по MCC се съчетае с първоначалното обучение за придобиване на квалификация за тип многопилотен вертолет, практическото обучение по MCC може да се съкрати до не по-малко от 10 часа, ако се използва един и същ FSTD за обучение по MCC и обучение за придобиване на квалификация за тип;

(2) за MCC/VFR:

i) 25 часа теоретична подготовка и практически занятия; и

ii) 15 часа практическо обучение по MCC или 10 часа в случая на обучаеми пилоти, посещаващи интегриран курс за ATP(H)/IR. Когато обучението по MCC се съчетае с първоначалното обучение за придобиване на квалификация за тип многопилотен вертолет, практическото обучение по MCC може да се съкрати до не по-малко от 7 часа, ако се използва един и същ FSTD за обучение по MCC и обучение за придобиване на квалификация за тип.

б)

Курсът по MCC трябва да се завърши в рамките на 6 месеца в ATO.

Използват се FNPT II или III, квалифицирани за MCC, FTD 2/3 или FFS.

в)

Освен ако курсът по MCC не е съчетан с обучение за придобиване на квалификация за многопилотен тип вертолет, след завършването му кандидатът получава сертификат за завършен курс по MCC.

г)

Кандидат, преминал обучение по MCC за която и да е друга категория ВС, се освобождава от изискванията, предвидени в буква а), точка 1, подточка i) или буква а), точка 2, подточка i), според случая.

д)

Кандидат за обучение по MCC/IR, който е завършил курс по MCC/VFR, се освобождава от изискването, предвидено в буква а), точка 1, подточка i), и трябва да завърши 5 часа практическо обучение по MCC/IR.

FCL.740.H    Потвърждаване на валидността на квалификация за тип — вертолети

а)

Потвърждаване на валидността. За потвърждаване на валидността на квалификации за тип за вертолети кандидатът трябва:

(1) да премине проверка на професионалната подготовка, в съответствие с допълнение 9 към настоящата част, на съответния тип вертолет или FSTD, представящ този тип, в рамките на три месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на придобитата квалификация; и

(2) да има най-малко 2 часа като пилот на съответния тип вертолет в рамките на срока на валидност на квалификацията. Продължителността на проверката на професионалната подготовка може да се включи към посочените два часа.

(3) Когато кандидатите притежават повече от 1 квалификация за тип еднодвигателни, бутални вертолети, те могат да получат потвърждаване на валидността на всички съответни квалификации за тип, като преминат проверка на професионалната подготовка само на 1 от типовете, при условие че имат най-малко 2 часа полетно време като командир на полет на останалите типове по време на срока на валидност.

Всеки път проверката на професионалната подготовка се провежда на различен тип.

(4) Когато кандидатите притежават повече от 1 квалификация за тип еднодвигателни турбинни вертолети с максимална сертифицирана излетна маса до 3 175 kg, те могат да получат потвърждаване на валидността на всички съответни квалификации за тип, като преминат проверка на професионалната подготовка само на 1 от типовете, при условие че имат:

i) 300 часа като командир на полет на вертолети;

ii) 15 часа на всеки от типовете, за които имат квалификация; и

iii) най-малко 2 часа полетно време като командир на полет на всеки от останалите типове по време на срока на валидност.

Всеки път проверката на професионалната подготовка се провежда на различен тип.

(5) Пилот, който премине успешно проверката на уменията за придобиване на допълнителна квалификация за тип, получава потвърждаване на валидността за съответните квалификации за тип в общите групи, в съответствие с точки 3 и 4.

(6) Потвърждаването на валидността на IR(H), ако се притежава такава квалификация, може да се съчетае с проверка на професионалната подготовка за квалификация за тип.

б)

Кандидат, който не успее да премине успешно всички раздели на проверката на професионалната подготовка преди датата на изтичане на срока на валидност на квалификацията за тип, не може да упражнява правата си до успешното завършване на проверката. В случая на буква а), точки 3 и 4 кандидатът не може да упражнява правата си на никой от типовете вертолети.

РАЗДЕЛ 4

Специални изисквания за категорията на въздухоплавателните средства, задвижвани от силова установка

FCL.720.PL    Изисквания за опит и предварителни условия за издаване на квалификация за тип — въздухоплавателни средства, задвижвани от силова установка

Освен ако е определено друго в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Част-21, кандидатът за придобиване на първа квалификация за тип въздухоплавателни средства, задвижвани от силова установка, трябва да отговаря на следните изисквания за опит и предварителни условия:

а) за пилоти на самолети:

(1) да притежава CPL/IR(A) с покрити изисквания за теоретична подготовка за ATPL или ATPL(A);

(2) да притежава сертификат за завършен курс по MCC;

(3) да има повече от 100 часа като пилот на многопилотни самолети;

(4) да има 40 часа летателно обучение на вертолети;

б) за пилоти на вертолети:

(1) да притежава CPL/IR(H) с покрити изисквания за теоретична подготовка за ATPL или ATPL/IR(H);

(2) да притежава сертификат за завършен курс по MCC;

(3) да има повече от 100 часа като пилот на многопилотни вертолети;

(4) да има 40 часа летателно обучение на самолети;

в) за пилоти, квалифицирани да летят на самолети и вертолети:

(1) да притежава поне CPL(H);

(2) да притежава IR и теоретична подготовка за ATPL или ATPL за самолети или за вертолети;

(3) да притежава сертификат за завършен курс по MCC на вертолети или самолети;

(4) да има най-малко 100 часа като пилот на многопилотни вертолети или самолети;

(5) да има 40 часа летателно обучение на самолети или вертолети, според случая, ако пилотът няма опит като ATPL или на многопилотни ВС.

FCL.725.PL    Летателно обучение за издаване на квалификация за тип — въздухоплавателни средства, задвижвани от силова установка

Летателното обучение като част от курса за квалификация за тип въздухоплавателни средства, задвижвани от силова установка, трябва да се извърши на ВС и на FSTD, представящ въздухоплавателното средство и подходящо квалифициран за тази цел.

FCL.740.PL    Потвърждаване на валидността на квалификация за тип — въздухоплавателни средства, задвижвани от силова установка

а)

Потвърждаване на валидността. За потвърждаване на валидността на квалификации за тип за въздухоплавателни средства, задвижвани от силова установка, кандидатът трябва:

(1) да премине проверка на професионалната подготовка, в съответствие с допълнение 9 към настоящата част, на съответния тип ВС, задвижвано от силова установка, в рамките на три месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на придобитата квалификация;

(2) да изпълни по време на срока на валидност на квалификацията поне:

i) 10 маршрутни сектора като пилот на съответния тип ВС, задвижвано от силова установка; или

ii) 1 маршрутен сектор като пилот на съответния тип ВС, задвижвано от силова установка, или на FFS, изпълнен с проверяващ. Този маршрутен сектор може да бъде изпълнен по време на проверката на професионалната подготовка.

(3) Пилот, работещ за оператор на търговски транспортни полети, одобрен в съответствие с приложимите изисквания за летателна експлоатация, който е преминал проверката на професионалната подготовка на оператора, съчетана с проверка на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността на квалификация за тип, се освобождава от изискванията, описани в точка 2.

б)

Кандидат, който не успее да премине успешно всички раздели на проверката на професионалната подготовка преди датата на изтичане срока на валидност на квалификация за тип, не може да упражнява правата си до успешното завършване на проверката.

РАЗДЕЛ 5

Специални изисквания за категорията на дирижаблите

FCL.720.As    Предварителни условия за издаване на квалификация за тип — дирижабли

Освен ако е определено друго в данните за експлоатационна годност, установени в съответствие с Част-21, кандидатът за придобиване на първа квалификация за тип дирижабли трябва да отговаря на следните изисквания за опит и предварителни условия:

а) за многопилотни дирижабли:

(1) да има 70 часа полетно време като командир на полет на дирижабли;

(2) да притежава сертификат за успешно завършен курс по MCC на дирижабли.

(3) На кандидат, който не отговаря на изискването, описано в точка 2, се издава квалификация за тип с ограничение на правата за полети само като втори пилот. Това ограничение отпада, когато пилотът има 100 часа полетно време като командир на полет или като командир на полет под наблюдение на дирижабли.

FCL.735.As    Курс за взаимодействие в многочленен екипаж — дирижабли

▼M3

а)

Курсът по MCC се състои най-малко от:

1) 12 часа теоретична подготовка и практически занятия; и

2) 5 часа практическо обучение по MCC;

Използват се FNPT II или III, квалифицирани за MCC, FTD 2/3 или FFS.

▼B

б)

Курсът по MCC трябва да се завърши в рамките на 6 месеца в ATO.

в)

Освен ако курсът по MCC не е съчетан с обучение за придобиване на квалификация за многопилотен тип, след завършването му кандидатът получава сертификат за завършен курс по MCC.

г)

Кандидат, преминал обучение по MCC за която и да е друга категория ВС, се освобождава от изискванията, предвидени в буква а).

FCL.740.As    Потвърждаване на валидността на квалификация за тип — дирижабли

а)

Потвърждаване на валидността. За потвърждаване на валидността на квалификации за тип за дирижабли кандидатът трябва:

(1) да премине проверка на професионалната подготовка, в съответствие с допълнение 9 към настоящата част, на съответния тип дирижабъл в рамките на три месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на придобитата квалификация; и

(2) да има най-малко 2 часа като пилот на съответния тип дирижабъл в рамките на срока на валидност на квалификацията. Продължителността на проверката на професионалната подготовка може да се включи към посочените два часа.

(3) Потвърждаване на валидността на IR(As), ако се притежава такава квалификация, може да се съчетае с проверка на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността на квалификация за клас или тип.

б)

Кандидат, който не успее да премине успешно всички раздели на проверката на професионалната подготовка преди датата на изтичане срока на валидност на квалификацията за тип, не може да упражнява правата си до успешното завършване на проверката.

ПОДЧАСТ И

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

FCL.800    Квалификация за фигурен пилотаж

а)

Притежателите на свидетелство за летателна правоспособност за самолети, TMG или планери могат да изпълняват фигурен пилотаж, само ако притежават съответната квалификация.

б)

Кандидатите за квалификация за фигурен пилотаж трябва да имат:

(1) най-малко 40 часа полетно време или, в случая на планери, 120 излитания като командир на полет на съответната категория ВС, извършени след издаването на свидетелството за правоспособност;

(2) курс на обучение в ATO, включително:

i) теоретична подготовка, подходяща за квалификацията;

ii) най-малко 5 часа или 20 полета за обучение по фигурен пилотаж на съответната категория ВС.

в)

Правата по квалификацията за фигурен пилотаж са ограничени до категорията ВС, на която е проведено летателното обучение. Правата се разширяват за друга категория ВС, ако пилотът притежава свидетелство за правоспособност за тази категория и е изпълнил успешно най-малко 3 полета с инструктор, които покриват цялата учебна програма за фигурен пилотаж в тази категория ВС.

FCL.805    Квалификации за теглене на планери и теглене на рекламни плакати

а)

Притежателите на свидетелство за летателна правоспособност с права да летят на самолети или TMG могат да теглят планери или рекламни плакати, само ако притежават съответната квалификация за теглене на планери или рекламни плакати.

б)

Кандидатите за квалификация за теглене на планери трябва да имат:

(1) най-малко 30 часа полетно време като командир на полет и 60 излитания и кацания на самолети, ако дейността ще се извършва със самолети, или на TMG, ако дейността ще се извършва с TMG, изпълнени след издаването на свидетелството за правоспособност.

(2) курс на обучение в ATO, включително:

i) теоретична подготовка относно операциите и процедурите по теглене;

ii) най-малко 10 полета за обучение по теглене на планер, включително най-малко 5 полета с инструктор; и

iii) с изключение на притежателите на LAPL(S) или SPL, 5 полета за запознаване със спецификата на планер, излитащ със самолет.

в)

Кандидатите за квалификация за теглене на рекламни плакати трябва да имат:

(1) най-малко 100 часа полетно време и 200 излитания и кацания като командир на полет на самолети или TMG след издаването на свидетелството за правоспособност. Най-малко 30 от тези часове трябва да са на самолети, ако дейността ще се извършва със самолети, или на TMG, ако дейността ще се извършва с TMG.

(2) курс на обучение в ATO, включително:

i) теоретична подготовка относно операциите и процедурите по теглене;

ii) най-малко 10 полета за обучение по теглене на рекламен плакат, включително най-малко 5 полета с инструктор.

г)

Правата по квалификациите за теглене на планери и теглене на рекламни плакати са ограничени до самолети или TMG, в зависимост от това на кое ВС е проведено летателното обучение. Правата се разширяват, ако пилотът притежава свидетелство за правоспособност за самолети или TMG и е изпълнил успешно най-малко 3 полета с инструктор, които покриват цялата учебна програма за теглене на едно от въздухоплавателните средства, според случая.

д)

За може да упражнява правата, дадени му съгласно квалификацията за теглене на планери или теглене на рекламни плакати, притежателят на квалификацията трябва да има най-малко 5 тегления през последните 24 месеца.

е)

Ако пилотът не отговаря на изискването, описано в буква д), преди да възобнови упражняването на своите права той трябва да изпълни недостигащите тегления с инструктор или под наблюдението на инструктор.

FCL.810    Квалификация за нощни полети

а)

Самолети, TMG, дирижабли.

(1) Ако правата по LAPL, SPL или PPL за самолети, TMG или дирижабли ще се упражняват при условия на VFR през нощта, кандидатите трябва да са преминали курс на обучение в ATO. Курсът се състои от:

i) теоретична подготовка;

▼M3

ii) най-малко 5 часа полетно време на съответната категория ВС през нощта, което включва поне 3 часа полетно време с инструктор, в т. ч. най-малко 1 час маршрутни полети с поне един маршрутен полет с инструктор от минимум 50 km (27 морски мили) и 5 самостоятелни излитания и 5 кацания до пълно спиране на ВС.

▼B

(2) Преди да преминат обучението през нощта притежателите на LAPL трябва да са преминали основното обучение за полети по прибори, необходимо за издаване на PPL.

(3) Ако кандидатите притежават квалификация за клас еднодвигателни, бутални самолети, кацащи на твърда повърхност, и клас TMG, те могат да изпълнят изискванията на точка 1 по-горе за един от класовете или за двата класа.

б)

Вертолети. Ако правата по PPL за вертолети ще се упражняват при условия на VFR през нощта, кандидатът трябва:

(1) да има най-малко 100 часа полетно време като пилот на вертолети след издаването на свидетелството за правоспособност, включително най-малко 60 часа като командир на полет на вертолети и 20 часа маршрутни полети;

(2) да е завършил курс на обучение в ATO. Курсът трябва да се завърши в рамките на 6 месеца и се състои от:

i) 5 часа теоретична подготовка;

ii) 10 часа обучение с инструктор за пилотиране на вертолет по прибори; и

iii) 5 часа полетно време през нощта, което включва най-малко 3 часа полетно време с инструктор, в т. ч. поне 1 час маршрутни полети и 5 самостоятелни нощни полета по кръга. Всеки полетен кръг включва излитане и кацане.

(3) На кандидат, който притежава или е притежавал IR за самолет или TMG, се признават 5 часа за покриване на изискванията, посочени в точка 2, подточка ii) по-горе.

в)

Балони. Ако правата по LAPL за балони или BPL ще се упражняват при условия на VFR през нощта, кандидатите трябва да имат най-малко 2 полета с инструктор през нощта с времетраене от поне 1 час за всеки от тях.

FCL.815    Квалификация за планински терени

а)

Права. Правата на притежател на квалификация за планински терени са за полети със самолети или TMG към и от повърхности, определени като изискващи такава квалификация от съответните органи, определени от държавите-членки.

Първоначалната квалификация за планински терени може да бъде придобита на:

(1) колела, за да се получи право за летене до и от такива повърхности, когато не са покрити със сняг; или

(2) ски, за да се получи право за летене до и от такива повърхности, когато са покрити със сняг.

(3) Правата по първоначалната квалификация могат да бъдат разширени за права на колела или на ски, когато пилотът е преминал съответен допълнителен курс за запознаване, включващ теоретична подготовка и летателно обучение с инструктор за планински терени.

б)

Курс на обучение. Кандидатите за квалификация за планински терени трябва в рамките на 24 месеца да са завършили курс за теоретични познания и летателно обучение в ATO. Съдържанието на курса трябва да е съобразено с правата, които кандидатът иска да придобие.

в)

Проверка на уменията. След завършване на обучението кандидатът преминава проверка на уменията с FE, квалифициран за тази цел. Проверката на уменията включва:

(1) устен теоретичен изпит;

(2) 6 кацания на поне 2 различни повърхности, определени като изискващи квалификация за планински терени, различни от повърхността на излитане.

г)

Валидност. Квалификацията за планински терени е валидна за срок от 24 месеца.

д)

Потвърждаване на валидността. За потвърждаване на валидността на квалификацията за планински терени кандидатът трябва:

(1) да е изпълнил поне 6 кацания на планински терени през последните 24 месеца; или

(2) да е преминал проверка на професионалната подготовка. Проверката на професионалната подготовка трябва да отговаря на изискванията, посочени в буква в).

е)

Подновяване. Ако срокът на валидност на квалификацията е изтекъл, кандидатът трябва да отговаря на изискването, посочено в буква д), точка 2.

FCL.820    Квалификация за летателни изпитания

а)

Притежателите на свидетелство за летателна правоспособност за самолети или вертолети могат да работят като командир на полет в летателни изпитания категория 1 и 2, посочени в Част-21, само ако притежават квалификация за летателни изпитания.

б)

Задължението за притежаване на квалификация за летателни изпитания, установено в буква а), се прилага единствено за летателни изпитания, провеждани на:

(1) вертолети, сертифицирани или които предстои да бъдат сертифицирани в съответствие със стандартите на CS-27 или CS-29, или еквивалентни кодове за летателна годност; или

(2) самолети, сертифицирани или които предстои да бъдат сертифицирани в съответствие със:

i) стандартите на CS-25 или еквивалентни кодове за летателна годност; или

ii) стандартите на CS-23 или еквивалентни кодове за летателна годност, с изключение на самолети с максимална излетна маса до 2 000 kg.

в)

Правата на притежателя на квалификация за летателни изпитания, в рамките на съответната категория ВС, са следните:

(1) в случая на квалификация за летателни изпитания от категория 1— да провежда всички категории летателни изпитания, определени в Част-21, като командир на полет или като втори пилот;

(2) в случая на квалификация за летателни изпитания от категория 2:

i) да провежда летателни изпитания от категория 1, определени в Част-21:

 като втори пилот; или

 като командир на полет, в случая със самолетите, посочени в буква б), точка 2, подточка ii), с изключение на ВС за къси разстояния или тези с проектна скорост на пикиране над 0,6 Мах или максимален таван над 25 000 фута;

ii) да провежда всички останали категории летателни изпитания, определени в Част-21, като командир на полет или като втори пилот;

(3) освен това, за квалификации за летателни изпитания от категория 1 или 2 — да изпълнява полети, специално свързани с дейността на проектантски и производствени организации, в рамките на обхвата на притежаваните права, когато не могат да бъдат изпълнени изискванията на подчаст З.

г)

Кандидатите за първо придобиване на квалификация за летателни изпитания трябва:

(1) да притежават най-малко CPL и IR в съответната категория ВС;

(2) да имат най-малко 1 000 часа полетно време в съответната категория ВС, от които поне 400 часа като командир на полет;

(3) да са завършили курс на обучение в ATO, подходящ за съответното ВС и категория полети. Обучението трябва да обхваща най-малко следните дисциплини:

 характеристики,

 стабилност и управление/характеристики на управление,

 системи,

 управление на изпитанието,

 управление на риска/безопасността.

д)

Правата на притежателите на квалификация за летателни изпитания могат да бъдат разширени за друга категория летателни изпитания и друга категория ВС, ако кандидатите са завършили допълнителен курс на обучение в ATO.

▼M3

FCL.825    Квалификация за полети по прибори по маршрут (EIR)

a) Права и условия

(1) Правата на притежателя на квалификация за полети по прибори по маршрут (EIR) са да изпълнява полети през деня съгласно IFR по време на маршрутната фаза на полета със самолет, за който притежава квалификация за клас или тип. Правата могат да бъдат разширени да включват изпълнение на полети през нощта съгласно IFR по време на маршрутната фаза на полета, ако пилотът притежава квалификация за пилотиране в нощни условия в съответствие с FCL.810.

(2) Притежателят на EIR започва и продължава полет, на който възнамерява да упражни правата на своята квалификация, само ако последната налична метеорологична информация показва, че:

i) метеорологичните условия при излитане са такива, че позволяват частта от полета от излитането до планиран преход от VFR-към-IFR да се изпълни съгласно VFR; и

ii) в планираното време за пристигане на планираното летище на местоназначение метеорологичните условия ще бъдат такива, че да позволяват частта от полета от преход IFR към VFR към кацане да се изпълни съгласно VFR.

б) Предварителни условия. Кандидатите за EIR притежават най-малко PPL(A) и имат най-малко 20 часа маршрутно полетно време като командир на полет на самолети.

в) Курс на обучениe. Кандидатите за EIR трябва да са завършили в рамките на период от 36 месеца в ATO:

(1) най-малко 80 часа теоретична подготовка съгласно FCL.615; и

(2) обучение за полет по прибори, по време на което:

i) летателното обучение за EIR за еднодвигателни самолети включва най-малко 15 часа полетно време по прибори с инструктор; и

ii) летателното обучение за EIR за многодвигателни самолети включва най-малко 16 часа полетно време по прибори с инструктор, от които най-малко 4 часа на многодвигателен самолет.

г) Теоретични знания. Преди преминаване на проверка на уменията кандидатът демонстрира ниво на теоретични знания, съответстващо на даваните права, по дисциплините, посочени в FCL.615, буква б).

д) Проверка на уменията. След завършване на обучението кандидатът преминава проверка на уменията на самолет с IRE. Проверката на уменията за EIR за многодвигателен самолет се провежда на такъв тип самолет. Проверката за EIR за еднодвигателен самолет се провежда на такъв тип самолет.

е) Чрез дерогация от букви в) и г) притежателят на EIR за еднодвигателен самолет, който притежава и квалификация за тип или за клас многодвигателни и желае да получи EIR за многодвигателен самолет за първи път, трябва успешно да премине курс в АТО, включващ най-малко 2 часа полетно време по прибори с инструктор на многодвигателни самолети по време на маршрутната фаза на полета и да премине проверката на уменията, посочена в буква д).

ж) Валидност, потвърждаване на валидността и подновяване.

(1) EIR е с валидност 1 година..

(2) Кандидатите за потвърждаване на валидността на EIR:

i) преминават проверка на професионалната подготовка на самолет в рамките на три месеца, непосредствено предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на придобитата квалификация; или

ii) в рамките на 12-те месеца преди датата на изтичане на срока на валидност на придобитата квалификация, изпълняват 6 часа като командир на полет съгласно IFR и най-малко 1 час летателно обучение с инструктор, притежаващ права да обучава за IR(A) или EIR.

(3) За всяко второ последващо потвърждаване на валидността притежателят на EIR преминава проверка на професионалната подготовка в съответствие с буква ж), точка (2), точка i).

(4) Ако срокът на валидност на EIR е изтекъл, за да възстановят правата си, кандидатите:

i) преминават опреснително обучение с инструктор, притежаващ права да обучава за IR(A) или EIR, за да достигнат необходимото ниво на професионална подготовка; и

ii) преминават проверка на професионалната подготовка.

(5) Ако валидността на EIR не е потвърдена или подновена в рамките на последните 7 години от последната дата на валидност, притежателят трябва отново да премине успешно теоретични изпити за EIR в съответствие с FCL.615, буква б).

▼M4

(6) Проверката на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността или подновяване на EIR за многодвигателен самолет, както и изискваният в буква ж), точка 2, подточка ii) обучителен полет се извършват с многодвигателен самолет. Ако пилотът притежава и EIR за еднодвигателен самолет, въпросната проверка на професионалната подготовка води също и до потвърждаване на валидността или подновяване на EIR за еднодвигателен самолет. Обучителният полет на многодвигателен самолет трябва да отговаря също и на изискването за обучителен полет за EIR за еднодвигателен самолет.

▼M3

з) Когато кандидатът за EIR е преминал полетно време по прибори с инструктор IRI(A) или FI(A), притежаващ права да обучава за IR или EIR, тези часове могат да бъдат признати като част от изискваното в буква в), точка (2), подточки i) и ii) полетно време, но не повече от съответно 5 или 6 часа. 4-те часа обучение за полет по прибори на многодвигателни самолети, изисквани в буква в), точка (2), точка ii), не се вземат предвид за това признаване.

(1) За да се определи броят на часовете, които ще се признават, и за да се установят нуждите от обучение, кандидатът преминава предварителна оценка в ATO.

(2) Преминаването на обучението за полети по прибори, предоставяно от инструктор IRI(A) или FI(A), се документира в специален документ за обучение, който се подписва от инструктора.

и) На кандидатите за EIR, притежаващи PPL или CPL по Част FCL и валидна IR(A), издадени от трета държава в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, може да се признае изцяло покриването на изискванията за преминаване на курс за обучение, посочени в буква в). За да му бъде издадена EIR, кандидатът:

(1) преминава успешно проверка на уменията за EIR;

(2) чрез дерогация от буква г) демонстрира пред проверяващия по време на проверката на уменията, че е придобил адекватно ниво на теоретични познания по въздушно право, метеорология, полетно планиране и летателни характеристики (IR);

(3) притежава опит от минимум 25 часа полетно време по прибори като командир на полет на самолети.

FCL.830    Квалификация за планери, които извършват полети в облаците

a) Притежателите на свидетелство за летателна правоспособност с права да летят на планери могат да летят в облаците с планер или мотопланер, с изключение на TMG, само ако притежават квалификация за планери, които извършват полети в облаците.

б) Кандидатите за квалификация за планери, които извършват полети в облаците, имат най-малко:

(1) 30 часа като командир на полет на планери или мотопланери след издаването на свидетелството;

(2) курс на обучение в ATO, включително:

i) теоретична подготовка; и

ii) най-малко 2 часа полетно време с инструктор на планери или мотопланери, контролирайки планера, разчитайки единствено на показанията на приборите, от които максимум един час може да бъде извършен на TMG;

(3) проверка на уменията с FE, квалифициран за тази цел.

в) На притежателите на EIR или IR(A) се признава изискването, посочено в буква б), точка (2), точка i). Чрез дерогация от буква б), точка (2), точка ii) се извършва поне един час полетно време с планер или мотопланер, с инструктор, с изключение на TMG, чрез контрол на планера само по прибори.

г) Притежателите на квалификация за планери, които извършват полети в облаците, упражняват правата си само ако през последните 24 месеца са изпълнили най-малко 1 час полетно време или 5 полета като командир на полет, упражнявайки правата, дадени им съгласно квалификацията, на планери или мотопланери, с изключение на TMG.

д) Притежателите на квалификация за планери, които извършват полети в облаците, които не отговарят на изискванията, предвидени в буква г), преди да възобновят упражняването на правата, дадени им от квалификацията:

(1) преминават проверка на професионалната подготовка с FE, квалифициран за тази цел; или

(2) изпълняват допълнителното полетно време или полети, изисквани в буква г), с квалифициран инструктор.

(е) На притежателите на валидна EIR или IR(A) се признава изцяло изпълнението на изискванията на буква г).

▼B

ПОДЧАСТ Й

ИНСТРУКТОРИ

РАЗДЕЛ 1

Общи изисквания

FCL.900    Сертификат за инструктор

а)

Общи положения. Лице може да провежда:

(1) летателно обучение на ВС, само ако притежава:

i) свидетелство за летателна правоспособност, издадено или признато съгласно настоящия регламент;

ii) сертификат за инструктор, издаден съгласно настоящата подчаст, съответстващ на провежданото обучение;

(2) летателно обучение на симулатор или обучение по MCC, само ако притежава сертификат за инструктор, издаден съгласно настоящата подчаст, съответстващ на провежданото обучение.

б)

Специални условия:

(1) В случай на въвеждане на ново ВС в държавите-членки или в авиопарка на даден оператор, когато не е възможно да се спазят изискванията, установени в настоящата подчаст, компетентният орган може да издаде специален сертификат, даващ права за летателно обучение. Този сертификат трябва да е ограничен до полетите за обучение, необходими за въвеждането на новия тип ВС, и неговата валидност във всички случаи не може да е повече от 1 година.

(2) Притежателите на сертификат, издаден в съответствие с буква б), точка 1, които искат да кандидатстват за издаване на сертификат за инструктор, трябва да отговарят на предварителните условия и изискванията за потвърждаване на валидността, установени за тази категория инструктор. Независимо от разпоредбите на FCL.905.TRI, буква б), сертификатът за TRI, издаден съгласно настоящата/ия алинея/параграф, включва правото да се обучава за придобиване на сертификат за TRI или SFI за съответния тип ВС.

в)

Обучение извън територията на държавите-членки

(1) Независимо от разпоредбите на буква а), в случай на летателно обучение, провеждано в ATO, която се намира извън територията на държавите-членки, компетентният орган може да издаде сертификат за инструктор на кандидат, който притежава свидетелство за летателна правоспособност, издадено от трета държава в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция, при условие че кандидатът:

i) притежава свидетелство за правоспособност, квалификация или сертификат поне равностойни на тези, за които има право да обучава, и във всички случаи поне CPL;

ii) отговаря на изискванията за издаване на съответния сертификат за инструктор, установени в настоящата подчаст;

iii) демонстрира пред компетентния орган адекватно ниво на познаване на европейските правила за авиационна безопасност, за да бъде в състояние да упражнява правата на инструктор съгласно настоящата част.

(2) Сертификатът трябва да е ограничен до провеждане на летателно обучение:

i) в ATO, която се намира извън територията на държавите-членки;

ii) за обучаеми пилоти, които владеят достатъчно добре езика, на който се предоставя летателното обучение.

FCL.915    Общи предварителни условия и изисквания за инструктори

а)

Общи положения. Кандидатът за сертификат за инструктор трябва да е навършил поне 18 години.

б)

Допълнителни изисквания за инструкторите, провеждащи летателно обучение на ВС. Кандидатът за сертификат за инструктор с права за провеждане на летателно обучение на ВС или притежателят на такъв сертификат трябва:

(1) да притежава поне свидетелството за правоспособност и, според случая, квалификацията, за които се провежда летателното обучение;

(2) с изключение на инструктора за летателни изпитания, да:

▼M3

i) има най-малко 15 часа полетно време като пилот на класа или типа ВС, на който ще се провежда летателното обучение, от които най-много 7 часа може да са на FSTD, представящ класа или типа ВС, ако е приложимо; или

▼B

ii) е преминал оценка на компетентността за съответната категория инструктор на този клас или тип ВС;

(3) има право да действа като командир на полет на ВС по време на летателното обучение.

в)

Признаване към допълнителни квалификации и за целите на потвърждаване на валидността

(1) На кандидатите за допълнителни сертификати за инструктор може да бъдат признати уменията им да преподават и обучават, вече демонстрирани за притежавания сертификат.

(2) Часовете, пролетяни като проверяващ по време на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка, се признават изцяло при изпълнение на изискванията за потвърждаване на валидността за всички притежавани сертификати за инструктор.

▼M4

г)

При признаването на разширяване на инструкторските права за допълнителни типове се вземат предвид съответните елементи, определени в данните за експлоатационна годност в съответствие с Част-21.

▼B

FCL.920    Компетентност на инструкторите и оценка

Всички инструктори трябва да бъдат обучени за постигане на следната компетентност:

 подготвяне на средства за обучение,

 създаване на подходящ климат за обучение,

 предаване на знания,

 обвързване на управлението на опасностите и грешките (TEM) с управлението на ресурсите на екипажа,

 планиране на времето с оглед постигане на целите на обучението,

 улесняване на ученето,

 оценяване на резултатите на обучаемите,

 следене и преглед на напредъка,

 оценяване на етапите на обучението,

 докладване на крайните резултати.

FCL.925    Допълнителни изисквания за инструктори за MPL

а)

Инструкторите, които провеждат обучение за MPL, трябва:

(1) успешно да са завършили курс за обучение на инструктори за MPL в ATO; и

(2) допълнително, за основните, междинните и напредналите фази на интегрирания курс за обучение за MPL:

i) да имат опит в многопилотна експлоатация; и

ii) да са завършили първоначален курс по управление на ресурсите на екипажа с оператор на търговски транспортни полети, одобрен в съответствие с приложимите изисквания за летателна експлоатация.

б)

Курс за обучение на инструктори МРL

(1) Курсът за обучение на инструктори МРL трябва да включва не по-малко от 14 часа на обучение.

След завършване курса на обучение кандидатът преминава оценка на компетентността на инструктора и на познания за подхода на обучение, който се основава на компетентност.

(2) Оценката се състои от практическа демонстрация на летателно обучение в съответния етап от курса на обучението за MPL. Тя се провежда от проверяващ, квалифициран съгласно подчаст К.

(3) След успешното завършване на курса на обучението за MPL, ATO издава на кандидата сертификат за квалификация на инструктор.

в)

За да запази правата, в рамките на последните 12 месеца инструкторът трябва да изпълни в рамките на курс за MPL обучение:

(1) 1 сесия на симулатор с продължителност най-малко 3 часа; или

(2) 1 въздушно упражнение от поне 1 час, съдържащо минимум 2 излитания и кацания.

г)

Ако инструкторът не отговаря на изискванията, посочени в буква в), преди да започне да упражнява правата за провеждане на летателно обучение за MPL трябва:

(1) да премине опреснително (refresher) обучение в ATO, за да достигне нивото на компетентност, необходимо за успешно преминаване на оценката за компетентността на инструктора; и

(2) успешно да премине оценката за компетентността на инструктора, както е посочено в буква б), точка 2.

FCL.930    Курс на обучение

Кандидатите за сертификат за инструктор трябва да са завършили курс за теоретични познания и летателно обучение в ATO. Освен конкретните дисциплини, предвидени в настоящата част за всяка категория инструктор, курсът трябва да съдържа дисциплините, изисквани от FCL.920.

FCL.935    Оценка на компетентността

а)

С изключение на инструктор за обучение по взаимодействие в многочленен екипаж (MCCI), инструктор за обучение в симулатор (STI), инструктор за квалификация за планински терени (MI) и инструктор за летателни изпитания (FTI), кандидатът за сертификат за инструктор трябва да премине оценка на компетентността в съответната категория ВС, за да демонстрира на проверяващ, квалифициран съгласно подчаст К, способността си да обучава един обучаем пилот до ниво за придобиване на съответното свидетелство за правоспособност, квалификация или сертификат.

б)

Тази оценка трябва да включва:

(1) демонстриране на компетентността, описана в FCL.920, по време на подготовката на полета, дейностите след полета и теоретичното обучение;

(2) устни теоретични изпити на земята, разбори преди и след полет и демонстрации в полет на съответния клас/тип ВС или FSTD;

(3) упражнения, подходящи за оценка на компетентността на инструктора.

в)

Оценката се провежда на същия клас или тип ВС или FSTD, използван за летателното обучение.

г)

Когато за потвърждаване на валидността на сертификата за инструктор се изисква оценка на компетентността, кандидат, който не премине успешно оценката преди датата на изтичане на срока на валидност на сертификата за инструктор, не може да упражнява правата си до успешното завършване на оценката.

FCL.940    Срок на валидност на сертификата за инструктор

С изключение на MI и без да се засягат разпоредбите на FCL.900, буква б), точка 1, сертификатите за инструктори са валидни за срок от 3 години.

▼M4

FCL.945    Задължения за инструкторите

След изпълнение на обучителен полет за потвърждаване на валидността на квалификационен клас за клас SEP или TMG в съответствие с FCL.740.A, буква б), точка 1 и само в случай на удовлетворяване на всички останали критерии за потвърждаване на валидността, посочени във FCL. 740.A, буква б), точка 1, инструкторът заверява свидетелството за правоспособност на кандидата с новата дата на изтичане на срока на валидност на квалификационния клас или сертификата, ако е специално упълномощен за тази цел от компетентния орган, който отговаря за свидетелството за правоспособност на кандидата.

▼B

РАЗДЕЛ 2

Специални изисквания за полетен инструктор — FI

FCL.905.FI    FI — Права и условия

Правата на FI са да провежда летателно обучение за издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на:

а) PPL, SPL, BPL и LAPL за съответната категория ВС;

б) квалификация за клас и тип за еднопилотни, еднодвигателни ВС, с изключение на еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики; разширения за клас и група балони и разширения за клас планери;

в) квалификация за тип за еднопилотен или многопилотен дирижабъл;

г) CPL за съответната категория ВС, при условие че FI има най-малко 500 часа полетно време като пилот на тази категория ВС, включително поне 200 часа летателно обучение;

д) квалификация за нощни полети, при условие че FI:

(1) е квалифициран да лети през нощта на съответната категория ВС;

(2) е демонстрирал на FI, квалифициран в съответствие с буква и) по-долу, способността да обучава през нощта; и

(3) отговаря на изискването за опит при нощни полети, посочено в FCL.060 буква б), точка 2.

▼M3

е) квалификация за теглене, фигурен пилотаж или, в случая на FI(S), квалификация за планери, които извършват полети в облаците, при условие че притежава тези права и FI е демонстрирал на FI, квалифициран в съответствие с буква и), способността да обучава за тази квалификация;

ж) EIR или IR за съответната категория ВС, при условие че FI:

(1) има най-малко 200 часа полетно време в съответствие с IFR, от които до 50 часа могат да са време на наземна тренировка по прибори на FFS, FTD 2/3 или FNPT II;

(2) е завършил като обучаем пилот курс на обучение за IRI и е преминал оценка на компетентността за сертификат за IRI; и

(3) освен това:

▼M3

i) за многодвигателни самолети — отговаря на условията за CRI за многодвигателни самолети;

▼B

ii) за многодвигателни вертолети — отговаря на условията за издаване на сертификат за TRI.

з) квалификация за клас или тип еднопилотни, многодвигателни самолети, с изключение на еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики, при условие че FI отговаря на:

(1) в случая на самолети — предварителните условия за курса на обучение за CRI, установени в FCL.915.CRI, буква а), и изискванията, посочени в FCL.930.CRI и FCL.935;

▼M3

(2) в случая на вертолети — изискванията, установени в FCL.910.TRI, буква в), точка (1), и предварителните условия за курса на обучение за TRI(H), установени в FCL.915.TRI буква г), точка (2).

▼B

и) сертификат за FI, IRI, CRI, STI или MI, при условие че FI:

(1) има най-малко:

i) в случая на FI(S) — поне 50 часа или 150 излитания летателно обучение на планери;

ii) в случая на FI(B) — най-малко 50 часа или 50 излитания летателно обучение на балони;

iii) във всички останали случаи — 500 часа летателно обучение на съответната категория ВС;

(2) е преминал оценка на компетентността в съответствие с FCL.935 за съответната категория ВС, за да демонстрира на проверяващ на полетен инструктор (FIE) способност да обучава за сертификат за FI;

й) MPL, при условие че FI:

(1) за основната полетна фаза на обучението е изпълнил поне 500 часа полетно време като пилот на самолети, включително поне 200 часа летателно обучение;

(2) за основната фаза на обучението:

i) притежава IR за многодвигателен самолет и правото да обучава за IR; и

ii) има най-малко 1 500 часа полетно време при експлоатация в многочленен екипаж.

(3) в случая на FI, вече квалифициран да обучава по интегрирани курсове за ATP(A) или CPL(A)/IR, изискването, посочено в точка 2, подточка ii), може да бъде заменено със завършването на структуриран курс, състоящ се от:

i) квалификация за МСС;

ii) наблюдаване на 5 сесии на летателно обучение във фаза 3 на курс MPL;

iii) наблюдаване на 5 сесии на летателно обучение във фаза 4 на курс MPL;

iv) наблюдаване на 5 сесии на оператора за периодично обучение с имитация на реални рейсови полети;

v) съдържанието на курса по МССI за инструктори.

В този случай FI провежда първите си 5 инструкторски сесии под наблюдението на TRI(A), MCCI(A) или SFI(A), квалифицирани за летателно обучение MPL.

FCL.910.FI    FI — Ограничени права

а)

Правата на FI са ограничени до провеждането на летателно обучение под наблюдението на FI за същата категория ВС, определен от ATO за тази цел, в следните случаи:

(1) за издаване на PPL, SPL, BPL и LAPL;

(2) във всички интегрирани курсове на ниво PPL, в случая на самолети и вертолети;

▼M3

(3) за квалификация за клас и тип за еднопилотни, еднодвигателни ВС, с изключение на еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики, разширения за клас и група балони и разширения за клас планери;

▼B

(4) за квалификации за нощни полети, за теглене или за фигурен пилотаж.

б)

Докато провежда обучение под наблюдение в съответствие с буква а), FI няма право да разрешава на обучаемите пилоти да извършват първи самостоятелни полети и първи самостоятелни маршрутни полети.

в)

Ограниченията, посочени в букви а) и б), отпадат от сертификата за FI, когато FI е изпълнил поне:

(1) за FI(A) — 100 часа летателно обучение на самолети или TMG и освен това е наблюдавал най-малко 25 самостоятелни полета на обучаеми;

(2) за FI(H) — 100 часа летателно обучение на вертолети и освен това е наблюдавал най-малко 25 самостоятелни въздушни упражнения на обучаеми;

(3) за FI(As), FI(S) и FI(B) — 15 часа или 50 излитания летателно обучение, които покриват цялата учебна програма за издаване на PPL(As), SPL или BPL за съответната категория ВС.

FCL.915.FI    FI — Предварителни условия

Кандидатът за сертификат за FI трябва:

а) в случая на FI(A) и FI(H):

(1) да е преминал поне 10 часа обучение за полет по прибори на съответната категория ВС, от които не повече от 5 часа могат да са време на наземна тренировка по прибори на FSTD;

(2) да има 20 часа маршрутни полети като командир на полет при условията на VFR, на съответната категория ВС; и

б) допълнително за FI(A):

(1) да притежава поне CPL(А); или

(2) да притежава поне PPL(A) и:

i) да отговаря на изискванията за теоретични познания за CPL, с изключение на FI(A), който провежда обучение само за LAPL(A); и

ii) да има най-малко 200 часа полетно време на самолети или TMG, от които 150 часа като командир на полет.

(3) да има най-малко 30 часа на еднодвигателни самолети с бутален двигател, от които поне 5 часа трябва да са изпълнени през последните 6 месеца, предхождащи предварителната летателна проверка, посочена в FCL.930.FI, буква а);

(4) да има VFR маршрутен полет като командир на полет, включително полет с дължина най-малко 540 km (300 морски мили), по време на който да има кацания до пълно спиране на ВС на две различни летища;

в) допълнително за FI(H) да има 250 часа общо полетно време като пилот на вертолети, от които:

(1) най-малко 100 часа като командир на полет, ако кандидатът притежава поне CPL(H); или

(2) най-малко 200 часа като командир на полет, ако кандидатът притежава поне PPL(H) и отговаря на изискванията за теоретични познания за CPL;

г) за FI(As), да има 500 часа полетно време като командир на полет на дирижабли, от които 400 часа трябва да са като командир на полет, притежаващ CPL(As);

▼M3

д) за FI(S), да има 100 часа полетно време и 200 излитания като командир на полет на планери. Освен това, ако кандидатът иска да провежда летателно обучение на TMG, той трябва да има 30 часа полетно време като командир на полет на TMG и допълнителна оценка на компетентността на TMG в съответствие с FCL.935 с FI, квалифициран съгласно FCL.905.FI, буква и);

▼B

е) за FI (B), да има 75 часа полетно време на балони като командир на полет, от които поне 15 часа трябва да са на класа балон, на който ще се провежда летателното обучение.

FCL.930.FI    FI — Курс на обучение

а)

Кандидатите за сертификат за FI в рамките на 6-те месеца, предхождащи началото на курса, трябва да са минали специална предварителна летателна проверка с FI, квалифициран в съответствие с FCL.905.FI, буква и), чиято цел е да се оцени способността им да преминат курса. Тази предварителна летателна проверка се основава на проверката на професионалната подготовка за квалификации за клас и тип, както е посочено в допълнение 9 към настоящата част.

б)

Курсът на обучение за FI трябва да включва:

(1) 25 часа преподаване и обучение;

(2) 

i) в случая на FI (A), (H) и (As), най-малко 100 часа теоретична подготовка, включително текущи проверки за напредъка;

ii) в случая на FI(B) или FI(S), най-малко 30 часа теоретична подготовка, включително текущи проверки за напредъка;

(3) 

i) в случая на FI (A) и (H), най-малко 30 часа летателно обучение, от които 25 часа трябва да са с инструктор, от които 5 часа могат да бъдат проведени на FFS, FNPT I или II, или FTD 2/3;

ii) в случая на FI(As), най-малко 20 часа летателно обучение, от които 15 часа трябва да са с инструктор;

iii) в случая на FI(S), най-малко 6 часа или 20 излитания летателно обучение;

iv) в случая на FI(S), които провеждат обучение на TMG, най-малко 6 часа летателно обучение с инструктор на TMG;

▼M3

v) в случая на FI (B), най-малко 3 часа летателно обучение, в т.ч. 3 излитания.

(4) Когато кандидатстват за сертификат за FI за друга категория ВС, на пилотите, които притежават или са притежавали FI(A), (H) или (As) се признават 55 часа към изискването, посочено в буква б), точка (2), точка i) или 18 часа към изискванията, посочени в буква б), точка (2), точка ii).

▼B

FCL.940.FI    FI — Потвърждаване на валидността и подновяване

а)

За потвърждаване на валидността на сертификат за FI притежателят трябва да изпълни 2 от следните 3 изисквания:

(1) да извърши:

i) в случая на FI(A) и (H) — най-малко 50 часа летателно обучение на съответната категория ВС по време на срока на валидност на сертификата като FI, TRI, CRI, IRI, MI или проверяващ. Когато трябва да се потвърди валидността на правата за обучаване за IR, 10 от тези часове трябва да са летателно обучение за IR и трябва да бъдат извършени през последните 12 месеца, предхождащи датата на изтичане срока на валидност на сертификата за FI;

ii) в случая на FI(As) — най-малко 20 часа летателно обучение на дирижабли като FI, IRI или проверяващ по време на срока на валидност на сертификата. Когато трябва да се потвърди валидността на правата за обучаване за IR, 10 от тези часове трябва да са летателно обучение за IR и трябва да бъдат извършени през последните 12 месеца, предхождащи датата на изтичане срока на валидност на сертификата за FI;

iii) в случая на FI(S) — най-малко 30 часа или 60 излитания летателно обучение на планери, мотопланери или TMG като FI или проверяващ по време на срока на валидност на сертификата;

iv) в случая на FI(B) — най-малко 6 часа летателно обучение на балони като FI или проверяващ по време на срока на валидност на сертификата.

(2) да присъства на опреснителен семинар за инструктори по време на срока на валидност на сертификата за FI;

(3) да премине оценка на компетентността в съответствие с FCL.935 в рамките на дванадесетте месеца преди датата на изтичане срока на валидност на сертификата за FI.

б)

За най-малко всяко второ последващо потвърждаване на валидността в случая на FI(A) или FI(H) или всяко трето потвърждаване на валидността в случая на FI(As), (S) и (B) притежателят трябва да премине оценка на компетентността в съответствие с FCL.935.

в)

Подновяване. Ако срокът на валидност на сертификата за FI е изтекъл, в срок от 12 месеца преди подновяването кандидатът трябва:

(1) да присъства на опреснителен семинар за инструктор;

(2) да премине оценка на компетентността в съответствие с FCL.935.

РАЗДЕЛ 4

Специални изисквания за инструктор за квалификация за тип — TRI

FCL.905.TRI    TRI — Права и условия

Правата на TRI са да обучава за:

▼M3

а) потвърждаване на валидността и подновяване на EIR или IR, при условие че TRI притежава валидна IR;

▼B

б) издаване на сертификат за TRI или SFI, при условие че притежателят има 3 години опит като TRI; и

в) в случая на TRI за еднопилотни самолети:

(1) издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификации за тип за еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики, когато кандидатът иска права за еднопилотна експлоатация.

Правата на TRI(SPA) могат да бъдат разширени за летателно обучение за квалификации за тип еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики за многопилотна експлоатация, при условие че TRI:

i) притежава сертификат за MCCI; или

ii) притежава или е притежавал сертификат за TRI за многопилотни самолети.

(2) курса за MPL за основната фаза, при условие че правата му са разширени за многопилотна експлоатация и притежава или е притежавал сертификат за FI(A) или IRI(A).

г) в случая на TRI за многопилотни самолети:

(1) издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификации за тип за:

i) многопилотни самолети;

ii) еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики, когато кандидатът иска права за многопилотна експлоатация.

(2) обучение по MCC;

(3) курса за MPL за основната, междинната и напредналата фаза, при условие че за основната фаза притежават или са притежавали сертификат за FI(A) или IRI(A);

д) в случая на TRI за вертолети:

(1) издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификации за тип за вертолети;

(2) обучение по MCC, при условие че притежава квалификация за тип многопилотни вертолети;

(3) разширяване на правата на IR(H) еднодвигателни вертолети за IR(H) многодвигателни вертолети;

е) в случая на TRI за ВС, задвижвани от силова установка:

(1) издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификации за тип ВС, задвижвани от силова установка;

(2) обучение по MCC.

FCL.910.TRI    TRI — Ограничени права

а)

Общи положения. Ако обучението за TRI се провежда само на FFS, правата на TRI са ограничени до обучение на FFS.

В този случай TRI може да провежда полети в рейсови условия под наблюдение, при условие че курсът за TRI включва допълнително обучение за тази цел.

▼M4

б)

TRI за самолети и за въздухоплавателни средства, различни от вертолети, използващи силова установка за създаване на подемна сила — TRI(A) и TRI(PL). Правата на TRI са ограничени до типа самолет или въздухоплавателно средство, различно от вертолет, използващо силова установка за създаване на подемна сила, на който са проведени обучението и оценката на компетентността. Освен ако не е определено друго в данните за експлоатационна годност в съответствие с Част-21, правата на TRI се разширяват за допълнителни типове, когато TRI:

(1) в рамките на 12 месеца, непосредствено предхождащи кандидатстването, е изпълнил поне 15 полетни сектора, включително излитания и кацания на съответния тип въздухоплавателно средство, от които 7 сектора могат да бъдат изпълнени на FFS;

(2) е завършил техническото обучение и летателната подготовка на съответния курс за TRI;

(3) е преминал съответните раздели от оценката на компетентността съгласно FCL.935, за да демонстрира пред FIE или TRE, квалифициран в съответствие с подчаст К, способността си да подготвя пилоти до нивото, необходимо за придобиване на квалификационен клас за тип, включително предполетна, следполетна и теоретична подготовка.

в)

TRI за вертолети — TRI(H).

(1) Правата на TRI(H) са ограничени до типа вертолет, на който е проведена проверката на уменията за издаване на сертификат за TRI. Освен ако не е определено друго в данните за експлоатационна годност в съответствие с Част-21, правата на TRI се разширяват за допълнителни типове, когато TRI:

i) е завършил отговарящата на типа техническа част от курса за TRI на съответния тип вертолет или FSTD, представящ този тип;

ii) е провел поне 2 часа летателна подготовка на съответния тип под наблюдението на подходящо квалифициран TRI(H); и

iii) е преминал съответните раздели от оценката на компетентността съгласно FCL.935, за да демонстрира пред FIE или TRE, квалифициран в съответствие с подчаст К, способността си да обучава пилоти до нивото, необходимо за придобиване на квалификационен клас за тип, включително предполетна, следполетна и теоретична подготовка.

▼B

(2) Преди разширяването на правата на TRI(H) от еднопилотни на многопилотни на същия тип вертолети, притежателят трябва да има поне 100 часа многопилотна експлоатация на този тип.

г)

Независимо от разпоредбите на горните параграфи, притежателите на сертификат за TRI, които са придобили квалификация за тип съгласно FCL.725, буква д), имат право техните права на TRI да бъдат разширени за този нов тип ВС.

FCL.915.TRI    TRI — Предварителни условия

Кандидатът за сертификат за TRI трябва:

а) да притежава CPL, MPL или ATPL свидетелство за летателна правоспособност на съответната категория ВС;

б) за сертификат TRI(MPA):

(1) да има 1 500 часа полетно време като пилот на многопилотни самолети; и

(2) през последните 12 месеца преди датата на кандидатстване да е изпълнил 30 маршрутни сектора, включително излитания и кацания, като командир на полет или втори пилот на съответния тип самолет, от които 15 сектора могат да бъдат изпълнени на FFS, представящ този тип;

в) за сертификат TRI(SPA):

(1) през последните 12 месеца преди датата на кандидатстване да е изпълнил 30 маршрутни сектора, включително излитания и кацания, като командир на полет на съответния тип самолет, от които 15 сектора могат да бъдат изпълнени на FFS, представящ този тип; и

(2) 

i) да има най-малко 500 часа полетно време като пилот на самолети, включително 30 часа като командир на полет на съответния тип самолет; или

ii) да притежава или да е притежавал сертификат за FI за многодвигателни самолети с права за IR(A);

г) за TRI(H):

(1) за сертификат за TRI(H) за еднопилотни еднодвигателни вертолети — да има 250 часа като пилот на вертолети;

(2) за сертификат за TRI(H) за еднопилотни многодвигателни вертолети — да има 500 часа като пилот на вертолети, включително 100 часа като командир на полет на еднопилотни многодвигателни вертолети;

(3) за сертификат за TRI(H) за многопилотни вертолети — да има 1 000 часа полетно време като пилот на вертолети, в т. ч.:

i) 350 часа като пилот на многопилотни вертолети; или

ii) за кандидати, които вече притежават сертификат за TRI(H) за еднопилотни многодвигателни вертолети — 100 часа като пилот на този тип при многопилотна експлоатация.

(4) На притежателите на сертификат за FI(H) се признава изцяло покриването на изискванията, посочени в точки 1 и 2, за съответния еднопилотен вертолет;

д) за TRI(PL):

(1) да има 1 500 часа полетно време като пилот на многопилотни самолети, ВС, задвижвани от силова установка, или многопилотни вертолети; и

(2) през последните 12 месеца преди кандидатстването да е изпълнил 30 маршрутни сектора, включително излитания и кацания, като командир на полет или втори пилот на съответния тип ВС, задвижвано от силова установка, от които 15 сектора могат да бъдат изпълнени на FFS, представящ този тип.

FCL.930.TRI    TRI — Курс на обучение

а)

Курсът за TRI включва най-малко:

(1) 25 часа преподаване и обучение;

(2) 10 часа техническа подготовка, включително преговор на техническите познания, подготовка на плана на занятието и развитие на умения за обучение в класната стая/на симулатор;

(3) 5 часа летателно обучение на съответното ВС или симулатор, представящ това ВС, за еднопилотни ВС и 10 часа за многопилотни ВС или симулатор, представящ това ВС.

б)

На кандидати, които притежават или са притежавали сертификат за инструктор, се признава изцяло покриването на изискванията, посочени в буква а), точка 1.

в)

На кандидат за сертификат за TRI, който притежава сертификат за SFI за съответния тип, се признава изцяло покриването на изискванията на настоящия параграф за издаване на сертификат за TRI, ограничен до летателно обучение на симулатори.

FCL.935.TRI    TRI — Оценка на компетентността

Ако оценката на компетентността за TRI се провежда на FFS, сертификатът за TRI е ограничен до летателно обучение на FFS.

Ограничението отпада, когато TRI премине на ВС оценката на компетентността.

FCL.940.TRI    TRI — Потвърждаване на валидността и подновяване

а)    Потвърждаване на валидността.

(1) Самолети. За потвърждаване на валидността на сертификат за TRI(A) кандидатът трябва да е изпълнил 1 от следните 3 изисквания през последните 12 месеца, предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на сертификата:

i) да е провел една от следните части от пълен курс за обучение за квалификация за тип: сесия на симулатор с продължителност най-малко 3 часа или 1 въздушно упражнение от поне 1 час, съдържащо минимум 2 излитания и кацания;

ii) да премине опреснително обучение за инструктори като TRI в ATO;

iii) да премине оценка на компетентността в съответствие с FCL.935.

(2) Вертолети и ВС, задвижвани от силова установка. За потвърждаване на валидността на сертификат за TRI (H) или TRI(PL) кандидатът трябва да е изпълнил 2 от следните 3 изисквания в рамките на срока на валидност на сертификата за TRI:

i) да има 50 часа летателно обучение на всеки един от типовете ВС, за които притежава права на инструктор, или на FSTD, представящ тези типове, от които поне 15 часа трябва да са през последните 12 месеца, предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на сертификата за TRI.

В случая на TRI(PL) тези часове летателно обучение трябва да са изпълнени като TRI или проверяващ за квалификация за тип (TRE), или SFI или проверяващ на полетен симулатор (SFE). В случая на TRI(H) полетното време като FI, инструктор за полети по прибори (IRI), инструктор за обучение в симулатор (STI) или като какъвто и да е проверяващ също се признава за тази цел;

ii) да премине опреснително обучение за инструктори като TRI в ATO;

iii) да премине оценка на компетентността в съответствие с FCL.935.

(3) За най-малко всяко второ потвърждаване на валидността на сертификата за ТRI притежателят трябва да премине оценка на компетентността в съответствие с FCL.935.

(4) Ако кандидат притежава сертификат за TRI за повече от един тип ВС в рамките на същата категория, оценката на компетентността, премината на един от тези типове, потвърждава валидността на сертификата за TRI за останалите типове, притежавани в рамките на същата категория ВС.

(5) Специални изисквания за потвърждаване на валидността на TRI(H). На TRI(H), който притежава сертификат за FI(H) за съответния тип, се признава изцяло покриването на изискванията, посочени в буква а) по-горе. В този случай сертификатът за TRI(H) е валиден до датата на изтичане срока на валидност на сертификата за FI(H).

б)    Подновяване.

(1) Самолети. Ако срокът на валидност на сертификата за TRI (A) е изтекъл, кандидатът трябва:

i) през последните 12 месеца преди кандидатстването да е изпълнил най-малко 30 маршрутни сектора, включително излитания и кацания на съответния тип ВС, от които не повече от 15 сектора могат да бъдат изпълнени на полетен симулатор;

ii) да е преминал съответните части от курса за TRI в одобрена АТО;

iii) да е провел като част от пълен курс за квалификация за тип най-малко 3 часа летателно обучение на съответния тип самолет под наблюдението на TRI(А).

(2) Вертолети и ВС, задвижвани от силова установка. Ако срокът на валидност на сертификата за TRI (H) или TRI(PL) е изтекъл, в срок от 12 месеца преди подновяването кандидатът трябва:

i) да премине опреснително обучение за инструктори като TRI в ATO, който покрива съответните дисциплини от курса за TRI; и

ii) да премине оценка на компетентността в съответствие с FCL.935 за всеки от типовете ВС, за които иска подновяване на правата на инструктор.

РАЗДЕЛ 5

Специални изисквания за инструктор за квалификация за клас — CRI

FCL.905.CRI    CRI — Права и условия

а)

Правата на CRI са да обучава за:

▼M3

(1) издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификация за клас или тип за еднопилотни самолети, с изключение на еднопилотните сложни самолети с високи летателни характеристики, когато кандидатът иска права за еднопилотна експлоатация;

▼B

(2) квалификация за теглене или фигурен пилотаж за категория самолети, при условие че CRI притежава съответната квалификация и е демонстрирал на FI, квалифициран в съответствие с FCL.905.FI, буква и), способността да обучава за тази квалификация;

▼M4

(3) LAPL(А) — Разширяване на правата за друг клас или вариант самолет

▼B

б)

Правата на CRI са ограничени до класа или типа самолет, на който е проведена оценката на компетентността на инструктора. Правата на CRI се разширяват за други класове или типове, когато през последните 12 месеца CRI е изпълнил:

(1) 15 часа полетно време като командир на полет на самолети от съответния клас или тип;

(2) един тренировъчен полет от дясната седалка под наблюдението на друг CRI или FI, квалифициран за този клас или тип, който заема другата пилотска седалка.

▼M3

в)

Кандидатите за CRI на многодвигателни самолети, които притежават сертификат за CRI на еднодвигателни самолети, трябва да са изпълнили предварителните условия за CRI, установени в FCL.915.CRI, буква а), и изискванията, посочени в FCL.930.CRI, буква а), параграф 3 и FCL.935.

▼B

FCL.915.CRI    CRI — Предварителни условия

Кандидатът за сертификат за CRI трябва да има най-малко:

а) за многодвигателни самолети:

(1) 500 часа полетно време като пилот на самолети;

(2) 30 часа като командир на полет на съответния клас или тип самолет;

б) за еднодвигателни самолети:

(1) 300 часа полетно време като пилот на самолети;

(2) 30 часа като командир на полет на съответния клас или тип самолет.

FCL.930.CRI    CRI — Курс на обучение

а)

Курсът на обучение за CRI включва поне:

(1) 25 часа преподаване и обучение;

(2) 10 часа техническа подготовка, включително преговор на техническите познания, подготовка на плана на занятието и развитие на умения за обучение в класната стая/на симулатор;

(3) 5 часа летателно обучение на многодвигателни самолети или 3 часа летателно обучение на еднодвигателни самолети, проведено от FI(A), квалифициран в съответствие с FCL.905.FI, буква и).

б)

На кандидати, които притежават или са притежавали сертификат за инструктор, се признава изцяло покриването на изискванията, посочени в буква а), точка 1.

FCL.940.CRI    CRI — Потвърждаване на валидността и подновяване

а)

За потвърждаване на валидността на сертификат за CRI през последните 12 месеца, предхождащи датата на изтичане на срока на валидност на сертификата за CRI, кандидатът трябва:

(1) да проведе най-малко 10 часа летателно обучение като CRI. Ако кандидатът има права за CRI на еднодвигателни и многодвигателни самолети, 10-те часа летателно обучение се разделят поравно между еднодвигателни и многодвигателни самолети; или

(2) да премине опреснително обучение като CRI в ATO; или

(3) да премине оценка на компетентността в съответствие с FCL.935 за многодвигателни или еднодвигателни самолети, според случая.

б)

За най-малко всяко второ потвърждаване на валидността на сертификата за CRI притежателят трябва да отговаря на изискването, посочено в буква а), точка 3.

в)

Подновяване. Ако срокът на валидност на сертификата за CRI е изтекъл, в срок от 12 месеца преди подновяването кандидатът трябва:

(1) да премине опреснително обучение като CRI в ATO;

(2) да премине оценката на компетентността, предвидена в FCL.935.

РАЗДЕЛ 6

Специални изисквания за инструктор за полети по прибори — IRI

FCL.905.IRI    IRI — Права и условия

▼M3

а)

Правата на IRI са да обучава за издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на EIR или IR на съответната категория ВС.

▼B

б)

Специални изисквания за курса за MPL. За да обучава за основната фаза на обучението на курс за MPL, IRI(A) трябва:

(1) да притежава IR за многодвигателни самолети; и

(2) да има най-малко 1 500 часа полетно време при експлоатация в многочленен екипаж.

(3) В случая на IRI, вече квалифициран да обучава по интегрирани курсове за ATP(A) или CPL(A)/IR, изискването, посочено в буква б), точка 2, може да бъде заменено със завършването на курса, предвиден в FCL.905.FI, буква й), точка 3.

FCL.915.IRI    IRI — Предварителни условия

Кандидатът за сертификат за IRI трябва:

а) за IRI(A):

(1) да има най-малко 800 часа полетно време при условията на IFR, от които поне 400 часа на самолети; и

▼M3

(2) в случая на кандидат за IRI(A) за многодвигателни самолети — да отговаря на изискванията, предвидени в FCL.915.CRI, буква а), FCL.930.CRI и FCL.935;

▼B

б) за IRI(H):

(1) да има най-малко 500 часа полетно време при условията на IFR, от които поне 250 часа полети по прибори на вертолети; и

(2) в случая на кандидат за IRI(H) за многопилотни вертолети — да отговаря на изискванията, предвидени в FCL.905.FI, буква ж), точка 3, подточка ii);

в) за IRI(As) — да има най-малко 300 часа полетно време при условията на IFR, от които поне 100 часа полети по прибори на дирижабли.

FCL.930.IRI    IRI — Курс на обучение

а)

Курсът на обучение за IRI включва поне:

(1) 25 часа преподаване и обучение;

(2) 10 часа техническа подготовка, включително преговор на теоретичните познания за полети по прибори, подготовка на плана на занятието и развитие на умения за обучение в класната стая;

(3) 

i) за IRI(A) — най-малко 10 часа летателно обучение на самолет, FFS, FTD 2/3 или FPNT II. В случая на кандидати, които притежават сертификат за FI(A), тези часове са намалени на 5;

ii) за IRI(H) — най-малко 10 часа летателно обучение на вертолет, FFS, FTD 2/3 или FPNT II/III;

iii) за IRI(As) — най-малко 10 часа летателно обучение на дирижабъл, FFS, FTD 2/3 или FNPT II.

б)

Летателното обучение се провежда от FI, квалифициран в съответствие с FCL.905.FI, буква и).

в)

На кандидати, които притежават или са притежавали сертификат за инструктор, се признава изцяло покриването на изискванията, посочени в буква а), точка 1.

FCL.940.IRI    IRI — Потвърждаване на валидността и подновяване

За потвърждаване на валидността и подновяване на сертификат за IRI притежателят трябва да отговаря на изискванията за потвърждаване на валидността и подновяване на сертификат за FI в съответствие с FCL.940.FI.

РАЗДЕЛ 7

Специални изисквания за инструктор за летателно обучение в симулатор — SFI

FCL.905.SFI    SFI — Права и условия

Правата на SFI са да провежда летателно обучение на симулатор в рамките на съответната категория ВС за:

а) издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на IR, при условие че притежава или е притежавал IR за съответната категория ВС и е завършил курс на обучение за IRI; и

б) в случая на SFI за еднопилотни самолети:

(1) издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификации за тип за еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики, когато кандидатът иска права за еднопилотна експлоатация.

Правата на SFI (SPA) могат да бъдат разширени за летателно обучение за квалификации за тип еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики за многопилотна експлоатация, при условие че:

i) притежава сертификат за MCCI; или

ii) притежава или е притежавал сертификат за TRI за многопилотни самолети; и

(2) при условие че правата на SFI(SPA) са разширени за многопилотна експлоатация в съответствие с точка 1:

i) MCC;

ii) курса за MPL за основната фаза.

в) в случая на SFI за многопилотни самолети:

(1) издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификации за тип за:

i) многопилотни самолети;

ii) еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики, когато кандидатът иска права за многопилотна експлоатация;

(2) MCC;

(3) курса за MPL за основната, междинната и напредналата фаза, при условие че за основната фаза притежава или е притежавал сертификат за FI(A) или IRI(A).

г) в случая на SFI за вертолети:

(1) издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на квалификации за тип вертолети;

▼M3

(2) обучение по MCC, когато SFI има права да обучава за многопилотни вертолети.

▼B

FCL.910.SFI    SFI — Ограничени права

Правата на SFI са ограничени за FTD 2/3 или FFS на типа ВС, на който е проведен курсът на обучение за SFI.

Правата могат да бъдат разширени за други FSTD, представящи допълнителни типове от същата категория ВС, когато притежателят:

а) е завършил успешно частта за симулатор от съответния курс за квалификация за тип; и

б) е провел като част от пълен курс за квалификация за тип най-малко 3 часа летателно обучение за функциите на SFI на съответния тип ВС под наблюдението и одобрението на TRE, квалифициран за тази цел.

FCL.915.SFI    SFI — Предварителни условия

Кандидатът за сертификат за SFI трябва:

а) да притежава или да е притежавал CPL, MPL или ATPL за съответната категория ВС;

б) през последните 12 месеца преди кандидатстването да е преминал проверка на професионалната подготовка за придобиване на квалификация за конкретния тип ВС на FFS, представящ съответния тип; и

в) допълнително за SFI(A) за многопилотни самолети или SFI(PL):

(1) да има най-малко 1 500 часа полетно време като пилот на многопилотни самолети или ВС, задвижвани от силова установка, според случая;

(2) през последните 12 месеца преди кандидатстването да е изпълнил като пилот или наблюдател (observer) най-малко:

i) 3 маршрутни сектора в пилотската кабина на съответния тип ВС; или

ii) 2 сесии обучение на симулатор за изпълнение на полети, симулиращи рейсови условия, проведени от квалифициран летателен екипаж в пилотската кабина на съответния тип ВС. Тези сесии на симулатор трябва да включват 2 полета от поне 2 часа всеки между 2 различни летища и свързаните с тях предполетно планиране и разбор на полета.

г) допълнително за SFI(A) за еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики:

(1) да има най-малко 500 часа полетно време като командир на полет на еднопилотни самолети;

(2) да притежава или да е притежавал квалификация IR(A) за многодвигателни самолети; и

(3) да отговаря на изискванията, предвидени в буква в), точка 2.

д) допълнително за SFI(H):

(1) през последните 12 месеца преди кандидатстването да е изпълнил като пилот или наблюдател (observer) най-малко 1 час полетно време в пилотската кабина на съответния тип; и

(2) в случая на многопилотни вертолети, най-малко 1 000 часа летателен опит като пилот на вертолети, включително поне 350 часа като пилот на многопилотни вертолети;

(3) в случая на еднопилотни многодвигателни вертолети да има 500 часа като пилот на вертолети, включително 100 часа като командир на полет на еднопилотни многодвигателни вертолети;

(4) в случая на еднопилотни еднодвигателни вертолети да има 250 часа като пилот на вертолети.

FCL.930.SFI    SFI — Курс на обучение

а)

Курсът на обучение за SFI включва:

(1) частта за FSTD от приложимия курс за квалификация за тип;

(2) съдържанието на курса за TRI.

б)

На кандидат за сертификат за SFI, който притежава сертификат за TRI за съответния тип, се признава изцяло покриването на изискванията на настоящия параграф.

FCL.940.SFI    SFI — Потвърждаване на валидността и подновяване

а)

Потвърждаване на валидността. За потвърждаване на валидността на сертификат за SFI кандидатът трябва да е изпълнил 2 от следните 3 изисквания в рамките на срока на валидност на сертификата за SFI:

(1) да има 50 часа като инструктор или проверяващ на FSTD, от които поне 15 часа трябва да са през последните 12 месеца, предхождащи датата на изтичане срока на валидност на сертификата за SFI;

(2) да премине опреснително обучение като SFI в ATO;

(3) да премине съответните раздели от оценката на компетентността в съответствие с FCL.935.

б)

Освен това, кандидатът трябва да е преминал проверките на професионалната подготовка за придобиване на квалификация за конкретните типове ВС на FFS, представящ типовете, за които се притежават правата.

в)

За най-малко всяко второ потвърждаване на валидността на сертификат за SFI притежателят трябва да отговаря на изискването, посочено в буква а), точка 3.

г)

Подновяване. Ако срокът на валидност на сертификата за SFI е изтекъл, в срок от 12 месеца преди кандидатстването кандидатът трябва:

(1) да завърши частта за симулатор от курса на обучение за SFI;

(2) да изпълни изискванията, предвидени в буква а), точки 2 и 3.

РАЗДЕЛ 8

Специални изисквания за инструктор за обучение по взаимодействие в многочленен екипаж — MCCI

FCL.905.MCCI    MCCI — Права и условия

а)

Правата на MCCI са да провежда летателно обучение по време на:

(1) практическата част от курсове по MCC, когато не са съчетани с обучение за придобиване на квалификация за тип; и

(2) в случая на MCCI(A) — основната фаза на интегрирания курс за обучение за MPL, при условие че притежава или е притежавал сертификат за FI(A) или IRI(A).

FCL.910.MCCI    MCCI — Ограничени права

Правата на притежател на сертификат за MCCI са ограничени за FNPT II/III MCC, FTD 2/3 или FFS, на които е проведен курсът на обучение по MCCI.

Правата могат да бъдат разширени за други FSTD, представящи допълнителни типове ВС, когато притежателят е завършил практическото обучение от курса по MCCI на този тип FNPT II/III MCC, FTD 2/3 или FFS.

FCL.915.MCCI    MCCI — Предварителни условия

Кандидатът за сертификат за MCCI трябва:

а) да притежава или да е притежавал CPL, MPL или ATPL за съответната категория ВС;

б) да има най-малко:

▼M3

(1) в случая на самолети, дирижабли и ВС, задвижвани от силова установка — 1 500 часа летателен опит като пилот при многопилотна експлоатация;

▼B

(2) в случая на вертолети — 1 000 часа летателен опит като пилот при експлоатация в многочленен екипаж, от които поне 350 часа на многопилотни вертолети.

FCL.930.MCCI    MCCI — Курс на обучение

а)

Курсът на обучение по MCCI включва поне:

(1) 25 часа преподаване и обучение;

(2) техническа подготовка, свързана с типа FSTD, на който кандидатът иска да обучава;

(3) 3 часа практическо обучение, което може да е летателно обучение или обучение по MCC на съответния FNPT II/III MCC, FTD 2/3 или FFS под наблюдението на TRI, SFI или MCCI, определен за тази цел от ATO. Тези часове летателно обучение под наблюдение трябва да включват оценката на компетентността на кандидата, описана в FCL.920.

б)

На кандидати, които притежават или са притежавали сертификат за FI, TRI, CRI, IRI или SFI, се признава изцяло покриването на изискванията, посочени в буква а), точка 1.

FCL.940.MCCI    MCCI — Потвърждаване на валидността и подновяване

а)

За потвърждаване на валидността на сертификата за MCCI кандидатът трябва да е изпълнил изискванията, посочени в FCL.930.MCCI, буква а), точка 3, на съответния тип FNPT II/III, FTD 2/3 или FFS през последните 12 месеца от срока на валидност на сертификата за MCCI.

б)

Подновяване. Ако срокът на валидност на сертификата за MCCI е изтекъл, кандидатът трябва да изпълни изискванията, посочени в FCL.930.MCCI, буква а), точки 2 и 3, на съответния тип FNPT II/III MCC, FTD 2/3 или FFS.

РАЗДЕЛ 9

Специални изисквания за инструктор за обучение в симулатор — STI

FCL.905.STI    STI — Права и условия

а)

Правата на STI са да провежда летателно обучение на симулатор на съответната категория ВС за:

(1) издаване на свидетелство за правоспособност;

(2) издаване, потвърждаване на валидността и подновяване на IR и квалификация за клас или тип за еднопилотни ВС, с изключение на еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики.

б)

Допълнителни права за STI(A). Правата на STI(A) включват летателно обучение на симулатор по време на обучението по основни летателни умения от интегрирания курс за МРL.

FCL.910.STI    STI — Ограничени права

Правата на STI са ограничени за FNPT II/III, FTD 2/3 или FFS, на които е проведен курсът на обучение за STI.

Правата могат да бъдат разширени за други FSTD, представящи допълнителни типове ВС, когато притежателят:

а) е завършил частта за FFS от курса за TRI на съответния тип;

б) през последните 12 месеца преди кандидатстването е преминал проверка на професионалната подготовка за квалификация за конкретния тип ВС на FFS, представящ съответния тип;

в) по време на курс за квалификация за тип е преминал поне една сесия на FSTD, свързана със задълженията на STI, с минимална продължителност от 3 часа на съответния тип ВС, под наблюдението на проверяващ на полетен инструктор (FIE).

FCL.915.STI    STI — Предварителни условия

Кандидатът за сертификат за STI трябва:

а) да притежава или да е притежавал през последните 3 години преди кандидатстването свидетелство за летателна правоспособност и права за инструктор, подходящи за курса, в който ще се провежда обучението;

б) през последните 12 месеца преди кандидатстването да е преминал успешно на FNPT съответната проверка на професионалната подготовка за квалификацията за клас или тип.

Кандидат за STI(A), който иска да обучава само на BITD, трябва да премине само упражненията, подходящи за проверка на уменията за придобиване на PPL(A);

в) освен това, за STI(H) — през последните 12 месеца преди кандидатстването да е изпълнил като наблюдател (observer) най-малко 1 час полетно време в пилотската кабина на съответния тип вертолет.

FCL.930.STI    STI — Курс на обучение

а)

Курсът на обучение за STI се състои от най-малко 3 часа летателно обучение за функциите на STI на FFS, FTD 2/3 или FNPT II/III под наблюдението на FIE. Тези часове летателно обучение под наблюдение трябва да включват оценката на компетентност на кандидата, описана в FCL.920.

Кандидатите за STI(A), които искат да обучават само на BITD, трябва да преминат летателното обучение на BITD.

б)

За кандидатите за STI(H) курсът трябва да включва и частта за FFS от съответния курс за TRI.

FCL.940.STI    Потвърждаване на валидността и подновяване на сертификата за STI

а)

Потвърждаване на валидността. За потвърждаване на валидността на сертификата за STI през последните 12 месеца от срока на валидност на сертификата за STI кандидатът трябва:

(1) да е провел най-малко 3 часа летателно обучение на FFS или FNPT II/III, или BITD като част от пълен курс за CPL, IR, PPL или квалификация за клас или тип; и

(2) да е преминал на FFS, FTD 2/3 или FNPT II/III, на който обичайно се провежда летателното обучение, съответните раздели на проверката на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящата част за съответния клас или тип ВС.

За STI(A), който провежда обучение само на BITD, проверката на професионалната подготовка трябва да включва само упражненията, подходящи за проверка на уменията за придобиване на PPL(A).

б)

Подновяване. Ако срокът на валидност на сертификата за STI е изтекъл, кандидатът трябва:

(1) да премине опреснително обучение като STI в ATO;

(2) да премине на FFS, FTD 2/3 или FNPT II/III, на който обичайно се провежда летателното обучение, съответните раздели на проверката на професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към настоящата част за съответния клас или тип ВС.

За STI(A), който провежда обучение само на BITD, проверката на професионалната подготовка трябва да включва само упражненията, подходящи за проверка на уменията за придобиване на PPL(A).

(3) да проведе по време на пълен курс за CPL, IR, PPL или квалификация за клас или тип най-малко 3 часа летателно обучение под наблюдение на FI, CRI(A), IRI или TRI(H), определен от ATO за тази цел. Поне 1 час летателно обучение трябва да бъде под наблюдение на FIE(A).

РАЗДЕЛ 10

Инструктор за квалификация за планински терени — MI

FCL.905.MI    MI — Права и условия

Правата на MI са да провежда летателно обучение за придобиване на квалификация за планински терени.

FCL.915.MI    MI — Предварителни условия

Кандидатът за сертификат за MI трябва:

а) да притежава сертификат за FI, CRI или TRI с права за еднопилотни самолети;

б) да притежава квалификация за планински терени.

FCL.930.MI    MI — Курс на обучение

а)

Курсът на обучение за MI трябва да включва оценката на компетентността на кандидата, описана в FCL.920.

б)

Преди курса кандидатите трябва са минали предварителна летателна проверка с MI, който притежава сертификат за FI, за да се оцени опитът и способността им да преминат курса на обучение.

▼M3

FCL.940.    Валидност на сертификата за MI

Сертификатът за MI е валиден, докато е валиден сертификатът за FI, TRI или CRI.

▼B

РАЗДЕЛ 11

Специални изисквания за инструктор за летателни изпитания — FTI

FCL.905.FTI    FTI — Права и условия

а)

Правата на инструктор за летателни изпитания (FTI) са да обучава, в рамките на съответната категория ВС, за:

(1) придобиване на квалификации за летателни изпитания от категория 1 или 2, при условие че притежава съответната категория квалификация за летателни изпитания;

(2) издаване на сертификат за FTI в рамките на съответната категория квалификация за летателни изпитания, при условие че инструкторът има най-малко 2 години опит като обучаващ за придобиване на квалификации за летателни изпитания.

б)

Правата на FTI, който притежава квалификация за летателни изпитания от категория 1, включват предоставяне на летателно обучение и във връзка с квалификации за летателни изпитания от категория 2.

FCL.915.FTI    FTI — Предварителни условия

Кандидатът за сертификат за FTI трябва:

а) да притежава квалификация за летателни изпитания, издадена в съответствие с FCL.820;

б) да има най-малко 200 часа летателни изпитания от категория 1 или 2.

FCL.930.FTI    FTI — Курс на обучение

а)

Курсът на обучение за FTI включва поне:

(1) 25 часа преподаване и обучение;

(2) 10 часа техническа подготовка, включително преговор на техническите познания, подготовка на плана на занятието и развитие на умения за обучение в класната стая/на симулатор;

(3) 5 часа практическо летателно обучение под наблюдението на FTI, квалифициран в съответствие с FCL.905.FTI, буква б). Тези часове летателно обучение трябва да включват оценката на компетентността на кандидата, описана в FCL.920.

б)

Признаване:

(1) На кандидати, които притежават или са притежавали сертификат за инструктор, се признава изцяло покриването на изискванията, посочени в буква а), точка 1.

(2) Освен това на кандидати, които притежават или са притежавали сертификат за FI или TRI за съответната категория ВС, се признава изцяло покриването на изискванията, посочени в буква а), точка 2.

FCL.940.FTI    FTI — Потвърждаване на валидността и подновяване

а)

Потвърждаване на валидността. За потвърждаване на валидността на сертификата за FTI кандидатът трябва да е изпълнил 1 от следните изисквания в рамките на срока на валидност на сертификата за FTI:

(1) да извърши най-малко:

i) 50 часа летателни изпитания, от които поне 15 часа през последните 12 месеца преди изтичане на срока на валидност на сертификата за FTI; и

ii) 5 часа летателно обучение за летателни изпитания през последните 12 месеца преди изтичане на срока на валидност на сертификата за FTI; или

(2) да премине опреснително обучение като FTI в ATO. Опреснителното обучение трябва да се основава на частта практическо летателно обучение от курса за FTI съгласно FCL.930.FTI, буква а), точка 3 и да включва поне 1 полет под наблюдението на FTI, квалифициран в съответствие с FCL.905.FTI, буква б).

б)

Подновяване. Ако срокът на валидност на сертификата за FTI е изтекъл, кандидатът трябва да премине опреснително обучение като FTI в ATO. Опреснителното обучение трябва да отговаря поне на изискванията, посочени в FCL.930.FTI, буква а), точка 3.

ПОДЧАСТ К

ПРОВЕРЯВАЩИ

РАЗДЕЛ 1

Общи изисквания

FCL.1000    Сертификати за проверяващи

а)

Общи положения. Притежателите на сертификат за проверяващ трябва:

(1) да притежават свидетелство за правоспособност, квалификация или сертификат равностойни на тези, за които са упълномощени да провеждат проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността, и правото да обучават за същите;

(2) да са квалифицирани да действат като командир на полет на ВС по време на проверка на уменията, проверка на професионалната подготовка или оценка на компетентността, когато се провеждат на ВС.

б)

Специални условия:

(1) В случай на въвеждане на ново ВС в държавите-членки или в авиопарка на даден оператор, когато не е възможно да се спазят изискванията, установени в настоящата подчаст, компетентният орган може да издаде специален сертификат, даващ права за провеждане на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка. Този сертификат трябва да е ограничен до проверките на уменията и проверките на професионалната подготовка, необходими за въвеждането на новия тип ВС, и неговата валидност във всички случаи не може да е повече от 1 година.

(2) Притежателите на сертификата, издаден в съответствие с буква б), точка 1, които искат да кандидатстват за сертификат за проверяващ, трябва да отговарят на предварителните условия и изискванията за потвърждаване на валидността за тази категория проверяващ.

в)

Изпити извън територията на държавите-членки:

(1) Независимо от разпоредбите на буква а), в случай на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка, провеждани в ATO, която се намира извън територията на държавите-членки, компетентният орган на държавата-членка може да издаде сертификат за проверяващ на кандидат, който притежава свидетелство за летателна правоспособност, издадено от трета държава в съответствие с приложение 1 на ИКАО, при условие че кандидатът:

i) притежава свидетелство за правоспособност, квалификация или сертификат поне равностойни на тези, за които има право да провежда проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността, и във всички случаи поне CPL;

ii) отговаря на изискванията за издаване на съответния сертификат за проверяващ, установени в настоящата подчаст; и

iii) демонстрира пред компетентния орган адекватно ниво на познаване на европейските правила за авиационна безопасност, за да бъде в състояние да упражнява правата на проверяващ съгласно настоящата част.

(2) Посоченият в параграф 1 сертификат е ограничен до провеждане на проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка:

i) извън територията на държавите-членки; и

ii) за пилоти, които владеят достатъчно добре езика, на който се провежда проверката.

FCL.1005    Ограничаване на правата в случай на установени интереси

Проверяващите не може да провеждат:

а) проверки на уменията или оценки на компетентността за издаване на свидетелство за правоспособност, квалификация или сертификат на кандидати,

▼M4

(1) на които са предоставили над 25 % от летателната подготовка, необходима за свидетелството за правоспособност, квалификационния клас или сертификата, за които се провежда проверката на уменията или оценката на компетентността; или

▼B

(2) ако те са отговаряли за препоръката за проверката на уменията съгласно FCL.030, буква б);

б) проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността, ако считат, че е засегната тяхната обективност.

FCL.1010    Предварителни условия за проверяващи

Кандидатите за сертификат за проверяващ трябва да демонстрират:

а) съответните знания, обучение и подходящ опит, свързани с правата на проверяващ;

б) че през последните 3 години не са им налагани санкции, включително временно прекратяване, ограничения или отнемане на някои от техните свидетелства за правоспособност, квалификации или сертификати, издадени в съответствие с настоящата част, за неспазване на Основния регламент и правилата за неговото прилагане.

FCL.1015    Стандарти за проверяващи

а)

Кандидатите за сертификат за проверяващ преминават стандартизационен курс, организиран от компетентния орган или от ATO и одобрен от компетентния орган.

б)

Стандартизационният курс се състои от теоретична и практическа подготовка и включва най-малко:

(1) провеждането на 2 проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността за свидетелствата за правоспособност, квалификациите или сертификатите, за които кандидатът иска да получи права да провежда проверки и оценки;

(2) обучение относно приложимите изисквания, предвидени в настоящата част, и приложимите изисквания за летателна експлоатация, провеждането на проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка и оценки на компетентността и тяхното документиране и докладване;

(3) инструкции относно националните административни процедури, изискванията за защита на личните данни, отговорностите им, застрахователни събития и такси;

▼M3

(4) инструкции относно необходимостта от преразглеждане и прилагане на елементите в точка (3) при провеждането на проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността на кандидати, за които компетентният орган не е органът, издал сертификата на проверяващия; и

(5) инструкция за това как да получат достъп до тези национални процедури и изисквания на други компетентни органи, когато това е необходимо.

▼M3

в)

Притежателите на сертификати на проверяващи не провеждат проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността на кандидати, за които компетентният орган не е органът, издал сертификата на проверяващия, освен ако те са направили преглед на най-новата налична информация, съдържаща съответните национални процедури на компетентния орган на кандидата.

▼B

FCL.1020    Оценка на компетентността на проверяващите

Кандидатите за сертификат за проверяващ трябва да демонстрират своята компетентност на инспектор от компетентния орган или старши проверяващ, специално упълномощен за това от компетентния орган, който отговаря за сертификата на проверяващия, чрез провеждане в ролята на проверяващ на проверка на уменията, проверка на професионалната подготовка или оценка на компетентността, за които се искат права, включително инструкции, провеждане на проверка на уменията, проверка на професионалната подготовка или оценка на компетентността, и оценка на лицето, което се проверява или оценява, разбор и документиране.

FCL.1025    Валидност, потвърждаване на валидността и подновяване на сертификати за проверяващи

а)

Валидност. Сертификатът за проверяващ е с валидност 3 години.

б)

Потвърждаване на валидността. Валидността на сертификата за проверяващ се потвърждава, когато по време на валидността на сертификата притежателят:

(1) е провел всяка година най-малко 2 проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността;

(2) през последната година от срока на валидност е преминал опреснителен семинар за проверяващи, организиран от компетентния орган или от ATO и одобрен от компетентния орган;

(3) една от проверките на уменията или проверките на професионалната подготовка, проведени през последната година от срока на валидност съгласно точка 1, е оценена от инспектор от компетентния орган или от старши проверяващ, специално упълномощен за това от компетентния орган, който отговаря за сертификата на проверяващия;

(4) когато кандидатът за потвърждаване на валидността притежава права за повече от една категория проверяващ, съчетано потвърждаване на валидността на всички права на проверяващ може да бъде постигнато, ако кандидатът отговаря на изискванията, посочени в буква б), точки 1 и 2 и FCL.1020, за една от категориите на притежавания сертификат за проверяващ, след съгласието на компетентния орган.

в)

Подновяване. Ако срокът на валидност на сертификата е изтекъл, кандидатите трябва да отговарят на изискванията, посочени в буква б), точка 2 и FCL.1020, преди да възобновят упражняването на правата, дадени им от сертификата.

г)

Валидността на сертификата за проверяващ се потвърждава или подновява, само ако кандидатът демонстрира продължаващо съответствие с изискванията, посочени в FCL.1010 и FCL.1030.

FCL.1030    Провеждане на проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка и оценки на компетентността

а)

Когато провежда проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка и оценки на компетентността, проверяващият трябва:

(1) да осигури комуникацията с кандидата да може да бъде установена без езикови бариери;

(2) да провери дали кандидатът отговаря на всички изисквания за квалификация, обучение и опит, посочени в настоящата част, за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на свидетелството за правоспособност, квалификацията или сертификата, за които се провежда проверката на уменията, проверката на професионалната подготовка или оценката на компетентността;

(3) да уведоми кандидата за последствията от предоставянето на непълна, неточна или невярна информация, свързана с неговото обучение и летателен опит.

б)

След завършване на проверката на уменията или проверката на професионалната подготовка проверяващият трябва:

(1) да информира кандидата за резултатите от проверката. В случай на частично преминаване или неуспешен резултат проверяващият информира кандидата, че не може да упражнява правата по квалификацията до цялостното успешно преминаване на проверката. Проверяващият определя изискванията за допълнително обучение и обяснява правото на кандидата да обжалва;

(2) в случай на успешно преминаване на проверка на професионалната подготовка или оценка на компетентността за потвърждаване на валидността или подновяване, да впише в свидетелството за правоспособност или сертификата на кандидата новата дата на изтичане на валидността на квалификацията или сертификата, ако е специално упълномощен за тази цел от компетентния орган, който отговаря за свидетелството за правоспособност на кандидата;

(3) да предостави на кандидата подписан доклад за проверката на уменията или проверката на професионалната подготовка и незабавно да представи копия от доклада на компетентния орган, който отговаря за свидетелството за правоспособност на кандидата, и на компетентния орган, който е издал сертификата на проверяващия. Този доклад трябва да включва:

i) декларация, че проверяващият е получил информация от кандидата относно неговия опит и обучение и е констатирал, че опитът и обучението отговарят на приложимите изисквания, посочени в настоящата част;

ii) потвърждение, че са извършени всички необходими маневри и упражнения, както и информация относно устния теоретичен изпит, когато е приложимо. Ако кандидатът не е преминал успешно някой елемент, проверяващият записва причините за тази оценка;

iii) резултатите от проверките или оценката на компетентността;

▼M3

iv) декларация, че проверяващият е прегледал и приложил националните процедури и изисквания на компетентния орган на кандидатстващото лице, ако компетентният орган, който отговаря за свидетелството на кандидата, не е органът, издал сертификата на проверяващия;

v) копие от сертификата на проверяващия, съдържащ обхвата на правата му в качеството му на проверяващ при проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка или оценки на компетентността на кандидати, за които компетентният орган не е органът, издал сертификата на проверяващия.

▼B

в)

Проверяващите съхраняват 5 години документите с подробна информация за всички извършени проверки на уменията, проверки на професионалната подготовка и оценки на компетентността и резултатите от тях.

г)

При поискване от страна на компетентния орган, който отговаря за сертификата на проверяващия, или на компетентния орган, който отговаря за свидетелството за правоспособност на кандидата, проверяващите представят всички документи и доклади и всяка друга информация, необходима за осъществяване на надзорни дейности.

РАЗДЕЛ 2

Специални изисквания за полетни проверяващи — FE

FCL.1005.FE    FE — Права и условия

а)

FE(A). Правата на FE за самолети са да провежда:

(1) проверки на уменията за издаване на PPL(A), както и проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за свързаните с него квалификации за клас и тип еднопилотни самолети, с изключение на еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики, при условие че проверяващият има най-малко 1 000 часа полетно време като пилот на самолети или TMG, включително поне 250 часа летателно обучение;

(2) проверки на уменията за издаване на CPL(A), както и проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за свързаните с него квалификации за клас и тип еднопилотни самолети, с изключение на еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики, при условие че проверяващият има най-малко 2 000 часа полетно време като пилот на самолети или TMG, включително поне 250 часа летателно обучение;

(3) проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за LAPL(A), при условие че проверяващият има най-малко 500 часа полетно време като пилот на самолети или TMG, включително поне 100 часа летателно обучение;

(4) проверки на уменията за придобиване на квалификация за планински терени, при условие че проверяващият има най-малко 500 часа полетно време като пилот на самолети или TMG, включително поне 500 излитания и кацания летателно обучение за квалификация за планински терени;

▼M3

(5) проверки на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността или подновяване на EIR, при условие че FE има най-малко 1 500 часа полетно време като пилот на самолети и отговаря на изискванията на FCL.1010.IRE, буква a), точка (2).

▼B

б)

FE(H). Правата на FE за вертолети са да провежда:

(1) проверки на уменията за издаване на PPL(H), както и проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за квалификации за тип еднопилотни, еднодвигателни вертолети, вписани в PPL(H), при условие че проверяващият има 1 000 часа полетно време като пилот на вертолети, включително поне 250 часа летателно обучение;

(2) проверки на уменията за издаване на CPL(H), както и проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за квалификации за тип еднопилотни, еднодвигателни вертолети, вписани в CPL(H), при условие че проверяващият има 2 000 часа полетно време като пилот на вертолети, включително поне 250 часа летателно обучение;

(3) проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за квалификации за тип еднопилотни, многодвигателни вертолети, вписани в PPL(H) или CPL(H), при условие че проверяващият отговаря на изискванията, посочени в точки 1 или 2, според случая, и притежава CPL(H) или ATPL(H) и, когато е приложимо, IR(H);

(4) проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за LAPL(H), при условие че проверяващият има най-малко 500 часа полетно време като пилот на вертолети, включително поне 150 часа летателно обучение.

в)

FE(As). Правата на FE за дирижабли са да провежда проверки на уменията за издаване на PPL(As) и CPL(As), както и проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за свързаните с тях квалификации за тип дирижабъл, при условие че проверяващият има 500 часа полетно време като пилот на дирижабли, включително 100 часа летателно обучение.

г)

FE(S). Правата на FE за планери са да провежда:

(1) проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за SPL и LAPL(S), при условие че проверяващият има 300 часа полетно време като пилот на планери или мотопланери, включително 150 часа или 300 излитания летателно обучение;

(2) проверки на професионалната подготовка за разширяване на правата на SPL за търговски операции, при условие че проверяващият има 300 часа полетно време като пилот на планери или мотопланери, включително 90 часа летателно обучение;

▼M3

(3) проверки на уменията за разширяване на правата на SPL или LAPL(S) за TMG, при условие че проверяващият има 300 часа полетно време като пилот на планери или мотопланери, включително 50 часа летателно обучение на TMG;

(4) проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за квалификация за планери, които извършват полети в облаците, при условие че проверяващият има 200 часа полетно време като пилот на планери или мотопланери, включително поне 5 часа или 25 полета летателно обучение за квалификация за планери, които извършват полети в облаците, или най-малко 10 часа полетно обучение за EIR или IR(A).

▼B

д)

FE(B). Правата на FE за балони са да провежда:

(1) проверки на уменията за издаване на BPL и LAPL(B), както и проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за разширяване на правата за друг клас или група балони, при условие че проверяващият има 250 часа полетно време като пилот на балони, включително 50 часа летателно обучение;

(2) проверки на професионалната подготовка за разширяване на правата на BPL за търговски операции, при условие че проверяващият има 300 часа полетно време като пилот на балони, от които 50 часа на същата група балони, за която се иска разширението. Тези 300 часа полетно време трябва да включват 50 часа летателно обучение.

FCL.1010.FE    FE — Предварителни условия

Кандидатът за сертификат за FE трябва да притежава:

сертификат за FI за съответната категория ВС.

РАЗДЕЛ 3

Специални изисквания за проверяващ за квалификация за тип — TRE

FCL.1005.TRE    TRE — Права и условия

а)

TRE(A) и TRE(PL). Правата на TRE за самолети или въздухоплавателни средства, задвижвани от силова установка, са да провежда:

(1) проверки на уменията за първоначално издаване на квалификации за тип за самолети или ВС, задвижвани от силова установка, според случая;

▼M3

(2) проверки на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността или подновяване на квалификации за тип, EIR и IR;

▼B

(3) проверки на уменията за издаване на ATPL(A);

(4) проверки на уменията за издаване на MPL, при условие че проверяващият отговаря на изискванията на FCL.925;

(5) оценки на компетентността за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на сертификат за TRI или SFI за съответната категория ВС, при условие че проверяващият има поне 3 години опит като TRE.

б)

TRE(H). Правата на TRE(H) са да провежда:

(1) проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на квалификации за тип вертолети;

(2) проверки на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността или подновяване на IR или за разширяване на правата на IR(H) от еднодвигателни вертолети за многодвигателни вертолети, при условие че TRE(H) притежава валидна IR(H);

(3) проверки на уменията за издаване на ATPL(H);

(4) оценки на компетентността за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на сертификат за TRI(H) или SFI(H), при условие че проверяващият има поне 3 години опит като TRE.

FCL.1010.TRE    TRE — Предварителни условия

а)

TRE(A) и TRE(PL). Кандидатите за сертификат за TRE за самолети или ВС, задвижвани от силова установка, трябва:

(1) в случая на многопилотни самолети или ВС, задвижвани от силова установка — да имат 1 500 часа полетно време като пилот на многопилотни самолети или ВС, задвижвани от силова установка, според случая, от които поне 500 часа трябва да са като командир на полет;

(2) в случая на еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики — да имат 500 часа полетно време като пилот на еднопилотни самолети, от които поне 200 часа трябва да са като командир на полет;

(3) да притежават CPL или ATPL и сертификат за TRI за съответния тип;

(4) за първоначално издаване на сертификат за TRE — да имат най-малко 50 часа летателно обучение като TRI, FI или SFI на съответния тип или FSTD, представящ този тип.

б)

TRE(H). Кандидатите за сертификат за TRE (H) за вертолети трябва:

(1) да притежават сертификат за TRI(H) или, в случая на еднопилотни еднодвигателни вертолети, валиден сертификат за FI(H) за съответния тип;

(2) за първоначално издаване на сертификат за TRE — да имат 50 часа летателно обучение като TRI, FI или SFI на съответния тип или FSTD, представящ този тип;

(3) в случая на многопилотни вертолети — да притежават CPL(H) или ATPL(H) и да имат 1 500 часа полетно време като пилот на многопилотни вертолети, от които поне 500 часа трябва да са като командир на полет;

(4) в случая на еднопилотни многодвигателни вертолети:

i) да имат 1 000 часа полетно време като пилот на вертолети, от които поне 500 часа трябва да са като командир на полет;

ii) да притежават CPL(H) или ATPL(H) и, когато е приложимо, валидна IR(H).

(5) в случая на еднопилотни еднодвигателни вертолети:

i) да имат 750 часа полетно време като пилот на вертолети, от които поне 500 часа трябва да са като командир на полет;

▼M3

ii) да притежават CPL(H) или ATPL(H).

▼B

(6) Преди разширяването на правата на TRE(H) от еднопилотни многодвигателни на многопилотни многодвигателни на същия тип вертолет, притежателят трябва да има поне 100 часа многопилотна експлоатация на този тип.

(7) В случая на кандидати за първи сертификат за TRE за многопилотни многодвигателни вертолети, изискването за 1 500 часа полетен опит на многопилотни вертолети, посочено в буква б), точка 3, може да се счита за изпълнено, ако имат 500 часа полетно време като командир на полет на многопилотен вертолет от същия тип.

РАЗДЕЛ 4

Специални изисквания за проверяващ за квалификация за клас — CRE

FCL.1005.CRE    CRE — Права

Правата на CRE са да провежда за еднопилотни самолети, с изключение на еднопилотните сложни самолети с високи летателни характеристики:

а) проверки на уменията за вписване на квалификации за клас и тип;

б) проверки на професионалната подготовка за:

(1) потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за клас и тип;

(2) потвърждаване на валидността и подновяване на квалификация за полети по прибори, при условие че CRE отговаря на изискванията на FCL.1010.IRE, буква а);

▼M3

(3) потвърждаване на валидността или подновяване на EIR, при условие че CRE има най-малко 1 500 часа полетно време като пилот на самолети и отговаря на изискванията на FCL.1010.IRE, буква a), точка (2).

▼M4

в) Проверки на уменията за разширяване на правата, давани съгласно LAPL(A), за друг клас или вариант самолет.

▼B

FCL.1010.CRE    CRE — Предварителни условия

Кандидатите за сертификат за CRE трябва да:

а) притежават CPL(A), MPL(A) или ATPL(A) с права за еднопилотно управление или да са го притежавали и да притежават PPL(A);

б) притежават сертификат за CRI за съответния клас или тип;

в) имат 500 часа полетно време като пилот на самолети.

РАЗДЕЛ 5

Специални изисквания за проверяващ за квалификация за полети по прибори — IRE

▼M3

FCL.1005.IRE    IRE — Права

Правата на притежателя на сертификат за IRE са да провежда проверки на уменията за издаване и да извършва проверки на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността или за подновяване на EIR или IR.

▼B

FCL.1010.IRE    IRE — Предварителни условия

а)

IRE(A). Кандидатите за сертификат за IRE за самолети трябва да притежават IRI(A) и да имат:

(1) 2 000 часа полетно време като пилот на самолети; и

(2) 450 часа полетно време по IFR, от които 250 часа като инструктор.

б)

IRE(H). Кандидатите за сертификат за IRE за вертолети трябва да притежават IRI(H) и да имат:

(1) 2 000 часа полетно време като пилот на вертолети; и

(2) 300 часа полетно време по прибори на вертолети, от които 200 часа като инструктор.

в)

IRE(As). Кандидатите за сертификат за IRE за дирижабли трябва да притежават IRI(As) и да имат:

(1) 500 часа полетно време като пилот на дирижабли; и

(2) 100 часа полетно време по прибори на дирижабли, от които 50 часа като инструктор.

РАЗДЕЛ 6

Специални изисквания за проверяващ на полетен симулатор — SFE

FCL.1005.SFE    SFE — Права и условия

а)

SFE(A) и SFE(PL). Правата на SFE за самолети или ВС, задвижвани от силова установка, са да провежда на FFS:

(1) проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за първоначално издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за тип за многопилотни самолети или за ВС, задвижвани от силова установка, в зависимост от случая;

(2) проверки на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността или за подновяване на квалификация за полети по прибори, при условие че SFE отговаря на изискванията на FCL.1010.IRE за съответната категория въздухоплавателно средство;

(3) проверки на уменията за издаване на ATPL(A);

(4) проверки на уменията за издаване на MPL, при условие че проверяващият отговаря на изискванията на FCL.925;

(5) оценки на компетентността за издаване, потвърждаване на валидността или за подновяване на сертификат за SFI за съответната категория въздухоплавателно средство, при условие че проверяващият има поне 3 години опит като SFE.

б)

SFE(H). Правата на SFE за вертолети са да провежда на FFS:

(1) проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на квалификация за тип; и

(2) проверки на професионалната подготовка за потвърждаване на валидността и подновяване на квалификация за полети по прибори, при условие че SFE отговаря на изискванията на FCL.1010.IRE, буква б);

(3) проверки на уменията за издаване на ATPL(H);

(4) проверки на уменията и проверки на професионалната подготовка за издаване, потвърждаване на валидността или подновяване на сертификат за SFI(H), при условие че проверяващият има поне 3 години опит като SFE.

FCL.1010.SFE    SFE — Предварителни условия

а)

SFE(A). Кандидатите за сертификат за SFE за самолети трябва да:

(1) притежават или да са притежавали ATPL(A), квалификация за клас или тип и сертификат за SFI (A) за съответния тип самолет;

(2) имат поне 1 500 часа полетно време като пилот на многопилотни самолети;

(3) за първоначалното издаване на сертификат за SFE — да имат поне 50 часа обучение в полетен симулатор като SFI(A) на съответния тип.

б)

SFE(H). Кандидатите за сертификат за SFE за вертолети трябва да:

(1) притежават или да са притежавали ATPL(H), квалификация за тип и сертификат за SFI(H) за съответния тип вертолети;

(2) имат поне 1 000 часа полетно време като пилот на многопилотни вертолети;

(3) за първоначалното издаване на сертификат за SFE — да имат поне 50 часа обучение в полетен симулатор като SFI(H) на съответния тип.

РАЗДЕЛ 7

Специални изисквания за проверяващ на полетен инструктор — FIE

FCL.1005.FIE    FIE — Права и условия

а)

FIE(A). Правата на FIE за самолети са да провежда оценки на компетентността за издаването, потвърждаването на валидността или подновяването на сертификати за FI(A), CRI(A), IRI(A) и TRI(A) за еднопилотни самолети, при условие че притежава съответния сертификат за инструктор.

б)

FIE (H). Правата на FIE за вертолети са да провежда оценки на компетентността за издаването, потвърждаването на валидността или подновяването на сертификати за FI(H), IRI(H) и TRI(H) за еднопилотни вертолети, при условие че притежава съответния сертификат за инструктор.

в)

FIE (As), (S), (B). Правата на FIE за планери, мотопланери, балони и дирижабли са да провежда оценки на компетентността за издаването, потвърждаването на валидността или подновяването на сертификати за инструктор за съответната категория въздухоплавателно средство, при условие че притежава съответния сертификат за инструктор.

FCL.1010.FIE    FIE — Предварителни условия

а)

FIE(A). Кандидатите за сертификат за FIE за самолети трябва да,

в случая на кандидати, които искат да провеждат оценки на компетентността:

(1) притежават съответния сертификат за инструктор, според случая;

(2) имат 2 000 часа полетно време като пилот на самолети или TMG; и

(3) имат не по-малко от 100 часа полетно време в обучение на кандидати за сертификат за инструктор.

б)

FIE (H). Кандидатите за сертификат за FIE за вертолети трябва да:

(1) притежават съответния сертификат за инструктор, според случая;

(2) имат 2 000 часа полетно време като пилот на вертолети;

(3) имат не по-малко от 100 часа полетно време в обучение на кандидати за сертификат за инструктор.

в)

FIE(As). Кандидатите за сертификат за FIE за дирижабли трябва да:

(1) имат 500 часа полетно време като пилот на дирижабъл;

(2) имат не по-малко от 20 часа полетно време в обучение на кандидати за сертификат за FI(AS);

(3) притежават съответния сертификат за инструктор.

г)

FIE(S). Кандидатите за сертификат за FIE за планери трябва да:

(1) притежават съответния сертификат за инструктор;

(2) имат 500 часа полетно време като пилот на планери или мотопланери;

(3) имат:

i) в случая на кандидати, които искат да провеждат оценки на компетентността за TMG — 10 часа или 30 излитания в обучение на кандидати за сертификат за инструктор за TMG;

ii) във всички останали случаи — 10 часа или 30 излитания в обучение на кандидати за сертификат за инструктор.

д)

FIE(B). Кандидатите за сертификат за FIE за балони трябва да:

(1) притежават съответния сертификат за инструктор;

(2) имат 350 часа полетно време като пилот на балони;

(3) имат 10 часа в обучение на кандидати за сертификат за инструктор.
Допълнение 1

Признаване на теоретични познания

▼M4

А.   ПРИЗНАВАНЕ НА ТЕОРЕТИЧНИ ПОЗНАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ — ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИРАВНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА И ПРИРАВНИТЕЛЕН ИЗПИТ

▼B

1.    LAPL, PPL, BPL и SPL

1.1. За издаването на LAPL, на притежателя на LAPL за друга категория въздухоплавателно средство напълно се признават теоретичните познания по общите дисциплини, установени в FCL.120, буква а).

▼M4

1.2. Без да се засягат разпоредбите в горния параграф — за да му бъде издадено LAPL, PPL, BPL или SPL — притежателят на свидетелство за правоспособност за друга категория въздухоплавателно средство трябва да получи теоретична подготовка и да положи теоретични изпити за съответното ниво по следните дисциплини:

 Принципи на полета,

 Правила за експлоатация,

 Летателна характеристика и планиране на полетите,

 Общи познания за ВС,

 Навигация.

▼B

1.3. За издаването на PPL, BPL или SPL на притежателя на LAPL за същата категория въздухоплавателно средство напълно се признават теоретичното обучение и изискванията към проверката.

▼M4

1.4. Независимо от разпоредбите в параграф 1.2 — за да му бъде издадено LAPL(A) — притежателят на LAPL(S) с разширение на правата за TMG, трябва да демонстрира необходимото ниво на теоретични познания за клас еднодвигателни самолети с бутален двигател, кацащи на твърда повърхност, в съответствие с FCL.135.A, буква а), точка 2.

▼B

2.    CPL

2.1. Кандидатът за CPL, който притежава CPL за друга категория въздухоплавателно средство, трябва да е преминал приравнително обучение за теоретични познания в рамките на одобрен курс съобразно установените различия между учебните програми за CPL за различните категории въздухоплавателни средства.

2.2. Кандидатът трябва да премине изпит за теоретични познания, както той е определен в настоящата част, по следните дисциплини за съответната категория въздухоплавателно средство:

021 — Общи познания за въздухоплавателните средства: конструкция и системи, електросистеми, двигатели, аварийно оборудване,

022 — Общи познания за въздухоплавателните средства: прибори,

032/034 — Характеристики на самолетите или вертолетите, в зависимост от случая,

070 — Оперативни процедури, и

080 — Принципи на полета.

2.3. На кандидата за CPL, който е преминал съответните теоретични изпити за IR за същата категория въздухоплавателно средство, се признават теоретичните познания по следните дисциплини:

 човешки възможности,

 метеорология.

3.    ATPL

3.1. Кандидатът за ATPL, който притежава ATPL за друга категория въздухоплавателно средство, трябва да е преминал приравнително обучение за теоретични познания в АТО съобразно установените различия между учебните програми за ATPL за различните категории въздухоплавателни средства.

▼M3

3.2. Кандидатът трябва да премине изпит за теоретични знания, както е определено в настоящата част, по следните дисциплини за съответната категория въздухоплавателно средство:

021 — Общи познания за въздухоплавателните средства: конструкция и системи, електросистеми, двигатели, аварийно оборудване,

022 — Общи познания за въздухоплавателните средства: прибори,

032/034 — Характеристики на самолетите или вертолетите, според случая,

070 — Оперативни процедури, и

080 — Принципи на полета.

▼B

3.3. На кандидата за ATPL(A), който е преминал съответните теоретични изпити за CPL(A), се признават теоретичните познания по дисциплината „Комуникации по правилата за визуални полети (VFR)“.

3.4. На кандидата за ATPL(H), който е преминал съответните теоретични изпити за CPL(H), се признават теоретичните познания по следните дисциплини:

 въздушно право,

 принципи на полета (вертолет),

 комуникации по правилата за визуални полети (VFR).

3.5. На кандидата за ATPL(A), който е преминал съответните теоретични изпити за IR(A), се признават теоретичните познания по дисциплината „Комуникации по правилата за полети по прибори (IFR)“.

3.6. На кандидата за ATPL(H) с IR(H), който е преминал съответните теоретични изпити за CPL(H), се признават теоретичните познания по следните дисциплини:

 принципи на полета (вертолет),

 комуникации по правилата за визуални полети (VFR).

4.    IR

▼M3

4.1. На кандидата за IR или EIR, който е преминал съответните теоретични изпити за CPL за същата категория въздухоплавателно средство, се признават теоретичните познания по следните дисциплини:

 човешки възможности,

 метеорология.

▼B

4.2. Кандидатът за IR(H), който е преминал съответните теоретични изпити за ATPL(H) за VFR, трябва да премине изпит по следните дисциплини:

 въздушно право,

 полетно планиране и контрол върху протичането на полета,

 радионавигация,

 комуникации по правилата за полети по прибори (IFR).
Допълнение 2Скала за оценяване на езиковата компетентност — експертно, разширено и оперативно ниво

Ниво

Произношение

Структура

Речник

Плавност на речта

Разбиране

Взаимодействия

Експертно

(Ниво 6)

Произношение, ударения, ритъм и интонация, въпреки че може да са повлияни от майчиния език или от регионални особености, почти никога не пречат на лесното разбиране.

Както основните, така и сложните граматически структури и модели на изречения са последователно добре контролирани.

Обхватът и точността на речника са достатъчни за ефективна комуникация по голямо разнообразие от познати и непознати теми. Речникът е идиоматичен, нюансиран и чувствителен към регистри.

Има възможност да говори продължително, без усилие и с естествена плавност на речта. Променя плавността на речта с цел стилистични ефекти, например за поставяне на ударение върху даден елемент.

Използва спонтанно подходящи лекционни маркери и свързващи елементи.

Разбирането е последователно точно в почти всички видове контекст и включва разбиране на лингвистични и културни нюанси.

Взаимодейства с лекота в почти всички ситуации. Чувствителен е към вербални и невербални условни знаци и отговаря по подходящ начин.

Разширено

(Ниво 5)

Произношение, ударения, ритъм и интонация, въпреки че са повлияни от майчиния език или от регионални особености, в редки случаи пречат на лесното разбиране.

Основните граматически структури и модели на изречения са последователно добре контролирани. Прави опити за използване на сложни структури, но с грешки, които понякога оказват влияние върху значението.

Обхватът и точността на речника са достатъчни за ефективна комуникация по общи, конкретни и свързани с работата теми. Перифразира последователно и успешно. Понякога речникът е идиоматичен.

Има възможност да говори продължително, със сравнителна лекота по познати теми, но не може да променя плавността на речта като стилистично средство. Може да използва подходящи лекционни маркери и свързващи елементи.

Разбирането е точно по общи, конкретни и свързани с работата теми и в по-голямата си част е точно, когато говорещият е поставен в лингвистично или ситуационно затруднение или при неочакван развой на събитията.

Има възможност да разбира определен обхват от разнороден говор (диалект и/или акцент) или регистри.

Отговорите са незабавни, уместни и информативни. Ефективно контролира взаимодействието говорещ/слушател.

Оперативно

(Ниво 4)

Произношение, ударения, ритъм и интонация са повлияни от майчиния език или от регионални особености, но само понякога пречат на лесното разбиране.

Основните граматически структури и модели на изречения се използват творчески и обикновено са добре контролирани. Грешки могат да възникват, особено при необичайни или неочаквани обстоятелства, но рядко оказват влияние върху значението.

Обхватът и точността на речника обикновено са достатъчни за ефективна комуникация по общи, конкретни и свързани с работата теми.

Често може успешно да перифразира при недостиг на речников запас, особено при необичайни или неочаквани обстоятелства.

Може да говори продължително време с подходящо темпо.

Понякога могат да възникнат нарушения на плавността на речта при преход между упражнявана или формулирана реч към спонтанно изказване, но това не пречи на ефективната комуникация. Може да използва в ограничена степен лекционни маркери и свързващи елементи. Служебните думи не са объркващи.

Разбирането в повечето случаи е точно по общи, конкретни и свързани с работата теми, когато използваният акцент или словесно разнообразие са достатъчно разбираеми за международните ползватели.

Когато говорещият е поставен в лингвистично или ситуационно затруднение или при неочакван развой на събитията, разбирането може да бъде забавено или да изисква изяснителни стратегии.

Отговорите обикновено са незабавни, уместни и информативни.

Започва и поддържа разговор, дори и при неочакван развой на събитията. Справя се успешно в случаи на очевидно неразбиране чрез проверка, потвърждаване или изясняване.

Забележка: Първоначалният текст на допълнение 2 беше прехвърлен в AMC; вж. също и обяснителната бележка.
Допълнение 3

Курсове на обучение за издаване на CPL и ATPL

1. В настоящото допълнение се описват изискванията за различните видове курсове на обучение за издаването на CPL и ATPL, със и без IR.

2. Всеки кандидат, който иска да се прехвърли в друга АТО по време на курс на обучение, подава заявление до компетентния орган за официална оценка на допълнителните часове на обучение, които се изискват.

А.    Интегриран курс за ATP — самолети

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Целта на интегрирания курс за ATP(A) е пилотите да бъдат обучени до необходимото ниво на професионална подготовка, което им дава възможност да работят като втори пилот на многопилотни многодвигателни самолети в търговския въздушен транспорт и да получат CPL(A)/IR.

2. Кандидат, който иска да премине интегриран курс за ATP(A), трябва да завърши всички етапи на обучението в рамките на един непрекъснат курс на обучение, организиран от АТО.

3. Кандидатът може да бъде допуснат до обучение като курсист за първоначално обучение или като притежател на PPL(A) или PPL(H), издадено в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция. Когато курсистът притежава PPL(A) или PPL(H), 50 % от пролетяното от курсиста време преди началото на курса се признава, като признатото полетно време не е повече от 40 часа или 45 часа, в случай че лицето е получило квалификация за управление на самолет в нощни условия, от които не повече от 20 часа могат да бъдат признати като част от изискваното полетно време за обучение с инструктор.

4. Курсът се състои от:

а) теоретична подготовка до нивото, необходимо за ATPL(A);

б) обучение по правилата за визуални полети и полети по прибори; и

в) обучение по MCC за експлоатацията на многопилотни самолети.

5. Кандидат, който не се справя или не може да завърши пълния курс на обучение за ATP(A), може да подаде заявление пред компетентния орган за полагане на изпит за теоретични познания и проверка на уменията за издаване на свидетелство за правоспособност от по-ниска категория и за квалификация за полети по прибори, ако са изпълнени съответните изисквания.

ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

6. Курсът по теоретична подготовка за ATP(A) се състои от най-малко 750 часа обучение.

7. Курсът по MCC се състои от най-малко 25 часа теоретична подготовка и практически занятия.

ИЗПИТ ПО ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

8. Кандидатът трябва да покаже ниво на познания, съответстващо на правата, които се предоставят на притежател на ATPL(A).

ЛЕТАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

9. Общият хорариум на летателното обучение, без обучението за квалификация за тип самолет, включва най-малко 195 часа, заедно с всички текущи проверки за напредъка, от които не повече от 55 часа от пълния курс може да бъде време на наземна тренировка по прибори. В рамките на общия хорариум от 195 часа от кандидатите се изисква да изпълнят най-малко:

а) 95 часа обучение с инструктор, от които не повече от 55 часа може да бъде време на наземна тренировка по прибори;

б) 70 часа като командир на полет, включително полети по правилата за визуални полети (VFR) и полетно време по прибори като обучаем командир на полет (SPIC). Полетното време по прибори като SPIC се зачита за полетно време като PIC до най-много 20 часа;

в) 50 часа маршрутни полети като командир на полет, което включва маршрутен полет, изпълнен по правилата за визуални полети (VFR), от най-малко 540 km (300 морски мили), по време на който трябва да има кацания до пълно спиране на ВС на две летища, различни от летището на излитане;

г) 5 часа полетно време на самолети в нощни условия, което се състои от 3 часа обучение с инструктор, включително поне 1 час маршрутни полети и 5 самостоятелни излитания и 5 самостоятелни кацания до пълно спиране на ВС; и

д) 115 часа време по прибори, което се състои от най-малко:

(1) 20 часа като SPIC;

(2) 15 часа обучение по MCC, за което може да се използва FFS или FNPT II;

(3) 50 часа обучение за полети по прибори, от които до:

i) 25 часа може да бъде време на наземна тренировка по прибори на FNPT I; или

ii) 40 часа може да бъде време на наземна тренировка по прибори на FNPT II, FTD 2 или FFS, от които до 10 часа могат да бъдат проведени на FNPT I.

На кандидат, който притежава сертификат за завършен курс за основния модул за полети по прибори (Basic Instrument Flight Module), може да му се признаят до 10 часа като част от изискваното време за обучение за полети по прибори. Часовете на BITD не се признават;

е) 5 часа, които трябва да се изпълнят на самолет, сертифициран за превоз на най-малко четирима души, с витло с променяща се стъпка и прибираем колесник.

ПРОВЕРКА НА УМЕНИЯТА

10. След завършване на летателното обучение кандидатът преминава проверка на уменията за CPL(A), която се провежда на еднодвигателен или многодвигателен самолет, както и проверка на уменията за IR на многодвигателен самолет.

Б.    Модулен курс на обучение за ATP — самолети

1. Кандидатите за ATPL(A), които са завършили своето обучение по теоретична подготовка чрез модулен курс на обучение, трябва да:

а) притежават поне PPL(A), издадено в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция; и

са завършили най-малко следните часове обучение по теоретична подготовка:

(1) за кандидатите, притежаващи PPL(A): 650 часа;

(2) за кандидатите, притежаващи СPL(A): 400 часа;

(3) за кандидатите, притежаващи IR (A): 500 часа;

(4) за кандидатите, притежаващи СPL(A) и IR(A): 250 часа.

Обучението по теоретична подготовка трябва да бъде завършено преди кандидатът да се яви на проверка на уменията за ATPL(A).

В.    Интегриран курс за CPL/IR — самолети

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Целта на интегрирания курс за CPL(A) и IR(A) е пилотите да бъдат обучени до необходимото ниво на професионална подготовка, което им дава възможност да пилотират еднопилотни еднодвигателни или многодвигателни самолети в търговския въздушен транспорт и да получат CPL(A)/IR.

2. Кандидат, който иска да премине интегриран курс за CPL(A)/IR, трябва да завърши всички етапи на обучението в рамките на един непрекъснат курс на обучение, организиран от АТО.

3. Кандидатът може да бъде допуснат до обучение като курсист за първоначално обучение или като притежател на PPL(A) или PPL(H), издадено в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция. Когато курсистът притежава PPL(A) или PPL(H), 50 % от пролетяното от него време преди началото на курса се признава, като признатото полетно време не е повече от 40 часа или 45 часа, в случай че лицето е получило квалификация за управление на самолет в нощни условия, от които не повече от 20 часа могат да бъдат признати като част от изискваното полетно време за обучение с инструктор.

4. Курсът се състои от:

а) теоретична подготовка до нивото, необходимо за CPL(A) и IR; и

б) обучение по правилата за визуални полети и полети по прибори.

5. Кандидат, който не се справя или не може да завърши пълния курс на обучение за CPL/IR(A), може да подаде заявление пред компетентния орган за полагане на изпит за теоретични познания и проверка на уменията за издаване на свидетелство за правоспособност от по-ниска категория и за квалификация за полети по прибори, ако са изпълнени съответните изисквания.

ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

6. Курсът по теоретична подготовка за CPL(A)/IR се състои от най-малко 500 часа обучение.

ИЗПИТ ПО ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

7. Кандидатът трябва да покаже ниво на познания, съответстващо на правата, които се предоставят на притежател на CPL(A) и на IR.

ЛЕТАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

8. Общият хорариум на летателното обучение, без обучението за квалификация за тип самолет, включва най-малко 180 часа, заедно с всички текущи проверки за напредъка, от които не повече от 40 часа от пълния курс може да бъде време на наземна тренировка по прибори. В рамките на общия хорариум от 180 часа от кандидатите се изисква да изпълнят най-малко:

а) 80 часа обучение с инструктор, от които не повече от 40 часа може да бъде време на наземна тренировка по прибори;

б) 70 часа като командир на полет, включително полети по правилата за визуални полети (VFR) и полетно време по прибори като SPIC. Полетното време по прибори като SPIC се зачита за полетно време като PIC до най-много 20 часа;

в) 50 часа маршрутни полети като командир на полет, което включва маршрутен полет, изпълнен по правилата за визуални полети (VFR), от най-малко 540 km (300 морски мили), по време на който трябва да има кацания до пълно спиране на ВС на две летища, различни от летището на излитане;

г) 5 часа полетно време на самолети в нощни условия, което се състои от 3 часа обучение с инструктор, включително поне 1 час маршрутни полети и 5 самостоятелни излитания и 5 самостоятелни кацания до пълно спиране на ВС; и

д) 100 часа време по прибори, което се състои от най-малко:

(1) 20 часа като SPIC; и

(2) 50 часа обучение за полети по прибори, от които до:

i) 25 часа може да бъде време на наземна тренировка по прибори на FNPT I; или

ii) 40 часа може да бъде време на наземна тренировка по прибори на FNPT II, FTD 2 или FFS, от които до 10 часа могат да бъдат проведени на FNPT I.

На кандидат, който притежава сертификат за завършен курс за основния модул за полети по прибори, може да му се признаят до 10 часа като част от изискваното време за обучение за полети по прибори. Часовете на BITD не се признават;

е) 5 часа, които трябва да се изпълнят на самолет, сертифициран за превоз на най-малко четирима души, с витло с променяща се стъпка и прибираем колесник.

ПРОВЕРКА НА УМЕНИЯТА

9. След завършване на летателното обучение кандидатът преминава проверка на уменията за CPL(A), както и проверка на уменията за полети по прибори (IR), като и двете проверки се провеждат на многодвигателен или еднодвигателен самолет.

Г.    Интегриран курс за CPL — самолети

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Целта на интегрирания курс за CPL(A) е пилотите да бъдат обучени до нивото на професионална подготовка, необходимо за издаване на CPL(A).

2. Кандидат, който иска да премине интегриран курс за CPL(A), трябва да завърши всички етапи на обучението в рамките на един непрекъснат курс на обучение, организиран от АТО.

3. Кандидатът може да бъде допуснат до обучение като курсист за първоначално обучение или като притежател на PPL(A) или PPL(H), издадено в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция. Когато курсистът притежава PPL(A) или PPL(H), 50 % от пролетяното от курсиста време преди началото на курса се признава, като признатото полетно време не е повече от 40 часа или 45 часа, в случай че лицето е получило квалификация за управление на самолет в нощни условия, от които не повече от 20 часа могат да бъдат признати като част от изискваното полетно време за обучение с инструктор.

4. Курсът се състои от:

а) теоретична подготовка до нивото, необходимо за CPL(A); и

б) обучение по правилата за визуални полети и полети по прибори.

5. Кандидат, който не се справя или не може да завърши пълния курс на обучение за CPL(A), може да подаде заявление пред компетентния орган за полагане на изпит за теоретични познания и проверка на уменията за издаване на свидетелство за правоспособност от по-ниска категория, ако са изпълнени съответните изисквания.

ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

6. Курсът по теоретична подготовка за CPL(A) се състои от най-малко 350 часа обучение.

ИЗПИТ ПО ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

7. Кандидатът трябва да покаже ниво на познания, съответстващо на правата, които се предоставят на притежател на СPL(A).

ЛЕТАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

8. Общият хорариум на летателното обучение, без обучението за квалификация за тип самолет, включва най-малко 150 часа, заедно с всички текущи проверки за напредъка, от които не повече от 5 часа от пълния курс може да бъде време на наземна тренировка по прибори. В рамките на общия хорариум от 150 часа от кандидатите се изисква да изпълнят най-малко:

а) 80 часа обучение с инструктор, от които не повече от 5 часа може да бъде време на наземна тренировка по прибори;

б) 70 часа като командир на полет;

в) 20 часа маршрутни полети като командир на полет, което включва маршрутен полет, изпълнен по правилата за визуални полети (VFR), от най-малко 540 km (300 морски мили), по време на който трябва да има кацания до пълно спиране на ВС на две летища, различни от летището на излитане;

г) 5 часа полетно време на самолети в нощни условия, което се състои от 3 часа обучение с инструктор, включително поне 1 час маршрутни полети и 5 самостоятелни излитания и 5 самостоятелни кацания до пълно спиране на ВС;

д) 10 часа летателно обучение за полети по прибори, от които до 5 часа може да бъде време на наземна тренировка по прибори на FNPT I, FTD 2, FNPT II или FFS. На кандидат, който притежава сертификат за завършен курс за основния модул за полети по прибори, може да му се признаят до 10 часа като част от изискваното време за обучение за полети по прибори. Часовете на BITD не се признават;

е) 5 часа, които трябва да се изпълнят на самолет, сертифициран за превоз на най-малко четирима души, с витло с променяща се стъпка и прибираем колесник.

ПРОВЕРКА НА УМЕНИЯТА

9. След завършване на летателното обучение кандидатът преминава проверка на уменията за CPL(A), която се провежда на еднодвигателен или многодвигателен самолет.

Д.    Модулен курс на обучение за CPL — самолети

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Целта на модулния курс на обучение за CPL(A) е притежателите на PPL(A) да бъдат обучени до нивото на професионална подготовка, необходимо за издаване на CPL(A).

2. Преди да започне модулен курс на обучение за CPL(A), кандидатът трябва да притежава PPL(A), издадено в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция.

3. Преди да започне летателното обучение, кандидатът трябва да:

а) е изпълнил 150 часа полетно време;

б) е изпълнил предварителните условия за издаване на квалификация за клас или тип за многодвигателни самолети в съответствие с Подчаст З, в случай че за проверката на уменията ще се използва многодвигателен самолет.

4. Кандидат, който иска да премине модулен курс на обучение за CPL(A), трябва да завърши всички етапи на обучението за полетите в рамките на един непрекъснат курс на обучение, организиран от АТО. Обучението по теоретична подготовка може да се предостави в АТО, където се провежда само обучение по теоретична подготовка.

5. Курсът се състои от:

а) теоретична подготовка до нивото, необходимо за CPL(A); и

б) обучение по правилата за визуални полети и полети по прибори.

ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

6. Одобреният курс по теоретична подготовка за CPL(A) се състои от най-малко 250 часа обучение.

ИЗПИТ ПО ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

7. Кандидатът трябва да покаже ниво на познания, съответстващо на правата, които се предоставят на притежател на СPL(A).

ЛЕТАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

8. Кандидатите без квалификация за полети по прибори (IR) трябва да преминат най-малко 25 часа летателно обучение с инструктор, включително 10 часа обучение за полети по прибори, от които до 5 часа може да бъде време на наземна тренировка по прибори на BITD, FNPT I или II, FTD 2 или FFS.

9. На кандидатите, които имат валидна IR(A), се признава изцяло обучението за полети по прибори с инструктор. На кандидатите, които имат валидна IR(H), се признават до 5 часа от обучението за полети по прибори с инструктор, като в този случай на самолет се провеждат най-малко 5 часа обучение за полети по прибори с инструктор. На кандидат, който притежава сертификат за завършен курс за основния модул за полети по прибори, може да му се признаят до 10 часа като част от изискваното време за обучение за полети по прибори.

10. 

а) Кандидатите с валидна IR трябва да преминат най-малко 15 часа обучение за визуални полети с инструктор.

б) Кандидатите без квалификация за пилотиране на самолет в нощни условия трябва да преминат допълнително обучение за полети в нощни условия — най-малко 5 часа, което се състои от 3 часа обучение с инструктор, включително поне 1 час маршрутни полети, и 5 самостоятелни излитания и 5 самостоятелни кацания до пълно спиране на ВС.

11. Поне 5 часа от летателното обучение трябва да се изпълнят на самолет, сертифициран за превоз на най-малко четирима души, с витло с променяща се стъпка и прибираем колесник.

ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ

12. Кандидатът за CPL(A) трябва да има най-малко 200 часа полетно време, в т. ч. най-малко:

а) 100 часа като командир на полет, от които 20 часа маршрутни полети като командир на полет, което включва маршрутен полет, изпълнен по правилата за визуални полети (VFR), от най-малко 540 km (300 морски мили), по време на който трябва да има кацания до пълно спиране на ВС на две летища, различни от летището на излитане;

б) 5 часа полетно време в нощни условия, което включва 3 часа обучение с инструктор, в т. ч. поне 1 час маршрутни полети и 5 самостоятелни излитания и 5 самостоятелни кацания до пълно спиране на ВС; и

в) 10 часа обучение за полети по прибори, от които до 5 часа може да бъде време на наземна тренировка по прибори на FNPT I, FNPT II или FFS. На кандидат, който притежава сертификат за завършен курс за основния модул за полети по прибори, може да му се признаят до 10 часа като част от изискваното време за обучение за полети по прибори. Часовете на BITD не се признават;

▼M3

г) 6 часа от полетното време трябва да бъдат на многодвигателен самолет, ако такъв тип самолет се използва за проверката на уменията;

▼B

д) часовете като командир на полет на други категории въздухоплавателни средства могат да бъдат признати като част от изискваните 200 часа полетно време в следните случаи:

i) 30 часа на вертолет, ако кандидатът притежава PPL(H); или

ii) 100 часа на вертолет, ако кандидатът притежава СPL(H); или

iii) 30 часа на TMG или планери; или

iv) 30 часа на дирижабъл, ако кандидатът притежава PPL(As); или

v) 60 часа на дирижабъл, ако кандидатът притежава СPL(As).

ПРОВЕРКА НА УМЕНИЯТА

13. След завършване на летателното обучение и изпълнение на изискванията за практически опит кандидатът преминава проверка на уменията за CPL(A), която се провежда на еднодвигателен или многодвигателен самолет.

Е.    Интегриран курс за ATP/IR — вертолети

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Целта на интегрирания курс за ATP(H)/IR е пилотите да бъдат обучени до необходимото ниво на професионална подготовка, което им дава възможност да работят като втори пилот на многопилотни многодвигателни вертолети в търговския въздушен транспорт и да получат CPL(Н)/IR.

2. Кандидат, който иска да премине интегриран курс за ATP(H)/IR, трябва да завърши всички етапи на обучението в рамките на един непрекъснат курс на обучение, организиран от АТО.

3. Кандидатът може да бъде допуснат до обучение като курсист за първоначално обучение или като притежател на PPL(H), издадено в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция. Когато курсистът притежава PPL(H), 50 % от съответния негов практически опит се признава, като признатото полетно време не може да е повече от:

а) 40 часа, от които не повече от 20 часа могат да бъдат обучение с инструктор; или

б) 50 часа, от които не повече от 25 часа могат да бъдат обучение с инструктор, в случай че лицето е получило квалификация за управление на вертолет в нощни условия.

4. Курсът се състои от:

а) теоретична подготовка до нивото, необходимо за ATPL(H) и IR;

б) обучение по правилата за визуални полети и полети по прибори; и

в) обучение по MCC за експлоатацията на многопилотни вертолети.

5. Кандидат, който не се справя или не може да завърши пълния курс на обучение за ATP(H)/IR, може да подаде заявление пред компетентния орган за полагане на изпит за теоретични познания и проверка на уменията за издаване на свидетелство за правоспособност от по-ниска категория и за квалификация за полети по прибори, ако са изпълнени съответните изисквания.

ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

6. Курсът по теоретична подготовка за ATP(H)/IR се състои от най-малко 750 часа обучение.

7. Курсът по MCC се състои от най-малко 25 часа теоретична подготовка и практически занятия.

ИЗПИТ ПО ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

8. Кандидатът трябва да покаже ниво на познания, съответстващо на правата, които се предоставят на притежател на ATPL(H) и IR.

ЛЕТАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

9. Общият хорариум на летателното обучение включва най-малко 195 часа, заедно с всички текущи проверки за напредъка. В рамките на общия хорариум от 195 часа от кандидатите се изисква да изпълнят най-малко:

а) 140 часа обучение с инструктор, от които:

(1) 75 часа обучение по правилата за визуални полети, което може да включва:

i) 30 часа на FFS за вертолети, ниво C/D, или

ii) 25 часа на FTD 2/3, или

iii) 20 часа на FNPT II/III за вертолети, или

iv) 20 часа на самолет или TMG.

(2) 50 часа обучение за полети по прибори, което може да включва:

i) до 20 часа на FFS, FTD 2/3 или FNPT II/III за вертолети, или

ii) 10 часа на поне FNPT 1 за вертолети или на самолет.

(3) 15 часа обучение по МСС, за което може да се използва FFS за вертолети или FTD 2/3(MCC) или FNPT II/III(MCC).

Ако типът вертолет, използван за летателното обучение, е различен от FFS за вертолета, използван за обучението по правилата за визуални полети, максималният брой признати часове е ограничен до броя часове, отпуснат за FNPT II/III за вертолети.

б) 55 часа като командир на полет, от които 40 часа могат да бъдат като SPIC. Трябва да бъдат изпълнени най-малко 14 часа самостоятелни дневни и 1 час самостоятелни нощни полети.

в) 50 часа маршрутни полети, което включва поне 10 часа маршрутни полети като SPIC, в т. ч. маршрутен полет по правилата за визуални полети (VFR) от най-малко 185 km (100 морски мили), по време на който трябва да има кацания на две летища, различни от летището на излитане;

г) 5 часа полетно време на вертолети в нощни условия, в т. ч. 3 часа обучение с инструктор, включително поне 1 час маршрутни полети и 5 самостоятелни нощни полета по кръга. Всеки полетен кръг включва излитане и кацане;

д) 50 часа обучение за полети по прибори с инструктор, което се състои от:

i) 10 часа основно обучение за полети по прибори; и

ii) 40 часа обучение за IR, които трябва да включват най-малко 10 часа на многодвигателен вертолет, сертифициран за извършване на полети по правилата за полети по прибори (IFR).

ПРОВЕРКА НА УМЕНИЯТА

10. След завършване на летателното обучение кандидатът преминава проверка на уменията за CPL(Н) на многодвигателен вертолет, както и проверка на уменията за IR на многодвигателен вертолет, сертифициран за извършване на полети по правилата за полети по прибори (IFR), като трябва да отговаря на изискванията за обучение по МСС.

Ж.    Интегриран курс за ATP — вертолети

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Целта на интегрирания курс за ATP(H) е пилотите да бъдат обучени до необходимото ниво на професионална подготовка, което им дава възможност да работят като втори пилот на многопилотни многодвигателни вертолети в търговския въздушен транспорт, ограничени до VFR, и да получат CPL(Н).

2. Кандидат, който иска да премине интегриран курс за ATP(Н), трябва да завърши всички етапи на обучението в рамките на един непрекъснат курс на обучение, организиран от АТО.

3. Кандидатът може да бъде допуснат до обучение като курсист за първоначално обучение или като притежател на PPL(H), издадено в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция. Когато курсистът притежава PPL(H), 50 % от съответния негов практически опит се признава, като признатото полетно време не може да е повече от:

а) 40 часа, от които не повече от 20 часа могат да бъдат обучение с инструктор; или

б) 50 часа, от които не повече от 25 часа могат да бъдат обучение с инструктор, в случай че лицето е получило квалификация за управление на вертолет в нощни условия.

4. Курсът се състои от:

а) теоретична подготовка до нивото, необходимо за ATPL(Н);

б) обучение по правилата за визуални полети и основните правила за полети по прибори; и

в) обучение по MCC за експлоатацията на многопилотни вертолети.

5. Кандидат, който не се справя или не може да завърши пълния курс на обучение за ATP(Н), може да подаде заявление пред компетентния орган за полагане на изпит за теоретични познания и проверка на уменията за издаване на свидетелство за правоспособност от по-ниска категория, ако са изпълнени съответните изисквания.

ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

6. Курсът по теоретична подготовка за ATP(Н) се състои от най-малко 650 часа обучение.

7. Курсът по MCC се състои от най-малко 20 часа теоретична подготовка и практически занятия.

ИЗПИТ ПО ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

8. Кандидатът трябва да покаже ниво на познания, съответстващо на правата, които се предоставят на притежател на ATPL(Н).

ЛЕТАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

9. Общият хорариум на летателното обучение включва най-малко 150 часа, заедно с всички текущи проверки за напредъка. В рамките на общия хорариум от 150 часа от кандидатите се изисква да изпълнят най-малко:

а) 95 часа обучение с инструктор, от които:

i) 75 часа обучение по правилата за визуални полети, което може да включва:

(1) 30 часа на FFS за вертолети, ниво C/D, или

(2) 25 часа на FTD 2/3 за вертолети, или

(3) 20 часа на FNPT II/III за вертолети, или

(4) 20 часа на самолет или TMG.

ii) 10 часа основно обучение за полети по прибори, което може да включва 5 часа на поне FNPT 1 за вертолети или на самолет;

iii) 10 часа обучение по MCC, за което може да се използва: FFS или FTD 2/3(MCC), или FNPT II/III(MCC) за вертолети.

Ако типът вертолет, използван за летателното обучение, е различен от FFS за вертолета, използван за обучението по правилата за визуални полети, максималният брой признати часове е ограничен до броя часове, отпуснат за FNPT II/III за вертолети.

б) 55 часа като командир на полет, от които 40 часа могат да бъдат като SPIC. Трябва да бъдат изпълнени най-малко 14 часа самостоятелни дневни и 1 час самостоятелни нощни полети;

в) 50 часа маршрутни полети, които включват поне 10 часа маршрутни полети като SPIC, в т. ч. маршрутен полет по правилата за визуални полети (VFR) от най-малко 185 km (100 морски мили), по време на който трябва да има кацания на две летища, различни от летището на излитане;

г) 5 часа полетно време на вертолети в нощни условия, в т. ч. 3 часа обучение с инструктор, включително поне 1 час маршрутни полети и 5 самостоятелни нощни полета по кръга. Всеки полетен кръг включва излитане и кацане.

ПРОВЕРКА НА УМЕНИЯТА

10. След завършване на летателното обучение кандидатът преминава проверка на уменията за CPL(Н) на многодвигателен вертолет, като трябва да отговаря на изискванията за МСС.

З.    Модулен курс на обучение за ATP — вертолети

1. Кандидатите за ATPL(Н), които са завършили своето обучение по теоретична подготовка чрез модулен курс на обучение, трябва да притежават поне PPL(H) и да са преминали най-малко следните часове обучение в рамките на 18 месеца:

а) за кандидатите, които притежават PPL(Н), издадено в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция: 550 часа;

б) за кандидатите, които притежават CPL(Н): 300 часа.

2. Кандидатите за ATPL(H)/IR, които са завършили своето обучение по теоретична подготовка чрез модулен курс на обучение, трябва да притежават поне PPL(H) и да са преминали най-малко следните часове обучение:

а) за кандидатите, които притежават PPL(Н): 650 часа;

б) за кандидатите, които притежават CPL(Н): 400 часа;

в) за кандидатите, които притежават IR(Н): 500 часа;

г) за кандидатите, които притежават СPL(Н) и IR(Н): 250 часа.

И.    Интегриран курс за CPL/IR — вертолети

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Целта на интегрирания курс за CPL(Н)/IR е пилотите да бъдат обучени до необходимото ниво на професионална подготовка, което им дава възможност да пилотират еднопилотни многодвигателни вертолети и да получат CPL(Н)/IR за многодвигателни вертолети.

2. Кандидат, който иска да премине интегриран курс за CPL(Н)/IR, трябва да завърши всички етапи на обучението в рамките на един непрекъснат курс на обучение, организиран от АТО.

3. Кандидатът може да бъде допуснат до обучение като курсист за първоначално обучение или като притежател на PPL(H), издадено в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция. Когато курсистът притежава PPL(H), 50 % от съответния негов практически опит се признава, като признатото полетно време не може да е повече от:

а) 40 часа, от които не повече от 20 часа могат да бъдат обучение с инструктор; или

б) 50 часа, от които не повече от 25 часа могат да бъдат обучение с инструктор, в случай че лицето е получило квалификация за управление на вертолет в нощни условия.

4. Курсът се състои от:

а) теоретична подготовка до нивото, необходимо за CPL(H) и IR и първоначално придобиване на квалификация за тип многодвигателен вертолет; и

б) обучение по правилата за визуални полети и полети по прибори.

5. Кандидат, който не се справя или не може да завърши пълния курс на обучение за CPL(H)/IR, може да подаде заявление пред компетентния орган за полагане на изпит за теоретични познания и проверка на уменията за издаване на свидетелство за правоспособност от по-ниска категория и за квалификация за полети по прибори, ако са изпълнени съответните изисквания.

ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

6. Курсът по теоретична подготовка за CPL(Н)/IR се състои от най-малко 500 часа обучение.

ИЗПИТ ПО ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

7. Кандидатът трябва да покаже ниво на познания, съответстващо на правата, които се предоставят на притежател на CPL(Н) и на IR.

ЛЕТАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

8. Общият хорариум на летателното обучение включва най-малко 180 часа, заедно с всички текущи проверки за напредъка. В рамките на общия хорариум от 180 часа от кандидатите се изисква да изпълнят най-малко:

а) 125 часа обучение с инструктор, от които:

i) 75 часа обучение по правилата за визуални полети, което може да включва:

(1) 30 часа на FFS за вертолети, ниво C/D, или

(2) 25 часа на FTD 2/3 за вертолети, или

(3) 20 часа на FNPT II/III за вертолети, или

(4) 20 часа на самолет или TMG.

ii) 50 часа обучение за полет по прибори, което може да включва:

(1) до 20 часа на FFS или FTD 2/3 или FNPT II/III за вертолети, или

(2) 10 часа на поне FNPT 1 за вертолети или на самолет.

Ако типът вертолет, използван за летателното обучение, е различен от FFS, използван за обучението по правилата за визуални полети, максималният брой признати часове е ограничен до броя часове, отпуснати за FNPT II/III.

б) 55 часа като командир на полет, от които 40 часа могат да бъдат като SPIC. Трябва да бъдат изпълнени най-малко 14 часа самостоятелни дневни и 1 час самостоятелни нощни полети;

в) 10 часа маршрутни полети с инструктор;

г) 10 часа маршрутни полети като командир на полет, в т. ч. маршрутен полет, изпълнен по правилата за визуални полети (VFR), от най-малко 185 km (100 морски мили), по време на който трябва да има кацания до пълно спиране на ВС на две летища, различни от летището на излитане;

д) 5 часа полетно време на вертолети в нощни условия, което включва 3 часа обучение с инструктор, в т. ч. поне 1 час маршрутни полети и 5 самостоятелни нощни полета по кръга. Всеки полетен кръг включва излитане и кацане;

е) 50 часа обучение за полет по прибори с инструктор, което се състои от:

i) 10 часа основно обучение за полети по прибори; и

ii) 40 часа обучение за IR, които трябва да включват най-малко 10 часа на многодвигателен вертолет, сертифициран за извършване на полети по правилата за полети по прибори (IFR).

ПРОВЕРКА НА УМЕНИЯТА

9. След завършване на летателното обучение кандидатът преминава проверка на уменията за CPL(Н), която се провежда на еднодвигателен или многодвигателен вертолет, както и проверка на уменията за IR на многодвигателен вертолет, сертифициран за извършване на полети по правилата за полети по прибори (IFR).

Й.    Интегриран курс за CPL — вертолети

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Целта на интегрирания курс за CPL(Н) е пилотите да бъдат обучени до нивото на професионална подготовка, необходимо за издаване на CPL(Н).

2. Кандидат, който иска да премине интегриран курс за CPL(Н), трябва да завърши всички етапи на обучението в рамките на един непрекъснат курс на обучение, организиран от АТО.

3. Кандидатът може да бъде допуснат до обучение като курсист за първоначално обучение или като притежател на PPL(H), издадено в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция. Когато курсистът притежава PPL(H), 50 % от съответния негов практически опит се признава, като признатото полетно време не може да е повече от:

а) 40 часа, от които не повече от 20 часа могат да бъдат обучение с инструктор; или

б) 50 часа, от които не повече от 25 часа могат да бъдат обучение с инструктор, в случай че лицето е получило квалификация за управление на вертолет в нощни условия.

4. Курсът се състои от:

а) теоретична подготовка до нивото, необходимо за CPL(Н); и

б) обучение по правилата за визуални полети и полети по прибори.

5. Кандидат, който не се справя или не може да завърши пълния курс на обучение за CPL(Н), може да подаде заявление пред компетентния орган за полагане на изпит за теоретични познания и проверка на уменията за издаване на свидетелство за правоспособност от по-ниска категория, ако са изпълнени съответните изисквания.

ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

6. Одобреният курс по теоретична подготовка за CPL(Н) се състои от най-малко 350 часа обучение или 200 часа, в случай че кандидатът притежава PPL.

ИЗПИТ ПО ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

7. Кандидатът трябва да покаже ниво на познания, съответстващо на правата, които се предоставят на притежател на СPL(Н).

ЛЕТАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

8. Общият хорариум на летателното обучение включва най-малко 135 часа, заедно с всички текущи проверки за напредъка, от които не повече от 5 часа може да бъде време на наземна тренировка по прибори. В рамките на общия хорариум от 135 часа от кандидатите се изисква да изпълнят най-малко:

а) 85 часа обучение с инструктор, от които:

i) не повече от 75 часа обучение по правилата за визуални полети, които може да включват:

(1) 30 часа на FFS за вертолети, ниво C/D, или

(2) 25 часа на FTD 2/3 за вертолети, или

(3) 20 часа на FNPT II/III за вертолети, или

(4) 20 часа на самолет или TMG.

ii) не повече от 10 часа обучение за полети по прибори, което може да включва 5 часа на поне FNPT 1 за вертолети или на самолет.

Ако типът вертолет, използван за летателното обучение, е различен от FFS, използван за обучението по правилата за визуални полети, максималният брой признати часове е ограничен до броя часове, отпуснати за FNPT II/III.

б) 50 часа като командир на полет, от които 35 часа могат да бъдат като SPIC. Трябва да бъдат изпълнени най-малко 14 часа самостоятелни дневни и 1 час самостоятелни нощни полети;

в) 10 часа маршрутни полети с инструктор;

г) 10 часа маршрутни полети като командир на полет, в т. ч. маршрутен полет, изпълнен по правилата за визуални полети (VFR), от най-малко 185 km (100 морски мили), по време на който трябва да има кацания до пълно спиране на ВС на две летища, различни от летището на излитане;

д) 5 часа полетно време на вертолети в нощни условия, в т. ч. 3 часа обучение с инструктор, включително поне 1 час маршрутни полети и 5 самостоятелни нощни полета по кръга. Всеки полетен кръг включва излитане и кацане;

е) 10 часа обучение за полети по прибори с инструктор, включително поне 5 часа на вертолети.

ПРОВЕРКА НА УМЕНИЯТА

9. След завършване на летателното обучение кандидатът преминава проверка на уменията за CPL(Н).

К.    Модулен курс на обучение за CPL — вертолети

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Целта на модулния курс на обучение за CPL(Н) е притежателите на PPL(Н) да бъдат обучени до нивото на професионална подготовка, необходимо за издаване на CPL(Н).

2. Преди да започне модулен курс на обучение за CPL(H), кандидатът трябва да притежава PPL(H), издадено в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция.

3. Преди да започне летателното обучение, кандидатът трябва да:

▼M3

а) има 155 часа полетно време като пилот на вертолети, включително 50 часа като командир на полет на вертолети, от които 10 часа трябва да са маршрутни полети. Часовете като командир на полет на други категории ВС могат да бъдат признати като част от изискваните 155 часа полетно време, както е определено в параграф 11 от раздел К;

▼B

б) отговаря на условията на FCL.725 и FCL.720.Н, в случай че по време на проверката на уменията се използва многодвигателен вертолет.

4. Кандидат, който иска да премине модулен курс на обучение за CPL(Н), трябва да завърши всички етапи на обучението за полетите в рамките на един непрекъснат курс на обучение, организиран от АТО. Обучението по теоретична подготовка може да се предостави в АТО, която провежда само обучение по теоретична подготовка.

5. Курсът се състои от:

а) теоретична подготовка до нивото, необходимо за CPL(Н); и

б) обучение по правилата за визуални полети и полети по прибори.

ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

6. Одобреният курс по теоретична подготовка за CPL(Н) се състои от най-малко 250 часа обучение.

ИЗПИТ ПО ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

7. Кандидатът трябва да покаже ниво на познания, съответстващо на правата, които се предоставят на притежател на СPL(Н).

ЛЕТАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

8. Кандидатите без квалификация за полети по прибори (IR) трябва да преминат най-малко 30 часа летателно обучение с инструктор, от които:

а) 20 часа обучение по правилата за визуални полети, което може да включва 5 часа на FFS, FTD 2/3 или FNPT II,III за вертолети; и

б) 10 часа обучение за полети по прибори, което може да включва 5 часа на поне FTD 1 или FNPT I за вертолети или на самолет.

9. На кандидатите, които имат валидна IR(Н), се признава изцяло обучението за полети по прибори с инструктор. За кандидатите, които имат валидна IR(А), поне 5 часа от обучението за полети по прибори с инструктор трябва да са изпълнени на вертолети.

10. Кандидатите без квалификация за пилотиране на вертолет в нощни условия трябва да преминат допълнително обучение за полети в нощни условия — най-малко 5 часа, което да включва 3 часа обучение с инструктор, в т. ч. поне 1 час маршрутни полети и 5 самостоятелни нощни полета по кръга. Всеки полетен кръг включва излитане и кацане.

ОПИТ

11. Кандидатът за CPL(Н) трябва да има най-малко 185 часа полетно време, в т. ч. 50 часа като командир на полет, от които 10 часа маршрутни полети като командир на полет, в т. ч. маршрутен полет, изпълнен по правилата за визуални полети (VFR), от най-малко 185 km (100 морски мили), по време на който трябва да има кацания до пълно спиране на ВС на две летища, различни от летището на излитане.

Часовете като командир на полет на други категории ВС могат да бъдат признати като част от изискваните 185 часа полетно време в следните случаи:

а) 20 часа на самолети, ако кандидатът притежава PPL(A); или

б) 50 часа на самолети, ако кандидатът притежава CPL(A); или

в) 10 часа на TMG или планери; или

г) 20 часа на дирижабли, ако кандидатът притежава PPL(As); или

д) 50 часа на дирижабли, ако кандидатът притежава СPL(As).

ПРОВЕРКА НА УМЕНИЯТА

12. След завършване на летателното обучение и изпълнение на изискванията за практически опит кандидатът преминава проверка на уменията за CPL(Н).

Л.    Интегриран курс за CPL/IR — дирижабли

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Целта на интегрирания курс за CPL(As)/IR е пилотите да бъдат обучени до необходимото ниво на професионална подготовка, което им дава възможност да пилотират дирижабли и да получат CPL(As)/IR.

2. Кандидат, който иска да премине интегриран курс за CPL(As)/IR, трябва да завърши всички етапи на обучението в рамките на един непрекъснат курс на обучение, организиран от АТО.

3. Кандидатът може да бъде допуснат до обучение като курсист за първоначално обучение или като притежател на PPL(As), PPL(A) или PPL(H), издадено в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция. Когато курсистът притежава PPL(As), PPL(A) или PPL(H), му се признават не повече от:

а) 10 часа, от които не повече от 5 часа могат да бъдат обучение с инструктор; или

б) 15 часа, от които не повече от 7 часа могат да бъдат обучение с инструктор, в случай че лицето е получило квалификация за управление на дирижабъл в нощни условия.

4. Курсът се състои от:

а) теоретична подготовка до нивото, необходимо за CPL(As) и IR и първоначално придобиване на квалификация за тип дирижабъл; и

б) обучение по правилата за визуални полети и полети по прибори.

5. Кандидат, който не се справя или не може да завърши пълния курс на обучение за CPL/IR(As), може да подаде заявление пред компетентния орган за полагане на изпит за теоретични познания и проверка на уменията за издаване на свидетелство за правоспособност от по-ниска категория и за квалификация за полети по прибори, ако са изпълнени съответните изисквания.

ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

6. Курсът по теоретична подготовка за CPL(As)/IR се състои от най-малко 500 часа обучение.

ИЗПИТ ПО ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

7. Кандидатът трябва да покаже ниво на познания, съответстващо на правата, които се предоставят на притежател на CPL(As) и на IR.

ЛЕТАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

8. Общият хорариум на летателното обучение включва най-малко 80 часа, заедно с всички текущи проверки за напредъка. В рамките на общия хорариум от 80 часа от кандидатите се изисква да изпълнят най-малко:

а) 60 часа обучение с инструктор, от които:

i) 30 часа обучение по правилата за визуални полети, което може да включва:

(1) 12 часа на FFS за дирижабли, или

(2) 10 часа на FTD за дирижабли, или

(3) 8 часа на FNPT II/III за дирижабли, или

(4) 8 часа на самолет, вертолет или TMG;

ii) 30 часа обучение за полети по прибори, което може да включва:

(1) до 12 часа на FFS, FTD или FNPT II/III за дирижабли, или

(2) 6 часа на поне FTD 1 или FNPT 1 за дирижабли или на самолет.

Ако типът дирижабъл, използван за летателното обучение, е различен от FFS, използван за обучението по правилата за визуални полети, максималният брой признати часове е ограничен до 8 часа.

б) 20 часа като командир на полет, от които 5 часа могат да бъдат като SPIC. Трябва да бъдат изпълнени най-малко 14 часа самостоятелни дневни и 1 час самостоятелни нощни полети;

в) 5 часа маршрутни полети като командир на полет, в т. ч. маршрутен полет, изпълнен по правилата за визуални полети (VFR), от най-малко 90 km (50 морски мили), по време на който трябва да има две кацания до пълно спиране на ВС на летището, което е крайното местоназначение;

г) 5 часа полетно време на дирижабъл в нощни условия, в т. ч. 3 часа обучение с инструктор, включително поне 1 час маршрутни полети и 5 самостоятелни нощни полета по кръга. Всеки полетен кръг включва излитане и кацане;

д) 30 часа обучение за полети по прибори с инструктор, което се състои от:

i) 10 часа основно обучение за полети по прибори; и

ii) 20 часа обучение за IR, които трябва да включват най-малко 10 часа на многодвигателен дирижабъл, сертифициран за извършване на полети по правилата за полети по прибори (IFR).

ПРОВЕРКА НА УМЕНИЯТА

9. След завършване на летателното обучение кандидатът преминава проверка на уменията за CPL(As), която се провежда на еднодвигателен или многодвигателен дирижабъл, както и проверка на уменията за IR на многодвигателен дирижабъл, сертифициран за извършване на полети по правилата за полети по прибори (IFR).

М.    Интегриран курс за CPL — дирижабли

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Целта на интегрирания курс за CPL(As) е пилотите да бъдат обучени до нивото на професионална подготовка, необходимо за издаване на CPL(AS).

2. Кандидат, който иска да премине интегриран курс за CPL(As), трябва да завърши всички етапи на обучението в рамките на един непрекъснат курс на обучение, организиран от АТО.

3. Кандидатът може да бъде допуснат до обучение като курсист за първоначално обучение или като притежател на PPL(As), PPL(A) или PPL(H), издадено в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция. Когато курсистът притежава PPL(As), PPL(A) или PPL(H), му се признават не повече от:

а) 10 часа, от които не повече от 5 часа могат да бъдат обучение с инструктор; или

б) 15 часа, от които не повече от 7 часа могат да бъдат обучение с инструктор, в случай че лицето е получило квалификация за управление на дирижабъл в нощни условия.

4. Курсът се състои от:

а) теоретична подготовка до нивото, необходимо за CPL(As); и

б) обучение по правилата за визуални полети и полети по прибори.

5. Кандидат, който не се справя или не може да завърши пълния курс на обучение за CPL(As), може да подаде заявление пред компетентния орган за полагане на изпит за теоретични познания и проверка на уменията за издаване на свидетелство за правоспособност от по-ниска категория, ако са изпълнени съответните изисквания.

ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

6. Одобреният курс по теоретична подготовка за CPL(As) се състои от най-малко 350 часа обучение или 200 часа, в случай че кандидатът притежава PPL.

ИЗПИТ ПО ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

7. Кандидатът трябва да покаже ниво на познания, съответстващо на правата, които се предоставят на притежател на СPL(As).

ЛЕТАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

8. Общият хорариум на летателното обучение включва най-малко 50 часа, заедно с всички текущи проверки за напредъка, от които не повече от 5 часа може да бъде време на наземна тренировка по прибори. В рамките на общия хорариум от 50 часа от кандидатите се изисква да изпълнят най-малко:

а) 30 часа обучение с инструктор, от които не повече от 5 часа може да бъде време на наземна тренировка по прибори;

б) 20 часа като командир на полет;

в) 5 часа маршрутни полети с инструктор;

г) 5 часа маршрутни полети като командир на полет, в т. ч. маршрутен полет, изпълнен по правилата за визуални полети (VFR), от най-малко 90 km (50 морски мили), по време на който трябва да има две кацания до пълно спиране на ВС на летището, което е крайното местоназначение;

д) 5 часа полетно време на дирижабъл в нощни условия, в т. ч. 3 часа обучение с инструктор, включително поне 1 час маршрутни полети и 5 самостоятелни нощни полета по кръга. Всеки полетен кръг включва излитане и кацане;

е) 10 часа обучение за полети по прибори с инструктор, включително поне 5 часа на дирижабъл.

ПРОВЕРКА НА УМЕНИЯТА

9. След завършване на летателното обучение кандидатът преминава проверка на уменията за CPL(As).

Н.    Модулен курс на обучение за CPL — дирижабли

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Целта на модулния курс на обучение за CPL(As) е притежателите на PPL(As) да бъдат обучени до нивото на професионална подготовка, необходимо за издаване на CPL(As).

2. Преди да започне модулен курс на обучение за CPL(As), кандидатът трябва да:

а) притежава PPL(As), издадено в съответствие с приложение 1 към Чикагската конвенция;

б) има 200 часа полетно време като пилот на дирижабъл, включително 100 часа като командир на полет, от които 50 часа да са маршрутни полети.

3. Кандидат, който иска да премине модулен курс на обучение за CPL(As), трябва да завърши всички етапи на обучението за полетите в рамките на един непрекъснат курс на обучение, организиран от АТО. Обучението по теоретична подготовка може да се предостави в АТО, която провежда само обучение по теоретична подготовка.

4. Курсът се състои от:

а) теоретична подготовка до нивото, необходимо за CPL(As); и

б) обучение по правилата за визуални полети и полети по прибори.

ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

5. Одобреният курс по теоретична подготовка за CPL(As) се състои от най-малко 250 часа обучение.

ИЗПИТ ПО ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

6. Кандидатът трябва да покаже ниво на познания, съответстващо на правата, които се предоставят на притежател на СPL(As).

ЛЕТАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

7. Кандидатите без квалификация за полети по прибори (IR) трябва да преминат най-малко 20 часа летателно обучение с инструктор, от които:

10 часа обучение по правилата за визуални полети, което може да включва 5 часа на FFS, FTD 2/3 или FNPT II,III за дирижабли; и

10 часа обучение за полети по прибори, което може да включва 5 часа на поне FTD 1 или FNPT I за дирижабли или на самолет.

8. На кандидатите, които имат валидна IR(As), се признава изцяло обучението за полети по прибори с инструктор. За кандидатите, които имат валидна IR за друга категория въздухоплавателни средства, поне 5 часа от обучението за полети по прибори с инструктор трябва да е изпълнено на дирижабъл.

9. Кандидатите без квалификация за пилотиране на дирижабъл в нощни условия трябва да преминат допълнително обучение за полети в нощни условия — най-малко 5 часа, в т. ч. 3 часа обучение с инструктор, включително поне 1 час маршрутни полети и 5 самостоятелни нощни полета по кръга. Всеки полетен кръг включва излитане и кацане.

ОПИТ

10. Кандидатът за CPL(As) трябва да има най-малко 250 часа полетно време на дирижабъл, в т.ч. 125 часа като командир на полет, от които 50 часа маршрутни полети като командир на полет, включително маршрутен полет, изпълнен по правилата за визуални полети (VFR), от най-малко 90 km (50 морски мили), по време на който трябва да има едно кацане до пълно спиране на ВС на летището, което е крайното местоназначение.

Часовете като командир на полет на други категории ВС могат да бъдат признати като част от изискваните 185 часа полетно време в следните случаи:

а) 30 часа на самолет или вертолет, ако кандидатът притежава съответно PPL(A) или PPL(H); или

б) 60 часа на самолет или вертолет, ако кандидатът притежава съответно CPL(A) или CPL(H); или

в) 10 часа на TMG или планери; или

г) 10 часа на балони.

ПРОВЕРКА НА УМЕНИЯТА

11. След завършване на летателното обучение и изпълнение на изискванията за практически опит кандидатът преминава проверка на уменията за CPL(As).
Допълнение 4

Проверка на уменията за издаване на CPL

А.    Общи положения

1. Кандидатът за проверка на уменията за издаване на CPL трябва да е завършил обучение на същия клас/тип ВС, който ще се използва при проверката.

2. Кандидатът трябва да премине всички съответни раздели на проверката на уменията. В случай че не издържи някой елемент от даден раздел, съответният раздел се счита за неиздържан. Ако кандидатът не е издържал повече от един раздел, той трябва да премине отново пълна проверка на уменията. Кандидат, който не е издържал само един раздел, преминава още веднъж проверка на този раздел. При неуспех на който и да е раздел при повторната проверка, включително и разделите, които са били издържани при предишен опит, кандидатът е длъжен отново да премине цялата проверка. Всички раздели на проверката на уменията трябва да се преминат в рамките на шест месеца. При неуспешно преминаване на всички раздели на проверката от два опита се изисква допълнително обучение.

3. В случай на неуспех при проверка на уменията може да бъде необходимо допълнително обучение. Няма ограничение за броя на опитите, които може да се направят за преминаване на проверката на уменията.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРКАТА

4. В случай че кандидатът реши да прекрати проверката на уменията по причини, които полетният проверяващ (FE) е преценил като несъществени, кандидатът трябва да премине отново през цялата проверка на уменията. В случай че проверката е прекратена по причини, които FE е преценил като съществени, при следващ полет обект на проверката трябва да бъдат само непроверените раздели.

5. По преценка на FE кандидатът може да повтори маневра или процедура от проверката само веднъж. FE може да прекрати проверката на всеки етап, в случай че бъде направена преценка, че способностите за пилотиране, показани от кандидата, налагат изцяло нова проверка.

6. От кандидата се изисква да пилотира въздухоплавателното средство от място, на което могат да се изпълняват функциите на командир на полет (PIC), и да издържи проверката така, все едно не присъства друг член на екипажа. Отговорността за полета се възлага в съответствие с националното законодателство.

7. Кандидатът е длъжен да покаже на FE изпълнение на проверките и задълженията си, включително опознаване на радионавигационните средства. Проверките се извършват в съответствие с контролния лист за въздухоплавателното средство, на което се провежда изпитът. По време на предполетната подготовка за изпита от кандидата се изисква да определи режима за работа на двигателите и полетните скорости. Параметрите за излитане, подход за кацане и кацане се изчисляват от кандидата в съответствие с ръководството за провеждане на полети (РПП) или ръководството за летателна експлоатация (РЛЕ) за използваното въздухоплавателно средство.

8. FE не трябва да взема участие в управлението на въздухоплавателното средство, освен когато е необходима намеса от съображения за безопасност или да се избегне неприемливо забавяне на други ВС.

Б.    Съдържание на проверката на уменията за издаване на CPL – самолети

1. Самолетът, използван при проверката на уменията, трябва да отговаря на изискванията за учебни самолети и да е сертифициран за превоз на най-малко четирима души, с витло с променяща се стъпка и прибираем колесник.

2. Маршрутът, по който ще се лети, се избира от FE, а местоназначението трябва да бъде контролирано летище. Кандидатът отговаря за полетното планиране и гарантира, че на борда е налично цялото оборудване и документация за изпълнение на полета. Времетраенето на полета трябва да е не по-кратко от 90 минути.

3. Кандидатът трябва да покаже способност да:

а) управлява самолета в рамките на неговите ограничения;

б) изпълнява всички маневри гладко и точно;

в) оценява правилно обстановката и проявява летателен професионализъм;

г) прилага знания от областта на въздухоплаването; и

д) непрекъснато поддържа контрол върху самолета по такъв начин, че никога да не възниква сериозно съмнение за успешния изход на процедура или маневра.

ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ ПРИ ЛЕТАТЕЛНАТА ПРОВЕРКА

4. Приложими са следните ограничения, коригирани с толеранс за турбулентни условия и по отношение на възможностите за управление и полетните характеристики на използвания самолет.

Височина

при нормален полет

± 100 фута

при симулиран отказ на двигателя

± 150 фута

Следване на зададения курс (track) по радионавигационни средства

± 5°

Курс

при нормален полет

± 10°

при симулиран отказ на двигателя

± 15°

Скорост

излитане и подход за кацане

± 5 възела

при всички останали режими на полета

± 10 възела

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОВЕРКАТА

5. Елементи от раздел 2, буква в) и буква д), точка iv), и раздели 5 и 6 в тяхната цялост може да се изпълнят на FNPT II или на FFS.

Използването на контролния лист на самолета, летателният професионализъм, пилотирането на самолета по външни визуални ориентири, противообледенителните процедури и принципите на управление на заплахите и грешките се прилагат за всички раздели.РАЗДЕЛ 1 —  ПРЕДПОЛЕТНА ПОДГОТОВКА И ОТЛИТАНЕ

а)

Предполетна подготовка, включително:

полетно планиране, документация, определяне на маса и центровка, справка за МТО обстановка, NOTAM

б)

Оглед на самолета и обслужването му

в)

Рулиране и излитане

г)

Отчитане на параметрите на полета и тримуване

д)

Опериране в зоната на летището и по кръга

е)

Процедура за отлитане, настройка на висотомера, избягване на сблъсък (оглеждане)

ж)

Поддържане на връзка с РВД — изпълнение на указания, процедури за радиовръзка

РАЗДЕЛ 2 —  ОБЩА РАБОТА ВЪВ ВЪЗДУХА

а)

Пилотиране на самолета по външни визуални ориентири, включително при установен праволинеен полет, набор на височина, хоризонтален полет, снижение, оглеждане

б)

Полет при критично ниска въздушна скорост, включително разпознаване и възстановяване при настъпване и наличие на пълен срив

в)

Завои, включително завои в конфигурация за кацане. Стръмни завои с наклон 45°

г)

Полет при критично висока въздушна скорост, включително разпознаване и възстановяване при спирално пикиране

д)

Полет само по прибори, включително:

i)  хоризонтален полет, конфигурация при хоризонтален полет, поддържане на курсa, височина и въздушна скорост

ii)  завои в изкачване и снижение с наклон от 10°–30°

iii)  възстановяване от нехарактерни положения в пространството

iv)  ограничен приборен панел

е)

Поддържане на връзка с РВД – изпълнение на указания, процедури за радиовръзка

РАЗДЕЛ 3 —  ПРОЦЕДУРИ ПО МАРШРУТА

а)

Пилотиране на самолета по външни визуални ориентири, включително в конфигурация при хоризонтален полет Обсег/Продължителност на полета според оставащото гориво

б)

Ориентиране, работа с карта

в)

Височина, скорост, поддържане на курс, оглеждане

г)

Настройка на висотомера. Поддържане на връзка с РВД — изпълнение на указания, процедури за радиовръзка

д)