02011R0404 — BG — 01.01.2017 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 404/2011 НА КОМИСИЯТА

от 8 април 2011 година

за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството

(ОВ L 112, 30.4.2011 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1962 НА КОМИСИЯТА от 28 октомври 2015 година

  L 287

6

31.10.2015


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 328, 10.12.2011, стp.  58 (404/2011)
▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 404/2011 НА КОМИСИЯТА

от 8 април 2011 година

за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарствотоДЯЛ IОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ОБХВАТ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя подробни правила за прилагането на системата за контрол на Европейския съюз, установена с Регламента за контрол.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

▼M1

(1) риболовен кораб на Съюза“ означава всеки риболовен кораб, плаващ под флага на държава членка и регистриран в Съюза;

(2) води на Съюза“ означава водите, определени в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 );

▼B

(3) притежател на лицензия за риболов“ означава всяко физическо или юридическо лице, на което е издадена лицензия за риболов съгласно член 6 от Регламента за контрол;

(4) инспектори на Съюза“ означава инспектори съгласно определеното в член 4, параграф 7 от Регламента за контрол;

(5) устройство за струпване на риба“ означава всяко плаващо или закотвено съоръжение върху морската повърхност с цел привличане на риба;

(6) пасивен риболовен уред“ означава всеки риболовен уред, който при риболовна дейност не изисква движение, включително:

а) хрилни мрежи, заплитащи мрежи, тройни мрежи, капанни мрежени уреди,

б) плаващи на повърхността на водата хрилни мрежи и плаващи на повърхността на водата тройни мрежи, които могат да бъдат оборудвани със съоръжения за закотвяне, плаване и навигиране,

в) парагади, въдици, винтери и капанни уреди;

(7) бим трал“ означава теглен трал, при който отворът на трала се поддържа посредством греда или подобно устройство, независимо от това дали са закрепени или не, когато биват влачени по дъното;

(8) система за наблюдение на корабите“ (VMS) по смисъла на член 9, параграф 1 от Регламента за контрол означава система за спътниково наблюдение на риболовните кораби, която през редовни интервали от време предоставя на органите, отговорни за рибарството, данни за местоположението, курса и скоростта на корабите;

(9) устройство за спътниково проследяване“ по смисъла на член 4, параграф 12 от Регламента за контрол означава устройство, монтирано на борда на риболовния кораб, което автоматично предава данни за местоположението и други свързани с него данни до центъра за наблюдение на риболова в съответствие със законовите изисквания, и което позволява откриването и идентифицирането на риболовния кораб по всяко време;

(10) риболовен рейс“ означава всяко пътуване на риболовен кораб, по време на което той осъществява риболовни дейности, като пътуването започва от момента, когато риболовният кораб напусне пристанището, и завършва при влизане в пристанището;

(11) риболовна операция“ означава всички дейности във връзка с търсенето на риба, хвърлянето, поставянето и изтеглянето на активни риболовни уреди, поставянето, престоя, изваждане и повторното поставяне на пасивни риболовни уреди, както и изваждането на улова от риболовния уред, живарниците или от транспортна клетка за поставяне в клетки за угояване и отглеждане;

(12) електронен риболовен дневник“ означава записването чрез електронни средства на подробна информация за риболовната операция от капитана на риболовния кораб, предавана до органите на държавата-членка;

(13) представяне на продукта“ означава описание на обработеното състояние на продукт от риболов или част от него в съответствие с кодовете и описанията в приложение I;

(14) Европейска агенция за контрол на рибарството“ означава агенцията съгласно определението в член 1 от Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета ( 2 );

(15) наблюдение“ означава всяко визуално наблюдение на риболовен кораб от всеки компетентен орган на държава-членка;

(16) търговски чувствителна информация“ означава информация, чието разкриване може да засегне търговските интереси на даден оператор;

(17) компютризирана система за валидиране“ означава система, която дава възможност да се провери дали данните, записани в базите данни на държавите-членки, са точни, изчерпателни и представени в срок;

(18) интернет услуга“ означава софтуерна система, създадена да поддържа оперативната съвместимост на взаимодействието машина-машина в мрежа.ДЯЛ II

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ВОДИТЕ И РЕСУРСИТЕГЛАВА I

Лицензии за риболов

Член 3

Издаване и управление на лицензии за риболов

1.  Лицензията за риболов по член 6 от Регламента за контрол е валидна само за един ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄ .

2.  Лицензиите за риболов по член 6 от Регламента за контрол се издават, управляват и отнемат от държавите-членки за техните риболовни кораби в съответствие с настоящия регламент.

3.  Лицензиите за риболов по член 6 от Регламента за контрол съдържат поне информацията, определена в приложение II.

4.  Лицензиите за риболов, издадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1281/2005, се считат за лицензии за риболов, издадени в съответствие с настоящия регламент, ако съдържат поне информацията по параграф 3 от настоящия член.

5.  Лицензия за риболов е валидна само ако продължава да отговаря на условията, въз основа на които е издадена.

6.  Ако дадена лицензия за риболов е била временно или окончателно отнета, органите на държавата-членка на флага следва незабавно да уведомят притежателя на лицензията за риболов.

▼M1

7.  Във всеки един момент общият капацитет, съответстващ на издадените лицензии за риболов от държава членка, изразен в брутен тонаж (GT) или киловати (kW), не превишава максималните равнища на капацитета за същата държава членка, установени съгласно член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

▼BГЛАВА II

Разрешения за риболов

Член 4

Разрешения за риболов

1.  Разрешението за риболов по член 7 от Регламента за контрол е валидно само за един ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄ .

2.  Разрешенията за риболов по член 7 от Регламента за контрол съдържат поне информацията, установена в приложение III. Държавата-членка на флага гарантира, че информацията, съдържаща се в разрешението за риболов, е точна и съответстваща на правилата на общата политика в областта на рибарството.

3.  Специалните разрешителни за риболов, издадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1627/94 на Съвета ( 3 ), се считат за разрешения за риболов, издадени в съответствие с настоящия регламент, ако съдържат поне информацията по параграф 2 от настоящия член.

4.  Разрешение за риболов по параграф 2 и лицензия за риболов по член 3, параграф 2 от настоящия регламент могат да се съдържат в един и същи документ.

5.  Без да се засягат специалните правила ►M1  риболовните кораби на Съюза ◄ с обща дължина под 10 метра, които извършват риболов единствено в териториалните води на своите държави-членки, се освобождават от задължението да притежават разрешение за риболов.

6.  Параграф 2 и параграф 5 от член 3 от настоящия регламент се прилагат съответно.

Член 5

Списък на разрешенията за риболов

1.  Без да се засягат специалните правила, след като уебсайтовете по член 114 от Регламента за контрол бъдат въведени в експлоатация и не по-късно от 1 януари 2012 г. държавите-членки предоставят в зоната с ограничен достъп на официалните си уебсайтове списък на своите риболовни кораби, които са получили разрешения за риболов по член 7 от Регламента за контрол, преди тези разрешения за риболов да са влезли в сила. Те актуализират списъка, като включват всяка промяна, преди тя да влезе в сила.

2.  За периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. държавите-членки при поискване предоставят на Комисията списъка със своите риболовни кораби, които са получили разрешения за риболов за 2011 г. Те уведомяват Комисията за всяка промяна на списъка, преди тя да влезе в сила.ГЛАВА III

Маркиране и идентификация на ►M1  риболовните кораби на Съюза ◄ и техните съоръженияРаздел 1

Маркиране и идентификация на риболовните кораби

Член 6

Маркиране на риболовни кораби

►M1  Риболовният кораб на Съюза ◄ се маркира, както следва:

а) буквата(ите) на пристанището или на окръга, в който е регистриран ►M1  риболовният кораб на Съюза ◄ , и номерът(ата), под който(които) той е регистриран, се изписват или изобразяват от двете страни на носа, колкото е възможно по-високо над водата, така че да са ясно видими от морето и от въздуха, в цвят, контрастиращ с фона, на който са изписани;

б) за ►M1  риболовни кораби на Съюза ◄ с обща дължина над 10 метра и по-малка от 17 метра височината на буквите и цифрите е най-малко 25 сантиметра, а дебелината на линиите е най-малко 4 сантиметра. За ►M1  риболовни кораби на Съюза ◄ с обща дължина 17 метра или повече височината на буквите и цифрите е най-малко 45 сантиметра, а дебелината на линиите е най-малко 6 сантиметра;

в) държавата-членка на флага може да изисква международните радиопозивни (IRCS) или външните регистрационни букви и цифри да бъдат изписани на покрива на рубката, така че да са ясно видими от въздуха, в цвят, контрастиращ с фона, на който са изписани;

г) контрастиращите цветове са бяло и черно;

д) буквите и цифрите на външната регистрация, изписани или обозначени на корпуса на риболовния кораб на ЕС, не са подвижни, не се заличават, не се променят, не са нечетливи, не се покриват или скриват.

▼M1

Считано от 1 януари 2016 г. схемата за идентификационен номер на кораба на Международната морска организация, приета на 4 декември 2013 г. с Резолюция А.1078(28), и съгласно глава XI-1, наредба 3 от Конвенция SOLAS от 1974 г. се прилага за:

а) риболовни кораби на Съюза или риболовни кораби, контролирани от оператори на Съюза по силата на чартърен договор, със 100 или повече тона брутен тонаж или 100 или повече тона брутен регистриран тонаж или с обща дължина 24 или повече метра, извършващи дейност изключително във водите на Съюза;

б) всички риболовни кораби на Съюза или риболовни кораби, контролирани от оператори на Съюза по силата на чартърен договор, с обща дължина 15 или повече метра, извършващи дейност извън водите на Съюза;

в) всички риболовни кораби на трети държави, получили разрешение да извършват риболовни дейности във водите на Съюза.

▼B

Член 7

Документи, носени на борда на ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄

1.  Капитанът на ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄ с обща дължина 10 метра или повече държи на борда документи, издадени от компетентния орган на държавата-членка, в която е регистриран, и съдържащи най-малко следните елементи:

а) името, ако има такова;

б) буквите на пристанището или окръга, в който е регистриран, и номера(ата), под който(които) е регистриран;

в) международните радиопозивни, ако има такива;

г) имената и адресите на собственика(ците) и, когато е приложимо, на ползвателя(ите);

д) общата дължина, мощността на двигателя, брутния тонаж, като за ►M1  риболовни кораби на Съюза ◄ , въведени в експлоатация след 1 януари 1987 г., се посочва и датата на въвеждане в експлоатация.

2.  За ►M1  риболовни кораби на Съюза ◄ с обща дължина 17 метра или повече, които имат складови помещения за риба, капитанът държи на борда точни чертежи с описание на въпросните помещения, включително с указване на всичките им точки за достъп и техния капацитет на складиране в кубически метри.

3.  Капитанът на кораба на ЕС с охлаждани или замразявани резервоари с морска вода държи на борда актуален документ, посочващ калибровката на резервоарите в кубични метри с интервали от 10 сантиметра.

4.  Документите по параграфи 2 и 3 се удостоверяват от компетентния орган на държавата-членка на флага. Всяка промяна на характеристиките, съдържащи се в документите по параграфи 1—3, се удостоверява от компетентен орган на държавата-членка на флага.

5.  Документите по настоящия член се представят за целите на контрола и инспекцията при поискване от страна на длъжностните лица.Раздел 2

Маркиране и идентификация на риболовните съоръжения и съдове

Член 8

Маркиране на съдове и приспособления за привличане на риба

Всяка лодка на борда на ►M1  риболовните кораби на Съюза ◄ и устройствата за струпване на риба се маркират с буквите и цифрите на външната регистрация на риболовния(те) кораб(и) на ЕС, който(които) ги използва(т).

Член 9

Общи правила за пасивните риболовни съоръжения и бийм тралове

1.  Разпоредбите по членове 9—12 от настоящия регламент се прилагат за ►M1  риболовни кораби на Съюза ◄ , извършващи риболов във всички ►M1  води на Съюза ◄ , а разпоредбите по членове 13—17 от настоящия регламент — към риболова във ►M1  водите на Съюза ◄ извън зоната от 12 морски мили, измерена от изходните линии на крайбрежните държави-членки.

2.  Във ►M1  водите на Съюза ◄ по параграф 1 се забранява употребата за риболов на пасивни риболовни уреди, шамандури и бим тралове, които не са маркирани и разпознаваеми в съответствие с разпоредбите на членове 10—17 от настоящия регламент.

3.  Във ►M1  водите на Съюза ◄ по параграф 1 се забранява да се държат на борда:

а) греди на бим трал, на които не са обозначени буквите и цифрите на външната регистрация в съответствие с член 10 от настоящия регламент;

б) пасивен риболовен уред, върху който не е поставена табела в съответствие с член 11, параграф 2 от настоящия регламент;

в) шамандури, които не са маркирани в съответствие с член 13, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 10

Правила за бийм тралове

Капитанът на ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄ или неговият представител гарантира, че всеки монтиран бим трал, държан на борда или използван за риболов, е с ясно обозначени букви и цифри на външната регистрация на този риболовен кораб върху повърхността на гредата на всяка конструкция на бим трал.

Член 11

Правила за пасивни риболовни съоръжения

1.  Капитанът на риболовния кораб на ЕС или неговият представител гарантира, че всеки пасивен риболовен уред, държан на борда или използван за риболов, е ясно маркиран и разпознаваем в съответствие с разпоредбите на настоящия член.

2.  Върху всеки пасивен риболовен уред, използван за риболов, има постоянно видимо обозначение на буквите и цифрите на външната регистрация, обозначени върху корпуса на риболовния кораб, към който принадлежи:

а) за мрежи — върху табела, прикрепена към горния първи ред;

б) за въдици и парагади — върху табела на мястото на контакта със закотвената шамандура;

в) за винтери и капанни уреди — върху табела, прикрепена към дънното въже;

г) за пасивни риболовни уреди, разпростиращи се на повече от една морска миля, — върху табели, прикрепени в съответствие с а), б) и в), на равни интервали, непревишаващи една морска миля, така че нито една част на пасивния риболовен уред, разпростираща се на повече от една морска миля, да не бъде оставена немаркирана.

Член 12

Правила за табелите

1.  Всяка табела трябва да бъде:

а) изработена от устойчив материал;

б) здраво закрепена върху уреда;

в) широка най-малко 65 милиметра;

г) дълга най-малко 75 милиметра.

2.  Табелата не трябва да позволява отстраняване, заличаване и изменяне, нито да бъде нечетлива, покрита или замаскирана.

Член 13

Правила за шамандурите

1.  Капитанът на риболовния кораб на ЕС или неговият представител гарантира, че двете крайни маркиращи шамандури и междинната маркираща шамандура, прикрепени в съответствие с приложение IV, са монтирани на всеки един от пасивните риболовни уреди, използвани за риболов, и са разгърнати в съответствие с разпоредбите на настоящия раздел.

2.  Всяка крайна маркираща шамандура и междинна шамандура съдържат обозначение на буквите и цифрите на външната регистрация, обозначени върху корпуса на риболовния кораб на ЕС, към който те принадлежат и който е разгърнал тези шамандури, както следва:

а) буквите и цифрите са обозначени на възможно най-високо равнище над водата, така че да се виждат ясно;

б) в цвят, контрастиращ с повърхността, на която са обозначени.

3.  Буквите и цифрите, обозначени върху маркиращата шамандура, не трябва да бъдат заличавани, изменяни или да бъдат оставени да станат нечетливи.

Член 14

Правила за въжетата

1.  Въжетата, свързващи шамандурите с пасивния риболовен уред, са изработени от водоустойчив материал или са с прикрепени тежести.

2.  Въжетата, свързващи крайните маркиращи шамандури с всеки риболовен уред, са закрепени в краищата на този уред.

Член 15

Правила за крайните маркиращи шамандури

1.  Крайните маркиращи шамандури следва да бъдат разгърнати така, че всеки край на риболовния уред да може да бъде разпознат по всяко време.

2.  Пилонът на всяка крайна маркираща шамандура е висок най-малко 1 метър над морското равнище, измерено от върха на поплавъка до долния край на най-близкото до дъното флагче.

3.  Крайните маркиращи шамандури са цветни, но не в червен или зелен цвят.

4.  Всяка крайна маркираща шамандура има:

а) едно или две правоъгълни флагчета; когато се изискват две флагчета на една и съща шамандура, разстоянието между тях е най-малко 20 сантиметра; флагчетата, които указват краищата на един и същи уред, трябва да бъдат с еднакъв цвят, не могат да бъдат бели и трябва да са с еднакъв размер;

б) една или две лампи с жълта светлина, които да просветват на всеки пет секунди (F1 Y 5s) и да се виждат от разстояние най-малко две морски мили.

5.  Всяка крайна маркираща шамандура има знак на върха с една или две раирани блестящи ленти, които не трябва да бъдат червени или зелени, и чиято ширина трябва да бъде поне 6 сантиметра.

Член 16

Правила за прикрепване на крайните маркиращи шамандури

1.  Крайните маркиращи шамандури се прикрепват към пасивния риболовен уред по следния начин:

а) към шамандурата в западния сектор (т.е. полукръга на компаса от юг през запад към и включително север) се прикрепват две флагчета, две раирани блестящи ленти, две лампи и табела в съответствие с член 12 от настоящия регламент;

б) към шамандурата в източния сектор (т.е. полукръга на компаса от север през изток до и включително юг) се прикрепва едно флагче, една раирана блестяща лента, една лампа и табела в съответствие с член 12 на настоящия регламент.

2.  Табелата съдържа информацията, предвидена в член 13, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 17

Междинни маркиращи шамандури

1.  Междинни маркиращи шамандури се прикрепват към пасивни риболовни уреди, разпростиращи се на повече от пет морски мили, както следва:

а) междинните маркиращи шамандури се поставят на разстояния, не по-големи от пет морски мили, така че нито една част от риболовния уред, простиращ се на пет морски мили или повече, да не остане немаркирана;

б) междинните маркиращи шамандури са снабдени с лампа с жълта мигаща светлина, която да просветва на всеки пет секунди (F1 Y 5s) и да се вижда от разстояние най-малко две морски мили. Те имат същите характеристики като тези на крайната маркираща шамандура в източния сектор, с изключение на това, че флагчето е бяло.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 в Балтийско море междинните маркиращи шамандури се прикрепват към пасивни риболовни уреди, разпростиращи се на повече от една морска миля. Междинните маркиращи шамандури се поставят на разстояния, не по-големи от една морска миля, така че нито една част от риболовния уред, простиращ се на една морска миля или повече, да не остане немаркирана.

Междинните маркиращи шамандури имат същите характеристики като тези на крайната маркираща шамандура в източния сектор, с изключение на следното:

а) флагчетата са бели;

б) всяка пета междинна маркираща шамандура е оборудвана с радарен рефлектор, издаващ ехо, което може да бъде засечено от разстояние най-малко две морски мили.ГЛАВА IV

Система за наблюдение на кораби

Член 18

Изискване за устройства за спътниково проследяване на ►M1  риболовните кораби на Съюза ◄

1.  Без да се засяга член 25, параграф 3 от настоящия регламент, на ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄ , който е включен във VMS, не се разрешава да напусне пристанище без монтирано на борда работещо устройство за спътниково проследяване.

2.  В случай че риболовният кораб се намира в пристанище, устройството за спътниково проследяване може да бъде изключено само при условие че:

а) центърът за наблюдение на риболова (ЦНР) на държавата-членка на флага и ЦНР на крайбрежната държава-членка са били предварително уведомени;

б) при следващия доклад бъде потвърдено, че риболовният кораб не е променял положението си спрямо предходния доклад.

Компетентните орган на държавата-членка на флага могат да позволят замяната на предварителното уведомление по буква а) с автоматично съобщение от VMS или предупредително съобщение, генерирано от системата, указващо че ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄ се намира в рамките на предварително определена географска зона на пристанище.

3.  Настоящата глава не се прилага за ►M1  риболовни кораби на Съюза ◄ , които се използват единствено за целите на аквакултурата.

Член 19

Характеристики на устройствата за спътниково проследяване

1.  Устройството за спътниково проследяване, монтирано на борда на ►M1  риболовните кораби на Съюза ◄ , периодично осигуряват автоматичното предаване на следните данни до ЦНР на държавата-членка на флага:

а) идентификацията на риболовния кораб;

б) последното географско местоположение на риболовния кораб с допустимо отклонение при измерването не повече от 500 метра и доверителен интервал 99 %;

в) дата и час (изразено като универсално координирано време („UTC“)), когато е било определено въпросното местоположение на риболовния кораб; и

г) скорост и курс на риболовния кораб.

2.  Държавите-членки гарантират, че в устройствата за спътниково проследяване не могат да бъдат въвеждани или извеждани неверни данни за местоположението и тези данни не могат да бъдат ръчно манипулирани.

Член 20

Задължения на капитаните във връзка с устройствата за спътниково проследяване

1.  Капитанът на ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄ осигурява непрекъснатата безпроблемна работа на устройствата за спътниково проследяване, както и предаването на данните по член 19, параграф 1 от настоящия регламент.

2.  Без да се засяга член 26, параграф 1 от настоящия регламент, капитанът на риболовния кораб на ЕС по-специално осигурява:

а) данните да не бъдат променяни по никакъв начин;

б) по никакъв начин да не се възпрепятства, изключва или прекъсва антената или антените, свързани с устройството за спътниково проследяване;

в) по никакъв начин да не се нарушава електрозахранването към устройството за спътниково проследяване; и

г) устройството за спътниково проследяване да не се отстранява от риболовния кораб.

3.  Забранено е унищожаването, повреждането, изваждането от действие или всяка друга намеса в работата на устройството за спътниково проследяване, освен ако компетентните органи на държавата-членка на флага са разрешили неговия ремонт или замяна.

Член 21

Контролни мерки, които трябва да се приемат от държавите-членки на знамето

Всяка държава-членка на флага осигурява постоянното и системно наблюдение и контрол на точността на данните съгласно член 19 от настоящия регламент и предприема незабавни действия в случай, че тези данни се окажат неточни или непълни.

Член 22

Честота на предаване на данни

1.  Всяка държава-членка гарантира, че най-малко на всеки два часа нейният ЦНР получава чрез VMS информацията за риболовните ѝ кораби, посочена в член 19 от настоящия регламент. ЦНР може да изисква предаването на информацията на по-кратки интервали от време.

2.  ЦНР следва да има капацитет да определя действителното положение на всеки от своите риболовни кораби.

Член 23

Следене на влизането в някои зони и излизането от тях

Всяка държава-членка на флага гарантира, че чрез системата за наблюдение на корабите нейният ЦНР следи нейните риболовните кораби с цел установяване на датата и часа на влизане и излизане от:

а) всички морски зони, където се прилагат специфични правила за достъп до водите и ресурсите;

б) риболовни зони с ограничен достъп, посочени в член 50 от Регламента за контрол;

в) регулаторни зони на регионални организации за управление на рибарството, по които Европейският съюз или определени държави-членки са страни;

г) води под суверенитета или юрисдикцията на трета държава.

Член 24

Предаване на данни на крайбрежна държава-членка

▼M1

1.  Центърът за наблюдение на риболова (ЦНР) на всяка държава членка на флага осигурява автоматичното предаване на данни към ЦНР на крайбрежната държава членка съгласно член 19 от настоящия регламент, отнасящи се до нейните риболовни кораби, през времето, в което те се намират във водите на крайбрежната държава членка. Такива данни се предават на ЦНР на крайбрежната държава непосредствено след получаването на данни от ЦНР на държавата членка на флага.

▼B

2.  Крайбрежните държави-членки, които следят дадена зона съвместно, могат да определят общ адрес, на който да се предават данните съгласно член 19 от настоящия регламент. Те информират за това Комисията и останалите държави-членки.

3.  Всяка държава-членка предава на останалите държави-членки и на Комисията, по възможност по електронен път, пълен списък с координатите по географска ширина и дължина, с които се очертават границите на нейната изключителна икономическа зона или изключителна риболовна зона, във формат, съвместим със Световната геодезична система 1984 (WGS 84). Тя също съобщава на другите държави-членки и Комисията всяка промяна на тези координати. Алтернативната възможност е държавите-членки да публикуват този списък на уебсайта по член 115 от Регламента за контрол.

4.  Държавите-членки осигуряват ефективната координация между своите компетентни органи по отношение на предаването на данни от системата за наблюдение на корабите в съответствие с член 9, параграф 3 от Регламента за контрол, включително чрез създаването на ясни и документирани процедури за тази цел.

Член 25

Техническа повреда или излизане от строя на устройството за спътниково проследяване

1.  В случай на техническа повреда или излизане от строя на устройството за спътниково проследяване, монтирано на борда на ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄ , капитанът или неговият представител започва от момента, в който е било установено събитието или от момента, в който е бил информиран в съответствие с параграф 4 или член 26, параграф 1 от настоящия регламент, да съобщава на всеки четири часа на ЦНР на държавата-членка на флага актуалните географски координати на риболовния кораб чрез подходящите телекомуникационни средства. Държавите-членки решават какви телекомуникационни средства да се използват и ги посочват на уебсайта по член 115 от Регламента за контрол.

2.  При получаване на географските местоположения по параграф 1 ЦНР на държавата-членка на флага незабавно ги въвежда в базата данни на VMS. Ръчно въведените данни в системата за наблюдение на корабите следва да се разграничават ясно от автоматичните съобщения в базата данни. Ако е необходимо, тези ръчно въведени данни на VMS незабавно се предават на крайбрежните държави-членки.

3.  След настъпила техническа повреда или излизане от строя на устройството за спътниково проследяване ►M1  риболовният кораб на Съюза ◄ може да напусне пристанището само след като монтираното на борда устройство за спътниково проследяване заработи удовлетворително за компетентните органи на държавата на флага. Чрез дерогация ЦНР на държавата-членка на флага може да разреши на своите риболовни кораби да напуснат пристанището с неработещо устройство за спътниково проследяване с цел неговия ремонт или замяна.

4.  Компетентните органи на държавата-членка на флага или, където е уместно, на крайбрежната държава-членка се опитват да уведомят капитана или лицето, отговорно за кораба, или техния представител, когато се установи, че монтираното на борда на риболовния кораб на ЕС устройство за спътниково проследяване е повредено или не работи пълноценно.

5.  Демонтирането на устройството за спътниково проследяване с цел ремонт или замяна се извършва с одобрението на компетентните органи на държавата-членка на флага.

Член 26

Неполучаване на данни

1.  Когато ЦНР на държавата-членка на флага не е получил данни в съответствие с член 22 или член 25, параграф 1 от настоящия регламент в рамките на дванадесет последователни часа, същият уведомява за това капитана или оператора на риболовния кораб на ЕС или техния(ните) представител(и) възможно най-бързо. Ако по отношение на даден ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄ такава ситуация възникне повече от три пъти в рамките на една календарна година, държавата-членка на флага осигурява извършването на основна проверка на устройството за спътниково проследяване на риболовния кораб. Държавата-членка на флага провежда разследване на случая, за да установи дали няма умишлена намеса в работата на оборудването. Чрез дерогация от член 20, параграф 2, буква г) от настоящия регламент това разследване може да наложи демонтирането на въпросното оборудване с цел проверка.

2.  Когато ЦНР на държавата-членка на флага не е получил в рамките на дванадесет часа данни в съответствие с член 22 или член 25, параграф 1 от настоящия регламент и последното получено местоположение е било във водите на друга държава-членка, той уведомява ЦНР на въпросната крайбрежна държава-членка за това възможно най-бързо.

3.  Когато компетентните органи на крайбрежна държава-членка забележат в свои води ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄ и не получат данни в съответствие с член 24, параграф 1 или член 25, параграф 2 от настоящия регламент, същите информират за това капитана на риболовния кораб и ЦНР на държавата-членка на флага.

Член 27

Наблюдение и записване на риболовните дейности

1.  Държавите-членки използват данните, получени в съответствие с член 22, член 24, параграф 1 и член 25 от настоящия регламент за ефективното наблюдение на риболовните дейности на риболовните кораби.

2.  Държавите-членки на флага:

а) гарантират, че получените в съответствие с настоящата глава данни са записани в електронен формат и надеждно складирани в компютризирани бази данни в продължение на най-малко три години;

б) вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че данните се използват само за служебни цели; и

в) вземат всички необходими технически мерки за предпазване на тези данни от случайно или неправомерно унищожаване, случайна загуба, повреждане, разпространение или неразрешен достъп.

▼M1

Член 28

Достъп на Комисията до данните

Комисията може да изиска от държавите членки в съответствие с член 111, параграф 1, буква а) от Регламента за контрол да осигурят автоматичното предаване на Комисията или определения от нея орган на данните, които трябва да се предоставят в съответствие с член 19 от настоящия регламент, относно определена група риболовни кораби за определен период. Такива данни се предават на Комисията или на определения от нея орган непосредствено след получаването на данни от ЦНР на държавата членка на флага.

▼BДЯЛ III

КОНТРОЛ НА РИБОЛОВНАТА ДЕЙНОСТГЛАВА I

Риболовен дневник, декларация за трансбордиране и декларация за разтоварване на хартиен носителРаздел 1

Попълване и представяне на риболовен дневник, декларация за разтоварване и декларация за трансбордиране на хартиен носител

Член 29

►M1  Риболовни кораби на Съюза ◄ , задължени да попълват и представят риболовен дневник и декларация за разтоварване/трансбордиране на хартиен носител

1.  Без да се засягат специфичните разпоредби, съдържащи се в многогодишните планове, капитанът на ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄ с обща дължина от 10 метра или повече, от който не се изисква попълване и изпращане по електронен път на данни от риболовния дневник, декларации за трансбордиране и декларации за разтоварване, попълва и изпраща на хартиен носител данните от риболовния дневник, декларациите за трансбордиране и декларациите за разтоварване, посочени в членове 14, 21 и 23 от Регламента за контрол. Тези декларации за трансбордиране и декларации за разтоварване могат да бъдат попълнени и изпратени от представителя на капитана от негово име.

2.  Изискването за попълване и изпращане на данните от риболовния дневник, декларациите за трансбордиране и декларациите за разтоварване на хартиен носител се прилага също така за ►M1  риболовни кораби на Съюза ◄ , чиято обща дължина е под 10 метра, когато тяхната държава-членка на флага изисква от тях да водят риболовен дневник и да изпращат декларации за трансбордиране и/или разтоварване в съответствие с член 16, параграф 3 и член 25, параграф 3 от Регламента за контрол.

▼M1

Член 30

Образци на риболовни дневници, декларации за трансбордиране и декларации за разтоварване на хартиен носител

1.  Във водите на Съюза риболовният дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на хартиен носител се попълват и изпращат от капитаните на риболовните кораби на Съюза в съответствие с образеца, показан в приложение VI.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 риболовният дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на хартиен носител за риболовни кораби на Съюза, извършващи ежедневни риболовни рейсове в Средиземно море, могат да се попълват и изпращат от капитаните на риболовните кораби на Съюза в съответствие с образеца в приложение VII.

3.  Когато риболовни кораби на Съюза извършват риболовни дейности във водите на трета държава, във води, регулирани от регионална организация за управление на рибарството, или във води извън Съюза, които не са регулирани от регионална организация за управление на рибарството, риболовният дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на хартиен носител се попълват и изпращат от капитаните на риболовни кораби на Съюза в съответствие с член 31 от настоящия регламент и образците в приложения VI и VII, освен ако правилата на съответната трета държава или регионална организация за управление на рибарството изрично изискват използването на различен вид риболовен дневник, декларация за трансбордиране или декларация за разтоварване. Ако третата държава не е посочила определен вид риболовен дневник, декларация за трансбордиране или декларация за разтоварване, но изисква елементи на данните, различни от тези, изисквани съгласно правилата на Съюза, тези елементи на данните се записват.

4.  Капитаните на риболовните кораби на Съюза, за които не се прилага член 15 от Регламента за контрол, могат да продължат да използват до 31 декември 2017 г. хартиен носител за риболовен дневник, декларация за трансбордиране и декларация за разтоварване, които са отпечатани преди 1 януари 2016 г.

▼B

Член 31

Инструкции за попълването и изпращането на риболовните дневници, декларациите за трансбордиране и декларациите за разтоварване на хартиен носител

1.  Риболовният дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на хартиен носител се попълват и изпращат в съответствие с инструкциите, посочени в приложение Х.

2.  В случай че съгласно установените в приложение X инструкции дадено правило е незадължително, държавата-членка на флага може да го направи задължително.

3.  Всички записи в риболовния дневник, декларацията за разтоварване или декларацията за трансбордиране трябва да са четливи и неизтриваеми. Нито един запис не се заличава или променя. Ако се допусне грешка, неправилният запис се зачерква с една линия и се въвежда нов, правилен запис, парафиран от капитана. Всеки ред се парафира от капитана.

4.  Капитанът на риболовния кораб на ЕС, или, когато става въпрос за декларации за трансбордиране и декларации за разтоварване — неговият представител, удостоверява със своите инициали или подпис верността на записите в риболовния дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване.

Член 32

Срокове за изпращане на риболовен дневник, декларация за трансбордиране и декларация за разтоварване на хартиен носител

1.  Когато ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄ е извършил разтоварване в пристанище или трансбордиране в пристанище или на място, близо до брега на неговата държава-членка на флага, капитанът му изпраща оригинала(ите) на риболовния дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на компетентните органи на съответната държава-членка възможно най-бързо и не по-късно от 48 часа след извършване на разтоварването или трансбордирането. Оригиналът(ите) на тази декларация за трансбордиране и декларация за разтоварване могат също да бъдат изпратени от представителя на капитана от негово име.

2.  Когато след риболовен рейс не е разтоварен улов, капитанът изпраща оригинала(ите) на риболовния дневник и декларацията за трансбордиране възможно най-бързо и не по-късно от 48 часа след пристигането в пристанище. Оригиналът(ите) на такава декларация за трансбордиране може да бъде изпратена и от представителя на капитана от негово име.

3.  Когато ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄ е извършил трансбордиране в пристанище или на място в близост до брега, или е извършил разтоварване в пристанище на държава-членка, различна от държавата-членка на неговия флаг, той изпраща първото копие(копия) на риболовния дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на компетентните органи на държавата-членка, в която се извършва трансбордирането или разтоварването, възможно най-бързо и не по-късно от 48 часа след разтоварването или трансбордирането. Оригиналът(ите) на риболовния дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване се изпраща(т) на компетентните органи на държавата-членка на флага възможно най-бързо и не по-късно от 48 часа след трансбордирането или разтоварването.

4.  Когато ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄ е извършил трансбордиране в пристанище, във водите на трета държава или в открито море, или е извършил разтоварване в пристанище на трета държава, той изпраща оригинала(ите) на риболовния дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на компетентните органи на държавата-членка на флага възможно най-бързо и не по-късно от 48 часа след трансбордирането или разтоварването.

5.  Когато трета държава или правилата на регионална организация за управление на рибарството изискват различен вид риболовен дневник, декларация за трансбордиране или декларация за разтоварване от тези в приложение VI, капитанът на риболовния кораб на ЕС изпраща копие от този документ на своите компетентни органи възможно най-бързо и не по-късно от 48 часа след трансбордирането или разтоварването.Раздел 2

Специфични правила за риболовния дневник на хартиен носител

Член 33

Попълване на риболовен дневник на хартиен носител

1.  В риболовния дневник на хартиен носител се попълва цялата задължителна информация, дори когато няма улов:

а) ежедневно, но не по-късно от 24:00 часа и преди влизане в пристанището;

б) по време на всяка инспекция в открито море;

в) по време на събития, определени в законодателството на Общността или от държавата-членка на флага.

2.  В риболовния дневник на хартиен носител се попълва нов ред:

а) за всеки ден в морето;

б) когато се извършва риболов в нов участък на ICES или друга риболовна зона в същия ден;

в) когато се вписват данни за риболовното усилие.

3.  В риболовния дневник на хартиен носител се попълва нова страница:

а) когато се използва различен риболовен уред или мрежа с различен размер на окото от този на използвания преди това уред;

б) за всяко ловене на риба, направено след трансбордиране или междинно разтоварване;

в) ако броят на колоните е недостатъчен;

г) при тръгване от пристанище, където не е извършено разтоварване.

4.  При тръгване от пристанище или след извършване на трансбордиране и когато на борда остане улов, количествата от всеки вид се посочват на нова страница в риболовния дневник.

5.  Кодовете, посочени в приложение ХI, се прилагат за указване на използваните риболовни уреди на съответните места в риболовния дневник на хартиен носител.Раздел 3

Специфични правила за декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на хартиен носител

Член 34

Предаване на декларация за трансбордиране на хартиен носител

1.  В случай на трансбордиране между два риболовни кораба на ЕС след приключване на трансбордирането капитанът на трансбордиращия риболовен кораб или неговият представител предават копие на декларацията за трансбордиране на своя кораб на хартиен носител на капитана на получаващия кораб или на негов представител. След приключване на трансбордирането капитанът на получаващия кораб или неговият представител също предават копие на декларацията за трансбордиране на своя кораб на хартиен носител на капитана на трансбордиращия кораб или на неговия представител.

2.  Копията по параграф 1 се представят за целите на контрола и инспекцията при поискване от страна на длъжностно лице.

Член 35

Подписване на декларацията за разтоварване

Всяка страница от декларацията за разтоварване се подписва преди предаването ѝ от капитана или неговия представител.ГЛАВА II

Риболовен дневник, декларация за разтоварване и декларация за трансбордиране в електронен форматРаздел 1

Попълване и изпращане на данните от риболовния дневник, декларацията за разтоварване и декларацията за трансбордиране в електронен формат

Член 36

Изискване за система за електронно записване и отчитане на риболовните кораби от ЕС

1.  Без да се засяга член 39, параграф 4 от настоящия регламент, на ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄ , който е задължен да попълва и изпраща по електронен път риболовния дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване в съответствие с членове 15, 21 и 24 от Регламента за контрол, не се позволява да напусне пристанище, без на борда му да е монтирана пълноценно работеща система за електронно записване и отчитане.

2.  Настоящата глава не се прилага за ►M1  риболовни кораби на Съюза ◄ , които се използват единствено за целите на аквакултурата.

Член 37

Формат за предаване на данни от ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄ на компетентния орган на неговата държава на флага

Държавите-членки определят формата, който да се използва между ►M1  риболовните кораби на Съюза ◄ по техен флаг и техните компетентни органи за попълване и изпращане на данните от риболовния дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване по членове 15, 21 и 24 от Регламента за контрол.

▼M1

Риболовният дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване в електронен формат се попълват в съответствие с инструкциите, посочени в приложение X.

▼B

Член 38

Ответни съобщения

1.  При всяко предаване на данни от риболовния дневник, трансбордиране, предварително уведомление и разтоварване се изпращат ответни съобщения до ►M1  риболовните кораби на Съюза ◄ . Ответното съобщение съдържа потвърждение на получаването.

2.  Капитанът на риболовния кораб на ЕС запазва ответното съобщение до края на риболовния рейс.

Член 39

Разпоредби в случай на техническа неизправност или нефункциониране на системите за електронно записване и отчитане

1.  В случай на техническа повреда или излизане от строя на системата за електронно записване и отчитане, монтирана на борда на ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄ , капитанът на риболовния кораб или неговият представител започва от момента, в който е било установено събитието или от момента, в който е бил информиран в съответствие с член 40, параграф 1 от настоящия регламент, да изпраща данните от риболовния дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на компетентните органи на държавата-членка на флага чрез подходящите телекомуникационни средства ежедневно и не по-късно от 24:00 часа, дори и ако няма улов. Държавите-членки решават какви телекомуникационни средства да се използват и ги посочват на уебсайта по член 115 от Регламента за контрол.

2.  В случай на техническа повреда или излизане от строя на системата за електронно записване и отчитане, данните от риболовния дневник, декларацията за трансбордиране се изпращат също:

а) по искане на компетентния орган на държавата на флага;

б) веднага след приключване на последната риболовна операция или на трансбордирането;

в) преди влизане в пристанище;

г) по време на всяка инспекция в открито море;

д) по време на събития, определени в законодателството на Общността или от държавата на флага.

Данните от предварителното уведомление и декларацията за разтоварване също се изпращат в случаите по букви а) и д).

3.  При получаване компетентните органи на държавата-членка на флага незабавно въвеждат данните по параграф 1 в електронната база данни.

4.  След настъпила техническа повреда или излизане от строя на системата за електронно записване и отчитане ►M1  риболовният кораб на Съюза ◄ може да напусне пристанище едва когато тази монтирана на борда система заработи удовлетворително за компетентните органи на държавата-членка на флага или по друга причина получи разрешение от тях да напусне. Държавата-членка на флага незабавно уведомява крайбрежната държава-членка, когато даде разрешение на свой риболовен кораб да напусне пристанище в крайбрежна държава-членка с неработеща система за електронно записване и отчитане.

5.  Демонтирането на системата за електронно записване и отчитане с цел ремонт или замяна се извършва с одобрението на компетентните органи на държавата-членка на флага.

Член 40

Неполучаване на данни

1.  Когато компетентните органи на държава-членка на флага не са получили данни в съответствие с членове 15, 22 и 24 от Регламента за контрол, те уведомяват за това възможно най-бързо капитана или оператора на риболовния кораб от ЕС, или техния(те) представител(и). Ако по отношение на определен кораб на ЕС такава ситуация възникне повече от три пъти в рамките на една календарна година, държавата-членка на флага осигурява извършването на основна проверка на системата за електронно записване и отчитане на риболовния кораб. Държавата-членка на флага провежда разследване на случая, за да установи защо данните не са били получени и предприема необходимите мерки.

2.  Когато компетентните органи на държава-членка на флага не са получили данни в съответствие с членове 15, 22 и 24 от Регламента за контрол и последното получено чрез системата за наблюдение на корабите местоположение е във водите на крайбрежна държава-членка, те уведомяват за това възможно най-бързо компетентните органи на тази крайбрежна държава-членка.

3.  Веднага след получаване на уведомлението капитанът или операторът на кораба от ЕС, или техният представител изпраща на компетентните органи на държавата-членка на флага всички данни, които все още не са изпратени и за които е получено уведомление в съответствие с параграф 1.

Член 41

Липса на достъп до данни

1.  Когато компетентните органи на крайбрежна държава-членка наблюдават в свои води риболовен кораб на друга държава-членка и не могат да получат достъп до риболовния дневник или до данните за трансбордиране съгласно член 44 от настоящия регламент, те изискват от компетентните органи на държавата-членка на флага да осигурят достъп до тези данни.

2.  Ако в рамките на четири часа от момента на подаване на искането достъпът по параграф 1 не бъде осигурен, крайбрежната държава-членка уведомява държавата-членка на флага. След получаване на уведомлението държавата-членка на флага незабавно изпраща на крайбрежната държава-членка данните чрез наличните електронни средства.

3.  Ако крайбрежната държава-членка не получи данните по параграф 2, капитанът или операторът на риболовния кораб от ЕС, или техният представител изпраща информацията и копие от посоченото в член 38 от настоящия регламент ответно съобщение на компетентните органи на крайбрежната държава-членка при поискване и чрез наличните — ако е възможно електронни — средства. Държавите-членки решават какви средства да се използват и ги посочват на уебсайта по член 115 от Регламента за контрол.

4.  Ако капитанът или операторът на риболовния кораб от ЕС, или неговият представител не може да предостави на компетентните органи на крайбрежната държава-членка копие от посоченото в член 38 от настоящия регламент ответно съобщение, риболовните дейности на съответния риболовен кораб във водите на крайбрежната държава-членка биват забранени, докато капитанът, операторът или неговият представител успее да представи на тези органи копие от ответното съобщение или информацията по член 14, параграф 1 от Регламента за контрол на посочените органи.

Член 42

Данни за работата на системата за електронно записване и отчитане

1.  Държавите-членки поддържат бази данни за работата на своите системи за електронно записване и отчитане. Тези бази данни съдържат и са способни да генерират най-малко следната информация:

а) списък на техните риболовни кораби, чиито системи за електронно записване и отчитане са имали техническа повреда или излизане от строя;

б) брой на корабите, които не са извършили ежедневни предавания от електронния риболовен дневник, и среден брой получени предавания от електронния риболовен дневник на риболовен кораб, разпределени по държави-членки на флага;

в) брой получени предавания на декларации за трансбордиране, декларации за разтоварване, декларации за приемане и документи за продажба, разпределени по държави-членки на флага.

2.  Обобщенията на генерираната по параграф 1 информация се изпращат на Комисията при поискване от нейна страна. Алтернативната възможност е тази информация да се публикува на уебсайта с ограничен достъп във формат и на времеви интервали, които се определят от Комисията след консултация с държавите-членки.

▼M1

Член 43

Задължителни данни при обмена на информация между държавите членки

Елементите на данните, които трябва да бъдат записани от капитаните на риболовни кораби на Съюза в риболовния дневник, декларацията за трансбордиране, предварителното уведомление и декларацията за разтоварване съгласно правилата на Съюза, също имат задължителен характер при обмена между държавите членки.

Член 44

Достъп до данните

1.  Когато риболовен кораб, плаващ под флага на държава членка, извършва риболовни дейности във водите на Съюза на крайбрежна държава членка, държавата на флага, веднага след получаването им, препраща на тази крайбрежна държава членка задължителните данни от електронния риболовен дневник за настоящия риболовен рейс, като се започне с последното тръгване от пристанище.

2.  Докато риболовен кораб, плаващ под флага на държава членка, извършва риболовни дейности във водите на Съюза на друга крайбрежна държава членка, държавата членка на флага препраща веднага след получаването им задължителните данни от електронния риболовен дневник на тази крайбрежна държава членка. Държавата членка на флага изпраща също така корекциите, свързани с настоящия риболовен рейс, съгласно член 47, параграф 2 от настоящия регламент.

3.  Когато операция по разтоварване или трансбордиране се извършва в пристанище на крайбрежна държава членка, различна от държавата членка на флага, последната препраща веднага след получаването им всички задължителни данни от електронната декларация за разтоварване или трансбордиране на тази крайбрежна държава членка.

4.  Когато държава членка на флага е уведомена, че риболовен кораб, плаващ под нейния флаг, възнамерява да влезе в пристанище на друга крайбрежна държава членка, държавата членка на флага препраща веднага след получаването му електронното предварително уведомление на тази крайбрежна държава членка.

5.  Когато при риболовен рейс риболовен кораб, плаващ под флага на държава членка, влиза във водите на Съюза на друга крайбрежна държава членка или когато всички данни по параграфи 3 или 4, свързани с конкретен риболовен рейс, са предадени на крайбрежна държава членка, държавата членка на флага дава достъп до всички електронни данни за риболовната дейност по член 111, параграф 1 от Регламента за контрол за този риболовен рейс от тръгването до момента на приключване на разтоварването и предава данни при поискване от страна на тази крайбрежна държава членка. Достъпът остава позволен най-малко 36 месеца след началото на риболовния рейс.

6.  Държавата членка на флага на риболовен кораб, инспектиран от друга държава членка в съответствие с член 80 от Регламента за контрол, предава, при поискване от страна на инспектиращата държава членка, електронните данни за риболовната дейност по член 111, параграф 1 от Регламента за контрол за настоящия риболовен рейс на кораба от момента на тръгване до момента на искането.

7.  Исканията, посочени в параграфи 5 и 6, са в електронен формат и в тях се посочва дали в отговора следва да се предоставят първоначалните данни с корекциите или само консолидираните данни. Отговорът на искането се генерира автоматично и се предава без забавяне от запитаната държава членка.

8.  Държавите членки позволяват достъп до системата за наблюдение на корабите, риболовния дневник, декларацията за трансбордиране, предварителното уведомление и декларацията за разтоварване при поискване от други държави членки, извършващи дейности по инспекция в открито море, в контекста на съвместните планове за разполагане или други договорени съвместни дейности по инспекция.

9.  Капитаните на риболовни кораби на Съюза разполагат по всяко време със сигурен достъп до информацията от своя собствен електронен риболовен дневник, данните от декларацията за трансбордиране, данните от предварителното уведомление и от декларацията за разтоварване, съхранявани в базата данни на държавата членка на флага.

Член 45

Обмен на данни между държави членки

Държавите членки:

а) гарантират, че получените в съответствие с настоящата глава данни се записват в електронен формат и надеждно се съхраняват в компютризирани бази данни в продължение на най-малко три години;

б) вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че данните се използват единствено за предвидените в настоящия регламент цели; и

в) вземат всички необходими технически мерки за предпазване на тези данни от случайно или неправомерно унищожаване, случайна загуба, повреждане, разпространение или неразрешен достъп.

▼B

Член 46

Единен орган

1.  Във всяка държава-членка единният орган, посочен в член 5, параграф 5 от Регламента за контрол, отговаря за предаването, получаването, управлението и обработването на цялата информация, обхваната от настоящата глава.

2.  Държавите-членки обменят данните за контакт с органите, посочени в параграф 1, и уведомяват Комисията и определения от нея орган за това в срок от три месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

3.  Всички промени в информацията, посочена в параграфи 1 и 2, се съобщават преди тяхното влизане в сила на Комисията, на определения от нея орган и на останалите държави-членки.Раздел 2

Специфични правила за електронните риболовни дневници

Член 47

Периодичност на предаване на данни

1.  Когато се намира в открито море, капитанът на риболовния кораб от ЕС предава информация от електронния риболовен дневник на компетентните органи на държавата-членка на флага най-малко веднъж дневно и не по-късно от 24:00 часа, дори когато няма улов. Той изпраща също такава информация:

а) по искане на компетентния орган на държавата-членка на флага;

б) веднага след като последната риболовна операция е приключила;

в) преди влизане в пристанище;

г) по време на всяка инспекция в открито море;

д) по време на събития, определени в законодателството на ЕС или от държавата на флага.

Когато последната риболовна операция е била извършена не повече от час преди влизането в пристанище, информацията по букви б) и в) може да се изпрати в едно съобщение.

▼M1

1а.  Капитанът на риболовен кораб на Съюза изпраща електронно известие за тръгване до компетентните органи на държавата членка на флага преди да напусне пристанището и преди да започне всякакво друго електронно предаване, свързано с риболовния рейс.

▼B

2.  Капитанът може да изпрати корекциите в данните от електронния риболовен дневник и декларацията за трансбордиране до извършване на последното предаване по параграф 1, буква в). Корекциите трябва да бъдат лесни за идентифициране. Всички оригинални данни от електронния риболовен дневник и корекциите на тези данни се съхраняват от компетентните органи на държавата-членка на флага.

3.  Капитанът съхранява копие от информацията, посочена в параграф 1, на борда на риболовния кораб през цялото времетраене на всяко отсъствие от пристанище и до момента, в който декларацията за разтоварване е била изпратена.

4.  Когато ►M1  риболовният кораб на Съюза ◄ е в пристанище, не превозва продукти от риболов на борда и капитанът е изпратил декларацията за разтоварване от всички риболовни операции през последния риболовен рейс, предаването съгласно параграф 1 от настоящия член може да бъде временно прекратено, при условие че предварително се изпрати уведомление до ЦНР на държавата-членка на флага. Предаването започва отново когато ►M1  риболовният кораб на Съюза ◄ напусне пристанището. Не се изисква предварително уведомление за ►M1  риболовни кораби на Съюза ◄ , екипирани и предаващи данни с VMS.ГЛАВА III

Общи правила за риболовните дневнци, декларациите за трансбордиране и декларациите за разтоварване на хартиен носител или в електронен форматРаздел 1

Общи правила за определяне на живо тегло

Член 48

Определения

За целите на настоящата глава се прилагат следните определения:

(1) „представяне“ означава формата, в която е преработена рибата, докато е на борда на риболовния кораб и преди разтоварване, както е описано в приложение I;

(2) „колективно представяне“ означава представяне, съдържащо две или повече части от една и съща риба.

Член 49

Коефициенти на преобразуване

1.  При попълване и изпращане на риболовни дневници по членове 14 и 15 от Регламента за контрол за превръщането на теглото на складираната или преработената риба в живо тегло се прилагат коефициентите на преобразуване, определени в приложения XIII, XIV и XV. Те се прилагат към продукти от риболов, които се намират на борда или са трансбордирани или разтоварени от ►M1  риболовни кораби на Съюза ◄ .

2.  Чрез дерогация от параграф 1, когато регионални организации за управление на рибарството, на които Европейският съюз е договаряща страна или сътрудничеща, но не договаряща страна, са определили коефициенти на преобразуване за регулаторната зона на Европейския съюз или трета държава, с която Европейският съюз има споразумение за риболовна дейност за водите под суверенитета или юрисдикцията на третата държава, се прилагат тези коефициенти.

3.  Когато за даден вид или представяне няма коефициенти на преобразуване по параграфи 1 и 2, се прилага коефициентът на преобразуване, приет от държавата-членка на флага.

4.  Без да се засяга параграф 2, компетентните органи на държавите-членки използват коефициентите на преобразуване на ЕС по параграф 1, когато с цел контрол на използването на квотата изчисляват живото тегло при трансбордиране и разтоварване.

Член 50

Метод на изчисляване

1.  Живото тегло на рибата се получава, като се умножи преработеното тегло на рибата по коефициентите на преобразуване, посочени в член 49, за всеки вид и представяне.

2.  В случай на колективно представяне се използва само един коефициент на преобразуване, съответстващ на една от частите в колективното представяне на дадена риба.Раздел 2

Общи правила за попълване и изпращане на риболовния дневник

Член 51

Общи правила за риболовните дневници

1.  Допустимото отклонение по член 14, параграф 3 от Регламента за контрол на оценката на количествата в килограми живо тегло от всеки вид, държан на борда, се изразява като процент от данните в риболовния дневник.

2.  За улов, който трябва да се разтовари без да се сортира, допустимото отклонение може да се изчисли въз основа на една или повече представителни извадки от общото количество, държано на борда.

3.  За целите на прилагането на член 14 от Регламента за контрол уловените видове за жива стръв се считат за видове, уловени и държани на борда.

4.  Капитанът на ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄ , пресичащ зона на риболовно усилие, за която има разрешение да извършва риболов, вписва и докладва съответната информация, посочена в член 14, параграф 5 от Регламента за контрол, дори ако не извършва риболовни дейности в тази зона.Раздел 3

Общи правила за попълване и изпращане на декларации за трансбордиране/разтоварване

Член 52

Допустимо отклонение при декларацията за трансбордиране

Допустимото отклонение по член 21, параграф 3 от Регламента за контрол на оценката на количествата в килограми живо тегло от всеки трансбордиран или получен вид се изразява като процент от данните в декларацията за трансбордиране.

Член 53

Разлика при трансбордиран улов

Когато е налице разлика между количествата улов, трансбордиран от трансбордиращия кораб, и количествата, взети на борда от приемащия кораб, за трансбордирано се счита по-голямото количество. Държавите-членки гарантират предприемането на последващи действия за определяне на действителното тегло на продуктите от риболов, трансбордирани между трансбордиращия и приемащия кораб.

Член 54

Завършване на операция по разтоварване

Ако съгласно член 61 от Регламента за контрол продуктите от риболов са транспортирани от мястото на разтоварване преди тяхното претегляне, операцията по разтоварване се счита за приключила за целите на прилагането на член 23, параграф 3 и член 24, параграф 1 от Регламента за контрол, когато продуктите от риболов бъдат претеглени.

Член 55

Риболовни операции с участието на два или повече риболовни кораба на ЕС

Без да се засягат специалните правила в случай на риболовни операции с участието на два или повече кораба от ЕС

 от различни държави-членки или

 от една и съща държава-членка, но в случай че уловът е бил разтоварен в държави-членки, различни от държавата-членка на флага,

разтовареният улов се отчита на риболовния кораб на ЕС, който разтоварва продуктите от риболов.ГЛАВА IV

Планове за статистически извадки и събиране на данни за ►M1  риболовни кораби на Съюза ◄ , които не подлежат на изискванията за риболовен дневник и декларация за разтоварване

Член 56

Изработване на планове за статистически извадки

Плановете за статистически извадки по член 16, параграф 2 и член 25, параграф 2 от Регламента за контрол относно наблюдението на ►M1  риболовните кораби на Съюза ◄ , които не подлежат на изискванията за риболовен дневник и декларация за разтоварване, се изготвят от държавите-членки в съответствие с настоящата глава с цел да се определят разтоварванията на запас или група от запаси, уловени от тези риболовни кораби и, ако е целесъобразно, тяхното риболовно усилие. Тези данни се използват за записване на улова и, ако е целесъобразно, на риболовното усилие, както е посочено в член 33 от Регламента за контрол.

Член 57

Методика за статистически извадки

1.  Плановете за статистически извадки по член 56 от настоящия регламент се изготвят в съответствие с приложение ХVI.

2.  Размерът на извадката за инспектиране се определя въз основа на риска, както следва:

а) „много нисък“ риск: 3 % от извадката;

б) „нисък“ риск: 5 % от извадката;

в) „среден“ риск: 10 % от извадката;

г) „висок“ риск: 15 % от извадката;

д) „много висок“ риск: 20 % от извадката.

3.  Дневният улов на определен запас за даден сектор на флота се изчислява, като се умножи общият брой на активните ►M1  риболовни кораби на Съюза ◄ от съответния сектор на флота по средния дневен улов на даден запас от ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄ въз основа на улова на инспектираната извадка ►M1  риболовни кораби на Съюза ◄ .

►C1

 

4.  Счита се, че държавите-членки са изпълнили задължението за план за статистически извадки по член 56 от настоящия регламент, ако редовно и поне ежемесечно събират за всеки свой риболовен кораб, който не подлежи на изискванията за риболовен дневник и декларация за разтоварване, данни

а) за всички разтоварвания на улов на всички видове в килограми, включително ако няма такива;

б) за статистическите квадранти, където е бил извършен този улов.

 ◄ГЛАВА V

Контрол на риболовното усилие

Член 58

Отчет за риболовното усилие

1.  Отчетът за риболовното усилие, посочен в член 28 от Регламента за контрол, се изпраща в съответствие с приложение XVII.

2.  Ако капитанът на риболовния кораб от ЕС изпраща съобщение до компетентните органи по радиото съгласно член 28, параграф 1 от Регламента за контрол, държавите-членки определят кои радиостанции да бъдат използвани и ги указват на уебсайта по член 115 от Регламента за контрол.ГЛАВА VI

Коригиращи мерки

Член 59

Общи принципи

С цел да се възползват от коригиращите мерки, посочени в член 37 от Регламента за контрол, държавите-членки уведомяват Комисията за степента на претърпените вреди възможно най-бързо и във всички случаи в рамките на един месец след публикуването в Официален вестник на забраната за извършване на риболовни дейности в съответствие с член 36 от Регламента за контрол.

Член 60

Разпределение на наличните възможности за риболов

▼M1

1.  Когато вредата не е отстранена изцяло или частично чрез действие в съответствие с член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, Комисията предприема възможно най-бързо след получаване на информацията, посочена в член 59 от настоящия регламент, необходимите мерки за поправяне на причинените вреди.

▼B

2.  Мерките, посочени в параграф 1, определят:

а) държавите-членки, които са понесли вредата („ощетени държави-членки“) и размерите на тази вреда (заедно с намалението чрез каквато и да е размяна на квоти);

▼M1

б) когато е приложимо, кои държави членки са превишили своите възможности за риболов („превишилите държави членки“) и размера на превишаването на възможностите за риболов (заедно с намалението чрез размяна съгласно член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013);

▼B

в) когато е приложимо, количествата за приспадане от възможностите за риболов на превишилите държави-членки, пропорционално на превишените възможности за риболов;

г) когато е приложимо, допълнителни количества за прибавяне към възможностите за риболов на ощетените държави-членки, пропорционално на понесената вреда;

д) когато е приложимо, датата или датите, на които се извършва прибавяне на допълнителни количества и приспадане;

е) когато е приложимо, всякакви други необходими мерки за поправяне на понесените вреди.ГЛАВА VII

Мощност на двигателите

Член 61

Сертифициране на мощността на двигателя

1.  Сертифицирането на максималната продължителна мощност на нов, заместващ и претърпял технически изменения задвижващ двигател по член 40, параграфи 1 и 2 от Регламента за контрол, се извършва в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета ( 4 ).

2.  Задвижващ двигател се смята за претърпял технически изменения, посочени в параграф 1, в случай че някои от неговите основни компоненти (части), включително но не само оборудване за впръскване, клапани или турбокомпресор, бутала, цилиндрови втулки, мотовилки, цилиндрови глави, са били видоизменени или заменени с нови части с различни технически спецификации, които са довели до различна мощност, или когато настройките на двигателя като настройките за впръскване, конфигурацията на турбокомпресора, или ходът на клапана са били променени. Характерът на техническото изменение се обяснява ясно в сертифицирането, посочено в параграф 1.

3.  Притежателят на лицензията за риболов уведомява компетентните органи преди монтирането на нов задвижващ двигател или преди съществуващият задвижващ двигател да бъде заменен или технически изменен.

4.  Настоящият член се прилага за риболовни кораби, които подлежат на режим за риболовното усилие, считано от 1 януари 2012 г. За другите риболовни кораби той се прилага от 1 януари 2013 г. Настоящият член се прилага само за риболовни кораби, на които са монтирани нови задвижващи двигатели, или за онези, чиито съществуващи двигатели са били заменени или технически изменени след влизане в сила на настоящия регламент.

Член 62

Проверка и план за статистически извадки

1.  За целите на проверката на мощността на двигателя в съответствие с член 41 от Регламента за контрол държавите-членки изготвят план за статистически извадки за идентификацията на онези риболовни кораби или групи риболовни кораби в своя флот, за които има риск от деклариране под действителната мощност на задвижващия двигател. Планът за статистическите извадки се основава поне на следните високорискови критерии:

а) риболовни кораби, извършващи видове риболов, които подлежат на режими на риболовно усилие, по-специално тези риболовни кораби, на които е било разпределено индивидуално усилие в kW*дни;

б) риболовни кораби, които подлежат на ограничения за мощност на кораба, произтичащи от националното законодателство или законодателството на Европейския съюз;

в) риболовни кораби, за които съотношението между мощността на кораба (kW) и тонажа на кораба (GT) е с 50% по-ниско от средното съотношение за същия тип риболовни кораби, вид уреди и целеви видове. За целите на този анализ държавите-членки могат да разделят флота съобразно един или повече от следните критерии:

i) сегментация на флота или звена за управление, определени от националното законодателство;

ii) категории според дължината;

iii) категории според тонажа;

iv) използвани риболовни уреди;

v) целеви видове.

2.  Държавите-членки могат да вземат под внимание и допълнителни критерии за риск по своя собствена преценка.

3.  Държавите-членки изготвят списък на риболовните си кораби, които отговарят на един или повече от критериите за риск, посочени в параграф 1, и, когато е целесъобразно, критериите за риск, посочени в параграф 2.

4.  От всяка група риболовни кораби, отговарящи на един от критериите за риск, посочени в параграфи 1 и 2, държавите-членки вземат случайна извадка от риболовните кораби. Размерът на извадката е равен на закръгления до най-близкото цяло число квадратен корен от броя риболовни кораби в съответната група.

5.  За всеки риболовен кораб, включен в случайната извадка, държавите-членки проверяват цялата техническа документация, посочена в член 41, параграф 1 от Регламента за контрол, която притежават. Наред с останалите документи, посочени в член 41, параграф 1, буква ж) от Регламента за контрол, държавите-членки обръщат специално внимание на спецификациите от каталога на производителя на двигателя, когато има такъв на разположение.

6.  Настоящият член се прилага от 1 януари 2012 г. Физическите проверки по член 41, параграф 2 от Регламента за контрол се извършват приоритетно на траулери, извършващи риболов, който подлежи на режим на риболовното усилие.

Член 63

Физическа проверка

1.  Когато на борда на риболовен кораб се извършват измервания на задвижващата мощност в рамките на физическа проверка на мощността на задвижващия двигател, посочена в член 41, параграф 2 от Регламента за контрол, мощността на задвижващия двигател може да бъде измерена в най-достъпната точка между витлото и двигателя.

2.  Ако мощността на задвижващия двигател е измерена след редуктора, се прави подходяща корекция на измерването, за да се изчисли мощността на задвижващия двигател при изходящия фланец на двигателя в съответствие с определението в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2930/86. Корекцията отчита загубите на мощност, причинени от скоростната кутия въз основа на официалните технически данни, предоставени от производителя на скоростната кутия.ГЛАВА VIII

Контрол на любителския риболов

Член 64

Изработване на планове за статистически извадки

1.  Без да се засяга използването на данни по параграф 5, събирането на двугодишни данни се осигурява от плановете за статистически извадки, които се изработват от държавите-членки в съответствие с член 55, параграф 3 от Регламента за контрол за целите на наблюдението на улова от кораби, извършващи любителски риболов на запаси, които са обект на планове за възстановяване.

2.  Използваните методи в плановете за статистически извадки са ясно установени и, доколкото е възможно, са:

а) стабилни във времето;

б) стандартизирани в рамките на регионите;

в) в съответствие със стандартите за качество, установени от съответните международни научни органи и, когато е целесъобразно, от съответните регионални организации за управление на рибарството, по отношение на които Европейският съюз е договаряща страна или наблюдател.

3.  Планът за статистически извадки включва модел за вземане на проби за оценяване на улова на запаси, които подлежат на планове за възстановяване, използвания уред и свързаната географска зона на съответния план за възстановяване, където е бил извършен уловът.

4.  Държавите-членки системно оценяват верността и точността на събраните данни.

5.  За целите на плановете за статистически извадки, посочени в параграф 1, държавите-членки могат да използват събраните данни в съответствие с многогодишната програма на Общността, определена в Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета ( 5 ), доколкото тези данни са достъпни.

6.  Настоящата разпоредба не се прилага, ако държава-членка е забранила любителския риболов на запаси, които подлежат на план за възстановяване.

Член 65

Уведомление и оценка на плановете за статистически извадки

1.  Държавите-членки уведомяват Комисията за своите планове за статистически извадки дванадесет месеца след влизане в сила на плана за възстановяване. За плановете за възстановяване, които са действащи при влизането в сила на настоящия регламент, уведомяването за плана за статистически извадки се прави в срок от дванадесет месеца след влизането в сила на настоящия регламент. Измененията в плана за статистическите извадки се съобщават преди влизането им в сила.

2.  Освен оценката, изисквана по член 55, параграф 4 от Регламента за контрол, Научният, технически и икономически комитет по рибарството оценява също така:

а) след уведомяването, посочено в параграф 1, и на всеки пет години след това съответствието на представените планове за статистически извадки с критериите и изискванията, упоменати в член 64, параграфи 2 и 3 от настоящия регламент;

б) съответствието на всички изменения в плановете за статистически извадки, посочени в параграф 1, с критериите и изискванията, упоменати в член 64, параграфи 2 и 3 от настоящия регламент.

3.  При необходимост Научно-техническият и икономически комитет по рибарството прави препоръки за подобряване на плана за статистически извадки.ДЯЛ IV

КОНТРОЛ НА ПУСКАНЕТО В ПРОДАЖБАГЛАВА I

Проследяемост

▼M1

Член 66

Определение

За целите на настоящата глава се прилага следното определение:

„Продукти от риболов и аквакултури“ означава всички продукти, които попадат в обхвата на глава 3, подпозиция 1212 21 00 от глава 12 и в обхвата на позиции 1604 и 1605 от глава 16 от Комбинираната номенклатура, въведена с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета ( 6 ).

▼B

Член 67

Информация за партиди

1.  Операторите предоставят информацията за продуктите от риболов и аквакултури, посочена в член 58, параграф 5 от Регламента за контрол, когато продуктите от риболов и аквакултури се поставят в партиди и не по-късно от първата продажба.

2.  В допълнение към параграф 1 операторите актуализират съответната информация, посочена в член 58, параграф 5 от Регламента за контрол, в резултат от сливането и разделянето на партидите с продукти от риболов и аквакултури след първата продажба, на етапа, на който тя стане достъпна.

3.  В случай че в резултат от сливането и разделянето на партидите след първата продажба продуктите от риболов и аквакултури от няколко риболовни кораба или единици за производство на аквакултури се смесят, операторите трябва да бъдат в състояние да идентифицират всяка първоначална партида поне чрез нейния идентификационен номер по член 58, параграф 5, буква а) от Регламента за контрол и да направят възможно проследяването им до етапа на улов или добив съгласно член 58, параграф 3 от Регламента за контрол.

4.  Системите и процедурите по член 58, параграф 4 от Регламента за контрол позволяват на операторите да идентифицират непосредствения(те) доставчик(ци) и, освен ако те са крайни потребители, непосредствения(те) купувач(и) на продуктите от риболов и аквакултури.

5.  Информацията за продуктите от риболов и аквакултури, посочена в член 58, параграф 5 от Регламента за контрол, се осигурява чрез етикетиране или пакетиране на партидата или чрез търговски документ, който физически придружава партидата. Тя може да бъде прикрепена към партидата чрез идентификационен инструмент като код, баркод, електронен чип или подобно устройство, или маркираща система. Информацията относно партидата остава достъпна на всички етапи на производство, преработка и разпространение така, че компетентните органи на държавите-членки да имат достъп до нея по всяко време.

6.  Операторите прикрепят информацията за продуктите от риболов и аквакултури, посочена в член 58, параграф 5 от Регламента за контрол, чрез идентификационен инструмент като код, баркод, електронен чип или подобно устройство или маркираща система:

а) считано от 1 януари 2013 г. — за рибни запаси, подлежащи на многогодишен план;

б) считано от 1 януари 2015 г. — за други продукти от риболов и аквакултури.

7.  Ако информацията по член 58, параграф 5 от Регламента за контрол е предоставена чрез търговски документ, който физически придружава партидата, поне идентификационният номер трябва да бъде прикрепен към съответната партида.

8.  Държавите-членки сътрудничат помежду си, като гарантират, че информацията, прикрепена към партидата и/или физически придружаваща партидата, е достъпна за компетентните органи на друга държава-членка, различна от онази, където продуктите от риболов и аквакултури са били поставени в партидата, по-специално когато информацията е прикрепена към партидата посредством идентификационен инструмент като код, баркод, електронен чип или подобно устройство. Операторите, които използват такива инструменти, гарантират, че те са разработени въз основа на международно признати стандарти и спецификации.

9.  Информацията относно датата на улова по член 58, параграф 5, буква г) от Регламента за контрол може да включва няколко календарни дни или период от време, отговарящ на няколко дати на улов.

10.  Информацията относно доставчиците по член 58, параграф 5, буква е) от Регламента за контрол е информацията относно непосредствения(те) доставчик(ци) на оператора по параграф 4 от настоящия член. При необходимост тази информация може да се предостави чрез идентификационната маркировка по приложение II, раздел I от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход ( 7 ).

11.  Информацията, изброена в член 58, параграф 5, букви а)—е) от Регламента за контрол, не се прилага за:

а) вносни продукти от риболов и аквакултури, които са изключени от обхвата на прилагането на сертификата за улов съгласно член 12, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета ( 8 );

б) продукти от риболов и аквакултури, уловени или отгледани в прясна вода; и

в) декоративни риби, ракообразни и мекотели.

▼M1

12.  Информацията, изброена в член 58, параграф 5 от Регламента за контрол, не се отнася за продукти от риболов и аквакултури, попадащи в обхвата на позиции 1604 и 1605 от глава 16 от Комбинираната номенклатура.

13.  За целите на член 58, параграф 5 от Регламента за контрол информацията относно зоната, в която продуктът е уловен или отгледан, е:

а) съответната географска зона, определена в член 4, параграф 30 от Регламента за контрол — за улова на запаси или групи от запаси, които са предмет на квота и/или минимален размер съгласно законодателството на Съюза;

б) наименованието на зоната на улов или производство в съответствие с член 38, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 9 ) — за улова на други запаси или групи от запаси, продукти от риболов, уловени в сладки води и продукти от аквакултури.

▼B

14.  Стойността на малки количества продукти от риболов и аквакултури по член 58, параграф 8 от Регламента за контрол се прилага за преки продажби от риболовния кораб, на календарен ден и на краен купувач.

▼M1 —————

▼BГЛАВА II

Претегляне на продукти от риболовРаздел 1

Общи правила при претеглянето

Член 69

Обхват

Без да се засягат членове 78—89 от настоящия регламент, разпоредбите на настоящата глава се прилагат за разтоварвания от ►M1  риболовни кораби на Съюза ◄ , които се извършват в държава-членка, и за трансбордирания с участието на ►M1  риболовни кораби на Съюза ◄ , които се извършват в пристанища или на места в близост до брега на държава-членка, както и за претеглянето на продукти от риболов на борда на ►M1  риболовни кораби на Съюза ◄ във ►M1  водите на Съюза ◄ .

Член 70

Записи за претеглянето

1.  Регистрираните купувачи, регистрираните тръжни центрове или другите организации или лица, които отговарят за първото предлагане на пазара на продуктите от риболов, или, когато е целесъобразно, капитанът на риболовния кораб от ЕС записват претеглянето, извършено в съответствие с членове 60 и 61 от Регламента за контрол, като посочват следната информация:

а) 3-буквения код по ФАО на претеглените видове;

б) резултата от претеглянето на всяко количество от всеки вид в килограми продуктово тегло;

в) външния идентификационен номер и името на риболовния кораб, от който произхождат претеглените количества;

г) представянето на претеглените продукти от риболов;

д) датата на претегляне (ГГГГ-ММ-ДД).

2.  Регистрираните купувачи, регистрираните тръжни центрове или другите организации или лица, които отговарят за първото предлагане на пазара на продуктите от риболов, или, когато е целесъобразно, капитанът на риболовния кораб от ЕС съхраняват записите, посочени в параграф 1 за период от три години.

Член 71

Определяне на момента на претеглянето

1.  Когато продукти от риболов са трансбордирани между ►M1  риболовни кораби на Съюза ◄ и първото разтоварване на трансбордираните продукти от риболов се извършва в пристанище извън Европейския съюз, продуктите от риболов се претеглят, преди да бъдат транспортирани извън пристанището или мястото на трансбордиране.

2.  Когато продуктите от риболов се претеглят на борда на риболовен кораб от ЕС в съответствие с член 60, параграф 3 от Регламента за контрол и се претеглят отново на сушата след разтоварване, резултатите от претеглянето на сушата се използват за целите на член 60, параграф 5 от Регламента за контрол.

3.  Без да се нарушават специалните разпоредби за ►M1  риболовните кораби на Съюза ◄ , които не са задължени да попълват и предават по електронен път данните от риболовния дневник, посочени в член 15 от Регламента за контрол, преди претеглянето държавата-членка може да изиска от капитана да предаде копие от страницата от дневника на компетентните органи на държавата-членка, където се разтоварва.

Член 72

Системи за претегляне

1.  Всички системи за претегляне се калибрират и запечатват в съответствие с националните системи от компетентните органи на държавите-членки.

2.  Физическото или юридическото лице, което отговаря за системата за претегляне, съхранява записи за калибрирането.

3.  Когато претеглянето се извършва на лентов конвейер, на него трябва да има брояч, който да отчита общата кумулативна стойност на теглото. Данните на брояча в началото на операцията по претеглянето, както и общата кумулативна стойност на теглото, се записват. Всяко използване на системата се записва в дневника за претеглянето от физическото или юридическо лице, което отговаря за претеглянето.

Член 73

Претегляне на замразени продукти от риболов

1.  Без да се засягат разпоредбите на членове 70 и 74 от настоящия регламент, когато се претеглят разтоварени количества замразени продукти от риболов, теглото на замразената риба, разтоварена в кутии или на блокове, може да се определи по видове и, според случая, представяне, като общият брой на кутиите или блоковете се умножи по средното нетно тегло за една кутия или блок, изчислено по методиката, определена в приложение XVIII.

2.  Физическите или юридическите лица, извършващи претеглянето на продуктите от риболов, водят отчет за всяко разтоварване, в който се посочват:

а) името и буквите и цифрите на външната регистрация на кораба, от който са били разтоварени продуктите от риболов;

б) видовете и, според случая, представянето на разтоварената риба;

в) размерът на партидата и проба от палетите за всеки вид и, според случая, представянето в съответствие с разпоредбите на точка 1 от приложение XVIII;

г) теглото на всяка палета в пробата и средното тегло на палетите;

д) броят кутии или блокове във всяка палета от пробата;

е) тара теглото на кутия, ако е различно от тара теглото, посочено в точка 4 от приложение XVIII;

ж) средното тегло на празна палета в съответствие с разпоредбите на точка 3, буква б) от приложение XVIII;

з) средното тегло на кутия или блок на продукти от риболов по видове и, според случая, представяне.

Член 74

Лед и вода

1.  Преди претеглянето регистрираният купувач, регистрираният тръжен център или другите организации или лица, които отговарят за първото предлагане на пазара на продуктите от риболов, осигуряват почистването на продуктите от риболов от лед в рамките на възможното, без да се причинява увреждане или намаляване на качеството.

▼M1

2.  Без да се нарушават специалните правила за пелагичните видове по членове 78—89 от настоящия регламент, които се разтоварват в насипно състояние за прехвърляне до точката на първото пускане на пазара, складиране или преработка, приспадането на количеството вода и лед от общото тегло не надвишава 2 % Във всички случаи процентът на приспадане на вода и лед се записва в разписката за претеглянето при вписването на теглото. За разтоварвания за промишлени цели или за непелагични видове няма приспадане за вода или лед.

▼B

Член 75

Достъп на компетентните органи

Компетентните органи имат пълен достъп по всяко време до системите за претегляне, записите за претеглянето, писмените декларации и до всякакви помещения, където се съхранява или преработва рибата.

Член 76

Планове за статистически извадки

1.  Планът за статистически извадки по член 60, параграф 1 от Регламента за контрол и всяко негово съществено изменение се приемат от държавите-членки в съответствие с отчитащата риска методика, описана в приложение XIX.

2.  Планът за статистически извадки по член 60, параграф 3 от Регламента за контрол и всяко негово съществено изменение се приемат от държавите-членки в съответствие с отчитащата риска методика, описана в приложение XX. В случай че претеглянето на улова се извършва на борда, не се прилага допустимото отклонение по член 14, параграф 3 и член 21, параграф 3 от Регламента за контрол, ако резултатът от претеглянето след разтоварване е по-голям от съответния резултат от претеглянето на борда.

3.  Когато държавите-членки възнамеряват да приемат планове за статистически извадки по член 60, параграфи 1 и 3 от Регламента за контрол, те представят единен план за статистически извадки, обхващащ съответните процедури за претегляне за период от три години, в срок от шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент. Този план за статистически извадки се състои от различни части за различните видове риболов.

4.  Нови планове за статистически извадки, които трябва да бъдат приети след датата по параграф 3, или измененията на тези планове се изпращат за одобрение три месеца преди края на съответната година.

Член 77

Планове за контрол и програми за претегляне на продуктите от риболов след транспортиране от мястото на разтоварване

1.  Планът за контрол по член 61, параграф 1 от Регламента за контрол и всяко негово съществено изменение се приемат от държавите-членки в съответствие с отчитащата риска методика, описана в приложение XXI.

2.  Когато държавите-членки възнамеряват да приемат плановете за контрол по член 61, параграф 1 от Регламента за контрол, те представят единен план за контрол за всяка държава-членка, обхващащ цялото транспортиране на продукти от риболов, които трябва да бъдат претеглени след транспортиране. Този план за контрол се изпраща в срок от шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент. Той може да се състои от различни части за различните видове риболов.

3.  Общата програма за контрол по член 61, параграф 2 от Регламента за контрол и всяко нейно съществено изменение се приемат от държавите-членки в съответствие с отчитащата риска методика, описана в приложение XXII.

4.  Когато държавите-членки възнамеряват да приемат общи програми за контрол по член 61, параграф 2 от Регламента за контрол, те ги представят в срок от шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

5.  Всеки нов план за контрол, посочен в параграф 2, или общите програми за контрол, посочени в параграф 4, които бъдат приети след датата, посочена в параграфи 2 и 4, или всички промени в тези планове или програми се представят три месеца преди края на годината, предшестваща датата на влизане в сила на този план или програма.Раздел 2

Специални правила за претеляне на определени пелагични видове

▼M1

Член 78

Обхват на процедурите по претегляне за улов на херинга, скумрия, сафрид и син меджид

Правилата, посочени в настоящия раздел, се отнасят за претеглянето на разтоварен в Съюза или от риболовни кораби на Съюза в трети държави улов на херинга (Clupea harengus), скумрия (Scomber scombrus), сафрид (Trachurus spp.) и син меджид (Micromesistius poutassou) или съчетание между тях, извършен:

а) за херинга в зони I, II, IIIa, IV, Vb, VI и VII на ICES;

б) за скумрия в зони IIа, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV на ICES и във водите на Съюза от CECAF;

в) за сафрид в зони IIа, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV на ICES и във водите на Съюза от CECAF;

г) за син меджид в зони IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV на ICES и във водите на Съюза от CECAF;

когато количествата при едно разтоварване надвишават 10 тона.

Член 79

Пристанища за претегляне на улов от херинга, скумрия, сафрид и син меджид

▼B

1.  Уловът на видовете, посочени в член 78 от настоящия регламент, се претегля незабавно при разтоварване. Уловът от тези видове обаче може да бъде претеглен след транспортиране, ако:

 за местоназначение в рамките на държава-членка съответната държава-членка е приела план за контрол по член 61, параграф 1 от Регламента за контрол в съответствие с отчитащата риска методика, описана в приложение XXI;

 за местоназначение в рамките на друга държава-членка съответните държави-членки са приели обща програма за контрол по член 61, параграф 2 от Регламента за контрол в съответствие с отчитащата риска методика, описана в приложение XXII;

и ако този план за контрол или обща програма за контрол е била одобрена от Комисията.

2.  Всяка съответна държава-членка определя в кое от нейните пристанища да се извършва претеглянето на видовете, посочени в член 78 от настоящия регламент, и осигурява всяко разтоварване на тези видове да се извършва в тези пристанища. В тези пристанища има:

а) определени часове за разтоварване или трансбордиране;

б) определени места за разтоварване или трансбордиране;

в) определени процедури за инспекции и наблюдение.

3.  Съответните държави-членки съобщават на Комисията списъка на тези пристанища и приложимите в тях процедури по инспекция и наблюдение, включително реда и условията за записване и изпращане на количествата от тези видове при всяко разтоварване.

4.  Всички промени в списъка на пристанищата и в процедурите по инспекция и наблюдение, посочени в параграф 3, се съобщават на Комисията най-малко 15 дни преди влизането им в сила.

5.  Държавите-членки гарантират, че всяко разтоварване на видовете по член 78 от настоящия регламент, осъществено от техни кораби извън Европейския съюз, се извършва в пристанища, изрично избрани за целите на претеглянето от трети държави, които имат сключени споразумения с Европейския съюз относно тези видове.

6.  Комисията изпраща информацията, посочена в параграфи 3 и 4, както и списъка на пристанищата, определени от трети страни, до всички съответни държави-членки.

7.  Комисията и съответните държави-членки публикуват списъка на пристанищата, както и промените в него, на своите официални уебсайтове.

Член 80

Влизане в пристанище на държава-членка

1.  За целите на претеглянето капитанът на риболовния кораб или неговият агент уведомява компетентните органи на държавата-членка, в която ще се извърши разтоварването, най-малко четири часа преди влизането в съответното пристанище на разтоварване, относно следното:

а) пристанището, в което възнамерява да влезе, името на кораба и буквите и цифрите на външната му регистрация;

б) очакваното време за пристигане в пристанището;

▼M1

в) задържаните на борда количества херинга, скумрия, сафрид и син меджид в килограми живо тегло;

▼B

г) съответната(ите) географска(и) зона(и), където е извършен уловът; зоната представлява подзоната и участъкът или подучастъкът, в които се прилагат ограничения върху улова съгласно правото на Съюза.

2.  Капитанът на риболовния кораб на ЕС, който е задължен да вписва данните в риболовния дневник чрез електронни средства, изпраща информацията по параграф 1 по електронен път на своята държава-членка на флага. Държавите-членки незабавно изпращат тази информация на държавата-членка, в която ще се извършва разтоварването. Данните от електронния риболовен дневник, посочени в член 15 от Регламента за контрол, и информацията, посочена в параграф 1, могат да бъдат изпратени в едно електронно предаване.

3.  Държавите-членки могат да предвидят период за уведомяване, по-кратък от посочения в параграф 1. В такъв случай съответните държави-членки информират Комисията 15 дни преди влизането в сила на по-краткия период на уведомяване. Комисията и съответните държави-членки публикуват тази информация на уебсайтовете си.

Член 81

Разтоварване

Компетентните органи на съответната държава-членка изискват разтоварването на всеки улов по член 78 от настоящия регламент да не започва, преди това да бъде изрично разрешено. Ако разтоварването е прекъснато, се изисква разрешение, преди то да може да започне отново.

Член 82

Риболовен дневник

1.  Незабавно след пристигането в пристанището и преди започването на разтоварването капитанът на риболовния кораб, който не подлежи на задължението за вписване на данни в риболовния дневник чрез електронни средства, представя попълнена съответната страница или страници от корабния дневник за проверка от компетентните органи на държавата-членка в пристанището на разтоварване.

▼M1

2.  Количествата херинга, скумрия, сафрид и син меджид, задържани на борда, за които е съобщено преди разтоварването съгласно член 80, параграф 1, буква в) от настоящия регламент, са равни на количествата, вписани в риболовния дневник след неговото попълване.

Член 83

Обществени съоръжения за претегляне на прясна херинга, скумрия, сафрид и син меджид

▼B

Без да се засягат разпоредбите на член 72 от настоящия регламент, в случаите, когато рибата се претегля на обществени съоръжения за претегляне, физическите или юридическите лица, които претеглят улова по член 78 от настоящия регламент, издават на купувача разписка за претеглянето, в която се указват датата и часът на претегляне и идентификационният номер на танкера. Копие от разписката за претеглянето се прилага към документа за продажбите или декларацията за приемане.

Член 84

Частни съоръжения за претегляне на прясна риба

1.  В допълнение към разпоредбите на член 72 от настоящия регламент при използването на частни съоръжения за претегляне също се прилагат разпоредбите на настоящия член.

2.  Физическите или юридически лица, които претеглят улова, посочен в член 78 от настоящия регламент, водят за всяка система за теглене прошнурован дневник с номерирани страници. Той се попълва веднага след завършване на претеглянето на всяко разтоварване и най-късно до 23:59 часа местно време в деня на завършване на претеглянето. Този дневник съдържа:

а) името и буквите и номера на външната регистрация на кораба, от който е разтоварен улов, посочен в член 78 от настоящия регламент;

б) еднозначния идентификационен номер на танкера и неговия товар в случаите, когато уловът, посочен в член 78 от настоящия регламент, е бил транспортиран от пристанището на разтоварване преди претегляне съгласно член 79 от настоящия регламент. Товарът на всеки танкер се претегля и записва отделно. Въпреки това общото тегло на товарите на всеки танкер от един и същи кораб може да бъде записано като цяло, при условие че те се претеглят последователно и без прекъсване;

в) видовете риба;

г) теглото при всяко разтоварване;

д) датата и часа на началото и края на претеглянето.

3.  Без да се засягат разпоредбите на член 72, параграф 3 от настоящия регламент, когато претеглянето се извършва на лентов конвейер, всички операции на системата се записват в прошнурования дневник с номерирани страници за претегляне.

▼M1

Член 85

Претегляне на замразена риба

Когато разтоварените количества от замразена херинга, скумрия, сафрид и син меджид се претеглят, теглото на замразената риба, разтоварена в кутии, се определя по видове в съответствие с член 73 от настоящия регламент.

Член 86

Съхраняване на записите от претеглянето

Всички записи от претегляне, предвидени в член 84, параграф 3 и член 85 от настоящия регламент, както и копията от всички документи за транспортиране като част от план за контрол или обща програма за контрол по член 79, параграф 1 от настоящия регламент, се съхраняват в продължение на най-малко 3 години.

▼B

Член 87

Документ за продажба и декларация за приемане

Физическите или юридическите лица, които отговарят за изпращането на документи за продажба и декларации за приемане, изпращат тези декларации във връзка с видовете, посочени в член 78 от настоящия регламент, до компетентните органи на съответната държава-членка при поискване.

▼M1

Член 88

Кръстосани проверки

До създаването на компютризирана база данни в съответствие с член 109 от Регламента за контрол, при всички разтоварвания компетентните органи извършват административни кръстосани проверки на следните елементи:

а) количества по видове херинга, скумрия, сафрид и син меджид, посочени в предварителното уведомление за разтоварване съгласно член 80, параграф 1, буква в) от настоящия регламент, и количествата, вписани в риболовния дневник на кораба;

б) количествата по видове херинга, скумрия, сафрид и син меджид, вписани в риболовния дневник, и количествата, вписани в декларацията за разтоварване;

в) количествата по видове херинга, скумрия, сафрид и син меджид, вписани в декларацията за разтоварване, и количествата, вписани в декларацията за приемане или документа за продажба;

г) зоната на улова, вписана в риболовния дневник на кораба, и данните от системата за наблюдение на корабите (VMS) за съответния кораб.

Член 89

Наблюдение на претеглянето

1.  Претеглянето на улова на херинга, скумрия, сафрид и син меджид от кораба се наблюдава по видове. В случай на кораби, които изпомпват улова на брега, се наблюдава претеглянето на целия товар. В случай на разтоварване на замразена херинга, скумрия, сафрид и син меджид се броят всички кутии и се проверява методиката за изчисляване на средното нетно тегло на кутиите, описана в приложение XVIII.

2.  Освен на данните по член 88 от настоящия регламент кръстосана проверка се прави и на следните данни:

а) количествата по видове херинга, скумрия, сафрид и син меджид, вписани в записите от претеглянето в обществени или частни съоръжения, и количествата по видове, вписани в декларацията за приемане или документа за продажбите;

б) количествата по видове херинга, скумрия, сафрид и син меджид, вписани във всеки документ за транспортиране като част от план за контрол или обща програма за контрол по член 79, параграф 1 от настоящия регламент;

в) уникалните идентификационни номера на цистерните, вписани в дневника, в съответствие с член 84, параграф 2, буква б) от настоящия регламент.

3.  След завършване на разтоварването се проверява дали от кораба е разтоварена всичката риба при спазване на специалните правила в настоящия раздел.

4.  Всички дейности по наблюдението, обхванати от настоящия член и от член 107 от настоящия регламент, се документират. Тази документация се съхранява в продължение на най-малко 3 години.ГЛАВА III

Документи за продажба и декларации за приемане

▼B

Член 90

Общи правила

▼M1

1.  В документа за продажба и декларацията за приемане се посочва броят на екземплярите съгласно член 64, параграф 1, буква е) и член 66, параграф 3, буква д) от Регламента за контрол, ако съответната квота се управлява въз основа на броя екземпляри.

▼B

2.  Видът представяне съгласно член 64, параграф 1, буква ж) от Регламента за контрол включва състоянието на представяне, определено в приложение I.

3.  Цената, посочена в член 64, параграф 1, буква л) от Регламента за контрол, се посочва във валутата, приложима за държавата-членка, в която се извършва продажбата.

▼M1

Член 91

Формат на документите за продажба и декларациите за приемане

1.  Държавите членки определят формата, който да се използва за попълване и предаване на документите за продажба и декларациите за приемане между регистрирани купувачи, регистрирани тръжни центрове или други органи или лица, упълномощени от държавите членки и компетентните органи по членове 63 и 67 от Регламента за контрол.

2.  Елементите на данните, които регистрираните купувачи, регистрираните тръжни центрове или другите органи или лица, упълномощени от държавите членки, задължително записват в своите документи за продажба или декларации за приемане съгласно правилата на Съюза, също имат задължителен характер при обмена между държавите членки.

3.  Данните, предавани съгласно член 111, параграф 2 от Регламента за контрол, за операции през предходните 36 месеца от държавата членка, на чиято територия се е извършила първата продажба или приемане, се предоставят от държавата членка при поискване от държавата членка на флага или държавата членка, на чиято територия са били разтоварени продуктите от риболова. Отговорът на искането се генерира автоматично и се предава без забавяне.

4.  Държавите членки:

а) гарантират, че получените в съответствие с настоящата глава данни са записани в електронен формат и надеждно съхранени в компютризирани бази данни в продължение на най-малко 3 години;

б) вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че данните се използват единствено за предвидените в настоящия регламент цели; и

в) вземат всички необходими технически мерки за предпазване на тези данни от случайно или неправомерно унищожаване, случайна загуба, повреждане, разпространение или неразрешен достъп.

5.  Във всяка държава членка единният орган, посочен в член 5, параграф 5 от Регламента за контрол, отговаря за предаването, получаването, управлението и обработването на всички данни, обхванати от настоящата глава.

6.  Държавите членки обменят данните за контакт с органите, посочени в параграф 5, и уведомяват Комисията и определения от нея орган за това в срок от три месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

7.  Всички промени в информацията, посочена в параграфи 5 и 6, се съобщават преди тяхното влизане в сила на Комисията, на определения от нея орган и на останалите държави членки.

▼BДЯЛ V

НАДЗОРГЛАВА I

Доклад от наблюдение

Член 92

Записвана информация в доклада от наблюдението

1.  Докладът от наблюдението, посочен в член 71, параграфи 3 и 4 от Регламента за контрол, се съставя в съответствие с приложение XXIII към настоящия регламент.

2.  Държавите-членки въвеждат данните, съдържащи се в техните доклади от наблюденията, в електронната база данни, посочена в член 78 от Регламента за контрол, и осигуряват функционалните възможности, посочени в приложение XXIV № 2 от настоящия регламент. Минимумът записана информация в тази база данни е посочената в приложение XXIII. Докладите от наблюдение на хартиен носител допълнително могат също да бъдат сканирани и въведени в базата данни.

3.  Данните от докладите се пазят на разположение в базата данни най-малко три години.

4.  При получаване на доклад от наблюдение по параграф 1 държавата-членка на флага възможно най-бързо започва разследване на дейностите на своите риболовни кораби, които са посочени в доклада от наблюдението.

5.  Параграф 1 се прилага, без да се засягат правилата, приети от регионалните организации за управление на рибарството, по които Европейският съюз е договаряща страна.ГЛАВА II

Контролиращи наблюдатели

Член 93

Общи правила относно контролиращите наблюдатели

1.  Без да се засягат специалните правила, установени от регионална организация за управление на рибарството или договорени с трета държава, ►M1  риболовните кораби на Съюза ◄ , определени за прилагане на схема за контролиращи наблюдатели, приемат на борда си поне един контролиращ наблюдател за времето, определено в схемата.

2.  Държавите-членки определят контролиращи наблюдатели и гарантират, че те могат да изпълняват своите задачи. Държавите-членки осигуряват по-специално придвижването на контролиращите наблюдатели до и от съответния ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄ .

3.  Контролиращите наблюдатели не извършват други задачи, освен установените в член 73 от Регламента за контрол и член 95 от настоящия регламент, освен ако се изисква извършването на други задачи съгласно схемата за контролиращите наблюдатели на ЕС или като част от програма за наблюдатели, попадаща в обхвата на дейност на регионална организация за управление на рибарството или установена в рамките на двустранно споразумение с трета държава.

4.  Компетентните органи осигуряват на контролиращите наблюдатели за целите на тяхната мисия средства за комуникация, независими от комуникационната система на риболовния кораб.

5.  Тези правила не засягат правомощията на капитана на риболовния кораб, който е единственият отговорен за операциите на кораба.

Член 94

Независимост на контролиращите наблюдатели

С цел да остане независим от собственика, оператора, капитана на риболовния кораб на ЕС и членовете на екипажа, както е предвидено в член 73, параграф 2 от Регламента за контрол, контролиращият наблюдател не може да бъде:

 роднина или служител на капитана на риболовния кораб на ЕС, на някой друг член на екипажа, на представителя на капитана, или на собственика или на оператора на риболовния кораб на ЕС, към който е зачислен,

 служител на дружество, контролирано от капитана, член на екипажа, представителя на капитана, или собственика или оператора на риболовния кораб на ЕС, към който е зачислен.

Член 95

Задължения на контролиращите наблюдатели

1.  Контролиращите наблюдатели проверяват съответната документация и записват риболовните дейности на риболовния кораб от ЕС, на който се намират, както са изброени в приложение XXV.

2.  Когато е целесъобразно, контролиращите наблюдатели на борда на риболовен кораб от ЕС дават кратки указания на длъжностните лица, на които предстои да извършат инспекция на този риболовен кораб, при качването им на борда. Това предаване на информация се извършва на закрита среща, ако съоръженията на борда на риболовния кораб от ЕС го позволяват и ако е целесъобразно.

3.  Контролиращите наблюдатели изготвят доклада по член 73, параграф 5 от Регламента за контрол, като използват формата, установен в приложение XXVI. Те изпращат този доклад незабавно и във всички случаи в срок от 30 дни след завършване на задачата на своите органи и на компетентните органи на държавата-членка на флага. Техните компетентни органи предоставят доклада при поискване на крайбрежната държава-членка, Комисията или определения от нея орган. Копията от докладите, предоставени на други държави-членки, могат да не включват местоположенията, където е извършен уловът, по отношение на изходната и крайната позиция на всяка риболовна операция, но могат да включват общия дневен улов в килограми еквивалентно живо тегло по видове и участъци на ICES или други зони, по целесъобразност.

▼M1 —————

▼BДЯЛ VI

ИНСПЕКЦИЯГЛАВА I

Провеждане на инспекциитеРаздел 1

Общи разпоредби

Член 97

Длъжностни лица, упълномощени да извършват инспекции в открито море или на сушата

1.  Длъжностните лица, които отговарят за провеждането на инспекции по член 74 от Регламента за контрол, са упълномощени от компетентните органи на държавите-членки. За тази цел държавите-членки предоставят на своите длъжностни лица служебна карта, в която са посочени тяхната самоличност и длъжността, която изпълняват. Всяко длъжностно лице носи тази служебна карта и при първа възможност я представя по време на инспекцията.

2.  Държавите-членки предоставят достатъчни правомощия на своите длъжностни лица, каквито са им необходими за извършването на контрола, инспекцията и правоприлагането в съответствие с настоящия регламент, и за осигуряване спазване на правилата на общата политика в областта на рибарството.

Член 98

Общи принципи

1.  Без да се засягат разпоредбите, съдържащи се в многогодишните планове, компетентните органи на държавите-членки приемат отчитащ риска подход за избор на цели за инспектиране, като използват цялата налична информация. В съответствие с този подход длъжностните лица провеждат инспекциите съгласно правилата, установени в настоящата глава.

2.  Без да се засягат разпоредбите, съдържащи се в многогодишните планове, държавите-членки координират своите дейности по упражняване на контрол, инспекция и правоприлагане. За тази цел те приемат и изпълняват национални програми за контролна дейност, посочени в член 46 от Регламента за контрол, и общи програми за контрол, посочени в член 94 от Регламента за контрол, обхващащи както дейности в открито море, така и на сушата, необходими за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството.

3.  В рамките на отчитаща риска стратегия за контрол и правоприлагане всяка държава-членка извършва необходимите дейности по инспекцията по обективен начин, за да се избегне задържане на борда, трансбордиране, разтоварване, прехвърляне в клетки или рибни стопанства, преработка, транспортиране, съхранение, предлагане за продажба и складиране на продукти от риболов, произхождащи от дейности, които не съответстват на правилата на общата политика в областта на рибарството.

4.  Инспекциите се провеждат така, че да се избегнат, доколкото е възможно, отрицателните въздействия върху хигиената и качеството на инспектираните продукти от риболов.

5.  Държавите-членки осигуряват национални информационни системи за рибарството, които дават възможност за директен електронен обмен на информация за инспекции на държавния пристанищен контрол както между тях, така и с други държави-членки, Комисията и органа, определен от нея, по целесъобразност, в съответствие с член 111 от Регламента за контрол.

Член 99

Задължения на длъжностните лица по време на етапа, предхождащ инспекцията

Ако е възможно, по време на етапа, предхождащ инспекцията, длъжностните лица събират цялата налична информация, включително:

а) лицензии за риболов и разрешения за риболов;

б) информация от системата за наблюдение на корабите, отнасяща се до настоящия риболовен рейс;

в) надзор от въздуха и други наблюдения;

г) записи от предходни инспекции и наличната информация в зоната с ограничен достъп на уебсайта на държавата-членка на флага на съответния ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄ .

Член 100

Задължения на длъжностните лица, упълномощени да извършват инспекции

1.  Длъжностните лица, упълномощени да извършват инспекции, проверяват и отбелязват съответните точки, определени в подходящия модул на доклада от инспекцията в приложение XXVII. За тази цел те могат да правят снимки, видео и аудио записи в съответствие с националното законодателство и, когато е целесъобразно, да вземат проби.

2.  Длъжностните лица не ограничават правото на никой оператор да общува с компетентните органи на държавата на флага по време на инспекцията.

3.  Длъжностните лица вземат под внимание информацията, предоставяна в съответствие с член 95, параграф 2 от настоящия регламент, от контролиращ наблюдател на борда на риболовен кораб, който предстои да бъде инспектиран.

4.  След приключване на инспекцията длъжностните лица информират операторите, по целесъобразност, относно разпоредбите в рибарството, които са от значение предвид преобладаващите обстоятелства.

5.  Длъжностните лица напускат риболовния кораб или инспектираното помещение възможно най-бързо след приключване на инспекцията, ако не са открити никакви доказателства за явно нарушение.

Член 101

Задължения на държавите-членки, Комисията и Европейската агенция за контрол на рибарството

1.  Компетентните органи на държавите-членки и, когато е целесъобразно, Комисията и Европейската агенция за контрол на рибарството гарантират, че техните длъжностни лица, като се държат любезно и учтиво, извършват инспекциите професионално и при спазване на високи стандарти.

2.  Компетентните органи на всяка държава-членка създават процедури, които гарантират, че всяка жалба, подадена от оператори във връзка с извършването на инспекция от техни длъжностни лица, е разследвана справедливо и обстойно в съответствие с националното законодателство.

3.  Крайбрежните държави-членки могат, ако съществуват подходящи договорености с държавата-членка на флага на риболовния кораб, да поканят длъжностни лица на компетентните органи на тази държава-членка да участват в инспекции на риболовни кораби на тази държава-членка, докато тези риболовни кораби извършват риболов във водите на крайбрежната държава-членка или разтоварване в нейни пристанища.Раздел 2

Инспекции в открито море

Член 102

Общи разпоредби за инспекциите в открито море

1.  На всеки кораб, използван с цел контрол, включително надзор, е поставен вимпел или символ така, че да бъде ясно видим, както е посочено в приложение XXVIII.

2.  Плавателен съд, използван за улесняване прехвърлянето на длъжностни лица, извършващи инспекция, плава под подобен флаг или вимпел с подходящ размер, така че да е видно, че плавателният съд участва в извършването на риболовна инспекция.

3.  Лицата, отговарящи за инспекционните кораби, надлежно спазват правилата за мореплаване и извършват маневри на безопасно разстояние от риболовния кораб в съответствие с международните правила за предотвратяване на сблъскванията по море.

Член 103

Качване на борда на риболовни кораби в открито море

1.  Длъжностните лица, които отговарят за извършването на инспекцията, гарантират, че не се предприемат никакви действия, които могат да изложат на риск безопасността на риболовния кораб и неговия екипаж.

2.  Инспекторите не изискват от капитана на риболовния кораб, на борда на който се извършва качване или слизане, да спира или да маневрира по време на риболов, както и по време на хвърляне във водата или изтегляне на риболовни уреди. Длъжностните лица могат обаче да поискат прекъсване или отлагане на хвърлянето на уреда във водата с цел да се осигури безопасно качване на борда или слизане, докато се качват на борда или слизат от риболовния кораб. В случай на качване на борда това отлагане не надхвърля 30 минути след качването на длъжностните лица на борда, освен ако не е открито нарушение. Настоящата разпоредба не засяга възможността на длъжностните лица да изискат уредът да бъде изтеглен за инспекция.

Член 104

Дейности на борда

1.  Когато извършват инспекцията, длъжностните лица проверяват и отбелязват всички подходящи точки, предвидени в съответния модул на доклада от инспекцията, посочен в приложение XXVII към настоящия регламент.

2.  Длъжностните лица могат да изискат от капитана риболовният уред да бъде изтеглен за инспекция.

3.  Инспекторските екипи обикновено се състоят от две длъжностни лица. При необходимост към инспекторските екипи могат да се присъединят допълнителни длъжностни лица.

4.  Продължителността на инспекцията не надвишава четири часа или докато мрежата бъде изтеглена от водата и се извърши инспекция на мрежата и улова, в зависимост от това кое от двете действия отнема повече време. Това не се прилага в случай, когато е открито явно нарушение или когато длъжностните лица се нуждаят от допълнителна информация.

5.  В случай че е открито предполагаемо нарушение, върху която и да е част на риболовния уред или риболовния кораб могат здраво да се прикрепят идентификационни знаци и пломби, включително върху контейнери с продукти от риболов и върху помещението(ята), в които са складирани, и длъжностното(ите) лице(а) може(могат) да остане(ат) на борда за времето, което му(им) е необходимо да предприеме(ат) съответните мерки за гарантиране на сигурността и целостта на всички доказателства за предполагаемото нарушение.Раздел 3

Пристанищни инспекции

Член 105

Подготовка на инспекциите

1.  Без да се засягат референтните показатели, определени в специфичните програми за контрол и инспекция и в член 9 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, инспекция на риболовен кораб се извърша в пристанище или при разтоварване в следните случаи:

а) рутинно, съгласно методиката за извършване на статистически извадки, основана на отчитащо риска управление; или

б) когато има съмнения, че не са спазени правилата на общата политика в областта на рибарството.

2.  В случаите по параграф 1, буква б) и без да се засяга последното изречение на член 106, параграф 2 от настоящия регламент, компетентните органи на държавите-членки гарантират, че риболовният кораб, който ще се инспектира в пристанище, се посреща при пристигане от техните представители.

3.  Параграф 1 не изключва възможността държавите-членки да предприемат инспекции на случаен принцип.

Член 106

Пристанищни инспекции

1.  Когато извършват инспекции, длъжностните лица проверяват и отбелязват всички подходящи точки, изброени в съответния модул на доклада от инспекцията, посочен в приложение XXVII към настоящия регламент. Длъжностните лица надлежно спазват всички специфични изисквания, които се прилагат по отношение на инспектирания риболовен кораб, по-специално към съответните разпоредби в многогодишните планове.

2.  Когато извършват проверка на разтоварване, длъжностните лица наблюдават целия процес на разтоварване от началото до края на съответната операция. Прави се кръстосана проверка на количествата по видове, записани в предварителното уведомление за пристигане с цел разтоварване на продукти от риболов, количествата по записани видове в риболовния дневник и разтоварените или трансбордирани количествата по видове, което от двете е приложимо. Настоящата разпоредба не изключва възможността да се проведе инспекция след началото на разтоварването.

3.  Държавите-членки осигуряват ефективна инспекция и контрол на помещенията, използвани във връзка с риболовните дейности и последващата преработка на продуктите от риболов.

▼M1

Член 107

Инспекция на разтоварването на определени пелагични видове

При разтоварването на херинга, скумрия, сафрид и син меджид, посочено в член 78 от настоящия регламент, компетентните органи на съответната държава членка осигуряват пълното инспектиране най-малко на 7,5 % от количествата, разтоварени за всеки вид, и най-малко на 5 % от разтоварванията.

▼BРаздел 4

Инспекции при транспортиране

Член 108

Общи принципи

1.  Без да се засягат разпоредбите, съдържащи се в многогодишните планове, инспекциите при транспортиране могат да се осъществят навсякъде и по всяко време от точката на разтоварване до пристигането на продуктите от риболов на мястото на продажба или преработка. При провеждането на инспекции се вземат необходимите мерки, за да се гарантира поддържането на непрекъсната верига на охлаждане на инспектираните продукти от риболов.

2.  Без да се засягат разпоредбите, съдържащи се в многогодишните планове и националните програми за контролна дейност или специфичните програми за контрол и инспекция, инспекциите при транспортиране включват, когато е възможно, физическа проверка на транспортираните продукти.

3.  Физическата проверка на транспортираните продукти от риболов включва вземането на проба, представителна за различните части на транспортираната партида или партиди.

4.  Когато се извършва инспекция при транспортиране, длъжностните лица проверяват всички точки, посочени в член 68, параграф 5 от Регламента за контрол, и в модула от доклада, посочен в приложение XXVII към настоящия регламент. Това включва проверка дали количествата транспортирани продукти от риболов съответстват на вписаните данни в документа за транспорт.

Член 109

Запечатани транспортни средства

1.  Когато едно превозно средство или контейнер е бил запечатан, за да се избегне манипулация на товара, компетентните органи на държавите-членки осигуряват отбелязването в документа за транспорт на серийните номера на пломбите. Длъжностните лица проверяват дали пломбите са непокътнати и дали серийните номера отговарят на данните в документа за транспорт.

2.  Когато пломбите бъдат отстранени преди пристигането на товара в крайното местоназначение с цел улесняване на инспекцията на товара, длъжностните лица заместват оригиналната пломба с нова пломба, като записват данните за пломбата в документа за транспорт и причините за отстраняването на оригиналната пломба.Раздел 5

Инспекции на пазара

Член 110

Общи принципи

Длъжностните лица проверяват и отбелязват всички подходящи точки, изброени в съответния модул за инспекция в приложение XXVII към настоящия регламент, когато посещават хладилни складове, пазари на едро и дребно, ресторанти или всякакви други помещения, където се съхранява риба и/или се продава след разтоварването.

Член 111

Допълнителни методики и технологии

В допълнение към точките, изброени в приложение XXVII, държавите-членки могат да използват наличните методики и технологии за идентификацията и валидирането на продуктите от риболов, техния източник или произход, доставчиците и корабите, осъществяващи риболова, или производствените единици.

▼M1

Член 112

Контрол на продукти от риболов, предмет на механизма за съхранение

Длъжностните лица проверяват дали продуктите от риболов, предмет на механизма за съхранение в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, отговарят на условията, предвидени в същия член 30 и в член 67 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 10 ).

▼BГЛАВА II

Задължения на операторите

Член 113

Общи задължения на операторите

1.  Всички оператори, които действат под юрисдикцията на държава-членка, могат да бъдат обект на инспекция по отношение на техните задължения съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството.

2.  Всички оператори, които подлежат на инспекция:

а) улесняват работата и при поискване предоставят на длъжностните лица необходимата информация и документи, включително, когато е възможно, техни копия или достъп до съответните бази данни относно риболовните дейности, изисквани за попълване и съхранявани в електронен формат или на хартиен носител в съответствие с правилата на общата политика в областта на рибарството;

б) улесняват достъпа до всички части на корабите, помещения и всяко транспортно средство, включително въздухоплавателни средства и кораби на въздушна възглавница, използвани във връзка или относно риболовни дейности и дейности по преработка;

в) осигуряват във всеки момент безопасността на длъжностните лица и активно помагат и сътрудничат на длъжностните лица при изпълнение на техните инспекционни задължения;

г) не възпрепятстват, не заплашват или не пречат и не заставят друго лице да възпрепятства, заплашва или пречи на длъжностните лица, които извършват инспекцията;

д) осигуряват, когато е възможно, отделено място за срещи за даване на кратки инструкции на длъжностните лица от контролиращия наблюдател, както е посочено в член 95, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 114

Задължения на капитана по време на инспекции

1.  Капитанът на риболовен кораб, който е обект на инспекция, или неговият представител:

а) подпомага безопасното и ефективното качване на борда на длъжностни лица в съответствие с правилата за добро мореплаване, след като му е подаден съответният сигнал от международния код на сигналите или след като намерението за качване на борда е установено чрез радиовръзка от кораб или хеликоптер, на който се намира длъжностното лице;

б) предоставя стълба за качване, която отговаря на изискванията в приложение XXIX, за да осигури безопасен и удобен достъп до всеки кораб, който изисква изкачване на височина 1,5 метра или повече;

в) подпомага длъжностните лица при изпълнението на техните задължения по инспекцията, като предоставя исканата помощ в рамките на разумното;

г) позволява на длъжностните лица да установят връзка с органите на държавата на флага, крайбрежната държава и с инспектиращата държава;

д) предупреждава длъжностните лица за особени рискове за безопасността на борда на риболовния кораб;

е) осигурява достъпа на длъжностните лица до всички зони на риболовния кораб, целия преработен и непреработен улов, всички риболовни уреди и цялата съответна информация и документация;

ж) подпомага безопасното слизане от борда на длъжностните лица при приключване на инспекцията.

2.  Не може да се изисква от капитаните да разкриват търговска чувствителна информация по открити радио канали.ГЛАВА III

Доклад от инспекция

Член 115

Общи правила относно докладите от инспекции

1.  Без да се засягат специалните правила в рамките на регионалните организации за управление на рибарството, докладите от инспекции, посочени в член 76 от Регламента за контрол, включват информацията, която се съдържа в съответния модул, установен в приложение XXVII. Докладите се съставят от длъжностните лица по време на инспекцията или колкото е възможно по-скоро след нейното приключване.

2.  Когато бъде открито предполагаемо нарушение по време на инспекция, в доклада от инспекцията се включват правните и съществени елементи, заедно с всяка друга информация, имаща отношение към нарушението. Когато са открити няколко нарушения по време на инспекция, съответните елементи на всяко нарушение се отбелязват в доклада от инспекцията.

3.  Длъжностните лица в края на инспекцията съобщават своите констатации на физическото лице, което отговаря за риболовния кораб, превозно средство, въздухоплавателно средство, кораб на въздушна възглавница или инспектирани помещения (оператор). Операторът има възможност да представи своето становище относно инспекцията и нейните констатации. Коментарите от страна на оператора се отбелязват в доклада от инспекцията. В случай че длъжностните лица не говорят същия език като инспектирания оператор, те трябва да предприемат подходящите мерки, за да направят своите констатации разбираеми.

4.  Ако е необходимо, операторът има право да се свърже със своя представител или компетентните органи на своята държава на флага, ако възникнат сериозни трудности във връзка с разбирането на резултатите от инспекцията и доклада от нея.

5.  Форматът за електронното изпращане по член 76, параграф 1 от Регламента за контрол се определя чрез консултации между държавите-членки и Комисията.

Член 116

Попълване на докладите от инспекцията

1.  Когато докладът от инспекцията се изготвя на ръка на хартиен носител, той трябва да бъде четлив, неизтриваем и ясно записан. Никой от записите в доклада не се изтрива или променя. Ако се допусне грешка в изготвен на ръка доклад, неправилния запис се зачерква прегледно и се парафира от съответното длъжностно лице.

2.  Длъжностното лице, което отговаря за инспекцията, подписва доклада. Операторът се поканва да подпише доклада. Без да се нарушават разпоредбите на националното право, подписът на оператора представлява потвърждаване на доклада и не се счита за приемане на съдържанието му.

3.  Длъжностните лица могат да изготвят доклади от инспекции, посочени в член 115 от настоящия регламент, чрез електронни средства.

Член 117

Копие на доклада от инспекция

Копие от доклада от инспекцията по член 116 от настоящия регламент се изпраща на оператора не по-късно от 15 работни дни след завършването на инспекцията и в съответствие с националното право на държавата-членка, под чийто суверенитет или юрисдикция се намира мястото на инспекцията. Ако се установи нарушение, разкриването на доклада се подчинява на законите за разкриване на информация в съответната държава-членка.ГЛАВА IV

Електронна база данни

Член 118

Електронна база данни

1.  Държавите-членки включват в своите национални програми за контрол процедури за записване от техните длъжностни лица на доклади от инспекции на хартиен носител или в електронен формат. Тези доклади се въвеждат в електронната база данни по член 78 от Регламента за контрол, и се предвиждат функционалните възможности, посочени в приложение XXIV № 2 от настоящия регламент. Минималната информация в електронната база данни съдържа поне точките, отбелязани в съответствие с член 115, параграф 1 от настоящия регламент и посочени като задължителни в приложение XXVII. Докладите от инспекции на хартиен носител също се сканират в базата данни.

2.  Базата данни е достъпна за Комисията и определения от нея орган в съответствие с процедурите, описани в членове 114, 115 и 116 от Регламента за контрол. Съответните данни в базата данни могат също да бъдат достъпни за други държави-членки в контекста на общ план за разполагане.

3.  Данните от докладите от инспекции се съхраняват на разположение в системата най-малко три години.ГЛАВА V

Инспектори на съюза

Член 119

Уведомяване на инспекторите на Съюза

1.  Държавите-членки и Европейската агенция за контрол на рибарството уведомяват Комисията по електронен път в срок от три месеца след влизането в сила на настоящия регламент за имената на своите длъжностни лица, които са включени в списъка на инспекторите на Съюза, посочен в член 79 от Регламента за контрол.

2.  В списъка се включват длъжностни лица, които:

а) имат богат опит в областта на контрола и инспекциите в рибарството;

б) имат задълбочени познания за законодателството на Европейския съюз в областта на рибарството;

в) владеят много добре един от официалните езици на Европейския съюз и имат задоволителни познания по втори език;

г) са физически годни да изпълняват своите задължения;

д) имат, ако е целесъобразно, необходимото обучение по отношение на безопасността в морето.

Член 120

Списък с инспектори на Съюза

1.  Въз основа на уведомленията на държаните-членки и Европейската агенция за контрол на рибарството Комисията приема списък на инспекторите на Съюза шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

2.  След изготвянето на първоначалния списък държавите-членки и Европейската агенция за контрол на рибарството уведомяват Комисията до октомври всяка година за всички изменения в списъка, които желаят да въведат през следващата календарна година. Комисията нанася съответните изменения в списъка до 31 декември всяка година.

3.  Списъкът и измененията в него се публикуват на уебсайта на Европейската агенция за контрол на рибарството.

Член 121

Съобщения на инспекторите на Съюза до регионалните организации за управление на рибарството

Органът, определен от Комисията, съобщава на секретариата на регионалната организация за контрол на рибарството списъка с инспекторите на Съюза, които извършват инспекции в рамките на тази организация.

Член 122

Правомощия и задължения на инспекторите на Съюза

1.  При изпълнение на задачите си инспекторите на Съюза спазват законодателството на Европейския съюз и, доколкото е приложимо, националното законодателство на държавата-членка, където се извършва инспекцията или — в случай че инспекцията се извършва извън водите на Европейския съюз — на държавата-членка на флага на инспектирания риболовен кораб и съответните международни правила.

2.  Инспекторите на Съюза представят служебна карта, в която са посочени тяхната самоличност и длъжността, която изпълняват. За тази цел те получават документ за самоличност, издаден от Комисията или от Европейската агенция за контрол на рибарството, в който се посочва тяхната самоличност и длъжност.

3.  Държавите-членки улесняват изпълнението на задълженията на инспекторите на Съюза и им предоставят помощта, от която се нуждаят за изпълнение на техните задачи.

4.  Компетентните органи на държавите-членки могат да разрешат на инспектори на Съюза да съдействат на националните инспектори при изпълнението на техните задължения.

5.  Разпоредбите на членове 113 и 114 от настоящия регламент се прилагат по съответстващ начин.

Член 123

Доклади

1.  Инспекторите на Съюза представят дневно резюме на своите инспекционни дейности, включващо името и идентификационния номер на всеки инспектиран риболовен кораб или съд и вида на извършената инспекция, на компетентните органи на държавата-членка, в чиито води или на чиято територия е извършена инспекцията, или, в случай че инспекцията е извършена извън ►M1  водите на Съюза ◄ , на държавата-членка на флага на инспектирания ►M1  риболовен кораб на Съюза ◄ и на Европейската агенция за контрол на рибарството.

2.  Ако инспектори на Съюза открият нарушение по време на инспекцията, те незабавно изпращат обобщен доклад от инспекцията до компетентните органи на крайбрежната държава-членка или, в случай че инспекцията е извършена извън ►M1  водите на Съюза ◄ , на компетентните органи на държавата на флага на инспектирания риболовен кораб и на Европейската агенция за контрол на рибарството. Този обобщен доклад от инспекцията съдържа най-малко датата и мястото на инспекцията, идентификация на платформата на инспекцията, идентификация на инспектираната цел и вида на откритото нарушение.

3.  Инспекторите на Съюза изпращат копие на пълния доклад от инспекцията, в който са отбелязани съответните точки в подходящия модул на доклада от инспекцията в приложение XXVII, на компетентните органи на държавата на флага на инспектирания риболовен кораб или съд и на държавата-членка, в чиито води е извършена инспекцията, в срок от седем дни от датата на инспекцията. Ако инспекторите на Съюза са открили нарушение, копие на пълния доклад от инспекцията се изпраща и на Европейската агенция за контрол на рибарството.

4.  Дневните доклади и докладите от инспекции, посочени в настоящия член, се изпращат при поискване на Комисията.

Член 124

Последващи мерки по отношение на докладите

1.  Държавите-членки предприемат действия във връзка с изпратените доклади от инспекторите на Съюза в съответствие с член 123 от настоящия регламент, каквито предприемат и във връзка с докладите от своите собствени длъжностни лица.

2.  Държавата-членка, която е посочила инспектора на Съюза, или, когато е целесъобразно, Комисията или Европейската агенция за контрол на рибарството, сътрудничи на държавата-членка, която предприема действия във връзка с доклад, изпратен от инспектора на Съюза, за да се улеснят съдебните и административни производства.

3.  При поискване инспекторът на Съюза съдейства и представя доказателства при завеждане на дело за нарушение от коя да е държава-членка.ДЯЛ VII

ПРАВОПРИЛАГАНЕ

ТОЧКОВА СИСТЕМА ЗА ТЕЖКИ НАРУШЕНИЯ

Член 125

Създаване и използване на точкова система за тежки нарушения

Всяка държава-членка определя компетентните национални органи, които отговарят за:

а) създаване на система за присъждане на точки за тежки нарушения, посочена в член 92, параграф 1 от Регламента за контрол;

б) присъждане на съответния брой точки за притежателя на лицензия за риболов;

в) прехвърляне на присъдени точки на всеки бъдещ притежател на лицензията за риболов за съответния риболовен кораб, когато последният е продаден, прехвърлен или по друг начин смени собственика си; и

г) поддържане на съответни записи за точките, които са присъдени или прехвърлени на притежателя на всяка лицензия за риболов.

Член 126

Определяне на точки

1.  Броят точки за тежки нарушения се присъжда в съответствие с приложение XXX на притежателя на лицензията за риболов за съответния риболовен кораб от компетентния орган на държавата-членка на флага.

▼M1

2.  Когато по време на една инспекция се открият две или повече тежки нарушения на едно и също физическо или юридическо лице — притежател на лицензията, във връзка с всяко тежко нарушение се присъждат точки на притежателя на лицензията за риболов съгласно параграф 1 до максимален брой от 12 точки за всички тези нарушения.

▼B

3.  Притежателят на лицензията за риболов бива информиран, че са му били присъдени точки.

4.  Точките се присъждат на притежателя на лицензията на датата, определена в решението за тяхното присъждане. Държавите-членки гарантират, че прилагането на националните правила относно суспензивния ефект на процедурата за обжалване не правят точковата система неефективна.

5.  Когато се санкционира тежко нарушение в държава-членка, различна от държавата-членка на флага, точките се присъждат от компетентните органи на държавата-членка на флага по член 125 от настоящия регламент след уведомяване съгласно член 89, параграф 4 от Регламента за контрол.

Член 127

Подаване на информация по отношение на решенията

Ако органът, определен съгласно член 125 от настоящия регламент, не е единният орган по член 5, параграф 5 от Регламента за контрол, последният бива уведомяван за всяко решение, взето съгласно настоящия дял.

Член 128

Прехвърляне на собствеността

Когато риболовният кораб се предлага за продажба или за друг вид прехвърляне на собствеността, притежателят на лицензията за риболов уведомява всеки потенциален бъдещ притежател на лицензията за броя точки, които са му били присъдени, чрез сертифицирано копие, получено от компетентните органи.

Член 129

Временно и окончателно отнемане на лицензия за риболов

1.  Натрупването на 18, 36, 54, 72 точки от притежателя на лицензията за риболов автоматично води до първо, второ, трето и четвърто временно отнемане на лицензията за риболов за съответните периоди по член 92, параграф 3 от Регламента за контрол.

2.  Натрупването на 90 точки от притежателя на лицензията за риболов автоматично води до окончателното отнемане на лицензията за риболов.

Член 130

Последващи мерки след временно или окончателно отнемане на лицензия за риболов

1.  Ако лицензията за риболов е била временно или окончателно отнета в съответствие с член 129 от настоящия регламент, компетентният орган на държавата-членка на флага незабавно информира притежателя на лицензията за риболов за това временно или окончателно отнемане.

2.  След получаване на информацията по параграф 1 притежателят на лицензията за риболов осигурява незабавното прекратяване на риболовната дейност на съответния риболовен кораб. Той осигурява неговото незабавно отправяне към пристанището на домуване или към пристанище, посочено от компетентните органи на държавата-членка на флага. По време на пътуването риболовният уред се закрепва и съхранява в съответствие с член 47 от Регламента за контрол. Притежателят на лицензията за риболов осигурява третирането на всеки улов на борда на риболовния кораб в съответствие с инструкциите на компетентните органи на държавата-членка на флага.

Член 131

Заличаване на лицензии за риболов от съответните списъци

▼M1

1.  Ако лицензията за риболов е временно или окончателно отнета в съответствие с член 129, параграфи 1 или 2 от настоящия регламент, риболовният кораб, за който се отнася тя, се отбелязва като кораб без лицензия за риболов в националния регистър по член 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този риболовен кораб се отбелязва по същия начин в регистъра на риболовния флот на Съюза съгласно член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2.  Окончателното отнемане на лицензията за риболов в съответствие с член 129, параграф 2 от настоящия регламент не засяга пределните граници на риболовния капацитет по член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на държавата членка, издала лицензията.

▼B

3.  Компетентните органи на държавите-членки незабавно актуализират списъка, посочен в член 116, параграф 1, буква г) от Регламента за контрол, като се посочват всички точки, които са присъдени и произтеклите от това временни и окончателни отнемания на лицензии за риболов, включително датата, на която те стават приложими и тяхната продължителност.

Член 132

Незаконен риболов по време на периода на временно отнемане или окончателно отнемане на лицензията за риболов

1.  Ако риболовен кораб, чиято лицензия за риболов е временно или окончателно отнета в съответствие с член 129 от настоящия регламент, извършва риболовни дейности през периода на временно отнемане или след окончателното отнемане на лицензията за риболов, компетентните органи вземат незабавни мерки за правоприлагане в съответствие с член 91 от Регламента за контрол.

2.  Риболовният кораб по параграф 1 може, ако е целесъобразно, да бъде включен в списъка на ННН кораби на ЕС в съответствие с член 27 от Регламент (ЕО) № 1005/2008.

Член 133

Заличаване на точки

1.  Ако дадена лицензия за риболов е била временно отнета в съответствие с член 129 от настоящия регламент, точките, въз основа на които лицензията за риболов е била временно отнета, не се заличават. Новите точки, присъдени на притежателя на лицензията за риболов, се добавят към съществуващите точки за целите на член 129 от настоящия регламент.

2.  За прилагането на член 92, параграф 3 от Регламента за контрол, ако точките са били заличени в съответствие с член 92, параграф 4 от същия регламент, се счита, че лицензията за риболов не е била отнемана в съответствие с член 129 от настоящия регламент.

3.  Две точки се заличават, при условие че общият брой точки, присъдени на притежателя на лицензията за риболов за съответния риболовен кораб, надхвърля две, ако:

а) риболовният кораб, използван при извършването на нарушението, за което са били присъдени точки, след това използва VMS или записи и изпраща по електронен път данните от риболовния дневник, декларациите за трансбордиране и разтоварване, без да има правно задължение да използва тези технологии; или

б) след присъждането на точките притежателят на лицензията за риболов доброволно участва в научни кампании за подобряване селективността на риболовните съоръжения; или

в) притежателят на лицензията за риболов е член на организация на производителите и се съгласи да изпълни риболовен план, приет от организацията на производителите, в годината след присъждането на точките, който включва намаление с 10 % на възможностите за риболов за притежателя на лицензията за риболов; или

г) притежателят на лицензията за риболов се включва в риболов, обхванат от схема за екомаркировка, разработена за сертифициране и популяризиране на продукти от добре организиран морски риболов и съсредоточена върху въпроси, свързани с устойчивото използване на рибните ресурси.

За всеки тригодишен период от датата на последното тежко нарушение притежателят на лицензията за риболов може да се възползва от един от вариантите съгласно букви а), б), в) или г), за да намали количеството на присъдените точки само веднъж и при условие че това намаление не води до заличаване на всички точки на лицензията за риболов.

4.  Ако точките са били заличени в съответствие с параграф 3, притежателят на лицензията за риболов бива уведомен за това заличаване. На притежателя на лицензията за риболов се съобщава също броят на оставащите точки.

Член 134

Точкова система за капитани на риболовни кораби

Шест месеца след датата на прилагане на настоящия дял държавите-членки уведомяват Комисията за своята национална точкова система за капитани по член 92, параграф 6 от Регламента за контрол.ДЯЛ VIII

МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА СПАЗВАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩАТА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

▼M1 —————

▼BГЛАВА II

Приспадане на възможностите за риболов

Член 139

Общи правила за приспадане на възможностите за риболов при превишаване на използването

1.  Степента на превишаване на използването на възможностите за риболов във връзка с наличните квоти и риболовно усилие за даден период по член 105, параграф 1 и член 106, параграф 1 от Регламента за контрол се определя въз основа на стойностите, които са на разположение към петнадесетия ден на втория месец след изтичане на регулирания период.

▼M1

2.  Степента на превишаване на използването на възможностите за риболов се определя по отношение на възможностите за риболов, които към края на всеки даден период са на разположение на съответната държава членка, като се взема предвид размяната на възможности за риболов в съответствие с член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, прехвърлянето на квоти в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета ( 11 ), преразпределението на наличните възможности за риболов в съответствие с член 37 от Регламента за контрол и приспадането на възможности за риболов в съответствие с членове 105, 106 и 107 от Регламента за контрол.

3.  Размяната на възможности за риболов в съответствие с член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за даден период не се разрешава след последния ден на първия месец след изтичането на периода.

▼B

Член 140

Консултиране относно приспадането на възможности за риболов

При приспадане на възможности за риболов в съответствие с член 105, параграфи 4 и 5 и член 106, параграф 3 от Регламента за контрол Комисията отправя запитване до съответната държава-членка относно предложените мерки. Съответната държава-членка отговаря в срок от 10 работни дни след това запитване от страна на Комисията.ГЛАВА III

Приспадане на квоти поради неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството

Член 141

Правила за приспадане на квоти поради неспазване на целите на общата политика в областта на рибарството

1.  Крайният срок, в който държавата-членка доказва, че съответните рибни запаси могат да бъдат експлоатирани без опасност, посочен в член 107, параграф 2 от Регламента за контрол, тече от датата на писмото на Комисията до държавата-членка.

2.  Държавите-членки включват в своя отговор по член 107, параграф 2 от Регламента за контрол съществени доказателства, които могат да докажат на Комисията, че съответните рибни запаси могат да бъдат безопасно експлоатирани.

Член 142

Определяне на количествата за приспадане

1.  Всяко приспадане на квоти в съответствие с член 107 от Регламента за контрол е пропорционално на степента и характера на неспазването на правилата за запасите, за които има многогодишни планове, и тежестта на заплахата пред опазването на тези запаси. При него се вземат предвид вредите, нанесени на тези запаси от неспазването на правилата за запасите, предмет на многогодишните планове.

2.  Ако приспадането съгласно параграф 1 не може да бъде извършено от квотата, разпределеното количество или дела от даден запас или група от запаси, за които се отнася неспазването, тъй като държавата-членка не притежава или не притежава в достатъчна степен съответната квота, разпределено количество или дял от даден запас или група от запаси, Комисията, след консултация със съответната държава-членка, може да приспадне през следващата или следващите години от квоти за други запаси или групи от запаси, предоставени на тези държави-членки в същата географска зона или в зона със същата търговска стойност в съответствие с параграф 1.ДЯЛ IX

ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯГЛАВА I

Анализ и одит на данни

Член 143

Предмет

Компютризираната система за валидиране, посочена в член 109, параграф 1 от Регламента за контрол, включва по-специално:

а) база данни или бази данни, където се съхраняват всички данни, които трябва да бъдат валидирани от системата, както е посочено в член 144 от настоящия регламент;

б) процедури за валидиране, включващи проверки на качеството на данните, анализ и кръстосани проверки на всички тези данни съгласно член 145 от настоящия регламент;

в) процедури за достъп до всички тези данни от Комисията или определения от нея орган съгласно член 146 от настоящия регламент.

Член 144

Данни за валидиране

1.  За целите на компютризираната система за валидиране държавите-членки осигуряват съхраняването на всички данни, посочени в член 109, параграф 2 от Регламента за контрол, в компютризирана база данни или бази данни. Минимумът елементи, които трябва да бъдат включени, са точките, изброени в приложение XXIII, посочените като задължителни в приложение XXVII, точките в приложение XII и в приложение XXXII. Системата за валидиране може да вземе под внимание също така всякакви други данни, които бъдат сметнати за необходими за целите на процедурите по валидиране.

2.  Данните в базите данни, посочени в параграф 1, са достъпни за системата за валидиране непрекъснато и в реално време. Системата за валидиране има пряк достъп до всички тези бази данни без човешка намеса. За тази цел всички бази данни или системи в държава-членка, съдържащи данните, посочени в параграф 1, се свързват помежду си.

3.  Ако данните, посочени в параграф 1, не се съхраняват автоматично в една база данни, държавите-членки предвиждат незабавно ръчно въвеждане или цифровизиране в базите данни, като се спазват крайните срокове, определени в съответното законодателство. Датата на получаването на данните и на въвеждането на данните трябва да бъде правилно записана в базата данни.

Член 145

Процедури за валидиране

1.  Компютризираната система за валидиране валидира всеки масив от данни, посочен в член 144, параграф 1 от настоящия регламент, въз основа на автоматизирани компютърни алгоритми и процедури непрекъснато, систематично и цялостно. Валидирането съдържа процедури за контрол на качеството на основните данни, за проверка на формата на данните и минималните изисквания за данните, както и по-подробна проверка чрез подробен анализи на няколко записа на масив от данни, като се използват статистически методи, или кръстосана проверка на данните от различни източници.

2.  За всяка процедура по валидиране има бизнес правило или набор от бизнес правила, което определя кои валидирания са извършени чрез процедурата, както и къде се съхраняват резултатите от тези валидирания. При необходимост се посочва съответната препратка към законодателството, чието приложение се проверява. След консултация с държавата-членка Комисията може да определи стандартен набор от бизнес правила, които да се използват.

3.  Всички резултати от компютризираната система за валидиране — както положителни, така и отрицателни — се съхраняват в база данни. Възможно е да се установят веднага всякакви несъответствия и неспазване, открити чрез процедурите за валидиране, както и последващите мерки по отношение на тези несъответствия. Възможно е също така да се извлече идентификацията на риболовния кораб, капитаните или операторите на корабите, за които нееднократно през последните три години са откривани несъответствия или неспазване на изискванията.

4.  Последващите мерки относно несъответствията, открити от системата за валидиране, се свързват с резултатите от валидирането, посочващи датата на валидиране и последващите мерки.

Ако се установи, че откритото несъответствие е резултат от погрешно въвеждане на данни, тези данни се поправят в базата данни, като ясно се отбелязва, че данните са били поправени и също така се посочва първоначалната стойност или запис и причината за поправката на данните.

Ако откритото несъответствие води до последващи действия, резултатът от валидирането съдържа връзка към доклада от инспекцията, ако е целесъобразно, и последващите мерки във връзка с него.

Член 146

Достъп на Комисията

1.  Държавите-членки осигуряват на Комисията или на определения от нея орган непрекъснат достъп в реално време до:

а) всички данни, посочени в член 144, параграф 1 от настоящия регламент;

б) всички бизнес правила, определени за системата за валидиране, съдържащи определението, съответното законодателство и мястото, където се съхраняват резултатите от валидирането;

в) всички резултати от валидирането и последващи мерки, с отбелязване, ако данните са били поправени, и с връзка към процедурите за нарушаване, ако е приложимо.

2.  Държавите-членки осигуряват достъп до данните, посочени в параграф 1, букви а), б) и в) за автоматизирания обмен на данни чрез интернет услуги с ограничен достъп съгласно член 147 от настоящия регламент.

3.  Данните трябва да са достъпни за сваляне съгласно формата за обмен на данни и всички елементи на данните, определени в приложение XII и във формата XML. Друга част от данните, които са достъпни и не са определени в приложение XII, са на разположение във формата, определен в приложение XXXII.

4.  Комисията или определеният от нея орган имат възможност да свалят данните, посочени в параграф 1, за всеки период и всяка географска зона за отделен риболовен кораб или списък с риболовни кораби.

5.  При обосновано искане от Комисията съответната държава-членка поправя незабавно данните, за които Комисията е установила несъответствия. Съответните държави-членки незабавно информират останалите заинтересовани държави-членки относно тези поправки.

▼M1ГЛАВА Iа

Правила за обмена на данни

Член 146а

В настоящата глава се определят подробните правила за обмена на данни по членове 111 и 116 от Регламента за контрол, както и за уведомяването за данните за улова по член 33, параграфи 2 и 4 от Регламента за контрол и по член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета ( 12 ).

Член 146б

Определения

За целите на настоящата глава се прилагат следните определения:

а) „транспортен слой“ означава електронна мрежа за обмен на данни за риболова, която се предоставя от Комисията на всички държави членки и на определения от нея орган за обмен на данни по стандартизиран начин;

б) „доклад“ означава информацията, записана чрез електронни средства;

в) „съобщение“ означава доклада във формата му за предаване;

г) „искане“ означава електронно съобщение, съдържащо заявка за серия от доклади.

Член 146в

Общи принципи

1.  Обменът на всички съобщения се извършва въз основа на стандарта P1000 на Центъра на ООН за улесняване на търговията и електронния бизнес (UN/CEFACT). Използват се само полета с данни, основни компоненти, обекти и добре форматирани съобщения на разширяем маркиращ език (Extensible Markup Language — XML) съгласно определението за XML Schema (XSD), които се основават на библиотеките за стандартизиране на UN/CEFACT.

2.  Форматите за доклада се основават на стандартите на UN/CEFACT съгласно приложение XII и се предоставят на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

3.  XSD и кодовете на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия се използват за всички съобщения.

4.  Датата и часът се предават в универсално координирано време (UTC).

5.  Всички доклади се обозначават с уникален идентификатор на доклада.

6.  За свързване на данните от риболовния дневник с данните от декларацията за разтоварване, данните от декларацията за трансбордиране, данните от документите за продажба, данните от декларацията за приемане и данните от документите за транспорт се използва уникален идентификатор за риболовния рейс в четима от човек форма.

7.  Докладите, свързани с риболовните кораби на Съюза включват идентификационния номер на кораба съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията ( 13 ).

8.  За да се гарантира обменът на съобщения, държавите членки използват документите относно изпълнението, намиращи се на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

Член 146г

Предаване на съобщения

1.  Всички съобщения се предават автоматизирано и незабавно, като се използва транспортен слой.

2.  Преди предаване на съобщение изпращачът извършва автоматична проверка за определяне на точността на съобщението съгласно минималния набор от правила за утвърждаване и проверка, достъпен в регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

3.  Получателят информира изпращача за получаването на съобщението чрез предаване на ответно съобщение на базата на UN/CEFACT P1000—1: Общи принципи. На съобщенията от системата за наблюдение на корабите и отговорите на искане не се изпраща ответно съобщение.

4.  Когато възникне техническа неизправност от страна на изпращача и той повече не може да извършва обмен на съобщения, изпращачът уведомява всички получатели за проблема. Изпращачът незабавно предприема необходимите действия за отстраняване на проблема. Всички съобщения, които трябва да се доставят на получателя, се съхраняват до разрешаване на проблема.

5.  Когато възникне техническа неизправност от страна на получателя и той повече не може да получава съобщения, получателят уведомява всички изпращачи за проблема. Получателят незабавно предприема необходимите действия за отстраняване на проблема.

6.  След отстраняване на неизправност на някоя от свързаните с даден изпращач системи той предава неизпратените съобщения възможно най-бързо. Може да се приложи ръчна процедура за предприемане на последващи действия.

7.  След отстраняване на неизправност на някоя от свързаните с даден получател системи липсващите съобщения се предоставят при поискване. Може да се приложи ръчна процедура за предприемане на последващи действия.

8.  Всички изпращачи и получатели на съобщения и Комисията установяват процедури в случай на неизправност с цел непрекъснатост на дейността.

Член 146д

Корекции

Корекции в докладите се записват в същия формат като този на първоначалния доклад, като се посочва, че докладът е корекция въз основа на UN/CEFACT P1000 — 1: Общи принципи.

Член 146е

Обмен на данни от системата за наблюдение на корабите

1.  Форматът, който се използва за докладване на данните от системата за наблюдение на корабите между държавите членки, както и между държавите членки и Комисията или определения от нея орган, е Domain XML Schema Definition за местоположението на кораба, базиран на UN/CEFACT P1000 — 7.

2.  Системите на държавата членка на флага са в състояние да изпращат съобщения от системата за наблюдение на корабите.

3.  Системите на държавата членка на флага също така са в състояние да отговарят на искания за данни от системата за наблюдение на корабите за риболовни рейсове, започнали през предходните 36 месеца.

Член 146ж

Обмен на данни за риболовната дейност

1.  Форматът, който се използва за обмен между държавите членки, както и между държавите членки и Комисията или определения от нея орган, на данни от риболовния дневник, данни от предварителното уведомление, данни от декларацията за трансбордиране и данни от декларацията за разтоварване по членове 15, 17, 22 и 24 от Регламента за контрол, е Domain XML Schema Definition за риболовната дейност, базиран на UN/CEFACT P1000 — 3.

2.  Системите на държавата членка на флага са в състояние да изпращат съобщения за риболовната дейност, както и да отговарят на искания за данни за риболовната дейност за риболовни рейсове, започнали през предходните 36 месеца.

Член 146з

Обмен на данни във връзка с продажбите

1.  Форматът, който се използва за обмен на данни от документите за продажба и декларациите за приемане по членове 63 и 67 от Регламента за контрол между държавите членки, както и между държавите членки и Комисията или определения от нея орган, е Domain XML Schema Definition за продажбите, базиран на UN/CEFACT P1000 — 5.

2.  Когато по член 68 от Регламента за контрол данните от документите за транспорт се обменят между държавите членки, както и между държавите членки и Комисията или определения от нея орган, използвания формат също е базиран на UN/CEFACT P1000 — 5.

3.  Системите на държавата членка са в състояние да изпращат съобщения за документите за продажба и декларациите за приемане, както и да отговарят на искания за данни от документите за продажба и приемането за операции, извършени през предходните 36 месеца.

Член 146и

Предаване на обобщени данни за улова

1.  Държавите членки на флага използват XML Schema Definition (XSD), базиран на UN/CEFACT P1000 — 12, като формат за предаване на Комисията на обобщени данни за улова по член 33, параграфи 2 и 4 от Регламента за контрол и член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1006/2008.

2.  Данните от доклада за улова се обобщават за месеца, в рамките на който са уловени видовете.

3.  Количествата от доклада за улова се основават на разтоварените количества. Когато се изисква доклад за улова съгласно член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1006/2008 и преди да се извърши разтоварването, се представя приблизителен доклад за улова, с обозначение „задържан на борда“. Корекцията с точното тегло и мястото на разтоварване се предава до 15-о число на месеца, следващ разтоварването.

4.  Когато законодателството на Съюза изисква отчитането на запаси или видове в множество доклади за улова на различни нива на обобщаване, тези запаси или видове се отчитат в най-подробния от изискваните доклади.

Член 146й

Промени в XML форматите и документите относно изпълнението

1.  Комисията, съвместно с държавите членки, определя измененията на XML форматите и на документите за изпълнение, които да се използват за обмен на всички електронни данни между държавите членки и между държавите членки, Комисията или определения от нея орган, включително измененията, произтичащи от членове 146е, 146ж и 146з.

2.  Съдържащите се в параграф 1 изменения се посочват ясно в регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия и се отбелязват с датата на влизане в сила на изменението. Тези изменения влизат в сила не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 18 месеца, след като е взето решението за тях. Комисията определя този график съвместно с държавите членки.

▼BГЛАВА II

Уебсайтове на държавите-членки

Член 147

Поддържане на уебсайтове и интернет услуги

1.  За целите на официалните уебсайтове, посочени в членове 115 и 116 от Регламента за контрол, държавите-членки създават интернет услуги. Тези интернет услуги генерират динамично съдържание в реално време за официалните уебсайтове и осигуряват автоматизиран достъп до данните. При необходимост държавите-членки адаптират своите съществуващи бази данни или създават нови бази данни, за да предоставят исканото съдържание на интернет услугите.

2.  Тези интернет услуги дават възможност на Комисията и на определения от нея орган да изтеглят по всяко време всички налични данни, посочени в членове 148 и 149 от настоящия регламент. Този механизъм за автоматично изтегляне се основава на протокола и формата за електронен информационен обмен, посочен в приложение XII. Интернет услугите се създават в съответствие с международните стандарти.

3.  В лявата си част всяка подстраница на официалния уебсайт по параграф 1 съдържа меню с връзки към всички останали подстраници. Определението на съответстващата уеб услуга се намира отдолу на подстраницата.

4.  Интернет услугите и уебсайтовете се въвеждат в експлоатация централизирано, като се осигурява само една точка на достъп на държава-членка.

5.  Комисията може да определи общи стандарти, технически спецификации и процедури за интерфейса на уебсайта, технически съвместими компютризирани системи и интернет услуги сред държавите-членки, Комисията и определения от нея орган. Комисията координира процеса на създаване на тези спецификации и процедури след консултация с държавите-членки.

Член 148

Уебсайт и интернет услуги със свободен достъп

1.  Зоната със свободен достъп на уебсайта съдържа страница с обобщена информация и различни подстраници. Страницата с обобщена информация със свободен достъп изброява електронните препратки, съдържащи елементите в член 115, букви а)—ж) от Регламента за контрол, и препраща към подстраниците, предоставящи информацията, посочена в споменатия член.

2.  Всяка подстраница със свободен достъп съдържа поне един от елементите на информация, изброени в член 115, букви а)—ж) от Регламента за контрол. Подстраниците, както и съответните интернет услуги, съдържат най-малко информацията, посочена в приложение ХХХIII.

Член 149

Уебсайт и интернет услуги с ограничен достъп

1.  Зоната с ограничен достъп на уебсайта съдържа страница с обобщена информация и различни подстраници. На страницата с обобщена информация се разполагат електронни връзки към елементите в член 116, параграф 1, букви а)—з) от Регламента за контрол, и препратка към подстраниците, предоставящи информацията, посочена в споменатия член.

2.  Всяка подстраница с ограничен достъп съдържа поне един от елементите на информация, посочени в член 116, параграф 1, букви а)—з) от Регламента за контрол. Подстраниците, както и съответните уеб услуги, съдържат най-малко информацията, посочена в приложение XXIV.

3.  Уебсайтът и интернет услугите с ограничен достъп използват електронните сертификати, посочени в член 116, параграф 3 от Регламента за контрол.ДЯЛ X

ИЗПЪЛНЕНИЕГЛАВА I

ВзаимопомощРаздел 1

Общи разпоредби

Член 150

Обхват

1.  В настоящата глава се определят условията, съгласно които държавите-членки си сътрудничат административно помежду си, с трети държави, с Комисията и с определения от нея орган, с цел да се осигури ефективното прилагане на Регламента за контрол и на настоящия регламент. С тях не се възпрепятства установяването на други форми на административно сътрудничество между държавите-членки.

2.  С настоящата глава държавите-членки не се задължават да си оказват помощ, ако е възможно това да доведе до вреда за тяхната национална правна система, публична политика, сигурност или други основни интереси. Преди да откаже искане за помощ съответната държава-членка се консултира със запитващата държава-членка, за да определи дали помощта може да бъде предоставена частично съгласно специфични условия. Когато не може да се изпълни искане за помощ, запитващата държава-членка и Комисията се уведомяват незабавно за това, като се посочват и причините.

3.  Настоящата глава не засяга прилагането в държавите-членки на правилата относно наказателните процедури и взаимопомощта по наказателни въпроси, включително и тези, свързани с тайната на съдебните разследвания.

Член 151

Разноски

Държавите-членки поемат своите собствени разноски за изпълнението на искане за помощ и се отказват от всякакви искания за възстановяване на разходи, направени при прилагането на настоящия дял.

Член 152

Единен орган

Единният орган, посочен в член 5, параграф 5 от Регламента за контрол, действа като единен орган за връзка, който отговаря за прилагането на настоящата глава.

Член 153

Последващи мерки

1.  Когато националните органи — в отговор на искане за помощ въз основа на настоящата глава или вследствие спонтанен обмен на информация — решат да предприемат мерки, които могат да бъдат приложени само с разрешението или по искането на съдебен орган, те съобщават на съответната държава-членка и Комисията или определения от нея орган, всяка информация за тези мерки, която е свързана с неизпълнение на правилата на общата политика в областта на рибарството.

2.  За всяко такова съобщаване на информация трябва да има предварително разрешение от съдебния орган, ако националното законодателство изисква такова разрешение.Раздел 2

Информация без предварително искане

Член 154

Информация без предварително искане

1.  Когато държава-членка бъде известена за евентуално неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството, по-специално тежко нарушение, отнасящо се до член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, или има основателни съмнения, че такова нарушение може да бъде извършено, тя незабавно уведомява останалите засегнати държави-членки и Комисията или определения от нея орган. Това уведомление съдържа цялата необходима информация и се извършва чрез единния орган, посочен в член 152 от настоящия регламент.

2.  Когато държава-членка предприеме мерки за правоприлагане във връзка с неспазване на изискванията или нарушение, посочени в параграф 1, тя уведомява останалите засегнати държави-членки и Комисията или определения от нея орган чрез единния орган посочен в член 152 от настоящия регламент.

3.  Всички уведомления съгласно настоящия член се извършват писмено.Раздел 3

Искания за помощ

Член 155

Определение

За целите на настоящия раздел „искане за помощ“ означава искане, отправено от една държава-членка към друга държава-членка или от Комисията или определения от нея орган към държава-членка, за:

а) информация, в това число информация съгласно член 93, параграфи 2 и 3 от Регламента за контрол;

б) мерки за правоприлагане;

в) административно уведомяване.

Член 156

Общи изисквания

1.  Запитващата държава-членка гарантира, че всички искания за помощ съдържат достатъчна информация, която позволява на запитаната държава-членка да изпълни искането, включително всяко необходимо доказателство, което може да се получи на територията на запитващата държава-членка.

2.  Исканията за помощ се ограничават до доказани случаи, в които има основателна причина да се вярва, че е допуснато неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството, по-специално тежките нарушения, посочени в член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, и в които запитващата държава-членка не може да получи исканата информация или да предприеме необходимите мерки със свои собствени средства.

Член 157

Предаване на искания и отговори

1.  Исканията се изпращат само от единния орган на запитващата държава-членка, от Комисията или определения от нея орган до единния орган на запитваната държава-членка. Всички отговори на искане се съобщават по същия начин.

2.  Исканията за взаимопомощ и съответните отговори се извършват писмено.

3.  Езиците, които се използват за исканията и за отговорите, се одобряват от съответните единни органи, преди да бъдат отправени исканията. Ако не може да бъде постигнато съгласие, исканията се съобщават на официалния(те) език(езици) на запитващата държава-членка, а отговорите — на официалния(те) език(езици) на запитаната държава-членка.

Член 158

Искания за информация

1.  Държава-членка предоставя по искане на запитваща държава-членка, на Комисията или определения от нея орган съответната искана информация за установяване дали има неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството, по-специално тежки нарушения, посочени в член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, или за установяване дали има разумно основание за съмнение, че те могат да настъпят. Тази информация се предоставя чрез единния орган по член 152 от настоящия регламент.

2.  Запитаната държава-членка, при поискване от запитващата държава-членка, Комисията или определения от нея орган, извършва необходимите административни проверки относно операциите, които представляват или са смятани от запитващия за неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството, по-специално тежки нарушения, посочени в член 90, параграф 1 от Регламента за контрол. Запитаната държава-членка съобщава резултатите от тези административни проверки на запитващата държава-членка и Комисията или определения от нея орган.

3.  При поискване от страна на запитващата държава-членка, на Комисията или определения от нея орган запитаната държава-членка може да позволи на компетентно длъжностно лице от запитващата държава-членка да придружава длъжностните лица от запитаната държава-членка, от Комисията или определения от нея орган в процеса на административните проверки по параграф 2. Когато националните разпоредби относно наказателните производства ограничават някои действия до длъжностни лица, специално определени от националното законодателство, длъжностните лица от запитващата държава-членка не вземат участие в подобни действия. Те не участват в никакъв случай в обиски и в официални разпити на лица съгласно наказателното право. Длъжностните лица от запитващата държава-членка, които се намират в запитаната държава-членка, трябва по всяко време да бъдат в състояние да представят писмен документ, удостоверяващ тяхната самоличност и техните официални функции.

4.  При поискване от запитващата държава-членка запитаната държава-членка ѝ предоставя всички документи или заверени копия от оригиналите, с които разполага, отнасящи се до неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството или тежки нарушения, посочени в член 90, параграф 1 от Регламента за контрол.

5.  Стандартният формуляр за обмен на информация при поискване е определен в приложение XXXIV.

Член 159

Искания за мерки за правоприлагане

1.  Запитана държава-членка въз основа на доказателствата, посочени в член 156 от настоящия регламент, при поискване от запитваща държава-членка, от Комисията или определения от нея орган, предприема незабавно всички необходими мерки за правоприлагане с цел незабавно преустановяване в рамките на нейната територия или морски води под нейния суверенитет или юрисдикция на всяко неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството или тежки нарушения, посочени в член 90, параграф 1 от Регламента за контрол.

2.  Запитаната държава-членка може да се консултира със запитващата държава-членка, с Комисията или с определения от нея орган в процеса на предприемане на мерките за правоприлагане по параграф 1.

3.  Запитаната държава-членка докладва за взетите мерки и за тяхното въздействие на запитващата държава-членка, на останалите държави-членки, на Комисията или на определения от нея орган чрез единния орган, посочен в член 152 от настоящия регламент.

Член 160

Краен срок за отговори на искания за информация и за мерки за правоприлагане

1.  Запитаната държава-членка предоставя информацията по член 158, параграф 1 и член 159, параграф 3 от настоящия регламент възможно най-бързо, но не по-късно от 4 седмици, считано от датата на получаване на искането. Запитаната и запитващата държава-членка, Комисията или определеният от нея орган могат да се споразумеят за различни крайни срокове.

2.  Когато запитаната държава-членка не е в състояние да отговори на искането в срок, тя писмено информира запитващата държава-членка, Комисията или определеният от нея орган за причините за това и посочва кога счита, че ще може да отговори.

Член 161

Искания за административно уведомяване

1.  Запитана държава-членка — при поискване на запитваща държава-членка и в съответствие със своите национални правила, управляващи уведомяването за подобни инструменти и решения — уведомява адресата за всички инструменти и решения, взети в приложното поле на общата политика в областта на рибарството, по-специално за въпроси, регламентирани с Регламента за контрол или настоящия регламент, които произхождат от административните органи на запитващата държава-членка и които ще се прилагат на територията на запитаната държава-членка.

2.  Исканията за уведомяване се отправят чрез стандартния формуляр, прикрепен към настоящия регламент в приложение XXXV.

3.  Запитаната държава-членка представя своя отговор на запитващата държава-членка незабавно след уведомяването чрез единния орган по член 152 от настоящия регламент. Отговорът се прави чрез стандартния формуляр, посочен в приложение ХХХVI.Раздел 4

Отношения с комисията или определения от нея орган

Член 162

Съобщения между държавите-членки и Комисията или определения от нея орган

1.  Всяка държава-членка съобщава на Комисията или на определения от нея орган веднага след като разполага с всяка информация, която смята за уместна, относно методи, практики или разкрити тенденции, които се използват или има съмнения, че се използват в случаи на неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството, по-специално при тежки нарушения, посочени в член 90, параграф 1 от Регламента за контрол.

2.  Комисията или определеният от нея орган съобщават на държавите-членки, веднага след като разполагат с нея, всяка информация, която може да им помогне при прилагането на Регламента за контрол или на настоящия регламент.

Член 163

Координация от Комисията или определения от нея орган

1.  Когато държава-членка узнае за операции, които представляват или е възможно да представляват неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството, по-специално тежки нарушения съгласно член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, и които са от особено значение на равнище Европейски съюз, тя съобщава на Комисията или на определения от нея орган, възможно най-бързо всяка уместна информация, необходима за установяване на фактите. Комисията или определеният от нея орган предават тази информация на останалите държави-членки.

2.  За целите на параграф 1 операциите, които представляват неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството, по-специално тежки нарушения съгласно член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, се считат за имащи особено значение на равнище Европейски съюз, особено в случаите, когато:

а) те имат или могат да имат връзки в други държави-членки;

б) държавата-членка счита за вероятно подобни операции да се извършват и в други държави-членки.

3.  Когато Комисията или определеният от нея орган сметнат, че операции, които представляват неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството, по-специално тежки нарушения съгласно член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, са извършени в една или повече държави-членки, тя информира засегнатите държави-членки за това, които възможно най-бързо извършват своите проверки. Съответните държави-членки съобщават на Комисията или определения от нея орган констатациите от тези проверки възможно най-бързо.Раздел 5

Връзки с трети държави

Член 164

Обмен на информация с трети държави

1.  Когато държава-членка получи информация от трета държава или от регионална организация за управление на рибарството, която е от значение за ефективното прилагане на Регламента за контрол и настоящия регламент, тя съобщава тази информация чрез единния орган на останалите държави-членки, на Комисията или на определения от нея орган, веднага щом като има разрешение за това съгласно двустранните споразумения с тази трета държава или правилата на тази регионална организация за управление на рибарството.

2.  Информацията, получена съгласно настоящата глава може да бъде съобщавана на трета държава или на регионална организация за управление на рибарството от държава-членка чрез нейния единен орган съгласно двустранно споразумение с тази трета държава или в съответствие с правилата на тази регионална организация за управление на рибарството. Това съобщаване се извършва след консултация с държавата-членка, която първоначално е съобщила информацията, и в съответствие със законодателството на ЕС и националното законодателство относно защитата на лицата по отношение на обработването на личните данни.

▼M1

3.  В рамките на споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство или споразумения за партньорство в областта на рибарството, сключени между Съюза и трети държави, или в рамките на регионалните организации за управление на рибарството или сходни споразумения, по които Съюзът е договаряща страна или недоговаряща сътрудничеща страна, Комисията или определеният от нея орган могат да съобщават информация във връзка с неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството или тежки нарушения, както е посочено в член 42, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1005/2008 и член 90, параграф 1 от Регламента за контрол на други страни по тези споразумения, организации или договорености, ако държавата членка, предоставила информацията, даде съгласието си, и в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета ( 14 ).

▼BГЛАВА II

Задължения по отношение на докладите

Член 165

Формат и крайни срокове на докладите

1.  За петгодишния доклад, посочен в член 118, параграф 1 от Регламента за контрол, държавите-членки използват данните, посочени в приложение ХХХVII.

2.  Докладът, посочващ правилата, които са били използвани за изработването на доклади за основните данни, посочени в член 118, параграф 4 от Регламента за контрол, се изпраща шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент. Държавите-членки изпращат нов доклад, когато тези правила бъдат изменени.ДЯЛ XI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 166

Отмяна

1.  Регламент (ЕИО) № 2807/83, Регламент (ЕИО) № 3561/85, Регламент (ЕИО) № 493/87, Регламент (ЕИО) № 1381/87, Регламент (ЕИО) № 1382/87, Регламент (ЕИО) № 2943/95, Регламент (ЕО) № 1449/98, Регламент (ЕО) № 2244/2003, Регламент (ЕО) № 1281/2005, Регламент (ЕО) № 1042/2006, Регламент (ЕО) № 1542/2007, Регламент (ЕО) № 1077/2008 и Регламент (ЕО) № 409/2009 се отменят.

2.  Регламент (ЕО) № 356/2005 се отменя, считано от 1 януари 2012 г.

3.  Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 167

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, с изключение на дял VII, който влиза в сила на 1 юли 2011 г.

Дял II, глава III и дял IV, глава 1 обаче се прилагат, считано от 1 януари 2012 г. В съответствие с член 124, буква в) от Регламента за контрол и предишния параграф дял VII се прилага, считано от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ IТаблица 1

3-буквени кодове на начините на представяне на продуктите

3-буквен код на начина на представяне на продуктите

Представяне

Описание

CBF

Филе „пеперуда“ от треска

HEA, с кожа, гръбнак, опашка

CLA

Щипки

Само щипки

DWT

Код на ICCAT

Без хриле, изкормени, отстранена е част от главата, отстранени са перките

FIL

Филетирани

HEA+GUT+TLD, с отстранени кости, от всяка риба се получават две филета, които не са свързани помежду си

FIS

Филета без кожа

FIL+SKI От всяка риба се получават две филета, които не са свързани помежду си

FSB

Филета с кожа + кости

Филета с кожа и кости

FSP

Филета без кожа с гръдни кости

Филета без кожа и гръдни кости

GHT

Изкормени, без глави и опашки

GUH+TLD

GUG

Изкормени и без хриле

Отстранени са вътрешностите и хрилете

GUH

Изкормени и без глави

Отстранени са вътрешностите и главата

GUL

Изкормени със запазен черен дроб

GUT без отстраняване на части от черния дроб

GUS

Изкормени, без глави и кожа

GUH+SKI

GUT

Изкормени

Отстранени са всички вътрешности

HEA

Без глави

Отстранени са главите

JAP

Японско нарязване

Напречно нарязване с отстраняване на всички части от главата до опашката

JAT

Японско нарязване без опашки

Японско нарязване с отстранена опашка

LAP

На парчета

Двойно филе, HEA, с кожа, опашка и перки

LVR

Черен дроб

Само черен дроб, при колективно представяне да се използва код LVR-C

OTH

Други

Всеки друг начин на представяне (1)

ROE

Хайвер(и)

Само хайвер(и), при колективно представяне да се използва код ROE-C

SAD

Осолена и изсушена риба

С отстранена глава, с кожа, с гръбнак, с опашка, директно осолена

SAL

Леко осолена риба в саламура

CBF+осолена

SGH

Осолени, изкормени и без глава

GUH+осолени

SGT

Осолени, изкормени

GUT+осолени

SKI

Без кожа

С отстранена кожа

SUR

Сурими

Сурими

TAL

Опашки

Само опашки

TLD

Без опашки

Опашките са отстранени

TNG

Език

Само език. В случай на колективно представяне да се използва код TNG-C

TUB

Само туби

Само туби (калмари)

WHL

Цели

Без преработка

WNG

Криле

Само криле

(1)   Когато капитаните на риболовни кораби използват в декларацията за разтоварване или в декларацията за трансбордиране кода за представяне „OTH“ (друго), те описват точно за какво се отнася кодът за представяне „OTH“ (друго).Таблица 2

Състояние на преработка

КОД

СЪСТОЯНИЕ

ALI

Живи

BOI

Варени

DRI

Изсушени

FRE

Пресни

FRO

Замразени

SAL

Осолени
ПРИЛОЖЕНИЕ II

МИНИМАЛНИ ДАННИ ЗА ЛИЦЕНЗИИТЕ ЗА РИБОЛОВ

1.   ДАННИ НА РИБОЛОВНИЯ КОРАБ ( 15 )

Номер в регистъра на флота на Съюза ( 16 )

Име на риболовния кораб ( 17 )

Държава на флага/Държава на регистрация (17) 

Пристанище на регистрацията (Наименование и национален код (17) )

Външна маркировка (17) 

Международна радиопозивна (IRCS ( 18 ))

2.   ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗИЯТА / СОБСТВЕНИК НА РИБОЛОВНИЯ КОРАБ (16)  / АГЕНТ НА РИБОЛОВНИЯ КОРАБ (16) 

Име и адрес на физическото или юридическото лице

3.   ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РИБОЛОВНИЯ КАПАЦИТЕТ

Мощност на двигателите (kW) ( 19 )

Тонаж (GT) ( 20 )

Обща дължина (20) 

Основен риболовен уред ( 21 )

Допълнителни риболовни уреди (21) 

ДРУГИ ПРИЛОЖИМИ НАЦИОНАЛНИ МЕРКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ III

МИНИМАЛНИ ДАННИ ЗА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА РИБОЛОВ

А.   ИДЕНТИФИЦИРАНЕ

1. Номер в регистъра на флота на Съюза ( 22 )

2. Име на риболовния кораб ( 23 )

3. Букви и цифри на външната регистрация (22) 

Б.   Условия на риболов

1. Дата на емисията:

2. Срок на валидност:

3. Условия на разрешителното, включително, където е необходимо, вид, зона и риболовни уреди: 

От ../../….

До ../../….

От ../../….

До ../../….

От ../../….

До ../../….

От ../../….

До ../../….

От ../../….

До ../../….

От ../../….

До ../../….

Зони

 

 

 

 

 

 

Видове

 

 

 

 

 

 

Риболовни уреди

 

 

 

 

 

 

Други условия

 

 

 

 

 

 

Всяко друго изискване, произтичащо от заявлението за разрешение за риболов.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАРКИРАЩИТЕ ШАМАНДУРИ

image

КРАЙНИ МАРКИРАЩИ ШАМАНДУРИ — ЗАПАД

image

КРАЙНИ МАРКИРАЩИ ШАМАНДУРИ — ИЗТОК

image

МЕЖДИННИ МАРКИРАЩИ ШАМАНДУРИ

image

▼M1 —————

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ОБРАЗЕЦ НА КОМБИНИРАН РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК, ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТРАНСБОРДИРАНЕ НА СЪЮЗA

image
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ОБРАЗЕЦ НА КОМБИНИРАН РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК, ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТРАНСБОРДИРАНЕ НА СЪЮЗA

(СРЕДИЗЕМНО МОРЕ — ЕЖЕДНЕВНИ РИБОЛОВНИ РЕЙСОВЕ)

image

▼M1 —————

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ X

ИНСТРУКЦИИ ЗА КАПИТАНИТЕ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ, ОТ КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДА ПОПЪЛВАТ И ПРЕДАВАТ РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК, ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТРАНСБОРДИРАНЕ

Следната обща и минимална информация относно кораба или риболовните дейности на корабите се записва в риболовния дневник в съответствие с членове 14, 15, 21, 22, 23 и 24 от Регламента за контрол и дял III, глави I, II и III от настоящия регламент, без да се засягат други специфични елементи или правила, изисквани от законодателството на Съюза, националните органи на държавата членка или на трета държава или от регионалната организация за управление на рибарството.

1.   ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО РИБОЛОВНИЯ ДНЕВНИК

Капитаните на всички риболовни кораби, участващи в риболов по двойки, водят риболовен дневник, указващ количествата уловена и съхранявана на борда риба по начин, който изключва двойно вписване на улова.

В дневника на хартиен носител, в рамките на същия риболовен рейс, задължителните елементи на данните се записват на всяка страница.Информация за риболовния кораб и датите на риболовния рейс

Риболовен дневник на хартиен носител

Референтен

номер

Наименование на елемента на данните

(M = задължителен)

(O = незадължителен)

(CIF = задължителен, ако е приложимо)

Описание и/или време, което следва да се запише

(1)

Име на риболовния кораб, (M)

Международна(и) радиопозивна(и) (M)

Номер (а) от CFR (М)

Номер (а) по GFCM, ICCAT (CIF)

В случай на риболов по двойки същата информация се записва и за втория риболовен кораб.

Тази информация се вписва в дневника на хартиен носител под тази за кораба, за който се води риболовният дневник.

Идентификационният номер на кораба от регистъра на флота на Общността (CIF) е уникален номер, определен за кораб на Съюза от държава членка, когато риболовният кораб се вписва във флота на Съюза за първи път. (1)

Регистрационен номер по GFCM или ICCAT се вписва за риболовни кораби, извършващи редовни риболовни дейности извън водите на Съюза (CIF).

(2)

Външна идентификация (M)

Външните регистрационни букви и цифри, отбелязани на корпуса.

В случай на риболов по двойки същата информация се записва и за втория риболовен кораб.

(3)

Име и адрес на капитана (M)

Посочват се фамилното име, собственото име и точният адрес на капитана (улица, номер, град, пощенски код, държава членка или трета държава).

В случай на риболов по двойки същата информация се записва и за втория риболовен кораб.

(4)

Дата, час и пристанище на заминаване (M)

Записват се в дневника на хартиен носител преди риболовният кораб да напусне пристанището. Датата се записва като ДД-ММ-ГГГГ, а часът се записва в ЧЧ-ММ местно време.

Преди риболовният кораб да напусне пристанището се изпраща електронно съобщение за тръгване. Датата и часът се записват като универсално координирано време (UTC).

пристанището се записва, като се използват кодовете, публикувани на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

(5)

Дата, час и пристанище на връщане (M)

Записват се в дневника на хартиен носител преди риболовният кораб да влезе в пристанището. Датата се записва като ДД-ММ-ГГГГ, а приблизителният час се записва в ЧЧ-ММ местно време.

Преди риболовният кораб да влезе в пристанището се изпраща електронно съобщение за връщане в пристанището. Датата и приблизителният час се записват като универсално координирано време (UTC).

пристанището се записва, като се използват кодовете, публикувани на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

(6)

Дата, час и пристанище на разтоварване, ако са различни от (5) (M)

Записват се в дневника на хартиен носител преди риболовният кораб да влезе в пристанището на разтоварване. Датата се записва като ДД-ММ-ГГГГ, а приблизителният час се записва в ЧЧ-ММ местно време (дневник на хартиен носител) или в универсално координирано време (UTC) за електронния дневник. За електронния дневник:

пристанището се записва, като се използват кодовете, публикувани на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

(7)

Дата, час и място на трансбордиране,

име, външна идентификация, международна радиопозивна, флаг, номер от CFR или номер в ММО и пристанище и държава по местоназначение на приемащия риболовен кораб (M)

Вписват се в дневника на хартиен носител в случай на трансбордиране преди началото на операцията.

Датата се записва като ДД-ММ-ГГГГ, а часът се записва в ЧЧ-ММ местно време (дневник на хартиен носител) или в универсално координирано време (UTC) за електронния дневник. За електронния дневник:

пристанището се записва, като се използват кодовете, публикувани на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

Трета държава се записва, като се използват 3-буквените кодове на държавите по ISO-3166.

Номерът от регистъра на флота на Общността (CFR) се записва за кораби на Съюза. Номерът в Международната морска организация (ММО) се записва за кораби от трети държави.

Когато се изисква географско местоположение, географска ширина и дължина се записват в градуси и минути, когато не се използва GPS, и в десетични градуси и минути, когато се използва GPS (формат WGS 84).

Информация за риболовните уреди

(8)

Вид уред (M)

Видът уред се указва, като се използват кодовете в колона 1 от приложение XI.

(9)

Размер на отвора (M)

Посочва се в милиметри (разширен отвор).

(10)

Размер на уреда (M)

Размерите на уреда, като големината и броят, се посочват в съответствие със спецификациите в колона 2 от приложение XI.

(11)

Дата (M)

Датата за всеки ден в открито море се записва на нов ред (дневник на хартиен носител) или в нов доклад (електронен дневник) и отговаря на всеки ден в открито море.

Датата за всяка риболовна операция се записва на нов ред (в зависимост от случая).

(12)

Брой на риболовните операции (M)

Броят на риболовните операции се посочва в съответствие със спецификациите в колона 3 от приложение XI.

(13)

Време за риболов (O)

Час на поставяне и изтегляне на уреда (CIF)

Дълбочина на риболова (CIF)

Обща продължителност (O)

Общата продължителност за всички дейности във връзка с риболовни операции (търсенето на риба, хвърлянето, поставянето и изтеглянето на активни риболовни уреди, поставянето, престоя, изваждането или повторното поставяне на пасивни риболовни уреди, както и изваждането на улова от риболовния уред, живарниците или от транспортна клетка за поставяне в клетки за угояване и отглеждане), се отчита в минути и е равна на броя часове в морето, минус времето, изразходвано за отиване до риболовната зона, за пътуване между риболовните зони и връщане от риболовната зона, маневриране, неактивност или чакане за поправка.

За часа на поставяне и изтегляне на уреда часът се записва в ЧЧ-ММ местно време (дневник на хартиен носител) или в универсално координирано време (UTC) за електронния дневник.

Дълбочината на риболов се записва като средна дълбочина и се измерва в метри.

(14)

Местоположение и риболовна географска зона (M)

Съответната географска зона на улов се представя от зоната, в която е уловена по-голямата част от улова, като в зависимост от случая се използва възможно най-подробното равнище.

Примери:

Във водите на североизточната част на Атлантическия океан (зона 27 на ФАО), до участък и статистически квадрант на ICES (напр. IVa 41E7, VIIIb 20E8). Статистическият квадрант на ICES осигурява мрежа, обхващаща зоната между 36° N и 85° 30′ N, и 44° W и 68° 30′ E. Редовете, указващи географската ширина с интервали от 30′, са номерирани (с двуцифрени числа) от 01 до 99. Колоните, указващи географската дължина с интервали от 1°, са кодирани съгласно цифрово-буквена система, започваща с A0, като се използва различна буква за всеки блок на 10° до M8, с изключение на I.

Във водите на Средиземно и Черно море (зона 37 на ФАО), до географската подзона и статистически квадрант на GFCM (напр. 7 M27B9). Числата на квадранта в статистическата решетка на GFCM са 5-цифрен код: i) Географската ширина се обхваща от код от 3 знака (една буква и две цифри). Максимален обхват от M00 (30° N) до M34 (47° 30′ N), ii), географската дължина се обхваща от код, съставен от буква и число. Обхватът на буквите е от A до J, а обхватът на цифрите за буква е от 0 до 9. Максимален обхват от A0 (6° W) до J5 (42° E).

Във водите на северозападната част на Атлантическия океан, включително NAFO (зона 12 на FAO), и във водите на централната източна част на Атлантическия океан, включително CECAF (зона 34 на ФАО), до участъка или подучастъка на ФАО (напр. 21.3.M или 34.3.5).

За другите зони на ФАО, до подзона на ФАО, когато е възможно (напр. ФАО 31 за централната западна част на Атлантическия океан и ФАО 51.6 за западната част на Индийски океан).

Въпреки това могат да бъдат правени незадължителни вписвания за всички статистически квадранти, в които корабът е ловил риба през този ден (O).

В зоните на GFCM и ICCAT географското местоположение (ширина/дължина) се записва също за всяка риболовна операция или по обяд, когато в рамките на този ден не е извършван риболов.

Когато се изисква географско местоположение, ширината и дължината се вписват в градуси и минути, когато не се използва GPS, и в десетични градуси и минути, когато се използва GPS (формат WGS 84).

Риболовна зона на трета държава, регионалната организация за управление на рибарството и открито море: посочват се риболовните зони на държавите, които не са държави членки, или зоните на регионалната организация за управление на рибарството, или водите извън суверенитета или юрисдикцията на която и да е държава, или които не са регулирани от регионална организация за управление на рибарството, като се използват 3-буквените кодове на държавите по ISO-3166 и други кодове, публикувани на страницата на регистъра с основни данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия, напр. NOR = Норвегия, NAFO = XNW, NEAFC = XNE и XIN за открито море.

(15)(16)

Уловен и съхраняван на борда улов (M)

Използват се 3-буквените кодове за видовете риба на ФАО.

Уловът на всеки вид се записва в килограми еквивалент живо тегло.

Вписват се всички количества от всички уловени и задържани на борда видове над 50 kg еквивалент живо тегло. Прагът от 50 kg се прилага от момента, в който уловът на даден вид надвиши 50 kg. В тези количества са включени количествата, отделени за консумация от екипажа на кораба.

Законният по размер улов се записва, като се използва общият код LSC.

Улов под минималния референтен размер за опазване се записва отделно от законния по размер улов, като се използва общият код BMS.

Когато уловът се съхранява в кошници, кутии, кошове, кашони, чували, торби, сандъци или други съдове, нетното тегло на използваната единица се записва в килограми живо тегло, като се записва точният брой на използваните единици.

В противен случай уловът, задържан на борда в такива единици, може да бъде записан в килограми живо тегло (O).

В Балтийско море (само за сьомга) и в зоната на GFCM (само за риба тон, риба меч и далекомигриращи акули), или според случая, се записва също броят на уловените риби за ден.

Ако броят на колоните не е достатъчен, се използва нова страница.

(15)(16)

Предварителни оценки за изхвърлянията (M)

Използват се 3-буквените кодове за видовете риба на ФАО.

Записват се изхвърлените количества от всеки вид в килограми еквивалент живо тегло.

Видове, които не са предмет на задължението за разтоварване:

Записват се изхвърлените количества от всеки вид над 50 kg еквивалент живо тегло съгласно правилата, определени за записване на улова, като се използва общият код DIS.

По същия начин се записват изхвърлените количества от видовете, уловени за жива стръв, които са вписани в риболовния дневник.

Видове, които се ползват от изключения от задължението за разтоварване (2):

Изцяло се записват изхвърлените количества от всеки вид съгласно правилата, определени за отчитане на улова, като се използва общият код DIS.

Изцяло се записват изхвърлените количества от всеки вид, за които специално се прилагат минимални изключения, като се спазват правилата, определени за записване на улова, отделно от всички други изхвърляния, като се използва общият код DIM.

(15)(16)

Улов, случаен прилов и освобождаване на други морски организми или животни (M)

В зоната на GFCM следната информация за всеки улов или случаен прилов се записва отделно.

— Дневен улов от червени корали, включително риболовна дейност по зона и дълбочина,

— Случаен прилов и освобождаване на морски птици,

— Случаен прилов и освобождаване на тюлени монаси,

— -Случаен прилов и освобождаване на морски костенурки,

— Случаен прилов и освобождаване на китоподобни.

Когато е приложимо, освободените в морето морски животни се записват, като се използва общият код RET.

Използват се 3-буквените кодове за видовете риба на ФАО или, когато това не е възможно, кодовете, публикувани на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

(1)   Съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията от 30 декември 2003 г. относно регистъра на риболовния флот на Общността (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 25).

(2)   

Съгласно член 15, параграф 4 и член 15, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, изменен с Регламент (ЕС) 2015/812 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г., и по-специално:

— видове, чийто улов е забранен, и които са посочени като такива в правен акт на Съюза, приет в рамките на Общата политика в областта на рибарството;

— видове, които според научните данни са с висок процент на оцеляване, като се вземат предвид характеристиките на риболовния уред, риболовните практики и екосистемата;

— улов, за който се прилагат минимални изключения;

— риби, които видимо са увредени от хищници.

2.   ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА РАЗТОВАРВАНЕ/ТРАНСБОРДИРАНЕ

Когато продукти от риболов са били разтоварени или трансбордирани, или ако са били премерени с одобрени от компетентните органи на държавите членки системи на кораба за улов, на трансбордиращия или на приемащия риболовен кораб, тогава действителното тегло на разтоварените или трансбордираните количества се указва в декларацията за разтоварване или трансбордиране по видове, в килограми тегло на продукта, като се посочва:

а) Представяне на рибата (референтен номер 17 в риболовния дневник на хартиен носител), като се използват кодовете от таблица 1 към приложение I (М),

б) Мерна единица за разтоварените или трансбордираните количества (референтен номер 18 в риболовния дневник на хартиен носител); посочва се теглото на единицата в килограми тегло на продукта. Тази единица може да бъде различна от въведената в риболовния дневник (M),

в) Общото тегло по разтоварени или трансбордирани видове (референтен номер 19 в риболовния дневник на хартиен носител); посочва се теглото на действително разтоварените или трансбордирани количества за всеки вид (M),

Законният по размер улов се записва, като се използва общият код LSC. Улов под минималния референтен размер за опазване се записва отделно от законния по размер улов, като се използва общият код BMS. Използват се 3-буквените кодове за видовете риба на ФАО.

г) Теглото следва да отговаря на продуктовото тегло на рибата при разтоварване, т.е. след всяка преработка на борда. Впоследствие компетентните органи в държавите членки прилагат съответните коефициенти на преобразуване за изчисление на еквивалента живо тегло в съответствие с член 49 от настоящия регламент,

д) Подпис на капитана (референтен номер 20 в риболовния дневник на хартиен носител) (M)

д) Подпис, име и адрес на агента и на наблюдателя, когато е приложимо (референтен номер 21 в риболовния дневник на хартиен носител),

ж) Съответната географска зона на улов: зона на ФАО, подзона и подучастък на ФАО, участък на ICES, подзона на NAFO, NEAFC, зона на CECAF, подзона на GFCM или риболовна зона на трета държава (референтен номер 22 в риболовния дневник на хартиен носител). Това се прилага по същия начин за информацията за местоположението и географската зона, както е посочено по-горе (M).

3.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ В РИБОЛОВНИЯ ДНЕВНИК

Капитаните на риболовни кораби на Съюза записват в риболовния дневник следната допълнителна информация за времето, прекарано в риболов, който е предмет на режими на риболовно усилие:

а) цялата информация, която се изисква според настоящия раздел, се записва в риболовния дневник на хартиен носител между референтни номера 15 и 16;

б) времето се записва като универсално координирано време (UTC);

в) географската ширина и дължина се записва в градуси и минути, когато не се използва GPS, и в десетични градуси и минути (формат WGS84), когато се използва GPS;

г) видовете се записват, като се използват 3-буквените кодове за видовете риба на ФАО.

3.1.    Информация относно риболовното усилие

а)    Преминаване през зона на риболовно усилие

Когато риболовен кораб с разрешение за риболов преминава през зона на риболовно усилие, без да извършва риболовни дейности в тази зона, се попълва допълнителен ред в риболовния дневник на хартиен носител или се попълва електронна декларация. Вписва се следната информация:

 датата;

 зоната на риболовно усилие,

 датите и часовете на всяко навлизане/напускане на зоната,

 местоположение на всяко навлизане и напускане, изразено в географска ширина и дължина,

 уловът, съхраняван на борда по видове, към момента на навлизане,

 думата „преминаване“.

б)    Навлизане в зона на риболовно усилие

Когато риболовен кораб навлезе в зона на риболовно усилие, в която има вероятност да извършва риболовни дейности, се попълва допълнителен ред в риболовния дневник на хартиен носител или се попълва електронна декларация. Вписва се следната информация:

 датата;

 думата „навлизане“,

 зоната на риболовно усилие,

 местоположението, изразено в географска ширина и дължина,

 часът на навлизането,

 уловът, съхраняван на борда по видове, към момента на навлизане, и

 целевите видове.

в)    Напускане на зона на риболовно усилие

Когато риболовен кораб напуска зона на риболовно усилие, в която е извършвал риболовни дейности, и когато навлиза в друга зона на риболовно усилие, в която възнамерява да извършва риболовни дейности, се попълва допълнителен ред в риболовния дневник на хартиен носител или електронна декларация. Вписва се следната информация:

 датата;

 думата „навлизане“,

 местоположението, изразено в географска ширина и дължина,

 новата зона на риболовно усилие,

 час на напускане/навлизане,

 уловът, задържан на борда по видове към момента на напускане/навлизане, и

 целевите видове.

Когато риболовен кораб напуска зона на риболовно усилие, в която е извършвал риболовни дейности и в която повече няма да извършва риболовни дейности, се попълва нов ред или електронна декларация. Вписва се следната информация:

 датата;

 думата „напускане“,

 местоположението, изразено в географска ширина и дължина,

 зоната на риболовно усилие,

 часът на заминаване,

 уловът, задържан на борда по видове към момента на напускане, и

 целевите видове.

г)    Трансзонални риболовни дейности ( 24 )

Когато риболовен кораб извършва трансзонални риболовни дейности, се попълва допълнителен ред в дневника на хартиен носител или електронна декларация. Вписва се следната информация:

 датата;

 думата „трансзонален“,

 часът на първото напускане и зоната на риболовно усилие,

 местоположението на първото навлизане, изразено в географска ширина и дължина,

 часът на последното навлизане и зоната на риболовно усилие,

 местоположението на последното напускане, изразено в географска ширина и дължина,

 уловът, задържан на борда по видове към момента на напускане/навлизане, и

 целевите видове.

д)    Допълнителна информация за риболовните кораби, използващи статични уреди

 Когато риболовният кораб поставя или повторно поставя статични уреди, се вписва следната информация:

 

 датата;

 зоната на риболовно усилие,

 местоположението, изразено в географска ширина и дължина,

 думите „поставяне“ или „повторно поставяне“,

 часът.

 Когато риболовният кораб приключва операции със статични уреди:

 

 датата;

 зоната на риболовно усилие,

 местоположението, изразено в географска ширина и дължина,

 думата „приключване“,

 часът.

3.2.    Информация относно съобщаването на движенията на риболовните кораби

Когато риболовен кораб, извършващ риболовни дейности, е задължен да предаде на компетентните органи доклад за риболовното усилие в съответствие с член 28 от Регламента за контрол, освен информацията, посочена в точка 3.1, се записва и следната информация:

а) датата и часът на съобщението;

б) географското местоположение на риболовния кораб, изразено в географска ширина и дължина;

в) използваните средства за съобщаване и, при необходимост, използваната радиостанция; и

г) местоназначението на съобщението.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ XIКОДОВЕ НА РИБОЛОВНИ УРЕДИ И РИБОЛОВНИ ОПЕРАЦИИ

Вид уред

Колона 1

Код

Колона 2

Размер/брой (метри)

(незадължително)

Колона 3

Брой хвърляния всеки ден

(задължително)

Дънен трал

OTB

Модел на трал (да се посочи моделът или периметърът на отвора)

Брой хвърляния на уреда

Дънни тралове за улов на лангусти

TBN

Дънни тралове за улов скариди

TBS

Дънни тралове (неопределени)

TB

Бим трал

TBB

Дължина на бима x брой бимове

Брой хвърляния на уреда

Двойни тралове

OTT

Модел на трал (да се посочи моделът или периметърът на отвора) x брой тралове

Брой хвърляния на уреда

Дънен трал, теглен от два кораба

PTB

Модел на трал (да се посочи моделът или периметърът на отвора)

Пелагичен трал

OTM

Модел на трал

Пелагичен трал, теглен от два кораба

PTM

Модел на трал

ГРИБОВЕ

Датски гриб

SDN

Обща дължина на въжетата на гриба

Брой хвърляния на уреда

Шотландски гриб (теглен)

SSC

Шотландски двоен гриб (теглен)

SPR

Гриб мрежи (неопределени)

SX

Гриб за лодка или кораб

SV

ОБГРАЖДАЩИ МРЕЖИ

Мрежа гъргър

PS

Дължина, височина

Брой хвърляния на уреда

Мрежа гъргър, обслужвана от един кораб

PS1

Дължина, височина

Мрежа гъргър, обслужвана от два кораба

PS2

 

Лампари

LA

 

ДРАГИ

Драги с влекач

DRB

Ширина x брой драги

Брой хвърляния на уреда

ХРИЛНИ МРЕЖИ И ЗАПЛИТАЩИ МРЕЖИ

Хрилни мрежи (неопределени)

GN

Дължина, височина

Брой хвърляния на мрежите през деня

Закотвени хрилни мрежи (комплект)

GNS

Плаващи хрилни мрежи

GND

Заграждащи хрилни мрежи

GNC

Комбинирани хрилни мрежи

GTN

Тройна мрежа

GTR

КАПАННИ УРЕДИ

Винтери

FPO

Брой винтери, ползвани всеки ден

 

Капани (неопределени)

FIX

Неопределени

 

КУКИ И ВЪДИЦИ

Ръчни чепарета

LHP

Общ брой куки/въдици, хвърлени през деня

Механизирани чепарета

LHM

Парагади и кърмаци

LLS

Брой куки и въдици, хвърлени всеки ден

Плаващи парагади

LLD

Парагади (неопределени)

LL

Влачещи се въдичарски уреди

LTL

 

 

Куки и въдици (неопределени)

LX

 

 

МАШИНИ ЗА СЪБИРАНЕ НА УЛОВА

Механични драги

HMD

 

 

 

 

 

 

Други уреди

MIS

 

 

Уреди за любителски риболов

RG

 

 

Неизвестни или непосочени уреди

NK

 

 

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ XII

СТАНДАРТИ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ

Форматът за обмена на електронни данни се основава на стандарта P1000 на Центъра на ООН за улесняване на търговията и електронния бизнес (UN/CEFACT). Обменът на данни, свързан с подобни стопански дейности, е групиран в домейни и е посочен в документите относно спецификациите на бизнес изискванията (BRS).

Налични са стандарти за:

P1000—1; Общи принципи

P1000—3; Домейн за риболовна дейност

P1000—5; Домейн за продажби

P1000 – 7; Домейн за местоположение на кораба

P1000 – 12; Домейн за обобщен доклад за данните за улова

Документите относно BRS и преводът в компютърно четим формат (XML Schema Definition) могат да бъдат намерени на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия. На този уебсайт можете да намерите и документите за изпълнение, които могат да се използват за обмен на данни.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЗА ПРЯСНА РИБАВид:

Бял тон

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,11Вид:

Берикс

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00Вид:

Хамсия

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00Вид:

Морски дявол

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

▼C1

GUH

3,00

▼B

TAL

3,00Вид:

Антарктическа ледена риба

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00Вид:

Атлантическа аргентина

Argentina silus

ARU

WHL

1,00Вид:

Дебел тон

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29Вид:

Синя молва

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17Вид:

Средиземноморски калкан

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09Вид:

Афанопус

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40Вид:

Атлантически син марлин

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00Вид:

Мойва

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

HEA

1,38

FIL

2,60

FIS

2,60Вид:

Лиманда

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,39Вид:

Черноморска бодлива акула

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUT

1,35

GUS

2,52Вид:

Писия

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00

GUT

1,08

GUS

1,39Вид:

Брадата мерлуза

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40Вид:

Гренландска камбала

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08Вид:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46Вид:

Атлантическа камбала

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00Вид:

Херинга

Clupea harengus

HER

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,19Вид:

Мерлуза

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40Вид:

Бяла мерлуза

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00Вид:

Сафрид

Trachurus spp

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08Вид:

Антарктически крил

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00Вид:

Малоуста писия

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05Вид:

Мегрим

Lepidorhombus spp

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06

FIL

2,50Вид:

Ледена риба-еднорог

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00Вид:

Морска щука

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,32

FIL

2,64Вид:

Скумрия

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,09Вид:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00Вид:

Гърбава скална треска

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00Вид:

Норвежки паут

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00Вид:

Мраморна скална треска

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00Вид:

Атлантически големоглав

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00Вид:

Снежен краб

Chionoecetes spp

PCR

WHL

1,00Вид:

Розова скарида

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00Вид:

Морска писия

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

▼C1

GUT

1,05

▼B

GUH

1,39

FIL

2,40Вид:

Сайда

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19Вид:

Сребриста сайда

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17Вид:

Северна скарида

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00Вид:

Морски бибани

Sebastes spp

RED

WHL

1,00

GUT

1,19Вид:

Дългоопашата риба

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00Вид:

Гренадир

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92

GHT

3,20Вид:

Пясъчна змиорка

Ammodytes spp

SAN

WHL

1,00Вид:

Северен пагел

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11Вид:

Остроноса акула

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00Вид:

Дълбоководна акула

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00Вид:

Южноджорджийска ледена риба

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00Вид:

Обикновен морски език

Solea solea

SOL

WHL

1,00

GUT

1,04Вид:

Трицона

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00Вид:

Късоопашат калмар

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00Вид:

Калмар

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00Вид:

Скатови

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09Вид:

Риба меч

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,31Вид:

Патагонски кликач

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00Вид:

Калкан

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09Вид:

Менек

Brosme brosme

USK

WHL

1,00

GUT

1,14Вид:

Северно путасу

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15Вид:

Меджид

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18Вид:

Бял копиеносец

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00Вид:

Червена писия

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00

GUT

1,06Вид:

Жълтоопашата лиманда

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00
ПРИЛОЖЕНИЕ XIVКОЕФИЦИЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЗА ПРЯСНА ОСОЛЕНА РИБА

Вид:

Морска щука

Molva molva

LIN

WHL

2,80
ПРИЛОЖЕНИЕ XV

КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЗА ЗАМРАЗЕНА РИБАВид:

Бял тон

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,23Вид:

Берикс

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00Вид:

Хамсия

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00Вид:

Морски дявол

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00

FIS

5,60Вид:

Антарктическа ледена риба

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00Вид:

Атлантическа аргентина

Argentina silus

ARU

WHL

1,00Вид:

Дебел тон

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,29

HEA

1,25Вид:

Синя молва

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,40Вид:

Средиземноморски калкан

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00Вид:

Афанопус

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,48Вид:

Атлантически син марлин

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00Вид:

Мойва

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

FIL

2,60

FIS

2,60

FSP

2,95

►C1  CBF ◄

1,63Вид:

Лиманда

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00Вид:

Черноморска бодлива акула

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUS

2,52Вид:

Писия

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00Вид:

Брадата мерлуза

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,40Вид:

Гренландска камбала

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08

GUH

1,39Вид:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46

FIL

2,60

FIS

2,60

FSB

2,70

FSP

3,00Вид:

Атлантическа камбала

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00Вид:

Херинга

Clupea harengus

HER

WHL

1,00Вид:

Мерлуза

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,34

GUH

1,67Вид:

Бяла мерлуза

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00Вид:

Сафрид

Trachurus spp

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08Вид:

Антарктически крил

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00Вид:

Малоуста писия

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05Вид:

Мегрим

Lepidorhombus spp

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06Вид:

Ледена риба-еднорог

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00Вид:

Морска щука

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,33

FIL

2,80

FSP

2,30Вид:

Скумрия

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,11Вид:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00Вид:

Гърбава скална треска

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00Вид:

Норвежки паут

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00Вид:

Мраморна скална треска

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00Вид:

Атлантически големоглав

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00Вид:

Снежен краб

Chionoecetes spp

PCR

WHL

1,00Вид:

Розова скарида

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00Вид:

Морска писия

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07Вид:

Сайда

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,44

FIS

2,78

FSB

2,12

FSP

2,43Вид:

Сребриста сайда

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17Вид:

Северна скарида

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00Вид:

Морски бибани

Sebastes spp

RED

WHL

1,00

GUT

1,19

▼C1

GUH

1,78

▼B

FIS

3,37

FSP

3,00

JAT

1,90Вид:

Дългоопашата риба

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00Вид:

Гренадир

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92Вид:

Пясъчна змиорка

Ammodytes spp

SAN

WHL

1,00Вид:

Северен пагел

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11Вид:

Остроноса акула

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00Вид:

Дълбоководна акула

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00Вид:

Южноджорджийска ледена риба

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00Вид:

Обикновен морски език

Solea solea

SOL

WHL

1,00Вид:

Трицона

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00Вид:

Късоопашат калмар

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00Вид:

Калмар

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00Вид:

Скатови

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09Вид:

Риба меч

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,31

HEA

1,33

GHT

1,33Вид:

Патагонски кликач

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00Вид:

Калкан

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09Вид:

Менек

Brosme brosme

USK

WHL

1,00Вид:

Северно путасу

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15

FIS

2,65

SUR

2,97Вид:

Меджид

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18Вид:

Бял копиеносец

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00Вид:

Червена писия

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00Вид:

Жълтоопашата лиманда

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00
ПРИЛОЖЕНИЕ XVI

МЕТОДИКА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗВАДКИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 16, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 25, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТА ЗА КОНТРОЛ

В настоящото приложение се определя методиката, въз основа на която държавите-членки изготвят плановете за статистически извадки, посочени в член 16, параграф 1 и член 25, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с кораби, за които не се прилагат изискванията относно риболовния дневник и декларациите за разтоварване.

1. За целите на настоящото приложение се използват следните определения:

а)

активни кораби : кораби, посочени в член 16 и член 25 от Регламента за контрол, които са извършили каквато и да е риболовна операция (повече от 0 дни) по време на дадена календарна година. Кораб, който не е участвал в риболовни операции през годината, се счита за „неактивен“;

б)

група сходни риболовни дейности : група риболовни операции, които имат за цел сходен вид (съобщество) риби, при които се използват сходни уреди, през един и същ период от годината и/или в една и съща зона, и които се характеризират със сходен режим на експлоатация. Разпределянето на група сходни риболовни дейности се определя от риболовната дейност през предходната година. Ако даден кораб е участвал в група сходни риболовни дейности през повече от 50 % от годината, той се разпределя към тази група. Ако риболовната дейност е под 50 % за дадена група сходни риболовни дейности, корабът трябва да се разпредели към поливалентна група сходни риболовни дейности;

в)

целева популация : разтоварване на продукти от риболов от активни кораби, използващи различни групи риболовни дейности.

2. Целта на плана за статистически извадки е да се наблюдават дейностите на корабите, посочени в членове 16 и 25 от Регламента за контрол, и да се направи приблизителна оценка на общия им улов за всеки запас по групи сходни риболовни дейности през периода на статистическата извадка.

3. Като статистическа единица трябва да се използва групата сходни риболовни дейности. Всеки кораб, участващ в извадката, трябва да бъде разпределен само към една група сходни риболовни дейности.

4. Целевата популация се състои от разтоварвания по групи сходни риболовни дейности от активни кораби, чиято дължина не надхвърля 10 m.

5. Размерът на извадката се определя въз основа на риска от неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството по отношение на групата сходни риболовни дейности в държавата-членка, в която се извършва(т) разтоварването(ията). Размерът на извадката е представителен за съответната група сходни риболовни дейности.

6. Държавите-членки определят риска на следните равнища: „много нисък“, „нисък“, „среден“, „висок“ и „много висок“.

7. При установяване равнището на риска от неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството държавите-членки отчитат всички основни критерии. Критериите включват следните аспекти, като не се свеждат единствено до тях:

 равнища на разтоварване по целеви популации, които обхващат всички регулирани запаси, разпределени по групи сходни риболовни дейности,

 равнища на предходни нарушения на съответния кораб,

 общ брой инспекции по група сходни риболовни дейности,

 наличност на квоти, предоставени на тези кораби, от целевите популации, разпределени по групи сходни риболовни дейности,

 използване на стандартизирани кутии;

При необходимост:

 колебание в равнищата на пазарната цена за разтоварените продукти от риболов,

 сведения за предишни и/или потенциални рискове от измама, свързани със съответното пристанище/местоположение/район и група сходни риболовни дейности.

8. При изготвяне на плановете за статистически извадки държавите-членки отчитат равнищата на активност на групите сходни риболовни дейности през периода на извадката.

9. Интензитетът на извадката отчита променливостта на разтоварванията по групи сходни риболовни дейности.

10. Когато продуктите от риболов се разтоварват в стандартизирани кутии, минималният брой кутии, включени в извадката, е пропорционален на равнищата на риска, посочени от държавите-членки в съответствие с примера по-долу:Брой разтоварени кутии по вид

Брой кутии, подлежащи на претегляне в зависимост от равнището на риска

Много нисък

Нисък

Среден

Висок

Много висок

0-25

1

1

1

1

2

25-50

1

2

3

4

5

50-100

1

3

4

5

6

Всеки допълнителни 100

1

1

2

3

4

11. Прилагат се равнища на точност/достоверност в съответствие с равнища 2 и 3 от глава II, част Б, точка 4 от Решение 2010/93/ЕС на Комисията ( 25 ).

12. Планът за статистически извадки също така включва информация за начина, по който ще се извърши приблизителната оценка на целия улов за всеки запас и по група сходни риболовни дейности през периода на извадката.
ПРИЛОЖЕНИЕ XVII

ФОРМАТИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ

1. За целите на настоящия регламент в отчетите за риболовното усилие:

а) географското местоположение на риболовния кораб се изразява в градуси и в минути географска дължина и географска ширина;

б) зоната е такава, в която риболовната дейност е предмет на режим на риболовно усилие, установен от Съюза;

в) часът се изразява в координирано универсално време (UTC);

г) когато се споменава уловът, задържан на борда, всички видове, които са записани в риболовния дневник в съответствие с член 14 от Регламента за контрол, се съобщават поотделно в килограми еквивалент живо тегло; количествата, представени в отчета, представляват общите количества за всеки вид, съхранявани на борда в момента на предаването на отчета за риболовното усилие.

Съобщените видове се идентифицират чрез 3-буквен код на ФАО.

2. Не по-рано от 12 часа и най-малко 1 час преди навлизане в зоната капитаните на ►M1  риболовните кораби на Съюза ◄ съобщават следната информация под формата на „отчет за риболовното усилие“:

а) заглавието „ОТЧЕТ ЗА РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ — НАВЛИЗАНЕ“;

б) името, външната идентификация и международната радиопозивна на риболовния кораб;

в) името на капитана на риболовния кораб;

г) географското местоположение на риболовния кораб, за който се отнася съобщението;

д) зоната, в която навлиза риболовният кораб;

е) предвидените дата и час на навлизане в тази зона;

ж) улов, задържан на борда, по видове в килограми живо тегло.

3. Не по-рано от 12 часа и най-малко 1 час преди напускане на зоната капитаните на ►M1  риболовните кораби на Съюза ◄ съобщават следната информация под формата на „отчет за риболовното усилие“:

а) заглавието „ОТЧЕТ ЗА РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ — НАПУСКАНЕ“;

б) името, външната идентификация и международната радиопозивна на риболовния кораб;

в) името на капитана на риболовния кораб;

г) местоположението на риболовния кораб, за който се отнася съобщението, изразено в географска ширина и дължина;

д) зоната, която напуска риболовният кораб;

е) очакваните дата и час за всяко напускане на тази зона;

ж) улов, задържан на борда, по видове в килограми живо тегло.

4. Независимо от разпоредбите на параграф 3 когато ►M1  риболовни кораби на Съюза ◄ , извършващи трансзонална риболовна дейност, при която в рамките на 24 часа те пресичат няколко пъти разделителната линия между съседни зони, но остават в границите на зона, простираща се на 5 морски мили от едната и от другата страна на разделителната линия, техните капитани съобщават за първото влизане и за последното напускане по време на посочения 24-часов период.

5. Държавите-членки вземат мерки капитаните на риболовни кораби под техния флаг да изпълняват задълженията си по отчитането.
ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII

МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНОТО НЕТНО ТЕГЛО НА КУТИИТЕ ИЛИ БЛОКОВЕТЕ СЪС ЗАМРАЗЕНА РИБАПлан за статистически извадки

Размер на партидата

(брой кутии)

Размер на извадката

(брой палети × 52 кутии)

5 000 или по-малко

3

5 001 —10 000

4

10 001 —15 000

5

15 001 —20 000

6

20 001 —30 000

7

30 001 —50 000

8

Повече от 50 000

9

1. Средното тегло на кутия или блок се определя за всеки вид с помощта на плана за статистически извадки в таблицата по-долу или, където е необходимо, чрез представяне. Извадката се подбира на случаен принцип.

2. Претегля се всеки палет кутии или блокове. Общото брутно тегло на всички палети в пробата се разделя на общия брой палети в пробата, за да се пресметне средното брутно тегло на палета за всеки вид и, където е необходимо, чрез представяне.

3. С цел да се пресметне нетното тегло на сандък или блок за всеки вид и, когато е необходимо, чрез представяне, се правят следните изваждания от средното брутно тегло на палета, посочено в точка 2:

а) средното тара тегло на кутия или блок, равняващо се на теглото на леда и картона, пластмасата или друг опаковъчен материал, умножено по броя кутии или блокове в палета;

б) средното тегло на празните палети от извадката, използвани при разтоварването.

След това полученото нетно тегло на палета за всеки вид и, когато е необходимо, чрез представяне се разделя на броя кутии в палетата.

4. Тара теглото на кутия или блок, посочено в точка 3, буква а), е 1,5 kg. Държавите-членки могат да използват различно тара тегло на кутия или блок, при условие че представят методологията си за вземане на проби и промените в нея за одобрение от Комисията.
ПРИЛОЖЕНИЕ XIX

МЕТОДИКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗВАДКИ ЗА ПРЕТЕГЛЯНЕ НА РАЗТОВАРЕНИ ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 60, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТА ЗА КОНТРОЛ

В настоящото приложение се определя методиката, по която държавите-членки изготвят планове за статистически извадки в съответствие с член 60, параграф 1 от Регламента за контрол.

1. Целта на плановете за статистически извадки е да се гарантира точното претегляне на продуктите от риболов при разтоварването.

2. Размерът на извадката, подлежаща на претегляне, се определя въз основа на риска от неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството по отношение на пристанището/местоположението/района в държавата-членка, в която се извършва(т) разтоварването(ията).

3. Държавите-членки определят риска на следните равнища: „много нисък“, „нисък“, „среден“, „висок“ и „много висок“.

4. При установяване равнището на риска от неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството държавите-членки отчитат всички основни критерии. Критериите включват следните аспекти, като не се свеждат единствено до тях:

 равнища на разтоварванията на пристанището/местоположението/района, обхващащи всички регулирани запаси,

 равнища на предходни нарушения, свързани с разтоварвания на съответното пристанище/местоположение/район,

 общ брой инспекции, проведени в съответното пристанище/местоположение/район,

 наличност на квоти, предоставени на тези кораби в съответното пристанище/местоположение/район,

 използване на стандартизирани кутии.

При необходимост:

 колебание в равнищата на пазарната цена за разтоварените продукти от риболов,

 риск от измама в съответното пристанище/местоположение/район.

5. Извадките са представителни и тяхната методика е поне толкова ефикасна, колкото метода на простата случайна извадка.

6. Когато продуктите от риболов се разтоварват в стандартизирани кутии, минималният брой кутии, включени в извадката, е пропорционален на равнищата на риска, определени от държавите-членки. За предпочитане е държавите-членки да посочат броя кутии, подлежащи на претегляне, посредством таблици за различните равнища на риска съгласно следния пример:Брой разтоварени кутии по вид

Брой кутии, подлежащи на претегляне в зависимост от равнището на риска

Много нисък

Нисък

Среден

Висок

Много висок

0—25

1

1

1

1

2

25—50

1

2

3

4

5

50—100

1

3

4

5

6

100—200

2

4

5

6

7

Всеки допълнителни 100

1

1

2

3

4

7. Планът за статистически извадки включва също така информация за мерките, предприети с оглед на следното:

 операторите да спазват определените равнища на извадките,

 резултатите от претеглянето вследствие на плановете за статистически извадки се използват за целите, посочени в член 60, параграф 5 от Регламента за контрол,

 определен брой разтоварени продукти от риболов, които следва да бъдат определени от всяка държава-членка въз основа на анализ на риска, се претеглят в присъствието на представители на компетентните органи.

8. Всеки анализ на риска, оценка на данните, процедура по валидиране, процедура по одит или други документи в подкрепа на изготвянето и допълнителните изменения на плановете за статистически извадки се документират и предоставят за одит и инспекция.
ПРИЛОЖЕНИЕ XX

МЕТОДИКА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗВАДКИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 60, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТА ЗА КОНТРОЛ

В настоящото приложение се определя методиката, по която държавите-членки изготвят планове за статистически извадки за продуктите от риболов, разтоварени от риболовни кораби с разрешение да извършват претегляне на борда в съответствие с член 60, параграф 3 от Регламента за контрол.

1. Целта на плановете за статистически извадки е да провери точността на претеглянето, когато е издадено разрешение продуктите от риболов да бъдат претегляни на борда.

2. Държавите-членки гарантират, че пробите се вземат при разтоварването на продуктите от риболов от риболовния кораб, на който са били претеглени.

3. Размерът на извадката се определя въз основа на риска от неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството от страна на риболовните кораби с разрешение да извършват претегляне на продуктите от риболов на борда.

4. Държавите-членки определят риска на следните равнища: „много нисък“, „нисък“, „среден“, „висок“ и „много висок“.

5. При установяване равнището на риска от неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството държавите-членки отчитат всички основни критерии. Критериите включват следните аспекти, като не се свеждат единствено до тях:

 равнища на разтоварванията от риболовни кораби с разрешение да извършват претегляне на борда или на друго място или в даден район,

 равнища на предварителни нарушения, свързани с риболовни кораби с разрешение да извършват претегляне на борда на продукти от риболов,

 равнища на инспекционна активност в дадено пристанище или друго място или в район, където продуктите от риболов се разтоварват от риболовни кораби с разрешение да извършват претегляне на борда,

 наличност на квоти, предоставени на риболовните кораби с разрешение да извършват претегляне на борда на продукти от риболов.

При необходимост:

 колебание в равнищата на пазарната цена за разтоварените продукти от риболов,

 риск от измама в съответното пристанище/местоположение/район.

6. Методиката на извадките от разтоварените продукти от риболов е поне толкова ефикасна, колкото метода на простата случайна извадка, като извадките са пропорционални на равнището на риска.

7. Планът за статистически извадки включва мерки, гарантиращи претеглянето на извадката.

8. Броят на кутиите, принадлежащи на извадката, е пропорционален на равнището на риска съгласно направената оценка. За предпочитане е държавите-членки да посочат броя кутии, подлежащи на претегляне, посредством таблици за различните равнища на риска съгласно следния пример:Брой разтоварени кутии по вид

Брой кутии, подлежащи на претегляне в зависимост от равнището на риска

Много нисък

Нисък

Среден

Висок

Много висок

0—25

1

1

1

1

2

25—50

1

2

3

4

5

50—100

1

3

4

5

6

100—200

2

4

5

6

7

Всеки допълнителни 100

1

1

2

3

4

9. Когато продукти от риболов от такива кораби се претеглят преди първото пускане на пазара и претеглянето се извършва непосредствено след разтоварването на партидите продукти от риболов, резултатите от претеглянето могат да бъдат използвани за целите на плана за статистически извадки.

10. Планът за статистически извадки също така включва мерки, гарантиращи че:

 операторите спазват определените равнища на извадките,

 без да се нарушават разпоредбите на член 71, параграф 2 от настоящия регламент, резултатите от претеглянето, определени от плановете за статистически извадки, се използват за целите, посочени в член 60, параграф 5 от Регламента за контрол,

 определен брой разтоварени продукти от риболов, които следва да бъдат определени от всяка държава-членка въз основа на анализ на риска, се претеглят в присъствието на представители на компетентните органи.

11. Всеки анализ на риска, оценка на данните, процедура по валидиране, процедура по одит или други документи в подкрепа на изготвянето и допълнителните изменения на плановете за статистически извадки се документират и предоставят за одит и инспекция.
ПРИЛОЖЕНИЕ XXI

МЕТОДИКА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА КОНТРОЛ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 61, ПАРАГРАФ 1 ОТ РЕГЛАМЕНТА ЗА КОНТРОЛ

В настоящото приложение се определя методиката, по която държавите-членки изготвят плановете за контрол, подлежащи на прилагане, когато бъде издадено разрешение за претегляне на продуктите от риболов след транспортиране от мястото на разтоварване до местоназначение на територията на съответната държава-членка в съответствие с член 61, параграф 1 от Регламента за контрол.

1. Целта на плана за контрол е да сведе до минимум риска от неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството, когато дадена държава-членка издаде разрешение за претегляне на продукти от риболов след транспортиране от мястото на разтоварване до местоназначение на територията на същата държава-членка.

2. Размерът на извадката се определя въз основа на риска от неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството, свързан с разрешеното претегляне на продуктите от риболов след транспортиране.

3. Държавите-членки определят риска на следните равнища: „много нисък“, „нисък“, „среден“, „висок“ и „много висок“.

4. При установяване равнището на риска от неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството държавите-членки отчитат всички основни критерии. Критериите включват следните аспекти, като не се свеждат единствено до тях:

 равнищата на разтоварените продукти от риболов, които се претеглят след транспортиране от мястото на разтоварване,

 равнищата на предходни нарушения, свързани с разтоварвания на продукти от риболов, претегляни след транспортиране от мястото на разтоварване,

 известни равнища на транспортните проверки,

 наличност на квоти, предоставени на риболовните кораби, извършващи разтоварвания на товари, претегляни след транспортиране от мястото на разтоварване,

 използване на стандартизирани кутии от страна на корабите, от които произхождат продуктите на риболова.

При необходимост:

 колебание в равнищата на пазарната цена за разтоварените продукти от риболов,

 риск от измама в съответното пристанище/местоположение/район.

5. Плановете за контрол включват следните аспекти, като не се свеждат единствено до тях:

 програма за инспекции на продуктите от риболов, когато те се транспортират от местата на разтоварване с цел да бъдат претеглени на други местоназначения на територията на съответната държава-членка,

 разпоредби относно наличността на документи за транспорт в съответствие с член 68 от Регламента за контрол,

 разпоредби относно проверката на данни относно транспортираните продукти от риболов по отношение на данните от предварителното уведомление, изпратено от капитана на риболовния кораб, разтоварващ продуктите от риболов, в съответствие с член 17 от Регламента за контрол,

 разпоредби относно целостта и данните на пломбите, поставени върху превозните средства или контейнерите, използвани за транспортиране на такива продукти от риболов в съответствие с член 109 от настоящия регламент,

 разпоредби за кръстосани проверки на риболовния дневник и данните от документа за транспорт със записите от претеглянето на местоназначението,

 претегляне на извадка от продуктите от риболов в присъствието на представители на компетентните органи по местоназначението, където се извършва претегляне преди първото пускане на пазара. Размерите на извадките са пропорционални на равнищата на риска съгласно направената оценка. Когато е целесъобразно, държавите-членки могат да включат в процедурите по претегляне на извадките използването на стандартизирани кутии.

6. Когато продуктите от риболов се съхраняват в стандартизирани кутии, определен брой от тези кутии се претегля за целите на статистическата извадка в присъствието на представители на компетентните органи на държавата-членка. Броят на кутиите, принадлежащи на извадката, е пропорционален на равнището на риска съгласно направената оценка. За предпочитане е държавите-членки да посочат броя кутии, подлежащи на претегляне, посредством таблици за различните равнища на риска съгласно следния пример:Брой разтоварени кутии по вид

Брой кутии, подлежащи на претегляне в зависимост от равнището на риска

Много нисък

Нисък

Среден

Висок

Много висок

0—25

1

1

1

1

2

25—50

1

2

3

4

5

50—100

1

3

4

5

6

100—200

2

4

5

6

7

Всеки допълнителни 100

1

1

2

3

4

7. Планът за контрол включва мерки, гарантиращи претеглянето на извадката.

8. Всеки анализ на риска, оценка на данните, процедура по валидиране, процедура по одит или други документи в подкрепа на изготвянето и допълнителните изменения на плана за контрол се документират и предоставят за одит и инспекция.
ПРИЛОЖЕНИЕ XXII

МЕТОДИКА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩАТА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 61, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТА ЗА КОНТРОЛ

В настоящото приложение се определя методиката, по която държавите-членки изготвят общата програма за контрол, която следва да се прилага, когато държавата-членка, в която се разтоварват продуктите от риболов, позволява тези продукти да бъдат транспортирани преди да бъдат претеглени до регистрирани купувачи, регистрирани тръжни центрове или други организации или лица, които са отговорни за първото пускане на пазара на продукти на риболов в друга държава-членка в съответствие с член 61, параграф 2 от Регламента за контрол.

1. Целта на общата програма за контрол е да сведе до минимум риска от неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството, когато държавите-членки, в които се разтоварват продуктите от риболов, позволяват тези продукти да бъдат транспортирани преди да бъдат претеглени до регистрирани купувачи, регистрирани тръжни центрове или други организации или лица, които са отговорни за първото пускане на пазара на продукти на риболов в друга държава-членка.

2. Размерът на извадката се определя въз основа на риска от неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството, свързан с транспортирането преди претегляне към друга държава-членка.

3. Държавите-членки определят риска на следните равнища: „много нисък“, „нисък“, „среден“, „висок“ и „много висок“.

4. При установяване равнището на риска от неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството държавите-членки отчитат всички основни критерии. Критериите включват следните аспекти, като не се свеждат единствено до тях:

 равнищата на разтоварените продукти от риболов, които се претеглят след транспортиране от мястото на разтоварване,

 равнищата на предходни нарушения, свързани с разтоварвания на продукти от риболов, претегляни след транспортиране от мястото на разтоварване,

 известни равнища на транспортни проверки в държавата-членка на разтоварване, транзит или местоназначение,

 наличност на квоти, предоставени на риболовните кораби, извършващи разтоварвания на товари, претегляни след транспортиране от мястото на разтоварване,

 използване на стандартизирани кутии от страна на корабите, от които произхождат продуктите на риболова.

При необходимост:

 колебание в равнищата на пазарната цена за разтоварените продукти от риболов,

 риск от измама в съответното пристанище/местоположение/район,

 колебания в пазарната цена на продуктите от риболов, които се претеглят след транспортиране от мястото на разтоварване,

 риск от измама в пристанище, друго място или в район, където се извършва разтоварването и/или претеглянето на такива продукти.

5. Общите програми за контрол включват следните аспекти, като не се свеждат единствено до тях:

 програма за инспекции на продуктите от риболов, когато те се транспортират от местата на разтоварване с цел да бъдат претеглени на други местоназначения на територията на друга държава-членка,

 разпоредби относно наличността на документи за транспорт в съответствие с член 68 от Регламента за контрол,

 разпоредби относно проверката на данните за транспортираните продукти от риболов, предоставени от капитана на риболовния кораб, разтоварващ продуктите от риболов, в съответствие с член 17 от Регламента за контрол,

 разпоредби относно целостта и данните на пломбите, поставени върху превозните средства или контейнерите, използвани за транспортиране на такива продукти от риболов в съответствие с член 109 от настоящия регламент,

 разпоредби за кръстосани проверки на риболовния дневник и данните от документа за транспорт със записите от претеглянето на местоназначението,

 претегляне на извадка от продуктите от риболов в присъствието на представители на компетентните органи по местоназначението, където се извършва претегляне преди първото пускане на пазара. Размерите на извадките са пропорционални на равнищата на риска съгласно направената оценка. Когато е необходимо, държавите-членки могат да включат в процедурите по претегляне на извадките използването на стандартизирани кутии.

6. Когато продуктите от риболов се съхраняват в стандартизирани кутии, определен брой от тези кутии се претегля за целите на статистическата извадка в присъствието на представители на компетентните органи на държавата-членка. Броят на кутиите, принадлежащи на извадката, е пропорционален на равнището на риска съгласно направената оценка. За предпочитане е държавите-членки да посочат броя кутии, подлежащи на претегляне, посредством таблици за различните равнища на риска съгласно следния пример:Брой разтоварени кутии по вид

Брой кутии, подлежащи на претегляне в зависимост от равнището на риска

Много нисък

Нисък

Среден

Висок

Много висок

0—25

1

1

1

1

2

25—50

1

2

3

4

5

50—100

1

3

4

5

6

100—200

2

4

5

6

7

Всеки допълнителни 100

1

1

2

3

4

7. Общата програма за контрол включва мерки, гарантиращи претеглянето на извадката.

8. Всеки анализ на риска, оценка на данните, процедура по валидиране, процедура по одит или други документи в подкрепа на изготвянето и допълнителните изменения на общата програма за контрол се документират и предоставят за одит и инспекция.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ XXIII

СПИСЪК С ДАННИТЕ, КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ С ЦЕЛ ПОПЪЛВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ ЗА НАДЗОР ОТНОСНО НАБЛЮДЕНИЕТО И ОТКРИВАНЕТО НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ

Обща информация

1. Референтен номер на доклада за надзора

2. Дата и час на наблюдението или откриването (UTC)

3. Държава членка на произход и име на единния орган

4. Вид и идентификация на кораба за надзор

5. Местоположение и местонахождение на кораба/въздухоплавателното средство за надзор по време на наблюдението или откриването.

Данни за риболовния кораб

6. Държава на флага

7. Име

8. Пристанище на регистрация и външен регистрационен номер

9. Международна радиопозивна

10. Номер в Международната морска организация

11. Номер в регистъра на флота на Общността.

12. Описание

13. Вид

14. Първоначално местоположение и местонахождение по време на наблюдението или откриването

15. Първоначален курс и скорост по време на наблюдението или откриването

16. Дейност

Друга информация

17. Средство за наблюдение или откриване

18. Контакт с кораба

19. Данни за комуникация с кораба

20. Запис на наблюдението или откриването

21. Коментари

22. Приложени документи

23. Длъжностно лице, изготвило доклада, и подпис

Инструкции за попълване на докладите за надзора:

1. Подадената информация трябва да е възможно най-пълна.

2. Местоположение, изразено в географска ширина и дължина, и подробно местонахождение (участък на ICES, географска подзона на GFCM, подзона на NAFO, NEAFC или CECAF, зона на ФАО, подзона и участък и на суша, пристанище).

3. Държава на флага, име на кораба, пристанище на регистрация, външен регистрационен номер, международна радиопозивна и номер в MMO: трябва да бъдат получени от наблюдението или откриването на кораба или от свързана с него информация, или от радиоконтакт с кораба (източникът на тази информация трябва да се съобщи).

4. Описание на кораба (ако се наблюдава визуално): отличителни белези (според случая): посочва се дали името и пристанището на регистрация на кораба са видими или не. Записват се цветовете на корпуса и на надстройката, броят на мачтите, положението на мостика, дължината на комина и др.

5. Вид на наблюдавания кораб и уреди: напр. кораб с парагади, траулер, влекач, кораб фабрика, транспортен кораб (Международна стандартна статистическа класификация на риболовните кораби на ФАО).

6. Дейност на наблюдавания или открития кораб (според случая): доклад за всяка дейност, ако корабът е извършвал риболов, поставял риболовни уреди, изтеглял, трансбордирал, прехвърлял, теглил, преминавал транзитно, закотвял или извършвал други дейности (които трябва да са описани подробно), включително дата, час, местоположение, курс и скорост на кораба за всяка дейност.

7. Средство за наблюдение или откриване (според случая): данни относно начина, по който е извършено наблюдението или откриването, например визуално, със система за наблюдение на корабите, с радар, с радио или друго (да бъде описано подробно).

8. Контакт с кораба: държава, ако е осъществен контакт (ДА/НЕ) и комуникационни средства (радио или друго, които трябва да бъдат описани подробно).

9. Данни за комуникацията: обобщава се всяка комуникация с кораба, като се уточняват името, националността и длъжността, дадени от лицето/лицата, с които е бил осъществен контакт на борда на наблюдавания/открития кораб.

10. Запис на наблюдението или откриването: показва дали наблюдението или откриването е извършено чрез снимки, видео, аудио или писмен доклад.

11. Коментари: съобщете всякакви други коментари.

12. Приложени документи: да се приложи, ако е възможно, снимка или скица на кораба (начертава се профилът на кораба, като се посочват всички отличителни структури, профили, мачти и маркировки на кораба, които биха могли да бъдат използвани за идентифициране).

Подробните инструкции, които трябва да се използват за попълване на докладите, могат да бъдат намерени на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

Правила за електронен обмен на докладите за надзор:

XML Schema Definition (XSD) за електронен обмен на доклади за надзора може да бъде намерена на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия. На този уебсайт можете да намерите и документи за изпълнение, които да се използват за обмена.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ XXIV

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ПУБЛИКУВА НА ПОДСТРАНИЦИТЕ С ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП НА УЕБСАЙТОВЕ С ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП

1. Списък на служители, които отговарят за инспекции (член 116, параграф 1, буква а) от Регламента за контрол), съдържащ:

а) собствено име;

б) фамилно име;

в) длъжност;

г) съкратено наименование на службата, към която се числят;

д) списък на службите, които отговарят за инспекции на рибарството или участват в тях. За всяка организация списъкът включва:

 пълно наименование на службата,

 съкратено наименование,

 пълен пощенски адрес,

 адрес на улица (ако е различен от пощенския адрес),

 телефонен номер,

 факс номер,

 адрес на електронна поща,

 URL адрес на уебсайта.

2. Данните от инспекцията и базата данни за надзора, посочени в член 78 от Регламента за контрол (член 116, параграф 1, буква б) от Регламента за контрол).

а) всички елементи на данните, определени в членове 92 и 118 от настоящия регламент, следва да бъдат достъпни;

б) интерфейсът на уебсайта следва да съдържа функционални характеристики за изброяване, сортиране, филтриране, разглеждане и получаване на статистически данни от докладите за инспекции и надзор.

3. Данните от VMS, посочени в член 19 от настоящия регламент (член 116, параграф 1, буква в) от Регламента за контрол). Минималните достъпни елементи на данните за всяко местоположение на VMS следва да бъдат:

а) държава на флага;

б) номер в регистъра на флота на Съюза;

в) международна радиопозивна (незадължително);

г) буквите и цифрите на външната регистрация (незадължително);

д) име на риболовния кораб (незадължително);

е) дата;

ж) час;

з) географска ширина;

и) географска дължина;

й) курс;

к) скорост;

л) номер на рейса (ако е известен);

м) съответни сигнали за тревога;

н) указване дали местоположението е изпратено автоматично или е въведено ръчно в системата.

Интерфейсът на уебсайта следва да съдържа функционални характеристики за сваляне на данни или визуализирането им на карта, филтрирани по риболовни кораби, списък на риболовните кораби, вид на риболовните кораби, период от време или географска зона.

4. Данните с лицензиите за риболов и разрешения за риболов, издадени и управлявани в съответствие с членове 3, 4 и 5 от настоящия регламент, с ясно посочени условия и информацията за всички случаи на временно и окончателно отнемане (член 116, параграф 1, буква г) от Регламента за контрол).

5. Всички елементи на данните, определени в приложения II и III към настоящия регламент, в които се посочват елементите на лицензиите за риболов и разрешенията за риболов, следва да бъдат достъпни.

Тези данни се вземат от регистъра на флота на ЕС. Интерфейсът съдържа функционални характеристики за изброяване, сортиране, филтриране и разглеждане на лицензиите и разрешенията.

6. Начинът на измерване на непрекъснатия период от 24 часа за контрола на риболовното усилие (член 116, параграф 1, буква д) от Регламента за контрол):

Часът, от който се измерва непрекъснатият период от един ден присъствие в зоната (във формат чч:мм по UTC).

7. Данните за възможностите за риболов, посочени в член 33 от Регламента за контрол (член 116, параграф 1, буква е) от Регламента за контрол):

Всички елементи на данните за записване на улова и риболовното усилие следва да са достъпни.

8. Национални програми за контролна дейност (член 116, параграф 1, буква ж) от Регламента за контрол). Хипервръзка към всяка национална програма за контролна дейност, съдържаща правна препратка към приложимия многогодишен план.

Определението на уеб услугите (параметри и URL), които позволяват извличането на всички данни от електронната база данни за целите на проверка на изчерпателността и качеството на събраните данни, както е посочено в член 109 от Регламента за контрол (член 116, параграф 1, буква з) от Регламента за контрол).
ПРИЛОЖЕНИЕ XXV

ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛИРАЩИТЕ НАБЛЮДАТЕЛИ

1. Контролиращите наблюдатели записват всички риболовни дейности, докато са на борда на риболовния кораб, в това число по-специално следните:

а) датата и часа и географското местоположение на началото и на края на всяка риболовна операция;

б) наблюдения относно дълбочината в началото и в края на риболовната операция;

в) вида на използваните уреди при всяка операция и техните размери, в това число размерите на отворите на мрежите, когато е приложимо, и използваните приспособления за прикрепване;

г) наблюдения относно приблизителната оценка на улова, за да се определят целевите видове, приловът и изхвърлянията с цел спазване на правилата за състава на улова и за изхвърлянията;

д) наблюдения относно размера на различните видове в улова, като по-специално се обръща внимание на екземпляри под определения размер.

2. Контролиращите наблюдатели отбелязват всички смущения на системата за спътниково проследяване.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ XXVI

ФОРМАТ НА ДОКЛАДА НА КОНТРОЛИРАЩИЯ НАБЛЮДАТЕЛДАННИ ЗА НАБЛЮДАТЕЛЯ

Име

 

Определен от (компетентен орган)

 

Изпратен от (назначаващ орган)

 

Начална дата

 

Крайна дата

 ДАННИ ЗА РИБОЛОВНИЯ КОРАБ

Вид

 

Държава на флага

 

Име

 

Номер от регистъра на флота на Общността

 

Външна идентификация

 

IRCS (международна радиопозивна)

 

Номер в ММО

 

Мощност на двигателя

 

Обща дължина

 ВИДОВЕ УРЕДИ НА БОРДА

1.

 

2.

 

3.

 УРЕДИ, ЧИЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ Е НАБЛЮДАВАНО ПО ВРЕМЕ НА РЕЙСА

1.

 

2.

 

3.

 ДАННИ ЗА РИБОЛОВНИТЕ ОПЕРАЦИИ

Референтен номер на риболовната операция (ако е приложимо)

 

Дата

 

Вид на използвания уред

 

Размери

 

Размер на отвора

 

Монтирани приспособления за прикрепване

 

Час на началото на операцията

Час на края на операцията

 

Местоположение в началото на операцията

 

Дълбочина в началото

 

Дълбочина в края на операцията

 

Местоположение в края на операцията

 УЛОВ

Вид

Задържан

Изхвърлен

Приблизителна оценка на количествата от всеки вид в kg еквивалент живо тегло

Минимален референтен размер за опазване

 

 

 

Референтен размер за опазване под минималния размер

 

 

 

Приблизителна оценка на количествата от целевите видове в kg еквивалент живо тегло

Минимален референтен размер за опазване

 

 

 

Референтен размер за опазване под минималния размер

 

 

 

Приблизителна оценка на количествата от целевите видове в kg еквивалент живо тегло

Минимален референтен размер за опазване

 

 

 

Референтен размер за опазване под минималния размер

 

 

 

Приблизителна оценка на общото количество на улова в kg еквивалент живо тегло

Минимален референтен размер за опазване

 

 

 

Референтен размер за опазване под минималния размер

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО КОНСТАТИРАНО НЕСПАЗВАНЕ
ОБОБЩЕНИЕ В КРАЯ НА РИБОЛОВНИЯ РЕЙС

ПОДПИС НА НАБЛЮДАТЕЛЯ

ДАТА
ПРИЛОЖЕНИЕ XXVII

ДОКЛАДИ ОТ ИНСПЕКЦИИ

МИНИМАЛНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ ОТ ИНСПЕКЦИИ

Инструкции за попълване на докладите от инспекции:

Подадената информация трябва да е възможно най-пълна. Вписаната информация трябва да бъде меродавна и достъпна. Подробните инструкции, които трябва да се използват за попълване на докладите, могат да бъдат намерени на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

Правила за електронен обмен на докладите от инспекции:

XML Schema Definition (XSD) за инспекция за електронния обмен на докладите от инспекции може да бъде намерена на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия. На този уебсайт можете да намерите и документи за изпълнение, които да се използват за обмена.

МОДУЛ 1: ИНСПЕКЦИЯ НА РИБОЛОВЕН КОРАБ В ОТКРИТО МОРЕ

1.  Референтен номер на доклада от инспекцията ( *1 )

2.  Държава членка и инспектиращ орган (*1) 

3. Инспектиращ кораб (флаг, име и външен регистрационен номер) (*1) 

4. Международна радиопозивна (*1) 

5. Дата на инспекцията (начало) (*1) 

6. Час на инспекцията (начало) (*1) 

7. Дата на инспекцията (край) (*1) 

8. Час на инспекцията (край) (*1) 

9. Местоположение на инспектиращия кораб (изразено в географска ширина и дължина) (*1) 

10. Местонахождение на инспектиращия кораб (данни за риболовната зона) (*1) 

11. Отговорен инспектор (*1) 

12. Националност

13. Инспектор 2 (*1) 

14. Националност

15.  Данни за целевия риболовен кораб (име, външен регистрационен номер, флаг) (*1) 

16. Местоположение и местонахождение на кораба, ако е различно от това на инспектиращия кораб (географска ширина и дължина, данни за риболовната зона) (*1) 

17. Вид кораб (*1) 

18. Идентификационен номер на сертификата за регистрация (*1) 

19. Международна радиопозивна (*1) 

20. Номер в Международната морска организация (*1) 

21. Номер от регистъра на флота на Общността (*1) 

22. Данни за собственика (име, националност и адрес) (*1) 

23. Данни за ползвателя (име, националност и адрес) (*1) 

24. Данни за агента (име, националност и адрес) (*1) 

25. Данни за капитана (име, националност и адрес) (*1) 

26. Обаждане по радиото преди качване на борда

27. Риболовният дневник, попълнен преди инспекцията

28. Стълба за качване на борда (*1) 

29. Идентифициране за инспекторите

30.  Нарушения или наблюдения (*1) 

31.  Идентификационен номер на сертификата за регистрация (*1) 

32. Идентификационен номер на сертификата за регистрация (*1) 

33. Проверка на мощността на двигателя

34. Данни за лицензията за риболов (*1) 

35. Данни за разрешението за трансбордиране (*1) 

36. Функциониране на системата за наблюдение на кораби (*1) 

37. Функциониране на електроннота наблюдение от разстояние (*1) 

38. Брой страници на риболовния дневник на хартиен носител (*1) 

39. Референтен номер на електронния риболовен дневник (*1) 

40. Референтен номер на предварителното уведомление (*1) 

41. Цел на уведомлението (*1) 

42. Сертификат за складовите помещения за риба

43. План за складиране

44. Таблици за незапълнения обем на резервоари с охладена морска вода

45. Сертификат за системите за претегляне на борда

46. Членство в организация на производители

47. Данни за последното посетено пристанище (пристанище, държава и дата) (*1) 

48.  Нарушения или наблюдения (*1) 

49.  Инспекция на улова (*1) 

50. Данни за улова на борда (видове, количества в еквивалент живо тегло, включително за маломерна риба, зона на улов) (*1) 

51. Допустимо отклонение за всеки вид (*1) 

52. Отделна регистрация на маломерна риба (*1) 

53. Отделно складиране на запасите от дънни видове под многогодишните планове (*1) 

54. Отделно складиране на маломерна риба (*1) 

55. Проверка на теглото, брой кутии/контейнери, таблици за незапълнения обем или вземане на проби

56. Регистрация на данни за изхвърлянето (видове, количества) (*1) 

57.  Нарушения или наблюдения (*1) 

58.  Инспекция на уредите (*1) 

59. Данни за уредите (вид) (*1) 

60. Данни (вид) на приспособленията за прикрепване на мрежата или съоръженията (*1) 

61. Данни за размера на отвора или размерите (*1) 

62. Данни за кордата (вид, дебелина) (*1) 

63. Маркиране на уредите

64.  Нарушения или наблюдения (*1) 

65.  Коментари от страна на инспектора (*1) 

66.  Коментари от страна на капитана (*1) 

67.  Предприети действия (*1) 

68.  Подпис на инспектора (*1) 

69.  Подпис на капитана (*1) 

МОДУЛ 2: ИНСПЕКЦИЯ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ ПРИ ТРАНСБОРДИРАНЕ

1.  Референтен номер на доклада от инспекцията ( *2 )

2.  Държава членка и инспектиращ орган (*2) 

3. Инспектиращ кораб (флаг, име и външен регистрационен номер) (*2) 

4. Международна радиопозивна (*2) 

5. Дата на инспекцията (начало) (*2) 

6. Час на инспекцията (начало) (*2) 

7. Дата на инспекцията (край) (*2) 

8. Час на инспекцията (край) (*2) 

9. Местоположение на инспектиращия кораб (изразено в географска ширина и дължина) (*2) 

10. Местонахождение на инспектиращия кораб (данни за риболовната зона) (*2) 

11. Местонахождение на пристанището ( *3 )

12. Определено пристанище (*2) 

13. Отговорен инспектор (*2) 

14. Националност

15. Инспектор 2 (*2) 

16. Националност

17.  Данни за трансбордиращия риболовен кораб (име, външен регистрационен номер, флаг) (*2) 

18. Местоположение и местонахождение на кораба (географска ширина и дължина, данни за риболовната зона) (*2) 

19. Вид кораб (*2) 

20. Идентификационен номер на сертификата за регистрация (*2) 

21. Международна радиопозивна (*2) 

22. Номер в Международната морска организация (*2) 

23. Номер от регистъра на флота на Общността (*2) 

24. Данни за собственика (име, националност и адрес) (*2) 

25. Данни за ползвателя (име, националност и адрес) (*2) 

26. Данни за агента (име, националност и адрес) (*2) 

27. Данни за капитана (име, националност и адрес) (*2) 

28. Проверка на системата за наблюдение на корабите преди качване на борда

29. Риболовния дневник, попълнен преди трансбордиране (*2) 

30.  Нарушения или наблюдения (*2) 

31.  Идентификационен номер на сертификата за регистрация (*2) 

32. Идентификационен номер на сертификата за регистрация (*2) 

33. Данни за лицензията за риболов (*2) 

34. Данни за разрешението за риболов (*2) 

35. Данни за разрешението за трансбордиране (*2) 

36. Функциониране на системата за наблюдение на кораби

37. Брой страници на риболовния дневник на хартиен носител (*2) 

38. Референтен номер на електронния риболовен дневник (*2) 

39. Референтен номер на предварителното уведомление (*2) 

40. Цел на предварителното уведомление (включително режим за ННН риболов) (*2) 

41. Данни за последното посетено пристанище (пристанище, държава и дата) (*3) 

42.  Нарушения или наблюдения (*2) 

43.  Инспекция на улова (*2) 

44. Данни за улова на борда (преди трансбордиране) (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов) (*2) 

45. Допустимо отклонение за всеки вид (*2) 

46. Данни за трансбордирания улов (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов) (*2) 

47.  Нарушения или наблюдения (*2) 

48.  Данни за приемащия риболовен кораб (име, външен регистрационен номер, флаг) (*2) 

49. Местоположение и местонахождение на кораба (географска ширина и дължина, данни за риболовната зона) (*2) 

50. Вид кораб (*2) 

51. Идентификационен номер на сертификата за регистрация (*2) 

52. Международна радиопозивна (*2) 

53. Номер в Международната морска организация (*2) 

54. Номер от регистъра на флота на Общността (*2) 

55. Данни за собственика (име, националност и адрес) (*2) 

56. Данни за ползвателя (име, националност и адрес) (*2) 

57. Данни за агента (име, националност и адрес) (*2) 

58. Данни за капитана (име, националност и адрес) (*2) 

59. Проверка на системата за наблюдение на корабите преди качване на борда

60. Риболовния дневник, попълнен преди трансбордиране (*2) 

61.  Нарушения или наблюдения (*2) 

62.  Идентификационен номер на сертификата за регистрация (*2) 

63. Идентификационен номер на сертификата за регистрация (*2) 

64. Данни за лицензията за риболов (*2) 

65. Функциониране на системата за наблюдение на кораби

66. Брой страници на риболовния дневник на хартиен носител (*2) 

67. Референтен номер на електронния риболовен дневник (*2) 

68. Референтен номер на предварителното уведомление (*2) 

69. Цел на предварителното уведомление (*2) 

70. Данни за последното посетено пристанище (пристанище, държава и дата) (*3) 

71.  Нарушения или наблюдения (*2) 

72.  Инспекция на улова (*2) 

73. Данни за улова на борда (преди трансбордиране) (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов) (*2) 

74. Данни за приетия улов (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов) (*2) 

75.  Нарушения или наблюдения (*2) 

76.  Коментари от страна на инспектора (*2) 

77.  Коментари от страна на капитана/капитаните (*2) 

78.  Предприети действия (*2) 

79.  Подпис на инспектора (*2) 

80.  Подпис на капитана/капитаните (*2) 

МОДУЛ 3: ИНСПЕКЦИЯ НА РИБОЛОВЕН КОРАБ В ПРИСТАНИЩЕ ИЛИПРИ РАЗТОВАРВАНЕ И ПРЕДИ ПЪРВА ПРОДАЖБА

1.  Референтен номер на доклада от инспекцията ( *4 )

2.  Държава членка и инспектиращ орган (*4)  ( *5 )

3. Дата на инспекцията (начало на инспекцията) (*4)  (*5) 

4. Час на инспекцията (начало на инспекцията) (*4)  (*5) 

5. Дата на инспекцията (край на инспекцията) (*4)  (*5) 

6. Час на инспекцията (край на инспекцията) (*4)  (*5) 

7. Местонахождение на пристанището (*4)  (*5) 

8. Определено пристанище (*4)  (*5) 

9. Отговорен инспектор (*4) 

10. Националност

11. Инспектор 2 (*4) 

12. Националност

13.  Данни за целевия риболовен кораб (име, външен регистрационен номер, флаг) (*4)  (*5) 

14. Вид кораб (*4)  (*5) 

15. Идентификационен номер на сертификата за регистрация (*4)  (*5) 

16. Международна радиопозивна (*4)  (*5) 

17. Номер в Международната морска организация (*4)  (*5) 

18. Номер от регистъра на флота на Общността (*4) 

19. Данни за собственика (име, националност и адрес) (*4)  (*5) 

20. Данни за действителния собственик (име, националност и адрес) (*4)  (*5) 

21. Данни за ползвателя (име, националност и адрес) (*4) 

22. Данни за агента (име, националност и адрес) (*4) 

23. Данни за капитана (име, националност и адрес) (*4) 

24. Проверка на системата за наблюдение на корабите преди пристигане на суша (*4)  (*5) 

25. Риболовния дневник, попълнен преди пристигане

26. Идентифициране за инспекторите

27.  Нарушения или наблюдения (*4)  (*5) 

28.  Инспекции на документи и разрешения (*4)  (*5) 

29. Идентификационен номер на сертификата за регистрация (*4) 

30. Данни за лицензията за риболов (*4)  (*5) 

31. Данни за разрешението за риболов (*4)  (*5) 

32. Данни за достъпа до пристанището и разрешението за разтоварване (*4)  (*5) 

33. Брой страници на риболовния дневник на хартиен носител (*4) 

34. Референтен номер на електронния риболовен дневник (*4) 

35. Референтен номер на предварителното уведомление (*4)  (*5) 

36. Цел на предварителното уведомление (включително режим за ННН риболов) (*4)  (*5) 

37. Сертификат за складовите помещения за риба

38. План за складиране

39. Таблици за незапълнения обем на резервоари с охладена морска вода

40. Сертификат за системите за претегляне на борда

41. Членство в организация на производители

42. Данни за последното посетено пристанище (дата, държава и пристанище) (*4)  (*5) 

43.  Нарушения или наблюдения (*4)  (*5) 

44.  Инспекция на улова (*4)  (*5) 

45. Данни за улова на борда (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов) (*4)  (*5) 

46. Допустимо отклонение за всеки вид (*4) 

47. Отделна регистрация на маломерна риба (*4) 

48. Данни за разтоварения улов (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов) (*4)  (*5) 

49. Проверен минимален референтен размер за опазване (*4) 

50. Етикетиране

51. Проверка на теглото, брой кутии/контейнери или проверка с вземане на проби при разтоварване

52. Проверка на трюма след разтоварване

53. Претегляне на улова при разтоварване

54.  Нарушения или наблюдения (*4)  (*5) 

55.  Данни за трансбордиране за улов, получен от други риболовни кораби (*4)  (*5) 

56. Данни за трансбодиращи риболовни кораби (име, външен регистрационен номер, международна радиопозивна, номер в Международната морска организация, номер от регистъра на флота на Общността, флаг) (*4)  (*5) 

57. Данни за декларацията за трансбордиране (*4)  (*5) 

58. Данни за трансбордиран улов (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов) (*4)  (*5) 

59. Документи за друг улов (сертификати за улов) (*4)  (*5) 

60.  Нарушения или наблюдения (*4)  (*5) 

61.  Инспекция на уредите (*4)  (*5) 

62. Данни за уредите (вид) (*4)  (*5) 

63. Данни (вид) на приспособленията за прикрепване на мрежата или съоръженията (*4)  (*5) 

64. Данни за размера на отвора или размерите (*4)  (*5) 

65. Данни за кордата (вид, дебелина) (*4)  (*5) 

66. Маркиране на уредите

67.  Нарушения или наблюдения (*4)  (*5) 

68.  Статут на риболовния кораб в зоната/зоните на регионалните организации за управление на рибарството, където е извършван риболов или дейности, свързани с риболова (включително всеки списък на извършващи ННН риболовни кораби) (*4)  (*5) 

69.  Коментари от страна на инспектора (*4) 

70.  Коментари от страна на капитана (*4)  (*5) 

71.  Предприети действия (*4) 

72.  Подпис на инспектора (*4)  (*5) 

73.  Подпис на капитана (*4)  (*5) 

МОДУЛ 4: ИНСПЕКЦИЯ НА ПАЗАРА/ПОМЕЩЕНИЯТА

1.  Референтен номер на доклада от инспекцията ( *6 )

2.  Държава членка и инспектиращ орган (*6) 

3. Дата на инспекцията (начало на инспекцията) (*6) 

4. Час на инспекцията (начало на инспекцията) (*6) 

5. Дата на инспекцията (край на инспекцията) (*6) 

6. Час на инспекцията (край на инспекцията) (*6) 

7. Местонахождение на пристанището (*6) 

8. Отговорен инспектор (*6) 

9. Националност

10. Инспектор 2 (*6) 

11. Националност

12. Идентифициране за инспекторите

13.  Данни за инспекцията на пазара или помещенията (име и адрес) (*6) 

14. Данни за собственика (име, националност и адрес) (*6) 

15. Данни за представителя на собственика (име, националност и адрес) (*6) 

16.  Данни за инспектираните продукти от риболов (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов, идентификация на корабите на произход) (*6) 

17. Данни за регистриран купувач, тръжен център или други органи или лица, които са отговорни за първото пускане на пазара на продукти от риболов (име, националност и адрес) (*6) 

18. Проверен минимален референтен размер за опазване (*6) 

19. Етикетиране за проследяемост (*6) 

20. Общи стандарти за пускане на пазара (*6) 

21. Категории за размери

22. Категории за свежест

23. Инспектирани продукти от риболов, предмет на механизма за съхранение

24. Продукти от риболов, претеглени преди продажбата

25. Калибрирани и пломбирани системи за претегляне

26.  Нарушения или наблюдения (*6) 

27.  Инспекция на документи, свързани с инспектираните продукти от риболов (*6) 

28. Данни от декларацията за разтоварване

29. Данни от декларацията за приемане

30. Данни от документа за транспорта

31. Фактури на доставчика и данни от документите за продажба

32. Данни за сертификата за ННН улов

33. Данни за вносителя (име, националност и адрес)

34.  Нарушения или наблюдения (*6) 

35.  Коментари от страна на инспектора (*6) 

36.  Коментари от страна на оператора (*6) 

37.  Предприети действия (*6) 

38.  Подпис на инспектора (*6) 

39.  Подпис на оператора (*6) 

МОДУЛ 5: ИНСПЕКЦИЯ НА СРЕДСТВО ЗА ТРАНСПОРТ

1.  Референтен номер на доклада от инспекцията ( *7 )

2.  Държава членка и инспектиращ орган (*)

3. Дата на инспекцията (начало) (*)

4. Час на инспекцията (начало) (*)

5. Дата на инспекцията (край) (*)

6. Час на инспекцията (край) (*)

7. Място на инспекцията (адрес) (*)

8. Отговорен инспектор (*)

9. Националност

10. Инспектор 2 (*)

11. Националност

12. Идентифициране за инспекторите

13.  Данни за целевото средство за транспорт (вид и националност) (*)

14. Идентификация на влекача (регистрационен номер върху табелата) (*)

15. Идентификация на ремаркето (регистрационен номер върху табелата) (*)

16. Данни за собственика (име, националност и адрес) (*)

17. Данни за шофьора (име, националност и адрес) (*)

18.  Инспекция на документите, свързани с продукти от риболов (*)

19.  Продукти от риболов, претеглени преди транспортиране (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов, идентифициране на корабите на произход) (*)

20. Местоназначение на средството за транспорт (*)

21. Данни от документа за транспорта

22. Електронно предаване на документа за транспорта на държава членка на флага

23. Риболовен дневник на кораба на произход, приложен към документа за транспорта

24. Електронно предаване на риболовния дневник на кораба на произход на държавата членка на флага

25. Друг документ за улова, приложен към документа за транспорта (сертификат за улова)

26. Документ за транспорта, получен преди пристигането от държавата членка, в която се извършва разтоварването или пускането на пазара

27. Данни от декларацията за разтоварване

28. Данни от декларацията за приемане

29. Кръстосана проверка на декларацията за приемане с декларацията за разтоварване

30. Данни от документите за продажба или фактурите

31. Етикетиране за проследяемост

32. Еталонно претегляне на кутии/контейнери

33. Калибрирани и пломбирани системи за претегляне

34. Запис за претеглянето

35. Пломбирано превозно средство или контейнер

36. Данни за пломбата, посочени в документа за транспорта

37. Инспектиращ орган, който е поставил пломбите (*)

38. Състояние на пломбите (*)

39.  Нарушения или наблюдения (*)

40.  Продукти от риболов, транспортирани преди претегляне (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов, идентифициране на корабите на произход) (*)

41. Местоназначение на средството за транспорт (*)

42. Данни от документа за транспорта

43. Електронно предаване на документа за транспорта на държава членка на флага

44. Риболовен дневник на кораба на произход, приложен към документа за транспорта

45. Електронно предаване на риболовния дневник на кораба на произход на държавата членка на флага

46. Документ за транспорта, получен преди пристигането от държавата членка, в която се извършва разтоварването или пускането на пазара

47. Данни от декларацията за разтоварване

48. Претегляне на продуктите от риболов, наблюдавано от компетентните органи на държавата членка при пристигане на местоназначението

49. Данни за регистриран купувач, тръжен център или други органи или лица, които са отговорни за първото пускане на пазара на продукти от риболов (име, националност и адрес) (*)

50. Пломбирано превозно средство или контейнер

51. Данни за пломбата, посочени в документа за транспорта

52. Инспектиращ орган, който е поставил пломбите (*)

53. Състояние на пломбите (*)

54.  Нарушения или наблюдения (*)

55.  Коментари от страна на инспектора (*)

56.  Коментари от страна на превозвача (*)

57.  Предприети действия (*)

58.  Подпис на инспектора (*)

59.  Подпис на превозвача (*)

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ XXVIII

МАРКИРОВКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНСПЕКЦИЯ НА РИБОЛОВА

image

ИНСПЕКЦИОНЕН ВИМПЕЛ ИЛИ СИМВОЛ

Всички превозни средства, използвани при инспекции за контрол на рибарството и правоприлагане, следва да носят вимпела, използван при инспекция, който да е ясно показан от страните на използваната единица, така че да е ясно видим. Корабите, които изпълняват тези задължения, плават с инспекционния вимпел непрекъснато.

Надписът „ИНСПЕКЦИЯ НА РИБОЛОВА“ (FISHERY INSPECTION) също може да бъде прикрепен към страните на единиците.
ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX

КОНСТРУКЦИЯ И УПОТРЕБА НА СТЪЛБИ ЗА КАЧВАНЕ НА БОРДА

1. Разпоредбите на настоящото приложение се прилагат за риболовни кораби, безопасният и удобен достъп до които изисква изкачване на височина 1,5 или повече метра.

2. Осигурява се корабна стълба, която дава на инспекторите ефективна възможност за безопасно качване и слизане от борда в открито море. Корабната стълба се поддържа чиста и годна за работа.

3. Стълбата се поставя и закрепва така, че:

а) да бъде предпазена от възможните отпадъци, изхвърляни от кораба;

б) да бъде на разстояние от по-тънките въжета и доколкото е възможно — в средната част по дължината на кораба;

в) всяко стъпало да опира неподвижно корпуса на риболовния кораб.

4. Стъпалата на корабната стълба:

а) се изработват от твърда дървесина или от друг материал с равностойни качества, изработени без сглобки и чепове; четирите най-ниски стъпала могат да бъдат изработени от каучук с достатъчна здравина и твърдост или от друг подходящ материал с равностойни качества;

б) имат ефикасна, нехлъзгава повърхност;

в) имат не по-малко от 480 mm дължина, 115 mm ширина и 23 mm дебелина, без да се включва някакво допълнително приспособление или набраздяване против хлъзгане;

г) са на равни разстояния едно от друго, не по-малко от 300 mm и не повече от 380 mm;

д) са закрепени по начин, който осигурява хоризонталното им положение.

5. Стълбите за качване на борда не могат да имат повече от две резервни стъпала, които да са захванати на мястото им по различен начин от използвания за оригиналната конструкция на стълбата, а когато са налице захванати по този начин стъпала, при първа възможност те се подменят със стабилно захванати такива по метода, използван за оригиналната конструкция на стълбата.

Когато при подмяна стъпалата се закрепват за страничните въжета на корабната стълба с помощта на жлебове, изрязани в стъпалото, жлебовете се изрязват в по-дългата страна на стъпалото.

6. Страничните въжета на стълбата представляват две непокрити въжета от манила или материал с равностойни качества, като обиколката им от всяка страна на стълбата не е по-малка от 60 mm; въжетата не се покриват с какъвто и да било друг материал и са непрекъснати без връзки под равнището на горното стъпало; в близост до стълбата се държат, готови за употреба при необходимост, две главни въжета, правилно закрепени към риболовния кораб, с обиколка не по-малко от 65 mm, както и спасително въже.

7. На определени разстояния се поставят летви от твърда дървесина или друг материал с равностойни качества, изработени без сглобки и без чепове, с дължина между 1,8 и 2 m, за предотвратяване на усукване на корабната стълба. Най-долната летва е на петото стъпало на стълбата отдолу нагоре, а разстоянието между две съседни летви не е по-голямо от девет стъпала.

8. Осигуряват се средства за безопасното и удобно преминаване на инспекторите при качване или слизане от борда между върха на корабната стълба и задбордния трап, или друга стълба или приспособление и палубата на кораба. Когато това преминаване става с влизане в лонжерона или във фалшборда, се предвиждат подходящи парапети.

9. Когато преминаването е посредством фалшбордна стълба, стълбата се закрепва здраво към парапета или платформата на фалшборда и при мястото на качване или слизане от борда се поставят две ръкохватки на разстояние една от друга, не по-малко от 0,70 и не повече от 0,80 метра. Всяка ръкохватка се закрепва неподвижно към корпуса при или близо до основата си, както и по-високо, и е с диаметър, не по-малко от 40 mm, и се издига на не по-малко от 1,20 m над ръба на фалшборда.

10. През нощта се осигурява осветление, така че, както стълбата за качване на борда на страната, така и мястото, на което инспекторът се качва на риболовния кораб, да бъдат подходящо осветени. Спасителна шамандура, оборудвана със самозапалваща се светлина, се държи на разположение и готова за употреба. На разположение се държи също така буксир, готов за употреба при нужда.

11. Осигурява се възможност за използване на корабната стълба на всяка от страните на риболовния кораб. Отговорният инспектор може да посочи на коя страна да бъде окачена стълбата.

12. Окачването на стълбата, както и качването и слизането на даден инспектор от борда се наблюдава от отговорен офицер на риболовния кораб.

13. Когато конструктивните характеристики на риболовния кораб като например буферни пояси не позволяват изпълнението на някоя от предходните разпоредби, се предприемат специални мерки за осигуряване на безопасното качване и слизане на инспекторите от борда.
▼M1

ПРИЛОЖЕНИЕ XXX

ТОЧКИ, КОИТО СЕ ПРИСЪЖДАТ ЗА ТЕЖКИ НАРУШЕНИЯТежко нарушение

Точки

1

Неизпълнение на задълженията за отчитане и деклариране на улова или свързаните с него данни, включително данни, които се предават чрез система за спътниково наблюдение на корабите

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

3

2

Използване на уреди, които са забранени или неотговарящи на изискванията на законодателството на Съюза

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

4

3

Подправяне или прикриване на маркировка, самоличност или регистрация

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

5

4

Укриване, подправяне или унищожаване на доказателства, свързани с разследване

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

5

5

Вземане на борда, трансбордиране или разтоварване на маломерна риба в нарушение на действащото законодателство или неизпълнение на задълженията по отношение на разтоварване на маломерна риба

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква и) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

5

6

Извършване на риболовни дейности в района на регионална организация за управление на рибарството по начин, несъответстващ или нарушаващ мерките за опазване и управление на организацията

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква к) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

5

7

Извършване на риболов без валидни лицензия, разрешение или разрешително, издадени от държавата на флага или от съответната крайбрежна държава

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

7

8

Извършване на риболов в закрит район или по време на закрит сезон, без квота или след изчерпването ѝ, или отвъд ограничената дълбочина

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

6

9

Целеви риболов на запас, за който е обявен мораториум или чийто улов е забранен

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

7

10

Възпрепятстване на длъжностните лица при изпълнение на техните задължения по повод на инспекция за спазване на приложимите мерки за опазване и управление или на наблюдатели при изпълнение на техните задължения по наблюдение за спазване на приложимите правила на Съюза

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

7

11

Трансбордиране или участие в съвместна риболовна дейност, подпомагане или снабдяване на риболовни кораби, за които е установено, че са извършвали ННН риболов по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008, и в частност кораби, вписани в списъка на Съюза на кораби, извършващи ННН риболов, или в такъв списък на регионална организация за управление на риболова

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква ѝ) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

7

12

Използване на риболовен кораб без националност, който следователно е кораб без националност съгласно международното право

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква л) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

7

▼M1 —————

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ XXXIIДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ВАЛИДИРАНЕ

 

Елемент на данните

Код

Съдържание

Задължително (С)/Незадължително (О)

1.

Бизнес правила

BUS

Бизнес правила, които определят кои валидирания да се извършват в системата за валидиране

 

2.

Идентификационен номер на бизнес правилото

BR

Еднозначен код за всеки вид проверка, валидиране, контрол и т.н.

C

3.

Първичен набор от данни

D1

Указва кой набор от данни се валидира

C

4.

Вторичен набор от данни

D2

Указва с кой/кои набор/и от данни се валидира първичния набор от данни

C

5.

Препратка към законодателство на ЕС

LE

Прилага се препратката към приложимия регламент и членове

C

6.

Правно изискване

RQ

Кратко резюме на правното изискване

C

7.

Спецификация на валидирането

VS

Подробна спецификация на това, което се валидира

C

8.

Несъответствия на валидирането

INC

Открити несъответствия в резултат на процедурата по валидиране

 

9.

Номер на записа на несъответствието

RN

Еднозначен идентификатор или номер на запис на несъответствието

C

10.

Идентификационен номер на бизнес правилото

BR

Еднозначен код за всеки вид проверка, валидиране, контрол и т.н.

C

11.

Номер на записа на валидирания запис

RV

Еднозначен идентификатор или номер на записа на валидирания запис от първичния набор от данни

C

12.

Вид несъответствие

IY

Вид на откритото несъответствие

C

13.

Стойност на несъответствието

IV

Стойност/разлика/големина на откритото несъответствие (ако е от значение)

CIF

14.

Първоначална стойност

OR

Първоначална стойност преди корекция

C

15.

Последващи мерки

FU

Обяснение защо данните не съответстват и последващи мерки

O

16.

Резултати от последващите мерки

FR

Коригирана стойност за това несъответствие

CIF

17.

Приключени последващи мерки

FX

Указване дали последващите мерки са приключили или още са в ход

CIF

18.

Дата на приключване на последващите мерки

FD

Датата, на която въпросът е бил напълно разрешен или резултатът от процедурата при нарушения е известен

CIF

19.

Процедура при нарушения

IP

Препратка към свързана процедура при нарушения или правно действие, предприето от органите, ако е приложимо

CIF

20.

Информация за валидирането

VAL

Информация за валидирането на определен елемент и бизнес правило. Използва се като поделемент на валидирания елемент.

 

21.

Дата на валидиране

VD

Дата на валидиране

C

22.

Препратка към несъответствие

RI

Еднозначен идентификатор или номер на запис на несъответствието

CIF

23.

Данни от VMS

VMS

Данни за местоположението, получени от системата за наблюдение на корабите

 

24.

Държава на регистрация

FS

Държава на флага, в която корабът е регистриран. ISO alpha-3 country code

C

25.

Номер на кораба от регистъра на флота на Общността (CFR)

IR

Във формат AAAXXXXXXXXX, като A е главна буква на държавата на първата регистрация в ЕС, а X е буква или цифра

C

26.

Международна радиопозивна

RC

Международна радиопозивна, ако CFR не е актуален или не съществува

CIF

27.

Име на кораба

NA

Име на кораба

O

28.

Номер на рейса

TN

Сериен номер на риболовния рейс

C

29.

Номер на записа

RN

Еднозначен пореден номер на записа, определян за всеки запис

C

30.

Дата и час

DT

Дата и час на предаване

C

31.

Поддекларация на местоположение

POS

Местоположение по време на изхвърляне в морето (вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS)

C

32.

Скорост

SP

Скорост на кораба във възли (nn,n)

C

33.

Курс

CO

Курс на кораба в градуси (0—360)

C

34.

Дата и час на получаване от органа

DR

Дата и час на регистрация при органа

C

35.

Ръчно

MA

Указва дали данните са получени в електронен вид или са въведени ръчно (Д/Н)

C

36.

Дата и час на ръчно въвеждане на данни

DM

Дата и час на ръчното въвеждане на данни в базата данни, в случай на ръчно въвеждане

CIF
ПРИЛОЖЕНИЕ XXXIII

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОДСТРАНИЦИ НА УЕБСАЙТОВЕТЕ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП

1. Отговорните органи за издаване на лицензии и разрешителни за риболов (член 115, буква а) от Регламента за контрол):

а) наименование на органа;

б) пълен пощенски адрес;

в) адрес на улица (ако е различен от пощенския адрес);

г) телефонен номер;

д) факс номер;

ж) адрес на електронна поща;

з) URL адрес на уебсайта.

2. Списък на определените пристанища за целите на трансбордиране (член 115, буква б) от Регламента за контрол), съдържащ:

а) име на пристанището;

б) код на пристанището съгласно системата UN/LOCODE;

в) координати с местоположението на пристанището;

г) работно време;

д) адрес или описание на местата за трансбордиране.

3. Списък на определените пристанища, посочени в многогодишен план (член 115, буква в) от Регламента за контрол), съдържащ:

а) име на пристанището;

б) код на пристанището съгласно системата UN/LOCODE;

в) координати с местонахождението на пристанището;

г) работно време;

д) адрес или описание на местата за разтоварване или трансбордиране;

е) свързаните условия за записване и отчитане на количествата от видовете, включени в многогодишния план за всяко разтоварване.

4. Забрани с незабавен ефект от държавите-членки (член 115, буква г) от Регламента за контрол):

а) национална правна препратка към решението за забрана с незабавен ефект;

б) списък с координати, определящи границите на забраната;

в) датата и часа на началото;

г) датата и часа на края;

д) условия, които ръководят риболова в тази зона по време на забраната;

е) карта, в която са указани границите на забраната.

5. Подробна информация за контактната точка за целите на предаване или изпращане на риболовни дневници, предварителни уведомления, декларации за трансбордиране, декларации за разтоварване, документи за продажба, декларации за приемане и документи за транспорт (член 115, буква д) от Регламента за контрол):

а) име на контактната точка;

б) пълен пощенски адрес;

в) адрес на улицата;

г) телефонен номер;

д) факс номер;

е) адрес на електронна поща;

ж) URL адрес на уебсайта (ако е приложимо).

6. Забрани с незабавен ефект от Комисията (член 115, буква е) от Регламента за контрол):

а) списък с координати, определящи границите на забраната във водите на въпросната държава-членка;

б) датата и часа на началото;

в) датата и часа на края;

г) условия, които ръководят риболова в тази зона по време на забраната;

д) карта, в която са указани границите на забраната.

7. Решение за въвеждане на забрана за риболов (член 115, буква ж) от Регламента за контрол):

а) национална правна препратка;

б) въпросния запас или група запаси, предмет на квота, която се счита за изчерпана, или максимално допустимото риболовно усилие, което се счита за достигнато;

в) код на зоната за риболов;

г) дата на начало;

д) риболовния район или вид съоръжение (където е целесъобразно).
ПРИЛОЖЕНИЕ XXXIV

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПОИСКВАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 158 ОТ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ

image

image
ПРИЛОЖЕНИЕ XXXV

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ИСКАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО УВЕДОМЛЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 161, ПАРАГРАФ 2 ОТ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ

image
ПРИЛОЖЕНИЕ XXXVI

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ОТГОВОР НА АДМИНИСТРАТИВНО УВЕДОМЛЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 161, ПАРАГРАФ 3 ОТ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ

image
ПРИЛОЖЕНИЕ XXXVII

СПИСЪК НА МИНИМАЛНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ КАТО ОСНОВА ЗА 5-ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТА ЗА КОНТРОЛ

1.    ОБЩИ ПРИНЦИПИ

РЕЗЮМЕ

Членове 5—7 от Регламента за контрол

2.    ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ВОДИТЕ И РЕСУРСИТЕ

РЕЗЮМЕ

2.1    Член 6 от Регламента за контрол

ЛИЦЕНЗИИ ЗА РИБОЛОВ:

 Брой издадени лицензии за риболов

 Брой временно отнети лицензии за риболов

 Брой окончателно отнети лицензии за риболов

 Брой установени нарушения при издаването на лицензии за риболов

2.2    Член 7 от Регламента за контрол

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РИБОЛОВ:

 Специфични национални схеми, за които е уведомена Комисията

 Брой издадени разрешения за риболов

 Брой временно отнети разрешения за риболов

 Брой окончателно отнети разрешения за риболов

 Брой установени нарушения при издаването на разрешения за риболов

2.3    Член 8 от Регламента за контрол

МАРКИРАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ УРЕДИ:

 Брой установени нарушения

2.4    Член 9 от Регламента за контрол

СИСТЕМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ

 Брой риболовни кораби с обща дължина < 12 и > 15 m с инсталирана функционираща VMS

 Брой риболовни кораби с обща дължина 15 m и повече с инсталирана функционираща VMS

 Брой спомагателни риболовни кораби с инсталирана функционираща VMS

 Брой риболовни кораби с дължина под 15 m, освободени от задължението да разполагат с VMS

 Брой установени нарушения във връзка с VMS, засягащи ►M1  риболовните кораби на Съюза ◄

 Данни за компетентните органи, отговарящи за центровете за наблюдение на риболова

2.5    Член 10 от Регламента за контрол

СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ (AIS)

 Брой риболовни кораби с инсталирана AIS

 Брой центрове за наблюдение на риболова с възможност за AIS

2.6    Член 11 от Регламента за контрол

СИСТЕМИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОРАБИ (VDS)

 Брой центрове за наблюдение на риболова с възможност за VDS

2.7    Член 13 от Регламента за контрол

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

 Въведени пилотни проекти:

3.    КОНТРОЛ НА РИБОЛОВНАТА ДЕЙНОСТ

РЕЗЮМЕ

КОНТРОЛ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РИБОЛОВ

3.1    Членове 14, 15 и 16 от Регламента за контрол

ПОПЪЛВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ ДНЕВНИЦИ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ

 Брой риболовни кораби, използващи електронни риболовни дневници

 Брой риболовни кораби, използващи риболовни дневници на хартиен носител

 Брой риболовни кораби с дължина под 10 m, които използват риболовен дневник на хартиен носител

 Брой установени нарушения, свързани с риболовния дневник на кораба и декларацията за разтоварване

3.2    Членове 16 и 25 от Регламента за контрол

РИБОЛОВНИ КОРАБИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ

 Брой риболовни кораби, включени в планове за статистически извадки

 Брой риболовни кораби, които са предмет на наблюдение чрез документите за продажба

 Брой установени нарушения

3.3    Член 17 от Регламента за контрол

ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ

 Брой съобщения за предварително уведомление, получени от центровете за наблюдение на риболова

 Брой установени нарушения

3.4    Член 18 от Регламента за контрол

ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ В ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

 Брой съобщения за предварително уведомление, получени от центровете за наблюдение на риболова на крайбрежната държава

 Брой установени нарушения

3.5    Член 20 от Регламента за контрол

ОПЕРАЦИИ ПО ТРАНСБОРДИРАНЕ В ПРИСТАНИЩА ИЛИ МЕСТА

 Брой трансбордирания, одобрени от държавата-членка

 Брой установени нарушения

3.6    Членове 21 и 22 от Регламента за контрол

ОПЕРАЦИИ ПО ТРАНСБОРДИРАНЕ В ПРИСТАНИЩА ИЛИ МЕСТА

 Брой освободени риболовни кораби

3.7    Член 26 от Регламента за контрол

НАБЛЮДЕНИЕ НА РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ

 Брой установени нарушения, засягащи докладите за риболовно усилие

 Брой кораби, които не са обект на режим на риболовното усилие, по зони

 Брой установени нарушения, свързани с уреди, за които не е изпратено уведомление

3.8    Членове 33 и 34 от Регламента за контрол

ЗАПИСВАНЕ НА УЛОВА И РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ

 Прилагане на разпоредбите на член 33 от Регламента за контрол

 Данни за изпращаните всяка година уведомления за приключване на риболовна дейност

3.9    Член 35 от Регламента за контрол

ЗАБРАНА НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

 Прилагане на разпоредбите на член 35 от Регламента за контрол

4.    КОНТРОЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ФЛОТА

4.1    Член 38 от Регламента за контрол

РИБОЛОВЕН КАПАЦИТЕТ

 Съответствие с член 38, параграф 1 от Регламента за контрол

 Брой проверки на мощността на двигателя в съответствие с член 41

 Брой установени нарушения

4.2    Член 42 от Регламента за контрол

ТРАНСБОРДИРАНЕ В ПРИСТАНИЩЕ

 Брой одобрени трансбордирания на пелагичен улов

4.3    Член 43 от Регламента за контрол

ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИСТАНИЩА

 Брой установени нарушения

4.4    Член 44 от Регламента за контрол

ОТДЕЛНО СКЛАДИРАНЕ НА ДЪЛБОКОВОДЕН УЛОВ, КОЙТО Е ОБЕКТ НА МНОГОГОДИШНИ ПЛАНОВЕ

 Брой установени нарушения

4.5    Член 46 от Регламента за контрол

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

 Данни за програмите, определени от държавите-членки

 Брой установени нарушения

5.    КОНТРОЛ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ МЕРКИ

РЕЗЮМЕ

5.1    Член 47 от Регламента за контрол

 Брой установени нарушения в съхраняването на уредите

5.2    Член 48 от Регламента за контрол

НАМИРАНЕ НА ИЗГУБЕНО РИБОЛОВНО СЪОРЪЖЕНИЕ

 Брой установени нарушения

5.3    Член 49 от Регламента за контрол

СЪСТАВ НА УЛОВА

 Брой установени нарушения

6.    КОНТРОЛ НА РИБОЛОВНИ ЗОНИ С ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП

РЕЗЮМЕ

6.1    Член 50 от Регламента за контрол

 Брой установени нарушения на кораби на ЕС и от трети държави

7.    ЗАБРАНА ЗА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ С НЕЗАБАВЕН ЕФЕКТ

РЕЗЮМЕ

7.1    Член 53 от Регламента за контрол

 Данни за предприети забрани с незабавен ефект

 Брой установени нарушения

8.    КОНТРОЛ НА ЛЮБИТЕЛСКИЯ РИБОЛОВ

РЕЗЮМЕ

8.1    Член 55 от Регламента за контрол

 Брой установени нарушения, свързани с незаконно пускане на пазара

9.    КОНТРОЛ НА ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА

РЕЗЮМЕ

9.1    Член 56 от Регламента за контрол

ПРИНЦИПИ ЗА КОНТРОЛ НА ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА

 Данни за състоянието на привеждане в действие

9.2    Член 57 от Регламента за контрол

ОБЩИ СТАНДАРТИ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА

 Брой установени нарушения

9.3    Член 58 от Регламента за контрол

ПРОСЛЕДЯЕМОСТ

 Състояние на привеждане в действие:

 Брой установени нарушения

9.4    Член 59 от Регламента за контрол

ПЪРВА ПРОДАЖБА

 Брой регистрирани купувачи, регистрирани тръжни центрове или други организации или лица, които са отговорни за първото пускане на пазара на продукти от риболов

 Брой установени нарушения

9.5    Член 60 от Регламента за контрол

ПРЕТЕГЛЯНЕ

 Брой планове за статистически извадки за претегляне или разтоварване

 Брой риболовни кораби, на които е разрешено да извършват претегляне в открито море

 Брой нарушения

9.6    Член 61 от Регламента за контрол

ПРЕТЕГЛЯНЕ СЛЕД ТРАНСПОРТИРАНЕ

 Брой планове за контрол за претегляне след транспортиране

 Брой общи програми за контрол с други държави-членки за транспортиране преди претегляне

 Брой установени нарушения

9.7    Член 62 от Регламента за контрол

ПОПЪЛВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРОДАЖБА

 Брой на горепосочените документи за продажба, изпратени по електронен път

 Брой предоставени освобождавания от изискванията за документи за продажба

 Брой установени нарушения

9.8    Член 66 от Регламента за контрол

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПРИЕМАНЕ

 Брой установени нарушения

9.9    Член 68 от Регламента за контрол

ПОПЪЛВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ

 Състояние на привеждане в действие:

 Брой установени нарушения

10.    ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ЦЕНИ И НАМЕСА

РЕЗЮМЕ

10.1    Член 69 от Регламента за контрол

НАБЛЮДЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

 Брой извършени проверки

 Брой установени нарушения във връзка с Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета

10.2    Член 70 от Регламента за контрол

НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА ЦЕНИ И НАМЕСА

 Брой извършени проверки, свързани с цените и намесата

 Брой установени нарушения

11.    НАДЗОР

РЕЗЮМЕ

11.1    Член 71 от Регламента за контрол

НАБЛЮДЕНИЕ И ОТКРИВАНЕ НА КОРАБИ В ОТКРИТО МОРЕ

 Брой изготвени доклади

 Брой получени доклади

 Брой установени нарушения

11.2    Член 73 от Регламента за контрол

КОНТРОЛИРАЩИ НАБЛЮДАТЕЛИ

 Брой въведени програми за наблюдение с цел контрол

 Брой получени програми за наблюдение с цел контрол

 Брой съобщени нарушения

12.    ИНСПЕКЦИИ И ПРАВОПРИЛАГАНЕ

РЕЗЮМЕ

12.1    Членове 74 и 76 от Регламента за контрол

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСПЕКЦИИ

 Брой инспектори по риболова на пълен/непълен работен ден

 Процент от работното време на инспекторите по риболова на пълен/непълен работен ден, прекарано в извършване на контрол и проверка в рибарството

 Брой инспекции по вид, извършени от инспектори на пълен/непълен работен ден

 Брой нарушения, установени от инспектори на пълен/непълен работен ден

12.2    РЕСУРСИ ЗА ИНСПЕКЦИИ: КОРАБИ

 Брой предназначени за инспекции кораби, които са съфинансирани от ЕС и общ годишен брой дни за патрулиране в открито море

 Брой предназначени за инспекции кораби, които не са съфинансирани от ЕС и общ годишен брой дни за патрулиране в открито море

 Процент от общото работно време, прекарано в контрол на рибарството, от предназначени за инспекции кораби, които са съфинансирани от ЕС

 Процент от общото работно време, прекарано в контрол на рибарството, от предназначени за инспекции кораби, които не са съфинансирани от ЕС

 Процент от общото работно време, прекарано в контрол на рибарството, от всички предназначени за инспекции кораби

 Процент от общото работно време, прекарано в контрол на рибарството, от предназначени за инспекции кораби, които са съфинансирани от ЕС

 Брой кораби, които не са предназначени за инспекции, и общ годишен брой дни за патрулиране в открито море

 Процент от времето, прекарано в контрол на рибарството

 Общ брой дни в открито море за всички кораби

12.3    ИНСПЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ: В ОТКРИТО МОРЕ

 Брой инспекции в открито море от всички риболовни кораби на всяка държава-членка

 Брой нарушения, установени в открито море за всяка държава-членка

 Брой инспекции в открито море на риболовни кораби на трети държави (посочва се третата държава)

 Брой установени нарушения във връзка със спомагателни риболовни кораби

12.4    РЕСУРСИ ЗА ИНСПЕКЦИИ НАБЛЮДАТЕЛНИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

 Брой въздухоплавателни средства за наблюдение, предназначени за контрол на риболова и общ брой часове, прекарани в контрол и наблюдение на рибарството

 Процент от работното време, прекарано в контрол и наблюдение на рибарството

 Брой установени нарушения

12.5    ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ ОТ ИНСПЕКЦИИ И УСТАНОВЕНИ НАРУШЕНИЯ

 Брой доклади от надзора, въведени в базата данни за контрол и наблюдение на рибарството

 Брой доклади от инспекции, въведени в базата данни за контрол и наблюдение на рибарството

 Брой случаи на определени наказателни точки

 Брой производства, прехвърлени към друга държава-членка

 Брой нарушения, установени от инспектори на Общността под юрисдикцията на държавата-членка

12.6    Член 75 от Регламента за контрол

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА

 Брой установени нарушения

12.7    Член 79

ИНСПЕКТОРИ НА СЪЮЗА

 Брой съвместни планове за разполагане под юрисдикцията на държавите-членки

 Брой установени нарушения по време на съвместните планове за разполагане

12.8    Членове 80, 81, 82, 83, 84 от Регламента за контрол

ИНСПЕКЦИИ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ ИЗВЪН ВОДИТЕ НА ИНСПЕКТИРАЩАТА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

 Брой инспекции

 Брой установени нарушения

12.9    Членове 85 и 86 от Регламента за контрол

ПРОИЗВОДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЯ, УСТАНОВЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ИНСПЕКЦИИТЕ

 Брой инспекции

 Брой нарушения

 Брой производства, прехвърлени към държавата на флага

 Брой инспекции, извършени от инспектори на Съюза

13.    ПРАВОПРИЛАГАНЕ

РЕЗЮМЕ

Членове 89, 90 и 91 от Регламента за контрол

МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СПАЗВАНЕ

 Състояние на привеждане в действие:

13.1    Член 92 от Регламента за контрол

СИСТЕМА ОТ НАКАЗАТЕЛНИ ТОЧКИ

 Брой установени сериозни нарушения

 Брой случаи, в които са присъдени точки на притежател на лицензия

 Състояние на привеждане в действие за системата от точки за капитани на риболовни кораби

13.2    Член 93 от Регламента за контрол

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА НАРУШЕНИЯТА

 Състояние на привеждане в действие:

14.    ПРОГРАМИ ЗА КОНТРОЛ

14.1    Член 94 от Регламента за контрол

ОБЩИ ПРОГРАМИ ЗА КОНТРОЛ

 Брой действащи общи програми за контрол

14.2    Член 95 от Регламента за контрол

СПЕЦИФИЧНИ ПРОГРАМИ ЗА КОНТРОЛ И ИНСПЕКЦИИ

 Брой действащи специфични програми за контрол и инспекции

15.    ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

Анализ и одит на данни

15.1    Членове 109—116 от Регламента за контрол

 Резюме относно състоянието на привеждане в действие

16.    ИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1    Членове 117 и 118 от Регламента за контрол

АДМИНИСТРАТИВНО И ВЗАИМНО СЪТРУДНИЧЕСТВО( 1 ) Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.)

( 2 ) ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 171, 6.7.1994 г., стр. 7.

( 4 ) ОВ L 274, 25.9.1986 г., стр. 1.

( 5 ) ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 1.

( 6 ) Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1101/2014 на Комисията от 16 октомври 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 312, 31.10.2014 г., стр. 1).

( 7 ) ОВ L 139