02011R0211 — BG — 01.01.2020 — 007.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 211/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 февруари 2011 година

относно гражданската инициатива

(ОВ L 065, 11.3.2011, p.1)

Отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година

L 130

55

17.5.2019

 
На следната връзка можете да намерите последната консолидирана версия преди отмяната:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02011R0211-20181008