02011R0101 — BG — 28.01.2017 — 006.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 101/2011 НА СЪВЕТА

от 4 февруари 2011 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис

(ОВ L 031, 5.2.2011 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1100/2012 НА СЪВЕТА от 26 ноември 2012 година

  L 327

16

27.11.2012

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2013 НА СЪВЕТА от 13 май 2013 година

  L 158

1

10.6.2013

 M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 735/2013 НА СЪВЕТА от 30 юли 2013 година

  L 204

23

31.7.2013

 M4

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 81/2014 НА СЪВЕТА от 30 януари 2014 година

  L 28

2

31.1.2014

 M5

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/147 НА СЪВЕТА от 30 януари 2015 година

  L 26

3

31.1.2015

►M6

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/111 НА СЪВЕТА от 28 януари 2016 година

  L 23

1

29.1.2016

►M7

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/149 НА СЪВЕТА от 27 януари 2017 година

  L 23

1

28.1.2017
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 101/2011 НА СЪВЕТА

от 4 февруари 2011 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в ТунисЧлен 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) „финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

i) пари в брой, чекове, парични вземания, менителници, платежни нареждания и други платежни инструменти;

ii) депозити във финансови институции или други образувания, баланси по сметки, дългове и дългови облигации;

iii) публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, полици, варанти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривативи;

iv) лихви, дивиденти или други приходи или стойност, натрупани или генерирани от активи;

v) кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за изпълнение или други финансови задължения;

vi) акредитиви, коносаменти, документи за продажба;

vii) документи, удостоверяващи участие във фондове или притежание на финансови ресурси;

б) „замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на всяко движение, прехвърляне, изменение, използване, достъп или боравене с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в тяхното количество, размер, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използване на финансовите средства, включително управление на портфейл;

в) „икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

г) „замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването им с цел получаване на финансови средства, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

д) „територия на Съюза“ означава териториите на държавите-членки, спрямо които се прилага Договорът, съгласно условията на Договора, включително тяхното въздушно пространство.

Член 2

1.  Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от физическите или юридическите лица, образувания и органи, за които в съответствие с член 1, параграф 1 от Решение 2011/72/ОВППС Съветът е установил, че са отговорни за присвояване на държавни средства на Тунис, както и на свързаните с тях физически или юридически лица, образувания и органи, съгласно списъка в приложение I.

2.  Не се предоставят, пряко или косвено, финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение I.

3.  Забранява се съзнателното и умишлено участие в действия, чийто предмет или резултат е прякото или косвеното заобикаляне на мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 3

1.  Приложение I включва основанията за вписване в списъка на съответните лица, образувания и органи.

2.  Приложение I включва и необходимата информация, когато е налична, за идентифициране на физическите или юридическите лица, образувания и органи. По отношение на физическите лица информацията може да включва имената, в т.ч. псевдоними, датата и мястото на раждане, гражданството, номера на паспорта и на личната карта, пола, адреса, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на юридическите лица, образуванията и органите информацията може да включва наименования, място и дата на регистрация, регистрационен номер и място на дейността.

Член 4

1.  Чрез дерогация от член 2 компетентните органи на държавите-членки, посочени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси при условия, които те сметнат за необходими, след като установят, че съответните финансови средства или икономически ресурси са:

а) необходими за задоволяване на основните нужди на лицата, изброени в приложение I, и на членовете на семействата им, които са на тяхна издръжка, в това число разходи за храна, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б) предназначени изключително за плащане на разумни по размера си професионални възнаграждения или за възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в) предназначени изключително за плащане на такси или разходи за услуги за обичайно държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси; или

г) необходими за извънредни разходи, при условие че в този случай държавата-членка, най-малко две седмици преди разрешаването, е съобщила на останалите държави-членки и на Комисията основанията, поради които според нея следва да бъде дадено конкретното разрешение.

2.  Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграф 1.

▼M1

Член 5

1.  Чрез дерогация от член 2 компетентните органи на държавите членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а) финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в член 2, са включени в списъка в приложение I, или са предмет на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на изпълнение в съответната държава членка, преди или след тази дата;

б) финансовите средства или икономическите ресурси ще се използват изключително за удовлетворяване на искове, обезпечени с такова решение или признати за основателни с такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата с такива искове;

в) решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, изброени в приложение I; и

г) признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

2.  Съответната държава членка информира другите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено по настоящия член.

▼B

Член 6

▼M1

1.  Член 2, параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а) лихви или други приходи по тези сметки; или

б) плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в член 2, са били включени в приложение I;

в) плащания, дължими по съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в Съюза или подлежащи на изпълнение в съответната държава членка,

при условие че тези лихви, други приходи и плащания също се замразяват в съответствие с член 2, параграф 1.

▼B

2.  Член 2, параграф 2 не възпрепятства финансовите или кредитните институции в Съюза да превеждат суми по замразени сметки, когато те получат финансови средства, прехвърлени по сметката на посочено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, при условие че всякакви допълнителни средства по такива сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно информира компетентния орган за всяка подобна транзакция.

Член 7

Чрез дерогация от член 2 и при условие че е дължимо плащане от лице, образувание или орган, посочени в приложение I, съгласно договор или споразумение, сключени от съответното лице, образувание или орган, или от задължение, което е възникнало за него преди датата, на която това лице, образувание или орган е посочено, компетентните органи на държавите-членки, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение II, могат да разрешат при условията, които смятат за уместни, освобождаване на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а) съответният компетентен орган е установил, че:

i) финансовите средства или икономическите ресурси се използват за плащане от лице, образувание или орган, изброени в приложение I;

ii) плащането не е в нарушение на член 2, параграф 2;

б) съответната държава-членка е уведомила останалите държави-членки и Комисията за установеното и за намерението си да издаде разрешение най-малко две седмици преди даването на разрешението.

Член 8

1.  Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, предприети добросъвестно въз основа на това, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не поражда никаква отговорност за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който го извършва, нито от страна на техните ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

2.  Забраната, установена в член 2, параграф 2, не поражда никаква отговорност за физическите или юридическите лица, образуванията или органите, които са предоставили финансови средства или икономически ресурси, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще са в нарушение на тази забрана.

Член 9

1.  Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

а) съобщават незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като замразени сметки и суми в съответствие с член 2, на компетентния орган на държавата-членка, посочен в интернет страниците от приложение II, в която пребивават или са разположени, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавите-членки; и

б) сътрудничат с компетентния орган при евентуална проверка на тази информация.

2.  Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

▼M1

3.  Параграф 2 не препятства държавите членки при спазване на своето национално право да обменят тази информация със съответните органи на Тунис и други държави членки, когато това е необходимо с цел да се подпомогне възстановяването на присвоени активи.

▼B

Член 10

Комисията и държавите-членки незабавно се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всякаква друга съответна информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, по-специално информация по отношение на нарушенията и проблемите с прилагането, както и по отношение на решенията, постановени от национални съдилища.

Член 11

Комисията е оправомощена да изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите-членки.

Член 12

1.  Когато Съветът реши да приложи спрямо физическо или юридическо лице, образувание или орган мерките, посочени в член 2, параграф 1, той изменя съответно приложение I.

2.  Съветът уведомява физическото или юридическото лице, образуванието или органа, посочени в параграф 1, за своето решение, включително основанията за включването му в списъка, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да се предостави възможност на физическото или юридическото лице, образувание или орган да представи възражения.

3.  Когато има подадени възражения или са представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и информира за това физическото или юридическото лице, образуванието или органа.

4.  Списъкът в приложение I се преразглежда редовно и поне веднъж на 12 месеца.

Член 13

1.  Държавите-членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и с възпиращо действие.

2.  Незабавно след влизането в сила на настоящия регламент държавите-членки уведомяват Комисията за тези правила, както и за всички последващи изменения.

Член 14

Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване, информиране на Комисията или се предвижда друг вид комуникация с нея, адресът и останалите данни за връзка, които да бъдат използвани за тази цел, са посочените в приложение II.

Член 15

Настоящият регламент се прилага:

а) на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

б) на борда на всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава-членка;

в) спрямо всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава-членка;

г) спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган, създадено или учредено съгласно законодателството на държава-членка;

д) спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично на територията на Съюза.

Член 16

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼M6
ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2 

Име

Идентификационни данни

Основания

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Бивш президент на Тунис, роден в Hamman-Sousse на 3 септември 1936 г., син на Selma HASSEN, женен за Leïla TRABELSI, лична карта (л.к.) № 00354671.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка с присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и престъплението съзнателно неправомерно получаване от публичен служител на публични средства и използването им за лични облаги или облаги на членове на семейството му.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 24 октомври 1956 г., дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Zine El Abidine BEN ALI, л.к. № 00683530.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и съучастие в престъплението съзнателно неправомерно получаване от публичен служител на публични средства и използването им за лични облаги или облаги на членове на семейството му.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 4 март 1944 г., син на Saida DHERIF, женен за Yamina SOUIEI, управител на дружество, живеещ на адрес: 11 rue de France — Radès Ben Arous, л.к. № 05000799.

Лице (починало), срещу чиито дейности тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден в Sabha, Либия, на 7 януари 1980 г., син на Yamina SOUIEI, управляващ директор, женен за Inès LEJRI, живеещ на адрес: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B- 7th floor — apt. № 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tunis, л.к. № 04524472.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастничество в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (в случая бившия главен изпълнителен директор на Banque Nationale Agricole) с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 2 декември 1981 г., син на Naïma BOUTIBA, женен за Nesrine BEN ALI, л.к. № 04682068.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на тунизийски публични средства от лице на публична длъжност (в случая бившия президент Ben Ali), съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (в случая бившия президент Ben Ali) с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност (в случая бившия президент Ben Ali) с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и съучастие в престъплението съзнателно неправомерно получаване от публичен служител на публични средства и използването им за лични облаги или облаги на членове на семейството му.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 16 януари 1987 г., дъщеря на Leïla TRABELSI, омъжена за Fahd Mohamed Sakher MATERI, л.к. № 00299177.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и съучастие в престъплението съзнателно неправомерно получаване от публичен служител на публични средства и използването им за лични облаги или облаги на членове на семейството му.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 17 юли 1992 г., дъщеря на Leïla TRABELSI, живее в Президентския дворец, л.к. № 09006300.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 5 ноември 1962 г., син на Saida DHERIF, управител на дружество, живеещ на адрес: 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Tunis, л.к. № 00777029.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 24 юни 1948 г., син на Saida DHERIF, женен за Nadia MAKNI, и.д. управител на селскостопанско дружество, живеещ на адрес: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, л.к. № 00104253.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена в Radès на 19 февруари 1953 г., дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Mohamed MAHJOUB, управител на дружество, живееща на адрес: 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô, л.к. № 00403106.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 26 август 1974 г., син на Najia JERIDI, бизнесмен, живеещ на адрес: 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage presidence, л.к. № 05417770.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 26 април 1950 г., син на Saida DHERIF, женен за Souad BEN JEMIA, управител на дружество, живеещ на адрес: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur, л.к. № 00178522.

Лице (починало), срещу чиито дейности тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 25 септември 1955 г., син на Saida DHERIF, женен за Hela BELHAJ, главен изпълнителен директор на дружество, живеещ на адрес: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage —Tunis, л.к. № 05150331.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена на 27 декември 1958 г., дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Mohamed Montassar MEHERZI, търговски директор, живееща на адрес: 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa, л.к. № 00166569.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и съучастие в престъплението съзнателно неправомерно получаване от публичен служител на публични средства и използването им за лични облаги или облаги на членове на семейството му.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Тунизиец, роден в Marsa на 5 май 1959 г., син на Fatma SFAR, женен за Samira TRABELSI, главен изпълнителен директор на дружество, живеещ на адрес: 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa, л.к. № 00046988.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Тунизийка, родена на 1 февруари 1960 г., дъщеря на Saida DHERIF, женена за Habib ZAKIR, живееща на адрес: 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur, л.к. № 00235016.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Тунизиец, роден на 5 март 1957 г., син на Saida BEN ABDALLAH, женен за Nefissa TRABELSI, строителен предприемач, живеещ на адрес: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur, л.к. № 00547946.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 3 юли 1973 г., син на Yamina SOUIEI, управител на дружество, строителен предприемач, живеещ на адрес: сграда Amine El Bouhaira — rue du Lac Turkana — Les Berges du Lac — Tunis, л.к. № 05411511.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Тунизийка, родена в гр. Тунис на 25 юни 1975 г., дъщеря на Mounira TRABELSI (сестра на Leila TRABELSI), управител на дружество, омъжена за Mourad MEHDOUI, живееща на адрес: 41 rue Garibaldi —Tunis, л.к. № 05417907.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 3 май 1962 г., син на Neila BARTAJI, женен за Lilia NACEF, главен изпълнителен директор на дружество, живеещ на адрес: 41 rue Garibaldi —Tunis, л.к. № 05189459.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден на 18 септември 1976 г., син на Najia JERIDI, главен изпълнителен директор на дружество, живеещ на адрес: комплекс „Erriadh.2“-Gammarth — Tunis, л.к. № 05412560.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Тунизийка, родена на 4 декември 1971 г., дъщеря на Yamina SOUIEI, управител на дружество, живееща на адрес: 2 rue El Farrouj —La Marsa, л.к. № 05418095.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Тунизиец, роден на 20 декември 1965 г., син на Radhia MATHLOUTHI, женен за Linda CHERNI, служител в бюро на Tunisair, живеещ на адрес: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tunis, л.к. № 00300638.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Тунизиец, роден на 29 януари 1988 г., син на Kaouther Feriel HAMZA, главен изпълнителен директор на дружеството Stafiem — Peugeot, живеещ на адрес: 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tunis.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Тунизиец, роден на 13 януари 1959 г., син на Leïla CHAIBI, женен за Dorsaf BEN ALI, главен изпълнителен директор на дружество, живеещ на адрес: rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, л.к. № 00400688.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (в случая бившия президент Ben Ali) с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Bardo на 5 юли 1965 г., дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Mohamed Slim CHIBOUB, живееща на адрес: 5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Tunis, л.к. № 00589759.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

▼M7

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Bardo на 21 август 1971 г., дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Mohamed Marwan MABROUK, л.к. № 05409131.

Притежава тунизийски паспорт № x599070, издаден през ноември 2016 г., валиден до 21.11.2021 г.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

28.

Mohamed Marwan Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 11 март 1972 г., син на Jaouida El BEJI, женен за Sirine BEN ALI, главен изпълнителен директор на дружество, живеещ на адрес: 8 rue du Commandant Béjaoui — Carthage — Tunis, л.к. № 04766495. Притежава френски паспорт № 11CK51319, валиден до 1.8.2021 г.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

▼M6

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Bardo на 8 март 1963 г., дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Slim ZARROUK, лекарка, живееща на адрес: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage, л.к. № 00589758.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 13 август 1960 г., син на Maherzia GUEDIRA, женен за Ghazoua BEN ALI, главен изпълнителен директор на дружество, живеещ на адрес: 49 avenue Habib Bourguiba —Carthage, л.к. № 00642271.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден в Hammam-Sousse на 22 ноември 1949 г., син на Selma HASSEN, фотожурналист в Германия, живеещ на адрес: 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam — Sousse, л.к. № 02951793.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден в Hammam-Sousse на 13 март 1947 г., женен за Zohra BEN AMMAR, управител на дружество, живеещ на адрес: rue El Moez — Hammam — Sousse, л.к. № 02800443.

Лице (починало), срещу чиито дейности тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизийка, родена в Hammam-Sousse на 16 май 1952 г., дъщеря на Selma HASSEN, омъжена за Fathi REFAT, представител на Tunisair, живееща на адрес: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse, л.к. № 02914657.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Тунизийка, родена в Sousse на 18 септември 1956 г., дъщеря на Selma HASSEN, омъжена за Sadok Habib MHIRI, ръководител на предприятие, живееща на адрес: avenue de l'Imam Muslim — Khezama ouest —Sousse, л.к. № 02804872.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден на 28 октомври 1938 г., син на Selma HASSEN, пенсионер, вдовец на Selma MANSOUR, живеещ на адрес: 255 cité El Bassatine — Monastir, л.к. № 02810614.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 21 октомври 1969 г., син на Selma MANSOUR, женен за Monia CHEDLI, управител на дружество, живеещ на адрес: avenue Hédi Nouira — Monastir, л.к. № 04180053.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в Monastir на 29 април 1974 г., син на Selma MANSOUR, неженен, ръководител на предприятие, живеещ на адрес: 83 Cap Marina — Monastir, л.к. № 04186963.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в Monastir на 12 октомври 1972 г., син на Selma MANSOUR, неженен, търговец внос—износ, живеещ на адрес: avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir, л.к. № 04192479.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизийка, родена в Monastir на 8 март 1980 г., дъщеря на Selma MANSOUR, омъжена за Zied JAZIRI, секретарка в дружество, живееща на адрес: rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse, л.к. № 06810509.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Тунициец, роден в Hammam — Sousse на 8 октомври 1978 г., син на Hayet BEN ALI, директор на дружество, живеещ на адрес: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse, л.к. № 05590835.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Тунизиец, роден в Hammam — Sousse на 9 август 1977 г., син на Hayet BEN ALI, управител на дружество, живеещ на адрес: 17 avenue de la République — Hammam —Sousse, л.к. № 05590836.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Тунизийка, родена в Monastir на 30 август 1982 г., дъщеря на Hayet BEN ALI, омъжена за Badreddine BENNOUR, живееща на адрес: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse, л.к. № 08434380.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Тунизиец, роден в Sousse на 13 януари 1970 г., син на Naïma BEN ALI, началник на служба в Tunisair, живеещ на адрес: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b — El Menzah 8 — l'Ariana, л.к. № 05514395.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Тунизиец, роден в Hammam — Sousse на 22 октомври 1967 г., син на Naïma BEN ALI, специален съветник в Министерството на транспорта, живеещ на адрес: 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2-Tunis, л.к. № 05504161.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Тунизиец, роден в Sousse на 3 януари 1973 г., син на Naïma BEN ALI, женен за Lamia JEGHAM, управител на дружество, живеещ на адрес: комплекс „Ennakhil“ 13 — Kantaoui — Hammam — Sousse, л.к. № 05539378.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Тунизиец, роден в Париж на 27 октомври 1966 г., син на Paulette HAZAT, директор на дружество, живеещ на адрес: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, л.к. № 05515496 (с двойно гражданство).

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебно разследване във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (в случая бившия президент Ben Ali) с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

С тунизийско и френско гражданство, роден в Le Petit Quevilly (76) на 6 април 1971 г. (или на 16 април според тунизийската му лична карта), син на Tijani BEN ALI, роден на 9 февруари 1932 г., и Paulette HAZET (или HAZAT), родена на 23 февруари 1936 г., женен за Amel SAIED (или SAID), управител на дружество, живеещ на адрес: Chouket El Arressa, Hammam — Sousse според тунизийската му лична карта № 00297112; живеещ на адрес: 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77) според френската му лична карта № 111277501841.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Тунизиец, роден в гр. Тунис на 28 август 1974 г., син на Leila DEROUICHE, търговски директор, живеещ на адрес: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, л.к. № 04622472.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1, ЧЛЕН 7 И ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 1, БУКВА а), И АДРЕС ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

A.    Компетентни органи във всяка държава-членка:

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.government.bg

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ИСПАНИЯ

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M2

ХЪРВАТИЯ

http://www.mvep.hr/sankcije

▼B

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

НИДЕРЛАНДИЯ

http://www.minbuza.nl/sancties

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.min-nestrangeiros.pt

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

СЛОВАКИЯ

http://www.foreign.gov.sk

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Б.    Адрес за уведомяване или друга комуникация с Европейската комисия:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

Електронен адрес: relex-sanctions@ec.europa.eu

Тел. +32 22955585

Факс +32 22990873