02011D0172 — BG — 23.03.2017 — 007.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ 2011/172/ОВППС НА СЪВЕТА

от 21 март 2011 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет

(ОВ L 076, 22.3.2011 г., стp. 63)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ 2012/159/ОВППС НА СЪВЕТА от 19 март 2012 година

  L 80

18

20.3.2012

►M2

РЕШЕНИЕ 2012/723/ОВППС НА СЪВЕТА от 26 ноември 2012 година

  L 327

44

27.11.2012

 M3

РЕШЕНИЕ 2013/144/ОВППС НА СЪВЕТА от 21 март 2013 година

  L 82

54

22.3.2013

 M4

РЕШЕНИЕ 2014/153/ОВППС НА СЪВЕТА от 20 март 2014 година

  L 85

9

21.3.2014

 M5

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/486 НА СЪВЕТА от 20 март 2015 година

  L 77

16

21.3.2015

 M6

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2016/411 НА СЪВЕТА от 18 март 2016 година

  L 74

40

19.3.2016

►M7

РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/496 НА СЪВЕТА от 21 март 2017 година

  L 76

22

22.3.2017

►M8

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2017/498 НА СЪВЕТА от 21 март 2017 година

  L 76

33

22.3.2017


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 203, 11.7.2014, стp.  113 (2011/172/ОВППС)
▼B

РЕШЕНИЕ 2011/172/ОВППС НА СЪВЕТА

от 21 март 2011 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в ЕгипетЧлен 1

1.  Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от лица, за които е установено, че са отговорни за присвояване на държавни средства на Египет, и свързани с тях физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложението.

2.  Не се предоставят, пряко или непряко, никакви финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложението.

3.  Компетентният орган на държава-членка може да разреши отпускането на някои замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на някои финансови средства или икономически ресурси при условия, които сметне за подходящи, след като е установил, че тези финансови средства и икономически ресурси са:

а) необходими за задоволяването на основните нужди на физическите лица, изброени в приложението, и на зависимите от тях членове на семействата им, включително за заплащане на хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за обществени услуги;

б) предназначени изключително за заплащане на разумни професионални възнаграждения и възстановяване на извършени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в) предназначени изключително за плащане на хонорари или такси за услуги за рутинно поддържане и управление на замразени финансови средства или икономически ресурси; или

г) необходими за извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди да даде разрешение компетентният орган е съобщил на компетентните органи на останалите държави-членки и Комисията причините, поради които счита, че следва да бъде дадено конкретно разрешение.

Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всички разрешения, дадени съгласно настоящия параграф.

▼M2

4.  Чрез дерогация от параграф 1, компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а) финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочени в параграф 1, е включено в списъка в приложението, или на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на изпълнение в съответната държава членка преди или след тази дата;

б) финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително и само за удовлетворяване на искове, обезпечени с такова решение или признати като основателни в такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата с такива искове;

в) решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, изброени в приложението; както и

г) признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия параграф.

▼B

5.  Параграф 1 не възпрепятства включеното в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, да извършва плащане, дължимо по договор, сключен преди датата, на която такова лице образувание или орган е било включено в списъка в приложението, , при условие че съответната държава-членка е установила, че плащането не се получава пряко или косвено от лице образувание или орган, посочени в параграф 1.

▼M2

6.  Параграф 2 не се прилага към добавянето към замразени сметки на:

а) лихви и други доходи от тези сметки; или

б) дължими плащания по договори, споразумения или задължения, които са сключени или са възникнали преди датата, на която тези сметки са станали предмет на мерките, предвидени в параграфи 1 и 2; или

в) дължими плащания по съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в Съюза или подлежащи на изпълнение в съответната държава членка,

при условие че към всички такива лихви, други доходи и плащания продължават да се прилагат мерките, предвидени в параграф 1.

▼B

Член 2

1.  По предложение на държава-членка или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Съветът взема решение относно съставянето и изменението на списъка в приложението.

2.  Съветът уведомява засегнатото физическо или юридическо лице, образуванието или органа за решението, посочено в параграф 1, включително за основанията за включването му в списъка, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да предостави възможност на това лице, образувание или орган да представи възражения.

3.  Когато има представени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда посоченото в параграф 1 решение и съответно информира засегнатото лице, образувание или орган.

Член 3

1.  В приложението се съдържат основанията за включването на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 1, параграф 1.

2.  В приложението се съдържа и необходимата информация за идентифициране на въпросните физически и юридически лица, образувания и органи, когато такава информация е на разположение. По отношение на физическите лица подобна информация може да включва имената, включително псевдонимите, датата и мястото на раждане, гражданството, номера на паспорта и личната карта, пола, адреса, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на юридическите лица образуванията и органите информацията може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност.

Член 4

За да се постигне максимален ефект от мерките, посочени в член 1, параграфи 1 и 2, Съюзът насърчава трети държави да приемат ограничителни мерки, подобни на предвидените в настоящото решение.

▼M1

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

▼M7

Настоящото решение се прилага до 22 март 2018 г.

▼M1

Настоящото решение подлежи на постоянно преразглеждане. То се подновява или изменя при необходимост, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕСписък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 1

 

Име

(и евентуални псевдоними)

Информация за идентифициране

Основания за посочване

▼M7

1.

Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Бивш президент на Арабска република Египет

Дата на раждане: 4.5.1928 г.

Пол: М

Лицето е обект на съдебно преследване или производство по отнемане на имущество от страна на египетските власти във връзка с влязла в сила присъда за присвояване на публични средства съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията

2.

Suzanne Saleh Thabet

Съпруга на г-н Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, бивш президент на Арабска република Египет

Дата на раждане: 28.2.1941 г.

Пол: Ж

Лицето е обект на съдебно преследване или производство по отнемане на имущество от страна на египетските власти във връзка с влязла в сила присъда за присвояване на публични средства съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Син на г-н Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, бивш президент на Арабска република Египет

Дата на раждане: 26.11.1960 г.

Пол: М

Лицето е обект на съдебно преследване или производство по отнемане на имущество от страна на египетските власти във връзка с влязла в сила присъда за присвояване на публични средства съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Съпруга на г-н Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, син на бившия президент на Арабска република Египет

Дата на раждане: 5.10.1971 г.

Пол: Ж

Лицето е обект на съдебно преследване или производство по отнемане на имущество от страна на египетските власти във връзка с влязла в сила присъда за присвояване на публични средства съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Син на г-н Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, бивш президент на Арабска република Египет

Дата на раждане: 28.12.1963 г.

Пол: М

Лицето е обект на съдебно преследване или производство по отнемане на имущество от страна на египетските власти във връзка с влязла в сила присъда за присвояване на публични средства съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Съпруга на г-н Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, син на бившия президент на Арабска република Египет

Дата на раждане: 13.10.1982 г.

Пол: Ж

Лицето е обект на съдебно преследване или производство по отнемане на имущество от страна на египетските власти във връзка с присъда за присвояване на публични средства съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията

▼B

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Бивш член на парламента

Дата на раждане: 12.1.1959 г.

Пол: М

Лицето е обект на ►C1  съдебно производство ◄ от страна на египетските власти във връзка с присвояване на държавни средства, съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията

▼M7

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama

Съпруга на г-н Ahmed Abdelaziz Ezz

Дата на раждане: 31.1.1963 г.

Пол: Ж

Лицето е обект на съдебно преследване от страна на египетските власти във връзка с производство по отнемане на имущество съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията

▼B

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Съпруга на г-н Ahmed Abdelaziz Ezz

Дата на раждане: 25.5.1959 г.

Пол: Ж

Лицето е обект на ►C1  съдебно производство ◄ от страна на египетските власти във връзка с присвояване на държавни средства, съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Съпруга на г-н Ahmed Abdelaziz Ezz

Дата на раждане: 9.10.1969 г.

Пол: Ж

Лицето е обект на ►C1  съдебно производство ◄ от страна на египетските власти във връзка с присвояване на държавни средства, съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Бивш министър на жилищната политика, обществените комунални услуги и градоустройството

Дата на раждане: 16.5.1945 г.

Пол: М

Лицето е обект на ►C1  съдебно производство ◄ от страна на египетските власти във връзка с присвояване на държавни средства, съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Съпруга на г-н Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Дата на раждане: 3.6.1956 г.

Пол: Ж

Лицето е обект на ►C1  съдебно производство ◄ от страна на египетските власти във връзка с присвояване на държавни средства, съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията

▼M8 —————

▼B

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Бивш министър на туризма

Дата на раждане: 20.2.1959 г.

Пол: М

Лицето е обект на ►C1  съдебно производство ◄ от страна на египетските власти във връзка с присвояване на държавни средства, съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията

▼M7 —————

▼B

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Бивш министър на вътрешните работи

Дата на раждане: 1.3.1938 г.

Пол: М

Лицето е обект на ►C1  съдебно производство ◄ от страна на египетските власти във връзка с присвояване на държавни средства, съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Съпруга на г-н Habib Ibrahim Eladli

Дата на раждане: 23.1.1963 г.

Пол: Ж

Лицето е обект на ►C1  съдебно производство ◄ от страна на египетските власти във връзка с присвояване на държавни средства, съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията