02010R0333 — BG — 26.05.2022 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 333/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2010 година

за разрешаване на нова употреба на Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) като фуражна добавка при отбити прасенца (притежател на разрешението Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, представлявано в Европейския съюз от Pen & Tec Consulting S.L.U.)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 102, 23.4.2010, p.19)

Отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/703 на Комисията от 5 май 2022 година

L 132

5

6.5.2022

 
На следната връзка можете да намерите последната консолидирана версия преди отмяната:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02010R0333-20200224