2010R0037 — BG — 10.04.2013 — 008.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 37/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2009 година

относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 015, 20.1.2010, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 758/2010 НА КОМИСИЯТА от 24 август 2010 година

  L 223

37

25.8.2010

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 759/2010 НА КОМИСИЯТА от 24 август 2010 година

  L 223

39

25.8.2010

 M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 761/2010 НА КОМИСИЯТА от 25 август 2010 година

  L 224

1

26.8.2010

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 890/2010 НА КОМИСИЯТА от 8 октомври 2010 година

  L 266

1

9.10.2010

 M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 914/2010 НА КОМИСИЯТА от 12 октомври 2010 година

  L 269

5

13.10.2010

 M6

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 362/2011 НА КОМИСИЯТА от 13 април 2011 година

  L 100

26

14.4.2011

►M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 363/2011 НА КОМИСИЯТА от 13 април 2011 година

  L 100

28

14.4.2011

►M8

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 84/2012 НА КОМИСИЯТА от 1 февруари 2012 година

  L 30

1

2.2.2012

►M9

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 85/2012 НА КОМИСИЯТА от 1 февруари 2012 година

  L 30

4

2.2.2012

►M10

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 86/2012 НА КОМИСИЯТА от 1 февруари 2012 година

  L 30

6

2.2.2012

►M11

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 107/2012 НА КОМИСИЯТА от 8 февруари 2012 година

  L 36

25

9.2.2012

►M12

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 122/2012 НА КОМИСИЯТА от 13 февруари 2012 година

  L 40

2

14.2.2012

►M13

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 123/2012 НА КОМИСИЯТА от 13 февруари 2012 година

  L 40

4

14.2.2012

►M14

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 201/2012 НА КОМИСИЯТА от 8 март 2012 година

  L 71

37

9.3.2012

►M15

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 202/2012 НА КОМИСИЯТА от 8 март 2012 година

  L 71

40

9.3.2012

►M16

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 221/2012 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2012 година

  L 75

7

15.3.2012

►M17

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 222/2012 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2012 година

  L 75

10

15.3.2012

►M18

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 436/2012 НА КОМИСИЯТА от 23 май 2012 година

  L 134

10

24.5.2012

►M19

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 466/2012 НА КОМИСИЯТА от 1 юни 2012 година

  L 143

2

2.6.2012

►M20

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1161/2012 НА КОМИСИЯТА от 7 декември 2012 година

  L 336

14

8.12.2012

►M21

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1186/2012 НА КОМИСИЯТА от 11 декември 2012 година

  L 338

20

12.12.2012

►M22

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1191/2012 НА КОМИСИЯТА от 12 декември 2012 година

  L 340

35

13.12.2012

►M23

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 59/2013 НА КОМИСИЯТА от 23 януари 2013 година

  L 21

21

24.1.2013

►M24

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 115/2013 НА КОМИСИЯТА от 8 февруари 2013 година

  L 38

11

9.2.2013

►M25

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 116/2013 НА КОМИСИЯТА от 8 февруари 2013 година

  L 38

14

9.2.2013


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 293, 11.11.2010,  72  (37/2010)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 37/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2009 година

относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход

(текст от значение за ЕИП)ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ), и по-специално член 27, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел защита на общественото здраве фармакологичноактивните субстанции са класифицирани въз основа на научната оценка на тяхната безопасност в четири приложения към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета от 26 юни 1990 г. относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход ( 2 ). В приложение I са включени фармакологичноактивни субстанции, за които са определени максимално допустими граници на остатъчни вещества, в приложение II — субстанции, които не подлежат на определяне на максимално допустими граници на остатъчни вещества, в приложение III — фармакологичноактивни субстанции, за които са определени временни максимално допустими граници на остатъчни вещества, и в приложение IV — субстанции, за които не може да се определи никаква максимално допустима граница на остатъчни вещества, тъй като остатъчните количества от тези вещества, независимо от нивото на пределната им стойност, представляват опасност за здравето на човека.

(2)

С цел опростяване е необходимо тези фармакологичноактивни субстанции и тяхната класификация относно максимално допустимите стойности на остатъчни количества да бъдат включени в регламент на Комисията. Тъй като тази класификация следва класификацията, предвидена в Регламент (ЕО) № 470/2009, класификацията следва да бъде отчитана и по отношение на възможността тези фармакологичноактивни субстанции да бъдат прилагани на животни, отглеждани за производство на храни.

(3)

Наличната информация относно терапевтичната класификация на фармакологичноактивните субстанции, която се съдържа в приложенията към Регламент (ЕИО) № 2377/90, следва да бъде включена в колона за терапевтичната класификация на субстанциите.

(4)

С цел по-лесно използване всички фармакологичноактивни субстанции следва да бъдат изброени в едно приложение по азбучен ред. С цел яснота следва да бъдат създадени две отделни таблици: една за разрешените субстанции, изброени в приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90, и една за забранените субстанции, изброени в приложение IV към посочения регламент.

(5)

Временните максимално допустими граници на остатъчни вещества за фармакологичноактивни субстанции, посочени в приложение III към Регламент (ЕИО) № 2377/90, чийто срок на прилагане е изтекъл, не следва да се включват в настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по ветеринарномедицинските продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества са посочени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Фармакологичноактивни субстанции и класификация на същите по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества (МДСОК)Таблица 1

Разрешени субстанции

Фармакологичноактивна субстанция

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДСОК

Прицелни тъкани

Други разпоредби

(в съответствие с член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 470/2009)

Терапевтична класификация

Абамектин

Авермектин В1а

Говеда

10 μg/kg

20 μg/kg

Мазнина

Черен дроб

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендо- и ектопаразити

Овце

20 μg/kg

50 μg/kg

25 μg/kg

20 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

Авиламицин

Дихлороизоевернинова киселина

Свине, птици, зайци

50 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

За свине и птици тази МДСОК се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Аденозин и неговите 5′-моно, 5′-ди- и 5′-трифосфати

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Азагли-нафарелин

НЕПРИЛОЖИМО

Риби от сем. Salmonidae

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Да не се прилага при риби, от които се добива хайвер, предназначен за консумация от човека.

НЯМА ВПИСВАНЕ

▼M18

Азаметифос

НЕПРИЛОЖИМО

Риби

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ектопаразити

▼B

Азаперон

Сумарно азаперон и азаперол

Свине

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Мускул

Кожа и мазнина

Черен дроб

Бъбрек

НЯМА ВПИСВАНЕ

Лекарствени средства, действащи върху нервната система/лекарствени средства, действащи върху централната нервна система

Аланин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Алантоин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Албендазол

Сумарно следните вещества: албендазол сулфоксид, албендазол сулфон, и албендазол 2-аминосулфон, изразени като албендазол

Всички преживни животни

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити

Албендазолов оксид

Сумарно албендазолов оксид, албендазолсулфон и албендазол 2-аминосулфон, изразен като албендазол

Говеда, овце

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити

Алкохоли в състава на ланолин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

▼M9

Алтреногест

Алтреногест

Свине

4 μg/kg

Кожа и мазнина

Само за зоотехническа употреба и съгласно разпоредбите на Директива 96/22/ЕО

Вещества с въздействие върху репродуктивната система

2 μg/kg

Черен дроб

Еднокопитни животни

4 μg/kg

Мазнина

4 μg/kg

Черен дроб

▼B

Алуминиев дистеарат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Алуминиев моностеарат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Алуминиев салицилат, алкален

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба. Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

 

Всички видове, отглеждани за производство на храни, с изключение на риба

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Алуминиев тристеарат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Алуминиев фосфат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Алуминиев хидроксид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Алуминиев хидроксиден ацетат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Алфакалцидол

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за крави родилки

НЯМА ВПИСВАНЕ

Алфапростол

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, свине, зайци, еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Алфациперметрин

Циперметрин (сумарно изомери)

Говеда, овце

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

За мляко да се съблюдават допълнителните разпоредби на Директива 98/82/ЕО на Комисията.

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ектопаразити

2-аминоетанол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

2-аминоетанол глюкоронат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

2-аминоетилов дихидрогенфосфат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Амитраз

Сумарно амитраз и всички метаболити, съдържащи частта 2,4 диметиланилин, изразени като амитраз

Говеда

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ектопаразити

Овце

400 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

Кози

200 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

Свине

400 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Кожа и мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Пчели

200 μg/kg

Мед

Амоксицилин

Амоксицилин

Всички видове, отглеждани за производство на храни

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за мазнини, черен дроб и бъбреци не се прилагат за рибите.

За свине и птици МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Амониев лаурил сулфат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Амониев сулфат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Амониев хлорид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Ампицилин

Ампицилин

Всички видове, отглеждани за производство на храни

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за мазнини, черен дроб и бъбреци не се прилагат за рибите.

За свине и птици МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Ампролиум

НЕПРИЛОЖИМО

Птици

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Апрамицин

Апрамицин

Говеда

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

10 000 μg/kg

20 000 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

НЕПРИЛОЖИМО

Овце, свине, кокошки, зайци

Не се изисква МДСОК.

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба.

Да не се използва при животни, от които се добиват мляко или яйца, предназначени за консумация от човека.

Аргинин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Аспарагин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Аспарагинова киселина

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Атропин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Ацетат флугестон

Ацетат флугестон

Овце, кози

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

1 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

Само за вагинално приложение със зоотехнически цели

Средства, действащи върху репродуктивната система

Ацетилметионин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Ацетилсалицилова киселина

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни, с изключение на риба

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Да не се използва при животни, от които се добиват мляко или яйца, предназначени за консумация от човека.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Ацетилсалицилова киселина DL-лизин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни, с изключение на риба

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Да не се използва при животни, от които се добиват мляко или яйца, предназначени за консумация от човека.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Ацетилцистеин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Бакилопирим

Бакилопирим

Говеда

10 μg/kg

300 μg/kg

150 μg/kg

30 μg/kg

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

НЯМА ВПИСВАНЕ

Антиинфекциозни средства/химиотерапевтици

Свине

40 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Кожа и мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Бариев селенат

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, овце

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Бацитрацин

Сумарно бацитрацин А, бацитрацин В и бацитрацин С

Говеда

100 μg/kg

Мляко

НЯМА ВПИСВАНЕ

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Зайци

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда

С изключение на мляко, МДСОК за останалите тъкани не се изисква.

НЕПРИЛОЖИМО

Само за интрамамарно приложение при лактиращи крави.

Беклометазон дипропионат

НЕПРИЛОЖИМО

Еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за инхалации.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Бензалкониев хлорид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за прилагане като ексципиент в концентрации до 0,05 %.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Бензил р-хидроксибензоат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Бензилалкохол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

За прилагане като ексципиент

НЯМА ВПИСВАНЕ

Бензилбензоат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Бензилпеницилин

Бензилпеницилин

Всички видове, отглеждани за производство на храни

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за мазнини, черен дроб и бъбреци не се прилагат за рибите.

За свине и птици МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Бензокаин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за прилагане като локален анестетик.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Риби от сем. Salmonidae

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

Бетаин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Бетаинов глюкоронат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Бетаметазон

Бетаметазон

Говеда, свине

0,75 μg/kg

2,0 μg/kg

0,75 μg/kg

Мускул

Черен дроб

Бъбрек

НЯМА ВПИСВАНЕ

Кортикоиди/глюкокортикоиди

Говеда

0,3 μg/kg

Мляко

Биотин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Бисмутов оксикарбонат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Бисмутова основна сол на азотната киселина

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Говеда

Само за интрамамарно приложение.

Бисмутова основна сол на галовата киселина

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Бисмутова основна сол на салициловата киселина

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Битуминосулфонати, амониеви и натриеви соли

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Борна киселина и борати

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Бромид, натриева сол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Бромид, сол на калия

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Бромхексин

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, свине, птици

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Да не се използва при животни, от които се добиват мляко или яйца, предназначени за консумация от човека.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Бронопол

НЕПРИЛОЖИМО

Риба

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Бротизолам

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за терапевтично приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Бузерелин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

n-бутан

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

n-бутанол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

За прилагане като ексципиент.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Бутафосфан

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за интравенозно приложение

НЯМА ВПИСВАНЕ

Бутил 4-хидроксибензоат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Бутилскополамин бромид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Буторфанолов тартарат

НЕПРИЛОЖИМО

Еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за интравенозно приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Валин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

▼M1

Валнемулин

Валнемулин

Свине, зайци

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Мускул

Черен дроб

Бъбрек

НЯМА ВПИСВАНЕ

Антиинфекциозни средства/антибиотици

▼B

Ведапрофен

Ведапрофен

Еднокопитни животни

50 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противовъзпалителни средства/нестероидни противовъзпалителни средства

Ветрабутинов хидрохлорид

НЕПРИЛОЖИМО

Свине

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

L-винена киселина и нейните моно- и двуосновни натриеви, калиеви и калциеви соли

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

За прилагане като ексципиент.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Винкамин

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за прилагане при новородени животни.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Витамин D

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Витамин А

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Витамин В 1

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Витамин В 2

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Витамин В 12

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Витамин В 3

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Витамин В 5

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Витамин В 6

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Витамин Е

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Водороден пероксид (прекис)

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Гамитромицин

Гамитромицин

Говеда

20 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Гваякол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Гел от алое вера и екстракт от целите листа на алое вера

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Гентамицин

Сумарно гентамицин С1, гентамицин С1а, гентамицин С2 и гентамицин С2а

Говеда, свине

50 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

750 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

За свине МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Говеда

100 μg/kg

Мляко

Глицерол (глицерин) формал

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Глицин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Глутамин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Глутаминова киселина

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Глутаралдехид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Гонадотропин освобождаващ хормон

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Гуанозин и неговите 5′-моно, 5′-ди, 5′-трифосфати

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Данофлоксацин

Данофлоксацин

Говеда, овце, кози, птици

200 μg/kg

100 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за мазнини, черен дроб и бъбреци не се прилагат за рибите.

За свине МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

За птици МДСОК мазнина се отнасят за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Всички останали видове, отглеждани за производство на храни

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Говеда, овце, кози

30 μg/kg

Мляко

Двуманганов триоксид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Двумеден оксид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Дезлорелин ацетат

НЕПРИЛОЖИМО

Еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Декокинат

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, овце

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба. Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Дексаметазон

Дексаметазон

Говеда, кози, свине, еднокопитни животни

0,75 μg/kg

2 μg/kg

0,75 μg/kg

Мускул

Черен дроб

Бъбрек

НЯМА ВПИСВАНЕ

Кортикоиди/глюкокортикоиди

Говеда, кози

0,3 μg/kg

Мляко

Декспантенол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Делтаметрин

Делтаметрин

Всички преживни животни

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ектопаразити

Риба

10 μg/kg

Мускул и кожа в естествени пропорции

Дембрексин

НЕПРИЛОЖИМО

Еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Денаверин хидрохлорид

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

▼M4

Дерквантел

Дерквантел

Животни от рода на овцете

2 μg/kg

Мускул

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити

40 μg/kg

Мазнина

20 μg/kg

Черен дроб

5 μg/kg

Бъбрек

▼B

Детомидин

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за терапевтично приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Диазинон

Диазинон

Говеда, овце, кози, свине

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

За свине МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ектопаразити

Говеда, овце, кози

20 μg/kg

Мляко

Диетил фталат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Диетиленгликолмоноетилов етер

НЕПРИЛОЖИМО

Всички преживни животни и свине

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Диетилсебацат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

2 3,5-дийодо-L-тирозин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

▼M24

Диклазурил

НЕПРИЛОЖИМО

Всички преживни животни, свине

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Домашни птици

500 μg/kg

Мускул

Да не се употребява при животни, от които се добиват яйца за консумация от човека

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу протозои

500 μg/kg

Кожа и мазнина в естествени пропорции

1 500 μg/kg

Черен дроб

1 000 μg/kg

Бъбрек

▼B

Диклоксацилин

Диклоксацилин

Всички видове, отглеждани за производство на храни

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за мазнини, черен дроб и бъбреци не се прилагат за рибите.

За свине и птици МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Диклофенак

Диклофенак

Говеда

5 μg/kg

1 μg/kg

5 μg/kg

10 μg/kg

0,1 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

За свине МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Противовъзпалителни средства/нестероидни противовъзпалителни средства

Свине

5 μg/kg

1 μg/kg

5 μg/kg

10 μg/kg

Мускул

Кожа и мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Диметикон

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Диметил фталат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Диметилацетамид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Диметилсулфоксид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Динопрост

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Динопрост трометамин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Динопростон

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Дипрофилин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Дифлоксацин

Дифлоксацин

Говеда, овце, кози

400 μg/kg

100 μg/kg

1 400 μg/kg

800 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за мазнини, черен дроб и бъбреци не се прилагат за рибите.

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Свине

400 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

800 μg/kg

Мускул

Кожа и мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Птици

300 μg/kg

400 μg/kg

1 900 μg/kg

600 μg/kg

Мускул

Кожа и мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Всички останали видове, отглеждани за производство на храни

300 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

600 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Дифлубензурон

Дифлубензурон

Риби от сем. Salmonidae

1 000 μg/kg

Мускул и кожа в естествени пропорции

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ектопаразити

Дихидрострептомицин

Дихидрострептомицин

Всички преживни животни, свине, зайци

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

За свине МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Всички преживни животни

200 μg/kg

Мляко

Дицикланил

Сумарно дицикланил и 2,4,6-триамино-пирамидин-5-карбонитрил

Овце

200 μg/kg

150 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ектопаразити

Добавки в храни (субстанции с валиден Е-номер, одобрени като добавки в храни за консумация от човека)

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само субстанции, разрешени като добавки в храни за консумация от човека, с изключение на консервантите, посочени в приложение III, част В от Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Доксапрам

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Доксициклин

Доксициклин

Говеда

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Мускул

Черен дроб

Бъбрек

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Свине, птици

100 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Мускул

Кожа и мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Дорамектин

Дорамектин

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

40 μg/kg

150 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

За свине МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендо- и ектопаразити

Евкалиптол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Екстракт кардамон

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Екстракт от пелин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Емамектин

Емамектин В 1а

Риба

100 μg/kg

Мускул и кожа в естествени пропорции

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендо- и ектопаразити

Енилконазол

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Енрофлоксацин

Сумарно енрофлоксацин и ципрофлоксацин

Говеда, овце, кози

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за мазнини, черен дроб и бъбреци не се прилагат за рибите.

За свине МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Свине, зайци

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Птици

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Мускул

Кожа и мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Всички останали видове, отглеждани за производство на храни

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Епинефрин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

▼M25

Еприномектин

Еприномектин B1a

Говеда

50 μg/kg

Мускул

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендо- и ектопаразити

250 μg/kg

Мазнина

1 500 μg/kg

Черен дроб

300 μg/kg

Бъбрек

20 μg/kg

Мляко

Овце, кози

50 μg/kg

Мускул

Определените за тези животински видове МДСОК са временни. Те се прилагат до 1 юли 2014 г.

250 μg/kg

Мазнина

1 500 μg/kg

Черен дроб

300 μg/kg

Бъбрек

20 μg/kg

Мляко

▼B

Ергометринов малеат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Да се прилага единствено при родилки

НЯМА ВПИСВАНЕ

Еритромицин

Еритромицин А

Всички видове, отглеждани за производство на храни

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

40 μg/kg

150 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

Яйца

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за мазнини, черен дроб и бъбреци не се прилагат за рибите.

За свине и птици МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Етамифилин камсилат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Етамсилат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Етанол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

За прилагане като ексципиент.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Етилендиаминтетраоцетна киселина и соли

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Етиллактат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Етилолеат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Етипростон трометамин

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, свине

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Железен амониев цитрат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Железен глюкохептонат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Железен декстран

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Железен дихлорид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Железен сулфат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Железен фумарат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Жен-шен

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации, съответстващи на тинктурата майка и нейните разредени форми.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Жен-шен, стандартизирани екстракти и препарати от него

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Ивермектин

22, 23-дихидро-авермектин В1а

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

100 μg/kg

100 μg/kg

30 μg/kg

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

За свине МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендо- и ектопаразити

Изобутан

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Изоксуприн

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за терапевтично приложение в съответствие с Директива 96/22/ЕО на Съвета.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Изолевцин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Изопропанол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Изофлуран

НЕПРИЛОЖИМО

Еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за прилагане като анестетик.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Имидокарб

Имидокарб

Говеда

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

50 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу протозои

Овце

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

▼M7

Изоевгенол

Изоевгенол

Риби

6 000 μg/kg

Мускул и кожа в естествени пропорции

Неприложимо

Лекарствени средства, действащи върху нервната система/лекарствени средства, действащи върху централната нервна система

▼B

Инозин и неговите 5′-моно, 5′-ди, 5′-трифосфати

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Инозитол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Йод и йодни неорганични съединения, включително:

— натриев и калиев йодид

— натриев и калиев йодат

— йодофори, в т.ч. поливинилпиролидонов йод

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Йодни органични съединения

— йодоформ

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калиев DL-аспартат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калиев глицерофосфат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калиев глюкуронат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калиев нитрат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калиев селенат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев аспартат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев ацетат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев бензоат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев бороглюконат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев глицерофосфат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев глутамат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев глюконат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев глюконоглюкохептонат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев глюконолактат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев глюкохептонат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев карбасалат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни, с изключение на риба

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Да не се използва при животни, от които се добиват мляко или яйца, предназначени за консумация от човека.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев карбонат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев малат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев оксид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев пантотенат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев пропионат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев силикат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев стеарат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев сулфат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев фосфат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев хидроксид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев хипофосфит

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев хлорид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциев цитрат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Калциеви полифосфати

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Камфор

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за външно приложение

НЯМА ВПИСВАНЕ

Канамицин

Канамицин А

Всички видове, отглеждани за производство на храни, с изключение на риба

100 μg/kg

100 μg/kg

600 μg/kg

2 500 μg/kg

150 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

За свине и птици МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Каразолол

Каразолол

Говеда

5 μg/kg

5 μg/kg

15 μg/kg

15 μg/kg

1 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

НЯМА ВПИСВАНЕ

Лекарствени средства, действащи върху нервната система/лекарствени средства, действащи върху вегетативната нервна система

Свине

5 μg/kg

5 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Мускул

Кожа и мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Карбетоцин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Карнитин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Карпрофен

Сумарно карпрофен и съединението карпрофен глюкурони

Говеда, еднокопитни животни

500 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противовъзпалителни средства/нестероидни противовъзпалителни средства

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда

МДСОК за мляко не се изисква

НЕПРИЛОЖИМО

Кватрезин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

За прилагане само като консервант при концентрации до 0,5 %.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Кетамин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Кетансерин тартарат

НЕПРИЛОЖИМО

Еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Кетопрофен

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, свине, еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Клавуланова киселина

Клавуланова киселина

Говеда, свине

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

400 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

За свине МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Говеда

200 μg/kg

Мляко

Клазурил

НЕПРИЛОЖИМО

Гълъби

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Кленбутерол хидрохлорид

Кленбутерол

Говеда,

еднокопитни животни

0,1 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

Мускул

Черен дроб

Бъбрек

НЯМА ВПИСВАНЕ

Лекарствени средства, действащи върху нервната система/лекарствени средства, действащи върху вегетативната нервна система

Говеда

0,05 μg/kg

Мляко

▼M16

Клозантел

Клозантел

Говеда

1 000 μg/kg

Мускул

 

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити

3 000 μg/kg

Мазнина

1 000 μg/kg

Черен дроб

3 000 μg/kg

Бъбрек

Овце

1 500 μg/kg

Мускул

2 000 μg/kg

Мазнина

1 500 μg/kg

Черен дроб

5 000 μg/kg

Бъбрек

Говеда, овце

45 μg/kg

Мляко

Срокът на временните МДСОК изтича на 1 януари 2014 г.

▼B

Клоксацилин

Клоксацилин

Всички видове, отглеждани за производство на храни

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за мазнини, черен дроб и бъбреци не се прилагат за рибите.

За свине и птици МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Клопростенол

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, свине, кози, еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

R-клопростенол

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, свине, кози, еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

▼M19

Клорсулон

Клорсулон

Говеда

35 μg/kg

Мускул

 

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити

100 μg/kg

Черен дроб

200 μg/kg

Бъбрек

16 μg/kg

Мляко

Временните МДСОК за клорсулон се прилагат до 1 януари 2014 г.

▼B

Кобалтов глюконат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Кобалтов дихлорид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Кобалтов карбонат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Кобалтов оксид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Кобалтов сулфат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Кобалтов триоксид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Кокоалкилдиметилови бетаини

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

За прилагане като ексципиент

НЯМА ВПИСВАНЕ

Колистин

Колистин

Всички видове, отглеждани за производство на храни

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

300 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

Яйца

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за мазнини, черен дроб и бъбреци не се прилагат за рибите.

За свине и птици МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Кортикотропин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Кофеин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Ксилазин хидрохлорид

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Кумафос

Кумафос

Пчели

100 μg/kg

Мед

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ектопаразити

▼M10

Лазалоцид

Лазалоцид А

Птици

20 μg/kg

Мускул

НЯМА ВПИСВАНЕ

Антиинфекциозни средства/антибиотици

100 μg/kg

Кожа и мазнина

100 μg/kg

Черен дроб

50 μg/kg

Бъбрек

150 μg/kg

Яйца

Говеда

10 μg/kg

Мускул

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека

20 μg/kg

Мазнина

100 μg/kg

Черен дроб

20 μg/kg

Бъбрек

▼B

Ланолин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Левамизол

Левамизол

Говеда, овце, свине, птици

10 μg/kg

10 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

За свине и птици МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Да не се използва при животни, от които се добиват мляко или яйца, предназначени за консумация от човека.

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити

Левометадон

НЕПРИЛОЖИМО

Еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за интравенозно приложение

НЯМА ВПИСВАНЕ

Левотироксин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Левцин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Лецирелин

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, еднокопитни животни, зайци

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Лецитин, извлечен от червен фасул (Phaseolus vulgaris)

НЕПРИЛОЖИМО

Свине

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Лидокаин

НЕПРИЛОЖИМО

Еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локална и регионална анестезия.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Лизин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Линейни алкилбензолови сулфонови киселини с дължина на алкилната верига от С9 до С13, съдържащи по-малко от 2,5 % вериги с дължина над С13

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, овце

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Линкомицин

Линкомицин

Всички видове, отглеждани за производство на храни

100 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

150 μg/kg

50 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

Яйца

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за мазнини, черен дроб и бъбреци не се прилагат за рибите.

За свине и птици МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Липоева/тиоктинова киселина

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Лобелин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Лупростиол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Лутеинизиращ хормон (естествен LH от всички видове животни и неговите синтетични аналози)

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Магнезиев алуминиев силикат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Магнезиев аспартат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Магнезиев ацетат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Магнезиев глицерофосфат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Магнезиев глутамат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Магнезиев глюконат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Магнезиев карбонат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Магнезиев оксид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Магнезиев оротат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Магнезиев стеарат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Магнезиев сулфат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Магнезиев трисиликат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Магнезиев фосфат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Магнезиев хидроксид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Магнезиев хипофосфит

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Магнезиев хлорид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Магнезиев цитрат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Магнезий

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Манганов глицерофосфат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Манганов глюконат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Манганов карбонат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Манганов оксид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Манганов пидолат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Манганов рибонуклеат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Манганов сулфат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Манганов хлорид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Манитол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Марбофлоксацин

Марбофлоксацин

Говеда, свине

150 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

За свине МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Говеда

75 μg/kg

Мляко

Мебендазол

Сумарно мебендазол метил (5-(1-хидрокси, 1-фенил) метил-1H-бензимидазол-2-у1) карбамат и (2-амино-1H-бензимидазол-5-y1) фенилметанон, изразени като мебендазолови еквиваленти

Овце, кози, еднокопитни животни

60 μg/kg

60 μg/kg

400 μg/kg

60 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити

Меден глюконат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Меден метионат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Меден оксид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Меден сулфат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Меден хептаноат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Меден хлорид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Медроксипрогестеронов ацетат

НЕПРИЛОЖИМО

Овце

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за вагинално приложение за зоотехнически цели.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Мелатонин

НЕПРИЛОЖИМО

Овце, кози

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Мелоксикам

Мелоксикам

Говеда, кози, свине, зайци, еднокопитни животни

20 μg/kg

65 μg/kg

65 μg/kg

Мускул

Черен дроб

Бъбрек

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противовъзпалителни средства/нестероидни противовъзпалителни средства

Говеда, кози

15 μg/kg

Мляко

Менадион

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Менбутон

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, овце, кози, свине, еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Ментол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Мепивакаин

НЕПРИЛОЖИМО

Еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за вътреставно и перидурално приложение като местна упойка

НЯМА ВПИСВАНЕ

Меркаптаминов хидрохлорид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Метамизол

4-метиламиноантипирин

Говеда, свине, еднокопитни животни

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

За свине МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Противовъзпалителни средства/нестероидни противовъзпалителни средства

Говеда

50 μg/kg

Мляко

1-метил-2-пиролидон

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Метилбензоат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Метилникотинат

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

▼M12

Метилпреднизолон

Метил-преднизолон

Говеда

10 μg/kg

Мускул

 

Кортикоиди/глюкокортикоиди

10 μg/kg

Мазнина

10 μg/kg

Черен дроб

10 μg/kg

Бъбрек

2 μg/kg

Мляко

▼B

Метилсалицилат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни, с изключение на риба

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Метионин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Мецилинам

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за интраутеринно приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Миглиол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Минерални въглеводороди, с нисък и висок вискозитет, включително микрокристални восъци, приблизително C10-C60; алифатни, разклонени алифатни и алициклични съединения

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Без ароматни и ненаситени съединения

НЯМА ВПИСВАНЕ

Млечна киселина

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Моксидектин

Моксидектин

Говеда, овце, еднокопитни животни

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендо- и ектопаразити

Говеда, овце

40 μg/kg

Мляко

▼M23

Монензин

Монензин А

Говеда

2 μg/kg

Мускул

НЯМА ВПИСВАНЕ

Антиинфекциозни средства/антибиотици

10 μg/kg

Мазнина

50 μg/kg

Черен дроб

10 μg/kg

Бъбрек

2 μg/kg

Мляко

▼M13

Монепантел

Монепантел-сулфон

Овце Кози

700 μg/kg

Мускул

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити

7 000 μg/kg

Мазнина

5 000 μg/kg

Черен дроб

2 000 μg/kg

Бъбрек

▼B

Монотиоглицерол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Монтанид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Морантел

Сумарно остатъчни вещества, които могат да бъдат хидролизирани до N-метил– 1,3-пропанедиамин и изразени чрез морантелови еквиваленти

Всички преживни животни

100 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити

Мравчена киселина

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натамицин

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натриев 2-метил-2-фенокси-пропаноат

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, свине, кози, еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натриев ацетилсалицилат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни, с изключение на риба

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Да не се използва при животни, от които се добиват мляко или яйца, предназначени за консумация от човека.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натриев бензил 4-хидроксибензоат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натриев бороформиат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натриев бутил 4-хидроксибензоат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натриев глицерофосфат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натриев диоктилсулфосукцинат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натриев дихлороизоцианурат

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, овце, кози

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натриев лаурилсулфат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натриев нитрит

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натриев пиросулфит

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натриев пропионат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

▼M22

Натриев салицилат

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, свине

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

За перорално приложение.

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека

НЯМА ВПИСВАНЕ

Всички видове, отглеждани за производство на храни, с изключение на риба

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

Салицилова киселина

Пуйки

400 μg/kg

2 500 μg/kg

200 μg/kg

150 μg/kg

Мускул

Кожа и мазнина в естествени пропорции

Черен дроб

Бъбрек

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Противовъзпалителни средства/ Нестероидни противовъзпалителни средства

▼B

Натриев селенат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натриев селенит

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натриев стеарат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натриев тиопентал

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за интравенозно приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натриев тиосулфат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натриев тозилхлорамид

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Риба

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за водно балнеолечение.

Натриев формалдехидсулфоксилат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натриев хипофосфит

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натриев хлорид (готварска сол)

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натриев хлорит

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натриев хромгликат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Натриев цетостеарилсулфат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Нафцилин

Нафцилин

Всички преживни животни

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

Само за интрамамарно приложение.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Неомицин (включително фрамицетин)

Неомицин В

Всички видове, отглеждани за производство на храни

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

5 000 μg/kg

1 500 μg/kg

500 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

Яйца

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за мазнини, черен дроб и бъбреци не се прилагат за рибите.

За свине и птици МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Неостигмин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Нетобимин

Сумарно албендазолов оксид, албендазолесулфон и албендазол 2-аминосулфон, изразен като албендазол

Говеда, овце

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

Само за перорална употреба.

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити

Никелов глюконат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Никелов сулфат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Никобоксил

НЕПРИЛОЖИМО

Еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

▼M14

Нитроксинил

Нитроксинил

Животни от рода на едрия рогат добитък, овце

400 μg/kg

Мускул

 

Противопаразитни средства / Средства, действащи срещу ендопаразити

200 μg/kg

Мазнина

20 μg/kg

Черен дроб

400 μg/kg

Бъбрек

20 μg/kg

Мляко

▼B

Новобиоцин

Новобиоцин

Говеда

50 μg/kg

Мляко

Само за интрамамарно приложение.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда

С изключение на мляко, МДСОК за останалите тъкани не се изисква.

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

Нонивамид

НЕПРИЛОЖИМО

Еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение

НЯМА ВПИСВАНЕ

Норгестомет

Норгестомет

Говеда

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,12 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

Само за терапевтични и зоотехнически цели.

Средства, действащи върху репродуктивната система

17β-оестрадиол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за терапевтични и зоотехнически цели.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Оксалова киселина

НЕПРИЛОЖИМО

Пчели

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

Антиинфекциозни средства

Оксацилин

Оксацилин

Всички видове, отглеждани за производство на храни

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за мазнини, черен дроб и бъбреци не се прилагат за рибите.

За свине и птици МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Оксибендазол

Оксибендазол

Свине

100 μg/kg

500 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Мускул

Кожа и мазнина

Черен дроб

Бъбрек

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити

Оксиклозанид

Оксиклозанид

Всички преживни животни

20 μg/kg

20 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити

Окситетрациклин

Сумарно основната субстанция и нейният 4-епимер

Всички видове, отглеждани за производство на храни

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Мускул

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

Яйца

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

►C1  

МДСОК за черен дроб и бъбреци не се прилагат за рибите.

 ◄

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Окситоцин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Оксолинова киселина

Оксолинова киселина

Всички видове, отглеждани за производство на храни

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за мазнини, черен дроб и бъбреци не се прилагат за рибите.

За свине и птици МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Да не се използва при животни, от които се добиват мляко или яйца, предназначени за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Оксфендазол

Сумарно остатъчните вещества, които могат да бъдат извлечени и които могат да бъдат окислени до оксфендазол сулфон

Всички преживни животни, свине, еднокопитни животни

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

За свине МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити

Всички преживни животни

10 μg/kg

Мляко

▼M11

Октенидин дихидрохлорид

Неприложимо

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

Неприложимо

За прилагане само върху кожата

Антиинфекциозни средства/Антисептици

▼B

Олеилолеат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Омепразол

НЕПРИЛОЖИМО

Еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Орготеин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Орнитин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Оротова киселина

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Панкреатин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Папаверин

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за новородени телета.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Папаин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Парацетамол

НЕПРИЛОЖИМО

Свине

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Парконазол

НЕПРИЛОЖИМО

Токачки

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Паромомицин

Паромомицин

Всички видове, отглеждани за производство на храни

500 μg/kg

1 500 μg/kg

1 500 μg/kg

Мускул

Черен дроб

Бъбрек

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за черен дроб и бъбрек не се прилагат за рибите.

Да не се използва при животни, от които се добиват мляко или яйца, предназначени за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Пенетамат

Бензилпеницилин

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

За свине МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Пепсин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Перметрин

Перметрин (сума от изомери)

Говеда

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

За мляко да се съблюдават допълнителните разпоредби на Директива 98/82/ЕО на Комисията.

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ектопаразити

Пероцетна киселина

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Пефорелин

НЕПРИЛОЖИМО

Свине

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Пиперазин

Пиперазин

Свине

400 μg/kg

800 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Мускул

Кожа и мазнина

Черен дроб

Бъбрек

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити

Кокошки

2 000 μg/kg

Яйца

Пиперазинов дехидрохлорид

НЕПРИЛОЖИМО

Кокошки

С изключение на яйца, МДСОК за останалите тъкани не се изисква.

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Пиперонилов бутоксид

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, овце, кози, еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Пирантел (пирантелов ембонат)

НЕПРИЛОЖИМО

Еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Пирлимицин

Пирлимицин

Говеда

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

НЯМА ВПИСВАНЕ

Антиинфекциозни средства/антибиотици

2-пиролидон

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

При парентерални дози до 40 mg на kg живо тегло.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Полиетиленгликол 15 хидроксистеарат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

За прилагане като ексципиент.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Полиетиленгликол 7 глицерилкокоат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Полиетиленгликол стеарати с 8-40 оксиетиленови единици

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

За прилагане като ексципиент.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Полиетиленгликоли (с молекулно тегло от 200 до 10 000)

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Поликрезулен

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Полиоксиетилен сорбитан моноолеат и триолеат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Полиоксил-рициново масло с 30 до 40 единици оксиетилен

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

За прилагане като ексципиент.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Полиоксил-рициново масло, хидрогенерирано, с 40 до 60 единици оксиетилен

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

За прилагане като ексципиент.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Полисорбат 80

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Полисулфатен гликозаминогликан

НЕПРИЛОЖИМО

Еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Полоксален

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Полоксамер

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Празиквантел

НЕПРИЛОЖИМО

Овце

Еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Преднизолон

Преднизолон

Говеда

4 μg/kg

4 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

6 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

НЯМА ВПИСВАНЕ

Кортикоиди/глюкокортикоиди

Преткамид (кротетамид и кропропамид)

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Прогестерон

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, овце, кози, еднокопитни животни (женски)

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за вагинална терапевтична или зоотехническа употреба и съгласно разпоредбите на Директива 96/22/ЕО.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Продукти на окисление от Terebinthinae oleum

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, овце, кози, свине

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Прокаин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Пролин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Пропан

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Пропиленгликол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Рафоксанид

Рафоксанид

Говеда

30 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

40 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити

Овце

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Рибено масло

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Рифаксимин

Рифаксимин

Говеда

60 μg/kg

Мляко

НЯМА ВПИСВАНЕ

Антиинфекциозни средства/антибиотици

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда

С изключение на мляко, МДСОК за останалите тъкани не се изисква.

НЕПРИЛОЖИМО

Само за интрамамарно приложение, с изключение на случаите, когато вимето може да се използва за консумация от човека, и за интраутеринно приложение.

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

Рофимидин

НЕПРИЛОЖИМО

Еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за терапевтично приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Салицилова киселина

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни, с изключение на риба

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Сарафлоксацин

Сарафлоксацин

Кокошки

10 μg/kg

100 μg/kg

Кожа и мазнина

Черен дроб

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Риби от сем. Salmonidae

30 μg/kg

Мускул и кожа в естествени пропорции

Серин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Серотонин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Серумен гонадотропин от бременна кобила

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Солна киселина

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

За прилагане като ексципиент.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Соматосалм

НЕПРИЛОЖИМО

Сьомга

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Сорбитан секвиолеат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Сорбитан триолеат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Спектиномицин

Спектиномицин

Овце

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за мазнини, черен дроб и бъбреци не се прилагат за рибите.

За свине и птици МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Всички останали видове, отглеждани за производство на храни

300 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

Спирамицин

Сумарно спирамицин и неоспирамицин

Говеда

200 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

НЯМА ВПИСВАНЕ

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Кокошки

200 μg/kg

300 μg/kg

400 μg/kg

Мускул

Кожа и мазнина

Черен дроб

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Спирамицин 1

Свине

250 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Мускул

Черен дроб

Бъбрек

НЯМА ВПИСВАНЕ

▼M15

Стимулиращ фактор за пегилирана говежда гранулоцитна колония

Неприложимо

Говеда

Не се изисква МДСОК

Неприложимо

НЯМА ВПИСВАНЕ

Биологичен / Имуномодулатор

▼B

Стрептомицин

Стрептомицин

Всички преживни животни, свине, зайци

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

За свине МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Всички преживни животни

200 μg/kg

Мляко

Стрихнин

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорално приложение в доза до 0,1 mg/kg живо тегло.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Субстанции, използвани в хомеопатични ветеринарномедицински продукти

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Всички субстанции, използвани в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, при условие че тяхната концентрация в продукта не превишава една част към десет хиляди.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Сулфогваякол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Сулфонамиди (всички субстанции от сулфонамидната група)

Основна субстанция

Всички видове, отглеждани за производство на храни

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Общият сбор от остатъчни вещества от всички субстанции от сулфонамидната група не трябва да надвишава 100 μg/кg.

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за мазнини, черен дроб и бъбреци не се прилагат за рибите.

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/химиотерапевтици

Говеда, овце, кози

100 μg/kg

Мляко

Сяра

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Танин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Тау-флувалинат

НЕПРИЛОЖИМО

Пчели

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Теобромин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Теофилин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Терпинхидрат

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, овце, кози, свине

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Тетракаин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за прилагане като анестетик.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Тетрациклин

Сумарно основната субстанция и нейният 4-епимер

Всички видове, отглеждани за производство на храни

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Мускул

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

Яйца

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за черен дроб и бъбрек не се прилагат за рибите.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Тефлубензурон

Тефлубензурон

Риби от сем. Salmonidae

500 μg/kg

Мускул и кожа в естествени пропорции

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ектопаразити

Тиабендазол

Сумарно тиабендазол и 5-хидрокси- тиабендазол

Говеда, кози

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити

Тиамилал

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за интравенозно приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Тиамулин

Сумарно метаболити, които могат да бъдат хидролизирани до 8-α-хидроксимутилин

Свине, зайци

100 μg/kg

500 μg/kg

Мускул

Черен дроб

НЯМА ВПИСВАНЕ

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Кокошки

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Мускул

Кожа и мазнина

Черен дроб

Пуйки

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

Мускул

Кожа и мазнина

Черен дроб

Тиамулин

Кокошки

1 000 μg/kg

Яйца

Тиамфеникол

Тиамфеникол

Всички видове, отглеждани за производство на храни

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за мазнини, черен дроб и бъбреци не се прилагат за рибите.

За свине и птици МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Тиапрост

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, овце, свине, еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Тилвалозин

Сумарно тилвалозин и 3-О-ацетилтилозин

Свине

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Мускул

Кожа и мазнина

Черен дроб

Бъбрек

НЯМА ВПИСВАНЕ

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Птици

50 μg/kg

50 μg/kg

Кожа и мазнина

Черен дроб

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

▼M2

Тилдипирозин

Тилдипирозин

Говеда, кози

400 μg/kg

200 μg/kg

2 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

МДСОК за мускул не се прилагат за мястото на инжектиране, където нивата на остатъчните количества не надхвърлят 11 500 μg/kg.

Временните МДСОК са валидни до 1 януари 2012 г.

Макролид

Свине

1 200 μg/kg

800 μg/kg

5 000 μg/kg

10 000 μg/kg

Мускул

Кожа и мазнина

Черен дроб

Бъбрек

МДСОК за мускул не се прилагат за мястото на инжектиране, където нивата на остатъчните количества не надхвърлят 7 500 μg/kg.

Временните МДСОК са валидни до 1 януари 2012 г.

▼B

Тилмикозин

Тилмикозин

Птици

75 μg/kg

75 μg/kg

1 000 μg/kg

250 μg/kg

Мускул

Кожа и мазнина

Черен дроб

Бъбрек

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за мазнини, черен дроб и бъбреци не се прилагат за рибите.

За свине МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Всички останали видове, отглеждани за производство на храни

50 μg/kg

50 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

50 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

Тилозин

Тилозин А

Всички видове, отглеждани за производство на храни

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

Яйца

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за мазнини, черен дроб и бъбреци не се прилагат за рибите.

За свине и птици МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Тилудронинова киселина (под формата на динатриева сол)

НЕПРИЛОЖИМО

Еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за интравенозно приложение

НЯМА ВПИСВАНЕ

Птици

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за парентерално приложение и за прилагане на птици носачки и птици за разплод.

Тимерфонат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Прилагане само като консервант в многодозови ваксини в концентрация, не по-голяма от 0,02 %.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Тимидин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Тимол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Тиомерсал

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Прилагане само като консервант в многодозови ваксини в концентрация, не по-голяма от 0,02 %

НЯМА ВПИСВАНЕ

Тирозин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Толдимфос

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Толтразурил

Сулфонов толтразурил

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

100 μg/kg

150 μg/kg

500 μg/kg

250 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

За свине МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу протозои

Птици

100 μg/kg

200 μg/kg

600 μg/kg

400 μg/kg

Мускул

Кожа и мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Толфенаминова киселина

Толфенаминова киселина

Говеда, свине

50 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Мускул

Черен дроб

Бъбрек

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противовъзпалителни средства/нестероидни противовъзпалителни средства

Говеда

50 μg/kg

Мляко

Трагакант

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Треонин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Трикаинов мезилат

НЕПРИЛОЖИМО

Риба

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за водно балнеолечение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

▼M17

Триклабендазол

Сумарно остатъчни вещества, които могат да бъдат извлечени и окислени до кетотриклабендазол

Всички преживни животни

225 μg/kg

Мускул

 

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити

100 μg/kg

Мазнина

250 μg/kg

Черен дроб

150 μg/kg

Бъбрек

10 μg/kg

Мляко

Срокът на временните МДСОК изтича на 1 януари 2014 г.

▼B

Триметилфлороглюцинол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Триметоприм

Триметоприм

Еднокопитни животни

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Мазнина

Мускул

Черен дроб

Бъбрек

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за мазнини, черен дроб и бъбреци не се прилагат за рибите.

За свине и птици МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/химиотерапевтици

Всички останали видове, отглеждани за производство на храни

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

Трипсин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Триптофан

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Трихлорметиазид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Тулатромицин

(2R,3S,4R,5R,8R,10 R,11R,12S,13S,14R)-2-етил– 3,4,10,13-тетрахидрокси 3,5,8,10,12,14-хексаметил-11-[[3,4,6-тридеокси-3-(диметиламино)-β-D-ксилохексопиранозил]окси]-1-окса-6-азациклопент-декан-15-тулатромицинови еквиваленти

Говеда

100 μg/kg

3 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Свине

100 μg/kg

3 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Кожа и мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Урея

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Уридин и неговите 5′-моно, 5′-ди, 5′-трифосфати

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Фебантел

Сумарно остатъчните вещества, които могат да бъдат извлечени и които могат да бъдат окислени до оксфендазол сулфон

Всички преживни животни, свине, еднокопитни животни

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

За свине МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити

Всички преживни животни

10 μg/kg

Мляко

▼M20

Фенбендазол

Сумарно остатъчните вещества, които могат да бъдат извлечени и които могат да бъдат окислени до оксфендазол сулфон

Всички видове, отглеждани за производство на храни, с изключение на риба

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

1 300 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

Яйца

За свине и домашни птици МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити

▼B

Фенвалерат

Фенвалерат (сумарно изомерите RR, SS, RS и SR)

Говеда

25 μg/kg

250 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

40 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ектопаразити

Фенилаланин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

▼M8

Феноксиметилпеницилин

Феноксиметилпеницилин

Свине

25 μg/kg

Мускул

НЯМА ВПИСВАНЕ

Антиинфекциозни средства/антибиотици

25 μg/kg

Черен дроб

25 μg/kg

Бъбрек

Птици

25 μg/kg

Мускул

25 μg/kg

Кожа и мазнина

25 μg/kg

Черен дроб

25 μg/kg

Бъбрек

25 μg/kg

Яйца

▼B

Фенол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Фенпипрамидов хидрохлорид

НЕПРИЛОЖИМО

Еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за интравенозно приложение

НЯМА ВПИСВАНЕ

Фертирелин ацетат

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Фирококсиб

Фирококсиб

Еднокопитни животни

10 μg/kg

15 μg/kg

60 μg/kg

10 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противовъзпалителни средства/нестероидни противовъзпалителни средства

Фитоменадион

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Флороглицин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Флорфеникол

Сумарно флорфеникол и неговите метаболити, измерени като флорфениколамин

Говеда, овце, кози

200 μg/kg

3 000 μg/kg

300 μg/kg

Мускул

Черен дроб

Бъбрек

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Свине

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

500 μg/kg

Мускул

Кожа и мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Птици

100 μg/kg

200 μg/kg

2 500 μg/kg

750 μg/kg

Мускул

Кожа и мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Риба

1 000 μg/kg

Мускул и кожа в естествени пропорции

Всички останали видове, отглеждани за производство на храни

100 μg/kg

200 μg/kg

2 000 μg/kg

300 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Флуазурон

Флуазурон

Говеда

200 μg/kg

7 000 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ектопаразити

Флубендазол

Сумарно флубендазол и (2-амино 1Н-бензимидазол-5-yl) (4флорофенил) метанон

Птици, свине

50 μg/kg

50 μg/kg

400 μg/kg

300 μg/kg

Мускул

Кожа и мазнина

Черен дроб

Бъбрек

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ендопаразити

Флубендазол

Птици

400 μg/kg

Яйца

Флумекин

Флумекин

Говеда, овце, кози, свине

200 μg/kg

300 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

За свине МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Да не се прилага при животни, от които се добиват яйца, предназначени за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Говеда, овце, кози

50 μg/kg

Мляко

Птици

400 μg/kg

250 μg/kg

800 μg/kg

1 000 μg/kg

Мускул

Кожа и мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Риба

600 μg/kg

Мускул и кожа в естествени пропорции

Всички останали видове, отглеждани за производство на храни

200 μg/kg

250 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Флуметрин

Флуметрин (сумарно транс-Z изомери)

Говеда

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ектопаразити

Овце

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека

НЕПРИЛОЖИМО

Пчели

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

Флуниксин

Флуниксин

Говеда

20 μg/kg

30 μg/kg

300 μg/kg

100 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

НЯМА ВПИСВАНЕ

Противовъзпалителни средства/нестероидни противовъзпалителни средства

Свине

50 μg/kg

10 μg/kg

200 μg/kg

30 μg/kg

Мускул

Кожа и мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Еднокопитни животни

10 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

5-хидроксифлуниксин

Говеда

40 μg/kg

Мляко

▼M21

Фоксим

Фоксим

Всички видове, отглеждани за производство на храни, с изключение на риба

25 μg/kg

550 μg/kg

50 μg/kg

30 μg/kg

60 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Яйца

За свине и птици МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ектопаразити

▼B

Фолиева киселина

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Фоликулостимулиращ хормон (естествен FSH от всички видове животни и неговите синтетични аналози)

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Формалдехид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Фуросемид

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за интравенозно приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Халофугинон

Халофугинон

Говеда

10 μg/kg

25 μg/kg

30 μg/kg

30 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу протозои

Хексетидин

НЕПРИЛОЖИМО

Еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Хепарин и солите му

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Хептаминол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Хесперидин

НЕПРИЛОЖИМО

Еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Хесперидин метилхалкон

НЕПРИЛОЖИМО

Еднокопитни животни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Хиалуронова киселина

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Хидрокортизон

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Хидроксиетилсалицилат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни, с изключение на риба

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

8-хидроксихинолин (оксин)

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение при новородени животни

НЯМА ВПИСВАНЕ

Хидрохлортиазид

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Химотрипсин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Хистидин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Хлормадинон

Хлормадинон

Говеда

4 μg/kg

2 μg/kg

2,5 μg/kg

Мазнина

Черен дроб

Мляко

Само за зоотехническа употреба.

Средства, действащи върху репродуктивната система

Хлорокрезол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Хлортетрациклин

Сумарно основната субстанция и нейният 4-епимер

Всички видове, отглеждани за производство на храни

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Мускул

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

Яйца

За рибите МДСОК за мускул се отнася до „мускул и кожа в естествени пропорции“.

МДСОК за черен дроб и бъбрек не се прилагат за рибите.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Хлорфенамин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Хлорхексидин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Холин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Цетостеарилов алкохол

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Цетримид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Цефазолин

Цефазолин

Говеда, овце, кози

50 μg/kg

Мляко

НЯМА ВПИСВАНЕ

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Цефалексин

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, овце, кози

С изключение на мляко, МДСОК за останалите тъкани не се изисква.

НЕПРИЛОЖИМО

Само за интрамамарно приложение, с изключение на случаите, когато вимето може да се използва за консумация от човека.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Цефалексин

Говеда

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

1 000 μg/kg

100 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

НЯМА ВПИСВАНЕ

Цефалониум

Цефалониум

Говеда

20 μg/kg

Мляко

Само за интрамамарно приложение и за офталмологично лечение.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Цефапирин

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда

С изключение на мляко, МДСОК за останалите тъкани не се изисква.

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Сумарно цефапирин и дезацетилцефапирин

Говеда

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Мускул

Мазнина

Бъбрек

Мляко

Цефацетрил

Цефацетрил

Говеда

125 μg/kg

Мляко

Само за интрамамарно приложение.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Цефквином

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда

С изключение на мляко, МДСОК за останалите тъкани не се изисква.

НЕПРИЛОЖИМО

За свине МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Цефквином

Говеда, свине, еднокопитни животни

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Цефоперазон

Цефоперазон

Говеда

20 μg/kg

Мляко

Само за интрамамарно приложение при лактиращи крави.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Говеда

50 μg/kg

Мляко

Цефтиофур

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда

С изключение на мляко, МДСОК за останалите тъкани не се изисква.

НЕПРИЛОЖИМО

За свине МДСОК за мазнина се отнася за „кожа и мазнина в естествени пропорции“.

Антиинфекциозни средства/антибиотици

Сумарно всички остатъчни вещества, запазващи беталактамната структура, изразени като десфуроилцефтиофур

Всички видове бозайници, отглеждани за производство на храни

1 000 μg/kg

2 000 μg/kg

2 000 μg/kg

6 000 μg/kg

100 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

Цинков аспартат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Цинков ацетат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Цинков глюконат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Цинков оксид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Цинков олеат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Цинков стеарат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Цинков сулфат

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Цинков хлорид

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Циперметрин

Циперметрин (сумарно изомери)

Всички преживни животни

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

За мляко да се съблюдават допълнителните разпоредби на Директива 98/82/ЕО на Комисията.

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ектопаразити

Циромазин

Циромазин

Риби от сем. Salmonidae

50 μg/kg

Мускул и кожа в естествени пропорции

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ектопаразити

Овце

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Цистеин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Цитидин и неговите 5′-моно, 5′-ди и 5′-трифосфати

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Цитрулин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Цифлутрин

Цифлутрин (сумарно изомери)

Говеда, кози

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Мускул

Мазнина

Черен дроб

Бъбрек

Мляко

За млякото да се съблюдават допълнителните разпоредби на Директива 94/29/ЕО на Съвета.

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ектопаразити

Цихалотрин

Цихалотрин (сумарно изомери)

Говеда

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Мазнина

Бъбрек

Мляко

За млякото да се съблюдават допълнителните разпоредби на Директива 94/29/ЕО на Съвета.

Противопаразитни средства/средства, действащи срещу ектопаразити

Човешки климактериен пикочен гонадотропин

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Човешки хорион гонадотропин

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Човешки хорион гонадотропин (естествен HCG и неговите синтетични аналози)

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Ябълчена киселина

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

За прилагане като ексципиент.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Adonis vernalis

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея при концентрации в продуктите, които да не надвишават една процентна част.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Aesculus hippocastanum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации в продуктите, които не надвишават една десета част.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Agnus castus

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации, съответстващи на тинктурата майка и нейните разредени форми.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Ailanthus altissima

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации, съответстващи на тинктурата майка и нейните разредени форми.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Allium cepa

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации, съответстващи на тинктурата майка и нейните разредени форми.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Aloes от Барбадос и от Кап, техните стандартизирани сухи екстракти и препарати от тях

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Angelicae radix aetheroleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Anisi aetheroleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Anisi stellati fructus, стандартизирани екстракти и препарати от него

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Apocynum cannabinum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея при концентрации в продуктите, които да не надвишават една процентна част. Само за перорална употреба.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Aqua levici

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Arnica montana (arnicae flos и arnicae planta tota)

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Arnicae radix

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации в продуктите, които не превишават една десета част.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Artemisia abrotanum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за използване в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации, съответстващи на тинктурата майка и нейните разредени форми.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Atropa belladonna

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея при концентрации в продуктите, които да не надвишават една процентна част.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Balsamum peruvianum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Bellis perennis

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации, съответстващи на тинктурата майка и нейните разредени форми.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Boldo folium

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Calendula officinalis

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации в продуктите, които не превишават една десета част.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Calendulae flos

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Camphora

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея при концентрации в продуктите, които не надвишават една процентна част.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Capsici fructus acer

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Cardiospermum halicacabum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации, съответстващи на тинктурата майка и нейните разредени форми.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Carlinae radix

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Carvi aetheroleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Caryophylli aetheroleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Centellae asiaticae extractum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Chrysanthemi cinerariifolii flos

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение

НЯМА ВПИСВАНЕ

Cimicifugae racemosae rhizoma

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Cinchonae cortex, стандартизирани екстракти и препарати от него

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Cinnamomi cassiae aetheroleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Cinnamomi ceylanici aetheroleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Cinnamoni cassiae cortex, стандартизирани екстракти и препарати от него

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Cinnamoni ceylanici cortex, стандартизирани екстракти и препарати от него

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Citri aetheroleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Citronellae aetheroleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Condurango cortex, стандартизирани екстракти и препарати от него

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Convallaria majalis

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея при концентрации в продуктите, които да не надвишават една хилядна част.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Coriandri aetheroleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Crataegus

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации, съответстващи на тинктурата майка и нейните разредени форми.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Cupressi aetheroleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

D-Phe6-LHRH

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Echinacea

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации, съответстващи на тинктурата майка и нейните разредени форми. Само за локално приложение.

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации в продуктите, които не превишават една десета част.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Echinacea purpurea

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение

НЯМА ВПИСВАНЕ

Eucalypti aetheroleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Eucalyptus globulus

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации, съответстващи на тинктурата майка и нейните разредени форми.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Euphrasia officinalis

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации, съответстващи на тинктурата майка и нейните разредени форми.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Foeniculi aetheroleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Frangulae cortex, стандартизирани екстракти и препарати от него

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Gentinae radix, стандартизирани екстракти и препарати от него

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Ginkgo biloba

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея при концентрации в продуктите, които да не надвишават една хилядна част.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Hamamelis virginiana

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации в продуктите, които не надвишават една десета част.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Harpagophytum procumbens

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации, съответстващи на тинктурата майка и нейните разредени форми.

Harunga madagascariensis

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея при концентрации в продуктите, които да не надвишават една хилядна част.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Hippocastani semen

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Hyperici oleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Hypericum perforatum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации, съответстващи на тинктурата майка и нейните разредени форми.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Juniperi fructus

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Lachnanthes tinctoria

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея при концентрации в продуктите, които да не надвишават една хилядна част.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Lauri folii aetheroleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Lauri fructus

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Lavandulae aetheroleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Lespedeza capitata

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Lini oleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Lobaria pulmonaria

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации, съответстващи на тинктурата майка и нейните разредени форми.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Majoranae herba

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Matricaria recutita и препарати от нея

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Matricariae flos

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Medicago sativa extractum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Melissae aetheroleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Melissae folium

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Menthae arvensis aetheroleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Menthae piperitae aetheroleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Millefolii herba

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Myristicae aetheroleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за прилагане при новородени животни.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Okoubaka aubrevillei

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации, съответстващи на тинктурата майка и нейните разредени форми.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Phytolacca americana

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея при концентрации в продуктите, които да не надвишават една хилядна част.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Piceae turiones recentes extractum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Prunus laurocerasus

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея при концентрации в продуктите, които да не надвишават една хилядна част.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Pyrethrum екстракт

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Quercus cortex

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Quillaia saponins

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Rhei radix — стандартизирани екстракти и препарати от него

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Ricini oleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

За прилагане като ексципиент.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Rosmarini aetheroleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Rosmarini folium

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Ruscus aculeatus

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Ruta graveolens

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея при концентрации в продуктите, които да не надвишават една хилядна част.

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Salviae folium

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Sambuci flos

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Selenicereus grandiflorus

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея при концентрации в продуктите, които да не надвишават една процентна част.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Serenoa repens

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за използване в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации, съответстващи на тинктурата майка и нейните разредени форми.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Silybum marianum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за използване в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации, съответстващи на тинктурата майка и нейните разредени форми.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Sinapis nigrae semen

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Solidago virgaurea

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за използване в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации, съответстващи на тинктурата майка и нейните разредени форми.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Strychni semen

НЕПРИЛОЖИМО

Говеда, овце, кози

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за перорална употреба, до равностойността на 0,1 mg стрихнин на kg живо тегло.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Symphyti radix

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение върху здрава кожа

НЯМА ВПИСВАНЕ

Syzygium cumini

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за използване в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации, съответстващи на тинктурата майка и нейните разредени форми.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Terebinthinae aetheroleum rectificatum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Terebinthinae laricina

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за локално приложение.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Thuja occidentalis

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея при концентрации в продуктите, които да не надвишават една процентна част.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Thymi aetheroleum

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Tiliae flos

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Turnera diffusa

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за използване в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации, съответстващи на тинктурата майка и нейните разредени форми.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Urginea maritima

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея при концентрации в продуктите, които да не надвишават една процентна част. Само за перорална употреба.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Urticae herba

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

НЯМА ВПИСВАНЕ

НЯМА ВПИСВАНЕ

Virola sebifera

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за употреба в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея при концентрации в продуктите, които да не надвишават една хилядна част.

НЯМА ВПИСВАНЕ

Viscum album

НЕПРИЛОЖИМО

Всички видове, отглеждани за производство на храни

Не се изисква МДСОК

НЕПРИЛОЖИМО

Само за използване в хомеопатичните ветеринарномедицински продукти, приготвени съгласно изискванията на хомеопатичната фармакопея, при концентрации, съответстващи на тинктурата майка и нейните разредени форми.

НЯМА ВПИСВАНЕТаблица 2

Забранени субстанции

Фармакологичноактивна(и) субстанция(и)

МДСОК

Aristolochia spp. и приготвените от тях средства

МДСОК не могат да бъдат определени

Хлорамфеникол

МДСОК не могат да бъдат определени

Хлороформ

МДСОК не могат да бъдат определени

Хлорпромазин

МДСОК не могат да бъдат определени

Колхицин

МДСОК не могат да бъдат определени

Дапсон

МДСОК не могат да бъдат определени

Диметридазол

МДСОК не могат да бъдат определени

Метронидазол

МДСОК не могат да бъдат определени

Нитрофуранови производни (включително фуразолидон)

МДСОК не могат да бъдат определени

Ронидазол

МДСОК не могат да бъдат определени( 1 ) ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11.

( 2 ) ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 1.