02010L0075 — BG — 06.01.2011 — 000.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА 2010/75/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 24 ноември 2010 година

относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)

(преработена)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 334, 17.12.2010 г., стp. 17)


Поправена със:

►C1

Поправка, ОВ L 158, 19.6.2012, стp.  25 (2010/75/ЕС)
▼B

ДИРЕКТИВА 2010/75/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 24 ноември 2010 година

относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)

(преработена)

(текст от значение за ЕИП)ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Настоящата директива установява правила за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, произтичащо от промишлени дейности.

Тя установява също така правила, предназначени да предотвратят или - в случаите, когато това е практически неосъществимо, да намалят емисиите във въздуха, водите и земята и да предотвратят генерирането на отпадъци, с цел постигането на висока степен на опазване на околната среда като цяло.

Член 2

Приложно поле

1.  Настоящата директива се прилага за промишлените дейности, водещи до замърсяване, които са посочени в глави II—VI.

2.  Настоящата директива не се прилага за научноизследователски и развойни дейности или за изпитване на нови продукти и процеси.

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1. „вещество“ означава всеки химичен елемент и неговите съединения, с изключение на следните вещества:

а) радиоактивните вещества по смисъла на член 1 от Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение ( 20 );

б) генетично модифицираните микроорганизми по смисъла на член 2, буква б) от Директива 2009/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия ( 21 );

в) генетично модифицираните организми по смисъла на член 2, точка 2 от Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда ( 22 );

2. „замърсяване“ означава всяко пряко или косвено постъпване във въздуха, водите или земята на вещества, вибрации, топлинни лъчения или шумове в резултат от човешка дейност, които могат да окажат вредно въздействие върху човешкото здраве или качеството на околната среда, да предизвикат увреждане на материалните блага, да ограничат или предотвратят възможностите за използване на полезните качества на околната среда и останалите нейни законосъобразни ползвания;

3. „инсталация“ означава всяко неподвижно техническо съоръжение, в което се извършват една или повече от посочените в приложение I или в част 1 от приложение VII, дейности или други такива дейности, извършвани на същата площадка, които са непосредствено свързани с тях и имат техническа връзка с дейностите, изброени в същите приложения, и могат да окажат въздействие върху емисиите и замърсяването;

4. „емисия“ означава прякото или непрякото изпускане на вещества, вибрации, топлинни лъчения или шумове във въздуха, водите или земята от организирани или неорганизирани източници в рамките на дадена инсталация;

5. „норма за допустими емисии“ означава масата, изразена посредством определени конкретни показатели, концентрацията и/или нивото на емисиите, които не може да бъдат превишавани по време на един или повече периоди от време.

6. „стандарт за качество на околната среда“ означава определен от правото на Съюза набор от изисквания, на които трябва да отговаря в определен момент определена околна среда или обособена част от нея;

7. „разрешително“ означава писмено разрешение за експлоатация на определена инсталация или част от нея, включително горивна инсталация, инсталация за изгаряне на отпадъци или инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци;

8. „общи правила със задължителна сила“ означава норми за допустими емисии или други условия, най-малко на отраслово равнище, които са приети с намерението да бъдат използвани пряко за определяне на условията на разрешителното;

9. „съществена промяна“ означава такава промяна на естеството, функционирането или разширението на инсталация, включително на горивна инсталация, инсталация за изгаряне на отпадъци или инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци, която може да доведе до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве или околната среда;

10. „най-добри налични техники“ означава най-ефективният и най-напредналият етап в развитието на дейностите и методите за тяхното осъществяване, показващ практическата пригодност на съответните техники за осигуряване на основа за определяне на съответните норми за допустими емисии и други условия на разрешителното, имащи за цел предотвратяването, а в случаите, когато това е практически невъзможно, намаляването на емисиите и въздействието им върху околната среда като цяло:

а) „техники“ включва както използваната технология, така и начина на проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инсталацията;

б) „налични техники“ означава техники, разработени в мащаб, който позволява прилагането им в съответния промишлен отрасъл, при жизнени в икономически и технически смисъл условия и отчитане на свързаните с тях разходи и предимства, независимо от това, дали тези техники се използват или създават във въпросната държава-членка, при условие че са достъпни в разумна степен за оператора;

в) „най-добри“ означава най-ефективни с оглед постигането на висока степен на опазване на околната среда като цяло;

11. „референтен документ за НДНТ“ означава документ, който е резултат от обмена на информация, организиран съгласно член 13, изготвен за определени дейности и описващ по-специално прилаганите техники, настоящите емисии и равнищата на консумация, разглежданите техники за определяне на най-добрите налични техники, както и заключенията за НДНТ и всякакви най-нови техники, в който се отделя специално внимание на изброените в приложение III критерии;

12. „заключения за НДНТ“ означава документ, съдържащ част от референтен документ за НДНТ, в който се съдържат заключенията за най-добрите налични техники, тяхното описание, информация за оценка на тяхната приложимост, емисионните нива, свързани с най-добрите налични техники, свързания с тях мониторинг, свързаните с тях равнища на консумация и, когато е уместно - съответните мерки за възстановяване на площадката;

13. „свързани с най-добрите налични техники емисионни нива“ означава емисионните нива, получени при нормални експлоатационни условия чрез използване на най-добра налична техника или комбинация от най-добри налични техники съгласно описанието в заключенията за НДНТ, изразени в средни стойности за определен период от време и при определени референтни условия;

14. „най-нова техника“ означава непозната досега техника за промишлена дейност, която, ако бъде развита с търговска цел, би могла да осигури или по-висока обща степен на опазване на околната среда, или поне същата степен на опазване на околната среда при реализиране на по-големи икономии в сравнение със съществуващите най-добри налични техники;

15. „оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице, което изцяло или частично експлоатира или контролира дейността на дадена инсталация или част от нея, включително горивна инсталация, инсталация за изгаряне на отпадъци или инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци или, когато това се предвижда от националното право - лице, на което е делегирана решаваща икономическа власт по отношение на техническото функциониране на инсталацията;

16. „общественост“ означава едно или повече физически или юридически лица и, в съответствие с националното право или практика, техните сдружения, организации или групи;

17. „заинтересована общественост“ означава обществеността, която е засегната или е вероятно да бъде засегната, или има интерес от вземането на решение за издаването или актуализирането на разрешително или на условията на разрешително; за целите на настоящото определение неправителствените организации, които подкрепят опазването на околната среда и отговарят на всички изисквания на националното право, се считат за заинтересовани;

18. „опасни вещества“ означава вещества или смеси по смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси ( 23 );

19. „доклад за базовото състояние“ означава информация за замърсяването на почвата и подземните води със съответните опасни вещества;

20. „подземни води“ означава подземни води по смисъла на член 2, точка 2 от Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите ( 24 );

21. „почва“ означава най-горният слой на земната кора, разположен между основната скала и повърхността. Почвата се състои от минерални частици, органична материя, вода, въздух и живи организми;

22. „екологична инспекция“ означава всички действия, включително посещения на място, мониторинг на емисиите и проверки на вътрешните доклади и на документите относно последващите действия, проверка на собствения мониторинг, проверка на използваните техники и адекватност на управлението на околната среда на инсталацията, предприети от или от името на компетентния орган, с цел проверка и насърчаване на съответствието на инсталациите с условията на техните разрешителни и, където е необходимо, мониторинг на тяхното въздействие върху околната среда;

23. „птици“ означава домашни птици по смисъла на член 2, точка 1 от Директива 90/539/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1990 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене ( 25 );

24. „гориво“ означава всяко твърдо, течно или газообразно горивно вещество;

25. „горивна инсталация“ означава всяко техническо съоръжение, в което се окисляват горивни продукти с цел да се използва така получената топлина;

26. „комин“ означава конструкция, включваща една или повече димни тръби, през която преминават отпадни газове, за да бъдат изпуснати във въздуха;

27. „експлоатационни часове“ означава времето, изразено в часове, по време на което дадена горивна инсталация функционира, изцяло или частично, и изпуска емисии във въздуха, с изключение на периодите на пускане и спиране;

28. „степен на десулфуризация“ означава съотношението между количеството сяра, което не е изпуснато във въздуха от горивната инсталация за даден период от време, и количеството сяра, съдържащо се в твърдото гориво, което е въведено в камерите на горивната инсталация и е използвано в течение на същия период от време;

29. „местно произведено твърдо гориво“ означава срещано в естествени условия твърдо гориво, което се изгаря в специално конструирани за това гориво горивни инсталации и което се добива на местно равнище;

30. „определящо гориво“ означава гориво, което, сред всички горива, използвани в горивна инсталация за няколко горива, която използва за гориво отпадъци от дестилация и от конверсия при рафинирането на суровия нефт за собствено консумация самостоятелно или съвместно с други горива, има най-високата норма за допустими емисии, определена в част 1 от приложение V, или, в случай на няколко горива със същата норма за допустими емисии, горивото с най-голямата входяща топлинна мощност сред тези горива;

31. „биомаса“ означава който и да е от следните продукти или отпадъци:

а) продуктите, съставени от селскостопански или горски растителни вещества, които могат да бъдат използвани като гориво, с цел да се оползотвори тяхното енергийно съдържание;

б) следните отпадъци:

i) селскостопански или горски растителни отпадъци;

ii) растителни отпадъци от хранително-преработвателната индустрия, ако произведената топлина се оползотворява;

iii) растителни влакнести отпадъци от производството на първична целулозна каша и от производството на хартия от целулоза, ако са изгаряни заедно на мястото за производство и ако произведената топлина се оползотворява;

iv) коркови отпадъци;

v) дървесни отпадъци, с изключение на дървесни отпадъци, които е възможно да съдържат халогенирани органични съединения или тежки метали в резултат на третиране с дървесни консерванти или поставяне на покритие, включително по-специално дървесни отпадъци от строителни обекти;

32. „горивна инсталация за няколко горива“ означава всяка горивна инсталация, която може да бъде захранвана едновременно или последователно с два или повече вида гориво;

33. „газова турбина“ означава всяка ротационна машина, която превръща термичната енергия в механична работа и се състои като цяло от компресор, термичен агрегат, който позволява окислението на горивото, така че да се подгрява работният флуид, и турбина;

34. „газов двигател“ означава двигател с вътрешно горене, който работи в съответствие с цикъла на Ото и използва искрово запалване или — в случая с двигателите, работещи с два вида гориво — самозапалване, за да изгаря горивото;

35. „дизелов двигател“ означава двигател с вътрешно горене, който работи в съответствие с дизеловия цикъл и използва самозапалване, за да изгаря горивото;

36. „малка изолирана мрежа“ означава малка изолирана мрежа по смисъла на член 2, точка 26 от Директива 2003/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия ( 26 );

37. „отпадъци“ означава отпадъци по смисъла на член 3, точка 1 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците ( 27 );

38. „опасни отпадъци“ означава опасни отпадъци по смисъла на член 3, точка 2 от Директива 2008/98/ЕО;

39. „смесени битови отпадъци“ означава домакинските отпадъци, както и отпадъците от търговски, промишлени и административни дейности, които по своя характер и състав са сходни с домакинските отпадъци, с изключение на фракциите, посочени в позиция 20 01 от приложението към Решение 2000/532/ЕО ( 28 ), които се събират отделно при източника, и с изключение на другите отпадъци, посочени в позиция 20 02 от същото приложение;

40. „инсталация за изгаряне на отпадъци“ означава всяко техническо оборудване или техническа единица, неподвижни или подвижни, предназначени за термична обработка на отпадъци, със или без оползотворяване на отделената при горенето топлина, посредством изгаряне чрез окисляване или всякакъв друг процес на термична обработка като пиролиза, газообразуване или плазмено обработване, при условие че получените вещества биват впоследствие изгаряни;

41. „инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци“ означава стационарна или подвижна техническа единица, чиято основна цел е да се произвежда енергия или материали и която използва отпадъци като обичайно или помощно гориво, или в която отпадъците биват подложени на термична обработка с цел тяхното обезвреждане посредством изгаряне чрез окисляване или всякакъв друг процес на термична обработка като пиролиза, газообразуване или плазмено обработване, при условие че получените вещества биват впоследствие изгаряни;

42. „номинален капацитет“ означава сборът от капацитетите за изгаряне на пещите, от които се състои дадена инсталация за изгаряне на отпадъци или инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци, посочен от производителя и потвърден от оператора, при надлежно отчитане на топлината на изгаряне на отпадъците, изразена под формата на количеството отпадъци, изгорени за един час;

43. „диоксини и фурани“ означава всички полихлорирани дибензо-п-диоксини и дибензофурани, изброени в част 2 от приложение VI;

44. „органично съединение“ означава всяко съединение, което съдържа най-малко елемента въглерод и един или повече от следните елементи: водород, халогени, кислород, сяра, фосфор, силиций или азот, с изключение на въглеродни оксиди и неорганични карбонати и бикарбонати;

45. „летливо органично съединение“ означава всяко органично съединение, както и фракцията от креозот, което при температура 293,15 К има парно налягане 0,01 kРа или повече, или притежава съответна летливост при конкретните условия на употреба;

46. „органичен разтворител“ означава всяко летливо органично съединение, което се използва за някоя от следните цели:

а) самостоятелно или в комбинация с други реактиви, без да претърпява химична промяна, за разтваряне на суровини, продукти или отпадъчни материали;

б) като почистващо средство за разтваряне на замърсители;

в) като разтворител;

г) като дисперсионна среда;

д) като регулатор на вискозитета;

е) като регулатор на повърхностното напрежение;

ж) като пластификатор;

з) като консервант;

47. „покритие“ означава покритие по смисъла на член 2, точка 8 от Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства ( 29 ).

Член 4

Задължение за притежаване на разрешително

1.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че няма инсталации, включително горивни инсталации, инсталации за изгаряне на отпадъци или инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, експлоатирани без разрешително.

Чрез дерогация от първа алинея, държавите-членки могат да предвидят процедура за регистриране на инсталациите, които попадат в приложното поле единствено на глава V.

Процедурата за регистрация се определя в акт със задължителна сила и включва най-малкото уведомление от оператора до компетентния орган за намерението му да експлоатира дадена инсталация.

2.  Държавите-членки могат да предвидят, че едно разрешително се отнася до две или повече инсталации или отделни техни части, експлоатирани от един и същ оператор на една и съща площадка.

В случай че разрешителното се отнася до две или повече инсталации, то съдържа условия, гарантиращи спазването на спазени изискванията на настоящата директива за всяка от тях.

3.  Държавите-членки могат да предвидят, че едно разрешително се отнася до няколко части на инсталация, експлоатирани от различни оператори. В такъв случай в разрешителното се определя отговорността на всеки оператор.

Член 5

Издаване на разрешително

1.  Без да се засягат останалите изисквания, предвидени в националното право или правото на Съюза, компетентните органи издават разрешително, ако инсталацията съответства на изискванията на настоящата директива.

2.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки, които да гарантират пълна координация на условията и процедурите по издаване на разрешителни, когато в тях участва повече от един компетентен орган или повече от един оператор, или когато се издава повече от едно разрешително, за да се гарантира ефективен комплексен подход от страна на всички органи, компетентни във връзка с тази процедура.

3.  В случаите на нова инсталация или съществена промяна, към които се прилага член 4 от Директива 85/337/ЕИО, за целите на издаване на разрешителното се разглежда и използва всяка получена информация или направено заключение съгласно членове 5, 6, 7 и 9 от посочената директива.

Член 6

Общи правила със задължителна сила

Без да се засяга задължението за притежаване на разрешително, държавите-членки имат правото да включват изисквания за определени категории инсталации, включително горивни инсталации, инсталации за изгаряне на отпадъци или инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, в общи правила със задължителна сила.

В случай че са приети общи правила със задължителна сила, е достатъчно в разрешителното да се съдържа препращане към тези правила.

Член 7

Аварии и инциденти

Без да се засяга Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети ( 30 ), при инцидент или авария със значително отрицателно въздействие върху околната среда, държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че:

а) операторът информира незабавно компетентния орган;

б) операторът предприема незабавно мерки за ограничаване на последиците за околната среда и за предотвратяване на възможни последващи инциденти или аварии;

в) компетентният орган изисква операторът да предприеме всички подходящи допълнителни мерки, които този компетентен орган счита за необходими за ограничаване на последиците за околната среда и предотвратяване на възможни последващи инциденти или аварии.

Член 8

Неспазване на условията

1.  Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират спазването на условията на разрешителното.

2.  В случай на нарушаване на условията на разрешителното държавите-членки гарантират, че:

а) операторът информира незабавно компетентния орган;

б) операторът предприема незабавно необходимите мерки, с които да гарантира възстановяване на съответствието във възможно най-кратък срок;

в) компетентният орган изисква операторът да предприеме всички подходящи допълнителни мерки, които този компетентен орган счита за необходими за възстановяване на съответствието.

Ако нарушението на условията на разрешителното създава непосредствена опасност за човешкото здраве или заплаха за непосредствено значително отрицателно въздействие върху околната среда, експлоатацията на инсталацията, горивната инсталация, инсталацията за изгаряне на отпадъци, инсталацията за съвместно изгаряне на отпадъци или на съответната част от тях се спира до възстановяване на съответствието съгласно първа алинея, букви б) и в).

Член 9

Емисии на парникови газове

1.  Когато емисиите на парникови газове от дадена инсталация са включени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО във връзка с дейност, извършвана в тази инсталация, в разрешителното не се включва норма за допустими емисии за преките емисии от този газ, освен ако не е необходимо да се гарантира, че няма да се предизвика значително замърсяване на местно равнище.

2.  За дейностите, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО, държавите-членки могат да решат да не налагат изисквания, свързани с енергийната ефективност по отношение на горивни или други инсталации, изпускащи въглероден диоксид на площадката.

3.  При необходимост компетентните органи променят разрешителното по подходящ начин.

4.  Параграфи 1—3 не се прилагат за инсталации, които временно са изключени от схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза в съответствие с член 27 от Директива 2003/87/ЕО.ГЛАВА II

РАЗПОРЕДБИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I

Член 10

Приложно поле

Настоящата глава се прилага за дейностите, предвидени в приложение I и, в случай че е приложимо, достигащи праговите стойности за капацитет, определени в същото приложение.

Член 11

Общи принципи, уреждащи основните задължения на оператора

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че при експлоатацията на инсталациите се съблюдават следните принципи:

а) предприемане на всички необходими превантивни мерки срещу замърсяването;

б) прилагане на най-добрите налични техники;

в) недопускане на значително замърсяване;

г) предотвратяване на генерирането на отпадъци в съответствие с Директива 2008/98/ЕО;

д) когато е налице генериране на отпадъци, последните, в зависимост от приоритетния ред и в съответствие с Директива 2008/98/ЕО, се подготвят за повторна употреба, рециклират, оползотворяват или - в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, се обезвреждат, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда;

е) ефективно използване на енергията;

ж) предприемане на необходимите мерки за предотвратяване на аварии и ограничаване на последиците им;

з) предприемане на необходимите мерки за избягване на всякакви рискове от замърсяване и привеждането на площадката, върху която е разположена инсталацията, в задоволително състояние след окончателното прекратяване на дейностите, така както е описано в член 22.

Член 12

Заявления за разрешително

1.  Държавите-членки предприемат необходимите мерки, които да гарантират, че подадените заявления за разрешително включват описание на:

а) инсталацията и дейностите ѝ;

б) използваните суровини, спомагателни материали и други вещества, както и използваната или генерираната от инсталацията енергия;

в) източниците на емисии в рамките на инсталацията;

г) характеристиките на площадката, на която е разположена инсталацията;

д) когато е приложимо — доклад за базовото състояние в съответствие с член 22, параграф 2;

е) вида и количеството на очакваните емисии от инсталацията за отделните компоненти на околната среда, както и определяне на възможните значителни въздействия на емисиите върху околната среда,

ж) предложените технологии и други техники за предотвратяване или, в случаите, когато това е невъзможно, за намаляване на емисиите от инсталацията;

з) мерките за предотвратяване, подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на генерираните от инсталацията отпадъци;

и) допълнителните мерки, планирани с оглед постигането на съответствие с общите принципи, определящи основните задължения на оператора, предвидени в член 11;

й) планираните мерки за мониторинг на емисиите в околната среда;

к) кратка информация за основните алтернативи на предложените технологии, техники и мерки, проучени от заявителя.

Заявлението за разрешително съдържа и нетехническо резюме на данните, посочени в първа алинея.

2.  Когато информация, предоставена в съответствие с изискванията на Директива 85/337/ЕИО, или доклад за безопасност, изготвен в съответствие с Директива 96/82/ЕО, или друга информация, предоставена в съответствие с разпоредбите на друго законодателство, изпълнява някое от изискванията на параграф 1, тази информация може да бъде включена в заявлението или да бъде приложена към него.

Член 13

Референтни документи за НДНТ и обмен на информация

1.  С цел изготвяне, преглед и, при необходимост, актуализиране на референтните документи за НДНТ Комисията организира обмен на информация между държавите-членки, съответните промишлени отрасли и неправителствените организации, съдействащи за опазването на околната среда, и Комисията.

2.  Обменът на информация включва по-специално:

а) резултатите от работата на инсталациите и прилагането на техниките по отношение на емисиите, изразени в краткосрочни и дългосрочни средни стойности, когато е подходящо, и съответните референтни условия, консумацията и естеството на суровините, консумацията на вода, използването на енергия и генерирането на отпадъци;

б) използваните техники, свързания с тях мониторинг, едновременното въздействие върху няколко компонента на околната среда, икономическата и техническата жизнеспособност, както и новостите в тях;

в) най-добрите налични техники и най-новите техники, набелязани след разглеждане на въпросите, посочени в букви а) и б).

3.  Комисията създава и свиква редовно форум, съставен от представители на държавите-членки, съответните промишлени отрасли и неправителствените организации, съдействащи за опазването на околната среда.

Комисията получава мнението на форума относно практическите условия и ред за обмен на информация, по-специално относно:

а) процедурния правилник на форума;

б) работната програма за обмен на информация;

в) насоки относно събирането на данни;

г) насоки относно изготвянето на референтните документи за НДНТ и осигуряването на качеството им, включително доколко са подходящи тяхното съдържание и формат.

В насоките, посочени във втора алинея, букви в) и г), се отчита становището на форума, те се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 75, параграф 2.

4.  Комисията получава и предоставя обществен достъп до становището на форума относно предложеното съдържание на референтните документи за НДНТ и взема предвид това становище за процедурите, предвидени в параграф 5.

5.  Решения относно заключенията за НДНТ се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 75, параграф 2.

6.  След приемането на решение в съответствие с параграф 5 Комисията незабавно предоставя обществен достъп до референтния документ за НДНТ и гарантира, че заключенията за НДНТ са достъпни на всички официални езици на Съюза.

7.  До приемането на съответно решение в съответствие с параграф 5 заключенията за най-добрите налични техники от референтните документи за НДНТ, приети от Комисията преди датата, посочена в член 83, се прилагат като заключения за НДНТ за целите на настоящата глава с изключение на член 15, параграфи 3 и 4.

Член 14

Условия на разрешителното

1.  Държавите членки гарантират наличието в съответното разрешително на необходимите мерки за спазване на изискванията на членове 11 и 18.

Тези мерки включват най-малкото:

а) норми за допустими емисии на замърсяващите вещества, изброени в приложение II, и други замърсяващи вещества, които е възможно да бъдат изпуснати от съответната инсталация в значителни количества, като се вземат предвид свойствата и способността им да пренасят замърсяване от един компонент на околната среда в друг;

б) подходящи изисквания, осигуряващи опазване на почвата и подземните води, и мерки за мониторинг и управление на отпадъците, генерирани от инсталацията;

в) подходящи изисквания за мониторинг на емисиите, в които се посочва:

i) методологията на измерванията, честотата и процедурата за оценка; и

ii) когато се прилага член 15, параграф 3, буква б) — наличието на резултати от мониторинг на емисиите за същите периоди от време и при същите референтни условия като тези за емисионните нива, свързани с най-добрите налични техники;

г) задължението за предоставяне на компетентния орган, редовно и най-малко веднъж годишно, на:

i) информация въз основа на резултатите от мониторинга на емисиите, посочен в буква в), и други изисквани данни, които позволяват на компетентния орган да провери спазването на условията на разрешителното; и

ii) когато се прилага член 15, параграф 3, буква б) — кратко изложение на резултатите от мониторинга на емисиите, позволяващо сравнение със свързаните с най-добрите налични техники емисионни нива;

д) подходящи изисквания за редовното поддържане и наблюдение на мерките, предприети за предотвратяване на емисиите в почвата и подземните води съгласно буква б), и подходящи изисквания относно периодичния мониторинг на почвата и подземните води във връзка със съответните опасни вещества, които е възможно да бъдат открити на площадката, като се взема предвид вероятността от замърсяване на почвата и подземните води на площадката, на която е разположена инсталацията;

е) мерки, свързани с условия, различни от нормалните експлоатационни условия, като операции по пускане и спиране, течове, случаи на лошо функциониране, моментни прекъсвания и окончателно прекратяване на експлоатацията;

ж) разпоредби за намаляването до минимум на замърсяванията на далечни разстояния или трансграничните замърсявания.

з) условия за оценка на съответствието с нормите за допустими емисии или посочване на приложимите изисквания, определени другаде.

2.  За целите на параграф 1, буква а) нормите за допустими емисии могат да бъдат допълнени или заменени от равностойни показатели или технически мерки, осигуряващи равностойна степен на опазване на околната среда.

3.  Заключенията за НДНТ служат за отправна точка при определяне на условията на разрешителното.

4.  Без да се засяга член 18, компетентният орган може да определя по-строги условия на разрешителното от тези, които могат да бъдат изпълнени чрез използването на най-добрите налични техники, описани в заключенията за НДНТ. Държавите-членки могат да установят правила, според които компетентният орган може да определя по-строги условия.

5.  Когато компетентният орган определя условията на разрешителното въз основа на най-добра налична техника, която не е описана в никое от съответните заключения за НДНТ, той гарантира че:

а) техниката е определена, като е обърнато специално внимание на критериите, изброени в приложение III; и

б) изискванията на член 15 са спазени.

Когато посочените в първа алинея заключения за НДНТ не съдържат свързаните с най-добрите налични техники емисионни нива, компетентният орган гарантира, че техниката, посочена в първа алинея, осигурява степен на опазване на околната среда, равностойна на постигнатата посредством най-добрите налични техники, описани в заключения за НДНТ.

6.  Когато дадена дейност или вид производствен процес, провеждан в рамките на дадена инсталация, не са включени в никое от заключенията за НДНТ или в случай че тези заключения не се отнасят до всички потенциални въздействия от тази дейност или процес върху околната среда, компетентният орган, след предварителни консултации с оператора, определя условията на разрешителното въз основа на най-добрите налични техники, които той е определил за съответните дейности или процеси, като отделя особено внимание на критериите, изброени в приложение III.

7.  По отношение на посочените в точка 6.6 от приложение I инсталации се прилагат параграфи 1—6 от настоящия член, без да се засяга законодателството относно хуманното отношение към животните.

Член 15

Норми за допустими емисии, равностойни показатели и технически мерки

1.  Нормите за допустими емисии на замърсяващи вещества се прилагат към точката на изпускане на емисиите от инсталацията и при определянето на тези норми не се допуска отчитането на евентуалното им разреждане преди тази точка.

В случай на непряко изпускане на замърсяващи вещества във води, при определянето на нормите за допустими емисии на съответната инсталация се допуска да бъде отчетено действието на пречиствателна станция, при условие че се гарантира равностойна степен на опазване на околната среда като цяло и че това не води до по-висока степен на замърсяване на околната среда.

2.  Без да се засяга член 18, нормите за допустими емисии и равностойните показатели и технически мерки, посочени в член 14, параграфи 1 и 2, се основават на най-добрите налични техники, без да предписват използване на каквато и да било техника или конкретна технология.

3.  Компетентният орган определя норми за допустими емисии, които гарантират, че при нормални експлоатационни условия емисиите не надхвърлят емисионните нива, свързани с най-добрите налични техники съгласно заключенията за НДНТ, посочени в член 13, параграф 5, по един от следните начини:

а) като определя нормите за допустими емисии, които не надхвърлят емисионните нива, свързани с най-добрите налични техники. Тези норми за допустими емисии се отнасят за същите или за по-кратки периоди от време и за същите референтни условия като емисионните нива, свързани с най-добрите налични техники; или

б) като определя норми за допустими емисии, различни от посочените в буква а) по отношение на нормите, периодите от време и референтните условия.

Когато се прилага буква б), компетентният орган извършва най-малко веднъж годишно оценка на резултатите от мониторинга на емисиите, за да се гарантира, че емисиите при нормални експлоатационни условия не са надвишили емисионните нива, свързани с най-добрите налични техники.

4.  Чрез дерогация от параграф 3 и без да се засяга член 18, в особени случаи компетентният орган може да определи не толкова строги норми за допустими емисии. Подобна дерогация може да бъде приложена само когато оценката покаже, че постигането на емисионните нива, свързани с най-добрите налични техники, посочени в заключенията за НДНТ, би довело до разходи, които са несъразмерно високи с оглед ползите за околната среда поради:

а) географското положение на съответната инсталация или местните екологични условия; или

б) техническите характеристики на съответната инсталация.

Компетентният орган документира в приложение към условията на разрешителното причините за прилагането на първа алинея, в това число резултатите от оценката и обосновка за наложените условия.

Въпреки това нормите за допустими емисии, определени в съответствие с първа алинея, не може да бъдат по-високи от нормите за допустими емисии, определени в приложенията към настоящата директива, когато е приложимо.

Компетентният орган във всички случаи гарантира, че не се причинява значително замърсяване и че се постига висока степен на опазване на околната среда като цяло.

Въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки в съответствие с член 72, параграф 1, по-специално относно прилагането на настоящия параграф, Комисията може при необходимост да оцени и допълнително да поясни, посредством насоки, критериите, които да се вземат предвид за прилагането на настоящия параграф.

Компетентните органи извършват повторна оценка на прилагането на първа алинея като част от всяко преразглеждане на условията на разрешителното съгласно член 21.

5.  Компетентният орган може да предоставя временни дерогации от изискванията на параграфи 2 и 3 от настоящия член и от член 11, букви а) и б) с цел изпитване и използване на най-нови техники за общ срок, не по-дълъг от девет месеца, при условие че след изтичане на определения срок използването на техниката се прекратява или дейността достига най-малкото свързаните с най-добрите налични техники емисионни нива.

Член 16

Изисквания за мониторинг

1.  Когато е приложимо, изискванията за мониторинг, посочени в член 14, параграф 1, буква в), се основават на заключенията относно мониторинга, изложени в заключенията за НДНТ.

2.  Честотата на периодичния мониторинг, посочен в член 14, параграф 1, буква д), се определя от компетентния орган в разрешително за всяка отделна инсталация или в общи правила със задължителна сила.

Без да се засяга първа алинея, периодичният мониторинг се извършва най-малко веднъж на пет години за подземните води и на десет години за почвите, освен ако този мониторинг не се основава на системна оценка на риска от замърсяване.

Член 17

Общи правила със задължителна сила за дейностите, изброени в приложение I

1.  При приемането на общи правила със задължителна сила държавите-членки осигуряват комплексен подход и висока степен на опазване на околната среда, която е равностойна на този, която би могла да бъде постигната чрез отделните условия на разрешителното.

2.  Общите правила със задължителна сила се основават на най-добрите налични техники, без да предписват използването на определена техника или специална технология с цел да се гарантира спазване на членове 14 и 15.

3.  Държавите-членки гарантират, че общите правила със задължителна сила се актуализират така, че да вземат предвид развитието на най-добрите налични техники с цел да се гарантира спазването на член 21.

4.  В общите правила със задължителна сила, приети в съответствие с параграфи 1— 3, се съдържа позоваване на настоящата директива или те се придружават от такова позоваване при официалното им публикуване.

Член 18

Стандарти за качество на околната среда

Когато даден стандарт за качество на околната среда изисква по-строги условия от тези, постижими чрез използването на най-добрите налични техники, в разрешителното се включват допълнителни мерки, без да се засяга действието на други мерки, които може да бъдат взети с цел спазване на стандартите за качество на околната среда.

Член 19

Развитие на най-добрите налични техники

Държавите-членки гарантират, че компетентният орган следи или е информиран за развитието на най-добрите налични техники, както и за публикуването на нови или актуализирани заключения за НДНТ, и предоставя тази информация на заинтересованата общественост.

Член 20

Промени на инсталациите от операторите

1.  Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че операторът информира компетентния орган за всяка планирана промяна в естеството на производствената дейност или във функционирането на инсталацията, или за разширението ѝ, която може да доведе до последици за околната среда. Когато е уместно, компетентният орган актуализира разрешителното.

2.  Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че никакви планирани от оператора съществени промени не се извършват без разрешително, издадено в съответствие с настоящата директива.

Заявлението за разрешително и решението на компетентния орган се отнасят до частите на инсталацията и данните, изброени в член 12, които е възможно да бъдат засегнати от съществената промяна.

3.  Всяка промяна в естеството на производствената дейност или функционирането, или разширението на инсталация се счита за съществена, ако със самата промяна или разширение се достигат праговите стойности за капацитет, определени в приложение I.

Член 21

Преразглеждане и актуализиране на условията на разрешителните от компетентния орган

1.  Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че компетентният орган периодично преразглежда, в съответствие с параграфи 2—5, всички условия на разрешителното и когато това е необходимо за гарантиране спазването на настоящата директива — актуализира тези условия.

2.  По искане на компетентния орган операторът предоставя цялата информация, необходима за преразглеждане на условията на разрешителното, включително по-специално резултатите от мониторинга на емисиите и други данни, които позволяват да се направи сравнение между експлоатацията на инсталацията и най-добрите налични техники, описани в съответните заключения за НДНТ, както и свързаните с най-добрите налични техники емисионни нива.

При преразглеждането на условията на разрешителното компетентният орган използва всяка информация, получена при мониторинг или инспекция.

3.  В срок от четири години от публикуването на решения относно заключения за НДНТ, приети в съответствие с член 13, параграф 5, свързани с основната дейност на дадена инсталация, компетентният орган гарантира, че:

а) всички условия на разрешителното за съответната инсталация се преразглеждат и, при необходимост, актуализират, за да се гарантира съответствие с настоящата директива, и по-специално с член 15, параграфи 3 и 4, където е приложимо;

б) инсталацията отговаря на условията на разрешителното.

При преразглеждането се вземат предвид всички нови или актуализирани заключения за НДНТ, приложими за инсталацията и приети в съответствие с член 13, параграф 5 след издаването на разрешителното или неговото последно преразглеждане.

4.  Когато нито едно от заключенията за НДНТ не се отнася до дадена инсталация, условията на разрешителното се преразглеждат и, при необходимост, актуализират, когато развитието на най-добрите налични техники позволява значително намаляване на емисиите.

5.  Условията на разрешителното се преразглеждат и, при необходимост, се актуализират най-малкото в следните случаи:

а) при причиняване на замърсяване от инсталацията, което е толкова значително, че се налага преразглеждане на съществуващите норми за допустими емисии в разрешителното или включване на нови такива норми в него;

б) когато експлоатационната безопасност изисква използването на други техники;

в) когато е необходимо да се спазят нови или преразгледани стандарти за качество на околната среда в съответствие с член 18.

Член 22

Затваряне на площадки

1.  Без да се засягат Директива 2000/60/ЕО, Директива 2004/35/ЕО, Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието им ( 31 ) и съответното право на Съюза за опазване на почвите, компетентният орган определя условията на разрешителното така, че да гарантира спазването на параграфи 3 и 4 от настоящия член при окончателното прекратяване на дейностите.

2.  Когато дейността включва използването, производството и изпускането на съответни опасни вещества, операторът, като взема предвид възможността от замърсяване на почвата или на подземните води на площадката на инсталацията, подготвя и представя на компетентния орган доклад за базовото състояние, преди да започне експлоатацията на дадена инсталация или преди актуализирането на разрешителното за инсталация за първи път след 7 януари 2013 г.

Докладът за базовото състояние съдържа информацията, необходима за определяне на състоянието на замърсяването на почвата и подземните води, така че да се направи количествено сравнение със състоянието при окончателното прекратяване на дейностите по параграф 3.

Докладът за базовото състояние съдържа най-малко следната информация:

а) информация относно настоящото предназначение и когато има такова, минало предназначение на площадката;

б) когато има, съществуващата информация за измервания на почвата и подземните води, която отразява състоянието към момента на изготвяне на доклада, или в противен случай - нови измервания на почвата и подземните води при отчитане на възможността от замърсяване на почвата и подземните води с опасните вещества, които ще се използват, произвеждат или изпускат от въпросната инсталация.

Когато изготвената съгласно други актове на националното право или правото на Съюза информация отговаря на изискванията на настоящия параграф, тя може да бъде включена във или приложена към представения доклад за базовото състояние.

Комисията изготвя насоки относно съдържанието на доклада за базовото състояние.

3.  След окончателното прекратяване на дейностите операторът прави оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води със съответни опасни вещества, използвани, произведени или изпускани от инсталацията. В случай че инсталацията е причинила значително замърсяване на почвата и подземните води със съответни опасни вещества в сравнение със състоянието, установено в доклада за базовото състояние, посочен в параграф 2, операторът предприема необходимите мерки срещу замърсяването, така че да върне площадката в това състояние. За тази цел може да се вземе предвид техническата осъществимост на такива мерки.

Без да се засяга първа алинея, при окончателно прекратяване на дейностите и когато замърсяването на почвата и подземните води на площадката поражда значителен риск за човешкото здраве и околната среда в резултат на разрешени дейности, извършвани от оператора преди първоначалното актуализиране на разрешителното за инсталацията след 7 януари 2013 г., операторът, като взема предвид състоянието на площадката на инсталацията, установено в съответствие с член 12, параграф 1, буква г), предприема необходимите действия с цел да се отстранят, контролират, ограничат или намалят съответните опасни вещества, така че площадката, като се вземе предвид сегашното или одобреното ѝ бъдещо предназначение, вече да не представлява такъв риск.

4.  В случай че от оператора не се изисква да подготви доклада за базовото състояние, посочен в параграф 2, след окончателното прекратяване на дейностите операторът предприема необходимите действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на съответните опасни вещества, така че площадката, като се вземе предвид сегашното или одобреното ѝ бъдещо предназначение, да не представлява повече значителен риск за човешкото здраве или за околната среда поради замърсяването на почвата и подземните води в резултат на позволените дейности и предвид състоянието на площадката на инсталацията, установено в съответствие с член 12, параграф 1, буква г).

Член 23

Екологични инспекции

1.  Държавите-членки създават система за екологични инспекции на инсталациите с цел справяне с всички съответни последици за околната среда от съответните инсталации.

Държавите-членки гарантират, че операторите осигуряват на компетентните органи необходимото съдействие за извършване на всички посещения на място, за вземане на проби и за събиране на информацията, необходима за изпълнението на задълженията им за целите на настоящата директива.

2.  Държавите-членки гарантират, че всички инсталации са включени в план за екологични инспекции на национално, регионално или местно равнище и осигуряват неговия редовен преглед и, когато е целесъобразно, актуализиране.

3.  Всеки план за екологични инспекции включва следното:

а) обща оценка на съответните важни въпроси, свързани с околната среда;

б) географския район, включен в плана за инспекции;

в) регистър на включените в плана инсталации;

г) процедури за разработване на програми за рутинни екологични инспекции съгласно параграф 4;

д) процедури за нерутинни екологични инспекции съгласно параграф 5;

е) при необходимост, разпоредби за сътрудничеството между различните инспекционни органи.

4.  Въз основа на плановете за инспекции компетентният орган изготвя редовно програми за рутинни екологични инспекции, в които се посочват честотата на посещенията на място за различните видове инсталации.

Периодът между две посещения на място се определя въз основа на системна оценка на екологичния риск на съответните инсталации и не надхвърля една година за инсталациите, които пораждат най-голям риск, и три години за инсталациите, които пораждат най-малък риск.

Ако при инспекция е установен сериозен случай на неспазване на условията на разрешителното, се провежда допълнително посещение на място в рамките на шест месеца от тази инспекция.

Системната оценка на екологичния риск се основава най-малкото на следните критерии:

а) потенциалното и реалното въздействие на съответните инсталации върху човешкото здраве и околната среда, като се отчитат нивата и видовете емисии, уязвимостта на местната околна среда и рискът от аварии;

б) данни за спазването на условията на разрешителното;

в) участието на оператора в схемата на Съюза за управление по околна среда и одит (EMAS) съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 ( 32 ).

Комисията може да приема насоки относно критериите за оценка на екологичния риск.

5.  Нерутинни екологични инспекции за проучване на сериозни жалби, свързани с околната среда, сериозни екологични аварии и инциденти и случаи на неспазване на условията се провеждат възможно най-скоро и, когато е уместно, преди да се издаде, преразгледа или актуализира разрешителното.

6.  След всяко посещение на място компетентният орган подготвя доклад, в който се описват съответните констатации относно съответствието на инсталацията с условията на разрешителното и заключенията по отношение на необходимостта от по-нататъшни действия.

Съответният оператор се уведомява за доклада в срок от два месеца от провеждане на посещението на място. Компетентният орган прави доклада обществено достояние в съответствие с Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда ( 33 ) в срок от четири месеца след провеждане на посещението на място.

Без да се засяга член 8, параграф 2, компетентният орган гарантира, че операторът предприема в рамките на разумен срок всички необходими действия, набелязани в доклада.

Член 24

Достъп до информация и участие на обществеността в процедурата за издаване на разрешително

1.  Държавите-членки гарантират, че на заинтересованата общественост са осигурени навременни и ефективни възможности да участва в следните процедури:

а) издаването на разрешително за нови инсталации;

б) издаването на разрешително за всяка съществена промяна;

в) издаването или актуализирането на разрешителното за инсталация, когато се предлага прилагането на член 15, параграф 4;

г) актуализирането на разрешителното или на условията на разрешителното за инсталация в съответствие с член 21, параграф 5, буква а).

За такова участие се прилага процедурата, предвидена в приложение IV.

2.  Когато е взето решение за издаване, преразглеждане или актуализиране на разрешително, компетентният орган предоставя на обществеността, включително чрез интернет във връзка с букви а), б) и е), следната информация:

а) съдържанието на решението, включително копие от разрешителното и всички последващи актуализации;

б) мотивите, на които се основава решението;

в) резултатите от консултациите, проведени преди вземане на решението, и обяснение за начина, по който са взети предвид в същото решение;

г) заглавието на референтните документи за НДНТ, свързани със съответната инсталация или дейност;

д) начина, по който са определени условията на разрешителното, посочени в член 14, включително нормите за допустими емисии, спрямо най-добрите налични техники и емисионните нива, свързани с най-добрите налични техники;

е) когато се предоставя дерогация в съответствие с член 15, параграф 4, конкретните причини за дерогацията въз основа на критериите съгласно същия параграф и наложените условия.

3.  Компетентният орган предоставя на обществеността, включително чрез интернет най-малко във връзка с буква а), и:

а) съответната информация относно мерките, предприети от оператора при окончателното прекратяване на дейностите в съответствие с член 22;

б) резултатите от мониторинга на емисиите, изискван съгласно условията на разрешителното, с които разполага компетентният орган.

4.  Параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член се прилагат при спазване на ограниченията, посочени в член 4, параграфи 1 и 2 от Директива 2003/4/ЕО.

Член 25

Достъп до правосъдие

1.  Държавите-членки гарантират, че в съответствие със съответната национална правна система членовете на заинтересованата общественост имат достъп до законоустановена процедура на обжалване пред съд или друг независим и безпристрастен орган за оспорване на материалната или процесуална законосъобразност на решенията, действията или бездействията, за които се прилага член 24, когато е изпълнено едно от следните условия:

а) имат достатъчен интерес;

б) поддържат, че е накърнено право, когато административнопроцесуалното право на държавата-членка изисква това като предварително условие.

2.  Държавите-членки определят на какъв етап могат да бъдат оспорвани решенията, действията или бездействията.

3.  Държавите-членки определят какво представлява достатъчен интерес или накърняване на правата в съответствие с целта на заинтересованата общественост да се предостави широк достъп до правосъдие.

За тази цел интересите на всяка неправителствена организация, съдействаща за опазването на околната среда и отговаряща на всички изисквания на националното право, се считат за достатъчни за целите на параграф 1, буква а).

За такива организации също така се счита, че имат права, които могат да бъдат накърнени за целите на параграф 1, буква б).

4.  Параграфи 1, 2 и 3 не изключват възможността за предварителна процедура на обжалване пред административния орган и не засягат изискването за изчерпване на процедурите за административно обжалване преди преминаването към процедурите на съдебно обжалване, ако съществува такова изискване съгласно националното право.

Всяка подобна процедура трябва да е справедлива, безпристрастна и своевременна и да не е прекомерно скъпа.

5.  Държавите-членки гарантират, че на обществеността е предоставена практическата информация относно достъпа до процедури за административно и съдебно обжалване.

Член 26

Трансгранично въздействие

1.  Когато на една държава-членка е известно, че експлоатацията на дадена инсталация може да има значително отрицателно въздействие върху околната среда на друга държава-членка или когато държава-членка, която може да бъде засегната в значителна степен, поиска това, държавата-членка, на чиято територия е подадено заявлението за разрешително съгласно член 4 или член 20, параграф 2, изпраща на другата държава-членка цялата информация, която се изисква да се осигури или предостави на обществеността съгласно приложение IV по същото време, когато я предоставя на разположение на обществеността.

Тази информация служи за основа за всякакви консултации, които са необходими в рамките на двустранните отношения между двете държави-членки при условията на взаимност и равнопоставеност.

2.  В рамките на своите двустранни отношения държавите-членки гарантират, че в посочените в параграф 1 случаи заявленията се предоставят в течение на подходящ срок и на обществеността на държавата-членка, която вероятно ще бъде засегната, за да може тя да има правото на коментар по тях, преди компетентният орган да вземе своето решение.

3.  Когато компетентният орган взема решение по заявлението, се вземат предвид резултатите от всички консултации съгласно параграфи 1 и 2.

4.  Компетентният орган информира всяка държава-членка, която е била консултирана съгласно параграф 1, за взетото решение по заявлението и ѝ изпраща информацията, посочена в член 24, параграф 2. Тази държава-членка взема необходимите мерки, за да гарантира, че тази информация е предоставена по подходящ начин на заинтересованата общественост на нейната собствена територия.

Член 27

Най-нови техники

1.  Когато е целесъобразно, държавите-членки насърчават разработването и прилагането на най-нови техники, по-специално на най-новите техники, набелязани в референтните документи за НДНТ.

2.  Комисията определя насоки за подпомагане на държавите-членки при насърчаване на разработването и прилагането на най-новите техники, посочени в параграф 1.ГЛАВА III

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ

Член 28

Приложно поле

Настоящата глава се прилага по отношение на горивните инсталации, чиято обща номинална входяща топлинна мощност е равна или по-голяма от 50 MW, независимо от използвания вид гориво.

Настоящата глава не се прилага по отношение на следните горивни инсталации:

а) инсталациите, в които горивните продукти се използват за пряко нагряване, за сушене или за друг вид обработка на предмети или материали;

б) инсталациите за доизгаряне, които са предназначени за очистването на отпадъчните газове чрез горене и които не се използват като самостоятелни горивни инсталации;

в) съоръженията за регенериране на каталитични крекинг-катализатори;

г) съоръженията за конверсия на сероводород в сяра;

д) реакторите, използвани в химическата индустрия;

е) коксовите пещи;

ж) кауперите на доменните пещи;

з) всяко техническо съоръжение, използвано за задвижване на превозно средство, кораб или въздухоплавателно средство;

и) газовите турбини и газовите двигатели, използвани на крайбрежни платформи;

й) инсталации, използващи за гориво всякакви твърди или течни отпадъци, различни от отпадъците, посочени в член 3, точка 31, буква б).

Член 29

Правила за обединяване

1.  Когато отпадъчни газове на две или повече отделни горивни инсталации се изпускат през общ комин, съвкупността от тези инсталации се счита за една-единствена горивна инсталация и техният капацитет се сумира за целите на изчисляването на номиналната входяща топлинна мощност

2.  Ако две или повече отделни горивни инсталации, на които е издадено разрешително за първи път на 1 юли 1987 г. или след това, или чиито оператори са подали пълно заявление за такова разрешително на или след тази дата, са монтирани по такъв начин, че според компетентния орган при отчитане на техническите и икономическите фактори техните отпадъчни газове биха могли да бъдат изпускани от един общ комин, съвкупността от тези инсталации се счита за една-единствена горивна инсталация и техният капацитет се сумира за целите на изчисляването на номиналната входяща топлинна мощност.

3.  Отделни горивни инсталации с номинална входяща топлинна мощност под 15 MW не се вземат предвид за целите на изчисляване на номиналната входяща топлинна мощност на съвкупността от горивни инсталации, посочена в параграфи 1 и 2.

Член 30

Норми за допустими емисии

1.  Изпускането на отпадъчни газове от горивните инсталации се извършва контролирано през комин с една или повече димни тръби, чиято височина е изчислена така, че да пази човешкото здраве и околната среда.

2.  Всички разрешителни за инсталации, оборудвани с горивни инсталации, на които е издадено разрешително преди 7 януари 2013 г., или чиито оператори са подали пълно заявление за разрешително преди тази дата, при условие че тези инсталации са пуснати в експлоатация не по-късно от 7 януари 2014 г., включват условия, чрез които се гарантира, че емисиите от тези инсталации във въздуха не надвишават нормите за допустими емисии, определени в част 1 от приложение V.

Всички разрешителни за инсталации, оборудвани с горивни инсталации, на които е било предоставено освобождаване съгласно член 4, параграф 4 от Директива 2001/80/ЕО и които са в експлоатация след 1 януари 2016 г., включват условия, чрез които се гарантира, че емисиите от тези инсталации във въздуха не надвишават нормите за допустими емисии, определени в част 2 от приложение V.

3.  Всички разрешителни за инсталации, оборудвани с горивни инсталации, които не попадат в приложното поле на параграф 2, включват условия, чрез които се гарантира, че емисиите от тези инсталации във въздуха не надвишават нормите за допустими емисии, определени в част 2 от приложение V.

4.  Нормите за допустими емисии, определени в части 1 и 2 от приложение V, както и минималните степени на десулфуризация, определени в част 5 от същото приложение, се прилагат за емисиите от всеки общ комин в съответствие с общата номинална входяща топлинна мощност на цялата горивна инсталация. Когато в приложение V се предвижда, че нормите за допустими емисии могат да се прилагат за част от горивна инсталация с ограничен брой експлоатационни часове, тези норми за емисии се прилагат само за емисиите от тази част на инсталацията, но се определят в съответствие с общата номинална входяща топлинна мощност на цялата горивна инсталация.

5.  Компетентният орган може да предостави дерогация за максимален срок от шест месеца от задължението за спазване на нормите за допустими емисии, определени в параграфи 2 и 3 за серния диоксид, по отношение на горивните инсталации, които обикновено използват за тази цел нискосернисто гориво, когато операторът не е в състояние да спазва тези норми поради прекъсване на снабдяването с нискосернисто гориво в резултат на ситуация на сериозен недостиг.

Държавите-членки незабавно информират Комисията за всяка дерогация, предоставена съгласно първа алинея.

6.  Компетентният орган може да предостави дерогация от задължението за спазване нормите за допустими емисии, определени в параграфи 2 и 3, когато горивна инсталация, която използва само газообразно гориво, поради внезапно прекъсване на снабдяването с газ по изключение използва други горива и поради тази причина ще се наложи да бъде оборудвана със съоръжение за очистване на отпадъчните газове. Срокът, за който се предоставя тази дерогация, не може да надхвърля 10 дни, освен ако не съществува крайна нужда от поддържането на енергийните доставки.

Операторът информира незабавно компетентният орган за всеки отделен случай по първа алинея.

Държавите-членки информират незабавно Комисията за всяка дерогация, предоставена съгласно първа алинея.

7.  Когато дадена горивна инсталация се разшири, нормите за допустими емисии, определени в част 2 от приложение V, се прилагат за разширената част на инсталацията, засегната от промяната, и се определят в съответствие с общата номинална входяща топлинна мощност на цялата горивна инсталация. В случай на промяна в инсталацията, която може да има последици за околната среда и засяга част от инсталацията с номинална входяща топлинна мощност от 50 MW или повече, нормите за допустими емисии, определени в част 2 от приложение V, се прилагат за частта от инсталацията, засегната от промяната, в съответствие с общата номинална входяща топлинна мощност на цялата горивна инсталация.

8.  Нормите за допустими емисии, определени в части 1 и 2 от приложение V, не се прилагат за следните горивни инсталации:

а) дизелови двигатели;

б) регенерационни котли в рамките на инсталации за производство на целулозна каша.

9.  Въз основа на най-добрите налични техники Комисията разглежда необходимостта от определяне на норми за допустими емисии за целия Съюз, както и необходимостта от изменение на нормите за допустими емисии, определени в приложение V, по отношение на следните горивни инсталации:

а) горивните инсталации, посочени в параграф 8;

б) горивни инсталации в рафинерии, които използват за гориво отпадъци от дестилация и от конверсия при рафинирането на суров нефт за собствена консумация самостоятелно или съвместно с други горива, като се отчитат особеностите на енергийните системи на рафинериите;

в) горивни инсталации, които използват газообразни горива, различни от природен газ;

г) горивни инсталации в химически инсталации, които използват за гориво течни производствени отпадъци с нетърговска цел за собствена консумация.

До 31 декември 2013 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно резултатите от този преглед, който по целесъобразност е придружен от законодателно предложение.

Член 31

Степен на десулфуризация

1.  За горивните инсталации, използващи местно произведено твърдо гориво, които поради характеристиките на съответното гориво не могат да спазят нормите за допустими емисии за серен диоксид, посочени в член 30, параграфи 2 и 3, държавите-членки могат вместо тях да прилагат минималните степени на десулфуризация, определени в част 5 от приложение V, в съответствие с правилата за съответствие, предвидени в част 6 от това приложение, и с предварителното одобрение от компетентния орган на техническия доклад, посочен в член 72, параграф 4, буква а).

2.  За горивни инсталации, използващи местно произведено твърдо гориво, които съвместно изгарят отпадъци и които, поради характеристиките на местно произведеното твърдо гориво, не могат да спазят стойностите Спроцес за серен диоксид, определени в част 4, точка 3.1 или 3.2 от приложение VI, държавите-членки могат вместо тях да прилагат минималните степени на десулфуризация, определени в част 5 от приложение V, в съответствие с правилата за съответствие, предвидени в част 6 от това приложение. Ако държавите-членки изберат да прилагат настоящата алинея, стойността Сотпадъци, посочена в част 4, точка 1 от приложение VI, е равна на 0 mg/Nm3.

3.  До 31 декември 2019 г. Комисията разглежда възможността за прилагане на минималните степени за десулфуризация, определени в част 5 от приложение V, като взема предвид по-специално най-добрите налични техники и ползите, получени от намаляването на емисиите на серен диоксид.

Член 32

Преходен национален план

1.  По време на периода от 1 януари 2016 г. до 30 юни 2020 г. държавите-членки могат да изготвят и прилагат преходен национален план, който обхваща горивните инсталации с разрешителни, издадени за първи път преди 27 ноември 2002 г. или чиито оператори са подали пълно заявление за разрешително преди тази дата, при условие че инсталацията е пусната в експлоатация не по-късно от 27 ноември 2003 г. За всяка горивна инсталация, обхваната от този план, планът включва емисиите на един или повече от следните замърсители: азотни оксиди, серен диоксид и прах. За газовите турбини планът обхваща само емисиите на азотни оксиди.

Преходният национален план не включва следните горивни инсталации:

а) горивни инсталации, за които се прилага член 33, параграф 1;

б) горивни инсталации в рафинерии, които използват за гориво нискокалорични газове от газообразуването от отпадъци от рафиниране или остатъци от дестилация и от конверсия при рафинирането на суров нефт за собствена консумация самостоятелно или съвместно с други горива;

в) горивни инсталации, за които се прилага член 35;

г) горивни инсталации, за които е предоставено освобождаването, посочено в член 4, параграф 4 от Директива 2001/80/ЕО.

2.  Горивните инсталации, обхванати от плана, могат да бъдат освободени от задължението за спазване на посочените в член 30, параграф 2 норми за допустими емисии на замърсителите, за които се прилага планът, или, когато е приложимо, от задължението за спазване на посочените в член 31 степени на десулфуризация.

Нормите за допустими емисии за серен диоксид, азотни оксиди и прах, определени в разрешителното за горивната инсталация, приложими към 31 декември 2015 г., съгласно по-специално изискванията на директиви 2001/80/ЕО и 2008/1/ЕО, най-малкото се запазват.

Горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност от повече от 500 MW, използващи твърди горива, чието първоначално разрешително е издадено след 1 юли 1987 г., спазват нормите за допустими емисии на азотни оксиди, определени в част 1 от приложение V.

3.  За всеки от замърсителите, за които той се прилага, в преходния национален план се определя таван на максималните общи годишни емисии от всички инсталации, обхванати от плана, въз основа на общата номинална входяща топлинна мощност на всяка инсталация към 31 декември 2010 г., нейния действителен годишен брой експлоатационни часове и нейната консумация на гориво, определени като средна стойност за последните десет години на експлоатация до 2010 г. включително.

Таванът за 2016 г. се изчислява въз основа на съответните норми за допустими емисии, определени в приложения III—VII към Директива 2001/80/ЕО или, когато е приложимо, въз основа на степените на десулфуризация, определени в приложение III към Директива 2001/80/ЕО. При газовите турбини се използват нормите за допустими емисии на азотни оксиди, определени за такива инсталации в част Б от приложение VI към Директива 2001/80/ЕО. Таванът за 2019 г. и 2020 г. се изчислява въз основа на съответните норми за допустими емисии, определени в част 1 от приложение V към настоящата директива или, когато е приложимо, въз основа на степените на десулфуризация, определени в част 5 от приложение V към настоящата директива. Таваните за 2017 г. и 2018 г. се определят чрез линейно намаление на таваните между 2016 г. и 2019 г.

Ако инсталация, включена в преходния национален план, бъде затворена или престане да попада в приложното поле на глава III, това не води до увеличаване на общите годишни емисии от останалите включени в плана инсталации.

4.  Преходният национален план съдържа също така разпоредби за мониторинг и докладване, съответстващи на установените съгласно член 41, буква б) правила, както и мерки, предвидени за всяка една от инсталациите с цел да се гарантира своевременното спазване на нормите за допустими емисии, които ще се прилагат от 1 юли 2020 г.

5.  Държавите-членки представят на Комисията своите преходни национални планове не по-късно от 1 януари 2013 г.

Комисията извършва оценка на плановете и когато не направи възражения в срок от 12 месеца от получаването на даден план, съответната държава-членка счита, че планът ѝ е приет.

Ако Комисията прецени, че планът не отговаря на правилата за изпълнение, установени в съответствие с член 41, буква б), тя информира съответната държава-членка, че планът ѝ не може да бъде приет. По отношение на оценката на новия вариант на плана, който държавите-членки представят на Комисията, срокът по втора алинея е шест месеца.

6.  Държавите-членки информират Комисията относно всякакви последващи изменения на плана.

Член 33

Временна дерогация

1.  По време на периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2023 г. горивните инсталации могат да бъдат освободени от задължението за спазване на нормите за допустими емисии, посочени в член 30, параграф 2, и когато е приложимо, от задължението за спазване на степените на десулфуризация, посочени в член 31, както и от включване в преходния национален план, посочен в член 32, ако са изпълнени следните условия:

а) в писмена декларация, представена на компетентния орган най-късно до 1 януари 2014 г., операторът на горивната инсталация се задължава да не експлоатира инсталацията за период, надхвърлящ 17 500 експлоатационни часа, който започва от 1 януари 2016 г. и завършва не по-късно от 31 декември 2023 г.;

б) операторът е задължен да представя ежегодно на компетентния орган отчет за броя експлоатационни часове, използвани от 1 януари 2016 г.;

в) нормите за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, определени в разрешителното за горивната инсталация, приложими към 31 декември 2015 г. съгласно по-специално на изискванията на директиви 2001/80/ЕО и 2008/1/ЕО, най-малкото се запазват по време на остатъка от периода на функциониране на инсталацията; горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност над 500 MW, използващи твърди горива, на които първоначалното разрешително за експлоатация е било издадено след 1 юли 1987 г., спазват нормите за допустими емисии на азотни оксиди, определени в част 1 от приложение V; и

г) на горивната инсталация не е предоставено освобождаването, посочено в член 4, параграф 4 от Директива 2001/80/ЕО.

2.  Най-късно на 1 януари 2016 г. всяка държава-членка представя на Комисията списък с горивните инсталации, за които се прилага параграф 1, в който се посочват тяхната обща номинална входяща топлинна мощност, използваните видове гориво и приложимите норми за допустими емисии за серен диоксид, азотни оксиди и прах. За инсталациите, за които се прилага параграф 1, държавите-членки предоставят ежегодно на Комисията отчет за броя експлоатационни часове, използвани от 1 януари 2016 г.

3.  За горивни инсталации, които към 6 януари 2011 г. са част от малка изолирана мрежа и произвеждат към тази дата минимум 35 % от електроенергията в тази мрежа, които поради техническите си характеристики не могат да спазят нормите за допустими емисии, посочени в член 30, параграф 2, периодът на експлоатация, посочен в параграф 1, буква а) от настоящия член, е 18 000 експлоатационни часа, като този период започва на 1 януари 2020 г. и завършва не по-късно от 31 декември 2023 г., а датата по параграф 1, буква б) и параграф 2 от настоящия член е 1 януари 2020 г.

4.  За горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, превишаваща 1 500  MW, пуснати в експлоатация преди 31 декември 1986 г. и използващи местно произведено твърдо гориво с долна топлина на изгаряне, непревишаваща 5 800  kJ/kg, съдържание на влага, превишаващо 45 тегловни %, комбинирано съдържание на влага и пепел, превишаващо 60 тегловни %, и съдържание на калциев оксид в пепелта, превишаващо 10 %, периодът на експлоатация по параграф 1, буква а) е 32 000 експлоатационни часа.

Член 34

Малки изолирани мрежи

1.  До 31 декември 2019 г., горивните инсталации, които към 6 януари 2011 г. са част от малка изолирана мрежа, могат да бъдат освободени от задължението за спазване на нормите за допустими емисии, посочени в член 30, параграф 2, и когато е приложимо, от задължението за спазване на степените на десулфуризация, посочени в член 31. До 31 декември 2019 г. нормите за допустими емисии, определени в разрешителните на съответните горивни инсталации, съгласно по-специално на изискванията на директиви 2001/80/ЕО и 2008/1/ЕО, най-малкото се запазват.

2.  Горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност над 500 MW, използващи твърди горива, чието първоначално разрешително за експлоатация е било издадено след 1 юли 1987 г., спазват нормите за допустими емисии на азотни оксиди, определени в част 1 от приложение V.

3.  Когато на територията на държава-членка има горивни инсталации, по отношение на които се прилага настоящата глава, които са част от малка изолирана мрежа, преди 7 януари 2013 г. съответната държава-членка представя на Комисията списък с въпросните горивни инсталации, общата годишна консумация на енергия на малката изолирана мрежа и количеството енергия, получено чрез свързване с други мрежи.

Член 35

Инсталации за централно отопление

1.  До 31 декември 2022 г. дадена горивна инсталация може да бъде освободена от спазване на нормите за допустими емисии, посочени в член 30, параграф 2, и степените за десулфуризация, посочени в член 31, ако са изпълнени следните условия:

а) общата номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация не надвишава 200 MW;

б) първоначалното разрешително на инсталацията е издадено преди 27 ноември 2002 г. или операторът на инсталацията е подал пълно заявление за разрешително преди тази дата, при условие че инсталацията е пусната в експлоатация не по-късно от 27 ноември 2003 г.;

в) най-малко 50 % от производството на полезна топлоенергия на инсталацията, определено като плаваща средна стойност за период от пет години, се предоставя под формата на пара или топла вода на обществена мрежа за централно отопление; и

г) до 31 декември 2022 г. нормите за допустими емисии за серен диоксид, азотни оксиди и прах, определени в нейното разрешително, които са приложими към 31 декември 2015 г., съгласно по-специално изискванията на директиви 2001/80/ЕО и 2008/1/ЕО, най-малкото се запазват.

2.  Най-късно на 1 януари 2016 г. всяка държава-членка представя на Комисията списък с горивните инсталации, за които се прилага параграф 1, в който се посочва тяхната обща номинална входяща топлинна мощност, използваните видове гориво и приложимите норми за допустими емисии за серен диоксид, азотни оксиди и прах. В допълнение, по отношение на всички горивни инсталации, за които се прилага параграф 1 и по време на периода, посочен в същия параграф, държавите-членки ежегодно информират Комисията за съотношението на производството на полезна топлоенергия на всяка инсталация, предоставена под формата на пара или топла вода на обществена мрежа за централно отопление, изразено като плаваща средна стойност за предходните пет години.

Член 36

Съхранение на въглероден диоксид в геоложки формации

1.  Държавите-членки гарантират, че операторите на всички горивни инсталации с номинална електрическа изходяща мощност от 300 мегавата или повече, за които е предоставено първоначално разрешение за строеж или, при липса на такава процедура, първоначално разрешение за експлоатация след влизането в сила на Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации ( 34 ), са направили оценка дали се изпълнени следните условия:

а) има налични подходящи места за хранилища,

б) транспортните съоръжения са технически и икономически осъществими,

в) има техническа и икономическа възможност за адаптиране на инсталациите за улавяне на въглероден диоксид.

2.  Ако са спазени условията, предвидени в параграф 1, компетентният орган гарантира, че на площадката, на която е разположена инсталацията, е отделено подходящо пространство за оборудването, необходимо за улавяне и сгъстяване на въглероден диоксид. Компетентният орган определя дали са спазени условията въз основа на оценката по параграф 1 и на друга налична информация, по-специално свързана с опазването на околната среда и човешкото здраве.

Член 37

Лошо функциониране или повреда на пречиствателни съоръжения

1.  Държавите-членки гарантират, че в разрешителните са предвидени процедури при лошо функциониране или повреда на пречиствателните съоръжения.

2.  В случай на повреда компетентният орган изисква от оператора да намали или да спре дейностите си, ако връщането към нормална експлоатация не е възможно в рамките на 24 часа, или да експлоатира инсталацията, като използва слабо замърсяващи горива.

Операторът уведомява компетентния орган в рамките на 48 часа след установяване на лошо функциониране или повреда на пречиствателното оборудване.

Общата продължителност на експлоатация на инсталацията без пречиствателно съоръжение не може да превишава 120 часа за всеки период от 12 месеца.

Компетентният орган може да предостави дерогация от времевото ограничение, определено в първа и трета алинея, в някой от следните случаи:

а) съществува крайна нужда от поддържането на енергийните доставки,

б) за ограничен период от време повредената горивна инсталация ще бъде заменена от друга инсталация, която може да предизвика общо увеличение на емисиите.

Член 38

Мониторинг на емисиите във въздуха

1.  Държавите-членки осигуряват извършването на мониторинг на замърсяващите вещества във въздуха съгласно част 3 от приложение V.

2.  Инсталирането и функционирането на автоматизираното оборудване за мониторинг подлежат на контрол и годишни контролни изпитвания съгласно част 3 от приложение V.

3.  Компетентният орган определя мястото за вземане на проби или измервания, които ще служат за мониторинг на емисиите.

4.  Всички резултати от мониторинга се записват, обработват и представят по начин, който позволява на компетентния орган да проверява дали се спазват експлоатационните условия и нормите за допустими емисии, включени в разрешителното.

Член 39

Спазване на нормите за допустими емисии

Нормите за допустими емисии във въздуха се считат за спазени, ако са изпълнени условията, определени в част 4 от приложение V.

Член 40

Горивна инсталация за няколко горива

1.  В случай на горивна инсталация за няколко горива, изискваща едновременното използване на две или повече горива, компетентният орган определя нормите за допустими емисии при спазване на следната последователност:

а) използва се нормата за допустими емисии, отнасяща се за всеки вид гориво и за всеки замърсител, съответстваща на общата номинална входяща топлинна мощност на цялата горивна инсталация, определена в части 1 и 2 от приложение V;

б) изчисляват се нормите за допустими емисии за всеки вид гориво; тези норми се получават, като се умножат индивидуалните норми за допустими емисии, посочени в буква а), по входящата топлинна мощност, получена от всеки вид гориво, и като резултатът от умножението се раздели на сумата от входящата топлинна мощност, получена от всички горива,

в) сумират се нормите за допустими емисии, изчислени за всеки вид гориво.

2.  При горивни инсталации за няколко горива, посочени в член 30, параграф 2, които използват за гориво отпадъци от дестилация и от конверсия при рафинирането на суров нефт за собствена консумация самостоятелно или съвместно с други горива, вместо нормите за допустими емисии, определени съгласно параграф 1, могат да се използват следните норми за допустими емисии:

а) ако по време на експлоатацията на горивната инсталация делът на определящото гориво в сумата от входящата топлинна мощност, получена от всички горива, е 50 % или повече - нормата за допустими емисии за определящото гориво, определена в част 1 от приложение V;

б) ако делът на определящото гориво в сумата от входящата топлинна мощност, получена от всички горива, е по-малко от 50 % — нормата за допустими емисии, определена при спазване на следната последователност:

i) използват се нормите за допустими емисии, определени в част 1 от приложение V за всеки вид използвано гориво, съответстващи на общата номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация;

ii) изчислява се нормата за допустими емисии за определящото гориво, като нормата за допустими емисии, определена за това гориво съгласно подточка i), се умножи по коефициент 2 и от получения резултат се извади нормата за допустими емисии за този вид използвано гориво, който е с най-ниската норма за допустими емисии, определена в част 1 от приложение V, съответстваща на общата номинална входяща топлинна мощност на горивната инсталация;

iii) определя се нормата за допустими емисии, изчислена за всеки вид използвано гориво, като се умножи нормата за допустими емисии, определена съгласно подточки i) и ii), по входящата топлинна мощност, получена от съответното гориво, и резултатът от умножението се раздели на сумата от входящата топлинна мощност, получена от всички горива;

iv) сумират се нормите за допустими емисии, изчислени за всеки вид гориво, определени съгласно подточка iii).

3.  При горивни инсталации за няколко горива, за които се прилага член 30, параграф 2, които използват за гориво отпадъци от дестилация и от конверсия при рафинирането на суров нефт за собствена консумация самостоятелно или съвместно с други горива, вместо нормите за допустими емисии, определени съгласно параграф 1 или 2 от настоящия член, могат да се прилагат средните норми за допустими емисии на серен диоксид, определени в част 7 от приложение V.

Член 41

Правила за изпълнение

Установяват се правила за изпълнение по отношение на:

а) определянето на периодите на пускане и спиране, посочени в член 3, точка 27 и в част 4, точка 1 от приложение V; и

б) преходните национални планове, посочени в член 32, и по-специално определянето на таваните на емисиите и свързаните с тях мониторинг и докладване.

Тези правила за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 75, параграф 2. Комисията представя съответни предложения не по-късно от 7 юли 2011 г.ГЛАВА IV

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ИЗГАРЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА СЪВМЕСТНО ИЗГАРЯНЕ

Член 42

Приложно поле

1.  Настоящата глава се прилага за инсталации за изгаряне на отпадъци и за съвместно изгаряне на отпадъци, в които се извършва изгаряне или съвместно изгаряне на твърди или течни отпадъци.

Настоящата глава не се прилага по отношение на инсталации за газообразуване или пиролиза, ако газовете, получени в резултат на тази термична обработка на отпадъци, са очистени до такава степен, че преди изгарянето вече не представляват отпадъци и не могат да предизвикат емисии, по-големи от емисиите, получени от горене на природен газ.

За целите на настоящата глава инсталациите за изгаряне на отпадъци и инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци включват всички линии за изгаряне или съвместно изгаряне, инсталациите за приемане, за складиране и за предварителна обработка на същото място на отпадъците, системите за захранване с отпадъци, с гориво и с въздух, котлите, инсталациите за обработка на отпадъчните газове; инсталациите за обработка на същото място или за складиране на остатъците и на отпадъчните води, комините, апаратите и системите за управление на операциите по изгаряне или съвместно изгаряне и на записване и мониторинг на условията на изгаряне или съвместно изгаряне.

Ако при термичната обработка на отпадъци се прилагат процеси, различни от окисляване, като пиролиза, газообразуване или плазмено обработване, инсталацията за изгаряне на отпадъци или инсталацията за съвместно изгаряне на отпадъци включва както процеса на термична обработка, така и последващия процес на изгаряне.

Ако съвместното изгаряне се извършва, така че основната цел на инсталацията е термична обработка на отпадъците, а не производство на енергия или на материални продукти, инсталацията се счита за инсталация за изгаряне на отпадъци.

2.  Настоящата глава не се прилага за следните инсталации:

а) инсталации, в които се обработват изключително следните отпадъци:

i) отпадъците, изброени в член 3, точка 31, буква б);

ii) радиоактивни отпадъци;

iii) животински трупове, за които се прилага Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека ( 35 );

iv) отпадъци, получени в резултат на проучване и експлоатация на нефтени и газови ресурси, генерирани от крайбрежни инсталации и изгорени на борда на тези инсталации;

б) експериментални инсталации, използвани за научни изследвания, развойна дейност и изпитване, имащи за цел да подобрят процеса на изгаряне и обработващи по-малко от 50 тона отпадъци на година.

Член 43

Определение за „остатък“

За целите на настоящата глава „остатък“ означава всякакъв твърд или течен отпадък, генериран от инсталация за изгаряне на отпадъци или инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци.

Член 44

Заявления за разрешително

Заявлението за разрешително за инсталация за изгаряне на отпадъци или за инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци включва описание на мерките, предвидени с цел гарантиране изпълнението на следните изисквания:

а) инсталацията е създадена и оборудвана и ще бъде поддържана и експлоатирана по такъв начин, че изискванията на настоящата глава да бъдат спазени, като се отчитат категориите отпадъци, които ще се изгарят или ще се изгарят съвместно;

б) отделената топлина от изгарянето и съвместното изгаряне се оползотворява, когато това е осъществимо, чрез производство на топлина, пара или енергия;

в) количеството на произведените остатъци и тяхната вредност ще бъдат сведени до минимум и те ще бъдат рециклирани, когато това е целесъобразно;

г) обезвреждането на остатъците, чието създаване не може да бъде избегнато или намалено, или които не могат да бъдат рециклирани, ще се осъществява при спазването на националното право и правото на Съюза.

Член 45

Условия на разрешителното

1.  Разрешителното съдържа следното:

а) списък на всички видове отпадъци, които могат да бъдат обработвани, включващ, ако е възможно, най-малкото видовете отпадъци, изброени в Европейския списък на отпадъците, предвиден с Решение 2000/532/ЕО и съдържащ, когато е целесъобразно, информация за количеството на всеки вид отпадъци;

б) общия капацитет на изгаряне или на съвместно изгаряне на инсталацията;

в) нормите за допустими емисии във въздуха и водата;

г) изискванията за рН, температурата и дебита на заустването на отпадъчни води;

д) процедурите и честотата на вземане на проби и измерване, които да бъдат използвани, за да се спазят условията за мониторинг на емисиите;

е) максималната допустима продължителност на технически неизбежните спирания, разстройвания или повреди на системите за пречистване или на системите за измерване, по време на които емисиите във въздуха и заустването на отпадъчни води могат да надвишават предвидените норми за допустими емисии.

2.  Освен изискванията, предвидени в параграф 1, разрешителното, издадено за дадена инсталация за изгаряне на отпадъци или за инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци, работеща с опасни отпадъци, включва следното:

а) списък с количествата на различните категории опасни отпадъци, които могат да бъдат обработвани;

б) минималния и максимален масов дебит на тези опасни отпадъци, минималната и максимална топлина на изгаряне и максималното съдържание на полихлорирани бифенили, пентахлорфенол, хлор, флуор, сяра, тежки метали и други замърсяващи вещества.

3.  Държавите-членки могат да изготвят списъци на категориите отпадъци за включване в разрешителното, които могат да бъдат изгаряни съвместно в някои категории инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци.

4.  Компетентният орган периодично преразглежда и актуализира, ако е необходимо, условията на разрешителното.

Член 46

Контрол на емисиите

1.  Отпадъчните газове от инсталации за изгаряне на отпадъци и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци се изхвърлят по контролиран начин, посредством комин, чиято височина се изчислява така, че да пази човешкото здраве и околната среда.

2.  Емисиите във въздуха от инсталации за изгаряне на отпадъци и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци не надвишават нормите за допустими емисии, определени в части 3 и 4 от приложение VI, или определени в съответствие с част 4 от посоченото приложение.

Ако в дадена инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци повече от 40 % от отдаването на топлина е получено от опасни отпадъци, или ако в инсталацията се изгарят съвместно необработени смесени битови отпадъци, се прилагат нормите за допустими емисии, определени в част 3 от приложение VI.

3.  Заустването във водна среда на отпадъчни води от пречистване на отпадъчни газове се ограничава в рамките на възможното и концентрациите на замърсяващи вещества не надвишават нормите за допустими емисии, определени в част 5 от приложение VI.

4.  Нормите за допустими емисии се прилагат в точката, при която отпадъчните води от пречистване на отпадъчни газове се заустват от инсталацията за изгаряне на отпадъци или от инсталацията за съвместно изгаряне на отпадъци.

Когато отпадъчните води от пречистване на отпадъчни газове се обработват извън инсталацията за изгаряне на отпадъци или инсталацията за съвместно изгаряне на отпадъци в инсталация за обработка, предназначена изключително за пречистване на този тип отпадъчни води, нормите за допустими емисии, определени в част 5 от приложение VI, се прилагат в точката, в която отпадъчните води напускат инсталацията за обработка. Когато отпадъчните води от пречистване на отпадъчни газове се обработват заедно с други източници на отпадъчни води, на място или във външна инсталация, операторът прави подходящи изчисления във връзка с масовия баланс, ►C1  като използва резултатите от измерванията, предвидени в част 6, точка 3 от приложение VI, за да определи какви са емисионните нива при окончателното заустване на отпадъчните води ◄ , които може да се дължат на отпадъчните води от пречистване на отпадъчни газове.

В никакъв случай не се допуска разреждането на отпадъчни води с цел спазване на нормите за допустими емисии, определени в част 5 от приложение VI.

5.  Площадките на инсталациите за изгаряне на отпадъци и инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци, включително съответните зони за складиране на отпадъци се проектират и експлоатират така, че да се избегне неразрешеното и инцидентно заустване на всякакви замърсяващи вещества в почвата, в повърхностните води и в подземните води.

Осигурява се колектор за замърсени дъждовни води, стичащи се от площадката на инсталацията за изгаряне на отпадъци или на инсталацията за съвместно изгаряне на отпадъци, както и за замърсена в резултат на разливи или противопожарни операции вода. Капацитетът на складиране на този колектор трябва да бъде достатъчен, за да могат тези води при нужда да бъдат анализирани и обработени преди заустването им.

6.  Без да се засяга член 50, параграф 4, буква в), в случай на надвишаване на нормите за допустими емисии инсталацията за изгаряне на отпадъци или инсталацията за съвместно изгаряне на отпадъци, или отделните пещи, които са част от инсталацията за изгаряне на отпадъци или от инсталацията за съвместно изгаряне на отпадъци при никакви обстоятелства не продължават да изгарят отпадъци през повече от четири часа без прекъсване.

Общата продължителност на експлоатацията при такива условия не надвишава 60 часа годишно.

Времевото ограничение, установено във втора алинея се прилага за пещите, които са свързани с една-единствена система за пречистване на отпадъчни газове.

Член 47

Повреда

В случай на повреда операторът намалява или прекратява операциите при първа възможност до възстановяване на нормалното функциониране.

Член 48

Мониторинг на емисиите

1.  Държавите-членки гарантират, че мониторингът на емисиите се извършва в съответствие с части 6 и 7 от приложение VI.

2.  Инсталирането и функционирането на автоматизирани измервателни системи подлежи на контрол и годишни контролни изпитвания, както е предвидено в част 6, точка 1 от приложение VI.

3.  Компетентният орган определя местоположението на точките за вземане на проби или за измервания, които ще бъдат използвани за мониторинг на емисиите.

4.  Всички резултати от мониторинга се записват, обработват и представят по начин, който позволява на компетентния орган да проверява дали се спазват експлоатационните условия и нормите за допустими емисии, включени в разрешителното.

5.  От момента, в който в рамките на Съюза съществуват подходящи техники за измерване, Комисията чрез делегирани актове в съответствие с член 76 и при спазване на условията, предвидени в членове 77 и 78, определя датата, от която трябва да бъдат осъществявани непрекъснати измервания за емисиите на тежки метали, диоксини и фурани във въздуха.

Член 49

Спазване на нормите за допустими емисии

Нормите за допустими емисии във въздуха и във водата, се считат за спазени, ако са изпълнени условията, описани в част 8 от приложение VI.

Член 50

Експлоатационни условия

1.  Инсталациите за изгаряне на отпадъци се експлоатират така, че да достигат равнище на изгаряне, при което съдържанието на общ органичен въглерод в пепелта и сгуриите да бъде по-малко от 3 % или тяхната загуба при запалване да бъде по-малка от 5 % от сухото тегло на материала. Ако е необходимо, се използват техники за предварителна обработка на отпадъците.

2.  Инсталациите за изгаряне на отпадъци се проектират, оборудват, конструират и експлоатират така, че, дори при най-неблагоприятни условия, температурата на газовете, получени от изгарянето на отпадъци, да бъде повишена след последното впръскване на въздух за горенето по хомогенен и контролиран начин до най-малко 850 °C поне за две секунди.

Инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци се проектират, оборудват, конструират и експлоатират така, че дори при най-неблагоприятни условия температурата на газовете, получени от съвместното изгаряне на отпадъци, да бъде повишена по хомогенен и контролиран начин до най-малко 850 °C поне за две секунди.

Ако се изгарят или изгарят съвместно опасни отпадъци, чието съдържание на халогенизирани органични вещества, изразено в хлор, е по-голямо от 1 %, то температурата, необходима за спазване на първа и втора алинея, е най-малко 1 100  °C.

При инсталации за изгаряне на отпадъци определените в първа и трета алинея температури се измерват близо до вътрешната стена на горивната камера. Компетентният орган може да разреши измерването да се извършва в друга представителна точка на горивната камера.

3.  Всяка горивна камера на инсталацията за изгаряне на отпадъци се оборудва с най-малко една допълнителна горелка. Тази горелка се задейства автоматично, когато температурата на горивните газове падне под температурите, посочени в параграф 2, след последното впръскване на въздух за горенето. Тази горелка се използва и при операциите по пускане и спиране, за да се гарантира, че тези температури се поддържат постоянно по време на посочените операции и докато неизгорелите отпадъци се намират в горивната камера.

Допълнителната горелка не може да бъде захранвана с горива, които могат да предизвикат по-високи емисии от тези, получени при горенето на газьол по смисъла на член 2, точка 2 от Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива ( 36 ), втечнен газ или природен газ.

4.  Инсталациите за изгаряне на отпадъци и инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци използват автоматична система, която възпрепятства захранването с отпадъци в следните случаи:

а) по време на операциите по пускане, докато бъде достигната температурата, посочена в параграф 2 от настоящия член, или определената в съответствие с член 51, параграф 1 температура;

б) всеки път, когато температурата, посочена в параграф 2 от настоящия член, или определената в съответствие с член 51, параграф 1 температура не се поддържа;

в) всеки път, когато непрекъснатите измервания показват, че някоя от нормите за допустими емисии е надвишена поради разстройване или повреда на системите за пречистване на отпадъчни газове.

5.  Топлината, отделена от инсталациите за изгаряне на отпадъци или инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци, се оползотворява в рамките на възможното.

6.  Отпадъците от медицински дейности, носещи риск от инфекция, се въвеждат пряко в пещта, без да бъдат смесвани предварително с други категории отпадъци и без да бъдат манипулирани пряко.

7.  Държавите-членки гарантират, че инсталацията за изгаряне на отпадъци или инсталацията за съвместно изгаряне на отпадъци се експлоатира и контролира от физическо лице, което притежава необходимата компетентност за управление на инсталацията.

Член 51

Разрешение за промяна на експлоатационните условия

1.  Компетентният орган може да разреши условия, различни от тези, предвидени в член 50, параграфи 1, 2 и 3, а по отношение на температурата — в параграф 4 от посочения член, и определени в разрешителното за някои категории отпадъци или за някои термични обработки, при условие че са спазени останалите изисквания на настоящата глава. Държавите-членки могат да установят правила, уреждащи тези разрешения.

2.  При инсталациите за изгаряне на отпадъци промяната на експлоатационните условия не може да води до повече остатъци или до остатъци, които са по-богати на органични замърсяващи вещества от остатъците, които са били получени при условията, предвидени в член 50, параграфи 1, 2 и 3.

3.  Емисиите на общ органичен въглерод и на въглероден оксид от инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци, за които е разрешено да променят експлоатационните условия в съответствие с параграф 1, също спазват нормите за допустими емисии, определени в част 3 от приложение VI.

Емисиите на общ органичен въглерод от котлите за кори от отрасъла за производство на целулозна каша и на хартия, изгарящи съвместно отпадъци на мястото на производство, които са в експлоатация и имат разрешително преди 28 декември 2002 г., и за които е разрешено да променят експлоатационните условия в съответствие с параграф 1, също спазват нормите за допустими емисии, определени в част 3 от приложение VI.

4.  Държавите-членки съобщават на Комисията всички експлоатационни условия, които са разрешени съгласно параграфи 1, 2 и 3, и резултатите от проверките в рамките на информацията, предоставяна в съответствие с изискванията за представяне на доклади съгласно член 72.

Член 52

Доставяне и приемане на отпадъци

1.  Операторът на инсталация за изгаряне на отпадъци или инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци взема всички необходими предпазни мерки относно доставянето и приемането на отпадъците с цел да предотврати или да намали във възможно най-голяма степен замърсяването на въздуха, почвата, повърхностните и подземните води, както и другите отрицателни въздействия върху околната среда, миризми и шум и преки рискове за човешкото здраве.

2.  Операторът определя масата на всеки вид отпадъци, ако е възможно - съгласно Европейския списък с отпадъци, изготвен съгласно Решение 2000/532/ЕО, преди да приеме отпадъците в инсталацията за изгаряне на отпадъци или инсталацията за съвместно изгаряне на отпадъци.

3.  Преди отпадъците да могат да бъдат приети в дадена инсталация за изгаряне на отпадъци или инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци, операторът събира наличната информация за отпадъците с цел да провери спазването на изискванията на разрешителното, посочени в член 45, параграф 2.

Тази информация включва следното:

а) цялата административна информация за процеса на производство, съдържаща се в документите, посочени в параграф 4, буква а);

б) физическия и, доколкото е възможно, химичния състав на отпадъците, както и всяка друга информация, позволяваща да се прецени дали са подходящи за предвидената обработка чрез изгаряне;

в) рисковете, характерни за отпадъците, веществата, с които те не могат да бъдат смесвани и предпазните мерки, които следва да се вземат при тяхното манипулиране.

4.  Преди опасните отпадъци да се приемат в дадена инсталация за изгаряне на отпадъци или инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци, операторът провежда най-малко следните процедури:

а) проверка на необходимите документи, изисквани съгласно Директива 2008/98/ЕО и, ако е приложимо, изисквани съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превоза на отпадъци ( 37 ), както и съгласно законодателството, отнасящо се до превоза на опасни товари;

б) вземане на представителни проби, доколкото е целесъобразно, и по възможност преди разтоварването, за да се провери посредством проверки съответствието с информацията, предвидена в параграф 3, и за да се позволи на компетентните органи да определят характера на обработваните отпадъци.

Пробите, посочени в буква б), се съхраняват най-малко един месец след изгарянето или съвместното изгаряне на съответните отпадъци.

5.  Компетентният орган може да предвиди изключения от параграфи 2, 3 и 4 за инсталации за изгаряне на отпадъци или инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци, които са част от инсталация, попадаща в приложното поле на глава II, и които изгарят или изгарят съвместно единствено отпадъци, генерирани от посочената инсталация.

Член 53

Остатъци

1.  Количеството и вредността на остатъците се свеждат до минимум. Остатъците се рециклират, когато това е целесъобразно, непосредствено в инсталацията или извън нея.

2.  Превозът и междинното складиране на сухите остатъци във вид на прах се осъществяват по такъв начин, че да се избегне разпръскването на тези остатъци в околната среда.

3.  Преди да бъдат определени начините за обезвреждане или рециклиране на остатъците, се извършват подходящи изпитвания, за да се определят физическите и химичните характеристики, както и потенциалът за замърсяване на остатъците. Тези изпитвания имат за предмет общата разтворима фракция и разтворимата фракция на тежките метали.

Член 54

Съществена промяна

Промяната в експлоатацията на дадена инсталация за изгаряне на отпадъци или инсталация за съвместно изгаряне на отпадъци, обработваща единствено безопасни отпадъци, в инсталация по глава II, която включва изгаряне или съвместно изгаряне на опасни отпадъци, се счита за съществена промяна.

Член 55

Докладване и информиране на обществеността относно инсталациите за изгаряне на отпадъци и инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци

1.  Заявленията за нови разрешителни за инсталации за изгаряне на отпадъци и за инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци се предоставят на обществеността на едно или повече места за достатъчен период от време, за да се даде възможност на обществеността да представи коментари по заявленията, преди компетентният орган да вземе решение. Това решение, придружено от най-малко един екземпляр от разрешителното, и всяко последващо актуализиране, също се предоставят на разположение на обществеността.

2.  За инсталациите за изгаряне на отпадъци или инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци, чийто номинален капацитет е равен на или по-голям от два тона на час, докладът, посочен в член 72, съдържа информация относно функционирането и мониторинга на инсталацията, както и данни за развитието на процесите на изгаряне и съвместно изгаряне и данни за емисиите във въздуха и във водата, сравнени с нормите за допустими емисии. Тази информация се предоставя на разположение на обществеността.

3.  Компетентният орган подготвя списък на инсталациите за изгаряне на отпадъци или инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци, чийто номинален капацитет е по-малък от два тона на час, и го предоставя на разположение на обществеността.ГЛАВА V

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ИНСТАЛАЦИИ И ДЕЙНОСТИ, ПРИ КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ

Член 56

Приложно поле

Настоящата глава се прилага за дейностите, изброени в част 1 от приложение VII, и когато е приложимо, за дейностите, достигащи праговите стойности на консумация, определени в част 2 от посоченото приложение.

Член 57

Определения

За целите на настоящата глава се прилагат следните определения:

1. „съществуваща инсталация“ означава инсталация, която е била в експлоатация на 29 март 1999 г. или на която е предоставено разрешително или е била регистрирана преди 1 април 2001 г. или чийто оператор е подал пълно заявление за разрешително преди 1 април 2001 г., при условие че инсталацията е пусната в експлоатация не по-късно от 1 април 2002 г.;

2. „отпадъчни газове“ означава окончателното изпускане във въздуха на газове, съдържащи летливи органични съединения или други замърсители, от комин или пречиствателно съоръжение;

3. „неорганизирани емисии“ означава всички изпускани във въздуха, почвата и водите емисии на летливи органични съединения, които не се съдържат в отпадъчни газове, както и съдържащите се в каквито и да е продукти разтворители, освен ако в част 2 от приложение VII не е посочено друго;

4. „общи емисии“ означава сборът от неорганизирани емисии и емисиите в отпадъчни газове;

5. „смес“ означава смес по смисъла на член 3, точка 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали ( 38 );

6. „лепило“ означава всяка смес, включително всички органични разтворители или смеси, съдържащи органични разтворители, които са необходими за правилното ѝ приложение, използвана за слепване на отделни части на продукт;

7. „мастило“ означава смес, включително всички органични разтворители или смеси, съдържащи органични разтворители, които са необходими за правилното ѝ приложение, използвана в печатарската дейност за отпечатване на текст или изображения върху повърхност;

8. „лак“ означава прозрачно покритие;

9. „консумация“ означава общото количество вложени органични разтворители в дадена инсталация за една календарна година или за всеки друг 12-месечен период, без летливите органични съединения, които са възстановени за повторна употреба;

10. „вложено количество“ означава количеството органични разтворители и тяхното количество в смеси, използвани при извършването на определена дейност, включително рециклираните във и извън инсталацията разтворители и разтворителите, които се отчитат всеки път, когато се използват за извършване на дейността;

11. „повторна употреба“ означава употребата на органични разтворители, възстановени от инсталацията за каквато и да е техническа или търговска цел, включително употребата им като гориво, но без окончателното обезвреждане на такива възстановени органични разтворители като отпадъци;

12. „контролирани условия“ означава условията, при които инсталацията се експлоатира така, че изпусканите вследствие на дейността летливи органични съединения се събират и изпускат контролирано през комин или през пречиствателно съоръжение, поради което не са напълно неорганизирани;

13. „операции по пускане и спиране“ означава операции, с изключение на характеризиращите се с редовни колебания фази на дейността, по въвеждане или извеждане от действие, или довеждане или извеждане от състояние на работа на празен ход на дейност, част от оборудване или резервоар.

Член 58

Заместване на опасни вещества

Веществата или смесите, които заради съдържанието си на летливи органични съединения, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, са означени или е необходимо да бъдат обозначени с предупрежденията за опасност H340, H350, H350i, H360D или H360F, се заменят, доколкото е възможно, с по-малко вредни вещества или смеси.

Член 59

Контрол на емисиите

1.  Държавите-членки приемат необходимите мерки, за да гарантират, че по отношение на всяка инсталация е спазено някое от следните:

а) емисиите на летливи органични съединения от инсталации не превишават нормите за допустими емисии в отпадъчни газове и нормите за допустими неорганизирани емисии, или са спазени нормите за допустими общи емисии, както и другите изисквания, предвидени в части 2 и 3 от приложение VII;

б) изискванията на схемата за намаляване, предвидена в част 5 от приложение VII, при условие че се постига равностойно намаляване на емисиите в сравнение с намаляването, постигнато чрез прилагане на нормите за допустими емисии, посочени в буква а).

Държавите-членки докладват на Комисията в съответствие член 72, параграф 1 за напредъка при постигане на равностойното намаляване на емисиите, посочено в буква б).

2.  Чрез дерогация от параграф 1, буква а), когато операторът докаже пред компетентния орган, че нормата за допустими неорганизирани емисии е технически или икономически неосъществима за отделна инсталация, компетентният орган може да разреши надвишаването на тази норма, при условие че не се очакват значителни рискове за човешкото здраве и за околната среда и че операторът докаже пред компетентния орган, че се използват най-добрите налични техники.

3.  Чрез дерогация от параграф 1, за дейностите по нанасяне на покрития, обхванати от точка 8 от таблицата в част 2 от приложение VII, които не могат да бъдат извършени при контролирани условия, компетентният орган може да разреши емисиите от инсталацията да не съответстват на изискванията, определени в посочения параграф, ако операторът докаже пред компетентния орган, че това съответствие е технически или икономически неосъществимо и че са използвани най-добрите налични техники.

4.  Държавите-членки докладват на Комисията за дерогациите, посочени в параграфи 2 и 3 от настоящия член, в съответствие с член 72, параграф 2.

5.  Емисиите на летливи органични съединения, които са означени или е необходимо да бъдат обозначени с предупрежденията за опасност H340, H350, H350i, H360D или H360F или емисиите на халогенирани летливи органични съединения, които са означени или е необходимо да бъдат обозначени с предупрежденията за опасност H341 или H351, се контролират при контролирани условия с цел опазване на общественото здраве и околната среда, доколкото това е технически и икономически осъществимо, и не надвишават съответните норми за допустими емисии, определени в част 4 от приложение VII.

6.  Инсталации, в които се извършват две или повече дейности, всяка от които превишава праговите стойности в част 2 от приложение VII, следва:

а) да отговарят, по отношение на веществата, посочени в параграф 5, на изискванията на посочения параграф за всяка дейност поотделно;

б) по отношение на всички други вещества:

i) да отговарят на изискванията на параграф 1 за всяка дейност поотделно; или

ii) общите им емисии на летливи органични съединения да не превишават емисиите, които биха се получили, ако се прилагаше подточка i).

7.  По време на операциите по пускане и спиране се вземат всички подходящи предохранителни мерки за свеждане до минимум на емисиите на летливи органични съединения.

Член 60

Мониторинг на емисиите

Държавите-членки гарантират, чрез уточняване в условията на разрешителното или чрез общи правила със задължителна сила, че измерванията на емисии се извършват в съответствие с част 6 от приложение VII.

Член 61

Спазване на нормите за допустими емисии

Нормите за допустими емисии в отпадъчни газове се считат за спазени, ако са изпълнени условията, установени в част 8 от приложение VII.

Член 62

Представяне на доклади за спазване на условията

При поискване операторът предоставя на компетентния орган данни, които да позволяват на компетентния орган да провери спазването, в зависимост от случая, на:

а) нормите за допустими емисии в отпадъчни газове, нормите за допустими неорганизирани емисии и нормите за допустими общи емисии;

б) изискванията на схемата за намаляване съгласно част 5 от приложение VII;

в) дерогациите, предоставени в съответствие с член 59, параграфи 2 и 3.

Това може да включва и план за управление на разтворителите, изготвен в съответствие с част 7 от приложение VII.

Член 63

Съществена промяна на съществуващи инсталации

1.  Ако дадена съществуваща инсталация се експлоатира съгласно проектираната производителност при условия, различни от операциите по пускане и спиране и поддръжка на оборудването, всяка промяна в средното максимално вложено количество органични разтворители в инсталацията в рамките на едно денонощие се счита за съществена, ако води до повишаване на емисиите на летливи органични съединения с повече от:

а) 25 % за инсталация, осъществяваща дейности, които попадат в по-ниския диапазон на праговите стойности, посочени в точки 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 или 17 от таблицата в част 2 от приложение VII, или дейности, които попадат в някоя от другите категории, посочени в част 2 от приложение VII, и чиято консумация на разтворители е по-малко от 10 тона годишно;

б) 10 % за всички други инсталации.

2.  Когато съществуваща инсталация претърпява съществена промяна или за първи път попада в приложното поле на настоящата директива след извършване на съществена промяна, тази част от инсталацията, която претърпява съществена промяна, се разглежда като нова инсталация или като съществуваща инсталация, при условие че общите емисии на цялата инсталация не надвишават онези, които биха се получили, ако претърпялата съществена промяна част бъде разглеждана като нова инсталация.

3.  В случай на съществена промяна компетентният орган проверява съответствието на инсталацията с изискванията на настоящата директива.

Член 64

Обмен на информация относно заместване на органични разтворители

Комисията организира обмен на информация с държавите-членки, съответния промишлен отрасъл и неправителствени организации, съдействащи за опазването на околната среда, относно използването на органични разтворители и техните потенциални заместители и техниките, които имат най-малко потенциално въздействие върху въздуха, водите, почвите, екосистемите и човешкото здраве.

Организира се обмен на информация по всеки един от следните въпроси:

а) годност за употреба;

б) потенциално въздействие върху човешкото здраве, и по-специално излагане на въздействие на професионалните потребители;

в) потенциално въздействие върху околната среда;

г) икономически последици, по-специално разходи и ползи от съществуващите възможности.

Член 65

Достъп до информация

1.  Решението на компетентния орган, включващо най-малко копие от разрешителното и всички евентуални последващи актуализации, се предоставят на разположение на обществеността.

На обществеността се предоставят приложимите за инсталациите общи правила със задължителна сила и списъкът на инсталациите, за които се изисква разрешително и регистрация.

2.  Притежаваните от компетентния орган резултати от мониторинга на емисиите в съответствие с член 60 се предоставят на разположение на обществеността.

3.  Параграфи 1 и 2 от настоящия член се прилагат при спазване на ограниченията, предвидени в член 4, параграфи 1 и 2 от Директива 2003/4/ЕО.ГЛАВА VI

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД

Член 66

Приложно поле

Настоящата глава се прилага за инсталации, произвеждащи титанов диоксид.

Член 67

Забрана за обезвреждане на отпадъци

Държавите-членки забраняват обезвреждането на следните видове отпадъци във всякакви водни обекти, морета или океани:

а) твърди отпадъци;

б) изходните течности, получени от фазата на филтрация след хидролиза на титанилов сулфатен разтвор от инсталации, прилагащи сулфатната технология, включително киселинните отпадъци, свързани с такива течности, които съдържат общо повече от 0,5 % свободна сярна киселина и различни тежки метали и включително такива изходни течности, които са разредени до съдържание на свободна сярна киселина от 0,5 % или по-малко;

в) отпадъци от инсталации, прилагащи хлоридната технология, съдържащи повече от 0,5 % свободна солна киселина и различни тежки метали, включително отпадъци, разредени до съдържание на солна киселина от 0,5 % или по-малко;

г) соли от филтрирането, утайки и течни отпадъци, получени от преработката (концентрация или неутрализация) на отпадъците, посочени в букви б) и в) и съдържащи различни тежки метали, без да се включват неутрализирани и филтрирани или декантирани отпадъци, които съдържат само следи от тежки метали, и които преди всяко разтваряне имат pH над 5,5.

Член 68

Контрол на емисиите във водата

Емисиите във водата от инсталациите не надвишават нормите за допустими емисии, определени в част 1 от приложение VIII.

Член 69

Предотвратяване и контрол на емисиите във въздуха

1.  Предотвратяват се емисиите на киселинни капки от инсталациите.

2.  Емисиите във въздуха от инсталациите не надвишават нормите за допустими емисии, определени в част 2 от приложение VIII.

Член 70

Мониторинг на емисиите

1.  Държавите-членки осигуряват мониторинг на емисиите във водата с цел компетентният орган да може да извършва проверки за спазване на условията на разрешителното и на член 68.

2.  Държавите-членки осигуряват мониторинг на емисиите във въздуха с цел компетентният орган да може да извършва проверки за спазване на условията на разрешителното и на член 69. Този мониторинг включва най-малкото мониторинг на емисиите съгласно част 3 от приложение VIII.

3.  Мониторингът се извършва в съответствие със стандартите на CEN или, ако няма стандарти на CEN, в съответствие със стандартите на ISO, националните или международните стандарти, гарантиращи представянето на данни с равностойно научно качество.ГЛАВА VII

КОМИТЕТ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 71

Компетентни органи

Държавите-членки определят компетентните органи, отговорни за изпълнението на задълженията, произтичащи от настоящата директива.

Член 72

Доклади на държавите-членки

1.  Държавите-членки гарантират, че на Комисията се предоставя информация относно изпълнението на настоящата директива, относно представителните данни за емисии и други форми на замърсяване на околната среда, относно нормите за допустими емисии, прилагането на най-добрите налични техники в съответствие с членове 14 и 15, по-специално при предоставянето на освобождаване в съответствие с член 15, параграф 4, и относно напредъка, постигнат във връзка с разработването и прилагането на най-новите техники в съответствие с член 27. Държавите-членки предоставят информацията в електронен формат.

2.  Видът, форматът и честотата на подаване на информацията, която да бъде предоставена съгласно параграф 1, се определят в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 75, параграф 2. Това включва определянето на конкретните дейности и замърсители, за които се предоставят данните, посочени в параграф 1.

3.  Считано от 1 януари 2016 г. държавите-членки изготвят ежегодно списък на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и прах, както и на количеството подавана енергия за всички горивни инсталации, за които се прилага глава III от настоящата директива.

Като се вземат предвид правилата за обединяване, предвидени в член 29, компетентният орган получава следните данни за всяка горивна инсталация:

а) обща номинална входяща топлинна мощност (MW) на горивната инсталация;

б) вид горивна инсталация: котел, газова турбина, газов двигател, дизелов двигател, друго (видът се уточнява);

в) дата на започване на експлоатацията на горивната инсталация;

г) общи годишни емисии (тонове на година) на серен диоксид, азотни оксиди и прах (общо количество суспендирани частици);

д) брой експлоатационни часове на горивната инсталация;

е) общо годишно количество подавана енергия, изразена на база долната топлина на изгаряне на горивото (TJ на година), с разбивка за следните категории горива: каменни въглища, лигнитни въглища, биомаса, торф, други твърди горива (видът се уточнява), течни горива, природен газ, други газове (видът се уточнява).

Съдържащите се в списъците годишни данни за всяка отделна горивна инсталация се предоставят на Комисията при поискване.

На всеки три години, в срок от 12 месеца след изтичането на съответния тригодишен период, на Комисията се предоставя резюме на списъците. В него се посочват отделно данните за горивните инсталации в рафинерии.

В съответствие с Директива 2003/4/ЕО, в срок от 24 месеца след изтичането на съответния тригодишен период Комисията предоставя на държавите-членки и на обществеността резюме на сравнението и оценка на списъците.

4.  Считано от 1 януари 2016 г., държавите-членки ежегодно представят на Комисията следните данни:

а) за горивни инсталации, за които се прилага член 31, съдържанието на сяра в използваното местно произведено твърдо гориво и постигнатата степен на десулфуризация, като средна месечна стойност. За първата година, през която се прилага член 31, се докладва също така за техническата обосновка на невъзможността за спазване на нормите за допустими емисии, посочени в член 30, параграфи 2 и 3; и

б) за горивни инсталации, чиято годишна експлоатация не превишава 1 500 часа годишно — брой експлоатационни часове на година, определен като плаваща средна величина, изчислена за период от пет години.

Член 73

Преглед

1.  До 7 януари 2016 г. и на всеки три години след това Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета доклад с преглед на изпълнението на настоящата директива въз основа на информацията, посочена в член 72.

Този доклад включва оценка на необходимостта от действия на Съюза посредством установяване или актуализиране на минималните изисквания за целия Съюз за нормите за допустими емисии и правилата за мониторинг и съответствие за дейности в рамките на съответните заключения за НДНТ, приети по време на предходния тригодишен период, въз основа на следните критерии:

а) въздействието на съответните дейности върху околната среда като цяло; и

б) степента на внедряване на най-добрите налични техники за съответните дейности.

В тази оценка се взема под внимание становището на форума, посочен в член 13, параграф 4.

Счита се, че глава III и приложение V от настоящата директива представляват минималните изисквания за целия Съюз по отношение на големи горивни инсталации.

Докладът се придружава от законодателно предложение, когато това е целесъобразно. Когато в оценката, посочена във втора алинея, се посочва, че това е необходимо, законодателното предложение включва разпоредби за установяване или актуализиране на минимални изисквания за целия Съюз за нормите за допустими емисии и правилата за мониторинг и оценка на съответствието за съответните дейности.

2.  До 31 декември 2012 г. Комисията разглежда необходимостта от контрол на емисиите от:

а) изгарянето на горива в инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност под 50 MW;

б) интензивното отглеждане на едър рогат добитък; и

в) разпространението на оборски тор;

Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно резултатите от този преглед, като по целесъобразност докладът се придружава от законодателно предложение.

3.  До 31 декември 2011 г. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно определянето в приложение I на:

а) диференцирани допустими стойности за капацитет на отглеждане на различни видове птици, включително в особения случай на отглеждане на пъдпъдъци;

б) допустими стойности за капацитет на едновременно отглеждане на различни видове животни в една и съща инсталация.

Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно резултатите от този преглед, като по целесъобразност докладът се придружава от законодателно предложение.

Член 74

Изменения на приложения

За да може разпоредбите на настоящата директива да бъдат адаптирани към научно-техническия прогрес въз основа на най-добрите налични техники, Комисията приема в съответствие с член 76 и при спазване на условията, предвидени в членове 77 и 78, делегирани актове по отношение на адаптирането на части 3 и 4 от приложение V, части 2, 6, 7 и 8 от приложение VI и части 5, 6, 7 и 8 от приложение VII към научно-техническия прогрес.

Член 75

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитет.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 76

Упражняване на делегирането

1.  Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 48, параграф 5 и член 74, се предоставят на Комисията за срок от пет години, считано от 6 януари 2011 г. Комисията изготвя доклад относно делегираните правомощия не по-късно от шест месеца преди края на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се подновява автоматично за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не го оттеглят в съответствие с член 77.

2.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

3.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, предвидени в членове 77 и 78.

Член 77

Оттегляне на делегирането

1.  Делегирането на правомощия, посочено в член 48, параграф 5 и член 74, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.

2.  Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на решение дали да оттегли делегирането на правомощия, полага усилия да информира другата институция и Комисията в разумен срок преди да вземе окончателното решение, като посочва делегираните правомощия, които могат да бъдат оттеглени, както и евентуалните причини за оттеглянето.

3.  С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в същото решение. То поражда действие незабавно или на посочена в него по-късна дата. Решението за оттегляне не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 78

Възражения срещу делегирани актове

1.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в срок от два месеца от датата на нотификацията.

По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с два месеца.

2.  Ако към момента на изтичането на срока, посочен в параграф 1, нито Европейският парламент, нито Съветът е възразил срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата.

Делегираният акт може да се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако и Европейският парламент, и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не правят възражения.

3.  Ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу делегирания акт в срока, посочен в параграф 1, той не влиза в сила. Институцията, която възразява срещу делегирания акт, посочва причините за това.

Член 79

Санкции

Държавите-членки установяват система от санкции, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите-членки нотифицират Комисията за тези разпоредби до 7 януари 2013 г. и я нотифицират незабавно за всяко последващо изменение в тази връзка.

Член 80

Транспониране

1.  Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 2, член 3, точка 8, точки 11—15, 18—23, 26—30, 34—38 и 41, член 4, параграфи 2 и 3, членове 7, 8 и 10, член 11, букви д) и з), член 12, параграф 1, букви д) и з), член 13, параграф 7, член 14, параграф 1, буква в), подточка ii), член 14, параграф 1, букви г), д), е) и з), член 14, параграфи 2—7, член 15, параграфи 2—5, членове 16, 17 и 19, член 21, параграфи 2—5, членове 22, 23, 24, 27, 28 и 29, член 30, параграфи 1, 2, 3, 4, 7 и 8, членове 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 и 39, член 40, параграфи 2 и 3, членове 42 и 43, член 45, параграф 1, член 58, член 59, параграф 5, член 63, член 65, параграф 3, членове 69, 70, 71, 72 и 79, както и с първа алинея и точки 1.1, 1.4, 2.5, буква б), 3.1, 4, 5, 6.1, буква в), 6.4, буква б), 6.10 и 6.11 от приложение I, приложение II, точка 12 от приложение III, приложение V, част 1, буква б), част 4, точки 2.2, 2.4, 3.1 и 3.2, част 6, точки 2.5 и 2.6, част 8, точка 1.1, буква г) от приложение VI, част 4, точка 2, част 5, точка 1, част 7, точка 3 от приложение VII, както и част 1, точка 1 и точка 2, буква в), част 2, точки 2 и 3 и част 3 от приложение VIII до 7 януари 2013 г.

Те прилагат тези мерки от същата тази дата.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, уредена от настоящата директива.

Член 81

Отмяна

1.  Директиви 78/176/ЕИО, 82/883/ЕИО, 92/112/ЕИО, 1999/13/ЕО, 2000/76/ЕО и 2008/1/ЕО, изменени от актовете, изброени в приложение IX, част А, се отменят, считано от 7 януари 2014 г., без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, посочени в приложение IX, част Б.

2.  Директива 2001/80/ЕО, изменена с актовете, изброени в приложение IX, част А, се отменя, считано от 1 януари 2016 г., без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, посочени в приложение IX, част Б.

3.  Позоваванията на отменените директиви се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение Х.

Член 82

Преходни разпоредби

1.  По отношение на инсталации, изпълняващи дейности, посочени в приложение I, точка 1.1 за дейности с номинална входяща топлинна мощност над 50 МW, точки 1.2 и 1.3, точка 1.4, буква а), точки 2.1—2.6, точки 3.1—3.5, точки 4.1—4.6 за дейности относно производство чрез химична обработка, точки 5.1 и 5.2 за дейности, обхванати от Директива 2008/1/ЕО, точка 5.3, буква а), подточки i) и ii), точка 5.4, точка 6.1, букви а) и б), точки 6.2 и 6.3, точка 6.4, букви а) и б) за дейности, обхванати от Директива 2008/1/ЕО, точка 6.4, буква в) и точки 6.5—6.9, които са в експлоатация и притежават разрешително преди 7 януари 2013 г. или чиито оператори са подали пълно заявление за разрешително преди тази дата, при условие че посочените инсталации са пуснати в експлоатация не по-късно от 7 януари 2014 г., държавите-членки прилагат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети в съответствие с член 80, параграф 1, считано от 7 януари 2014 г., с изключение на глава III и приложение V.

2.  По отношение на инсталации, изпълняващи дейности, посочени в приложение I, точка 1.1 за дейности с номинална входяща топлинна мощност над 50 МW, точка 1.4, буква б), точки 4.1—4.6 за дейности относно производство чрез биологична обработка, точки 5.1 и 5.2 за дейности, които не са обхванати от Директива 2008/1/ЕО, точка 5.3, букви а), подточки iii)—v), точка 5.3, буква б), точки 5.5 и 5.6, точка 6.1, буква в), точка 6.4, буква б) за дейности, които не са обхванати от Директива 2008/1/ЕО, и точки 6.10 и 6.11, които са в експлоатация преди 7 януари 2013 г., държавите-членки прилагат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, считано от 7 юли 2015 г., с изключение на глави III и IV и приложения V и VI.

3.  По отношение на горивни инсталации, посочени в член 30, параграф 2, държавите-членки прилагат, считано от 1 януари 2016 г., законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети в съответствие с член 80, параграф 1, за да се съобразят с глава III и приложение V.

4.  По отношение на горивните инсталации, посочени в член 30, параграф 3, държавите-членки не прилагат Директива 2001/80/ЕО след 7 януари 2013 г.

5.  По отношение на горивни инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци част 4, точка 3.1 от приложение VI се прилага до:

а) 31 декември 2015 г. за горивните инсталации, посочени в член 30, параграф 2;

▼C1

б) 6 януари 2013 г. за горивните инсталации, посочени вчлен 30, параграф 3.

▼B

6.  Част 4, точка 3.2 от приложение VI се прилага по отношение на горивни инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци от:

а) 1 януари 2016 г. за горивните инсталации, посочени в член 30, параграф 2;

б) 7 януари 2013 г. за горивните инсталации, посочени в член 30, параграф 3.

7.  Член 58 се прилага от 1 юни 2015 г. До тази дата вещества или смеси, които заради съдържанието си на летливи органични съединения, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, са означени или е необходимо да бъдат обозначени с предупрежденията за опасност H340, H350, H350i, H360D или H360F, или с фразите за риск R45, R46, R49, R60 или R61, в най-кратък срок се заменят, доколкото е възможно, с по-малко вредни вещества или смеси.

8.  Член 59, параграф 5 се прилага от 1 юни 2015 г. До тази дата емисиите на летливи органични съединения, които са означени или е необходимо да бъдат обозначени с предупрежденията за опасност H340, H350, H350i, H360D или H360F или с фразите за риск R45, R46, R49, R60 или R61, или халогенирани летливи органични съединения, които са означени или е необходимо да бъдат обозначени с предупрежденията за опасност H341 или H351 или фразите за риск R40 или R68, се контролират при контролирани условия, доколкото опазването на общественото здраве и околната среда е технически и икономически осъществимо, и не надвишават съответните норми за допустими емисии, определени в част 4 от приложение VII.

9.  Част 4, точка 2 от приложение VII се прилага от 1 юни 2015 г. До тази дата по отношение на емисиите на халогенирани летливи органични съединения, които са означени или е необходимо да бъдат обозначени с предупрежденията за опасност H341 или H351 или с фразите за риск R40 или R68, когато масовият дебит на общото количество съединения, водещ до обозначаване с предупрежденията за опасност H341 или H351 или с фразите за риск R40 или R68 е по-висок или равен на 100 g/h, се спазва норма за допустими емисии от 20 mg/Nm3. Тази норма за допустими емисии се отнася за общия сбор на масите на отделните съединения.

Член 83

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 84

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Категории дейности, посочени в член 10

Посочените по-долу прагови стойности по принцип се отнасят до производствените капацитети или обемите произведена продукция. Когато няколко дейности с едно и също описание на дейността, съдържащо прагова стойност, се изпълняват в една и съща инсталация, капацитетите на такива дейности се сумират. По отношение на дейностите по управление на отпадъците, това изчисление се прилага на ниво дейност за 5.1, 5.3, буква а) и 5.3, буква б).

Комисията установява насоки относно:

а) отношението между дейностите по управление на отпадъците, описани в настоящото приложение, и дейностите, описани в приложения I и II към Директива 2008/98/ЕО; и

б) тълкуването на понятието „промишлен мащаб“ във връзка с описанието на дейностите в областта на химическата промишленост, описани в настоящото приложение.

1.   Енергийно стопанство

1.1.

Изгаряне на горива в инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW.

1.2.

Рафиниране на суров нефт и газ

1.3.

Производство на кокс

1.4.

Газифициране или втечняване на:

а) въглища;

б) други горива в инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност от 20 MW или повече.

2.   Производство и обработване на метали

2.1.

Пържене или агломериране на метални руди (включително сулфидни руди).

2.2.

Производство на чугун и стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене, с капацитет над 2,5 тона за час.

2.3.

Обработване на черни метали:

а) експлоатация на станове за горещо валцоване с капацитет над 20 тона необработена стомана за час;

б) експлоатация на ковашки цехове с преси, чиято енергия превишава 50 килоджаула на преса, където използваната топлинна мощност превишава 20 MW;

в) нанасяне на защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 тона необработена стомана за час.

2.4.

Експлоатация на леярни за черни метали с производствен капацитет над 20 тона дневно.

2.5.

Обработване на цветни метали:

а) производство на цветни необработени метали от руди, концентрати или вторични суровини чрез металургични, химични и електролитни процеси;

б) топене, включително сплавяване на цветни метали, включително на възстановени продукти, и експлоатация на леярни за цветни метали с капацитет на топене над 4 тона дневно за олово и за кадмий и 20 тона дневно за всички останали метали.

2.6.

Повърхностна обработка на метали или пластмаси чрез електролитни или химични процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 m3.

3.   Производство на продукти от нерудни минерални суровини

3.1.

Производство на цимент, вар и магнезиев оксид:

а) производство на циментен клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 тона дневно или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно;

б) производство на вар в пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно;

в) производство на магнезиев оксид в пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно.

3.2.

Производство на азбест или на продукти на азбестова основа.

3.3.

Производство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен капацитет над 20 тона дневно.

3.4.

Разтопяване на минерални вещества, включително производство на минерални влакна, с топилен капацитет над 20 тона дневно.

3.5.

Изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия с производствен капацитет над 75 тона дневно и/или с капацитет на пещта над 4 m3 и с плътност на подреждане за една пещ над 300 kg/m3.

4.   Химическа промишленост

За целите на настоящия раздел, производство по смисъла на категориите дейности, съдържащи се в настоящия раздел, означава производство в промишлен мащаб чрез химична или биологична обработка на вещества или групи вещества, изброени в точки 4.1—4.6.

4.1.

Производство на органични химични вещества, като:

а) прости въглеводороди (ациклични или циклични, наситени или ненаситени, алифатни или ароматни);

б) кислородсъдържащи въглеводороди като алкохоли, алдехиди, кетони, карбоксилни киселини, естери и смеси от естери, ацетати, етери, прекиси и епоксидни смоли;

в) серосъдържащи въглеводороди;

г) азотосъдържащи въглеводороди, като амини, амиди, съединения на тривалентния азот, нитросъединения или нитрати, нитрили, цианати, изоцианати;

д) фосфоросъдържащи въглеводороди;

е) халогеносъдържащи въглеводороди;

ж) органометални съединения;

з) пластмаси (полимери, синтетични влакна и влакна на целулозна основа);

и) синтетичен каучук;

й) багрила и пигменти;

к) повърхностноактивни средства и повърхностноактивни вещества.

4.2.

Производство на неорганични химически вещества като:

а) газове като амоняк, хлор или хлороводород, флуор или флуороводород, въглеродни оксиди, съединения на сярата, азотни оксиди, водород, серен диоксид, карбонилхлорид;

б) киселини като хромова киселина, флуороводородна киселина, фосфорна киселина, азотна киселина, солна киселина, сярна киселина, олеум, сернисти киселини;

в) основи като амониев хидрооксид, калиев хидрооксид, натриев хидрооксид;

г) соли като амониев хлорид, калиев хлорат, калиев карбонат, натриев карбонат, перборат, сребърен нитрат;

д) неметали, метални оксиди или други неорганични съединения, като калциев карбид, силиций, силициев карбид.

4.3.

Производство на фосфорни, азотни и калиеви торове (прости или смесени торове).

4.4.

Производството на продукти за защита на растенията или биоциди.

4.5.

Производство на фармацевтични продукти, включително междинни продукти.

4.6.

Производство на експлозиви

5.   Управление на отпадъците

5.1.

Обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци, с капацитет над 10 тона дневно, включващо една или повече от следните дейности:

а) биологично третиране;

б) физикохимично третиране;

в) прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя друга от дейностите, изброени в точки 5.1 и 5.2;

г) препакетиране преди подлагане на някоя друга от дейностите, изброени в точки 5.1 и 5.2;

д) пречистване/регенериране на разтворители;

е) рециклиране/възстановяване на неорганични материали, различни от метали или метални съединения;

ж) регенериране на киселини или основи;

з) възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването;

и) възстановяване на компоненти от катализатори;

й) повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла;

к) повърхностно събиране.

5.2.

Обезвреждане и оползотворяване на отпадъци в инсталации за изгаряне на отпадъци или инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци:

а) за неопасни отпадъци с капацитет над 3 тона за час;

б) за опасни отпадъци с капацитет над 10 тона дневно.

5.3.

а) Обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 50 тона дневно, включващо една или повече от следните дейности, и изключващо дейностите, които попадат в приложното поле на Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води ( 39 ):

i) биологично третиране;

ii) физикохимично третиране;

iii) подготовка на отпадъци за изгаряне или съвместно изгаряне;

iv) третиране на шлака и пепел;

v) третиране в трошачки на отпадъци от метал, включително отпадъци от електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба превозни средства и техните компоненти;

б) оползотворяване или комбинация от оползотворяване и обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 75 тона дневно, включващо една или повече от следните дейности, и изключващо дейностите, които попадат в приложното поле на Директива 91/271/ЕИО:

i) биологично третиране;

ii) подготовка на отпадъци за изгаряне или съвместно изгаряне;

iii) третиране на шлака и пепел;

iv) третиране в трошачки на отпадъци от метал, включително отпадъци от електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба превозни средства и техните компоненти.

Когато единствената извършвана дейност за третиране на отпадъци е анаеробно разлагане, праговата стойност на капацитета за тази дейност е 100 тона на ден.

5.4.

Депа по смисъла на член 2, буква ж) от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци ( 40 ), приемащи над 10 тона дневно отпадъци или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци.

5.5.

Временно съхраняване на опасни отпадъци, които не попадат в приложното поле на точка 5.4, до извършване на някоя от дейностите, изброени в точки 5.1, 5.2, 5.4 и 5.6, с общ капацитет над 50 тона, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на генериране до събирането им.

5.6.

Подземно съхраняване на опасни отпадъци с общ капацитет над 50 тона.

6.   Други дейности

6.1.

Производство в промишлени инсталации на:

а) целулозна каша от дървесина или други влакнести материали;

б) хартия или картон с производствен капацитет над 20 тона дневно;

в) една или повече от следните дървесни плоскости:плочи от ориентирани частици (OSB), плочи от дървесни частици или плочи от дървесни влакна, с производствен капацитет над 600 m3 дневно.

6.2.

Предварителна обработка (дейности като измиване, избелване, мерсеризиране) или багрене на текстилни влакна и/или текстил с капацитет над 10 тона дневно.

6.3.

Дъбене на необработени и сурови кожи при капацитет над 12 тона крайна продукция дневно.

6.4.

а) Експлоатация на кланици с производствен капацитет над 50 тона трупно месо дневно;

б) обработка и преработка, без случаите само на опаковане, на следните суровини, независимо дали са предварително обработени или не, предназначени за производство на хранителни продукти за консумация от хора или животни:

i) единствено от животински суровини (без обработването само на мляко) с производствен капацитет над 75 тона крайна продукция дневно;

ii) единствено от растителни суровини с производствен капацитет над 300 тона крайна продукция дневно или 600 тона крайна продукция дневно, когато инсталацията работи в продължение на не повече от 90 последователни дни през която и да е година;

iii) от животински и растителни суровини, както в комбинирани, така и в отделни продукти, с производствен капацитет за крайна продукция в тонове дневно по-голям съответно от:

 75, ако величината А е равна на или по-голяма от 10; или

 [300 – (22,5 × A)] във всички останали случаи;

където „А“ представлява съдържанието на животински съставки (в проценти от теглото) в производствен капацитет за крайна продукция.

В крайното тегло на продуктите не се включва теглото на опаковката.

Настоящата подточка не се отнася за случаите, когато използваната суровина е само мляко.

image

в) обработка и преработка единствено на мляко, с количество постъпващо мляко над 200 тона дневно (средна стойност за година).

6.5.

Обезвреждане или оползотворяване на животински трупове или животински отпадъци с капацитет над 10 тона дневно.

6.6.

Интензивно отглеждане на птици или свине:

а) с над 40 000 места за птици;

б) с над 2 000 места за свине за угояване (над 30 kg); или

в) с над 750 места за свине майки.

6.7.

Повърхностно третиране на вещества, предмети или продукти с използване на органични разтворители, по-конкретно за апретиране, щамповане, грундиране, обезмасляване, придаване на водонепропускливост, оразмеряване, боядисване, почистване или импрегниране, с консумация на органични разтворители над 150 kg на час или над 200 тона годишно.

6.8.

Производство на аморфен въглерод или електрографит чрез изгаряне или графитизиране.

6.9.

Улавяне на потоци от CO2 от инсталации, за които се прилага настоящата директива, с цел съхранение в геоложки формации в съответствие с Директива 2009/31/ЕО.

6.10.

Консервиране с химикали на дървен материал и изделия от дървен материал с производствен капацитет над 75 m3 дневно, различно от третирането срещу гниене (сини петна).

6.11.

Самостоятелно третиране във външни инсталации на отпадъчни води, които не попадат в приложното поле на Директива 91/271/ЕИО и които се изпускат от инсталация, за която се прилага глава II.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на замърсяващите вещества

ВЪЗДУХ

1.

Серен диоксид и други съединения на сярата

2.

Азотни оксиди и други азотни съединения

3.

Въглероден оксид

4.

Летливи органични съединения

5.

Метали и техните съединения

6.

Прах, включително фини прахови частици

7.

Азбест (суспендирани частици, влакна)

8.

Хлор и неговите съединения

9.

Флуор и неговите съединения

10.

Арсен и неговите съединения

11.

Цианиди

12.

Вещества и смеси с доказани канцерогенни или мутагенни свойства или свойства, които могат да въздействат чрез въздуха върху репродукцията

13.

Полихлорирани дибензодиоксини и полихлорирани дибензофурани

ВОДА

1.

Органохалогенни съединения и вещества, които може да образуват такива съединения във водната среда

2.

Органофосфорни съединения

3.

Органокалаени съединения

4.

Вещества и смеси с доказани канцерогенни или мутагенни свойства или свойства, които могат да въздействат върху репродукцията във или чрез водната среда

5.

Устойчиви въглеводороди и устойчиви и биоакумулируеми органични токсични вещества

6.

Цианиди

7.

Метали и техните съединения

8.

Арсен и неговите съединения

9.

Биоциди и други продукти за защита на растенията

10.

Неразтворени вещества

11.

Вещества, които водят до еутрофикация (по-конкретно нитрати и фосфати)

12.

Вещества, които имат неблагоприятно влияние върху кислородния баланс (и могат да бъдат измервани с параметри като БПК, ХПК и др.)

13.

Вещества, изброени в приложение Х към Директива 2000/60/ЕО.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Критерии за определяне на най-добрите налични техники

1.

Използването на нискоотпадъчна технология.

2.

Използването на по-малко опасни вещества.

3.

Увеличаване на степента на извличане и рециклиране на генерираните и използваните в процеса вещества и на отпадъци, където това е уместно.

4.

Сравними процеси, съоръжения или методи на експлоатация, изпитани успешно в промишлен мащаб.

5.

Технологичен напредък и промени в научните познания и разбирания.

6.

Вид, въздействие и обеми на разглежданите емисии.

7.

Дата за пускане в експлоатация на нови или съществуващи инсталации.

8.

Период от време, необходим за внедряване на най-добрите налични техники.

9.

Консумация и вид на използваните в процесите суровини (включително водата) и енергийна ефективност.

10.

Необходимост от предотвратяване или намаляване до минимум на общото въздействие на емисиите върху околната среда и рисковете за нея.

11.

Необходимост от предотвратяване на аварии и свеждане до минимум на последиците за околната среда.

12.

Информация, публикувана от публични международни организации.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Участие на обществеността във вземането на решения

1.

Обществеността се информира (чрез публично разгласяване или други подходящи средства като електронни медии, при наличие на такива) по следните въпроси на ранен етап от процедурата по вземане на решение или най-късно веднага след появата на разумна възможност за предоставяне на информацията:

а) заявлението за разрешително или, в зависимост от случая, предложението за актуализиране на разрешителното или условията на разрешителното в съответствие с член 21, включително описание на елементите, изброени в член 12, параграф 1;

б) когато е приложимо, факта, че едно решение е предмет на национална или трансгранична оценка на въздействието върху околната среда, или на консултации между държавите-членки в съответствие с член 26;

в) данни за компетентните органи, отговорни за вземането на решение, за тези, от които може да бъде получена съответната информация, за тези, до които могат да бъдат отправени коментари или въпроси, и данни за графика за предаване на коментари или въпроси;

г) същността на вероятните решения или на проекторешението, ако има такова;

д) когато е приложимо, данни относно предложение за актуализиране на разрешителното или условията на разрешителното;

е) посочване на времето и мястото или средствата, чрез които ще бъде предоставена съответната информация;

ж) подробни условия за участие на обществеността и направените консултации съгласно точка 5.

2.

Държавите-членки гарантират, че в подходящи срокове на заинтересованата общественост се предоставя следното:

а) в съответствие с националното право — основните доклади и становища, предадени на компетентния орган или органи по времето, когато заинтересованата общественост е била информирана в съответствие с точка 1;

б) в съответствие с Директива 2003/4/ЕО — информация, различна от посочената в точка 1, която се отнася до решението в съответствие с член 5 от настоящата директива, и която е станала достъпна, след като заинтересованата общественост е била информирана в съответствие с точка 1.

3.

Заинтересованата общественост има право да изрази коментари и мнения пред компетентния орган, преди да е взето решение.

4.

Резултатите от направените консултации съгласно настоящото приложение трябва надлежно да бъдат взети под внимание при вземането на решение.

5.

Подробните условия за информиране на обществеността (например чрез пускане на брошури по пощата в определен радиус или публикуване в местни вестници) и консултиране на заинтересованата общественост (например чрез представяне на писмени становища или чрез обществено допитване) се определят от държавите-членки. Осигуряват се разумни срокове на различните етапи, които дават достатъчно време за информиране на обществеността и позволяват на заинтересованата общественост възможност да се подготви и да участва ефективно при вземането на решение за околната среда, предмет на настоящото приложение.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Технически разпоредби относно горивните инсталации

ЧАСТ 1

Норми за допустими емисии за горивни инсталации, посочени в член 30, параграф 2

1.

Всички норми за допустими емисии се изчисляват при следните условия: температура 273,15 К; налягане 101,3 kPa, с корекция за съдържанието на водна пара в отпадъчните газове, и при стандартно съдържание на O2 в отпадъчните газове, равно на 6 % при използване на твърди горива, 3 % за горивни инсталации, с изключение на газови турбини и газови двигатели, използващи течни или газообразни горива, и 15 % за газови турбини и газови двигатели.

2.

Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на SO2 за горивни инсталации, използващи твърди или течни горива, с изключение на газови турбини и газови двигателиОбща номинална топлинна мощност (MW)

Въглища, включително лигнитни въглища и други твърди горива

Биомаса

Торф

Течни горива

50—100

400

200

300

350

100—300

250

200

300

250

> 300

200

200

200

200

Горивни инсталации, използващи твърди горива, на които е издадено разрешително преди 27 ноември 2002 г. или чиито оператори са подали пълно заявление за разрешително преди тази дата, при условие че инсталацията е пусната в експлоатация не по-късно от 27 ноември 2003 г., и чийто период експлоатация не надвишава 1 500 експлоатационни часа годишно, определени като плаваща средна стойност, изчислена за период от пет години, спазват норма за допустими емисии на SO2 от 800 mg/Nm3.

Горивните инсталации, които използват течни горива и на които е издадено разрешително преди 27 ноември 2002 г., или чиито оператори са подали пълно заявление за разрешително преди тази дата, при условие че инсталацията е пусната в експлоатация не по-късно от 27 ноември 2003 г., чийто период на експлоатацията не надхвърля 1 500 експлоатационни часа годишно, определени като плаваща средна стойност, изчислена за период от пет години, спазват норма за допустими емисии на SO2 от 850 mg/Nm3 при инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, която не надвишава 300 MW, и 400 mg/Nm3 при инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност над 300 MW.

За частите от горивната инсталация, които изхвърлят отпадъчните газове през една или повече отделни димни тръби от общ комин, и чийто период на експлоатация не надвишава 1 500 експлоатационни часа годишно, определени като плаваща средна стойност, изчислена за период от пет години, може да се прилагат нормите за допустими емисии, определени в предходните две алинеи с отчитане на общата номинална входяща топлинна мощност на цялата горивна инсталация. В такива случаи се извършва отделен мониторинг на емисиите, отделяни от всяка една от тези димни тръби.

3.

Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на SO2 за горивни инсталации, използващи газообразни горива, с изключение на газови турбини и газови двигателиВ общия случай

35

Втечнен газ

5

Нискокалорични коксови газове

400

Нискокалорични доменни газове

200

Горивните инсталации, които използват за гориво нискокалорични газове, получени от газифицирането на отпадъците от рафиниране, и на които е издадено разрешително преди 27 ноември 2002 г. или чиито оператори са подали пълно заявление за разрешително преди тази дата, при условие че инсталацията е пусната в експлоатация не по-късно от 27 ноември 2003 г., спазват норма за допустими емисии на SO2 от 800 mg/Nm3.

4.

Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на NOx за горивни инсталации, използващи твърди или течни горива, с изключение на газови турбини и газови двигателиОбща номинална топлинна мощност (MW)

Въглища, включително лигнитни въглища и други твърди горива

Биомаса и торф

Течни горива

50—100

300

450 при прахово горене на лигнитни въглища

300

450

100—300

200

250

200 (1)

> 300

200

200

150 (1)

(1)   Нормата за допустими емисии е 450 mg/Nm3 за изгаряне на отпадъци от дестилация и от конверсия при рафинирането на суров нефт за собствена консумация в горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, непревишаваща 500 MW, на които е издадено разрешително преди 27 ноември 2002 г. или чиито оператори са подали пълно заявление за разрешително преди тази дата, при условие че инсталацията е пусната в експлоатация не по-късно от 27 ноември 2003 г.

Горивни инсталации в химически инсталации, които използват за собствена консумация гориво от течни производствени отпадъци, с които не се търгува, които са с обща номинална входяща топлинна мощност, непревишаваща 500 MW, на които е издадено разрешително преди 27 ноември 2002 г. или чиито оператори са подали пълно заявление за разрешително преди тази дата, при условие че инсталацията е пусната в експлоатация не по-късно от 27 ноември 2003 г., спазват норма за допустими емисии на NOx от 450 mg/Nm3.

Горивните инсталации, използващи твърди или течни горива, с обща номинална входяща топлинна мощност, непревишаваща 500 MW, на които е издадено разрешително преди 27 ноември 2002 г. или чиито оператори са подали пълно заявление за разрешително преди тази дата, при условие че инсталацията е била пусната в експлоатация най-късно на 27 ноември 2003 г., и чийто период на експлоатация не надвишава 1 500 експлоатационни часа годишно, определени като плаваща средна стойност, изчислена за период от пет години, спазват норма за допустими емисии на NOx от 450 mg/Nm3.

Горивните инсталации, използващи твърди горива и имащи обща номинална входяща топлинна мощност над 500 MW, на които е издадено разрешително преди 1 юли 1987 г. и чийто период на експлоатация не надвишава 1 500 експлоатационни часа годишно, определени като плаваща средна стойност, изчислена за период от пет години, спазват норма за допустими емисии на NOx от 450 mg/Nm3.

Горивните инсталации, използващи течни горива и имащи обща номинална входяща топлинна мощност над 500 MW, на които е издадено разрешително преди 27 ноември 2002 г., или чиито оператори са подали пълно заявление за разрешително преди тази дата, при условие че инсталацията е пусната в експлоатация не по-късно от 27 ноември 2003 г. и чийто период на експлоатация не надвишава 1 500 експлоатационни часа годишно, определени като плаваща средна стойност, изчислена за период от пет години, спазват норма за допустими емисии на NOx от 400 mg/Nm3.

За частите от горивна инсталация, които изхвърлят отпадъчните газове през една или повече отделни димни тръби от общ комин и чийто период на експлоатация не надвишава 1 500 експлоатационни часа годишно, определени като плаваща средна стойност, изчислена за период от пет години, може да се прилагат нормите за допустими емисии, определени в предходните три алинеи, при отчитане на общата номинална входяща топлинна мощност на цялата горивна инсталация. В такива случаи се извършва отделен мониторинг на емисиите, отделяни от всяка една от тези димни тръби.

5.

Газови турбини (включително инсталации с комбиниран цикъл — CCGT), използващи леки и средни дестилати като течни горива, спазват норма за допустими емисии на NOx от 90 mg/Nm3 и на CO от 100 mg/Nm3.

По отношение на газови турбини за аварийни случаи, чийто период на експлоатация не надвишава 500 експлоатационни часа годишно, не се прилагат определените в настоящата точка норми за допустими емисии. Операторът на такива инсталации води отчетност за използваните експлоатационни часове.

6.

Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на NOx и СО за горивни инсталации, използващи газообразно гориво 

NOx

CO

Горивни инсталации, използващи за гориво газ от доменни пещи, с изключение на газови турбини и газови двигатели

100

100

Горивни инсталации, използващи за гориво газ от доменни пещи, коксови газове или нискокалорични газове от газообразуването от отпадъци от рафиниране, с изключение на газови турбини и газови двигатели

200 (4)

Горивни инсталации, използващи за гориво други газове, с изключение на газови турбини и газови двигатели

200 (4)

Газови турбини (включително инсталации с комбиниран цикъл — CCGT), използващи за гориво природен газ (1)

50 (2) (3)

100

Газови турбини (включително инсталации с комбиниран цикъл — CCGT), използващи за гориво други газове

120

Газови двигатели

100

100

(1)   Природният газ е естествено образувал се метан, със съдържание на инертни и други съставки не повече от 20 об. %.

(2)   75 mg/Nm3 в следните случаи, в които кпд на газовата турбина е определен по ISO за условия на базов товар:
i)  газови турбини, използвани в комбинирана система на производство на топлина и електроенергия, с общ кпд, превишаващ 75 %;
ii)  газови турбини, използвани в инсталации с комбиниран цикъл със среден общ годишен кпд на електропроизводство, надвишаващ 55 %;
iii)  газови турбини за механични задвижвания.

(3)   За газови турбини в инсталации с единичен цикъл, които не попадат в никоя от категориите, посочени в забележка 2, но чийто кпд надвишава 35 %, определен по ISO за условия на базов товар, нормите за допустими емисии на азотни оксиди (NOx) са 50xη/35, където η е кпд на газовата турбина, изразен в проценти, определен по ISO за условия на базов товар.

(4)   300 mg/Nm3 за горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, непревишаваща 500 MW, на които е издадено разрешително преди 27 ноември 2002 г. или чийто оператор е подал пълно заявление за разрешително преди тази дата, при условие че инсталацията е пусната в експлоатация не по-късно от 27 ноември 2003 г.

За газовите турбини (включително и инсталациите с комбиниран цикъл — ССGT) определените в таблицата в настоящата точка норми за допустими емисии на азотни оксиди (NOx) и на въглероден оксид (СО) се прилагат само при натоварване над 70 %.

За газовите турбини (включително и инсталациите с комбиниран цикъл — CCGT) на които е издадено разрешително преди 27 ноември 2002 г. или чиито оператори са подали пълно заявление за разрешително преди тази дата, при условие че инсталацията е пусната в експлоатация не по-късно от 27 ноември 2003 г., и чийто период на експлоатация не надвишава 1 500 експлоатационни часа годишно, определени като плаваща средна стойност, изчислена за период от пет години, нормата за допустими емисии на NOx е 150 mg/Nm3, ако използват природен газ, и 200 mg/Nm3, ако използват други газове или течни горива.

За частите от горивна инсталация, изхвърлящи отпадъчните газове през една или повече отделни димни тръби от общ комин, и чийто период на експлоатация не надвишава 1 500 експлоатационни часа годишно, определени като плаваща средна стойност, изчислена за период от пет години, може да се прилагат нормите за допустими емисии, определени в предходната алинея, при отчитане на общата номинална входяща топлинна мощност на цялата горивна инсталация. В такива случаи се извършва отделен мониторинг на емисиите, отделяни от всяка една от тези димни тръби.

По отношение на газовите турбини и газовите двигатели за аварийни случаи, чийто период на експлоатация не надвишава 500 експлоатационни часа годишно, не се прилагат определените в настоящата точка норми за допустими емисии. Операторът на такива инсталации води отчетност за използваните експлоатационни часове.

7.

Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на прахообразни вещества за горивни инсталации, използващи твърди или течни горива, с изключение на газови турбини и газови двигателиОбща номинална топлинна мощност (MW)

Въглища, включително лигнитни въглища и други твърди горива

Биомаса и торф

Течни горива (1)

50—100

30

30

30

100—300

25

20

25

> 300

20

20

20

(1)   Нормата за допустими емисии е 50 mg/Nm3 за изгаряне на отпадъци от дестилация и от конверсия при рафинирането на суров нефт за собствена консумация в горивни инсталации, на които е издадено разрешително преди 27 ноември 2002 г. или чиито оператори са подали пълно заявление за разрешително преди тази дата, при условие че инсталацията е пусната в експлоатация не по-късно от 27 ноември 2003 г.

8.

Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на прахообразни вещества за горивни инсталации, използващи газообразни горива, с изключение на газови турбини и газови двигателиВ общия случай

5

Доменен газ

10

Газове, получени от черната металургия, които могат да бъдат използвани другаде

30

ЧАСТ 2

Норми за допустими емисии на горивни инсталации, посочени в член 30, параграф 3

1.

Всички норми за допустими емисии се изчисляват при следните условия: температура 273,15 К; налягане 101,3 kPa, с корекция за съдържанието на водна пара в отпадъчните газове, и при стандартно съдържание на O2 в отпадъчните газове, равно на 6 % при използване на твърди горива, 3 % за горивни инсталации, различни от газови турбини и газови двигатели, използващи течни или газообразни горива, и 15 % за газови турбини и газови двигатели.

По отношение на газови турбини с комбиниран цикъл и допълнително горене, стандартното съдържание на O2 в отпадъчните газове може да бъде определено от компетентния орган, като бъдат отчетени специфичните характеристики на съответната инсталация.

2.

Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на SO2 за горивни инсталации, използващи твърди или течни горива, с изключение на газови турбини и газови двигателиОбща номинална топлинна мощност (MW)

Въглища, включително лигнитни въглища и други твърди горива

Биомаса

Торф

Течни горива

50—100

400

200

300

350

100—300

200

200

300

250 в случай на изгаряне в псевдокипящ слой

200

> 300

150

200 в случай на изгаряне в псевдокипящ слой — от циркулиращ тип или под налягане

150

150

200 в случай на изгаряне в псевдокипящ слой

150

3.

Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на SO2 за горивни инсталации, използващи газообразни горива, с изключение на газови турбини и газови двигателиВ общия случай

35

Втечнен газ

5

Нискокалорични коксови газове

400

Нискокалорични доменни газове

200

4.

Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на NOx за горивни инсталации, използващи твърди или течни горива, с изключение на газови турбини и газови двигателиОбща номинална топлинна мощност (MW)

Въглища, включително лигнитни въглища и други твърди горива

Биомаса и торф

Течни горива

50—100

300

400 при прахово горене на лигнитни въглища

250

300

100—300

200

200

150

> 300

150

200 при прахово горене на лигнитни въглища

150

100

5.

Газови турбини (включително инсталации с комбиниран цикъл — CCGT), използващи за течни горива леки и средни дестилати, спазват норма за допустими емисии на NOx от 50 mg/Nm3 и на CO от 100 mg/Nm3.

По отношение на газови турбини за аварийни случаи, чийто период на експлоатация не надвишава 500 експлоатационни часа годишно, не се прилагат определените в настоящата точка норми за допустими емисии. Операторът на такива инсталации води отчетност за използваните експлоатационни часове.

6.

Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на NOx и СО за горивни инсталации, използващи газообразно гориво 

NOx

CO

Горивни инсталации, различни от газови турбини и газови двигатели

100

100

Газови турбини (включително инсталации с комбиниран цикъл — CCGT)

50 (1)

100

Газови двигатели

75

100

(1)   За газовите турбини в инсталации с единичен цикъл, чийто кпд надвишава 35 %, определен по ISO за условия на базов товар, нормите за допустими емисии са 50xη/35, където η е кпд на газовата турбина, изразен в проценти (определен по ISO за условия на базов товар).

За газовите турбини (включително и за инсталациите с комбиниран цикъл — ССGT) определените в настоящата точка норми за допустими емисии на NOx и на СО се прилагат само при натоварване над 70 %.

По отношение на газови турбини и газови двигатели за аварийни случаи, чийто период на експлоатация не превишава 500 експлоатационни часа годишно, не се прилагат определените в настоящата точка норми за допустими емисии. Операторът на такива инсталации води отчетност за използваните експлоатационни часове.

7.

Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на прахообразни вещества за горивни инсталации, използващи твърди или течни горива, с изключение на газови турбини и газови двигателиОбща номинална топлинна мощност (MW)

 

50—300

20

> 300

10

20 за биомаса и торф

8.

Норми за допустими емисии (mg/Nm3) на прахообразни вещества за горивни инсталации, използващи газообразни горива, с изключение на газови турбини и газови двигателиВ общия случай

5

Доменен газ

10

Газове, получени от черната металургия, които могат да бъдат използвани другаде

30

ЧАСТ 3

Мониторинг на емисиите

1.

Концентрациите на SO2, NOх и прах в отпадъчните газове на всички горивни инсталации, чиято обща номинална входяща топлинна мощност е равна или по-голяма от 100 MW, се измерват непрекъснато.

Концентрацията на СО в отпадъчните газове от горивни инсталации, използващи газообразни горива, чиято обща номинална входяща топлинна мощност е равна или по-голяма от 100 MW, се измерва непрекъснато

2.

Компетентният орган може да реши да не изисква посочените в точка 1 непрекъснати измервания в следните случаи:

а) за горивните инсталации, чийто експлоатационен период е по-малък от 10 000 експлоатационни часа;

б) за SO2 и прах, изпускани от горивни инсталации, работещи с природен газ;

в) за SO2, изпускан от горивни инсталации, работещи с течно гориво с известно съдържание на сяра, при липса на оборудване за десулфуризация на отпадъчните газове;

г) за SO2, изпускан от горивни инсталации, работещи с биомаса, ако операторът може да докаже, че емисиите на SO2 по никакъв начин не могат да бъдат по-високи от предписаните норми за допустими емисии.

3.

Когато не се изискват непрекъснати измервания, се изискват периодични измервания на SO2, на NOx, на прах и, по отношение на горивните инсталации, използващи газообразни горива — на СО, провеждани поне веднъж на шест месеца.

4.

За горивни инсталации, използващи въглища, включително лигнитни въглища, общите емисии на живак се измерват поне веднъж годишно.

5.

Като алтернативна мярка на посочените в точка 3 измервания на SO2 и NOx, могат да се прилагат други процедури, проверени и одобрени от компетентния орган, за определяне на емисиите на SO2 и NOx. При тези процедури се прилагат подходящи стандарти на CEN или — ако няма подходящи стандарти на CEN — стандарти на ISO, национални или други международни стандарти, гарантиращи получаването на данни с равностойно научно качество.

6.

Компетентният орган се уведомява за значими промени във вида на използваното гориво или в начина на работа на инсталацията. Компетентният орган решава дали изискванията за мониторинг, посочени в точки 1—4, са все още подходящи, или е необходимо да бъдат променени.

7.

Непрекъснатите измервания, извършвани съгласно точка 1, включват измерване на съдържанието на кислород, температурата, налягането и съдържанието на водна пара на отпадъчните газове. Когато взетите за проби отпадъчни газове са изсушени преди анализа на емисиите, не е необходимо непрекъснато измерване на съдържанието на водна пара в отпадъчните газове.

8.

Вземането на проби и анализът на съответните замърсяващи вещества и измерванията на експлоатационните показатели, както и осигуряването на качеството на автоматичните измервателни системи и контролните измерителни методи за калибриране на тези системи, се извършват в съответствие със стандартите на CEN. Ако няма стандарти на CEN, се прилагат стандарти на ISO, национални или други международни стандарти, гарантиращи получаването на данни с равностойно научно качество.

Автоматичните измервателни системи се контролират чрез паралелни измервания съгласно съответните методи поне веднъж годишно.

Операторът уведомява компетентния орган за резултатите от проверката на автоматичните измервателни системи.

9.

Спрямо нивото на нормите за допустими емисии, стойностите на 95-процентовите доверителни интервали на всяка една измерена стойност, не превишават следните проценти от нормите за допустими емисии:Въглероден оксид

10 %

Серен диоксид

20 %

Азотни оксиди

20 %

Прах

30 %

10.

Валидираните средночасови и среднодневни стойности се определят въз основа на измерените валидни средночасови стойности, след изваждане на доверителния интервал, посочен в точка 9.

Ден, в който повече от три средночасови стойности са невалидни поради лошо функциониране или операции по поддръжката на автоматичната измервателна система, не се отчита. Ако поради причини от такъв характер се наложи обявяването за невалидни на повече от десет дни в годината, компетентният орган изисква от оператора да вземе мерки за подобряване на надеждността на автоматичната измервателна система.

11.

При инсталации, които спазват степените на десулфуризация, посочени в член 31, редовно се контролира и съдържанието на сяра в горивото, с което се захранва горивната инсталация. Компетентният орган се уведомява за съществени промени във вида на използваното гориво.

ЧАСТ 4

Оценка на спазването на нормите за допустими емисии

1.

По отношение на непрекъснатите измервания, нормите за допустими емисии, определени в части 1 и 2, се приемат за спазени, ако оценката на измерените резултати показва, че за експлоатационните часове през една календарна година са спазени всичките от следните условия:

а) никоя валидирана средномесечна стойност не надвишава съответните норми за допустими емисии, определени в части 1 и 2;

б) никоя валидирана среднодневна стойност не надвишава 110 % от съответните норми за допустими емисии, определени в части 1 и 2;

в) в случаите на горивни инсталации, състоящи се само от въглищни котли с обща номинална топлинна входяща мощност под 50 MW, никоя валидирана среднодневна стойност не надвишава 150 % от съответните норми за допустими емисии, определени в части 1 и 2;

г) 95 % от всички валидирани средночасови стойности в течение на годината не надвишават 200 % от съответните норми за допустими емисии, определени в части 1 и 2.

Валидираните средни стойности се определят, както е посочено в част 3, точка 10.

При изчисляването на средните стойности на емисиите не се вземат предвид стойностите, измерени през периодите, посочени в член 30, параграфи 5 и 6 и в член 37, както и по време на периодите на пускане и спиране.

2.

Когато не се изискват непрекъснати измервания, определените в части 1 и 2 норми за допустими емисии се считат за спазени, ако резултатите от всяка една от сериите измервания или от другите процедури, определени и установени според приетите от компетентните органи правила, не надвишават нормите за допустими емисии.

ЧАСТ 5

Минимални степени на десулфуризация

1.

Минимални степени на десулфуризация за горивни инсталации, посочени в член 30, параграф 2Обща номинална топлинна мощност (MW)

Минимални степени на десулфуризация

Инсталации, на които е издадено разрешително преди 27 ноември 2002 г. или чиито оператори са подали пълно заявление за разрешително преди тази дата, при условие че инсталацията е пусната в експлоатация не по-късно от 27 ноември 2003 г.

Други инсталации

50—100

80 %

92 %

100—300

90 %

92 %

> 300

96 % (1)

96 %

(1)   За горивни инсталации, използващи нефтен битум, минималната степен на десулфуризация е 95 %.

2.

Минимални степени на десулфуризация за горивни инсталации, посочени в член 30, параграф 3Обща номинална топлинна мощност (MW)

Минимални степени на десулфуризация

50—100

93 %

100—300

93 %

> 300

97 %

ЧАСТ 6

Спазване на степените на десулфуризация

Минималните степени на десулфуризация, определени в част 5 от настоящото приложение, се прилагат като средномесечна норма за допустими емисии.

ЧАСТ 7

Средни норми за допустими емисии от горивни инсталации за няколко горива, разположени на площадката на една рафинерия

Средните норми за допустими емисии (mg/Nm3) на SO2 за горивни инсталации за няколко горива, разположени на площадката на една рафинерия, с изключение на газови турбини и газови двигатели, които използват отпадъци от дестилация и от конверсия при рафинирането на суров нефт за собствена консумация, самостоятелно или съвместно с други горива:

а) за горивни инсталации, на които е издадено разрешително преди 27 ноември 2002 г. или чиито оператори са подали пълно заявление за разрешително преди тази дата, при условие че инсталацията е била пусната в експлоатация най-късно на 27 ноември 2003 г. — 1 000  mg/Nm3;

б) за други горивни инсталации — 600 mg/Nm3;

Тези норми за допустими емисии се изчисляват при температура 273,15 K, налягане 101,3 kP и след корекция за съдържанието на водна пара в отпадъчните газове, и при стандартно съдържание на O2 в отпадъчните газове от 6 % за твърди горива и 3 % за течни или газообразни горива.
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Технически разпоредби относно инсталациите за изгаряне на отпадъци и инсталациите за съвместно изгаряне на отпадъци

ЧАСТ 1

Определения

За целите на настоящото приложение се прилагат следните определения:

а) „съществуваща инсталация за изгаряне на отпадъци“ означава един от следните видове инсталации за изгаряне на отпадъци:

i) която е била в експлоатация и за която е било издадено разрешително в съответствие с приложимото право на Съюза преди 28 декември 2002 г.,

ii) която е била одобрена или регистрирана за изгаряне на отпадъци и за която е било издадено разрешително преди 28 декември 2002 г. в съответствие с приложимото право на Съюза, при условие че инсталацията е била пусната в експлоатация най-късно на 28 декември 2003 г.,

iii) която, съгласно мнението на компетентния орган, е била предмет на пълно искане за разрешение преди 28 декември 2002 г., при условие че инсталацията е била пусната в експлоатация най-късно на 28 декември 2004 г.;

б) „нова инсталация за изгаряне на отпадъци“ означава инсталация за изгаряне на отпадъци, която не съответства на определението в буква а).

ЧАСТ 2

Коефициенти на еквивалентност на дибензо-p-диоксини и дибензофурани

При определяне на общото съдържание на диоксини и фурани масовите концентрации на следните видове дибензо-p-диоксини и дибензофурани се умножават по следните коефициенти на еквивалентност, преди да се сумират: 

Коефициент на токсична еквивалентност

2,3,7,8 — Тетрахлордибензодиоксин (TCDD)

1

1,2,3,7,8 — Пентахлордибензодиоксин (PeCDD)

0,5

1,2,3,4,7,8 — Хексахлордибензодиоксин (HxCDD)

0,1

1,2,3,6,7,8 — Хексахлордибензодиоксин (HxCDD)

0,1

1,2,3,7,8,9 — Хексахлордибензодиоксин (HxCDD)

0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Хексахлордибензодиоксин (HxCDD)

0,01

Октахлордибензодиоксин (OCDD)

0,001

2,3,7,8 — Тетрахлордибензофуран (TCDF)

0,1

2,3,4,7,8 — Пентахлордибензофуран (PeCDF)

0,5

1,2,3,7,8 — Пентахлордибензофуран (PeCDF)

0,05

1,2,3,4,7,8 — Хексахлордибензофуран (HxCDF)

0,1

1,2,3,6,7,8 — Хексахлордибензофуран (HxCDF)

0,1

1,2,3,7,8,9 — Хексахлордибензофуран (HxCDF)

0,1

2,3,4,6,7,8 — Хексахлордибензофуран (HxCDF)

0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Хептахлордибензофуран (HpCDF)

0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Хептахлордибензофуран (HpCDF)

0,01

Октахлордибензофуран (OCDF)

0,001

ЧАСТ 3

Норми за допустими емисии във въздуха от инсталации за изгаряне на отпадъци

1.

Всички норми за допустими емисии се изчисляват при температура 273,15 К, налягане 101,3 kPa, след корекция за съдържанието на водна пара в отпадъчните газове.

Те отговарят на кислородно съдържание в отпадъчните газове от 11 %, освен в случаите на изгаряне на отработени масла по смисъла на член 3, точка 3 от Директива 2008/98/ЕО, в който случай отговарят на 3 % кислородно съдържание, както и на случаите, посочени в част 6, точка 2.7.

1.1.

Среднодневни норми за допустими емисии за следните замърсяващи вещества (mg/Nm3):Общо прах

10

Органични газообразни вещества и пари, изразени чрез общ органичен въглерод (TOC)

10

Хлороводород (HCl)

10

Флуороводород (HF)

1

Серен диоксид (SO2)

50

Азотен оксид (NO) и азотен диоксид (NO2), изразени като NO2 за съществуващи инсталации за изгаряне на отпадъци с номинален капацитет над 6 тона в час или за нови инсталации за изгаряне на отпадъци

200

Азотен оксид (NO) и азотен диоксид (NO2), изразени като NO2 за съществуващи инсталации за изгаряне на отпадъци с номинален капацитет равен на или по-малък от 6 тона в час

400

1.2.

Средни половинчасови норми за допустими емисии за следните замърсяващи вещества (mg/Nm3) 

(100 %) A

(97 %) B

Общо прах

30

10

Органични газообразни вещества и пари, изразени чрез общ органичен въглерод (TOC)

20

10

Хлороводород (HCl)

60

10

Флуороводород (HF)

4

2

Серен диоксид (SO2)

200

50

Азотен оксид (NO) и азотен диоксид (NO2), изразени като NO2 за съществуващи инсталации за изгаряне на отпадъци с номинален капацитет над 6 тона в час или за нови инсталации за изгаряне на отпадъци

400

200

1.3.

Средни норми за допустими емисии (mg/Nm3) на следните видове тежки метали за период на вземане на проби от най-малко 30 минути и най-много 8 часаКадмий и съединенията му, изразени като кадмий (Cd)

Общо: 0,05

Талий и съединенията му, изразени като талий (Tl)

Живак и съединенията му, изразени като живак (Hg)

0,05

Антимон и съединенията му, изразени като антимон (Sb)

Общо: 0,5

Арсен и съединенията му, изразени като арсен (As)

Олово и съединенията му, изразени като олово (Pb)

Хром и съединенията му, изразени като хром (Cr)

Кобалт и съединенията му, изразени като кобалт (Co)

Мед и съединенията ѝ, изразени като мед (Cu)

Манган и съединенията му, изразени като манган (Mn)

Никел и съединенията му, изразени като никел (Ni)

Ванадий и съединенията му, изразени като ванадий (V)

Тези средни стойности се прилагат също и за газообразните и парообразни емисии, на съответните тежки метали и съединенията им.

1.4.

Средни норми за допустими емисии (ng/Nm3) на диоксини и фурани за период на вземане на проби от най-малко 6 часа и най-много 8 часа. Нормата за допустими емисии се отнася за общата концентрация на диоксини и фурани, изчислена съгласно част 2.Диоксини и фурани

0,1

1.5.

Норми за допустими емисии (mg/Nm3) за въглероден оксид (СО) в отпадъчните газове:

а) 50 като среднодневна стойност;

б) 100 като средна половинчасова стойност;

в) 150 като средна десетминутна стойност.

Компетентният орган може да разреши изключения от определените в настоящата точка норми за инсталации на изгаряне на отпадъци, използващи технология с псевдокипящ слой, при условие че в разрешителното се определя норма за допустими емисии на въглероден оксид (СО), не по-висока от 100 mg/Nm3 като средночасова стойност.

2.

Норми за допустими емисии, приложими при обстоятелствата, описани в член 46, параграф 6 и член 47.

Общата концентрация на прах в емисиите във въздуха на дадена инсталация за изгаряне на отпадъци в никакъв случай не надвишава 150 mg/Nm3, изразена в средна половинчасова стойност. Не се превишават нормите за допустими емисии на общ органичен въглерод (ТОС) и въглероден оксид (СО), определени в точка 1.2 и в точка 1.5, буква б).

3.

Държавите-членки могат да установяват правила, уреждащи предвидените в настоящата част изключения.

ЧАСТ 4

Определяне на нормите за допустими емисии във въздуха при съвместното изгаряне на отпадъци

1.

Посочената по-долу формула (правило на смесите) се прилага във всички случаи, когато в таблица от настоящата част не е установена специална обща норма за допустими емисии „С“.

Нормата за допустими емисии на всяко разглеждано замърсяващо вещество и на СО, съдържащи се в отпадъчните газове, получени от съвместното изгаряне на отпадъците, се изчислява, както следва:

▼C1

image

▼B

Vотпадъци

:

обемът на отпадъчните газове, получени от изгарянето на отпадъците, определен на база единствено на тези отпадъци, имащи най-ниска топлина на изгаряне, посочена в разрешителното, изчислен при нормалните условия, определени от настоящата директива.

Ако получената от изгарянето на опасни отпадъци топлина е по-малко от 10 % от общата топлина, отделена от инсталацията, Vотпадъци се изчислява от (теоретично) количество на отпадъци, които, ако бъдат изгорени, ще произведат отделяне на топлина в размер на 10 %, като общата топлина остава фиксирана.

Cотпадъци

:

норми за допустими емисии за инсталациите за изгаряне на отпадъци, определени в част 3.

Vпроцес

:

обемът на отпадъчните газове, получени от действието на инсталацията, включително от изгарянето на разрешените горива, които се използват обичайно в инсталацията (с изключение на отпадъците), определен на база на такова съдържание на кислород, към което трябва да бъдат приведени нормите за допустими емисии, определени в правото на Съюза или националното право. При липса на законодателство за този тип инсталации е целесъобразно да се използва реалното съдържание на кислород в отпадъчните газове, без към тях да бъде добавен допълнителен въздух, който не е необходим за процеса.

Спроцес

:

норми за допустими емисии, както са определени в настоящата част за някои промишлени дейности или, при липса на такива норми, нормите за допустими емисии на инсталациите, които са съобразени с националните законови, подзаконови и административни разпоредби за такива инсталации и изгарящи нормално разрешени горива (с изключение на отпадъци). При липса на такива разпоредби се използват определените в разрешителното норми за допустими емисии. При липса на определени в разрешителното норми се използват реалните масови концентрации.

С

:

норми за допустими общи емисии при съответно съдържание на кислород, определени в настоящата част за някои промишлени дейности и някои замърсяващи вещества или, при липса на такива норми, нормите за допустими общи емисии, които заместват нормите за допустими емисии, определени в конкретни приложения към настоящата директива. Общото съдържание на кислород, заместващо реалното съдържание на кислород за целите на стандартизацията, се определя въз основа на съдържанието, посочено по-горе, като се съблюдават парциалните обеми.

Всички норми за допустими емисии се изчисляват при температура 273,15 К, налягане 101,3 kPa, след корекция за съдържанието на водна пара в отпадъчните газове.

Държавите-членки могат да установяват правила, уреждащи предвидените в настоящата част изключения.

2.

Специални разпоредби за пещите за цимент, изгарящи съвместно отпадъци

2.1.

Определените в точки 2.2 и 2.3 норми за допустими емисии се прилагат като среднодневни стойности за общ прах, HCl, HF, NOx, SO2 и общ органичен въглерод (TOC) (в случаите на непрекъснато измерване), като средни стойности за период на вземане на проби от най-малко 30 минути и най-малко 8 часа за тежки метали и като средни стойности за период на вземане на проби от най-малко 6 часа и най-много 8 часа за диоксини и фурани.

Всички стойности се привеждат към съдържание на кислород 10 %.

Средните половинчасови стойности са необходими единствено за изчисляване на среднодневните стойности.

2.2.

С — норми за допустими общи емисии (в mg/Nm3 — с изключение на стойностите за диоксини и фурани) за следните видове замърсяващи вещества:Замърсяващо вещество

C

Общо прах

30

HCl

10

HF

1

NOx

500 (1)

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

Диоксини и фурани (ng/Nm3)

0,1

(1)   До 1 януари 2016 г. компетентният орган може да разреши освобождаване от нормата за NOx, за пещи тип Lepol и дълги ротационни пещи, при условие че разрешителното определя общи норми за допустими емисии за NOx от не повече от 800 mg/Nm3.

2.3.

С — норми за допустими общи емисии (mg/Nm3) за ЅО2 и за общ органичен въглеродЗамърсяващо вещество

C

SO2

50

Общ органичен въглерод (ТОС)

10

Компетентният орган може да предостави дерогации от определените в настоящата точка норми за допустими емисии в случаите, когато общият органичен въглерод (ТОС) и SO2 не се отделят при общото изгарянето на отпадъци.

2.4.

C — норми за допустими общи емисии на CO

Компетентният орган могат да определят норми за допустими емисии на CO.

3.

Специални разпоредби за горивните инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

3.1.

Спроцес, изразено като среднодневни стойности (mg/Nm3), валидни до датата, посочена в член 82, параграф 5

За определяне на общата номинална топлинна входяща мощност на горивни инсталации, се спазват правилата за обединяване, определени в член 29. Средните половинчасови стойности са необходими единствено за изчисляване на среднодневните стойности.

Спроцес за твърди горива, с изключение на биомаса (6 % съдържание на О2):Замърсяващи вещества

< 50 MW

50—100 MW

100—300 MW

> 300 MW

SO2

850

200

200

NOx

400

200

200

Прах

50

50

30

30

Спроцес за биомаса (6 % съдържание на O2)Замърсяващи вещества

< 50 MW

50—100 MW

100—300 MW

> 300 MW

SO2

200

200

200

NOx

350

300

200

Прах

50

50

30

30

Спроцес за течни горива (3 % съдържание на O2)Замърсяващи вещества

< 50 MW

50—100 MW

100—300 MW

> 300 MW

SO2

850

400—200

(линейно намаление 100—300 MW)

200

NOx

400

200

200

Прах

50

50

30

30

3.2.

Спроцес, изразено като среднодневни стойности, валидни след датата, посочена в член 82, параграф 6.

За определяне на общата номинална топлинна входяща мощност на горивни инсталации, се спазват правилата за обединяване, определени в член 29. Средните половинчасови стойности са необходими единствено за изчисляване на среднодневните стойности.

3.2.1.

Спроцес за горивни инсталации, посочени в член 30, параграф 2, с изключение на газови турбини и газови двигатели:

Спроцес за твърди горива, с изключение на биомаса (6 % съдържание на О2):Замърсяващо вещество

< 50 MW

50—100 MW

100—300 MW

> 300 MW

SO2

400 за торф: 300

200

200

NOx

300

за прахообразни лигнитни въглища: 400

200

200

Прах

50

30

25

за торф: 20

20

Спроцес за биомаса (6 % съдържание на O2)Замърсяващо вещество

< 50 MW

50—100 MW

100—300 MW

> 300 MW

SO2

200

200

200

NOx

300

250

200

Прах

50

30

20

20

Спроцес за течни горива (3 % съдържание на O2)Замърсяващо вещество

< 50 MW

50—100 MW

100—300 MW

> 300 MW

SO2

350

250

200

NOx

400

200

150

Прах

50

30

25

20

3.2.2.

Спроцес за горивни инсталации, посочени в член 30, параграф 3, с изключение на газови турбини и газови двигатели:

Спроцес за твърди горива, с изключение на биомаса (6 % съдържание на О2):Замърсяващо вещество

< 50 MW

50—100 MW

100—300 MW

> 300 MW

SO2

400

за торф: 300

200

за торф: 300, освен при изгаряне в псевдокипящ слой: 250

150

при изгаряне в псевдокипящ слой — циркулиращ или под налягане или, при изгаряне на торф — при всякакъв псевдокипящ слой: 200

NOx

300

за торф: 250

200

150

при изгаряне на прахообразни лигнитни въглища 200

Прах

50

20

20

10

за торф: 20

Спроцес за биомаса (6 % съдържание на O2)Замърсяващо вещество

< 50 MW

50—100 MW

100—300 MW

> 300 MW

SO2

200

200

150

NOx

250

200

150

Прах

50

20

20

20

Спроцес за течни горива (3 % съдържание на O2)Замърсяващо вещество

< 50 MW

50—100 MW

100—300 MW

> 300 MW

SO2

350

200

150

NOx

300

150

100

Прах

50

20

20

10

3.3.

С — норми за допустими общи емисии на тежки метали (mg/Nm3), изразени като средна стойност за период на вземане на проби от най-малко 30 минути и най-много 8 часа (съдържание на О2 — 6 % за твърди горива и 3 % за течни горива)Замърсяващи вещества

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

3.4.

С — норми за допустими общи емисии (ng/Nm3) на диоксини и фурани, изразени като средна стойност за период на вземане на проби от най-малко 6 часа и най-много 8 часа (съдържание на О2 — 6 % за твърди горива и 3 % за течни горива).Замърсяващо вещество

C

Диоксини и фурани

0,1

4.

Специални разпоредби за инсталации за съвместно изгаряне в промишлени отрасли, за които не се прилагат точки 2 и 3 от настоящата част

4.1.

С — норми за допустими общи емисии (ng/Nm3) за диоксини и фурани, изразени като средна стойност, измерена за период на вземане на проби от най-малко 6 часа и най-много 8 часа:Замърсяващо вещество

C

Диоксини и фурани

0,1

4.2.

С — норми за допустими общи емисии (mg/Nm3) на тежки метали, изразени като средни стойности за период на вземане на проби от най-малко 30 минути и най-много 8 часа:Замърсяващи вещества

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

ЧАСТ 5

Норми за допустими емисии за заустванията на отпадъчни води от пречистване на отпадъчни газовеЗамърсяващи вещества

Норми за допустими емисии, за нефилтрирани проби (в mg/l — с изключение на диоксините и фураните)

1.  Общо твърди вещества в суспензия така, както са определени в приложение I към Директива 91/271/ЕИО

(95 %)

(100 %)

30

45

2.  Живак и съединенията му, изразени като живак (Hg)

0,03

3.  Кадмий и съединенията му, изразени като кадмий (Cd)

0,05

4.  Талий и съединенията му, изразени като талий (Tl)

0,05

5.  Арсен и съединенията му, изразени като арсен (As)

0,15

6.  Олово и съединенията му, изразени като олово (Pb)

0,2

7.  Хром и съединенията му, изразени като хром (Cr)

0,5

8.  Мед и съединенията ѝ, изразени като мед (Cu)

0,5

9.  Никел и съединенията му, изразени като никел (Ni)

0,5

10.  Цинк и съединенията му, изразени като цинк (Zn)

1,5

11.  Диоксини и фурани

0,3 ng/l

ЧАСТ 6

Мониторинг на емисиите

1.   Техники на измерване

1.1.

Измерванията, предназначени за определяне на концентрациите на замърсяващите вещества във въздуха и във водите, се извършват по представителен начин.

1.2.

Вземането на проби и анализът на всички замърсяващи вещества, включително диоксините и фураните, както и методите за осигуряване на качеството на автоматизираните измервателни системи и контролните измерителни методи за тяхното калибриране, се осъществява съгласно стандартите на СЕN. При липса на стандарти на CEN, се прилагат стандарти на ISO, национални или други международни стандарти, гарантиращи получаването на данни с равностойно научно качество. Автоматичните измервателни системи се контролират чрез паралелни измервания по контролните методи поне веднъж годишно.

1.3.

Спрямо нивото на дневните норми за допустими емисии, стойностите на 95-процентовите доверителни интервали на резултат от единично измерване не надвишават следните проценти от нормите за допустими на емисии:Въглероден оксид:

10 %

Серен диоксид:

20 %

Азотен диоксид:

20 %

Общо прах:

30 %

Общ органичен въглерод:

30 %

Хлороводород:

40 %

Флуороводород:

40 %.

Емисиите във въздуха и във водите се измерват периодично в съответствие с точки 1.1 и 1.2.

2.   Измервания по отношение на веществата, замърсяващи въздуха

2.1.

Провеждат се следните измервания по отношение на замърсяващите въздуха вещества:

а) непрекъснати измервания на следните вещества: NOх, при условие че са определени норми за допустими емисии, CO, общ прах, общ органичен въглерод (ТОС), HCl, HF и SO2;

б) непрекъснати измервания на следните експлоатационни показатели: температура в близост до вътрешната стена или до друга представителна точка на горивната камера, съгласно разрешеното от компетентния орган, концентрация на кислород, налягане, температура и съдържание на водна пара в отпадъчните газове;

в) най-малко две измервания годишно за тежки метали и за диоксини и фурани; по-специално, в течение на първите 12 месеца от експлоатацията се провежда едно измерване на всеки три месеца.

2.2.

Времето на престой, както и минималната температура и съдържанието на кислород в отпадъчните газове, са предмет на подходящи проверки най-малко веднъж при пускането в експлоатация на инсталацията за изгаряне на отпадъци или за съвместно изгаряне на отпадъци и при най-неблагоприятните експлоатационни условия, които могат да се предвидят.

2.3.

Непрекъснатото измерване на HF може да бъде пропуснато, ако се прилага очистване спрямо HCl, гарантиращо, че нормите за допустими емисии за хлороводород няма да бъдат надхвърлени. В този случай, емисиите на HF се подлагат на периодични измервания, както е посочено в точка 2.1, буква в).

2.4.

Не се изисква непрекъснато измерване на съдържанието на водна пара, ако пробите от отпадъчни газове се изсушават преди анализа на емисиите.

2.5.

Компетентният орган може да реши да не изисква непрекъснати измервания на емисиите на HCl, HF и SO2 в инсталациите за изгаряне на отпадъци или за съвместно изгаряне на отпадъци и да изисква периодични измервания съгласно посоченото в точка 2.1, буква в), или изобщо да не изисква измервания, ако операторът може да докаже, че емисиите на посочените замърсяващи вещества в никакъв случай не могат да надвишават предписаните норми за допустими емисии.

Компетентният орган може да реши да не изисква непрекъснато измерване на емисиите на NOx и да изисква периодични измервания, съгласно посоченото в точка 2.1, буква в), по отношение на съществуващи инсталации за изгаряне на отпадъци с номинален капацитет под 6 тона отпадъци на час или в съществуващи инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци с номинален капацитет под 6 тона отпадъци на час, ако операторът може да докаже, въз основа на информация за качествените показатели на съответните отпадъци, за използваните технологии и за резултатите от мониторинга на емисиите, че при никакви обстоятелства емисиите на NOx не могат да надвишат предписаната норма за допустими емисии.

2.6.

Компетентният орган може да реши да изисква едно измерване на всеки две години за тежки метали и едно измерване годишно за диоксини и фурани в следните случаи:

а) ако емисиите, получени от съвместно изгаряне или изгаряне на отпадъци, са при всички обстоятелства по-малки от 50 % от нормите за допустими емисии;

б) отпадъците, които ще се изгарят или изгарят съвместно, са съставени единствено от някои сортирани горими фракции от безопасни отпадъци, неподдаващи се на рециклиране и притежаващи някои характеристики, които се определят по-подробно въз основа на оценката, посочена в буква в);

в) операторът може да докаже, въз основа на информации за качествените показатели на въпросните отпадъци и на мониторинга на емисиите, че при всички обстоятелства емисиите са значително по-ниски от нормите за допустими емисии на тежки метали, диоксини и фурани.

2.7.

Резултатите от измерванията се привеждат към съответните концентрации на кислород, посочени в част 3 или изчислени съгласно част 4 и при прилагане на формулата, съдържаща се в част 7.

Когато отпадъците се изгарят или се изгарят съвместно в среда, обогатена с кислород, резултатите от измерванията могат да бъдат приведени към съдържание на кислород, установено от компетентния орган в зависимост от особените обстоятелства в конкретния случай.

Когато емисиите от замърсяващи вещества се намаляват чрез очистване на отпадъчни газове от инсталация за изгаряне на отпадъци или съвместно изгаряне на отпадъци, третираща опасни отпадъци, предвиденото в първо изречение привеждане към съдържанието на кислород се осъществява, само ако измереното съдържание на кислород в течение на същия период като за съответното замърсяващо вещество надвишава прилаганото стандартно съдържание на кислород.

3.   Измервания по отношение на веществата, замърсяващи водите

3.1.

Следните измервания се извършват в точката на заустване на отпадъчните води:

а) непрекъснати измервания на pH, температурата и дебита;

б) ежедневни измервания чрез конкретна проба на общото количество на твърдите вещества в суспензия или измервания на пропорционална на дебита представителна проба за период от 24 часа;

в) измервания, осъществени най-малко веднъж месечно за пропорционална представителна проба от заустването за период от 24 часа на Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni и Zn;

г) най-малко по едно измерване на всеки шест месеца за диоксини и фурани; във всеки случай, се осъществява едно измерване на всеки три месеца през първите 12 месеца от експлоатацията на инсталацията.

3.2.

Когато отпадъчните води от очистване на отпадъчни газове се третират на място заедно с отпадъчните води, произхождащи от други източници, разположени в същия обект, операторът прави следните измервания:

а) по потока от отпадъчни води, произхождащи от системата за очистване на отпадъчните газове, преди неговото влизане в инсталацията за общо третиране на отпадъчните води;

б) по другия поток или потоци от отпадъчни води преди тяхното влизане в инсталацията за общо третиране на отпадъчните води;

в) в точката, където отпадъчните води, произхождащи от инсталация за изгаряне на отпадъци или за съвместно изгаряне на отпадъци, биват окончателно зауствани след третирането им.

ЧАСТ 7

Формула за изчисляване на емисиите при стандартна процентна концентрация на кислород

image

ES

=

емисия, при стандартна процентна концентрация на кислород

EM

=

измерена емисия

OS

=

стандартна концентрация на кислород

OM

=

измерена концентрация на кислород

ЧАСТ 8

Оценка на спазването на нормите за допустими емисии

1.   Норми за допустими емисии във въздуха

1.1.

Нормите за допустими емисии във въздуха ще се считат за спазени, ако:

а) никоя от среднодневните стойности не надвишава която и да е норма за допустими емисии, определена в точка 1.1 от част 3 или в част 4 или изчислена съгласно част 4;

б) или никоя от средните половинчасови стойности не надвишава която и да е от нормите за допустими емисии, определени в колона А на таблицата в точка 1.2 от част 3, или, когато е приложимо — 97 % от средните половинчасови стойности в течение на една година не надвишават която и да е от нормите за допустими емисии, определени в колона Б на таблицата в точка 1.2 от част 3;

в) никоя от средните стойности за периода на вземане на проби, предвиден за тежките метали и за диоксините и фураните, не надвишава нормите за допустими емисии, определени в точки 1.3 и 1.4 от част 3 или в част 4 или изчислени съгласно част 4;

г) за въглероден оксид (СО):

i) по отношение на инсталации за изгаряне на отпадъци:

 поне 97 % от среднодневните стойности в течение на една година не надвишават нормата за допустими емисии, определена в точка 1.5, буква а) от част 3; и

 поне 95 % от всички средни десетминутни стойности, измерени в който и да е 24-часов период, или всички средни половинчасови стойности, измерени през същия период, не надвишават нормите за допустими емисии, определени в точка 1.5, букви б) и в) от част 3; при инсталации за изгаряне на отпадъци, при които газовете, отделени при горенето се загряват до температура от минимум 1,100 °C за най-малко две секунди, държавите-членки могат да прилагат седемдневен период на измерване за средни десетминутни стойности;

ii) по отношение на инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци - ако са спазени разпоредбите от част 4.

1.2.

Средните половинчасови стойности и средните десетминутни стойности се определят през периода на реална експлоатация (като се изключват периодите на пускане и спиране, ако не се изгарят отпадъци), като се използват измерените стойности, след изваждане на стойността на доверителния интервал, посочен в точка 1.3 от част 6. Среднодневните стойности се изчисляват, като се използват тези валидирани средни стойности.

За да бъде получена валидирана среднодневна стойност, за което и да е денонощие не повече от пет средни половинчасови стойности могат да бъдат обявени за невалидни поради лошо функциониране или работа по поддръжката на системата за непрекъснато измерване. Годишно не повече от десет средноденевни стойности могат да бъдат обявени за невалидни поради лошо функциониране или работа по поддръжката на системата за непрекъснато измерване.

1.3.

Средните стойности за периода на вземане на проби и средните стойности при периодични измервания на HF, HCl и SO2 се определят съгласно изискванията на член 45, параграф 1, буква д), член 48, параграф 3 и част 6, точка 1.

2.   Норми за допустими емисии във водите

Нормите за допустими емисии във водите се считат за спазени, ако:

а) за общите количества твърди вещества в суспензия 95 % и 100 % от измерените стойности не надвишават съответните норми за допустими емисии, определени в част 5;

б) за тежките метали (Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni и Zn), при не повече от едно измерване годишно се надвишават нормите за допустими емисии, определени в част 5, или, ако държавата-членка изисква повече от 20 проби годишно, не повече от 5 % от тези проби надвишават нормите за допустими емисии, определени в част 5;

в) за диоксини и фурани - резултатите от измервания не надвишават нормата за допустими емисии, определена в част 5.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Технически разпоредби във връзка с инсталации и дейности, при които се използват органични разтворители

ЧАСТ 1

Дейности

1.

Във всяка от следните точки, дейността включва почистване на оборудването, но не и почистване на продукти, освен ако не е посочено друго.

2.

Нанасяне на слепващо покритие

Всяка дейност, при която се нанася лепило върху повърхност, с изключение на залепващо и ламинирано покритие, свързано с печатарската дейност.

3.

Нанасяне на покрития

Всяка дейност, при която еднократно или многократно се нанася непрекъснат покривен слой върху:

а) който и да е от следните видове превозни средства:

i) нови автомобили, определени като превозни средства от категория М1 в Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ( 41 ) и от категория N1, доколкото покритието е нанесено в същата инсталация като при превозните средства от категория М1;

ii) кабини на камиони, определени като помещението за водача, и всички помещения за техническото оборудване на превозни средства от категории N2 и N3 в Директива 2007/46/ЕО;

iii) ванове и камиони, определени като превозни средства от категории N1, N2 и N3 в Директива 2007/46/ЕО, но без кабини на камиони;

iv) автобуси, определени като превозни средства от категории М2 и М3 в Директива 2007/46/ЕО;

v) ремаркета, определени в категории О1, О2, О3 и О4 в Директива 2007/46/ЕО;

б) метални и пластмасови повърхности, включително повърхности на самолети, кораби, влакове и др.;

в) дървени повърхности;

г) текстилни, платнени, филмови и хартиени повърхности;

д) кожа.

Нанасянето на покрития не включва покриването на субстрата с метал чрез електрофореза и техники за пръскане с химикали. Ако дейността по нанасяне на покритие включва етап, при който същото изделие се щампова с каквато и да е техника, този етап на щамповане се счита за част от дейността по нанасяне на покритие. Въпреки това не се включват щамповъчните операции, извършвани като отделна дейност, те обаче могат да се уреждат от глава V на настоящата директива, ако щамповъчната дейност попада в нейното приложно поле.

4.

Нанасяне на покрития върху рулони

Всяка дейност, при която рулони от стомана, неръждаема стомана, стомана с нанесено покритие, медни сплави или алуминиеви ленти се покриват с филм или ламинирано покритие в непрекъснат процес.

5.

Химическо чистене

Всяка промишлена или търговска дейност, при която се използват летливи органични вещества в инсталация за почистване на облекла, мебели и подобни стоки за бита, с изключение на ръчното отстраняване на петна и лекета в текстилната и шивашката промишленост.

6.

Производство на обувки

Всяка дейност за производство на готови обувни артикули или части от тях.

7.

Производство на смеси за покрития, лакове, мастила и лепила

Производството на посочените по-горе крайни продукти, както и на междинни продукти, които се произвеждат в същия обект, чрез смесване на оцветители, смоли и слепващи материали с органичен разтворител или друг носител, включително диспергиране и подготовка за диспергиране, корекция на вискозитета и оттенъка и операции по поставяне на крайния продукт в опаковка.

8.

Производство на фармацевтични продукти

Химическият синтез, ферментацията, екстракцията, формулирането и окончателната обработка на фармацевтични продукти и производството на междинни продукти, ако се извършва в същия обект.

9.

Печатарска дейност

Всяка дейност по възпроизвеждане на текст и/или изображение чрез използване на носител на изображението, при която мастилото се нанася върху каквато и да е повърхност. Това включва свързаните с тази дейност техники за нанасяне на лак, покритие и ламиниране. При все това, глава V се прилага само по отношение на изброените по-долу подпроцеси:

а) флексопечат — печатарска дейност, при която се използва носител на изображение от гумени или еластични фотополимери и при която печатните зони се намират над непечатните зони и се използват течни мастила, които изсъхват чрез изпаряване;

б) топъл ролен офсетов печат — печатарска дейност, при която се използват рулони и носител на изображение и при която печатната и непечатна зона са разположени в една и съща равнина, като използването на рулон означава, че материалът, който ще се печата, се подава в машината от ролка, а не на отделни листа. Непечатната зона се обработва така, че да привлича водата и по този начин да отблъсква мастилото. Печатната зона се третира така, че да приема и предава мастилото на подлежащата на печатане повърхност. Изпаряването се извършва в пещ, в която се използва горещ въздух за нагряване на печатния материал;

в) ламиниране, свързано с печатарска дейност — слепването на два или повече гъвкави материала за производство на ламинати;

г) дълбок печат за публикации — дълбок печат, който се използва за отпечатване на хартия за списания, брошури, каталози или подобни продукти с помощта на мастило на толуолна основа;

д) дълбок печат за издания — печатарска дейност, при която се използва цилиндричен носител на изображението и при който печатната зона е под непечатната зона с помощта на течни мастила, които съхнат чрез изпаряване. Вдлъбнатите части се запълват с мастило, а излишъкът се почиства от непечатната зона, преди подлежащата на печатане повърхност да влезе в съприкосновение с цилиндъра и да повдигне мастилото от вдлъбнатите части;

е) ротативен ситопечат — печатарска дейност с подаване на рулони, при която мастилото минава върху подлежащата на отпечатване зона чрез прокарването му през порест носител и зоната за отпечатване е отворена, а непечатната зона е запечатана и при която се използват течни мастила, които съхнат само чрез изпаряване. Подаване на рулон означава, че подлежащият на печатане материал се подава на машината от ролка, а не на отделни листове;

ж) лакиране — дейност, при която върху гъвкав материал се нанася лак или слепващо покритие с цел по-късно слепване на опаковъчния материал.

10.

Преработка на каучук

Всяка дейност по смесване, смилане, каландиране, екструдиране и вулканизиране на естествен или синтетичен каучук и всички помощни дейности за превръщане на естествения или синтетичен каучук в краен продукт.

11.

Почистване на повърхности

Всички дейности без химическо чистене, при които се използват органични разтворители за премахване на замърсяването от повърхности на материали, включително обезмасляване. Почистване, състоящо се от повече от един етап, преди или след всяка друга дейност се счита за една дейност по почистване на повърхности. Тази дейност не включва почистването на оборудване, а за почистване на повърхността на продукти.

12.

Извличане на растителни масла и животинска мас и рафиниране на растителни масла

Всички дейности по извличане на растителни масла от семена и друга растителна маса, преработването на сухи остатъци за получаване на храна за животни, пречистването на мас и растителни масла, извлечени от семена, растителни и/или животински вещества.

13.

Боядисване на превозни средства

Всяка промишлена или търговска дейност по нанасяне на покрития и свързаните с нея дейности по обезмасляване, свързани с извършването на някое от следните:

а) нанасяне на оригиналното повърхностно покритие на определените в Директива 2007/46/ЕО пътни превозни средства или части от тях с материали за боядисване, когато се извършва извън първоначалната производствена линия;

б) нанасяне на повърхностното покритие на ремаркета (включително полуремаркета) (категория О в Директива 2007/46/ЕО).

14.

Нанасяне на покрития върху намотъчен проводник

Всички дейности по нанасяне на покритие върху метални проводници, използвани за навиване на намотки в трансформатори, двигатели и др.

15.

Импрегниране на дървен материал

Всяка дейност по внасяне на консерванти в дървен материал.

16.

Ламиниране на дървесина и пластмаса

Всяка дейност по свързване на дървесина и/или пластмаса за производство на ламиниран продукт.

ЧАСТ 2

Прагови стойности и норми за допустими емисии

Нормите за допустими емисии за отпадъчни газове се изчисляват при температура 273,15 К и налягане 101,3 kPa. 

Дейност

(прагова стойност на консумация на разтворители в тонове/годишно)

Прагова стойност

(прагова стойност на консумация на разтворители в тонове/годишно)

Норми за допустими емисии в отпадъчни газове (mg C/Nm3)

Норми за неорганизирани емисии (процент от вложеното количество разтворители)

Норми за допустими общи емисии

Специални разпоредби

нови инсталации

съществуващи инсталации

нови инсталации

съществуващи инсталации

1

Топъл ролен офсетов печат

(> 15)

15—25

> 25

100

20

30 (1)

30 (1)

 

(1) Остатъците от разредител в готовия продукт не се считат за неорганизирани емисии

2

Дълбок печат за издания

(> 25)

 

75

10

15

 

 

 

3

Друг дълбок печат, флексопечат, ротативен ситопечат, ламиниране или лакиране (> 15), ротативен ситопечат върху текстил/картон (> 30)

15—25

> 25

> 30 (1)

100

100

100

25

20

20

 

(1) Прагова стойност за ротативен ситопечат върху текстил и картон

4

Почистване на повърхности посредством съединенията, посочени в член 59, параграф 5.

(> 1)

1—5

> 5

20 (1)

20 (1)

15

10

 

(1) Нормата за допустими емисии се отнася за масата на съединенията в mg/Nm3, а не за общото количество въглерод

5

Друго почистване на повърхности

(> 2)

2—10

> 10

75 (1)

75 (1)

20 (1)

15 (1)

 

(1) Инсталациите, които докажат пред компетентния орган, че средното съдържание на органични разтворители във всички използвани почистващи материали не надвишава 30 тегловни %, се освобождават от задължението за прилагане на тези стойности.

6

Боядисване (< 15) и пребоядисване на превозни средства

> 0,5

50 (1)

25

 

(1) Доказва се в съответствие с част 8, точка 2, въз основа на средни 15-минутни измервания.

7

Нанасяне на покритие върху рулони

(> 25)

 

50 (1)

5

10

 

(1) За инсталациите, в които се използват техники, които позволяват повторна употреба на възстановени разтворители, нормата за допустими емисии е 150.

8

Други покрития, включително покрития върху метал, пластмаса, текстил(5), тъкани, филмови ленти и хартия

(> 5)

5—15

> 15

100 (1) (4)

50/75 (2) (3) (4)

25 (4)

20 (4)

 

 

(1) Нормата за допустими емисии се прилага за нанасяне на покрития и процеси на сушене при условия на затворено пространство.

(2) Първата норма за допустими емисии се прилага за процеси на сушене, втората — за процеси на нанасяне на покрития.

 

 

 

 

 

 

(3) За инсталациите за покрития върху текстил, в които се използват техники, които позволяват повторна употреба на възстановени разтворители, нормата за допустими емисии, която се прилага за процеси на нанасяне на покритие и сушене, е 150.

(4) Дейностите по нанасяне на покритие, които не могат да бъдат провеждани при контролирани условия (като корабостроене, боядисване на самолети), могат да бъдат освободени от задължението за спазване на тези стойности в съответствие с член 59, параграф 3.

(5) Ротативният ситопечат върху текстил е включен в дейност № 3.

9

Покрития върху намотъчен проводник

(> 5)

 

 

 

10 g/kg (1)

5 g/kg (2)

(1) Прилага се за инсталации, при които средният диаметър на проводника е ≤ 0,1 mm.

(2) Прилага се за всички останали инсталации.

10

Нанасяне на покритие на дървени повърхности

(> 15)

15—25

> 25

100 (1)

50/75 (2)

25

20

 

(1) Нормата за допустими емисии се прилага за нанасяне на покрития и процеси на сушене при контролирани условия.

(2) Първата стойност се прилага за процеси на сушене, а втората — за процеси на нанасяне на покрития.

11

Химическо чистене

 

 

 

20 g/kg (1) (2)

(1) Изразена чрез масата на емитирания разтворител за килограм изчистен и изсушен продукт.

(2) Нормата за допустими емисии в точка 2 на част 4 не се прилага за тази дейност.

12

Импрегниране на дървен материал

(> 25)

 

100 (1)

45

11 kg/m3

(1) Нормата за допустими емисии не се прилага за импрегниране с креозот.

13

Финиширане на естествени кожи

(> 10)

10—25

> 25

> 10 (1)

 

 

85 g/m2

75 g/m2

150 g/m2

Нормите за допустими емисии се изразяват в грамове емитиран разтворител на m2 от произведения продукт.

(1) За нанасяне на покритие върху кожа при производство на мебели и на конкретни продукти от кожа, използвани като дребни потребителски стоки, например чанти, колани, портфейли и т.н.

14

Производство на обувки

(> 5)

 

 

 

25 g за чифт

Нормата за допустими общи емисии се изразява в грамове емитиран разтворител за чифт произведени обувки.

15

Ламиниране на дървесина и пластмаса

(> 5)

 

 

 

30 g/m2

 

16

Нанасяне на слепващо покритие

(> 5)

5—15

> 15

50 (1)

50 (1)

25

20

 

(1) Ако се използват техники, които позволяват повторна употреба на възстановени разтворители, нормата за допустими емисии в отпадъчни газове е 150.

17

Производство на смеси за покрития, лакове, мастила и лепила

(> 100)

100—1 000

> 1 000

150

150

5

3

5 % от вложеното количество разтворител

3 % от вложененото количество разтворител

Нормата за допустима дифузна емисия не включва разтворителите, които се продават като част от сместа за покритието в запечатан контейнер.

18

Преработка на каучук

(> 15)

 

20 (1)

25 (2)

25 % от вложеното количество разтворител

(1) Ако се използват техники, които позволяват повторна употреба на възстановени разтворители, нормата за допустими емисии в отпадъчни газове е 150.

(2) Нормата за допустими неорганизирани емисии не включва разтворителите, които се продават като част от продукти или смеси в запечатан контейнер.

19

Извличане на растителни масла и животинска мас и рафиниране на растителни масла

(> 10)

 

 

 

Животинска мас: 1,5 kg/тон

Рициново масло: 3 kg/тон

Рапично семе: 1 kg/тон

Слънчогледово семе: 1 kg/тон

Соеви зърна (нормално натрошени): 0,8 kg/тон

Соеви зърна (бели люспи): 1,2 kg/тон

Други семена и друга растителна маса: 3 kg/тон (1) 1,5 kg/тон (2) 4 kg/тон (3)

(1) Нормите за допустими общи емисии за инсталации, в които се обработват отделни партиди семена и друга растителна маса, следва да се определят от компетентния орган за всеки отделен случай, като се прилагат най-добрите налични техники.

(2) Прилага се за всички процеси на разделяне на фракции, освен за отстраняването на смоли от масла.

(3) Прилага се за отстраняване на смоли.

20

Производство на фармацевтични продукти

(> 50)

 

20 (1)

5 (2)

15 (2)

5 % от вложеното количество разтворител

15 % от вложеното количество разтворител

(1) Ако се използват техники, които позволяват повторна употреба на възстановени разтворители, нормата за допустими емисии в отпадъчни газове е 150.

(2) Нормата за допустими неорганизирани емисии не включва разтворителите, които се продават като част от продукти или смеси в запечатан контейнер.

ЧАСТ 3

Норми за допустими емисии за инсталации за нанасяне на покрития върху превозни средства

1.

Норми за допустими общи емисии се изразяват в грамове емитиран органичен разтворител спрямо повърхностната площ на продукта в квадратни метри и в килограми емитиран органичен разтворител спрямо каросерията на автомобила.

2.

Покривната площ на всеки продукт, посочен в таблицата в точка 3, се определя като покривната площ, изчислена от общата площ, върху която се нанася покритие чрез електрофореза, и покривната площ на всички части, които биха могли да се добавят в следващи фази на процеса на нанасяне на покритие, които се покриват със същите покрития като използваните за въпросния продукт, или общата покривната площ на покривания в инсталацията продукт.

Повърхността, върху която се нанася покритие чрез електрофореза, се изчислява по формулата:

image

Този метод се прилага и за други части с нанесено покритие, изработени от листов материал.

За изчисляване на покривната площ на другите добавени части или на общата повърхностна площ, върху която се нанася покритие в инсталацията, се използват системи за автоматизирано проектиране или други равностойни методи.

3.

Нормите за допустими общи емисии в таблицата по-долу се отнасят за всички етапи на процеса, който се извършва в една и съща инсталация, от нанасяне на покритие чрез електрофореза или всеки друг вид процес на нанасяне на покритие, до окончателното пастиране и полиране на повърхностното покритие, както и за използвания разтворител за почистване на оборудването, включително на пръскащи камери и друго стационарно оборудване, както по време, така и извън времето за производство.Дейност

(прагова стойност на консумация на разтворители в тонове/годишно)

Производствена прагова стойност

(отнася се за годишната продукция на изделие с покритие)

Норма за допустими общи емисии

нови инсталации

съществуващи инсталации

Нанасяне на покритие на нови автомобили (> 15)

> 5 000

45 g/m2 или 1,3 kg/каросерия + 33 g/m2

60 g/m2 или 1,9 kg/каросерия + 41 g/m2

≤ 5 000 при самоносеща конструкция или > 3 500 при конструкция с рама

90 g/m2 или 1,5 kg/каросерия + 70 g/m2

90 g/m2 или 1,5 kg/каросерия + 70 g/m2

 

 

Норма за допустими общи емисии (g/m2)

Нанасяне на покритие на нови кабини за камиони (> 15)

≤ 5 000

65

85

> 5 000

55

75

Нанасяне на покритие на нови ванове и камиони (> 15)

≤ 2 500

90

120

> 2 500

70

90

Нанасяне на покритие на нови автобуси (> 15)

≤ 2 000

210

290

> 2 000

150

225

4.

Инсталациите за нанасяне на покритие на превозни средства под посочените в таблицата в точка 3 прагови стойности за разтворители отговарят на определените в част 2 изисквания в отрасъла за боядисване на превозни средства.

ЧАСТ 4

Норми за допустими емисии по отношение на летливите органични съединения, обозначени със специфични фрази за риск

1.

По отношение на емисиите на посочените в член 58 летливи органични съединения, когато масовият дебит на общото количество съединения, водещ до означаване по посочения член, е по-висок или равен на 10 g/h, се спазва норма за допустими емисии от 2 mg/Nm3. Нормата за допустими емисии се отнася за общия сбор на масите на отделните съединения.

2.

По отношение на емисиите на халогенирани летливи органични съединения, които са означени или е необходимо да бъдат обозначени с предупрежденията за опасност H341 или H351, когато масовият дебит на общото количество съединения, водещ до обозначаване с предупрежденията за опасност H341 или H351, е по-висок или равен на 100 g/h, се спазва норма за допустими емисии от 20 mg/Nm3. Нормата за допустими емисии се отнася за общия сбор на масите на отделните съединения.

ЧАСТ 5

Схема за намаляване на емисиите

1.

Операторът може да използва всяка схема за намаляване, която е специално предназначена за неговата инсталация.

2.

При нанасяне на покрития, лакове, лепила или мастила може да се използва схемата по-долу. Когато описаният по-долу метод е неподходящ, компетентният орган може да позволи на оператора да прилага всякаква алтернативна схема, с която се постигат намаления на емисиите, равностойни на тези, които биха се постигнали чрез прилагане на нормите за допустими емисии в части 2 и 3. При изготвяне на схемата се вземат предвид следните факти:

а) когато заместителите, които съдържат малки количества или не съдържат разтворители, са все още в процес на разработка, на оператора се дава отсрочка за прилагането на схемите му за намаляване на емисиите;

б) контролната точка, спрямо която се отчита намаляване на емисиите, следва в максимална степен да съответства на емисиите, които биха се получили в случай, че не са предприети действия за намаляване.

3.

Описаната по-долу схема се прилага за инсталации, за които може да се приеме наличие на постоянно съдържание на твърди вещества в продукта:

а) годишните емисии, спрямо които се отчита намалението, се изчисляват както следва:

i) определя се общата маса на годишното количество употребени твърди вещества за покритие и/или мастило, лак или лепило. Твърдите вещества са всички материали в покрития, мастила, лакове и лепила, които се втвърдяват веднага след изпаряването на водата или летливите органични съединения;

ii) годишните емисии, спрямо които се отчита намалението, се изчисляват чрез умножаване на определената в подточка i) маса по съответния коефициент, посочен в таблицата по-долу. Компетентните органи могат да коригират тези коефициенти за отделните инсталации, за да се отрази документираното повишаване на ефективността при използването на твърдите вещества;Дейност

Коефициент за умножение за целите в буква а), подточка ii)

Дълбок печат; флексопечат; ламиниране като част от печатарската дейност; лакиране като част от печатарската дейност; нанасяне на покритие върху дървен материал; нанасяне на покритие върху текстил, филмови ленти или хартия; слепващо покритие

4

Покритие върху намотъчни проводници, боядисване на превозни средства

3

Хигиенично покритие върху храни, боядисване на летателни апарати

2,33

Други покрития и ротативен ситопечат

1,5

б) целевите емисии са равни на годишните емисии, спрямо които се отчита намалението, умножени по процент, равен на:

i) (нормата за допустимите неорганизирани емисии + 15), за инсталации, попадащи в приложното поле на точка 6 и в долната част на диапазона на праговите стойности, посочени в част 2, точки 8 и 10;

ii) (нормата за допустимите неорганизирани емисии + 5) за всички останали инсталации;

в) съответствие се постига, ако действителните емисии на разтворители, определени в плана за управление на разтворители са по-малко или равни на целевите емисии.

ЧАСТ 6

Мониторинг на емисиите

1.

Изпускащите устройства, към които е свързано пречиствателното оборудване и които в крайната си точка изпускат общо количество органичен въглерод повече от средно 10 kg/h, непрекъснато се подлагат на мониторинг за съответствие.

2.

В останалите случаи държавите-членки гарантират, че се извършват непрекъснати или периодични измервания. При периодичните измервания по време на всяко измерване се отчитат най-малко три измерени стойности.

3.

Измервания не се изискват в случаите, когато не е необходимо крайното пречиствателно оборудване да съответства на настоящата директива.

ЧАСТ 7

План за управление на разтворителите

1.   Принципи

Планът за управление на разтворителите се използва за:

а) проверяване на съответствието съгласно член 62;

б) определяне на бъдещите възможности за намаляване на емисиите;

в) осигуряване на възможност за предоставяне на информация на обществеността относно използването на разтворители, емисиите на разтворители и съответствието с изискванията на глава V.

2.   Определения

Следните определения осигуряват рамка за определянето на масов баланс.

Вложено количество органични разтворители (I):

I1

Количеството органични разтворители в чист вид или в закупени смеси, които се употребяват като вложено количество в процеса по време на периода, за който се изчислява масовият баланс.

I2

Количеството органични разтворители в чист вид или в смеси, които са възстановени и повторно употребявани като вложено количество разтворители в процеса. Рециклираният разтворител се отчита всеки път, когато се използва за извършване на дейността.

Изходящи органични разтворители (О):

O1

Емисии в отпадъчни газове.

O2

Органични разтворители, емитирани с отпадъчните води, като при изчисляването на О5 се взема предвид обработката на отпадъчни води.

O3

Количеството органични разтворители, което остава като замърсител или остатъци в продуктите от процеса.

O4

Неуловени емисии от органични разтворители във въздуха. Това включва общата вентилация на помещения, в които въздухът се изпуска във външната околна среда през прозорци, врати, вентилационни шахти и подобни отвори.

O5

Органични разтворители и/или органични съединения, изпуснати поради химични или физични реакции (включително тези, които са унищожени чрез изгаряне или други видове обработка на отпадъчни газове или отпадъчни води, или са уловени, ако не са отчетени съгласно О6, О7 или О8).

O6

Органични разтворители, съдържащи се в събираните отпадъци.

O7

Органични разтворители или органични разтворители в смеси, които се продават или са предназначени за продажба като продукт с търговска стойност.

O8

Органични разтворители в смеси, възстановени за повторна употреба, но не като влагани в процеса продукти, доколкото не са отчетени съгласно О7.

O9

Органични разтворители, изпуснати по други начини.

3.

Използване на плана за управление на разтворители с цел проверка за съответствие

Използването на плана за управление на разтворители се определя чрез конкретните изисквания, които подлежат на проверка, както следва:

а) проверка за съответствие със схемата за намаляване на емисиите, посочена в част 5, в която нормата за допустими общи емисии е изразена в емисии на разтворители за единица продукт, или е посочена по друг начин в части 2 и 3;

i) за всички дейности, за които се прилага схемата за намаляване на емисиите по част 5, планът за управление на разтворители се съставя годишно, за определяне на консумацията на разтворители (С). Консумацията се изчислява по следната формула:

C = I1 – O8

Извършва се и паралелно изчисление, за да се определят твърдите вещества, използвани при нанасяне на покрития, за да се получи стойността на годишните емисии, спрямо които се отчита намалението, както и целевите емисии за всяка година;

ii) за оценяване на съответствието с нормата за допустими общи емисии, изразени като емисии на разтворители за единица продукт или по друг начин, посочен в части 2 и 3, планът за управление на разтворители се съставя годишно, за да се определят емисиите (Е). Емисиите се изчисляват по следната формула:

E = F + O1

където F са неорганизираните емисии, определени съгласно буква б), подточка i). След това стойността на емисиите се разделя на съответния продуктов показател;

iii) за оценка на съответствието с изискванията на член 59, параграф 6, буква б), подточка ii), планът за управление на разтворители се съставя годишно, за да се определят общите емисии от всички дейности, като след това тази цифра се сравнява с общите емисии, които биха се получили при спазване на изискванията на части 2, 3 и 5 за всяка дейност поотделно;

б) определяне на неорганизираните емисии за сравнение с нормите за допустими неорганизирани емисии в част 2:

i) неорганизираните емисии се изчисляват по една от следните формули:

F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8

или

F = O2 + O3 + O4 + O9

F се определя чрез пряко измерване на количествата или чрез равностоен метод или изчисление, например с използване на ефективността на улавяне на процеса.

Нормата за допустими неорганизирани емисии се изразява като дял от вложеното количество, което се изчислява по следната формула:

I = I1 + I2

ii) определянето на неорганизираните емисии се извършва чрез кратка, но пълна серия от измервания и не е необходимо да се повтаря до евентуалната промяна на оборудването.

ЧАСТ 8

Оценка за съответствие с нормите за допустими емисии в отпадъчните газове

1.

При непрекъснати измервания, нормите за допустими емисии се считат за спазени, ако:

а) нито една от средните аритметични стойности на всички валидни отчитания през произволен 24-часов период на работа на инсталацията или на дейности с изключение на операции по пускане и спиране и поддръжка на съоръженията не надвишава нормите за допустими емисии,

б) нито една от средните едночасови стойности не надвишава нормите за допустими емисии повече от 1,5 пъти.

2.

При периодични измервания, нормите за допустими емисии ще се считат за спазени, ако в рамките на едно измерване:

а) средната стойност на всички измерени стойности не надвишава нормите за допустими емисии,

б) нито една от средночасовите стойности не надвишава нормите за допустими емисии повече от 1,5 пъти.

3.

Съответствието с част 4 се проверява въз основа на сумата от масовите концентрации на съответните отделни летливи органични съединения. За всички останали случаи, съответствието се проверява въз основа на общата маса на изпуснатия органичен въглерод, освен ако в част 2 не е посочено друго.

4.

Към отпадъчния газ могат да се добавят газови обеми с цел охлаждане или разреждане, когато това е технически обосновано, но те не се вземат предвид при определяне на масовата концентрация на замърсителите в отпадъчния газ.
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Технически разпоредби по отношение на инсталации, произвеждащи титанов диоксид

ЧАСТ 1

Норми за допустими емисии във вода

1.

За инсталации, използващи сулфатната технология (средно годишно):

550 kg сулфат на тон произведен титанов диоксид;

2.

За инсталации, използващи хлоридната технология (средно годишно):

а) 130 kg хлорид на тон произведен титанов диоксид при използване на неутрален рутил,

б) 228 kg хлорид на тон произведен титанов диоксид при използване на синтетичен рутил,

в) 330 kg хлорид на тон произведен титанов диоксид при използване на шлака. За инсталации, които изхвърлят отпадъци в солени води (речни устия, крайбрежни води, открито море), може да се прилага норма за допустими емисии от 450 kg хлорид на тон произведен титанов диоксид при използване на шлака.

3.

За инсталациите, които използват хлоридната технология и повече от един тип руда, нормите за допустими емисии по точка 2 се прилагат пропорционално на количеството на използваните руди.

ЧАСТ 2

Норми за допустими емисии във въздуха

1.

Нормите за допустими емисии, които са изразени като концентрация на маса на кубичен метър (Nm3), се изчисляват при температура 273,15 К и налягане 101,3 kРа.

2.

За прах: 50 mg/Nm3 средно на час от основни източници и 150 mg/Nm3 средно на час от всякакви други източници.

3.

За газообразен серен диоксид и триоксид, в резултат на разлагане и калциниране, включително за киселинни капки, изчислени като SO2 еквивалент:

а) 6 kg на тон произведен титанов диоксид средно годишно;

б) 500 mg/Nm3 средно на час за инсталациите за концентриране на отпадъчни киселини.

4.

За хлор при инсталации, използващи хлоридната технология:

а) 5 mg/Nm3 средно на ден;

б) 40 mg/Nm3 във всеки един момент.

ЧАСТ 3

Мониторинг на емисиите

Мониторингът на емисиите във въздуха включва най-малко непрекъснат мониторинг на:

а) газообразния серен диоксид и триоксид, изпуснат в резултат на разлагане и калциниране от инсталации за концентрация на отпадъчни киселини в инсталации, използващи сулфатната технология;

б) хлора от основните източници в инсталации, използващи хлоридната технология;

в) праха от основните източници.
ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

ЧАСТ АОтменените директиви и последващите им изменения

(посочени в член 81)

Директива 78/176/ЕИО на Съвета

(ОВ L 54, 25.2.1978 г., стр. 19)

 

Директива 83/29/ЕИО на Съвета

(ОВ L 32, 3.2.1983 г., стр. 28)

 

Директива 91/692/ЕИО на Съвета

(ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48)

само приложение I, буква б)

Директива 82/883/ЕИО на Съвета

(ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 1)

 

Акт за присъединяване от 1985 г.

само приложение I, точка X.1, буква о)

Акт за присъединяване от 1994 г.

само приложение I, точка VIII.А.6

Регламент (ЕО) № 807/2003 на Съвета

(ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).

само приложение III, точка 34

Регламент (ЕО) № 219/2009 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 109)

само приложение, точка 3.1

Директива 92/112/ЕИО на Съвета

(ОВ L 409, 31.12.1992 г., стр. 11)

 

Директива 1999/13/ЕО на Съвета

(ОВ L 85, 29.3.1999 г., стр. 1)

 

Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 284, 31.10.2003, стр. 1)

само приложение I, точка 17

Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 87)

само член 13, параграф 1

Директива 2008/112/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 68)

само член 3

Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91)

 

Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 311, 21.11.2008 г., стр. 1)

само приложение, точка 4.8

Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 1)

 

Директива 2006/105/ЕО на Съвета

(ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 368)

само приложението, част Б, точка 2

Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114)

само член 33

Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8)

 

Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114)

само член 37

ЧАСТ БСписък на сроковете за транспониране в националното законодателство и прилагане

(посочени в член 81)

Директива

Срок за транспониране

Срок за прилагане

78/176/ЕИО

25 февруари 1979 г.

 

82/883/ЕИО

31 декември 1984 г.

 

92/112/ЕИО

15 юни 1993 г.

 

1999/13/ЕО

1 април 2001 г.

 

2000/76/ЕО

28 декември 2000 г.

28 декември 2002 г.

28 декември 2005 г.

2001/80/ЕО

27 ноември 2002 г.

27 ноември 2004 г.

2003/35/ЕО

25 юни 2005 г.

 

2003/87/ЕО

31 декември 2003 г.

 

2008/1/ЕО

30 октомври 1999 г. (1)

30 октомври 1999 г.

30 октомври 2007 г.

(1)   Директива 2008/1/ЕО е кодифицирана версия на Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26) и сроковете за транспониране и прилагане остават в сила.
ПРИЛОЖЕНИЕ Х

Таблица на съответствиетоДиректива 78/176/ЕИО

Директива 82/883/ЕИО

Директива 92/112/ЕИО

Директива 2008/1/ЕО

Директива 1999/13/ЕО

Директива 2000/76/ЕО

Директива 2001/80/ЕО

Настоящата директива

Член 1, параграф 1

Член 1

Член 1

 

 

 

 

Член 66

Член 2

Член 1, параграф 2, буква а)

 

 

Член 2, точка 2

 

 

 

Член 3, точка 2

Член 1, параграф 2, буква б)

 

 

 

 

Член 3, точка 1

 

Член 3, точка 37

Член 1, параграф 2, букви в), г) и д)

 

 

 

 

 

 

Член 66

Член 2

 

 

 

 

 

 

Член 67

Член 3

 

 

 

 

 

 

Член 11, букви г) и д)

Член 4

 

 

Член 4

Член 3, уводна част и точка 1

Член 4, параграф 1

 

Член 4, параграф 1, първа алинея

Член 5

 

 

 

 

 

 

Член 11, букви г) и д)

Член 6

 

 

 

 

 

 

Член 11, букви г) и д)

Член 7, параграф 1

 

Член 10

 

 

 

 

Член 70, параграф 1 и член 70, параграф 2, първо изречение

Член 7, параграфи 2 и 3

 

 

 

 

 

 

Член 70, параграф 2, второ изречение и член 70, параграф 3

Член 8, параграф 1

 

 

 

 

 

 

Член 8, параграф 2

 

 

 

 

 

 

Член 26, параграф 1, втора алинея

Член 9

 

 

 

 

 

 

Член 10

 

 

 

 

 

 

Член 11

 

 

 

 

 

 

Член 12

Член 12

 

 

 

 

 

 

Член 13, параграф 1

 

 

Член 17, параграф 1, първа алинея и член 17, параграф 3, първа алинея, първо изречение

Член 11, параграф 1, първо изречение и член 11, параграф 2

 

 

Член 72, параграф 1, първо изречение

Член 72, параграф 1, второ изречение

Член 13, параграфи 2, 3, и 4

 

 

 

 

 

 

Член 14

 

 

 

 

 

 

Член 15

Член 14

Член 12

Член 21

Член 15

Член 21

Член 18, параграфи 1 и 3

Член 80

Член 16

Член 15

Член 13

Член 23

Член 17

Член 23

Член 20

Член 84

Приложение I

 

 

 

 

 

 

Приложение II, раздел А, уводна част и точка 1

 

 

 

 

 

 

Приложение II, раздел А, точка 2

 

 

 

 

 

 

Приложение II, раздел Б

 

 

 

 

 

 

 

Член 2

 

 

 

 

 

 

Член 3

 

 

 

 

 

 

Член 4, параграф 1 и член 4, параграф 2, първа алинея

 

 

 

 

 

 

Член 4, параграф 2, втора алинея

 

 

 

 

 

 

Член 4, параграфи 3 и 4

 

 

 

 

 

 

Член 5

 

 

 

 

 

 

Член 6

 

 

 

 

 

 

Член 7

 

 

 

 

 

 

Член 8

 

 

 

 

 

 

Член 9

 

 

 

 

 

 

Член 10

 

 

 

 

 

 

Член 11, параграф 1

 

 

Член 13, параграф 1

Член 17, параграф 1

 

Член 75, параграф 1

Член 75, параграф 2

 

Член 11, параграф 2

 

 

 

Член 17, параграф 2

 

 

Член 11, параграф 3

 

 

 

 

 

 

Член 12

 

 

 

 

 

 

Член 13

 

 

 

 

 

 

Приложение I

 

 

 

 

 

 

Приложение II

 

 

 

 

 

 

Приложение III

 

 

 

 

 

 

Приложение IV

 

 

 

 

 

 

Приложение V

 

 

 

 

 

 

 

Член 2, параграф 1, уводна част

 

 

 

 

 

 

Член 2, параграф 1, буква а), уводна част

 

 

 

 

 

 

Член 2, параграф 1, буква а), първо тире

 

 

 

 

Член 67, буква а)

 

 

Член 2, параграф 1, буква а), второ тире

 

 

 

 

Член 67, буква б)

 

 

Член 2, параграф 1, буква а), трето тире и член 2, параграф 1, буква б), трето тире

 

 

 

 

Член 67, буква г)

 

 

Член 2, параграф 1, буква а), четвърто, пето, шесто и седмо тире

 

 

 

 

 

 

Член 2, параграф 1, буква б), уводна част и първо, четвърто, пето, шесто и седмо тире

 

 

 

 

 

 

Член 2, параграф 1, буква б), второ тире

 

 

 

 

Член 67, буква в)

 

 

Член 2, параграф 1, буква в)

 

 

 

 

 

 

Член 2, параграф 2

 

 

 

 

 

 

Член 3

 

 

 

 

Член 67

 

 

Член 4

 

 

 

 

Член 67

 

 

Член 5

 

 

 

 

 

 

Член 6, първа алинея, уводна част

 

 

 

 

Член 68

 

 

Член 6, първа алинея, буква а)

 

 

 

 

Приложение VIII, част 1, точка 1

 

 

Член 6, първа алинея, буква б)

 

 

 

 

Приложение VIII, част 1, точка 2

 

 

Член 6, втора алинея

 

 

 

 

Приложение VIII, част 1, точка 3

 

 

Член 7

 

 

 

 

 

 

Член 8

 

 

 

 

 

 

Член 9, параграф 1, уводна част

 

 

 

 

Член 69, параграф 2

 

 

Член 9, параграф 1, буква а), уводна част

 

 

 

 

 

 

Член 9, параграф 1, буква а), подточка i)

 

 

 

 

Приложение VIII, част 2, точка 2

 

 

Член 9, параграф 1, буква а), подточка ii)

 

 

 

 

Приложение VIII, част 2, точка 3, уводна част и буква а)

 

 

Член 9, параграф 1, буква а), подточка iii)

 

 

 

 

Член 69, параграф 1

 

 

Член 9, параграф 1, буква а), подточка iv)

 

 

 

 

Приложение VIII, част 2, точка 3, буква б)

 

 

Член 9, параграф 1, буква а), подточка v)

 

 

 

 

 

 

Член 9, параграф 1, буква б)

 

 

 

 

Приложение VIII, част 2, точка 4

 

 

Член 9, параграфи 2 и 3

 

 

 

 

 

 

Член 11

 

 

 

 

Член 11, букви г) и д)

 

 

Приложение

 

 

 

 

 

 

 

Член 1

 

 

 

Член 1

 

 

 

Член 2, уводна част

 

 

 

Член 3, уводна част

 

 

 

Член 2, точка 1

Член 2, точка 14

 

 

Член 3, точка 1

 

 

 

Член 2, точка 3

Член 2, точка 1

 

 

Член 3, точка 3

 

 

 

Член 2, точка 4