02010L0065 — BG — 21.12.2019 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА 2010/65/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 октомври 2010 година

относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите-членки и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 283, 29.10.2010 г., стp. 1)

Изменена с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/2109 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 ноември 2017 година

  L 315

52

30.11.2017

►M2

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/883 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 17 април 2019 година

  L 151

116

7.6.2019
▼B

ДИРЕКТИВА 2010/65/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 октомври 2010 година

относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите-членки и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет и приложно поле

1.  Настоящата директива има за цел да опрости и хармонизира административните процедури, прилагани в морския транспорт, посредством стандартизиране на електронното предаване на данни и рационализиране на формалностите за даване на сведения.

2.  Настоящата директива се прилага за формалностите за даване на сведения, приложими в морския транспорт по отношение на кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите-членки.

3.  Настоящата директива не се прилага за кораби, освободени от формалностите за даване на сведения.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а) „формалности за даване на сведения“ означава сведенията, посочени в приложението, които трябва да се предоставят за административни и процедурни цели съгласно приложимото в дадена държава-членка законодателство, когато кораб пристига в пристанище на тази държава-членка или го напуска;

б) „Конвенция FAL“ означава Конвенцията на ИМО за улесняване на международното морско корабоплаване, приета на 9 април 1965 г., със съответните ѝ изменения;

в) „формуляри FAL“ означава стандартизираните формуляри, предвидени в Конвенцията FAL;

г) „кораб“ означава всеки плавателен морски съд или морско превозно средство;

д) „SafeSeaNet“ означава системата на Съюза за обмен на морска информация по смисъла на Директива 2002/59/ЕО;

е) „електронно предаване на данни“ означава процес на предаване на информация, която е цифрово кодирана посредством подлежащ на преразглеждане структуриран формат, който може да се използва пряко за съхраняване и компютърна обработка.

Член 3

Хармонизиране и координиране на формалностите за даване на сведения

1.  Всяка държава-членка предприема мерки, за да гарантира, че формалностите за даване на сведения се прилагат по хармонизиран и координиран начин в рамките на тази държава-членка.

2.  Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, разработва механизми за хармонизиране и координиране на формалностите за даване на сведения в рамките на Съюза.

Член 4

Уведомление преди пристигане в пристанищата

В съответствие със специалните разпоредби относно уведомлението, предвидени в приложимите правни актове на Съюза или в международни правни инструменти, приложими в областта на морския транспорт, които обвързват държавите-членки, включително разпоредби относно проверката на лица и стоки, държавите-членки гарантират, че капитанът или всяко друго надлежно упълномощено от оператора на кораба лице преди пристигането в пристанище, намиращо се в държава-членка, съобщава сведенията, които се изискват в съответствие с формалностите за даване на сведения, на компетентния орган, посочен от същата държава-членка:

а) най-малко 24 часа предварително, или

б) най-късно към момента на напускане на предходното пристанище, ако продължителността на пътуването е по-малка от 24 часа; или

в) ако пристанището, където ще има престой, не е известно или ако се е променило по време на пътуването — в момента, в който тази информация е налице.

Член 5

Електронно предаване на данни

1.  Държавите-членки приемат изпълнението на формалностите за даване на сведения в електронен формат и тяхното предаване на едно гише възможно най-скоро и във всеки случай не по-късно от 1 юни 2015 г.

Това „едно гише“, свързващо SafeSeaNet, електронните митници и други електронни системи, е звеното, в което в съответствие с настоящата директива се подават еднократно всички сведения и от което се предоставят на различни компетентни органи и на държавите-членки.

2.  Без да се засяга съответният формат, определен в Конвенцията FAL, посоченият в параграф 1 формат съответства на член 6.

3.  Когато формалностите за даване на сведения се изискват от правни актове на Съюза и до степента, необходима за доброто функциониране на системата „едно гише“, установена съгласно параграф 1, електронните средства по параграф 1 трябва да бъдат оперативно съвместими, достъпни и съвместими със системата SafeSeaNet, установена съгласно Директива 2002/59/ЕО, както и, когато е приложимо, с информационните системи, предвидени в Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно безкнижна среда в митниците и търговията ( 1 ).

4.  Без да се засягат специалните разпоредби относно митническия и граничния контрол, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2913/92 и в Регламент (ЕО) № 562/2006, държавите-членки се консултират с икономическите оператори и информират Комисията за напредъка, постигнат посредством предвидените в Решение № 70/2008/ЕО методи.

Член 6

Обмен на данни

1.  Държавите-членки гарантират, че сведенията, получени в съответствие с формалностите за даване на сведения, предвидени в правен акт на Съюза, са въведени в националните им системи SafeSeaNet, и предоставят съответните части от тези сведения на други държави-членки чрез системата SafeSeaNet. Освен ако в някоя държава-членка не е предвидено друго, това не се отнася до информацията, получена съгласно Регламент (ЕИО) № 2913/92, Регламент (ЕИО) № 2454/93, Регламент (ЕО) № 562/2006 и Регламент (ЕО) № 450/2008.

2.  Държавите-членки гарантират, че при поискване получените в съответствие с параграф 1 сведения се предоставят на съответните национални органи.

3.  Основният цифров формат на съобщенията, който трябва да бъде използван в рамките на националните системи SafeSeaNet в съответствие с параграф 1, се определя в съответствие с член 22а от Директива 2002/59/ЕО.

4.  Държавите-членки могат да предоставят съответния достъп до сведенията по параграф 1 или в рамките на обслужването на едно гише чрез система за електронен обмен на данни, или чрез националните системи SafeSeaNet.

Член 7

Сведения във формулярите FAL

Държавите-членки приемат формулярите FAL за изпълнение на формалностите за даване на сведения. Държавите-членки могат да приемат предоставянето на хартиен носител на сведенията, изисквани съгласно правен акт на Съюза, само до 1 юни 2015 г.

Член 8

Поверителност

1.  Съгласно приложимите правни актове на Съюза или в съответствие с националното законодателство държавите членки предприемат необходимите мерки за гарантиране поверителността на търговската и друга поверителна информация, която се обменя в съответствие с настоящата директива.

2.  Държавите-членки обръщат специално внимание на защитата на търговските данни, събирани съгласно настоящата директива. По отношение на личните данни, държавите-членки гарантират спазването на Директива 95/46/ЕО. Институциите и органите на Съюза гарантират спазването на Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 9

Освобождавания

Държавите-членки гарантират, че корабите, които попадат в приложното поле на Директива 2002/59/ЕО и които плават между пристанища, разположени на митническата територия на Съюза, без да пристигат, да извършват междинен престой или да се завръщат в пристанище, разположено извън тази територия или в свободна зона, подлежаща на контрол тип I по смисъла на митническото законодателство, са освободени от подаването на сведения по формулярите FAL, без да се засягат приложимите правни актове на Съюза и възможността държавите-членки да изискат сведенията по формулярите FAL, посочени в част Б, точки 1—6 от приложението към настоящата директива, които са необходими за защитата на вътрешния ред и сигурност и за прилагането на митническото, данъчното и имиграционното законодателство, законодателството в областта на околната среда или в санитарната област.

Член 10

Процедура за изменение

1.  В съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз Комисията може да приеме делегирани актове по отношение на приложението към настоящата директива, така че да гарантира, че се вземат под внимание всички съответни промени във формулярите FAL, въведени от ИМО. Тези изменения не могат да водят до разширяване на приложното поле на настоящата директива.

2.  По отношение на делегираните актове, посочени в настоящия член, се прилагат процедурите, установени в членове 11, 12 и 13.

Член 11

Упражняване на делегирането

1.  Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 10, се предоставят на Комисията за срок от пет години, считано от 18 ноември 2010 г. Комисията представя доклад относно делегираните правомощия най-късно шест месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се подновява автоматично за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не го оттеглят в съответствие с член 12.

2.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

3.  Правомощията да приема делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, предвидени в членове 12 и 13.

Член 12

Оттегляне на делегирането

1.  Делегирането на правомощия, посочено в член 10, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.

2.  Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на решение дали да оттегли делегирането на правомощията, полага усилия да уведоми другата институция и Комисията в разумен срок преди вземането на окончателно решение, като посочва делегираните правомощия, които могат да бъдат оттеглени, както и евентуалните причини за оттеглянето.

3.  С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в същото решение. То поражда действие незабавно или на посочена в него по-късна дата. Решението за оттегляне не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 13

Възражения срещу делегираните актове

1.  Европейският парламент и Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в срок от два месеца от датата на нотификацията.

По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с два месеца.

2.  Когато към момента на изтичането на първоначалния двумесечен срок или, ако е приложимо, на удължения срок, нито Европейският парламент, нито Съветът е възразил срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата.

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на първоначалния двумесечен срок или, ако е приложимо, на удължения срок, ако и Европейският парламент, и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не правят възражения.

3.  Когато Европейският парламент или Съветът възразят срещу делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която възразява срещу делегирания акт, посочва причините за това.

Член 14

Транспониране

1.  Държавите-членки приемат и публикуват до 19 май 2012 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 19 май 2012 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 15

Доклад

До 19 ноември 2013 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно действието на настоящата директива, включително относно:

а) възможността за разширяване на обхвата на въведеното от настоящата директива опростяване, така че то да включва транспорта по вътрешни водни пътища;

б) съвместимостта на речните информационни услуги с процеса на електронното предаване на данни, посочен в настоящата директива;

в) напредъка, постигнат съгласно член 3, по отношение на хармонизирането и координацията на формалностите за даване на сведения;

г) възможността за избягване или опростяване на формалностите за даване на сведения по отношение на кораби, които са извършвали междинен престой в пристанище на трета държава или свободна зона;

д) наличните данни, отнасящи се до трафика/движението на кораби в рамките на Съюза и/или междинния престой на кораби в пристанища на трети държави или в свободни зони.

Ако е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение.

Член 16

Отмяна на Директива 2002/6/ЕО

Директива 2002/6/ЕО се отменя, считано от 19 май 2012 г. Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива.

Член 17

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ФОРМАЛНОСТИТЕ ЗА ДАВАНЕ НА СВЕДЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

A.    Формалности за даване на сведения, произтичащи от правни актове на Съюза

Тази категория формалности за даване на сведения включва информацията, която се предоставя в съответствие със следните разпоредби:

1. Уведомление за кораби, пристигащи във или напускащи пристанища на държавите-членки

Член 4 от Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 10).

2. Гранични проверки на лица

Член 7 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1).

3. Уведомление за опасни или замърсяващи товари, превозвани на борда

Член 13 от Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация.

▼M2

4. Уведомление за отпадъци от кораби, включително остатъци от товари

Членове 6, 7 и 9 от Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО (ОВ L 151, 7.6.2019 г., стр. 116.).

▼B

5. Уведомление за сведения в областта на сигурността

Член 6 от Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения (ОВ L 129, 29.4.2004 г., стр. 6).

Докато се приеме хармонизиран на международно равнище формуляр, за предаване на сведенията, изисквани по член 6 от Регламент (ЕО) № 725/2004, се използва поместеният в допълнението към настоящото приложение формуляр. Формулярът може да бъде предаван по електронен път.

6. Обобщена декларация за въвеждане

Член 36а от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1) и член 87 от Регламент (ЕО) № 450/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс) (ОВ L 145, 4.6.2008 г., стр. 1).

▼M1

7. Информация за лицата на борда

Член 4, параграф 2 и член 5, параграф 2 от Директива 98/41/ЕО на Съвета от 18 юни 1998 г. относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите-членки от Общността (ОВ L 188, 2.7.1998 г., стр. 35).

▼B

Б.    Формуляри FAL и формалности, произтичащи от международни правни инструменти

Тази категория формалности за даване на сведения включва информацията, която се предоставя в съответствие с Конвенцията FAL и с други международни правни инструменти в тази област.

1. Формуляр FAL № 1: обща декларация

2. Формуляр FAL № 2: декларация за товара

3. Формуляр FAL № 3: декларация за корабните провизии

4. Формуляр FAL № 4: декларация за вещите и стоките на екипажа

5. Формуляр FAL № 5: списък на екипажа

6. Формуляр FAL № 6: списък на пътниците

7. Формуляр FAL № 7: опасни товари

8. Морска здравна декларация

В.    Всякакво приложимо национално законодателство в тази област

В тази категория държавите-членки могат да включат сведенията, които се предоставят в съответствие с националното им законодателство. Тази информация се предава по електронен път.
ДопълнениеФОРМУЛЯР ЗА СВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА ПРЕДИ ПРИСТИГАНЕТО НА КОРАБА ЗА ВСИЧКИ КОРАБИ ПРЕДИ ВЛИЗАНЕ В ПРИСТАНИЩЕТО НА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕС

(Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS) Правило 9 от глава XI-2 И Член 6, Параграф 3 ОТ Регламент (ЕО) № 725/2004)

Данни за кораба и координати

Номер, определен от ИМО

 

Наименование на кораба

 

Пристанище на регистрация

 

Държава на знамето

 

Тип кораб

 

Позивна

 

Бруто тонаж

 

Inmarsat номера за повиквания (ако има такива)

 

Наименование и идентификационен номер на дружеството

 

Име на офицера по сигурността на дружеството и координатите, на които той може да бъде намерен денонощно

 

Пристанище на пристигане

 

Пристанищни съоръжения на пристигане (ако са известни)

 

Сведения за пристанището и за пристанищните съоръжения

Предвидена дата и час на пристигане на кораба в пристанището

 

Основна цел на престоя

 

Сведения, изисквани по силата на правило SOLAS 9.2.1 от глава XI-2

Има ли корабът валидно международно свидетелство за сигурност на кораба?

ДА

ISSC

НЕ — защо?

Издадено от (наименование на администрацията или признатата организация по сигурността)

Дата на изтичане на валидността (ден/месец/година)

Има ли на борда на кораба одобрен план за сигурност на кораба?

ДА

НЕ

При какво ниво на сигурност работи понастоящем корабът?

Ниво на сигурност 1

Ниво на сигурност 2

Ниво на сигурност 3

Местонахождение на кораба в момента на изготвяне на доклада

 

Избройте последните десет случая на престой на пристанищни съоръжения в хронологичен ред (започнете от последния):

Дата от (ден/месец/година)

Дата до (ден/месец/година)

Пристанище

Държава

UN/LOCODE

(ако има такъв)

Пристанищно съоръжение

Ниво на сигурност

1

 

 

 

 

 

 

НС =

2

 

 

 

 

 

 

НС =

3

 

 

 

 

 

 

НС =

4

 

 

 

 

 

 

НС =

5

 

 

 

 

 

 

НС =

6

 

 

 

 

 

 

НС =

7

 

 

 

 

 

 

НС =

8

 

 

 

 

 

 

НС =

9

 

 

 

 

 

 

НС =

10

 

 

 

 

 

 

НС =

Предприел ли е корабът някакви специални или допълнителни мерки за сигурност извън съответно включените в одобрения план за сигурност на кораба?

Ако отговорът е ДА, посочете по-долу специалните или допълнителните мерки за сигурност, предприети от кораба.

ДА

НЕ

(както по-горе)

Специални или допълнителни мерки за сигурност, предприети от кораба

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Избройте дейностите от кораб към кораб в хронологичен ред (започнете с най-скорошните), които са били извършени при последните десет случая на престой на посочените по-горе пристанищни съоръжения. Разширете таблицата по-долу или продължете на отделна страница, ако е необходимо — въведете общия брой дейности от кораб към кораб:

Били ли са спазени процедурите за сигурност на кораба, посочени в одобрения план за сигурност на кораба, при всяка една от тези дейности от кораб към кораб?

Ако НЕ, представете данни за мерките за сигурност, прилагани на място, в последната колона по-долу.

ДА

НЕ

Дата от (ден/месец/година)

Дата до (ден/месец/година)

Местонахождение или географска дължина и ширина

Дейност от кораб към кораб

Мерки за сигурност, прилагани на място

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Общо описание на товара на борда на кораба

 

Пренася ли корабът товар под формата на опасни вещества, включени в някой от класове 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 или 8 на Кодекса IMDG?

ДА

НЕ

Ако ДА, потвърдете, че има приложен списък на опасните товари (или свързано с това извлечение)

Потвърдете, че е приложено копие на списъка с екипажа на кораба

ДА

Потвърдете, че е приложено копие на списъка с пътниците на кораба

ДА

Други сведения, свързани със сигурността

Има ли въпрос, свързан със сигурността, по който искате да докладвате?

ДА

Дайте допълнителна информация:

НЕ

Корабен агент на планираното пристанище на пристигане

Име:

Координати (телефон):

Идентификация на лицето, предоставящо информацията

Титла или длъжност (заличете излишното):

Капитан/офицер по сигурността на кораба/офицер по сигурността на дружеството/корабен агент (както по-горе)

Име:

Подпис:

Дата/час/място на изготвяне на доклада

 ( 1 ) ОВ L 23, 26.1.2008 г., стр. 21.