2009R1120 — BG — 01.01.2012 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1120/2009 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2009 година

за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в дял III от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители

(ОВ L 316, 2.12.2009, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 730/2010 НА КОМИСИЯТА от 13 август 2010 година

  L 214

1

14.8.2010

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 331/2011 НА КОМИСИЯТА от 6 април 2011 година

  L 93

16

7.4.2011

►M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1126/2011 НА КОМИСИЯТА от 7 ноември 2011 година

  L 289

24

8.11.2011
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1120/2009 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2009 година

за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в дял III от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производителиКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 ( 1 ), и по-специално член 36, член 39, параграф 2, член 41, параграф 4, член 43, параграф 3, член 57, параграф 2, член 68, параграф 7, член 69, параграф 6, първа алинея, буква а) и параграф 7, четвърта алинея, член 71, параграф 6, втора алинея и параграф 10, член 142, букви в), г), е), ж), з) и р) и членове 147 и 148 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 795/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители ( 2 ) бе значително изменян. Впоследствие бе приет Регламент (ЕО) № 639/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно специфичното подпомагане ( 3 ). Поради по-нататъшни изменения на Регламент (ЕО) № 795/2004 и с оглед постигане на яснота регламенти (ЕО) № 795/2004 и (ЕО) № 639/2009 следва да бъдат включени в единен регламент, съдържащ всички подробни правила за прилагане на дял III от Регламент (ЕО) № 73/2009.

(2)

В интерес на правната сигурност и за по-голяма яснота е необходимо да се предвидят някои определения. Що се отнася до нискостеблените дървесни култури с кратък цикъл на ротация, следва да се позволи на държавите-членки да определят подходящи разновидности в зависимост от климатичната и агрономичната целесъобразност за територията.

(3)

Член 28 от Регламент (ЕО) № 73/2009 предвижда спазването на минимални изисквания, но член 28, параграф 1, първа алинея, буква б) не се прилага за селскостопанските производители, които все още получават директни плащания в рамките на някои схеми за обвързано с производството подпомагане, макар че не държат никаква площ. По своя характер премиите за овце и кози, предвидени в дял IV, глава 1, раздел 10 от споменатия регламент, или плащанията за говеждо и телешко месо, предвидени в дял IV, глава 1, раздел 11 от споменатия регламент, представляват такива схеми за обвързано с производството подпомагане. Тези селскостопански производители се намират в същото положение като селскостопанските производители, които притежават специални права на плащане, и за да се гарантира пълната ефективност на схемите за целите на член 28, параграф 1 от посочения регламент те следва да се третират като селскостопански производители, които притежават специални права на плащане.

(4)

С цел да се улесни изчисляването на единичната стойност на правата на плащане следва да се установят ясни правила за закръгляването на цифрите и да се предвиди възможност за разделяне на съществуващите права на плащане, ако размерът на парцела, който е деклариран или прехвърлен заедно с правото на плащане, се равнява само на част от хектари, както и да се предвидят правила за случаите на сливане на права и части.

(5)

Член 51, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 дава възможност за отсрочено интегриране на плащанията за плодове и зеленчуци в схемата за единно плащане. Следва да се предвидят подходящи правила, за да стане възможна тази отсрочка. По-специално трета алинея от посочената разпоредба позволява на държавите-членки да преразглеждат решението, взето в съответствие с член 68б от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета ( 4 ), за да се предостави възможност за по-бързо интегриране в схемата за единно плащане. С оглед на член 38 от Регламент (ЕО) № 73/2009 обаче, за да може член 51, параграф 1, трета алинея от посочения регламент да поражда действие, е необходимо въпросните площи да бъдат приведени в съответствие с изискванията на схемата за единно плащане. Следователно държавите-членки следва да могат да преразглеждат решението, взето в съответствие в член 51, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(6)

Следва да се определят конкретни разпоредби за управлението на националния резерв.

(7)

Член 41, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 предвижда факултативни случаи на разпределение на правата на плащане от националния резерв. Подходящо е да се определят правила за изчисляване на броя и стойността на правата на плащане, които трябва да бъдат разпределени по такъв начин. С цел да се позволи определена гъвкавост на държавите-членки, които са в най-добри позиции да оценяват ситуацията на всеки селскостопански производител, който кандидатства за такива мерки, максималният брой на разпределените права на плащане не бива да надвишава броя на декларираните хектари, а стойността на тези права на плащане не бива да надвишава сума, която следва да бъде фиксирана от държавата-членка съгласно обективни критерии.

(8)

При определени обстоятелства селскостопанските производители могат да държат повече права на плащане отколкото площ, върху която да ги активират поради изтичане на договора за аренда, включително в случай на общо ползване на земя за пасище. Следователно изглежда подходящо да се предвиди механизъм, който да гарантира, че и по-нататък помощите може да се предоставят на селскостопанския производител, като се съсредоточават върху останалите му на разположение хектари. С цел да се избегне злоупотреба с този механизъм следва обаче да бъдат определени условия за достъп до него.

(9)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009 националният резерв следва да се попълва от неизползваните права на плащане или по избор чрез удържане на част от приходите от продажбата на права на плащане, или от продажби на права на плащане, извършени преди конкретна дата, която трябва да бъде определена от държавите-членки, когато се извършва по-нататъшно отделяне на подпомагането от производството. Следователно е необходимо да се предвиди дата, след която неизползваните права на плащане да се връщат в националния резерв.

(10)

Когато се прилага удържане на част от приходите от продажбата на права на плащане, следва да бъдат установени максимални проценти и критерии за прилагането му, като се прави разлика и се вземат предвид видовете прехвърляния и видовете права на плащане, които се прехвърлят. Такива удържания обаче не следва да довеждат до съществено препятствие или забрана за прехвърляния на права на плащане. В случай на регионално прилагане в смесения модел обаче удържането не трябва да има влияние върху основната регионална стойност на правата на плащане, а само върху сумите, свързани с историческите референтни данни.

(11)

С цел да се улесни администрирането на националния резерв е подходящо да се предвиди управлението му на регионално равнище, освен в случаите, предвидени в член 41, параграф 2 или, когато е приложимо, член 41, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009, когато държавите-членки са задължени да разпределят права на плащане.

(12)

В член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда, че подпомагането по схемата за единно плащане се предоставя на селскостопанските производители чрез отпускане или прехвърляне на права на плащане. С цел предотвратяване на промени в правния статут на стопанството, с които би могло да се избягва прилагането на правилата за нормални прехвърляния на едно стопанство заедно с приложените към него референтни количества, следва да се установят условия за предварително наследяване или наследяване, сливане и разделяне.

(13)

Член 62, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 предвижда, че селскостопански производител в нова държава-членка, която е въвела схемата за единно плащане, може да прехвърли своите права на плащане отделно от земята си само след като е активирал, по смисъла на член 34 от същия регламент, най-малко 80 % от своите права на плащане през поне една календарна година. С цел да се вземат предвид прехвърлянията на земя, извършени в периода преди прилагането на схемата за единно плащане, е оправдано прехвърлянето на стопанство или част от него заедно с бъдещите права на плащане да бъде считано за валидно прехвърляне на права на плащане заедно със земята по смисъла на член 43 от същия регламент, като се спазват определени условия, по-специално това, че продавачът е длъжен да подаде молба за установяване на правата на плащане, доколкото горепосоченият регламент предвижда, че само тези, които са получавали директни плащания през референтния период следва да имат достъп до схемата.

(14)

Член 41, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009 позволява на Комисията да определи особени положения, които дават право на установяване на референтни количества за определени селскостопански производители, които се намират в ситуации, които частично или цялостно са им попречили да получат директни плащания по време на референтния период. Следователно е подходящо да се изброят тези особени положения, като се предвидят правила с цел да се избегне кумулирането на ползите от отделни разпределяния на права на плащане от различни места на един и същи селскостопански производител, без да се засяга възможността Комисията да добави и други случаи, когато се налага. Освен това на държавите-членки трябва да бъде предоставена гъвкавостта да установяват референтната стойност, която ще се разпределя.

(15)

Когато държава-членка, в съответствие с националното си законодателство или в съответствие с добре установени обичайни практики, включи в дефиницията на дългосрочно отдаване под аренда отдаването под аренда за петгодишен период, е подходящо да ѝ бъде разрешено да прилага този по-кратък период.

(16)

В случаите, в които даден селскостопански производител се пенсионира или почине и прехвърли стопанството си или част от него на член от семейството или на наследник, който възнамерява да продължи селскостопанската дейност в същото това стопанство, е подходящо да се гарантира, че прехвърлянето на стопанството или на част от него може да се осъществи лесно, по-специално когато прехвърлената земя е била отдадена под аренда на трето лице по време на референтния период, без да се пречи на възможността наследникът да продължи селскостопанската дейност.

(17)

Селскостопанските производители, направили инвестиции, които са породили потенциално повишение на сумата на директните плащания, които биха им били отпуснати, ако не беше въведена схемата за единно плащане или ако в съответния сектор подпомагането нямаше да е отделено от производството, трябва също да се възползват от разпределението на права на плащане. Трябва да се предвидят специфични правила за изчисляване на правата на плащане, когато селскостопанският производител вече притежава права на плащане или пък не разполага с хектари. При същите обстоятелства за селскостопанските производители, които са закупили или са наели земя или са участвали в национални програми за преориентиране на производството, за което биха могли да бъдат отпуснати помощи по схемата за единно плащане по време на референтния период, се оказва, че не притежават права на плащане, въпреки че са придобили земя или са участвали в подобни програми точно с цел да упражняват селскостопанска дейност, за която в бъдеще все пак биха могли да се възползват от определени директни плащания. Следователно е подходящо да се предвиди предоставяне на права на плащане и в такива случаи.

(18)

За доброто управление на схемата е подходящо да си предвидят правила относно прехвърлянията и за разрешаване на изменения на правата на плащане, по-специално разрешаване на сливането на частични права.

(19)

Член 43, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 предвижда, че дадена държава-членка може да вземе решение че правата на плащане могат да се прехвърлят или използват само в рамките на един и същ регион. С цел да се избегнат практически проблеми трябва да бъдат предвидени специфични правила за стопанства, които са разположени в два или повече региони.

(20)

Член 39 от Регламент (ЕО) № 73/2009 позволява производството на коноп при определени условия. Необходимо е да се установи списък с допустими за подпомагане сортове, както и да се осигури сертифицирането на тези сортове.

(21)

Следва да бъдат предвидени специфични правила за изчисляването на животинската единица в случай на установяване на специални права на плащане, като се взема предвид съществуващата таблица за превръщане, която е предвидена в сектора на говеждото, телешкото, овчето и козето месо.

(22)

Когато държава-членка вземе решение да се възползва от възможността за прилагане на схемата за единно плащане на регионален принцип, следва да бъдат установени специфични разпоредби с цел да се улесни изчисляването на регионалната референтна сума за стопанствата, които са разположени в два или повече региони, както и с цел да се гарантира пълното разпределение на регионалната сума по време на първата година от прилагането на схемата. Някои от разпоредбите, предвидени в настоящия регламент, а именно тези за установяване на националния резерв, първичното разпределение на правата на плащане и прехвърлянето на тези права на плащане, следва да бъдат адаптирани, за да станат приложими към регионалния модел.

(23)

Следва да се създаде обща рамка за специфични решения за някои ситуации, възникващи във връзка с по-нататъшното отделяне на подпомагането от производството.

(24)

В дял III, глава 5 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда предоставяне на специфична подкрепа на селскостопанските производители. Следва да се определят подробни правила за прилагането на посочената глава.

(25)

Съгласно член 68, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се изисква съгласуваност между предоставяното по посочения член специфично подпомагане и други общностни мерки за подпомагане или мерки, финансирани от държавни помощи. За методично управление на схемите такива мерки не следва да бъдат финансирани два пъти по схемите за специфично подпомагане и по други общностни схеми за подпомагане. Поради разнообразието от варианти, предлагани за прилагане на специфичното подпомагане, отговорността за гарантиране на съгласуваност следва алтернативно да остане в държавите-членки съобразно решението, което те вземат за прилагане на мерките за специфично подпомагане съгласно рамката, определена с Регламент (ЕО) № 73/2009 и в съответствие с условията, посочени в настоящия регламент.

(26)

Тъй като селскостопанските производители следва винаги да спазват законовите изисквания, специфичното подпомагане не следва да бъде компенсация за спазването им.

(27)

Съобразно член 68, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфично подпомагане може да се предоставя за специфични видове селскостопанска дейност, които са важни за опазването или подобряването на околната среда. С оглед да се остави на държавите-членки известна свобода на действие, като в същото време се гарантира доброто управление на мерките, отговорността за определяне на специфичните видове селскостопанска дейност следва да се вмени на държавите-членки, като мерките все пак следва да предвиждат непренебрежими и измерими ползи за околната среда.

(28)

Съобразно член 68, параграф 1, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфично подпомагане може да се предоставя за подобряване на качеството на селскостопанските продукти. За да се помогне на държавите-членки, следва да се състави примерен списък с условията, които да бъдат изпълнени.

(29)

Съобразно член 68, параграф 1, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфично подпомагане може да бъде предоставено за подобряване на реализацията на селскостопанските продукти, ако се спазва член 68, параграф 2, буква в) от посочения регламент, съгласно който подпомагането следва да изпълнява критериите, определени в членове 2—5 от Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни ( 5 ). Следва да се уточнят съдържанието на отговарящите на условията мерки, както и приложимите разпоредби от Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията от 5 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни ( 6 ).

(30)

Съобразно член 68, параграф 1, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфично подпомагане може да се предоставя за прилагане на подобрени стандарти за хуманно отношение към животните. С цел постигане на подобрени стандарти за хуманно отношение към животните следва да се предвиди възлагане на държавите-членки на отговорността за установяване на система, която позволява оценката на плановете на кандидата, насочени към различни аспекти на хуманното отношение към животните.

(31)

Съобразно член 68, параграф 1, буква а), подточка v) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфично подпомагане може да се предоставя за специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда. Съобразно член 68, параграф 2, буква а) подпомагането може да се предоставя по-специално, ако е било одобрено от Комисията. Затова следва да се предвиди уточняване на подробната рамка, която да се спазва от държавите-членки при установяването на критериите за допустимост до подпомагане. Също следва да се предвиди установяването на процедурата за нотификация на мярката, както и за оценяване и одобряване на мярката от страна на Комисията.

(32)

Съобразно член 68, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфично подпомагане може да се предостави за преодоляване на специфични неблагоприятни фактори, които засягат селскостопанските производители в някои сектори в икономически уязвими или чувствителни от гледна точка на екологията области или за икономически уязвими видове селскостопански дейности в тези сектори. С оглед да се остави на държавите-членки известна свобода на действие, като в същото време се гарантира доброто управление на мерките, отговорността за определяне на областите и/или видовете селскостопанска дейност, които отговарят на условията за подпомагане, и за определяне на подходящото равнище следва да се възложи на държавите-членки. С цел избягване на изкривяването на пазара плащанията все пак не следва да се основават върху колебанията на пазарните цени или да се приравняват към система за компенсационни плащания, при която държавата-членка изплаща на селскостопанските производители местни селскостопански помощи въз основа на разликата между целевата цена и цената на вътрешния пазар.

(33)

Съобразно член 68, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфично подпомагане може да бъде предоставено в области, в които се прилагат програми за преструктуриране и/или развитие, за да се предотврати изоставянето на земя и/или да се преодолеят специфични неблагоприятни условия за селскостопанските производители в тези области. Следва да се предвидят специални разпоредби по отношение на установяването на референтни суми за селскостопанските производители, отговарящи на условията, разпределянето на права на плащане и изчисляването на увеличението в стойността им, както и по отношение на контрола на програмите от страна на държавите-членки, като с цел съгласуваност тези разпоредби следва да са съобразени с онези, посочени за разпределянето на суми от националния резерв.

(34)

Съобразно член 68, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфично подпомагане може да се предоставя под формата на вноски към премиите за застраховане на реколтата, на животните и на растенията. Следва да се установи минимална рамка, в която държавите-членки да определят правила в съответствие с националното си законодателство как да се разпределят финансовите вноски към премиите за застраховане на реколтата, на животните и на растенията, за да се гарантира, че вноските се поддържат на подходящо равнище, като в същото време интересите на селскостопанските производители са защитени като цяло.

(35)

Член 68, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 73/2009 предвижда значителни подробности относно специфичното подпомагане, което се предоставя на селскостопанските производители под форма на финансови вноски във взаимоспомагателни фондове като компенсация за някои икономически загуби, причинени от болести по животните или по растенията и от екологични катастрофи. Следва да се установи минимална рамка, в която държавите-членки да определят правила в съответствие с националното си законодателство как да се организират финансовите вноски във взаимоспомагателните фондове, за да се гарантира, че вноските се поддържат на подходящо равнище, като в същото време интересите на селскостопанските производители са защитени като цяло.

(36)

Сумите, посочени в член 69, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009, се изчисляват от Комисията в съответствие с параграф 7 от същия член. В тази връзка за всяка държава членка следва да се определят съответните суми, както и условията, приложими за преразглеждане на същите суми от Комисията.

(37)

Член 46 от Регламент (ЕО) № 73/2009 предвижда, че държавите-членки определят регионите в съответствие с обективни критерии, а член 47 от същия регламент предвижда, че държавите-членки могат да решат да прилагат схемата за единно плащане на регионален принцип в надлежно обосновани случаи и в съответствие с обективни критерии. Следователно е подходящо да се предвиди предоставянето на всички необходими данни и информация преди приложимите крайни срокове.

(38)

Датите за нотифицирането до Комисията следва да бъдат определени за случаите, в които дадена държава-членка решава да прилага някоя от опциите, предвидени в член 28, параграфи 1 и 2, член 38, член 41, параграфи 2—5, член 45, параграфи 1 и 3, член 46, параграфи 1 и 3, член 47, параграфи 1—4, член 49, член 51, параграф 1, член 67, параграф 1, членове 68—72 и член 136 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

(39)

С цел да се направи оценка на прилагането на схемата за единно плащане е подходящо да се установят подробните правила и крайните срокове за обмен на информация между Комисията и държавите-членки и за подаване на информация до Комисията за областите, за които са били изплатени помощи, на национално, и според случая, на регионално равнище.

(40)

Следователно регламенти (ЕО) № 795/2004 и (ЕО) № 639/2009 следва да бъдат отменени.

(41)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за директните плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:ДЯЛ I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и приложно поле

Настоящият регламент установява подробни правила за прилагането на схемата на единно плащане, предвидена в дял III от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 2

Определения

За целите на дял III от Регламент (ЕО) № 73/2009 и на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) „обработваема земя“ означава земя, обработвана с цел производство на селскостопански култури или поддържана в добро селскостопанско и екологично състояние в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009, независимо дали се намира под оранжерии или под стационарно или подвижно покритие или не;

б) „трайни насаждения“ означава култури, за които не се прилага сеитбообращение, различни от трайните пасища, които заемат селскостопанските площи в продължение на пет години или по-дълъг период и дават реколта многократно, включително разсадници и нискостеблени дървесни култури с кратък цикъл на ротация;

в) „постоянно пасище“ означава земя, използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражни култури по естествен начин (самозасяване) или чрез култивиране (засяване), която не е била включена в ротационното засяване на стопанството в продължение на пет или повече години, с изключение на земите, оставени под угар в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2078/92 на Съвета ( 7 ), на земите, оставени под угар в съответствие с членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета ( 8 ), и на земите, оставени под угар в съответствие с член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета ( 9 ); и за тази цел „трева или други тревни фуражни култури“ означава всички тревисти растения, които по традиция се срещат в естествените пасбища или обикновено са включени в смесите за семена за пасбища или ливади в държавата-членка (независимо дали се използват за паша на животните или не). Държавите-членки могат да включат полските култури, изброени в приложение I;

г) „пасище“ означава обработваема земя, която се използва за производството на трева (независимо дали изкуствено засята или естествено растяща); за целите на член 49 от Регламент (ЕО) № 73/2009 пасищата също включват постоянните пасища;

д) „продажба“ означава продажба или всякакво друго окончателно прехвърляне на собственост върху земя или права на плащане; определението не включва продажбата на земя, когато земята се прехвърля на публични институции и/или се използва в обществен интерес и прехвърлянето се извършва за цели, различни от селскостопанско използване;

е) „отдаване под аренда“ означава отдаване под аренда или други подобни видове временни прехвърляния;

ж) „прехвърляне, продажба или отдаване под аренда на права на плащане заедно със земята“ означава, без да се засяга член 27, параграф 1 от настоящия регламент, продажба или отдаване под аренда на права на плащане заедно съответно с продажба или отдаване под аренда за същия период от време на съответстващия им брой хектари земя, отговарящи на условията за подпомагане по смисъла на член 34 от Регламент (ЕО) № 73/2009, които са притежание на прехвърлящия. Прехвърлянето на всичките специални права на плащане по смисъла на член 44 от Регламент (ЕО) № 73/2009, които са притежание на селскостопански производител, се разглежда като прехвърляне на права на плащане заедно със земята;

з) „сливане“ означава сливане на двама или повече селскостопански производители по смисъла на член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009 в нов селскостопански производител по смисъла на същия член, който с оглед на управлението, ползите и финансовите рискове се контролира от селскостопанските производители, които първоначално са управлявали стопанствата, или от един от тях;

и) „разделяне“ означава:

i) разделянето на един селскостопански производител по смисъла на член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009 на поне двама нови отделни селскостопански производители по смисъла на същия член, от които поне един продължава да се контролира с оглед на управлението, ползите и финансовите рискове от поне едно от юридическите или физическите лица, които първоначално са управлявали стопанството; или

ii) разделянето на един селскостопански производител по смисъла на член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009 на поне един нов отделен селскостопански производител по смисъла на същия член 2, буква а), като другият продължава да се контролира с оглед на управлението, ползите и финансовите рискове от селскостопанския производител, който първоначално е управлявал стопанството;

й) „производствена единица“ означава поне една площ, която е дала право на директни плащания по време на съответния референтен период, включително площ, която е била използвана за производството на фураж, или поне едно животно, което би дало право на директни плащания по време на референтния период, и когато това е приложимо, съпътствано от съответстващото право на премия;

к) „земя за пасище“ означава площта на стопанството, която е била на разположение през цялата календарна година за отглеждане на животни, включително площите, използвани съвместно, и площите, предмет на смесено култивиране; тя не включва:

 сгради, гори, водоеми, пътеки,

 площи, използвани за други култури, отговарящи на условията за помощи от страна на Общността, или за трайни насаждения или градинарски растения,

 площи, включени в системата за подпомагане на производителите на определени полски култури, площи, използвани за схемата за подпомагане на изсушен фураж или площи, които са предмет на национална схема за земи под угар;

л) за целите на член 41, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 „земеделски стопани, които започват своята селскостопанска дейност“ означава физическо или юридическо лице, което не се е занимавало със селскостопанска дейност от свое име и за своя сметка или което не е имало контрол върху юридическо лице, което се е занимавало със селскостопанска дейност през последните пет години, предхождащи началото на новата селскостопанска дейност.

Когато става дума за юридическо лице, физическото лице или физическите лица, които контролират това юридическо лице, не трябва да са се занимавали със селскостопанска дейност от свое име и за своя сметка или не трябва да са имали контрол върху юридическо лице, което се е занимавало със селскостопанска дейност през последните пет години, предхождащи началото на селскостопанската дейност на юридическото лице.

м) „разсадници“ означава разсадници, както са определени в приложение I, точка Ж/05 от Решение 2000/115/ЕО на Комисията ( 10 );

н) „площ с нискостеблени дървесни култури с кратък цикъл на ротация“ означава площите, засадени с трите вида с код по КН 0602 90 41, които се състоят от дървесни многогодишни култури, чиито корени или дънери остават в почвата след прибиране на реколтата, като през следващия сезон се появяват нови издънки, и които фигурират в списък на видовете, приети за използване като нискостеблени дървесни култури с кратък цикъл на ротация, и техния максимален цикъл на реколтиране, който списък държавите-членки трябва да съставят от 2010 г. нататък;

о) „мерки за специфично подпомагане“ означава мерките за прилагане на специфичното подпомагане, предвидено в член 68, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

п) „други инструменти на Общността за подпомагане“ означава:

i) мерките, предвидени в регламенти (ЕО) № 1698/2005, (ЕО) № 509/2006 ( 11 ), (ЕО) № 510/2006 ( 12 ), (ЕО) № 834/2007 ( 13 ), (ЕО) № 1234/2007 ( 14 ) и (ЕО) № 3/2008 на Съвета; и

ii) мерките, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета ( 15 ), включително ветеринарните и фитосанитарните мерки.ДЯЛ II

ПРИЛАГАНЕГЛАВА 1

Общи разпоредбиРаздел 1

Активиране на права на плащане и допустимост на земя

Член 3

Наследяване и предварително наследяване

1.  Когато наследяване или предварително наследяване повлияе върху разпределянето на правата на плащане, селскостопанският производител, който е получил стопанството или част от него, подава молба от свое име за изчисляване на правата на плащане за полученото стопанство или получената част от него.

Референтната сума се определя на базата на наследените производствени единици.

2.  В случай на отменимо предварително наследство достъпът до схемата за единно плащане се дава само веднъж на посочения наследник към датата на подаване на заявление за получаване на плащания по схемата за единно плащане.

Правоприемството при наличие на договор за отдаване под аренда или наследяване или предварително наследяване от селскостопански производител, който е физическо лице и през съответния референтен период е бил арендатор на стопанство или на част от него, което би дало право на получаване на права на плащане или увеличение на стойността на правата на плащане, се третира като наследяване на стопанството.

3.  В случаите, в които селскостопанският производител, посочен в параграф 1, вече има право да получи права на плащане или увеличение на стойността на правата на плащане референтната сума се определя на базата съответно на общия размер на референтните суми, които се отнасят до първоначалното му стопанство, или на наследените производствени единици.

4.  За целите на настоящия регламент се използват определенията, дадени в националното законодателство за „наследяване“ и „предварително наследяване“.

Член 4

Промени в правния статут или наименованието

В случай на промяна в правния статут или наименованието селскостопанският производител има достъп до схемата за единно плащане при същите условия, както селскостопанският производител, който първоначално е управлявал стопанството, до горния таван на правата на плащане, притежавани от първоначалното стопанство, или в случай на разпределение на правата на плащане или увеличение на стойността на правата на плащане — до горния таван, приложим за отпускането им на първоначалното стопанство.

В случай на промяна в правния статут на юридическо лице или когато физическо лице стане юридическо лице, или когато юридическо лице премине във физическо лице, селскостопанският производител, който управлява новото стопанство, трябва да бъде селскостопанският производител, който е контролирал първоначалното стопанство с оглед на управлението, ползите и финансовите рискове.

Член 5

Сливания и разделяния

Когато случай на сливане или разделяне повлияе на разпределянето на правата на плащане или увеличението на стойността на правата на плащане, селскостопанският производител или селскостопанските производители, управляващ(и) новото стопанство или новите стопанства, има(т) достъп до схемата за единно плащане при същото условие като селскостопанския производител или селскостопанските производители, управляващ(и) първоначалното стопанство или първоначалните стопанства.

Референтната сума се определя на базата на производствените единици, които се отнасят до първоначалното стопанство или първоначалните стопанства.

Член 6

Минимални изисквания

За целите на член 28, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 селскостопанските производители, които получават премиите за овце и кози, предвидени в дял IV, глава 1, раздел 10 от споменатия регламент, или плащанията за говеждо и телешко месо, предвидени в дял IV, глава 1, раздел 11 от споменатия регламент, и които държат по-малко хектари от прага, определен от дадена държава-членка, се третират по същия начин като селскостопанските производители, които притежават специални права на плащане съгласно член 44, параграф 1 от споменатия регламент.

Член 7

Изчисляване на стойността на единица права на плащане

1.  Правата на плащане се изчисляват до третия знак след десетичната запетая и се закръгляват нагоре или надолу до най-близкия втори знак след десетичната запетая. Ако изчислението дава резултат, който е точно по средата, сумата се закръглява нагоре до най-близкия втори знак след десетичната запетая.

2.  Когато размерът на парцела, който е прехвърлен с права на плащане в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 73/2009, възлиза на по-малко от един хектар, селскостопанският производител може да прехвърли съответстващата част на правото на плащания заедно със земята, като стойността се изчислява за съответния парцел. Останалата част от правото на плащане остава на разположение на селскостопанския производител със съответно изчислена стойност.

Без да се засягат разпоредбите на член 43, параграф 2 от посочения регламент, ако селскостопанският производител прехвърли част от правото на плащане без земя, стойността на двете части се изчислява пропорционално.

3.  Държавите-членки могат да изменят правата на плащане, като сливат части на права на плащане от един и същи вид, притежавани от даден селскостопански производител. Параграф 1 се прилага за резултата от такова сливане.

Член 8

Деклариране и използване на права на плащане

1.  Права на плащане може да се обявят за плащане само веднъж в годината от селскостопанския производител, който ги държи, на последната дата за подаване на заявление за единно прилагане в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията ( 16 ).

Когато обаче селскостопанският производител се възползва от възможността да измени заявлението за единно плащане в съответствие с член 14 от посочения регламент, той може да обяви и права на плащане, които държи на датата, на която уведомява компетентния орган за измененията, при условие че правата на плащане, за които става въпрос, не са заявени от друг селскостопански производител за същата година.

Когато селскостопанският производител придобива въпросните права на плащане посредством прехвърляне от друг селскостопански производител и когато другият селскостопански производител вече е обявил тези права на плащане, допълнително обявяване на правата на плащане се допуска само ако прехвърлящият вече е уведомил компетентния орган за прехвърлянето в съответствие с член 12 от настоящия регламент и изтегли тези права на плащане от собственото си заявление за единно плащане в рамките на приложимите срокове, определен в член 14 от Регламент (ЕО) № 1122/2009.

2.  Когато даден селскостопански производител, след като съгласно член 35, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 е декларирал парцелите, съответстващи на всичките цели права на плащане, с които разполага, все още разполага с парцел, който възлиза на по-малко от един хектар, той може да декларира още едно цяло право, което дава право на плащане, изчислено в съответствие с размера на парцела. Правото на плащане обаче се смята за напълно използвано за целите на прилагане на член 42 от посочения регламент.

Член 9

Предимно селскостопанско използване

За целите на член 34, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009, когато земеделска площ на стопанството се използва и за неселскостопански дейности, за тази площ се счита, че се използва предимно за селскостопански дейности, ако селскостопанската дейност може да се упражнява, без да бъде затруднена в значителна степен от интензивността, естеството, продължителността и сроковете на неселскостопанската дейност.

Държавите-членки установяват критерии за изпълнението на първа алинея на техните територии.Раздел 2

Специфични критерии за допустимост

▼M2

Член 10

Производство на коноп

За целите на член 39 от Регламент (ЕО) № 73/2009 плащанията за площи за производство на коноп се извършват, при условие че се използват семена от сортовете, изброени в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове, на 15 март на годината, за която се предоставя плащането, и които се публикуват съгласно член 17 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета ( 17 ). При все това площите, засадени със сорта Finola, трябва да се намират във Финландия, а тези, засадени със сорта Tiborszállási, трябва да се намират в Унгария. Семената трябва да бъдат сертифицирани в съответствие с Директива 2002/57/ЕО на Съвета ( 18 ).

▼B

Член 11

Отсрочено интегриране на плащанията за плодове и зеленчуци в схемата за единно плащане

1.  До 31 декември 2010 г. държавите-членки, които са се възползвали от една от опциите, посочени в член 51, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да разрешат да се отглеждат втори култури върху хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, за срок, не по-дълъг от три месеца, с начало 15 август всяка година или датата, посочена за съответната държава-членка и съответния регион в приложение II.

2.  Когато държава-членка се е възползвала от една от опциите, посочени в член 51, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, тя може, когато е необходимо, да преразгледа решението, взето в съответствие с член 51, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003, в срок от две седмици след влизането в сила на настоящия регламент.Раздел 3

Прехвърляне на права на плащане

Член 12

Прехвърляне на права на плащане

1.  Правата за плащане могат да се прехвърлят по всяко време на годината.

2.  Прехвърлящият информира компетентния орган на държавата-членка, в която се извършва прехвърлянето, в рамките на срок, който се определя от същата държава-членка.

3.  Дадена държава-членка може да изиска от прехвърлящия да съобщи за прехвърлянето на компетентния орган на държавата-членка, в която се извършва прехвърлянето, в рамките на срок, определен от държавата-членка, но не по-рано от шест седмици преди извършване на прехвърлянето, като вземе предвид последната дата за подаване на заявление по схемата за единно плащане. Прехвърлянето се извършва съгласно посоченото в уведомлението, освен когато компетентният орган възразява срещу прехвърлянето и уведоми за това прехвърлящия в рамките на посочения срок.

Компетентният орган може да възрази срещу прехвърлянето само ако последното не е в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 73/2009 и на настоящия регламент.

4.  За целите на член 62, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 процентът на правата на плащане, използвани от селскостопанския производител, се изчислява въз основа на броя права на плащане, които са му отпуснати през първата година от прилагането на схемата за единно плащане, с изключение на правата за плащане, продадени заедно със земята, като е необходимо този процент да се използва в период от една календарна година.

Член 13

Регионални ограничения

1.  Без да се засягат член 50, параграф 1 и член 62, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, когато дадена държава-членка се възползва от възможността, предвидена в член 43, параграф 1, трета алинея от същия регламент, държавите-членки определят районите на подходящото териториално равнище в съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на селскостопанските производители и да се избегне нарушаване на пазара и на конкуренцията.

2.  Държавата-членка определя района, посочен в параграф 1, най-късно един месец преди датата, определена от държавата-членка в съответствие с член 35 от Регламент (ЕО) № 73/2009 през първата година от прилагането на опцията, предвидена в член 43, параграф 1, трета алинея от посочения регламент.

Селскостопански производител, чието стопанство е разположено във въпросния район, не може да прехвърля или да използва извън рамките на този район своите права на плащане, които съответстват на броя на хектарите, които той е декларирал през първата година от прилагането на опцията, предвидена в член 46, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003, или които той декларира през първата година от прилагането на опцията, предвидена в член 43, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Селскостопански производител, чието стопанство е разположено частично във въпросния район, не може да прехвърля или да използва извън рамките на този район своите права на плащане, които съответстват на броя на хектарите, които се намират в рамките на този район и които той е декларирал през първата година от прилагането на опцията.

3.  Ограничаването на прехвърлянето на правата на плащане, предвидено в член 43, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, не се прилага в случай на действително или предварително наследяване на права на плащане без съответстващия брой хектари земя, отговарящи на условията за подпомагане.Раздел 4

Специални права на плащане

Член 14

Изчисляване на животински единици за специални права на плащане

1.  За целите на член 44, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009 селскостопанската дейност, извършвана през референтния период, изразена в животински единици („ЖЕ“), е същата като тази, изчислена в съответствие с член 30 от Регламент (ЕО) № 795/2004.

2.  За целите на член 65 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и на изчисляването на селскостопанската дейност, осъществявана по време на прилагането на членове 67 и 68 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, изразена в ЖЕ, посочена в член 44, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 73/2009, следната таблица за превръщане се прилага за средния брой животни, определен за предоставяне на директното плащане, посочено в членове 67 и 68 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 през съответния референтен период:Мъжки животни от рода на едрия рогат добитък и юници на възраст над 24 месеца, крави с бозаещи телета, млекодайни крави

1,0 ЖЕ

Мъжки животни от рода на едрия рогат добитък и юници на възраст между 6 и 24 месеца

0,6 ЖЕ

Мъжки и женски животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под 6 месеца

0,2 ЖЕ

Овце

0,15 ЖЕ

Кози

0,15 ЖЕ

В случай на премия за клане, когато необходимите данни по отношение на възрастта на животните не са налице, държавата-членка може да превърне биковете, воловете, кравите и юниците в животински единици, като умножи броя им по коефициент 0,7, а телетата — като умножи броя им по коефициент 0,25.

Когато за едно и също животно е била отпусната повече от една премия, приложимият коефициент следва да бъде средноаритметичната величина на коефициентите, приложими по отношение на отделните премии.

3.  Броят на ЖЕ, посочен в параграфи 1 и 2, се изчислява в съответствие с правата на плащане, за които селскостопанският производител няма хектари земя през годината на интегрирането на схемата за обвързано с производството подпомагане в схемата за единно плащане или на въвеждането на схемата за единно плащане, и за които селскостопанският производител иска отпускането на права на плащане при специални условия. Това се прилага, като се започне от правата за плащане с най-ниска стойност.

Искането се подава само през първата година на интегрирането на схемата за обвързано с производството подпомагане в схемата за единно плащане или на въвеждането на схемата за единно плащане. Държавите-членки определят датата за подаване на такова искане. Искането може да бъде подновено през следващите години за същия брой специални права, посочени в член 44 от Регламент (ЕО) № 73/2009, както за предходната година, или в случай на прехвърляне на част от тези права за плащане или пък в случай на обявяване на част от тези права за плащане заедно със съответстващия им брой хектари — само по отношение на оставащата част от тези права за плащане.

В тези случаи броят на ЖЕ се преизчислява в съответствие с оставащите права на плащане, за които селскостопанският производител иска специалните условия.

Не може да се предявява искане за повторно установяване на условията, посочени в член 44 от Регламент (ЕО) № 73/2009, за онези права за плащане, които вече веднъж са били обявени заедно със съответстващия им брой хектари или след като те вече са били прехвърлени, без да се засягат разпоредбите на член 44, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

4.  За да проверят спазването на минималното изискване за селскостопанска дейност, изразена в ЖЕ, държавите-членки използват таблицата за превръщане, предвидена в параграф 2, и определят броя на животните по един от следните методи:

а) държавите-членки изискват от всеки един производител да декларира броя на ЖЕ на базата на регистъра на стопанството си най късно до дата, която следва да бъде установена от държавата-членка, но не по-късно от датата на плащането; и/или

б) държавите-членки използват компютризираната база данни, създадена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета ( 19 ), за да определят броя на ЖЕ, при условие че базата данни предлага задоволителна за държавата-членка адекватна сигурност по отношение на точността на данните, които съдържа, за целите на схемата за единно плащане.

5.  Минималното изискване за селскостопанска дейност се счита за изпълнено, когато броят на ЖЕ достигне 50 % по време на определен период или към определени дати, които следва да бъдат установени от държавите-членки. Вземат се предвид всички животни, които са били продадени или заклани през въпросната календарна година.

6.  Държавите-членки предприемат всички необходими мерки за прилагане на член 30 от Регламент (ЕО) № 73/2009, когато става дума за производители, които поради необичайно висок брой ЖЕ през част от годината изкуствено създават условията, изисквани за спазването на минималната селскостопанска дейност.ГЛАВА 2

Национален резервРаздел 1

Връщане в националния резерв

Член 15

Неизползвани права на плащане

1.  Освен в случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства неизползваните права на плащане се считат за върнати в националния резерв в деня, следващ последния ден за изменение на заявлението по схемата за единно плащане през календарната година, през която изтича периодът, предвиден в член 28, параграф 3 и член 42 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Правото на плащане се счита за неизползвано, когато плащането, за което дава право, не е извършено през посочения в първа алинея период. Правата на плащане, за които е било подадено заявление и които са свързани с определена площ по смисъла на член 2, точка 23 от Регламент (ЕО) № 1122/2009, се считат за използвани.

Когато определената за целите на схемата за единно плащане площ е по-малка от декларираната площ, за да се определи кои права на плащане да бъдат върнати в националния резерв в съответствие с член 42 от Регламент (ЕО) № 73/2009, се прилага следното:

а) определената площ се взема предвид, като се започне от правата за плащане с най-голяма стойност;

б) правата за плащане с най-голяма стойност се отнасят първо към тази площ, последвани от тези със следващата по-ниска стойност.

2.  Селскостопанските производители могат доброволно да се откажат от права на плащане в полза на националния резерв.

Член 16

Удържане при продажбата на права на плащане

1.  Когато една държава-членка се възползва от опцията, предвидена в член 43, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, въпросната държава-членка може да вземе решение, че в националния резерв ще се връщат също:

а) в случай на продажба на права на плащане без земя, в размер до 30 % от стойността на всяко едно от тези права на плащане или еквивалентната сума, изразена в брой права на плащане. През първите три години от прилагането на схемата за единно плащане обаче процентът 30 % може да бъде заменен с 50 %; и/или

б) в случай на продажба на права на плащане заедно със земята, в размер до 10 % от стойността на всяко едно от тези права на плащане или еквивалентната сума, изразена в брой права на плащане; и/или

в) в случай на продажба на права на плащане заедно с цяло едно стопанство, в размер до 5 % от стойността на всяко едно от тези права на плащане и/или еквивалентната сума, изразена в брой права на плащане.

В случай на продажба на права на плащане със или без земята на селскостопански производител, който започва селскостопанската си дейност, и в случай на действително или предварително наследяване на права на плащане няма да се прилага никакво удържане.

2.  Когато се фиксират процентите, посочени в параграф 1, всяка държава-членка може да определи различни проценти в рамките на всеки един от случаите, предвидени в параграф 1, букви а), б) и в), в съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на селскостопанските производители и да се избегне нарушаване на пазара и на конкуренцията.

3.  Когато дадена държава-членка, която прилага схемата за единно плащане на регионално равнище в съответствие с член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или се възползва от опцията, предвидена в член 48, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, реши да се възползва от опцията, предвидена в член 43, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, процентните намаления, предвидени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се прилагат след приспадане от стойността на правата за плащане на такса за отстъпено право, равна на регионалната единична стойност, изчислена съгласно член 59, параграф 2 или 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или член 46, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009.Раздел 2

Предоставяне на права на плащане от националния резерв

Член 17

Установяване на права на плащане

1.  Когато една държава-членка се възползва от опциите, предвидени в член 41, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, селскостопанските производители могат да получат в съответствие с условията, определени в настоящия раздел, и в съответствие с обективните критерии, определени от въпросната държава-членка, права на плащане от националния резерв.

2.  Когато даден селскостопански производител, който не притежава никакви права на плащане, подаде заявление за права на плащане от националния резерв, той може да получи брой права на плащане, не по-висок от броя на хектарите, които той държи (собствени или взети под аренда) по това време.

3.  Когато даден селскостопански производител, който притежава права на плащане, подаде заявление за права на плащане от националния резерв, той може да получи брой права на плащане, не по-висок от броя на държаните от него хектари, за които не притежава права на плащане.

Стойността на единица за всяко право на плащане, което той вече притежава, може да бъде увеличена.

4.  Стойността на всяко от правата на плащане, получени в съответствие с параграф 2 или 3, с изключение на параграф 3, втора алинея, се изчислява, като се раздели референтната сума, установена от държавата-членка, в съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на селскостопанските производители и да се избегнат нарушения на пазара и в областта на конкуренцията, на броя на правата на плащане, които трябва да се разпределят.

Член 18

Прилагане на член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 в случай на по-малко хектари от броя на правата за плащане

1.  Когато една държава-членка се възползва от опцията, предвидени в член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, тя може по-специално да разпредели, при поискване и в съответствие с настоящия член, права на плащане на селскостопанските производители във въпросните територии, които са декларирали по-малко хектари от броя хектари, съответстващ на правата на плащане, които са им били разпределени в съответствие с членове 43 и 59 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

В този случай селскостопанският производител прехвърля на националния резерв всички права на плащане, които той притежава или които е трябвало да му бъдат разпределени, освен правата на плащане, които се подчиняват на посочените в член 44 от Регламент (ЕО) № 73/2009 условия.

За целите на настоящия член „права на плащане“ означава само правата на плащане, които са били разпределени от държавата-членка през първата година от прилагането на схемата за единно плащане, включително която и да е година на интегрирането на схемата за обвързано с производството подпомагане.

2.  Броят права на плащане, отпуснати от националния резерв, е равен на броя на хектарите, които селскостопанският производител декларира през годината на подаването на искането.

3.  Стойността на единица за разпределените от националния резерв права на плащане се изчислява, като индивидуалната референтна сума на селскостопанския производител се раздели на броя на хектарите, които той декларира.

4.  Параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат за селскостопански производител, който декларира по-малко от 50 % от общия брой хектари, които той държи (собствени или взети под аренда) по време на референтния период.

5.  За целите на параграфи 1, 2 и 3 хектарите, прехвърлени посредством покупко-продажба или аренда, и незаместени от съответстващи по брой хектари, се включват в броя на декларираните от селскостопанския производител хектари.

6.  Съответният селскостопански производител трябва да декларира всички хектари, които държи към момента на подаване на искането.

Член 19

Общи разпоредби за селскостопански производители в особено положение

1.  За целите на член 41, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009 „селскостопански производители в особено положение“ означава селскостопанските производители, предвидени в членове 20—23 от настоящия регламент.

2.  В случаите, в които даден селскостопански производител в особено положение отговаря на условията за прилагане на два или повече от членове 20, 21 и 22, той получава определен брой права на плащане, установен съгласно член 17, параграфи 2 и 3, чиято стойност следва да бъде най-високата стойност, която той може да получи, като се прилага поотделно всеки един от членовете, за чието прилагане той отговаря на условията.

В случай че селскостопанският производител се възползва и от разпределението на права на плащане съгласно ►M1  член 17 ◄ , общият брой права на плащане, които трябва да бъдат отпуснати, не трябва да надвишава установения съгласно посочения член брой.

3.  Когато срокът на арендата, предвидена в членове 20 и 22, изтича след крайната дата за подаване на молби по схемата за единно плащане през първата година от прилагането ѝ, след изтичането на срока на договора за отдаване под аренда съответният селскостопански производител може да подаде молба за установяване на неговите права на плащане до определена дата, която следва да бъде определена от държавите-членки, но не по-късно от крайната дата за изменение на заявлението за подпомагане през следващата година.

4.  Когато в съответствие с техните национални законодателства или добре установени обичайни практики определението за дългосрочно отдаване под аренда включва също така отдаване под аренда за срок от пет години, държавите-членки могат да вземат решение да прилагат членове 20, 21 и 22 за този случай на отдаване под аренда.

Член 20

Прехвърляне на отдадена под аренда земя

1.  Селскостопански производител, който по силата на безвъзмездно прехвърляне или прехвърляне на символична цена — било то чрез продажба или договор за аренда за срок от шест или повече години — или по силата на действително или предварително наследяване е получил стопанство или част от стопанство, което е било отдадено под аренда на трето лице по време на референтния период от селскостопански производител, който се е пенсионирал от селскостопанската дейност или е починал преди датата на подаване на заявление по схемата за единно плащане през първата година от прилагането ѝ, може да получи права на плащане, чийто брой се изчислява, като се раздели референтната сума, установена от държавата-членка в съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на селскостопанските производители и да се избегнат нарушения на пазара и в областта на конкуренцията, на броя на хектарите, който не надвишава броя на хектарите на стопанството или частта от стопанството, които селскостопанският производител е получил.

2.  За селскостопански производител, предвиден в параграф 1, се счита всяко лице, което може да получи стопанството или част от стопанството, посочени в параграф 1, по силата на действително или предварително наследяване.

Член 21

Инвестиции

1.  В съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на селскостопанските производители и да се избегне нарушаване на пазара и на конкуренцията, държавите-членки могат да повишат стойността на правата на плащане или да отпуснат такива на селскостопански производители, които са инвестирали в сектор, който е подложен на интегриране в схемата за единно плащане съгласно дял III, глава 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

При установяване на посочените в първа алинея критерии държавите-членки вземат предвид референтния период и/или критериите, използвани за интегрирането на съответния сектор.

2.  Параграф 1 се прилага mutatis mutandis по отношение на прекратяването на прилагане на схема за единно плащане на площ съгласно член 122 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 22

Отдаване под аренда и закупуване на отдадена под аренда земя

1.  Селскостопански производител, който или в периода между края на съответния референтен период за въвеждането на схемата за единно плащане и 15 май 2004 г. по отношение на въвеждането на схемата за единно плащане преди 2009 г., или преди 31 януари 2009 г. в случай на прилагане на дял III, глава 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, е отдавал под аренда за срок от шест или повече години своето стопанство или част от него и който не може да промени условията в договора за отдаване под аренда, може да получи права на плащане, които се изчисляват, като се раздели референтната сума, установена от държавата-членка в съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на селскостопанските производители и да се избегнат нарушения на пазара и в областта конкуренцията, на определен брой хектари, който не надвишава броя на хектарите, които селскостопанският производител е отдавал под аренда.

При установяване на посочените в първа алинея критерии държавите-членки вземат предвид по-специално случаите, в които селскостопанските производители разполагат само с хектари под аренда.

2.  Параграф 1 се прилага за селскостопански производител, който по отношение на въвеждането на схемата за единно плащане преди 2009 г. или през референтния период за въвеждането ѝ, или преди 15 май 2004 г., или в случай на прилагане на дял III, глава 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 — преди 31 януари 2009 г., е закупил стопанство или част от него, чиято земя през съответния референтен период е била отдадена под аренда, и който започва или разширява селскостопанската си дейност в рамките на една година след изтичането на срока на договора за аренда.

За целите на прилагането на първа алинея „земя под аренда“ означава земя, която по времето на покупката или след нея е била под аренда, която никога не е била подновявана, освен ако подновяването не е наложено от юридическо задължение.

Член 23

Административни актове и съдебни решения

Когато селскостопански производител следва да има право да получи права на плащане или да увеличи стойността на съществуващите такива по силата на окончателно съдебно решение или по силата на административен акт на компетентния орган на държавата-членка, който не подлежи на обжалване, тогава селскостопанският производител получава броя и стойността на правата на плащане, установени със същото това решение или същия този административен акт, на определена дата, която следва да бъде фиксирана от държавата-членка, но не по-късно от последната дата за подаване на заявление по схемата за единно плащане след датата на съдебното решение или на административния акт и като се взима предвид прилагането на член 34 и/или член 35 от Регламент (ЕО) № 73/2009.Раздел 3

Администриране на регионално равнище

Член 24

Регионални резерви

1.  Държавите-членки могат да администрират националния резерв на регионално равнище.

В такъв случай държавите-членки разпределят наличните на национално равнище суми изцяло или частично на регионално равнище въз основа на обективни и недискриминационни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на селскостопанските производители и да се избегне нарушаване на пазара и на конкуренцията.

2.  Сумите, разпределени на всяко регионално равнище, могат да се считат за разполагаеми за преразпределение само в рамките на въпросния регион, освен в случаите, предвидени в член 41, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009, или, в съответствие с решението на държавата-членка, в случай на прилагане на член 41, параграф 2 от посочения регламент.ДЯЛ III

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРАВАТА НА ПЛАЩАНЕГЛАВА 1

Общи разпоредби

Член 25

Заявления

1.  Стойността и броят или увеличението на правата на плащане, отпуснати въз основа на заявление на селскостопанския производител, може да са временни. Окончателната стойност и окончателният брой се установяват не по-късно от 1 април в годината, следваща първата година от прилагането на схемата за единно плащане или на интегрирането на схемата за обвързано с производството подпомагане, след като са били извършени съответните проверки в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

2.  При условие че правата са установени окончателно, селскостопанските производители могат да подават заявления по схемата за единно плащане въз основа на временните права, или, ако дадена държава-членка се възползва от предвидената в членове 26 и 27 опция, въз основа на права, придобити по силата на частните договорни клаузи, посочени в същите членове.

3.  Заявителят доказва по удовлетворителен за държавата-членка начин, че към датата на подаване на заявлението за правата на плащане той е селскостопански производител по смисъла на член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009.

4.  Всяка държава-членка може да вземе решение да определи минимален размер за стопанство по отношение на селскостопанската площ, за която може да бъде подадена молба за установяване на права на плащане. Минималният размер обаче не трябва да надвишава границите, установени съгласно член 28, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Не се определя минимален размер за установяване на специалните права на плащане, посочени в член 60 или 65 от Регламент (ЕО) № 73/2009, съгласно предвиденото в член 28, параграф 1 от същия регламент.

Член 26

Частна договорна клауза в случай на продажба

1.  Когато в един договор за продажба, сключен или променен не по-късно от датата за подаване на заявление за отпускане на права на плащане или през първата година от прилагането на схемата за единно плащане, или през годината на интегрирането на схемата за обвързано с производството подпомагане, се предвижда, че цялото стопанство или част от стопанството са продадени, цялостно или частично, заедно с правата за плащане или увеличението на стойността на правата на плащане, които трябва да се отпускат в зависимост от прехвърлените хектари или прехвърлената част от стопанството, държавата-членка може да разглежда договора за продажба като прехвърляне на правата за плащане заедно със земята.

2.  Продавачът подава заявление за отпускане или увеличаване на правата на плащане, като прилага към заявлението си и копие от договора за продажба и посочва производствените единици и броя на хектарите, за които той възнамерява да прехвърли правата на плащане.

3.  Дадена държава-членка може да позволи на купувача да подаде заявлението за отпускане на правата за плащане от името на продавача и с изричното разрешение на продавача. В такъв случай държавата-членка проверява дали в деня на прехвърлянето продавачът отговаря на критериите за допустимост, и по-специално на условието, посочено в член 25, параграф 3. Купувачът подава заявление за плащане по схемата за единно плащане, като прилага към заявлението си и копие от договора за продажба.

4.  Дадена държава-членка може да изисква заявленията на купувача и на продавача да бъдат подадени заедно или второто заявление да съдържа позовавания на първото.

Член 27

Частна договорна клауза в случай на отдаване под аренда

1.  Клауза в договор за отдаване под аренда, която предвижда прехвърлянето на определен брой права на плащане, не по-голям от броя на отдадените под аренда хектари, може да се счита за отдаване под аренда на права на плащане заедно със земята по смисъла на член 43, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, в случаите, когато:

а) даден селскостопански производител е отдал своето стопанство или част от него под аренда на друг селскостопански производител не по-късно от датата за подаване на заявление по схемата за единно плащане през първата година от прилагането ѝ или през годината на интегрирането на схемата за обвързано с производството подпомагане,

б) срокът на действие на договора за отдаване под аренда изтича след последната дата за подаване на заявление по схемата за единно плащане, и

в) въпросният селскостопански производител вземе решение да отдаде под аренда своите права на плащане на селскостопанския производител, на когото е отдал под аренда своето стопанство или част от него.

2.  Арендодателят подава заявление за отпускане или увеличаване на правата на плащане, като прилага към заявлението си и копие от договора за аренда и посочва броя на хектарите, за които той възнамерява да отдаде под аренда правата на плащане.

3.  Арендаторът подава заявление за плащане по схемата за единно плащане, като прилага към заявлението си и копие от договора за аренда.

4.  Държавата-членка може да изисква заявленията на арендатора и на арендодателя да се подават заедно или второто заявление да съдържа позовавания на първото.ГЛАВА 2

Прилагане на схемата за единно плащане в новите държави-членки, които са въвели схемата за единно плащане на площ

Член 28

Общи разпоредби

1.  Освен ако в настоящата глава не е предвидено друго, настоящият регламент се прилага за новите държави-членки, които са въвели схемата за единно плащане на площ.

2.  Всяко позоваване в настоящия регламент на член 41 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се разбира като позоваване на член 57 от същия регламент.

3.  За целите на член 57, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 новите държави-членки могат да определят представителен период, който предхожда първата година от прилагането на схемата за единно плащане.

4.  Всички позовавания в настоящия регламент на „представителния период“ се разбират като позовавания на първата година от прилагането на схемата за единно плащане или на установения в член 59, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 референтен период.

Член 29

Първоначално разпределение на правата на плащане

1.  Без да се засяга член 59, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, за целите на член 59, параграф 2 от същия регламент новите държави-членки установяват броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане и предвидени в посочения параграф, като използват броя на хектарите, декларирани за установяването на правата на плащане през първата година от прилагането на схемата за единно плащане.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 новите държави-членки могат да установяват броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане и предвидени в член 59, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, като използват броя на хектарите, декларирани за годината, предхождаща първата година от прилагането на схемата за единно плащане.

В случаите, при които броят на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане и декларирани от селскостопанските производители през първата година от прилагането на схемата за единно плащане, е по-малък от броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, установен в съответствие с първа алинея, новите държави-членки могат да преразпределят изцяло или частично сумите, които съответстват на хектарите, които не са били декларирани, като добавка към всяко едно от правата на плащане, разпределени през първата година от прилагането на схемата за единно плащане. Добавката се изчислява, като въпросната сума се раздели на броя на разпределените права на плащане.

3.  Когато държава-членка се възползва от опцията, предвидена в член 59, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, тя може, от календарната година, предхождаща първата година от прилагането на схемата за единно плащане, да пристъпи към определяне на селскостопанските производители, отговарящи на условията за подпомагане, и към временно установяване на броя на посочените в споменатия параграф хектари, както и към предварителна проверка на условията, посочени в член 25, параграф 3 от настоящия регламент.

Без да се засяга член 61 от Регламент (ЕО) № 73/2009, стойността на правата на плащане се изчислява чрез разделяне на посочената в член 59, параграф 1 от същия регламент сума на общия брой права на плащане, разпределени съгласно настоящия параграф.

4.  Селскостопанският производител бива информиран за временните права на плащане най-малко един месец преди крайния срок за подаване на заявление, установен съгласно член 56, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

За целите на изчисляване на селскостопанската дейност, изразена в животински единици (ЖЕ), посочени в член 44, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, броят на животните, отглеждани от селскостопанския производител за установен от държавата-членка период, се превръща в ЖЕ посредством позоваване на таблицата за превръщане, посочена в член 14, параграф 2. С цел да се провери минималната селскостопанска дейност в новите държави-членки съгласно член 44, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009 се прилага член 14, параграфи 4, 5 и 6.ГЛАВА 3

Интегриране на схемата за обвързано с производството подпомаганеРаздел 1

Включване на сектора на плодовете и зеленчуците в схемата за единно плащане

Член 30

Общи правила

1.  За целите на установяване на сумата и определяне на правата на плащане в рамките на включването на сектора на плодовете и зеленчуците в схемата за единно плащане се прилага приложение IX, раздел А от Регламент (ЕО) № 73/2009 при спазване на член 31 от настоящия регламент и ако държавата-членка се е възползвала от опцията, предвидена в член 59 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, при спазване на член 32 от настоящия регламент.

2.  В зависимост от случая член 40 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се прилага за стойността на всички права на плащане, съществуващи преди включването на подпомагането за плодовете и зеленчуците, и за референтните суми, изчислени за подпомагането за плодовете и зеленчуците.

3.  За целите на настоящия регламент по отношение на сектора на плодовете и зеленчуците първата година от прилагането на схемата за единно плащане е годината на определяне от държавата-членка на сумите и хектарите, отговарящи на условията за подпомагане съгласно приложение IX, раздел А от Регламент (ЕО) № 73/2009, като се взема предвид преходният тригодишен период по избор, предвиден в точка 2, втора алинея от посочения раздел.

Член 31

Специфични правила

1.  Ако преди крайния срок за подаване на молба за установяване на правата на плащане селскостопанският производител не притежава права на плащане или притежава само специални права на плащане, той получава права на плащане за плодове и зеленчуци, изчислени в съответствие с приложение IX, раздел А от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Първата алинея се прилага също и когато селскостопанският производител е взел под аренда права на плащане между първата година от прилагането на схемата за единно плащане и годината на включване на сектора на плодовете и зеленчуците.

2.  Ако на селскостопанския производител са отпуснати или ако той е закупил или получил права на плащане към последната дата за подаване на молба за установяване на права на плащане, стойността и броят на притежаваните от него права на плащане се преизчисляват, както следва:

а) броят на правата на плащане е равен на броя на притежаваните от него права на плащане, увеличени с броя хектари, установени в съответствие с приложение IX, раздел А, точка 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 за плодове и зеленчуци, картофи за консумация и разсадници;

б) стойността се получава, като се раздели сумата от стойността на притежаваните от него права на плащане и референтната сума, изчислена в съответствие с приложение IX, раздел А, точка 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 за плодове и зеленчуци, на броя, определен в съответствие с буква а) от настоящия параграф.

При посоченото в настоящия параграф изчисляване не се вземат под внимание специалните права на плащане.

3.  Правата на плащане, отдадени под аренда преди датата на подаване на заявление по схемата за единно плащане, се вземат под внимание при изчисляването, посочено в параграф 2. Правата на плащане обаче, отдадени под аренда на основата на договорна клауза, както е предвидено в член 27, се вземат под внимание при изчисляването, посочено в параграф 2 от настоящия член само ако условията на договора за аренда могат да бъдат променени.

Член 32

Регионално прилагане

1.  Когато дадена държава-членка се е възползвала от опцията, предвидена в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, селскостопанските производители получават брой права на плащане, равен на броя на новите хектари, отговарящи на условията за подпомагане и засадени с плодове и зеленчуци, картофи за консумация и разсадници, обявени в единните им заявления през 2008 г.

Стойността на правата на плащане се изчислява въз основа на обективни и недискриминационни критерии.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, първа алинея държавите-членки могат да установяват допълнителния брой на права на плащане за всеки селскостопански производител въз основа на обективни критерии в съответствие с приложение IX, раздел А от Регламент (ЕО) № 73/2009 за плодове и зеленчуци, картофи за консумация и разсадници.Раздел 2

ВиноПодраздел 1

Прехвърляне от програмите за подпомагане на лозаро-винарския сектор към схемата за единно плащане

Член 33

Общи правила

1.  За целите на установяването на сумата и определянето на правата на плащане в рамките на прехвърлянето от програмите за подпомагане на лозаро-винарския сектор към схемата за единно плащане се прилага приложение IX, раздел В от Регламент (ЕО) № 73/2009 при спазване на член 34 от настоящия регламент и ако държавата-членка се е възползвала от опцията, предвидена в член 59 или член 71е от Регламент (ЕО) № 1782/2003, или от член 47 или 58 от Регламент (ЕО) № 73/2009 — при спазване на член 35 от настоящия регламент.

2.  От 1 януари 2009 г. държавите-членки могат да пристъпят към определяне на селскостопанските производители, отговарящи на условията за предоставяне на права на плащане вследствие на прехвърлянето от програмите за подпомагане на лозаро-винарския сектор към схемата за единно плащане.

3.  За целите на член 18 от настоящия регламент по отношение на лозаро-винарския сектор първата година от прилагането на схемата за единно плащане е годината на определяне от държавата-членка на сумите и хектарите, отговарящи на условията за подпомагане съгласно приложение IX, раздел В от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 34

Специфични правила

1.  Ако преди крайния срок за подаване на молба за установяване на правата на плащане, определен в съответствие с настоящия регламент, селскостопанският производител не притежава права на плащане или притежава само специални права на плащане, той получава права на плащане за винопроизводител, изчислени в съответствие с приложение IX, раздел В от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Първа алинея се прилага и когато селскостопанският производител е взел под аренда права на плащане между първата година от прилагането на схемата за единно плащане и годината на прехвърлянето от програмите за подпомагане.

2.  Ако на селскостопанския производител са отпуснати или ако той е закупил или получил права на плащане, или е закупил или получил права на плащане към последната дата за подаване на молба за установяване на права на плащане, определена в съответствие с настоящия регламент, стойността и броят на притежаваните от него права на плащане се преизчисляват, както следва:

а) броят на правата на плащане е равен на броя на притежаваните от него права на плащане, увеличени с броя хектари, установени в съответствие с приложение IX, раздел В от Регламент (ЕО) № 73/2009;

б) стойността се получава, като се раздели сумата от стойността на притежаваните от него права на плащане и референтната сума, изчислена в съответствие с приложение IX, раздел В от Регламент (ЕО) № 73/2009, на броя, определен в съответствие с буква а) от настоящия параграф.

При посоченото в настоящия параграф изчисляване не се вземат под внимание специалните права на плащане.

3.  Правата на плащане, отдадени под аренда преди определената в съответствие с настоящия регламент дата на подаване на заявление по схемата за единно плащане, се вземат предвид при изчисляването, посочено в параграф 2.

Член 35

Регионално прилагане

1.  Когато дадена държава-членка се е възползвала от опцията, предвидена в член 59 или 71е от Регламент (ЕО) № 1782/2003, или от член 47 или 58 от Регламент (ЕО) № 73/2009, селскостопанските производители получават брой права на плащане, равен на броя на новите лозарски хектари, отговарящи на условията за подпомагане, обявени в единните им заявления през 2009 г.

Стойността на правата на плащане се изчислява въз основа на обективни и недискриминационни критерии.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да установяват броя на правата на плащане за всеки селскостопански производител въз основа на обективни критерии в съответствие с приложение IX, раздел В от Регламент (ЕО) № 73/2009.Подраздел 2

Изкореняване

Член 36

Средна регионална стойност

За целите на определянето на стойността на правата на плащане при прилагане на приложение IX, раздел Б от Регламент (ЕО) № 73/2009 средната регионална стойност се установява от държавите-членки на подходящото териториално равнище. Тя се установява към определена от държавата-членка дата. Средната стойност може да се преразглежда на годишна база. Тя се базира на стойността на правата за плащане, разпределени на селскостопанските производители във въпросния регион. Тя не трябва да се различава за различните сектори на производство.ДЯЛ IV

СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕГЛАВА 1

Общи правила

Член 37

Допустимост до мерки за специфично подпомагане

1.  Държавите-членки посочват критерии за допустимост до мерки за специфично подпомагане в съответствие с рамката, посочена в Регламент (ЕО) № 73/2009, и условията, посочени в настоящия дял.

2.  Държавите-членки прилагат настоящия дял, и по-специално параграф 1, в съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на селскостопанските производители и да се избегнат нарушавания на пазара и на конкуренцията.

Член 38

Съответствие и натрупване на различни видове подпомагане

1.  Държавите-членки гарантират съответствието между:

а) мерките за специфично подпомагане и мерките, прилагани съобразно други инструменти на Общността за подпомагане;

б) различните мерки за специфично подпомагане;

в) мерките за специфично подпомагане и мерките, финансирани от държавни помощи.

Държавите-членки по-специално гарантират, че мерките за специфично подпомагане не пречат на правилното функциониране на мерките, прилагани по други инструменти на Общността за подпомагане, или мерките, финансирани от държавни помощи.

2.  В случаите, когато подпомагане по мярка за специфично подпомагане може също да се предостави по мярка, прилагана по други инструменти на Общността за подпомагане, или по друга мярка за специфично подпомагане, държавите-членки гарантират, че селскостопанският производител може да получи подпомагане за дадена дейност само по една такава мярка.

Член 39

Условия за мерките за подпомагане

1.  Мерките за специфично подпомагане не компенсират спазването на задължителните изисквания, и по-специално на законоустановените изисквания за управление и стандартите за добро селскостопанско и екологично състояние, посочени съответно в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 73/2009, или другите изисквания, посочени в член 39, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

2.  С мерките за специфично подпомагане не се финансира плащането на данъци.

3.  Държавите-членки гарантират, че мерките за специфично подпомагане, които те прилагат, могат да бъдат проверени и контролирани.ГЛАВА 2

Специфични правила

Член 40

Специфични видове селскостопанска дейност, които са важни за опазването или подобряването на околната среда

Държавите-членки определят специфичните видове селскостопанска дейност, които са важни за опазването или подобряването на околната среда, за които в член 68, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламент (ЕО) № 73/2009 е предвидено годишно допълнително плащане. Тези специфични видове селскостопанска дейност трябва да осигуряват непренебрежими и измерими ползи за околната среда.

Член 41

Подобряване на качеството на селскостопанските продукти

Годишното допълнително плащане за подобряване на качеството на селскостопанските продукти, предвидено в член 68, параграф 1, буква a), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 73/2009, може по-специално да даде на селскостопанските производители възможност:

а) да изпълнят условията, необходими за присъединяване към схемите на Общността за качество на храните, посочени в актовете, изброени в член 68, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, и в регламенти (ЕО) № 1898/2006 ( 20 ), (ЕО) № 1216/2007 ( 21 ), (ЕО) № 889/2008 ( 22 ) и (ЕО) № 114/2009 ( 23 ) на Комисията, или

б) да се присъединят към частни или национални схеми за удостоверяване на качеството на храните.

Ако мерките за специфично подпомагане се прилагат за целите на първа алинея, буква б), изискванията на член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията ( 24 ) се прилагат mutatis mutandis.

Член 42

Подобряване на реализацията на селскостопански продукти

1.  Годишното допълнително плащане на селскостопански производители за подобряване на реализацията на селскостопански продукти, предвидено в член 68, параграф 1, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 73/2009, насърчава селскостопанските производители да подобряват реализацията на своите селскостопански продукти, като гарантират осигуряването на по-добра информация относно продуктите и/или насърчаването на качеството или характеристиките на продуктите или на методите за тяхното производство.

2.  Членове 4, 5 и 6 и приложения I и II към Регламент (ЕО) № 501/2008 се прилагат mutatis mutandis.

Член 43

Прилагане на подобрени стандарти за хуманно отношение към животните

1.  Когато се установяват условия за допустимост на специфичното подпомагане за селскостопански производители, прилагащи подобрени стандарти за хуманно отношение към животните съобразно член 68, параграф 1, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите-членки по целесъобразност вземат предвид:

а) вида селскостопанска дейност,

б) размера на стопанството по отношение на гъстотата или броя на животните и работната сила, и

в) приложимата система за управление на стопанството.

2.  Подобрени практики за хуманно отношение към животните са онези, които надхвърлят минималните изисквания, посочени в приложимото общностно и национално законодателство, по-специално актовете, посочени в приложение II, буква В от Регламент (ЕО) № 73/2009. Тези практики може да включват повишените стандарти, посочени в член 27, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1974/2006.

Член 44

Специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда

1.  Когато се установяват условия за допустимост за специфичното подпомагане на селскостопански производители, упражняващи специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда, съобразно член 68, параграф 1, буква а), подточка v) от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите-членки по-специално вземат предвид:

а) екологичните цели в региона, където се прилага мярката, и

б) всяко подпомагане, вече предоставено по други инструменти на Общността за подпомагане или други мерки за специфично подпомагане или мерки, финансирани от държавни помощи.

2.  Член 27, параграфи 2—6, 8, 9 и 13 и членове 48 и 53 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 се прилагат mutatis mutandis за специфичното подпомагане на селскостопански производители, упражняващи специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда.

3.  Комисията оценява дали съобщените ѝ от държавите-членки предлагани мерки за специфично подпомагане за селскостопански производители, упражняващи специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда, са в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009 и настоящия регламент.

В случаите, когато Комисията счита, че предложените мерки отговарят на условията, тя одобрява мерките съгласно член 68, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 73/2009 в рамките на четири месеца след получаване на информацията, предоставяна съгласно член 50, параграф 3 от настоящия регламент.

В случаите, когато Комисията счита, че предложените мерки не отговарят на условията, тя изисква държавата-членка да преразгледа съответно предложените мерки и да ѝ ги съобщи. Тя одобрява мерките, ако счете, че те са били подходящо преразгледани.

Член 45

Специфични неблагоприятни фактори, които влияят на селскостопанските производители в секторите на млякото и млечните продукти, на говеждото и телешкото, овчето и козето месо и в сектора на ориза

1.  Когато се установяват условията за допустимост за специфично подпомагане за справяне със специфични неблагоприятни условия, които влияят на селскостопанските производители в секторите на млякото и млечните продукти, на говеждото и телешкото, овчето и козето месо и в сектора на ориза в икономически уязвими или чувствителни от гледна точка на екологията области, или в същите сектори — за икономически уязвими видове селскостопански дейности съгласно член 68, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите-членки определят икономически уязвимите и/или чувствителни от гледна точка на екологията области и/или икономически уязвими видове селскостопански дейности, отговарящи на условията за подпомагане, като вземат предвид по-специално съответните производствени структури и условия.

2.  Специфичното подпомагане не се основава върху колебанията на пазарните цени и не е еквивалентно на системата за дефицитни плащания.

Член 46

Области, в които се прилагат програми за преструктуриране и/или развитие

1.  Условията за допустимост за мерките за специфично подпомагане в областите, в които се прилагат програми за преструктуриране и/или развитие, за да се предотврати изоставянето на земя и/или да се преодолеят специфични неблагоприятни условия за селскостопанските производители в тези области съобразно член 68, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 73/2009, по-специално:

а) посочват как да се определят индивидуалните референтни суми за отговарящите на условията за подпомагане селскостопански производители, и

б) посочват програмите за преструктуриране и/или развитие и/или условията за одобряването им.

2.  Когато селскостопански производител, който не притежава никакви права на плащане, подаде молба за подпомагането, посочено в параграф 1, той може да получи брой права на плащане, който не надвишава броя на хектарите, които той държи (собствени или взети под аренда) по това време.

Когато селскостопански производител, който притежава права на плащане, подаде молба за подпомагането, посочено в параграф 1, той може да получи брой права на плащане, който не надвишава броя на хектарите, които той държи, за които не притежава никакви права на плащане.

Стойността на единица за всяко право на плащане, което селскостопанският производител вече притежава, може да бъде увеличена.

Стойността на всяко право на плащане, получено в съответствие с настоящия параграф, освен трета алинея, се изчислява, като се раздели индивидуалната референтна сума, установена от държавата-членка, на броя на правата на плащане, посочени във втора алинея.

3.  Увеличението на сумата на хектар съгласно схемата за единно плащане на площ, посочена в член 131, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, се установява, като се раздели референтната сума на селскостопанския производител на броя отговарящи на условията за подпомагане хектари, които той обявява по схемата за единно плащане на площ.

4.  Държавите-членки гарантират, че специфичните неблагоприятни условия за селскостопански производители в областите, в които се прилагат програми за преструктуриране и/или развитие, за които се предоставя специфичното подпомагане, не са компенсирани по никоя друга разпоредба на такива програми за същата цел.

Член 47

Застраховане на реколтата, животните и растенията

1.  Държавите-членки определят условия за допускане на договорите до специфично подпомагане под формата на вноски към премиите за застраховане на реколтата, на животните и на растенията, посочено в член 68, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 73/2009.

2.  Договорите посочват:

а) специалните рискове, срещу които се сключва застраховката,

б) покритите специални икономически загуби, и

в) изплатените премии без начислени данъци.

3.  Договорите не обхващат по-голямо количество от едногодишна продукция. Когато срокът на договора обхваща части от две календарни години, държавите-членки гарантират, че компенсацията не се отпуска два пъти по отношение на един и същи договор.

4.  Държавите-членки приемат правила, които се използват за изчисляването на унищожената част на средногодишната продукция на даден селскостопански производител в съответствие с член 70, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

5.  Селскостопанският производител съобщава ежегодно на държавата-членка номера на застрахователната си полица и ѝ предоставя копие от договора и доказателство за заплащане на премията.

Член 48

Взаимоспомагателни фондове за болести по животните и растенията и за екологични катастрофи

1.  Правилата, определени от държавите-членки в съответствие с член 71, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 73/2009 за взаимоспомагателни фондове, отговарящи на условията за финансови вноски в случай на болести по животните и растенията и екологични катастрофи, посочени в член 68, параграф 1, буква д) от същия регламент, включват по-специално:

а) условията за финансиране на взаимоспомагателния фонд,

б) появите на болести по животните и растенията или на екологични катастрофи, които могат да доведат до изплащане на компенсация на селскостопанските производители, включително географския обхват, ако е уместно,

в) критериите за оценяване дали дадено събитие довежда до изплащане на компенсация на селскостопанските производители,

г) методите за изчисляване на допълнителните разходи, които съставляват икономически загуби съгласно член 71, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009,

д) изчисляването на административните разходи, посочени в член 71, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009,

е) всякакви ограничения на разходите, отговарящи на условията за финансова вноска, прилагани съгласно член 71, параграф 7, втора алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009,

ж) процедура за акредитиране на даден взаимоспомагателен фонд съгласно националното законодателство,

з) процедурни правила, и

и) одитите на съответствието и приключването на сметките, на които взаимоспомагателният фонд е подложен след акредитирането си.

2.  Когато източникът на финансова компенсация, която се заплаща от взаимоспомагателния фонд, е търговски заем, минималната и максималната му продължителност са респективно от 1 до 5 години.

3.  Държавите-членки гарантират, че селскостопанските им производители са запознати със:

а) всички акредитирани взаимоспомагателни фондове,

б) условията за включване в даден взаимоспомагателен фонд, и

в) договореностите за финансиране на взаимоспомагателните фондове.

Член 49

Финансови разпоредби относно мерките за специфично подпомагане

1.  Сумите, посочени в член 69, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009, са определени в приложение III към настоящия регламент.

2.  За целите на член 69, параграф 7, четвърта алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009 държавите-членки могат да поискат до 1 август на всяка календарна година от 2010 г. нататък преразглеждане на сумите, посочени в параграф 1 от настоящия член, когато сумата, получена от прилагане на изчислението, посочено в член 69, параграф 7, първа алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009 за съответната финансова година се различава с повече от 20 % от сумата, определена в приложение III към настоящия регламент.

Всяка преразгледана от Комисията сума се прилага от календарната година, следваща тази, в която е отправено искането.ДЯЛ V

УВЕДОМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИГЛАВА 1

Уведомления

Член 50

Подаване на информация по отношение на решенията

1.  Когато държава-членка се възползва от опциите, предвидени в член 28, параграфи 1 и 2, член 38, член 41, параграфи 2—5, член 45, параграфи 1 и 3, член 46, параграфи 1 и 3, член 47, параграфи 1—4, членове 48 и 49, член 51, параграф 1 и член 67 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и в член 11, параграф 2 от настоящия регламент, тя съобщава на Комисията подробностите на взетото решение заедно с мотивите и обективните критерии, на базата на които е взето решението да се прилага въпросната опция:

а) за решения, които се прилагат през 2010 г. — в срок от две седмици, считано от:

i) датата на влизане в сила на настоящия регламент, или

ii) датата, на която е взето решението, ако тя е след датата на влизане в сила на настоящия регламент, и

б) в други случаи — не по-късно от 1 август 2010 г.

Когато дадена държава-членка взема ново решение относно възползването от опциите, предвидени в член 41, параграфи 2—5 от Регламент (ЕО) № 73/2009, тя съобщава на Комисията подробностите на взетото решение заедно с мотивите и обективните критерии, на базата на които е взето решението да се прилага въпросната опция, в срок от две седмици, считано от датата, на която е взето решението.

2.  Когато нова държава-членка възнамерява да преустанови прилагането на схемата за единно плащане на площ съгласно член 122, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, тя съобщава на Комисията не по-късно от 1 август в годината, предхождаща първата година на прилагане на схемата за единно плащане, подробностите относно прилагането на схемата за единно плащане, включително опциите съгласно член 55, параграф 3, член 57, параграфи 3—6, член 59, параграф 3 и член 61 от посочения регламент, както и обективните критерии, въз основа на които са взети решенията.

3.  Държавите-членки информират Комисията за мерките за специфично подпомагане, които възнамеряват да приложат, не по-късно от 1 август в годината, предхождаща първата година от прилагането на съответната мярка.

Съдържанието на информацията се предоставя в съответствие с приложение IV, част А, освен при мерките за специфично подпомагане за специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда, за които информацията се предоставя в съответствие с част Б от същото приложение.

Член 51

Статистика и отчети

Държавите-членки съобщават на Комисията следната информация по електронен път, като използват формуляра, който им е предоставен от Комисията:

1. не по-късно от 1 септември на съответната година:

а) общия брой заявления, подадени за текущата година по схемата за единно плащане, заедно със съответния общ размер на правата на плащане и общия брой свързани с тях хектари, отговарящи на условията за подпомагане; в случаите на регионално прилагане на схемата за единно плащане тези данни следва да са разпределени по региони. За първата година от прилагането на схемата за единно плащане информацията се базира на временните права на плащане;

б) в случаите, когато се прилагат мерки по член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите-членки съобщават общия размер на помощта, поискана през текущата година за всяка от мерките, и където е приложимо, за съответните сектори;

2. не по-късно от 1 май на следващата година, за първата година от прилагането на схемата за единно плащане — същата информация, като посочената в параграф 1, буква а), но въз основа на окончателните права на плащане;

3. не по-късно от 15 септември на следващата година:

а) общата стойност на съществуващите права на плащане, независимо дали са активирани или не през дадената година, и броя на хектарите, изискани за активирането. В случаите на регионално прилагане на схемата за единно плащане информацията следва да е разпределена по видове права на плащане и по региони;

б) окончателните данни за общия брой заявления по схемата за единно плащане, приети за предходната година, и съответния общ размер на плащанията, предоставени след прилагане, в зависимост от случая, на мерките, посочени в членове 7 и 9, член 11, параграфи 1 и 2 и членове 21, 22 и 23 от Регламент (ЕО) № 73/2009, както и общата сума на размерите, останали в националния резерв към 31 декември на предходната година, и общия брой свързани с тях хектари, отговарящи на условията за подпомагане; в случаите на регионално прилагане на схемата за единно плащане тези данни следва да са разпределени по региони;

в) по отношение на член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, за предходната година — общия брой бенефициери и размера на плащанията, предоставени за всяка мярка и, ако е приложимо, за всеки от въпросните сектори; и

г) годишния доклад относно прилагането на член 71 от Регламент (ЕО) № 73/2009, който се изпраща на Комисията от държавите-членки и съдържа информацията, посочена в приложение V към настоящия регламент;

4. не по-късно от 1 октомври 2012 г. — доклад относно мерките за специфично подпомагане, приложени през 2009, 2010 и 2011 г., въздействието им върху техните цели и всякакви срещнати проблеми.ГЛАВА 2

Заключителни разпоредби

Член 52

Отмяна

Регламенти (ЕО) № 795/2004 и (ЕО) № 639/2009 се отменят.

Те обаче продължават да се прилагат по отношение на заявленията за подпомагане, които се отнасят до периоди на премии, започващи преди 1 януари 2010 г.

Член 53

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2010 г., с изключение на член 11, параграф 2 и член 50, параграф 1, буква а), които се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на полските култури, посочени в член 2, буква в)Кодове по КН

Описание

I.  ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

1001 10 00

Твърда пшеница

1001 90

Друга пшеница и лимец, различна от твърда пшеница

1002 00 00

Ръж

1003 00

Ечемик

1004 00 00

Овес

1005

Царевица

1007 00

Сорго на зърна

1008

Елда, просо и семе за птици; други житни растения

0709 90 60

Сладка царевица

II.  МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА

1201 00

Семена от соя

ex12 05 00

Семена от репица или рапица

ex120600 10

Семена от слънчоглед

III.  ПРОТЕИНОВИ КУЛТУРИ

0713 10

Грах

0713 50

Бакла

ex120929 50

Сладка лупина

IV.  ЛЕН

ex12 04 00

Семена от лен (Linum usitatissimum L.)

ex530110 00

Лен, необработен или отопен, отглеждан за влакно (Linum usitatissimum L.)

V.  КОНОП

ex530210 00

Коноп, необработен или отопен, отглеждан за влакно (Cannabis sativa L.)
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Дати, посочени в член 11, параграф 1Държава-членка и региони

Дата

Испания: Castilla-La Mancha

1 юни

Испания: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco, la Rioja, Comunidad Valenciana

1 юли

Испания: Andalucía

1 септември

Испания: Extremadura

15 септември

Испания: Navarra

15 август

Франция: Aquitaine, Midi-Pyrénées и Languedoc-Roussillon

1 юли

Франция: Alsace, Auvergne, Burgundy, Brittany, Centre, Champagne-Ardenne, Corsica, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Lower Normandy, Upper Normandy, Loire Region (с изключение на департаменти Loire-Atlantique и Vendée), Picardy, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur и Rhône-Alpes

15 юли

Франция: департаменти Loire-Atlantique и Vendée

15 октомври

Австрия

30 юни
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Суми, посочени в член 49, параграф 1, изчислени по член 69, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009(в млн. евро)

Белгия

8,6

▼M3

Дания

23,25

▼B

Германия

42,6

Ирландия

23,9

Гърция

74,3

Испания

144,4

Франция

97,4

Италия

144,9

Люксембург

0,8

Малта

0,1

Нидерландия

31,7

Австрия

11,9

Португалия

21,7

▼M3

Финландия

6,19

Словения

3,52

▼B

Швеция

13,9

Обединено кралство

42,8
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Съдържание на информацията, която се предава на Комисията съгласно член 50, параграф 3

ЧАСТ A

За всички мерки за специфично подпомагане, освен мерките за специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда, информацията включва:

а) заглавието на всяка мярка с позоваване на съответната разпоредба на член 68, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

б) описание на всяка мярка, включително поне:

i) съответните сектори,

ii) нейната продължителност,

iii) нейните цели,

iv) приложимите условия за допустимост,

v) примерното ниво на подпомагане за нея,

vi) общата сума, определена за нея,

vii) информацията, необходима за установяване на съответните бюджетни тавани, и

viii) източника за финансирането ѝ;

в) всички съществуващи мерки, приложени съгласно други схеми на Общността за подпомагане или съгласно мерки, финансирани с държавни помощи, в същата област или в същия сектор като мярката за специфично подпомагане и, ако е подходящо, разграничението помежду им;

г) ако е целесъобразно, описание на:

i) специфичните видове селскостопанска дейност, които са важни за опазването или подобряването на околната среда, посочени в член 68, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламент (ЕО) № 73/2009;

ii) подобрените стандарти за хуманно отношение към животните, посочени в член 68, параграф 1, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕО) № 73/2009;

iii) икономически уязвимите и/или чувствителни от гледна точка на екологията области и/или на икономически уязвимите видове селскостопански дейности съгласно член 68, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, както и на настоящите равнища на производство, посочени в член 68, параграф 3 от същия регламент;

iv) програмите за преструктуриране и/или развитие, посочени в член 68, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 73/2009.

ЧАСТ Б

За мерките за специфично подпомагане за специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда, информацията включва:

а) заглавието на мярката;

б) географския район, покриван от мярката;

в) описание на предлаганата мярка и очакваното въздействие върху околната среда по отношение на екологичните нужди и приоритети, както и специфичните цели, които могат да бъдат проверени;

г) основанието за интервенцията, обхвата и действията, показателите, количествено измеримите цели и когато е уместно — бенефициерите;

д) критериите и административните правила, с които се гарантира, че операциите не са подпомагани и от други схеми на Общността за подпомагане;

е) доказателства съгласно член 48, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1974/2006, които да позволят на Комисията да провери последователността и правдоподобността на изчисленията;

ж) подробно описание на националното прилагане на минималните изисквания за употребата на торове и препарати за растителна защита и другите съответни задължителни изисквания, посочени в приложение II, част А, точка 5.3.2.1 от Регламент (ЕО) № 1974/2006;

з) описание на методологията и на агрономическите прогнози и параметри (включително описание на базовите изисквания съгласно член 39, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, които се отнасят за всеки конкретен вид ангажимент), използвани като отправна точка за изчисленията, които доказват: а) допълнителните разходи; и б) пропуснатите приходи в резултат на поетия ангажимент; когато е уместно, тази методология следва да взема предвид предоставената помощ по силата на Регламент (ЕО) № 73/2009; когато е подходящо — метода на преобразуване, който се използва за други единици съгласно член 27, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1974/2006;

и) сумите на подпомагането;

й) когато е уместно, информацията, посочена в приложение II, част А, точка 5.3.2.1.4, пето и шесто тире от Регламент (ЕО) № 1974/2006.
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Съдържание на информацията, която се включва в годишния доклад относно взаимоспомагателните фондове, посочен в член 51, параграф 3, буква г)

Информацията включва:

а) списък на акредитираните взаимоспомагателни фондове и броя на членуващите селскостопански производители по фондове;

б) когато е уместно, административните разходи за създаване на нови взаимоспомагателни фондове;

в) източника на финансиране в съответствие с член 69, параграф 6, буква а) или в) от Регламент (ЕО) № 73/2009 и когато е приложимо, сумата от приложеното линейно намаляване, както и съответните плащания;

г) видовете икономически загуби, компенсирани от всеки акредитиран фонд, и по вид на причината, посочени в член 71, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

д) броя на селскостопанските производители, получили компенсации от всеки акредитиран фонд, по вид на икономическата загуба и по вид на причината, посочени в член 71, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

е) разходите на всеки акредитиран фонд по вид на икономическата загуба;

ж) процентът и сумата, изплатена от всеки фонд за финансовата вноска, посочена в член 71, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 73/2009; и

з) опит от всякакво естество, натрупан при прилагането на мерките за специфично подпомагане по отношение на взаимоспомагателните фондове.( 1 ) ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

( 2 ) ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 191, 23.7.2009 г., стр. 17.

( 4 ) ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1.

( 5 ) ОВ L 3, 5.1.2008 г., стр. 1.

( 6 ) ОВ L 147, 6.6.2008 г., стр. 3.

( 7 ) ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 85.

( 8 ) ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80.

( 9 ) ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

( 10 ) ОВ L 38, 12.2.2000 г., стр. 1.

( 11 ) ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 1.

( 12 ) ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

( 13 ) ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

( 14 ) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

( 15 ) ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

( 16 ) Вж. страница 65 от настоящия брой на Официален вестник.

( 17 ) ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1.

( 18 ) ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74.

( 19 ) ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1.

( 20 ) ОВ L 369, 23.12.2006 г., стр. 1.

( 21 ) ОВ L 275, 19.10.2007 г., стр. 3.

( 22 ) ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1.

( 23 ) ОВ L 38, 7.2.2009 г., стр. 26.

( 24 ) ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 15.