02009R1069 — BG — 14.12.2019 — 004.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 октомври 2009 година

за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти)

(ОВ L 300, 14.11.2009 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДИРЕКТИВА 2010/63/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 22 септември 2010 година

  L 276

33

20.10.2010

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1385/2013 НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година

  L 354

86

28.12.2013

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/625 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 март 2017 година

  L 95

1

7.4.2017

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юни 2019 година

  L 170

1

25.6.2019


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 137, 24.5.2017, стp.  40 (2017/625)

►C2

Поправка, ОВ L 203, 1.8.2019, стp.  10 (1069/2009)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 октомври 2009 година

за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти)ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИГЛАВА I

Общи разпоредбиРаздел 1

Предмет, приложно поле и определения

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява правила за общественото здраве и здравето на животните за странични животински продукти и производни продукти с цел предотвратяване и свеждане до минимум на рисковете за общественото здраве и здравето на животните, произтичащи от тези продукти, и по-специално опазване безопасността на хранителните вериги на хората и животните.

Член 2

Приложно поле

1.  Настоящият регламент се прилага за:

а) странични животински продукти и производни продукти, които съгласно общностното законодателство не се допускат за консумация от човека; и

б) следните продукти, които съгласно взето от оператор неотменимо решение са окончателно изключени от хранителната верига и са предназначени за цели, различни от консумация от човека:

i) продукти от животински произход, които могат да бъдат предназначени за консумация от човека съгласно общностното законодателство;

ii) суровини за производството на продукти от животински произход.

2.  Настоящият регламент не се прилага за следните странични животински продукти:

а) цели тела или части от тялото на диви животни, различни от дивеч, за които не съществуват съмнения, че са заразени или засегнати от болести, които се предават на хората или на животните, с изключение на водни животни, разтоварени на сушата за търговски цели;

б) без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 853/2004 — цели тела или части от тялото на дивеч, които в съответствие с добрата ловна практика не се събират след убиването на животното;

в) странични животински продукти от дивеч или от дивечово месо, посочени в член 1, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕО) № 853/2004;

г) яйцеклетки, зародиши и сперма, предназначени за разплод;

д) сурово мляко, коластра и производните им продукти, които се получават, съхраняват, унищожават или използват в стопанството по произход;

е) черупки от черупкови организми с отстранени меки тъкани и месо;

ж) кухненски отпадъци, с изключение на тези, които

i) произхождат от превозни средства, работещи по международни линии;

ii) са предназначени за хранителни цели;

iii) са предназначени за преработка чрез стерилизация под налягане или за преработка чрез методите, посочени в член 15, параграф 1, първа алинея, буква б), или за преобразуване в биогаз или за компостиране;

з) без да се засяга общностното законодателство в областта на околната среда - материал от плавателни съдове, съответстващи на изискванията на Регламенти (ЕО) № 852/2004 и (ЕО) № 853/2004, получен в процеса на риболовна дейност и унищожен чрез изхвърляне в морето, с изключение на материал, получен от изкормване на риба на борда, при който се наблюдават признаци на болести, включително паразити, които се предават на хората;

и) сурови храни за домашни любимци от магазини за търговия на дребно, в които нарязването и съхраняването се извършват единствено с цел пряка продажба на потребителите на място;

й) сурови храни за домашни любимци, получени от животни, заклани в стопанството по произход, за частно домашно потребление; и

к) екскременти и урина, различни от оборски тор и неминерализирано гуано.

3.  Настоящият регламент не засяга ветеринарното законодателство на Общността, което има за цел контрола върху и ликвидирането на определени болести по животните.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

▼C2

1. „странични животински продукти“ означава цели тела или части от тялото на животни, продукти от животински произход или други продукти, получени от животни, които не са предназначени за консумация от човека, включително яйцеклетки, зародиши и сперма;

▼B

2. „производни продукти“ означава продукти, получени след една или повече обработки, преобразувания или стъпки в преработката на странични животински продукти;

3. „продукти от животински произход“ означава продукти от животински произход съгласно определението в точка 8.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

4. „труп“ означава труп съгласно определението в точка 1.9 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

5. „животно“ означава всяко гръбначно или безгръбначно животно;

6. „селскостопанско животно“ означава:

а) всяко животно, отглеждано, угоявано или развъждано от хората и използвано за производство на храни, вълна, козина, пера, обработени или необработени кожи или всякакви други продукти, получени от животни, или за други селскостопански цели;

б) нечифтокопитни животни (еквиди);

7. „диво животно“ означава всяко животно, което не се отглежда от хората;

8. „домашен любимец“ означава всяко животно, принадлежащо към животински вид, който обичайно се храни и отглежда, но не се консумира от хората, за неселскостопански цели;

9. „водни животни“ означава водни животни съгласно определението в член 3, параграф 1, буква д) от Директива 2006/88/ЕО;

▼M3

10. „компетентни органи“ означава компетентните органи съгласно определението в член 3, точка 3 от Регламент ►C1  (ЕС) 2017/625 ◄ на Европейския парламент и на Съвета ( 1 );

▼B

11. „оператор“ означава физическите или юридическите лица, под чийто действителен контрол се намират странични животински продукти или производни продукти, включително превозвачи, търговци и ползватели;

12. „ползвател“ означава физическите или юридическите лица, които използват страничните животински продукти и производните продукти за специални хранителни цели, изследователска дейност или за други специфични цели;

13. „обект“ или „предприятие“ означава всяко място, на което се извършва дейност, включваща боравене със странични животински продукти или производни продукти, различно от риболовен кораб;

14. „пускане на пазара“ означава всяко действие, което има за цел продажба на странични животински продукти или производни продукти на трето лице в Общността или всяка друга форма на доставка срещу заплащане или безплатно на такова трето лице или съхраняване с цел доставка на такова трето лице;

▼M3

15. „транзит“ означава транзит съгласно определението в член 3, точка 44 от Регламент ►C1  (ЕС) 2017/625 ◄ ;

▼B

16. „износ“ означава движение от Общността към трета държава;

17. „трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ)“ означава всички трансмисивни спонгиформни енцефалопатии съгласно определението в член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 999/2001;

18. „специфичен рисков материал“ означава специфичен рисков материал съгласно определението в член 3, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕО) № 999/2001;

19. „стерилизация под налягане“ означава преработването на странични животински продукти след тяхното довеждане до размер на частиците до не повече от 50 mm до вътрешна температура над 133 °C за не по-малко от 20 минути без прекъсване при абсолютно налягане от най-малко 3 bar;

20. „оборски тор“ означава всички животински екскременти и/или урина от селскостопански животни, различни от риба, отглеждана в развъдници, със или без сламена постеля;

21. „разрешено депо“ означава депо, за което е издадено разрешително в съответствие с Директива 1999/31/ЕО;

22. „органични торове“ и „подобрители на почвата“ означава материали от животински произход, използвани поотделно или заедно за поддържане или подобряване на храненето на растенията, на физичните и химичните свойства и биологичната активност на почвата; те могат да включват оборски тор, неминерализирано гуано, съдържание на храносмилателния тракт, компост и остатъци от храносмилането;

23. „отдалечен район“ означава район, в който животинската популация е толкова малка и който е толкова отдалечен от обектите или предприятията за унищожаване, че мерките, необходими за събиране и транспортиране на страничните животински продукти, биха създали прекалено много затруднения в сравнение с унищожаването им на място;

24. „храни“ или „хранителни продукти“ означава храни или хранителни продукти съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002;

25. „фуражи“ или „фуражни продукти“ означава фуражи или фуражни продукти съгласно определението в член 3, точка 4 от Регламент (ЕО) № 178/2002;

26. „утайка от центрофуги и сепаратори“ означава материал, получен като страничен продукт след пречистването на суровото мляко и отделянето на обезмасленото мляко и сметаната от суровото мляко;

27. „отпадък“ означава отпадък съгласно определението в член 3, точка 1 от Директива 2008/98/ЕО.Раздел 2

Задължения

Член 4

Начална точка в производствената верига и задължения

1.  Веднага след като операторите произведат странични животински продукти или производни продукти, които попадат в приложното поле на настоящия регламент, те ги идентифицират и гарантират третирането им в съответствие с настоящия регламент (начална точка).

2.  Операторите гарантират, че на всички етапи от събирането, транспортирането, боравенето, обработката, преобразуването, преработката, съхранението, пускането на пазара, разпространението, употребата и унищожаването в рамките на стопанска дейност под техен контрол страничните животински продукти и производните продукти отговарят на отнасящите се до тяхната дейност изисквания на настоящия регламент.

3.  Държавите-членки наблюдават и проверяват спазването от операторите на съответните изисквания на настоящия регламент по цялата верига на страничните животински продукти и производните продукти, както е посочено в параграф 2. За целта те поддържат система за официален контрол в съответствие с приложимото законодателство на Общността.

4.  Държавите-членки осигуряват въвеждането на тяхна територия на подходяща система, която да гарантира, че страничните животински продукти се:

а) събират, идентифицират и транспортират без ненужно забавяне; и

б) обработват, използват или унищожават в съответствие с настоящия регламент.

5.  Държавите-членки могат да изпълняват своите задължения по параграф 4 в сътрудничество с други държави-членки или трети държави.

Член 5

Крайна точка в производствената верига

1.  За производните продукти, посочени в член 33, които са достигнали етап на производство, уреден от общностното законодателство, посочено в същия член, се счита, че са достигнали крайната точка в производствената верига, след която за тях повече не се прилагат изискванията на настоящия регламент.

Тези производни продукти могат впоследствие да бъдат пускани на пазара без ограничения по настоящия регламент и престават да бъдат предмет на официален контрол в съответствие с настоящия регламент.

Крайната точка в производствената верига може да бъде променена:

а) за продуктите, посочени в член 33, букви а) — г) — в случай на рискове за здравето на животните;

б) за продуктите, посочени в член 33, букви д) и е) — в случай на рискове за общественото здраве или здравето на животните.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 6.

▼M4

2.  За производните продукти, посочени в членове 32, 35 и 36, които вече не представляват значителен риск за общественото здраве или здравето на животните, може да бъде определена крайна точка в производствената верига, след която за тях повече не се прилагат изискванията на настоящия регламент.

Тези производни продукти могат впоследствие да бъдат пускани на пазара без ограничения по настоящия регламент и престават да бъдат предмет на официален контрол в съответствие с настоящия регламент.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 51а за допълване на настоящия регламент чрез определяне на крайна точка в производствената верига, след която за производните продукти, посочени в настоящия параграф, повече не се прилагат изискванията на настоящия регламент.

3.  В случай на риск за общественото здраве или за здравето на животните членове 53 и 54 от Регламент (ЕО) № 178/2002 относно извънредните мерки се прилагат mutatis mutandis към производните продукти, посочени в членове 32, 33 и 36 от настоящия регламент.

4.  В рамките на шест месеца след 15 юли 2019 г. Комисията започва първоначална оценка на производните продукти, посочени в член 32, които вече са широко използвани в Съюза като органични торове и подобрители на почвата. Тази оценка обхваща най-малко следните продукти: месно брашно, костно брашно, месокостно брашно, хидролизирани протеини от материали от категория 3, преработен оборски тор, компост, остатъци от производството на биогаз, брашно от пера, глицерин и други продукти от материали от категории 2 или 3, получени от производство на биодизел и възобновяеми горива, както и храните за домашни любимци, фуражи и дъвчащи предмети за кучета, които са отказани по причини от търговски характер или поради технически недостатъци, и производни продукти от кръв от животни, кожи с косми и кожи без косми, копита и рога, гуано от прилепи и птици, вълна и косми, пера и перушина и свинска четина. Ако заключението от оценката е, че тези производни продукти вече не представляват значителен риск за общественото здраве или за здравето на животните, Комисията определя крайна точка в производствената верига в съответствие с параграф 2 от настоящия член, без излишно забавяне и при всички случаи не по-късно от шест месеца след окончателното приключване на оценката.

▼BРаздел 3

Ограничения във връзка със здравето на животните

Член 6

Общи ограничения във връзка със здравето на животните

1.  Страничните животински продукти и производните продукти от възприемчиви видове не се изпращат от стопанствата, обектите, предприятията и зоните, които подлежат на ограничения:

а) съгласно ветеринарното законодателство на Общността; или

б) поради наличието на сериозна трансмисивна болест

i) включена в списъка в приложение I към Директива 92/119/ЕИО; или

ii) установена в съответствие с втора алинея.

Мерките, посочени в първа алинея, буква б), подточка ii), предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 4.

2.  Параграф 1 не се прилага в случаите, когато страничните животински продукти и производните продукти се изпращат при условия, предвидени с цел предотвратяване разпространението на трансмисивни болести при хората или животните.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 5.Раздел 4

Категоризаци

Член 7

Категоризация на страничните животински продукти и производните продукти

1.  Страничните животински продукти се категоризират в определени категории, които отразяват нивото на риска за общественото здраве и здравето на животните, породен от страничните животински продукти, в съответствие със списъците, установени в членове 8, 9 и 10.

2.  Към производните продукти се прилагат правилата за конкретната категория странични животински продукти, от които те са получени, освен ако не е посочено друго в настоящия регламент или не е предвидено друго в приетите от Комисията мерки за неговото прилагане, в които могат да се конкретизират условията, при които тези правила не се прилагат по отношение на производните продукти.

3.  Членове 8, 9 и 10 могат да бъдат изменяни по отношение на оценката на равнищата на риск с цел отчитане на научния прогрес, при условие че този прогрес може да бъде установен въз основа на оценка на риска, извършена от подходяща научна институция. Никой от изброените в тези членове странични животински продукти обаче не може да бъде изключен от списъците и в тях може да се правят само промени на категорията или добавяне на продукти.

4.  Мерките, посочени в параграфи 2 и 3, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 4.

Член 8

Материал от категория 1

Материалът от категория 1 включва следните странични животински продукти:

а) цели тела и всички части на тялото, включително обработени и необработени кожи от следните животни:

i) животни, за които съществува съмнение, че са заразени с ТСЕ, в съответствие с Регламент (ЕО) № 999/2001, или при които официално е потвърдено наличието на ТСЕ;

ii) животни, умъртвени в рамките на мерки за унищожаване на ТСЕ;

iii) животни, различни от селскостопанските и дивите животни, включително по-специално домашни любимци, животни в зоологически градини и циркови животни;

▼M1

iv) животни, използвани при процедура или процедури, определена(и) в член 3 от Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животни, използвани за научни цели ( 2 ), в случаите, когато компетентният орган реши, че е възможно тези животни или някаква част от техните тела да причинят сериозни рискове за здравето на хората или на други животни в резултат на тази процедура или процедури, без това да засяга член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003;

▼B

v) диви животни, за които съществува съмнение, че са заразени с болест, която се предава на хора или на животни;

б) следния материал:

i) специфичен рисков материал;

ii) цели тела или части от умрели животни, съдържащи специфичен рисков материал към момента на унищожаване;

в) странични животински продукти, получени от животни, подложени на незаконосъобразно третиране, съгласно определението в член 1, параграф 2, буква г) от Директива 96/22/ЕО или член 2, буква б) от Директива 96/23/ЕО;

г) странични животински продукти, съдържащи остатъци от други вещества и замърсители на околната среда, изброени в група Б, точка 3 от приложение I към Директива 96/23, ако такива остатъци надхвърлят разрешеното ниво, установено от общностното законодателство, или — при липса на такова — от националното законодателство;

д) странични животински продукти, събрани по време на третирането на отпадъчни води, изисквано съгласно правилата за прилагане, приети съгласно член 27, първа алинея, буква в):

i) от обекти или предприятия, преработващи материал от категория 1; или

ii) от други обекти или предприятия, в които се отстранява специфичен рисков материал;

е) кухненски отпадъци от превозни средства, работещи по международни линии;

ж) смеси от материал от категория 1 с материал от категория 2 или с материал от категория 3, или с материал и от двете категории.

Член 9

Материал от категория 2

Материалът от категория 2 включва следните странични животински продукти:

а) оборски тор, неминерализирано гуано и съдържание на храносмилателния тракт;

б) странични животински продукти, събрани по време на третирането на отпадъчни води, изисквано съгласно правилата за прилагане, приети съгласно член 27, първа алинея, буква в)

i) от обекти или предприятия, преработващи материал от категория 2; или

ii) от кланици, различни от попадащите в приложното поле на член 8, буква д);

в) странични животински продукти, съдържащи остатъци от разрешени вещества или замърсители в нива, превишаващи разрешените нива, посочени в член 15, параграф 3 от Директива 96/23/ЕО;

г) продукти от животински произход, обявени за негодни за консумация от човека поради наличие на чужди тела в тях;

д) продукти от животински произход, различни от материал от категория 1, които са:

i) внесени или въведени от трета държава и не съответстват на ветеринарното законодателство на Общността, приложимо към техния внос или въвеждане в Общността, с изключение на случаите, когато общностното законодателство допуска техния внос или въвеждане при спазване на определени ограничения или тяхното връщане в третата държава; или

ii) изпратени към друга държава-членка и не съответстват на изискванията, заложени във или разрешени от общностното законодателство, с изключение на случаите, когато същите биват връщани с разрешението на компетентния орган на държавата-членка по произход;

е) животни или части от животни, различни от посочените в членове 8 или 10,

i) умрели при обстоятелства, различни от клане или умъртвяване с цел консумация от човека, в това число и животни, умъртвени с цел контрол върху болестите;

ii) фетуси;

iii) яйцеклетки, зародиши и сперма, които не са предназначени за разплод; и

iv) умрели преди излюпването домашни птици.

ж) смеси на материал от категория 2 с материал от категория 3;

з) странични животински продукти, различни от материал от категория 1 или от материал от категория 3.

Член 10

Материал от категория 3

Материалът от категория 3 включва следните странични животински продукти:

а) трупове и части от заклани животни или, в случая на дивеч — тела или части от умъртвени животни, които са годни за консумация от човека в съответствие с общностното законодателство, но не са предназначени за консумация от човека поради търговски причини;

б) трупове и следните части, произхождащи или от животни, заклани в кланица и определени като годни за клане с цел консумация от човека след предкланична инспекция, или от тела и следните части от дивеч, умъртвен с цел консумация от човека в съответствие с общностното законодателство:

i) трупове или тела и части от животни, отхвърлени като негодни за консумация от човека в съответствие общностното законодателство, но които не са показали признаци на болест, която се предава на хората или животните;

ii) глави на домашни птици;

iii) обработени и необработени кожи, включително изрезки и парчета от тях, рога и копита, включително фалангите, карпалните и метакарпалните кости и тарзалните и метатарзални кости на:

 животни, различни от преживни животни, за които се изисква изследване за ТСЕ; и

 преживни животни, които са изследвани и са показали отрицателен резултат в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 999/2001;

iv) свинска четина;

v) пера;

в) странични животински продукти от птици и зайци, заклани в стопанството, както е посочено в член 1, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 853/2004, при които не са наблюдавани признаци на болести, които се предават на хората или животните;

г) кръв от животни, които не проявяват признаци на болести, които може да се предават чрез кръвта на хората или животните, получена от следните животни, заклани в кланица след определянето им като годни за клане с цел консумация от човека след предкланична инспекция в съответствие с общностното законодателство:

i) животни, различни от преживни животни, за които се изисква изследване за ТСЕ; и

ii) преживни животни, които са изследвани и са показали отрицателен резултат в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 999/2001;

д) странични животински продукти от производството на продукти, предназначени за консумация от човека, включително кости без мазнини, пръжки и утайка от центрофуги и сепаратори, получена от преработката на мляко;

е) продукти от животински произход или хранителни продукти, съдържащи продукти от животински произход, които вече не са предназначени за консумация от човека поради търговски причини или поради производствени проблеми или опаковъчни или други недостатъци, от които не произтича риск за общественото здраве или здравето на животните;

ж) храни за домашни любимци и фуражни продукти от животински произход или фуражни продукти, съдържащи странични животински продукти или производни продукти, които вече не са предназначени за хранене на животни поради търговски причини или поради производствени проблеми или опаковъчни или други недостатъци, от които не произтича риск за общественото здраве или здравето на животните;

з) кръв, плацента, вълна, пера, косми, рога, изрезки от копита и мляко, получени от живи животни, които не са показали никакви признаци на болести, които може да се предават чрез този продукт на хората или животните;

и) водни животни и части от тях, с изключение на морски бозайници, които не показват признаци на болести, които се предават на хората или животните;

й) странични продукти от водни животни, произхождащи от обекти или предприятия, произвеждащи продукти за консумация от човека;

к) следните материали, произхождащи от животни, които не показват признаци на болести, които може да се предават чрез съответния материал на хората или животните:

i) черупки от черупкови организми с меки тъкани или месо;

ii) следните, когато са получени от сухоземни животни:

 странични продукти от люпилни;

 яйца;

 странични продукти от яйца, включително черупки от яйца;

iii) еднодневни пилета, заклани поради търговски причини;

л) водни и сухоземни безгръбначни, различни от видове, които са патогенни за хората или животните;

м) животни и части от тях от зоологическите разреди гризачи (Rodentia) и зайцеподобни (Lagomorpha), с изключение на материал от категория 1, посочен в член 8, буква а), подточки iii), iv) и v) и материал от категория 2, посочен в член 9, букви а) — ж);

н) обработени и необработени кожи, копита, пера, вълна, рога, косми и козина от умрели животни, различни от посочените в буква б) от настоящия член, които не са показали признаци на болест, която се предава чрез този продукт на хората или животните;

о) мастни тъкани от животни, които не проявяват признаци на болести, които може да се предават чрез този материал на хората или животните, заклани в кланица след определянето им като годни за клане с цел консумация от човека след предкланична инспекция в съответствие със законодателство на Общността;

п) кухненски отпадъци различни от посочените в член 8, буква е).ГЛАВА II

Унищожаване и употреба на страничните животински продукти и производните продуктиРаздел 1

Ограничения на употребата

Член 11

Ограничения на употребата

1.  Забраняват се следните приложения на страничните животински продукти и производните продукти:

а) хранене на сухоземни животни от даден вид, различни от животните с ценна кожа, с преработени животински протеини, получени от тела или части от тялото на животни от същия вид;

б) хранене на селскостопански животни, различни от животните с ценна кожа, с кухненски отпадъци или с фуражни суровини, съдържащи кухненски отпадъци или получени от кухненски отпадъци;

в) хранене на селскостопански животни с растителна маса, директно чрез паша или чрез окосена растителна маса от земя, на която са полагани органични торове или подобрители на почвата, различни от оборски тор, освен ако окосяването на растителната маса или използването на площите за паша се извършва след изтичането на период на изчакване, чрез който се осигурява подходящ контрол върху риска за здравето на хората и животните, като този период продължава най-малко 21 дни; и

г) хранене на риба, отглеждана в развъдници, с преработени животински протеини, получени от тялото или части от тялото на отглеждана в развъдници риба от същия вид.

2.  Може да бъдат установени мерки, свързани със следното:

а) проверки и контрол, които да се извършват с цел гарантиране прилагането на забраните, посочени в параграф 1, включително методи за откриване и изследвания за проверка на наличието на материали с произход от определени животински видове и на прагове за незначителни количества от преработени животински протеини, посочени в параграф 1, букви а) и г), предизвикани от случайно и технически непредотвратимо замърсяване;

б) условия за хранене на животни с ценна кожа с преработени животински протеини, получени от тялото или части от тялото на животни от същия вид; и

в) условия за хранене на селскостопански животни с растителна маса от земя, на която са полагани органични торове или подобрители на почвата, по-специално изменение на периода на изчакване, посочен в параграф 1, буква в).

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 4.Раздел 2

Унищожаване и употреба

Член 12

Унищожаване и употреба на материал от категория 1

Материалът от категория 1 трябва да бъде:

а) унищожаван като отпадък чрез изгаряне;

i) пряко, без предварителна преработка; или

ii) след преработката му, ако това се изисква от компетентния орган — чрез стерилизация под налягане, и трайно маркиране на получения материал;

б) ако материалът от категория 1 е отпадък — унищожаван или оползотворяван чрез съвместно изгаряне:

i) пряко, без предварителна преработка; или

ii) след преработка, ако това се изисква от компетентния орган — чрез стерилизация под налягане, и трайно маркиране на получения материал;

в) в случай на материал от категория 1, различен от посочения в член 8, буква а), подточки i) и ii) — унищожаван чрез преработка чрез стерилизация под налягане, трайно маркиране на получения материал и заравяне в разрешено депо;

г) в случай на материал от категория 1, посочен в член 8, буква е) — унищожаван чрез заравяне в разрешено депо;

д) използван като гориво за горене, със или без предварителна преработка; или

е) използван за производството на производните продукти, посочени в членове 33, 34 и 36, и пускан на пазара в съответствие с тези членове.

Член 13

Унищожаване и употреба на материал от категория 2

Материалът от категория 2 трябва да бъде:

а) унищожаван като отпадък чрез изгаряне:

i) пряко, без предварителна преработка; или

ii) след преработка, ако това се изисква от компетентния орган — чрез стерилизация под налягане, и трайно маркиране на получения материал;

б) ако материалът от категория 2 е отпадък — унищожаван или оползотворяван чрез съвместно изгаряне,

i) пряко, без предварителна преработка; или

ii) след преработка, ако това се изисква от компетентния орган - чрез стерилизация под налягане, и трайно маркиране на получения материал;

в) унищожаван в разрешено депо след преработка чрез стерилизация под налягане и трайно маркиране на получения материал;

г) използван за производството на органични торове или подобрители на почвата, които да бъдат пускани на пазара в съответствие с член 32, след преработка чрез стерилизация под налягане, когато това е приложимо, и трайно маркиране на получения материал;

д) компостиран или преобразуван в биогаз:

i) след преработка чрез стерилизация под налягане и трайно маркиране на получения материал; или

ii) в случай на оборски тор, храносмилателен тракт и негово съдържание, мляко, продукти на основата на млякото и коластра, както и яйца и яйчни продукти, за които компетентният орган счита, че не представляват риск за разпространение на тежки трансмисивни болести — със или без предварителна преработка;

е) прилаган без преработка върху почва в случая на оборски тор, съдържание на храносмилателния тракт, отделено от храносмилателния тракт, мляко, продукти на основата на млякото и коластра, за които компетентният орган счита, че не представляват риск за разпространение на тежки трансмисивни болести;

ж) в случая на материал, произхождащ от водни животни — силажиран, компостиран или преобразуван в биогаз;

з) използван като гориво за горене, със или без предварителна преработка; или

и) използван за производството на производните продукти, посочени в членове 33, 34 и 36, и пускан на пазара в съответствие с тези членове.

Член 14

Унищожаване и употреба на материал от категория 3

Материалът от категория 3 трябва да бъде:

а) унищожаван като отпадъци чрез изгаряне, със или без предварителна преработка;

б) ако материалът от категория 3 е отпадък — унищожаван или оползотворяван чрез съвместно изгаряне, със или без предварителна преработка;

в) унищожаван в разрешено депо след преработка;

г) преработван, с изключение на материал от категория 3, който се е променил поради разлагане или развала, така че чрез съответния продукт представлява неприемлив риск за общественото здраве или здравето на животните, и използван:

i) за производството на фураж за селскостопански животни, различни от животните с ценна кожа, който да бъде пускан на пазара в съответствие с член 31, освен в случаите на материал, посочен в член 10, букви н), о) и п);

ii) за производството на фураж за животни с ценна кожа, който да бъде пускан на пазара в съответствие с член 36;

iii) за производството на храни за домашни любимци, които да бъдат пускани на пазара в съответствие с член 35; или

iv) за производството на органични торове или подобрители на почвата, които да бъдат пускани на пазара в съответствие с член 32;

д) използван за производството на сурови храни за домашни любимци, които да бъдат пускани на пазара в съответствие с член 35;

е) компостиран или преобразуван в биогаз;

ж) в случая на материал, получен от водни животни — силажиран, компостиран или преобразуван в биогаз;

з) в случай на черупки от черупкови организми, различни от посочените в член 2, параграф 2, буква е), както и от яйчни черупки — използван при условия, определени от компетентния орган, които не допускат появата на рискове за общественото здраве и здравето на животните;

и) използван като гориво за горене, със или без предварителна преработка;

й) използван за производството на производни продукти, посочени в членове 33, 34 и 36, и пускан на пазара в съответствие с тези членове;

к) в случая на кухненски отпадъци, посочени в член 10, буква п) — преработен чрез стерилизация под налягане или чрез методите за преработка, посочени в член 15, параграф 1, първа алинея, буква б), или компостиран, или преработен в биогаз; или

л) прилаган без преработка върху почва, в случаите на сурово мляко, коластра и производните им продукти, за които компетентният орган счита, че не представляват риск от разпространение на болести, които може да се предават чрез тези продукти на хората или животните.

Член 15

Мерки за прилагане

1.  Може да бъдат предвидени мерки за прилагане на настоящия раздел във връзка със следното:

а) специални условия за боравене на борда със и унищожаване на материал, получен от изкормване на риба на борда, при който се наблюдават признаци на болести, включително наличие на паразити, които се предават на хората;

б) методи на преработка на странични животински продукти, различни от стерилизация под налягане, по-специално по отношение на параметрите, които трябва да се прилагат при тези методи на преработка и по-специално - време, температура, налягане и размер на частиците;

в) параметри за преобразуване на странични животински продукти, включително кухненски отпадъци, в биогаз или компост;

г) условия за изгаряне и съвместно изгаряне на странични животински продукти и производни продукти;

д) условия за горене на странични животински продукти и производни продукти;

е) условия за производство и боравене със странични животински продукти, посочени в член 10, буква в);

ж) силажиране на материал, получен от водни животни;

з) трайно маркиране на странични животински продукти;

и) прилагане върху почва на определени странични животински продукти, органични торове и подобрители на почвата;

й) употреба на определени странични животински продукти за хранене на селскостопански животни; и

к) ниво на риск за общественото здраве или здравето на животните, свързано с определени материали, което се счита за неприемливо по смисъла на член 14, буква г).

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 4.

2.  Преди приемането на правилата, посочени:

а) в параграф 1, първа алинея, букви в), е) и ж), държавите-членки могат да приемат или запазят националните си правила за:

i) производство и боравене със страничните животински продукти, посочени в член 10, буква в);

ii) преобразуване на страничните животински продукти, посочени в член 10, буква п); и

iii) силажиране на материал, получен от водни животни;

б) в параграф 1, първа алинея, буква а) въпросните странични животински продукти могат да се изхвърлят в морето, без да се засяга общностното законодателство в областта на околната среда.Раздел3

Дерогации

Член 16

Дерогации

Чрез дерогация от членове 12, 13 и 14, страничните животински продукти могат да бъдат предмет на:

а) в случая на странични животински продукти, посочени в член 15, параграф 1, първа алинея, буква а) — боравене и унищожаване в съответствие със специални условия, определени съгласно посочената разпоредба;

б) употреба за научноизследователска дейност и други специфични цели в съответствие с член 17;

в) в случая на странични животински продукти, посочени в член 18 — употреба за специални хранителни цели в съответствие със същия член;

г) в случая на странични животински продукти, посочени в член 19 — унищожаване в съответствие със същия член;

д) унищожаване или употреба в съответствие с алтернативни методи, разрешени в съответствие с член 20, въз основа на параметри, които могат да включват стерилизация под налягане или други изисквания на настоящия регламент или мерките за неговото прилагане;

е) в случая на материали от категория 2 и 3 и ако компетентният орган е разрешил това — употреба за приготвянето и прилагането върху почва на биодинамични препарати, посочени в член 12, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 834/2007;

ж) в случая на материал от категория 3 и ако компетентният орган е разрешил това — употреба за храненето на домашни любимци;

з) в случая на странични животински продукти, с изключение на материал от категория 1, получени в хода на хирургична интервенция върху живи животни или при раждане на животни в стопанства, и ако това е разрешено от компетентния орган — унищожаване на територията на съответните стопанства.

Член 17

Научноизследователски цели и други специфични цели

1.  Чрез дерогация от членове 12, 13 и 14, компетентният орган може да разреши употребата на странични животински продукти и производни продукти за изложбени образци, творчески дейности и за диагностични, образователни или научноизследователски цели при условия, които гарантират контрола върху рисковете за общественото здраве и здравето на животните.

Тези условия включват:

а) забраната на всякаква последваща употреба на страничните животински продукти или производните продукти за други цели; и

б) задължението за унищожаване на страничните животински продукти или производните продукти по безопасен начин или, по целесъобразност, тяхното връщане на тяхното място на произход.

2.  В случай на рискове за общественото здраве и здравето на животните, които изискват приемането на мерки за цялата територия на Общността, по-специално в случая на нововъзникващи рискове, може да бъдат определени хармонизирани условия за вноса и употребата на посочените в параграф 1 странични животински продукти и производни продукти. Тези условия могат да включват изисквания относно съхранението, опаковането, идентификацията, транспортирането и унищожаването.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 4.

Член 18

Специални хранителни цели

1.  Чрез дерогация от членове 13 и 14 компетентният орган може да разреши, при условия, които гарантират контрола върху рисковете за общественото здраве и здравето на животните, събирането и употребата на материали от категория 2, ако са получени от животни, които не са умъртвени или умрели поради наличието или поради съмнения за наличието на болест, която се предава на хората или животните, а така също и на материал от категория 3 за хранене на:

а) животни в зоологическите градини;

б) циркови животни;

в) влечуги и хищни птици, различни от животни в зоологическите градини и циркови животни;

г) животни с ценна кожа;

д) диви животни;

е) кучета от признати развъдници или групи ловни хрътки;

ж) кучета и котки от приюти;

з) ларви и червеи за риболовна стръв.

2.  Чрез дерогация от член 12 и в съответствие с условията, определени съгласно параграф 3 от настоящия член, компетентният орган може да разреши:

а) храненето с материал от категория 1, посочен в член 8, буква б), подточка ii), и с материал, получен от животни в зоологическите градини, за храна на животни в зоологическите градини; и

б) храненето с материал от категория 1, посочен в член 8, буква б), подточка ii), на застрашени или защитени видове лешоядни птици, както и на други видове, живеещи в своето естествено местообитание, с оглед на насърчаването на биологичното разнообразие.

3.  Може да бъдат предвидени мерки за прилагане на настоящия член във връзка със следното:

а) условия, при които може да бъдат разрешени събирането и употребата, посочени в параграф 1, по отношение движението, съхранението и употребата на материали от категория 2 и категория 3 за хранене на животни, включително в случай на нововъзникващи рискове; и

б) условия, при които в определени случаи, чрез дерогация от задължението, посочено в член 21, параграф 1, може да бъде разрешено храненето с материали от категория 1, посочено в параграф 2 от настоящия член, включително по отношение на:

i) застрашените или защитените видове лешоядни птици и други видове, които може да бъдат хранени с такъв материал, в определени държави-членки;

ii) мерките за предотвратяване на рискове за общественото здраве и здравето на животните.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 4.

Член 19

Събиране, транспортиране и унищожаване

1.  Чрез дерогация от членове 12, 13, 14 и 21, компетентният орган може да разреши унищожаването:

а) чрез заравяне на умрели домашни любимци и нечифтокопитни животни (еквиди);

б) чрез изгаряне или заравяне на място или по друг начин под официален надзор, който не допуска предаването на рискове за общественото здраве и здравето на животните, на материал от категория 1, посочен в член 8, буква а), подточка v) и буква б), подточка ii), материал от категория 2 и материал от категория 3 в отдалечени райони;

в) чрез изгаряне или заравяне на място или чрез друг начин под официален надзор, който не допуска предаването на рискове за общественото здраве и здравето на животните, на материал от категория 1, посочен в член 8, буква б), подточка ii), материал от категория 2 и материал от категория 3 в райони, достъпът до които е практически невъзможен или достъпът до които би бил възможен само при обстоятелства, които биха представлявали риск за здравето и безопасността на служителите, извършващи събирането и които са свързани с географски или климатични причини или са следствие от природно бедствие, или когато достъпът би изисквал използването на непропорционални средства за събиране;

г) по начин, различен от изгаряне или заравяне на място под официален надзор, в случая на материали от категория 2 и категория 3, които не представляват риск за общественото здраве и здравето на животните, когато количеството от материалите не превишава определен седмичен обем, който се определя с оглед естеството на извършваните дейности и видовете, от които произхождат съответните странични животински продукти;

д) чрез изгаряне или заравяне на място при условия, които не допускат предаването на рискове за общественото здраве и здравето на животните, на странични животински продукти, различни от материал от категория 1, посочен в член 8, буква а), подточка i), в случай на поява на болест, която подлежи на нотифициране, ако транспортирането до най-близкото предприятие, одобрено за преработка или унищожаване на странични животински продукти, би увеличило опасността от разпространение на рисковете за здравето или би означавало, в случай на големи огнища на епизоотична болест, превишаване на капацитета за унищожаване на такива предприятия; и

е) чрез изгаряне или заравяне на място на странични продукти от пчели и пчеларство, при условия, които не допускат предаването на рискове за общественото здраве и здравето на животните.

2.  Популацията на даден животински вид в посочените в параграф 1, буква б) отдалечени райони не трябва да надхвърля определен максимален процент от популацията на този животински вид в съответната държава-членка.

3.  Държавите-членки предоставят на Комисията информация за:

а) районите, категоризирани от тях като отдалечени райони за целите на прилагането на параграф 1, буква б), и причините за тази категоризация, както и актуализирана информация относно евентуални промени в нея; и

б) използването на разрешенията, предвидени в параграф 1, букви в) и г), по отношение на материали от категории 1 и 2.

4.  Мерки по прилагането на настоящия член се определят във връзка със следното:

а) условията, целящи да гарантират контрол върху рисковете за общественото здраве и здравето на животните в случай на изгаряне и заравяне на място;

б) максималния процент от популацията на животинския вид, посочен в параграф 2;

в) обема странични животински продукти във връзка с естеството на дейностите и видовете, от които произхождат продуктите, посочени в параграф 1, буква г); и

г) списъка на болестите, посочен в параграф 1, буква д).

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 4.Раздел4

Алтернативни методи

Член 20

Разрешаване на алтернативни методи

1.  Процедурата за разрешаване на алтернативен метод за употреба или унищожаване на странични животински продукти или производни продукти може да бъде започната от Комисията или след получаване на заявление от държава-членка или от заинтересовано лице, което може да представлява няколко заинтересовани лица.

2.  Заинтересованите лица изпращат заявленията си до компетентния орган на държавата-членка, в която възнамеряват да използват алтернативния метод.

Компетентният орган, в срок от два месеца от получаването на окомплектованото заявление, преценява дали то съответства на стандартния образец на заявление, посочен в параграф 10.

3.  Компетентният орган изпраща на Европейския орган за безопасността на храните (наричан по-долу „ЕОБХ“) заявленията на държавите-членки и заинтересованите страни и своя доклад за тяхната оценка, като информира за това Комисията.

4.  Когато Комисията започне процедура за издаване на разрешение, тя изпраща на ЕОБХ доклад за своята оценка.

5.  В срок от шест месеца от получаването на окомплектованото заявление ЕОБХ преценява дали представеният метод гарантира, че рисковете за общественото здраве или здравето на животните:

а) са контролирани по начин, който предотвратява разпространението им преди унищожаване и е в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и мерките за неговото прилагане; или

б) са сведени до степен, която е най-малко еквивалентна, по отношение на съответната категория странични животински продукти, на методите на преработка, установени съгласно член 15, параграф 1, първа алинея, буква б).

Органът дава становище по подаденото заявление.

6.  В надлежно обосновани случаи, когато ЕОБХ изисква допълнителна информация от заявителите, посоченият в член 5 срок може да бъде удължен.

След консултации с Комисията или със заявителя, ЕОБХ установява срок, в рамките на който да му бъде предоставена информацията, и информира Комисията и заявителя, в зависимост от случая, за необходимия допълнителен срок.

7.  Когато заявителите желаят да представят допълнителна информация по своя инициатива, те я изпращат пряко на ЕОБХ.

В такъв случай предвиденият в параграф 5 срок не се удължава с допълнителен срок.

8.  ЕОБХ изпраща становището си на Комисията, заявителя и компетентния орган на съответната държава-членка.

9.  В срок от три месеца след получаване на становището на ЕОБХ и запознаване със него, Комисията информира заявителя за предлаганата мярка, която ще бъде приета в съответствие с параграф 11.

10.  Стандартният образец на заявленията за алтернативни методи се приема в съответствие с процедурата на консултация, посочена в член 52, параграф 2.

11.  След получаване на становището на ЕОБХ се приема:

а) мярка за разрешаване на алтернативен метод на употреба или унищожаване на странични животински продукти или производни продукти; или

б) мярка, с която се отказва разрешение на такива алтернативни методи.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 4.ДЯЛ II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРИТЕГЛАВА I

Общи задълженияРаздел 1

Събиране, транспортиране и проследяемост

Член 21

Събиране и идентифициране по категория и транспортиране

1.  Операторите събират, идентифицират и транспортират страничните животински продукти без ненужно забавяне и при условия, които не допускат появата на рискове за общественото здраве и здравето на животните.

2.  Операторите гарантират, че по време на транспортирането им страничните животински продукти и производните продукти се придружават от търговски документ или, когато това се изисква от настоящия регламент или от мярка, приета в съответствие с параграф 6 — от здравен сертификат.

Чрез дерогация от първа алинея, компетентният орган може да разреши транспортирането на органичен тор без търговски документ или здравен сертификат между две точки, намиращи се в едно и също стопанство, или между стопанства и ползватели на тор в рамките на една и съща държава-членка.

3.  Търговските документи и здравните сертификати, съпровождащи страничните животински продукти или производните продукти по време на транспортиране, съдържат най-малкото данни за техния произход, местоназначение и количество, както и описание на страничните животински продукти или производните продукти и тяхната маркировка, когато такава се изисква от настоящия регламент.

Въпреки това, по отношение на странични животински продукти и производни продукти, транспортирани в рамките на територията на дадена държава-членка, компетентният орган на въпросната държава-членка може да разреши предаване на посочената в първа алинея информация чрез алтернативна система.

4.  Операторите събират, транспортират и унищожават кухненски и хранителни отпадъци от категория 3 в съответствие с националните мерки, предвидени в член 13 от Директива 2008/98/ЕО.

5.  В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 52, параграф 3, се приемат:

а) образци на търговските документи, които се изисква да придружават страничните животински продукти по време на транспортиране; и

б) образци на здравните сертификати и условия, уреждащи начина, по който те трябва да придружават страничните животински продукти и производните продукти по време на транспортиране.

6.  Може да бъдат предвидени мерки за прилагане на настоящия член във връзка със следното:

а) случаите, в които се изисква здравен сертификат предвид нивото на риска за общественото здраве и здравето на животните, произтичащ от определени производни продукти;

б) случаите, в които — чрез дерогация от параграф 2, първа алинея и предвид ниското ниво на риск за общественото здраве и здравето на животните, произтичащ от определени странични животински или производни продукти — транспортирането им може да се осъществи без документите или сертификатите, посочени в същия параграф;

в) изискванията за идентификацията, включително етикетирането, и за разделянето на различните категории странични животински продукти по време на транспортирането; и

г) условията за предотвратяване появата на рискове за общественото здраве и здравето на животните по време на събирането и транспортирането на странични животински продукти, включително и условия за безопасно транспортиране на продуктите по отношение на контейнери, превозни средства и опаковъчни материали.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 4.

Член 22

Проследяемост

1.  Операторите, които изпращат, транспортират или получават странични животински продукти или производни продукти, водят отчет за пратките и свързаните с тях търговски документи или здравни сертификати.

Първа алинея обаче не се прилага, когато е дадено разрешение за транспортирането на странични животински продукти или производни продукти без търговски документи или здравни сертификати, в съответствие с член 21, параграф 2, втора алинея или в съответствие с мерките за прилагане, приети съгласно член 21, параграф 6, буква б).

2.  Посочените в параграф 1 оператори трябва да имат системи и процедури, за да идентифицират:

а) другите оператори, на които са доставени техните странични животински продукти или производни продукти; и

б) операторите, от които те са получили доставки.

Тази информация се предоставя на компетентните органи при поискване.

3.  Мерки за прилагане на настоящия член може да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 52, параграф 3, по-специално по отношение на:

а) информацията, която трябва да бъде предоставена на разположение на компетентните органи;

б) срока, през който тази информация трябва да се съхранява.Раздел 2

Регистрация и одобрение

Член 23

Регистрация на оператори, обекти или предприятия

1.  За целите на регистрацията операторите:

а) преди започване на дейността уведомяват компетентния орган за всички контролирани от тях обекти или предприятия, които участват във всеки един етап от производството, транспортирането, боравенето, преработката, съхранението, пускането на пазара, разпространението, употребата или унищожаването на странични животински продукти или производни продукти;

б) предоставят на компетентния орган информация относно:

i) категорията на използваните странични животински продукти или производни продукти под техен контрол;

ii) естеството на извършваните дейности, при които като изходен материал се използват странични животински продукти или производни продукти.

2.  Операторите предоставят на компетентния орган актуална информация относно всички обекти или предприятия под техен контрол, посочени в параграф 1, буква а), включително относно всяка съществена промяна в дейностите, като например всяко затваряне на съществуващи обект или предприятие.

3.  Подробни правила относно регистрацията по параграф 1 могат да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 52, параграф 3.

4.  Чрез дерогация от параграф 1, не се изисква уведомяване с оглед регистрация по отношение на дейности, във връзка с които обекти, произвеждащи странични животински продукти, вече са одобрени или регистрирани съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004 или Регламент (ЕО) № 853/2004, а също така и за дейности, във връзка с които обектите или предприятията вече са одобрени в съответствие с член 24 от настоящия регламент.

Същата дерогация се прилага спрямо дейности, включващи производството на странични животински продукти само на място, които се извършват на територията на стопанства или други помещения за отглеждане, развъждане или полагане на грижи за животни.

Член 24

Одобрение на обекти или предприятия

1.  Операторите гарантират, че контролираните от тях обекти или предприятия са одобрени от компетентния орган, когато такива обекти или предприятия извършват една или няколко от следните дейности:

а) преработка на странични животински продукти чрез стерилизация под налягане, чрез методите на преработка, посочени в член 15, параграф 1, първа алинея, буква б), или чрез алтернативни методи, за които е получено разрешение в съответствие с член 20;

б) унищожаване, като отпадъци, чрез изгаряне на странични животински продукти и производни продукти, с изключение на обекти или предприятия, които имат разрешителни за експлоатация в съответствие с Директива 2000/76/ЕО;

в) унищожаване или оползотворяване на странични животински продукти и производни продукти, ако те са отпадъци, чрез съвместно изгаряне, с изключение на обекти или предприятия, които имат разрешителни за експлоатация в съответствие с Директива 2000/76/ЕО;

г) използване на странични животински продукти и производни продукти като гориво за горене;

д) производство на храни за домашни любимци;

е) производство на органични торове и подобрители на почвата;

ж) преобразуване на странични животински продукти и/или производни продукти в биогаз или компост;

з) боравене със странични животински продукти след събирането им, чрез дейности като сортиране, нарязване, охлаждане, замразяване, осоляване, отстраняване на необработена кожа и кожа без косми, или на специфичен рисков материал;

и) съхранение на странични животински продукти;

й) съхранение на производни продукти, предназначени да бъдат:

i) унищожени в депо или чрез изгаряне, или предназначени да бъдат оползотворени или унищожени чрез съвместно изгаряне;

ii) използвани като гориво за горене;

iii) използвани за фураж, с изключение на обекти или предприятия, одобрени или регистрирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 183/2005;

iv) използвани като органични торове и подобрители на почвата, с изключение на случаите на съхранение на мястото на пряко приложение.

2.  В посоченото в параграф 1 одобрение се посочва дали предприятието или обектът се одобрява за дейности със странични животински продукти и/или производни продукти от:

а) определена категория, посочена в членове 8, 9 или 10; или

б) повече от една категория, посочена в членове 8, 9 или 10, като се посочва дали тези дейности се извършват:

i) постоянно, при условия на строго разделение, което предотвратява появата на всякакви рискове за общественото здраве и здравето на животните; или

ii) временно, при условия, които предотвратяват замърсяването, поради недостатъчен капацитет за поемане на такива продукти, породен от:

 големи огнища на епизоотична болест; или

 други извънредни и непредвидени обстоятелства.

Член 25

Общи хигиенни изисквания

1.  Операторите гарантират, че контролираните от тях обекти или предприятия, извършващи дейностите, посочени в член 24, параграф 1, букви а) и з):

а) са изградени по начин, който позволява ефективното им почистване и дезинфекция, и когато е уместно, че подовете са изградени по начин, улесняващ оттичането на течностите;

б) осигуряват достъп до достатъчно съоръжения за лична хигиена, като тоалетни, съблекални и мивки за персонала;

в) са оборудвани с подходящи средства за защита срещу вредители като насекоми, гризачи и птици;

г) поддържат съоръженията и оборудването в добро състояние и осигуряват редовното калибриране на измервателните уреди;и

д) имат съответни правила за почистване и дезинфекция на контейнерите и превозните средства, с цел предотвратяване на риска от замърсяване.

2.  Всяко лице, което работи в обектите или предприятията, посочени в параграф 1, носи подходящо, чисто и, при необходимост, защитно работно облекло.

По целесъобразност, в определени обекти или предприятия:

а) лицата, които работят в мръсната зона, не трябва да влизат в чистата зона, без преди това да са сменили работното облекло и обувките си или без да са ги дезинфекцирали;

б) оборудване и уреди не се пренасят от мръсната в чистата зона, без преди това да бъдат почистени и дезинфекцирани; и

в) операторът установява ред по отношение на движението на хора, за да може то да се наблюдава и да се опише правилното използване на ваните за дезинфекция на крака и на колела.

3.  В обекти или предприятия, извършващи дейностите, посочени в член 24, параграф 1, буква а):

а) страничните животински продукти се обработват по начин, предотвратяващ рисковете от замърсяване;

б) страничните животински продукти се преработват възможно най-бързо. След преработването им с производните продукти се борави и те се съхраняват по начин, предотвратяващ рисковете от замърсяване;

в) по целесъобразност, по време на всички видове преработка на странични животински продукти и производни продукти, всяка част на страничния животински продукт и производните продукти се обработва при определена температура за определен период от време, като се предотвратяват всякакви рискове от повторно замърсяване;

г) операторите проверяват редовно приложимите параметри, по-специално температура, налягане, време, размер на частиците, по целесъобразност, с помощта на автоматични уреди;

д) установяват се и се документират процедури за почистване за всички части на обектите или предприятията.

Член 26

Боравене със странични животински продукти в предприятия от хранително-вкусовата промишленост

1.  Обработката, преработката и съхранението на странични животински продукти в обекти или предприятия, одобрени или регистрирани в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004 или в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 852/2004, се извършват при условия, изключващи кръстосано замърсяване и, по целесъобразност, в специално предназначена за тази цел част от обекта или предприятието.

2.  Суровини за производството на желатин и колаген, които не са предназначени за консумация от човека, може да бъдат съхранявани, обработвани или преработвани в обектите със специално разрешение за това в съответствие с раздел XIV, глава I, точка 5 и раздел XV, глава I, точка 5 от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004, при условие че предаването на риск от заболяване е предотвратено чрез отделянето на такива суровини от суровините за производството на продукти от животински произход.

3.  Параграфи 1 и 2 се прилагат, без да се засягат специалните изисквания, установени във ветеринарното законодателство на Общността.

Член 27

Мерки за прилагане

Предвиждат се мерки за прилагане на настоящия раздел и раздел 1 от настоящата глава във връзка със следното:

а) изискванията за инфраструктура и оборудване, приложими в рамките на обекти или предприятия;

б) хигиенните изисквания, приложими спрямо всички видове манипулации на странични животински продукти и производни продукти, включително мерки за изменението на хигиенните изисквания за обекти или предприятия, посочени в член 25, параграф 1;

в) условията и техническите изисквания за боравенето, обработката, преобразуването, преработката и съхранението на странични животински продукти или производни продукти, както и условията за обработка на отпадъчни води;

г) доказателствата, представяни от оператора с цел одобряване на обработката, преобразуването и преработката на странични животински продукти или производни продукти, във връзка с годността им да предотвратят рискове за общественото здраве и здравето на животните;

д) условията за боравенето със странични животински продукти или производни продукти от повече от една от категориите, посочени в членове 8, 9 или 10, в един и същ обект или предприятие:

i) когато тези дейности се извършват отделно;

ii) когато тези дейности се извършват временно при определени обстоятелства;

е) условията за предотвратяването на кръстосано замърсяване в случаите, когато страничните животински продукти се съхраняват, обработват или преработват в специално предназначена за тази цел част от обекта или предприятието, посочена в член 26;

ж) стандартните параметри на преобразуване за предприятия за производството на биогаз и компост;

з) изискванията, приложими по отношение на изгарянето или съвместното изгаряне в предприятия с голям и малък капацитет, посочени в член 24, параграф 1, букви б) и в); и

и) изискванията, приложими по отношение на изгарянето на странични животински продукти и производни продукти, посочени в член 24, параграф 1, буква г).

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 4.Раздел 3

Процедури за самоконтрол и анализ на риска и критични контролни точки

Член 28

Процедури за самоконтрол

Операторите въвеждат, прилагат и поддържат процедури за самоконтрол в своите обекти или предприятия с цел наблюдаване спазването на настоящия регламент. Те гарантират, че страничните животински продукти или производните продукти, за които има подозрения или е известно, че не съответстват на настоящия регламент, не напускат обекта или предприятието, освен когато са предназначени за унищожаване.

Член 29

Анализ на риска и критични контролни точки

1.  Операторите, извършващи една от следните дейности, въвеждат, прилагат и поддържат постоянна писмена процедура или процедури, основани на принципите на анализа на риска и критичните контролни точки (HACCP) за:

а) преработката на странични животински продукти;

б) преобразуването на странични животински продукти в биогаз и компост;

в) боравенето със и съхранението на повече от една категория странични животински продукти или производни продукти в един и същ обект или предприятие;

г) производството на храни за домашни любимци.

2.  Операторите, посочени в параграф 1, по-специално:

а) идентифицират опасностите, които трябва да се предотвратят, отстранят или намалят до приемливи нива;

б) идентифицират критичните контролни точки на етапа или етапите, при които контролът е от съществено значение за предотвратяване или отстраняване на даден риск, или намаляването му до приемливи нива;

в) определят критични граници на критичните контролни точки, разделящи приемливост от неприемливост, за предотвратяване, отстраняване или намаляване на идентифицираните рискове;

г) установяват и провеждат ефективни процедури на наблюдение на критичните контролни точки;

д) установяват коригиращи действия, когато наблюдението покаже, че някоя критична контролна точка не се контролира;

е) установяват процедури за проверка на изпълнението и ефективността на мерките, очертани в букви а) — д). Процедурите за проверка се провеждат редовно;

ж) създават документи и архиви, съответстващи на характера и размера на предприятията, за да се проследи ефективното прилагане на мерките, предвидени в букви а) — е).

3.  Когато се променя продукт, процес или който и да е стадий на производството, преработката, съхранението или разпространението, операторите преразглеждат своите процедури и правят необходимите промени.

4.  Мерките за улесняване прилагането на настоящия член може да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 52, параграф 3.

Член 30

Национални ръководства за добра практика

1.  При необходимост, компетентните органи насърчават изготвянето, разпространението и доброволното прилагане на национални ръководства за добра практика, по-специално за прилагане на принципите на HACCP, посочени в член 29. Операторите може да използват подобни ръководства на доброволна основа.

2.  Компетентният орган оценява националните ръководства, за да гарантира, че:

а) те са изготвени в процес на консултация с представители на страните, чиито интереси могат да бъдат съществено засегнати, както и че са разпространени на операторите по сектори; и

б) съдържанието им може да бъде приложено на практика в секторите, за които се отнасят.ГЛАВА II

Пускане на пазараРаздел1

Странични животински продукти и производни продукти за хранене на селскостопански животни, с изключение на животни с ценна кожа

Член 31

Пускане на пазара

1.  Страничните животински продукти и производните продукти, предназначени за хранене на селскостопански животни, с изключение на животни с ценна кожа, може да бъдат пускани на пазара, при условие че:

а) представляват или са получени от материал от категория 3, различен от посочения в член 10, букви н), о) и п);

б) са съответно събрани или преработени в съответствие с условията за стерилизация под налягане или в съответствие с други условия за предотвратяване появата на рискове за общественото здраве и здравето на животните в съответствие с приетите съгласно член 15 мерки и с всякакви мерки, установени в съответствие с параграф 2 от настоящия член; и

в) получени са от одобрени или регистрирани обекти или предприятия, в зависимост от приложимото за страничния животински продукт или производния продукт.

2.  Може да бъдат предвидени мерки за прилагането на настоящия член във връзка с общественото здраве и здравето на животните при събирането, преработката и обработката на странични животински продукти и производните продукти, посочени в параграф 1.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 4.Раздел 2

Органични торове и подобрители на почвата

Член 32

Пускане на пазара и употреба

1.  Органични торове и подобрители на почвата може да се пускат на пазара и да се използват, при условие че:

а) са получени от материал от категория 2 или категория 3;

б) са произведени в съответствие с условията за стерилизация под налягане или в съответствие с други условия за предотвратяване появата на рискове за общественото здраве и здравето на животните, в съответствие с установените съгласно член 15 изисквания и с всякакви мерки, установени в съответствие с параграф 3 от настоящия член;

в) са получени от одобрени или регистрирани обекти или предприятия, в зависимост от случая; и

г) в случая на месокостно брашно, получено от материал от категория 2, и преработени животински протеини, предназначени за употреба като или в състава на органични торове и подобрители на почвата, същите са смесени с компонент, с цел изключване на последващата употреба на сместа за хранителни цели, и са маркирани, когато това се изисква съгласно мерките, приети съгласно параграф 3.

Освен това, остатъците от храносмилането при преобразуване в биогаз или компост може да бъдат пускани на пазара и използвани като органични торове или подобрители на почвата.

Държавите-членки може да приемат или запазят националните си правила, налагащи допълнителни условия за или ограничаващи употребата на органични торове и подобрители на почвата, при условие че те са оправдани от съображения за защита на общественото здраве и здравето на животните.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, буква г), не се изисква смесване за материали, чиято употреба за хранителни цели е изключена поради техния състав или опаковка.

3.  Може да бъдат предвидени мерки за прилагане на настоящия член във връзка със следното:

а) свързаните с общественото здраве и здравето на животните условия за производството и употребата на органичните торове и подобрителите на почвата;

б) компонентите или веществата за маркиране на органичните торове или подобрителите на почвата;

в) компонентите, които да се смесват с органичните торове или подобрителите на почвата;

г) допълнителните условия като например какви методи се използват за маркиране, и минималните съотношения, които се спазват при приготвянето на сместа, с цел изключване употребата на такива торове или подобрители на почвата за хранителни цели; и

д) случаите на изключване прилагането на изискванията за смесване по отношение на материалите поради техния състав или опаковка.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 4.Раздел3

Производни продукти, уредени в определени други законодателни актове на общността

Член 33

Пускане на пазара

Операторите могат да пускат на пазара следните производни продукти:

а) козметични продукти по смисъла на определението в член 1, параграф 1 от Директива 76/768/ЕИО;

б) активни имплантируеми медицински изделия по смисъла на определението в член 1, параграф 2, буква в) от Директива 90/385/ЕИО;

в) медицински изделия по смисъла на определението в член 1, параграф 2, буква а) от Директива 93/42/ЕИО;

г) медицински диагностични изделия in vitro по смисъла на определението в член 1, параграф 2, буква б) от Директива 98/79/ЕО;

д) ветеринарни лекарствени продукти по смисъла на определението в член 1, параграф 2 от Директива 2001/82/ЕО;

е) лекарствени продукти по смисъла на определението в член 1, параграф 2 от Директива 2001/83/ЕО.

Член 34

Производство

1.  Вносът, събирането и придвижването на странични животински продукти или производни продукти, предназначени за обекти или предприятия за производство на производните продукти, посочени в член 33, и производството на тези производни продукти се осъществяват в съответствие със общностното законодателство, посочено в същия член.

Неизползваните материали от тези обекти или предприятия се унищожават в съответствие със същото законодателство.

2.  Настоящият регламент обаче се прилага в случаите, когато общностното законодателство, посочено в член 33, не предвижда условия за контрол върху потенциалните рискове за общественото здраве или здравето на животните в съответствие с целите на настоящия регламент.Раздел 4

Други производни продукти

Член 35

Пускане на пазара на храни за домашни любимци

Операторите могат да пускат на пазара храни за домашни любимци, при условие че:

а) продуктите са получени:

i) от материал от категория 3, различен от материала, посочен в член 10, букви н), о) и п);

ii) при внос на храни за домашни любимци или на храни за домашни любимци, произведени от вносни материали — от материал от категория 1, посочен в член 8, буква в), при спазване на условията, установени съгласно член 40, първа алинея, буква а); или

iii) в случай на сурови храни за домашни любимци — от материал, посочен в член 10, буква a) и буква б), подточки i) и ii); и

б) гарантират контрол върху рисковете за общественото здраве и здравето на животните посредством безопасна обработка в съответствие с член 38, когато безопасното снабдяване в съответствие с член 37 не гарантира достатъчен контрол.

Член 36

Пускане на пазара на други производни продукти

Операторите могат да пускат на пазара производни продукти, различни от посочените в членове 31, 32, 33 и 35, при условие че:

а) тези продукти:

i) не са предназначени за употреба при хранене на селскостопански животни или за прилагане върху почва, от която ще се хранят такива животни; или

ii) са предназначени за храна на животни с ценна кожа; и

б) гарантират контрола върху рисковете за здравето на хората и животните чрез:

i) безопасно снабдяване в съответствие с член 37;

ii) безопасна обработка в съответствие с член 38, когато безопасното снабдяване не гарантира достатъчен контрол; или

iii) проверка, че продуктите се използват само за безопасни крайни приложения в съответствие с член 39, когато безопасната обработка не гарантира достатъчен контрол.

Член 37

Безопасно снабдяване

1.  Безопасното снабдяване включва употребата на материал:

а) от който не произтичат неприемливи рискове за общественото здраве и здравето на животните;

б) който е събран и превозен от точката на събиране до производствения обект или предприятие при условия, които изключват рискове за общественото здраве и здравето на животните; или

в) който е внесен в Общността и транспортиран от точката на първо влизане до производствения обект или предприятие при условия, които изключват рискове за общественото здраве и здравето на животните.

2.  За целите на безопасното снабдяване операторите осигуряват документиране на изпълнението на изискванията на параграф 1, включително, когато е необходимо, доказателства за безопасността на мерките за биологична сигурност, предприети с цел изключване появата от изходния материал на рискове за общественото здраве и здравето на животните.

Тази документация се предоставя на разположение на компетентния орган при поискване.

В случая, посочен в параграф 1, буква в), пратките се придружават от здравен сертификат, съответстващ на образеца, приет в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 3.

Член 38

Безопасна обработка

Безопасната обработка включва прилагането към използвания материал на производствен процес, който намалява до приемливо ниво рисковете за общественото здраве и здравето на животните, породени от използвания материал или от други вещества, получени вследствие на производствения процес.

Гарантира се, по-специално чрез изследвания на крайния продукт, че производният продукт не представлява неприемлив риск за общественото здраве и здравето на животните.

Член 39

Безопасни крайни приложения

Безопасните крайни приложения включват употребата на производни продукти:

а) при условия, от които не произтичат неприемливи рискове за общественото здраве и здравето на животните; или

б) от които е възможно да произтича риск за общественото здраве и здравето на животните — за специфични цели, при условие че тази употреба е оправдана от предвидени в общностното законодателство цели, по-специално за защита на общественото здраве и здравето на животните.

Член 40

Мерки за прилагане

Може да бъдат предвидени мерки за прилагане на настоящия раздел във връзка със следното:

а) условията за пускането на пазара на вносни храни за домашни любимци или на храни за домашни любимци, произведени от вносни материали, от материал от категория 1, посочен в член 8, буква в);

б) условията за безопасното снабдяване със и придвижване на материал, който да се използва при условия, които изключват риска за общественото здраве и здравето на животните;

в) документацията, посочена в член 37, параграф 2, първа алинея;

г) параметрите на производствения процес, посочен в член 38, първа алинея, по-специално по отношение прилагането на физическа или химическа обработка към използвания материал;

д) изискванията за изследванията, приложими към крайния продукт; и

е) условията за безопасната употреба на производни продукти, които представляват риск за общественото здраве или здравето на животните.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 4.ГЛАВА III

Внос, транзитно преминаване и износ

Член 41

Внос и транзитно преминаване

1.  Страничните животински продукти и производните продукти се внасят във или изпращат за транзитно преминаване през Общността в съответствие със:

а) приложимите изисквания на настоящия регламент и мерките за неговото прилагане за конкретния страничен животински продукт или производен продукт, които са най-малко толкова строги, колкото изискванията, приложими към производството и пускането на пазара на такива странични животински продукти или производни продукти в рамките на Общността;

б) условия, признати най-малко за равностойни на изискванията, приложими съгласно общностното законодателство към производството и пускането на пазара на такива странични животински продукти или производни продукти; или

в) в случая на страничните животински продукти и производните продукти, посочени в членове 33, 35 и 36 — изискванията, посочени в тези членове.

Мерките, посочени в първа алинея, буква б), предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 4.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 вносът и транзитното преминаване на:

а) специфичен рисков материал се осъществяват единствено в съответствие с Регламент (ЕО) № 999/2001;

б) странични животински продукти или производни продукти, смесени или замърсени с отпадъците, посочени като опасни в Решение 2000/532/ЕО, се осъществяват единствено при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006.

в) материал от категория 1, материал от категория 2 и производните им продукти, които не са предназначени за производството на производните продукти, посочени в членове 33, 35 и 36, се осъществяват само при условие че са приети правила за техния внос в съответствие с член 42, параграф 2, буква а);

г) странични животински продукти и производни продукти, предназначени за целите, посочени в член 17, параграф 1, се осъществяват в съответствие с националните мерки, които гарантират контрола върху рисковете за общественото здраве и здравето на животните до приемането на хармонизираните условия, посочени в член 17, параграф 2.

3.  В случай на внос и транзитно преминаване на материал от категория 3 и производните му продукти, се установяват съответните изисквания, както е посочено в параграф 1, първа алинея, буква а).

Тези изисквания може да посочват, че пратките:

а) трябва да идват от трета държава или част от трета държава, включена в списък в съответствие с параграф 4;

б) трябва да произхождат от обекти или предприятия, одобрени или регистрирани от компетентния орган на третата държава на произход и да бъдат включени от органа в списък за тази цел; и

в) трябва да се придружават на точката на влизане в Общността, където се извършват ветеринарните проверки, от документация, например търговски документ или здравен сертификат и, по целесъобразност, от декларация, която съответства на образеца, установен съгласно член 42, параграф 2, първа алинея, буква г).

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 4.

До приемането на изискванията, посочени във втора алинея, букви а) и в), държавите-членки определят тези изисквания с национални мерки.

4.  Списъците на трети държави или части от трети държави, от които могат да бъдат внасяни странични животински продукти или производни продукти или същите да преминават транзитно през Общността, се изготвят в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 52, параграф 3, като се отчита по-специално:

а) законодателството на третата държава;

б) организацията на компетентния орган на третата държава и неговите служби за инспекция, правомощията на тези служби, надзора, на който подлежат, и правомощията им да следят за ефективно прилагането на своето законодателство;

в) действителните ветеринарно-санитарни условия, прилагани за производството, изработката, боравенето, съхранението и изпращането на продукти от животински произход, предназначени за Общността;

г) гаранциите, които третата държава може да предостави относно спазването на съответните ветеринарно-санитарни условия;

д) опита по отношение предлагането на пазара на продукти от трети държави и резултатите от проверките при вноса;

е) резултатите от инспекциите на Общността в третата държава;

ж) здравния статус на добитъка, другите домашни животни и дивата фауна в третата държава, като се отделя особено внимание на екзотичните болести по животните и всички аспекти на общата здравна обстановка в страната, които може да представляват риск за общественото здраве или за здравето на животните в Общността;

з) периодичността и бързината, с които третата държава осигурява информация за съществуването на инфекциозни болести по животните на своя територия, по-специално за болестите, изброени в Здравния кодекс за сухоземните животни и Здравния кодекс за водните животни на Световната организация за здравето на животните;

и) действащите в третата държава правила за профилактика и контрол върху инфекциозните болести по животните и тяхното приложение, включително правилата за внос от други трети държави.

Списъците на обекти или предприятия, посочени в параграф 3, втора алинея, буква б), се актуализират и се съобщават на Комисията и на държавите-членки, и се предоставят на обществеността.

Член 42

Мерки за прилагане

1.  В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 52, параграф 3, се приемат мерки за прилагане на член 41, които може да изключват страничните животински продукти или производните продукти, произведени в определени предприятия или обекти, от внос или транзитно преминаване, с цел защита на общественото здраве или здравето на животните.

2.  Останалите мерки за прилагане на член 41 се предвиждат във връзка със следното:

а) условията за внос и транзитно преминаване на материали от категория 1 и категория 2 и на производните им продукти;

б) ограниченията по отношение на общественото здраве или здравето на животните, приложими към вносен материал от категория 3 или производните му продукти, които могат да се установяват чрез позоваване на списъци на Общността на трети държави или части от трети държави, изготвени в съответствие с член 41, параграф 4 или за други цели за защита на общественото здраве и здравето на животните;

в) условията за производството на странични животински продукти или производни продукти в обекти или предприятия в трети държави; тези условия може да включват правила за контрол от страна на съответния компетентен орган на такива обекти или предприятия и може да освобождават от изискването за одобрение или регистрация по член 41, параграф 3, втора алинея, буква б) определени видове предприятия или обекти, боравещи със странични животински продукти или производни продукти; и

г) образците на здравни сертификати, търговски документи и декларации, които трябва да придружават пратките, като уточняват условията, съгласно които е възможно да бъде заявено, че съответните странични животински продукти или производни продукти са събрани или произведени в съответствие с изискванията на настоящия регламент.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 4.

Член 43

Износ

1.  Забранява се износът на предназначени за изгаряне или депониране в депо странични животински продукти и производни продукти.

2.  Забранява се износът на странични животински продукти и производни продукти към трети държави, които не са членки на ОИСР, с цел употреба в предприятия за производство на биогаз или компост.

3.  Материал от категория 1, материал от категория 2 и производните им продукти се изнасят само за цели, различни от посочените в параграфи 1 и 2, при условие че са установени правила за техния износ.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 4.

4.  Член 12 от Регламент (ЕО) № 178/2002 относно изнасяните от Общността храни и фуражи се прилага mutatis mutandis към износа на материал от категория 3 или производните му продукти в съответствие с настоящия регламент.

5.  Чрез дерогация от параграфи 3 и 4, износът на:

а) специфичен рисков материал се осъществява единствено съгласно Регламент (ЕО) № 999/2001;

б) странични животински продукти или производни продукти, смесени или замърсени с отпадъците, посочени като опасни в Решение 2000/532/ЕО, се осъществява единствено при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006.ДЯЛ III

ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИГЛАВА I

Официален контрол

Член 44

Процедура по одобряване

1.  Компетентният орган одобрява обекти или предприятия само в случаите, когато преди започване на всяка дейност посещение на място е доказало, че отговарят на съответните изисквания, установени в съответствие с член 27.

2.  Компетентният орган може да даде условно одобрение, ако от посещението на място личи, че обектът или предприятието отговаря на всички изисквания по отношение на инфраструктурата и оборудването, с оглед осигуряване на прилагането на оперативните процедури в съответствие с настоящия регламент. Компетентният орган дава окончателно одобрение, ако при ново посещение на място, направено в срок от три месеца от датата на издаване на условното одобрение, става ясно, че обектът или предприятието отговаря на другите изисквания, посочени в параграф 1. Ако е постигнат явен напредък, но обектът или предприятието все още не отговаря на всички тези изисквания, компетентният орган може да удължи срока на условното одобрение. Срокът на условното одобрение обаче не може да превишава общо шест месеца.

3.  Операторите осигуряват спиране на експлоатацията на обекта или предприятието, ако компетентният орган оттегли одобрението си или, в случай на условно одобрение, не го продължи или не даде пълно одобрение.

▼M3 —————

▼B

Член 46

Спиране, оттегляне на одобрение и забрана на дейностите

1.  Ако официалният контрол и надзорът, осъществен от компетентния орган, покажат неизпълнението на едно или повече изисквания на настоящия регламент, компетентният орган предприема съответни действия.

Компетентният орган по-специално, в съответствие с естеството и сериозността на недостатъците и възможните рискове за общественото здраве и здравето на животните:

а) спира действието на одобренията на обекти или предприятия, одобрени съгласно настоящия регламент, ако:

i) условията за одобряването или експлоатирането на обекта или предприятието вече не се изпълняват;

ii) от оператора може да се очаква да отстрани недостатъците в разумен срок; и

iii) потенциалните рискове за общественото здраве и здравето на животните не изискват действия в съответствие с буква б);

б) оттегля одобрения на обекти или предприятия, одобрени съгласно настоящия регламент, ако:

i) условията за одобряването или експлоатирането на обекта или предприятието вече не се изпълняват; и

ii) от оператора не може да се очаква да отстрани недостатъците в разумен срок

 поради причини, свързани с инфраструктурата на обекта или предприятието,

 поради причини, свързани с личния капацитет на оператора или на служителите под негов надзор, или

 поради сериозни рискове за общественото здраве и здравето на животните, изискващи значителни промени в експлоатацията на обекта или предприятието, преди операторът да може да подаде заявление за последващо одобрение;

в) налага конкретни задължителни изисквания към обекти или предприятия с цел отстраняване на съществуващите недостатъци.

2.  Компетентният орган налага, в съответствие с естеството и сериозността на недостатъците и възможните рискове за общественото здраве и здравето на животните, временна или постоянна забрана на операторите, посочени в член 23, параграфи 1 и 3 и член 24, параграф 1, да извършват дейност по настоящия регламент, в зависимост от случая, след получаване на информация, сочеща:

а) неизпълнение на изискванията на общностното законодателство; и

б) появата на потенциални рискове за общественото здраве или здравето на животните от тази дейност.

Член 47

Списъци

1.  Всяка държава-членка изготвя списък на обектите, предприятията и операторите, одобрени или регистрирани в съответствие с настоящия регламент на нейната територия.

Тя определя официален номер на всеки одобрен или регистриран обект, предприятие или оператор, който номер идентифицира обекта, предприятието или оператора по отношение естеството на неговите дейности.

Държавите-членки посочват, ако е приложимо, официалния номер, определен на обекта, предприятието или оператора съгласно друго общностно законодателство.

Държавите-членки предоставят на Комисията и на другите държави-членки достъп до списъците на одобрени или регистрирани обекти, предприятия и оператори.

Държавите-членки поддържат актуални списъците на одобрени или регистрирани обекти, предприятия и оператори, и предоставят достъп до тях на останалите държави-членки и на обществеността.

2.  Мерките за прилагане на настоящия член може да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 52, параграф 3, по-специално по отношение на:

а) формата на списъците, посочени в параграф 1; и

б) процедурата за предоставяне на достъп до списъците, посочени в параграф 1.

Член 48

Контрол върху изпращането към други държави-членки

1.  Когато оператор възнамерява да изпрати към друга държава-членка материал от категория 1, материал от категория 2, месокостно брашно или животински мазнини, получени от материали от категория 1 или категория 2, той информира компетентния орган на държавата-членка на произход и на държавата-членка на местоназначение.

В рамките на определен срок, компетентният орган на държавата-членка по местоназначение взема по заявлението на оператора решение:

а) за отказ на приемането на пратката; или

б) за безусловно приемане на пратката; или

в) за приемане на пратката при следните условия:

i) ако производните продукти не са преминали стерилизация под налягане, те трябва да преминат такава обработка; или

ii) страничните животински продукти или производните продукти трябва да отговарят на всички условия за изпращането на пратката, които са оправдани от гледна точка на защитата на общественото здраве и на здравето на животните с цел гарантиране, че със страничните животински продукти и производните продукти се борави в съответствие с настоящия регламент.

2.  Образците на заявленията от операторите, посочени в параграф 1, може да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 52, параграф 3.

3.  В съответствие с Решение 2004/292/ЕО компетентният орган на държавата-членка по произход информира чрез системата TRACES компетентния орган на държавата-членка по местоназначението за изпращането към държавата-членка по местоназначението на всяка пратка със

а) странични животински продукти или производни продукти, посочени в параграф 1;

б) преработени животински протеини, получени от материал от категория 3.

След като получи информация за изпращането, компетентният орган на държавата-членка по местоназначението информира чрез системата TRACES компетентния орган на държавата-членка по произход за пристигането на всяка пратка.

4.  Материалите от категория 1 и категория 2, месокостното брашно и животинските мазнини, посочени в параграф 1, се транспортират директно до обекта или предприятието по местоназначение, което трябва да е регистрирано или одобрено в съответствие с членове 23, 24 и 44, или, в случай на оборски тор — в стопанството по местоназначение.

5.  Когато странични животински продукти или производни продукти се изпращат в други държави-членки през територията на трета държава, те се изпращат в запечатани в държавата-членка на произход пратки и се придружават от здравен сертификат.

Запечатаните пратки се въвеждат обратно на територията на Общността само през граничен инспекционен пункт в съответствие с член 6 от Директива 89/662/ЕИО.

6.  Чрез дерогация от параграфи 1—5, посочените в тях странични животински продукти или производни продукти, които са смесени или замърсени с отпадъците, посочени като опасни в Решение 2000/532/ЕО, се изпращат в други държави-членки само при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006.

7.  Може да бъдат приемани мерки за прилагане на настоящия член във връзка със следното:

а) определянето на срок за вземане на решението на компетентния орган, посочено в параграф 1;

б) допълнителните условия за изпращане на страничните животински продукти или производните продукти, посочени в параграф 4;

в) образците на здравните сертификати, които трябва да придружават пратки, изпратени в съответствие с параграф 5; и

г) условията, съгласно които страничните животински продукти или производните продукти, предназначени за изложбени образци, творчески дейности, диагностични, образователни или научноизследователски цели, може да бъдат изпращани в други държави-членки, чрез дерогация от параграфи 1—5 на настоящия член.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 4.

8.  Мерките за прилагане на настоящия член може да уточняват условията, съгласно които, чрез дерогация от параграфи 1—4, компетентните органи могат да разрешат:

а) изпращането на оборски тор, транспортиран между две точки в едно и също стопанство или между стопанства, разположени в граничните райони на държавите-членки с обща граница;

б) изпращането на други странични животински продукти, транспортирани между обекти или предприятия, разположени в граничните райони на държавите-членки с обща граница; и

в) транспортирането на мъртъв домашен любимец за изгаряне в обект или предприятие, разположени в граничен район на друга държава-членка, с която съществува обща граница.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 52, параграф 4.

▼M3 —————

▼BГЛАВА II

Заключителни разпоредби

Член 51

Разпоредби на националното право

Държавите-членки съобщават на Комисията текста на всички разпоредби на националното право, които те приемат в области, попадащи в тяхната компетентност и които касаят пряко правилното прилагане на настоящия регламент.

▼M4

Член 51а

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 15 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество ( 3 ).

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

▼B

Член 52

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден с член 58, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

4.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

5.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква б) и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в), параграф 4, буква б) и параграф 4, буква д) от Решение 1999/468/ЕО, се определят съответно на два месеца, един месец и два месеца.

6.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 53

Санкции

Държавите-членки установяват система от санкции за нарушаване на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите-членки съобщават тези разпоредби на Комисията най-късно до 4 юни 2011 г. и я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 54

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1774/2002 се отменя, считано от 4 март 2011 г.

Позоваванията на Регламент (ЕО) № 1774/2002 се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат в съответствие с таблица за съответствие в приложението.

Член 55

Преходна мярка

Обектите, предприятията и ползвателите, одобрени или регистрирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1774/2002 преди 4 март 2011 г. се считат за одобрени или регистрирани, в зависимост от съответните изисквания, в съответствие с настоящия регламент.

▼M2

Член 56

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 4 март 2011 г.

Член 4 обаче се прилага за Майот като най-отдалечен регион по смисъла на член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-долу „Майот“) от 1 януари 2021 г. Страничните животински продукти и производните продукти, произведени на Майот преди 1 януари 2021 г., се унищожават в съответствие с член 19, параграф 1, буква б) от настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТОРегламент (ЕО) № 1774/2002

Настоящият регламент

Член 1

Членове 1 и 2

Член 2

Член 3

Член 3, параграф 1

Член 4, параграфи 1 и 2

Член 3, параграф 2

Член 41, параграф 3, четвърта алинея

Член 3, параграф 3

Член 4, параграфи 3, 4 и 5

Член 4, параграф 1

Член 8

Член 4, параграф 2

Членове 12, 15 и 16

Член 4, параграф 3

Член 24, букви з), и) и й)

Член 4, параграф 4

Член 41, параграф 2, буква в), член 43, параграф 3 и параграф 5, буква а)

Член 5, параграф 1

Член 9

Член 5, параграф 2

Членове 13, 15 и 16

Член 5, параграф 3

Член 24, букви з), и) и й)

Член 5, параграф 4

Член 41, параграф 2, буква в) и член 43, параграф 3

Член 6, параграф 1

Член 10

Член 6, параграф 2

Членове 14, 15 и 16

Член 6, параграф 3

Член 24, букви з), и) и й)

Член 7

Член 21

Член 8

Член 48

Член 9

Член 22

Членове 10—15, 17 и 18

Членове 23, 24, 27 и 44

Член 16

Член 6

Член 19

Член 31

Член 20, параграф 1

Членове 35 и 36

Член 20, параграф 2

Член 32

Член 20, параграф 3

Член 36

Член 21

Член 22

Член 11

Член 23

Членове 17 и 18

Член 24

Член 19

Член 25

Членове 28 и 29

Член 26

Членове 45, 46 и 47

Член 27

Член 49

Член 28

Член 35, буква а), подточка ii) и член 41, параграф 1

Член 29

Членове 41 и 42

Член 30

Член 41, параграф 1, буква б)

Член 31

Член 50, параграф 1

Член 32

Член 33

Член 52

Член 34

Член 35

Член 15, параграф 2 и член 51

Член 36

Член 37

Член 54

Член 38

Член 56( 1 ) Регламент ►C1  (ЕС) 2017/625 ◄ на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с оглед цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията, и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и решение 92/438/ЕИО на Съвета (регламент относно официалния контрол) ( ►C1  ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1 ◄ ).

( 2 ) ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33.

( 3 ) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.