02009R1060 — BG — 01.01.2019 — 006.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1060/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 септември 2009 година

относно агенциите за кредитен рейтинг

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 302, 17.11.2009 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 513/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 май 2011 година

  L 145

30

31.5.2011

 M2

ДИРЕКТИВА 2011/61/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 8 юни 2011 година

  L 174

1

1.7.2011

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 462/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 май 2013 година

  L 146

1

31.5.2013

►M4

ДИРЕКТИВА 2014/51/ЕC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година

  L 153

1

22.5.2014

►M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2402 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2017 година

  L 347

35

28.12.2017


Поправен със:

►C1

Поправка, ОВ L 350, 29.12.2009, стp.  59 (1060/2009)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1060/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 септември 2009 година

относно агенциите за кредитен рейтинг

(текст от значение за ЕИП)ДЯЛ I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

▼M3

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се въвежда общ регулаторен подход за повишаване на добросъвестността, прозрачността, отговорността, доброто управление и независимостта на дейностите по определяне на кредитен рейтинг, допринасящ за качеството на кредитните рейтинги, присъждани в Съюза и за доброто функциониране на вътрешния пазар, като в същото време се постига високо ниво на защита на потребителите и инвеститорите. С него се установяват условия за присъждане на кредитни рейтинги и правила за организацията и функционирането на агенциите за кредитен рейтинг, включително техните акционери и съдружници, с цел да се насърчи независимостта на агенциите за кредитен рейтинг, избягването на конфликти на интереси и подобряването на защита на потребителите и инвеститорите.

▼M5

В настоящия регламент се определят също така задълженията на емитентите и свързани с тях трети страни, установени в Съюза, във връзка със секюритизиращите инструменти.

▼B

Член 2

Приложно поле

1.  Настоящият регламент се прилага по отношение на кредитни рейтинги, които са присъдени от регистрирани в ►M3  Съюза ◄ агенции за кредитен рейтинг и които се оповестяват публично или се разпространяват чрез абонамент.

2.  Настоящият регламент не се прилага по отношение на:

а) частни кредитни рейтинги, които агенциите за кредитен рейтинг изготвят по индивидуална поръчка и предоставят изключително на лицето, което ги е поръчало, и които не са предназначени за публично оповестяване или за разпространение чрез абонамент;

б) кредитни оценки, системи с кредитни оценки или други подобни оценки, свързани със задълженията, пораждани от взаимоотношения в областта на потреблението, търговията или промишлеността;

в) кредитни рейтинги, изготвени от агенции за експортен кредит, в съответствие с част 1, точка 1.3 от приложение VI към Директива 2006/48/ЕО; или

г) кредитни рейтинги, изготвени от централни банки и които:

i) не се заплащат от оценяваното лице;

ii) не се оповестяват публично;

iii) са присъдени в съответствие с принципите, стандартите и процедурите, гарантиращи необходимата добросъвестност и независимост на дейностите по определяне на кредитен рейтинг, както е предвидено в настоящия регламент; и

iv) не се отнасят до финансови инструменти, издадени от държави-членки на съответните централни банки.

▼M4 —————

▼B

4.  С цел да се гарантира еднообразно прилагане на параграф 2, буква г), по искане от държава-членка Комисията може, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 38, параграф 3, и в съответствие с параграф 2, буква г) от настоящия член, да приеме решение, съгласно което дадена централна банка попада в приложното поле на посочената буква и следователно нейните кредитни рейтинги се освобождават от прилагането на настоящия регламент.

Комисията публикува на своята електронна страница списък с централните банки, които попадат в приложното поле на параграф 2, буква г) от настоящия член.

Член 3

Определения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) „кредитен рейтинг“ означава мнение относно кредитоспособността на дадено лице, дълг или финансово задължение, дългова ценна книга, преференциална акция или друг финансов инструмент, или на емитент на такъв дълг или финансово задължение, дългова ценна книга, преференциална акция или друг финансов инструмент, изразено чрез установена и определена система за класиране в рейтингови категории;

б) „агенция за кредитен рейтинг“ означава юридическо лице, чиято дейност включва присъждането на кредитни рейтинги на професионална основа;

в) „държава-членка по произход“ означава държавата-членка, в която се намира седалището на агенцията за кредитен рейтинг;

г) „рейтингов анализатор“ означава лице, което изпълнява аналитични функции, необходими за присъждането на кредитен рейтинг;

д) „водещ рейтингов анализатор“ означава лице, което носи основната отговорност за изготвянето на кредитен рейтинг или за контактите с емитента във връзка с конкретен кредитен рейтинг или най-общо за рейтинга на финансов инструмент, издаден от този емитент и, когато е приложимо, за изготвянето на препоръки във връзка с тях до рейтинговия комитет;

е) „оценявано лице“ означава юридическото лице, чиято кредитоспособност се оценява изрично или по подразбиране при кредитния рейтинг, независимо от това дали то е поискало или не този кредитен рейтинг или дали е предоставило информация във връзка с него;

▼M3

ж) „регулаторни цели“ означава използването на кредитни рейтинги с конкретната цел да бъде спазено правото на Съюза или правото на Съюза, така както то се прилага чрез националното законодателство на държавите-членки;

▼B

з) „рейтингова категория“ означава използваният рейтингов символ като например буква или цифров знак, който може да бъде придружен от допълнителни идентификационни знаци и който е използван в кредитен рейтинг за определяне на относителното ниво на риска за разграничаване на различните рискови характеристики на оценяваните лица, емитенти и финансови инструменти или други активи;

и) „свързано трето лице“ означава инициатор, организатор, спонсор, финансов спомагател или всяко друго лице, което установява отношения с агенция за кредитен рейтинг от името на оценявано лице, включително всяко лице, което е пряко или непряко свързано с оценяваното лице чрез контрол;

й) „контрол“ означава връзката между предприятие майка и дъщерно предприятие, както е описано в член 1 от Директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г. относно консолидираните счетоводни отчети ( 1 ), или тясна връзка между което и да е физическо или юридическо лице и дадено предприятие;

к) „финансови инструменти“ означава инструментите, изброени в приложение I, раздел В към Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за пазарите на финансови инструменти ( 2 );

▼M5

л) „секюритизиращ инструмент“ означава финансов инструмент или други активи, получени в резултат на секюритизационна сделка или схема, посочени в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 [регламент относно секюритизациите];

▼B

м) „група от агенции за кредитен рейтинг“ означава група от предприятия, установени в ►M3  Съюза ◄ , състояща се от предприятие-майка и неговите дъщерни предприятия по смисъла на членове 1 и 2 от Директива 83/349/ЕИО, както и предприятия, свързани едно с друго по смисъла на член 12, параграф 1 от Директива 83/349/ЕИО и чиято дейност включва присъждането на кредитни рейтинги. За целите на член 4, параграф 3, буква а) групите от агенции за кредитен рейтинг включват също така агенции за кредитен рейтинг, установени в трети държави;

н) „висше ръководство“ означава лицето или лицата, които действително ръководят дейността на агенцията за кредитен рейтинг, както и членът или членовете на управителния или надзорния ѝ орган;

о) „дейности по определяне на кредитен рейтинг“ означава анализ на данни и информация и оценка, одобряване, присъждане и преразглеждане на кредитни рейтинги;

▼M1

п) „компетентни органи“ са органите, посочени от всяка държава-членка в съответствие с член 22;

▼M3

па) „кредитна институция“ означава кредитна институция съгласно определението по член 4, точка 1 от Директива 2006/48/ЕО;

пб) „инвестиционен посредник“ означава инвестиционен посредник съгласно определението по член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2004/39/ЕО;

пв) „застрахователно предприятие“ означава застрахователно предприятие съгласно определението по член 13, точка 1 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) ( 3 );

пг) „презастрахователно предприятие“ означава презастрахователно предприятие съгласно определението по член 13, точка 4 от Директива 2009/138/ЕО;

пд) „институция за професионално пенсионно осигуряване“ означава институция за професионално пенсионно осигуряване съгласно определението по член 6, буква а) от Директива 2003/41/ЕО;

пе) „управляващо дружество“ означава управляващо дружество съгласно определението по член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) ( 4 );

пж) „инвестиционно дружество“ означава инвестиционно дружество което е получило разрешение в съответствие с Директива 2009/65/ЕО;

пз) „лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд“ означава ЛУАИФ съгласно определението по член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове ( 5 );

пи) „централен контрагент“ означава централен контрагент съгласно определението по член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции ( 6 ), който е получил разрешение в съответствие с член 14 от посочения регламент;

пй) „проспект“ означава проспект, публикуван съгласно Директива 2003/71/ЕО и Регламент (ЕО) № 809/2004;

▼M3

р) „секторно законодателство“ означава законодателните актове на Съюза, посочени в букви па)—пй);

с) „секторни компетентни органи“ означава националните компетентни органи, определени съгласно съответното секторно законодателство за надзор на кредитните институции, инвестиционните посредници, застрахователните предприятия, презастрахователните предприятия,, институциите за професионално пенсионно осигуряване,управляващите дружества, инвестиционните дружества лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове,централните контрагенти и проспектите;

▼M3

т) „емитент“ означава емитент съгласно определението по член 2, параграф 1, буква з) от Директива 2003/71/ЕО;

у) „инициатор“ означава инициатор съгласно определението по член 4, точка 41 от Директива 2006/48/ЕО;

ф) „спонсор“ означава спонсор съгласно определението по член 4, точка 42 от Директива 2006/48/ЕО;

х) „държавен рейтинг“ означава:

i) кредитен рейтинг, който е присъден на държава или на регионален или местен орган на държавно управление;

ii) кредитен рейтинг, при който емитентът на дълг или финансово задължение, дългова ценна книга или друг финансов инструмент е държава или регионален или местен орган на държавно управление, или дружество със специално предназначение за дадена държава или регионален или местен орган;

iii) кредитен рейтинг, при който емитентът е международна финансова институция, създадена от две или повече държави, която има за цел да мобилизира финансиране и да осигурява финансова подкрепа в полза на членовете на тази международна финансова институция, които са засегнати или заплашени от тежки финансови проблеми;

ц) „рейтингова перспектива“ означава становище по отношение на вероятната посока на изменение на кредитния рейтинг в краткосрочен или средносрочен план или и двете;

ч) „непоискан кредитен рейтинг“ и „непоискан държавен рейтинг“означава съответно кредитен рейтинг или държавен рейтинг, присъждан от агенция за кредитен рейтинг, без това да бъде поискано;

ш) „кредитна оценка“ означава мярка за кредитоспособност, получена от обобщаване и изразяване на данни, основани единствено на предварително зададена статистическа система или модел, без да се добавя съществен, специфичен за рейтинга, аналитичен принос от рейтингов анализатор;

щ) „регулиран пазар“ означава регулиран пазар по смисъла на член 4, параграф 1, точка 14 от Директива 2004/39/ЕО, който е установен в Съюза;

аа) „пресекюритизация“ означава пресекюритизация съгласно определението по член 4, точка 40а от Директива 2006/48/ЕО.

▼B

2.  За целите на параграф 1, буква а), следните не се считат за кредитни рейтинги:

а) препоръки по смисъла на член 1, параграф 3 от Директива 2003/125/ЕО на Комисията ( 7 );

б) инвестиционно изследване, определено в член 24, параграф 1 от Директива 2006/73/ЕО ( 8 ), и други форми на обща препоръка, като препоръка за купуване, продаване или държане, по отношение на транзакции с финансови инструменти или финансови задължения; или

в) мнения относно стойността на финансов инструмент или на финансово задължение.

▼M3

3.  За целите на настоящия регламент терминът „акционер“ включва и действителни бенефициери съгласно определението в член 3, точка 6 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм ( 9 );

▼B

Член 4

Използване на кредитни рейтинги

▼M3

1.  Кредитните институции, инвестиционните посредници, застрахователните предприятия, презастрахователните предприятия,, институциите за професионално пенсионно осигуряване, управляващите дружества, инвестиционните дружества, лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и централните контрагенти, могат да използват кредитните рейтинги за регулаторни цели единствено ако са присъдени от агенции за кредитен рейтинг, установени в Съюза и регистрирани в съответствие с настоящия регламент.

Когато проспект съдържа препратка към кредитен рейтинг или кредитни рейтинги, емитентите, предлагащите страни или лицата, които искат да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар се уверяват, че проспектът съдържа също така на видно място ясна информация относно това дали кредитният рейтинг е присъден от кредитна агенция, установена в Съюза и регистрирана съгласно настоящия регламент.

▼B

2.  Счита се, че агенция за кредитен рейтинг, която е установена в ►M3  Съюза ◄ и е регистрирана в съответствие с настоящия регламент, е присъдила кредитен рейтинг, когато кредитният рейтинг е публикуван на електронната страница на агенцията за кредитен рейтинг или чрез други средства или е разпространен чрез абонамент, представен и оповестен в съответствие с посочените в член 10 задължения, като ясно се посочва, че кредитният рейтинг е признат в съответствие с параграф 3 от настоящия член.

3.  Агенция за кредитен рейтинг, която е установена в ►M3  Съюза ◄ и е регистрирана в съответствие с настоящия регламент, може да признава кредитен рейтинг, присъден в трета държава, само когато дейностите по определяне на кредитен рейтинг, в резултат на които е присъден този кредитен рейтинг, отговарят на следните условия:

а) дейностите по определяне на кредитен рейтинг, в резултат на които е присъден подлежащият на признаване кредитен рейтинг, са извършени изцяло или отчасти от признаващата агенция за кредитен рейтинг или от агенции за кредитен рейтинг, принадлежащи към същата група;

▼M3

б) агенцията за кредитен рейтинг е проверила и е в състояние да докаже във всеки момент пред Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) („ЕОЦКП“), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета ( 10 ), че извършените дейности по определяне на кредитен рейтинг от агенция за кредитен рейтинг от трета държава, в резултат на които е присъден подлежащият на признаване кредитен рейтинг, отговарят на изисквания, които са най-малко толкова строги, колкото изискванията, предвидени в членове 6—12 и приложение I, с изключение на членове 6а, 6б, 8а, ►M5  ————— ◄ 8в и 11а, приложение I, раздел Б, точка 3, буква ба) и точки 3а и 3б.

▼M1

в) няма ограничения по отношение на способността на ЕОЦКП да оценява и следи за спазването от установената в трета държава агенция за кредитен рейтинг на изискванията, посочени в буква б);

г) при поискване от ЕОЦКП агенцията за кредитен рейтинг предоставя цялата информация, която е необходима на ЕОЦКП за упражняването на текущ надзор за спазването на изискванията на настоящия регламент;

▼B

д) съществува обективна причина кредитният рейтинг да бъде изготвен в трета държава;

е) агенцията за кредитен рейтинг, установена в третата държава, е получила разрешение или е регистрирана и над нея се упражнява надзор в тази трета държава;

ж) регулаторният режим в тази трета държава не допуска намеса от страна на компетентните органи и други органи на публична власт в тази трета държава по отношение на съдържанието на кредитните рейтинги и методологиите; и

▼M1

з) съществува подходящо споразумение за сътрудничество между ЕОЦКП и съответния надзорен орган за установената в трета държава агенция за кредитен рейтинг. ЕОЦКП гарантира, че в това споразумение за сътрудничество се определят най-малко:

i) механизмът за обмен на информация между ЕОЦКП и съответния надзорен орган за установената в трета държава агенция за кредитен рейтинг; и

ii) процедурите за координация на надзорните органи, за да може ЕОЦКП да осъществява текущо наблюдение върху дейностите по определяне на кредитен рейтинг, в резултат на които е присъден признатият кредитен рейтинг.

▼B

4.  Кредитен рейтинг, признат в съответствие с параграф 3, се счита за кредитен рейтинг, присъден от агенция за кредитен рейтинг, която е установена в ►M3  Съюза ◄ и е регистрирана в съответствие с настоящия регламент.

Агенция за кредитен рейтинг, която е установена в ►M3  Съюза ◄ и регистрирана в съответствие с настоящия регламент, не може да използва процеса на признаване с цел да избегне спазването на изискванията на настоящия регламент.

5.  Агенцията за кредитен рейтинг, която е признала присъден в трета държава кредитен рейтинг в съответствие с параграф 3, остава изцяло отговорна за такъв кредитен рейтинг, както и за изпълнението на условията, посочени в него.

6.  Когато Комисията е признала съгласно член 5, параграф 6 правната и надзорна уредба на трета държава за еквивалентна на изискванията на настоящия регламент и когато действат споразуменията за сътрудничество, посочени в член 5, параграф 7, от агенцията за кредитен рейтинг, която е признала присъдени в тази трета държава кредитни рейтинги, вече не се изисква да проверява или доказва изпълнението на условието, предвидено в параграф 3, буква ж) от настоящия член.

Член 5

Еквивалентност и сертифициране въз основа на еквивалентност

1.  Кредитните рейтинги, които са свързани с лица, установени в трети държави, или финансови инструменти, издадени в трети държави, и които са присъдени от агенция за кредитен рейтинг, която е установена в трета държава, може да бъдат използвани в ►M3  Съюза ◄ съгласно член 4, параграф 1, без да бъдат признавани съгласно член 4, параграф 3, при условие че:

а) агенцията за кредитен рейтинг е получила разрешение или е регистрирана и над нея се упражнява надзор в тази трета държава;

б) Комисията е приела решение за еквивалентност в съответствие с параграф 6 от настоящия член, с което признава правната и надзорна уредба на третата държава за еквивалентна на изискванията на настоящия регламент;

в) действат споразуменията за сътрудничество, посочени в параграф 7 от настоящия член;

г) присъдените от агенцията за кредитен рейтинг кредитни рейтинги и нейните дейности по определяне на кредитен рейтинг не са от систематично значение за финансовата стабилност или цялост на финансовите пазари на една или повече държави-членки; и

д) агенцията за кредитен рейтинг е сертифицирана в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

▼M1

2.  Посочената в параграф 1 агенция за кредитен рейтинг може да подаде заявление за сертифициране. Заявлението се подава пред ЕОЦКП в съответствие с приложимите разпоредби на член 15.

3.  ЕОЦКП разглежда и взема решение по заявлението за сертифициране в съответствие с предвидената в член 16 процедура. Решението за сертифициране се основава на критериите, предвидени в параграф 1, букви а)—г) от настоящия член.

▼B

Решението за сертифициране се съобщава и публикува в съответствие с член 18.

▼M1

4.  Посочената в параграф 1 агенция за кредитен рейтинг може също така да подаде заявление за освобождаване:

а) във всеки отделен случай — от спазването на някои или всички изисквания, установени в раздел А от приложение I и в член 7, параграф 4, ако агенцията за кредитен рейтинг може да докаже, че изискванията са непропорционални предвид естеството, мащаба и сложността на извършваната от нея стопанска дейност, както и предвид естеството и различните видове присъждани от нея кредитни рейтинги;

б) от изискването за физическо присъствие в Съюза, когато такова изискване би било прекалено обременително и непропорционално на естеството, мащаба и сложността на извършваната от нея стопанска дейност, както и предвид естеството и различните видове присъждани от нея кредитни рейтинги.

Заявлението за освобождаване по първа алинея, буква а) или б) се подава от агенцията за кредитен рейтинг заедно със заявлението за сертифициране. При оценяване на заявлението ЕОЦКП взема предвид размера на агенцията за кредитен рейтинг по параграф 1, като отчита естеството, мащаба и сложността на извършваната от нея стопанска дейност и естеството и различните видове присъждани от нея кредитни рейтинги, както и въздействието на кредитните рейтинги, присъждани от агенцията за кредитен рейтинг, върху финансовата стабилност или цялост на финансовите пазари на една или повече държави-членки. Въз основа на преценката на тези фактори ЕОЦКП може да разреши такова освобождаване по отношение на агенцията за кредитен рейтинг по параграф 1.

▼M1 —————

▼B

6.  Комисията може да приеме решение за еквивалентност в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 38, параграф 3, с което се потвърждава, че правната и надзорна уредба на трета държава гарантира, че агенциите за кредитен рейтинг, които са получили разрешение или са регистрирани в тази трета държава, спазват правно обвързващи изисквания, които са еквивалентни на изискванията съгласно настоящия регламент и които подлежат на ефективен надзор и прилагане в тази трета държава.

Правната и надзорна уредба на трета държава може да се счита за еквивалентна на настоящия регламент, в случай че тази уредба отговаря най-малко на следните условия:

а) агенциите за кредитен рейтинг в тази трета държава подлежат на разрешителен режим или регистрация и на текущ ефективен надзор и прилагане на правилата;

▼M3

б) агенциите за кредитен рейтинг в тази трета държава са подчинени на правно обвързващи правила, които са еквивалентни на правилата, посочени в членове 6—12 и приложение I, с изключение на членове 6а, 6б, 8а, ►M5  ————— ◄ 8в и 11а, приложение I, раздел Б, точка 3, буква ба) и точки 3а и 3б; както и

▼B

в) регулаторният режим в тази трета държава не допуска намеса от страна на надзорните органи и други органи на публична власт в тази трета държава по отношение на съдържанието на кредитните рейтинги и методологиите.

▼M1

За да отчете тенденциите на финансовите пазари, Комисията приема, посредством делегирани актове в съответствие с член 38а и при условията на членове 38б и 38в, мерки за допълнително конкретизиране или изменение на критериите, предвидени във втора алинея, букви а), б) и в) от настоящия параграф.

7.  ЕОЦКП сключва споразумения за сътрудничество със съответните надзорни органи на трети държави, чиято правна и надзорна уредба е призната за еквивалентна на настоящия регламент в съответствие с параграф 6. С тези споразумения се определят най-малко:

а) механизмът за обмен на информация между ЕОЦКП и надзорните органи на съответните трети държави; и

б) процедурите относно координацията на надзорните дейности.

▼M3

8.  Членове 20, 23б и 24 се прилагат по отношение на агенциите за кредитен рейтинг, сертифицирани съгласно член 5, параграф 3 и присъдените от тях кредитни рейтинги.

▼M3

Член 5а

Предоверяване на финансовите институции в кредитните рейтинги

1.  Субектите, посочени в член 4, параграф 1, изготвят своя собствена оценка на кредитния риск и при определянето на кредитоспособността на дадено лице или финансов инструмент не се доверяват единствено или механично на кредитните рейтинги.

2.  Секторните компетентни органи, отговорни за надзора на субектите, посочени в член 4, параграф 1, като отчитат естеството, мащаба и сложността на техните дейности, наблюдават адекватността на процесите им за кредитна оценка на риска, оценяват използването на договорни позовавания на кредитни рейтинги и по целесъобразност насърчават смекчаването на въздействието на подобни позовавания, с оглед да се намали единственото и механично доверяване на кредитни рейтинги, в съответствие със специфичното секторно законодателство.

Член 5б

Доверяване на Европейските надзорни органи и на Европейския съвет за системен риск в кредитните рейтинги

1.  Европейският надзорен орган (Европейски банков орган) (ЕБО), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета ( 11 ), Европейският надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) (ЕОЗППО), създаден с Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета ( 12 ), и ЕОЦКП не се позовават на кредитни рейтинги в своите насоки, препоръки и проекти на технически стандарти, когато подобни позовавания биха могли да накарат компетентните органи, секторните компетентни органи, субектите, посочени в член 4, параграф 1 или други участници на финансовите пазари да започнат да се доверяват единствено или механично на кредитните рейтинги. Ето защо до 31 декември 2013 г. ЕБО, ЕОЗППО и ЕОЦКП преразглеждат и премахват, където е уместно, всички такива позовавания на кредитни рейтинги в съществуващите насоки и препоръки.

2.  Европейският съвет за системен риск (ЕССР), създаден с Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск ( 13 ), не се позовава на кредитни рейтинги в своите предупреждения и препоръки, когато подобни позовавания биха могли да предизвикат доверяване единствено или механично на кредитните рейтинги.

Член 5в

Предоверяване на кредитните рейтинги в правото на Съюза

Без да се засяга правото ѝ на инициатива, Комисията продължава да извършва преглед на позоваванията на кредитни рейтинги в правото на Съюза, които водят или могат да доведат до доверяване единствено или механично на кредитните рейтинги от страна на компетентните органи, секторните компетентни органи, субектите, посочени в член 4, параграф 1 или други участници на финансовия пазар, с цел премахване на всяко позоваване на кредитни рейтинги за регулаторни цели в правото на Съюза до 1 януари 2020 г., при условие че са идентифицирани и приложени подходящи алтернативи за оценка на кредитния риск.

▼BДЯЛ II

ПРИСЪЖДАНЕ НА КРЕДИТНИ РЕЙТИНГИ

Член 6

Независимост и избягване на конфликт на интереси

▼M3

1.  Агенцията за кредитен рейтинг предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че върху присъждането на кредитен рейтинг или рейтингова перспектива не оказва влияние никакъв съществуващ или потенциален конфликт на интереси или стопански отношения, в които участва агенцията за кредитен рейтинг, която присъжда кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива, нейните акционери, управители, рейтингови анализатори, служители, както и всяко друго физическо лице, чиито услуги са предоставени на разположение или са под контрола на агенцията за кредитен рейтинг, или лице, което пряко или косвено е свързано с нея чрез контрол.

▼B

2.  За осигуряване на спазването на параграф 1, агенциите за кредитен рейтинг спазват изискванията, предвидени в раздели А и Б от приложение I.

▼M3

3.  По искане на агенция за кредитен рейтинг ЕОЦКП може да я освободи от спазване на изискванията по приложение I, раздел А, точки 2, 5, 6 и 9 и член 7, параграф 4, ако агенцията за кредитен рейтинг може да докаже, че тези изисквания са непропорционални предвид естеството, мащаба и сложността на нейната стопанска дейност, както и предвид естеството и различните видове присъждани кредитни рейтинги, както и че:

▼B

а) агенцията за кредитен рейтинг има по-малко от 50 служители;

б) агенцията за кредитен рейтинг е въвела мерки и процедури, по-специално механизми за вътрешен контрол, правила за отчитане и мерки за гарантиране на независимостта на рейтинговите анализатори и лицата, одобряващи кредитни рейтинги, които осигуряват действително зачитане на целите на настоящия регламент; и

в) размерът на агенцията за кредитен рейтинг не е определен по начин, който цели да се избегне спазването на изискванията на настоящия регламент от дадена агенция за кредитен рейтинг или група от агенции за кредитен рейтинг.

▼M1

Когато става въпрос за група от агенции за кредитен рейтинг, ЕОЦКП гарантира, че най-малко една от агенциите за кредитен рейтинг в групата не е освободена от спазване на изискванията по раздел А, точки 2, 5 и 6 от приложение I и член 7, параграф 4.

▼M3

4.  Агенциите за кредитен рейтинг създават, поддържат, прилагат и документират ефективна структура за вътрешен контрол за прилагане на политики и процедури за превенция и смекчаване на евентуални конфликти на интереси и за гарантиране на независимостта на кредитните рейтинги, рейтинговите анализатори и рейтинговите екипи по отношение на акционери, административни органи и органи за управление и продажбени и маркетингови дейности. Агенциите за кредитен рейтинг установяват стандартни оперативни процедури (СОП) по отношение на корпоративното управление, организацията и управлението на конфликти на интереси. Те периодично следят и преглеждат тези СОП, за да оценяват ефективността им и преценяват дали трябва да бъдат актуализирани.

Член 6а

Конфликти на интереси във връзка с инвестиции в агенции за кредитен рейтинг

1.  На акционер или съдружник в агенция за кредитен рейтинг, който притежава най-малко 5 % от капитала или правата на глас в тази агенция за кредитен рейтинг или в дружество, което разполага с възможността да упражнява контрол или доминиращо влияние върху тази агенция за кредитен рейтинг се забранява да:

а) притежава 5 % или повече от капитала на друга агенция за кредитен рейтинг;

б) има правото или правомощието да упражнява 5 % или повече от правата на глас в друга агенция за кредитен рейтинг;

в) има правото или правомощието да назначава или отстранява членове на административния или надзорния съвет на друга агенция за кредитен рейтинг;

г) бъде член на административния или надзорния съвет на друга агенция за кредитен рейтинг;

д) упражнява или да има правомощието да упражнява контрол или доминиращо влияние върху друга агенция за кредитен рейтинг.

Забраната, посочена в първа алинея, буква а), не се прилага спрямо участия в диверсифицирани колективни инвестиционни схеми, включително управлявани фондове като пенсионни фондове и фондове, свързани с животозастраховането, при условие че участието в такива схеми не позволява на акционер или съдружник в агенция за кредитен рейтинг да упражнява значително влияние върху стопанските дейности на тези схеми.

2.  Настоящият член не се прилага за инвестиции в други агенции за кредитен рейтинг, принадлежащи към същата група от агенции за кредитен рейтинг.

Член 6б

Максимална продължителност на договорните отношения с агенция за кредитен рейтинг

1.  Когато агенция за кредитен рейтинг сключва договор за присъждане на кредитни рейтинги относно пресекюритизации, тя не присъжда кредитни рейтинги относно нови пресекюритизации с базови активи от същия инициатор за срок, надхвърлящ четири години.

2.  Когато агенция за кредитен рейтинг сключва договор за присъждане на рейтинг на пресекюритизации, тя иска от емитента:

а) да определи броя на агенциите за кредитен рейтинг,които имат договорни отношения за присъждане на кредитни рейтинги относно пресекюритизации с базови активи от същия инициатор;

б) да изчисли процента на общия брой на пресекюритизациите с кредитен рейтинг с базови активи от същия инициатор, за които всяка агенция за кредитен рейтинг присъжда кредитни рейтинги.

Когато всяка от най-малко четири агенции за кредитен рейтинг присъжда кредитни рейтинги на повече от 10 % от общия брой на пресекюритизациите с кредитен рейтинг, ограниченията, посочени в параграф 1, не се прилагат.

Освобождаването, предвидено във втора алинея продължава да се прилага поне докато агенцията за кредитен рейтинг сключи нов договор за присъждане на кредитен рейтинг за пресекюритизации с базови активи от същия инициатор. Когато критериите, предвидени във втора алинея не са изпълнени при сключването на такъв договор, срокът, посочен в параграф 1, се изчислява считано от датата на сключване на новия договор.

3.  Считано от датата на изтичане на договора по параграф 1, агенцията за кредитен рейтинг не сключва нов договор за присъждане на кредитен рейтинг за пресекюритизации с базови активи от същия инициатор за срок, равен на продължителността на изтеклия договор, но не по-дълъг от четири години.

Първата алинея се прилага и по отношение на:

а) агенциите за кредитен рейтинг, принадлежащи към същата група от агенции за кредитен рейтинг, в която участва и посочената в параграф 1 агенция за кредитен рейтинг;

б) агенциите за кредитен рейтинг, които са акционер или съдружник в посочената в параграф 1 агенция за кредитен рейтинг;

в) агенциите за кредитен рейтинг, в които посочената в параграф 1 агенция за кредитен рейтинг е акционер или съдружник.

4.  Независимо от параграф 1, когато се присъжда кредитен рейтинг на пресекюритизация преди изтичането на максималния срок на договорните отношения, посочени в параграф 1, агенцията за кредитен рейтинг може да продължи да наблюдава и актуализира тези кредитни рейтинги, при поискване, за срока на пресекюритизацията.

5.  Настоящият член не се прилага за агенциите за кредитен рейтинг, които имат по-малко от 50 служители на равнище група, участващи в предоставянето на дейности по кредитен рейтинг, или които имат годишен оборот по-малко от 10 милиона евро на равнище група.

6.  Когато агенция за кредитен рейтинг сключва договор за присъждането на кредитни рейтинги относно пресекюритизации преди 20 юни 2013 г., срокът, посочен в параграф 1, се изчислява считано от тази дата.

▼B

Член 7

Рейтингови анализатори, служители и други лица, участващи в присъждането на кредитни рейтинги

1.  Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че рейтинговите анализатори, служителите на агенциите, както и всяко друго физическо лице, чиито услуги са предоставени на тяхно разположение или са под техен контрол, и което участва пряко в дейности по определяне на кредитни рейтинги, имат подходящи познания и опит за поверените им задължения.

2.  Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че на посочените в параграф 1 лица не се позволява да започват или да участват в преговори, свързани с такси или плащания, с нито едно оценявано лице, свързано трето лице или което и да е лице, свързано пряко или непряко с оценяваното лице чрез контрол.

3.  Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че посочените в параграф 1 лица отговарят на изискванията, посочени в раздел В от приложение I.

4.  Агенциите за кредитен рейтинг установяват подходящ постъпателен ротационен механизъм по отношение на рейтинговите анализатори и лицата, одобряващи кредитните рейтинги, както е посочено в раздел В от приложение I. Ротационният механизъм се прилага поетапно под формата на ротация на отделни лица, а не на цял екип.

▼M3

5.  Възнагражденията и оценката на резултатите от дейността на служителите, участващи в дейностите по определянe на кредитен рейтинг или рейтингови перспективи, както и лицата, одобряващи кредитните рейтинги или рейтинговите перспективи, не се определят в зависимост от размера на приходите, които агенцията за кредитен рейтинг получава от оценяваните лица или от свързани с тях трети лица.

▼B

Член 8

Методологии, модели и ключови рейтингови допускания

1.  Агенциите за кредитен рейтинг оповестяват публично методологиите, моделите и ключовите рейтингови допускания, които използват при определяне на кредитен рейтинг, както е посочено в раздел Д, част I, точка 5 от приложение I.

▼M3

2.  Агенциите за кредитен рейтинг приемат, въвеждат и прилагат подходящи мерки, за да гарантират, че кредитните рейтинги и рейтинговите перспективи, които присъждат, се основават на задълбочен анализ на цялата информация, с която разполагат и която е от значение за анализа им съгласно приложимите рейтингови методологии. Те вземат всички необходими мерки, така че информацията, която използват при определянето на кредитните рейтинги и рейтинговите перспективи, да е с необходимото качество и да е от надеждни източници. Агенцията за кредитен рейтинг присъждат кредитни рейтинги и рейтингови перспективи, като посочва, че рейтингът е мнение на агенцията за кредитен рейтинг и на него следва да се разчита до ограничена степен.

2а.  Промени в кредитните рейтинги се присъждат съгласно публикуваните рейтингови методологии на агенцията за кредитен рейтинг.

▼B

3.  Агенциите за кредитен рейтинг използват рейтингови методологии, които са стриктни, систематични, последователни и които подлежат на валидиране въз основа на историческия опит, включително бек-тестване.

4.  Когато дадена агенция за кредитен рейтинг използва съществуващ кредитен рейтинг, изготвен от друга агенция за кредитен рейтинг по отношение на базови активи или ►M5  секюритизиращи инструменти ◄ , тя не може да откаже присъждането на кредитен рейтинг на лице или финансов инструмент с мотива, че друга агенция за кредитен рейтинг вече е определила рейтинг на част от лицето или от финансовия инструмент.

Агенциите за кредитен рейтинг съхраняват информация за всички случаи, когато в процеса на определяне на кредитен рейтинг се отклоняват от съществуващи кредитни рейтинги, присъдени от друга агенция за кредитен рейтинг по отношение на базови активи или ►M5  секюритизиращи инструменти ◄ , като обосновават различната оценка.

5.  Агенциите за кредитен рейтинг наблюдават кредитните си рейтинги и текущо или най-малко веднъж годишно преразглеждат своите кредитни рейтинги и методологии, по-специално когато настъпват съществени промени, които биха могли да окажат въздействие върху даден кредитен рейтинг. Те създават вътрешни схеми за наблюдение на влиянието на промените в макроикономическите условия или тези на финансови пазари върху кредитните рейтинги.

▼M3

Държавните рейтинги се преразглеждат най-малко на всеки шест месеца.

5а.  Агенциите за кредитен рейтинг, които възнамеряват да направят съществени промени или да използват нови рейтингови методологии, модели или ключови рейтингови допускания, които могат да имат въздействие върху даден кредитен рейтинг, публикуват предложените съществени промени или предложените нови рейтингови методологии на своята страница в интернет, като приканват всички заинтересовани страни да представят своите коментари в рамките на един месец, заедно с подробно обяснение на основанията и последиците от предложените съществени промени или предложените нови рейтингови методологии.

▼M3

6.  При промяна на рейтинговите методологии, моделите или ключовите рейтингови допускания, използвани в дейностите по определяне на кредитен рейтинг, в съответствие с член 14, параграф 3, агенциите за кредитен рейтинг:

▼B

а) незабавно оповестяват, като използват същите средства за съобщение като тези, използвани за разпространението на съответните кредитни рейтинги, вероятния обхват на кредитните рейтинги, които ще бъдат засегнати;

▼M3

аа) незабавно осведомяват ЕОЦКП и публикуват на своята страница в интернет резултатите от консултацията и новите рейтингови методологии заедно с тяхното подробно разяснение, и датата на прилагането им;

аб) незабавно публикуват на своята страница в интернет отговорите на консултацията, посочена в параграф 5а, освен в случаите, в които лицето, отговарящо на консултацията изисква поверителност на консултацията;

▼B

б) преразглеждат съответните кредитни рейтинги колкото е възможно по-скоро и не по-късно от шест месеца след изменението, като междувременно поставят тези рейтинги под наблюдение; и

в) определят отново всички кредитни рейтинги, които са били присъдени въз основа на тези методологии, модели или ключови рейтингови допускания, ако след преразглеждането цялостният комбиниран ефект от промените засяга тези кредитни рейтинги.

▼M3

7.  Ако агенциите за кредитен рейтинг узнаят за грешки в своите рейтингови методологии или в начина на тяхното прилагане, те незабавно:

а) уведомяват ЕОЦКП и всички засегнати лица, на които е бил присъден рейтинг, относно тези грешки, като разясняват въздействието върху присъжданите от тях рейтинги, включително необходимостта от преразглеждане на вече присъдени рейтинги;

б) публикуват тези грешки на своята страница в интернет, когато грешките имат въздействие върху присъжданите от тях кредитни рейтинги;

в) коригират тези грешки в рейтинговите методологии; както и

г) прилагат мерките, посочени в параграф 6, букви а), б) и в).

Член 8а

Държавни рейтинги

1.  Държавните рейтинги се присъждат по начин, който гарантира, че е извършен анализ на индивидуалната специфика на определена държава-членка. Изявление, което обявява преразглеждането на конкретна група държави, се забранява, ако не е придружено от индивидуални национални доклади. Тези доклади се оповестяват публично.

2.  Публични оповестявания, различни от кредитни рейтинги, рейтингови перспективи или придружаващите ги изявления в пресата или доклади, посочени в приложение I, раздел Г, част I, точка 5, които са свързани с евентуални промени на държавните рейтинги, не се основават на информация от сферата на оценяваното лице, която е оповестена без съгласието на оценяваното лице, освен ако тя произтича от общо достъпни източници или не съществуват основателни причини оценяваното лице да не дава съгласието си за оповестяване на такава информация.

3.  Агенциите за кредитен рейтинг, вземайки предвид член 8, параграф 5, втора алинея, ежегодно публикуват на страницата си в интернет и представят на ЕОЦКП, съгласно приложение I, раздел Г, част III, точка 3, календар в края на месец декември за следващите 12 месеца, посочващ най-много три дати за публикуване на непоискани държавни рейтинги и свързаните с тях рейтингови перспективи и посочващ датите за публикуване на поискани държавни рейтинги и свързаните с тях рейтингови перспективи. Такива дати се определят за петъчни дни.

4.  Отклонението на публикуването на държавен рейтинг или свързаните с него рейтингови перспективи от календара е възможно единствено когато това е необходимо, за да изпълни агенцията за кредитен рейтинг задълженията си съгласно член 8, параграф 2, член 10, параграф 1 и член 11, параграф 1, и се придружава от подробно обяснение на причините за отклонение от обявения календар.

▼M5 —————

▼M3

Член 8в

Двоен кредитен рейтинг на ►M5  секюритизиращи инструменти ◄

1.  Когато емитент или свързана трета страна възнамеряват да поиска присъждането на кредитен рейтинг на ►M5  секюритизиращ инструмент ◄ , те ангажират за целта най-малко две агенции за кредитен рейтинг, които да присъдят кредитни рейтинги независимо една от друга.

2.  Посоченият в параграф 1 емитент или свързана трета страна гарантират, че ангажираните агенции за кредитен рейтинг отговарят на следните условия:

а) те не трябва да принадлежат към една и съща група от агенции за кредитен рейтинг;

б) те не трябва да бъдат акционер или съдружник в някоя от другите агенции за кредитен рейтинг;

в) те не трябва да имат правото или правомощието да упражняват права на глас в някоя от другите агенции за кредитен рейтинг;

г) те не трябва да имат правото или правомощието да назначават или отстраняват членове на административния или надзорния съвет на някоя от другите агенции за кредитен рейтинг;

д) никой от членовете на административния или надзорния съвет на агенция за кредитен рейтинг не трябва да бъде член на административния или надзорния съвет на някоя от другите агенции за кредитен рейтинг;

е) те не трябва да упражняват или да имат правото да упражняват контрол или доминиращо влияние върху някоя от другите агенции за кредитен рейтинг.

Член 8г

Използване на много агенции за кредитен рейтинг

1.  В случаите когато емитент или свързано трета страна възнамерява да ангажира поне две агенции за кредитен рейтинг за оценка на една емисия или лице, емитентът или свързана трета страна разглежда възможността за ангажиране на поне една кредитна агенция, която не притежава повече от 10 % от общия пазарен дял и която може да бъде оценена от емитента или свързана трета страна като способна да присъди рейтинг на съответната емисия или лице, при условие че въз основа на списъка на ЕОКЦКП, посочен в параграф 2, има на разположение агенция за кредитен рейтинг за оценка на специфичната емисия или лице. Когато емитентът или свързана трета страна не ангажира поне една кредитна агенция, която не притежава повече от 10 % от общия пазарен дял, този факт се документира.

2.  С оглед улесняване на оценката от страна на емитента или свързана трета страна в съответствие с параграф 1, ЕОЦКП ежегодно публикува на страницата си в интернет списък на регистрираните агенции за кредитен рейтинг, като посочва общия им пазарен дял и видовете присъждани кредитни рейтинги, и този списък може да се използва от емитента като начална точка за неговата оценка.

3.  За целите на настоящия член общият пазарен дял се измерва спрямо годишния оборот, генериран от дейностите по определяне на кредитен рейтинг и допълнителни услуги, на равнище група.

▼M1

Член 9

Възлагане на дейности на външни подизпълнители

Възлагането на външни подизпълнители на важни оперативни функции се извършва по начин, който не води до съществено влошаване на качеството на вътрешния контрол в агенцията за кредитен рейтинг и способността на ЕОЦКП да упражнява надзор върху спазването на задълженията по настоящия регламент от страна на агенцията за кредитен рейтинг.

▼B

Член 10

Оповестяване и представяне на кредитните рейтинги

▼M3

1.  Агенциите за кредитен рейтинг оповестяват своевременно и без да прилагат избирателен подход всички кредитни рейтинги или рейтингови перспективи, както и всички решения за прекратяване на кредитен рейтинг. При решения за прекратяване на кредитен рейтинг оповестената информация сдържа пълна обосновка на решението.

Първа алинея се прилага и по отношение на кредитни рейтинги, които се разпространяват чрез абонамент.

2.  Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че кредитните рейтинги и рейтинговите перспективи се представят и обработват в съответствие с изискванията, изложени в приложение I, раздел Г, и не представят фактори извън тези, които са свързани с кредитните рейтинги.

2а.  До оповестяването на кредитните рейтинги, рейтинговите перспективи и свързаната с тях информация, те се считат за вътрешна информация, както е определено в, и в съответствие с Директива 2003/6/ЕО.

Член 6, параграф 3 от тази директива се прилага mutatis mutandis за агенциите за кредитен рейтинг по отношение на тяхното задължение за поверителност, задължението им за поддържане на списък на лицата, които имат достъп до техните кредитни рейтинги, рейтингови перспективи и свързаната с тях информация преди оповестяването.

Списъкът на лицата, на които кредитните рейтинги, рейтинговите перспективи и свързана с тях информация са съобщени, преди да бъдат оповестени, следва да се ограничи до лица, определени за целта от всяко оценявано лице.

▼B

3.  Когато агенциите за кредитен рейтинг присъждат кредитни рейтинги за ►M5  секюритизиращи инструменти ◄ , те гарантират, че категориите на кредитните рейтинги, определяни за ►M5  секюритизиращи инструменти ◄ , са ясно разграничени посредством допълнителен символ, по който се отличават от рейтинговите категории, които се използват за всякакви други лица, финансови инструменти или финансови задължения.

4.  Агенциите за кредитен рейтинг оповестяват своите политики и процедури по отношение на непоисканите кредитни рейтинги.

▼M3

5.  Когато дадена агенция за кредитен рейтинг присъжда непоискан кредитен рейтинг, тя посочва на видно място в него, като използва ясно различим различен цветен код за категорията рейтинг, дали оценяваното лице или свързана трета страна са участвали в процеса на определяне на кредитния рейтинг и дали агенцията за кредитен рейтинг е имала достъп до счетоводните сметки, управленческите и други представляващи интерес вътрешни документи на оценяваното лице или на свързана трета страна.

▼B

Непоисканите кредитни рейтинги се обозначават като такива.

▼M1

6.  Агенциите за кредитен рейтинг не използват наименованието на ЕОЦКП или на компетентен орган по начин, който да показва или предполага признаване или одобрение от ЕОЦКП или даден компетентен орган на кредитните рейтинги или на каквито и да е дейности по определяне на кредитен рейтинг на тази агенция.

▼B

Член 11

Общи и периодични оповестявания

1.  Агенциите за кредитен рейтинг оповестяват публично и актуализират незабавно цялата информация по въпросите, предвидени в раздел Д, част I от приложение I.

▼M3

2.  Регистрирана или сертифицирана агенция за кредитен рейтинг предоставя на разположение в създадения от ЕОЦКП централен регистър информация за резултатите от своята дейност за минали периоди, включително относно честотата на промяна на рейтингите, както и информация относно присъждани в миналото кредитни рейтинги и промяната на тези рейтинги. Такава агенция за кредитен рейтинг предоставя информацията в регистъра съгласно стандартен образец, установен от ЕОЦКП. ЕОЦКП осигурява публичен достъп до тази информация и публикува на годишна основа обобщена информация за наблюдаваните основни тенденции.

▼M1

3.  Всяка година до 31 март агенциите за кредитен рейтинг предоставят на ЕОЦКП информация, свързана с въпросите по раздел Д, част II, точка 2 от приложение I.

▼M3

Член 11а

Европейска рейтингова платформа

1.  При присъждане на кредитен рейтинг или рейтингова перспектива всички регистрирани и сертифицирани агенции за кредитен рейтинг представят на ЕОЦКП информация за рейтинга, включваща кредитния рейтинг и рейтинговата перспектива на оценявания инструмент, информация относно вида кредитен рейтинг и вида действия за неговото определяне, както и дата и час на публикуване.

2.  ЕОЦКП публикува на страница в интернет („Европейска рейтингова платформа“) отделните рейтинги, които са му били предоставени съгласно параграф 1.

Централният регистър, посочен в член 11, параграф 2, се включва в Европейската рейтингова платформа.

3.  Настоящият член не се прилага за кредитни рейтинги или рейтингови перспективи, които са изготвени срещу такса, предназначени са единствено за инвеститори и са оповестени само на тях.

▼B

Член 12

Доклад за прозрачността

Агенциите за кредитен рейтинг публикуват ежегодно доклад за прозрачността, който включва информация по въпросите, предвидени в раздел Д, част III от приложение I. Те публикуват своя годишен доклад за прозрачността най-късно три месеца след края на всяка финансова година и гарантират, че той продължава да е достъпен на електронната страница на агенцията поне пет години.

Член 13

Такси за публично оповестяване

Агенциите за кредитен рейтинг не начисляват такси за информацията, предоставена в съответствие с членове 8—12.ДЯЛ III

НАДЗОР НАД ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГГЛАВА I

Процедура по регистрация

Член 14

Изисквания за регистрация

1.  Агенциите за кредитен рейтинг подават заявление за регистрация за целите на член 2, параграф 1, при условие че са юридически лица, установени в ►M3  Съюза ◄ .

▼M1

2.  Регистрацията е валидна на цялата територия на Съюза от момента, в който поражда действие решението за регистрация на агенция за кредитен рейтинг, прието от ЕОЦКП в съответствие с член 16, параграф 3 или член 17, параграф 3.

▼B

3.  Регистрираните агенции за кредитен рейтинг във всеки един момент спазват условията на първоначална регистрация.

▼M1

Агенциите за кредитен рейтинг уведомяват без неоправдано забавяне ЕОЦКП за всяка съществена промяна в условията на първоначалната регистрация, включително за всякакви случаи на откриване или закриване на клон в рамките на Съюза.

▼M3

Без да се засяга втората алинея, агенцията за кредитен рейтинг уведомява ЕОЦКП за планираните съществени промени в рейтинговите методологии, модели или ключови рейтингови допускания или за предлаганите нови рейтингови методологии, модели или ключови рейтингови допускания, когато агенцията за кредитен рейтинг публикува предлаганите промени или предлага нови рейтингови методологии на своята страница в интернет в съответствие с член 8, параграф 5а. След изтичането на срока за консултации агенцията за кредитен рейтинг уведомява ЕОЦКП за всички промени, направени в резултат на консултациите.

▼M1

4.  Без да се засяга член 16 или член 17, ЕОЦКП регистрира агенцията за кредитен рейтинг, ако в резултат на разглеждането на заявлението установи, че агенцията за кредитен рейтинг отговаря на условията за присъждане на кредитни рейтинги съгласно настоящия регламент, като взема предвид членове 4 и 6.

5.  5. ЕОЦКП не налага във връзка с регистрацията изисквания, които не са предвидени в настоящия регламент.

Член 15

Заявление за регистрация

1.  Агенциите за кредитен рейтинг подават заявление за регистрация до ЕОЦКП. Заявлението съдържа информация по въпросите, предвидени в приложение II.

2.  Когато заявлението за регистрация се подава от група от агенции за кредитен рейтинг, членовете на групата упълномощават един от тях да подаде всички заявления до ЕОЦКП от името на групата. Упълномощената агенция за кредитен рейтинг предоставя за всеки член от групата информацията по предвидените в приложение II въпроси.

3.  Агенциите за кредитен рейтинг подават заявленията си на някой от официалните езици на институциите на Съюза. Разпоредбите на Регламент № 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност ( 14 ) се прилагат mutatis mutandis по отношение на всички други съобщения между ЕОЦКП и агенциите за кредитен рейтинг и техните служители.

4.  В срок от 20 работни дни от получаване на заявлението ЕОЦКП преценява дали заявлението е пълно. Ако заявлението не е пълно, ЕОЦКП определя срок, в рамките на който агенцията за кредитен рейтинг да предостави допълнителна информация.

След като прецени, че заявлението е пълно, ЕОЦКП уведомява за това агенцията за кредитен рейтинг.

Член 16

Разглеждане от ЕОЦКП на заявлението за регистрация на агенция за кредитен рейтинг

1.  В срок от 45 работни дни от уведомлението, посочено в член 15, параграф 4, втора алинея, ЕОЦКП разглежда заявлението за регистрация на агенция за кредитен рейтинг, като отчита спазването от нейна страна на предвидените в настоящия регламент условия.

2.  ЕОЦКП може да удължи срока за разглеждане с 15 работни дни, по-специално ако агенцията за кредитен рейтинг:

а) предвижда да признава кредитни рейтинги съгласно член 4, параграф 3;

б) предвижда да възлага на външни подизпълнители; или

в) иска да бъде освободена от спазване на изисквания в съответствие с член 6, параграф 3.

3.  В срок от 45 работни дни от уведомлението, посочено в член 15, параграф 4, втора алинея, или в срок от 60 работни дни от уведомлението, когато се прилага параграф 2 от настоящия член, ЕОЦКП приема надлежно мотивирано решение за регистрация или решение за отказ на регистрация.

4.  Решението, прието от ЕОЦКП съгласно параграф 3, поражда действие на петия работен ден след приемането му.

Член 17

Разглеждане от ЕОЦКП на заявленията за регистрация на група от агенции за кредитен рейтинг

1.  В срок от 55 работни дни от уведомлението, посочено в член 15, параграф 4, втора алинея, ЕОЦКП разглежда заявленията за регистрация на група от агенции за кредитен рейтинг, като отчита спазването от тяхна страна на предвидените в настоящия регламент условия.

2.  ЕОЦКП може да удължи срока за разглеждане с 15 работни дни, по-специално ако някоя от агенциите за кредитен рейтинг от групата:

а) предвижда да признава кредитни рейтинги съгласно член 4, параграф 3;

б) предвижда да възлага на външни подизпълнители; или

в) иска да бъде освободена от спазване на изисквания в съответствие с член 6, параграф 3.

3.  В срок от 55 работни дни от уведомлението, посочено в член 15, параграф 4, втора алинея, или в срок от 70 работни дни от уведомлението, когато се прилага параграф 2 от настоящия член, ЕОЦКП приема надлежно мотивирано индивидуално решение за регистрация или решение за отказ на регистрация по отношение на всяка от агенциите за кредитен рейтинг в групата.

4.  Решението, прието от ЕОЦКП съгласно параграф 3, поражда действие на петия работен ден след приемането му.

Член 18

Уведомяване за решението за регистрация, за отказ или за прекратяване на регистрация на агенция за кредитен рейтинг и публикуване на списъка на регистрираните агенции за кредитен рейтинг

1.  В срок от пет работни дни след приемането на решение по член 16, 17 или 20 ЕОЦКП съобщава решението си на съответната агенция за кредитен рейтинг. Ако ЕОЦКП откаже да регистрира агенция за кредитен рейтинг или прекрати регистрацията на агенция за кредитен рейтинг, той надлежно мотивира решението си.

▼M3

2.  ЕОЦКП съобщава на Комисията, ЕБО, ЕОЗППО, компетентните органи и секторните компетентни органи всяко решение по член 16, 17 или 20.

▼M1

3.  ЕОЦКП публикува на електронната си страница списък с агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани в съответствие с настоящия регламент. Този списък се актуализира в рамките на пет работни дни след приемането на решение съгласно член 16, 17 или 20. Комисията публикува актуализирания списък в Официален вестник на Европейския съюз в срок от 30 дни след актуализирането му.

Член 19

Такси за регистрация и надзор

▼M3

1.  ЕОЦКП начислява такса на агенциите за кредитен рейтинг в съответствие с настоящия регламент и регламента на Комисията, посочен в параграф 2. Тази такса изцяло покрива разходите на ЕОЦКП по регистрацията, сертифицирането и надзора на агенциите за кредитен рейтинг и по възстановяване на разходите, които могат да възникнат за компетентните органи съгласно настоящия регламент, по-специално в резултат на делегиране на задачи в съответствие с член 30.

▼M1

2.  Комисията приема регламент за таксите. Този регламент определя по-специално вида на таксите и случаите, в които се дължат такси, размера на таксите, начина на плащане и начина, по който ЕОЦКП възстановява на компетентните органи всякакви разходи, които могат да възникнат за тях при извършване на дейности съгласно настоящия регламент, по-специално в резултат на делегиране на задачи в съответствие с член 30.

Размерът на таксата, начислена на дадена агенция за кредитен рейтинг, покрива всички административни разходи и е пропорционален на оборота на съответната агенция за кредитен рейтинг.

Комисията приема регламента за таксите, посочен в първа алинея, чрез делегиран акт в съответствие с член 38а и при условията на членове 38б и 38в.

Член 20

Прекратяване на регистрация

1.  Без да се засяга член 24, ЕОЦКП прекратява регистрацията на дадена агенция за кредитен рейтинг, ако агенцията за кредитен рейтинг:

а) изрично се откаже от регистрацията или не е предоставяла кредитни рейтинги през предходните шест месеца;

б) е получила регистрацията въз основа на неверни твърдения или по друг неправомерен начин; или

в) вече не отговаря на условията, при които е регистрирана.

2.  Когато компетентен орган на държава-членка, в която се използват присъдените от съответната агенция кредитни рейтинги, счита, че е изпълнено някое от условията, посочени в параграф 1, той може да поиска от ЕОЦКП да разгледа въпроса, дали са спазени условията за прекратяване на регистрацията на съответната агенция за кредитен рейтинг. Ако ЕОЦКП реши да не прекратява регистрацията на съответната агенция за кредитен рейтинг, той надлежно мотивира решението си.

3.  Решението за прекратяване на регистрацията незабавно поражда действие на цялата територия на Съюза, като се спазва посоченият в член 24, параграф 4 преходен период за използване на кредитните рейтинги.ГЛАВА II

Надзор от страна на еоцкп

Член 21

ЕОЦКП

1.  Без да се засяга член 25а, ЕОЦКП следи за прилагането на настоящия регламент.

2.  В съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕОЦКП издава и актуализира насоки за сътрудничеството между ЕОЦКП, компетентните органи и секторните компетентни органи за целите на настоящия регламент и за целите на съответното секторно законодателство, включително процедурите и подробните условия, свързани с делегирането на задачи.

3.  В съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 до 7 юни 2011 г. ЕОЦКП в сътрудничество с ЕБО и ЕОЗППО издава и актуализира насоки за прилагането на режима за признаване по член 4, параграф 3 от настоящия регламент.

▼M3

4.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на:

▼M1

а) информацията, която агенциите за кредитен рейтинг трябва да предоставят в заявлението за регистрация съгласно приложение II;

б) информацията, която агенциите за кредитен рейтинг трябва да предоставят при подаване на заявление за сертифициране и при оценяване на систематичното им значение за финансовата стабилност или цялост на финансовите пазари съгласно член 5;

в) представянето, включително структурата, формата, метода и периода на докладване, на информацията, която агенциите за кредитен рейтинг оповестяват в съответствие с член 11, параграф 2 и раздел Д, част II, точка 1 от приложение I;

г) оценяването на съответствието на методологиите за определяне на кредитен рейтинг с изискванията, предвидени в член 8, параграф 3;

▼M3

д) съдържанието и формата на периодично отчитаните данни за кредитните рейтинги, които ще бъдат изисквани от регистрираните и сертифицираните агенции за кредитен рейтинг за целите на текущия надзор, упражняван от ЕОЦКП.

▼M3

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 21 юни 2014 г.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4а.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на:

а) съдържанието и представянето на информацията, включително структура, формат, метод и график на отчитане, която агенциите за кредитен рейтинг оповестяват пред ЕОЦКП съгласно член 11а, параграф 1; както и

б) съдържанието и формата на периодично отчитаните данни за таксите, начислявани от агенциите за кредитен рейтинг, за целите на упражнявания от ЕОЦКП текущ надзор.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 21 юни 2014 г.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4б.  ЕОЦКП докладва относно възможността за създаване на една или повече съпоставки на кредитни рейтинги, предоставени в съответствие с член 11а, параграф 1, и предава доклада по този въпрос на Комисията до 21 юни 2015 г. Този доклад оценява по-специално:

а) възможността, цената и ползите от изготвянето на една или повече съпоставки;

б) начините една или повече съпоставки да бъдат изготвени, без да се даде погрешна представа за кредитните рейтинги в контекста на различните методологии;

в) евентуалните последици, които съпоставките биха могли да имат върху регулаторните технически стандарти, разработени до момента във връзка с член 21, параграф 4а, букви а) и б).

ЕОЦКП се консултира с ЕБО и ЕОЗППО по отношение на първа алинея, букви а) и б).

▼M3

5.  ЕОЦКП публикува ежегоден доклад за прилагането на настоящия регламент. Докладът съдържа по-специално оценка на прилагането на приложение I от страна на агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани съгласно настоящия регламент, и оценка на прилагането на механизма на признаване, посочен в член 4, параграф 3.

▼M1

6.  ЕОЦКП представя ежегодно на Европейския парламент, Съвета и Комисията доклад относно приетите надзорни мерки и санкциите, наложени от ЕОЦКП съгласно настоящия регламент, включително глоби и периодични имуществени санкции.

7.  ЕОЦКП си сътрудничи с ЕБО и ЕОЗППО при изпълнението на своите задачи и се консултира с тези органи, преди да издаде и актуализира насоките и да представи проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в параграфи 2, 3 и 4.

▼B

Член 22

Компетентни органи

1.  До 7 юни 2010 г. всяка държава-членка посочва компетентен орган за целите на настоящия регламент.

2.  Компетентните органи трябва да имат достатъчно персонал с подходяща професионална квалификация и опит, за да могат да прилагат настоящия регламент.

▼M1

Член 22а

▼M3

Проверка на спазването на методологическите изисквания

▼M1

1.  При упражняване на текущия надзор върху агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани съгласно настоящия регламент, ЕОЦКП редовно проверява спазването на член 8, параграф 3.

2.  Без да се засяга член 23, в рамките на проверката, посочена в параграф 1, ЕОЦКП също така:

а) проверява провеждането на бек-тестването от страна на агенциите за кредитен рейтинг;

б) анализира резултатите от бек-тестването; и

в) проверява дали в кредитните агенции съществуват процеси за отразяване на резултатите от бек-тестването в техните рейтингови методологии.

▼M1

Член 23

Ненамеса в съдържанието на рейтингите или методологиите

При изпълнението на задълженията си съгласно настоящия регламент ЕОЦКП, Комисията и органите на публична власт на държавите-членки не се намесват по отношение на съдържанието на кредитните рейтинги или методологиите.

Член 23а

Упражняване на правомощията, посочени в членове 23б—23г

Правомощията, предоставени на ЕОЦКП или на длъжностно лице, или на друго оправомощено от ЕОЦКП лице съгласно членове 23б—23г, не може да бъдат използвани, за да се изисква разкриването на информация или документи, които са предмет на правно призната привилегия.

Член 23б

Искане за информация

1.  ЕОЦКП може чрез обикновено искане или с решение да поиска от агенциите за кредитен рейтинг, от лицата, участващи в дейностите по определяне на кредитния рейтинг, от оценяваните лица и свързаните с тях трети лица, от трети лица, на които агенциите за кредитен рейтинг са възложили оперативни функции или дейности, и от лица, които по друг начин са тясно и до голяма степен свързани или имат отношение към агенции за кредитен рейтинг или дейности по определяне на кредитен рейтинг, да предоставят цялата информация, необходима на органа за изпълнение на задълженията му съгласно настоящия регламент.

2.  Когато изпраща обикновено искане за информацията съгласно параграф 1, ЕОЦКП:

а) се позовава на настоящия член като правно основание за искането;

б) посочва целта на искането;

в) уточнява каква информация се изисква;

г) определя срок за предоставяне на информацията;

д) информира лицето, от което се изисква информацията, че няма задължение за предоставянето ѝ, но че при отговор от негова страна предоставената информация не може да бъде неточна или подвеждаща;

е) посочва глобата, предвидена в член 36а във връзка с раздел II, точка 7 от приложение III, за неточни или подвеждащи отговори на поставените въпроси.

3.  Когато изисква предоставянето на информация съгласно параграф 1 с решение, ЕОЦКП:

а) се позовава на настоящия член като правно основание за искането;

б) посочва целта на искането;

в) уточнява каква информация се изисква;

г) определя срок за предоставяне на информацията;

д) посочва периодичните имуществени санкции, предвидени в член 36б, за предоставяне на непълна информация;

е) посочва глобата, предвидена в член 36а във връзка с раздел II, точка 7 от приложение III, за неточни или подвеждащи отговори на поставените въпроси; и

ж) посочва правото на обжалване на решението пред Апелативния съвет, както и правото решението да бъде обжалвано пред Съда на Европейския съюз в съответствие с членове 60 и 61 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

4.  Посочените в параграф 1 лица, техните представители или, в случай на юридически лица или на асоциации без правосубектност, лицата, упълномощени да ги представляват по закон или съгласно учредителните им актове, предоставят изискваната информация. Надлежно упълномощени адвокати могат да предоставят информацията от името на своите клиенти. Последните остават изцяло отговорни, ако предоставената информация е непълна, неточна или подвеждаща.

5.  ЕОЦКП незабавно изпраща копие от обикновеното искане или от решението до компетентните органи на държавата-членка, в която е установено или в която живее посоченото в параграф 1 лице, до което се отнася искането за информация.

Член 23в

Общи разследвания

1.  За да изпълни задълженията си съгласно настоящия регламент, ЕОЦКП може да извършва всички необходими разследвания по отношение на лицата, посочени в член 23б, параграф 1. За целта длъжностните лица и други оправомощени от ЕОЦКП лица имат правомощия:

а) да проверяват всички документи, данни, процедури и всякакви други материали, отнасящи се до изпълнението на техните задачи, независимо от носителя, на който се съхраняват;

б) да вземат или получават заверени копия или извлечения от такива документи, данни, процедури и други материали;

в) да призоват и да искат от всяко лице, посочено в член 23б, параграф 1, от неговия представител или неговите служители да дадат устно или писмено обяснение на факти или документи, свързани с предмета и целта на проверката, и да запишат отговорите;

г) да задават въпроси на всяко друго физическо или юридическо лице, което даде съгласие за това, с цел да съберат информация, свързана с предмета на разследването;

д) да искат съхранявана информация за телефонни разговори и пренос на данни.

2.  Длъжностните лица и други лица, оправомощени от ЕОЦКП за целите на разследванията, посочени в параграф 1, упражняват своите правомощия след представяне на писмено разрешение, в което се посочват предметът и целта на разследването. В разрешението се посочват и периодичните имуществени санкции, предвидени в член 36б, в случай че изискваните документи, данни, процедури или други материали или отговорите на въпросите, поставени на лицата, посочени в член 23б, параграф 1, не са представени или са непълни, и глобите, предвидени в член 36а във връзка с раздел II, точка 8 от приложение III, за неточни или подвеждащи отговори на въпросите, поставени на лицата, посочени в член 23б, параграф 1.

3.  Лицата, посочени в член 23б, параграф 1, допускат провеждането на разследванията, започнати въз основа на решение на ЕОЦКП. В решението се посочват предметът и целта на разследването, периодичните имуществени санкции, предвидени в член 36б, правните средства за защита, предвидени в Регламент (ЕС) № 1095/2010, както и правото на обжалване на решението пред Съда на Европейския съюз.

4.  В разумен срок преди започването на разследването ЕОЦКП информира компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия то ще се проведе, за предстоящото разследване и за самоличността на оправомощените лица. По искане на ЕОЦКП служителите на съответния компетентен орган подпомагат оправомощените лица при изпълнението на техните задължения. По искане на служителите на компетентния орган на съответната държава-членка те също могат да присъстват по време на разследването.

5.  Ако съгласно националната уредба относно искането за предоставяне на съхранявана информация за телефонни разговори или пренос на данни, посочено в параграф 1, буква д), е необходимо разрешение от съдебен орган, се подава искане за такова разрешение. Искане за такова разрешение може да се подаде и като предохранителна мярка.

6.  Когато се подава искане за разрешение по параграф 5, националният съдебен орган прави проверка на автентичността на решението на ЕОЦКП и на това, дали предвидените принудителни мерки не са произволни или прекомерни предвид предмета на разследването. При проверката на пропорционалността на принудителните мерки националният съдебен орган може да поиска от ЕОЦКП подробно обяснение, по-специално относно съображенията на ЕОЦКП, на които се основава предположението за нарушение на настоящия регламент, както и относно тежестта на предполагаемото нарушение и естеството на участието на лицето, по отношение на което се вземат принудителните мерки. Националният съдебен орган обаче не може нито да преценява необходимостта от провеждане на разследването, нито да изисква да му бъде предоставена информацията, съдържаща се в преписката на ЕОЦКП. Законосъобразността на решението на ЕОЦКП подлежи на преглед единствено от Съда на Европейския съюз по реда на процедурата, предвидена в Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 23г

Проверки на място

1.  С цел изпълнение на задълженията си съгласно настоящия регламент ЕОЦКП може да извършва всички необходими проверки на място в служебните помещения на юридическите лица, посочени в член 23б, параграф 1. Когато това е необходимо за целите на правилното извършване и ефикасността на проверките, ЕОЦКП може да извършва проверки на място без предварително предупреждение.

2.  Длъжностните лица и другите лица, оправомощени от ЕОЦКП да извършват проверки на място, могат да влизат в служебните помещения и площи на юридическите лица при наличие на решение за провеждане на разследване, прието от ЕОЦКП, и разполагат с всички правомощия, предвидени в член 23в, параграф 1. Те разполагат и с правомощието да запечатват всички служебни помещения, счетоводни книги или документи за срока и в степента, необходими за проверката.

3.  Длъжностните лица и другите лица, оправомощени от ЕОЦКП да извършват проверки на място, упражняват правомощията си, след като представят писмено разрешение, в което се посочват предметът, целта на проверката и предвидените в член 36б периодични имуществени санкции в случаите, когато съответните лица не допуснат извършването на проверката. В разумен срок преди извършване на проверката ЕОЦКП уведомява за проверката компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия ще се проведе тя.

4.  Лицата, посочени в член 23б, параграф 1, допускат извършването на проверки на място, разпоредено с решение на ЕОЦКП. В решението се посочват предметът и целта на проверката, както и датата, на която тя ще започне, и периодичните имуществени санкции, предвидени в член 36б, правните средства за защита, предвидени в Регламент (ЕС) № 1095/2010, както и правото на обжалване на решението пред Съда на Европейския съюз. ЕОЦКП взема тези решения, след като се консултира с компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия ще се проведе проверката.

5.  По искане на ЕОЦКП служителите, както и лицата, оправомощени или назначени от компетентния орган на държавата-членка, на чиято територия ще се проведе проверката, активно подпомагат длъжностните лица и другите лица, оправомощени от ЕОЦКП. За тази цел те разполагат с правомощията по параграф 2. По тяхно искане служители на компетентния орган на съответната държава-членка могат също да присъстват на проверките на място.

6.  ЕОЦКП може също така да изиска от компетентните органи да изпълнят от негово име конкретни задачи по разследване и проверки на място, както е предвидено в настоящия член и в член 23в, параграф 1. За целта компетентните органи разполагат със същите правомощия като ЕОЦКП, както е предвидено в настоящия член и в член 23в, параграф 1.

7.  Когато длъжностните лица и другите придружаващи лица, оправомощени от ЕОЦКП, установят, че дадено лице се противопоставя на проверка, разпоредена съгласно настоящия член, компетентният орган на съответната държава-членка им оказва необходимото съдействие, като иска при необходимост съдействие от полицията или от подобен правоохранителен орган, с което да им даде възможност да проведат проверката.

8.  Ако съгласно националната уредба за проверката на място, предвидена в параграф 1, или за съдействието, предвидено в параграф 7, е необходимо разрешение от съдебен орган, се подава искане за такова разрешение. Искане за такова разрешение може да се подаде и като предохранителна мярка.

9.  Когато се подава искане за разрешение съгласно параграф 8, националният съдебен орган прави проверка на автентичността на решението на ЕОЦКП и на това, дали предвидените принудителни мерки не са произволни или прекомерни предвид предмета на проверката. При проверката на пропорционалността на принудителните мерки националният съдебен орган може да поиска от ЕОЦКП подробно обяснение, по-специално относно съображенията на ЕОЦКП, на които се основава предположението за нарушение на настоящия регламент, както и относно тежестта на предполагаемото нарушение и естеството на участието на лицето, по отношение на което се вземат принудителните мерки. Националният съдебен орган обаче не може нито да оценява необходимостта от извършване на проверката, нито да изисква да му бъде предоставена информацията, съдържаща се в преписката на ЕОЦКП. Законосъобразността на решението на ЕОЦКП подлежи на преглед единствено от Съда на Европейския съюз по реда на процедурата, предвидена в Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 23д

Процедурни правила за предприемане на надзорни мерки и налагане на глоби

1.  Когато при изпълнение на задълженията си съгласно настоящия регламент ЕОЦКП установи, че има сериозни признаци за възможно наличие на факти, които могат да съставляват едно или повече от нарушенията, изброени в приложение III, ЕОЦКП назначава независим разследващ служител в рамките на ЕОЦКП, който да разследва случая. Разследващият служител не участва и не трябва да е участвал в прекия или непрекия надзор и в процеса на регистрация на съответната агенция за кредитен рейтинг и изпълнява функциите си независимо от Съвета на надзорниците на ЕОЦКП.

2.  Разследващият служител разследва предполагаемите нарушения, като взема предвид коментарите, представени от лицата, по отношение на които се провежда разследването, и представя на Съвета на надзорниците на ЕОЦКП пълната преписка с констатациите си.

С цел изпълнение на задълженията си разследващият служител може да упражнява правомощията да изисква информация в съответствие с член 23б и да провежда разследвания и проверки на място в съответствие с членове 23в и 23г. Когато упражнява тези правомощия, разследващият служител спазва член 23а.

При изпълнение на задълженията си разследващият служител има достъп до всички документи и до цялата информация, събрана от ЕОЦКП в хода на надзорната му дейност.

3.  След приключване на разследването и преди да представи на Съвета на надзорниците на ЕОЦКП преписката с констатациите, разследващият служител дава на лицата, по отношение на които се провежда разследването, възможност да бъдат изслушани по въпросите, свързани с предмета на разследването. Разследващият служител основава констатациите си само на онези факти, по които лицата, по отношение на които се провежда разследването, са имали възможност да изразят становище.

Правото на защита на засегнатите от разследването лица се зачита напълно в хода на разследванията по настоящия член.

4.  Когато представя на Съвета на надзорниците на ЕОЦКП преписката с констатациите си, разследващият служител уведомява за това лицата, по отношение на които се провежда разследването. Лицата, по отношение на които се провежда разследването, имат право на достъп до преписката при зачитане на законния интерес на други лица от запазване на търговските им тайни. Правото на достъп до преписката не включва достъп до поверителна информация, засягаща трети лица.

5.  Въз основа на преписката, съдържаща констатациите на разследващия служител, и — когато има искане на засегнатите лица за това — след като изслуша лицата, по отношение на които се провежда разследването в съответствие с членове 25 и 36в, Съветът на надзорниците на ЕОЦКП решава дали лицата, по отношение на които се провежда разследването, са извършили едно или повече от нарушенията, изброени в приложение III, и съответно предприема надзорни мерки в съответствие с член 24 и налага глоба в съответствие с член 36а.

6.  Разследващият служител не участва в обсъжданията на Съвета на надзорниците на ЕОЦКП, нито се намесва по друг начин в процеса на вземане на решение от страна на Съвета на надзорниците на ЕОЦКП.

7.  Комисията приема допълнителни процедурни правила за упражняването на правомощията по налагане на глоби или периодични имуществени санкции, включително разпоредби относно правото на защита, сроковете и събирането на глобите или периодичните имуществени санкции, и приема подробни правила относно давностните срокове за налагането и изпълнението на санкциите.

Правилата, посочени в първа алинея, се приемат чрез делегирани актове в съответствие с член 38а и при условията на членове 38б и 38в.

8.  ЕОЦКП се обръща към компетентните национални органи с цел започване на наказателно преследване, когато при изпълнение на своите задължения по настоящия регламент установи, че има сериозни признаци за възможно наличие на факти, които могат да съставляват престъпления. Освен това ЕОЦКП се въздържа от налагането на глоби или периодични имуществени санкции в случаи, при които предходна оправдателна или осъдителна присъда, основана на същите или на по същество еднакви факти, вече е влязла в сила в резултат от наказателно производство съгласно националното право.

Член 24

Надзорни мерки на ЕОЦКП

1.  Когато в съответствие с член 23д, параграф 5 Съветът на надзорниците на ЕОЦКП установи, че агенция за кредитен рейтинг е извършила някое от нарушенията, изброени в приложение III, той взема едно или повече от следните решения:

а) прекратяване на регистрацията на агенцията за кредитен рейтинг;

б) временна забрана за агенцията за кредитен рейтинг да присъжда кредитни рейтинги, валидни в целия Съюз, докато нарушението не бъде прекратено;

в) прекратяване на използването за регулаторни цели на кредитните рейтинги, присъдени от съответната агенция за кредитен рейтинг и валидни в целия Съюз, докато нарушението не бъде прекратено;

г) искане към агенцията за кредитен рейтинг да прекрати нарушението;

д) публикуване на известия.

2.  Когато взема решенията, посочени в параграф 1, Съветът на надзорниците на ЕОЦКП отчита естеството и тежестта на нарушението, като отчита следните критерии:

а) продължителността и честотата на нарушението;

б) дали нарушението е разкрило сериозни или системни слабости в процедурите на предприятието или в системите за управление или вътрешния контрол;

в) дали нарушението е спомогнало, предизвикало или по друг начин е довело до финансово престъпление;

г) дали нарушението е извършено при условията на умисъл или на небрежност.

3.  Преди да вземе решенията, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), Съветът на надзорниците на ЕОЦКП информира за тях ЕБО и ЕОЗППО.

4.  Кредитните рейтинги могат да продължат да се използват за регулаторни цели след приемането на решенията по параграф 1, букви а) и в), през период, който не надвишава:

а) десет работни дни от датата на обявяване на решението на ЕОЦКП по параграф 5, ако има кредитни рейтинги на същия финансов инструмент или лице, присъдени от други агенции за кредитен рейтинг, регистрирани съгласно настоящия регламент; или

б) три месеца от датата на обявяване на решението на ЕОЦКП по параграф 5, ако няма кредитни рейтинги на същия финансов инструмент или лице, присъдени от други агенции за кредитен рейтинг, регистрирани съгласно настоящия регламент.

Съветът на надзорниците на ЕОЦКП може да удължи, включително по искане на ЕБО или ЕОЗППО, периода по първа алинея, буква б) с три месеца при изключителни обстоятелства, свързани с възможна дезорганизация на пазара или финансова нестабилност.

5.  Съветът на надзорниците на ЕОЦКП без неоправдано забавяне уведомява съответната агенция за кредитен рейтинг за всяко решение, прието съгласно параграф 1, и изпраща всяко такова решение на компетентните органи и секторните компетентни органи, Комисията, ЕБО и ЕОЗППО. Той обявява това решение на електронната си страница си в срок от 10 работни дни от датата на приемането му.

Когато обявява решението си по реда на първа алинея, Съветът на надзорниците на ЕОЦКП посочва и правото на съответната агенция за кредитен рейтинг да обжалва решението, както и, когато е приложимо, факта на подаването на такава жалба, като посочва, че жалбата не спира изпълнението на решението, както и че Апелативният съвет може да спре изпълнението на обжалваното решение в съответствие с член 60, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 25

Изслушване на засегнатите лица

1.  Преди да вземе решение съгласно член 24, параграф 1, Съветът на надзорниците на ЕОЦКП дава на лицата, по отношение на които е започнато производство, възможността да бъдат изслушани във връзка с констатациите на ЕОЦКП. Съветът на надзорниците на ЕОЦКП основава своите решения само на констатации, по които лицата, по отношение на които е започнато производство, са имали възможност да изразят становище.

Първа алинея не се прилага, ако са необходими спешни действия с цел да се предотврати съществена и неизбежна вреда на финансовата система. В такъв случай Съветът на надзорниците на ЕОЦКП може да приеме временно решение и дава възможност на засегнатите лица да бъдат изслушани възможно най-бързо след приемане на решението.

2.  Правото на защита на лицата, по отношение на които е започнато производство, се зачита напълно в рамките на производството. Те имат правото на достъп до преписката на ЕОЦКП при зачитане на законния интерес на други лица от запазване на търговските им тайни. Правото на достъп до преписката не включва достъп до поверителна информация.

▼M3

Член 25а

Секторни компетентни органи, отговорни за надзора и прилагането на член 4, параграф 1, и членове 5а, ►M5  ————— ◄ 8в и 8г

Секторните компетентни органи отговарят за надзора и прилагането на член 4, параграф 1, и членове 5а, ►M5  ————— ◄ 8в и 8г, в съответствие с приложимото секторно законодателство.

▼M1ГЛАВА III

Сътрудничество между еоцкп, компетентните органи и секторните компетентни органи

Член 26

Задължение за сътрудничество

ЕОЦКП, ЕБО, ЕОЗППО, компетентните органи и секторните компетентни органи си сътрудничат, когато е необходимо за целите на настоящия регламент и на съответното секторно законодателство.

Член 27

Обмен на информация

1.  ЕОЦКП, компетентните органи и секторните компетентни органи без неоправдано забавяне си предоставят информацията, необходима за изпълнението на задълженията им съгласно настоящия регламент и съгласно съответното секторно законодателство.

2.  ЕОЦКП може да предоставя на централните банки, Европейската система на централните банки и Европейската централна банка в качеството им на парични институции, на Европейския съвет за системен риск и по целесъобразност, на други органи на публичната власт, които отговарят за надзора над платежните системи и системите за сетълмент, поверителна информация, предназначена за изпълнението на задачите им. По същия начин тези органи или институции не могат да бъдат възпрепятствани при предоставянето на ЕОЦКП на информацията, необходима на ЕОЦКП за изпълнението на задълженията му съгласно настоящия регламент.

▼M1 —————

▼M1

Член 30

Делегиране на задачи от ЕОЦКП на компетентните органи

1.  Когато това е необходимо за правилното изпълнение на надзорните задачи, ЕОЦКП може да делегира конкретни надзорни задачи на компетентните органи на държава-членка в съответствие с насоките, издадени от ЕОЦКП съгласно член 21, параграф 2. Тези надзорни задачи могат по-специално да включват правомощията да се изисква информация в съответствие с член 23б и да се провеждат разследвания и проверки на място в съответствие с член 23г, параграф 6.

2.  Преди да делегира някоя задача, ЕОЦКП се консултира със съответния компетентен орган. Тези консултации са свързани със:

а) обхвата на задачата, която ще се делегира;

б) срока за изпълнение на задачата, която ще се делегира; и

в) предоставянето на необходимата информация от ЕОЦКП и на него.

3.  В съответствие с регламента за таксите, който се приема от Комисията в съответствие с член 19, параграф 2, ЕОЦКП възстановява на компетентния орган направените във връзка с изпълнението на делегираните задачи разходи.

4.  ЕОЦКП прави преглед на делегирането, посочено в параграф 1, през подходящи интервали от време. Делегирането може да бъде оттеглено по всяко време.

Делегирането на задачи не засяга отговорността на ЕОЦКП и не ограничава способността на органа да провежда и наблюдава делегираната дейност. Не се делегират надзорни отговорности по настоящия регламент, включително във връзка с решения за регистрация, окончателни оценки и последващи решения, свързани с нарушения.

Член 31

Уведомления и искания за спиране от компетентните органи

1.  Ако компетентен орган на дадена държава-членка е убеден, че на територията на неговата или на друга държава-членка се извършват или са били извършвани действия в нарушение на настоящия регламент, той съобщава този факт на ЕОЦКП, като предоставя възможно най-конкретни данни. Ако компетентният орган на държавата-членка счита това за целесъобразно за целите на разследването, той може също да предложи на ЕОЦКП да разгледа необходимостта от използване на правомощията по членове 23б и 23в по отношение на агенцията за кредитен рейтинг, която участва в тези действия.

ЕОЦКП предприема подходящи действия. Той съобщава на компетентния орган, който го е уведомил, резултатите от своите действия и, доколкото е възможно, го уведомява за настъпили междувременно съществени промени.

2.  Без да се засяга задължението за уведомяване по параграф 1, ако компетентният орган на държава-членка, който извършва уведомяването, смята, че регистрирана агенция за кредитен рейтинг, чиито кредитни рейтинги се използват на територията на тази държава-членка, нарушава задълженията по настоящия регламент и нарушенията са достатъчно тежки и трайни, за да се отразят съществено на защитата на инвеститорите или на стабилността на финансовата система в тази държава-членка, компетентният орган, който извършва уведомяването, може да поиска ЕОЦКП да прекрати използването за регулаторни цели на кредитните рейтинги на съответната агенция за кредитен рейтинг от посочените в член 4, параграф 1 финансови институции и други субекти. Компетентният орган, който извършва уведомяването, надлежно мотивира своето искане пред ЕОЦКП.

Ако ЕОЦКП прецени, че искането е неоснователно, той уведомява писмено компетентния орган, който го е отправил, като се мотивира. Ако ЕОЦКП прецени, че искането е основателно, той предприема подходящи мерки за уреждане на въпроса.

Член 32

Професионална тайна

1.  Задължението за запазване на професионална тайна се прилага по отношение на ЕОЦКП, компетентните органи и всички лица, които работят или са работили за ЕОЦКП, за компетентните органи или за всяко друго лице, на което ЕОЦКП е делегирал задачи, включително одитори и експерти, с които ЕОЦКП е сключил договор. Информацията, представляваща професионална тайна, не може да се разкрива на друго лице или орган, освен ако това разкриване е необходимо във връзка със съдебни производства.

2.  Цялата информация, която съгласно настоящия регламент се получава или обменя между ЕОЦКП, компетентните органи, секторните компетентни органи и други органи и субекти, посочени в член 27, параграф 2, се счита за поверителна, освен когато ЕОЦКП или съответният компетентен орган, или друг орган или субект посочат в момента на предоставянето ѝ, че тази информация може да бъде разкрита, или когато това разкриване е необходимо във връзка със съдебни производства.

▼M1 —————

▼BГЛАВА IV

Сътрудничество с трети държави

▼M1

Член 34

Споразумение за обмен на информация

ЕОЦКП може да сключи споразумения за сътрудничество, предвиждащи обмен на информация с надзорните органи на трети държави, само ако по отношение на разкриваната информация съществуват гаранции за запазване на професионална тайна, които са най-малко еквивалентни на гаранциите, предвидени в член 32.

Този обмен на информация има за цел изпълнение на задачите на тези надзорни органи.

По отношение на предоставянето на лични данни на трети държави, ЕОЦКП прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни ( 15 ).

Член 35

Разкриване на информация от страна на трети държави

ЕОЦКП може да разкрива информация, получена от надзорните органи на трети държави, само ако ЕОЦКП или надзорните органи са получили изричното съгласие на надзорния орган, който е предоставил информацията и, когато е приложимо, само ако информацията се разкрива единствено за целите, за които този надзорен орган е дал съгласие, или когато такова разкриване е необходимо във връзка със съдебни производства.

▼M3ДЯЛ IIIА

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АГЕНЦИИТЕ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

Член 35а

Гражданска отговорност

1.  Когато агенцията за кредитен рейтинг е извършила умишлено или поради груба небрежност някое от изброените в приложение III нарушения, оказващи въздействие върху кредитен рейтинг, инвеститорът или емитентът могат да предявят иск за обезщетение срещу съответната агенция за кредитен рейтинг за вреди, причинени им поради това нарушение.

Инвеститорът може да предяви иск за обезщетение съгласно настоящия член, когато установи, че основателно е разчитал, в съответствие с член 5а, параграф 1 или по друг начин с дължимата грижа, на кредитен рейтинг за решение с цел да инвестира, да задържи или да продаде даден финансов инструмент, обхванат от този кредитен рейтинг.

Емитент може да предяви иск за обезщетение съгласно настоящия член, когато установи, че той или неговите финансови инструменти са обхванати от кредитния рейтинг и че нарушението не произтича от подвеждаща и неточна информация, предоставена от емитента на агенцията за кредитен рейтинг, пряко или посредством публично достъпна информация.

2.  Отговорност на инвеститора или на емитента е да представи точна и подробна информация, сочеща, че агенцията за кредитен рейтинг е извършила нарушение на настоящия регламент и че това нарушение е оказало въздействие върху присъдения кредитен рейтинг.

Какво представлява точна и подробна информация се оценява от компетентния национален съд, като се отчита фактът, че инвеститорът или емитентът може да не са имали достъп до информация, която е чисто от сферата на агенцията за кредитен рейтинг.

3.  Посочената в параграф 1 гражданска отговорност на агенциите за кредитен рейтинг е ограничена предварително единствено когато това ограничение е:

а) разумно и пропорционално; и

б) допустимо съгласно приложимото национално право,, в съответствие с параграф 4.

Когато ограничението на гражданската отговорност не е съобразено с условията, посочени в първата алинея, то няма правно действие.

4.  Термините „вреди“, „умисъл“, „груба небрежност“, „основателно е разчитал“, „дължима грижа“, „въздействие“, „разумно“ и „пропорционално“, които са посочени в настоящия член, но нямат определения в него, се тълкуват и прилагат в съответствие с приложимото национално право, както е определено от съответните правила на международното частно право. Въпроси относно гражданската отговорност на дадена агенция за кредитен рейтинг, които не са обхванати от настоящия регламент, се решават с помощта на приложимото национално право, както е определено от съответните правила на международното частно право. Компетентният съд, който решава относно иска за гражданска отговорност, внесен от даден инвеститор или емитент, се определя от съответните правила на международното частно право.

5.  Настоящият член не изключва допълнителни искове, свързани с гражданска отговорност, в съответствие с националното право.

6.  Правото на обезщетение, уредено в този член, не възпрепятства ЕОЦКП от пълно изпълняване на правомощията му, предвидени в член 36а.

▼BДЯЛ IV

САНКЦИИ, ПРОЦЕДУРА НА КОМИТЕТ, ДОКЛАДИ И ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИГЛАВА I

▼M1

Санкции, глоби, периодични имуществени санкции, процедура на комитет, делегирани правомощия и доклади

▼B

Член 36

Санкции

▼M1

Държавите-членки установяват система от санкции за нарушения на член 4, параграф 1 и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Държавите-членки гарантират, че секторният компетентен орган оповестява публично информация за всяка санкция, която е била наложена за нарушаване на разпоредбите на член 4, параграф 1, освен ако такова оповестяване би застрашило сериозно финансовите пазари или би причинило несъразмерно голяма вреда на засегнатите лица.

▼B

До 7 декември 2010 г. държавите-членки съобщават на Комисията правилата, посочени в първа алинея. Те незабавно уведомяват Комисията за всички последващи изменения, които ги засягат.

▼M1

Член 36а

Глоби

1.  Когато в съответствие с член 23д, параграф 5 Съветът на надзорниците на ЕОЦКП установи, че агенция за кредитен рейтинг е извършила, при условията на умисъл или небрежност, някое от нарушенията, изброени в приложение III, той приема решение за налагане на глоба в съответствие с параграф 2.

Нарушение от страна на агенция за кредитен рейтинг се счита се извършено при условията на умисъл, ако ЕОЦКП е открила обективни елементи, от които личи, че агенцията за кредитен рейтинг или висшето ѝ ръководство са действали съзнателно с цел извършване на нарушение.

2.  Основният размер на глобите, посочени в параграф 1, е в следните граници:

▼M3

а) за нарушения по точки 1–5, 11–15, 19, 20, 23, 26а–26г, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50, 51 и 55–62 от приложение III, раздел I, глобите са в размер на най-малко 500 000 EUR, но не повече от 750 000 EUR;

б) за нарушения по точки 6, 7, 8, 16, 17, 18, 21, 22, 22а, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 37–40, 42, 42а, 42б, 45–49а, 52, 53 и 54 от приложение III, раздел I, глобите са в размер на най-малко 300 000 EUR, но не повече от 450 000 EUR;

▼M1

в) за нарушения по точки 9, 10, 26, 36, 44 и 53 от раздел I на приложение III глобите са в размер на най-малко 100 000 EUR, но не повече от 200 000 EUR;

▼M3

г) за нарушения по точки 1, 6, 7, 8 и 9 от приложение III, раздел II, глобите са в размер на най-малко 50 000 EUR, но не повече от 150 000 EUR;

д) за нарушения по точки 2, 3а–5 от приложение III, раздел II, глобите са в размер на най-малко 25 000 EUR, но не повече от 75 000 EUR;

▼M1

е) за нарушения по точка 3 от раздел II на приложение III глобите са в размер на най-малко 10 000 EUR, но не повече от 50 000 EUR;

ж) за нарушения по точки 1—3 и 11 от раздел III на приложение III глобите са в размер на най-малко 150 000 EUR, но не повече от 300 000 EUR;

▼M3

з) за нарушения по точка 20а от приложение III, раздел I, точки 4–4в, 6, 8 и 10 от приложение III, раздел III, глобите са в размер на най-малко 90 000 EUR, но не повече от 200 000 EUR;

▼M1

и) за нарушения по точки 5, 7 и 9 от раздел III на приложение III глобите са в размер на най-малко 40 000 EUR, но не повече от 100 000 EUR.

За да реши дали основният размер на глобите следва да определен по-близо до долната или горната граница, или до средната стойност на сумите, предвидени в първа алинея, ЕОЦКП взема предвид годишния оборот за предходната стопанска година на съответната агенция за кредитен рейтинг. Основният размер е в долната граница за агенции за кредитен рейтинг, чийто годишен оборот е под 10 милиона евро, по средата — за агенции за кредитен рейтинг, чийто годишен оборот е между 10 и 50 милиона евро, и в горната граница — за агенции за кредитен рейтинг, чийто годишен оборот надвишава 50 милиона евро.

3.  При необходимост основният размер на глобите, определен в посочените в параграф 2 граници, се адаптира чрез отчитане на утежняващи или смекчаващи обстоятелства в съответствие със съответните коефициенти, предвидени в приложение IV.

Съответният утежняващ коефициент се прилага поотделно към основния размер на глобата. Ако е приложим повече от един утежняващ коефициент, разликата между основния размер и размера, получен след прилагането на всеки отделен утежняващ коефициент, се добавя към основния размер.

Съответният смекчаващ коефициент се прилага поотделно към основния размер на глобата. Ако е приложим повече от един смекчаващ коефициент, разликата между основния размер и размера, получен след прилагането на всеки отделен смекчаващ коефициент, се изважда от основния размер.

4.  Независимо от параграфи 2 и 3 глобата не надвишава 20 % от годишния оборот на съответната агенция за кредитен рейтинг за предходната стопанска година, а ако агенцията за кредитен рейтинг пряко или непряко е получила финансова полза от нарушението, глобата е равна най-малко на размера на финансовата полза.

В случай че действие или бездействие на дадена агенция за кредитен рейтинг съставлява повече от едно от нарушенията, изброени в приложение III, се налага само по-голямата глоба, изчислена в съответствие с параграфи 2 и 3 и свързана с едно от тези нарушения.

Член 36б

Периодични имуществени санкции

1.  Съветът на надзорниците на ЕОЦКП с решение налага периодична имуществена санкция, за да принуди:

а) агенция за кредитен рейтинг да прекрати нарушението в съответствие с решение, взето съгласно член 24, параграф 1, буква г);

б) лице, посочено в член 23б, параграф 1, да предостави пълната информация, която е била изискана с решение съгласно член 23б;

в) лице, посочено в член 23б, параграф 1, да допусне провеждането на разследване, и по-специално да предостави пълна документация, данни, процедури или други изисквани материали и да допълни и коригира друга информация, предоставена в хода на разследването, започнато с решение, взето съгласно член 23в;

г) лице, посочено в член 23б, параграф 1, да допусне извършването на проверка на място, разпоредена с решение, взето съгласно член 23г.

2.  Периодичните имуществени санкции трябва да са ефективни и пропорционални. Периодичната имуществена санкция се налага за всеки ден, докато кредитната агенция или съответното лице започне да спазва съответното решение, посочено в параграф 1.

3.  Независимо от параграф 2 размерът на периодичната имуществена санкция е 3 % от средния дневен оборот през предходната стопанска година или, по отношение на физически лица — 2 % от средния дневен доход през предходната календарна година. Той се изчислява от датата, посочена в решението за налагане на периодична имуществена санкция.

4.  Периодична имуществена санкция може да бъде наложена за не повече от шест месеца след уведомяването за взетото от ЕОЦКП решение.

Член 36в

Изслушване на лицата, по отношение на които е започнато производство

1.  Преди да вземе решение за налагане на глоба и/или периодична имуществена санкция съгласно член 36а или член 36б, параграф 1, букви а)—г), Съветът на надзорниците на ЕОЦКП предоставя на лицата, по отношение на които е започнато производство, възможността да бъдат изслушани във връзка с констатациите на ЕОЦКП. Съветът на надзорниците на ЕОЦКП основава своите решения само на констатации, по които лицата, по отношение на които е започнато производство, са имали възможност да изразят становище.

2.  Правото на защита на лицата, по отношение на които е започнато производство, се зачита напълно в рамките на производството. Те имат правото на достъп до преписката на ЕОЦКП при зачитане на законния интерес на други лица от запазване на търговските им тайни. Правото на достъп до преписката не включва достъп до поверителна информация или вътрешни подготвителни документи на ЕОЦКП.

Член 36г

Оповестяване, характер, изпълнение и разпределение на глоби и периодични имуществени санкции

1.  ЕОЦКП оповестява публично информация за всяка глоба и периодична имуществена санкция, наложени съгласно членове 36а и 36б, освен ако такова оповестяване би застрашило сериозно финансовите пазари или би причинило несъразмерно голяма вреда на засегнатите лица.

2.  Глобите или периодичните имуществени санкции, наложени съгласно членове 36а и 36б, са с административен характер.

3.  Глобите и периодичните имуществени санкции, наложени съгласно членове 36а и 36б, могат да се изпълняват принудително.

Принудителното изпълнение се урежда от разпоредбите на гражданскопроцесуалните норми, които са в сила в държавата-членка, на чиято територия се осъществява. Изпълнителното основание се прилага към решението, без да са необходими допълнителни формалности освен проверка за автентичност на решението от страна на органа, който правителството на всяка държава-членка е определило за тази цел и за който е уведомило ЕОЦКП и Съда на Европейския съюз.

След изпълнението на тези формалности по молба на заинтересованата страна последната може да пристъпи към принудително изпълнение в съответствие с националното законодателство, като сезира пряко компетентния орган.

Принудителното изпълнение може да бъде спряно само с решение на Съда на Европейския съюз. Независимо от това контролът по жалби относно правомерността на принудителното изпълнение е от компетентността на съдилищата на съответната държава-членка.

4.  Сумите на глобите и периодичните имуществени санкции се внасят в приход на общия бюджет на Европейския съюз.

Член 36д

Обжалване пред Съда на Европейския съюз

Съдът на Европейския съюз разполага с неограничени контролни правомощия по отношение на решения, с които ЕОЦКП е наложил глоба или периодична имуществена санкция. Той може да отмени, намали или увеличи размера на наложената глоба или периодична имуществена санкция.

▼M1

Член 37

Изменения на приложенията

За да отчете тенденциите, включително международните тенденции на финансовите пазари, по-специално във връзка с нови финансови инструменти, Комисията може да приема, посредством делегирани актове в съответствие с член 38а и при условията по членове 38б и 38в, мерки за изменение на приложенията, освен на приложение III.

▼B

Член 38

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Европейския комитет по ценни книжа, създаден с Решение 2001/528/ЕО на Комисията ( 16 ).

▼M1 —————

▼B

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

▼M1

Член 38а

Упражняване на делегирането

1.  Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 5, параграф 6, трета аления, член 19, параграф 2, член 23д, параграф 7 и член 37 се предоставят на Комисията за срок от четири години, считано от 1 юни 2011. Комисията изготвя доклад относно делегираните правомощия най-късно шест месеца преди изтичането на четиригодишния срок. Делегирането на правомощията се подновява автоматично за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не го оттегли в съответствие с член 38б.

2.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за това.

3.  Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, предвидени в членове 38б и 38в.

Член 38б

Оттегляне на делегирането

1.  Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 6, трета алинея, член 19, параграф 2, член 23д, параграф 7 и член 37 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.

2.  Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на решение дали да оттегли делегирането на правомощия, полага усилия да информира другата институция и Комисията в рамките на разумен срок преди вземането на окончателното решение, като посочва делегираните правомощия, които може да бъдат оттеглени.

3.  С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочено в същото решение. Решението влиза в сила незабавно или на посочена в него по-късна дата. Решението не засяга действието на делегираните актове, които вече са в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 38в

Възражения срещу делегираните актове

1.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в срок от три месеца от датата на нотификацията.

По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с три месеца.

2.  Ако при изтичането на срока, посочен в параграф 1, нито Европейският парламент, нито Съветът са възразили срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата.

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако и Европейският парламент, и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не правят възражения.

3.  Ако в рамките на срока, посочен в параграф 1, Европейският парламент или Съветът възрази срещу делегиран акт, той не влиза в сила. В съответствие с член 296 от Договора за функционирането на Европейския съюз институцията, която възразява срещу делегирания акт, посочва причините за това.

▼B

Член 39

Доклади

▼M3 —————

▼M1 —————

▼M3 —————

▼M3

4.  Комисията, след техническа консултация с ЕОЦКП, прави преглед на ситуацията на пазара на кредитни рейтинги за ►M5  секюритизиращи инструменти ◄ , по-специално пазара на кредитни рейтинги за пресекюритизации. До 1 юли 2016 г., след този преглед, Комисията внася доклад в Европейския парламент и в Съвета, придружен, по целесъобразност, от законодателно предложение, оценяващ по-специално:

а) наличието на достатъчно голям избор, така че да са изпълнени изискванията по членове 6б и 8в;

б) дали е целесъобразно да се съкрати или удължи максималната продължителност на договорните отношения, посочена в член 6б, параграф 1, както и посоченият в член 6б, параграф 3 минимален срок, преди агенциите за кредитен рейтинг да могат да сключват отново договор с даден емитент или свързана трета страна за присъждането на кредитни рейтинги относно пресекюритизации;

в) дали е целесъобразно да се измени освобождаването по член 6б, параграф 2, втора алинея.

5.  До 1 януари 2016 г. Комисията, след техническа консултация с ЕОЦКП, прави преглед на състоянието на пазара на кредитни рейтинги. След този преглед Комисията внася доклад в Европейския парламент и в Съвета, придружен, по целесъобразност, от законодателно предложение, оценяващ по-специално:

а) дали е необходимо включването в обхвата на задълженията, посочени в член 8б и на други финансови кредитни продукти;

б) дали изискванията, посочени в членове 6, 6а и 7 са смекчили в достатъчна степен конфликтите на интереси;

в) дали в обхвата на ротационния механизма, посочен в член 6б следва да се включат и други класове активи и дали е целесъобразно да се използват различни срокове за отделните класове активи;

г) целесъобразността на действащите и алтернативните модели за възнаграждения;

д) дали е необходимо прилагане на други мерки за стимулиране на конкуренцията на пазара на кредитни рейтинги;

е) целесъобразността на допълнителни инициативи за насърчаване на конкуренцията на пазара на кредитни рейтинги в контекста на развитието на структурата на сектора;

ж) дали е необходимо предлагане на мерки срещу предоверяването на кредитни рейтинги при договорите;

з) степента на пазарна концентрация, рисковете, произтичащи от висока концентрация, и въздействието върху цялостната стабилност на финансовия сектор.

6.  Най-малко веднъж годишно Комисията информира Европейския парламент и Съвета за нови решения за еквивалентност, посочени в член 5, параграф 6, които са приети през отчетния период.

▼M3

Член 39а

Персонал и ресурси на ЕОЦКП

До 21 юни 2014 г. ЕОЦКП прави оценка на своите потребности от персонал и ресурси, които възникват от поемането на неговите правомощия и задължения по настоящия регламент, и представя доклад пред Европейския парламент, Съвета и Комисията.

▼M3

Член 39б

Задължения за отчитане

1.  До 31 декември 2015 г. Комисията внася доклад до Европейския парламент и до Съвета относно:

а) стъпките, предприети с цел премахване на позоваванията на кредитните рейтинги, които водят или могат да доведат до единствено или механично доверяване на тях; както и

б) алтернативните инструменти, които дават възможност на инвеститорите да направят своя собствена оценка на кредитния риск на емитентите и на финансовите инструменти,

с цел премахване на всяко позоваване на кредитни рейтинги за регулаторни цели в правото на Съюза до 1 януари 2020 г., при условие че са идентифицирани и приложени подходящи алтернативи. ЕОЦКП предоставя техническа консултация на Комисията в рамките на настоящия параграф.

2.  Вземайки предвид положението на пазара, Комисията, до 31 декември 2014 г., представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно целесъобразността на създаването на европейска оценка за кредитоспособността за държавния дълг.

Вземайки предвид констатациите в доклада, посочен в първата алинея, и положението на пазара, Комисията до 31 декември 2016 г. внася доклад до Европейския парламент и до Съвета относно целесъобразността и осъществимостта на създаването на Европейска агенция за кредитен рейтинг, посветена на оценката на кредитоспособността на държавния дълг на държавите-членки, и/или Европейска фондация за кредитен рейтинг за всички останали кредитни рейтинги.

3.  До 31 декември 2013 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно осъществимостта на мрежа от по-малки агенции за кредитен рейтинг, за да се увеличи конкуренцията на пазара. Този доклад извършва оценка на финансовата и нефинансовата подкрепа за създаване на такава мрежа, като се отчитат потенциалните конфликти на интереси, произтичащи от подобно публично финансиране. В светлината на констатациите на този доклад и вследствие на техническа консултация с ЕОЦКП, Комисията може да направи повторна оценка и да предложи изменение на член 8г.

▼BГЛАВА II

Преходни и заключителни разпоредби

Член 40

Преходни разпоредби

Агенциите за кредитен рейтинг, осъществяващи дейност в Общността преди 7 юни 2010 г. („съществуващи агенции за кредитен рейтинг“), които имат намерение да подадат заявление за регистрация съгласно настоящия регламент, приемат всички необходими мерки за спазване на неговите разпоредби до 7 септември 2010 г.

Агенциите за кредитен рейтинг подават заявление за регистрация не по-рано от 7 юни 2010 г. Съществуващите агенции за кредитен рейтинг подават заявление за регистрация до 7 септември 2010 г.

▼M1

Съществуващите агенции за кредитен рейтинг могат да продължат да присъждат кредитни рейтинги, които могат да се използват за регулаторни цели от финансовите институции и останалите субекти, посочени в член 4, параграф 1, освен ако им бъде отказана регистрация. При отказ на регистрация се прилагат разпоредбите на член 24, параграфи 4 и 5.

▼M1

Член 40а

Преходни мерки, свързани с ЕОЦКП

1.  На 1 юли 2011 г. се прекратяват всички правомощия и задължения, свързани с дейността по надзора и правоприлагането в областта на агенциите за кредитен рейтинг, които са възложени на компетентните органи — независимо дали действат като компетентни органи на държавата-членка по произход или не — и на колегии, когато има създадени такива.

Заявление за регистрация, получено от компетентните органи на държавата-членка по произход или от съответната колегия до 7 септември 2010 г., обаче не се предава на ЕОЦКП, а решението за регистрация или за отказ на регистрация се взема от тези органи и съответната колегия.

2.  Без да се засяга параграф 1, втора алинея, всякакви преписки и работни документи, свързани с дейността по надзора и правоприлагането в областта на агенциите за кредитен рейтинг, включително текущите прегледи и действия по правоприлагане, или заверени копия от тях, се предават на ЕОЦКП на посочената в параграф 1 дата.

3.  Компетентните органи и колегиите, посочени в параграф 1, осигуряват предаването на ЕОЦКП на всички налични материали и работни документи или на заверени копия от тях възможно най-бързо и във всеки случай най-късно до 1 юли 2011 г. Тези компетентни органи и колегии също така предоставят на ЕОЦКП необходимото съдействие и съвети, за да улеснят ефективното и ефикасно прехвърляне и продължаване на дейността по надзора и правоприлагането в областта на агенциите за кредитен рейтинг.

4.  ЕОЦКП е законен правоприемник на посочените в параграф 1 компетентни органи и колегии по всякакви административни или съдебни производства, произтичащи от дейността по надзора и правоприлагането, осъществявана от тези компетентни органи и колегии във връзка с въпроси, които попадат в приложното поле на настоящия регламент.

5.  Всяка регистрация на агенция за кредитен рейтинг, извършена в съответствие с дял III, глава I от страна на компетентен орган, посочен в параграф 1 от настоящия член, остава валидна след прехвърлянето на правомощията към ЕОЦКП.

6.  До 1 юли 2014 г. и в рамките на текущия надзор, който упражнява, ЕОЦКП извършва най-малко една проверка на всички агенции за кредитен рейтинг, по отношение на които притежава надзорни правомощия.

▼B

Член 41

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от датата на влизането му в сила. Въпреки това

 член 4, параграф 1 се прилага от 7 декември 2010 г., и

 член 4, параграф 3, букви е), ж) и з) се прилага от 7 юни 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

НЕЗАВИСИМОСТ И ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Раздел А

Организационни изисквания

1.

Агенциите за кредитен рейтинг имат управителен или надзорен орган. Тяхното висше ръководство гарантира:

а) независимостта на дейностите по определяне на кредитен рейтинг, включително от всякакво политическо и икономическо влияние или натиск;

б) правилното откриване, управление и оповестяване на конфликтите на интереси;

в) спазването от страна на агенциите за кредитен рейтинг на останалите изисквания на настоящия регламент.

2.

Агенциите за кредитен рейтинг са организирани по начин, който гарантира, че техните стопански интереси не засягат независимостта и точността на дейностите по определяне на кредитен рейтинг.

Висшето ръководство на агенциите за кредитен рейтинг е с добра репутация и достатъчни квалификация и опит, и осигурява доброто и разумно управление на тази агенция.

Най-малко една трета и не по-малко от двама от членовете на управителния или надзорния орган на агенцията за кредитен рейтинг са независими членове, които не участват в дейностите по определяне на кредитен рейтинг.

Възнаграждението на независимите членове на управителния или надзорния орган не е свързано с резултатите от дейността на агенцията за кредитен рейтинг и се урежда така че да се осигури независимостта на тяхната преценка. Мандатът на независимите членове на управителния или надзорния орган е за предварително съгласуван определен период, който не превишава пет години и не може да се подновява. Освобождаването от длъжност на независимите членове на управителния или надзорния орган става само при нарушение или липса на професионални качества.

Мнозинството от членовете на управителния или надзорния орган, включително техните независими членове, следва да имат достатъчен опит в областта на финансовите услуги. В случай че агенциите за кредитен рейтинг присъждат кредитни рейтинги за ►M5  секюритизиращи инструменти ◄ , най-малко един независим член и един от другите членове на органа следва да имат задълбочени познания и опит на високо равнище по отношение на пазарите на ►M5  секюритизиращи инструменти ◄ .

Освен общата отговорност на органа, независимите членове на управителния или надзорния орган имат специфичната задача да наблюдават:

а) развитието на политиката в областта на кредитните рейтинги и методологиите, които агенциите за кредитен рейтинг използват в рамките на дейностите по определяне на кредитен рейтинг;

б) ефективността на системата на агенцията за кредитен рейтинг за вътрешен контрол на качеството по отношение на дейностите по определяне на кредитен рейтинг;

в) ефективността на мерките и процедурите, които са въведени, за да се гарантира откриването, отстраняването или управлението и оповестяването на конфликтите на интереси;

г) спазването на правилата и процесите на управление, включително ефективността на службата за преразглеждане, посочена в точка 9 от настоящия раздел.

▼M1

Становищата на независимите членове на управителния или надзорния орган, приети по въпросите, посочени в букви а)—г), се представят периодично на съответния орган, а на ЕОЦКП — при поискване.

▼B

3.

Агенциите за кредитен рейтинг създават подходящи политики и процедури, за да се гарантира спазването на техните задължения по настоящия регламент.

4.

Агенциите за кредитен рейтинг разполагат с надеждни административни и счетоводни процедури, механизми за вътрешен контрол, ефективни процедури за оценка на риска и ефективни контролни и защитни механизми за системите за обработка на информацията.

Механизмите за вътрешен контрол са предназначени да осигурят спазване на решенията и процедурите на всички равнища на агенциите за кредитен рейтинг.

Агенциите за кредитен рейтинг прилагат и поддържат процедури за вземане на решение и организационна структура, която ясно и в документи определя отчетните линии и разпределя функциите и отговорностите.

5.

Агенциите за кредитен рейтинг установяват и поддържат постоянно и ефективно действащ отдел с функция по проверка на съответствието (функция по проверка на съответствието), който работи независимо. Функцията по проверка на съответствието наблюдава и докладва относно спазването от страна на агенцията за кредитен рейтинг и нейните служители на задълженията на агенцията за кредитен рейтинг съгласно настоящия регламент. Функцията по проверка на съответствието има следните отговорности:

а) наблюдение и редовна оценка на адекватността и ефективността на въведените в съответствие с точка 3 мерки и процедури, както и на предприетите действия за отстраняване на всички пропуски при спазването на задълженията от страна на агенцията за кредитен рейтинг;

б) предоставяне на съвети и подпомагане на ръководителите, рейтинговите анализатори, служителите, както и на всяко физическо лице, чиито услуги са предоставени на разположение или са под контрола на агенцията за кредитен рейтинг, или всяко друго лице, пряко или непряко свързано с нея чрез контрол, което носи отговорност извършването на дейностите по определяне на кредитен рейтинг, за да осигури спазване от тяхна страна на задълженията на агенцията за кредитен рейтинг съгласно настоящия регламент.

6.

С цел да се осигури правилното и независимо изпълнение на задълженията от страна на функцията по проверка на съответствието, агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че са спазени следните условия:

а) функцията по проверка на съответствието разполага с необходимите правомощия, средства, опит и достъп до цялата относима информация;

б) назначен е отговорник по съответствието, който носи отговорност за функцията по проверка на съответствието и отчетната дейност по отношение на съответствието съгласно точка 3;

в) ръководителите, рейтинговите анализатори, служителите, както и всяко физическо лице, чиито услуги са предоставени на разположение или са под контрола на агенцията за кредитен рейтинг, или друго лице, пряко или непряко свързано с нея чрез контрол, които участват в функцията по проверка на съответствието, не трябва да участват в извършването на дейностите по определяне на кредитен рейтинг, които наблюдават;

г) възнаграждението на отговорника по съответствието, не трябва да е свързано с резултатите от дейността на агенцията за кредитен рейтинг и трябва да се урежда така че да се осигури независимостта на неговата преценка.

Отговорникът по съответствието гарантира, че конфликтите на интереси между лица, предоставени на разположение на функцията по проверка на съответствието, са правилно открити и отстранени.

Отговорникът по съответствието докладва редовно на висшето ръководство и независимите членове на управителния или надзорния орган относно изпълнението на своите задължения.

7.

Агенциите за кредитен рейтинг създават подходящи и ефективни организационни и административни механизми за предотвратяване, откриване, отстраняване или управление и оповестяване на конфликти на интереси в съответствие с раздел Б, точка 1. Те правят необходимото за съхраняване на данни за всички значими заплахи за независимостта на дейностите по определяне на кредитен рейтинг, в това число заплахите по отношение на правилата относно рейтинговите анализатори, посочени в раздел В, както и за прилаганите предпазни мерки за намаляване на тези заплахи.

8.

Агенциите за кредитен рейтинг използват подходящи системи, ресурси и процедури, за да се гарантират непрекъснатостта и редовния характер на осъществяването на техните дейности по определяне на кредитен рейтинг.

9.

Агенциите за кредитен рейтинг създават служба за преразглеждане, която отговаря за периодичното преразглеждане на използваните от тях методологии и модели и ключовите математически или корелационни допускания и на значимите промени или модификации в тях, както и на това доколко методологиите, моделите и ключовите допускания, които се използват или е предвидено да се използват, са подходящи за оценката на нови финансови инструменти.

Тази служба за преразглеждане е независима от службите, отговарящи за дейностите по определяне на кредитни рейтинги, и докладва на членовете на управителния или надзорния орган по точка 2 от настоящия раздел.

10.

Агенциите за кредитен рейтинг наблюдават и оценяват адекватността и ефективността на своите системи, механизми за вътрешен контрол и инструменти, създадени в съответствие с настоящия регламент, и предприемат подходящи мерки за отстраняването на пропуски.

Раздел Б

Оперативни изисквания

▼M3

1.

Агенциите за кредитен рейтинг откриват, отстраняват или управляват и оповестяват ясно и на видно място всички съществуващи или потенциални конфликти на интереси, които могат да се отразят на анализа и преценката на техните рейтингови анализатори, служители, както и на всяко друго физическо лице, чиито услуги са предоставени на разположение или са под контрола на агенцията за кредитен рейтинг, и които са пряко свързани с дейностите по определяне на кредитен рейтинг и на лицата, одобряващи кредитни рейтинги и рейтингови перспективи.

▼B

2.

Агенциите за кредитен рейтинг оповестяват публично имената на оценяваните лица или на свързани трети лица, от които те получават над 5 % от годишните си приходи.

3.

▼M3

При наличие на някое от следните обстоятелства агенциите за кредитен рейтинг не присъждат кредитен рейтинг или, в случай на съществуващ кредитен рейтинг или рейтингова перспектива, незабавно оповестяват, че е възможно кредитният рейтинг или рейтинговата перспектива да са повлияни от следните обстоятелства:

▼B

а) агенцията за кредитен рейтинг или посочените в точка 1 лица пряко или непряко притежават финансови инструменти на оценявано лице или на свързано трето лице или имат други преки или непреки интереси, свързани със собственост в тези лица, което участие е различно от участие в диверсифицирани колективни инвестиционни схеми, включително управлявани фондове като пенсионни и фондове, свързани с животозастраховането;

▼M3

аа) акционер или съдружник в агенция за кредитен рейтинг, който притежава най-малко 10 % от капитала или правата на глас в тази агенция за кредитен рейтинг или може по друг начин да упражнява значително влияние върху стопанските дейности на агенцията за кредитен рейтинг, притежава най-малко 10 % от капитала или правата на глас на оценяваното лице или на свързаната трета страна или други интереси, свързани със собственост в оценяваното лице или трета страна, с изключение на участие в диверсифицирани колективни инвестиционни схеми и управлявани фондове като пенсионни фондове и фондове, свързани с животозастраховането, което не му позволява да упражнява значително влияние върху стопанските дейности на тази схема;

▼B

б) кредитният рейтинг се присъжда на оценявано лице или свързано трето лице, които са свързани пряко или непряко с агенцията за кредитен рейтинг чрез контрол;

▼M3

ба) кредитният рейтинг се присъжда на оценявано лице или свързана трета страна, което притежава най-малко 10 % от капитала или правата на глас в тази агенция за кредитен рейтинг;

▼B

в) посочено в точка 1 лице е член на управителен или надзорен орган на оценяваното лице или на свързано трето лице; или

▼M3

ва) акционер или съдружник в агенция за кредитен рейтинг, който притежава най-малко 10 % от капитала или правата на глас в тази агенция за кредитен рейтинг или може по друг начин да упражнява значително влияние върху стопанските дейности на агенцията за кредитен рейтинг, е член на административния или надзорния съвет на оценяваното лице или на свързана трета страна;

▼B

г) когато рейтингов анализатор, участвал в определянето на кредитен рейтинг, или лице, одобрило кредитен рейтинг, са били в отношения, които биха могли да породят конфликт на интерес, с оценяваното лице или свързано трето лице.

▼M3

Агенциите за кредитен рейтинг незабавно оценяват също така дали има основание за определяне на нов кредитен рейтинг или прекратяване на съществуващ кредитен рейтинг или рейтингова перспектива.

▼M3

3a.

Агенциите за кредитен рейтинг оповестяват, когато е възможно вече присъден кредитен рейтинг или рейтингова перспектива да са повлияни от някое от следните обстоятелства:

а) акционер или съдружник в агенция за кредитен рейтинг, който притежава най-малко 5 % от капитала или правата на глас в тази агенция за кредитен рейтинг или може по друг начин да упражнява значително влияние върху стопанските дейности на агенцията за кредитен рейтинг, притежава най-малко 5 % от капитала или правата на глас на оценявано лице или свързана трета страна, или други интереси, свързани със собственост в оценяваното лице или трета страна. Това изключва участие в диверсифицирани колективни инвестиционни схеми и управлявани фондове като пенсионни фондове и фондове, свързани с животозастраховането, което не му позволява да упражнява значително влияние върху стопанските дейности на тази схема;

б) акционер или съдружник в агенция за кредитен рейтинг, който притежава най-малко 5 % от капитала или правата на глас в тази агенция за кредитен рейтинг или може по друг начин да упражнява значително влияние върху стопанските дейности на агенцията за кредитен рейтинг, е член на управителния или надзорния съвет на оценяваното лице или на свързана трета страна.

3б.

При условие че информацията е известна или следва да бъде известна на агенцията за кредитен рейтинг, задълженията по точка 3, букви aa), бa) и вa) и точка 3a се отнасят също така и за:

а) косвени акционери, попадащи в обхвата на член 10 от Директива 2004/109/ЕО, както и

б) дружества, които контролират или упражняват доминиращо влияние, пряко или косвено, върху агенцията за кредитен рейтинг и които попадат в обхвата на член 10 от Директива 2004/109/ЕО.

3в.

Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че таксите, които начисляват на клиентите си за присъждане на кредитен рейтинг и предоставяне на допълнителни услуги, не са дискриминационни и се основават на действителните разходи. Таксите, начислявани за услугите по определяне на кредитен рейтинг, не зависят от нивото на кредитния рейтинг, присъден от агенцията за кредитен рейтинг, или от някакъв друг резултат или продукт от извършената работа

4.

▼M3

Нито агенциите за кредитен рейтинг, нито лицата, които пряко или косвено притежават най-малко 5 % от капитала или правата на глас в агенцията за кредитен рейтинг или могат по друг начин да упражняват значително влияние върху стопанските дейности на агенцията за кредитен рейтинг, не предоставят на оценяваното лице или на свързана трета страна консултантски услуги по отношение на корпоративната или правна структура, активите, пасивите или дейността на оценяваното лице или на свързана трета страна.

▼B

Агенциите за кредитен рейтинг могат да предоставят услуги, различни от определянето на кредитни рейтинги („допълнителни услуги“). Допълнителните услуги не са част от дейността по определяне на кредитен рейтинг; те включват пазарни прогнози, предварителни оценки на икономически тенденции, ценови анализи и други общи анализи на данни, както и свързани услуги по разпространението.

Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че предоставянето на допълнителни услуги не води до конфликт на интереси с дейността по определяне на кредитни рейтинги и оповестяват в заключителните доклади за рейтингите какви допълнителни услуги са извършени за оценяваното лице или свързано трето лице.

5.

Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че рейтинговите анализатори или лицата, одобряващи рейтинги, не правят предложения или препоръки, формално или неформално, по отношение на дизайна на ►M5  секюритизиращи инструменти ◄ , за които се очаква агенциите за кредитен рейтинг да присъдят кредитен рейтинг.

6.

Агенциите за кредитен рейтинг проектират своите механизми за отчетност и връзка, така че да се гарантира независимостта на посочените в точка 1 лица от извършваните на търговска основа дейности на тези агенции.

7.

Агенциите за кредитен рейтинг организират воденето на подходяща документация и, когато е приложимо, осигурява средства за детайлна проверка на всеки етап от дейностите по определяне на кредитен рейтинг. Тази документация включва:

▼M3

а) за всяко решение за кредитен рейтинг или рейтингова перспектива — самоличността на рейтинговите анализатори, които участват в определянето на кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива, самоличността на лицата, които са одобрили кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива, информация дали рейтингът е бил поискан или не, както и датата, на която е предприето действието за определяне на кредитния рейтинг;

▼B

б) счетоводните документи, свързани с таксите, получени от всяко оценявано лице или свързано трето лице, или ползвател на рейтинги;

в) счетоводните документи за всеки абонат на кредитните рейтинги или свързани услуги;

▼M3

г) документите за установените процедури и рейтингови методологии, използвани от агенциите за кредитен рейтинг за определяне на кредитните рейтинги и рейтинговите перспективи;

д) вътрешните документи и досиета, включително непублична информация и работни документи, използвани като основа за всяко взето решение за кредитен рейтинг и рейтингова перспектива;

▼B

е) доклади за кредитни анализи, доклади за кредитни оценки и доклади за частни кредитни рейтинги и вътрешни документи, включително непублична информация и работни документи, използвани като основа за становищата, изразени в тези доклади;

ж) документи за процедури и мерки, прилагани от агенциите за кредитен рейтинг с цел спазване на настоящия регламенти; и

з) копия от вътрешната и външна кореспонденция, включително по електронна поща, получена и изпратена от агенциите за кредитен рейтинг и техните служители, която е свързана с дейности по определяне на кредитен рейтинг.

▼M1

8.

Документите и средствата за детайлна проверка по точка 7 се съхраняват в помещенията на регистрираната агенция за кредитен рейтинг в продължение на най-малко пет години и се предоставят на ЕОЦКП при поискване.

▼B

При прекратяване на регистрацията на агенция за кредитен рейтинг, документите се съхраняват за допълнителен период от най-малко три години.

9.

Документите, в които се посочват съответните права и задължения на агенцията за кредитен рейтинг и на оценяваното лице или на свързаните с него трети лица по силата на споразумение за предоставяне на услуги за определяне на кредитен рейтинг, се съхраняват най-малко за времетраенето на отношенията с това оценявано лице или със свързаните с него трети лица.

Раздел В

Правила относно рейтинговите анализатори и другите лица с пряко участие в дейностите по определяне на кредитен рейтинг

1.

Рейтинговите анализатори, служителите на агенцията за кредитен рейтинг, всяко физическо лице, чиито услуги са предоставени на разположение или са под контрола на агенцията за кредитен рейтинг и което участва пряко в дейностите по определяне на кредитен рейтинг, както и лица, тясно свързани с тях, по смисъла на член 1, параграф 2 от Директива 2004/72/ЕО ( 17 ), не купуват, продават или участват в каквито и да е други транзакции с финансови инструменти, емитирани, гарантирани или държани по друг начин от оценявано лице в тяхната област на първичната аналитична отговорност, с изключение на инвестиции в диверсифицирани колективни инвестиционни схеми, включително управлявани фондове като пенсионни фондове или фондове, свързани с животозастраховането.

2.

▼M3

Никое от посочените в точка 1 лица не може да участва, нито да влияе по друг начин върху определянето на кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива на дадено оценявано лице, ако:

▼B

а) притежава финансови инструменти на оценяваното лице, с изключение на инвестиции в диверсифицирани инвестиционни схеми;

б) притежава финансови инструменти на лице, свързано с оценявано лице, чиято собственост може да доведе до конфликт на интереси или може да се възприеме като пораждаща конфликт на интереси, с изключение на инвестиции в диверсифицирани инвестиционни схеми;

в) е било доскоро в трудови, стопански или в друг вид отношения с оценяваното лице, които могат да породят или да се възприемат като пораждащи конфликт на интереси.

3.

Агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че посочените в точка 1 лица:

а) предприемат всички разумни мерки за защита от измама, кражба или злоупотреба със собствеността и документите, притежавани от агенцията за кредитен рейтинг, като отчитат естеството, мащаба и сложността на дейността си, както и естеството и обхвата на дейностите си по определяне на кредитен рейтинг;

▼M3

б) не разкриват никаква информация относно кредитните рейтинги или евентуални бъдещи кредитни рейтинги или рейтингови перспективи на съответната агенция за кредитен рейтинг, с изключение на информацията, предоставяна на оценяваното лице или на свързана трета страна;

▼B

в) не обменят поверителна информация, предоставена на агенцията за кредитен рейтинг, с рейтинговите анализатори и служители на което и да е лице, свързано пряко или непряко с нея чрез контрол, както и с всяко друго физическо лице, чиито услуги са предоставени на разположение или са под контрола на което и да е лице, пряко или непряко свързано с агенцията чрез контрол ►C1  и което не участва пряко в дейности по определяне на кредитен рейтинг; и ◄

г) не използват или обменят поверителна информация за целите на търговията с финансови инструменти или за каквато и да е друга цел, с изключение на осъществяването на дейностите по определяне на кредитен рейтинг.

4.

Посочените в точка 1 лица не може да искат, нито да приемат парични средства, подаръци или услуги от лица, с които агенцията за кредитен рейтинг е в стопански отношения.

5.

Ако някое от посочените в параграф 1 лица счита, че друго такова лице извършва незаконни действия, първото лице незабавно докладва тази информация на отговорника по съответствието, без това да има отрицателни последици за лицето, предоставящо информацията.

6.

Когато рейтингов анализатор напуска работата си и започва работа в оценявано лице, в определянето на чийто кредитен рейтинг е участвал, или във финансово дружество, с което е работил в рамките на изпълнението на задълженията си в агенцията за кредитен рейтинг, агенцията за кредитен рейтинг преразглежда съответната работа на рейтинговия анализатор през двете години, предхождащи неговото напускане.

▼M3

7.

Посоченото в точка 1 лице не заема ключови ръководни постове в оценяваното лице или в свързана трета страна в рамките на шест месеца от присъждането на кредитния рейтинг или на рейтинговата перспектива.

8.

За целите на член 7, параграф 4:

а) агенциите за кредитен рейтинг гарантират, че водещите рейтингови анализатори не участват в дейности по определяне на кредитен рейтинг за същото оценявано лице или за свързана трета страна за срок, надвишаващ четири години;

б) агенциите за кредитен рейтинг, различни от ангажираните от емитента или от свързана трета страна и всички агенции за кредитен рейтинг, които присъждат държавни рейтинги, гарантират, че:

i) рейтинговите анализатори не участват в дейности по определяне на кредитен рейтинг за същото оценявано лице или за свързана трета страна през период, надхвърлящ пет години;

ii) лицата, одобряващи кредитни рейтинги, не участват в дейности по определяне на кредитен рейтинг за същото оценявано лице или за свързана трета страна през период, надхвърлящ седем години.

Лицата, посочени в първа алинея, букви а) и б), не могат да участват в дейности по определяне на кредитен рейтинг за оценяваното лице или за свързана трета страна, посочени в тези букви, в рамките на две години от края на сроковете, предвидени в тези букви.

▼B

Раздел Г

▼M3

Правила относно представянето на кредитни рейтинги и рейтингови перспективи

▼B

I.   Общи задължения

▼M3

1.

Агенцията за кредитен рейтинг гарантира, че в кредитния рейтинг и рейтинговата перспектива се посочва ясно и на видно място името и длъжността на водещия рейтингов анализатор в дадена дейност по определяне на кредитен рейтинг, както и името и длъжността на лицето, което е носило основната отговорност за одобряването на кредитния рейтинг и рейтинговата перспектива.

▼B

2.

Агенцията за кредитен рейтинг гарантира най-малко, че:

▼M3

а) всички източници от съществено значение за изготвянето на кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива са посочени, включително оценяваното лице или, когато е приложимо, свързана трета страна, заедно с информация за това дали кредитният рейтинг или рейтинговата перспектива са били оповестени на това оценявано лице или на свързана трета страна и дали след това оповестяване са били коригирани преди тяхното присъждане;

▼B

б) основната методология или варианта на методологията, използвана за определянето на рейтинга, е ясно посочена с препратка към пълното ѝ описание. Когато кредитният рейтинг е основан на повече от една методология или когато препратка единствено към основната методология може да подтикне инвеститорите да пренебрегнат други важни аспекти на процеса на определяне на кредитния рейтинг, включително евентуални значителни корекции и отклонения, агенцията за кредитен рейтинг обяснява този факт в кредитния рейтинг и посочва как различните методологии или тези други аспекти са взети предвид при неговото определяне;

в) значението на всяка рейтингова категория и определението за неплатежоспособност или оздравяване са обяснени и са направени всички подходящи предупреждения относно риска, включително анализ на чувствителността на съответните ключови математически или корелационни допускания, придружен от кредитни рейтинги при най-неблагоприятния сценарий, както и кредитни рейтинги при най-благоприятния сценарий;

▼M3

г) датата, на която кредитният рейтинг е публикуван за първи път, и датата на неговата последна актуализация, включително всички рейтингови перспективи, са посочени ясно и на видно място;

д) предоставена е информация дали кредитният рейтинг се отнася за нов финансов инструмент и дали агенцията за кредитен рейтинг определя кредитния рейтинг на финансовия инструмент за първи път; както и

е) по отношение на рейтинговите перспективи се посочва срокът, в рамките на който се очаква да настъпи промяна на кредитния рейтинг.

При публикуване на кредитни рейтинги или рейтингови перспективи агенциите за кредитен рейтинг включват позоваване на историческите степени на неизпълнение, публикувани от ЕОЦКП в централен регистър в съответствие с член 11, параграф 2, заедно с обяснителен меморандум за значението на тези степени на неизпълнение.

▼M3

2a.

При оповестяването на рейтинговите методологии, моделите и ключовите рейтингови допускания агенциите за кредитен рейтинг посочват указания, в които се разясняват допусканията, параметрите, ограниченията и съществуващата несигурност около моделите и рейтинговите методологии, използвани в кредитните рейтинги, в т.ч. симулации на кризисни сценарии, извършени от агенцията за кредитен рейтинг при определянето на кредитните рейтинги, включената в кредитния рейтинг информация за извършения и взет предвид анализ на паричните потоци, както и по целесъобразност указание за очакваната промяна на кредитния рейтинг. Тези указания са ясни и лесно разбираеми.

▼M3

3.

Агенциите за кредитен рейтинг уведомяват оценяваното лице в рамките на неговото работно време и най-малко един пълен работен ден преди публикуването на кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива. Тази информация включва главните основания, на които се базира кредитният рейтинг или рейтинговата перспектива, така че на оценяваното лице да се предостави възможност да обърне внимание на агенцията за кредитен рейтинг върху евентуални фактически грешки.

4.

При оповестяване на кредитен рейтинг или рейтингова перспектива агенциите за кредитен рейтинг обявяват ясно и на видно място характеристиките или ограниченията на кредитния рейтинг или на рейтинговата перспектива. По-специално, когато оповестява кредитен рейтинг или рейтингова перспектива, агенцията за кредитен рейтинг обявява на видно място във всички кредитни рейтинги дали тя счита за задоволително качеството на наличната информация за оценяваното лице и до каква степен тя е проверила информацията, предоставена ѝ от оценяваното лице или от свързана трета страна. Ако даден кредитен рейтинг или рейтингова перспектива е свързан/-а с определен вид лице или финансов инструмент, за който историческите данни са ограничени, агенцията за кредитен рейтинг посочва ясно и на видно място тези ограничения.

▼B

При липса на надеждни данни или когато сложността на структурата на нов вид финансов инструмент или качеството на наличната информация не са задоволителни или пораждат сериозни въпроси за това дали агенцията за кредитен рейтинг може да даде надежден кредитен рейтинг, тя следва да се въздържи от присъждането на кредитен рейтинг или да отнеме съществуващия рейтинг.

5.

▼M3

При обявяването на кредитен рейтинг или рейтингова перспектива агенцията за кредитен рейтинг обяснява в съобщенията си за пресата или в доклади ключовите фактори, върху които се основава кредитният рейтинг или рейтинговата перспектива.

▼B

Когато информацията по точки 1, 2 и 4 е несъразмерна по отношение на обема на разпространения доклад, е достатъчно да се посочи ясно и на видно място препратка в самия доклад към мястото, на което такива оповестявания са пряко и лесно достъпни, включително пряка интернет връзка към оповестяването на подходяща електронна страница на агенцията за кредитен рейтинг.

▼M3

6.

Агенциите за кредитен рейтинг редовно оповестяват на своите страници в интернет информация за всички лица или дългови инструменти, които са им представени за първоначален преглед или предварителен рейтинг, и уведомяват ЕОЦКП за тази информация. Това оповестяване се прави независимо дали има договор за окончателен рейтинг между емитентите и агенцията за кредитен рейтинг.

▼B

II.   Допълнителни задължения във връзка с кредитните рейтинги на ►M5  секюритизиращи инструменти ◄

1.

Когато агенция за кредитен рейтинг присъжда рейтинг на ►M5  секюритизиращ инструмент ◄ , тя предоставя в кредитния рейтинг пълната информация за направения анализ на загубите и паричните потоци или анализа, на който се основава, както и указание за очаквана промяна на кредитния рейтинг.

2.

Агенцията за кредитен рейтинг посочва какво е нивото на направената оценка на комплексната проверка във връзка с базовите финансови инструменти или други активи на ►M5  секюритизиращи инструменти ◄ . Агенцията за кредитен рейтинг оповестява дали е направила оценка на процесите на комплексна проверка или е разчитала на оценка на трето лице, като посочва как резултатът от тази оценка влияе върху кредитния рейтинг.

▼M3 —————

▼M3

III.   Допълнителни задължения във връзка с държавни рейтинги

1. При присъждането на държавен рейтинг или на свързана с него рейтингова перспектива агенциите за кредитен рейтинг представят едновременно подробен проучвателен доклад, в който се разясняват всички допускания, параметри, ограничения и несигурност, както и всяка друга информация, взета предвид при определянето на държавния рейтинг или на рейтинговата перспектива. Този доклад е публично достъпен, ясен и лесно разбираем.

2. Публично достъпният проучвателен доклад, който се представя при промяната на държавен рейтинг или на свързаната с него рейтингова перспектива, включва най-малко следното:

а) подробна оценка на промените в количествените допускания, обосноваващи промяната на рейтинга, и тяхната относителна тежест. Подробната оценка включва описание на следното: доход на глава от населението, растеж на БВП, инфлация, бюджетно салдо, външнотърговско салдо, външен дълг, показател за икономическо развитие, показател за неизпълнение, както и всеки друг значим фактор, който е бил взет предвид. Тук се посочва и относителната тежест на всеки фактор;

б) подробна оценка на промените в качествените допускания, обосноваващи промяната на рейтинга, и тяхната относителна тежест;

в) подробно описание на рисковете, ограниченията и несигурността по отношение на промяната на рейтинга; както и

г) резюме на протокола от заседанието на рейтинговия комитет, взел решението за промяна на рейтинга.

3. Без да се засяга приложение I, раздел Г, част I, точка 3, когато агенциите за кредитен рейтинг присъждат държавни рейтинги или свързани с тях рейтингови перспективи, те ги публикуват в съответствие с член 8а след края на работното време на регулираните пазари и най-малко един час преди тяхното отваряне.

4. Без да се засяга приложение I, раздел Г, част I, точка 5, в съответствие с която при обявяването на кредитен рейтинг или рейтингова перспектива агенцията за кредитен рейтинг обяснява в съобщенията си за пресата или в доклади ключовите фактори, върху които се основава кредитният рейтинг и макар и националните политики да могат да служат за фактор, на който се основава държавният рейтинг, политическите препоръки, предписания или насоки към оценяваните лица, включително и държави или регионални и местни органи на държави, не са част от държавните рейтинги или рейтинговите перспективи.

▼B

Раздел Д

Оповестявания

I.   Общи оповестявания

Агенцията за кредитен рейтинг оповестява в общия случай факта, че е регистрирана в съответствие с настоящия регламент, както и следната информация:

1.

Съществуващи и потенциални конфликти на интереси по раздел Б, точка 1;

2.

Списък на допълнителните ѝ услуги;

▼M3

3.

политиката на агенцията за кредитен рейтинг по отношение на публикуването на кредитни рейтинги и други съобщения във връзка с тях, включително рейтингови перспективи;

▼B

4.

Естеството на схемите за възнаграждения като цяло;

5.

Методологиите и описания на моделите и ключовите математически или корелационни допускания, използвани при дейностите по определяне на кредитен рейтинг, както и съществените промени в тях;

6.

Всички съществени промени в нейните системи, ресурси или процедури; и

7.

Когато е приложимо, нейния кодекс на поведение.

II.   Периодични оповестявания

Агенцията за кредитен рейтинг оповестява периодично следната информация:

1.

На всеки шест месеца — данни за историческите проценти на неплатежоспособност за рейтинговите ѝ категории, като се прави разлика между основните географски региони на емитентите, и дали процентите на неплатежоспособност за тези категории са се променяли с течение на времето;

▼M1

2.

Годишно — следната информация:

▼M3

а) списък на таксите, начислявани на всеки клиент за индивидуални кредитните рейтинги и всякакви допълнителни услуги;

аа) своята ценова политика, включително структура на таксите и критерии за ценообразуване по отношение на кредитните рейтинги за различни класове активи;

▼M1

б) списък на тези клиенти на агенцията за кредитен рейтинг, чийто принос за темпа на растеж на генерирането на приходи на агенцията през предходната финансова година превишава темпа на растеж на нейните общи приходи през тази година над 1,5 пъти. Всеки такъв клиент се включва в списъка само когато през същата година с него са свързани над 0,25 % от общите приходи в световен мащаб на агенцията за кредитен рейтинг на глобално равнище; и

в) списък на присъдените през годината кредитни рейтинги, в който се посочва делът на непоисканите кредитни рейтинги.

▼B

За целите на настоящата точка „клиент“ означава лице, неговите дъщерни лица или свързаните с него лица, в които лицето има дял от повече от 20 %, както и всички други лица, по отношение на които то е договаряло структурирането на дългова емисия от името на клиент и когато на агенцията за кредитен рейтинг е била платена такса, пряко или непряко, за определянето на рейтинга на тази дългова емисия.

III.   Доклад за прозрачността

Агенцията за кредитен рейтинг предоставя годишно следната информация:

1.

Подробна информация относно правната структура и собствеността на агенцията за кредитен рейтинг, включително информация за притежанията по смисъла на членове 9 и 10 от Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар ( 18 );

2.

Описание на механизма за вътрешен контрол, гарантиращ качеството на дейностите ѝ по определяне на кредитен рейтинг;

▼M3

3.

статистически данни за разпределението на персонала по отношение на новите кредитни рейтинги, преразглеждането на кредитни рейтинги, методологията или модела за оценка и висшето ръководство, както и разпределението на персонала във връзка с дейностите по определяне на кредитен рейтинг за различните класове активи (рейтинги на дружества, структурирани финансови инструменти и държави);

▼B

4.

Описание на политиката по отношение на документирането и съхранението на документация;

5.

Резултата от годишния вътрешен преглед на независимата ѝ функцията по проверка на съответствието;

6.

Описание на политиката ѝ по отношение на ръководството и ротацията на рейтинговите анализатори;

▼M3

7.

финансова информация за приходите на агенцията за кредитен рейтинг, в т.ч. общ оборот, разпределени по приходи от такси от дейности по определяне на кредитни рейтинги и от допълнителни услуги, които са изчерпателно описани и включват приходите, генерирани от допълнителни услуги, предоставени на получаващите рейтингови услуги клиенти, както и разпределението на таксите по кредитни рейтинги на различните класове активи. Информацията за общия оборот включва също неговото географско разпределение по приходи, генерирани в Съюза, и приходи в световен мащаб;

▼B

8.

Декларация за корпоративно управление по смисъла на член 46а, параграф 1 от Четвърта директива 78/660/ЕИО на Съвета 25 юли 1978 г. относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества ( 19 ). За целите на тази декларация информацията по член 46а, параграф 1, буква г) от тази директива се предоставя на агенцията за кредитен рейтинг независимо от това дали за нея се прилага Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане ( 20 ).
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

1.

Пълно наименование на агенцията за кредитен рейтинг и адрес на управление в рамките на ►M3  Съюза ◄ .

2.

Име и данни за контакт на лицето за контакт и на отговорника по съответствието.

3.

Правен статус.

4.

Клас на кредитните рейтинги, за който агенцията за кредитен рейтинг е подала заявление за регистрация.

5.

Структура на собствеността.

6.

Организационна структура и корпоративно управление.

7.

Финансови ресурси за изпълнение на дейностите по определяне на кредитен рейтинг.

8.

Персонал на агенцията за кредитен рейтинг и опит.

9.

Информация относно дъщерните предприятия на агенцията за кредитен рейтинг.

10.

Описание на процедурите и методологиите, използвани за присъждане и преразглеждане на кредитните рейтинги.

11.

Политики и процедури за откриване, управление и оповестяване на конфликти на интереси.

12.

Информация относно рейтинговите анализатори.

13.

Схеми за възнаграждения и оценка на резултатите.

14.

Услуги, различни от дейностите по определяне на кредитен рейтинг, които агенцията за кредитен рейтинг възнамерява да предоставя.

15.

Програма на операциите, включително посочване къде се очаква да се осъществяват основните икономически дейности, клонове, които се предвижда да бъдат открити, и определяне на предвиждания вид икономическа дейност.

16.

Документи и подробна информация във връзка с очакваното използване на признаването на рейтинги.

17.

Документи и подробна информация във връзка с очакваните договорености за възлагане на външни подизпълнители, в това число информация относно лицата, които ще поемат функциите на подизпълнители.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на нарушенията по член 24, параграф 1 и член 36а, параграф 1

I.    Нарушения, свързани с конфликти на интереси, организационни или оперативни изисквания

1. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 4, параграф 3, като признава кредитен рейтинг, присъден в трета държава, без да са спазени условията, предвидени в посочения параграф, освен в случаите, когато причината за това нарушение не е известна на агенцията или е извън неин контрол.

2. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 4, параграф 4, втора алинея, като използва процеса на признаване на кредитен рейтинг, присъден в трета държава, с цел да избегне спазването на изискванията на настоящия регламент.

3. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел А, точка 1 от приложение I, като не създава административен или надзорен орган.

4. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел А, точка 2, първа алинея от приложение I, като не осигурява гаранции, че стопанските ѝ интереси не засягат независимостта и точността на дейностите по определяне на кредитен рейтинг.

5. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел А, точка 2, втора алинея от приложение I, като назначава висше ръководство, което няма добра репутация или няма достатъчна квалификация или опит, или не може да осигури доброто и разумно управление на тази агенция.

6. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел А, точка 2, трета алинея от приложение I, като не назначава задължителния брой независими членове на административния или надзорния орган.

7. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел А, точка 2, четвърта алинея от приложение I, като определя система за възнаграждение на независимите членове на административния или надзорния орган, която е свързана с резултатите от дейността на агенцията за кредитен рейтинг или която не е уредена така, че да се осигури независимостта на тяхната преценка, или като определя мандат на независимите членове на административния или надзорния орган от повече от пет години или предвижда възможност за подновяване на мандата, или като освобождава от длъжност независимите членове на управителния или надзорния орган по причини, различни от извършване на нарушение или липса на професионални качества.

8. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел А, точка 2, пета алинея от приложение I, като назначава членове на административния или надзорния орган, които нямат достатъчен опит в областта на финансовите услуги или — в случаите, когато кредитната агенция присъжда рейтинги за ►M5  секюритизиращи инструменти ◄ , като не назначава най-малко един независим член и един от другите членове на органа, притежаващи задълбочени познания и опит на високо равнище в областта на пазарите на ►M5  секюритизиращи инструменти ◄ .

9. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел А, точка 2, шеста алинея от приложение I, като не осигурява гаранции, че независимите членове на административния или надзорния орган изпълняват задачите, свързани с наблюдението на който и да е от посочените в шеста алинея от споменатата точка въпроси.

10. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел А, точка 2, седма алинея от приложение I, като не осигурява гаранции, че независимите членове на административния или надзорния орган периодично представят на съответния орган становищата си по въпросите, посочени в шеста алинея от споменатата точка, а на ЕОЦКП — при поискване.

11. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел А, точка 3 от приложение I, като не създава подходящи политики и процедури за гарантиране спазването на задълженията ѝ по настоящия регламент.

12. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел А, точка 4 от приложение I, като не разполага с надеждни административни или счетоводни процедури или с механизми за вътрешен контрол, или с ефективни процедури за оценка на риска, или с ефективни контролни или защитни механизми за системите за обработка на информацията, или като не прилага или не поддържа процедурите за вземане на решение и организационната структура, изисквани съгласно посочената точка.

13. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел А, точка 5 от приложение I, като не установява или не поддържа постоянно и ефективно действащ отдел с функция по проверка на съответствието (функция по проверка на съответствието), който работи независимо.

14. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел А, точка 6, първа алинея от приложение I, като не осигурява гаранции, че са спазени условията, предвидени в първа алинея от посочената точка, които позволяват на функцията по проверка на съответствието да изпълнява своите задължения правилно и независимо.

15. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел А, точка 7 от приложение I, като не създава подходящи и ефективни организационни или административни механизми за предотвратяване, откриване, отстраняване или управление и оповестяване на конфликти на интереси в съответствие с раздел Б, точка 1 от приложение I, или като не прави необходимото за съхраняване на данни за всички значими заплахи за независимостта на дейностите по определяне на кредитен рейтинг, в това число заплахите по отношение на правилата относно рейтинговите анализатори, посочени в раздел В от приложение I, както и за прилаганите предпазни мерки за намаляване на тези заплахи.

16. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел А, точка 8 от приложение I, като не използва подходящи системи, ресурси или процедури, за да се гарантират непрекъснатостта и редовният характер на осъществяваните от нея дейности по определяне на кредитен рейтинг.

17. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел А, точка 9 от приложение I, като не създава служба за преразглеждане, която:

а) отговаря за периодичното преразглеждане на използваните от агенцията методологии, модели и ключови рейтингови допускания или за всякакви значими промени или модификации в тях, както и за това, доколко методологиите, моделите и ключовите допускания, които се използват или е предвидено да се използват, са подходящи за оценката на нови финансови инструменти;

б) е независима от службите, отговарящи за дейностите по определяне на кредитни рейтинги; и

в) докладва на членовете на управителния или надзорния орган.

18. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел А, точка 10 от приложение I, като не наблюдава или не оценява адекватността и ефективността на своите системи, механизми за вътрешен контрол и инструменти, създадени в съответствие с настоящия регламент, или не предприема подходящи мерки за отстраняването на пропуски.

▼M3

19. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с приложение I, раздел Б, точка 1, като не открива, не отстранява или не управлява и не оповестява ясно и на видно място всички съществуващи или потенциални конфликти на интереси, които могат да се отразят на анализа или на преценката на нейните рейтингови анализатори, служителите, всяко друго физическо лице, чиито услуги са предоставени на разположение или са под контрола на агенцията за кредитен рейтинг, и които са пряко свързани с дейности по определяне на кредитния рейтинг, или лицата, одобряващи кредитни рейтинги или рейтингови перспективи.

20. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с приложение I, раздел Б, точка 3, първа алинея, като присъжда кредитен рейтинг или рейтингова перспектива при наличие на някое от обстоятелствата, предвидени в първа алинея от посочената точка, или — в случай на съществуващ кредитен рейтинг или рейтингова перспектива, не оповестява незабавно, че е възможно кредитният рейтинг или рейтинговата перспектива да се влияе от тези обстоятелства.

20а. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с приложение I, раздел Б, точка 3а, като не оповестява, че е възможно съществуващ кредитен рейтинг или рейтингова перспектива да се влияе от някое от обстоятелства, посочени в букви а) и б) от посочената точка.

21. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с приложение I, раздел Б, точка 3, втора алинея, като не преценява незабавно дали има основание за определяне на нов кредитен рейтинг или за оттегляне на съществуващ кредитен рейтинг или рейтингова перспектива.

22. Агенцията нарушава член 6, параграф 2 във връзка с приложение I, раздел Б, точка 4, първа алинея, като присъжда кредитни рейтинги на лица, ако агенцията за кредитен рейтинг сама или всяко друго лице пряко или косвено притежават най-малко 5 % от капитала или правата на глас в агенцията за кредитен рейтинг, или могат по друг начин да упражняват значително влияние върху стопанските дейности на агенцията за кредитен рейтинг, предоставя на оценяваното лице или на свързана трета страна консултантски услуги или съвети по отношение на корпоративната или правната структура, активите, пасивите или дейността на оценяваното лице или на свързана трета страна.

▼M3

22а. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6а, параграф 1, когато един от акционерите или съдружник, който притежава най-малко 5 % от капитала или правата на глас в агенцията за кредитен рейтинг или в дружество, което упражнява контрол или значително влияние върху агенцията за кредитен рейтинг нарушава една от забраните, посочени в букви а)—д) от посочения параграф, с изключение на забраната, посочена в буква а) за холдинги в диверсифицирани колективни инвестиционни схеми, включително управлявани фондове като пенсионни фондове и фондове, свързани с животозастраховането, при условие че участието в такива схеми не позволява на акционер или съдружник в агенция за кредитен рейтинг да упражнява значително влияние върху стопанските дейности на тези схеми.

▼M1

23. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел Б, точка 4, първа част от трета алинея от приложение I, като не осигурява гаранции, че предоставянето на допълнителна услуга не представлява конфликт на интереси с дейността ѝ по определяне на кредитни рейтинги.

24. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел Б, точка 5 от приложение I, като не осигурява гаранции, че рейтинговите анализатори или лицата, одобряващи рейтингите, не правят предложения или препоръки по отношение на дизайна на ►M5  секюритизиращи инструменти ◄ , за които се очаква агенцията за кредитен рейтинг да присъди кредитен рейтинг.

25. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел Б, точка 6 от приложение I, като не проектира своите механизми за отчетност или за връзка, така че да се гарантира независимостта на посочените в раздел Б, точка 1 лица от другите дейности на тази агенция, извършвани на търговска основа.

26. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел Б, точка 8, втора алинея от приложение I, като не съхранява документите за период от най-малко три години при прекратяване на регистрацията ѝ.

▼M3

26а. Агенцията за кредитен рейтинг, която е сключила договор за присъждане на кредитни рейтинги относно пресекюритизации, нарушава член 6б, параграф 1, като присъжда кредитни рейтинги относно нови пресекюритизации с базови активи от същия инициатор за срок, надхвърлящ четири години.

26б. Агенцията за кредитен рейтинг, която е сключила договор за присъждане на кредитни рейтинги относно пресекюритизации, нарушава член 6б, параграф 3, като сключва нов договор за присъждане на кредитни рейтинги относно пресекюритизации с базови активи на един и същ инициатор за срок, равен на продължителността на изтеклия договор, посочена в член 6б, параграфи 1 и 2, но не по-дълъг от четири години.

▼M1

27. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 1, като не осигурява гаранции, че рейтинговите анализатори, служителите на агенцията, както и всяко друго физическо лице, чиито услуги са предоставени на нейно разположение или са под неин контрол, и което участва пряко в дейности по определяне на кредитни рейтинги, имат подходящи познания и опит за поверените им задължения.

28. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 2, като не осигурява гаранции, че на посочено в член 7, параграф 1 лице не се позволява да започва или да участва в преговори, свързани с такси или плащания, с нито едно оценявано лице, свързано с него трето лице или което и да е лице, свързано пряко или непряко с оценяваното лице чрез контрол.

29. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 3 във връзка с раздел В, точка 3, буква а) от приложение I, като не осигурява гаранции, че лице, посочено в точка 1 от същия раздел, предприема всички разумни мерки за защита от измама, кражба или злоупотреба със собствеността или с документите, притежавани от агенцията за кредитен рейтинг, като се отчитат естеството, мащабът и сложността на дейността ѝ, както и естеството и обхватът на дейностите ѝ по определяне на кредитен рейтинг.

30. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 3 във връзка с раздел В, точка 5 от приложение I, като предизвиква отрицателни последици за посочено в точка 1 от същия раздел лице, което докладва информация на отговорника по съответствието във връзка с факта, че друго лице по точка 1 от същия раздел извършва действия, които по негово мнение са незаконни.

31. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 3 във връзка с раздел В, точка 6 от приложение I, като не преразглежда съответната работа на рейтингов анализатор през двете години, предхождащи неговото напускане, в случаите, когато рейтинговият анализатор напуска работата си и започва работа в оценяваното лице, в определянето на чийто кредитен рейтинг е участвал, или във финансово дружество, с което е работил в рамките на изпълнението на задълженията си в агенцията за кредитен рейтинг.

32. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 3 във връзка с раздел В, точка 1 от приложение I, като не осигурява гаранции, че посочено в същата точка лице не купува, не продава и не участва в транзакции с финансови инструменти, посочени в същата точка.

▼M3

33. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 3 във връзка с приложение I, раздел В, точка 2, като не осигурява гаранции, че посоченото в точка 1 от същия раздел лице не участва или не влияе по никакъв начин при определянето на кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива съгласно предвиденото в точка 2 от същия раздел.

▼M1

34. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 3 във връзка с раздел В, точка 3, букви б), в) и г) от приложение I, като не осигурява гаранции, че посочено в точка 1 от същия раздел лице не оповестява, не използва и не разпространява информацията, посочена в посочените букви.

35. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 3 във връзка с раздел В, точка 4 от приложение I, като не осигурява гаранции, че посочено в точка 1 от същия раздел лице не иска и не получава пари, подаръци или услуги от лица, с които агенцията за кредитен рейтинг е в стопански отношения.

▼M3

36. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 3 във връзка с приложение I, раздел В, точка 7, като не осигурява гаранции, че посочено в точка 1 от същия раздел лице не заема ключов ръководен пост в оценяваното лице или в свързана трета страна през период от шест месеца от присъждането на кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива.

▼M1

37. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 4 във връзка с раздел В, точка 8, първа алинея, буква а) от приложение I, като не осигурява гаранции, че водещият рейтингов анализатор не участва в дейности по определяне на кредитния рейтинг на едно и също оценявано лице или на свързани с него трети лица за период, надвишаващ четири години.

▼M3

38. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 4 във връзка с приложение I, раздел В, точка 8, първа алинея, подточка i), като не осигурява гаранции, че, когато присъжда непоискани кредитни рейтинги или държавни рейтинги, даден рейтингов анализатор не участва в дейности по определяне на кредитния рейтинг на едно и също оценявано лице или свързана трета страна за срок, надвишаващ пет години.

39. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 4 във връзка с раздел В, точка 8, първа алинея, подточка ii) от приложение I, като не осигурява гаранции, че, когато присъжда непоискани кредитни рейтинги или държавни рейтинги, лицето, одобряващо кредитните рейтинги, не участват в дейности по определяне на кредитен рейтинг за едно и също оценявано лице или за свързана трета страна за срок, надвишаващ седем години.

40. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 4 във връзка с приложение I, раздел В, точка 8, втора алинея, като не осигурява гаранции, че посочено в първа алинея, букви а) и б) от посочената точка лице не участва в дейности по определяне на кредитен рейтинг за същото оценявано лице или за свързана трета страна в рамките на двегодишен период, считано от края на сроковете, предвидени в същите букви.

▼M1

41. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 7, параграф 5, като определя възнагражденията или оценява резултатите от работата в зависимост от размера на приходите, които агенцията за кредитен рейтинг получава от оценяваните лица или от свързани с тях трети лица.

▼M3

42. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 2, като не приема, не въвежда или не прилага подходящи мерки, за да гарантира, че кредитните рейтинги и рейтинговите перспективи, които присъжда, се основават на задълбочен анализ на цялата информация, с която разполага и която е от значение за анализа в съответствие с приложимите рейтингови методологии.

▼M3

42а. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 2, като използва информация, излизаща извън обхвата на член 8, параграф 2.

42б. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 2а, като присъжда промени в кредитните рейтинги, които не спазват публикуваните от нея рейтингови методологии.

▼M1

43. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 3, като не използва рейтингови методологии, които са стриктни, систематични, последователни и които подлежат на валидиране въз основа на историческия опит, включително бек-тестване.

44. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 4, първа алинея, като отказва да присъди кредитен рейтинг на лице или финансов инструмент с мотива, че друга агенция за кредитен рейтинг вече е определила рейтинг на част от лицето или от финансовия инструмент.

45. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 4, втора алинея, като не съхранява информация за всички случаи, когато в процеса на определяне на кредитен рейтинг се отклонява от съществуващи кредитни рейтинги, присъдени от друга агенция за кредитен рейтинг по отношение на базови активи или ►M5  секюритизиращи инструменти ◄ , или като не дава обосновка за различната оценка.

▼M3

46. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава първото изречение от член 8, параграф 5, първа алинея, като не наблюдава своите кредитни рейтинги, различни от държавните рейтинги, или като не подлага своите кредитни рейтинги, различни от държавните рейтинги, или рейтингови методологии на текущ преглед или поне веднъж годишно.;

▼M3

46а. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава втората алинея от член 8, параграф 5 във връзка с първото изречение от член 8, параграф 5, първа алинея, като не наблюдава своите държавни рейтинги или като не подлага своите държавни рейтинги на текущ преглед или поне веднъж на всеки шест месеца.

▼M1

47. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 5, второ изречение, като не създава вътрешни схеми за наблюдение на влиянието на промените в макроикономическите условия или тези на финансовите пазари върху кредитните рейтинги.

48. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 6, буква б), като при промяна на методологиите, моделите или ключовите рейтингови допускания, използвани в дейностите по определяне на кредитен рейтинг, не преразглежда съответните кредитни рейтинги в съответствие с посочената точка, или не поставя междувременно засегнатите рейтинги под наблюдение.

49. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 6, буква в), като не определя отново кредитния рейтинг, основан на променени методологии, модели и ключови рейтингови допускания, когато цялостният комбиниран ефект от посочените промени засяга този кредитен рейтинг.

▼M3

49а. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 6, буква в) във връзка с член 8, параграф 7, буква в), като не определя нов кредитен рейтинг, когато този кредитен рейтинг е повлиян от грешки в рейтинговите методологии или в тяхното приложение.

▼M1

50. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 9, като възлага на външни подизпълнители важни оперативни функции по начин, който влошава съществено качеството на вътрешния контрол в агенцията за кредитен рейтинг или способността на ЕОЦКП да упражнява надзор върху спазването от страна на агенцията за кредитен рейтинг на предвидените в настоящия регламент задължения.

51. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 10, параграф 2 във връзка с раздел Г, част I, точка 4, втора алинея от приложение I, като присъжда кредитен рейтинг или не отнема съществуващ рейтинг при липса на надеждни данни или когато сложността на структурата на нов вид финансов инструмент или качеството на наличната информация не са задоволителни или пораждат сериозни въпроси за това, дали агенцията за кредитен рейтинг може да даде надежден кредитен рейтинг.

52. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 10, параграф 6, като използва наименованието на ЕОЦКП или на компетентен орган по начин, който указва или предполага признаване или одобрение от ЕОЦКП или друг компетентен орган на кредитните рейтинги или на каквито и да е други дейности на тази агенция по определяне на кредитен рейтинг.

53. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 13, като начислява такси за информацията, предоставяна в съответствие с членове 8—12.

54. В случаите, когато е юридическо лице, установено в Съюза, агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 14, параграф 1, като не подава заявление за регистрация за целите на член 2, параграф 1.

▼M3

55. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8а, параграф 3, като не публикува на своята страница в интернет или като не внася до ЕОЦКП ежегодно, съгласно разпоредбите на приложение I, раздел Г, част III, точка 3, в края на декември календар за следващите 12 месеца, посочващ най-много три дати, съвпадащи с петъчни дни, за публикуване на непоискани държавни рейтинги и свързаните с тях рейтингови перспективи и посочващ дати, съвпадащи с петъчни дни, за публикуване на поискани държавни рейтинги и свързаните с тях рейтингови перспективи.

56. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8a, параграф 4, като се отклонява от обявения календар, когато това не е необходимо за изпълнението на нейните задължения съгласно член 8, параграф 2,член 10, параграф 1, или член 11, параграф 1, или като не предоставят подробно обяснение на причините за отклонение от обявения календар.

57. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 10, параграф 2, във връзка с приложение I, раздел Г, част III, точка 3, като публикува държавен рейтинг или свързана с него рейтингова перспектива в рамките на работното време на регулираните пазари или по-малко от един час преди тяхното отваряне.

58. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 10, параграф 2, във връзка с приложение I, раздел Г, част III, точка 4, като включва политически препоръки, предписания или насоки към оценяваните лица, включително държави или регионални и местни органи на държави, като част от държавните рейтинги или рейтинговите перспективи.

59. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8a, параграф 2, като основава своите публични оповестявания, свързани с държавните рейтинги и които не са кредитни рейтинги, рейтинговите перспективи или придружаващите ги изявления в пресата, посочени в приложение I, раздел Г, част I, точка 5, на информация от сферата на оценяваното лице, когато такава информация е оповестена без съгласието на оценяваното лице, освен ако тя произтича от общо достъпни източници или не съществуват основателни причини оценяваното лице да не дава съгласието си за оповестяване на такава информация.

60. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8а, параграф 1, като не издава индивидуални публично достъпни национални доклади при обявяване на преразглеждане на дадена група държави.

61. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава приложение I, раздел, Г, част III, точка 1, като присъжда държавен рейтинг или свързана рейтингова перспектива, без едновременно да представя подробен проучвателен доклад, обясняващ всички допускания, параметри, ограничения и несигурност, както и всяка друга информация, взета предвид при определянето на този държавен рейтинг или рейтингова перспектива, или като не прави този доклад публично достъпен, ясен и лесен за разбиране.

62. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава приложение I, раздел Г, част III, точка 2, като не предоставя публично достъпен проучвателен доклад, който да придружава промяна по отношение на предишен държавен рейтинг или свързана рейтингова перспектива, или като не включва в този доклад най-малко информацията, посочена в приложение I, раздел Г, част III, точка 2, букви a)—г).

▼M1

II.    Нарушения, свързани с възпрепятстване на дейностите по надзора

1. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел Б, точка 7 от приложение I, като не осигурява документи или средства за детайлна проверка на дейностите ѝ по определяне на кредитен рейтинг според изискванията на посочените разпоредби.

2. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел Б, точка 8, първа алинея от приложение I, като не съхранява в своите помещения документите или средствата за детайлна проверка, посочени в точка 7 от същия раздел, за период от най-малко пет години или не ги предоставя на ЕОЦКП при поискване.

3. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел Б, точка 9 от приложение I, като не съхранява документите, в които се посочват съответните права и задължения на агенцията за кредитен рейтинг и на оценяваното лице или на третите лица, свързани с него по силата на споразумение за предоставяне на услуги за определяне на кредитен рейтинг, за времетраенето на отношенията с това оценявано лице или със свързаните с него трети лица.

▼M3

3а. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 14, параграф 3, трета алинея като не уведомява ЕОЦКП относно планираните съществени промени в съществуващите рейтингови методологии, модели или ключови рейтингови допускания или относно предложените нови рейтингови методологии, модели или ключови допускания, когато публикува рейтинговите методологии на своята страница в интернет в съответствие с член 8, параграф 5а.

3б. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 5а, първа алинея като не публикува на своята интернет страница предложените нови рейтингови методологии или предложените съществени промени в рейтинговите методологии, които могат да имат въздействие върху кредитния рейтинг, заедно с обяснение за основания за промените и последиците от тях.

3в. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 7, буква а), като не уведомява ЕОЦКП относно откритите грешки в своите рейтингови методологии и в тяхното прилагане или като не разяснява тяхното въздействие върху присъжданите от нея кредитни рейтинги, включително необходимостта от преразглеждане на вече присъдени кредитни рейтинги.

▼M1

4. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 11, параграф 2, като не предоставя изискваната информация или като не я предоставя в изисквания формат, посочен в същия параграф.

▼M3

4а. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 11а, параграф 1, като не предоставя изискваната информация или като не я предоставя в изисквания формат, посочен в същия параграф.

▼M1

5. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 11, параграф 3 във връзка с раздел Д, част I, точка 2 от приложение I, като не предоставя на ЕОЦКП списък на извършваните от агенцията допълнителни услуги.

6. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 14, параграф 3, втора алинея, като не уведомява ЕОЦКП за всякакви съществени изменения в условията на първоначалната регистрация в съответствие с посочената алинея.

▼M3

7. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 23б, параграф 1, като не представи информация в отговор на решение за изискване на информация съгласно член 23б, параграф 3 или представи неточна, или подвеждаща информация, в отговор на обикновено искане за информация или на решение.

8. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 23в, параграф 1, като не представя обяснение или представя неточно или подвеждащо обяснение относно факти или документи, свързани с предмета и целта на дадена проверка.

▼M1

III.    Нарушения, свързани с разпоредбите за оповестяване

1. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел Б, точка 2 от приложение I, като не оповестява публично имената на лицата, на които е присъдила кредитен рейтинг, от които получава над 5 % от годишните си приходи, или на свързаните с тях трети лица.

2. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 6, параграф 2 във връзка с раздел Б, точка 4, втора част от трета алинея от приложение I, като не оповестява в окончателния доклад за рейтинга допълнителната услуга, предоставяна на оценяваното лице или на свързано с него трето лице.

3. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 1, като не оповестява публично методологиите, моделите или ключовите рейтингови допускания, които използва в дейностите си по определяне на кредитен рейтинг, както е описано в раздел Д, част I, точка 5 от приложение I.

4. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 6, буква а), като при промяна на методологиите, моделите или ключовите рейтингови допускания не оповестява незабавно вероятния обхват на засегнатите кредитни рейтинги или като го оповестява, като не използва същите средства за съобщение като използваните за разпространението на съответните кредитни рейтинги.

▼M3

4а. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 6, буква аа), когато възнамерява да използва нови рейтингови методологии, но не уведомява ЕОЦКП или не публикува на своята страница в интернет резултатите от консултацията и посочените нови рейтингови методологии заедно с тяхно подробно обяснение, и датата на прилагането им.

4б. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 7, буква а), като не уведомява засегнатите лица, на които е присъден рейтинг, относно откритите грешки в своите рейтингови методологии и в тяхното прилагане или не разяснява въздействието върху присъжданите от нея кредитни рейтинги, включително необходимостта от преразглеждане на вече присъдени кредитни рейтинги.

4в. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 8, параграф 7, буква б), като не публикува на своята страница в интернет откритите грешки в своите рейтингови методологии и в тяхното прилагане, когато тези грешки оказват въздействие върху кредитните рейтинги на агенцията за кредитен рейтинг.

▼M1

5. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 10, параграф 1, като не оповестява своевременно и без да прилага избирателен подход определено решение за прекратяване на кредитни рейтинги, включително пълна обосновка на такова решение.

▼M3

6. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 10, параграф 2 във връзка с приложение I, раздел Г, част I, точки 1 или 2, точка 4, първа алинея, точка 5 или 6 или приложение I, раздел Г, части II или III, като не предоставя изискваната съгласно тези разпоредби информация при представянето на кредитен рейтинг или рейтингова перспектива.

7. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 10, параграф 2 във връзка с приложение I, раздел Г, част I, точка 3, като не уведомява оценяваното лице в рамките на неговото работно време и най-малко един пълен работен ден преди публикуването на кредитния рейтинг или рейтинговата перспектива.

▼M1

8. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 10, параграф 3, като не осигурява гаранции, че категориите на кредитните рейтинги, определяни за ►M5  секюритизиращи инструменти ◄ , са ясно разграничени посредством допълнителен символ, по който се отличават от рейтинговите категории, които се използват за всякакви други лица, финансови инструменти или финансови задължения.

9. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 10, параграф 4, като не оповестява своите политики или своите процедури относно непоисканите кредитни рейтинги.

10. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 10, параграф 5, като не предоставя информация съгласно посочения параграф, когато присъжда непоискани кредитни рейтинги, или като не обозначава непоисканите кредитни рейтинги като такива.

11. Агенцията за кредитен рейтинг нарушава член 11, параграф 1, като не оповестява или не актуализира незабавно цялата информация по въпросите, предвидени в раздел Д, част I от приложение I.
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на коефициентите, свързани с утежняващи или смекчаващи фактори за прилагане на член 36а, параграф 3

Към основния размер на глобите, посочени в член 36а, параграф 2, се прилагат кумулативно следните коефициенти, като се взема предвид всеки един от следните утежняващи или смекчаващи фактори:

I.    Коригиращи коефициенти, свързани с утежняващи фактори

1. Ако нарушението е извършено повече от веднъж, за всяко следващо извършване се прилага допълнителен коефициент 1,1.

2. Ако нарушението е извършвано в продължение на повече от шест месеца, се прилага коефициент 1,5.

3. Ако нарушението е разкрило системни слабости в организацията на агенцията за кредитен рейтинг и особено в процедурите, системите за управление или вътрешния контрол, се прилага коефициент 2,2.

4. Ако нарушението е оказало отрицателно въздействие върху качеството на рейтингите, присъдени от съответната агенция за кредитен рейтинг, се прилага коефициент 1,5.

5. Ако нарушението е извършено при условията на умисъл, се прилага коефициент 2.

6. Ако след установяване на нарушението не са предприети коригиращи мерки, се прилага коефициент 1,7.

7. Ако висшето ръководство на агенцията за кредитен рейтинг не е съдействало на ЕОЦКП при провеждането на разследванията, се прилага коефициент 1,5.

II.    Коригиращи коефициенти, свързани със смекчаващи фактори

1. Ако нарушението е свързано с някое от нарушенията, посочени в раздел II или III от приложение III, и е било извършвано в продължение на по-малко от 10 работни дни, се прилага коефициент 0,9.

2. Ако висшето ръководство на агенцията за кредитен рейтинг може да докаже, че е взело всички необходими мерки за предотвратяване на нарушението, се прилага коефициент 0,7.

3. Ако агенцията за кредитен рейтинг е уведомила ЕОЦКП за нарушението бързо, ефективно и изчерпателно, се прилага коефициент 0,4.

4. Ако агенцията за кредитен рейтинг доброволно е взела мерки, за да гарантира, че подобно нарушение не може да се извърши в бъдеще, се прилага коефициент 0,6.( 1 ) ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

( 4 ) ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32.

( 5 ) ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1.

( 6 ) ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

( 7 ) ОВ L 339, 24.12.2003 г., стр. 73.

( 8 ) Директива 2006/73/ЕО на Комисията от 10 август 2006 г. за прилагане на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 26).

( 9 ) ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.

( 10 ) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

( 11 ) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

( 12 ) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48.

( 13 ) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1.

( 14 ) ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385.

( 15 ) ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

( 16 ) ОВ L 191, 13.7.2001 г., стр. 45.

( 17 ) Директива 2004/72/ЕО на Комисията от 29 април 2004 г. за прилагане на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на възприетите пазарни практики, определянето на вътрешна информация по отношение на дериватните продукти, изготвянето на списъци на вътрешни лица, уведомяването за транзакциите на управителите и уведомяването относно подозрителни транзакции (ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 70).

( 18 ) ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.

( 19 ) ОВ L 222, 14.8.1978 г., стр. 11.

( 20 ) ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 12.