02009R0767 — BG — 01.01.2018 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 767/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 юли 2009 година

относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 229, 1.9.2009 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 568/2010 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2010 година

  L 163

30

30.6.2010

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 939/2010 НА КОМИСИЯТА от 20 октомври 2010 година

  L 277

4

21.10.2010

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2279 НА КОМИСИЯТА от 11 декември 2017 година

  L 328

3

12.12.2017
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 767/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 юли 2009 година

относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията

(текст от значение за ЕИП)ГЛАВА 1

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Цел

В съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002, целта на настоящия регламент е да хармонизира условията за пускане на пазара и употреба на фуражи, за да се гарантира високо ниво на безопасност на фуражите и оттам високо ниво на защита на общественото здраве, както и да се предостави подходяща информация за ползвателите и потребителите и да се засили ефективното функциониране на вътрешния пазар.

Член 2

Приложно поле

1.  Настоящият регламент определя правила за пускане на пазара и употреба на фуражи както за животни, отглеждани за производство на храни, така и за животни, които не се отглеждат за производство на храни, в рамките на Общността, включително изисквания за етикетиране, опаковане и представяне.

2.  Настоящият регламент се прилага, без да се засягат останалите разпоредби на Общността, прилагани в областта на храненето на животните, а именно:

а) Директива 90/167/ЕИО;

б) Директива 2002/32/ЕО;

в) Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии ( 1 );

г) Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека ( 2 );

д) Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи ( 3 );

е) Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти ( 4 );

ж) Регламент (ЕО) № 1831/2003; и

з) Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти ( 5 ).

3.  Настоящият регламент не се прилага за водата, директно приемана от животните или съзнателно включена във фуражите. Въпреки това той се прилага по отношение на фуражите, предназначени да се дават с помощта на вода.

Член 3

Определения

1.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) определенията за „фураж“, „предприятия за фуражи“ и „пускане на пазара“, установени в Регламент (ЕО) № 178/2002;

б) определенията за „фуражна добавка“, „премикси“, „технологични спомагателни вещества“ и „дневна дажба“, установени в Регламент (ЕО) № 1831/2003; и

в) определенията за „предприятие“ и „компетентен орган“, установени в Регламент (ЕО) № 183/2005.

2.  Прилагат се и следните определения:

а) „оператор във фуражния сектор“ означава всяко физическо или юридическо лице, което отговаря за осигуряване изпълнението на изискванията на настоящия регламент в рамките на предприятието за фуражи, което контролира;

б) „хранене на животни през устата“ означава въвеждането на фуражи в стомашно-чревния тракт на животното през устата с цел задоволяване на потребностите му от храна и/или поддържането на продуктивността на здрави животни;

в) „животно, отглеждано за производство на храни“ означава всяко животно, което се храни, развъжда или отглежда за производство на храни за консумация от човека, включително животни, които не се използват за консумация от човека, но принадлежат към вид, който обикновено се използва за консумация от човека в Общността;

г) „животни, които не се отглеждат за производство на храни“ означава всяко животно, което се храни, развъжда или отглежда, но не се използва за консумация от човека, като животни с ценна кожа, домашни любимци и животни, отглеждани в лаборатории, зоологически градини или циркове;

д) „животни с ценна кожа“ означава животни, които не се отглеждат за производство на храни, които се хранят, развъждат или отглеждат за производство на кожа и които не се използват за консумация от човека;

е) „домашни любимци“ означава животни, които не се отглеждат за производство на храни и принадлежат към видове, които се хранят, развъждат или отглеждат, но обикновено не се използват за консумация от човека в Общността;

ж) „фуражни суровини“ означава продукти от растителен или животински произход, чиято главна цел е да задоволят хранителните нужди на животните, в техния естествен вид, пресни или консервирани, и продукти, получени от тяхната промишлена преработка, както и органични и неорганични вещества, независимо дали са със или без съдържание на фуражни добавки, които са предназначени за употреба при храненето на животните през устата, без или след преработка, или при приготвянето на комбинирани фуражи, или като носители на премикси;

з) „комбиниран фураж“ означава смес от най-малко две фуражни суровини, независимо дали са със или без съдържание на фуражни добавки, за хранене на животните през устата, под формата на пълноценни или допълващи фуражи;

и) „пълноценен фураж“ означава комбиниран фураж, който поради своя състав е достатъчен за една дневна дажба;

й) „допълващи фуражи“ означава комбинирани фуражи, които имат високо съдържание на определени вещества, но които поради техния състав са достатъчни за една дневна дажба, само ако се използват в комбинация с други фуражи;

к) „минерални фуражи“ означава допълващи фуражи, съдържащи най-малко 40 % сурова пепел;

л) „млекозаместител“ означава комбиниран фураж, който се дава в суха форма или след разтваряне в определено количество течност за хранене на млади животни в допълнение на или като заместител на следколастрово мляко или за хранене на млади животни, като телета, агнета или козлета, предназначени за клане;

м) „носител“ означава вещество, използвано, за да разтвори, разреди, диспергира или по друг начин физически да промени дадена фуражна добавка, за да улесни обработката, прилагането или употребата ѝ, без да променя технологичните функции и без да оказва влияние върху технологичните резултати;

н) „специфична хранителна цел“ означава целта за задоволяване на специфични хранителни нужди на животните, при които процесът на усвояване на храната, поглъщане или метаболизъм е или може да е временно или необратимо увреден и които следователно могат да се повлияят благоприятно от поемането на подходящ за тяхното състояние фураж;

о) „фураж, предназначен за специфични хранителни цели“ означава фураж, който може да задоволи специфична хранителна цел поради специфичния си състав или метод на производство, които ясно го разграничават от обикновения фураж. Фуражът, предназначен за специфични хранителни цели, не включва медикаментозни фуражи по смисъла на Директива 90/167/ЕИО;

п) „замърсени суровини“ означава фураж, който съдържа нежелани вещества на нива над допустимите съгласно Директива 2002/32/ЕО;

р) „минимален срок на съхранение“ означава периодът, през който при правилни условия на съхранение лицето, което отговаря за етикетирането, гарантира, че фуражът запазва посочените си свойства; по отношение на фуража като цяло може да бъде посочен само един минимален срок на съхранение, който се определя въз основа на минималния срок на съхранение на всяка съставка;

с) „серия“ или „партида“ означава количество фураж, което може да се установи и за което е определено, че има общи характеристики, като произход, разновидност, вид на опаковката, опаковащ, изпращач или етикетиране, и, в случай на производствен процес, представлява единица продукция от един завод, който използва еднакви производствени показатели, или няколко такива единици, когато са произведени в последователен ред и са складирани заедно;

т) „етикетиране“ означава нанасяне на думи, специфични данни, търговски марки, марково име, картинни изображения или символи върху даден фураж чрез поставянето на тази информация върху всякакво средство, отнасящо се до или придружаващо такъв фураж, като опаковка, контейнер, табела, етикет, документ, пръстен, яка или в интернет пространството, включително за рекламни цели;

у) „етикет“ означава всякаква маркировка, знак, символ, изображение или друго описание, изписано, отпечатано, нанесено с шаблон, маркирано, гравирано, щамповано или прикрепено към опаковката или контейнера на фуража; и

ф) „представяне“ означава формата, външният вид или опаковката и опаковъчните материали, използвани за фуража, включително и начинът, по който е подреден, и средата, в която е изложен.ГЛАВА 2

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 4

Изисквания за безопасност и за предлагане на пазара

1.  Фураж може да се предлага на пазара и да се използва, само ако:

а) е безопасен; и

б) не оказва директно неблагоприятно въздействие върху околната среда или хуманното отношение към животните.

Изискванията, установени в член 15 от Регламент (ЕО) № 178/2002, се прилагат, mutatis mutandis, към фуражи за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

2.  В допълнение към установените в параграф 1 от настоящия член изисквания операторите във фуражния сектор, които пускат фуража на пазара, гарантират, че фуражът:

а) е здравословен, истински, с непроменен състав, подходящ за целта и с годно за продажба качество; и

б) е етикетиран, опакован и представен в съответствие с разпоредбите, установени в настоящия регламент и в друго приложимо законодателство на Общността.

Изискванията, предвидени в член 16 от Регламент (ЕО) № 178/2002, се прилагат, mutatis mutandis, към фуражи за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

3.  По отношение на фуража трябва да бъдат спазени техническите разпоредби за примеси и други химични вещества, посочени в приложение I към настоящия регламент.

Член 5

Отговорности и задължения на предприятията за фуражи

1.  Операторите във фуражния сектор спазват, mutatis mutandis, задълженията, установени в членове 18 и 20 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 по отношение на фуражите за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

2.  Лицето, което отговаря за етикетирането на фуражите, предоставя на разположение на компетентните органи всяка информация, която се отнася до състава или до твърдяните свойства на пуснатия на пазара от това лице фураж и която позволява проверка на точността на информацията, посочена върху етикета, включително точните тегловни проценти на фуражните суровини, използвани в комбинираните фуражи.

3.  При спешни случаи, свързани с човешкото здраве или здравето на животните или околната среда, и без да се засягат разпоредбите на Директива 2004/48/ЕО, компетентният орган може да предостави на купувача информацията, с която разполага съгласно параграф 2 от настоящия член, при условие че след преценка на съответните законни интереси на производителите и купувачите стигне до заключението, че предоставянето на подобна информация е оправдано. При необходимост компетентният орган предоставя подобна информация след подписването на клауза за поверителност от купувача.

Член 6

Ограничение и забрана

1.  Фуражът не трябва да съдържа или да се състои от суровини, чието пускане на пазара или употреба за целите на храненето на животните са ограничени или забранени. Списъкът на подобни суровини се съдържа в приложение III.

2.  Комисията изменя списъка на суровините, чието пускане на пазара или употреба за целите на храненето на животните са ограничени или забранени, като взема предвид, по-специално, научните доказателства, технологичните развития, известията от Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) или резултатите от официалния контрол съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.

Поради наложителни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, посочена в член 28, параграф 5, с цел приемането на тези мерки.ГЛАВА 3

ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА СПЕЦИФИЧНИ ВИДОВЕ ФУРАЖИ

Член 7

Характеристики на видовете фураж

1.  В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 28, параграф 3, Комисията може да приема насоки, които изясняват разликата между фуражни суровини, фуражни добавки и други продукти, като ветеринарни медикаменти.

2.  При необходимост Комисията може да приеме мерки за изясняване дали даден продукт представлява фураж за целите на настоящия регламент.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.

Член 8

Съдържание на фуражните добавки

1.  Без да се засягат условията за употреба, предвидени в съответния правен акт относно разрешаване на съответните фуражни добавки, фуражните суровини и допълващите фуражи не трябва да съдържат фуражни добавки, включени в количества, надвишаващи 100 пъти съответното установено максимално съдържание в пълноценните фуражи или пет пъти — при коксидиостатици и хистомоностатици.

2.  Количеството, равняващо се на 100 пъти съответното установено максимално съдържание, посочено в параграф 1, може да бъде надвишавано, само ако съответните продукти изпълняват специфичната хранителна цел, за която са предназначени съгласно член 10 от настоящия регламент. Условията за употреба на такива фуражи се уточняват допълнително в списъка на предназначенията. Предприятия, намиращи се под контрола на производител на такива фуражи, който използва фуражните добавки, посочени в глава 2 от приложение IV към Регламент (ЕО) № 183/2005, трябва да бъдат одобрени в съответствие с член 10, точка 1, буква б) от посочения регламент.

Член 9

Предлагане на пазара на фуражи, предназначени за специфични хранителни цели

Фуражите, предназначени за специфични хранителни цели, могат да бъдат предлагани на пазара като такива, само ако тяхното предназначение е включено в списъка на предназначенията, изготвен в съответствие с член 10, и ако отговарят на основните хранителни характеристики за съответната специфична хранителна цел, посочена в този списък.

Член 10

Списък на предназначенията на фуражите, предназначени за специфични хранителни цели

1.  Комисията може да актуализира списъка на предназначенията, установени в Директива 2008/38/ЕО, като добави или заличи дадено предназначение или като допълни, премахне или промени условията, свързани с определено предназначение.

2.  Процедурата за актуализиране на списъка на предназначенията може да бъде започната чрез подаване на заявление до Комисията от физическо или юридическо лице, установено в Общността, или от държава-членка. Валидното заявление включва досие, което доказва, че специфичният състав на фуража изпълнява конкретната специфична хранителна цел и няма неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, човешкото здраве, околната среда или хуманното отношение към животните.

3.  Комисията незабавно предоставя на разположение на държавите-членки заявлението, включително досието.

4.  Ако въз основа на наличната научна и технологична информация Комисията има причини да смята, че употребата на конкретния фураж може да не изпълнява конкретната специфична хранителна цел или може да има неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, човешкото здраве, околната среда или хуманното отношение към животните, Комисията, в срок три месеца след получаване на валидно заявление, изисква становище от Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“). Органът предоставя становище в срок шест месеца след получаване на искането. Този срок се удължава всеки път, когато Органът поиска допълнителна информация от заявителя.

5.  В срок шест месеца след получаване на валидно заявление или, когато е уместно, след получаване на становището на Органа Комисията приема регламент за актуализация на списъка на предназначенията, ако са спазени предвидените в параграф 2 условия.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 6.

6.  Чрез дерогация от параграф 5, в срок шест месеца след получаване на валидно заявление или, когато е уместно, след получаване на становището на Органа, на който и да е етап от процедурата, Комисията прекратява процедурата и взема решение да не продължава с актуализирането, ако счита, че такова актуализиране не е оправдано. Комисията действа в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 28, параграф 3.

Когато е приложимо, в такива случаи Комисията информира заявителя и държавите-членки директно, посочвайки в писмото си мотивите, поради които актуализирането не е счетено за оправдано.

7.  В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 28, параграф 3, Комисията може да приема мерки за прилагане по отношение на подготовката и представянето на заявлението.ГЛАВА 4

ЕТИКЕТИРАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ОПАКОВАНЕ

Член 11

Принципи за етикетиране и представяне

1.  Етикетирането и представянето на фуражите не трябва да подвеждат потребителя, по-специално:

а) по отношение на предназначението или характеристиките на фуража, по-специално вида, метода на получаване или производство, свойствата, състава, количеството, трайността, видовете или категориите животни, за които е предназначен;

б) чрез приписване на фуража на свойства или характеристики, които той не притежава, или чрез внушаване, че той притежава специални характеристики, когато в действителност всички подобни фуражи притежават такива характеристики; или

в) по отношение на съответствието на етикетирането с каталога на Общността и с кодексите на Общността, посочени в членове 24 и 25.

2.  Фуражните суровини или комбинираният фураж, предлагани на пазара в насипно състояние или в незапечатани опаковки или контейнери в съответствие с член 23, параграф 2, се придружават от документ, който съдържа всички данни, чието поставяне върху етикета се изисква задължително в съответствие с настоящия регламент.

3.  Когато фуражът се предлага за продажба чрез средства за комуникация от разстояние, както е определено в член 2 от Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние ( 6 ), данните, чието поставяне върху етикета се изисква задължително съгласно настоящия регламент, с изключение на данните, предвидени в член 15, букви б), г) и д), член 16, параграф 2, буква в) или член 17, параграф 1, буква г), се нанасят върху носителя на информация за продажбата от разстояние или се предоставят чрез други подходящи средства преди сключването на договора от разстояние. Данните, посочени в член 15, букви б), г) и д), член 16, параграф 2, буква в) или член 17, параграф 1, буква г), се предоставят най-късно в момента на доставка на фуража.

4.  В приложение II са предвидени разпоредби за етикетирането, допълващи определените в настоящата глава.

5.  Допустимите отклонения за несъответствия между етикетираните стойности на състава на фуражната суровина или комбинирания фураж и стойностите, установени при анализ при официалния контрол в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004, са посочени в приложение IV към настоящия регламент.

Член 12

Отговорност

1.  Лицето, което отговаря за етикетирането, гарантира наличието на данните върху етикетите и точността на съдържанието им.

2.  Лицето, което отговаря за етикетирането, е операторът във фуражния сектор, който е пуснал фуража на пазара за първи път, или, когато е приложимо, операторът във фуражния сектор, под чието име или търговско наименование се предлага фуражът.

3.  До степента, в която техните действия влияят върху етикетирането в рамките на стопанските дейности под техен контрол, операторите във фуражния сектор гарантират, че информацията, която се предлага чрез каквито и да е средства, отговаря на изискванията на настоящия регламент.

4.  Операторите във фуражния сектор, отговорни за търговия на дребно или дейности по дистрибуция, които не влияят върху етикетирането, действат с дължимата грижа, за да подпомогнат гарантирането на съответствие с изискванията за етикетиране, по-специално като не доставят фураж, за който знаят или би трябвало да предположат, въз основа на притежаваната от тях информация и като професионалисти, че не отговаря на тези изисквания.

5.  В рамките на стопанските дейности под техен контрол операторите във фуражния сектор гарантират предаването на задължителните данни върху етикетите по цялата хранителна верига, за да позволят предоставянето на информацията на крайния потребител на фураж в съответствие с настоящия регламент.

Член 13

Твърдения

1.  Етикетирането и представянето на фуражните суровини и комбинираните фуражи може да обърне специално внимание на наличието или липсата на някое вещество във фуража, на специфична хранителна характеристика или процес или специфична функция, свързана с някое от изброените, ако са изпълнени следните условия:

а) твърдението е обективно, може да бъде проверено от компетентните органи и разбрано от потребителите на фуража; и

б) лицето, което отговаря за етикетирането, осигурява при поискване от компетентния орган научна обосновка на твърдението чрез посочване на публично достъпни налични научни доказателства или чрез документирано изследване на дружеството. Научната обосновка трябва да е налице към момента на пускане на фуража на пазара. Купувачите имат правото да осведомят компетентния орган за своите съмнения по отношение на верността на твърдението. Когато се стигне до заключението, че твърдението не е достатъчно обосновано, етикетирането във връзка с подобно твърдение се счита за подвеждащо за целите на член 11. Когато компетентният орган има съмнения по отношение на научните доказателства за съответното твърдение, той може да постави въпроса пред Комисията. Комисията може да приеме решение, когато е целесъобразно — след получаване на становището на Органа, в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 28, параграф 2.

2.  Без да се засяга параграф 1, твърденията, отнасящи се до подобряване на храненето и поддържане или защита на физиологичното състояние, са допустими, освен ако не включват твърдение, посочено в параграф 3, буква а).

3.  При етикетирането или представянето на фуражните суровини и комбинирания фураж не трябва да се твърди, че

а) фуражът ще предотврати, облекчи или излекува дадено заболяване, с изключение на коксидиостатиците и хистомоностатиците, разрешени съгласно Регламент (ЕО) № 1831/2003; настоящата буква не се прилага обаче за твърдения относно хранителния дисбаланс, при условие че липсват патологични симптоми в тази връзка;

б) фуражът притежава специфична хранителна цел, предвидена в списъка на предназначенията, посочен в член 9, освен ако не отговаря на определените в него изисквания.

4.  Спецификациите, свързани с изискванията, определени в параграфи 1 и 2, могат да се включат в кодексите на Общността, посочени в член 25.

Член 14

Представяне на данните върху етикета

1.  Данните, чието посочване върху етикета е задължително, се представят в тяхната пълнота на видно място върху опаковката, контейнера, върху прикачения към тях етикет или придружаващия документ, предвиден в член 11, параграф 2, по очевиден и ясно четлив начин, така че да не могат да се изтрият, на официалния език или най-малко на един от официалните езици на държавата-членка или на региона, в които фуражът се пуска на пазара.

2.  Данните, чието посочване върху етикета е задължително, са лесни за откриване и не се закриват от друга информация. Те се изписват с цвят, шрифт и размер, който не прикрива и не подчертава никоя част от информацията, освен ако тази разлика не служи за привличане на вниманието към предупрежденията за безопасност.

3.  Спецификациите, свързани с определените в параграфи 1 и 2 изисквания, както и с представянето на незадължителното етикетиране, посочено в член 22, могат да се включат в кодексите на Общността, посочени в член 25.

Член 15

Общи задължителни изисквания при етикетиране

Дадена фуражна суровина или комбиниран фураж не се пускат на пазара, ако върху етикета не са обозначени следните данни:

а) вид на фуража: „фуражна суровина“, „пълноценен фураж“ или „допълващ фураж“, в зависимост от случая;

 за „пълноценен фураж“ може да се използва наименованието „пълноценен фураж млекозаместител“, ако е уместно,

 за „допълващ фураж“ могат да се използват следните наименования, ако е уместно: „минерален фураж“ или „допълващ фураж млекозаместител“,

 за домашни любимци, различни от котки и кучета, „пълноценен фураж“ или „допълващ фураж“ може да се заменят с „комбиниран фураж“;

б) име или търговско наименование и адрес на оператора във фуражния сектор, който отговаря за етикетирането;

в) ако е наличен, номер на одобрение на предприятието на лицето, което отговаря за етикетирането, определен в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 1774/2002 за предприятия, които са получили разрешение в съответствие с член 23, параграф 2, букви а), б) и в) от Регламент (ЕО) № 1774/2002 или одобрение в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 1774/2002 или с член 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005. Ако лицето, което отговаря за етикетирането, има няколко номера на одобрение, то използва номера, определен в съответствие с Регламент (ЕО) № 183/2005;

г) референтен номер на партидата или серията;

д) нетно количество, изразено в единици маса, в случай на твърди продукти, и в единици маса или обем, в случай на течни продукти;

е) списък на фуражните добавки, предхождани от надпис „добавки“ в съответствие с глава I от приложение VI или VII, според случая, и без да се засягат разпоредбите за етикетиране, определени в правния акт, който разрешава съответната фуражна добавка; и

ж) съдържание на влага в съответствие с точка 6 от приложение I.

Член 16

Специални задължителни изисквания при етикетиране на фуражни суровини

1.  Освен изискванията, предвидени в член 15, етикетирането на фуражни суровини включва също така следното:

а) наименованието на фуражната суровина; наименованието се използва в съответствие с член 24, параграф 5; и

б) задължителната декларация, която отговаря на съответната категория, определена в списъка в приложение V; задължителната декларация може да се замени с данните, определени в каталога на Общността, посочен в член 24, за всяка фуражна суровина от съответната категория.

2.  Освен предвидените в параграф 1 изисквания етикетирането на фуражни суровини включва следната информация, когато са включени добавки:

а) вида или категориите животни, за които е предназначена фуражната суровина, когато съответните добавки не са разрешени за всички видове животни или са разрешени в определени максимални граници за някои видове;

б) инструкции за правилна употреба в съответствие с приложение II, точка 4, когато е определено максимално съдържание на съответните добавки; и

в) минимален срок на съхранение на добавките, различни от технологичните добавки.

Член 17

Специални задължителни изисквания при етикетиране на комбиниран фураж

1.  В допълнение към изискванията, предвидени в член 15, етикетирането на комбиниран фураж включва също така следното:

а) вида или категориите животни, за които е предназначен комбинираният фураж;

б) инструкции за правилната употреба, които посочват целта, за която е предназначен фуражът; когато е приложимо, тези инструкции са в съответствие с приложение II, точка 4;

в) в случаите, когато производителят не е лицето, което отговаря за етикетирането, се предоставя следната информация:

 името или търговското наименование и адрес на производителя, или

 номера за одобрение на производителя, посочен в член 15, буква в), или идентификационния номер в съответствие с член 9, 23 или 24 от Регламент (ЕО) № 183/2005; ако няма такъв номер — идентификационен номер, определен по искане на производителя или вносителя във фуражната промишленост, във формата, предвиден в глава II от приложение V към Регламент (ЕО) № 183/2005;

г) обозначението за минималния срок на съхранение в съответствие със следните изисквания:

 „да се използва преди …“, последвано от датата, която посочва определен ден, в случай на фураж, който е силно нетраен поради процеси на разлагане,

 „най-добър преди …“, последвано от датата, която посочва определен месец, в случай на друг фураж.

Ако върху етикета е посочена датата на производство, датата за минималния срок на съхранение може да бъде посочена също като „… (период време в дни или месеци) след датата на производство“;

д) списъка на фуражните суровини, от които се състои фуражът, с надпис „състав“ и посочващ наименование на всяка фуражна суровина в съответствие с член 16, параграф 1, буква а), като тези фуражни суровини се изброяват в низходящ ред в съответствие с теглото им, изчислено в зависимост от съдържанието на влага в комбинирания фураж; този списък може да включва тегловните проценти; и

е) задължителните декларации, предвидени в глава II от приложение VI или VII, според случая.

2.  По отношение на списъка, предвиден в параграф 1, буква д), се прилагат следните изисквания:

а) наименованието и тегловните проценти на фуражната суровина се посочват, ако на етикета се привлича внимание върху наличието ѝ с думи, изображения или графики;

б) без да се засяга Директива 2004/48/ЕО, ако тегловните проценти за фуражните суровини, съдържащи се в комбинирания фураж за животни, които се отглеждат за производство на храни, не са посочени върху етикета, при поискване лицето, което отговаря за етикетирането, предоставя на купувача данни за количествения състав в диапазон ± 15 % от стойността им спрямо рецептата на фуража; и

в) в случай на комбиниран фураж, предназначен за животни, които не се отглеждат за производство на храни, с изключение на животните с ценна кожа, обозначението на конкретното наименование на фуражната суровина може да бъде заменено от наименованието на категорията, към която принадлежат фуражните суровини.

3.  При спешни случаи, свързани с човешкото здраве или здравето на животните или околната среда, и без да се засяга Директива 2004/48/ЕО, компетентният орган може да предостави на купувача информацията, с която разполага съгласно член 5, параграф 2, при условие че след преценка на съответните законни интереси на производителите и купувачите стигне до заключението, че предоставянето на подобна информация е оправдано. При необходимост компетентният орган предоставя подобна информация след подписването на клауза за поверителност от купувача.

4.  За целите на параграф 2, буква в) Комисията изготвя списък с категории фуражни суровини, които могат да се посочват вместо отделните фуражни суровини при етикетирането на фуражи за животни, които не се отглеждат за производство на храни, с изключение на животните с ценна кожа.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.

Член 18

Допълнителни задължителни изисквания при етикетирането на фуражи, предназначени за специфични хранителни цели

В допълнение към общите задължителни изисквания, определени в членове 15, 16 и 17, според случая, етикетирането на фуражи, предназначени за специфични хранителни цели, включва също така:

а) окачествяващия израз „диетичен“ — единствено за фуражи, предназначени за специфични хранителни цели — до обозначението на фуража, както е предвидено в член 15, буква а);

б) предвидените за съответното предназначение данни в колони 1—6 от списъка на предназначенията, посочен в член 9; и

в) обозначение, че следва да се потърси мнението на експерт по хранене или ветеринарен лекар, преди да се използва фуражът или преди да се продължи периодът на употреба.

Член 19

Допълнителни задължителни изисквания при етикетиране на храни за домашни любимци

Върху етикета на храни за домашни любимци се посочва безплатен телефонен номер или друго подходящо средство за комуникация, за да се позволи на купувача да получи освен задължителните данни информация относно:

а) фуражните добавки, съдържащи се в храните за домашни любимци; и

б) съдържащи се в тази храна фуражни суровини, които са обозначени със своята категория, както е посочено в член 17, параграф 2, буква в).

Член 20

Допълнителни задължителни изисквания при етикетиране на фураж, който не съответства на изискванията

1.  В допълнение към изискванията, определени в членове 15, 16, 17 и 18, фуражът, който не съответства на изискванията по общностното право, посочени в приложение VIII, като например замърсените суровини, се етикетира в съответствие с установените в посоченото приложение изисквания.

2.  Комисията може да измени приложение VIII, за да го приведе в съответствие с правните развития с цел усъвършенстване на стандартите.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.

Член 21

Дерогации

1.  Данните, посочени в член 15, буква в), г), д) и ж) и член 16, параграф 1, буква б), не се изискват, когато преди всяка сделка купувачът е заявил в писмена форма, че не се нуждае от тази информация. Една сделка може да включва няколко пратки.

2.  При опакован фураж данните, посочени в член 15, букви в), г) и д) и член 16, параграф 2, буква в) или член 17, параграф 1, букви в), г) и д), може да се нанесат върху опаковката извън мястото на етикета, както е посочено в член 14, параграф 1. В такива случаи се посочва къде са нанесени тези данни.

3.  Без да се засяга приложение I към Регламент (ЕО) № 183/2005, данните, посочени в член 15, букви в), г), д) и ж) и член 16, параграф 1, буква б) от настоящия регламент, не са задължителни за фуражни суровини, които не съдържат фуражни добавки, с изключение на консерванти или силажни добавки, и които са произведени и доставени от оператор във фуражния сектор съгласно член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на потребител на фураж в първично производство за употреба в личното стопанство на този потребител.

4.  Задължителните декларации, посочени в член 17, параграф 1, буква е), не се изискват за смеси от несмлени зърнени култури, семена и плодове.

5.  По отношение на комбиниран фураж, съставен от не повече от три фуражни суровини, данните, посочени в член 17, параграф 1, букви а) и б), не се изискват, когато използваните фуражни суровини са посочени ясно в описанието.

6.  За количества фуражни суровини или комбинирани фуражи, които не надвишават 20 kg, предназначени за крайния потребител и продавани в насипно състояние, вниманието на купувача може да бъде привлечено към данните, посочени в членове 15, 16 и 17, чрез подходяща бележка на мястото на продажбата. В този случай данните, посочени в член 15, буква а) и член 16, параграф 1 или член 17, параграф 1, букви а) и б), според случая, се предоставят на купувача най-късно върху или с фактурата.

7.  По отношение на количества от храни за домашни любимци, продавани в пакети, съдържащи няколко контейнера, данните, посочени в член 15, букви б), в), е) и ж) и член 17, параграф 1, букви б), в), д) и е), могат да се посочат само върху външната опаковка вместо върху всеки отделен контейнер, при условие че сборното общо тегло на пакета не надвишава 10 kg.

8.  Чрез дерогация от разпоредбите на настоящия регламент държавите-членки могат да прилагат национални разпоредби за фураж, предназначен за животни, отглеждани за научни или експериментални цели, при условие че тази цел е ясно обозначена върху етикета. Държавите-членки незабавно съобщават тези разпоредби на Комисията.

Член 22

Незадължително етикетиране

1.  В допълнение към задължителните изисквания при етикетиране, етикетирането на фуражни суровини и комбиниран фураж може също да включва данни, чието посочване върху етикета не е задължително, при условие че са спазени общите принципи на настоящия регламент.

2.  Допълнителни условия за незадължителното етикетиране могат да бъдат определени в кодексите на Общността, посочени в член 25.

Член 23

Опаковане

1.  Фуражните суровини и комбинираният фураж могат да се пускат на пазара само в запечатани опаковки или контейнери. Опаковките или контейнерите трябва да бъдат запечатани по такъв начин, че когато опаковката или контейнерът се отвори, капакът да се повреди и да не може да се използва повторно.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 следните фуражи могат да се пускат на пазара в насипно състояние или в незапечатани опаковки или контейнери:

а) фуражни суровини;

б) комбинирани фуражи, получени единствено чрез смесване на зърна или на цели плодове;

в) доставки между производители на комбинирани фуражи;

г) доставки на комбинирани фуражи директно от производителя до потребителя на фуражи;

д) доставки от производители на комбинирани фуражи до предприятия за пакетиране;

е) количества от комбинирани фуражи, ненадвишаващи 50 kg, предназначени за крайния потребител и взети директно от запечатана опаковка или контейнер; и

ж) блокове за лизане или лизалки.ГЛАВА 5

КАТАЛОГ НА ОБЩНОСТТА НА ФУРАЖНИТЕ СУРОВИНИ И КОДЕКСИ НА ОБЩНОСТТА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЕТИКЕТИРАНЕТО

Член 24

Каталог на Общността на фуражните суровини

1.  Съставя се каталог на Общността на фуражните суровини (наричан по-долу „каталогът“) като средство за подобряване на етикетирането на фуражните суровини и комбинирания фураж. Каталогът улеснява обмена на информация за свойствата на продуктите и представя неизчерпателен списък на фуражните суровини. За всяка изброена фуражна суровина той включва най-малко следните данни:

а) наименование;

б) идентификационен номер;

в) описание на фуражната суровина, включително информация за производствения процес, ако е необходимо;

г) данни, които заместват задължителната декларация за целите на член 16, параграф 1, буква б); и

д) кратък речник с определенията на различните посочени процеси и технически изрази.

2.  Първата версия на каталога на Общността се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 28, параграф 2, най-късно до 21 март 2010 г., като вписванията в него се състоят от изброените в част Б от приложението към Директива 96/25/ЕО и колони 2—4 от приложението към Директива 82/471/ЕИО. Краткият речник се състои от част А, точка IV от приложението към Директива 96/25/ЕО.

3.  За изменения на каталога се прилага процедурата, предвидена в член 26.

4.  Настоящият член се прилага, без да се засягат изискванията за безопасност, определени в член 4.

5.  Използването на каталога от операторите във фуражния сектор е доброволно. Въпреки това наименованието на дадена фуражна суровина, която е включена в каталога, може да се използва, единствено ако са спазени всички приложими разпоредби на каталога.

6.  Лицето, което за пръв път пуска на пазара дадена фуражна суровина, която не е включена в каталога, незабавно уведомява за употребата ѝ представителите на европейския фуражен сектор, посочени в член 26, параграф 1. Представителите на европейския фуражен сектор публикуват в интернет регистър на уведомленията и го актуализират редовно.

Член 25

Кодекси на Общността за добри практики в етикетирането

1.  Комисията насърчава разработването на два кодекса на Общността за добри практики в етикетирането (наричани по-долу „кодекси“), един за храни за домашни любимци и друг — за комбинирани фуражи за животни, които се отглеждат за производство на храни, който може да включва раздел за комбинираните фуражи за животни с ценна кожа.

2.  Кодексите имат за цел да подобрят целесъобразността на етикетирането. По-конкретно те включват разпоредби относно представянето на данните върху етикета, предвидено в член 14, незадължителното етикетиране, предвидено в член 22, и използването на твърдения, предвидено в член 13.

3.  За съставянето и за всякакви изменения на кодексите се прилага процедурата, предвидена в член 26.

4.  Използването на кодексите от операторите във фуражния сектор е доброволно. Въпреки това използването на единия или другия кодекс може да бъде посочено върху етикета, единствено ако са спазени всички приложими разпоредби на съответния кодекс.

Член 26

Съставяне на кодексите и изменения на каталога и кодексите на Общността

1.  Проектите за изменение на каталога на Общността и проектите за кодекси, както и всякакви проекти за изменението им се разработват и изменят от всички подходящи представители на европейския фуражен сектор:

а) чрез консултация с други заинтересовани страни, като потребителите на фуражи;

б) в сътрудничество с компетентните органи на държавите-членки и, когато е уместно — с Органа;

в) като се вземе предвид съответният опит от становища, публикувани от Органа, и научното и технологичното развитие.

2.  Без да се засяга параграф 3, Комисията приема мерки за целите на настоящия член, в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 28, параграф 2.

3.  Приемат се изменения на каталога на Общността с цел определяне на максималното съдържание на химичните примеси, посочени в приложение I, точка 1, или нивата за ботаническа чистота, посочени в приложение I, точка 2, или съдържанието на влага, посочено в приложение I, точка 6, или данните, които заместват задължителната декларация, посочена в член 16, параграф 1, буква б). Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.

4.  Всички мерки съгласно настоящия член се приемат, единствено ако са изпълнени следните условия:

а) те са разработени в съответствие с параграф 1;

б) тяхното съдържание може да бъде приложено в цялата Общност за секторите, за които се отнасят; и

в) те са подходящи за постигане на целите на настоящия регламент.

5.  Каталогът се публикува в серия L на Официален вестник на Европейския съюз. Заглавията и данните за публикацията на кодексите се публикуват в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.ГЛАВА 6

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 27

Мерки за прилагане

1.  Комисията може да измени приложенията, за да ги адаптира към научното и технологичното развитие.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.

2.  Други мерки за прилагане, необходими за прилагането на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 28, параграф 3, освен ако изрично не е предвидено друго.

Член 28

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден с член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002 (наричан по-долу „Комитетът“).

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

4.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

5.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

6.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква б), както и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в) и параграф 4, букви б) и д) от Решение 1999/468/ЕО, се определят съответно на два месеца, един месец и два месеца.

Член 29

Изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003

Член 16 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 се изменя, както следва:

1. Параграф 1 се изменя, както следва:

а) буква г) се заменя със следното:

„г) когато е целесъобразно, номерът на одобрението на предприятието за производство или пускане на пазара на фуражната добавка или премикса съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите ( *1 ) или, според случая, съгласно член 5 от Директива 95/69/ЕО;

б) в параграф 1 се добавя следната алинея:

„При премикси букви б), г), д) и ж) не се прилагат за включените фуражни добавки.“

2. Параграф 3 се заменя със следното:

„3.  Освен информацията, посочена в параграф 1, опаковката или контейнерът с фуражна добавка, включена във функционална група, посочена в приложение III, или с премикс, съдържащ добавка, включена във функционална група, посочена в приложение III, съдържа информацията, посочена в споменатото приложение, представена по видим и лесно четлив начин, така че да не може да бъде изтрита.“

3. Параграф 4 се заменя със следното:

„4.  При премикси върху етикета се изписва думата „премикс“. Носителите се посочват, в случаите на фуражни суровини, в съответствие с член 17, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи ( *2 ), а когато като носител се използва водата, се посочва съдържанието на влага в премикса. За всеки премикс като цяло може да бъде посочен само един минимален срок на съхранение; този срок за съхранение се определя въз основа на минималния срок на съхранение на всяка съставка.

Член 30

Отмяна

Член 16 от Директива 70/524/ЕИО, директиви 79/373/ЕИО, 80/511/ЕИО, 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО, както и Решение 2004/217/ЕО се отменят, считано от 1 септември 2010 г.

Позоваванията на отменените директиви и на отмененото решение се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат в съответствие с таблицата на съответствието в приложение IX.

Член 31

Санкции

Държавите-членки определят система от санкции, прилагани при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Държавите-членки уведомяват Комисията за тези разпоредби най-късно до 1 септември 2010 г. и незабавно съобщават за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 32

Преходни мерки

1.  Чрез дерогация от член 33, втора алинея фураж, който е пуснат на пазара или е етикетиран в съответствие с директиви 79/373/ЕИО, 82/471/ЕИО, 93/74/ЕИО и 96/25/ЕО преди 1 септември 2010 г., може да продължи да се предлага на пазара до изчерпване на количествата.

2.  Чрез дерогация от член 8, параграф 2 посочените във въпросния член видове фуражи, които вече са били пуснати законно на пазара преди 1 септември 2010 г., могат да се пускат или да продължат да се предлагат на пазара до вземането на решение по заявлението за актуализиране на списъка на предназначенията, посочен в член 10, при условие че заявлението е било подадено преди 1 септември 2010 г.

3.  Чрез дерогация от точка 1 от приложение I към настоящия регламент фуражните суровини могат да бъдат пускани на пазара и да се използват до определянето на конкретното максимално съдържание на химични примеси, получени от техния производствен процес и от технологични спомагателни вещества, при условие че отговарят най-малко на условията, определени в раздел II, част A, точка 1 от приложението към Директива 96/25/ЕО. Въпреки това тази дерогация престава да се прилага на 1 септември 2012 г.

4.  Могат да се приемат мерки с цел улесняване на прехода към прилагането на настоящия регламент. По-конкретно могат да се определят условията, при които фуражите могат да бъдат етикетирани в съответствие с настоящия регламент преди началната дата на неговото прилагане. Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.

Член 33

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 септември 2010 г.

Членове 31 и 32 обаче се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Технически разпоредби относно примеси, млекозаместители, фуражни суровини за свързване или денатуриране, съдържание на пепел и съдържание на влага, посочени в член 4

1. В съответствие с добрите производствени практики, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 183/2005, фуражните суровини не съдържат химични примеси, получени от техния производствен процес и от технологични спомагателни вещества, освен ако не е определено конкретно максимално съдържание в каталога, посочен в член 24.

2. Ботаническата чистота на фуражните суровини не е по-ниска от 95 %, освен ако не е определено друго съдържание в каталога, посочен в член 24. Ботаническите примеси се състоят от примеси на растителни суровини без неблагоприятни въздействия върху животните, например слама и семена от други култивирани видове или плевели. Ботаническите примеси, като остатъци от други маслодайни семена или маслодайни плодове, получени от предишен производствен процес, не трябва да надвишават 0,5 % за всеки вид маслодайно семе или плод.

3. Съдържанието на желязо в млекозаместителя за телета с живо тегло, по-малко или равно на 70 килограма, е най-малко 30 милиграма на килограм пълноценен фураж при съдържание на влага 12 %.

4. Когато се използват фуражни суровини за денатуриране или свързване на други фуражни суровини, продуктът все още може да се счита за фуражна суровина. Наименованието, видът и количеството на фуражната суровина, използвана за свързване или денатуриране, се посочва върху етикета. Ако фуражната суровина е свързана с друга фуражна суровина, процентното съдържание на последната не надвишава 3 % от общото тегло.

5. Съдържанието на пепел, неразтворима в солна киселина, не превишава 2,2 % от сухото вещество. Въпреки това съдържанието от 2,2 % може да бъде превишено за:

 фуражни суровини,

 комбинирани фуражи, съдържащи разрешени минерални свързващи вещества,

 минерален фураж,

 комбиниран фураж, съдържащ повече от 50 % странични продукти на ориз или захарно цвекло,

 комбиниран фураж, предназначен за отглеждана риба със съдържание на рибното брашно повече от 15 %,

при условие че съдържанието е посочено върху етикета.

6. Освен ако в приложение V или каталога, посочен в член 24, не е предвидено различно съдържание, съдържанието на влага във фуража трябва да се посочи, ако превишава:

 5 % в случай на минерален фураж, несъдържащ органични вещества,

 7 % в случай на фуражни млекозаместители и други комбинирани фуражи със съдържание на млечен продукт, превишаващо 40 %,

 10 % в случай на минерален фураж, съдържащ органични вещества,

 14 % в случай на друг фураж.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Общи разпоредби относно етикетирането, посочено в член 11, параграф 4

1. Съдържанието или нивата, които са посочени или трябва да бъдат посочени, са свързани с теглото на фуража, освен ако не е предвидено друго.

2. Цифровото обозначение на датите следва последователността ден, месец и година, като форматът е посочен върху етикета със следното съкращение: „ДД/ММ/ГГ“.

3. Синонимни изрази в някои езици:

а) на чешки език обозначението „krmiva“ може да се замени с „produkty ke krmení“, според случая; на немски език обозначението „Einzelfuttermittel“ може да се замени с „Futtermittel-Ausgangserzeugnis“; на гръцки език „πρώτη ύλη ζωοτροφών“ може да се замени с „απλή ζωοτροφή“; а на италиански език „materiа primа per mangimi“ може да се замени с „mangime semplice“;

▼M3

б) в обозначението на храни за домашни любимци се допускат следните изрази: на български — „храна“, на испански — „alimento“, на чешки език обозначението „kompletní krmná směs“ може да се замени с „kompletní krmivo“, а обозначението „doplňková krmná směs“ може да се замени с „doplňkové krmivo“, на английски — „pet food“, на италиански — „alimento“, на унгарски — „állateledel“, на нидерландски — „samengesteld voeder“, на полски — „karma“, на словенски — „hrane za hišne živali“, на фински — „lemmikkieläinten ruoka“; на естонски — „lemmikloomatoit“; на хърватски „hrana za kućne ljubimce“.

▼B

4. Инструкциите за правилна употреба на допълващ фураж и фуражни суровини, които съдържат добавки, превишаващи фиксираното максимално съдържание, определено за пълноценен фураж, посочват максималното количество:

 допълващ фураж и фуражни суровини за едно животно за един ден в грамове или килограми или в единици обем, или

 в проценти от дневната дажба, или

 на килограм пълноценен фураж или процент на пълноценния фураж,

с цел да се гарантира спазването на съответното максимално съдържание на фуражни добавки в дневната дажба.

5. Без да се засягат аналитичните методи, по отношение на храните за домашни любимци изразът „суров протеин“ може да се замени с „протеин“, „сурови мазнини“ може да се замени със „съдържание на мазнини“ а „сурова пепел“ може да се замени с „инсинерирани остатъци“ или „неорганична материя“.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на суровините, чието пускане на пазара или употреба при храненето на животни е ограничено или забранено съгласно член 6

Глава 1: Забранени суровини

1. Изпражнения, урина и отделеното съдържание на храносмилателния тракт в резултат на изпразването или отстраняването на храносмилателния тракт, независимо от всякакъв вид обработване или смесване.

2. Третирана с щавещи вещества одрана кожа, включително и нейните отпадъци.

3. Семена и други посадъчни растителни материали, които след прибиране на реколтата са били подложени на специфична обработка с продукти за растителна защита с оглед на тяхното предназначение (размножаване), както и всички свързани с тях странични продукти.

4. Дървесина, включително стърготини или други материали, получени от дърво, които са били обработени с консерванти за дърво, по смисъла на приложение V към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди ( 7 ).

▼M1

5. Всички отпадъци, получени при различните фази на процеса на третиране на градските, битовите и промишлените отпадъчни води, както те са определени в член 2 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води ( 8 ), независимо от всякаква по-нататъшна обработка на тези отпадъци и независимо от произхода на отпадъчните води ( 9 ).

6. Твърди градски отпадъци ( 10 ), като например битови отпадъци.

▼B

7. Опаковките от използването на продукти от свързаните със селското стопанство отрасли на хранително-вкусовата промишленост или части от тях.

▼M1

8. Протеинови продукти, получени от дрожди от вида Candida, култивирани върху n-алкани.

▼B

Глава 2: Суровини, за които се прилагат ограничения.

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Допустими отклонения при етикетиране на съдържанието на фуражни суровини или комбиниран фураж, посочени в член 11, параграф 5

▼M3

Част А: Отклонения за аналитичните съставки, определени в приложения I, V, VI и VII

1. Допустимите отклонения, определени в настоящата част, включват технически и аналитични отклонения. След като аналитичните допустими отклонения, отнасящи се до неточностите в измерването и разликите в процедурите, се определят на равнището на Съюза, предвидените в точка 2 стойности трябва да се адаптират съответно, така че да обхванат само техническите допустими отклонения.

2. Когато се установи, че съставът на фуражната суровина или комбинирания фураж се отклонява от етикетираната стойност на аналитичните съставки, определени в приложения I, V, VI и VII, са допустими следните отклонения:Съставка

Посочено съдържание на съставката

Отклонение (1)

 

[%]

под етикетираната стойност

над етикетираната стойност

Сурови мазнини

< 8

1

2

8—24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

Сурови мазнини, фуражи за животни, които не се отглеждат за производство на храни

< 16

2

4

16—24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

Суров протеин

< 8

1

1

8—24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

Суров протеин, фуражи за животни, които не се отглеждат за производство на храни

< 16

2

2

16—24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

Сурова пепел

< 8

2

1

8—32

25 %

12,5 %

> 32

8

4

Сурови влакнини

< 10

1,75

1,75

10—20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

Захар

< 10

1,75

3,5

10—20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

Скорбяла

< 10

3,5

3,5

10—20

35 %

35 %

> 20

7

7

Калций

< 1

0,3

0,6

1—5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

Магнезий

< 1

0,3

0,6

1—5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

Натрий

< 1

0,3

0,6

1—5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

Общо фосфор

< 1

0,3

0,3

1—5

30 %

30 %

> 5

1,5

1,5

Пепел, неразтворима в солна киселина

< 1

няма определени граници

0,3

1—< 5

30 %

> 5

1,5

Калий

< 1

0,2

0,4

1—5

20 %

40 %

> 5

1

2

Влага

< 2

няма определени граници

0,4

2—< 5

20 %

5—12,5

1

> 12,5

8 %

Енергийна стойност (2)

 

5 %

10 %

Протеинова стойност (2)

 

10 %

20 %

(1)   Отклоненията се посочват като абсолютна процентна стойност (тази стойност трябва да се извади от / да се добави към посоченото съдържание) или като относителна стойност, обозначена със знака „%“ след стойността (този процент трябва да се приложи към посоченото съдържание, за да се изчисли допустимото отклонение).

(2)   Тези отклонения са приложими, когато не са определени допустими отклонения съгласно метод на ЕС или съгласно официален национален метод в държавата членка, в която фуражът се пуска на пазара, или съгласно метод, приет от Европейския комитет за стандартизация. (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235).

▼M2

Част Б:     Допустими отклонения за фуражни добавки, етикетирани в съответствие с разпоредбите на приложения I, V, VI и VII

1. Допустимите отклонения, определени в настоящата част, включват само техническите отклонения. Те се прилагат по отношение на фуражните добавки от списъка с фуражни добавки и от списъка с аналитични съставки.

По отношение на фуражните добавки, изброени като аналитични съставки, допустимите отклонения се прилагат по отношение на общото количество, посочено на етикета като гарантирано количество при изтичане на минималния срок на съхранение.

Когато се установи, че съдържанието на фуражната добавка във фуражната суровина или комбинирания фураж е по-ниско от посоченото съдържание, се прилагат следните допустими отклонения ( 11 ):

а) 10 % от посоченото съдържание, ако то е 1 000 единици или повече;

б) 100 единици, ако посоченото съдържание е по-малко от 1 000 единици, но не по-малко от 500 единици;

в) 20 % от посоченото съдържание, ако то е по-малко от 500 единици, но не по-малко от 1 единица;

г) 0,2 единици, ако посоченото съдържание е по-малко от 1 единица, но не по-малко от 0,5 единици;

д) 40 % от посоченото съдържание, ако то е по-малко от 0,5 единици.

2. Когато в съответния акт за разрешаване на дадена фуражна добавка е определено минимално и/или максимално съдържание на тази добавка във фуража, допустимите технически отклонения, определени в точка 1, се прилагат само при съдържание, надвишаващо минималното съдържание или по-ниско от максималното съдържание, в зависимост от случая.

3. Доколкото не се превишава определеното максимално съдържание на дадена добавка, както е посочено в точка 2, отклонението, надвишаващо посоченото съдържание, може да бъде до три пъти по-голямо от допустимото отклонение, определено в точка 1. Въпреки това, когато за фуражни добавки, спадащи към групата на микроорганизмите, е определено максимално съдържание в съответния акт за разрешаване на тази фуражна добавка, максималното съдържание съответства на максималната разрешена стойност.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ VЗадължителна декларация за фуражни суровини, посочена в член 16, параграф 1, буква б)

 

Фуражна суровина, състояща се от

Задължителна декларация за

1.

Зелени фуражи и груби фуражи

Суров протеин, ако е > 10 %

Сурови влакнини

2.

Зърнени култури

 

3.

Продукти и странични продукти от зърнени култури

Скорбяла, ако е > 20 %

Суров протеин, ако е > 10 %

Сурови мазнини, ако са > 5 %

Сурови фибри

4.

Маслодайни семена, маслодайни плодове

 

5.

Продукти и странични продукти от маслодайни семена, маслодайни плодове

Суров протеин, ако е > 10 %

Сурови мазнини, ако са > 5 %

Сурови влакнини

6.

Зеленчукови семена

 

7.

Продукти и странични продукти от зеленчукови семена

Суров протеин, ако е > 10 %

Сурови влакнини

8.

Грудки, корени

 

9.

Продукти и странични продукти от грудки и корени

Скорбяла

Сурови влакнини

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

10.

Продукти и странични продукти от преработвателната промишленост на захарно цвекло

Сурови влакнини, ако са > 15 %

Общо захар, изчислена като захароза

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

11.

Продукти и странични продукти от преработвателната промишленост за захарна тръстика

Сурови влакнини, ако са > 15 %

Общо захар, изчислена като захароза

12.

Други семена и плодове, техни продукти и странични продукти, с изключение на посочените в точки 2—7

Суров протеин

Сурови влакнини

Сурови мазнини, ако са > 10 %

13.

Други растения, техни продукти и странични продукти, с изключение на посочените в точки 8—11

Суров протеин, ако е > 10 %

Сурови влакнини

14.

Млечни продукти и странични продукти

Суров протеин

Влага, ако е > 5 %

Лактоза, ако е > 10 %

15.

Продукти и странични продукти от сухоземни животни

Суров протеин, ако е > 10 %

Сурови мазнини, ако са > 5 %

Влага, ако е > 8 %

16.

Риба, други морски животни, техни продукти и странични продукти

Суров протеин, ако е > 10 %

Сурови мазнини, ако е > 5 %

Влага, ако е > 8 %

17.

Минерали

Калций

Натрий

Фосфор

Други минерали от значение

18.

Разни

Суров протеин, ако е > 10 %

Сурови влакнини

Сурови мазнини, ако са > 10 %

Скорбяла, ако е > 30 %

Общо захар, като захароза, ако е > 10 %

Пепел, неразтворима в HCl, ако е > 3,5 % от сухото вещество

▼M3
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Данни при етикетиране за фуражни суровини и комбиниран фураж за животни, отглеждани за производство на храни

Глава I: Задължително и незадължително етикетиране на фуражни добавки съгласно член 15, буква е) и член 22, параграф 1

1. Следните добавки се изброяват с тяхното специфично наименование, идентификационен номер, добавено количество и наименование на функционалната група съгласно приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003 или категорията съгласно член 6, параграф 1 от същия регламент:

а) добавки, за които е определено максимално съдържание за поне едно животно, отглеждано за производство на храни;

б) добавки, които принадлежат към категориите „зоотехнически добавки“ и „кокцидиостатици и хистомоностатици“;

в) добавки, за които препоръчителното максимално съдържание, определено в правния акт за разрешаване на фуражната добавка, се превишава.

Данните върху етикетите се посочват в съответствие с правния акт за разрешаване на съответната фуражна добавка.

Добавеното количество, посочено в точка 1, се изразява като количество на фуражната добавка, освен ако в колона „минимално/максимално съдържание“ от правния акт за разрешаване на съответната фуражна добавка е посочено вещество. Във втория случай добавеното количество се изразява като количество на посоченото вещество.

2. При фуражните добавки от функционална група „Витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект“, които трябва да бъдат изброени съгласно точка 1, при етикетирането може да се посочи общият размер, гарантиран през целия срок на трайност, под надпис „Аналитични съставки“, вместо да се посочи добавеното количество под надпис „Добавки“.

3. Наименованията на функционалните групи, посочени в точки 1, 4 и 6, може да бъдат заменени със следните съкращения, ако не е определено съответно съкращение в приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003:Функционална група

Наименование и описание

Съкратено име

Вещества за контрол на радиоизотопното замърсяване: вещества, които премахват абсорбирането на радиоизотопи или насърчават тяхното изхвърляне

Свързващи вещества на радиоизотопи

Вещества за намаляване на замърсяването на фуражите с микотоксини: вещества, които могат да предотвратят или намалят абсорбирането на микотоксини, да насърчат тяхното изхвърляне или да изменят начина им на действие

Редуктори на микотоксини

Подобрители на хигиенните условия: вещества или — когато е приложимо — микроорганизми, които имат благоприятен ефект върху хигиенните характеристики на фуража чрез намаляване на специфично микробиологично замърсяване

Подобрители на хигиената

Ароматизиращи вещества: вещества, включването на които във фуражите увеличава мириса или апетитността на храната

Ароматизанти

3a

Витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект

Витамини

Съединения на микроелементи

Микроелементи

Аминокиселини, техните соли и аналози

Аминокиселини

Уреа и нейните деривати

Уреа

Вещества, които оказват благоприятно влияние върху околната среда

Подобрители на околната среда

4. Фуражните добавки, чието наличие е подчертано върху етикета с думи, изображения или графики, се посочват съгласно точка 1 или 2, според случая.

5. При поискване от страна на купувача лицето, което отговаря за етикетирането, му посочва наименованията, идентификационния номер и функционалната група на фуражните добавки, които не са посочени в точки 1, 2 и 4. Настоящата разпоредба не се прилага за ароматизиращи вещества.

6. На фуражните добавки, които не са посочени в точки 1, 2 и 4, може доброволно да бъдат посочени поне наименованията или — в случай на ароматизиращите вещества — поне функционалната група.

7. Без да се засяга точка 6, ако дадена сензорна или хранителна фуражна добавка е етикетирана доброволно, нейното добавеното количество се посочва съгласно точка 1 или 2, според случая.

8. Ако дадена добавка принадлежи към повече от една функционална група, се посочва функционалната група или категорията, която отговаря на нейната основна функция в конкретния случай.

9. Посочват се данните при етикетиране, отнасящи се до правилната употреба на фуражните суровини и комбинираните фуражи, както са определени в правния акт за разрешаване на съответната фуражна добавка.

Глава II: Етикетиране на аналитични съставки, посочено в член 17, параграф 1, буква е) и член 22, параграф 1

1. Аналитичните съставки на комбинираните фуражи за животни, отглеждани за производство на храни, се посочват върху етикета, предхождани от надпис „Аналитични съставки“ ( 12 ), както следва:Комбинирани фуражи

Целеви видове

Аналитични съставки и съдържания

Пълноценни фуражи

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Свине и домашни птици

Свине и домашни птици

— Суров протеин

— Сурови влакнини

— Сурови мазнини

— Сурова пепел

— Калций

— Натрий

— Фосфор

— Лизин

— Метионин

Допълващ фураж — минерален

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Свине и домашни птици

Свине и домашни птици

Преживни животни

— Калций

— Натрий

— Фосфор

— Лизин

— Метионин

— Магнезий

Допълващ фураж — друг

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Всички видове

Свине и домашни птици

Свине и домашни птици

Преживни животни

— Суров протеин

— Сурови влакнини

— Сурови мазнини

— Сурова пепел

— Калций ≥ 5 %

— Натрий

— Фосфор ≥ 2 %

— Лизин

— Метионин

— Магнезий ≥ 0,5 %

2. Посочените под настоящия надпис вещества, които допълнително са сензорни или хранителни добавки, се посочват с общото си количество.

3. Ако се посочат енергийната и/или протеиновата стойност, това обозначаване се извършва в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 882/2004.
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Данни при етикетиране за фуражни суровини и комбиниран фураж за животни, които не се отглеждат за производство на храни

Глава I: Задължително и незадължително етикетиране на фуражни добавки съгласно член 15, буква е) и член 22, параграф 1

1. Следните добавки се изброяват с тяхното специфично наименование и/или идентификационен номер, добавено количество и наименование на функционалната група съгласно приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003, или категорията съгласно член 6, параграф 1 от същия регламент:

а) добавки, за които е определено максимално съдържание за поне едно животно, което не се отглежда за производство на храни;

б) добавки, които принадлежат към категориите „зоотехнически добавки“ и „кокцидиостатици и хистомоностатици“;

в) добавки, за които препоръчителното максимално съдържание, определено в правния акт за разрешаване на фуражната добавка, се превишава.

Данните върху етикетите се посочват в съответствие с правния акт за разрешаване на съответната фуражна добавка.

Добавеното количество, посочено в точка 1, се изразява като количество на фуражната добавка, освен ако в колона „минимално/максимално съдържание“ от правния акт за разрешаване на съответната фуражна добавка е посочено вещество. Във втория случай добавеното количество се изразява като количество на посоченото вещество.

2. При фуражните добавки от функционална група „Витамини, провитамини и химически добре дефинирани вещества, които имат подобен ефект“, които трябва да бъдат изброени съгласно точка 1, при етикетирането може да се посочи общият размер, гарантиран през целия срок на трайност, под надпис „Аналитични съставки“, вместо да се посочи добавеното количество под надпис „Добавки“.

3. Наименованията на функционалните групи, посочени в точки 1, 5 и 7, може да бъдат заменени със съкращенията, посочени в таблицата в приложение VI, точка 3, ако не е определено съответно съкращение в приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003.

4. Фуражните добавки, чието наличие е подчертано върху етикета с думи, изображения или графики, се посочват съгласно точка 1 или 2, според случая.

5. Чрез дерогация от точка 1 за добавките от функционалните групи „консерванти“, „антиоксиданти“, „оцветители“ и „ароматизиращи вещества“ може да бъде посочена единствено съответната функционална група. В този случай при поискване от страна на купувача лицето, което отговаря за етикетирането, му предоставя информацията съгласно точки 1 и 2.

6. При поискване от страна на купувача лицето, което отговаря за етикетирането, му посочва наименованията, идентификационния номер и функционалната група на фуражните добавки, които не са посочени в точки 1, 2 и 4. Настоящата разпоредба не се прилага за ароматизиращи вещества.

7. На фуражните добавки, които не са посочени в точки 1, 2 и 4, може доброволно да бъдат посочени поне наименованията или — в случай на ароматизиращите вещества — поне функционалната група.

8. Ако доброволно се посочи дадена сензорна или хранителна фуражна добавка, нейното добавено количество се посочва съгласно точка 1 или 2, според случая.

9. Ако дадена добавка принадлежи към повече от една функционална група, се посочва функционалната група или категорията, която отговаря на нейната основна функция в конкретния случай.

10. Посочват се данните при етикетиране, отнасящи се до правилната употреба на фуражните суровини и комбинираните фуражи, както са определени в правния акт за разрешаване на съответната фуражна добавка.

Глава II: Етикетиране на аналитични съставки, посочено в член 17, параграф 1, буква е) и член 22, параграф 1

1. Аналитичните съставки на комбинираните фуражи за животни, които не се отглеждат за производство на храни, се изброяват под надпис „Аналитични съставки“ ( 13 ) и се етикетират, както следва:Комбинирани фуражи

Целеви видове

Аналитични съставки

Пълноценни фуражи

Котки, кучета и животни с ценна кожа

Котки, кучета и животни с ценна кожа

Котки, кучета и животни с ценна кожа

Котки, кучета и животни с ценна кожа

— Суров протеин

— Сурови влакнини

— Сурови мазнини

— Сурова пепел

Допълващ фураж — минерален

Всички видове

Всички видове

Всички видове

— Калций

— Натрий

— Фосфор

Допълващ фураж — друг

Котки, кучета и животни с ценна кожа

Котки, кучета и животни с ценна кожа

Котки, кучета и животни с ценна кожа

Котки, кучета и животни с ценна кожа

— Суров протеин

— Сурови влакнини

— Сурови мазнини

— Сурова пепел

2. Посочените под настоящия надпис вещества, които допълнително са сензорни или хранителни добавки, се посочват с общото си количество.

3. Ако се посочат енергийната и/или протеиновата стойност, това обозначаване се извършва в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Специални разпоредби за етикетирането на фуражи, които не съответстват на изискванията на общностното право, посочени в член 20, параграф 1

▼M3

1. Върху етикета на замърсените суровини се посочва „фураж с превишено съдържание на … (посочва(т) се нежеланото(ите) вещество(а) в съответствие с приложение I към Директива 2002/32/ЕО), да се използва само след детоксикация от одобрени предприятия“. Одобрението за тези предприятия е в съответствие с член 10, параграф 2 или 3 от Регламент (ЕО) № 183/2005.

▼B

2. В случай че е планирано замърсяването да се намали или отстрани чрез почистване, допълнителното етикетиране на замърсените суровини гласи „фураж с превишено съдържание на … (посочва(т) се нежеланото(ите) вещество(а) в съответствие с приложение I към Директива 2002/32/ЕО), да се използва като фураж само след съответно почистване“.

▼M3

3. Без да се засягат разпоредбите в точки 1 и 2, продукти, които вече не се използват за храна и които трябва да преминат преработка, преди да може да се използват за фураж, се етикетират, както следва: „продукт, който вече не се използва за храна и може да се използва за фуражна суровина само след … (наименование на съответния процес в съответствие с част Б от приложението към Регламент (ЕС) № 68/2013)“.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IXТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 79/373/ЕИО

Директива 96/25/ЕО

Други актове: директиви 80/511/ЕИО (1), 82/471/ЕИО (2), 93/74/ЕИО (3), 93/113 ЕО (4) или Решение 2004/217/ЕО (5)

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 1

(2), (4): Член 1

(3): Член 4

Член 2

Член 2

Член 2

(2), (3): Член 2

Член 3

Член 4, параграф 1

Член 3

Член 3

(3): Член 1, параграф 2

Член 4, параграф 2

 

Член 4

 

Член 4, параграф 3

Член 5, параграф 1

Член 12

 

(3): Член 10, параграф 2

Член 5, параграф 2

Член 10а, параграф 3

Член 11, буква б)

(2): Член 8

Член 6

Член 7

Член 8

 

 

(3): Член 3

Член 9

 

 

(3): Член 6

Член 10

Член 5д

 

 

Член 11, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 1

(2): Член 5, параграф 2

Член 11, параграф 2

Член 11, параграф 3

Член 5, параграф 6

Член 4 и член 6, параграф 4

 

Член 11, параграф 4

Член 6

Член 4

 

Член 11, параграф 5

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1

 

Член 12

Член 5д

Член 5, параграф 2

(3): Член 5, параграф 6

Член 13

Член 5, параграф 1, член 11

Член 5, параграф 1, член 9

 

Член 14

Член 5, параграф 1 и параграф 5, буква в)

Член 5, параграф 1

(4): Член 7, параграф 1, буква E и Директива 70/524/ЕИО: член 16

Член 15

 

Член 5, параграф 1, букви в) и г) и член 7

 

Член 16

Член 5, параграф 1, членове 5в и 5г

 

 

Член 17, параграф 1

Член 17, параграф 2

Член 5в, параграф 3

 

 

Член 17, параграф 3

 

 

(3): Член 5, параграфи 1, 4 и 7 и член 6, буква a)

Член 18

Член 19

 

Член 8

 

Член 20

 

Член 6, параграф 1, буква a)

 

Член 21, параграф 1

Член 5, параграф 5, буква г)

 

 

Член 21, параграф 2

 

Член 6, параграф 3, буква a)

 

Член 21, параграф 3

Член 5, параграф 5, буква б)

 

 

Член 21, параграф 4

Член 5, параграф 5, буква a)

 

 

Член 21, параграф 5

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 3, член 6, параграф 1, буква б)

 

Член 21, параграф 6

Член 21, параграф 7

Член 14, буква в)

 

 

Член 21, параграф 8

Член 5, параграф 3, член 5в, параграф 4 и член 5д

Член 5, параграф 2

 

Член 22

Член 4, параграф 1

 

(1): Член 1

Член 23

Член 24

Член 25

Член 26

Член 10

Член 11

 

Член 27

Член 13

Член 13

(2): Член 13 и член 14

(3): Член 9

Член 28

Член 29

Член 30

Член 31

Член 32

Член 33

Приложение, част A, точки 2, 3 и 4

Приложение, част A, раздели II и VI

 

Приложение I

Приложение, част A, точка 1 и член 5, параграф 6

Член 6, параграф 4

 

Приложение II

 

 

(5): Приложение

Приложение III

Приложение, част A, точки 5 и 6

Приложение, част A, раздел VII

 

Приложение IV

 

Приложение, част В

 

Приложение V

Приложение, част Б

 

 

Приложение VI

Приложение, част Б

 

 

Приложение VII( 1 ) ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1.

( 2 ) ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.

( 3 ) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

( 4 ) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24.

( 5 ) ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

( 6 ) ОВ L 144, 4.6.1997 г., стр. 19.

( *1 ) ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1.“;

( *2 ) ОВ L 229, 1.9.2009 г., стр. 1.“

( 7 ) ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

( 8 ) ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40.

( 9 ) Терминът „отпадъчни води“ не се отнася до „технологична вода“, т.е. до водата от отделни тръбопроводи, интегрирани в процесите в хранителната и във фуражната промишленост; там, където по тези тръбопроводи тече вода, тя не може по никакъв начин да бъде използвана при храненето на животните, освен ако не е здравословна и чиста вода, както е посочено в член 4 от Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32). В случай на риболовна индустрия по въпросните тръбопроводи може да тече чиста морска вода, както е определена в член 2 от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1). Технологичната вода не може да бъде използвана при храненето на животни, освен ако не съдържа фуражни или хранителни вещества и е технически чиста от почистващи препарати, дезинфектанти или други вещества, които не са разрешени от законодателството в областта на храненето на животните.

( 10 ) Терминът „твърди градски отпадъци“ не се отнася до кухненските отпадъци, както са определени в Регламент (ЕО) № 1774/2002.

( 11 ) 1 единица в тази точка означава 1 mg, 1 000 IU, 1 × 109 CFU или 100 единици ензимна активност на съответната фуражна добавка за всеки килограм фураж, в зависимост от случая.

( 12 ) На немски език „analytische Bestandteile“ може да се замени с „Inhaltsstoffe“. На шведски език „Analytiska beståndsdelar“ може да се замени с „Analyserat innehåll“.

( 13 ) На немски език „analytische Bestandteile“ може да се замени с „Inhaltsstoffe“. На шведски език „Analytiska beståndsdelar“ може да се замени с „Analyserat innehåll“.