2009R0684 — BG — 13.02.2014 — 003.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 684/2009 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2009 година

за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз

(ОВ L 197, 29.7.2009, p.24)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1221/2012 НА КОМИСИЯТА от 12 декември 2012 година

  L 349

9

19.12.2012

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 519/2013 НА КОМИСИЯТА от 21 февруари 2013 година

  L 158

74

10.6.2013

►M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 76/2014 НА КОМИСИЯТА от 28 януари 2014 година

  L 26

4

29.1.2014
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 684/2009 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2009 година

за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акцизКОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО ( 1 ), и по-специално член 29, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз се осъществява с електронен административен документ, посочен в член 21, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО, за който следва да се използва компютърната система, установена с Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки ( 2 ).

(2)

Тъй като предназначението на компютърната система е да позволи проследяването и контрола на движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, необходимо е да бъдат установени структурата и съдържанието на електронните съобщения, които ще се използват за такива движения.

(3)

По-специално, тъй като движението се придружава от електронен административен документ, следва да се определят структурата и съдържанието на съобщенията, съставляващи този документ. Небходимо е също да се определят структурата и съдържанието на съобщенията, съставляващи съобщението за получаване и съобщението за износ.

(4)

Съгласно Директива 2008/118/ЕО, електронният административен документ може да бъде анулиран, мястото на получаване може да бъде променено, а движението на акцизните стоки може да бъде разделено. Поради това е необходимо да се определят структурата и съдържанието на съобщенията относно анулирането на електронния административен документ, промяната на мястото на получаване и разделянето на движението, както и да бъдат определени правилата и процедурите, които да се прилагат във връзка с размяната на съобщения относно такова анулиране, промяна на мястото на получаване и разделяне.

(5)

Необходимо е да се определи структурата на документите на хартиен носител, посочени в член 26 и член 27 от Директива 2008/118/ЕО, които следва да бъдат използвани, когато компютърната система не работи.

(6)

Тъй като правилата, установени от настоящия регламент, трябва да заменят правилата, заложени в Регламент (ЕИО) № 2719/92 на Комисията от 11 септември 1992 г. относно придружителния административен документ за движението под режим отложено плащане на акциз на стоки, подлежащи на облагане с акциз ( 3 ), посоченият регламент следва да бъде отменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по акцизите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя мерки относно:

а) структурата и съдържанието на електронните съобщения, разменяни чрез компютърната система, посочена в член 21, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО за целите на членове от 21 до 25 от тази директива;

б) правилата и процедурите, които трябва да се следват при размяната на съобщенията, посочени в буква а);

в) структурата на документите на хартиен носител, посочени в член 26 и член 27 от Директива 2008/118/ЕО.

Член 2

Задължения, свързани със съобщенията, разменяни чрез компютърната система

По отношение на структурата и съдържанието, разменяните съобщения за целите на членове от 21 до 25 от Директива 2008/118/ЕО съответстват на приложение I към настоящия регламент. Когато за попълването на определени полета с данни в тези съобщения се изискват кодове, се използват кодовете, посочени в приложение II.

Член 3

Формалности преди започване на движението на акцизни стоки

1.  Проектът на електронен административен документ, подаден в съответствие с член 21, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО, и електронният административен документ, на който е определен административен референтен код в съответствие с член 21, параграф 3, трета алинея от тази директива, отговаря на изискванията, посочени в таблица 1 от приложение I към настоящия регламент.

2.  Проектът на електронен административен документ се подава не по-рано от 7 дни преди датата, посочена върху същия документ като дата на изпращане на съответните акцизни стоки.

Член 4

Анулиране на електронен административен документ

1.  Изпращач, който желае да анулира електронния административен документ, както е посочено в член 21, параграф 7 от Директива 2008/118/ЕО, попълва полетата на проекта на съобщението за анулиране и го предава на компетентните органи на държавата-членка на изпращане. Проектът на съобщението за анулиране отговаря на изискванията, посочени в таблица 2 от приложение I към настоящия регламент.

2.  Компетентните органи на държавата-членка на изпращане осъществяват електронна проверка на данните в проекта на съобщението за анулиране.

Когато тези данни са валидни, тези органи добавят датата и часа на валидиране на съобщението за анулиране, съобщават тази информация на изпращача и препращат съобщението за анулиране до компетентните органи на държавата-членка на получаване. Когато тези данни не са валидни, изпращачът незабавно се уведомява за това.

3.  След получаване на съобщението за анулиране, компетентните органи на държавата-членка на получаване препращат съобщението за анулиране до получателя, когато получателят е лицензиран складодържател или регистриран получател.

Член 5

Съобщения относно промяната на мястото на получаване по време на движението на акцизни стоки

1.  Изпращач, който желае да промени мястото на получаване, както е предвидено в член 21, параграф 8 от Директива 2008/118/ЕО, или да попълни мястото на получаване, както е предвидено в член 22, параграф 2 от същата директива, попълва полетата на проекта на съобщението за промяна на мястото на получаване и го предава на компетентните органи на държавата-членка на изпращане. Проектът на съобщението за промяна на мястото на получаване отговаря на изискванията, посочени в таблица 3 от приложение I към настоящия регламент.

2.  Компетентните органи на държавата-членка на изпращане осъществяват електронна проверка на данните в проекта на съобщението за промяна на мястото на получаване.

Когато тези данни са валидни, компетентните органи на държавата-членка на изпращане:

а) добавят датата и часа на валидиране и пореден номер на съобщението за промяна на мястото на получаване и информират изпращача за това;

б) актуализират първоначалния електронен административен документ в съответствие с инфромацията от съобщението за промяна на мястото на получаване.

Ако актуализацията включва държава-членка на получаване или промяна на получателя, по отношение на актуализирания електронен административен документ се прилагат член 21, параграф 4 и параграф 5 от Директива 2008/118/ЕО.

3.  Ако актуализацията, посочена в параграф 2, буква б), включва промяна на държавата-членка на получаване, компетентните органи на държавата-членка на изпращане препращат съобщението за промяна на мястото на получаване до компетентните органи на държавата-членка на получаване, посочена в оригиналния електронен административен документ.

Последните органи информират получателя, посочен в оригиналния електронен административен документ, за промяната на мястото на получаване чрез „уведомление за промяна на мястото на получаване“, което отговаря на изискванията, изложени в таблица 4 от приложение I.

4.  Ако актуализацията, посочена в параграф 2, буква б), включва промяна на мястото на доставка, посочено в данните от група 7 на електронния административен документ, но не и промяна на държавата-членка на получаване, нито промяна на получателя, компетентните органи на държавата-членка на изпращане препращат съобщението за промяна на мястото на получаване на компетентните органи на държавата-членка на получаване, посочена в оригиналния електронен административен документ.

Последните органи препращат съобщението за промяна на мястото на получаване до получателя.

5.  Когато данните в проекта на съобщението за промяна на мястото на получаване не са валидни, изпращачът незабавно се уведомява за това.

6.  Ако актуализираният електронен административен документ включва нов получател в същата държава-членка на получаване както в първоначалния електронен административен документ, компетентните органи на тази държава-членка информират получателя, посочен в първоначалния електронен административен документ, за промяната на мястото на получаване чрез „уведомление за промяна на мястото на получаване“, което отговаря на изискванията, заложени в таблица 4 от приложение I.

Член 6

Съобщения относно разделянето на движението на акцизни стоки

1.  Изпращач, който желае да раздели движението на акцизни стоки, както е предвидено в член 23 от Директива 2008/118/ЕО, попълва полетата на проекта на съобщението за разделяне на операцията за всяко място на получаване и го предава на компетентните органи на държавата-членка на изпращане. Проектът на съобщението за разделяне на операцията отговаря на изискванията, изложени в таблица 5 от приложение I към настоящия регламент.

2.  Компетентните органи на държавата-членка на изпращане осъществяват електронна проверка на данните в проекта на съобщенията за разделяне на операцията.

Когато тези данни са валидни, компетентните органи на държавата-членка на изпращане:

а) издават нов електронен административен документ за всяко място на получаване, който заменя първоначалния електронен административен документ;

б) издават „уведомление за разделяне“ към оригиналния електронен административен документ, което отговаря на изискванията, изложени в таблица 4 от приложение I към настоящия регламент;

в) изпращат уведомлението за разделяне на изпращача и на компетентните органи на държавата-членка на получаване, посочена в оригиналния електронен административен документ.

Член 21, параграф 3, трета алинея, и член 21, параграфи 4, 5 и 6 от Директива 2008/118/ЕО се прилагат по отношение на всеки нов електронен административен документ, посочен в буква а).

3.  Компетентните органи на държавата-членка на получаване, посочена в оригиналния електронен административен документ, препращат уведомлението за разделяне на получателя, посочен в оригиналния електронен административен документ, когато получателят е лицензиран складодържател или регистриран получател.

4.  Когато данните в проекта на съобщението за разделяне на операцията не са валидни, изпращачът незабавно се уведомява за това.

Член 7

Формалности при приключване на движението на акцизни стоки

Съобщението за получаване, подадено в съответствие с член 24 от Директива 2008/118/ЕО и съобщението за износа, подадено в съответствие с член 25 от тази директива, отговарят на изискванията, изложени в таблица 6 от приложение I към настоящия регламент.

Член 8

Аварийни процедури

1.  Документът на хартиен носител, посочен в член 26, параграф 1, буква а) от Директива 2008/118/ЕО, се озаглавява „Придружителен документ при аварийна процедура за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз“. Изискваните данни се попълват под формата на елементи на данните, изложени по същия начин както в електронния административен документ. Всички елементи на данните, както и групите и подгрупите от данни, към които те принадлежат, се идентифицират посредством цифрите и буквите от колона А и колона Б от таблица 1 от приложение I към настоящия регламент.

2.  Информацията, посочена в член 26, параграф 5 от Директива 2008/118/ЕО, която следва да бъде съобщена от изпращача до компентентните органи на държавата-членка на изпращане, се попълва под формата на елементи на данните, изложени по същия начин както в съобщението за промяна на мястото на получаване или в съобщението за разделяне на операцията, в зависимост от случая. Всички елементи на данните, както и групите и подгрупите от данни, към които те принадлежат, се идентифицират посредством цифрите и буквите от колона А и колона Б от таблица 3 или, в зависимост от случая, таблица 5 от приложение I към настоящия регламент.

3.  Документите на хартиен носител, посочени в член 27, параграф 1 и параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО, се озаглавяват „Съобщение за получаване/съобщение за износ при аварийна процедура за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз“. Изискваните данни се попълват под формата на елементи на данните, изложени по същия начин както в съобщението за получаване или съобщението за износа, в зависимост от случая. Всички елементи на данните, както и групите и подгрупите от данни, към които те принадлежат, се идентифицират посредством цифрите и буквите от колона А и колона Б от таблица 6 от приложение I към настоящия регламент.

Член 9

Отмяна

Регламент (ЕИO) № 2719/92 се отменя, считано от 1 април 2010 г. Той обаче продължава да се прилага за движенията, посочени в член 46 от Директива 2008/118/ЕО.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 10

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 април 2010 г. с изключение на член 6, който се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА АКЦИЗНИ СТОКИ ПОД РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Елементите на данните от електронните съобщения, използвани за целите на компютърната система, посочена в член 21, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО, са структурирани в групи от данни, а където е приложимо, в подгрупи от данни. Подробности относно данните и тяхната употреба са представени в таблици от 1 до 6, в които:

а) в колона А се посочва цифровият код (номер), определен за всяка група и подгрупа от данни; всяка подгрупа следва поредния номер на (под)групата от данни, от която тя представлява част (например: когато номерът на групата данни е 1, една подгрупа данни от тази група се означава с 1.1, а една подгрупа данни от тази подгрупа се означава с 1.1.1);

б) в колона B се посочва буквеният код (буква), определен за всеки елемент на данни в дадена (под)група от данни;

в) в колона C се идентифицира (под)групата от данни или елемента на данните;

г) в колона D се посочва всяка (под)група от данни или елемент на данни със стойност, указваща дали въвеждането на съответните данни е:

 „R“ (задължително), което означава, че се изисква попълването на данните. Когато (под)групата от данни е „O“ (незадължителна) или „C“ (условна), елементите на данните от тази група все още могат да бъдат „R“ (задължителни), когато компетентните органи на държавата-членка са решили, че данните от тази (под)група трябва да бъдат попълнени, или когато условието се прилага;

 „O“ (незадължително), което означава, че въвеждането на данните е незадължително за лицето, подаващо съобщението (изпращача или получателя), освен когато определена държава-членка е постановила, че данните са задължителни в съответствие с възможността за избор, предвидена в колона E по отношение на някои от незадължителните (под)групи от данни или елементи на данни;

 „C“ (условно), което означава, че използването на (под)групата от данни или елемента на данните зависи от други (под)групи от данни или елементи на данни от същото съобщение;

 „D“ (зависимо), което означава, че използването на (под)групата от данни или елемента на данните зависи от условие, което не може да бъде проверено чрез компютърната система, както е предвидено в колони E и F;

д) в колона E се посочва условието (условията) за данните, чието въвеждане е условно, конкретизира се използването на незадължителни и зависими данни, когато е приложимо, и се указва кои данни трябва да бъдат предоставени на компетентните органи;

е) в колона F се посочват обяснения, при необходимост, свързани с попълването на съобщението;

ж) в колона G се посочват:

 за определени (под)групи от данни — цифра, следвана от знак „x“, указващ колко пъти (под)групата от данни може да бъде повтаряна в съобщението (по подразбиране = 1) и

 за всеки елемент на данни, освен при елементи на данни, указващи часа и/или датата, характеристиките, идентифициращи вида на данните и тяхната дължина. Кодовете за видовете данни са следните:

 

 a — буквен

 n — цифров

 an — буквено-цифров

Цифрата след кода указва дължината на допустимите данни за съответния елемент на данните. Незадължителните две точки преди индикатора за дължината означават, че данните нямат определена дължина, но могат да имат до две цифри на брой, както посочва индикаторът за дължина. Запетаята в дължината на данни означава, че данните могат да съдържат десетични стойности, числото преди запетаята посочва общата дължина на характеристиката, а числото след запетаята посочва максимално допустимият брой цифри след десетичния знак.

 за елементи на данни, указващи часа и/или датата, се посочва „дата“, „час“ или „дата час“, което означава, че трябва да бъдат въведени датата, часът или датата и часът, като се прилага стандарт ISO 8601 за представяне на датата и часа.

2. Следните съкращения са използвани в таблици от 1 до 6:

 e-АД: електронен административен документ

 АРК: административен референтен код

 SEED: Система за обмен на акцизни данни (електронната база данни, посочена в член 22, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2073/2004 на Съвета ( 4 )

 Код по КН: код по Комбинираната номенклатура

▼M3Таблица 1

(посочена в член 3, параграф 1, и член 8, параграф 1)

Проект на електронен административен документ и електронен административен документ

A

B

C

D

E

F

G

 

Атрибути

R

 
 
 
 

a

Вид на съобщението

R

 

Възможните стойности са:

1 = Стандартно подаване (използва се във всички случаи, освен когато подаването засяга износ с оформяне на място)

2 = Подаване за износ с оформяне на място (прилагане на член 283 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (1))

Видът на съобщението не трябва да фигурира в е-АД, за който е определен АРК, нито в документа на хартиен носител, посочен в член 8, параграф 1 от настоящия регламент.

n1

 

b

Флаг за отложено подаване

D

„R“ при предоставяне на е-АД за движение, започнало с придружителен документ върху хартиен носител, посочен в член 8, параграф 1

Възможни стойности:

0 = грешно,

1 = вярно.

Стойността по подразбиране е „грешно“.

Този елемент на данните не трябва да се съдържа в е-АД, на който е даден АРК, нито в документа на хартиен носител, посочен в член 8, параграф 1 от настоящия регламент.

n1

1

е-АД за движение на акцизни стоки

R

 
 
 
 

a

Код на вида на мястото на получаване

R

 

Посочете мястото на получаване на движението, като използвате една от следните стойности:

1 = Данъчен склад (член 17, параграф 1, буква а), подточка i) от Директива 2008/118/ЕО),

2 = Регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) от Директива 2008/118/ЕО),

3 = Временно регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО),

4 = Директна доставка (член 17, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО),

5 = Освободен получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка iv) от Директива 2008/118/ЕО),

6 = Износ (член 17, параграф 1, буква а), подточка iii) от Директива 2008/118/ЕО),

8 = Неизвестно място на получаване (неизвестен получател; член 22 от Директива 2008/118/ЕО).

n1

 

b

Времетраене на транспорта

R

 

Посочете нормалния период от време, необходим за извършване на придвижването, като вземете предвид транспортното средство и разстоянието, изразен в часове (H) или дни (D), следван от двуцифрено число (примери: H12, или D04). Стойността на „H“ следва да бъде по-малка или равна на 24. Стойността на „D“ следва да бъде по-малка или равна на 92.

an3

 

c

Организация на транспорта

R

 

Идентифицирайте отговорното лице за организацията на първия превоз, като използвате една от следните стойности:

1 = Изпращач,

2 = Получател,

3 = Собственик на стоките,

4 = Други.

n1

 

d

АРК

R

Да се посочи от компетентните органи на държавата членка на изпращане при валидиране на проекта на е-АД

Виж списъка на кодовете 2 в приложение II.

an21

 

e

Дата и час на валидирането на е-АД

R

Да се посочи от компетентните органи на държавата членка на изпращане при валидиране на проекта на е-АД

Посоченото време е местно време.

дата час

 

f

Пореден номер

R

Да се посочи от компетентните органи на държавата членка на изпращане при валидиране на проекта на е-АД и при всяка промяна на мястото на получаване

При първоначалното валидиране поредният номер получава стойност 1, след което нараства с 1 при всеки е-АД, издаден от компетентните органи на държавата членка на изпращане при всяка промяна на мястото на получаване.

n..2

 

g

Дата и час на валидиране на актуализирането

C

Дата и час на валидирането на съобщението за промяна на мястото на получаване в таблица 3, които се посочват от компетентните органи на държавата членка на изпращане в случай на промяна на мястото на получаване

Посоченото време е местно време.

дата час

2

Търговец изпращач

R

 
 
 
 

a

Акцизен номер на търговеца

R

 

Посочете валиден регистрационен номер по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания изпращач.

an13

 

b

Име на търговеца

R

 
 

an..182

 

c

Улица

R

 
 

an..65

 

d

Номер

O

 
 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 
 

an..10

 

f

Град

R

 
 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

3

Търговец Място на изпращане

C

„R“ ако кодът на вида на произхода в клетка 9d е „1“

 
 
 

a

Референтен номер на данъчния склад

R

 

Посочете валиден регистрационен номер по SEED на данъчния склад на изпращане.

an13

 

b

Име на търговеца

O

 
 

an..182

 

c

Улица

O

 

an..65

 

d

Номер

O

 

an..11

 

e

Пощенски код

O

 

an..10

 

f

Град

O

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

4

Учреждение на изпращане — внос

C

„R“ ако кодът на вида на произхода в клетка 9d е „2“

 
 
 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

Посочете кода на митническото учреждение, което отговаря за пускането в свободно обращение. Вж. списък на кодовете 5 в приложение II.

Въведете код на митническо учреждение, който съществува в списъка с митническите учреждения.

an8

5

Търговец получател

C

„R“, освен при съобщенията от тип „2 — Подаване при износ с оформяне на място“ или за код на вида на мястото на получаване 8

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а)

 
 
 

a

Идентификация на търговеца

C

— „R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2, 3 и 4

— „O“ за код на вида на мястото на получаване 6

— Този елемент на данни не се прилага за код на вида на мястото на получаване 5

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а)

За код на вида на мястото на получаване:

— 1, 2, 3 и 4: посочете валиден номер на регистрация по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания получател,

— 6: посочете идентификационния номер по ДДС на лицето, представляващо изпращача в учреждението на износ.

an..16

 

b

Име на търговеца

R

 
 

an..182

 

c

Улица

R

 
 

an..65

 

d

Номер

O

 
 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 
 

an..10

 

f

Град

R

 
 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

6

Допълнителни Данни ЗА Търговеца получател

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 5

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а)

 
 
 

a

Код на държавата членка

R

 

Посочете държавата членка на получаване, като използвате кода на държавата членка в приложение II, списък на кодове 3.

a2

 

b

Сериен номер на сертификата за освобождаване

D

„R“ ако е посочен сериен номер в сертификата за освобождаване от акциз, установен с Регламент (ЕО) № 31/96 на Комисията (2)

 

an..255

7

Търговец Място на доставка

C

— „R“ за код на вида на мястото на получаване 1и 4

— „O“ за код на вида на мястото на получаване 2, 3 и 5

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а

Посочете действителното място на доставка на акцизните стоки.

За код на вида на мястото на получаване 2, групата данни:

— е „O“ за е-АД, тъй като държавата членка на изпращане може да попълни в тази клетка адреса на регистрирания получател, определен в SEED,

— не се прилага за проекта на е-АД.

 
 

a

Идентификация на търговеца

C

— „R“ за код на вида на мястото на получаване 1

— „O“ за код на вида на мястото на получаване 2, 3 и 5

(вж. код на вида на мястото на получаване в клетка 1а)

За код на вида на мястото на получаване:

— 1: посочете валиден регистрационен номер по SEED на данъчния склад на мястото на получаване,

— 2, 3 и 5: посочете идентификационния номер по ДДС или друг идентификатор.

an..16

 

b

Име на търговеца

C

— „R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2, 3 и 5

— „O“ за код на вида на мястото на получаване 4

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а)

 

an..182

 

c

Улица

C

За клетки 7c, 7e и 7f:

— „R“ за код на вида на мястото на получаване 2, 3, 4 и 5

— „O“ за код на вида на мястото на получаване 1

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а)

 

an..65

 

d

Номер

O

 

an..11

 

e

Пощенски код

C

 

an..10

 

f

Град

C

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

8

Учреждение място на доставка — митница

C

„R“ в случай на износ (код на вида на мястото на получаване 6)

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а)

 
 
 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

Посочете кода на учреждението на износ, в което ще бъде подадена декларацията за износа съгласно член 161, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (3). Вж. списъка а кодовете 5 в приложение II.

Въведете код на митническо учреждение, който съществува в списъка с митническите учреждения.

an8

9

е-АД

R

 
 
 
 

a

Местен референтен номер

R

 

Уникален сериен номер, определен за е-АД от изпращача, който идентифицира пратката в регистъра на изпращача.

an..22

 

b

Номер на фактурата

R

 

Посочете номера на фактурата, свързана със стоките. Ако фактурата все още не е изготвена, следва да се посочи номерът на известието за доставка или на друг транспортен документ.

an..35

 

c

Дата на фактурата

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“

Датата на документа, показана в клетка 9b.

Дата

 

d

Код на вида на произхода

R

 

Възможните стойности за произхода на движението са:

1 = Произход — Данъчен склад (в случаите, посочени в член 17, параграф 1, буква а) от Директива 2008/118/ЕО),

2 = Произход — Внос (в случая, посочен в член 17, параграф 1, буква б) от Директива 2008/118/ЕО).

n1

 

e

Дата на изпращане

R

 

Датата, на която започва движението в съответствие с член 20, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО. Тази дата не може да бъде по-късна от 7 дни след датата на подаване на проекта на е-АД. Датата на изпращане може да бъде минала дата в случая, посочен в член 26 от Директива 2008/118/ЕО.

Дата

 

f

Час на изпращане

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“

Часът, в който започва движението, в съответствие с член 20, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО. Посоченото време е местно време.

Време

 

g

АРК нагоре по веригата

D

Да се посочи от компетентните органи на държавата членка на изпращане при валидирането на новите е-АД след валидиране на съобщението за „Разделяне на операцията“ (таблица 5)

АРК, който трябва да бъде посочен, е АРК от заменения е-АД.

an21

9.1

Единен административен документ (ЕАД) за внос

C

„R“ ако кодът на вида на произхода в клетка 9d е „2“ (внос)

 

9X

 

a

Номер на ЕАД за вноса

R

Номерът на ЕАД се посочва от изпращача в часа на подаване на проекта на е-АД или от компетентните органи на държавата членка на изпращане при валидирането на проекта на е-АД

Посочете номера(та) на единния(те) административен(ни) документ(и), използван(и) за допускане за свободно обращение на съответните стоки.

an..21

10

Учреждение Компетентен орган на изпращане

R

 
 
 
 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

Посочете кода на учреждението на компетентните органи в държавата членка на изпращане, отговорни за контрола върху акцизите на мястото на изпращане. Вж. списъка а кодовете 5 в приложение II.

an8

11

Обезпечение за Движението

R

 
 
 
 

a

Код на вида на лицето, което предоставя обезпечението

R

 

Посочете лицето(ата), отговарящо(и) за предоставяне на обезпечението, като използвате кода на вида на лицето, което предоставя обезпечението от приложение II, списък на кодове 6.

n..4

12

Търговец, който предоставя Обезпечението

C

„R“ ако се прилага някой от следните кодове на вида на поръчителя: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 или 1234,

(вж. списъка за вида на лицето, което предоставя обезпечение от приложение II, списък на кодове 6)

Посочете превозвача и/или собственика на стоките, ако те предоставят обезпечението.

2X

 

a

Акцизен номер на търговеца

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“

Посочете валиден регистрационен номер по SEED или идентификационния номер по ДДС на превозвача или на собственика на акцизните стоки.

an13

 

b

Номер за целите на ДДС

O

an..14

 

c

Име на търговеца

C

За 12c, d, f и g:

„O“ ако е посочен акцизният номер на търговеца, в противен случай „R“

 

an..182

 

d

Улица

C

 

an..65

 

e

Номер

O

 

an..11

 

f

Пощенски код

C

 

an..10

 

g

Град

C

 

an..50

 

h

ИИА_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

13

Транспорт

R

 
 
 
 

a

Код на вида транспорт

R

 

Посочете вида на транспорта в момента на започване на движението, като използвате кодовете от приложение II, списък на кодове 7.

n..2

 

b

Допълнителна информация

C

„R“ ако кодът на вида на транспорта е „Други“

В противен случай „О“

Добавете описание на вида транспорт.

an..350

 

c

Допълнителна информация_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

14

Търговец Лице, отговорно за организацията на транспорта

C

„R“ за идентификация на лицето, отговорно за организацията на първия превоз, ако стойността в клетка 1c е „3“ или „4“

 
 
 

a

Номер за целите на ДДС

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“

 

an..14

 

b

Име на търговеца

R

 
 

an..182

 

c

Улица

R

 
 

an..65

 

d

Номер

O

 
 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 
 

an..10

 

f

Град

R

 
 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

15

Търговец Първи превозвач

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“

Посочете лицето, извършващо първия превоз.

 
 

a

Номер за целите на ДДС

O

 
 

an..14

 

b

Име на търговеца

R

 
 

an..182

 

c

Улица

R

 
 

an..65

 

d

Номер

O

 
 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 
 

an..10

 

f

Град

R

 
 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

16

Данни за Транспорта

R

 
 

99X

 

a

Код на транспортната единица

R

 

Посочете кода на транспортната единица(и), свързан с вида на транспорта, отбелязан в клетка 13a.

Виж списък на кодовете 8 в приложение II.

n..2

 

b

Идентифициране на транспортните единици

C

„R“ ако кодът на транспортната единица е различен от 5

(вж. клетка 16а)

Нанесете регистрационния номер на транспортната(ите) единица(и), когато този код е различен от 5.

an..35

 

c

Идентификация на търговската пломба

D

„R“ ако се използват търговски пломби

Посочете идентификацията на търговските пломби, ако са използвани такива за запечатване на транспортната единица.

an..35

 

d

Информация за пломбата

O

 

Посочете допълнителна информация относно тези търговски пломби (например вид на използваните пломби).

an..350

 

e

Информация за пломбата_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

 

f

Допълнителна информация

O

 

Посочете всяка допълнителна информация относно транспорта, например идентификация на всеки следващ превозвач, информация относно следващи транспортни единици.

an..350

 

g

Допълнителна информация_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

17

е-АД Стокова част

R

 

За всеки продукт, съставляващ част от пратката, трябва да се използва отделна група данни.

999x

 

a

Уникална референция на стоковия запис

R

 

Посочете уникален пореден номер, започвайки от 1.

n..3

 

b

Код на акцизния продукт

R

 

Посочете приложимия код на акцизен продукт, вж. кодовете от приложение II, списък на кодове 11.

an4

 

c

Код по КН

R

 

Посочете кода по КН, приложим на датата на изпращане.

n8

 

d

Количество

R

 

Посочете количеството (изразено в единицата мярка, свързана с кода на продукта — вж. приложение II, списъци на кодове 11 и 12).

За движение към регистриран получател, посочен в член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО, количеството не може да превишава количеството, което той има право да получи.

При движение към освободена от акциз организация, посочена в член 12 от Директива 2008/118/ЕО, количеството не може да превишава количеството, регистрирано в удостоверението за освобождаване от акциз.

n..15,3

 

e

Брутно тегло

R

 

Посочете брутното тегло на пратката (акцизните стоки с опаковката).

n..15,2

 

f

Нетно тегло

R

 

Посочете теглото на акцизните стоки без опаковката (за алкохол и алкохолни напитки, енергийни продукти и за всички тютюневи продукти с изключение на цигари).

n..15,2

 

g

Алкохолно съдържание

C

„R“ ако се отнася за съответната акцизна стока

Посочете алкохолното съдържание (в обемни проценти при 20 °C), ако е приложимо в съответствие с приложение II, списък на кодове 11.

n..5,2

 

h

Градус Плато

D

„R“ ако държавата членка на изпращане и/или държавата членка на получаване облагат с акциз бирата на базата на градус Плато

За бира посочете градус Плато, ако държавата членка на изпращане и/или държавата членка на получаване облагат с акциз бирата на тази база. Вж. списъка а кодовете 11 в приложение II.

n..5,2

 

i

Фискални обозначения

O

 

Посочете всяка допълнителна информация относно фискалните обозначения, изисквани от държавата членка на получаване.

an..350

 

j

Фискални обозначения _ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

 

k

Използван знак за фискални обозначения

D

„R“ ако се използват фискални маркиращи знаци

Посочете „1“, ако стоките носят или съдържат фискални обозначения или „0“, ако не носят или не съдържат фискални обозначения.

n1

 

l

Обозначаване на произход

O

 

Тази клетка може да се използва за подаване на удостоверение за:

1.  за определени вина, във връзка със защитените наименования за произход и защитените географски указания, съгласно съответното право на Съюза,

2.  за определени спиртни напитки, във връзка с мястото на производство съгласно съответното право на Съюза.

3.  за бира, произведена в независима малка пивоварна, както е определено в Директива 92/83/ЕИО на Съвета (4), за която се очаква да бъде предявено искане за намалена ставка на акциза в държавата членка на получаване. Удостоверението следва да съдържа следния текст: „С настоящото се удостоверява, че описаният продукт е произведен от независима малка пивоварна.“

4.  за етилов алкохол, произведен от малък обект за дестилиране, както е определено в Директива 92/83/ЕИО на Съвета, за който се очаква да бъде предявено искане за намалена ставка на акциза в държавата членка на получаване. Удостоверението следва да съдържа следния текст: „С настоящото се удостоверява, че описаният продукт е произведен от малък обект за дестилиране“.

an..350

 

m

Обозначаване на произход_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

 

n

Размер на производителя

O

 

За бира или спиртни напитки, за които е представено удостоверение в поле 17l (наименование за произход), посочете годишното производство за предходната година в хектолитра бира или в хектолитра чист алкохол съответно.

n..15

 

o

Плътност

C

„R“ ако се отнася за съответната акцизна стока

Посочете плътността при 15 °C, ако е приложимо в съответствие с приложение II, списък на кодове 11.

n..5,2

 

p

Търговско описание

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като задължителни

„R“ за транспортиране в наливно състояние на вината, посочени в параграфи от 1 до 9, 15 и 16 от приложение IV към Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета (5), като за целта описанието на продукта следва да съдържа незадължителните данни, посочени в член 60 от посочения регламент, при условие че са посочени върху етикета или е планирано да бъдат указани на етикета

Посочете търговското описание на стоките с цел идентифициране на превозваните продукти.

an..350

 

q

Търговско описание_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

 

r

Търговска марка на продуктите

D

„R“ ако акцизните стоки имат търговска марка. Държавата-членка на изпращане може да реши, че не е необходимо да се предоставя търговската марка на транспортираните продукти, ако е посочена във фактурата или друг търговски документ, посочен в клетка 9b.

Посочете търговската марка на стоките, ако е приложимо.

an..350

 

s

Търговска марка на продуктите_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

17.1

Колети

R

 
 

99x

 

a

Код на вида на колетите

R

 

Посочете вида на колетите, като използвате един от кодовете в приложение II, списък на кодове 9.

an2

 

b

Брой колети

C

„R“ ако е маркирано „броими“

Посочете броя на колетите, ако колетите са броими в съответствие с приложение II, списък на кодове 9.

n..15

 

c

Идентификация на търговската пломба

D

„R“ ако се използват търговски пломби

Посочете идентификацията на търговските пломби, ако са използвани такива за запечатване на колетите.

an..35

 

d

Информация за пломбата

O

 

Посочете допълнителна информация относно търговските пломби (например вид на използваните пломби).

an..350

 

e

Информация за пломбата_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

17.2

Лозаро-винарски продукти

D

„R“ за лозаро-винарски продукти, включени в част XII от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (6)

 
 
 

a

Категория на лозаро-винарския продукт

R

 

За лозаро-винарски продукти, включени в част XII от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007, посочете една от следните стойности:

1 = Вино без ЗНП/ ЗГУ,

2 = Сортови вина без ЗНП/ЗГУ,

3 = Вино със ЗНП или ЗГУ,

4 = Вносни вина,

5 = Други.

n1

 

b

Код на лозарската зона

D

„R“ за лозаро-винарски продукти в наливно състояние (номинален обем по-голям от 60 литра)

Посочете лозарската зона, от която произхожда транспортираният продукт в съответствие с приложение IX към Регламент (ЕО) № 479/2008.

n..2

 

c

Трета държава на произход

C

„R“ ако категорията на лозаро-винарския продукт в клетка 17.2а е „4“ (вносни вина)

Посочете „код на държавата“ от изброените в списък на кодове 4 от приложение II, но не фигуриращи в списък на кодове 3 от приложение II и с изключение на код на държавата „GR“.

a2

 

d

Друга информация

O

 
 

an..350

 

e

Друга информация_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

17.2.1

Код на Извършените манипулации на вината

D

„R“ за лозаро-винарски продукти в наливно състояние (номинален обем по-голям от 60 литра)

 

99x

 

a

Код на манипулация на вино

R

 

Посочете един или няколко „кода на извършените манипулации на вината“ в съответствие със списъка в точка 1.4., буква б) от част Б от приложение VI към Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията (7).

n..2

18

Документ удостоверение

O

 
 

9x

 

a

Кратко описание на документа

C

„R“, освен ако не се използва поле за данни 18с

Посочете описание на всяко удостоверение, свързано с превозваните стоки, например удостоверения, свързани с наименованието за произход, посочено в клетка 17l.

an..350

 

b

Кратко описание на документа_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

 

c

Референция на документа

C

„R“, освен ако не се използва поле за данни 18а

Посочете референция към всяко удостоверение, свързано с превозваните стоки.

an..350

 

d

Референция на документа_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

(1)   Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).

(2)   Регламент (ЕО) № 31/96 на Комисията от 10 януари 1996 г. относно удостоверението за освобождаване от акциз (ОВ L 8, 11.1.1996 г., стр. 11).

(3)   Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).

(4)   Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (ОВ L 316, 31.10.1992 г., стр. 21).

(5)   Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. относно общата организация на пазара на вино, за изменение на регламенти (ЕО) № 1493/1999, (ЕО) № 1782/2003, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 3/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2392/86 и (ЕО) № 1493/1999 (ОВ L 148, 6.6.2008 г., стр. 1).

(6)   Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(7)   Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията от 26 май 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор (ОВ L 128, 27.5.2009 г., стр. 15)

▼M1Таблица 2

Анулиране

(посочена в член 4, параграф 1)

A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТИ

R

 
 
 
 

a

Дата и час на валидиране на анулирането

C

Да се посочи от компетентните органи на държавата членка на изпращане при валидиране на проекта на съобщението за анулиране

Посоченото време е местно време

дата час

2

е-АД за движение на акцизни стоки

R

 
 
 
 

a

АРК

R

 

Посочете АРК на е-АД, за който се изисква анулиране

an21

3

АНУЛИРАНЕ

R

 
 
 
 

a

Причина за анулирането

R

 

Посочете причината за анулиране на е-АД, като използвате кодовете от приложение II, списък на кодове 10

n..1

 

b

Допълнителна информация

C

— „R“ ако кодът на причината за анулиране е 0

— „O“ ако кодът на причината за анулиране е 1, 2, 3 или 4

(вж. клетка 3.а)

Посочете всяка допълнителна информация относно анулирането на е-АД

an..350

 

c

Допълнителна информация_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

▼M3Таблица 3

(посочена в член 5, параграф 1, и член 8, параграф 2)

Промяна на мястото на получаване

A

B

C

D

E

F

G

1

Атрибути

R

 
 
 
 

a

Дата и час на валидирането за промяна на мястото на получаване

C

Да се посочи от компетентните органи на държавата членка на изпращане при валидиране на проекта на съобщението за промяна на мястото на получаване

Посоченото време е местно време.

дата час

2

Актуализиране на е-АД

R

 
 
 
 

a

Пореден номер

C

Да се посочи от компетентните органи на държавата членка на изпращане при валидиране на проекта на съобщението за промяна на мястото на получаване

Първоначалното валидиране на е-АД се обозначава с номер 1, след което се увеличава с 1 при всяка промяна на мястото на получаване.

n..2

 

b

АРК

R

 

Посочете АРК на е-АД, за който се променя мястото на получаване.

an21

 

c

Времетраене на транспорта

D

„R“ когато времето за придвижване се променя след промяна на мястото на получаване

Посочете нормалния период от време, необходим за извършване на придвижването, като вземете предвид транспортното средство и разстоянието, изразен в часове (H) или дни (D), следван от двуцифрено число (примери: H12, или D04). Стойността на „H“ следва да бъде по-малка или равна на 24. Стойността на „D“ следва да бъде по-малка или равна на 92.

an3

 

d

Промяна в организацията на транспорта

D

„R“ когато се променя лицето, отговорно за организацията на транспорта след промяна на мястото на получаване

Идентифицирайте лицето, отговорно за организацията на транспорта, като използвате една от следните стойности:

1 = Изпращач,

2 = Получател,

3 = Собственик на стоките,

4 = Други.

n1

 

e

Номер на фактурата

D

„R“ когато се променя фактурата след промяна на мястото на получаване

Посочете номера на фактурата, свързана със стоките. Ако фактурата все още не е изготвена, следва да се посочи номерът на известието за доставка или на друг транспортен документ.

an..35

 

f

Дата на фактурата

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“, когато след промяна на мястото на получаване се променя номерът на фактурата

Датата на документа, указана в клетка 2e.

дата

 

g

Код на вида транспорт

D

„R“ когато се променя видът на транспорта след промяна на мястото на получаване

Посочете вида транспорт, като използвате един от кодовете в приложение II, списък на кодове 7.

n..2

 

h

Допълнителна информация

C

„R“ ако кодът на вида на транспорта е посочен и е „други“

Добавете описание на вида транспорт.

an..350

 

i

Допълнителна информация_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

3

Променено място на получаване

R

 
 
 
 

a

Код на вида на мястото на получаване

R

 

Посочете новото място на получаване при движението, като използвате една от следните стойности:

1 = Данъчен склад (член 17, параграф 1, буква а), подточка i) от Директива 2008/118/ЕО),

2 = Регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) от Директива 2008/118/ЕО),

3 = Временно регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО),

4 = Директна доставка (член 17, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО),

6 = Износ (член 17, параграф 1, буква а), подточка iii) от Директива 2008/118/ЕО).

n1

4

Търговец нов получател

D

„R“ когато се променя получателят след промяна на мястото на получаване

 
 
 

a

Идентификация на търговеца

C

— „R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2, 3 и 4

— „O“ за код на вида на мястото на получаване 6

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3а)

За код на вида на мястото на получаване:

— 1, 2, 3 и 4: посочете валиден номер на регистрация по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания получател,

— 6: посочете идентификационния номер по ДДС на лицето, представляващо изпращача в учреждението на износ.

an..16

 

b

Име на търговеца

R

 
 

an..182

 

c

Улица

R

 
 

an..65

 

d

Номер

O

 
 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 
 

an..10

 

f

Град

R

 
 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

5

ТЪРГОВЕЦ Място на доставка

C

— „R“ за код на вида на мястото на получаване 1и 4

— „O“ за код на вида на мястото на получаване 2 и 3

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3а)

Посочете действителното място на доставка на акцизните стоки.

За код на вида на мястото на получаване 2, групата данни:

— е „O“ след успешно валидиране на проекта на съобщението за промяна на мястото на получаване, тъй като държавата членка на изпращане може да попълни в тази клетка адреса на регистрирания получател, определен в SEED,

— не се прилага за проекта на съобщението за промяна на мястото на получаване.

 
 

a

Идентификация на търговеца

C

— „R“ за код на вида на мястото на получаване 1

— „O“ за код на вида на мястото на получаване 2 и 3

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3а)

За код на вида на мястото на получаване:

— 1: посочете валиден регистрационен номер по SEED на данъчния склад на мястото на получаване,

— 2 и 3: посочете идентификационния номер по ДДС или друг идентификатор.

an..16

 

b

Име на търговеца

C

— „R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2 и 3

— „O“ за код на вида на мястото на получаване 4

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3а)

 

an..182

 

c

Улица

C

За клетка 5c, 5e и 5f:

— „R“ за код на вида на мястото на получаване 2, 3 и 4

— „O“ за код на вида на мястото на получаване 1

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3а)

 

an..65

 

d

Номер

O

 

an..11

 

e

Пощенски код

C

 

an..10

 

f

Град

C

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

6

Учреждение място на доставка — митница

C

„R“ в случай на износ (код на вида на мястото на получаване 6)

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3а)

 
 
 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

Посочете кода на учреждението на износа, в което ще бъде подадена декларацията за износа съгласно член 161, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92. Вж. списъка а кодовете 5 в приложение II.

Въведете код на митническо учреждение, който съществува в списъка с митническите учреждения.

an8

7

Търговец ново лице, отговорно за организацията на транспорта

C

„R“ за посочване на лицето, което отговаря за организацията на транспорта, ако стойността в клетка 2d е „3“ или „4“

 
 
 

a

Номер за целите на ДДС

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“

 

an..14

 

b

Име на търговеца

R

 
 

an..182

 

c

Улица

R

 
 

an..65

 

d

Номер

O

 
 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 
 

an..10

 

f

Град

R

 
 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

8

Търговец нов превозвач

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“ когато се променя превозвачът след промяна на мястото на получаване

Посочете новото лице, извършващо превоза.

 
 

a

Номер за целите на ДДС

O

 
 

an..14

 

b

Име на търговеца

R

 
 

an..182

 

c

Улица

R

 
 

an..65

 

d

Номер

O

 
 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 
 

an..10

 

f

Град

R

 
 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

9

Данни за Транспорта

D

„R“ когато данните за превоза са променени след промяна на мястото на получаване

 

99x

 

a

Код на транспортната единица

R

 

Посочете код(ове) на транспортната единица във връзка с вида транспорт, посочен в клетка 2g, вж. приложение II, списък на кодове 8.

n..2

 

b

Идентифициране на транспортните Единици

C

„R“ ако кодът на транспортната единица е различен от 5

(вж. клетка 9а)

Нанесете регистрационния номер на транспортната единица(и), когато този код е различен от 5.

an..35

 

c

Идентифициране на търговската Пломба

D

„R“ ако се използват търговски пломби

Посочете идентификацията на търговските пломби, ако са използвани такива за запечатване на транспортната единица.

an..35

 

d

Информация за пломбата

O

 

Посочете допълнителна информация относно търговските пломби (например вид на използваните пломби).

an..350

 

e

Информация за пломбата_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика, вж. кодовете от приложение II, списък на кодове 1.

a2

 

f

Допълнителна Информация

O

 

Посочете всяка допълнителна информация относно транспорта, например идентификация на всеки следващ превозвач, информация относно следващи транспортни единици.

an..350

 

g

Допълнителна информация_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

▼BТаблица 4

(посочена в член 5, параграф 3, втора алинея, член 5, параграф 6 и член 6, параграф 2, буква б)

Уведомление за промяна на мястото на получаване/уведомление за разделяне

A

B

C

D

E

F

G

1

 

АКЦИЗНО УВЕДОМЛЕНИЕ

R

 
 
 
 

a

Вид на уведомлението

R

Да се посочи от компетентните органи на държавата-членка на получаване (в случай на известие за промяна на мястото на получаване) или на държавата-членка на изпращане (в случай на уведомление за разделяне)

Посочете причина за уведомлението, като използвате една от следните стойности:

1 = Промяна на мястото на получаване

2 = Разделяне

n1

 

b

Дата и час на уведомлението

R

Да се посочи от компетентните органи на държавата-членка на получаване (в случай на известие за промяна на мястото на получаване) или на държавата-членка на изпращане (в случай на уведомление за разделяне)

Посоченото време е местно време

дата час

 

c

АРК

R

Да се посочи от компетентните органи на държавата-членка на получаване (в случай на известие за промяна на мястото на получаване) или на държавата-членка на изпращане (в случай на уведомление за разделяне)

Посочете АРК на е-АД, за който се предоставя уведомлението

an21

▼M1

 

d

Пореден номер

R

Да се посочи от компетентните органи на държавата членка на получаване (в случай на известие за промяна на мястото на получаване) или на държавата членка на изпращане (в случай на уведомление за разделяне)

Посочете поредния номер на е-АД

n..2

▼B

2

 

АРК НАДОЛУ ПО ВЕРИГАТА

C

„R“ ако видът на уведомлението в клетка 1а е 2.

Да се посочи от компетентния орган на държавата-членка на изпращане

 

9x

 

a

АРК

R

Да се посочи от компетентния орган на държавата-членка на изпращане

 

an21

▼M3Таблица 5

(посочена в член 6, параграф 1, и член 8, параграф 2)

Разделяне на операцията

A

B

C

D

E

F

G

1

е-АД за извършване на разделяне

R

 
 
 
 

a

АРК нагоре по веригата

R

 

Посочете АРК на е-АД за извършване на разделянето

Виж списъка а кодовете 2 в приложение II.

an21

2

Държава членка, в която се разделя операцията

R

 
 
 
 

a

Код на държавата членка

R

 

Посочете държавата членка, на чиято територия се извършва разделянето на движението, като използвате кода на държавата членка от приложение II, списък на кодове 3.

a2

3

е-АД, съдържащ данни за разделянето

R

 

Разделяне се постига чрез пълна замяна на съответния е-АД от два или няколко нови такива.

9x

 

a

Местен референтен номер

R

 

Уникален сериен номер, определен за е-АД от изпращача, който идентифицира пратката в регистъра на изпращача.

an..22

 

b

Времетраене на транспорта

D

„R“ когато времето за придвижване се променя след разделяне на операцията

Посочете нормалния период от време, необходим за извършване на придвижването, като вземете предвид транспортното средство и разстоянието, изразен в часове (H) или дни (D), следван от двуцифрено число (примери: H12, или D04). Стойността на „H“ следва да бъде по-малка или равна на 24. Стойността на „D“ следва да бъде по-малка или равна на 92.

an3

 

c

Промяна в организацията на транспорта

D

„R“ когато се променя отговорното лице за организацията на транспорта след разделяне на операцията

Идентифицирайте отговорното лице за организацията на първия превоз, като използвате една от следните стойности:

1 = Изпращач,

2 = Получател,

3 = Собственик на стоките,

4 = Други.

n1

3.1

Променено място на получаване

R

 
 
 
 

a

Код на вида на мястото на получаване

R

 

Посочете мястото на получаване на движението, като използвате една от следните стойности:

1 = Данъчен склад (член 17, параграф 1, буква а), подточка i) от Директива 2008/118/ЕО),

2 = Регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) от Директива 2008/118/ЕО),

3 = Временно регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО),

4 = Директна доставка (член 17, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО),

6 = Износ (член 17, параграф 1, буква а), подточка iii) от Директива 2008/118/ЕО),

8 = Неизвестно място на получаване (неизвестен получател; член 22 от Директива 2008/118/ЕО).

n1

3.2

Търговец нов получател

C

„О“ ако кодът на вида на мястото на получаване е различен от 8

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3.1а)

За код на вида на мястото на получаване:

— 1, 2, 3, 4 и 6: при промяна на получателя след разделяне на операцията тази група от данни се обозначава с „R“.

 
 

a

Идентификация на търговеца

C

— „R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2, 3 и 4

— „O“ за код на вида на мястото на получаване 6

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3.1а)

За код на вида на мястото на получаване:

— 1, 2, 3 и 4: посочете валиден номер на регистрация по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания получател,

— 6: посочете идентификационния номер по ДДС на лицето, представляващо изпращача в учреждението на износ.

an..16

 

b

Име на търговеца

R

 
 

an..182

 

c

Улица

R

 
 

an..65

 

d

Номер

O

 
 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 
 

an..10

 

f

Град

R

 
 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

3.3

Търговец Място на доставка

C

— „R“ за код на вида на мястото на получаване 1и 4

— „O“ за код на вида на мястото на получаване 3

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3.1а)

 
 
 

a

Идентификация на търговеца

C

— „R“ за код на вида на мястото на получаване 1

— „O“ за код на вида на мястото на получаване 2 и 3

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3.1а)

За код на вида на мястото на получаване:

— 1: посочете валиден регистрационен номер по SEED на данъчния склад на мястото на получаване,

— 2 и 3: посочете идентификационния номер по ДДС или друг идентификатор.

an..16

 

b

Име на търговеца

C

— „R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2 и 3

— „O“ за код на вида на мястото на получаване 4

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3.1а)

 

an..182

 

c

Улица

C

За клетки 3.3c, 3.3e и 3.3f:

— „R“ за код на вида на мястото на получаване 2, 3 и 4

— „O“ за код на вида на мястото на получаване 1

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3.1а)

 

an..65

 

d

Номер

O

 

an..11

 

e

Пощенски код

C

 

an..10

 

f

Град

C

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

3.4

Учреждение място на доставка — митница

C

„R“ в случай на износ (променен код на вида на мястото на получаване 6)

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3.1а)

 
 
 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

Посочете кода на учреждението на износа, в което ще бъде подадена декларацията за износа съгласно член 161, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Виж списъка а кодовете 5 в приложение II.

Въведете код на митническо учреждение, който съществува в списъка с митническите учреждения.

an8

3.5

Търговец ново лице, отговорно за организацията на транспорта

C

„R“ за посочване на лицето, което отговаря за организацията на транспорта, ако стойността в клетка 3c е „3“ или „4“

 
 
 

a

Номер за целите на ДДС

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“

 

an..14

 

b

Име на търговеца

R

 
 

an..182

 

c

Улица

R

 
 

an..65

 

d

Номер

O

 
 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 
 

an..10

 

f

Град

R

 
 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

3.6

Търговец нов превозвач

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“, когато се променя превозвачът след разделяне на операцията.

Посочете лицето, извършващо новия превоз.

 
 

a

Номер за целите на ДДС

O

 
 

an..14

 

b

Име на търговеца

R

 
 

an..182

 

c

Улица

R

 
 

an..65

 

d

Номер

O

 
 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 
 

an..10

 

f

Град

R

 
 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

3.7

Данни за Транспорта

D

„R“, когато транспортните данни са променени след разделяне на операцията

 

99X

 

a

Код на транспортната единица

R

 

Посочете кодовете на транспортните единици. Вж. списък на кодовете 8 в приложение II.

n..2

 

b

Идентифициране на транспортните единици

C

„R“ ако кодът на транспортната единица е различен от 5

(вж. клетка 3.7а)

Нанесете регистрационния номер на транспортната единица(и), когато този код е различен от 5.

an..35

 

c

Идентификация на търговската пломба

D

„R“ ако се използват търговски пломби

Посочете идентификацията на търговските пломби, ако са използвани такива за запечатване на транспортната единица.

an..35

 

d

Информация за пломбата

O

 

Посочете допълнителна информация относно търговските пломби (например вид на използваните пломби).

an..350

 

e

Информация за пломбата_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

 

f

Допълнителна информация

O

 

Посочете всяка допълнителна информация относно транспорта, например идентификация на всеки следващ превозвач, информация относно следващи транспортни единици.

an..350

 

g

Допълнителна информация_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

3.8

е-АД Стокова част

R

 

За всеки продукт, съставляващ част от пратката, трябва да се използва отделна група данни.

999x

 

a

Уникална референция на стоковия запис

R

 

Посочете уникалната референция на стоковия запис на продукта в оригиналния разделен е-АД. Уникалната референция на стоковия запис трябва да бъде уникална съгласно „е-АД, съдържащ данни за разделянето“.

n..3

 

b

Код на акцизния продукт

R

 

Посочете приложимия код на акцизен продукт, вж. кодовете от приложение II, списък на кодове 11.

an..4

 

c

Код по КН

R

 

Посочете кода по КН, приложим на датата на подаване на разделяне на операцията.

n8

 

d

Количество

R

 

Посочете количеството (изразено в единицата мярка, свързана с кода на продукта — вж. приложение II, списъци на кодове 11 и 12).

За движение към регистриран получател, посочен в член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО, количеството не може да превишава количеството, което той има право да получи.

При движение към освободена от акциз организация, посочена в член 12 от Директива 2008/118/ЕО, количеството не може да превишава количеството, регистрирано в удостоверението за освобождаване от акциз.

n..15,3

 

e

Брутно тегло

R

 

Посочете брутното тегло на пратката (акцизните стоки с опаковката).

n..15,2

 

f

Нетно тегло

R

 

Посочете теглото на акцизните стоки без опаковката.

n..15,2

 

i

Фискални обозначения

O

 

Посочете всяка допълнителна информация относно фискалните обозначения, изисквани от държавата членка на получаване.

an..350

 

j

Фискални обозначения _ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

 

k

Използван знак за фискални обозначения

D

„R“ ако се използват фискални маркиращи знаци

Посочете „1“, ако стоките носят или съдържат фискални обозначения или „0“, ако не носят или не съдържат фискални обозначения.

n1

 

o

Плътност

C

„R“ ако се отнася за съответната акцизна стока

Посочете плътността при 15 °C, ако е приложимо в съответствие с таблицата в приложение II, списък на кодове 11.

n..5,2

 

p

Търговско описание

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като задължителни

Посочете търговското описание на стоките с цел идентифициране на превозваните продукти.

an..350

 

q

Търговско описание_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

 

r

Търговска марка на продуктите

D

„R“ ако акцизните стоки имат търговската марка

Посочете търговската марка на стоките, ако е приложимо.

an..350

 

s

Търговска марка на продуктите_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

3.8.1

Колети

R

 
 

99x

 

a

Код на вида на колетите

R

 

Посочете вида на колета, като използвате един от кодовете в приложение II, списък на кодове 9.

an2

 

b

Брой колети

C

„R“ ако е маркирано „броими“

Посочете броя на колетите, ако колетите са броими в съответствие с приложение II, списък на кодове 9.

n..15

 

c

Идентификация на търговската пломба

D

„R“ ако се използват търговски пломби

Посочете идентификацията на търговските пломби, ако са използвани такива за запечатване на колетите.

an..35

 

d

Информация за пломбата

O

 

Посочете допълнителна информация относно търговските пломби (например вид на използваните пломби).

an..350

 

e

Информация за пломбата_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2Таблица 6

(посочена в член 7 и член 8, параграф 3)

Съобщение за получаване/съобщение за износ

A

B

C

D

E

F

G

1

Атрибути

r

 
 
 
 

a

Дата и час на валидиране на съобщението за получаване /износ

C

Да се посочи от компетентните органи на държавата-членка на получаване при потвърждаване на съобщението за получаване/съобщението за износа

Посоченото време е местно време.

дата час

2

е-АД за движение на акцизни стоки

R

 
 
 
 

a

АРК

R

 

Посочете АРК на е-АД. Вж. списъка а кодовете 2 в приложение II.

an21

 

b

Пореден номер

R

 

Посочете поредни номер на е-АД.

n..2

3

Търговец получател

C

„R“, освен когато елементът вид на съобщението в съответния електронен административен документ е посочен като „2 – подаване за износ с оформяне на място“.

 
 
 

a

Идентификация на търговеца

C

— „R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2, 3 и 4

— „O“ за код на вида на мястото на получаване 6

— Не се прилага за код на вида на мястото на получаване 5

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а от таблица 1)

За код на вида на мястото на получаване:

— 1, 2, 3 и 4: посочете валиден номер на регистрация по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания получател,

— 6: посочете идентификационния номер по ДДС на лицето, представляващо изпращача в учреждението на износ.

an..16

 

b

Име на търговеца

R

 
 

an..182

 

c

Улица

R

 
 

an..65

 

d

Номер

O

 
 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 
 

an..10

 

f

Град

R

 
 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

4

Търговец Място на доставка

C

— „R“ за код на вида на мястото на получаване 1и 4

— „O“ за код на вида на мястото на получаване 2, 3 и 5

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а от таблица 1)

Посочете действителното място на доставка на акцизните стоки.

 
 

a

Идентификация на търговеца

C

— „R“ за код на вида на мястото на получаване 1

— „O“ за код на вида на мястото на получаване 2, 3 и 5

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а от таблица 1)

За код на вида на мястото на получаване:

— 1: посочете валиден регистрационен номер по SEED на данъчния склад на мястото на получаване,

— 2, 3 и 5: посочете идентификационния номер по ДДС или друг идентификатор.

an..16

 

b

Име на търговеца

C

— „R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2, 3 и 5

— „O“ за код на вида на мястото на получаване 4

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а от таблица 1)

 

an..182

 

c

Улица

C

За клетки 4c, 4e и 4f:

— „R“ за код на вида на мястото на получаване 2, 3, 4 и 5

— „O“ за код на вида на мястото на получаване 1

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а от таблица 1)

 

an..65

 

d

Номер

O

 

an..11

 

e

Пощенски код

C

 

an..10

 

f

Град

C

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

5

Учреждение на мястото на доставка

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2, 3, 4 и 5

(вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а от таблица 1)

 
 
 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

Посочете кода на учреждението на компетентните органи в държавата-членка на получаване, отговорни за контрола върху акцизните стоки на мястото на получаване. Вж. списъка а кодовете 5 в приложение II.

an8

6

Съобщение за получаване/износ

R

 
 
 
 

a

Дата на пристигане на акцизните стоки

R

 

Датата, на която приключва движението в съответствие с член 20, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО.

Дата

 

b

Общо заключение относно получаването

R

 

Възможните стойности са:

1 = Получаването прието и задоволително,

2 = Получаването прието, въпреки че е незадоволително,

3 = Получаването отказано,

4 = Получаването частично отказано,

21 = Напускането прието и задоволително,

22 = Напускането прието, въпреки, че е незадоволително,

23 = Напускането отказано.

n..2

 

c

Допълнителна информация

O

 

Посочете всяка допълнителна информация относно получаването на акцизните стоки.

an..350

 

d

Допълнителна информация_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

7

Съобщение за получаване/износ Стокова част

C

„R“ ако стойността на общото заключение относно получаването е различна от 1 и 21

(вж. клетка 6b)

 

999X

 

a

Уникална референция на стоковия запис

R

 

Посочете уникалната референция на стоковия запис за съответния е-АД (клетка 17а от таблица 1), свързан със същия акцизен продукт като в съответния е-АД, за който е приложим един от кодовете, различни от 1 и 21.

n..3

 

b

Индикатор за липси или излишък

D

„R“ когато се установят липси или излишъци в сравнение със съответния стоков запис

Възможните стойности са:

Н = липси,

И = излишък.

a1

 

c

Установени липси или излишък

C

„R“ ако е посочен индикаторът в клетка 7b

Посочете количеството (изразено в единицата мярка, свързана с кода на продукта — вж. приложение II, списъци на кодове 11 и 12).

n..15,3

 

d

Код на акцизния продукт

R

 

Посочете приложимия код на акцизен продукт, като използвате кодовете от приложение II, списък на кодове 11.

an4

 

e

Отказано количество

C

„R“ ако кодът на общото заключение относно получаването е 4 (вж. клетка 6b)

Посочете количеството за всеки стоков запис, за който са отказани акцизните стоки (изразено в единицата мярка, свързана с кода на продукта — вж. приложение II, списъци на кодове 11 и 12).

n..15,3

7.1

Незадоволителна причина

D

„R“ за всеки стоков запис, за който се прилага код за общото заключение относно получаването 2, 3, 4, 22 или 23 (вж. клетка 6b)

 

9X

 

a

Незадоволителна причина

R

 

Възможните стойности са:

0 = Друго,

1 = Излишък,

2 = Липси,

3 = Повредени стоки,

4 = Счупена пломба,

5 = Докладвано от ECS,

7 = Количеството превишава посоченото във временното разрешение.

n1

 

b

Допълнителна информация

C

— „R“ ако кодът на незадоволителната причина е 0

— „O“ ако кодът на незадоволителната причина е 1, 2, 3, 4, 5 или 7

(вж. клетка 7.1а)

Посочете всяка допълнителна информация относно получаването на акцизните стоки.

an..350

 

c

Допълнителна информация_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни.

a2

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

(посочено в член 2)

Списък на кодовете

1.   КОД НА ЕЗИЦИ

Тези кодове са извлечени от стандарта ISO 639.1 (кодове Alpha-2); освен това са добавени два кода извън този стандарт, които ще се използват във връзка с версията на латиница на езиците, които не ползват латинската азбука, т.е.:

 bt — български (латински букви)

 gr — гръцки (латински букви)Код

Описание

bg

български

bt

български (латински букви)

▼M2

hr

хърватски

▼B

cs

чешки

da

датски

nl

нидерландски

en

английски

et

естонски

fi

фински

fr

френски

ga

ирландски

gr

гръцки (латински букви)

de

немски

el

гръцки

hu

унгарски

it

италиански

lv

латвийски

lt

литовски

mt

малтийски

pl

полски

pt

португалски

ro

румънски

sk

словашки

sl

словенски

es

испански

sv

шведски

2.   АДМИНИСТРАТИВЕН РЕФЕРЕНТЕН КОДПоле

Съдържание

Вид поле

Примери

1

Година

Цифрово 2

05

2

Идентификатор на държавата-членка, в която първоначално е подаден е-АД

Буквено — 2 знака

ES

3

Определен за съответната държава уникален код

►M3  Буквено-цифрово — 16 знака ◄

7R19YTE17UIC8J45

4

Контролно число

Цифрово 1

9

В поле 1 се попълват последните две цифри от годината на официално приемане на движението.

 

Поле 2 се взема от списъка <ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ> (списък на кодове 3).

 ◄

Поле 3 трябва да се попълни с уникален идентификатор за всяко движение съгласно Системата за движение и контрол на акцизните стоки (EMCS). За начина на използване на това поле отговорност носят органите на държавите-членки, но всяко движение в рамките на EMCS трябва да има уникален номер.

В поле 4 се посочва контролното число за целия АРК, чрез което може да бъде открита грешка при въвеждането на АРК.

3.   ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

Трябва да бъде идентичен с кодовете на стандарт ISO, код Alpha 2 ( 5 ) (ISO 3166), ограничен до държавите-членки с изключение на:

 Гърция, за която трябва да се използва EL вместо GR.

 Обединеното кралство, за което трябва да се използва GB вместо UK.

4.   КОДОВЕ НА ДЪРЖАВИТЕ

Използват се кодовете на стандарт ISO, код Alpha 2 (ISO 3166).

▼M1

5.   РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА МИТНИЧЕСКОТО УЧРЕЖДЕНИЕ (COR)

COR се състои от идентификатор за кода на държавата членка (взет от списък на кодове 4), следван от 6-значен буквено-цифров национален номер, например IT0830AB.

▼B

6.   КОД НА ВИДА НА ЛИЦЕТО, КОЕТО Е ПРЕДОСТАВИЛО ОБЕЗПЕЧЕНИЕТОКод

Описание

1

Изпращач

2

Превозвач

3

Собственик на акцизните продукти

4

Получател

▼M3

5

Не се предоставя обезпечение съгласно член 18, параграф 4), буква б) от Директива 2008/118/ЕО

▼B

12

Съвместно обезпечение на изпращача и на превозвача

13

Съвместно обезпечение на изпращача и на собственика на акцизните продукти

14

Съвместно обезпечение на изпращача и на получателя

23

Съвместно обезпечение на превозвача и на собственика на акцизните продукти

24

Съвместно обезпечение на превозвача и на получателя

34

Съвместно обезпечение на собственика на акцизните продукти и на получателя

123

Съвместно обезпечение на изпращача, на превозвача и на собственика на акцизните продукти

124

Съвместно обезпечение на изпращача, на превозвача и на получателя

134

Съвместно обезпечение на изпращача, на собственика на акцизните продукти и на получателя

234

Съвместно обезпечение на превозвача, на собственика на акцизните продукти и на получателя

1234

Съвместно обезпечение на изпращача, на превозвача, на собственика на акцизните продукти и на получателя

7.   КОД НА ВИДА НА ТРАНСПОРТАКод

Описание

0

Други

1

Морски транспорт

2

Железопътен транспорт

3

Шосеен транспорт

4

Въздушен транспорт

5

Пощенски пратки

7

Фиксирани транспортни съоръжения

8

Вътрешен воден транспорт

8.   КОД НА ТРАСНПОРТНАТА ЕДИНИЦАКод

Описание

1

Контейнер

2

Превозно средство

3

Ремарке

4

Влекач

▼M1

5

Фиксирано транспортно съоръжение

▼B

9.   КОДОВЕ НА ОПАКОВКИТЕ

Използват се кодовете от клетка 31 на приложение 38 към Регламент (ЕИО) № 2454/93

10.   КОД НА ПРИЧИНАТА ЗА ОТМЯНАКод

Описание

0

Други

1

Печатна грешка

2

Прекъсване на търговската операция

3

Дублиран е-АД

4

Движението не е започнало на датата на изпращане

11.   АКЦИЗЕН ПРОДУКТEPC

CAT

ЕДИНИЦА

Описание

A

P

D

T200

T

4

Цигари, така както са дефинирани в член 4, параграф 1 и член 7, параграф 2 от Директива 95/59/ЕО на Съвета (1)

N

N

N

T300

T

4

Пури и пурети, така както са дефинирани в член 3 и член 7, параграф от Директива 95/59/ЕО

N

N

N

T400

T

1

Фино нарязан тютюн за свиване на цигари, така както е определен в член 6 от Директива 95/59/ЕО

N

N

N

T500

T

1

Друг тютюн за пушене, така както е дефиниран в съответствие с член 5 и член 7, параграф 2 от Директива 95/59/ЕО

N

N

N

B000

B

3

Бира, така както е дефинирана в член 2 от Директива 92/83/ЕИО

Y

Y

N

W200

W

3

Тихи вина и тихи напитки, получени чрез ферментация, различни от вино и бира, както са дефинирани в член 8, параграф 1 и член 12, параграф 1 от Директива 92/83/ЕИО

Y

N

N

W300

W

3

Шумящи вина и шумящи напитки, получени чрез ферментация, различни от вино и бира, така както са дефинирани в член 8, параграф 2 и член 12, параграф 2 от Директива 92/83/ЕИО

Y

N

N

I000

I

3

Междинни продукти, така както са дефинирани в член 17 от Директива 92/83/ЕИО

Y

N

N

S200

S

3

Алкохолни напитки, така както са дефинирани в първо, второ и трето тире от член 20 от Директива 92/83/ЕИО

Y

N

N

S300

S

3

Етилов алкохол, така както е дефиниран в първо тире от член 20 от Директива 92/83/ЕИО, включен в кодове по КН 2207 и 2208, различен от алкохолни напитки (S200)

Y

N

N

S400

S

3

Частично денатуриран алкохол, попадащ в обхвата на член 20 от Директива 92/83/ЕИО, представляващ алкохол, който е бил денатуриран, но все още не отговаря на условията за освобождаване, предвидени в член 27, параграф 1, буква а) или буква б) от тази директива, различен от алкохолни напитки (S200), и частично денатуриран алкохол (S400)

Y

N

N

S500

S

3

Продукти, съдържащи етилов алкохол, така както са дефинирани в първо тире от член 20 от Директива 92/83/ЕИО, включени в кодове по КН различни от 2207 и 2208

Y

N

N

E200

E

2

Растителни и животински масла — продукти, включени в кодове по КН 1507 и 1518, ако са предназначени за използване като гориво за отопление или моторно гориво (член 20, параграф 1, буква а) от Директива 2003/96/ЕО на Съвета (2))

N

N

Y

E300

E

2

Минерални масла (енергийни продукти) — продукти, включени в кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30 и 2707 50 (член 20, параграф 1, буква б) от Директива 2003/96/ЕО на Съвета)

N

N

Y

E410

E

2

Оловен бензин, включен в кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 51 и 2710 11 59 (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО на Съвета)

N

N

Y

E420

E

2

Безоловен бензин, включен в кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49 (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

Y

E430

E

2

Газьол, немаркиран, включен в кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

Y

E440

E

2

Газьол, маркиран, включен в кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

Y

E450

E

2

Керосин, немаркиран, включен в кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

Y

E460

E

2

Керосин, маркиран, включен в кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

Y

E470

E

1

Тежко гориво, включено в кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69 (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

N

E480

E

2

Продукти, включени в кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29, в наливно състояние (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

Y

E490

E

2

Продукти, включени в кодове по КН от 2710 11 до 2710 19 69, които не са конкретизирани по-горе, с изключение на продукти, включени в кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29, различни от онези в наливно състояние (член 20, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

Y

E500

E

1

Втечнен нефтен газ и други въглеводороди в газообразно състояние (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00 (член 20, параграф 1, буква г) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

N

E600

E

1

Наситени ациклени въглеводороди, включени в код по КН 2901 10 (член 20, параграф 1, буква д) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

N

E700

E

2

Циклени въглеводороди, попадащи в код по КН 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 и 2902 44 (член 20, параграф 1, буква е) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

Y

E800

E

2

Продукти, включени в код по КН 2905 11 00 (метанол (метилов алкохол)), които не са от синтетичен произход, ако са предназначени за използване като гориво за отопление или моторно гориво (член 20, параграф 1, буква ж) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

Y

E910

E

2

Моноалкилни естери на мастни киселини, съдържащи обемно 96,5 % или повече естери (FAMAE), включени в код по КН 3824 90 99 (член 20, параграф 1, буква з) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

Y

E920

E

2

Продукти, включени в код по КН 3824 90 99, ако са предназначени за използване като гориво за отопление или моторно гориво — различни от моноалкилни естери на мастни киселини, съдържащи обемно 96,5 % или повече естери (FAMAE) (член 20, параграф 1, буква з) от Директива 2003/96/ЕО)

N

N

Y

▼M1

E930

E

2

Добавки, попадащи в кодове по КН 3811 11, 3811 19 00 и 3811 90 00

N

N

N

▼B

(1)   ОВ L 291, 6.12.1995 г., стр. 40.

(2)   ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51.

Забележка: Кодовете по КН, използвани в таблицата за енергийните продукти, са кодовете, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 2031/2001 на Комисията (ОВ L 279, 23.10.2001 г.)

Легенда на колоните:

EPCКод на акцизния продукт

CATКатегория на акцизния продукт

ЕДИНИЦАМерна единица (от списък 12)

A:Трябва да бъде посочено алкохолното съдържание (да/не)

P:Може да бъде посочен градус Плато (да/не)

D:Трябва да бъде посочена плътността при температура 15 °C (да/не)

12.   МЕРНИ ЕДИНИЦИКод на мерната единица

Описание

1

Kg

2

литър (температура 15 °C)

3

литър (температура 20 °C)

4

1 000 бройки( 1 ) ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12.

( 2 ) ОВ L 162, 1.7.2003 г., стр. 5.

( 3 ) ОВ L 276, 19.9.1992 г., стр. 1.

( 4 ) ОВ L 359, 4.12.2004 г., стр. 1.

( 5 ) Препоръка № 3 на ООН/ИКЕ за улесняване на търговията, трето издание, одобрена от работната група за улесняване на процедурите за международна търговия, Женева, януари 1996 г., ECE/TRADE/201.