02009R0640 — BG — 09.01.2017 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 640/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2009 година

за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на електродвигатели

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 191, 23.7.2009 г., стp. 26)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 4/2014 НА КОМИСИЯТА от 6 януари 2014 година

  L 2

1

7.1.2014

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2282 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2016 година

  L 346

51

20.12.2016


поправен от

 C1

Поправка, ОВ L 046, 19.2.2011, стp.  63 (640/2009)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 640/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2009 година

за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на електродвигатели

(текст от значение за ЕИП)▼M1

Член 1

Предмет и обхват

1.  С настоящия регламент се определят изискванията за екопроектиране, приложими при пускането на пазара и пускането в действие на двигатели, включително на тези, които са вградени в други продукти.

2.  Настоящият регламент не се прилага към:

а) двигателите, предназначени да работят напълно потопени в течност;

б) двигателите, напълно вградени в продукт (например предавателен механизъм, помпа, вентилатор или компресор), чиито енергийни показатели не могат да се изпитват отделно от продукта;

в) двигателите, предназначени да работят:

i) на височини, по-големи от 4 000 метра над морското равнище;

ii) при температури на околния въздух, по-високи от 60 °C;

iii) при максимална работна температура над 400 °С;

iv) при температури на околния въздух, по-ниски от – 30 °C за всякакви двигатели или по-ниски от 0 °C за двигатели с водно охлаждане;

v) когато температурата на охлаждащата вода на входния отвор на продукта е по-ниска от 0 °C или по-висока от 32 °C; или

vi) в потенциално взривоопасни атмосфери, определени в Директива 94/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 );

г) спирачни двигатели,

освен що се отнася до изискванията за информация от приложение 1, точка 2, подточки 3 — 6 и подточка 12.

▼B

Член 2

Определения

В допълнение към съответните определения, дадени в Директива 2005/32/ЕО, се прилагат следните определения:

1. „Двигател“ означава електрически, едноскоростен, трифазен, 50 или 50/60-херцов асинхронен двигател с накъсо съединен (кафезен) ротор, който:

 има от 2 до 6 полюса,

 е с номинално напрежение UN до 1 000 V,

 е с номинална мощност на вала PN между 0,75 kW и 375 kW,

 е с номинални показатели, определени за непрекъснат режим на работа;

2. „Регулатор на оборотите“ означава силов електронен преобразувател, който непрекъснато мени електрическата мощност, подавана на електродвигателя, с цел да управлява отдаваната механична мощност на двигателя в съответствие с характеристиката „въртящ момент—обороти“ на товара (който се задвижва от двигателя), като преобразува трифазното захранване с 50 Hz в захранване с променливи честота и напрежение, подавани на двигателя;

3. „Двигател с накъсо съединен ротор“ означава електродвигател без четки, колектори, контактни пръстени или електрически връзки с ротора;

4. „Фаза“ се отнася до вида на конфигурацията на захранващата електрическа мрежа;

5. „Полюс“ се отнася до общия брой северни и южни магнитни полюси, образувани от въртящото поле на двигателя. Броят на полюсите определя основната честота на въртене на двигателя;

6. „Непрекъснат режим на работа“ означава способността на електродвигател с вградена охлаждаща система да работи при номинален товар без прекъсване под своето максимално допустимо загряване;

7. „Спирачен двигател“ означава двигател, оборудван с електромеханичен спирачен блок, работещ пряко на вала на двигателя без съединители.

Член 3

Изисквания за екопроектиране

Изискванията за екопроектиране на електродвигатели са зададени в приложение I.

Всяко изискване за екопроектиране се прилага в съответствие със следния график:

1. считано от 16 юни 2011 г. електродвигателите не трябва да са с КПД, по-нисък от този за ниво на ефективност IE2, както е определено в приложение I, точка 1;

2. считано от 1 януари 2015 г.:

i) двигателите с номинална мощност на вала между 7,5 и 375 kW не трябва да са с КПД, по-нисък от този за ниво на ефективност IE3, както е определено в приложение I, точка 1, или трябва да отговарят на ниво на ефективност IE2, както е определено в приложение I, точка 1, и да бъдат оборудвани с регулатор на оборотите;

3. считано от 1 януари 2017 г.:

i) всички двигатели с номинална мощност на вала между 0,75 и 375 kW не трябва да са с КПД, по-нисък от този за ниво на ефективност IE3, както е определено в приложение I, точка 1, или трябва да отговарят на ниво на ефективност IE2, както е определено в приложение I, точка 1, и да бъдат оборудвани с регулатор на оборотите.

Изискванията към продуктовата информация за двигатели са посочени в приложение I. Съобразяването с изискванията за екопроектиране се измерва и изчислява в съответствие с изискванията, посочени в приложение II.

Член 4

Оценка на съответствието

Процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 8 от Директива 2005/32/ЕО, следва да бъде или системата за вътрешен контрол на проектирането, предвидена в приложение IV към споменатата директива, или системата за управление, оценяваща съответствието, предвидена в приложение V към същата директива.

Член 5

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Когато се извършват проверките с цел надзор върху пазара, посочени в член 3, параграф 2 от Директива 2005/32/ЕО, органите на държавите-членки прилагат процедурата за проверка, определена в приложение III към настоящия регламент.

Член 6

Базови стойности за сравнение

Базовите стойности за сравнение на наличните понастоящем на пазара двигатели с най-добри показатели са определени в приложение IV.

Член 7

Преразглеждане

С оглед на техническия напредък както на двигателите, така и на регулаторите Комисията ще преразгледа настоящия регламент не по-късно от седем години след влизането му в сила и ще представи резултатите от това преразглеждане на Консултативния форум по екопроектиране. Преразглеждането ще включва ефективността на използване на ресурсите, повторното използване и рециклирането, както и нивото на неопределеността на измерванията.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКОПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

1.   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КПД НА ДВИГАТЕЛИТЕ

Изискванията за минимален номинален КПД на двигателите са посочени в таблици 1 и 2.Таблица 1

Минимални номинални стойности на КПД (η) за ниво на ефективност IE2 (50 Hz)

Номинална мощност на вала

kW

Брой полюси

2

4

6

0,75

77,4

79,6

75,9

1,1

79,6

81,4

78,1

1,5

81,3

82,8

79,8

2,2

83,2

84,3

81,8

3

84,6

85,5

83,3

4

85,8

86,6

84,6

5,5

87,0

87,7

86,0

7,5

88,1

88,7

87,2

11

89,4

89,8

88,7

15

90,3

90,6

89,7

18,5

90,9

91,2

90,4

22

91,3

91,6

90,9

30

92,0

92,3

91,7

37

92,5

92,7

92,2

45

92,9

93,1

92,7

55

93,2

93,5

93,1

75

93,8

94,0

93,7

90

94,1

94,2

94,0

110

94,3

94,5

94,3

132

94,6

94,7

94,6

160

94,8

94,9

94,8

от 200 до 375

95,0

95,1

95,0Таблица 2

Минимални номинални стойности на КПД (η) за ниво на ефективност IE3 (50 Hz)

Номинална мощност на вала

kW

Брой полюси

2

4

6

0,75

80,7

82,5

78,9

1,1

82,7

84,1

81,0

1,5

84,2

85,3

82,5

2,2

85,9

86,7

84,3

3

87,1

87,7

85,6

4

88,1

88,6

86,8

5,5

89,2

89,6

88,0

7,5

90,1

90,4

89,1

11

91,2

91,4

90,3

15

91,9

92,1

91,2

18,5

92,4

92,6

91,7

22

92,7

93,0

92,2

30

93,3

93,6

92,9

37

93,7

93,9

93,3

45

94,0

94,2

93,7

55

94,3

94,6

94,1

75

94,7

95,0

94,6

90

95,0

95,2

94,9

110

95,2

95,4

95,1

132

95,4

95,6

95,4

160

95,6

95,8

95,6

от 200 до 375

95,8

96,0

95,8

2.   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТОВАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИГАТЕЛИТЕ

Считано от 16 юни 2011 г. информацията за двигателите, посочена в подточки 1—12, трябва да присъства на видимо място:

а) в техническата документация на двигателите;

б) в техническата документация на изделия, в които са вградени двигатели;

в) на свободно достъпните интернет страници на производителите на двигатели;

г) на свободно достъпните интернет страници на производителите на изделия, в които са вградени двигатели.

Що се отнася до техническата документация, информацията трябва да бъде дадена в реда, представен в подточки 1—12. Не е необходимо да се повтаря точният текст от списъка. Тя може да бъде онагледена с графики, фигури или символи вместо с текст.

1. номинален КПД (η) при пълен товар, товар 75 % и 50 % и напрежение (UN);

2. ниво на ефективност: „IE2“ или „IE3“;

3. година на производство;

4. наименование или търговска марка на производителя, номер и адрес на производителя съгласно търговската му регистрация;

5. номер на модела на изделието;

6. брой полюси на двигателя;

7. номинална(и) мощност(и) на вала или обхват на номиналната мощност на вала (kW);

8. номинална(и) входна(и) честота(и) за двигателя (Hz);

9. номинално(и) напрежение(я) или обхват на номиналното напрежение (V);

10. номинална(и) честота(и) на въртене или обхват на номиналната честота на въртене (min-1);

11. информация от значение за демонтажа, рециклирането или отстраняването като отпадък в края на срока на употреба;

12. информация относно диапазона на работните условия, за които двигателят е бил специално проектиран:

i) надморска височина;

ii) околна температура на въздуха, включително за двигатели с въздушно охлаждане;

iii) температура на охлаждащата вода на входния отвор на изделието;

iv) максимална работна температура;

v) потенциално взривоопасни атмосфери.

Информацията, посочена в подточки 1, 2 и 3, трябва да бъде трайно нанесена върху или в близост до табелката с данните на двигателя.

▼M1

Когато поради размерите на табелката с данните на двигателя е невъзможно да се нанесе цялата информация по точка 1, се отбелязва само номиналният КПД (η) при номинални товар и напрежение (UN).

▼B

За нестандартни двигатели със специална механична и електрическа конструкция, произведени по поръчка на клиент, не е необходимо информацията, изброена в подточки 1—12, да бъдат публикувана на свободно достъпната интернет страница на производителя. Информацията относно задължителното изискване двигателите, които не отговарят на ниво на ефективност IE3, да бъдат оборудвани с регулатор на оборотите, трябва да присъства на видно място върху заводската табелка и техническата документация на двигателя:

а) считано от 1 януари 2015 г., за двигатели с номинална мощност на вала 7,5—375 kW;

б) считано от 1 януари 2017 г., за двигатели с номинална мощност на вала 0,75—375 kW.

В техническата документация производителите трябва да предоставят информация за всякакви особени предпазни мерки, които трябва да бъдат взети, когато двигателите се сглобяват, монтират, поддържат или използват с регулатори на оборотите, включително информация как да се минимизират електрическите и магнитните полета от регулаторите на обороти.

3.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ I

1. „Минимален номинален КПД“ (η) означава КПД при номинални товар и напрежение, без допустимите отклонения.

2. „Допустимо отклонение“ означава максималната допустима вариация на резултата от измерванията по време на изпитванията на даден двигател, съпоставена с обявената стойност върху табелката с данни или в техническата документация.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЗМЕРВАНИЯ И ИЗЧИСЛЕНИЯ

За целите на съответствието и проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент се извършват измервания и изчисления, като се използва надежден, точен и възпроизводим метод за измерване, който взема предвид общопризнатите методи, характерни за съвременното техническо равнище, и за чиито резултати се счита, че са с ниска неопределеност, включително и методи, заложени в документи, чиито референтни номера са публикувани за целта в Официален вестник на Европейския съюз. Те трябва да отговарят на следните технически параметри.

Енергийният КПД е отношението на механичната мощност на вала към входящата електрическа мощност.

Нивото на ефективност на двигателя, както е специфицирано в приложение I, трябва да се определи при номинална мощност на вала (PN), номинално напрежение (UN) и номинална честота (fN).

Разликата между механичната мощност на вала и входящата електрическа мощност се дължи на загубите, възникващи в двигателя.

Определянето на пълните загуби трябва да се извърши, като се използва един от следните методи:

 измерване на пълните загуби; или

 поотделно определяне на различните видове загуби и сумиране.

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Проверка на съответствието на продуктите с изискванията, извършвана от органите за надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения (verification tolerances) се отнасят само за параметри, измерени при проверка от органите на държавите членки, и не могат да бъдат използвани от производителя или вносителя като разрешено отклонение при определяне на стойностите в техническата документация, при интерпретиране на тези стойности с оглед постигане на съответствие или за съобщаване по какъвто и да е начин на по-добри работни показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел продукт с изискванията, определени в настоящия регламент в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания органите на държавите членки прилагат следната процедура:

1) Органите на държавата членка проверяват само една бройка от модела.

2) За модела се смята, че отговаря на приложимите изисквания, ако:

а) посочените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и в съответните случаи стойностите, използвани за изчисление на такива стойности, не са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с резултатите от съответните измервания, направени съгласно буква ж) от цитираната точка; и

б) обявените стойности отговарят на всички изисквания в настоящия регламент, а също всяка изисквана информация за продукта, публикувана от производителя или вносителя, не съдържа стойности, които да са по-благоприятни за производителя или вносителя в сравнение с обявените стойности; и

в) при изпитването от органите на държавите членки на бройка от съответния модел, определените стойности (измерените при изпитването стойности на съответните параметри и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), включително пълните загуби (1-η) като решаващ критерий за ефективността, са в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 3.

3) Ако не са постигнати резултатите по точка 2, буква а) или буква б), се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

4) Ако резултатът, посочен в точка 2, буква в), не е постигнат:

а) за модели, произвеждани в количества под пет броя годишно се смята, че моделът не е в съответствие с изискванията в настоящия регламент;

б) за модели, произвеждани в количества от пет или повече броя годишно, органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни бройки от същия модел. Ако средноаритметичните стойности за тези три бройки на определените стойности, включително пълните загуби (1-η) като решаващ критерий за ефективността, попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 3, се смята, че моделът съответства на приложимите изисквания.

5) Ако резултатът по точка 4, буква б) не е постигнат, се смята, че моделът не съответства на изискванията в настоящия регламент.

6) Незабавно след вземане на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3, точка 4, буква а) и точка 5 органите на държавата членка предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение II.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са посочени по-долу в таблица 3, и да използват по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, само процедурата, описана в точки 1 — 6. Не трябва да се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.Таблица 3

Контролни допустими отклонения

Параметри

Електродвигатели с мощност в интервала 0,75 — 150 kW

Електродвигатели с мощност в интервала 150 — 375 kW

Общо загуби (1-η)

Не повече от 15 % превишение спрямо стойностите, получени въз основа на обявените стойности съгласно приложение I.

Не повече от 10 % превишение спрямо стойностите, получени въз основа на обявените стойности съгласно приложение I.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

БАЗОВИ СТОЙНОСТИ ЗА СРАВНЕНИЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 6

По времето на приемането на настоящия регламент за най-добра налична технология за електродвигатели на пазара бе определено нивото IE3 или двигател IE3, оборудван с регулатор на оборотите, както е дефинирано в приложение I.( 1 ) ОВ L 100, 19.4.1994 г., стр. 1.