2009R0428 — BG — 02.07.2014 — 003.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 428/2009 НА СЪВЕТА

от 5 май 2009 година

за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба

(преработен)

(ОВ L 134, 29.5.2009, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1232/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 ноември 2011 година

  L 326

26

8.12.2011

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 388/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 април 2012 година

  L 129

12

16.5.2012

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 599/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година

  L 173

79

12.6.2014


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 224, 27.8.2009,  21  (428/2009)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 428/2009 НА СЪВЕТА

от 5 май 2009 година

за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба

(преработен)СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1334/2000 на Съвета от 22 юни 2000 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба ( 1 ) беше съществено изменян на няколко пъти. Тъй като предстои да бъдат направени допълнителни изменения, той следва да бъде преработен с цел по-голяма яснота.

(2)

Изделията с двойна употреба (включително софтуер и технологии) следва да бъдат предмет на ефективен контрол, когато се изнасят от Европейската общност.

(3)

Необходима е ефективна обща система за контрол на износа на изделия с двойна употреба, за да се гарантира, че се изпълняват международните ангажименти и отговорности на държавите-членки, особено по отношение на неразпространението, както и тези на Европейския съюз (ЕС).

(4)

Наличието на обща система за контрол и на хармонизирана политика за правоприлагане и наблюдение във всички държави-членки е необходимо условие за въвеждането на свободно движение на изделия с двойна употреба в рамките на Общността.

(5)

Отговорността за вземането на решения относно индивидуалните, глобалните или националните генерални разрешения за износ, относно разрешенията за брокерски услуги, относно транзита на необщностни изделия с двойна употреба или относно разрешенията за трансфер в рамките на Общността на изделия с двойна употреба, описани в приложение IV, е на националните власти. Националните разпоредби и решенията, засягащи износа на изделия с двойна употреба, трябва да бъдат вземани в рамките на общата търговска политика, и в частност на Регламент (ЕИО) № 2603/69 на Съвета от 20 декември 1969 г. за установяване на общи правила за износ ( 2 ).

(6)

Решенията за актуализация на общия списък на изделията с двойна употреба, чийто износ подлежи на контрол, трябва да бъдат в съответствие със задълженията и ангажиментите, които държавите-членки са поели като участници в съответните международни режими за неразпространение и договорености за контрол върху износа, или чрез ратификация на съответните международни договори.

(7)

Общите списъци на изделия с двойна употреба, местоназначения и ръководни правила, са съществени елементи на режима за ефективен контрол на износа;

(8)

Предаването на софтуер и технологии посредством електронни средства, телефакс или телефон до местоназначения извън Общността също следва да бъде предмет на контрол.

(9)

Необходимо е да се отделя особено внимание на въпросите на реекспорта и крайната употреба.

(10)

На 22 септември 1998 г. представители на държавите-членки и Европейската комисия подписаха протоколи в допълнение към съответните споразумения за предпазни мерки между държавите-членки, Европейската общност за атомна енергия и Международната агенция за атомна енергия, които, освен другите мерки, задължават държавите-членки да предоставят информация за трансфер на определени видове оборудване и неядрени материали.

(11)

Общността е приела комплекс от митнически правила, съдържащи се в Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността ( 3 ) (оттук нататък: Митнически кодекс на Общността) и Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията ( 4 ) за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92, които наред с другото въвеждат разпоредби, свързани с износа и реекспорта на стоки. Настоящият регламент не съдържа разпоредби, които ограничават правомощията съгласно и по силата на Митническия кодекс на Общността и разпоредбите за неговото прилагане.

(12)

По силата на и в рамките на ограниченията на член 30 от Договора и до постигане на по-голяма степен на хармонизация държавите-членки си запазват правото да извършват контрол върху трансфера на някои изделия с двойна употреба в рамките на Общността с оглед защита на обществения ред или обществената сигурност. Когато тези мерки за контрол са свързани с ефективността на контрола на износа от Общността, те следва да бъдат преглеждани периодично от Съвета.

(13)

За да се осигури правилното прилагане на настоящия регламент, всяка държава-членка следва да вземе мерки, даващи на компетентните органи съответните правомощия.

(14)

През юни 2003 г. държавните или правителствените ръководители на ЕС приеха план за действие относно неразпространението на оръжия за масово унищожение (Солунски план за действие). Този план за действие беше допълнен от стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (Стратегия на ЕС срещу разпространението на ОМУ), приета от Европейския съвет на 12 декември 2003 г. Съгласно глава III от тази стратегия Европейският съюз трябва да използва всичките си инструменти с цел предотвратяване, възпиране, преустановяване и по възможност премахване на програмите за разпространение, които са предмет на загриженост в световен план. В алинея 30.A (4) от същата глава се обръща специално внимание на укрепването на политиките и практиката в областта на контрола на износа.

(15)

В Резолюция 1540 на Съвета за сигурност на ООН, приета на 28 април 2004 г., се определя, че всички държави вземат и налагат ефективни мерки за въвеждане на вътрешен контрол, за да се предотврати разпространението на ядрени, химични или биологични оръжия и техните носители, включително чрез въвеждане на необходимия контрол върху свързаните с тях материали, и за тази цел, наред с другите мерки, въвеждат контрол на транзита и брокерската дейност. Свързаните с тях материали са материали, оборудване и технологии, обхванати от съответните многостранни договори и договорености или включени в национални списъци за контрол, които могат да се използват за разработване, развиване, производство или употреба на ядрени, химични и биологични оръжия и техните носители.

(16)

Настоящият регламент обхваща изделия, които само преминават през територията на Общността, т.е. тези, за които не се определя митническо направление, различно от режима външен транзит, или които само се поставят в свободна зона или свободен склад и за които не се изисква да се отразяват данни в материалната отчетност. Съответно следва да бъде предвидена възможност за органите на държавите-членки, след оценка на всеки отделен случай, да забраняват транзита на необщностни изделия с двойна употреба, когато съществуват основания, въз основата на информация от разузнавателни или от други източници, за подозрения, че изделията са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за разпространение на оръжия за масово унищожение или за техни носители.

(17)

Следва също да се въведе контрол върху предоставянето на брокерски услуги, когато брокерът е бил уведомен от компетентните национални органи или знае, че такова предоставяне може да доведе до производство или доставка на оръжия за масово унищожение в трета държава.

(18)

Желателно е да се постигне уеднаквено и последователно прилагане на контрола в целия ЕС, за да се подобри сигурността на ЕС и в международен план, както и да се осигурят равни условия за износители от ЕС. Ето защо е целесъобразно, в съответствие с препоръките от Солунския план за действиеи посланията на Стратегията на ЕС срещу разпространението на ОМУ, да се разшири обхватът на консултациите между държавите-членки преди предоставянето на разрешение за износ. Сред ползите от този подход би била например гаранцията, че основните интереси на сигурността на дадена държава-членка няма да бъдат застрашени от износ от друга държава-членка. По-голямото сближаване на условията за въвеждане на национален контрол върху изделията с двойна употреба, които не са включени в регламента, и хармонизирането на условията за използване на различни видове разрешения, които могат да бъдат издадени съгласно регламента, би довело до по-уеднаквено и последователно прилагане на контрол. Прецизирането на определението за нематериален трансфер на технологии, така че да включва предоставянето на контролирани технологии на лица, намиращи се извън ЕС, би подпомогнало усилията за подобряване на сигурността, какъвто резултат би имало и от по-нататъшното привеждане на условията за обмен на чувствителна информация между държавите-членки в съответствие с тези на международните режими за контрол на износа, по-специално като се предвиди възможност за въвеждане на защитена електронна система за обмен на информация между държавите-членки.

(19)

Всяка държава-членка следва да определи ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, приложими в случай на нарушение на разпоредбите на настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Настоящият регламент въвежда режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба.

Член 2

За целите на настоящия регламент:

1. „изделия с двойна употреба“ означава изделия, включително софтуер и технология, които могат да се използват както за граждански, така и за военни цели, и включва всички изделия, които могат да се прилагат както за невзривна употреба, така и по какъвто и да било начин, подпомагащ производството на ядрени оръжия или други ядрени взривни устройства;

2. „износ“ означава:

i) режим износ по смисъла на член 161 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 (Митнически кодекс на Общността);

ii) реексспорт по смисъла на член 182 от този кодекс с изключение на изделията при транзит, както и

iii) предаване на софтуер или технологии по електронен път, включително по телефакс, телефон, електронна поща или други електронни средства, до местоназначения извън Европейската общност; включва се предоставянето в електронен формат на такива софтуер и технологии на юридически и физически лица и съдружия извън Общността. Износът се отнася също до устно предаване на технологии, когато се дава описание на технологиите по телефона;

3. „износител“ означава физическо или юридическо лице или съдружие:

i) от чието име се изготвя декларация за износ, т.е. лицето, което по времето, когато декларацията бива приета, е страна по договора с получателя в третата държава и има правото да вземе решение за изпращането на изделието извън митническата територия на Общността. Ако не е бил сключен договор за износ или ако страната по договора не действа от свое собствено име, „износител“ означава лицето, което има право да вземе решение за изпращане на изделието извън митническата територия на Общността;

ii) което взема решение за предаване или предоставяне на софтуер или технологии по електронен път, включително по телефакс, телефон, електронна поща или други електронни средства, до местоназначение извън Общността;

В случай че правото за разпореждане с изделието с двойна употреба принадлежи на лице, установено извън Общността, по силата на договора, на който се основава износът, за износител се смята договарящата страна, установена в Общността;

4. „декларация за износ“ означава актът, чрез който лицето заявява по установената форма и ред желанието си да постави изделия с двойна употреба под режим износ.

5. „брокерски услуги“ означава:

 договарянето или уреждането на сделки за закупуване, продажба или доставка на изделия с двойна употреба от трета държава за друга трета държава; или

 продаването или купуването на изделия с двойна употреба, които се намират в трети държави с цел трансфер в друга трета държава.

За целите на настоящия регламент предоставянето само на спомагателни услуги се изключва от настоящото определение. Спомагателните услуги включват транспорт, финансови услуги, застрахователни или презастрахователни услуги, или обща реклама или промоции;

6. „брокер“ означава физическо или юридическо лице или съдружие, пребиваващо или установено в държава-членка на Общността, което извършва услугите, определени в точка 5, от Общността за територията на трета държава;

7. „транзит“ означава транспортиране на необщностни изделия с двойна употреба, които влизат и преминават през митническата територия на Общността с местоназначение извън Общността;

8. „индивидуално разрешение за износ“ означава разрешение, предоставено на един конкретен износител за един краен потребител или получател в трета държава, и което обхваща едно или повече изделия с двойна употреба;

▼M1

9. „генерално разрешение на Съюза за износ“ означава разрешение за износ в определени държави на местоназначение, достъпно за всички износители, които спазват условията и изискванията за ползване, описани в приложения IIа—IIе;

▼B

10. „глобално разрешение за износ“ означава разрешение, предоставено на един конкретен износител според вида или категорията изделие с двойна употреба, което може да е валидно за износ към един или повече конкретни крайни потребители и/или в една или повече определени трети държави;

11. „национално генерално разрешение за износ“ означава разрешение за износ, предоставено съгласно член 9, параграф 2 и определено в националното законодателство в съответствие с член 9 и приложение IIIв;

12. „митническа територия на Европейския съюз“ означава територията по смисъла на член 3 от Митническия кодекс на Общността;

13. „необщностни изделия с двойна употреба“ означава изделия, които попадат в категорията необщностни стоки по смисъла на член 4, точка 8 от Митническия кодекс на Общността.ГЛАВА II

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Член 3

1.  За износ на изделията с двойна употреба, описани в приложение I, се изисква разрешение.

2.  Съгласно член 4 или член 8 разрешение може да се изисква също и за износ до всички или до някои местоназначения на определени изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I.

Член 4

1.  Изисква се разрешение за износ на изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I, ако износителят е бил уведомен от компетентните власти на държавата-членка, в която е установен, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за употреба във връзка с разработка, производство, обработка, експлоатация, поддръжка, складиране, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологични или ядрени оръжия, или други ядрени взривни устройства, или за разработка, производство, поддръжка или съхранение на ракети, способни да пренасят такива оръжия.

2.  Изисква се също разрешение за износ на изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I, когато на купуващата държава или на държавата на местоназначение е наложено оръжейно ембарго, ►M1  по силата на решение или обща позиция, прието(а) ◄ от Съвета, или с решение на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), или оръжейно ембарго, наложено със задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН, както и в случай че износителят е бил уведомен от органите, посочени в параграф 1, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за военна крайна употреба. За целите на настоящия параграф „военна крайна употреба“ означава:

а) включване във военни изделия, посочени в списъка на оръжията на държавите-членки;

б) използване на производствено, изпитателно или аналитично оборудване и съставни части за него за разработка, производство и поддръжка на военните изделия, посочени в гореспоменатия списък;

в) използване на полуготови изделия в завод за производство на военните изделия, посочени в гореспоменатия списък.

3.  Изисква се също разрешение за износ на изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I, в случай че износителят е бил информиран от органите, посочени в параграф 1, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за употреба като части или компоненти на военните изделия, посочени в националния списък на оръжията, които са били изнесени от територията на тази държава-членка без разрешение или в нарушение на разрешението, изисквано от националното законодателство на въпросната държава-членка.

4.  Ако износителят знае, че изделията с двойна употреба, които не са описани в приложение I и които той предлага да бъдат изнесени, са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в параграфи 1, 2 и 3, той е длъжен да уведоми органите, посочени в параграф 1, които да вземат решение дали е целесъобразно или не въпросният износ да бъде предмет на разрешителен режим.

5.  Държава-членка може да приема или поддържа национално законодателство, налагащо разрешителен режим за износа на изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I, когато износителят има основания за подозрение, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за някоя от употребите, посочени в параграф 1.

6.  Държава-членка, която налага разрешителен режим, в изпълнение на параграфи 1—5, за износа на изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I, при необходимост уведомява другите държави-членки и Комисията. Другите държави-членки разглеждат надлежно такава информация и уведомяват своите митнически органи и други съответни национални органи, които имат отношение към въпроса.

7.  Разпоредбите на член 13, параграфи 1, 2 и 5—7 се прилагат по отношение на случаите, засягащи изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I.

8.  Настоящият регламент не засяга правото на държавите-членки да вземат национални мерки съгласно член 11 от Регламент (ЕИО) № 2603/69.

Член 5

1.  Изисква се разрешение за брокерски услуги по отношение на изделията с двойна употреба, описани в приложение I, ако брокерът е бил уведомен от компетентните органи на държавата-членка, в която пребивава или е установен, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за някоя от употребите, посочени в член 4, параграф 1. Ако брокерът знае, че изделията с двойна употреба, описани в приложение I, за които той предлага брокерски услуги, са предназначени, изцяло или частично, за някоя от употребите, посочени в член 4, параграф 1, той е длъжен да уведоми компетентните органи, които ще вземат решение дали е целесъобразно или не тези брокерски услуги да бъдат предмет на разрешителен режим.

2.  Държава-членка може да разшири приложението на параграф 1 до изделия с двойна употреба, които не са включени в списъка, по отношение на употреби, посочени в член 4, параграф 1, и до изделия с двойна употреба с военна крайна употреба и местоназначения, посочени в член 4, параграф 2.

3.  Държава-членка може да приеме или поддържа национално законодателство, налагащо разрешителен режим за брокерски услуги с изделия с двойна употреба, ако брокерът има основания за подозрение, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени за някоя от употребите, посочени в член 4, параграф 1.

4.  Разпоредбите на член 8, параграфи 2, 3 и 4 се прилагат за националните мерки, посочени в параграфи 2 и 3 на настоящия член.

Член 6

1.  Компетентните органи на държавите-членки могат да забранят транзита на необщностни изделия с двойна употреба, описани в приложение I, когато има транзит на изделия, които са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за употребите, посочени в член 4, параграф 1. Когато се взема решение относно подобна забрана, държавите-членки вземат предвид задълженията и ангажиментите си, произтичащи за тях като страни в международни договори или като членове в международни режими за неразпространение.

2.  Преди да вземе решение дали да се наложи забрана на транзит или не, държавата-членка може да постанови компетентните ѝ органи да могат да налагат в отделни случаи разрешителен режим за конкретния транзит на изделия с двойна употреба, описани в приложение I, ако изделията са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за употребите, посочени в член 4, параграф 1.

3.  Държава-членка може да разшири приложението на параграф 1 до изделия с двойна употреба извън списъка за употреби, посочени в член 4, параграф 1, и до изделия с двойна употреба за военна крайна употреба и местоположения, посочени в член 4, параграф 2.

4.  Разпоредбите на член 8, параграфи 2, 3 и 4 се прилагат за националните мерки, посочени в параграфи 2 и 3 на настоящия член.

Член 7

Настоящият регламент не се прилага по отношение на предоставянето на услуги или предаването на технологии, когато това предоставяне или предаване включва трансгранично движение на физически лица.

Член 8

1.  Държава-членка може да забрани или да наложи разрешителен режим за износа на изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I, от съображения за защита на обществената сигурност или на човешките права.

2.  Държавите-членки нотифицират Комисията относно всички мерки, взети по силата на параграф 1, веднага след въвеждането им и посочват точните основания за тези мерки.

3.  Държавите-членки също незабавно нотифицират Комисията относно промени в мерките, приети по силата на параграф 1.

4.  Комисията публикува мерките, относно които е била нотифицирана по силата на параграфи 2 и 3, в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.ГЛАВА III

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗНОС И РАЗРЕШЕНИЕ ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ

Член 9

▼M1

1.  За износ на някои видове изделия, както е показано в приложения IIа—IIе, с настоящия регламент се въвеждат генерални разрешения на Съюза за износ.

Компетентните органи на държавата-членка, където е установен износителят, могат да забранят на износителя да използва тези разрешения, ако съществува основателно подозрение относно неговата способност да спази условията на дадено разрешение или на разпоредба на законодателството за контрол върху износа.

Компетентните органи на държавите-членки обменят информация относно износителите, на които е отнето правото да използват генерално разрешение на Съюза за износ, освен в случай че определят, че износителят няма да се опита да изнесе изделия с двойна употреба през друга държава-членка. За тази цел се използва системата, посочена в член 19, параграф 4.

▼M3

За да се гарантира, че само нискорискови сделки са обхванати от генералните разрешения на Съюза за износ, включени в приложения IIа — IIе, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23а за изключване на местоназначения от обхвата на генералните разрешения на Съюза за износ, ако за подобни местоназначения бъде наложено оръжейно ембарго съгласно член 4, параграф 2.

Когато при наличие на такова оръжейно ембарго наложителни съображения за спешност налагат изключването на конкретни местоназначения от обхвата на генерално разрешение на Съюза за износ, за делегираните актове, приети съгласно настоящия параграф, се прилага процедурата, предвидена в член 23б.

▼B

2.  За всякакъв друг износ, за който се изисква разрешение съгласно настоящия регламент, разрешението се издава от компетентните органи на държавата-членка, където е установен износителят. При спазване на ограниченията, посочени в параграф 4, това разрешение може да бъде индивидуално, глобално или генерално.

Всички разрешения са валидни на територията на Общността.

Износителите предоставят на компетентните органи цялата необходима информация, която се изисква във връзка със заявленията им за индивидуално и глобално разрешение за износ, с цел да се предостави пълна информация на компетентните национални органи относно, по-специално, крайния потребител, държавата на местоназначение и крайната употреба на изнасяните изделия. Разрешението може да бъде обвързано при необходимост със заявление за крайната употреба.

3.  Държавите-членки разглеждат заявленията за индивидуални или глобални разрешения в срок, който се определя от националното законодателство или практика.

4.  Националните генерални разрешения за износ:

▼M1

а) изключват от обхвата си изделията, описани в приложение IIж;

▼B

б) се определят от националното законодателство или практика. Те могат да се използват от всички износители, установени или пребиваващи в държавата-членка, която издава въпросните разрешения, ако отговарят на условията, определени в настоящия регламент и в допълващото национално законодателство. Те се издават в съответствие с указанията, изложени в приложение IIIв. Те се издават в съответствие с националното законодателство или практика.

Държавите-членки нотифицират незабавно Комисията относно всички издадени или изменени национални генерални разрешения за износ. Комисията публикува информацията относно тези нотификации в серия С на Официален вестник на Европейския съюз;

в) не се използват, ако износителят е бил уведомен от своите власти, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в член 4, параграфи 1 и 3, или в член 4, параграф 2, в държава с наложено оръжейно ембарго, ►M1  по силата на решение или обща позиция, прието(а) ◄ от Съвета, или с решение на ОССЕ, или оръжейно ембарго, наложено със задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН, или в случай че износителят знае, че изделията са предназначени за посочените по-горе употреби.

5.  Държавите-членки запазват или въвеждат в националното си законодателство възможността за предоставяне на глобално разрешение за износ.

6.  Държавите-членки предоставят на Комисията списък на органите, оправомощени да:

а) предоставят разрешения за износ на изделия с двойна употреба;

б) вземат решения по силата на настоящия регламент за забрана на транзита на необщностни изделия с двойна употреба.

Комисията публикува списъка на тези органи в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Член 10

1.  Разрешенията за брокерски услуги съгласно настоящия регламент се предоставят от компетентните органи на държавата-членка, където пребивава или е установен брокерът. Тези разрешения се предоставят за точно количество определени изделия, при които се осъществява движение между две или повече трети държави. Местонахождението на изделията в третата държава на произход, крайният потребител и точното му местонахождение трябва да бъдат точно посочени. Разрешенията са валидни на територията на Общността.

2.  Брокерите предоставят на компетентните органи цялата необходима информация, която се изисква във връзка със заявленията им за разрешение съгласно настоящия регламент за брокерски услуги, относно, по-специално, информация за местонахождението на изделията с двойна употреба в третата държава на произход, ясно описание на съответните изделия и количества, третите страни, които участват в сделката, третата държава на местоназначение, крайния потребител в тази държава и точното му местонахождение.

3.  Държавите-членки разглеждат заявленията за разрешения за брокерски услуги в срок, определен от националното законодателство или практика.

4.  Държавите-членки предоставят на Комисията списък на органите, оправомощени да издават разрешения съгласно настоящия регламент за предоставяне на брокерски услуги. Комисията публикува списъка на тези органи в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Член 11

1.  В случай че изделията с двойна употреба, за които е подадено заявление за индивидуално разрешение за износ за местоназначение, което не е описано в ►M1  приложение IIа ◄ или към което и да било местоназначение при изделия с двойна употреба, описани в приложение IV, са или ще бъдат разположени на територията на една или повече държави-членки, различни от тази, където е подадено заявлението, този факт се отбелязва в заявлението. Компетентните органи на държавата-членка, към която е отправено заявлението за разрешение, незабавно се консултират с компетентните органи на въпросната(ите) държава(и)-членка(и) и предоставят съответната информация. Запитаната(ите) държава(и)-членка(и) съобщават в рамките на 10 работни дни евентуални възражения, които тя (те) има(т) срещу издаването на такова разрешение, което има обвързваща сила за държавата-членка, в която е подадено заявлението.

Ако в срок от 10 работни дни не постъпят възражения, се смята, че запитаната(ите) държава(и)-членка(и) няма(т) възражения.

В изключителни случаи запитаната държава-членка има право да поиска удължаване на 10-дневния срок. Във всеки случай удължението не може да надхвърля 30 работни дни.

2.  В случай че дадена сделка за износ може да засегне важни интереси за сигурността ѝ, държавата-членка има право да поиска от друга държава-членка да не издава разрешение за износ, или, ако такова разрешение вече е било издадено, да поиска то да бъде анулирано, спряно, променено или отменено. Държавата-членка, получила такова искане, незабавно предприема необвързващи консултации с отправилата искането държава-членка, които трябва да приключат в рамките на 10 работни дни. В случай че получилата такова искане държава-членка вземе решение да предостави разрешението, Комисията и другите държави-членки следва да бъдат нотифицирани относно него посредством електронната система, посочена в член 13, параграф 6.

Член 12

1.  При вземането на решение дали да се предостави индивидуално или глобално разрешение за износ или да се предостави разрешение за брокерски услуги съгласно настоящия регламент държавите-членки вземат предвид всички съображения, които имат отношение към въпроса, в това число:

а) задълженията и ангажиментите, които са поели като членове в съответните международни режими за неразпространение и договорености за контрол върху износа, или чрез ратификация на съответните международни договори;

б) задълженията си по силата на санкции, наложени съгласно ►M1  решение или обща позиция ◄ на Съвета или с решение на ОССЕ, или посредством задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН;

в) съображения във връзка с националната външна политика и политика на сигурност, включително тези, обхванати от Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване ( 5 );

г) съображения относно крайното предназначение и риска от отклоняване.

2.  В допълнение към критериите, посочени в параграф 1, когато се оценява заявление за глобално разрешение за износ, държавите-членки вземат предвид прилагането от износителя на пропорционални и адекватни мерки и процедури, за да осигури спазването на разпоредбите и целите на настоящия регламент, както и на условията по разрешението.

Член 13

1.  Компетентните органи на държавите-членки, които действат в съответствие с настоящия регламент, могат да откажат да издадат разрешение за износ и могат да анулират, спрат, изменят или отменят разрешение за износ, което вече са издали. В случай на отказ, анулиране, спиране, значително ограничаване или отменяне на разрешение за износ или когато държавите-членки решат, че съответният износ не може да бъде разрешен, те нотифицират за това компетентните органи на другите държави-членки и Комисията и им предоставят необходимата информация. В случай че компетентните органи на държава-членки са спрели разрешение за износ, окончателната оценка се предоставя на държавите-членки и на Комисията в края на срока на спирането.

2.  Компетентните органи на държавите-членки разглеждат отказите за разрешения, относно които е направена нотификация съгласно параграф 1, в срок от три години от нотификацията и ги отменят, изменят или подновяват. Компетентните органи на държавите-членки нотифицират възможно най-бързо компетентните органи на други държави-членки и Комисията относно резултатите от прегледа. Отказите, които не са отменени, остават в сила.

3.  Компетентните органи на държавите-членки незабавно нотифицират държавите-членки и Комисията относно взетите в съответствие с член 6 решения за забрана на транзита на изделия с двойна употреба, описани в приложение I. Тези нотификации ще съдържат цялата необходима информация, включително класификацията на изделието, техническите му параметри, държавата на местоназначение и крайния потребител.

4.  Параграфи 1 и 2 се прилагат също за разрешенията за брокерски услуги.

5.  Преди компетентните органи на държава-членка по силата на настоящия регламент да предоставят разрешение за износ или за брокерски услуги или да вземат решение за транзит, те разглеждат всички валидни откази или решения, взети съгласно настоящия регламент, за забрана на транзита на изделия с двойна употреба, описани в приложение I, за да се уверят дали вече има отказано разрешение или транзит от компетентните органи на друга(и) държава(и)-членка(и) за идентична по същество сделка (в смисъл на изделие с идентични по същество параметри или технически характеристики за същия краен потребител или получател). Те първо се консултират с компетентните органи на държавата(ите)-членка(и), издала(и) такъв(ива) отказ(и) или решения за забрана на транзита съгласно параграфи 1 и 3. Ако след такава консултация компетентните органи на държавата-членка решат да предоставят разрешение или да разрешат транзита, те нотифицират компетентните органи на другите държави-членки и Комисията, като предоставят цялата необходима информация, за да обосноват решението.

▼M1

6.  Всички нотификации, които се изискват съгласно настоящия член, се извършват със защитени електронни средства, включително чрез системата, посочена в член 19, параграф 4.

▼B

7.  Цялата информация, която се предоставя съгласно разпоредбите в настоящия член, е в съответствие с разпоредбите на член 19, параграфи 3, 4 и 6 относно поверителния характер на подобна информация.

Член 14

1.  Всички индивидуални и глобални разрешения за износ и разрешения за брокерски услуги се издават в писмен вид или в електронен формат на формуляри, които съдържат най-малко всички елементи от образците, поместени в приложения IIIа и IIIб, в установения в образците ред.

2.  При поискване от износителите глобалните разрешения за износ, които съдържат количествени ограничения, се разделят.ГЛАВА IV

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПИСЪКА НА ИЗДЕЛИЯТА С ДВОЙНА УПОТРЕБА

Член 15

1.  Списъкът на изделията с двойна употреба, поместен в приложение I, се актуализира в съответствие със съответните задължения и ангажименти и всички изменения в тях, които държавите-членки са поели като членове на международните режими за неразпространение и договореностите за контрол върху износа, или посредством ратификация на съответните международни договори.

2.  Приложение IV, което представлява подраздел на приложение I, се актуализира в съответствие с член 30 от Договора за създаване на Европейската общност, а именно интересите на държавите-членки, свързани с обществения ред и сигурност.

▼M3

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема в съответствие с член член 23а делегирани актове, във връзка с актуализиране на списъка на изделията с двойна употреба, съдържащ се в приложение I. Актуализирането на приложение I се извършва в рамките на обхвата, определен в параграф 1 от настоящия член. Когато актуализирането на приложение I е свързано с изделията с двойна употреба, които са изброени и в приложения IIа — IIж или в приложение IV, тези приложения се изменят съответно.

▼BГЛАВА V

МИТНИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ

Член 16

1.  При извършване на формалностите при износ на изделия с двойна употреба в митническата служба, която отговаря за обработката на декларацията за износ, износителят предоставя доказателства, че са били получени всички необходими разрешения за износ.

2.  От износителя може да бъде изискано да осигури превод на документите, представени като доказателство, на официален език на държавата-членка, където се подава декларацията за износ.

3.  Без да се засягат правомощията, възложени ѝ съгласно и по силата на Митническия кодекс на Общността, всяка държава-членка има право също, за срок не по-дълъг от сроковете, посочени в параграф 4 по-долу, да спре процеса на износ от своята територия или, при необходимост, по друг начин да не позволи изделията с двойна употреба, описани в приложение I, за които има валидно разрешение за износ, да напуснат Общността през нейна територия, когато има основания да подозира, че:

а) при издаването на разрешението не е била взета предвид информация, която има отношение по въпроса, или

б) обстоятелствата съществено са се променили след издаването на разрешението.

4.  В случая, посочен в параграф 3, с компетентните органи на държавата-членка, която е издала разрешението, незабавно се провеждат консултации, за да може да се предприемат действия съгласно член 13, параграф 1. Ако тези компетентни органи решат да оставят в сила разрешението, те дават отговор в рамките на 10 работни дни, който срок може по тяхно искане да бъде удължен до 30 работни дни при изключителни обстоятелства. В такъв случай или ако не бъде получен отговор в рамките на 10 или 30 дни, в зависимост от обстоятелствата, изделията с двойна употреба се освобождават незабавно. Държавата-членка, която е издала разрешението, уведомява останалите държавите-членки и Комисията.

Член 17

1.  Държавите-членки могат да решат митническите формалности при износ на изделия с двойна употреба да се изпълняват само в оправомощени за тази цел митнически учреждения.

2.  Държавите-членки, възползвали се от възможността, посочена в параграф 1, уведомяват Комисията за съответно оправомощените митнически учреждения. Комисията публикува тази информация в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Член 18

Разпоредбите на членове 843 и 912а—912ж от Регламент (ЕИО) № 2454/93 се прилагат по отношение на ограниченията, отнасящи се до износ, реекспорт и излизане от митническата територия на изделията с двойна употреба, за чийто износ се изисква разрешение съгласно настоящия регламент.ГЛАВА VI

АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 19

1.  Държавите-членки в сътрудничество с Комисията вземат всички необходими мерки за установяване на пряко сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи, по-специално за да се изключи рискът евентуални различия при прилагането на контрола върху износа на изделия с двойна употреба да доведат до отклонения в търговията, които биха могли да създадат трудности за една или повече държави-членки.

2.  Държавите-членки вземат всички необходими мерки за установяване на пряко сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи с оглед да се повиши ефикасността на режима на Общността за контрол на износа. Тази информация може да включва:

а) данни за износители, лишени по силата на национални санкции от правото да използват национални генерални разрешения за износ или ►M1  генерални разрешения на Съюза за износ ◄ ;

б) данни за чувствителни крайни потребители, участници в подозрителни дейности за доставка и, ако има такива, използвани маршрути.

3.  Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси ( 6 ), и по-специално разпоредбите относно поверителността на информацията, се прилагат mutatis mutandis, без да се засяга член 23 от настоящия регламент.

▼M1

4.  Комисията въвежда защитена и криптирана система за обмен на информация между държавите-членки, а по целесъобразност и с Комисията, при консултация с координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба, създадена съгласно член 23. Европейският парламент бива информиран относно бюджета, разработването, временното и окончателното въвеждане и функционирането на системата, както и относно разходите по мрежата.

▼B

5.  Предоставянето на указания за износителите и брокерите е отговорност на държавите-членки, в които те пребивават или са установени. Комисията и Съветът също могат да предоставят указания и/или препоръки за най-добри практики по въпросите, обхванати в настоящия регламент.

6.  Обработката на лични данни е в съответствие с правилата, определени в Директива 95/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни ( 7 ) и в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни ( 8 ).ГЛАВА VII

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ

Член 20

1.  Износителите на изделия с двойна употреба водят подробни регистри за своя износ в съответствие с националното законодателство или действащата практика в съответните държави-членки. Тези регистри включват по-специално търговски документи като фактури, манифести и транспортни и други спедиционни документи, съдържащи достатъчно информация, за да може да се установи следното:

а) описанието на изделията с двойна употреба;

б) количеството на изделията с двойна употреба;

в) името и адреса на износителя и на получателя;

г) когато е известно, крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

2.  В съответствие с националното законодателство или действащата практика в съответните държави-членки брокерите водят регистри за брокерски услуги, които попадат в обхвата на член 5, така че при поискване да могат да докажат описанието на изделията с двойна употреба, които са били обект на брокерски услуги, периода, през който изделията са били обект на такива услуги, тяхното местоназначение и държавите, които са засегнати от тези брокерски услуги.

3.  Регистрите и документите, посочени в параграфи 1 и 2, се съхраняват най-малко три години след изтичане на календарната година, през която е осъществен износът или са предоставени брокерските услуги. При поискване те се представят на компетентните органи на държавата-членка, в която е установен износителят или е установен или пребивава брокерът.

Член 21

За да се гарантира, че настоящият регламент се прилага надлежно, държавите-членки вземат всякакви необходими мерки, за да позволят на своите компетентни органи:

а) да събират информация, свързана с която и да е поръчка или сделка, засягаща изделия с двойна употреба;

б) да установят дали мерките за контрол на износа се прилагат надлежно, което може по-специално да включва правомощието да се влиза в помещенията на лица, участващи в сделка по износ, или брокери, предоставящи брокерски услуги, в случаите, определени в член 5.ГЛАВА VIII

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 22

1.  Изисква се разрешение за всякакъв трансфер в рамките на Общността на изделия с двойна употреба, описани в приложение IV. За изделията, описани в приложение IV, част 2, не се издава генерално разрешение.

2.  Всяка държава-членка може да наложи разрешителен режим за трансфера на други изделия с двойна употреба от нейна територия към друга държава-членка в случаите, когато към момента на трансфера:

 операторът знае, че крайното местоназначение на въпросните изделия е извън Общността,

 износът на тези изделия към това крайно местоназначение подлежи на разрешителен режим съгласно членове 3, 4 или 8 в държавата-членка, откъдето ще бъдат трансферирани изделията, и такъв износ пряко от нейната територия не е разрешен с генерално или глобално разрешение,

 няма да се извършва обработка или преработка, както са определени в член 24 от Митническия кодекс на Общността, на изделията в държавата-членка, в която те трябва да бъдат трансферирани.

3.  Разрешението за трансфер трябва да бъде поискано от държавата-членка, от която ще бъдат трансферирани изделията с двойна употреба.

4.  В случаите, когато последващият износ на изделията с двойна употреба вече е бил приет — чрез процедурата на консултация, предвидена в член 11 — от държавата-членка, от която тези изделия трябва да бъдат трансферирани, разрешението за трансфер се издава на оператора незабавно, освен ако обстоятелствата не са се променили съществено.

5.  Държава-членка, която приеме законодателство, налагащо разрешителен режим, уведомява Комисията и останалите държавите-членки за взетите от нея мерки. Комисията публикува тази информация в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

6.  Мерките съгласно параграфи 1 и 2 не предполагат прилагане на граничен контрол по вътрешните граници на Общността, а само мерки за контрол, извършвани в рамките на обичайната процедура на контрол, която се прилагат недискриминационно на цялата територия на Общността.

7.  Прилагането на мерките съгласно параграфи 1 и 2 не може да води до подлагане на трансфера от една държава-членка в друга на по-строги ограничителни условия от налаганите при износ на същите изделия към трети държави.

8.  Документите и регистрите за трансфери в рамките на Общността на изделия с двойна употреба, описани в приложение I, се съхраняват за срок от най-малко три години след изтичане на календарната година, през която е извършен трансферът, и при поискване се представят на компетентните органи на държавата-членка, от която са били трансферирани изделията.

9.  Всяка държава-членка може чрез националното си законодателство да изисква, за всякакъв трансфер в рамките на Общността от тази държава-членка на изделия, описани в приложение I, част 2, категория 5, които не са описани в приложение IV, на компетентните органи на тази държава-членка да се предостави допълнителна информация относно тези изделия.

10.  Съответните търговски документи, свързани с трансфер в рамките на Общността на изделия с двойна употреба, описани в приложение I, указват ясно, че тези изделия са предмет на мерки за контрол при износ от Общността. Съответните търговски документи включват по-специално договори за продажба, потвърждения на поръчки, фактури или спедиционни бележки.

Член 23

1.  Създава се координационна група по въпросите на изделията с двойна употреба под председателството на представител на Комисията. Всяка държава-членка назначава свой представител в тази група.

Координационната група проучва всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, които биха могли да бъдат повдигнати или от председателя, или от представител на държава-членка.

2.  Председателят на координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба (или координационната група) се консултира, когато сметне за необходимо, с износители, брокери и други заинтересовани страни, които засяга настоящият регламент.

▼M1

3.  Комисията представя на Европейския парламент годишен доклад относно работата, извършените проверки и консултации на координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба, като докладът се подчинява на условията в член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията ( 9 ).

▼M3

Член 23а

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, параграф 1 и член 15, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 2 юли 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 9, параграф 1 и член 15, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегирани актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 9, параграф 1 и член 15, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският съвет, нито Съветът не са представили възражение в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 23б

1.  Делегирани актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и до Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.  Европейският парламент и Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 23а, параграф 5. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

▼B

Член 24

Държавите-членки вземат необходимите мерки да гарантират правилното прилагане на всички разпоредби на настоящия регламент. По-специално те определят санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, или на други такива, приети за неговото прилагане. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

▼M1

Член 25

1.  Държавите-членки уведомяват Комисията за законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети в изпълнение на настоящия регламент, включително мерките, посочени в член 24. Комисията препраща информацията до останалите държави-членки.

2.  На всеки три години Комисията извършва преглед на прилагането на настоящия регламент и представя на Европейския парламент и на Съвета обстоен доклад за прилагането и оценка на въздействието, който може да включва предложения за изменение. Държавите-членки предоставят на Комисията цялата информация, необходима за подготовка на доклада.

3.  Специални раздели от доклада разглеждат:

а) координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба и нейната дейност. Информацията, която Комисията предоставя относно извършените проверки и консултации на координационната група, се третира като поверителна съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001. Във всеки случай информация се счита за поверителна, ако нейното разкриване е вероятно да има значителни неблагоприятни последици за този, който я е предоставил или е източник на такава информация;

б) прилагането на член 19, параграф 4 и достигнатия етап при въвеждането на защитена и криптирана система за обмен на информация между държавите-членки и Комисията;

в) прилагането на член 15, параграф 1;

г) прилагането на член 15, параграф 2;

д) предоставената пълна информация относно мерките, взети от държавите-членки съгласно член 24 и съобщени на Комисията съгласно параграф 1 от настоящия член.

4.  Не по-късно от 31 декември 2013 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ оценка на прилагането на настоящия регламент, със специално внимание върху прилагането на приложение IIб, генерално разрешение на Съюза за износ № ЕС002, придружен при целесъобразност от законодателно предложение за изменение на настоящия регламент, по-специално по отношение на пратките с ниска стойност.

▼M1

Член 25а

Без да се засягат разпоредбите относно споразуменията или протоколите за административна взаимопомощ по митнически въпроси, сключени между Съюза и трети държави, Съветът може да упълномощи Комисията да води преговори с трети държави за споразумения, предвиждащи взаимно признаване на проверките на износа на изделия с двойна употреба, обхванати от настоящия регламент, и по-специално да премахне изискванията за предоставяне на разрешения за реекспорт на територията на Съюза. Тези преговори биват провеждани съгласно процедурите, установени в член 207, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз и в Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, по целесъобразност.

▼B

Член 26

Настоящият регламент не засяга:

 прилагането на член 296 от Договора за създаване на Европейската общност,

 прилагането на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

Член 27

Регламент (ЕО) № 1334/2000 се отменя, считано от 27 август 2009 г.

Въпреки това по отношение на заявленията за разрешения за износ, подадени преди 27 август 2009 г., продължават да се прилагат съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 1334/2000.

Позоваванията към отменения регламент се считат за позовавания към настоящия регламент и се четат съгласно таблицата за съответствията в приложение VI.

Член 28

Настоящият регламент влиза в сила 90 дни след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък, посочен в член 3 от настоящия регламент

СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА

Настоящият списък въвежда международно приетите мерки за контрол върху изделията и технологиите с двойна употреба, включително Васенаарската договореност, Режима за контрол върху ракетните технологии (MTCR), Групата на ядрените доставчици (NSG), Австралийската група и Конвенцията за забрана на химическите оръжия (CWC).

СЪДЪРЖАНИЕ

Бележки

Акроними и съкращения

Дефиниции

Категория 0

Ядрени материали, съоръжения и оборудване

Категория 1

Специални материали и свързано с тях оборудване

Категория 2

Обработка на материали

Категория 3

Електроника

Категория 4

Компютри

Категория 5

Телекомуникации и „информационна сигурност“

Категория 6

Сензори и лазери

Категория 7

Навигационно и авиационно оборудване

Категория 8

Морски системи

Категория 9

Космически апарати и силови установки (двигателни системи)

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ I

1. За контрол на стоки, които са създадени или модифицирани за военна употреба, вж. съответния(те) списък(ци) относно контрола върху военните стоки, поддържани от отделни държави-членки. Позоваванията в настоящото приложение, които гласят: „ВЖ СЪЩО МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ“, препращат към същия списък.

2. Целта на мерките за контрол, съдържащи се в настоящото приложение, не следва да се обезсилва чрез износа на стоки, които не са предмет на контрол (включително инсталации), съдържащи един или повече контролирани компоненти, когато контролираният компонент или компоненти са основният елемент на стоките и реално могат да бъдат отделени или употребени за други цели.

N.B.:   При преценката дали контролираният компонент или компоненти следва да се разглеждат като основен елемент е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от контролирания компонент или компоненти основен елемент на стоките, които се придобиват.

3. Стоките, посочени в настоящото приложение, включват както нови, така и употребявани стоки.

4. В някои случаи химикалите са изброени по име и CAS номер. Списъкът се прилага за химикали с еднаква структурна формула (включително хидратите), независимо от името или CAS номера. CAS номерата са дадени за улеснение при определяне на химикал или смес независимо от тяхната номенклатура. CAS номерата не могат да се използват като единствено определящи, тъй като някои форми на даден химикал, включен в списъка, имат различни CAS номера, и смесите, съдържащи посочения химикал, може също да имат различни CAS номера.

БЕЛЕЖКА ЗА ЯДРЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (БЯТ)

(Следва да се чете в съчетание с раздел E на категория 0.)

„Технологиите“, пряко свързани със стоките, контролирани по категория 0, се контролират в съответствие с разпоредбите за категория 0.

„Технологиите“ за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на контролирани стоки остават под контрол, дори когато са приложими към стоки, които не са предмет на контрол.

Одобряването на стоките за износ одобрява също износа до същия краен потребител на минимално необходимите „технологии“, изискващи се за монтаж, експлоатация, поддръжка и ремонт на стоките.

Мерките за контрол върху трансфера на „технологии“ не се прилагат по отношение на информация, която е „обществено достояние“, или за „фундаментални научни изследвания“.

ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА ТЕХНОЛОГИИТЕ (ОБТ)

(Следва да се чете в съчетание с раздел E на категории 1 до 9.)

Износът на „технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на стоките, контролирани по категории от 1 до 9, се контролира в съответствие с разпоредбите на категории от 1 до 9.

„Технологията“, „необходима“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на контролираните стоки, остава под контрол дори когато е приложима за стоки, които не са предмет на контрол.

Мерките за контрол не се прилагат по отношение на тези „технологии“, които са минимално необходими за монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, които не са предмет на контрол или чийто износ е бил разрешен.

N.B.:   Това не освобождава такива „технологии“, описани в 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. и 8E002.b.

Мерките за контрол върху трансфера на „технологии“ не се прилагат по отношение на информацията, която се явява „обществено достояние“, „фундаментални научни изследвания“, или по отношение на минимално необходимата информация за приложенията на патенти.

ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА СОФТУЕРА (ОБС)

(Настоящата бележка има предимство пред мерките за контрол в раздел D на категории 0 до 9.)

Категории от 0 до 9 от настоящия списък не контролират „софтуер“, който е или

a. свободно достъпен за обществеността, като е:

1. В продажба от наличности в обектите за търговия на дребно, без ограничение, чрез:

a. Свободна продажба;

b. Търговия с доставка по пощата;

c. Електронна търговия; или

d. Сделки с поръчка по телефона; и

2. Проектиран за инсталиране от потребителя без по-нататъшна съществена поддръжка от страна на доставчика; или

N.B.:   Буква a. от Общата бележка за софтуера не освобождава от контрол софтуер, описан в категория 5, част 2 („Информационна сигурност“).

b. „обществено достояние“.

АКРОНИМИ И СЪКРАЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Акроним или съкращение, когато се използва като дефинирано понятие, е записано в „Дефиниции на термините, използвани в настоящото приложение“.Акроним или съкращение

Значение

ABEC

Комитет на инженерите в областта на радиалните лагери

AGMA

Асоциация на американските производители на зъбни колела

AHRS

Референтни системи за положение и насочване

AISI

Американски институт по желязото и стоманата

ALU

Аритметично логическо устройство

ANSI

Американски национален институт по стандартите

ASTM

Американско дружество по изпитване и материали

ATC

Управление на въздушното движение

AVLIS

Лазерно изотопно отделяне с атомни пáри

CAD

Автоматизирано проектиране

CAS

Служба за химични индекси

CCITT

Международен консултативен комитет за телеграфия и телефония

CDU

Блок за управление и индикация

CEP

Вероятна кръгова грешка

CNTD

Контролирано термично ядрено нанасяне на покритие

CRISLA

Химична реакция чрез селективно лазерно изотопно активиране

CVD

Нанасяне на покритие чрез химическо свързване на пари

CW

Бойни отровни вещества

CW (отнася се за лазери)

Непрекъсната вълна

DME

Далекомерно оборудване

DS

Насочено втвърдяване

EB-PVD

Нанасяне на покритие чрез физическо отлагане на пари по електроннолъчев метод

EBU

Европейски съюз за радиоразпръскване

ECM

Електрохимична обработка

ECR

Резонанс на електронов циклотрон

EDM

Електроерозийни машини

EEPROMS

Електрически изтриваема програмируема памет само за четене

EIA

Асоциация на електронните индустрии

EMC

Електромагнитна съвместимост

ETSI

Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията

FFT

Бързо преобразуване на Фурие

GLONASS

Глобална спътникова система за навигация

GPS

Глобална система за позициониране

HBT

Хетеродвуполюсен транзистор

HDDR

Цифров запис с висока плътност

HEMT

Транзистори с висока мобилност на електроните

ICAO

Международна организация за гражданска авиация

IEC

Международна комисия по електротехника

IEEE

Институт на електроинженерите и инженерите по електроника

IFOV

Моментно полезрение

ILS

Система за приземяване по прибори

IRIG

Междуведомствена група по измервателни средства

ISA

Международна стандартна атмосфера

ISAR

РЛС с инверсна синтетична апертура

ISO

Международна организация по стандартизация

ITU

Международен съюз по далекосъобщения

JIS

Японски промишлен стандарт

JT

Джаул-Томсън

LIDAR

За откриване на цели и определяне на тяхното местоположение посредством светлинно излъчване

LRU

Бързосменяем блок

MAC

Автентичен код на съобщение

Mach

Съотношение на скоростта на предмет към скоростта на звука (по Ернст Мах)

MLIS

Лазерно молекулярно изотопно отделяне

МСК

Микровълнова система за кацане

MOCVD

Нанасяне на металоорганични покрития чрез химическо свързване на пари

MRI

Формиране на изображения с помощта на магнитен резонанс

MTBF

Средно време за безотказна работа

Mtops

Милиони теоретични операции в секунда

MTTF

Средно време за безотказна работа

NBC

Ядрени, биологични и химични

NDT

Безразрушително изпитване

PAR

РЛС за кацане

PIN

Личен идентификационен номер

ppm

Милионни части

PSD

Спектрална плътност на мощността

QAM

Квадратурна амплитудна модулация

RF

Радиочестота

SACMA

Асоциация на производителите на авангардни композитни материали

SAR

РЛС със синтетична апертура

SC

Единичен кристал

SLAR

Бордова РЛС със страничен обзор

SMPTE

Дружество на инженерите от филмовата индустрия и телевизията

SRA

Модул, който се сменя в условия на ремонтен цех

SRAM

Статична памет с произволен достъп

SRM

Методи, препоръчани от SACMA (АПАКМА)

SSB

Единична странична лента

SSR

Вторична обзорна РЛС

TCSEC

Критерии за оценка на надеждността на компютърни системи

TIR

Общо индикативно отчитане

UV

Ултравиолетов

UTS

Пределна якост на опън

VOR

Всепосочен курсов УКВ радиомаяк

YAG

Итрий-алуминиев гранат

ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Дефинициите на специфични термини в кавички са дадени в техническа бележка към съответния параграф.

Дефинициите на останалите термини в кавички са, както следва:

N.B.:   Посочването на категория се дава в скоби след дефиницията на понятието.

„Точност“ (кат. 2, 6), обикновено измервана с големина на неточност, означава максималното отклонение, положително или отрицателно, на дадена стойност от приет стандарт или абсолютна стойност.

„Активни системи за контрол на полет“ (кат. 7) са системи, чиито функции са да предотвратяват нежелателни движения на „летателни апарати“ и „ракети“ или натоварвания върху конструкцията чрез автономно обработване на постъпващи сигнали от множество сензори, в резултат на което се издават необходимите предварителни команди, за да се получи автоматично управление.

„Активен пиксел“ (кат. 6, 8) е най-малкият (единичен) разрешаващ елемент от твърдотелна решетка, който има функция на фотоелектрично предаване, когато бъде изложен на светлинно (електромагнитно) облъчване.

„Приспособени за използване по време на война“ (кат. 1) означава всяка модификация или подбор (като промяна в чистотата, срока на годност, вирулентността, характеристиките на разпръскване или устойчивостта на ултравиолетово облъчване), които имат за цел да повишат ефективността при нанасяне на поражения върху хора или животни, повреждане на оборудване, нанасяне щети на посеви или на околната среда.

„Нормализирана пикова производителност“ (кат. 4) означава нормализираната пикова скорост, с която „цифрови компютри“ изпълняват 64-битови или по-големи събирания и умножения с плаваща запетая, и се изразява в претеглени ТеrаFLOPS (ПТ), в единици от 1012 нормализирани операции с плаваща запетая за секунда.

N.B.:   Вж. категория 4, Техническа бележка.

„Летателен апарат“ (кат. 1, 7, 9) означава въздухоплавателно средство с постоянна и/или променлива геометрия на крилете, с ротационни криле (вертолети), с насочващи се ротори или с насочващи се криле (с променлива геометрия на крилете).

N.B.:   Вж. също „граждански летателни апарати“.

„Всички налични компенсации“ (кат. 2) означава, след вземане предвид на всички осъществими мерки, които е могъл да предприеме производителят, да се сведат до минимум всички системни грешки при установяване положението на конкретния модел металообработваща машина или грешки при измерването за конкретната машина за измерване на координати.

„Определен от ITU(МСД)“ (кат. 3, 5) означава определянето на честотни ленти според разпоредбите на Радиорегулациите ITU за основни, разрешени и вторични употреби.

N.B.:   Не са включени допълнителни и алтернативни употреби.

„Произволен ъглов ход“ (кат. 7) означава ъгловата грешка, вградена с времето, дължащо се на белия шум в ъгловата скорост. (Стандарт IEEE 528—2001)

„Отклонение на ъгловото положение“ (кат. 2) означава максималното отклонение между ъгловата позиция и действителната, много точно измерена ъглова позиция, след като гнездото за заготовки на поставката се отклони от първоначалното си положение (вж. VDI/VDE 2617, проект: „Въртящи се поставки на машините за измерване на координати“).

„АРР/НПП“ (кат. 4) е еквивалентно на „нормализирана пикова производителност“.

„Асиметричен алгоритъм“ (кат. 5) означава алгоритъм за криптиране, използващ двойка различни, математически свързани ключове за криптиране и декриптиране.

N.B.:   „Асиметричните алгоритми“ широко се използват при управление на ключове.

„Автоматично съпровождане на целите“ (кат. 6) означава техника на обработка, която автоматично определя и дава като изходни данни екстраполирана стойност на най-вероятното местоположение на целта в реално време.

„Средна изходна мощност“ (кат. 6) означава общата „лазерна“ енергия на изход в джаули, разделена на „лазерната продължителност“ в секунди.

„Време на закъснение на разпространението на основния изход“ (кат. 3) означава стойността на закъснението на разпространението, което съответства на основния изход, използван при „монолитни интегрални схеми“. За „серия“„монолитни интегрални схеми“ това може да бъде определено или чрез времето на забавяне на разпространението за типичен изход от дадената „серия“, или като типично време на забавяне на разпространението за един изход от дадената „серия“.

N.B. 1:   Терминът „време на закъснение на разпространението на основния ключ“ не трябва да бъде смесван с времето за задържане на входно-изходния сигнал на сложна „монолитна интегрална схема“.

N.B. 2:   Една „серия“ се състои от всички интегрални схеми, за които се прилага всичко изброено по-долу като тяхна производствена методология и спецификации, с изключение на конкретните им функции:

a.   Обща архитектура на хардуера и софтуера;

b.   Обща технология на проектите и процесите; и

c.   Общи основни характеристики.

„Фундаментални научни изследвания“ (GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава експериментална или теоретична работа, предприета най-вече с цел придобиване на нови знания за основните принципи на явленията или наблюдаваните факти и която не е насочена към специфична практическа задача или цел.

„Отклонение“ (акселерометър) (кат. 7) означава средните за определен период показатели на акселерометъра, измерени при специфични оперативни условия, които нямат корелация с началното ускорение или ротацията. „Отклонението“ се измерва в g или метър за секунда на квадрат (g или m/s2). (Стандарт IEEE 528-2001) (микро g е равен на 1 × 10–6 g).

„Отклонение“ (жироскоп) (7) означава средните за определен период показатели на жироскопа, измерени при специфични оперативни условия, които нямат корелация с ротацията на входа или ускорението. В типичния случай „отклонението“ се измерва в градуси на час (deg/hr). (Стандарт IEEE 528—2001).

„Ексцентрично позициониране (Кеминг)“ (кат. 2) означава осово изместване по окръжност с едно завъртане на главния шпиндел, измерено в равнина, перпендикулярна на лицевата плоча на шпиндела (справка: ISO 230/1 1986, параграф 5,63).

„Предварително формовани въглеродни влакна“ (кат. 1) означава организирана подредба на въглеродни влакна със или без покритие, предназначени да образуват рамковата конструкция на дадена част, преди да се въведе „матрица“ за получаване на „композитен материал“.

„CEP/ВКГ“ („вероятна кръгова грешка“) (кат. 7) е мярка за точност; равнява се на дължината на радиуса на окръжност, центърът на която е разположен в поставена на определена дистанция мишена, в която влизат 50 % от попаденията.

„Химичен лазер“ (кат. 6) означава „лазер“, при който възбуждането се получава от енергия, продукт на химическа реакция.

„Химическа смес“ (кат. 1) означава твърд, течен или газообразен продукт, съставен от два или повече компонента, които не реагират заедно при условията, при които се съхранява сместа.

„Системи за аеродинамично стабилизиране чрез управляема циркулация на въздушен поток против създаването на въртящ момент или чрез управляема циркулация на въздушен поток за контрол на посоката“ (кат. 7) са системи, които използват въздушни струи върху аеродинамични повърхности за увеличаване или управление на силите, пораждани от повърхностите.

„Граждански летателни апарати“ (кат. 1, 3, 4, 7) означава онези „летателни апарати“, описани по предназначение в публикуваните списъци за удостоверяване на летателните качества от органите по гражданската авиация, които летят по търговски граждански вътрешни и външни трасета или за законна гражданска, частна или служебна употреба.

N.B.:   Вж. също „летателни апарати“.

„Съединени“ (кат. 1) означава съединяване нишка по нишка на термопластични влакна и укрепващи влакна, за да се получи влакнеста укрепваща „матрична“ смес в една обща влакнеста форма.

„Стриване“ (кат. 1) означава процес, с който даден материал са разбива на частици чрез раздробяване или разпрашаване.

„Сигнализация в общ канал“ (кат. 5) е метод на сигнализация, при който единичен канал на мрежата предава посредством кодирани съобщения сигнална информация относно множеството от веригите или заявките за достъп и друга информация, необходима за управление на мрежата.

„Контролер на комуникационен канал“ (кат. 4) означава физически интерфейс, който управлява потока от синхронна или асинхронна цифрова информация. Това е модул, който може да бъде вграден в компютъра или телекомуникационното оборудване за осигуряване на достъп до комуникационната среда.

„Компенсационни системи“ (кат. 6) се състоят от първичен скаларен датчик, един или повече референтни датчици (напр. векторни магнетометри), заедно със софтуер, който позволява намаляване на ротационния шум на твърдото тяло на платформата.

„Композитен материал“ (кат 1, 2, 6, 8, 9) означава „матрица“ и допълнителна фаза или допълнителни фази, състоящи се от частици, ресни, влакна или каквито и да било съчетания от тях, вложени за специфично предназначение или предназначения.

„Въртяща се работна маса“ (кат. 2) означава маса, която позволява детайлът да се завърта и накланя около две неуспоредни оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“.

„III/V съединения“ (3, 6) означава поликристални или бинарни, или сложни монокристални продукти, състоящи се от елементи от групи IIIА и VА от периодичната таблица на Менделеев (напр. галиев арсенид, галиево-алуминиев арсенид, индиев фосфид).

„Контурно управление“ (кат. 2) означава две или повече „цифрово управлявани“ движения, изпълнявани в съответствие с указания, които определят следващото изисквано положение и изискваните темпове на придвижване до това положение. Тези темпове на придвижване се променят един спрямо друг, така че да се създаде желаният контур (вж. ISO/DIS 2806—1980).

„Критична температура“ (кат. 1, 3, 5) (понякога навричана температура на преходно състояние) на даден „свръхпроводящ“ материал означава температурата, при която материалът губи всякакво съпротивление при протичане на постоянен ток.

„Криптографско активиране“ (кат. 5) е всяка техника за активиране или въвеждане в действие на криптографска функционалност чрез обезопасен механизъм, който се въвежда от производителя на изделието и е свързан по уникален начин с изделието или клиента, за когото криптографската функционалност се активира или въвежда в действие (напр. лицензионен ключ, основан на серийния номер, или инструмент за удостоверяване на автентичността, като напр. сертификат с цифров подпис).

Техническа бележка

Техники и механизми за „криптографско активиране“ могат да се въвеждат като „хардуер“, „софтуер“ или „технологии“.

„Криптография“ (кат. 5) означава дисциплината, която включва принципи, средства и методи за преобразуването на данни с цел да се скрие информационното им съдържание, да се предотврати нерегламентираното им модифициране или да не се допусне неоторизираното им използване. „Криптографията“ се ограничава до преобразуването на информация с използване на един или повече „секретни параметри“ (напр. крипто променливи) или свързаното с това управление на ключовете.

N.B.:   „Секретен параметър“: константа или ключ, който се пази в тайна от други лица или съвместно се използва само от лица в определена група.

„Лазер в режим непрекъснато излъчване“ (кат. 6) означава „лазер“, който произвежда номинално постоянна енергия на изход за повече от 0,25 секунди.

„Навигация чрез бази данни“ („DBRN/НБД“) (кат. 7) означава системи, които използват различни източници с предварително измерени данни по географски карти, интегрирани да осигурят точна навигационна информация при динамични условия. Източниците на данни включват батиметрични карти, звездни карти, гравитационни карти, магнетични карти или триизмерни цифрови карти на местностите.

„Деформируеми огледала“ (кат. 6) (известни също и като адаптивни оптични огледала) означава огледала, които имат:

a. Една единствена оптична отразяваща повърхност, която се деформира динамично под въздействие на отделни усуквания или сили с цел компенсиране на изкривявания в оптичната форма на вълната, падаща върху огледалото; или

b. Множество от отразяващи оптични елементи, които могат поотделно и динамично да се преместват под въздействие на въртящи моменти или сили с цел компенсиране на изкривявания в оптичната форма на вълната, падаща върху огледалото.

„Обеднен уран“ (кат. 0) означава уран, в който количеството изотоп уран 235 е по-малко от това, което се среща в природата.

„Разработване“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) се отнася до всички фази, предхождащи серийното производство, като проектиране, проектни проучвания, проектни анализи, проектни концепции, сглобяване и изпробване на прототипи, пилотни производствени схеми, данни по проекта, процеса на преобразуване на данните по проекта в продукт, проектиране на конфигурацията (конструкцията), проектиране на технологията, планове.

„Дифузионно свързване“ (кат. 1, 2, 9) означава твърдо молекулярно свързване поне на два различни метала в единно цяло с обща якост, равна на тази на най-слабия материал.

„Цифров компютър“ (кат. 4, 5) означава оборудване, което може под формата на една или повече дискретни променливи да изпълни всичко от изброеното по-долу:

a. Приемане на данни;

b. Съхраняване на данни или команди във фиксирани или променливи (записваеми) запаметяващи устройства;

c. Обработване на данни посредством запаметена последователност от команди, която може да бъде модифицирана; и

d. Осигуряване на изходни данни.

N.B.:   Модифицирането в запаметената последователност от команди включва замяна на фиксираните запаметяващи устройства, но не физическа промяна на кабелите или на вътрешните връзки.

„Скорост на предаване на цифрова информация“ (def) означава общата скорост (в битове) на предаване на информацията, предавана директно в произволен вид среда.

N.B.:   Вж. също „обща скорост на предаване на цифрова информация“.

„Директно хидравлично пресоване“ (кат. 2) означава процес на деформация, при който се използва гъвкав балон, пълен с течност, в пряко съприкосновение с детайла.

„Скорост на отклонение“ (жироскоп) (кат. 7) означава компонент от изходната система на жироскоп, който е функционално независим от ротацията на входа. Изразява се в ъглова скорост. (Стандарт IEEE 528—2001).

„Динамични анализатори на сигналите“ (кат. 3) означава „анализатори на сигналите“, които използват техники на извадки и преобразуване на цифри, за да се формира изображение в спектъра на Фурие на дадената форма на сигнала, включително информация за амплитудата и фазата.

N.B.:   Вж. също „анализатори на сигналите“.

„Ефективен грам“ (кат. 0, 1) „специален ядрен материал“ означава:

a. за плутониеви изотопи и уран 233, теглото на изотопа в грамове;

b. за уран, обогатен до 1 процент и повече с изотопа уран 235, теглото на елемента в грамове, умножено по квадрата на неговото обогатяване, изразено като тегловна десетична дроб;

c. за уран, обогатен до 1 процент с изотопа уран 235, теглото на елемента в грамове, умножено по 0,0001;

„Електронен модул“ (кат. 2, 3, 4, 5) означава няколко електронни компонента (напр. „елементи на схема“, „дискретни компоненти“, интегрални схеми и др.), свързани заедно за изпълнение на специфична(и) функция(и), заменяеми като цяло и обикновено поддаващи се на разглобяване.

N.B. 1:   „Елемент на схема“: единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

N.B. 2:   „Дискретен компонент“: отделно обособен „елемент на схема“ със свои собствени външни връзки.

„Електронно управляема фазирана антенна решетка“ (кат. 5, 6) означава антена, която образува лъч чрез комутиране на фазите на управляващите сигнали на отделните елементи на решетката, т.е. посоката на лъча се формира от комплексните коефициенти на възбуждане на излъчващите елементи и посоката на този лъч може да бъде променяна както по азимут, така и по ъгъл на място, или и по двете, чрез използване на електрически сигнал както в режим на предаване, така и в режим приемане.

„Енергетични материали“ (1) означава вещества или смеси, които при химическа реакция освобождават енергия, необходима за предвиденото им приложение. „Експлозиви“, „пиротехнически материали“ и „метателни експлозиви“ са подкатегории на енергетични материали.

„Манипулатори“ (кат. 2) означа устройства за захващане, активни обработващи възли, и всички други обработващи устройства, които са прикрепени върху базовата пластина на края на манипулаторната ръка „робот“.

N.B.:   „Активен обработващ възел“ означава устройство за прилагане на движеща сила, енергиен процес или сензориране (възприемане) на обработвания детайл.

„Еквивалентна плътност“ (кат. 6) означава количеството единични оптични елементи върху единица площ от оптичната повърхност.

„Експертни системи“ (кат. 7) означава системи, даващи резултати чрез прилагане на правила по отношение на данни, които се съхраняват независимо от „програмата“ и са в състояние да изпълняват което и да било от следните:

a. автоматично модифициране на „първичния код“, въведен от потребителя;

b. осигуряване на знания, свързани с даден клас проблеми на квазиестествен език; или

c. придобиване на знания, необходими за тяхното развитие (символно обучение).

„Експлозиви“ (кат. 1) означава твърди, течни или газообразни вещества или смеси от вещества, които трябва да детонират при приложението им като иницииращи заряди, преходни заряди или основни заряди в бойни глави, при разрушаващо действие или други приложения.

Системи „FADEC/ПЦУД“ (кат. 7, 9) означава системи за пълно цифрово управление на двигателя — цифрова електронна система за управление на двигатели на газови турбини, която може автономно да управлява двигателя през целия му обхват на експлоатация, от необходимото включване на двигателия до необходимото спиране на двигателя, както в нормални условия, така и в условия на повреда.

„Устойчивост на откази“ (кат. 4) е способността на компютърна система след какъвто и да било отказ на нейните „хардуерни“ или „софтуерни“ компоненти да продължи да работи без намеса на човек, при дадено ниво на услуги, което означава: продължаване на операцията, цялостност на данните и възстановяване на услугите в рамките на зададено време.

„Влакнести или нишковидни материали“ (кат. 0, 1, 8) включват:

a. Непрекъснати „моновлакна“;

b. Непрекъснати „нишки“ и „снопове влакна“;

c. „Ленти“, тъкани, произволни мрежи и оплетки;

d. Накъсани влакна, щапелни влакна и кохерентни влакнести покрития;

e. Уискъри (нишкообразни кристали с висока якост), монокристални или поликристални, от всякакви дължини;

f. Ароматична полиамидна пулпа.

„Тънкослойна интегрална схема“ (кат. 3) означава подредба на „елементи на схема“ и металните им вътрешни връзки, образувани след нанасяне на тънък или дебел слой (филм) върху изолиращa „основа“.

N.B.:   „Елемент на схема“ е единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и др.

„Фиксиран“ (кат. 5) означава, че алгоритъмът за кодиране или компресиране не може да приема задавани отвън параметри (напр. криптопроменливи или ключ) и не може да бъде модифициран от потребителя.

„Система от оптични сензори за управление на полет“ (кат. 7) е мрежа от разпределени оптични сензори, използващи „лазерни“ лъчи, за осигуряване на данни за управление на полета в реално време, които се обработват на борда на летателния апарат.

„Оптимизация на траекторията на полета“ (кат. 7) е процедура, която свежда до минимум отклоненията от четириизмерна (място и време) желана траектория, основаваща се на подобряване на действието или ефективността при бойна задача.

„Фокална плоска решетка“ (кат. 6, 8) означава линеен или равнинен двумерен равнинен слой, или комбинация от равнинни слоеве от отделни детекторни елементи, със или без електронни показания, който работи във фокалната равнина.

N.B.:   Не се предвижда това да включва група от единични детекторни елементи или някакви дву-, три- или четириелементови детектори, в случай че забавянето във времето и интеграцията не се получават в самия елемент.

„Относителна широчина на честотната лента“ (кат. 3, 5) означава „моментната широчина на честотната лента“, разделена на централната честота, изчислена в проценти.

„Скачаща честота“ (кат. 5) означава форма на „разширяване на спектъра“, при която честотата на предаване на единичен комуникационен канал се променя със случайна или псевдослучайна последователност на дискретни стъпки.

„Време за превключване на честотата“ (кат. 3, 5) означава времето (т.е. забавянето), за което сигналът, който се комутира от дадена първоначална изходна честота, достига до или в рамките на ± 0,05 % от дадена крайна изходна честота. Изделия с определен честотен обхват, по-малък от ± 0,05 % спрямо тяхната централна честота, се определят като негодни да превключват честотата.

„Честотен синтезатор“ (кат. 3) означава всякакъв вид източник на честоти, независимо от реално използваната техника, който осигурява многообразие на едновременни или алтернативни честоти на излъчване, от един или повече изходи, управлявано чрез, получено от или ограничено от по-малък брой стандартни (или основни) честоти.

„Горивна клетка“ (кат.8) е електрохимично устройство, което преобразува химичната енергия пряко в прав електрически ток (DC), като консумира гориво от външен източник.

„Топими“ (кат. 1) означава способни да образуват напречна връзка или да бъдат допълнително полимеризирани (термообработени) посредством топлина, облъчване, катализатори и др. или които могат да бъдат разтопени без пиролиза (овъгляване).

„Газова пулверизация“ (кат. 1) означава процес за разпръскване на разтопен поток от метална сплав на капчици с диаметър 500 микрона или по-малки посредством газов поток под високо налягане.

„Географски разпределени“ (кат. 6) е когато всяко местоположение е отдалечено от което и да било друго на повече от 1 500 метра във всяка посока. Мобилните сензори винаги се смятат за „географски разпределени“.

„Система за насочване“ (кат. 7) означава системи, които интегрират процеса на измерване и изчисляване на положението на подвижното средство и скоростта му (т.е. навигация) с тази на изчисляване и изпращане на команди към системите за управление на полета на подвижното средство с цел корекция на траекторията.

„Горещо изостатично уплътняване“ (кат. 2) e процесът на повишаване на налягането върху отливка при температури над 375 К (102 °С) в затворена камера чрез различни средства (газ, течност, твърди частици и т.н.) за създаване на еднаква сила във всички посоки с цел намаляване или отстраняване на евентуални вътрешни кухини в отливката.

„Хибридна интегрална схема“ (кат. 3) означава всякаква комбинация от интегрална(и) схема(и) или интегрална схема с „елементи на схема“, или „дискретни компоненти“, свързани заедно за изпълнение на специфична(и) функция(и) и имаща всички изброени по-долу характеристики:

a. Да съдържа поне едно некапсулирано устройство;

b. Свързани заедно с използване на типични производствени методи за интегрални схеми;

c. Да е заменяема като цяло; и

d. Обикновено да не може да бъде разглобявана.

N.B. 1:   „Елемент на схема“: единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

N.B. 2:   „Дискретен компонент“: отделно обособен „елемент на схема“ със свои собствени външни връзки.

„Възстановяване на изображения“ (кат. 4) означава обработване на получени отвън изображения (носители на информация) чрез алгоритми, като например компресиране във време, филтриране, извличане, подбор, корелация, конволюция или преобразуване на области (например бързо преобразуване на Фурие или преобразуване на Уолш). Това не включва алгоритми, които използват единствено линейно или ротационно преобразуване на единично изображение, като транслация, извличане на отделна част, регистриране или фалшиво оцветяване.

„Имунотоксин“ (кат. 1) е комбинирано съединение на моноклонално антитяло, специфично за една клетка, и „токсин“ или „подединица на токсин“, който избирателно засяга болни клетки.

„В гражданската област“ (GTN NTN GSN/ОБТ БЯТ ОБС) съгласно контекста означава „технология“ или „софтуер“, които се предоставят без ограничения при по-нататъшното им разпространение (ограниченията, произтичащи от авторски права, не изключват понятията „технология“ или „софтуер“ от определението „в гражданската област“).

„Информационна сигурност“ (кат. 4, 5) са всички средства и функции, осигуряващи достъпността, конфиденциалността или целостта на информацията или комуникациите, с изключение на средствата и функциите, предназначени за защита от отказ. Това включва „криптография“, „криптографско активиране“, „криптоанализ“, защита срещу вредни излъчвания и компютърна сигурност.

N.B.:   „Криптоанализ“: анализ на криптографската система или нейните входове и изходи с цел извличане на поверителни променливи или чувствителни данни, включително чист текст.

„Моментна широчина на честотна лента“ (кат. 3, 5, 7) означава широчината на честотната лента, над която изходната мощност остава постоянна в рамките на 3 dB без корекция на другите работни параметри.

„Инструментален обхват“ (кат. 6) означава определения еднозначно обхват на скалата на индикатора на радара.

„Изолация“ (кат. 9) се използва по отношение на компонентите на ракетния двигател, т.е. кожуха, соплата/дюзите, входните отвори, преградите на кожуха, и включва вулканизиран или полувулканизиран смесен плосък гумен материал, съдържащ изолиращи или огнеупорни материали. Той може също да бъде оформен като снемащи напрежението резервоари или клапи.

„Вътрешна облицовка“ (кат. 9) е подходяща за свързваща вътрешна повърхност между твърдото гориво и кожуха или изолиращата облицовка. Обикновено това е течна дисперсия от огнеупорни или изолиращи материали на полимерна основа, напр. напълнен с въглерод прекратен хидроксил полибутадиен (HTPB/ПХПБ) или друг полимер с добавени вулканизиращи елементи, разпрашени или разтрошени по вътрешността на кожуха.

„Вътрешен магнитен градиометър“ (кат. 6) е единичен чувствителен елемент за определяне на градиента на магнитното поле и свързаната с него електроника, изходните данни на който са мярка за градиента на магнитното поле.

N.B.:   Вж. също „магнитен градиометър“.

„Изолирани живи култури“ (кат. 1) включва живи култури в латентна форма и като изсушени препарати.

„Изостатични преси“ (кат. 2) означава оборудване, което създава налягане в затворено пространство чрез различни среди (газ, течности, твърди частици и др.) за създаване на равномерно налягане във всички посоки на затвореното пространство върху детайл или материал.

„Лазер“ (кат. 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) е съвкупност от компоненти, която генерира както пространствено, така и времево кохерентна светлина, усилваща се чрез стимулирано излъчване на лъчиста енергия.

N.B.:   Вж. също:

„Химически лазер“;

„Свръхмощен лазер“;

„Лазер с предаване на енергията на възбуждане“.

„Продължителност на лазерно лъчение“ (def) означава времето, за което „лазерът“ излъчва „лазерно“ лъчение, което за „импулсните лазери“ отговаря на времето, за което се излъчва единичен импулс или поредица от последователни импулси.

„Летателни апарати, по-леки от въздуха“ (кат. 9), означава балони или въздушни кораби, които използват за издигането си горещ въздух или газове, по-леки от въздуха, като хелий или водород.

„Линейност“ (кат. 2) (обикновено измервана чрез нелинейност) означава максималното отклонение на реалната характеристика (средната от най-високите и най-ниските стойности), положителни или отрицателни, по отношение на права линия, която е разположена така, че да изравнява и свежда до минимум отклоненията.

„Локална мрежа“ (кат. 4, 5) е система за обмен на данни, която има всички изброени по-долу характеристики:

a. Позволява на произволен брой „устройства за данни“ да се свързват пряко едно с друго; и

b. Ограничава се с умерен по размери географски обхват (напр. офисна сграда, завод, университетско градче, склад).

N.B.:   „Устройство за данни“ означава оборудване, способно да предава или приема поредици от цифрова информация.

„Магнитни градиометри“ (кат. 6) са инструменти, проектирани да откриват пространственото отклонение на магнитни полета с външни за инструмента източници. Те се състоят от множество „магнитометри“ и свързаната с тях електроника, изходните данни на която са мярка за градиента на магнитното поле.

N.B.:   Вж. също „вътрешен магнитен градиометър“.

„Магнитометри“ (кат. 6) са инструменти, проектирани да откриват магнитни полета с външни за инструмента източници. Те се състоят от единичен чувствителен елемент за откриване на магнитно поле и свързаната с него електроника, изходните данни на която са мярка за магнитното поле.

„Основна памет“ (кат. 4) означава паметта, съдържаща данни или команди за бърз достъп от централния процесор. Състои се от вътрешна (оперативна) памет на „цифровия компютър“ и всякакви негови йерархически разширения от типа на кеш памет или разширена памет с непоследователен достъп.

„Материали, устойчиви на корозия от UF6“ (кат. 0) могат да бъдат мед, неръждаема стомана, алуминий, алуминиев оксид, алуминиеви сплави, никел или сплави, съдържащи 60 или повече тегловни проценти никел и устойчиви на UF6, обработени с флуор въглеводородни полимери, в зависимост от процеса на отделяне.

„Матрица“ (кат. 1, 2, 8, 9) означава практически непрекъсната фаза, която запълва пространството между частиците, ресните или влакната.

„Грешка при измерването“ (кат. 2) е характерният параметър, който определя в какъв диапазон около изходната стойност се намира истинската стойност на измерваната променлива с равнище на сигурност от 95 %. Той включва некоригираните системни отклонения, некоригираните увличания и случайните отклонения (вж. ISO 10360—2 или VDI/VDE 2617).

„Механично сплавяване“ (кат. 1) означава процес на сплавяване, получаващ се от свързването, раздробяването и повторното свързване на елементарни и основни сплави на прах чрез механично въздействие. В сплавта могат да се въвеждат неметални частици чрез прибавяне на съответните прахове.

„Извличане от стопилка“ (кат. 1) означава процес за бързо кристализиране и изваждане на лентообразен продукт чрез вкарване на сегмент с малка дължина от въртящ се изстуден блок във вана с разтопена метална сплав.

N.B.:   „Бързо кристализиране“: втвърдяване на разтопен материал при скорост на охлаждане, по-голяма от 1 000 K/s.

„Дълбоко изтегляне на стопилка“ (кат. 1) означава процес на бързо кристализиране на струя от разтопен метал, падаща върху въртящ се изстуден блок, при което се образува люспест лентообразен или прътообразен продукт.

N.B.:   „Бързо кристализиране“: втвърдяване на разтопен материал при скорост на охлаждане, по-голяма от 1 000 K/s.

„Микрокомпютърна микросхема“ (кат. 3) означава „монолитна интегрална схема“ или „многочипова интегрална схема“, съдържаща аритметично логическо устройство (ALU/АЛУ), способно да изпълнява общи команди от вътрешна памет върху данни, съхранявани във вътрешната памет.

N.B.:   Вътрешната памет може да бъде разширена с външна памет.

„Микропроцесорна микросхема“ (кат. 3) означава „монолитна интегрална схема“ или „многочипова интегрална схема“, съдържаща аритметично логическо устройство (ALU/АЛУ), способно да изпълнява поредица универсални команди от външна памет.

N.B. 1:   „Микропроцесорната микросхема“ обикновено не съдържа интегрална памет, достъпна за потребителя, макар да може да се използва памет, налична върху чипа, за извършване на логическата му функция.

N.B. 2:   Това включва комплекти чипове, проектирани да работят съвместно, за да се осигури функцията на „микропроцесорна микросхема“.

„Микроорганизми“ (кат. 1, 2) означава бактерии, вируси, микоплазми, рикетсии, хламидии или гъбички, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, или във формата на „изолирани живи култури“, или като материал,включващ жив материал, който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури.

„Ракети“ (кат. 1, 3, 6, 7, 9) означава комплект ракетни системи и системи от безпилотни летателни апарати, способни да пренасят най-малко 500 kg полезен товар в обсег от най-малко 300 km.

„Моновлакно“ (кат. 1) (или влакно) е най-тънката нишка, обикновено с диаметър няколко микрона.

„Монолитна интегрална схема“ (кат. 3) означава съчетание на пасивни или активни „елементи на схемата“ или и на двата вида, което:

a. Се получава посредством процес на дифузия, процес на имплантация или процес на отлагане във или върху единична част полупроводящ материал, така нареченият „чип“;

b. Може да се разглежда като неделимо цяло; и

c. Изпълнява функция(и) на схема.

N.B.:   „Елемент на схема“ е единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и др.

„Сензор за моноспектрално формиране за изображение“ (кат. 6) означава сензори, способни да възприемат изображения от една дискретна спектрална лента.

„Многочипова интегрална схема“ (кат. 3) означава две или повече „монолитни интегрални схеми“, свързани към обща „основа“.

„Сензор за многоспектрално формиране на изображение“ (кат. 6) е сензор, който дава възможност за едновременно или последователно получаване на данни с изображения от две или повече честотни ленти с дискретен спектър. Сензори, които имат повече от двадесет полоси с дискретен спектър, понякога се квалифицират като сензори за хиперспектрално изобразяване.

„Природен уран“ (кат. 0) означава уран, съдържащ съчетанията от изотопите, които се срещат в природата.

„Контролер за достъп до мрежа“ (кат. 4) означава физически интерфейс към разпределена комутираща мрежа. Той използва обща среда, която функционира при една и съща „скорост на цифровото предаване“, използвайки разрешение (напр. маркери или откриване на носещата честота) за предаване. Независимо от другите той избира пакетите или групите данни (напр. IEEE/ИИЕЕ 802), адресирани до него. Това е модул, който може да бъде вграден в компютъра или телекомуникационното оборудване за осигуряване на достъп до комуникационната среда.

„Невронен компютър“ (кат. 4) означава изчислително устройство, проектирано или модифицирано да подражава на поведението на неврон или на група от неврони, т.е. изчислително устройство, което се отличава със способността на своя хардуер да модулира натоварванията и броя на вътрешните свързвания на множество изчислителни компоненти на базата на предишни данни.

„Ядрен реактор“ (кат. 0) означава комплектен реактор, способен да функционира по начин, който позволява контролирана самоподдържаща се верижна ядрена реакция на делене. „Ядрен реактор“ включва всички предмети във или свързани непосредствено с реакторния резервоар, оборудването, което управлява равнището на мощността в активната зона, и компонентите, които обикновено съдържат, влизат в пряк контакт със или управляват първичната охлаждаща среда на активната зона на реактора.

„Цифрово управление“ (кат. 2) означава автоматично управление на процес, извършвано от устройство, използващо цифрови данни, които обикновено се въвеждат, когато операцията е в процес на изпълнение (вж. стандарт ISO 2382).

„Обектен код“ (кат. 9) означава изпълнима от оборудването форма на подходяща реализация на един или повече процеси („първичен код“ (първичен език), компилиран от програмната система.

„Оптично усилване“ (кат. 5) в оптичните комуникации означава техника на усилване, която въвежда усилване на оптичните сигнали, генерирани от отделен оптичен източник, без превръщане в електрически сигнали, т.е. използвайки полупроводникови оптични усилватели, луминесцентни усилватели с оптични влакна.

„Оптичен компютър“ (кат. 4) означава компютър, проектиран или модифициран да използва светлина за представяне на данните и чиито изчислителни логически елементи са основани на пряко свързани оптични устройства.

„Оптична интегрална схема“ (кат. 3) означава „монолитна интегрална схема“ или „хибридна интегрална схема“, съдържаща една или повече части, проектирани да работят като фоточувствителен елемент или фотоемитер или да изпълняват оптична(и) или електрооптична(и) функция(и).

„Оптична комутация“ (кат. 5) е маршрутизиране или комутиране на сигнали в оптична форма, без да бъдат преобразувани в електрически сигнали.

„Обща плътност на тока“ (кат. 3) означава общия брой на ампернавивките в бобината (т.е. сумата от броя на навивките, умножена по максималния ток, който протича през всяка навивка), разделен на общото напречно сечение на бобината (включващо свръхпроводимите нишки, металната матрица, в която са монтирани свръхпроводимите нишки, капсуловащия материал, всички охладителни канали и т.н.).

„Държава участничка“ (кат. 7, 9) е държава, участваща във Васенаарската договореност.

„Върхова мощност“ (кат. 6) означава най-високото ниво на мощност, получено при „лазерната продължителност“.

„Лична локална мрежа“ (кат. 5) означава система за обмен на данни, която има всички изброени по-долу характеристики:

a. позволява на произволен брой независими или свързани помежду си устройства за данни да се свързват пряко едно с друго; и

b. се ограничава до комуникацията между устройства в непосредствена близост до отделно лице или контролер на устройства (напр. стая, офис или автомобил).

Техническа бележка:

„Устройство за данни“ означава оборудване, способно да предава или приема поредици от цифрова информация.

„Управление на мощността“ (кат. 7) означава промяната на излъчваната мощност на сигнала на висотомера, така че приеманата мощност на мястото на „летателния апарат“ да бъде винаги на минимума, необходим за определяне на височината.

„Датчици за налягане“ (кат. 2) са устройства, които превръщат измерените данни за налягането в електрически сигнал.

„Предварително сепарирани“ (кат. 0, 1) означава прилагане на какъвто и да е процес, предназначен да увеличи концентрацията на контролирания изотоп.

„Първичен контрол на полета“ (кат. 7) означава контрол на стабилността или маневреността на „летален апарат“ и използване на генератори на сила/момент, т.е. повърхности за аеродинамичен контрол или вектор на насочване на двигателната тяга.

„Основен елемент“ (кат. 4), както се използва в категория 4, е „основен елемент“, когато стойността на замяната му е повече от 35 % от общата стойност на системата, на която е елемент. Стойността на елемента е цената, платена за елемента от производителя на системата или от интегратора на системата. Общата стойност е нормалната международна продажна цена за несвързани части в момента на производство или експедиране.

„Производство“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава всички производствени фази, като: конструиране, производствено проектиране, производство, интегриране, сглобяване (монтаж), проверка, изпитване, осигуряване на качеството.

„Производствено оборудване“ (кат. 1, 7, 9) означава инструментална екипировка, шаблони, монтажни приспособления, дорници, леярски форми, матрици, фиксиращи устройства, механизми за центроване, оборудване за изпитване, други машини и компоненти за тях, ограничени до тези, които са специално проектирани или модифицирани за „разработване“ или за една или повече фази на „производството“.

„Производствени средства“ (кат. 7, 9) означава „производствено оборудване“ и програмни продукти, специално разработени за тях и интегрирани в инсталации за „разработване“ или за една или повече фази на „производството“.

„Програма“ (кат. 2, 6) означава поредица от команди за извършване на процес във (или удобна за превръщане във) форма, изпълнима от електронен компютър.

„Свиване на импулс“ (кат. 6) означава кодирането и обработката на радарен сигнален импулс от дълготраен в краткотраен, като се запазват предимствата на високата енергия на импулса.

„Продължителност на импулса“ (кат. 6) е продължителността на „лазерен“ импулс, измерена на ниво 0,5 от амплитудната стойност на сигнала (FWHI/ПШПИ).

„Импулсен лазер“ (кат. 6) означава „лазер“ с „времетраене на импулса“, по-малко или равно на 0,25 секунди.

„Квантова криптография“ (кат. 5) означава комплекс от техники за определянето на общ ключ за „криптиране“ чрез измерването на квантовите механични свойства на дадена физична система (включително тези физични свойства, които са в сферата на квантовата оптика, квантовата теория за полетата или квантовата електродинамика).

„Бърза смяна на честотата на радар“ (кат. 6) означава всеки метод, който променя в псевдослучайна последователност носещата честота на пулсиращ радарен предавател между импулси или между групи от импулси в степен, равна или по-голяма от широчината на лентата на импулса.

„Разширен спектър на РЛС“ (кат. 6) означава всеки метод на модулация за разпръскване на енергия, произтичаща от сигнал със сравнително тясна честотна лента, върху значително по-широка честотна лента, като се използва случайно или псевдослучайно кодиране.

„Чувствителност на излъчване“ (кат. 6) означава чувствителност на излъчване (mA/W) = 0,807 × (дължина на вълната в nm) × квантова ефективност (QE).

Техническа бележка:

Квантовата ефективност обикновено се изразява в проценти; за целите на тази формула обаче QE е изразена като десетична дроб, по-малка от единица, т.е. 78 % е 0,78.

„Широчина на честотната лента в реално време“ (кат. 3) за „динамични анализатори на сигнали“ е най-широкият честотен обхват, който анализаторът може да подаде на дисплея или масовата памет, без да причини прекъсване в анализа на входните данни. За анализаторите с повече от един канал конфигурацията на канала, която дава най-голямата „широчина на честотната лента в реално време“, се използва за извършване на изчисленията.

„Обработка на данни в реално време“ (кат. 2, 6, 7) означава обработка на данни от компютърна система, осигуряваща необходимото ниво на услуги, като функция от наличните ресурси, в рамките на гарантирано време за отговор, независимо от натоварването на системата, когато бъде задействана от външно събитие.

„Повторяемост“ (кат. 7) означава близко сходство между многократни измервания на една и съща променлива при едни и същи работни условия, когато между измерванията възникват промени в условията или неработни периоди. (Справка: Стандарт IEEE 528—2001 (едно отклонение по сигма стандарт)

„Изискващи се/необходими“ (ОБТ 1—9), като приложено към „технологии“, се отнася само до тази част на „технологиите“, която конкретно отговаря за постигане или надхвърляне на контролираните нива на работа, характеристики или функции. Такива „изискващи се“„технологии“ могат да бъдат използвани и от други стоки.

„Разрешаваща способност“ (кат. 2) означава най-малкото нарастване на измервателно устройство; при цифровите инструменти — най-нискоразредния бит (вж. ANSI(АНИС) B-89.1.12).

„Вещество за борба с масови безредици“ (кат. 1) означава вещество, което, при условията на борба с масови безредици бързо предизвиква ефекти на раздразнение или временна загуба на физическите способности, които ефекти изчезват скоро след прекратяване на излагането на въздействие.

Техническа бележка:

Сълзотворните газове са подвид на „веществата за борба с масови безредици“.

„Робот“ (кат. 2, 8) означава манипулационен механизъм, който може да бъде програмиран с непрекъснато движение или с движение от точка до точка, който може да използва сензори и има всяка от изброените характеристики:

a. Многофункционалност;

b. Способност да позиционира или да ориентира материали, детайли, инструменти или специални устройства чрез извършване на различни движения в триизмерното пространство;

c. Включва три или повече сервоустройства със затворен или отворен цикъл, които могат да включват стъпкови двигатели; и

d. Има „програмируемост, достъпна за потребителя“, като се използва методът на обучение/изпълнение, или с помощта на електронен компютър, който може да бъде програмируем логически контролер, т.е. без механична намеса.

N.B.:   Горната дефиниция не включва следните устройства:

1.   Манипулационни механизми, които се контролират единствено ръчно или чрез телеоператор;

2.   Манипулационни механизми с фиксирана последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е механично ограничена с фиксирани ограничители, като щифтове или гьрбици. Последователността от движения и изборът на маршрути или ъгли не могат да се изменят или променят чрез механични, електронни или електрически средства.

3.   Механично контролирани манипулационни механизми с изменяема последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения.

Програмата е механично ограничена с фиксирани, но регулируеми ограничители, като щифтове или гърбици. Последователността от движения и изборът на маршрути или ъгли се изменят в рамките на модела на фиксираната програма. Изменения или модификации на програмния модел (например смяна на щифтове или смяната на гърбици) в една или повече оси на движение се осъществяват само чрез механични операции.

4.   Несервоуправляеми манипулационни механизми с изменяема последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е променлива, но последователността започва само след подаването на двоичен сигнал от механично фиксирани електрически двоични устройства или регулируеми ограничители.

5.   Складови кранове, определени като манипулаторни системи, действащи в декартови координати, произведени като съставна част от вертикална последователност от складови клетки и конструирани да осигуряват достъп до съдържанието на тези клетки за съхраняване или изваждане.

„Ротационна пулверизация“ (кат. 1) означава процес за разпръскване на струя или разтопен метал на малки капчици с диаметър от 500 микрона или по-малки посредством центробежна сила.

„Ровинг (сноп влакна)“ (кат. 1) е сноп (от обикновено между 12 и 120) приблизително успоредни „нишки“.

N.B.:   „Нишка“ е сноп от „моновлакна“ (обикновено над 200), разположени приблизително успоредно.

„Радиално биене“ (кат. 2) означава радиалното отклонение за един оборот на основния вал, измерено в равнина, перпендикулярна на оста на вала, в точка от вътрешната или външната страна на изследваната въртяща се повърхност (справка: ISO 230/1 1986, параграф 5.61).

„Мащабен коефициент“ (жироскоп или акселерометър) (кат. 7) означава съотношението на промяната на изход към промяната на вход, което трябва да бъде измерено. Факторът на мащаба обикновено се оценява като наклона на правата линия, която може да бъде определена по метода на най-малките квадрати към входно-изходните данни, получени чрез циклична промяна на данните на вход данни по целия входящ обхват.

„Време за установяване“ (кат. 3) означава времето, необходимо, за да може изходните данни да се доближат на половин бит от крайната стойност при превключване между които и да е две нива на конвертора.

„SHPL/СМЛ“ е еквивалентно на „свръхмощен лазер“.

„Анализатори на сигнали“ (кат. 3) означава апарати, способни да измерят и покажат основните свойства на едночестотните компоненти на многочестотните сигнали.

„Обработка на сигнали“ (кат. 3, 4, 5, 6) означава обработка на получени отвън сигнали, носещи информация, чрез алгоритми, като компресиране във времето, филтриране, извличане, корелация, конволюция или преобразувания между областите (напр. бързо преобразуване на Фурие или преобразуване на Уолш).

„Софтуер“ (Всички ОБС) означава съвкупност от една или повече „програми“ или „микропрограми“ независимо от конкретната реализация и носител.

N.B.:   „Микропрограма“ означава поредица от елементарни команди, съхранявани в специална памет, изпълнението на която се инициира с въвеждането на съответната команда в регистъра на командите.

„Първичен код“ (или първичен език) (кат. 6, 7, 9) е подходяща реализация на един или повече процеси, които могат да бъдат превърнати от програмната система в изпълнима от оборудването форма („обектен код“ (или обектен език).

„Космически летателен апарат“ (кат. 7, 9) означава активни и пасивни спътници и космически сонди.

„Класифицирани като предназначени за използване в Космоса“ (кат. 3, 6, 8) се отнася за продукти, проектирани, произведени и изпитани да отговарят на особените електрически, механични или екологични изисквания за използване при изстрелване и разполагане на спътници или летателни системи за голяма височина, функциониращи на височини от 100 км или по-високо.

„Специален ядрен материал“ (кат. 0) означава плутоний 239, уран 233, „уран, обогатен с изотопи 235 или 233“ и всякакъв друг материал, съдържащ указаните по-горе.

„Специфичен модул“ (кат. 0, 1, 9) е модул на Янг, изразен в паскали (Pa), еквивалентен на N/m2, делено на специфичното тегло в N/m3, измерен при температура (296 ± 2) К (23 ± 2) °С) и относителна влажност (50 ± 5) %.

„Специфична якост на опън“ (кат. 0, 1, 9) е граничната якост на опън, изразена в паскали (Pa), еквивалентна на N/m2, делено на специфичното тегло в N/m3, измерена при температура (296 ± 2) К (23 ± 2) °С) и относителна влажност (50 ± 5) %.

„Втвърдяване чрез охлаждане“ (кат. 1) е процес на „бързо втвърдяване“ на поток от разтопен метал, падащ върху охладен блок, в резултат на което се формира пластинчат продукт.

N.B.:   „Бързо втвърдяване“: втвърдяване на стопен материал при скорости на охлаждане, надвишаващи 1 000 K/s.

„Разширяване на спектъра“ (кат. 5) е метод, при който енергията от относително теснолентов комуникационен канал се разширява върху много по-голям енергиен спектър.

„Разширен спектър“ на РЛС (кат. 6) — вж. „Разширен спектър на РЛС“.

„Устойчивост“ (кат. 7) е стандартното отклонение (1 сигма) на изменението на даден параметър от неговата калибрирана стойност, измерена при устойчиви температурни условия. Тя може да бъде изразена като функция от времето.

„Държави, (не)членуващи в Конвенцията за забрана на химическото оръжие“ (КЗХО) (кат. 1) са тези държави, за които конвенцията за забрана на разработване, производство, складиране и употреба на химическо оръжие (не) е влязла в сила.

„Основа“ (кат. 3) е част от материал за основа, притежаващ или непритежаващ мрежа от вътрешни опроводявания, върху или вътре в която могат да бъдат разполагани „дискретни компоненти“ или интегрални схеми, или и двете.

N.B. 1:   „Дискретен компонент“: отделно обособен „елемент на схема“ със свои собствени външни връзки.

N.B. 2:   „Елемент на схема“: единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

„Заготовки за подложки“ (кат. 6) означава монолитни съединения с размери, подходящи за производството на оптически елементи, като огледала или оптически прозорци.

„Субединица на токсин“ (кат. 1) е структурно или функционално отделна част от целия „токсин“.

„Суперсплави“ (кат. 2, 9) са сплави на основата на никел, кобалт или желязо, които имат якост, по-висока от която и да е сплав, описана в стандарт AISI 300, при температури над 922 К (649 °С), при тежки работни и експлоатационни условия.

„Свръхпроводим“ (кат. 1, 3, 5, 6, 8) означава материали, напр. метали, сплави или съединения, които могат да изгубят всякакво електрическо съпротивление, т.е. могат да придобият безкрайна електропроводимост и да пренасят много големи електрически потоци без топлинно нагряване.

N.B.:   Състоянието на „свръхпроводимост“ на материал се характеризира индивидуално чрез „критична температура“, критично магнитно поле, което е функция от температурата, и критична интензивност на тока, която обаче е функция както на магнитното поле, така и на температурата.

„Свръхмощен лазер“ („SHPL/СМЛ“) (кат. 6) означава „лазер“, способен да излъчи (цялата или част от) енергия на изхода, надхвърляща 1 kJ в рамките на 50 ms, или който има средна или CW/НВ (непрекъсната вълна) с мощност над 20 kW.

„Свръхпластично формоване“ (кат. 1, 2) означава процес на деформация, използващ топлина при метали, които обикновено се характеризират с ниски стойности на удължаване (по-малко от 20 %) в точката на счупване, като бъде определено при стайна температура посредством обикновено изпитване за якост на опън, с цел постигане на удължения в процеса на преработка, които да са поне 2 пъти по-големи от съответните стойности.

„Симетричен алгоритъм“ (кат. 5) означава криптографски алгоритъм, използващ идентичен ключ и за криптиране, и за декриптиране.

N.B.   Обичайно приложение на „симетрични алгоритми“ са поверителните данни.

„Системни трасета“ (кат. 6) означава преработени, корелирани (сливане на данните за радарни цели с местоположението в плана на полета) и актуализирани доклади за местоположението на летателния апарат, които се подават на диспечерите от центъра за ръководство на въздушното движение.

„Матричен систоличен компютър“ (кат. 4) означава компютър, при който потокът и модифицирането на данните се управляват от потребителя динамично на нивото на логическия интерфейс.

„Лента“ (кат. 1) е материал, изграден от преплетени или еднопосочни „моновлакна“, „предивни стъклени влакна“, „ровинги“, „снопове“ или „прежди“ и т.н., обикновено предварително импрегнирани със смоли.

N.B.:   „Нишка“ е сноп от „моновлакна“ (обикновено над 200), разположени приблизително успоредно.

„Технологии“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава специфичната информация, необходима за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоките. Тази информация приема формата на „технически данни“ или „техническа помощ“.

N.B.: 1:   „Техническата помощ“ може да бъде под формата на указания, умения, обучение, работни познания и консултантски услуги и може да включва предаване на „технически данни“.

N.B. 2:   „Техническите данни“ могат да бъдат под формата на скици, планове, диаграми, модели, формули, таблици, инженерни проекти и спецификации, наръчници и инструкции, в писмена форма или записани на други носители, като дискети, ленти, оптически дискове.

„Накланящ се шпиндел“ (кат. 2) е шпиндел, държащ инструмент, който променя ъгловото разположение на осовата си линия по време на процеса на обработка спрямо която и да е друга ос.

„Времева константа“ (кат. 6) е времето, което изминава от прилагането на светлинното въздействие до нарастване на тока до 1—1/е пъти крайната стойност (т.е. 63 % от крайната стойност).

„Обвивка на накрайник“ (кат. 9) означава стационарен пръстеновиден компонент (монолитен или съчленен), закрепен за вътрешната повърхност на кожуха на турбинен двигател, или елемент на външния накрайник на лопатката на турбината, който осигурява газово уплътнение между стационарните и въртящите се елементи.

„Пълен контрол на полета“ (кат. 7) означава автоматичен контрол на променливите на състоянието на „летателен апарат“ и на траекторията на полета с цел постигане целите на бойната задача в отговор на промените в реално време на данните относно целите, опасностите или други „летателни апарати“.

„Обща скорост на предаване на цифрова информация“ (кат. 5) означава броя битове, включително за кодиране на линията, загубите по линията и т.н. за единица време, преминаващи между комуникиращото оборудване в една система за цифрово предаване.

N.B.:   Вж. също „скорост на цифровото предаване“.

„Сноп“ (кат. 1) е сноп от „моновлакна“, обикновено приблизително успоредни.

„Токсини“ (кат. 1, 2) означава токсини под формата на съзнателно отделени готови форми или смеси, независимо как получени, различни от токсините, присъстващи като замърсители в други материали, като патологични образци, посевки, хранителни продукти или семенни материали на „микроорганизми“.

„Лазер с предаване на възбуждането“ (кат. 6) означава „лазер“, в който активният елемент се възбужда посредством предаване на енергия чрез сблъсък между неактивен атом или молекула с атом или молекула от активния елемент.

„Настройваем“ (кат.6) означава способността на „лазер“ да произвежда постоянна отдадена мощност на всички дължини на вълните през обхвата на няколко „лазерни“ прехода. „Лазерът“ с избирателна линия генерира отделни дължини на вълните в рамките на един „лазерен“ преход и не се смята за „регулиращ се“.

„Безпилотен летателен апарат“ („UAV/БЛА“) (кат. 9) означава всяко въздухоплавателно средство, което е в състояние да излети и да изпълнява контролиран и направляван полет без човешко присъствие на борда.

„Уран, обогатен с изотопите 235 или 233“ (кат. 0) означава уран, обогатен с изотопите 235 или 233, или и двата, в такова количество, че съотношението на разпространението на сбора на тези изотопи към изотоп 238 е по-голямо от съотношението на изотоп 235 към изотоп 238, което се среща в природата (изотопно съдържание от 0,71 %).

„Използване“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава експлоатация, инсталация (включително монтаж на място), подържане (проверка), ремонт, основен ремонт и преоборудване.

„Възможност за програмиране, достъпно за потребителя“ (кат. 6) означава способност, която позволява на потребителя да въвежда, модифицира или заменя „програми“ чрез средства, различни от:

a. Физически промени в окабеляването или вътрешните връзки; или

b. Задаване на функционалното управление, включително въвеждане на параметри.

„Ваксина“ (кат. 1) е лекарствен продукт, фармацевтично формулиран, лицензиран от или притежаващ търговски или клиничен опитен период, разрешен от регулаторните органи или от страната на производство или страната на употреба, предназначен да стимулира защитна имунна реакция при хората или животните, с цел да се предотврати заболяване на тези, за които той е предназначен.

„Вакуумна пулверизация“ (кат. 1) означава процес за разпръскване на струя от разтопен метал на малки капчици с диаметър 500 микрометра и по-малък чрез бързото отделяне на разтворен газ при въвеждане във вакуум.

„Профили с променлива геометрия“ (кат. 7) означава използването на задните части на крило на самолет — задкрилки или тримери, или предни — елерони или накланяща се носова част, положението на които може да се променя по време на полет.

„Прежда“ (кат. 1) е сноп от преплетени „нишки“.

N.B.:   „Нишка“ е сноп от „моновлакна“ (обикновено над 200), разположени приблизително успоредно.

КАТЕГОРИЯ 0

ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

0AСистеми, оборудване и компоненти

0A001„Ядрени реактори“ и специално проектирано или подготвено оборудване и компоненти за тях, както следва:

a. „Ядрени реактори“;

b. Метални съдове или големи фабрично произведени части за тях, включително главата на реакторен резервоар за реакторен съд под налягане, специално проектирани или подготвени да поместват активната зона на „ядрен реактор“;

c. Манипулиращи съоръжения, специално проектирани или подготвени за въвеждане или извеждане на гориво от „ядрен реактор“;

d. Управляващи пръти, специално проектирани или подготвени за контрол на процеса на ядрената реакция в „ядрен реактор“, подпорни или окачващи структури за тях, механизми за задвижване на прътите и тръби за насочването на прътите;

е. Тръби под налягане, специално проектирани или подготвени за поместване на горивни елементи и първичния охладител в „ядрен реактор“ с експлоатационно налягане над 5,1 MPa;

f. Метал и сплави на цирконий във формата на тръби или сглобки на тръби, в които съотношението на хафний към цирконий е по-малко от 1:500 тегловни части, специално проектирани или подготвени за използване в „ядрен реактор“;

g. Помпи за охладител, специално проектирани или подготвени за циркулиране на основния охладител в „ядрени реактори“;

h. „Вътрешни елементи за ядрен реактор“, специално проектирани или подготвени за използване в „ядрен реактор“, включително подпорни колони за активната зона, канали за горивото, термични екрани, щитове, пластини за решетката на активната зона и дифузионни пластини;

Бележка:   В 0А001.h. „вътрешни елементи за ядрен реактор“ означава всяка голяма структура в реакторния резервоар, която има една или повече функции, като опора за активната зона, поддържане на правилното положение на горивото, насочване на потока на първичния охладител, осигуряване на радиационни щитове за реакторния резервоар и насочваща инструментална екипировка вътре в активната зона.

i. Топлообменници (парогенератори), специално проектирани или подготвени за използване в тръбопровода на първичния охладител на „ядрен реактор“;

j. Измервателни инструменти и такива за откриване на неутрони, специално проектирани или подготвени за определяне на равнищата на неутронния поток вътре в активната зона на „ядрен реактор“.

0BОборудване за изпитване, контрол и производство

0B001Инсталации за отделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен уран“ и „специални ядрени материали“ и специално проектирано или подготвено оборудване и компоненти за него, както следва:

a. Инсталации, специално проектирани за отделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен уран“ и „специални ядрени материали“, както следва:

1. Инсталации за отделяне чрез газова центрофуга;

2. Инсталации за отделяне чрез газова дифузия;

3. Инсталации за аеродинамично отделяне;

4. Инсталации за отделяне чрез химичен обмен;

5. Инсталации за отделяне чрез йонообмен;

6. Инсталации за „лазерно“ изотопно отделяне с атомни пари (ЛИОАП/AVLIS);

7. Инсталации за „лазерно“ молекулярно изотопно отделяне (ЛМИО/MLIS);

8. Инсталации за отделяне на плазма;

9. Инсталации за електромагнитно отделяне;

b. Газови центрофуги и монтажни възли, и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова центрофуга, както следва:

Бележка:   В 0В001.b. „материал с високо съотношение на якост към плътност“ означава което и да е от изброените по-долу:

a.   Марейджингова стомана, с максимална якост на опън от 2 050 MPa или повече;

b.   Алуминиеви сплави с максимална якост на опън от 460 MPa или повече; или

c.   „Влакнести или нишковидни материали“, със „специфични модули на еластичност“ от повече от 3,18 × 106 m и „специфична якост на опън“ над 76,2 × 103 m;

1. Газови центрофуги;

2. Комплектни роторни монтажни възли;

3. Цилиндри за роторни тръби с дебелина на стената 12 mm и по-малко, диаметър между 75 и 400 mm, направени от „материали с високо съотношение на якост към плътност“.

4. Пръстени или силфони с дебелина на стената 3 mm и по-малко и диаметър между 75 и 400 mm, които са проектирани да осигуряват локална опора на роторна тръба или за свързване на няколко такива, направени от „материали с високо съотношение на якост към плътност“.

5. Отражатели с диаметър между 75 и 400 mm за монтиране вътре в роторна тръба, направени от „материали с високо съотношение на якост към плътност“.

6. Горни или долни капаци с диаметър между 75 и 400 mm за поставяне на краищата на роторна тръба, направени от „материали с високо съотношение на якост към плътност“.

7. Лагери с магнитно окачване, състоящи се от пръстеновиден магнит, окачен в кожух, направен от или защитен с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, съдържащ амортисьорно вещество и който има магнитна връзка с полюс на магнита или с втори магнит, закрепен на капака на ротора;

8. Специално подготвени лагери, включващи шарнирно свързване, монтирани върху амортисьор.

9. Молекулярни помпи, състоящи се от цилиндри с вътрешни машинно обработени или пресовани винтови нарези и вътрешни машинно пробити отвори;

10. Радиални двигателни статори за мотори с многофазен хистерезис (магнитно съпротивление) с променлив ток за синхронна работа във вакуум в честотен спектър от 600 до 2 000 Hz и мощностен обхват от 50 до 1 000 волтампера (VA).

11. Кожуси/приемници, поместващи монтажния възел на роторната тръба на газова центрофуга, състояща се от твърд цилиндър с дебелина на стената до 30 mm с прецизно обработени краища и изготвен от „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

12. Газосъбиратели, състоящи се от тръби с вътрешен диаметър до 12 mm, за извличане на UF6 газ от вътрешността на роторна тръба на центрофуга чрез действие с тръба на Пито, изработена от или защитена с „материали устойчиви на корозия от UF6“;

13. Честотни преобразуватели (конвертори или инвертори), специално проектирани или подготвени да осигуряват статори за мотори за обогатяване с газови центрофуги, които имат всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

a. Многофазов изход от 600 до 2 000 Hz;

b. Честотен контрол, по-добър (по-малък) от 0,1 %;

c. Хармонично изкривяване по-малко от 2 %; и

d. Ефективност, по-голяма от 80 %;

14. Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“ с диаметър от 10 mm до 160 mm;

c. Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова дифузия, както следва:

1. Прегради за газова дифузия, изработени от порести метални, полимерни или керамични „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с размер на порите от 10 до 100 nm, дебелина 5 mm или по-малко и с диаметър от 25 mm или по-малко за тръбните форми;

2. Кожуси за газови дифузери, изработени от „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

3. Компресори (с положително отклонение, тип центрофуга и тип осев поток) или газови нагнетателни вентилатори с обем на капацитета за засмукване на UF6 от 1 m3/min или повече и налягане при изпускане до 666,7 kPa, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

4. Въртящи уплътнения на валове за компресори или нагнетателни вентилатори, описани в 0B001.c.3 и проектирани за темп на пропускане на буферен газ, по-малък от 1 000 сm3/min.;

5. Топлообменници от алуминий, мед, никел или сплави, съдържащи повече от 60 процента никел или съчетания на тези метали във вид на плакирани тръби, предвидени да работят при налягане, по-ниско от атмосферното, с такъв темп на пропускане, че да ограничава нарастването на налягането до по-малко от 10 Pa на час при разлика в наляганията от 100 kPa;

6. Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“ с диаметър от 40 до 1 500 mm;

d. Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на аеродинамично отделяне, както следва:

1. Отделящи дюзи, състоящи се от извити канали с форма на прорези, с радиус на извивката, по-малък от 1 mm, устойчиви на корозия от UF6 и имащи острие, намиращо се вътре в дюзата, което разделя газа, преминаващ през дюзата, на две струи;

2. Допирателни впускателни цилиндрични или конусообразни тръби, насочвани от потока (вихрови тръби), изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с диаметър между 0,5 и 4 cm и съотношение на дължината към диаметъра от 20:1 или по-малко, с един или повече допирателни впускателни отвори.

3. Компресори (с положително отклонение, тип центрофуга и тип осев поток) или газови нагнетателни вентилатори, с обем на капацитета за засмукване от 2 m3/min или повече, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“ и въртящи уплътнения на валове за тях;

4. Топлообменници, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

5. Кожуси за елементите на аеродинамичното отделяне, изработени от или защитени с „материали устойчиви на корозия от UF6“, за съхранение на вихровите тръби или отделящите дюзи;

6. Клапани за силфонни тръби, изработени от или защитени с „материали устойчиви на корозия от UF6“ с диаметър от 40 до 1 500 mm;

7. Обработващи системи за отделяне на UF6 от газа-носител (водород или хелий) до съдържание на UF6 от 1 ppm или по-малко, включително:

a. Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, способни да достигнат температури от 153 К (– 120 oС) или по-ниски;

b. Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да достигнат температури от 153 К (– 120 oС) или по-ниски;

c. Отделящи дюзи или вихрови тръбни възли за отделяне на UF6 от газа носител;

d. охлаждащи уловители за UF6, способни да достигнат температури от 253 К (– 20 °C) или по-ниски;

e. Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез йонообмен, както следва:

1. Бързодействащи обменящи импулсни колони течност—течност с продължителност на фазата на отлагане 30 секунди или по-малко и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с подходящи пластмасови материали, като флуоровъглеродни полимери или стъкло);

2. Бързодействащи центробежни контактни апарати течност—течност с продължителност на фазата на отлагане 30 секунди или по-малко и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с подходящи пластмасови материали, като флуоровъглеродни полимери или стъкло);

3. Електрохимични редуциращи елементи, устойчиви на разтвори на концентрирана солна киселина, за редукция на урана от едно валентно състояние в друго;

4. Нагнетяващо оборудване за електрохимични редуциращи елементи за изваждане на U + 4 от органичния поток и за частите, влизащи в съприкосновение с преработвания поток, изработени от или защитени с подходящи материали (напр. стъкло, флуоровъглеродни полимери, полифенил сулфат, полиетер сулфон и графит, импрегниран със смоли);

5. Системи за подготовка на захранването за производство на разтвор на уранов хлорид с висока чистота, представляващи разтваряне, изтегляне на разтворителя и/или оборудване за йонообмен за пречистване и електролитни елементи за редуциране на уран U + 6 или U + 4 до U + 3;

6. Системи за оксидиране на уран за оксидиране на U + 3 до U + 4;

f. Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез йонообмен, както следва:

1. Бързореактивни йонообменни смоли, ципести или порести едромрежести смоли, в които групите за активен химичен обмен са ограничени до покритие на повърхността на неактивната пореста носеща структура и други композитни структури във всякаква подходяща форма, включително частици или влакна с диаметри от 0,2 mm и по-малки, устойчиви на концентрирана солна киселина и проектирани да имат период на полуизвеждане при обмяната, по-малък от 10 секунди, и способни да функционират при температури в диапазона от 373 K (100 °C) до 473 K (200 °С);

2. Йонообменни колони (цилиндрични) с диаметър по-голям от 1 000 mm, изработени от или защитени с материали, устойчиви на концентрирана солна киселина (напр. титанови или флуоровъглеродни пластини и способни да функционират при температури в диапазона от 373 К (100 °С) до 473 К (200 °С) и налягания над 0,7 MPa;

3. Йонообменни оросителни системи (системи за химично или електрохимично окисляване или редукция) за възстановяване на веществата за химична редукция или окисляване, използвани в каскадното разположение при йонообменното обогатяване;

g. Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на „лазерно“ изотопно отделяне с атомни пари (AVLIS), както следва:

1. Високомощни снопови или сканиращи електроннолъчеви пушки с подавана мощност над 2,5 kW/cm за използване в системи за изпаряване на уран;

2. Метални системи за съхранение на течен уран — разтопен уран или уранови сплави, състоящи се от тигли, изработени от или защитени с подходящи материали, устойчиви на топлина и ръжда (напр. тантал, графит с итриево покритие, графит, покрит с други редки земни оксиди или техни смеси), и охлаждащо оборудване за тиглите;

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 2A225.

3. Колекторни системи за продукти и шлака, изработени от или облицовани с материали, устойчиви на топлина и корозия от пари от метален или течен уран, като графит с итриево покритие или тантал;

4. Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични или правоъгълни съдове) за поместване на източника на парите на металния уран, електроннолъчевата пушка и колекторите за продукти и шлака;

5. „Лазери“ или „лазерни“ системи за отделяне на уранови изотопи със стабилизатор на честотния спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 6A005 И 6A205.

h. Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на „лазерно“ молекулярно изотопно отделяне (MLIS) или химична реакция чрез селективно лазерно изотопно активиране (CRISLA), както следва:

1. Дюзи със свръхзвуково разширение за охлаждане на смеси на UF6 и газ носител до 150 К (– 123 °С) или по-ниски и изработени от „материали устойчиви на корозия от UF6“;

2. Колектори за продуктите на урановия пентафлуорид (UF5), състоящи се от филтър, колектори от ударен или циклонен тип или съчетания от тях и изработени от „материали, устойчиви на корозия с UF5/UF6“.

3. Компресори, изработени от или защитени с „материали устойчиви на корозия от UF6“ и въртящи уплътнения на валове за тях;

4. Оборудване за флуориране на UF5 (в твърдо състояние) до UF6 (в газообразно състояние);

5. Преработващи системи за отделяне на UF6 от газа носител (напр. азот или аргон), включително:

a. нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, способни да достигнат температури от 153 К (– 120 °С) или по-ниски;

b. нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да достигнат температури от 153 К (– 120 °С) или по-ниски;

c. охлаждащи уловители за UF6, способни да достигнат температури от 253 К (– 20 °C) или по-ниски.

6. „Лазери“ или „лазерни“ системи за отделяне на уранови изотопи със стабилизатор на честотния спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 6A005 И 6A205.

i. Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на плазмено отделяне, както следва:

1. Микровълнови източници на енергия и антени за генериране или ускоряване на йони, с честота на изход, по-голяма от 30 GHz и средна изходна мощност, по-голяма от 50 kW;

2. Радиочестотни намотки за възбуждане на йони за честоти над 100 kHz и способни да преработват повече от 40 kW средна мощност;

3. Системи за генериране на уранова плазма;

4. Системи за обработка на течен метал за разтопен уран или уранови сплави, състоящи се от тигли, изработени от или защитени с подходящи материали, устойчиви на топлина и корозия (напр. тантал, графит с итриево покритие, графит, покрит с други редки земни оксиди или техни смеси) и охлаждащо оборудване за тиглите;

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 2A225.

5. Колектори за продукти и шлака, изработени от или защитени с материали, устойчиви на топлина и корозия от пари на уран, като графит с итриево покритие или тантал;

6. Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични) за поместване на източника на урановата плазма, задвижващата радиочестотна намотка и колекторите на продукти и шлака, изработени от подходящ немагнитен материал (напр. неръждаема стомана);

j. Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на електромагнитно отделяне, както следва:

1. Източници на йони, единични или множествени, състоящи се от източник на пара, йонизатор и лъчев ускорител, изработен от подходящи немагнитни материали (напр. графит, неръждаема стомана или мед) и способни да осигурят общ поток на йонното лъчение от 50 mA или по-голямо;

2. Йоноулавящи пластини за събиране на йонните потоци на обогатения или обеднения уран, състоящи се от два или повече прорези и джобове и изработени от подходящи немагнитни материали (напр. графит или неръждаема стомана);

3. Вакуумни кожуси за електромагнитни сепаратори на уран, изработени от подходящи немагнитни материали (напр. неръждаема стомана) и разчетени да работят при налягания от 0,1 Pa или по-ниски;

4. Елементи от магнитни полюси с диаметър, по-голям от 2 m;

5. Източници на захранване с високо напрежение за източници на йони, които имат всички изброени по-долу характеристики:

a. Могат да работят в непрекъснат режим;

b. Осигуряват изходно напрежение от 20 000 V или по-високо;

c. Осигуряват изходен ток от 1 A или повече; и

d. Регулиране на напрежението, по-добро от 0,01 % за период от 8 часа;

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 3A227.

6. Магнитни източници на захранване (с висока мощност, прав ток), които имат всички изброени по-долу характеристики:

a. Могат да работят в непрекъснат режим с изходен ток от 500 A или повече при напрежение от 100 V или повече; и

b. Стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,01 % за период от време 8 часа.

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 3A226.

0B002Специално проектирани или подготвени спомагателни системи, оборудване и компоненти, както следва, за инсталациите за отделяне на изотопи, описани в 0B001, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“:

a. Захранващи автоклави, пещи или системи, използвани за въвеждане на UF6 в процеса на обогатяване;

b. Десублиматори или студени уловители, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на обогатяване за по-нататъшно прехвърляне към нагряване;

c. Станции за продукти и шлака за прехвърляне на UF6 в контейнери;

d. Пунктове за втечняване или втвърдяване, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на обогатяване чрез компресиране, охлаждане и превръщане на UF6 в течна или твърда форма;

e. Тръбопроводи и колекторни системи, специално проектирани за подаване на UF6 в газодифузионни, центрофугиращи или аеродинамични каскади;

f. 

1. Вакуумни събиратели или колектори, имащи капацитет на засмукване от 5 m3/min или повече; или

2. Вакуумни помпи, специално конструирани за използване в атмосфера, съдържаща UF6;

g. Масспектрометри/източници на йони за UF6, специално проектирани или подготвени за вземане в реално време на проби от изходния материал, продуктите или шлаката от газовите потоци на UF6 и имащи всички изброени по-долу характеристики:

1. Разделителна способност на уреда за маса повече от 320 amu;

2. Източниците на йони са изработени от или са облицовани с нихром или монел или са покрити с никел;

3. Йонизиращи източници бомбардирани с електрони; и

4. Колекторна система, подходяща за изотопен анализ.

0B003Инсталации за превръщане на уран и оборудване, специално проектирано или подготвено за тях, както следва:

a. Системи за превръщане на концентрати на уранова руда в UO3;

b. Системи за превръщане на UO3 в UF6;

c. Системи за превръщане на UO3 в UO2;

d. Системи за превръщане на UO2 в UF4;

e. Системи за превръщане на UF4 в UF6;

f. Системи за превръщане на UF4 в метал уран;

g. Системи за превръщане на UF6 в UO2;

h. Системи за превръщане на UF6 в UF4;

i. Системи за превръщане на UO2 в UCl4.

0B004Инсталации за производство или концентрация на тежка вода, деутерий и деутериеви съединения и специално проектирано или подготвено за тази цел оборудване и компоненти за тях, както следва:

a. Инсталации за производство на тежка вода, деутерий или деутериеви съединения, както следва:

1. Инсталации за обмен вода—водороден сулфид;

2. Инсталации за обмен амоняк—водород;

b. Оборудване и компоненти, както следва:

1. Кули за обмен вода–водороден сулфид, произведени от висококачествена въглеродна стомана (напр. ASTM A516) с диаметри от 6 m до 9 m, способни да работят при налягания, по-големи или равни на 2 MPa и с корозионен толеранс от 6 mm или повече;

2. Едностъпални центрофужни вентилатори или компресори с нисък напор (напр. 0,2 MPa) за циркулация на сулфиден газ (т.е. газ, който съдържа повече от 70 % H2S) с пропускателен капацитет, по-голям или равен на 56 m3/s при работа при налягания, по-големи или равни на засмукване от 1,8 MPa, с уплътнения, разчетени за работа при мокър H2S;

3. Кули за обмен амоняк-водород с височина по-голяма или равна на 35 m, с диаметри от 1,5 m до 2,5 m, способни да работят при налягания по-големи от 15 MPa;

4. Вътрешни елементи на кули, включително едностепенни контактори и степенни помпи, включително тези, които могат да се потапят, за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк—водород;

5. Амонячни инсталации за крекинг с експлоатационни налягания, по-големи или равни на 3 MPa, за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк—водород;

6. Инфрачервени поглъщащи анализатори, способни на анализ в реално време на съотношението водород–деутерий, при което концентрациите на деутерий са равни или по-големи от 90 %;

7. Каталитични горелки за преобразуване на обогатен деутериев газ в тежка вода, използвайки процеса на обмен амоняк–водород;

8. Комплектни системи за обогатяване на тежка вода или колони за тази цел, за обогатяване на тежка вода до концентрация на деутерий, годна за реактор.

0B005Инсталации, специално проектирани за производството на горивни елементи за „ядрен реактор“ и специално проектирано или подготвено оборудване за тях.

Бележка:   Инсталацията за производството на горивни елементи за „ядрен реактор“ включва оборудване, което:

a.   Обикновено влиза в пряко съприкосновение с или пряко обработва или контролира производствения поток на ядрените материали;

b.   Запечатва ядрените материали в рамките на бронята;

c.   Проверява неприкосновеността на бронята или запечатването; или

d.   Проверява окончателното обогатяване на запечатаното гориво.

0B006Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за „ядрен реактор“ и специално проектирано или подготвено оборудване или компоненти за тях.

Бележка:   0B006 включва:

a.   Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за „ядрен реактор“, включително оборудване или компоненти, които обикновено влизат в пряко съприкосновение с или пряко контролират отработеното гориво и основните потоци на преработка на ядрените материали и продуктите на ядреното делене;

b.   Машини за трошене или раздробяване на горивни елементи, напр. оборудване с дистанционно управление за рязане, трошене, раздробяване или нацепване на отработени горивни елементи, възли или прътове на „ядрения реактор“;

c.   Разтворители, резервоари, недопускащи образуване на критична маса (напр. с малък диаметър, радиални или плочести резервоари), специално проектирани или подготвени за разтваряне на отработеното гориво за „ядрен реактор“, които са устойчиви на горещи, силно разяждащи течности и които могат да се зареждат и поддържат дистанционно;

d.   Екстрактори за разтворители с обратен ток и йонообменно преработващо оборудване, специално проектирано или подготвено за използване в инсталации за повторна преработка на отработен „природен уран“, „обеднен уран“ или „специални ядрени материали“;

e.   Съдове за съхранение или складиране, специално проектирани да не допускат образуване на критична маса и устойчиви на разяждащото въздействие на азотната киселина;

Бележка:   Съдовете за съхранение или складиране могат да имат изброените по-долу характеристики:

1.   Стени или вътрешни елементи с борен еквивалент (изчислено за всички съставни елементи, както са дефинирани в бележката към 0C004) поне два процента;

2.   Максимален диаметър от 175 mm за цилиндричните съдове; или

3.   Максимална ширина от 75 mm за панелни или радиални съдове.

f.   Контролно-измервателна апаратура за контрол на процеси, специално проектирана или подготвена за използване в инсталации за повторна преработка на отработен „природен уран“, „обеднен уран“ или „специални ядрени материали“.

0B007Инсталации за превръщане на плутоний и оборудване, специално проектирано или подготвено за тях, както следва:

a. Системи за превръщане на плутониев нитрат в оксид;

b. Системи за производство на метален плутоний.

0CМатериали

0C001„Природен уран“ или „обеднен уран“ или торий във форма на метал, сплав, химично съединение или концентрат и всеки друг материал, съдържащ един или повече от един от горните.

Бележка:   0С001 не контролира следните:

a.   Четири грама или по-малко „природен уран“ или „обеднен уран“, когато се съдържат в чувствителните елементи на апарати;

b.   „Обеднен уран“, специално произведен за следните граждански неядрени приложения:

1.   Екраниране;

2.   Опаковка;

3.   Баласт с маса не повече от 100 kg;

4.   Противотежести с маса не повече от 100 kg;

c.   Сплави, съдържащи по-малко от 5 % торий;

d.   Керамични изделия, съдържащи торий, които са произведени за неядрена употреба.

0C002„Специални ядрени материали“

Бележка:   0C002 не контролира четири „ефективни грама“ или по-малко, когато се съдържат в чувствителните елементи на апарати;

0C003Деутерий, тежка вода (деутериев оксид) и други съединения на деутерий и смеси и разтвори, съдържащи деутерий, в които изотопното съотношение на деутерий към водород надминава 1:5 000.

0C004Графит с качество за ядрен реактор, със степен на чистота по-малко от 5 милионни частици „борен еквивалент“ и с плътност по-голяма от 1,5 g/cm3.

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 1C107.

Бележка 1:   0C004 не контролира следните:

a.   Изделия от графит с маса по-малка от 1 kg, различни от тези, които са специално проектирани или подготвени за използване в ядрен реактор;

b.   Графит на прах.

Бележка 2:   В 0C004 „борен еквивалент“ (BE) се дефинира като сумата на BEz на примесите (с изключение на BEвъглерод, тъй като въглеродът не се смята за примес) включително бор, където:

BEz (ppm) = CF × концентрацията на елемента Z в ppm;

image

σΒ и σΖ са напречните сечения за захващането на топлинни неутрони (в barns) при срещаните в естествени условия съответно бор и елемента Z; а AB и AZ са атомните маси на срещаните в естествени условия съответно бор и елемента Z.

0C005Специално приготвени съединения или прахове за производство на газови дифузионни прегради, устойчиви на корозия от UF6 (напр. никел или сплав, съдържаща 60 тегловни процента или повече никел, алуминиев оксид и напълно флуорирани въглеводородни полимери) с висока степен на еднообразност на размера на частиците и с чистота от 99,9 тегловни процента или повече и среден размер на частицата от по-малко от 10 микрона, измерено по стандарт В330 на Американското дружество по изпитване и материали (ASTM).

0DСофтуер

0D001„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоки, описани в настоящата категория.

0EТехнологии

0E001„Технологии“ в съответствие с бележката за ядрените технологии за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоките, описани в настоящта категория.

КАТЕГОРИЯ 1

СПЕЦИАЛНИ МАТЕРИАЛИ И СВЪРЗАНО С ТЯХ ОБОРУДВАНЕ

1AСистеми, оборудване и компоненти

1A001Компоненти, изработени от флуорирани съединения, както следва:

a. Салници, уплътнения, материали за уплътнения или гъвкави горивни камери (резервоари), специално проектирани за употреба при „летателни апарати“ или за космически апарати, изработени от повече 50 % в тегловно отношение от който и да е от материалите, описани в 1C009.b или 1C009.c.;

b. Пиезоелектрични полимери и кополимери, изработени от винилиденов флуорид (CAS 75387), описан в 1C009.a, притежаващи всички от следните характеристики:

1. Във формата на лист или фолио; и

2. С дебелина над 200 μm;

c. Салници, уплътнения, легла на клапани, камери или диафрагми, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1. Изработени от флуороеластомери, съдържащи поне една винилетерна група като съставна единица; и

2. Специално проектирани за употреба при „летателни апарати“, космически апарати или „ракета“.

Бележка:   В 1A001.c. „ракета“ означава комплект ракетни системи и системи безпилотни летателни апарати.

1A002„Композитни“ структури или ламинати, които включват някои от следните:

N.B:   ВЖ. СЪЩО 1A202, 9A010 и 9A110

a. състоящи се от органична „матрица“ и изработени от материалите, описани в 1C010.c, 1C010.d или 1C010.e; или

b. състоящи се от метална или въглеродна „матрица“ и някои от следните материали:

1. Въглеродни „влакнести или нишковидни материали“, имащи всички изброени характеристики:

a. „Специфичен модул“ над 10,15 × 106 m; и

b. „Специфична якост на опън“, надвишаваща 17,7 × 104 m; или

2. Материалите, описани в 1C010.c.

Бележка 1:   1A002 не контролира композитните структури или ламинати, изработени от импрегнирани с епоксидна смола въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ за ремонт на конструкции или ламинати за граждански летателни апарати, притежаващи всички от следните характеристики:

a.   Площ непревищаваща 1 m2;

b.   Дължина непревищаваща 2,5 m; и

c.   Ширина непревишаваща 15 mm.

Бележка 2:   1A002 не контролира полугтовите изделия, специално проектирани за чисто граждански приложения, както следва:

a.   Спортни стоки;

b.   Автомобилна промишленост;

c.   Машиностроене;

d.   Медицински приложения.

Бележка 3:   1A002.b.1. не контролира полуготовите изделия, съдържащи най-много два размера преплетени влакна и специално проектирани за приложения, както следва:

a.   Пещи за топлинна обработка на метали за закаляване на метали;

b.   Производствено оборудване за силициеви блокове.

Бележка 4:   1A002 не контролира готовите изделия, специално проектирани за конкретно приложение.

1A003Изделия от „нетопими“ ароматни полиимиди във формата на фолио, листове, ленти или ивици, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

a. Дебелина, надхвърляща 0,254 mm; или

b. Покрити или ламинирани с въглерод, графит, метали или магнитни вещества.

Бележка:   1A003 не контролира изделия, които са покрити или ламинирани с мед и проектирани за производство на електронни печатни платки.

N.B.:   За „топими“ ароматни полиимиди във всякаква форма вж. 1C008.a.3.

1A004Защитно и детекторно оборудване и компоненти, различни от описаните в мерките за контрол на военните стоки, както следва:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 2B351 и 2B352.

a. Противогази, филтърни кутии и оборудване за обеззаразяване към тях, проектирани или модифицирани за защита срещу някое от следните, и специално проектирани компоненти за тях:

1. биологични агенти „пригодени за използване във война“;

2. радиоактивни материали „пригодени за използване във война“;

3. бойни отровни вещества (CW/БОВ); или

4. „вещества за борба с масови безредици“, в т.ч.:

а. α-бромбензенацетонитрил, (бромбензил цианид) (CA)(CAS 5798-79-8);

b. [(2-хлорофенил) метилен] пропандинитрил, (o-хлорбензилиденмалононитрил) (CS) (CAS 2698-41-1);

c. 2-хлоро-1-фенилетанон, фенилалкил хлорид (ω-хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4);

d. Дибенз-(b, f)-1,4-оксазепин (CR) (CAS 257-07-8);

е. 10-хлоро-5,10-дихидрофенарсазин, (фенарсазинхлорид), (адамсит) (DM), (CAS № 578-94-9);

f. N-нонаноилморфолин, (MPA), (CAS № 5299-64-9);

b. Защитни костюми, ръкавици и обувки, проектирани или модифицирани за защита срещу някое от следните:

1. биологични агенти „пригодени за използване във война“;

2. радиоактивни материали „пригодени за използване във война“; или

3. бойни отровни вещества (CW/БОВ);

c. Системи за откриване, специално проектирани или модифицирани за откриване или идентифициране на някое от следните, и специално проектирани компоненти за тях.

1. биологични агенти, „пригодени за използване във война“;

2. радиоактивни материали, „пригодени за използване във война“; или

3. бойни отровни вещества (CW/БОВ).

d. Електронно оборудване, проектирано за автоматично откриване или установяване на наличие на остатъци от „взривни“ вещества и използващо техники за „откриване на следи“ (напр. повърхностни акустични вълни, спектрометрия на движението на йоните, спектрометрия на диференциалното движение, спектрометрия на масата).

Техническа бележка:

„Откриване на следи“ се дефинира като способността за откриване на по-малко от 1 ppm пара или 1 mg твърдо или течно вещество.

Бележка 1:   1A004.d. не контролира оборудване, специално проектирано за лабораторно използване.

Бележка 2:   1A004.d. не контролира контролни пунктове за проверка на сигурността с преминаване без контакт.

Бележка:   1A004 не контролира:

a.   Личните радиодозиметри;

b.   Оборудване, тясно специализирано по проектиране и функции за защита срещу опасности, характерни за безопасността на жилищата или гражданската промишленост, включително:

1.   минно дело;

2.   кариери;

3.   селско стопанство;

4.   фармация;

5.   хуманна медицина;

6.   ветеринарна медицина;

7.   защита на околната среда;

8.   третиране на отпадъците;

9.   хранително-вкусова промишленост.

Технически бележки:

1.   1А004 включва оборудване и компоненти, които са били определени като ефикасни, били са изпитани съгласно националните стандарти или за които по друг начин е било доказано, че са ефикасни, при идентифицирането или защитата срещу радиоактивни материали, „пригодени за използване във война“, биологични агенти, „пригодени за използване във война“, бойни отровни вещества, „симуланти“ или „вещества за борба с масови безредици“, дори когато това оборудване или компоненти се използват за гражданската промишленост, напр. минно дело, кариери, селско стопанство, фармация, хуманна и ветеринарна медицина, защита на околната среда, третиране на отпадъците или хранително-вкусова промишленост.

2.   „Симулант“ е вещество или материал, който се използва вместо токсичен агент (химически или биологичен) за обучение, изследвания, тестове или оценка.

1A005Бронежилетки и специално проектирани компоненти за тях, различни от изработените по военни стандарти или спецификации или такива с еквивалентни качества.

N.B.:   ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ

N.B.:   За „нишки или нишковидни материали“, използвани в производството на бронежилетки, вж. 1C010.

Бележка 1:   1A005 не контролира защитни облекла или бронежилетки, когато са носени от притежателите им за тяхна лична защита.

Бележка 2:   1A005 не контролира бронежилетки, предназначени да осигуряват само фронтална защита от осколъчни попадения и взрив на невоенни взривни устройства.

1A006Оборудване за изпитване, специално проектирано за тестване на готови или незавършени полупроводникови устройства, както следва, и специално проектирани компоненти и принадлежности за него:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ

a. Превозни средства с дистанционно управление;

b. „Дисруптори“

Техническа бележка:

„Дисруптори“ са устройства, специално проектирани за предотвратяване на функционирането на взривни устройства посредством изстрелване на течност, твърдо или чупливо тяло.

Бележка:   1A006 не контролира оборудване, придружавано от оператор.

1A007Оборудване и устройства, специално проектирани за иницииране по електрически път на заряди и устройства, съдържащи „енергетични материали“, както следва:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ, 3A229 И 3A232.

a. Комплекти за възпламеняване с електродетонатори, проектирани да задействат електродетонаторите, посочени в 1A007.b.;

b. Електродетонатори, както следва:

1. Иницииращ (експлодиращ) мост (ЕС/EB);

2. Иницииращ (експлодиращ) мостов проводник (TEC/EBW);

3. Ударник;

4. Инициатори с експлозивно фолио (ЕИФ/EFI);

Технически бележки:

1.   Вместо детонатор понякога се използва думата инициатор (иницииращо устройство) или възпламенител.

2.   За целта на 1A007.b всички детонатори, които представляват интерес, използват малък електрически проводник (свръзка, мостов реотан или фолио), който се изпарява взривно, когато през него преминава бърз силнотоков електрически импулс. При неударните видове, взривният проводник започва химическа детонация в допиращо се до него бризантно (силноексплозивно) вещество, като PETN(ПЕТН) (пентаеритритолтетранитрат). При ударните детонатори взривното изпаряване на електрическия проводник задейства махало или ударник през празно пространство и попадането на ударника върху взривното вещество инициира химическата детонация. В някои конструкции ударникът се задвижва от магнитна сила. Терминът детонатор с експлозивно фолио може да се отнася както към иницииращ (експлодиращ) мост (ЕС/EB), така и към детонатор с ударник.

1A008Заряди, устройства и компоненти, както следва:

a. „Насочени заряди“, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1. Нетно количество взривно вещество по-голямо от 90 g; и

2. Външен диаметър на опаковката равен на или по-голям от 75 mm;

b. Насочени заряди за линейно рязане, имащи всички изброени по-долу характеристики и специално проектирани с тази цел:

1. Взривна мощност по-голяма от 40 g/m; и

2. Ширина от 10 mm или повече;

c. Детонаторен шнур с взривна мощност по-голяма от 64 g/m;

d. Резци, различни от описаните в 1A008.b., и инструменти за рязане с нетно количество взривно вещество по-голямо от 3,5 kg.

Техническа бележка:

„Насочени заряди“ са заряди взривно вещество, насочени да съсредоточават въздействието на взрива.

1A102Повторно наситени разложени при висока температура компоненти въглерод—въглерод, предвидени за космически ракети носители, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104.

1A202Композитни структури, различни от описаните в 1A002, с тръбна форма и имащи и двете изброени по-долу характеристики:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 9A010 И 9A110.

a. Вътрешен диаметър между 75 mm и 400 mm; и

b. Изработени от някой от „влакнестите или нишковидните материали“, описани в 1C010.a. или b. или 1C210.a., или от „предварително импрегнираните въглеродни материали“, описани в 1C210.c.

1A225Платинирани катализатори, специално проектирани или подготвени за стимулиране на реакция на водороден изотопен обмен между водород и вода за получаване на тритий от тежка вода или за производство на тежка вода.

1A226Специализирани пакети, които могат да се използват за отделяне на тежка вода от обикновена вода, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

a. Изработени от мрежи от фосфорен бронз, химически третирани за подобряване на мокрещата способност; и

b. Предназначени за използване във вакуумни дестилационни кули.

1A227Екраниращи радиацията прозорци с висока плътност (от оловно стъкло и др.), имащи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани рамки за тях:

a. „Нерадиоактивна област“, по-голяма от 0,09 m2;

b. Плътност над 3 g/cm3; и

c. Дебелина от 100 mm или по-голяма.

Техническа бележка:

Терминът „нерадиоактивна област“ в 1A227 означава наблюдателната част на стъклото, изложена на най-ниското равнище на радиация в проектното приложение.

1BОборудване за изпитване, контрол и производство

1B001Оборудване за производство или контрол на „композитни“ структури или ламинати, описани в 1A002, или „влакнести или нишковидни материали“, описани в 1С010, както следва, и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 1B101 И 1B201.

a. Машини за намотаване на нишки, при които движенията по разполагане, опаковане и намотаване на влакната са координирани и програмирани по три или повече оси на „първично серво позициониране“, специално проектирани за производството на „композитни“ структури или ламинати от „влакнести и нишковидни материали“.

b. Лентополагащи машини, при които движенията по разполагане и полагане на лента или листове са координирани и програмирани по пет или повече оси на „първично серво позициониране“, специално проектирани за производство на „композитни“ корпуси или конструкции на „ракети“;

Бележка:   В 1B001.b. „ракета“ означава комплект ракетни системи и системи безпилотни летателни апарати.

c. Многопосочни, многоизмерни тъкачни или сплитащи машини, включително адаптери и модифициращи комплекти, специално проектирани или модифицирани за тъкане, сплитане или преплитане на влакна за „композитни“ структури.

Техническа бележка:

За целите на 1B001.c. техниката за сплитането включва плетене.

d. Оборудване, специално проектирано или приспособено за производство на укрепващи влакна, както следва:

1. Оборудване за преработка на полимерни влакна (като полиакрилонитрил, изкуствена коприна, смола или поликарбосилан) във въглеродни влакна или влакна от силициев карбид, включително специално оборудване за опъване на влакната по време на нагряването;

2. Оборудване за отлагане на химични пари на елементи или съединения върху нагрети нишковидни основи за производство на влакна от силициев карбид.

3. Оборудване за мокро изтегляне на огнеупорна керамика (като алуминиев оксид);

4. Оборудване за преработка на съдържащи алуминий прекурсорни влакна във влакна от алуминий посредством топлинна обработка;

е. Оборудване за производство на предварително импрегнираните материали, описани в 1C010.e.;

f. Оборудване за безразрушително изпитване, специално проектирано за „композитни“ материали, както следва:

1. Системи за рентгенова томография за триизмерно контролиране на дефекти;

2. Цифрово управляеми ултразвукови машини за изпитване, при които движенията по разполагане на предавателите или приемниците са едновременно координирани и програмирани по четири или повече оси, така че да следват триизмерните контури на проверяваната част;

g. Въжеполагащи машини, при които движенията по разполагане и полагане на въжета или листове са координирани и програмирани по две или повече оси на „първично серво позициониране“, специално проектирани за производство на „композитни“ авиационни корпуси или конструкции на „ракети“.

Техническа бележка:

За целите на 1В001 осите на „първично серво позициониране“ контролират под управлението на компютърна програма разположението на крайното изпълнително устройство (т.е. главата) в пространството по отношение на обработвания детайл при правилната ориентация и посока за постигане на желания процес.

1B002Оборудване за производство на метални сплави, прах на метални сплави или сплавени материали, специално проектирано за недопускане на замърсяване и специално проектирано за използване в един от процесите, описани в 1C002.c.2.

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 1B102.

1B003Инструменти, матрици, форми или фиксиращи устройства за „свръхпластично формоване“ или „дифузионно свързване“ на титан или алуминий или техни сплави, специално предназначени за производството на:

a. Корпуси или конструкции на летателни или космически апарати;

b. Двигатели за летателни или космически апарати; или

c. Специално проектирани компоненти за конструкции, описани в 1B003.a. или за двигатели, описани в 1B003.b.

1B101Оборудване, различно от описаното в 1B001, за „производство“ на конструктивни композитни материали, както следва; и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 1B201.

Бележка:   Компонентите и принадлежностите, описани в 1B101 включват форми, дорници, матрици, закрепващи устройства и инструментална екипировка за извършване на пресоване, вулканизиране, леене, изпичане или свързване на комопзитните конструкции, ламинати и изделията от тях.

a. Машини за намотаване на нишки или машини за полагане на нишки, при които движенията по разполагане, опаковане и намотаване на влакната могат да бъдат координирани и програмирани по три или повече оси, проектирани за производство на композитни конструкции или ламинати от влакнести и нишковидни материали, и координиращите и програмиращите елементи за контрол (прибори);

b. Лентополагащи машини, при които движенията по разполагане и полагане на лента или листове могат да бъдат координирани и програмирани по две или повече оси, проектирани за производство на композитни корпуси или конструкции на летателни апарати и „ракети“;

c. Оборудване, проектирано или модифицирано за „производство“ на „влакнести и нишковидни материали“, както следва:

1. Оборудване за преработка на полимерни влакна (като полиакрилонитрил, изкуствена коприна или поликарбосилан), включително специални възможности за опъване на влакната по време на нагряването;

2. Оборудване за отлагане на пари на химични елементи или съединения върху нагрети нишковидни основи;

3. Оборудване за мокро изтегляне на огнеупорна керамика (като алуминиев оксид);

d. Оборудване, проектирано или модифицирано за специална повърхностна обработка на влакна или за производство на предварително импрегнираните и предварително формовани материали, описани в точка 9C110.

Бележка:   1B101.d. включва оборудване за валцоване, изтегляне, нанасяне на покрития, машини за рязане и профилни щанци.

1B102„Производствено оборудване“ за метал на прах, различно от описаното в 1B002, и компоненти, както следва:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 1B115.b.

a. „Производствено оборудване“ за метал на прах, което може да се използва за „производство“ в контролирана среда на сферичните или атомизирани материали, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. или в Мерките за контрол на военните стоки.

b. Специално проектирани компоненти за „производство на оборудване“, описани в 1B002 или 1B102.a.

Бележка:   1B102 включва:

a.   Плазмени генератори (с високочестотни дъгови ежектори), които могат да се използват за получаване на разпръснати или сферични метални прахове, като процесът се осъществява в среда от аргон—вода;

b.   Електрическо шоково оборудване, което може да се използва за получаване на разпръснати или сферични метални прахове, като процесът се осъществява в среда от аргон—вода;

c.   Оборудване, което може да се използва за „производство“ на сферичен алуминиев прах чрез разпрашаване на стопилка в инертна среда (напр. азот).

1B115Оборудване, различно от описаното в 1B002 или 1B102, за производство на гориво или горивни съставки, както следва, и специално проектирани компоненти за него:

a. „Производствено оборудване“ за „производство“, обработка или проверка при приемане на течни горива или горивни съставки, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111 или в Мерките за контрол на военните стоки;

b. „Производствено оборудване“ за „производство“, обработка, смесване, вулканизиране, леене, пресоване, машинна обработка, екструдиране или проверка при приемане на твърдите горива или горивни съставки, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111 или в Мерките за контрол на военните стоки.

Бележка:   1B115.b. не контролира смесителите на партиди, смесителите с постоянно действие или мелниците с течно гориво. За контрола върху смесителите на партиди, смесителите с постоянно действие или мелниците с течно гориво вж. 1B117, 1B118 и 1B119.

Бележка 1:   За оборудването, специално проектирано за производство на военни стоки, вж. Мерките за контрол на военните стоки.

Бележка 2:   1B115 не контролира оборудване за „производство“, обработка и проверка при приемане на борен карбид.

1B116Специално проектирани дюзи за производство на пиролизни деривати, оформяни в шприцформа, щанци или друга подоложка от прекурсорни газове, които се разлагат в температурния диапазон от 1 573 °К (1 300 °С) до 3 173 °К (2 900 °С) при налягания от 130 Pa до 20 kРа.

1B117Смесители на партиди с възможност за смесване във вакуум в обхвата от 0 до 13,326 kPa и с възможност за контрол на температурата в смесителната камера, имащи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

a. Общ пространствен капацитет от 110 литра или повече; и

b. Поне един смесващ/месещ вал, монтиран встрани от центъра.

1B118Смесители на партиди с възможност за смесване във вакуум в обхвата от 0 до 13,326 kPa и с възможност за контрол на температурата в смесителната камера, имащи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

a. Два или повече смесващи/месещи вала; или

b. Единствен въртящ се вал, който осцилира и има зъби/щифтове за размесване, такива, каквито са на вътрешната повърхност на смесителната камера.

1B119Мелници с течно гориво, които могат да се използват за раздробяване или смилане на веществата, описани в 1C011.a, 1C011.b, 1C111 или в Мерките за контрол на военните стоки, и специално проектирани компоненти за тях.

1B201Машини за намотаване на нишки, различни от описаните в 1B001 или 1B101, и свързаното с тях оборудване, както следва:

a. Машини за намотаване на нишки, които имат всички изброени по-долу характеристики:

1. Движенията им по разполагане, опаковане и намотаване на влакната са координирани и програмирани по две или повече оси;

2. Специално са проектирани за производство на композитни конструкции или ламинати от „влакнести и нишковидни материали“; и

3. Способни са да въртят цилиндрични ротори с диаметър между 75 mm и 400 mm и с дължини от 600 mm или повече;

b. Координиращи и програмиращи елементи (контролери) за машините за намотаване на нишки, описани в 1B201.a.;

c. Високоточни дорници за машините за намотаване на нишки, описани в 1B201.a.

1B225Електролитни елементи за производство на флуор с производствен капацитет над 250 g флуор на час.

1B226Електромагнитни изотопни сепаратори, проектирани за или снабдени с единични или множествени източници на йони, способни да осигурят общ ток в йонен сноп от 50 mA или по-голям.

Бележка:   1В226 включва сепаратори:

a.   Способни да обогатяват устойчиви изотопи;

b.   При които и йонните източници, и колекторите са в магнитното поле и тези конфигурации, при които те са външни за полето.

1B227Конвертори или агрегати за синтез на амоняк, при които синтезираният газ (азот или водород) се изтегля от обменна колона с високо налягане за амоняк/водород и синтезираният амоняк се връща в посочената колона.

1B228Колони за нискотемпературна дестилация на водород, имащи всички изброени по-долу характеристики:

a. Проектирани за експлоатация при вътрешни температури от 35К (– 238 °С) или по-ниски;

b. Проектирани за експлоатация при вътрешни налягания от 0,5 до 5 MPa;

c. Изградени от:

1. Неръждаема стомана от серия 300 с ниско съдържание на сяра и с аустенит с размер на строежа номер 5 или по-голям по стандарт АДИМ/ASTM (или еквивалентен стандарт); или

2. Равностойни материали, които са устойчиви както на ниски температури, така и на H2; и

d. С вътрешни диаметри от 1 m или повече и полезни дължини от 5 m или повече.

1B229Тарелкови колони за обмен на вода—серовъглерод и „вътрешни контактори“, както следва:

N.B.:   За колони, които са специално проектирани или пригодени за производство на тежка вода, вж. 0B004.

a. Колони с вани за обмен вода—сероводород, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1. Могат да работят при налягания от 2 MPa или повече;

2. Изградени са от въглеродна стомана с аустенит с размер на строежа номер 5 или по-голям по стандарт АДИМ/ASTM (или еквивалентен стандарт); и

3. Имат диаметър от 1,8 m или по-голям;

b. „Вътрешни контактори“ за колоните с вани за обмен вода—сероводород, описани в 1B229.a.

Техническа бележка:

„Вътрешни контактори“ на колоните са сегментирани тарелки, които имат полезен сумиран диаметър до 1,8 m или по-голям, проектирани са да улесняват противотоковия контакт и са изградени от неръждаема стомана с въглеродно съдържание от 0,03 % или по-ниско. Те могат да бъдат мрежести, клапанни, звънчеви и турборешетъчни.

1B230Помпи с циркулиращи разтвори от концентриран или разреден катализатор калиев амид в течен амоняк (KNH2/NH3), имащи всички изброени по-долу характеристики:

a. Запечатани са без достъп на въздух (т.е. херметично);

b. Капацитет, по-голям от 8,5 m3/h; и

c. Която и да е от следните две характеристики:

1. За концентрирани разтвори на калиев амид (1 % или повече) — експлоатационно (работно) налягане от 1,5 до 60 MPa; или

2. За разредени разтвори на калиев амид (под 1 %) — експлоатационно (работно) налягане от 20 до 60 MPa.

1B231Устройства и инсталации за тритий и оборудване за тях, както следва:

a. Устройства и инсталации за производство, регенериране, извличане, концентрация или обработка на тритий;

b. Оборудване за устройства и инсталации за тритий, както следва:

1. Водородни или хелиеви охлаждащи агрегати, способни да охлаждат до температура 23 К (– 250 °С) или по-ниска, с мощност на топлообмена над 150 W;

2. Системи за съхранение или пречистване на водородни изотопи, използващи метални хидриди за съхранението или като среда за пречистването.

1B232Комплекти турборазширители или турборазширител-компресор, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

a. Проектирани са за експлоатация с температура на изпускане от 35 К (– 238 °C) или по-ниска; и

b. Проектирани са за пропускателна способност на газ водород от 1 000 kg/h или повече.

1B233Устройства и инсталации за разделяне на литиеви изотопи и оборудване за тях, както следва:

a. Устройства и инсталации за отделяне на литиеви изотопи;

b. Оборудване за отделяне на литиеви изотопи, както следва:

1. Уплътнени колони за обмен течност—течност, специално проектирани за литиеви амалгами;

2. Помпи за живачни или литиеви амалгами;

3. Елементи за електролиза на литиеви амалгами;

4. Изпарители за концентрирани разтвори за литиев хидроксид.

1CМатериали

Техническа бележка:

Метали и сплави:

Освен ако изрично не е използвано друго, думите „метали“ и „сплави“ в 1C001 до 1C012 обхващат суровите и полуобработените форми, както следва:

Груби форми:

Аноди, топки, слитъци (включително с нарези и заготовки за тел), блокови заготовки, блокове, блуми, брикети, плочки, катоди, кристали, кубове, шисти, зърна, гранули, кокили, балванки, сачми, сплави на блокове, прахове, дробинки, плочи, ковашки заготовки, шуплести материали, пръти;

Полуобработени форми (независимо дали са с покритие, метализирани, пробити със свредел или щамповани):

a.   Ковани или обработени материали, произведени чрез: валцоване, изтегляне, екструдиране, коване, ударно пресоване през дюза, пресоване, раздробяване, разпрашаване и смилане, т.е. винкели, П-образни профили, пръстени, дискове, прахове, ламели, фолиа и листове, изковки, плочи, прахове, пресовани и щамповани изделия, ленти, халки, пръти (включително непокрити пръти за заваряване, пръти за тел и валцдрат), секции, форми, листове, ивици, тръбопроводи, тръби (включително кръгли, четириъгълни и издълбани), изтеглена или екструдирана тел;

b.   Лети материали, произведени чрез отливане в пясъчни, щанцови, метални, гипсови или други видове калъпи, включително леене под високо налягане, в метални калъпи и калъпи изработени чрез прахова металургия.

Обект на контрола са и неописани форми, за които се твърди, че са завършени продукти, но всъщност представляват сурови или полуобработени форми.

1C001Материали, специално проектирани за използване като поглъщащи вещества за електромагнитни вълни или полимери, имащи вътрешна проводимост:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 1С101.

a. Материали за поглъщане на честоти, по-високи от 2 × 108 Hz, но по-ниски от 3 × 1012 Hz;

Бележка 1:   1C001.a. не контролира:

a.   Поглъщащи вещества тип нишки, изработени от естествени или изкуствени влакна с немагнитно покритие, осигуряващо поглъщане;

b.   Поглъщащи вещества без магнитно разсейване и чиято повърхност на падане не е с равнинна форма, включително пирамиди, конуси, клинове и навити (спираловидни) повърхности;

c.   Равнинни поглъщащи вещества, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.   Изработени от които и да са от следните:

a.   Материали от пенопласт (гъвкави или негъвкави) с въглероден пълнеж или органични материали, включително свързващи, осигуряващи повече от 5 % ехо в сравнение с метал при широчина на честотната лента, надхвърляща ± 15 % от централната честота на падащата енергия, неустойчиви на температури над 450 К (177 °С); или

b.   Керамични материали, осигуряващи повече от 20 % ехо в сравнение с метал при ширина на честотния обхват, надхвърляща ± 15 % от централната честота на падащата енергия, неустойчиви на температури над 800 К (527 °С);

Техническа бележка:

Образци за проверка на поглъщането при 1C001.а. Бележка: 1.c.1 трябва да бъде квадрат със страна най-малко 5 дължини на вълната на централната честота, разположени в края на полето на излъчващия елемент;

2.   Якост на опън, по-малка от 7 × 106 N/m2; и

3.   Съпротивление на натиск, по-малко от 14 × 106 N/m2;

d.   Равнинни поглъщащи вещества,изработени от агломерирани ферити, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.   Специфична относителна гравитационност над 4,4; и

2.   Максимална експлоатационна температура от 548 К (275 °С).

Бележка 2:   Нищо в бележка 1 към 1C001.а. не освобождава магнитните материали, осигуряващи поглъщане, когато се съдържат в боя.

b. Материали за поглъщане на честоти над 1,5 × 1014 Hz, но по-ниски от 3,7 × 1014 Hz и непрозрачни за видимата светлина;

c. Вътрешно проводими полимерни материали с „вътрешна електропроводимост“ над 10 000 S/m (Siemens per metre/сименса на метър) или „листово (повърхностно) съпротивление“ по-малко от 100 ohms/square (ома/квадрат), основани на някои от следните полимери:

1. Полианилин;

2. Полипирол;

3. Политиофен;

4. Полифенилен-винилен; или

5. Политиенилен-винилен.

Техническа бележка:

„Вътрешната електропроводимост“ и „листовото (повърхностно) съпротивление“ трябва да бъдат определени използвайки стандарт D-257 на АДИМ/ASTM или еквивалентни национални стандарти.

1C002Метални сплави, прах от метални сплави и сплавни материали, както следва:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 1C202.

Бележка:   1C002 не контролира метални сплави, прахове от метални сплави и сплавени материали за покрития върху основи.

Технически бележки:

1.   Металните сплави от 1C002 са тези, съдържащи по-висок тегловен процент на обявения метал, отколкото на който и да е от другите елементи.

2.   „Издръжливостта на разрушаващо напрежение“ трябва да се измерва в съответствие със стандарт Е-139 на ASTM(АДИМ) или еквивалентни национални стандарти.

3.   „Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване“ трябва да се измерва в съответствие със стандарт Е-606 на ASTM(АДИМ) „Препоръчителна практика при тестването на умора на материала при циклично натоварване и постоянна амплитуда“ или еквивалентни национални стандарти. Изпитването трябва да бъде осово със средно съотношение на напрежението, равно на 1, и фактор на концентрацията на напрежението (Kt), равен на 1. Средното напрежение се дефинира като разликата между максималното напрежение минус минималното напрежение, разделено на максималното напрежение.

a. Алуминиди, както следва:

1. Никелови алуминиди, съдържащи най-малко 15 тегловни процента алуминий, най-много 38 тегловни процента алуминий и поне още един допълнителен сплавяващ елемент.

2. Титанови алуминиди, съдържащи 10 тегловни процента или повече алуминий и поне още един допълнителен сплавяващ елемент.

b. Метални сплави, получени от прах от метални сплави или частици от материал, описани в 1C002.c.:

1. Никелови сплави, имащи някоя от следните характеристики:

a. „Издръжливост на разрушаващо напрежение“ от 10 000 часа или по-дълго при 923К (650 °С) при напрежение 676 MPa; или

b. „Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване“ от 10 000 цикъла или повече при 823 К (550 °С) при максимално напрежение от 1 095 MPa;

2. Ниобиови сплави, имащи някоя от следните характеристики:

a. „Издръжливост на разрушаващо напрежение“ от 10 000 часа или по-дълго при 1 073 К (800 °С) при напрежение 400 MPa; или

b. „Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване“ от 10 000 цикъла или повече при 973 °К (700 °С) при максимално напрежение от 700 Mpa;

3. Титанови сплави, притежаващи която и да е от следните характеристики:

a. „Издръжливост на разрушаващо напрежение“ от 10 000 часа или по-дълго при 723 К (450 °С) при максимално напрежение от 200 MPa; или

b. „Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване“ от 10 000 цикъла или повече при 723 К (450 °С) при максимално напрежение от 400 MPa;

4. Алуминиеви сплави, притежаващи която и да е от следните характеристики:

a. Якост на опън от 240 МРa или повече при 473 К (200 °C) или

b. Якост на опън от 415 МРa или повече при 298 К (25 °C)

5. Магнезиеви сплави, отговарящи на всичко от изброеното по-долу:

a. Якост на опън от 345 MPa или повече; и

b. Темп на корозия, по-малък от 1 mm годишно в 3 % воден разтвор на натриев хлорид, измерено в съответствие със стандарт G-31 на АДИМ/ASTM или еквивалентни национални стандарти;

c. Прах от метални сплави или частици от материал, имащи всички изброени характеристики:

1. Произведени от които и да са от следните композитни системи:

Техническа бележка:

В описаното по-долу Х представлява един или повече сплавни елементи:

a. Никелови сплави (Ni-Al-X, Ni-X-Al), годни за части или компоненти на двигатели на турбини, т.е. с по-малко от 3 неметални частици, по-големи от 100 μm в 109 частици на сплавта (въведени по време на производствения процес);

b. Ниобиеви сплави (Nb-Al-X или Nb-X-Al, Nb-Si-X или Nb-X-Si, Nb-Ti-X или Nb-X-Ti);

c. Титанови сплави (Ti-Al-X или Ti-X-Al);

d. Алуминиеви сплави (Al-Mg-X или Al-X-Mg, Al-Zn-X или Al-X-Zn, Al-Fe-X или Al-X-Fe); или

е. Магнезиеви сплави (Mg-Al-X или Mg-X-Al);

2. Произведени в контролирана среда посредством някой от долуизброените процеси:

a. „Вакуумна пулверизация“;

b. „Газова пулверизация“;

c. „Ротационна пулверизация“;

d. „Закаляване чрез охлаждане“;

е. „Изтегляне на стопилка“ и „фино стриване“;

f. „Екстракция на стопилка“ и „фино стриване“; или

g. „Механично сплавяване“; и

3. Възможност за формиране на материали, описани в 1C002.a. или 1C002.b.

d. Отговарят на всичко от изброените по-долу:

1. Произведени от някои от композитните системи, описани в 1C002.c.1.;

2. Във формата на нестрити шупли, ленти или тънки пръти; и

3. Произведени в контролирана среда чрез някои от изброените:

a. „Закаляване чрез охлаждане“;

b. „Изтегляне на стопилка“; или

c. „Екстракция на стопилка“.

1C003Феромагнитни метали от всички видове и във всякаква форма, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

a. Първоначална относителна пропускливост от 120 000 или повече и дебелина от 0,05 mm или по-малко;

Техническа бележка:

Измерването на първоначалната относителна пропускливост трябва да бъде осъществено върху напълно темперирани материали.

b. Магнитостриктивни сплави, притежаващи която и да е от следните характеристики:

1. Магнитострикция на насищане повече от 5 × 10–4; или

2. Фактор на магнитомеханично свързване (k) повече от 0,8; или

c. Аморфни или „нанокристални“ ивици сплав, имащи всички долуизброени характеристики:

1. Съдържание на желязо, кобалт или никел най-малко 75 тегловни процента;

2. Магнитна индукция на насищане (Bs) от 1,6 Т или повече; и

3. Което и да е от следните:

a. Дебелина на лентата от 0,02 mm или по-малко; или

b. Електрическо специфично съпротивление от 2 × 10–4 Ω cm или повече.

Техническа бележка:

„Нанокристалните“ материали в 1C003.c. са материали, имащи размер на кристалното зърно 50 nm или по-малък, което се установява с рентгенова дифракция.

1C004Ураново-титанови сплави или волфрамови сплави с „матрица“ на основа желязо, никел или мед, които имат всички изброени по-долу характеристики:

a. Плътност по-голяма от 17,5 g/cm3;

b. Лимит на еластичност, надхвърлящ 880 MPa;

c. Максимална якост на опън, надхвърляща 1 270 MPa; и

d. Относително удължение, надхвърлящо 8 %.

1C005„Свръхпроводящи“„композитни“ проводници с дължини над 100 m или с маса над 100 g, както следва:

a. „Свръхпроводящи“ „композитни“ проводници, състоящи се от едно или повече „свръхпроводящи“ влакна от ниобий-титан, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1. Вградени в „матрица“, която не е „матрица“ от мед или на медна основа; и

2. Имащи площ на напречното сечение, по-малка от 0,28 × 10–4 mm2 (6 μm в диаметър за кръглите влакна);

b. „Свръхпроводящи“„композитни“ проводници, състоящи се от едно или повече „свръхпроводящи“ влакна, различни от ниобий-титан, които имат всички долуизброени:

1. „Критична температура“ при нулева магнитна индукция над 9,85 К (– 263,31 °C); и

2. Остават в състояние на „свръхпроводимост“ при температура от 4,2 К (– 268,96 °С), когато бъдат изложени на магнитно поле, разположено в посока, перпендикулярна на надлъжната ос на проводника, и съответстващо на магнитна индукция от 12 Т, с критична интензивност на тока, надвишаваща 1 750 A/mm2, по общото напречно сечение на проводника;

c. „Свръхпроводящи“ „композитни“ проводници, състоящи се от едно или повече „свръхпроводящи“ влакна, които остават „свръхпроводящи“ над 115 K (– 158,16 °C).

Техническа бележка:

За целите на 1C005 „влакната“ могат да са във формата на тел, цилиндър, фолио, ленти или ивици.

1C006Течности и смазочни материали, както следва:

a. Хидравлични течности, съдържащи като основни съставки някое от следните:

1. Синтетични силиковъглеводородни масла, които имат всички изброени по-долу характеристики:

Техническа бележка:

За целите на 1C006.a.1, силиковъглеводородните масла съдържат само силиций, водород и въглерод.

a. Точка на възпламеняване над 477 К (204 °С);

b. „Точка на втечняване“ при 239 К (– 34 °С) или по-ниска;

c. „Индекс на вискозитет“ от 75 или повече; и

d. „Термична стабилност“ при 616 К (343 °С); или

2. Хлорофлуоровъглеродни съединения, които имат всички изброени по-долу характеристики:

Техническа бележка:

За целите на 1C006.a.2 хлорофлуоровъглеродните съединения съдържат само въглерод, флуор и хлор.

a. Нямат „точка на възпламеняване“;

b. „Температура на самозапалване“ над 977 К (704 °С);

c. „Точка на втечняване“ при 219 К (– 54 °С) или по-ниска;

d. „Индекс на вискозитет“ от 80 или повече; и

е. Точка на кипене при 473 К (200 °С) или повече;

b. Смазочни материали, съдържащи като основни съставки някое от следните:

1. Фениленови или алкилфениленови етери или тиоетери или техни смеси, съдържащи повече от две етерни или тиоетерни функционални групи или техни смеси; или

2. Флуорирани силициеви течности с кинематичен вискозитет по-малко от 5 000 mm2/s (5 000 сантистокса), измерен при 298 К (25 °С);

c. Овлажняващи или флотационни течности, които имат всички посочени по-долу характеристики:

1. Чистота над 99,8 %;

2. Съдържащи по-малко от 25 частици с размер, равен на или по-голям от 200 μm, на 100 ml; и

3. Произведени с най-малко 85 % от някое от следните:

a. Дибромотетрафлуороетан (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b. Полихлоротрифлуороетилен (само маслени и восъчни разновидности); или

c. Полибромотрифлуороетилен;

d. Флуоровъглеродни течности за охлаждане на електроника, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1. Съдържащи 85 % и повече в тегловно отношение от някои от изброените по-долу, или техни смеси:

a. Мономерни форми на перфлуорополиалкилетер-триазини или перфлуороалифатни етери;

b. Перфлуороалкиламини;

c. Перфлуороциклоалкани; или

d. Перфлуороалкани;

2. Плътност при 298 К (25 °С) от 1,5 g/ml или повече;

3. В течно агрегатно състояние при 273 К (0 °С); и

4. Съдържащи 60 % или повече в тегловно отношение флуор.

Техническа бележка:

За целите на 1C006:

1.   „Точката на възпламеняване“ се определя по метода на откритата чаша на Кливланд, описан в стандарт D-92 на АДИМ/ASTM или в еквивалентни национални стандарти;

2.   „Точката на втечняване“ се определя с използване на метода, описан в стандарт D-97 на АДИМ/ASTM или в еквивалентни национални стандарти;

3.   „Индексът на вискозитет“ се определя с използване на метода, описан в стандарт D-2270 на АДИМ/ASTM или в еквивалентни национални стандарти;

4.   „Термичната устойчивост“ се определя със следната процедура за изпитване или с еквивалентни национални процедури:

20 ml от изпитваната течност се поставя в 46 ml камера от неръждаема стомана от тип 317, съдържаща по едно 12,5 mm (номинален диаметър) топче от инструментална стомана М-10, стомана 52 100 и оловен бронз (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn).

Камерата се продухва с азот, запечатва се при атмосферно налягане и температурата се вдига и поддържа на 644 ± 6 °K (371 ± 6 °C) в продължение на шест часа.

Образецът ще се смята за термично устойчив, в случай че при приключване на гореописаната процедура бъдат изпълнени всички изброени по-долу условия:

a.   Загубата на тегло при всяко топче е по-малко от 10 mg/mm2 от повърхността на топчето;

b.   Промяната в първоначалния вискозитет, както е било определено при 311 К (38 °С) е по-малка от 25 %; и

c.   Общото киселинно или алкално число е по-малко от 0,40;

5.   Температурата на самозапалване се определя с използване на метода, описан в стандарт Е-659 на АДИМ/ASTM или по еквивалентни национални стандарти;

1C007Керамични основни вещества, не „композитни“ керамични материали, керамично- „матрични“„композитни“ материали и прекурсорни материали, както следва:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 1C107.

a. Основни вещества от прости и сложни титанови бориди с общ брой метални примеси, с изключение на целенасочените добавки, по малък от 5 000 ppm, със среден размер на частиците равен на или по-малък от 5 μm и не повече от 10 % от частиците с размер, по-голям от 10 μm;

b. Не „композитни“ керамични материали в суров или полупреработен вид, състоящи се от титанови бориди, с плътност от 98 % или повече от теоретичната плътност;

Бележка:   1C007.b. не контролира абразивните материали:

c. „Композитни“ материали керамика-керамика със стъклена или оксидна „матрица“ и армирани (усилени) с влакна, имащи всички изброени характеристики:

1. Изработени от някоя от следните системи:

a. Si-N;

b. Si-C;

c. Si-Al-O-N; или

d. Si-O-N; и

2. Със „специфична якост на опън“ над 12,7 × 103 m;

d. „Композитни“ материали керамика-керамика със или без непрекъсната метална фаза, включващи частици, нишковидни кристали или влакна, в които силициевите, циркониевите или борните карбиди или нитриди съставляват „матрицата“;

е. Прекурсорни материали (т.е. полимерни или метало-органични материали със специално предназначение) за производство на която и да е фаза или фази на материалите, описани в 1C007.c., както следва:

1. Полидиорганосилани (за производство на силициев карбид);

2. Полисилазани (за производство на силициев нитрид);

3. Поликарбосилазани (за производство на керамика със силициеви, въглеродни и азотни компоненти);

f. „Композитни“ материали керамика-керамика с оксидна или стъклена „матрица“ и армирани (усилени) с непрекъснати влакна, изработени от някоя от следните системи:

1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); или

2. Si-C-N.

Бележка:   1C007.f. не контролира „композитни материали“, съдържащи влакна от тези системи, с якост на опън на влакната по-ниска от 700 MPa при 1 273 К (1 000 °С) или якост на опън на влакната при пълзене повече от 1 % деформация при пълзене при товар от 100 MPa и 1 273 К (1 000 °С) в продължение на 100 часа.

1C008Нефлуорирани полимерни вещества, както следва:

a. Имиди, както следва:

1. Бисмалеимиди;

2. Ароматни полиамид-имиди (PAI), имащи „температура на встъкляване (Tg)“, по-висока от 563 К (290 °С);

3. Ароматни полиимиди;

4. Ароматни полиетеримиди, имащи температура на встъкляване (Tg), по-висока от 513 К (240 °C);

Бележка:   1C008.a. контролира вещества в течна или твърда „топима“ форма, включително смола, прах, сачми, фолио, листа, ленти или ивици.

N.B.:   По отношение на „нетопимите“ ароматни полиимиди във формата на фолио, листа, ленти или ивици, вж. 1А003.

b. Термопластични съполимери от течни кристали с температура на топлинна деформация над 523 К (250 °C), измерено съгласно стандарт ISO 75-2 (2004), метод А или в еквивалентни национални стандарти, с товар от 1,80 N/mm2 и състоящи се от:

1. Което и да е от следните съединения:

a. Фенилен, бифенилен или нафтален; или

b. Метил, третичен бутил или фенилзаместени фенилени, бифенилени или нафталени; и

2. Която и да е от следните киселини:

a. Терефталова киселина (CAS 100-21-0);

b. 6-хидрокси-2-нафтоена киселина (CAS 16712-64-4); или

c. 4-хидроксибензоена киселина (CAS 99-96-7);

c. Не се използва;

d. Полиарилен кетони;

е. Полиарилен сулфиди, където ариленовата група е бифенилен, трифенилен или комбинации от тях;

f. Полибифениленетерсулфон, имащ „температура на встъкляване (Tg )“, надвишаваща 513 К (240 °С).

Техническа бележка:

„Температурата на встъкляване (Tg)“ за материалите от 1C008 се определя с използване на метода, описан в стандарт ISO 11357—2 (1999) или в еквивалентни национални стандарти. Освен това, за материалите от 1C008.a.2. „температурата на встъкляване (Tg)“ се определя въз основа на тестов образец от ароматни полиамид-имиди, който първоначално е бил обработен термично при температура най-малко 310 °C за поне 15 минути.

1C009Непреработени флуорирани съединения, както следва:

a. Съполимери от винилиденов флуорид със 75 % или повече бета кристална структура без разпъване;

b. Флуорирани полиимиди, съдържащи 10 % или повече в тегловно отношение свързан флуор;

c. Флуорирани фосфазенови еластомери, съдържащи 30 % или повече в тегловно отношение свързан флуор.

1C010„Влакнести или нишковидни материали“, както следва:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 1C210 и 9C110.

a. Органични „влакнести или нишковидни материали“, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1. „Специфичен модул“ над 12,7 × 106 m; и

2. „Специфична якост на опън“, надвишаваща 23,5 × 104 m;

Бележка:   1C010.a. не контролира полиетилен.

b. Въглеродни „влакнести или нишковидни материали“, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1. „Специфичен модул“ над 14,65 × 106 m; и

2. „Специфична якост на опън“, надвишаваща 26,82 × 104 m;

Бележка:   1C010.b. не контролира:

a.   „Влакнести или нишковидни материали“, за ремонт на конструкции или ламинати на летателни апарати, притежаващи всички от следните характеристики:

1.   Площ, непревищаваща 1 m2;

2.   Дължина, непревищаваща 2,5 m; и

3.   Ширина, превишаваща 15 mm.

b.   Механично накъсани, смлени или нарязани въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ с дължина 25,0 мм или по-малко.

Техническа бележка:

Свойствата на материалите, описани в 1C010.b., следва да се определят с използване на методите SRM 12 до 17, ISO 10618 (2004) 10.2.1 метод A или еквивалентни национални тестове и основаващи се на средни стойности за партидата.

c. Неорганични „влакнести или нишковидни материали“, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1. „Специфичен модул“ над 2,54 × 106 m; и

2. Точка на топене, размекване, разлагане или сублимиране над 1 922 К (1 649 °C) в инертна среда;

Бележка:   1C010.c. не контролира:

a.   Прекъснати, многофазни, поликристални влакна от двуалуминиев триоксид във форма на накъсани влакна или неподредени матирани форми, съдържащи 3 тегловни процента или повече кварц, със специфичен модул, по-малък от 10 × 106 m;

b.   Влакна от молибден и молибденови сплави;

c.   Борни влакна;

d.   Прекъснати керамични влакна с точка на топене, размекване, разлагане или сублимиране под 2 043 К (1 770 °C) в инертна среда.

d. Въглеродни „влакнести или нишковидни материали“, имащи всички изброени характеристики:

1. Съставени от някое от изброените по-долу:

a. Полиетеримидите, описани в 1C008.a.; или

b. Материалите, описани в 1C008.b. до 1C008.f.; или.

2. Състоящи се от материали, описани в 1C010.d.1.a или 1C010.d.1.b., и „съединени“ с други влакна, описани в 1C010.a., 1C010.b. или 1C010.c.;

е. Изцяло или частично импергирани със смола или катран „влакнести или нишковидни материали“ (предварително импрегнирани), метални или покрити с въглерод „влакнести или нишковидни материали“ (предварително формовани такива) или „предварително формовани въглеродни влакна“, притежаващи всички от следните характеристики:

1. Имащи някоя от следните характеристики:

a. Неорганични „влакнести или нишковидни материали“, описани в 1C010.c.; или

b. Органични или въглеродни „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи всички от следните характеристики:

1. „Специфичен модул“ над 10,15 × 106 m; и

2. „Специфична якост на опън“, надвишаваща 17,7 × 104 m; и

2. Имащи някоя от следните характеристики:

a. Смола или катран, описани в 1C008 или 1C009.b.;

b. „Температура на встъкляване с динамичен механичен анализ (DMA Tg)“, равна на или надвишаваща 453 K (180 °C), и имащи фенолна смола; или

c. „Температура на встъкляване с динамичен механичен анализ (DMA Tg)“, равна на или надвишаваща 505 K (232 °C), и имащи смола или катран, които не са описани в 1C008 или 1C009.b., и които не са фенолна смола;

Бележка 1:   Метални или покрики с въглерод „влакнести или нишковидни материали“ (предварително формовани) или „предварително формовани въглеродни влакна“, неимпрегнирани със смола или катран, са описани като „влакнести или нишковидни материали“ в 1C010.a, 1C010.b или 1C010.c.

Бележка 2:   1C010.e. не контролира:

a.   Въглеродните „влакнести или нишковидни материали“ (предварително импрегнирани) за „матрици“, импрегнирани с епоксидна смола, за ремонт на конструкции или ламинати за „граждански летателни апарати“, притежаващи вкички от следните характеристики:

1.   Площ, непревищаваща 1 m2;

2.   Дължина, непревищаваща 2,5 m; и

3.   Ширина, превишаваща 15 mm.

b.   Изцяло или частично импрегнираните със смола или с катран механично накъсани, смлени или нарязани въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ с дължина 25,0 mm или по-малко, ако са използвани смола или катран, различни от посочените в 1C008 или 1C009.b.

Техническа бележка:

„Температурата на встъкляване с динамичен механичен анализ (DMA Tg)“ за материалите, посочени в 1C010.e, се определя чрез използване на метода, описан в стандарта ASTM D 7028-07 или еквивалентен национален стандарт, въз основа на сух тестов образец. При термоустойчивите материали степента на втвърдяване на сухия тестов образец е най-малко 90 %, както е определено от ASTM E 2160-04 или еквивалентен нациионален стандарт.

1C011Метали и съединения, както следва:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ и 1C111.

a. Частици метали с размер, по-малък от 60 μm, независимо дали сферични, атомизирани, сфероидни, люспести или смлени, произведени от материал, представляващ 99 % и повече цирконий, магнезий и техни сплави;

Техническа бележка:

Естественото съдържание на хафний в циркония (обикновено от 2 до 7 %) се брои заедно с циркония.

Бележка:   Металите или сплавите, изброени в 1C011.a., се контролират независимо дали металите или сплавите са капсуловани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.

b. Бор или борови сплави с размер на частиците, равен на или по-малък от 60 μm, както следва:

1. Бор с чистота, равна на или по-голяма от 85 % в тегловно отношение;

2. Борови сплави със съдържание на бор, равно на или по-голямо от 85 % в тегловно отношение;

Бележка:   Металите или сплавите, описани в 1C011.b., се контролират независимо дали металите или сплавите са капсуловани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.

c. Гуанидинов нитрат (CAS 506-93-4);

d. Нитрогуанидин (NQ) (CAS 556-88-7).

N.B.:   За метали на прах, смесени с други вещества за получаване на смеси за военни цели, вж. също Мерките за контрол на военни стоки.

1C012Материали, както следва:

Техническа бележка:

Тези материали обикновено се използват за ядрени топлинни източници.

a. Плутоний във всякаква форма със съдържание на плутониев изотоп плутоний-238 повече от 50 тегловни процента

Бележка:   1C012.a. не контролира:

a.   Пратки със съдържание на плутония от 1 g или по-малко;

b.   Пратки от 3 „ефективни грама“ или по-малко, когато се съдържат в чувствителните елементи на инструменти.

b. „Предварително отделен (изолиран)“ нептуний 237 във всякаква форма.

Бележка:   1С012.b. не контролира пратки със съдържание на нептуний 237 от 1 грам или по-малко.

1C101Материали и устройства, използвани за намаляване на видимост, като радарна отразяваща повърхност, ултравиолетови/инфрачервени характерни особености и акустични характеристики, различни от описаните в 1С001, използваеми при „ракети“ и ракетни подсистеми или безпилотни въздухоплавателните средства, посочени в 9А012.

Бележка 1:   1C101 включва:

a.   Структурни материали и покрития, специално проектирани за намалена радарна отразяваща способност;

b.   Покрития, включително бои, специално проектирани за намалена или специално зададена отразяваща или излъчвателна способност в микровълновата, инфрачервената или ултравиолетовата част на електромагнитния спектър.

Бележка 2:   1C101 не включва покрития, когато се използват специално за топлинно управление на спътници.

Техническа бележка:

В 1С101 „ракета“ означава завършени ракетни системи и безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km.

1C102Повторно наситени пиролизни въглерод-въглеродни материали, проектирани за космическите ракети носители, описани в 9A004, или ракетите сонди, описани в 9A104.

1C107Графитни и керамични материали, различни от описаните в 1C007, както следва:

a. Повторно кристализирани дребнозърнести графити в насипно състояние с плътност от 1,72 g/cm3 или по-голяма, измерено при 288 К (15 °C), с размер на частиците от 100 μm или по-малко, използваеми при „ракетни“ дюзи и челните (носовите) части на летателните апарати за многократно използване, както следва:

1. Цилиндри с диаметър от 120 mm или повече и дължина от 50 mm или повече;

2. Тръби с вътрешен диаметър от 65 mm или повече и дебелина на стената от 25 mm или повече и дължина от 50 mm или повече; или

3. Блокчета с размери, равни или по-големи от 120 mm × 120 mm × 50 mm;

N.B.:   Вж. също 0C004.

b. Топлинно разложени или влакнести армирани (усилени) графити, които могат да се използват за ракетни дюзи и челните (носовите) части на летателните апарати за многократно използване при „ракети“, космически ракети носители, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104;

N.B.:   Вж. също 0C004.

c. Керамични композитни материали (диелектрична константа по-малка от 6 при честоти от 100 MHz до 100 GHz), които се използват за обвивки за „ракети“, космически ракети носители, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104;

d. Машинно обработваема армирана (усилена) неизпечена силициево-карбидна керамика, която се използва за челните (носовите) части на „ракети“, космически ракети носители, описани в 9А004, или ракети сонди, описани в 9А104;

е. Армирана (усилена) силициево-карбидна керамика, която се използва за челните (носовите) части, летателни апарати за многократно използване и носови части при „ракети“, космически ракети носители, описани в 9А004, или ракети сонди, описани в 9А104.

1C111Горива и съставни химикали за горива, различни от описаните в 1C011, както следва:

a. Задвижващи вещества:

1. Сферичен алуминиев прах, различен от описания в Мерки за контрол на военни стоки, с частици от еднакъв диаметър, по-малък от 200 μm, и алуминиево съдържание от 97 % и повече в тегловно отношение, в случай че поне 10 % от общото тегло се състои от частици, по-малки от 63 μm, съгласно стандарт ISO 2591:1988 или еквивалентни национални стандарти;

Техническа бележка:

Частица с размер от 63 μm (ISO R-565) съответства на 250 mesh (по Тайлър) и 230 mesh (стандарт на АДИМ/ASTM Е-11)

2. Метални горива, различни от описаните в Мерки за контрол на военни стоки, с размери на частиците по-малки от 60 μm, независимо дали са сферични, атомизирани, сфероидни, люспести или смлени, състоящи се от 97 % и повече в тегловно отношение от някой от изброените:

a. Цирконий;

b. Берилий;

c. Магнезий; или

d. Сплави на металите, описани в букви а. до c. по-горе;

Техническа бележка:

Естественото съдържание на хафний в циркония (обикновено от 2 до 7 %) се брои заедно с циркония.

3. Вещества окислители, които се използват за ракетни двигатели с течно гориво, както следва:

a. двуазотен триоксид (CAS 10544-73-7);

b. азотен диоксид (CAS 10102-44-0)/двуазотен тетраоксид (CAS 10544-72-6);

c. двуазотен пентоксид (CAS 10102-03-1);

d. смесени азотни оксиди (MON);

Техническа бележка:

Смесените азотни оксиди (MON) са разтвори на азотен оксид (NO) в двуазотен тетроксид/азотен двуоксид (N2O4/NO2), които могат да бъдат използвани в ракетни системи. Съществуват разнообразни съставки, които могат да бъдат да бъдат определени като MONi или MONij, където i и j са цели числа, представляващи процента на азотен оксид в сместа (напр. MON3 съдържа 3 % азотен оксид, MON25—25 % азотен оксид. По-висока граница е MON40, 40 % по тегло.)

е.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА инхибирана червена димяща азотна киселина (IRFNA);

f.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ и 1С238 ЗА съединения, съставени от флуор и един или повече други халогени, кислород или азот;

4. Хидразинови производни, както следва:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

a. Триметилхидразин (CAS 1741—01—1);

b. Тетраметилхидразин (CAS 6415—12—9);

c. N,N диалилхидразин;

d. Алилхидразин (CAS 7422-78-8);

e. Етилен дихидразин;

f. Монометилхидразин динитрат;

g. Несиметричен диметилхидразин нитрат;

h. Хидразиниев азид (CAS 14546—44—2);

i. Диметилхидразиниев азид;

j. Хидразиниев динитрат;

k. Диимидо оксалова киселина дихидразин (CAS 3457-37-2);

l. 2-хидроксиетилхидразин нитрат (HEHN);

m.  Вж. Мерки за контрол на военните стоки за хидразиниев перхлорат;

n. Хидразиниев диперхлорат (CAS 13812-39-0);

o. Метилхидразин нитрат (MHN);

p. Диетилхидразин нитрат (DEHN);

q. 3,6-дихидразино тетразин нитрат (1,4-дихидразин нитрат) (DHTN);

5. Материали с висока енергийна плътност, различни от описаните в Мерките за контрол на военни стоки, които могат да се използват при „ракети“ или безпилотни летателни апарати, описани в 9A012;

a. Смесено гориво, включващо твърди и течни горива, като борен разтвор, с базирана на масата енергийна плътност от 40 × 106 J/kg или повече;

b. Други горива или добавки към горива с висока енергийна плътност (напр., кубан, йонни разтвори, JP-10), с базирана на обема енергийна плътност от 37,5 × 109 J/m3 или повече, измерена при 20 °C и налягане от една атмосфера (101,325 kPa);

Бележка:   1C111.a.5.b. не контролира продуктите от изкопаеми горива и биогоривата, произведени от зеленчуци, включително горива за двигатели, сертифицирани за използване в гражданската авиация освен ако не са специално формулирани за „ракети“ или безпилотни летателни апарати, описани в 9A012.

Техническа бележка:

В 1С111.а.5 „ракета“ означава завършени ракетни системи и безпилотни въздухоплавателни системи с обсег на действие над 300 km.

b. Полимерни вещества:

1. Полибутадиен с крайна карбоксилна група (в т.ч. полибутадиен с крайна карбоксилна група) (CTPB);

2. Полибутадиен с крайна хидроксилна група (в т.ч. полибутадиен с крайна хидроксилна група) (HTPB), различен от описания в Мерки за контрол на военни стоки;

3. Полибутадиен-акрилова киселина (PBAA);

4. Полибутадиен-акрилова киселина-акрилонитрил (PBAN);

5. Политетрахидрофуран полиетилен гликол (TPEG);

Техническа бележка:

Политетрахидрофуран полиетилен гликол (TPEG) е блок кополимер на поли 1,4-бутандиол и полиетилен гликол (PEG).

c. Други горивни добавки и вещества:

1.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА Карборани, декарборани, пентаборани и техни производни;

2. Триетиленгликол динитрат (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3. 2-нитродифениламин (CAS 119—75—5).

4. Триметилетан тринитрат (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5. Диетиленгликол динитрат (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6. Фероценови производни, както следва:

a.  Вж. Мерки за контрол на военни стоки за катоцен;

b. Етилфероцен (CAS 1273-89-8);

c. Пропилфероцен;

d.  Вж. Мерки за контрол на военни стоки за n-бутилфероцен;

е. Пентилфероцен (CAS 1274-00-6);

f. Дициклопентил фероцен;

g. Дициклохексил фероцен;

h. Диетилфероцен (CAS 1273-97-8);

i. Дипропилфероцен;

j. Дибутилфероцен (CAS 1274-08-4);

k. Дихексилфероцен (CAS 93894-59-8);

l. Ацетилфероцен (CAS 1271-55-2)/1,1′-диацетилфероцен (CAS 1273-94-5);

m.  Вж. Мерки за контрол на военни стоки за фероцен карбоксилни киселини;

n.  Вж. Мерки за контрол на военни стоки за бутацен;

o. Други фероценови производни, използвани за ракетно гориво, ограничаващи стандартното изгаряне, различни от посочените в Мерки за контрол на военни стоки;

Бележка:   1C111.c.6.o. не контролира фероценови производни, съдържащи ароматична функционална група с шест въглеродни атома, свързана с фероценовата молекула.

7. 4,5 диазидометил-2-метил-1,2,3-триазол (iso- DAMTR), различни от описаните в Мерките за контрол на военните стоки.

Бележка:   За горива и съставни химикали за горива, които не са описани в 1C111, вж. Мерки за контрол на военни стоки.

1C116Мартензитни (марейджингови) стомани с максимална якост на опън от 1 500 MPa или повече, измерена при 293 К (20 °С) във формата на листове, плочи или тръби с дебелина на стената или на листа, равна или по-малка от 5 mm;

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 1C216.

Техническа бележка:

Мартензитни (марейджингови) стомани, обикновено характеризиращи се с високо никелово съдържание, много ниско съдържание на въглерод и използване на химични заместители, за да се постигне увеличаване на твърдостта на сплавта при стареене.

1C117Материали за изработването на компоненти за „ракети“, както следва:

a. Волфрам и сплави под формата на частици при тегловно съдържание на волфрама от 97 % или повече и размери на частицата от 50 × 10–6 m (50 μm) или по-малко;

b. Молибден и молибденови сплави под формата на частици при тегловно съдържание на молибдена от 97 % или повече и размери на частицата от 50 × 10–6 m (50 μm) или по-малко;

c. Волфрамови материали в твърда форма, притежаващи всички от следните характеристики:

1. Някой от изброените по-долу състави:

a. Волфрам и сплави с тегловно съдържание на волфрам от 97 % или повече;

b. Инфилтриран с мед волфрам с тегловно съдържание на волфрам от 80 % или повече; или

c. Инфилтриран със сребро волфрам с тегловно съдържание на волфрам от 80 % или повече; и

2. При машинна обработка може да се получат следните продукти:

a. Цилиндри с диаметър от 120 mm или повече и дължина от 50 mm или повече;

b. Тръби с вътрешен диаметър от 65 mm или повече и дебелина на стената от 25 mm или повече и дължина от 50 mm или повече; или

c. Блокове с размери от 120 × 120 × 50 mm или повече.

Техническа бележка:

В 1С101 „ракета“ означава завършени ракетни системи и безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km.

1C118Стабилизирана с титан дуплексна неръждаема стомана (Ti- DSS(ДНС), имаща всичко от изброеното:

a. Имаща всички изброени по-долу характеристики:

1. Съдържание на 17,0-23,0 тегловни процента хром и 4,5-7,0 тегловни процента никел;

2. Имаща съдържание на титан, по-голямо от 0,10 тегловни процента; и

3. Феритно-аустенитна микроструктура (също наричана и двуфазова микроструктура), от която поне 10 процента от обема е аустенит (съгласно стандарт на ASTM Е-1181-87 или еквивалентни национални стандарти); и

b. Имаща някои от изброените по-долу форми:

1. Слитъци или блокове с размер от 100 mm или повече във всяка посока;

2. Листове с ширина от 600 mm или повече и дебелина от 3 mm или по-малко; или

3. Тръби с външен диаметър от 600 mm или повече и дебелина на стената от 3 mm или по-малко.

1C202Сплави, различни от определените в 1C002.b.3. или.b.4., както следва:

a. Алуминиеви сплави, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1. „Притежаващи“ максимална якост на опън от 460 MPa или повече при 293 К (20 °C); и

2. Във форма на тръби или цилиндрични плътни форми (включително изковани), с външен диаметър от над 75 mm;

b. Титанови сплави, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1. „Притежаващи“ максимална якост на опън от 900 MPa или повече при 293 К (20 °C); и

2. Във форма на тръби или цилиндрични плътни форми (включително изковани), с външен диаметър от над 75 mm.

Техническа бележка:

Изразът сплави, „притежаващи“, включва сплави преди и след топлинна обработка.

1C210„Влакнести или нишковидни материали“ или предварително импрегнирани материали, различни от тези, описани в 1C010.a., b. или e., както следва:

a. Въглеродни или арамидни „влакнести или нишковидни материали“, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1. „Специфичен модул“ от 12,7 × 106 m или по-голям; и

2. „Специфична якост на опън“ от 235 × 103 m или по-голяма;

Бележка:   1C210.a. не контролира арамидни „влакнести или нишковидни материали“, имащи 0,25 процента или повече в тегловно отношение модификатор на повърхностите на влакната на основа естер.

b. Стъклени „влакнести или нишковидни материали“, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1. „Специфичен модул“ от 3,18 × 106 m или по-голям; и

2. „Специфична якост на опън“ от 76,2 × 103 m или по-голяма;

c. Термоустойчиви импрегнирани със смола непрекъснати „прежди“, „ровинги“, „въжета“ или „ленти“ с ширина 15 mm или по-малко (предварително импрегнирани), изработени от въглеродни или стъклени „влакнести или нишковидни материали“, описани в 1C210.a. или b.

Техническа бележка:

Смолата образува матрицата на композитния материал.

Бележка:   В 1C210 „влакнести или нишковидни материали“ се ограничава до непрекъснати „моновлакна“, „прежди“, „ровинги“, „въжета“ или „ленти“.

1C216Мартензитна (марейджингова) стомана, различна от описаната в 1C116, „издържаща на“ максимална якост на опън от 2 050 MPa или повече при 293 К (20 °С).

Бележка:   1C216 не контролира отливки, при които всички линейни измерения са 75 mm или по-малки.

Техническа бележка:

Фразата мартензитна стомана, „издържаща на“, включва мартензитна стомана преди и след топлинна обработка.

1C225Бор, обогатен на изотоп бор-10 (10B) до по-голямо от естественото му изотопно разпространение, както следва: елемент бор, съединения, смеси, съдържащи бор, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от изброените.

Бележка:   В 1C225 смесите, съдържащи бор включват и материали, обогатени с бор.

Техническа бележка:

Естественото разпространение на бор-10 е около 18,5 тегловни процента (20 атомни процента).

1C226Волфрам, волфрамов карбид и сплави, съдържащи повече от 90 тегловни процента волфрам, различни от описаните в 1С117 и имащи и двете изброени по-долу характеристики:

a. Във форми със симетрични цилиндрични кухини (включително сегменти на цилиндри) с вътрешен диаметър между 100 mm и 300 mm; и

b. Маса, по-голяма от 20 kg.

Бележка:   1C226 не контролира изделия, специално проектирани като тежести или колиматори с гама лъчи.

1C227Калций, имащ и двете изброени по-долу характеристики:

a. Съдържание на по-малко от 1 000 милионни части в тегловно отношение на метални примеси, различни от магнезий; и

b. Съдържание на бор, по-малко от 10 милионни части в тегловно отношение.

1C228Магнезий, имащ и двете изброени по-долу характеристики:

a. Съдържание на по-малко от 200 милионни части в тегловно отношение на метални примеси, различни от калций; и

b. Съдържание на бор, по-малко от 10 милионни части в тегловно отношение.

1C229Бисмут, имащ и двете изброени по-долу характеристики:

a. Чистота 99,99 % и по-висока в тегловно отношение; и

b. Съдържание на сребро, по-малко от 10 милионни части в тегловно отношение.

1C230Берилий във вид на метал, сплави, съдържащи повече от 50 % берилий в тегловно отношение, съединения, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от споменатите по-горе, различни от посочените в Мерките за контрол на военни стоки.

N.B.:   ВЖ. СЪЩО МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

Бележка:   1C230 не контролира следните:

a.   Метални прозорци за рентгенови машини или пробивни устройства за сондажни отвори/дупки;

b.   Оксидни форми в завършен или полуготов вид, специално проектирани за електронни съставни части или като основи за електронни вериги;

c.   Берил (силикат на берилий и алуминий) във вид на изумруди или аквамарини.

1C231Хафний във вид на метал, сплави, съдържащи над 60 % хафний в тегловно отношение, хафниеви съединения, съдържащи над 60 % хафний в тегловно отношение, изделия от тях, отпадъци или скрап от някое от изброените по-горе.

1C232Хелий-3 (3He), смеси, съдържащи хелий-3 и продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-горе.

Бележка:   1C232 не контролира продукти или устройства, съдържащи по-малко от 1 g от хелий-3.

1C233Литий, обогатен на литий-6 (6Li) до по-голямо от естественото му изотопно разпространение, и продукти или устройства, съдържащи обогатен литий, както следва: елементарен литий, сплави, съединения, смеси, съдържащи литий, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от изброените по-горе.

Бележка:   1С233 не контролира термолуминесцентните дозиметри.

Техническа бележка:

Естественото разпространение на литий-6 е около 6,5 тегловни процента (7,5 атомни процента).

1C234Цирконий със съдържание на хафний по-малко от 1 част хафний на 500 части цирконий в тегловно отношение, както следва: метал, сплави, съдържащи повече от 50 % цирконий в тегловно отношение, съединения, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от изброените по-горе.

Бележка:   1C234 не контролира цирконий във формата на фолио с дебелина от 0,10 mm или по-малко.

1C235Тритий, тритиеви съединения, смеси, съдържащи тритий, в които съотношението на тритиевите към водородните атоми надхвърля 1 на 1 000 и продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-горе.

Бележка:   1C235 не контролира продукти или устройства, съдържащи по-малко от 1,48 × 103 GBq (40 Ci) тритий.

1C236Алфа-излъчващи радиоизотопи с период на алфа-полуразпад от 10 дни или по-дълго, но по-малко от 200 години, в следните форми:

a. Елементарни;

b. Съединения с обща алфа-активност от 37 GBq/kg (1 Ci/kg) или по-голяма;

c. Смеси с обща алфа-активност от 37 GBq/kg (1 Ci/kg) или по-голяма;

d. Продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-горе.

Бележка:   1C236 не контролира продукти или устройства, съдържащи по-малко от 3,7 GBq (100 миликюри) алфа-активност.

1C237Радий-226 (226Ra), сплави на радий-226, съединения на радий-226, смеси, съдържащи радий-226, изделия от тях и продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-горе.

Бележка:   1C237 не контролира следните:

a.   Изделия за медицинско приложение;

b.   Продукт или устройство, съдържащо по-малко от 0,37 GBq (10 миликюри) радий-226.

1C238Хлорен трифлуорид (ClF3).

1C239Бризантни взривни вещества, различни от описаните в Мерките за контрол на военните стоки или вещества или смеси, съдържащи такива, повече от 2 тегловни процента, с кристална плътност по-голяма от 1,8 g/cm3 и скорост на детонация над 8 000 m/s.

1C240Никел на прах и никел във вид на порест метал, различен от описания в 0C005, както следва:

a. Никел на прах, имащ и двете посочени характеристики:

1. Съдържание на чист никел от 99,0 % или повече в тегловно отношение; и

2. Среден размер на частицата, по-малък от 10 микрона, измерено по стандарт В330 на Американското дружество за изпитване и материали (ASTM);

b. Никел във вид на порест метал, произведен от материалите, описани в 1C240.a.

Бележка:   1C240 не контролира следните:

a.   Никел във вид на влакнест прах;

b.   Отделни листове порест никел, с площ от 1 000 cm2 на лист или по-малка.

Техническа бележка:

1C240.b. се отнася до порест метал, получен чрез уплътняване и спичане на материалите от 1C240.a., за получаване на метален материал с фини пори, които са взаимосвързани в цялата конструкция.

1C350Химикали, които могат да се използват като прекурсори за токсични химически вещества, както следва, и „химически смеси“, съдържащи един или повече от тях:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ И 1C450.

1. Тиодигликол (111—48—8);

2. Фосфорен оксихлорид (10025—87—3);

3. Диметил метилфосфонат (756—79—6);

4.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА Метил фосфонил дифлуорид (676—99—3);

5. Метил фосфонил дихлорид (676—97—1);

6. Диметил фосфит (DMP) (868—85—9);

7. Фосфорен трихлорид (7719—12—2);

8. Триметил фосфит (TMP) (121—45—9);

9. Тионил хлорид (7719—09—7);

10. 3-хидрокси-1-метилпиперидин (3554—74—3);

11. N,N- диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид (96—79—7);

12. N,N- диизопропил-(бета)-аминоетан тиол (5842—07—9);

13. 3-хиноклидинол (1619—34—7);

14. Калиев флуорид (7789—23—3);

15. 2-хлороетанол (107—07—3);

16. Диметиламин (124—40—3);

17. Диетил етилфосфонат (78—38—6);

18. Диетил-N,N-диметилфосфорамидат (2404—03—7);

19. Диетил фосфит (762—04—9);

20. Диметиламин хидрохлорид (506—59—2);

21. Етил фосфинил дихлорид (1498—40—4);

22. Етил фосфонил дихлорид (1066—50—8);

23.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА Етил фосфонил дифлуорид (753—98—0);

24. Флуороводород (7664—39—3);

25. Метил бензилат (76—89—1);

26. Метил фосфинил дихлорид (676—83—5);

27. N,N- диизопропил-(бета)-амино етанол (96—80—0);

28. Пинаколинов алкохол (464—07—3);

29.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА O-етил-2-диизопропиламиноетил метил фосфонит (QL) (57856—11—8);

30. Триетил фосфит (122—52—1);

31. Арсенов трихлорид (7784—34—1);

32. Бензилова киселина (76—93—7);

33. Диетил метилфосфонит (15715—41—0);

34. Диметил етилфосфонат (6163—75—3);

35. Етил фосфинил дифлуорид (430—78—4);

36. Метил фосфинил дифлуорид (753—59—3);

37. 3-хиноклидон (3731—38—2);

38. Фосфорен пентахлорид (10026—13—8);

39. Пинаколон (75—97—8);

40. Калиев цианид (151—50—8);

41. Калиев бифлуорид (7789—29—9);

42. Амониев хидроген флуорид или амониев бифлуорид (1341—49—7);

43. Натриев флуорид (7681—49—4);

44. Натриев бифлуорид (1333—83—1);

45. Натриев цианид (143—33—9);

46. Триетаноламин (102—71—6);

47. Фосфорен пентасулфид (1314—80—3);

48. Ди-изопропиламин (108—18—9);

49. Диетиламиноетанол (100—37—8);

50. Натриев сулфид (1313—82—2);

51. Серен монохлорид (10025—67—9);

52. Серен дихлорид (10545—99—0);

53. Триетаноламин хидрохлорид (637—39—8);

54. N,N- диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид (4261—68—1);

55. Метилфосфорна киселина (993—13—5);

56. Диетил метилфосфонат (683–08—9);

57. N,N-диметиламинофосфорил дихлорид (677—43—0);

58. Триизопропил фосфит (116—17—6);

59. Етилдиетаноламин (139—87—7);

60. O,O-диетил фосфоротиоат (2465—65—8);

61. O,O-диетил фосфородитиоат (298–06—6);

62. Натриев хексафлуоросиликат (16893—85—9);

63. Метилфосфонотиоик дихлорид (676—98—2).

Бележка 1:   При износ за „Държави, които не са страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 и .63, и в които нито един от изброените химикали не е повече от 10 % от теглото на сместа.

Бележка 2:   При износ за „Държави, членуващи в Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 и .63, и в които нито един от изброените химикали не е повече от 30 % от теглото на сместа.

Бележка 3:   1C350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 и .62, в които нито един от изброените химикали не е повече от 30 % от теглото на сместа.

Бележка 4:   1C350 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.

1C351Човешки патогенни микроорганизми, зоонози и „токсини“, както следва:

a. Вируси, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1. Andes virus — Андски вирус;

2. Chapare virus — вирус „Чапаре“;

3. Chikungunya virus — вирус „Чикунгуня“;

4. Choclo virus — вирус „Чокло“;

5. Вирус на Конго—кримската хеморагична треска;

6. Dengue fever virus — вирус на треската „Денга“;

7. Вирус „Добрава—Белград“;

8. Вирус на източен конски енцефалит;

9. Ebola virus — вирус „Ебола“;

10. Guanarito virus — вирус „Гуанарито“;

11. Hantaan virus — вирус „Хантаан“ („Ханта“ вирус);

12. Вирус „Hendra“ (Equine morbillivirus);

13. Вирус на японския енцефалит;

14. Junin virus — вирус „Джунин“;

15. Kyasanur Forest virus — вирус „Kyasanur Forest“;

16. Laguna Negra virus — вирус „Laguna Negra“;

17. Lassa fever virus — вирус на треска „Ласса“;

18. Louping ill virus — вирус „Louping ill“;

19. Lujo virus — вирус „Луйо“;

20. Lymphocytic choriomeningitis virus — вирус на лимфоцитен хориоменингит;

21. Machupo virus — вирус „Мачупо“;

22. Marburg virus — вирус „Марбург“;

23. Вирус на маймунската шарка;

24. Енцефалитен вирус „Murray Valley“;

25. Nipah virus — вирус „Nipah“;

26. Вирус на омска хеморагична треска;

27. Вирус „Oropouche“;

28. Вирус „Powassan“;

29. Rift Valley fever virus — вирус на треската „Рифт Вали“;

30. Вирус „Rocio“;

31. Вирус „Sabia“;

32. Вирус „Seoul“;

33. Вирус „Sin nombre“;

34. Енцефалитен вирус „St Louis“;

35. Вирус на пренасяния от кърлежи енцефалит (руски пролетно-летен вирус на енцефалита);

36. Variola virus — вирус на вариолата;

37. Venezuelan equine encephalitis virus — вирус на венецуелския конски енцефалит;

38. Вирус на западния конски енцефалит;

39. Вирус на жълтата треска;

b. Рикетсии, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1. Coxiella burnetti;

2. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);

3. Rickettsia prowasecki (Rickettsia prowazeckii);

4. Rickettsia rickettsii;

c. Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1. Bacillus anthracis;

2. Brucella abortus;

3. Brucella melitensis;

4. Brucella suis;

5. Chlamidiya psittaci;

6. Clostridium botulinum;

7. Francisella tularensis;

8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10. Salmonella typhi;

11. Shigella dysenteriae;

12. Vibrio cholerae;

13. Yersinia pestis;

14. Типове, произвеждащи епсилон токсин на Clostridium perfringens;

15. Ентерохеморагичен Escherichia coli, щам 0157 и други щамове, произвеждащи веротоксин.

d. „Токсини“ и „субединици на токсините“, както следва:

1. Ботулинови токсини;

2. Токсини на Clostridium perfringens;

3. Конотоксин;

4. Рицин;

5. Сакситоксин;

6. Токсин „Шига“;

7. Токсини на Staphylococcus aureus;

8. Тетродотоксин;

9. Веротоксин и рибозомни дезактивиращи протеини от типа „Шига“;

10. Микроцистин (циангинозин);

11. Афлатоксини;

12. Абрин;

13. Холерен токсин;

14. Токсин диацетоксисцирпенол;

15. Т-2 токсин;

16. НТ-2 токсин;

17. Модексин;

18. Волкенсин;

19. Viscum album Lectin 1 (вискумин).

Бележка:   1C351.d. не контролира ботулиновите токсини или конотоксини във форма на продукт, който отговаря на всички изброени по-долу критерии:

1.   Явяват се фармацевтични препарати, предвидени за прилагане при хора при лечение на клинични състояния;

2.   Опаковани са предварително за разпространение като медицински препарати;

3.   Разрешени са от държавен орган за пускане в продажба като медицински препарати.

е. Гъбички, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1. Coccidioides immitis;

2. Coccidioides posadasii.

Бележка:   1C351 не контролира „ваксини“ или „имунотоксини“.

1C352Животински патогени, както следва:

a. Вируси, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1. Вирус на африканска чума по свинете;

2. Вируси на птичия грип, които са:

a. Неохарактеризирани; или

b. Определени в приложение I, част 2 към Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16) като имащи висока патогенност, както следва:

1. Вируси тип А с IVPI (интравенозен индекс на патогенност) в пилета на 6-седмична възраст, по-голям от 1,2; или

2. Вируси тип А от субтип H5 или H7 с честоти на генома, систематизирани за многочислени аминокиселини при мястото на деление на хемоглутининовата молекула, подобни на тези, наблюдавани при другите НРАI вируси, индициращи, че хемоглутининовата молекула може да бъде разцепена от протеазата, съдържаща се в клетките на гостоприемника;

3. Вируси на „син език“;

4. Вируси на шапа;

5. Вируси на шарка по козите;

6. Вируси на херпес по свинете (болест на Aujeszky);

7. Вируси на треска по свинете (вируси на холера по свинете);

8. Вируси „Lyssa“;

9. Вируси на нюкасълската болест;

10. Вируси на чумата по дребните преживни животни;

11. Свински ентеровирус тип 9 (вирус на мехурчестата (везикуларна) болест по свинете);

12. Вируси на чумата по рогатия добитък;

13. Вируси на шарка по овцете;

14. Вируси на тешенската болест;

15. Вируси на стоматит по мехура;

16. Вируси на заразния нодуларен дерматит;

17. Вируси на африканска чума по конете.

b. Микоплазми, независимо дали естествени, активирани или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1. Mycoplasma mycoides подвид mycoides SC (малка колония);

2. Mycoplasma capricolum подвид capripneumoniae.

Бележка:   1C352 не контролира „ваксини“.

1C353Генетични елементи и генетично модифицирани организми, както следва:

a. Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности на нуклеинови киселини, свързани с патогенността на организмите, описани в 1C351.а, 1C351.b., 1C351.c, 1C351.e., 1C352 или 1C354;

b. Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности на нуклеинови киселини, кодиращи който и да е от „токсините“, определени в 1C351.d., или техните „субединици на токсини“.

Технически бележки:

1.   Генетичните елементи включват, inter alia, хромозоми, геноми, плазмиди, транспосони и носители на инфекция, независимо дали са генетично модифицирани или не.

2.   Нуклеинови киселинни поредици, свързани с патогенността на които и да е от микроорганизмите, описани в 1C351.а., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.d., 1C352 или 1C354, означава всяка една последователност, специфична за съответните описани микроорганизми, която:

a.   Сама по себе си или чрез своите транскрибирани или транслирани продукти значителна опасност за здравето на хората, животните или растенията; или

b.   Известно е, че подсилва способността на даден микроорганизъм или на каквито и да било други организми, в които той може да бъде вмъкнат или другояче интегриран, да уврежда сериозно здравето на хората, животните или растенията.

Бележка:   1C353 не се отнася за последователности от нуклеинови киселини, свързани с патогенността на ентерохеморагичен Escherichia coli, щам O157 и други щамове, произвеждащи веротоксин, различни от други, кодиращи за веротоксин или за негови субединици.

1C354Растителни патогени, както следва:

a. Вируси, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1. Картофен андийски латентен тимовирус;

2. Картофен вретеновиден грудков вирусоид;

b. Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:

1. Xanthomonas albilineans;

2. Xanthomonas campestris pv. citri, включително щамове, известни като Xanthomonas campestris pv. citri типове A, B, C, D, E или класифицирани по друг начин като Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia или Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

3. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum or Corynebacterium Sepedonicum);

5. Ralstonia solanacearum Races 2 и 3 (Pseudomonas solanacearum Races 2 и 3 или Burkholderia solanacearum Races 2 и 3);

c. Гъбички, независимо дали са природни, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:

1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3. Microcuclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4. Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici);

5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6. Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

1C450Токсични химически вещества и токсични химически прекурсори, както следва, и „химически смеси“, съдържащи един или повече от тях:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 1C350, 1C351.d. И МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

a. Токсични химически вещества, както следва:

1. амитон: O,O-диетил S-[2-(диетиламино)етил] фосфортиолат (78—53—5) и съответните му алкилирани или протонирани соли;

2. ПФИБ: 1,1,3,3,3-пентафлуоро2-(трифлуорометил)1-пропен (382—21—8);

3.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА BZ: 3-Хинуклидинил бензилат (6581—06—2);

4. Фосген: карбонил дихлорид (75—44—5);

5. Хлорциан (506—77—4);

6. Циановодород (74—90—8);

7. Хлорпикрин: Трихлоронитрометан (76—06—2);

Бележка 1:   За износ в „Държави, които не са страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.a.1. и .a.2, в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 1 % от теглото на сместа.

Бележка 2:   За износ в „Държави, членуващи в Конвенцията за забрана на химическите оръжия“ 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.a.1. и .a.2, в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.

Бележка 3:   1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.а.4, .a.5, .a.6 и .a.7., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.

Бележка 4:   1C450 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.

b. Токсични химически прекурсори, както следва:

1. Химикали, с изключение на описаните в Мерки за контрол на военни стоки или в 1C350, съдържащи фосфорен атом, към който са свързани една метилова, етилова или пропилова (нормална или изо) група, но не и други въглеродни атоми;

Бележка:   1C450.b.1 не контролира фонофос: О-етил S-фенил етилфосфонотиолтионат (944—22—9);

2. N, N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] амидодихалогенфосфати, различни от N,N-диметиламинофосфорил дихлорид;

N.B.:   Вж. 1C350.57. за N,N-диметиламинофосфорил дихлорид.

3. Диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] N,N-Диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] амидофосфати, с изключение на Диетил-N,N-диметиламидофосфат, който е описан в 1C350;

4. N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетил-2-хлориди и съответните им протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид или N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид, които са описани в 1C350;

5. N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетан-2-оли и съответните протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетанол (96—80—0) и N,N-диетиламиноетанол (100—37—8), които са описани в 1C350;

Бележка:   1C450.b.5. не контролира следните:

a.   N N-диметиламиноетанол (108—01—0) и съответните протонирани соли;

b.   Протонираните соли на N, N-диетиламиноетанол (100—37—8);

6. N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетан-2-тиоли и съответните им протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетан тиол, описан в 1C350;

7. Вж. 1C350 за етилдиетаноламин (139—87—7);

8. Метилдиетаноламин (105—59—9).

Бележка 1:   За износ в „Държави, които не са страна по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. и .b.6., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 10 % от теглото на сместа.

Бележка 2:   За износ в „Държави, членуващи в Конвенцията за забрана на химическите оръжия“ 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. и .b.6., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.

Бележка 3:   1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.b.8., в които нито един индивидално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.

Бележка 4:   1C450 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.

1DСофтуер

1D001„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудването, описано от 1B001 до 1B003.

1D002„Софтуер“ за „разработване“ на ламинати или „композитни материали“ върху органични „матрици“,

1D003„Софтуер“, специално проектиран или модифициран да позволи на оборудването да изпълнява функциите си, определени в 1A004.c. или 1А004.d.

1D101„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „използване“ на стоките, описани в 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 или 1B119.

1D103„Софтуер“, специално проектиран за анализ на намаляващи наблюдаеми величини, като радарна отразяваща способност, ултравиолетови/инфрачервени излъчвания и акустични сигнали.

1D201„Софтуер“, специално проектиран за „използване“ на стоките, описани в 1B201.

1EТехнологии

1E001„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ или „производство“ на оборудване или материали, описани в 1A001.b., 1A001.c., от 1A002 до 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B или 1C.

1E002Други „технологии“, както следва:

a. „Технологии“ за „разработване“ и „производство“ на полибензотиазоли или полибензоксазоли;

b. „Технологии“ за „разработване“ и „производство“ на флуороеластомерни съединения, съдържащи поне един винилетерен мономер;

c. „Технологии“ за проектиране или „производство“ на следните основни материали или не-„композитни“ керамични материали:

1. Основни вещества, отговарящи на всичко изброено по-долу:

a. Който и да е от следните състави:

1. Прости или сложни циркониеви оксиди и сложни силициеви или алуминиеви оксиди;

2. Прости борни нитриди (кубични кристални форми);

3. Прости или сложни силициеви или борни карбиди; или

4. Прости или сложни силициеви нитриди;

b. Някое от следните общи количества метални примеси, с изключение на целенасочените добавки:

1. По-малко от 1 000 милионни части за прости оксиди или карбиди; или

2. По-малко от 5 000 милионни части за сложни съединения или прости нитриди; и

c. Явяват се някое от следните:

1. Цирконий (CAS 1314-23-4) със среден размер на частиците равен на или по-малък от 1 μm и не повече от 10 % от частиците са по-големи от 5 μm;

2. Други основни материали със среден размер на частицата, равен на или по-малък от 5 μm и не повече от 10 % от частиците са по-големи от 10 μm; или

3. Има всички изброени по-долу характеристики:

a. Пластинки със съотношение на дължината към дебелината над 5;

b. Нишковидни кристали със съотношение на дължината към диаметъра над 10 при диаметри по-малки от 2 μm; и

c. Непрекъснати или накъсани влакна с диаметър, по-малък от 10 μm;

2. Не-„композитни“ керамични материали, съставени от материалите, посочени в 1E002.c.1;

Бележка:   1E002.c.2. не контролира „технологии“ за проектиране или производство на абразивни вещества.

d. „Технологии“ за „производство“ на ароматни полиамидни влакна;

е. „Технологии“ за монтаж, поддръжка или ремонт на материалите, описани в 1C001;

f. „Технологии“ за ремонт на „композитни“ конструкции, ламинати или материали, описани в 1A002, 1C007.c. или 1C007.d.;

Бележка:   1E002.f. не контролира „технологии“ за ремонт на конструкции за „граждански летателни апарати“, използващи въглеродни „влакна или нишковидни материали“ и епоксидни смоли, описани в наръчниците на производителите на летателните апарати.

g. „Библиотеки (бази с параметрични данни)“, специално проектирани или модифицирани да позволят на оборудването да изпълнява функциите си, определени в 1A004.c. или 1А004.d.

Техническа бележка:

За целите на 1Е002.g. „библиотека (техническа база за параметрични данни)“ означава събрана техническа информация, позоваването на която може да подобри производителността на съответното оборудване или системи.

1E101„Технология“ съгласно Общата бележка за технологиите за „използване“ на изделията, посочени в 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, от 1B115 до 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, от 1C111 до 1C118, 1D101 или 1D103.

1E102„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ на „софтуер“, описани в 1D001, 1D101 или 1D103.

1E103„Технологии“ за регулиране на температурата, налягането или атмосферите в автоклави или хидроклави, когато се използват за „производство“ на „композитни материали“ или частично преработени „композитни материали“.

1E104„Технологии“, свързани с „производството“ на материали, получени с топлинно разлагане, формовани в калъп, дорник или друга основа от прекурсорни газове, които се разлагат в температурния диапазон от 1 573 °К (1 300 °С) до 3 173 °К (2 900 °С) при налягания от 130 Pa до 20 kРа.

Бележка:   1E104 включва „технологии“ за определяне на състава на прекурсорните газове, дебитите им и схемите и параметрите за контрол на процесите.

1E201„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „използване“ на стоките, описани в 1A002, 1A007, 1A202, от 1A225 до 1A227, 1B201, от 1B225 до 1B233, 1C002.b.3. или b.4, 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, от 1C225 до 1C240 или 1D201.

1E202„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ или „производство“ на стоките, описани в 1A007, 1A202 или от 1A225 до 1A227.

1E203„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ на „софтуер“, посочени в 1D201.

КАТЕГОРИЯ 2

ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИ

2AСистеми, оборудване и компоненти

N.B.:   За безшумни ролкови лагери вж. Мерки за контрол на военни стоки.

2A001Антифрикционни (търкалящи) лагери и лагерни системи, както следва, и компоненти за тях:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 2A101.

Бележка:   2A001 не контролира сачми с допуски, зададени от производителя като 5-о качество или по-ниско според стандарт ISO 3290.

a. Сачмени лагери и неразглобяеми търкалящи лагери с всички допуски, посочени от производителя в съответствие с ISO 492, клас на допуск 4 (или национален еквивалент), или по-добри, разполагащи с двата пръстена и търкалящи елементи (ISO 5593), изработени от монел или от берилий.

Бележка:   2A001.a. не контролира конусовидните ролкови лагери.

b. Не се използва;

c. Активни магнитни лагерни системи, използващи някое от посочените:

1. Материали с магнитна индукция от 2,0 Т или по-голяма и граница на провлачване над 414 MPa;

2. Всички електромагнитни триизмерни конструкции с хомеополярно високочестотно намагнитване за задвижващи механизми; или

3. Високо температурни (≥ 450 К (177 °C) позиционни датчици (сензори).

2A101Радиални сачмени лагери, различни от описаните в 2A001, с всички допуски, посочени в съответствие с ISO 492, клас на допуск 2 (или ANSI/ABMA Std 20, клас на допуск ABEC-9 или други национални еквиваленти) или по-добри, и притежаващи всички посочени по-долу характеристики:

a. Вътрешен диаматър на пръстена между 12 и 50 mm;

b. Външен диаматър на пръстена между 25 и 100 mm; и

c. Широчина между 10 и 20 mm.

2A225Тигли, изработени от материали, устойчиви на течни актинидни метали, както следва:

a. Тигли, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1. Вместимост между 150 cm3 и 8 000 cm3; и

2. Изработени от или покрити с някой от изброените материали с чистота над 98 % и повече в тегловно отношение:

a. Калциев флуорид (CaF2);

b. Калциев цирконат (метацирконат) (CaZrO3);

c. Цериев сулфид (Ce2S3);

d. Ербиев оксид (ербий) (Er2O3);

е. Хафниев оксид (HfO2);

f. Магнезиев оксид (MgO);

g. Нитридна ниобиево-титанова-волфрамова сплав (около 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h. Итриев оксид (итрий) (Y2O3); или

i. Циркониев оксид (цирконий) (ZrO2);

b. Тигли, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1. Вместимост между 50 cm3 и 2 000 cm3; и

2. Изработени от или покрити с тантал, с чистота от 99,9 % или повече в тегловно отношение;

c. Тигли, имащи всички посочени характеристики:

1. Вместимост между 50 cm3 и 2 000 cm3;

2. Изработени от или покрити с тантал, с чистота от 98 % или повече в тегловно отношение; и

3. Покрити с танталов карбид, нитрид, борид или каквато и да е комбинация от тях.

2A226Клапани, имащи всички изброени по-долу характеристики:

a. „Номинален размер“ от 5 mm или по-голям;

b. Снабдени със силфонно уплътнение; и

c. Изцяло изработени от или покрити с алуминий, алуминиева сплав, никел или никелова сплав, съдържаща повече от 60 % никел в тегловно отношение.

Техническа бележка:

При клапани с различни диаметри при входа и изхода, „номиналният размер“ от 2A226 се отнася за най-малкия диаметър.

2BОборудване за изпитване, контрол и производство

Технически бележки:

1.   Вторичните паралелни оси за контурна обработка (напр. w-ос при машини за хоризонтално пробиване или вторична въртяща ос, централната линия на която е паралелна на първичната въртяща ос) не се включват в общия брой оси за контурна обработка. Въртящите оси не трябва да завъртат повече от 360°. Въртящата ос може да бъде задвижвана от линейно устройство (напр. винт или предаване със зъбни рейка и колело).

2.   За целите на 2B броят на осите, които могат да се координират едновременно за „контурен контрол“ представлява броят на осите, които действат на релативното движение между всяка работеща част и инструмент, режеща глава, или колело, което реже, или отнема материал от обработвания детайл. Това не включва допълнителни оси, по които или около които се извършва друго релативно движение в машината, като:

a.   Облицовъчни системи за колелата в металорежещи машини;

b.   Паралелни въртящи се оси, конструирани за сглобяване на отделни обработвани детайли;

c.   Колинейни въртящи се оси, конструирани за манипулиране на същия детайл, като го държи в свредел от различни краища;

3.   Номенклатурата на осите трябва да бъде в съответствие с международен стандарт ISO 841, „Машини с цифрово управление — номенклатура на осите и движенията“.

4.   За целите на 2B001 до 2B009, „накланящото вретено“ се брои като въртяща ос.

5.   „Обявената точност на позициониране“, получена чрез измервания, извършени в съответствие със стандарт ISO 230/2 (1988) ( 10 )или еквивалентни национални стандарти, може да се използва за всеки модел металообработваща машина като алтернатива на отделни тестове на машините. „Обявена точност на позициониране“ означава стойността на точността, предоставена на компетентните власти на държавата-членка, в която е установен износителят, като представителна за точността на модела машина.

Определяне на „обявената точност на позициониране“

a.   Избират се пет машини от модела, който трябва да бъде оценен;

b.   Измерва се точността на линейните оси според стандарт ISO 230/2 (1988) (10) ;

c.   Определяне на А-стойностите за всяка ос на всяка машина. Методът за пресмятане на А стойности е описан в стандарта ISO.

d.   Определяне на средната А-стойност за всяка ос. Тази средна стойност Â се приема за обявена стойност за всяка от модела (Âx Ây …);

е.   Тъй като списъкът на категория 2 се отнася за всяка линейна ос, ще има толкова обявени стойности, колкото са и линейните оси;

f.   Ако някоя от осите на модел машина, който не се контролира от 2B001.а. до 2B001.c. или 2B201 има обявена точност Â от 6 микрона за шлайфмашини и 8 микрона за фрезмашини или стругове, или по-високи, следва да се изиска от производителя да потвърждава равнището на точност веднъж на всеки осемнадесет месеца.

2B001Машини за обработка и всякакви съчетания от тях, за отнемане (или рязане) на метали, керамика или „композитни материали“, които съобразно техническата спецификация на производителя могат да бъдат снабдени с електронни устройства за „цифрово управление“ CNC(ЦПУ) и специално проектирани компоненти, както следва:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 2B201.

Бележка 1:   2B001 не контролира машини за обработка, специално ограничени за производството на зъбни колела. За такива машини вж. 2B003.

Бележка 2:   2B001 не контролира машини за обработка, специално ограничени до производство на една от следните части:

a.   Колянови или гърбични валове;

b.   Инструменти или резци за фрезмашини;

c.   Червяци за екструдери; или

d.   Гравирани или инкрустирани части от бижута.

Бележка 3:   Машина за обработка, имаща най-малко две от трите възможности: струговане, фрезоване, шлифоване (например струговаща машина с възможност за фрезоване), трябва да бъде съпоставена с всяка подточка от 2B001.a, b. или c.

N.B.:   За оптически машини за крайна обработка вж. 2B002.

a. Машини за струговане, имащи всички посочени характеристики:

1. Точност на позициониране по която и да е линейна ос, с „всички налични компенсации“, равна на или по-малка (по-добра) от 6 μm в съответствие със стандарт ISO 230/2 (1988) ( 11 ) или еквивалентни национални стандарти; и

2. Две или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“;

Бележка:   2B001.a. не контролира стругове, специално проектирани за производство на контактни лещи, които имат и двете изброени по-долу характеристики:

a.   Машинен контролер, ограничен до използване на софтуер на офталмологична основа за въвеждане на данни за програмиране на части (part programming data input); и

b.   Без вакуумно фиксиране.

b. Машини за фрезоване, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

1. Има всички изброени по-долу характеристики:

a. Точност на позициониране по която и да е линейна ос, с „всички налични компенсации“, равна на или по-малка (по-добра) от 6 μm в съответствие със стандарт ISO 230/2 (1988) (11)  или еквивалентни национални стандарти; и

b. Три линейни оси плюс една въртяща ос, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“;

2. Пет или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“;

3. Точност на позициониране за координатно пробивни машини по която и да е линейна ос, с „всички налични компенсации“, равна на или по-малка (по-добра) от 4 μm в съответствие със стандарт ISO 230/2 (1988) (11)  или еквивалентни национални стандарти; или

4. Машини за фрезоване (fly cutting), използващи вихрова обработка на материала с плаващ режещ инструмент, притежаващи всички от следните характеристики:

a. „Ексцентрицитет“ и „биене“ на челната повърхност на шпиндела, по-малко (по-добро) от 0,0004 mm TIR; и

b. Ъглово отклонение при движение на супорта (ъглово преместване около вертикалната ос, наклон в посока на движението и завъртане около надлъжната ос на движение), по-малко (по-добро) от 2 дъгови секунди при преместване 300 mm;

c. Машини за шлайфане, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

1. Има всички изброени по-долу характеристики:

a. Точност на позициониране с „всички налични компенсации“, равна на или по-малка (по-добра) от 4 μm според стандарт ISO 230/2 (1988) ( 12 ) или еквивалентни национални стандарти, по която и да е линейна ос; и

b. Три или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“; или

2. Пет или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“;

Бележка:   2B001.c. не контролира шлайфмашини, както следва:

a.   Машини за външно, вътрешно и вътрешно-външно шлифоване на цилиндри, имащи всички изброени характеристики:

1.   Ограничени са само до шлифоване на цилиндри; и

2.   Ограничени до максимален капацитет на изработка на детайл 150 mm външен диаметър или дължина;

b.   Машини, разработени специфично като координатно-шлифовъчни машини, непритежаващи z-ос или w-ос, с точност на позициониране с „всички налични компенсации“ по-малка (по-добра) от 4 μm, в съответствие със стандарт ISO 230/2 (1988) (12) или еквивалентни национални стандарти.

c.   Плоскошлифовъчни машини.

d. Електроерозийни машини (EDM) от нетелоподаващ тип, които имат две или повече въртящи оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“;

е. Машини за отнемане на метали, керамика или „композитни материали“, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1. Отнемане на материал по някой от изброените начини:

a. Струи от вода или други течности, включително такива с абразивни добавки;

b. Електронен лъч; или

c. „Лазерен“ лъч; и

2. Поне две въртящи оси, които имат всяка от следните характеристики:

a. Могат да бъдат координирани едновременно за „контурно управление“; и

b. Точност на позициониране, по-малка (по-добра) от 0,003°;

f. Машини за дълбоко пробиване и стругове, модифицирани за дълбоко пробиване, с максимална дълбочина на пробиване над 5 m и специално проектирани компоненти за тях.

2B002Машини за крайна обработка с цифрово-програмно управление, използващи оптически процес, оборудвани за избирателно отнемане на материал за производство на несферични оптически повърхности, имащи всички изброени по-долу характеристики:

a. Крайна обработка до форма, по-малка (по-добра) от 1,0 μm;

b. Крайна обработка до грапавост, по-малка (по-добра) от 100 nm rms;

c. Четири или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“; и

d. Използват някой от следните процеси:

1. Магнитореологичен процес на крайна обработка („MRF“)

2. Електрореологичен процес на крайна обработка („ERF“)

3. „Крайна обработка с лъч от енергийни частици“;

4. „Крайна обработка на инструмент с надуваема мембрана“; или

5. „Крайна обработка с впръскване на флуид“.

Технически бележки:

За целите на 2B002:

1.   „MRF“ е процес на отстраняване на материал посредством магнитен флуид за абразив, чийто вискозитет се контролира от магнитно поле.

2.   „ERF“ е процес на отстраняване посредством флуид за абразив, чийто вискозитет е контролиран от електрическо поле.

3.   При „крайна обработка с лъч от енергийни частици“ се използват реактивни атомни плазми (RAP) или йонни лъчи за избирателно отнемане на материал.

4.   „Крайна обработка на инструмент с надуваема мембрана“ е процес, който използва мембрана под налягане, която се деформира и контактува с обработвания детайл върху малка повърхност.

5.   „Крайна обработка с впръскване на флуид“ използва флуиден поток за отнемане на материал.

2B003Машини за обработка, универсални или с „цифрово управление“ и специално проектирани компоненти, прибори за управление и принадлежности за тях, специално проектирани за шевинговане, полиране, шлифоване или хонинговане на закалени (Rc = 40 или повече) остри ръбове, спирални и двойно спирални зъбни колела с диаметър на делителната окръжност над 1 250 mm и ширина на профила от 15 % от диаметъра на делителната окръжност или по-голяма, обработено до клас 14 по ААПЗК/AGMA или по-добро (равностойно на ISO 1328 клас 3).

2B004Горещи „изостатични преси“, имащи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 2B104 и 2B204.

a. Контролирана топлинна среда в рамките на затворената камера и камерна кухина с вътрешен диаметър от 406 mm или повече; и

b. Имащи някоя от следните характеристики:

1. Максимално работно налягане над 207 MPa;

2. Контролирана топлинна среда над 1 773 К (1 500 °C); или

3. Съоръжение за импрегниране с въглеводород (хидрокарбон) и отстраняване на получаващите се отпадни газови продукти.

Техническа бележка:

Размерът на вътрешната камера е този на камерата, в която се постигат както работната температура, така и работното налягане и не включва фиксиращите приспособления. Този размер ще бъде по-малък от вътрешния диаметър на камерата под налягане или вътрешния диаметър на изолираната камера на пещта, в зависимост от това коя от двете камери е разположена вътре в другата.

N.B.:   За специално проектирани матрици, форми и инструментална екипировка вж. 1B003, 9B009 и Мерки за контрол на военни стоки.

2B005Оборудване, специално проектирано за отлагане, преработка и контрол в производствения процес на неорганични наслоявания, покрития и изменения на повърхността за неелектронни вещества, чрез процесите, посочени в таблицата и отнасящи се до бележките след 2E003.f, и специално проектирани захващащи, установяващи в положение, манипулационни и контролиращи компоненти за тях, както следва:

a. Програмно управляема промишлена инсталация за нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (CVD), имаща и двете изброени по-долу характеристики:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 2B105.

1. Процес, модифициран за някое от изброените по-долу:

a. Импулсно CVD;

b. Нанасяне на покрития чрез топлинно отлагане с контролирано ядрено нанасяне (CNTD); или

c. Нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари, засилено или подпомогнато с плазма НПХСП/CVD; и

2. Имаща някоя от изброените по-долу характеристики:

a. Наличие на въртящи уплътнения за висок вакуум (равен или по-малък от 0,01 Pa); или

b. Наличие на контрол върху дебелината на покритието in situ;

b. Програмно управляема промишлена инсталация за йоннонанасяне на покрития с лъчев ток от 5 mA или повече;

c. Програмно управляема промишлена инсталация за физическо отлагане на пари (ЕЛ-ФОП/EB-PVD) по електроннолъчев метод, включваща енергийни системи с мощност над 80 kW и имаща някои от изброени по-долу характеристики:

1. „Лазерна“ система за контрол на равнището в съда за течност, която прецизно регулира скоростта на дозиране; или

2. Монитор с компютърно управление, работещ на принципа на фотолуминесценция на йонизираните атоми в потока от изпарения, който контролира скоростта на нанасяне на покритията, съдържащ два или повече елементи;

d. Програмно управляемо промишлено оборудване за разпръскване на плазма за химическо отлагане на пари (НПХСП/CVD), имащо някои от изброените по-долу характеристики:

1. Работа в атмосфера с намалено налягане (равно на или-по-малко от 10 kPa, измерено над и в рамките на 300 mm от изходната дюза на горелката) във вакумна камера с възможност за създаване на вакуум до 0,01 Pa до процеса на разпръскване; или

2. Наличие на контрол върху дебелината на покритието in situ;

е. Програмно управляемо промишлено оборудване за отлагане чрез разпрашаване на материали, даващо моментна плътност от 0,1 mA/mm2 или по-висока при скорост на отлагане от 15 μm/h или повече;

f. Програмно управляемо промишлено оборудване за отлагане с катодна дъга, включващо мрежа от електромагнити за динамично управление на точката на дъгата върху катода;

g. Програмно управляемо промишлено оборудване за йонно покритие, позволяващо измерване in situ на някоя от изброените по-долу характеристики:

1. Дебелина на покритието върху основата и регулиране на скоростта на отлагане; или

2. Оптични характеристики.

Бележка:   2B005 не контролира оборудване за отлагане чрез химическо свързване на пари чрез катодна дъга, отлагане чрез разпрашаване на материали, йонно покритие или имплантация на йони, специално проектирани като режещи или обработващи инструменти.

2B006Системи и оборудване за проверка или измерване на размерите и „електронни модули“, както следва:

a. Машини за измерване на координатите (СММ) с микропроцесорно, цифрово управление или програмно управление, които имат триизмерна (обемна) максимално разрешена грешка на измерването на дължината (E0, MPE) във всяка точка на операционния обхват на машината (т.е. в рамките на дължината на осите), равна на или по-малка (по-добра) от (1,7 + L/1 000) μm (L е измерената дължина в mm), измерена съгласно стандарт ISO 10360-2 (2009);

Техническа бележка:

E0, MPE на най-точната конфигурация на СММ, определена от производителя (напр. най-доброто от следното: сонда, дължина на писеца, параметри на движението, околна среда), и с „всички налични компенсации“, се сравнява спрямо прага от 1,7 + L/1 000.

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 2B206.

b. Инструменти за измерване на линейно и ъглово отклонение, както следва:

1. Инструменти за измерване на „линейно отклонение“, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

Техническа бележка:

За целите на 2B006.b.1. „линейно отклонение“ означава промяната на разстоянието между измерващата проба и измерения обект.

a. Измервателни системи от безконтактен тип, с „разделителна способност“ равна на или по-малка (по-добра) от 0,2 μm в диапазон на измерване до 0,2 mm;

b. Линейни траснформаторни системи за разлики в напрежението, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1. „Линейност“ равна на или по-малка (по-добра) от 0,1 % в диапазон на измерване до 5 mm; и

2. Отклонение, равно на или по-малко (по-добро) от 0,1 % дневно при стандартна стайна температура ± 1 К;

c. Измервателни системи, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1. Съдържащи „лазер“; и

2. Поддържане за най-малко 12 часа при температура от 20 ± 1 °C на всички изброени:

a. „Разделителна способност“ по цялата им скала от 0,1 μm или по-малка (по-добра); и

b. Способност за постигане на „грешка на измерването“, при отчитане на рефрактивния индекс на въздуха, равна на или по-малка (по-добра) от (0,2 + L/2 000) μm, (L е измерената дължина в mm); или

d. „Електронни модули“, специално разработени да осигурят възможност за подаване на обратна информация в системите, контролирани от 2B006.b.1.c.;

Бележка:   2B006.b.1 не контролира интерферометърни измервателни системи,с автоматична електронна система, която е разработена да не използва техники на подаване на обратна информация, съдържащи „лазер“ за измерване на грешките при плъзгане на металообработващите машини, измервателните машини или подобно оборудване.

2. Инструменти за измерване на ъгловите отклонения с „отклонение на ъгловото положение“, равно на или по-малко (по-добро) от 0,00025°;

Бележка:   2B006.b.2. не контролира оптични инструменти, като автоколиматори, използващи насочен светлинен лъч за откриване (например лазарен лъч) на ъглово отместване на огледало.

c. Оборудване за измерване на повърхностни грапавини, чрез измерване на оптическото разсейване като функция на ъгъла, с чувствителност от 0,5 nm или по-малко (по-добро).

Бележка:   2B006 включва металообработващи машини, различни от посочените в 2B001, които могат да бъдат използвани като измелвателни машини, в случай че задоволяват или превишават критериите, определени за функцията на измервателна машина.

2B007„Роботи“, имащи някои от изброените по-долу характеристики, и специално проектирани управляващи елементи и „крайни изпълнителни устройства за тях“:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 2B207.

a. Способни да обработват в реално време триизмерни образи или да извършват пълен триизмерен „анализ на терена“, или за генериране или модифициране на „програми“, или за генериране или модифициране на цифрови програмни данни;

Техническа бележка:

Ограничението „анализ на терена“ не включва приблизително измерване на третото измерение при наблюдение под определен ъгъл или ограничено тълкуване на сивата скала на възприятието на дълбочина или материал за одобрените задачи (2 1/2 измерения D).

b. Специално проектирани да съответстват на националните стандарти по безопасността, приложими за работа в среда на взривни (фугасни) вещества;

Бележка:   2B007.b. не контролира „роботи“, проектирани специално за камери за боядисване.

c. Специално проектирани или квалифицирани като устойчиви на радиация да издържат сумарна доза облъчване по-голяма от 5 × 103 Gy (силиций) без загуба на работоспособност; или

Техническа бележка:

Терминът Gy (силиций) се отнася за енергията в джаули на килограм, поета от неекранирана мостра силиций, когато бъде изложена на йонизиращо лъчение.

d. Специално проектирани за работа на височини над 30 000 m.

2B008Модули или агрегати, специално проектирани за машини, или проверка на размери или измервателни системи и оборудване, както следва:

a. Линейно разположени агрегати за обратна връзка (напр. устройства от индукционен тип, градуирани скали, инфрачервени системи или „лазерни“ системи) с обща „точност“ по-малка (по-добро) от (800 + (600 × L × 10–3) nm (L е равно на ефективната дължина в mm);

N.B.:   За „лазерни“ системи вж. още бележката към 2B006.b.1.c. и d.

b. Агрегати за обратна връзка на въртяща поставка (напр. устройства от индукционен тип, градуирани скали, инфрачервени системи или „лазерни“ системи) с обща „точност“, по-малка (по-добра) от 0,00025°;

N.B.:   За „лазерни“ системи вж. още бележката към 2B006.b.2.

c. „Съставни въртящи се маси“ и „накланящи сe шпиндели“ за металообработващи машини с възможности за подобрение (модернизация) в съответствие със спецификациите на производителя до и над нивата, описани в 2B.

2B009Развалцовъчни и поточноформовъчни машини, които в съответствие със спецификацията на производителя могат да бъдат снабдени с устройства за „цифрово управление“ или компютърно управление, имащи всички изброени по-долу характеристики:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 2B109 И 2B209.

a. Две или повече контролирани оси, най-малко две от които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“; и

b. Въртящ момент над 60 kN.

Техническа бележка:

За целите на 2B009 машините, които съчетават функциите на развалцоване и поточно формоване, се разглеждат по смисъла на 2B009 като поточноформовъчни машини.

2B104„Изостатични преси“, различни от тези, описани в 2B004, имащи всички изброени по-долу характеристики:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 2B204.

a. Максимално работно налягане от 69 MPa или по-голямо;

b. Проектирани са да постигат и поддържат среда на контролирана температура от 873 К (600 °C) или по-висока; и

c. Имат камерна кухина с вътрешен диаметър от 254 mm или по-голям.

2B105Пещи за CVD(НПХСП), различни от описаните в 2B005.a., проектирани или модифицирани за уплътняване на съединения въглерод—въглерод.

2B109Поточноформовъчни машини, различни от описаните в 2B009, и специално проектирани компоненти, както следва:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 2B209.

a. Поточно-формовъчни машини, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1. Съгласно спецификацията на производителя, могат да бъдат оборудвани с устройства за „цифрово управление“ или компютърно управление, дори когато нямат такива; и

2. Повече от две оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“.

b. Специално проектирани компоненти за поточно формовъчни машини, описани в 2B009 или 2B109.a.

Бележка:   2B109 не контролира машини, които не могат да се използват в производството на двигателни компоненти и оборудване (напр. кожуси на мотори) за системите, описани в 9A005, 9A007.a. или 9A105.a.

Техническа бележка:

Машините, които съчетават функциите на развалцоване и поточно формоване, се разглеждат по смисъла на 2B109 като поточноформовъчни машини.

2B116Системи за вибрационно изпитване, оборудване и компоненти за тях, както следва:

a. Системи за вибрационно изпитване, използващи техники на обратна връзка и затворен контур и включващи цифров контролер, който създава в дадена система вибрации при средно квадратично отклонение (rms), равно или по-голямо от 10 g между 20 Hz и 2 kHz и придаващи сила от 50 kN, измерени на „празна маса“, или по-големи;

b. Цифрови контролери, съчетани със специални програмни продукти за вибрационно изпитване, с „контролна честотна лента в реално време“ по-голяма от 5 kHz, проектирани за използване в системи за вибрационни изпитания, описани в 2B116.a.;

Техническа бележка:

В 2B116.b. „контролна честотна лента в реално време“ означава максималната скорост, с която контролер може да осъществи пълен цикъл на извличане, обработка на данните и предаване на управляващите сигнали.

c. Вибрационни тласкащи устройства (вибрационни агрегати), със или без свързаните с тях усилватели, способни да придадат сила от 50 kN, измерена на „празна маса“, или по-голяма и използваема в системите за вибрационно изпитване, описани в 2B116.a.;

d. Подпорни конзоли за изпитваните образци и електронни устройства, проектирани да съчетават няколко вибрационни агрегата в система, в състояние да придаде ефективна съчетана сила от 50 kN, измерена на „празна маса“, или по-голяма и използваема в системите за вибрационни изпитания, описани в 2B116.a.

Техническа бележка:

В 2B116 „празна маса“ означава плоска маса или повърхност, по която няма закрепващи устройства или приспособления.

2B117Оборудване и средства за контрол на процеси, различни от описаните в 2B004, 2B005.a., 2B104 или 2B105, проектирани или модифицирани за уплътняване или топлинно разлагане на конструкции на композитни ракетни дюзи (сопла) или носови части на апарати за многократно използване.

2B119Машини за балансиране и свързано с тях оборудване, както следва:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 2B219.

a. Машини за балансиране, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1. Неспособни да балансират ротори/агрегати с маса над 3 kg;

2. Способни да балансират ротори/агрегати при скорости над 12 500 об./мин.;

3. Способни да коригират дисбаланси в две и повече плоскости; и

4. Способни да балансират до специфичен остатъчен дисбаланс от 0,2 g mm на kg роторна маса;

Бележка:   2B119.a. не контролира машини за балансиране, проектирани или модифицирани за стоматологично или друго медицинско оборудване.

b. Индикаторни глави, проектирани или модифицирани за използване с машините, описани в 2B119.a.

Техническа бележка:

Индикаторните глави понякога се наричат балансиращи инструменти.

2B120Симулатори на движение или маси за ускорение, имащи всички изброени характеристики:

a. Две или повече оси;

b. Проектирани или модифицирани да инкорпорират контактни пръстени или интегрирани безконтактни устройства, способни да предават електричество, сигнална информация или и двете; и

c. Имащи някоя от следните характеристики:

1. За която и да е ос имат всички изброени характеристики:

a. С възможност на стъпката на завъртане от 400 градуса/секунда или повече, или 30 градуса/секунда или по-малко; и

b. Разделителна способност на стъпката, равна на или по-малка от 6 градуса/сек. и точност равна на или по-малка от 0,6 градуса/сек.;

2. Имат стабилност в най-лошия случай, равна на или по-добра (по-малка) от плюс или минус 0,05 %, изчислено средно на 10 градуса или повече; или

3. „Точност“ на позициониране, равна на или по-малка (по-добра) от 5 дъгови секунди.

Бележка 1:   2B120 не контролира въртящи маси, проектирани или модифицирани за металообработващи машини или за медицинско оборудване. За мерки за контрол върху въртящи маси за металообработващи машини вж. 2B008.

Бележка 2:   Симулатори на движение или маси за ускорение, описани в 2B120, остават контролирани, независимо дали при износа те са снабдени с контактни пръстени или интегрирани безконтактни устройства.

2B121Позициониращи маси (оборудване, способно за прецизно въртящо установяване в положение във всякакви оси), различни от описаните в 2B120, имащи всички изброени характеристики:

a. Две или повече оси; и

b. „Точност“ на позициониране, равна на или по-малка (по-добра) от 5 дъгови секунди.

Бележка:   2B121 не контролира въртящи маси, проектирани или модифицирани за металообработващи машини или за медицинско оборудване. За мерки за контрол върху въртящи маси за металообработващи машини вж. 2B008.

2B122Центрофуги, способни да придават ускорения над 100 g и проектирани или модифицирани да инкорпорират контактни пръстени или интегрирани безконтактни устройства, способни да предават електричество, сигнална информация или и двете;

Бележка:   Центрофугите, описани в 2В122, остават контролирани, независимо дали при износа те са снабдени с контактни пръстени или интегрирани безконтактни устройства.

2B201Машини за обработка, различни от описаните в 2B001, както следва, за отнемане или рязане на метали, керамика или „композитни материали“, които в съответствие с техническата спецификация на производителя, могат да бъдат снабдени с електронни устройства за едновременно „контурно управление“ по две или повече оси:

a. Машини за фрезоване, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

1. Точности на позициониране с „всички налични компенсации“, равна на или по-малка (по-добра) от 6 μm според стандарт ISO 230/2 (1988) ( 13 ) или еквивалентни национални стандарти, по която и да е линейна ос; или

2. Две или повече въртящи се оси за контурна обработка;

Бележка:   2B201.a. не контролира фрезмашини със следните характеристики:

a.   Ход по абсцисната ос, по-голям от 2 m; и

b.   Сумарна грешка на ориентиране по абсцисната ос, по-голяма (по-лоша) от 30 μm.

b. Машини за шлайфане, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

1. Точности на позициониране с „всички налични компенсации“, равни на или по-малки (по-добри) от 4 μm според стандарт ISO 230/2 (1988) (13)  или еквивалентни национални стандарти, по която и да е линейна ос; или

2. Две или повече въртящи се оси за контурна обработка.

Бележка:   2B201.b. не контролира шлайфмашини със следните характеристики:

a.   Машини за външно, вътрешно и външно-вътрешно шлифоване на цилиндри, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.   Ограничени до максимален капацитет на изработка на детайл 150 mm външен диаметър или дължина; и

2.   Оси, ограничени до x, z и c;

b.   Координатно-шлифовъчни машини, които не разполагат с ос z или с ос w, с обща точност на позициониране под (над) 4 μm съгласно ISO 230/2 (1988) (13) или национални еквиваленти.

Бележка 1:   2В201 не контролира металообработващи машини за специални цели, които се ограничават до производството на някоя от следните части:

a.   Трансмисии;

b.   Колянови или гърбични валове;

c.   Инструменти или резци за фрезмашини;

d.   Червяци за екструдери;

Бележка 2:   Всяка металообработваща машина, разполагаща с поне две от всичко три възможности за струговане, смилане на прах или по-малко фино, или фрезуване (например струг с възможност за смилане), следва задължително да се оценява според всяка приложима позиция 2В001.a. или 2В201.a. или b.

2B204„Изостатични преси“, извън описаните в 2B004 или 2B104, и свързаното с тях оборудване, както следва:

a. „Изостатични преси“, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1. Способни да постигат максимално работно налягане от 69 MPa или по-голямо; и

2. Имат камерна кухина с вътрешен диаметър над 152 mm;

b. Матрици, форми и контролни уреди, специално проектирани за „изостатичните преси“, описани в 2B204.a.

Техническа бележка:

В 2B204 размерът на вътрешната камера е този на камерата, в която се постигат както работната температура, така и работното налягане и не включва фиксиращите приспособления. Този размер ще бъде по-малък от вътрешния диаметър на камерата под налягане или вътрешния диаметър на изолираната камера на пещта, в зависимост от това коя от двете камери е разположена вътре в другата.

2B206Машини, инструменти и системи за проверка или контрол на размерите, различни от описаните в 2B006, както следва:

a. Машини за измерване на координатите (CMM), управлявани от компютър или по цифров път, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1. Две или повече оси; и

2. Максимално допустима грешка на измерването на дължината (E0, MPE) по която и да е ос (едномерна), идентифицирана като E0X, E0Y, или E0Z, равна на или по-малка (по-добра) от (1,25 + L/1 000) μm, (където L е измерената дължина в mm) във всяка точка в обсега на действие на машината (т.е. в рамките на дължината на оста), изпитана в съответствие със стандарт ISO 10360-2(2009);

b. Системи за едновременна линейно-ъглова проверка на полуобвивки, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1. „Отклонение при измерването“ по която и да е линейна ос, равно на или по-малко (по-добро) от 3,5 μm на 5 mm; и

2. „Отклонение на ъгловото положение“ равно на или по-малко от 0,02°.

Бележка 1:   Металообработващи машини, които могат да се използват и като измервателни, се контролират, в случай че отговарят на или надминават критериите, определени за функцията на металообработваща машина или функцията на измервателна машина.

Бележка 2:   Машина, описана в 2B006, се контролира, в случай че надминава прага за контрол в която и да е част от оперативния си обхват.

Технически бележки:

Всички параметри на измерваните стойности в 2B206 представляват плюс/минус, т.е. не цялата лента.

2B207„Роботи“, „крайни изпълнителни устройства (манипулатори)“ и управляващи устройства, различни от описаните в 2B007, както следва:

a. „Роботи“ или „крайни изпълнителни устройства (манипулатори)“, специално проектирани да отговарят на национални стандарти за безопасност, валидни за работа с бризантни взривни вещества, (например спазване на класификацията по електрически код за бризантните взривни вещества);

b. Управляващи устройства, специално проектирани за „роботите“ и „крайните изпълнителни устройства (манипулатори)“, описани в 2B207.а.

2B209Поточноформовъчни или центробежноформовъчни машини, различни от описаните в 2B009 или 2B109, и дорници, както следва:

a. Машини, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1. Три или повече валяци (водещи или направляващи); и

2. Които, в съответствие с техническата спецификация на производителя, могат да бъдат снабдени със средства за „цифрово управление“ или управление от компютър;

b. Дорници за оформяне на ротори, проектирани за оформяне на цилиндрични ротори с вътрешен диаметър между 75 mm и 400 mm.

Бележка:   2B209.a. включва машини, които имат само единичен валяк, предназначен да деформира метала, плюс два допълнителни валяка, които поддържат дорника, но не участват пряко в процеса на деформация.

2B219Многоплоскостни центробежни балансиращи машини, стационарни или преносими, хоризонтални или вертикални, както следва:

a. Центробежни балансиращи машини, проектирани да балансират еластични ротори с дължина от 600 mm или повече и имащи всички изброени характеристики:

1. Диаметър на шийката или максималното отклонение, по-голям от 75 mm;

2. Капацитет на маса от 0,9 до 23 kg; и

3. Способни да балансират скорости на въртене, по-големи от 5 000 об./мин.;

b. Центробежни балансиращи машини, проектирани да балансират компоненти за кухи цилиндрични ротори и имащи всички изброени характеристики:

1. Диаметър на шийката, по-голям от 75 mm;

2. Капацитет на маса от 0,9 до 23 kg;

3. Способни да балансират до остатъчен дисбаланс, равен на или по-малък от 0,01 kg × mm/kg на равнина; и

4. От вида, задвижвани с ремъчна предавка.

2B225Манипулатори с дистанционно управление, които могат да се използват за осигуряване на действие от разстояние при радиохимично разделяне или в горещи камери, имащи едната от изброените по-долу характеристики:

a. Способност за проникване през 0,6 m или по-дебела стена на гореща камера (операции през стената); или

b. Способност за преминаване над горната част на стена на гореща камера с дебелина от 0,6 m или повече (операции над стената).

Техническа бележка:

Манипулаторите с дистанционно управление предават движенията на човека-оператор към механичната работна ръка, която има устройство за хващане. Те могат да са от вида „водач/подчинен“ („master/slave“) или задвижвани с джойстик или клавиатура.

2B226Индукционни пещи с контролирана атмосфера (вакуум или инертен газ) и захранващи елементи за тях, както следва:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 3B.

a. Пещи, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1. Способни за работа над 1 123 К (850 °C);

2. Индукционните намотки са с диаметър 600 mm или по-малък; и

3. Проектирани са за ползване на мощност на вход от 5 kW или повече;

b. Захранващи устройства с обявена изходна мощност от 5 kW или повече, специално проектирани за пещите, описани в 2B226.а.

Бележка:   2B226.a. не контролира пещи, проектирани за производство на полупроводникови пластинки.

2B227Металургични пещи за топене и леене във вакуум или друга контролирана атмосфера и свързаното с тях оборудване, както следва:

a. Електродъгови пещи за претопяване и леене, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1. Капацитет на електродите за еднократна употреба между 1 000 cm3 и 20 000 cm3; и

2. Способни за работа при температури на топене над 1 973 К (1 700 °C);

b. Електроннолъчеви топилни пещи с плазмено разпрашаване и топене, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1. Мощност от 50 kW или по-голяма; и

2. Способни за работа при температури на топене над 1 473 К (1 200 °C);

c. Системи за компютърно управление и наблюдение, специално конфигурирани за някоя от пещите, описани в 2B227.a. или b.

2B228Оборудване за производство или сглобяване на ротори, оборудване за изправяне на ротори, дорници и матрици за формоване на силфонни тръби, както следва:

a. Оборудване за сглобяване на ротори за сглобяване на тръбни секции, лопатки или капачки за ротори на газови центрофуги;

Бележка:   2B228.a. включва високоточни дорници, затягащи скоби и машини за горещи пресови сглобки.

b. Оборудване за изправяне на ротори за юстиране на тръбните секции, на газовата центрофуга по отношение на обща ос;

Техническа бележка:

Обикновено оборудването от 2B228.b. се състои от високоточни измервателни сонди, свързани с компютър, който след това контролира дейността, например на пневматични бутала, използвани за юстиране на тръбните секции.

c. Дорници и матрици за производство на силфонни тръби с единствена намотка.

Техническа бележка:

Силфонните тръби от 2B228.c. имат всички изброени по-долу характеристики:

1.   Вътрешен диаметър между 75 mm и 400 mm;

2.   Дължина от 12,7 mm или по-голяма;

3.   Дълбочина на единствената намотка, по-голяма от 2 mm; и

4.   Изработени от алуминиеви сплави с висока якост, мартензитна (марейджингова) стомана или „нишковидни или влакнести материали“ с висока якост.

2B230„Датчици за налягане“, способни да измерват абсолютни налягания във всяка точка в обхвата 0 до 13 kPa, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

a. Датчици, отчитащи налягане, изработени от или покрити с алуминий, алуминиева сплав, никел или никелова сплав с повече от 60 % никел в тегловно отношение; и

b. Имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

1. Пълна скала под 13 kPa и „точност“, по-добра от ± 1 % от пълната скала; или

2. Пълна скала от 13 kPa или по-голяма и „точност“, по-добра от ± 130 Ра.

Техническа бележка:

По смисъла на 2B230 „точност“ включва нелинейност, хистерезис и повторяемост в температурата на средата.

2B231Вакуумни помпи, имащи всички изброени характеристики:

a. Сечение на входния отвор, равно или по-голямо от 380 mm;

b. Скорост на нагнетяване, равна на или по-голяма от 15 m3/s; и

c. Способност за постигане на максимален вакуум повече от 13 mРа.

Технически бележки:

1.   Скоростта на нагнетяване се определя в точката на измерване с азот или въздух.

2.   Максималният вакуум се определя на входа на помпата, като същият бъде изцяло блокиран.

2B232Многостепенни горелки с леки газове или други високоскоростни системи горелки (от бобинен, електромагнитен и електротермичен вид и други модерни системи), способни да ускоряват снаряди до скорости от 2 km/s или по-големи.

2B350Химически производствени инсталации, оборудване и компоненти, както следва:

a. Реакторни съдове или реактори, със или без бъркалки, с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,1 m3 (100 литра) и по-малък от 20 m3 (20 000 литра), при който всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания/ите или съхранявания/ите химикал/и са изработени от някои от следните материали:

1. „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2. Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с над 35 % съдържание на флуор в тегловно отношение);

3. Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4. Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

5. Тантал или танталови „сплави“;

6. Титан или титанови „сплави“;

7. Цирконий или циркониеви „сплави“; или

8. Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

b. Бъркалки за използване в реакторни съдове или реактори, описани в 2B350.а.; и ротори, витла или оси, изработени за такива бъркалки, при които всички повърхности на смесителя, които влизат в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от някои от изброените по-долу материали:

1. „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2. Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с над 35 % съдържание на флуор в тегловно отношение);

3. Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4. Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

5. Тантал или танталови „сплави“;

6. Титан или титанови „сплави“;

7. Цирконий или циркониеви „сплави“; или

8. Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

c. Резервоари за съхранение, контейнери или колектори с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,1 m3 (100 литра), при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(те) или съхранявания(те) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1. „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2. Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с над 35 % съдържание на флуор в тегловно отношение);

3. Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4. Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

5. Тантал или танталови „сплави“;

6. Титан или титанови „сплави“;

7. Цирконий или циркониеви „сплави“; или

8. Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

d. Топлообменници или кондензатори с топлоотдаваща площ по-голяма от 0,15 m2 и по-малка от 20 m2; и тръби, плочи, серпентини или блокове (сърцевини), изработени за тези топлообменници, или кондензатори, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1. „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2. Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с над 35 % съдържание на флуор в тегловно отношение);

3. Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4. Графит и „въглероден графит“;

5. Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

6. Тантал или танталови „сплави“;

7. Титан или титанови „сплави“;

8. Цирконий или циркониеви „сплави“;

9. Силициев карбид;

10. Титанов карбид; или

11. Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

е. Дестилационни или абсорбционни колони с вътрешен диаметър, по-голям от 0,1 m и разпределители на течност, разпределители на пара или колектори на течност, предназначени за тези дистилационни и абсобционни колони, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания/ите химикал/и са изработени от някои от следните материали:

1. „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2. Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с над 35 % съдържание на флуор в тегловно отношение);

3. Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4. Графит и „въглероден графит“;

5. Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

6. Тантал или танталови „сплави“;

7. Титан или титанови „сплави“;

8. Цирконий или циркониеви „сплави“; или

9. Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

f. Дозиращи устройства с дистанционно управление, при което всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1. „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром; или

2. Никел или никелови сплави с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

g. Клапани и вентили с „номинални размери“ (номинално сечение) от 10 mm или по-големи и техните тела или предварително заложени втулки в кожуха, разработени за тези клапани, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1. „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2. Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с над 35 % съдържание на флуор в тегловно отношение);

3. Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4. Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

5. Тантал или танталови „сплави“;

6. Титан или титанови „сплави“;

7. Цирконий или циркониеви „сплави“;

8. Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“; или

9. Керамични материали, както следва:

a. Силициев карбид с чистота от 80 % или повече в тегловно отношение;

b. Алуминиев оксид (двуалуминиев триоксид) с чистота от 99,9 % или повече в тегловно отношение;

c. Циркониев оксид (цирконий);

Техническа бележка:

„Номиналнният размер“ се определя като по-малкият от диаметрите при входа и изхода.

h. Многостенни тръбопроводи, включващи детектори за установяване на течове, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(те) или съхранявания(те) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1. „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2. Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с над 35 % съдържание на флуор в тегловно отношение);

3. Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4. Графит и „въглероден графит“;

5. Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

6. Тантал или танталови „сплави“;

7. Титан или титанови „сплави“;

8. Цирконий или циркониеви „сплави“; или

9. Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

i. Многосалникови и безсалникови помпи, при които максималната пропускателна способност, специфицирана от производителя е по-голяма от 0,6 m3/час, или вакуумни помпи с максималната пропускателна способност, специфицирана от производителя, е над 5 m3/час (при стандартни температурни условия от (273 К (0 °C) и налягане (101,3 kPa); и кутии (корпуси на помпи), заготовки на обшивки, лопатки, ротори или жигльори за тези помпи, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания/ите химикал/и са изработени от някои от следните материали:

1. „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2. Керамика;

3. Феросилиций (железни сплави с високо съдържание на силиций);

4. Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с над 35 % съдържание на флуор в тегловно отношение);

5. Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

6. Графит и „въглероден графит“;

7. Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

8. Тантал или танталови „сплави“;

9. Титан или титанови „сплави“;

10. Цирконий или циркониеви „сплави“; или

11. Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

j. Пещи за обезвреждане на химикали, проектирани да унищожават химикалите специфицирани в 1C350, снабдени със специално проектирани системи за подаване на отпадъци, специални обработващи устройства и средна температура на горивната камера, по-голяма от 1 273 К (1 000 °C), при които всички повърхности от системите за подаване на отпадъци, влизащи в пряко съприкосновение с отпадъците, са изработени от или покрити с някои от следните материали:

1. „Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2. Керамика; или

3. Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

Технически бележки:

1.   „Въглероден графит“ е съединение от аморфен въглерод и графит, в което съдържанието на графит е 8 % или повече в тегловно отношение.

2.   По отношение на изброените по-горе материали терминът „сплав“, когато не е посочена специфичната концентрация на елементите, се смята, че се отнася за сплави, които съдържат идентифицирания метал в по-високи тегловни проценти, отколкото всеки друг елемент.

2B351Системи за следене на отровни газове и предназначените им за откриване на отровни газове компоненти, които са различни от описаните в 1А004, както следва; и детектори; сензорни устройства; и сменяеми сензорни патрони за тях:

a. Проектирани за непрекъснато действие и годни да откриват химически бойни отровни вещества или химикали, описани в 1C350, при концентрации по-ниски от 0,3 mg/m3; или

b. Проектирани за откриване на дейност, потискаща (инхибираща) холинистеразната активност.

2B352Оборудване, което може да се използва при обработка на биологически вещества, както следва:

a. Окомплектовани съоръжения за биологическа херметизация при ниво на херметизация (съхранение) Р3, Р4;

Техническа бележка:

Равнищата на херметизация (съхранение) Р3 или Р4 (BL3, BL4, L3, L4) са цитирани съгласно Наръчника на СЗО за биологична сигурност на лабораториите (3-то издание, Женева, 2004 г.).

b. Ферментатори с възможности за култивиране на патогенни „микроорганизми“, вируси или способни да произвеждат токсини, без аерозолно разпространение, с общ капацитет от 20 литра или по-голям;

Техническа бележка:

Съдовете за ферментация включват биореактори, хемостати и системи с непрекъсната проточност.

c. Центрофужни сепаратори, с възможности за непрекъснато разделяне без аерозолно разпространение, имащи всички изброени характеристики:

1. Дебит над 100 литра на час;

2. Компоненти от полирана неръждаема стомана или титан;

3. Едно или повече паронепроницаеми уплътнени съединения в зоната на херметизация (съхранение); и

4. Способни на стерилизация с пара in-situ в затворено състояние;

Техническа бележка:

Центрофужните сепаратори включват декантаторите.

d. Филтриращо оборудване за напречен (тангенциален) поток и компоненти, както следва:

1. Компоненти за филтриращо оборудване за напречен (тангенциален) поток за разделяне на патогенни микроорганизми, вируси, токсини или клетъчни култури, без разпространението на аерозоли, имащи всички от следните характеристики:

a. Пълна филтрираща площ, равна или по-голяма от 1 m2; и

b. Имащо някоя от следните характеристики:

1. С възможност да бъде стерилизирана или дезинфектирана in-situ; или

2. Използващо филтриращи компоненти за едонкратна или единична употреба;

Техническа бележка:

В 2B352.d.1.b. стерилизиран означава отстраняването на всички жизнеспособни микроби от оборудването чрез използването на или физични (напр. пара) или химически агенти. Дезинфекциране означава унищожаването на потенциална микробна инфекциозна способност в оборудването чрез използването на химичн агенти с бактерициден ефект. Дезинфекция и стерилизация се различават от хигиенизиране, като последното се отнася до процедури на почистване с цел да понижи микробното замърсянане на оборудването, без да постига непремено отстраняването на цялата микробна заразност или жизненост.

2. Компоненти за филтриращо оборудване за напречен (тангенциален) поток (например модули, елементи, касети, глави, единици или пластини) с филтрираща площ равна на или по-голяма от 0,2 m2 за всеки компонент и проектирани за използване в оборудване за напречен (тангенциален) поток, описано в 2B352.d;

Бележка:   2B352.d. не контролира оборудване за обратна осмоза, както е определено от производителя.

е. Оборудване за сушене чрез замразяване с възможност за стерилизация с пара, с капацитет на охлаждащия агрегат над 10 kg лед за 24 часа и по-малко от 1 000 kg лед за 24 часа;

f. Защитно и изолиращо (херметизиращо) оборудване, както следва:

1. Цели защитни или от две части (полу) скафандри, или капаци (похлупаци), зависещи от приток на външен въздух и функциониращи под положително налягане;

Бележка:   2B352.f.1. не се отнася за скафандрите, проектирани за употреба с оборудване за самостоятелно дишане.

2. Камери или изолатори с биологическа защита клас III с аналогични експлоатационни стандарти;

Бележка:   В 2B352.f.2. изолаторите включват гъвкави изолатори, поглъщатели, анаеробни камери, сухи камери и чадъри за ламинарен поток (затворени с вертикален поток).

g. Камери проектирани за изпитания с аерозоли с „микроорганизми“, вируси или „токсини“ с капацитет от 1 m3 или по-голям.

2CМатериали

Няма

2DСофтуер

2D001„Софтуер“, различен от определения в 2D002, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудването, описано в 2А001 или 2B001 до 2B009.

2D002„Софтуер“ за електронни устройства, дори и да се намират в електронно устройство или система, позволяващ на такива устройства или системи да работят като устройство за „цифрово управление“, способно на едновременно координиране на повече от четири оси за „контурно управление“.

Бележка 1:   2D002 не контролира „софтуер“, специално проектиран или модифициран за експлоатация на обработващи машини, които не се контролират от категория 2.

Бележка 2:   2D002 не контролира „софтуер“ за изделията, описани в 2B002. Вж. 2D001 за „софтуер“ за изделията, описани в 2B002.

2D101„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „използване“ на оборудването, посочено в 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 или 2B119—2B122.

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 9D004.

2D201„Софтуер“, специално проектиран за „използване“ на оборудването, описано в 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 или 2B227.

2D202„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудването, описано в 2B201.

2D351„Софтуер“, различен от описания в 1D003, специално проектиран за „използване“ на оборудването, описано в 2В351.

2EТехнологии

2E001„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ на оборудването или „софтуера“, посочени в 2A, 2B или 2D.

2E002„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „производство“ на оборудването, описано в 2A или 2В.

2E003Други „технологии“, както следва:

a. „Технологии“ за „разработване“ на интерактивни графики като интегрирана част от устройствата за „цифрово управление“, за изготвяне или модифициране на части от програми;

b. „Технологии“ за металообработващи производствени процеси, както следва:

1. „Технологии“ за проектиране на инструменти, матрици или закрепващи устройства, специално предназначени за някой от изброените по-долу процеси:

a. „Свръхпластично формоване“;

b. „Дифузионно свързване“; или

c. „Хидравлично пресоване с непосредствено действие“;

2. Технически данни, състоящи се от методи и параметри на процесите, както са описани по-долу, използвани за контрол на:

a. „Свръхпластично формоване“ на алуминиеви сплави, титанови сплави или „свръхсплави“:

1. Подготовка на повърхностите;

2. Степен на деформация;

3. Температура;

4. Налягане;

b. „Дифузионно свързване“ на „свръхсплави“ или титанови сплави;

1. Подготовка на повърхностите;

2. Температура;

3. Налягане;

c. „Хидравлично пресоване с непосредствено действие“ на алуминиеви сплави или титанови сплави:

1. Налягане;

2. Време на цикъла;

d. „Горещо изостатично уплътняване“ на титанови сплави, алуминиеви сплави, или „свръхсплави“:

1. Температура;

2. Налягане;

3. Време на цикъла;

c. „Технологии“ за „разработване“ или „производство“ на хидравлични машини за ротативно огъване и матрици за тях, за производство на корпусни конструкции за летателни апарати;

d. „Технологии“ за „разработване“ на генератори на команди за металообработващи машини (напр. части от програми) на базата на проектни данни, намиращи се вътре в устройствата за „цифрово управление“;

е. „Технологии“ за „разработване“ на интегриращ „софтуер“ за включване на експертни системи за подпомагане на изпреварващите решения при цеховите операции в устройствата за „цифрово управление“;

f. „Технологии“ за полагане на неорганични горни покрития или неорганични покрития, изменящи повърхността, (описани в колона 3 на следващата таблица) върху неелектронни основи, (описани в колона 2 на следващата таблица), посредством процесите, описани в колона 1 на следващата таблица и дефинирани в Техническата бележка.

Бележка:   Таблицата и Техническата бележка са поместени след графа 2E301.

N.B.:   Тази таблица следва да се използва за уточняване на технологията на конкретен процес на нанасяне на покритие само когато полученото покритие в колона 3 се намира в тази част от колоната, която се намира точно срещу съответния субстрат в колона 2. Например, техническите данни за процеса на нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (НПХСП/CVD) са включени за полагане на силициди върху субстрати от въглерод—въглерод, керамични и метални „матрични“„композити“, но не са включени за полагане на силициди върху субстрати от „циментиран волфрамов карбид“ (16), „силициев карбид“ (18). Във втория случай полученото покритие не е включено в списъка в тази част от колона 3, която се намира точно срещу частта от колона 2 за „циментиран волфрамов карбид“ (16), „силициев карбид“ (18).

2E101„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „употреба“ на оборудването или „софтуер“, посочени в 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119—2B122, или 2D101.

2E201„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „употреба“ на оборудването или „софтуер“, посочени в 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225—2B232, 2D201 или 2D202.

2E301„Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „използване“ на изделията, описани в 2B350 до 2B352.Таблица

Методи за нанасяне на покрития

1.  Процес на нанасяне (1) (1)

2.  Субстрат

3.  Получено покритие

A.  Нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (НПХСП/CVD)

„Суперсплави“

Алуминиди за вътрешни канали

Керамика (19) и стъкла с ниска степен на разширяване (14)

Силициди

Карбиди

Диелектрични слоеве (15)

Диаманти

Диамантоподобен въглерод (17)

Въглерод—въглерод, керамични и метални „матрични“„композити“

Силициди

Карбиди

Огнеупорни метали

Смеси от горните (4)

Диелектрични слоеве (15)

Алуминиди

Сплавени алуминиди (2)

Борен нитрид

Циментиран волфрамов карбид (16), силициев карбид (18)

Карбиди

Волфрам

Смеси от горните (4)

Диелектрични слоеве (15)

Молибден и молибденови сплави

Диелектрични слоеве (15)

Берилий и берилиеви сплави

Диелектрични слоеве (15)

Диаманти

Диамантоподобен въглерод (17)

Материали за сензорни отвори (9)

Диелектрични слоеве (15)

Диаманти

Диамантоподобен въглерод (17)

B.  Термично нанасяне на покрития чрез физическо отлагане на пари (ФУП-ТИ)

 
 

B.1.  Нанасяне на покрития чрез физическо отлагане на пари (PVD): електроннолъчев метод (EB-PVD)(ЕЛ-ФОП)

„Суперсплави“

Сплавени силициди чрез разпрашване

Сплавени алуминиди (2)

MCrAlX (5)

Изменен цирконий (12)

Силициди

Алуминиди

Смеси от горните (4)

Керамика (19) и стъкла с ниска степен на разширяване(14)

Диелектрични слоеве (15)

Стомана, устойчива на корозия (7)

MCrAlX (5)

Изменен цирконий (12)

Смеси от горните (4)

Въглерод—въглерод, керамични и метални „матрични“„композити“

Силициди

Карбиди

Огнеупорни метали

Смеси от горните (4)

Диелектрични слоеве (15)

Борен нитрид

Циментиран волфрамов карбид (16), силициев карбид (18)

Карбиди

Волфрам

Смеси от горните (4)

Диелектрични слоеве (15)

Молибден и молибденови сплави

Диелектрични слоеве (15)

Берилий и берилиеви сплави

Диелектрични слоеве (15)

Бориди

Берилий

Материали за сензорни отвори (9)

Диелектрични слоеве (15)

Титанови сплави (13)

Бориди

Нитриди

B.2.  Физическо отлагане на пари по метода на йонно съпротивително загряване (PVD) (йонно напластяване)

Керамика (19) и стъкла с ниска степен на разширяване (14)

Диелектрични слоеве (15)

Диамантоподобен въглерод (17)

Въглерод—въглерод, керамични и метални „матрични“„композити“

Диелектрични слоеве (15)

Циментиран волфрамов карбид (16), силициев карбид

Диелектрични слоеве (15)

Молибден и молибденови сплави

Диелектрични слоеве (15)

Берилий и берилиеви сплави

Диелектрични слоеве (15)

Материали за сензорни отвори (9)

Диелектрични слоеве (15)

Диамантоподобен въглерод (17)

B.3.  Физическо отлагане на пари (PVD): „Лазерно изпаряване“

Керамика (19) и стъкла с ниска степен на разширяване (14)

Силициди

Диелектрични слоеве (15)

Диамантоподобен въглерод (17)

Въглерод—въглерод, керамични и метални „матрични“„композити“

Диелектрични слоеве (15)

Циментиран волфрамов карбид (16), силициев карбид

Диелектрични слоеве (15)

Молибден и молибденови сплави

Диелектрични слоеве (15)

Берилий и берилиеви сплави

Диелектрични слоеве (15)

Материали за сензорни отвори (9)

Диелектрични слоеве (15)

Диамантоподобен въглерод

B.4.  Физическо отлагане на пари (PVD): разреждане на катодна дъга

„Суперсплави“

Сплавени силициди чрез разпрашване

Сплавени алуминиди (2)

MCrAlX (5)

Полимери (11) и органични „матрични“ „композити“

Бориди

Карбиди

Нитриди

Диамантоподобен въглерод (17)

C.  Твърда циментация (вж. A по-горе за мека циментация (10)

Въглерод—въглерод, керамични и метални „матрични“„композити“

Силициди

Карбиди

Смеси от горните (4)

Титанови сплави (13)

Силициди

Алуминиди

Сплавени алуминиди (2)

Огнеупорни метали и сплави (8)

Силициди

Оксиди

D.  Разпръскване

„Суперсплави“

MCrAlX (5)

Изменен цирконий (12)

Смеси от горните (4)

Изтриваем никел-графит

Изтриваеми материали, съдържащи Ni-Cr-Al

Изтриваем Al-Si-полиестер

Сплавени алуминиди (2)

Алуминиеви сплави (6)

MCrAlX (5)

Изменен цирконий (12)

Силициди

Смеси от горните (4)

Огнеупорни метали и сплави (8)

Алуминиди

Силициди

Карбиди

Стомана, устойчива на корозия (7)

MCrAlX (5)

Изменен цирконий (12)

Смеси от горните (4)

Титанови сплави (13)

Карбиди

Алуминиди

Силициди

Сплавени алуминиди (2)

Изтриваем никел-графит

Изтриваеми материали, съдържащи Ni-Cr-Al

Изтриваем Al-Si-полиестер

E.  Отлагане на разтвор

Огнеупорни метали и сплави (8)

Сплавени силициди

Сплавени Алуминиди без топлоустойчиви елементи

Въглерод—въглерод, керамични и метални „матрични“„композити“

Силициди

Карбиди

Смеси от горните (4)

F.  Нанасяне на покрития

„Суперсплави“

Сплавени силициди чрез разпрашване

Сплавени алуминиди (2)

Алуминиди, модифицирани с благородни метали (3)

MCrAlX (5)

Изменен цирконий (12)

Платина

Смеси от горните (4)

Керамика и стъкла с ниска степен на разширяване (14)

Силициди

Платина

Смеси от горните (4)

Диелектрични слоеве (15)

Диамантоподобен въглерод (17)

Титанови сплави (13)

Бориди

Нитриди

Оксиди

Силициди

Алуминиди

Сплавени алуминиди (2)

Карбиди

Въглерод—въглерод, керамични и метални „матрични“„композити“

Силициди

Карбиди

Огнеупорни метали

Смеси от горните (4)

Диелектрични слоеве (15)

Борен нитрид

Циментиран волфрамов карбид (16), силициев карбид (18)

Карбиди

Волфрам

Смеси от горните (4)

Диелектрични слоеве (15)

Борен нитрид

Молибден и молибденови сплави

Диелектрични слоеве (15)

Берилий и берилиеви сплави

Бориди

Диелектрични слоеве (15)

Берилий

Материали за сензорни отвори (9)

Диелектрични слоеве (15)

Диамантоподобен въглерод (17)

Огнеупорни метали и сплави (8)

Алуминиди

Силициди

Оксиди

Карбиди

G.  Йонна имплантация

Високотемпературни лагерни стомани

Добавки от хром тантал или ниобий (колумбий)

Титанови сплави (13)

Бориди

Нитриди

Берилий и берилиеви сплави

Бориди

Циментиран волфрамов карбид (16)

Карбиди

Нитриди

(1)   Номерата в скобите се отнасят до бележките под настоящата таблица.

Таблица — Методи за нанасяне на покритие — Бележки

1. Терминът „процес на нанасяне на покритие“ включва възстановяването и подновяването на покритието, както и първоначалното му нанасяне.

2. Терминът „покритие от сплавени алуминиди“ включва единични или многостепенни покрития, при които даден елемент или елементи се отлагат преди или по време на полагането на алуминидното покритие, дори и ако тези елементи се отлагат чрез друг процес на нанасяне на покритие. Това не включва обаче многократното прилагане на едноетапни процеси на твърда циментация за получаване на сплавени алуминиди.

3. Терминът „покритие с алуминиди, модифицирани с благородни метали“ включва многоетапни покрития, при които благородният метал или благородните метали се полагат с някакъв друг процес на нанасяне на покритие преди нанасянето на алуминидното покритие.

4. Терминът „смеси от горните“ включва инфилтрирани материали, калибровани смеси и многослойни отлагания и се получават чрез един или повече от процесите на нанасяне на покритие, описани в таблицата.

5. „MCrAlX“ обозначава сплав за покритие, където М означава кобалт, желязо, никел и съчетания от тях, а Х означава хафний, итрий, силиций и тантал във всякакви количества или други нарочно привнесени добавки от над 0,01 тегловни проценти в различни пропорции и съчетания, освен:

a. CoCrAlY покрития, съдържащи по-малко от 22 тегловни процента хром, по-малко от 7 тегловни процента алуминий и по-малко от 2 тегловни процента итрий;

b. CoCrAlY покрития, съдържащи от 22 до 24 тегловни процента хром, от 10 до 12 тегловни процента алуминий и от 0,5 до 0,7 тегловни процента итрий; или

c. CoCrAlY покрития, съдържащи от 21 до 23 тегловни процента хром, от 10 до 12 тегловни процента алуминий и от 0,9 до 1,1 тегловни процента итрий;

6. Терминът „алуминиеви сплави“ се отнася до сплави, имащи максимална якост на опън от 190 MPa или повече, измерени при 293 К (20 °C).

7. Терминът „стомана, устойчива на корозия“, се отнася до серията 300 на AISI (Американски институт по желязото и стоманата) или стомани отговарящи на еквивалентни национални стандарти.

8. „Огнеупорни метали и сплави“ включва следните метали и техните сплави: ниобий (колумбий), молибден, волфрам и тантал.

9. „Материали за сензорни отвори“, както следва: двуалуминиев триоксид, силиций, германий, цинков сулфид, цинков селенид, галиев арсенид, диаманти, галиев фосфид, сапфир и техните метални халогениди: материали за сензорни отвори с диаметър повече от 40 mm за циркониев флуорид и хафниев флуорид.

10. „Технологиите“ за едноетапно твърдо циментиране на твърди профили за обтичане на криле не се контролират от категория 2.

11. „Полимери“, както следва: полиимид, полиестер, полисулфид, поликарбонати и полиуретани.

12. „Модифициран цирконий“ се отнася до добавки на оксиди на други метали (т.е. калций, магнезий, итрий, хафний, оксиди на лантаниди) към циркония, за да се стабилизират определени кристалографски фази и фазови състави. Топлинните предпазни покрития, направени от цирконий, изменен с калций и магнезий чрез смесване или сплавяване, не са обект на контрол.

13. „Титанови сплави“ се отнася да авиокосмически сплави, имащи максимална якост на опън от 900 MPa или повече, измерени при 293 К (20 °C).

14. „Стъкла с нисък коефициент на разширение“ се отнася до стъкла, които имат коефициент на топлинно разширение от 1 × 10–7 K–1 или по-малко, измерено при 293 К (20 °C).

15. „Диелектрични слоеве“ са покрития, състоящи се от многослойни изолиращи материали, при които свойствата за смущения на конструкцията, съставена от материали с различни индекси на рефракция, се използват за отразяване, предаване или поглъщане на различни обхвати на дължините на вълните. Диелектрични слоеве се отнася до повече от четири диелектрични пласта или „композитни“ пластове диелектрик/метал.

16. „Циментиран волфрамов карбид“ не включва материали за режещи и формоващи инструменти, състоящи се от волфрамов карбид/(кобалт, никел), титанов карбид/(кобалт, никел), хромов карбид/никел-хром и хромов карбид/никел.

17. „Технологии“, специално проектирани за нанасяне на диамантоподобен въглерод върху което и да е от изброените по-долу, не е обект на контрол:

магнитни дискови устройства и глави, оборудване за производство на материали за еднократна употреба, вентили за водопроводни кранове, акустични диафрагми за високоговорители, части за двигатели на автомобили, режещи инструменти, комбинирани щанци, оборудване за автоматизация на офиси, микрофони или медицински устройства или матрици за отливане или оформяне на пластмаси, произведени от сплави със съдържание на берилий, по-малко от 5 %.

18. „Силициев карбид“ не включва материалите за режещи и формоващи инструменти.

19. Керамични основи, така както се използват тук, не включват керамични материали, съдържащи 5 % в тегловно отношение или повече, глина или цимент, или като отделни съставки, или в съчетание.

Таблица — Методи за нанасяне на покрития — Техническа бележка

Процесите, описани в колона 1 от таблицата, се дефинират, както следва:

a. Нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (НПХСП/CVD) е метод на нанасяне на многослойни покрития или на повърхностно модифициращи покрития, при което метал, сплав, „композитен материал“, диелектрик или керамика се нанася върху нагрята основа. Газообразните реагенти се разлагат или свързват в средата на дадена подложка, което води до нанасяне на покритие от необходимия елементарен, сплавен или композитен материал върху подложката. Енергията за такова разлагане или процеса на химическа реакция е за сметка на загряване на подложката, отделяна от плазма с тлеещ разряд или от „лазерно“ облъчване.

N.B.1:   НПХСП включва следните процеси: отлагане без циментация с насочен газов поток, импулсно CVD(НПХСП), топлинно отлагане чрез контролирано ядрено нанасяне CNTD(ТУКК), засилени или подпомогнати от плазма процеси на CVD(НПХСП).

N.B.2:   Циментация означава основа, потопена в прахообразна смес.

N.B.3:   Газообразните реагенти, използвани в процеса без циментация, се образуват с използване на същите основни реакции и параметри, както и процеса с циментиращо вещество, освен че основата, която следва да бъде покрита, не влиза в контакт с прахообразната смес.

b. Термично нанасяне на покрития чрез физическо отлагане на пари (ФУП-ТИ) е систематизиран процес на нанасяне на покритие, който се провежда във вакуум с налягане по-малко от 0,1 Pa, при което за изпаряване на материала, от който ще се прави покритието, се използва източник на топлинна енергия. Този процес води до кондензация или отлагане на изпарените вещества върху съответно разположени подложки.

Добавянето на газове към вакуумната камера по време на процеса на нанасяне на покритие с цел синтезиране на съставни покрития е обикновено видоизменение на процеса.

Използването на йонни или електронни лъчи или плазма за предизвикване или подпомагане на отлагането на покритието, е също така обикновено видоизменение на тази техника. Използването на монитори за измерване и контрол на оптичните свойства и на дебелината на образуваните покрития по време на самия процес може да се използва в тези процеси.

Специфичните процеси TE-PVD(ФУП-ТИ) са, както следва:

1. ФУП по електроннолъчев метод използва електронен лъч за нагряване и изпаряване на материала, който образува покритието;

2. ФУП по метода на йонно съпротивително загряване използва източници на омическо нагряване в съчетание с бомбардиращ(и) йонен(ни) поток(ци) за получаване на контролиран и еднообразен поток от изпареното вещество за покритие;

3. „Лазерното“ изпаряване използва лъчи или от импулсен „лазер“, или от такъв с непрекъсната вълна за изпаряване на материала, който образува покритието;

4. Отлагането с използване на катодна дъга използва катод за еднократна употреба от материала, от който се образува покритието, и се извършва разреждане на дъгата върху повърхността чрез моментен допир до заземен тригер. Управляваното движение на дъговите разряди ерозира катодната повърхност, водейки до образуване на силно йонизирана плазма. Анодът може да представлява или конус, прикрепен към периферията на катода посредством изолатор, или камерата. За отлагане извън линията на наблюдение се прилага накланяне на субстрата.

N.B.:   Това определение на включва хаотично отлагане с използване на катодна дъга и ненаклонени основи.

5. Йонното напластяване е специална модификация на общия процес ФУП-ТИ/TE-PVD, при който източник на плазма или на йони се използва за йонизиране на материала, който трябва да бъде утаен, и при основата се използва отрицателен наклон за улесняване отделянето на веществото от плазмата. Въвеждането на веществото реагент, изпаряването на твърди вещества в камерата и използването на монитори, осигуряващи измерване на оптичните характеристики и дебелината на покритията в хода на процесите, са обикновени модификации на тези процеси.

c. Твърдата циментация е процес на промяна на повърхността или на напластяване, при което основата се потопява в прахообразна смес (циментиращо вещество), състоящо се от:

1. Металите на прах, които трябва да се утаят (обикновено алуминий, хром, силиций или съчетания от тях);

2. Възбудител (обикновено халогенид); и

3. Инертен прах, най-често двуалуминиев триоксид.

Субстратът и прахообразната смес се поставя в реторта, която се нагрява до температури между 1 030 K (757 °C) and 1 375 K (1 102 °C) за достатъчно дълго време, за да се утаи покритието.

d. Разпръскването на плазма е процес на промяна на повърхността или на напластяване, при което горелка (разпръскващ пистолет), която генерира и управлява плазма, приема прахообразни или във форма на тел материали за покритие, стопява и ги придвижва към основа, върху която се формира интегрално свързано покритие. Разпръскването на плазмата е или в условия на ниско налягане, или на висока скорост.

N.B.1:   Ниско налягане означава по-ниско от околното атмосферно налягане.

N.B.2:   Висока скорост се отнася до скорост при излизане от дюзата, надхвърляща 750 m/s, изчислена при 293 К (20 °С) при налягане от 0,1 МРа.

е. Отлагане на разтвор на огнеупорна глина е процес на промяна на повърхността или на напластяване, при който метален или керамичен прах с органично свързващо вещество се суспендира в течност и се полага върху основата чрез пръскане, потапяне или намазване, последващо сушене на въздух или в пещ и топлинна обработка до получаване на необходимото покритие.

f. Отлагане на разпрашени вещества е процес на напластяване, основаващ се на явление за предаване на инерция, при който положителните йони се ускоряват от електрическо поле към повърхността на мишена (материала за покритие). Кинетичната енергия на попадащите йони е достатъчна, за да доведе до избиване на атомите от повърхността и отлагането им върху подходящо разположен субстрат.

N.B.1:   Таблицата се отнася само до триодно, магнетронно или индуктивно отлагане на разпрашени вещества, което се прилага за подобряване прилепването на покритието и темпото на отлагане, както и към отлагане на разпрашени вещества, подсилено с радиочестоти (RF/РВ), използвано за постигане на изпаряване на неметални материали за покрития.

N.B.2:   Йонни потоци с ниска енергия (по-малко от 5 keV) могат да се използват за задействане на отлагането.

g. Имплантация на йони е процес на нанасяне на покритие за промяна на повърхността, при който елементът, който трябва да бъде сплавен, се йонизира и ускорява чрез градиент на потенциал и се имплантира в повърхностната част на основата. Това включва процес, при който имплантацията на йони се извършва едновременно с физическо отлагане на пари с използване на електронен лъч или чрез отлагане на разпрашени вещества.

КАТЕГОРИЯ 3

ЕЛЕКТРОНИКА

3AСистеми, оборудване и компоненти

Бележка 1:   Доколко подлежат на контрол оборудването и компонентите му, както са описани в 3A001 или 3A002, различни от описаните в 3A001.a.3. до 3A001.a.10. или 3A001.a.12., които са специално проектирани или имат същите функционални характеристики като другото оборудване, се определя от това, доколко подлежи на контрол другото оборудване.

Бележка 2:   Доколко подлежат на контрол интегралните схеми, описани в 3A001.a.3. до 3A001.a.9. или 3A001.a.12., които са неизменяемо програмирани или проектирани за конкретна функция за друго оборудване, се определя от това, доколко подлежи на контрол другото оборудване.

N.B.:   Когато производителят или подаващият заявление не могат да определят доколко подлежи на контрол другото оборудване, въпросът за контрола на интегралните схеми се решава съгласно 3A001.a.3. до 3A001.a.9. и 3A001.a.12.

3A001Електронни компоненти и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

a. Универсални интегрални схеми, както следва:

Бележка 1:   Доколко подлежат на контрол полупроводниковите пластинки (завършени или незавършени), при които функцията е била определена, трябва да се прецени съобразно параметрите от 3A001.a.

Бележка 2:   Интегралните схеми включват следните видове:

  „Монолитни интегрални схеми“;

  „Хибридни интегрални схеми“;

  „Многочипови интегрални схеми“;

  „Тънкослойни интегрални схеми“, включително интегрални схеми от силиций върху сапфир;

  „Оптични интегрални схеми“.

1. Интегрални схеми, проектирани или обозначени като радиационно устойчиви да издържат на някое от изброените по-долу:

a. Обща доза от 5 × 103 Gy (силиций) или по-голяма;

b. Колебание в мощността на дозата лъчение от 5 × 106 Gy (силиций)/s или по-голямо; или

c. Поток (интегриран поток) от неутрони (равно на 1 МеV) от 5 × 1013 n/cm2 или по-високо върху силиций, или равностойни на него материали;

Бележка:   3A001.а.1.c. не се прилага към метални изолиращи полупроводници (МИП/MIS).

2. „Микропроцесорни микросхеми“, „микрокомпютърни микросхеми“, микроконтролерни микросхеми, интегрални схеми с памет, произведени от съставни полупроводници, аналогово-цифрови преобразуватели, цифрово-аналогови преобразуватели, електрооптични или „оптични интегрални схеми“, проектирани за „обработка на сигнали“, логически устройства със зони за програмиране, интегрални схеми по поръчка, при което е неизвестна или функцията им, или доколко подлежи на контрол оборудването, за което интегралните схеми ще се използват, процесори, използващи бързо преобразувание на Фурие (FFT/БПФ), електрически изтриваеми и програмируеми памети само за четене (EEPROM/ЕИПП), свръхбързи памети или статични памети с произволен достъп (SRAM/СППД), отговарящи на някои от изброените по-долу:

a. Предназначени за работа при околна температура над 398 К (125 °C);

b. Предназначени за работа при околна температура под 218 К (– 55 °C); или

c. Предназначени за работа в целия температурен диапазон на околната среда от 218 К (– 55 °C) до 398 К (125 °C);

Бележка:   3A001.a.2. не се прилага по отношение на интегрални схеми за граждански автомобили или приложения при железопътни влакове.

3. „Микропроцесорни микросхеми“, „микрокомпютърни микросхеми“ и микроконтролерни микросхеми, произведени от съставни полупроводници и работещи при синхронизирана (тактова) честота над 40 MHz;

Бележка:   3A001.a.3. включва цифрови сигнални процесори, цифрови матрични процесори и цифрови копроцесори.

4. Не се използва;

5. Аналогово-цифрови преобразувателни (АЦП/ADC) и цифрово-аналогови преобразувателни (ЦАП/DAC) интегрални схеми, както следва:

a. Аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП/ADC), имащи някои от изброените по-долу характеристики:

N.B.:   ВЖ. СЪЩО 3A101

1. Разделителна способност 8 bit или повече, но по-малка от 10 bit с изходяща скорост, по-голяма от 500 милиона цикъла за секунда;

2. Разделителна способност 10 bit или повече, но по-малка от 12 bit, с изходяща скорост, по-голяма от 300 милиона цикъла за секунда;

3. Разделителна способност 12 bit с изходяща скорост, по-голяма от 200 милиона цикъла за секунда;

4. Разделителна способност повече от 12 bit, но по-малка или равна на 14 bit, с изходяща скорост, по-голяма от 125 милиона цикъла за секунда; или

5. Разделителна способност повече от 14 bit с изходяща скорост, по-голяма от 20 милиона цикъла за секунда;

Технически бележки:

1.   Разделителна способност n бита съответства на квантуване на 2n нива.

2.   Броят на битовете в изходящия цикъл е равен на разделителната способност на аналогово-цифровия преобразувател (АЦП/ADC).

3.   Изходящата скорост е максималната изходяща скорост на преобразувателя, независимо от архитектурата или дискретизацията.

4.   За „многоканални АЦП/ADC“ изходните честоти не се сумират и (общата) изходна честота е максималната изходна честота, която има някой от отделните канали.

5.   За „редуващи АЦП/ADC“ или за „многоканални АЦП/ADC“, имащи редуващ режим на работа, скоростите се сумират и общата скорост на преобразуване е максималната сумирана обща скорост на преобразуване на всички изходи.

6.   Производителят може също да отнесе изходящата скорост като скорост на сигнала, скорост на преобразуване или производителна скорост. Тя често се определя в мегахерци (MHz) или мегасигнали за секунда (MSPS).

7.   За целите на измерване на изходящата скорост един изходящ цикъл за секунда е еквивалентен на един херц или един сигнал за секунда.

8.   „Многоканалните АЦП/ADC“ са устройства, които вклчюват повече от един АЦП/ADC и са проектирани така, че всеки АЦП/ADC да има отделен аналогов вход.

9.   „Редуващите АЦП/ADC“ са устройства, които имат няколко АЦП/ADC, следящи един аналогов вход по различно време, така че при сумиране на изходните скорости аналоговият вход да е ефективно прихванат и преобразуван на по-висока скорост на прихващане.

b. Цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП/DAC), имащи следните характеристики:

1. Разделителна способност 10 bit или повече, с „коригирана скорост на обновяване“3 500 MSPS или повече; или

2. Разделителна способност 12 bit или повече, с „коригирана скорост на обновяване“1 250 MSPS и имащи всяка от следните характеристики:

a. Време за установяване, по-малко от 9 ns до 0,024 % от времето, необходимо за една пълна стъпка; или

b. „Динамичен обхват без изкривявания“ (SFDR), по-висок от 68 dBc (носител) при синтезиране на аналогов сигнал от 100 MHz по цялата скала или на най-високата честота на аналогов сигнал по цялата скала, определен под 100 MHz.

Технически бележки:

1.   „Динамичният обхват без изкривявания“ (SFDR) се определя като съотношението между средната квадратична стойност (RMS) на носещата честота (максимален сигнален компонент) на входа на ЦАП/DAC и средната квадратична стойност (RMS) на следващия компонент на най-големи шумови или нелинейни изкривявания на изхода на ЦАП/DAC.

2.   „Динамичният обхват без изкривявания“ (SFDR) се определя пряко от спецификационната таблица или от характеристичната графика SFDR/честота.

3.   Сигналът е на максимално ниво, когато амплитудата му е по-голяма от -3 dBfs (пълна скала).

4.   „Коригирана скорост на обновяване“ за ЦАП/DAC:

a.   За конвенционалните (без интерполация) ЦАП/DAC „коригираната скорост на обновяване“ е скоростта, с която цифровият сигнал се преобразува в аналогов и изходящите аналогови стойностти се променят от ЦАП/DAC. За ЦАП/DAC, при които режимът на интерполация може да се изключва, (интерполационен фактор единица), ЦАП/DAC следва да се приема за конвенционален (без интерполация).

b.   За интерполиращите ЦАП/DAC (ЦАП/DAC с дискретизация на сигнала, превишаваща основната честота на дискретизация) „коригираната скорост на обновяване“ се определя, като скоростта на обновяване на ЦАП/DAC се раздели на най-малкия фактор на интерполация. При интерполиращите ЦАП/DAC за „коригирана скорост на обновяване“ могат да се срещнат и други термини като:

  входяща честота на данните

  входящата честота на цикъла

  входящата честота на сигнала

  максимална входяща честота на шината

  максимална ЦАП синхронизирана (тактова) честота при ЦАП тактов вход.

6. Електрооптични и „оптични интегрални схеми“, проектирани за „обработка на сигнали“, имащи всички изброени по-долу характеристики:

a. Един или повече от един вътрешен „лазерен“ диод;

b. Един или повече от един вътрешен светлочувствителен елемент; и

c. Оптични вълноводи;

7. „Логически устройства със зона за програмиране“, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

a. Максимален брой цифрови входове/изходи над 200; или

b. Брой ключове на системата над 230 000;

Бележка:   3A001.a.7. включва:

  Обикновени програмируеми логически устройства (SPLDs/ОПЛУ)

  Сложни програмируеми логически устройства (CPLDs/СПЛУ)

  Комбинационни логически елементи със зони за програмиране (FPGAs/КЛЕЗП)

  Логичеки матрици със зони за програмиране (FPLAs/ЛМЗП)

  Програмируеми на място взаимовръзки (FPICs/ПМВВ)

Технически бележки:

1.   „Логическите устройства със зони за програмиране“ са известни като комбинационни логически елементи със зони за програмиране или като логически матрици със зони за програмиране.

2.   Максималният брой цифрови входове/изходи в 3A001.a.7.a се нарича още максимални потребителски входове/изходи или максимално налични входове/изходи в зависимост от това дали интегралната схема е комплексна или базова матрична.

8. Не се използва;

9. Интегрални схеми с невронна мрежа;

10. Поръчкови интегрални схеми, за които на производителя е неизвестна или функцията им, или статутът на контрол на оборудването, в което ще се използват интегралните схеми, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

a. Повече от 1 500 извода;

b. Нормално „време за задържане (забавяне) на разпространението в основния пропускащ елемент“, по-малко от 0,02 ns; или

c. Работна честота над 3 GHz;

11. Цифрови интегрални схеми, различни от описаните в 3A001.a.3. до 3A001.a.10. и 3A001.a.12., базирани на съставни полупроводници и имащи някои от изброените по-долу характеристики:

a. Еквивалентен брой ключове над 3 000 (2 входни ключа); или

b. Гранична честота на превключване, надхвърляща 1,2 GHz;

12. Процесори, използващи бързо преобразуване на Фурие (БПФ/FFT), имащи стандартно време за изпълнение при N-точков комплекс, използващ БПФ/FFT, с брой на точките по-малък от (N log2 N)/20 480 ms, където N е броят точки;

Техническа бележка:

Когато N е равно на 1 024 точки, формулата в 3A001.a.12. дава време за изпълнение 500 μѕ.

b. Компоненти, работещи в микровълновия или милиметровия диапазон, както следва:

1. Вакуумни електронни лампи и катоди, както следва:

Бележка 1:   3A001.b.1. не контролира лампи, проектирани или класифицирани за работа във всички честотни ленти и имащи всяка от следните характеристики:

a.   Не надвишават 31,8 GHz; и

b.   Са „определени от МСД/ITU“ за радиокомуникационни услуги, но не за радиоопределящи.

Бележка 2:   3A001.b.1. не контролира лампи, които не са „класифицирани като предназначени за използване в Космоса“, имащи всяка от следните характеристики:

a.   Средна изходна мощност, равна или по-малка от 50 W; и

b.   Конструирани или определени да функционират във всички честотни лент и, имащи всяка от следните характеристии:

1.   Надхвърлят 31,8 GHz, но не надхвърлят 43,5 GHz; и

2.   Са „определени от МСД/ITU“ за радиокомуникационни услуги, но не за радиоопределящи.

a. Лампи с бягаща, импулсна или непрекъсната вълна, както следва:

1. Лампи, работещи при честоти, надхвърлящи 31,8 GHz;

2. Лампи, снабдени с катоден нагревателен елемент с време за достигане до номиналната радиочестотна мощност RF(РВ), по-малко от 3 секунди;

3. Лампи със свързани резонатори или техни производни, с „относителна широчина на честотната лента“ над 7 % или върхова мощност, надминаваща 2,5 kW;

4. Спираловидни лампи или техни производни, имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:

a. „Моментна широчина на честотната лента“ над една октава и средна мощност (изразена в kW), умножена по честотата (изразена в GHz) над 0,5;

b. „Моментна широчина на честотната лента“ от една октава или по-малко и средна мощност (изразена в kW), умножена по честотата (изразена в GHz) над 1; или

c. „Класифицирани като предназначени за използване в Космоса“;

b. Усилвателни лампи с кръстосано поле, с коефициент на усилване над 17 dB;

c. Импрегнирани катоди, проектирани за електронни лампи, произвеждащи непрекъсната плътност на тока на емисията при номинални работни условия над 5 A/cm2;

2. Усилватели на мощност с микровълнови „монолитни интегрални схеми“ (MMIC), имащи която и да е от следните характеристики:

a. Предназначени за работа на честоти над 3,2 GHz до 6,8 GHz включително, със средна изходна мощност, по-голяма от 4 W (36 dBm) и с „относителна широчина на честотната лента“ повече от 15 %;

b. Предназначени за работа на честоти над 6,8 GHz до 16 GHz включително, със средна изходна мощност, по-голяма от 1 W (30 dBm) и с „относителна широчина на честотната лента“ повече от 10 %;

c. Предназначени за работа на честоти над 16 GHz до 31,8 GHz включително и със средна изходна мощност, по-голяма от 0,8 W (29 dBm), и с „относителна широчина на честотната лента“ повече от 10 %;

d. Предназначени за работа на честоти над 31,8 GHz до 37,5 GHz включително и със средна изходна мощност, по-голяма от 0,1 nW;

е. Предназначени за работа на честоти над 37,5 GHz до 43,5 GHz включително, със средна изходна мощност, по-голяма от 0,25 W (24 dBm) и с „относителна широчина на честотната лента“ повече от 10 %; или

f. Предназначени за работа на честоти над 43,5 GHz и със средна изходна мощност, по-голяма от 0,1 nW;

Бележка 1:   Не се използва.

Бележка 2:   Контролният статут на MMIC, чията операционна честота включва честоти, посочени в повече от един честотен диапазон, както е определено от 3A001.b.2.a. до 3A001.b.2.f., е определен чрез най-ниското средно контролирано ниво на изходна мощност.

Бележка 3:   Бележки 1 и 2 в 3А означават, че 3A001.b.2. не контролира MMIC, ако те специално са разработени за други приложения, т.е. телекомуникации, радари, автомобили.

3. Обособени микровълнови транзистори, имащи някоя от следните характеристики:

a. Предназначени за работа на честоти над 3,2 GHz до 6,8 GHz включително и със средна изходна мощност, по-голяма от 60 W (47,8 dBm);

b. Предназначени за работа на честоти над 6,8 GHz до 31,8 GHz включително и със средна изходна мощност, по-голяма от 20 W (43 dBm);

c. Предназначени за работа на честоти над 31,8 GHz до 37,5 GHz включително и със средна изходна мощност, по-голяма от 0,5 W (27 dBm);

d. Предназначени за работа на честоти от 37,5 GHz до 43,5 GHz включително и със средна изходна мощност, по-голяма от 1 W (30 dBm); или

е. Предназначени за работа на честоти над 43,5 GHz и със средна изходна мощност, по-голяма от 0,1 nW;

Бележка:   Контролният статут на MMIC, чията операционна честота включва честоти, посочени в повече от един честотен диапазон, както е определено от 3A001.b.3.a. до 3A001.b.3.e., е определен чрез най-ниското средно контролирано ниво на изходяща мощност.

4. Микровълнови твърдотелни усилватели и микровълнови монтажи/модули, съдържащи микровълнови твърдотелни усилватели, имащи която и да е от следните характеристики:

a. Предназначени за работа на честоти над 3,2 GHz до 6,8 GHz включително, със средна изходна мощност по-голяма от 60 W (47,8 dBm) и с „относителна широчина на честотната лента“, по-голяма от 15 %;

b. Предназначени за работа на честоти над 6,8 GHz до 31,8 GHz включително, със средна изходна мощност по-голяма от 15 W (42 dBm) и с „относителна широчина на честотната лента“, по-голяма от 10 %;

c. Предназначени за работа на честоти над 31,8 GHz до 37,5 GHz и със средна изходна мощност, по-голяма от 0,1 nW;

d. Предназначени за работа на честоти над 37,5 GHz до 43,5 GHz включително, със средна изходна мощност, по-голяма от 1 W (30 dBm) и с „относителна широчина на честотната лента“ повече от 10 %;

е. Предназначени за работа на честоти над 43,5 GHz и със средна изходна мощност, по-голяма от 0,1 nW; или

f. Предназначени за работа на честоти над 3,2 GHz и имащи всички долуописани характеристики:

1. Средна изходна мощност (във ватове) Р, по-голяма от 150, разделена на максималната експлоатационна честота (в GHz), повдигната на квадрат [P > 150 W * GHz2/fGHz 2];

2. „Относителна широчина на честотната лента“ от 5 % или повече; и

3. Всеки две линии, перпендикулярни една на друга с дължина d (в сm), равни на или по-малки от 15, разделени на най-ниската работна честота в GHz [d ≤ 15 cm * GHz/ fGHz];

Техническа бележка:

3,2 GHz трябва да се използва като най-ниската операционна честота (fGHz) във формулата в 3А001.b.4.f.3, за усилватели, които имат операционен обхват, разширяващ спад до 3,2 GHz и по-ниско [d ≤ 15 cm * GHz/3.2 GHz].

N.B.:   MMIC усилвателите на мощност трябва да бъдат оценени на фона на критериите в 3A001.b.2.

Бележка 1:   Не се използва.

Бележка 2:   Контролният статут на MMIC, чиято работна операционна честота включва честоти, посочени в повече от един честотен диапазон, както е определено от 3A001.b.4.a. до 3A001.b.4.e., е определен чрез най-ниското средно контролирано ниво на изходяща мощност.

5. Електронно или магнитно настройваеми лентови филтри, разполагащи с повече от 5 настройващи се резонатора, способни за настройка в рамките на честотна лента 1,5:1 (fmax/fmin) за по-малко от 10 μѕ, и имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

a. Широчина на пропусканата честотна лента от над 0,5 % от централната честота; или

b. Широчина на непропусканата честотна лента от по-малко от 0,5 % от централната честота;

6. Не се използва;

7. Смесители и преобразуватели, проектирани за разширяване на честотния обхват на оборудването, описано в 3A002.c., 3A002.d., 3A002.e. или 3А002.f., извън ограниченията, изложени в тях.

8. Микровълнови усилватели за мощност, съдържащи електронни лампи, определени в 3A001.b.1. и имащи всички изброени по-долу характеристики:

a. Работни честоти над 3 GHz;

b. Съотношение между средната изходна мощност и масата над 80 W/kg; и

c. Обем, по-малък от 400 cm3;

Бележка:   3A001.b.8. не контролира оборудване, проектирано или класифицирано за работа в „определена от МСД/ITU“ честотна лента за радиокомуникационни услуги, но не за радиоопределящи.

9. Микровълнови модули (MPM), състоящи се поне от лампа с бягаща вълна, микровълнова „монолитна интегрална схема“ и интегриран електронен изравнител на мощността, имащи всички изброени по-долу характеристики:

a. „Време за достигане на пълна експлоатационна мощност“ от изключено положение — по-малко от 10 секунди;

b. Сила на звука, по-малка от максималната изходна мощност във ватове, умножена по 10 cm3/W; и

c. „Моментна широчина на честотната лента“, по-голяма от една октава (fmax. > 2fmin.) и имащи някоя от изброените по-долу характеристики: