02009R0207 — BG — 01.10.2017 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА

от 26 февруари 2009 година

относно марката на Европейския съюз

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 078, 24.3.2009, p.1)

отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година

L 154

1

16.6.2017