2008R0800 — BG — 01.07.2014 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 800/2008 НА КОМИСИЯТА

от 6 август 2008 година

относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 214, 9.8.2008, p.3)

отменен със:

 

 

Официален вестник

 

Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година

L 187

1

26.6.2014