2008R0340 — BG — 25.06.2015 — 003.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 340/2008 НА КОМИСИЯТА

от 16 април 2008 година

относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 107, 17.4.2008 г., стp. 6)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

►M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 254/2013 НА КОМИСИЯТА от 20 март 2013 година

  L 79

7

21.3.2013

 M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 211/2014 НА КОМИСИЯТА от 27 февруари 2014 година

  L 67

1

7.3.2014

►M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/864 НА КОМИСИЯТА от 4 юни 2015 година

  L 139

1

5.6.2015
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 340/2008 НА КОМИСИЯТА

от 16 април 2008 година

относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(текст от значение за ЕИП)КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията ( 1 ), и по-специално член 74, параграф 1, и член 132 от него,

като има предвид, че:

(1)

Следва да бъдат определени структурата и размерът на таксите и плащанията, събирани от Европейската агенция по химикали, наричана по-долу „Агенцията“, както и правилата за тяхното заплащане.

(2)

Структурата и размерът на таксите следва да се определят, като се вземе предвид работата, която се изисква да бъде извършена от Агенцията и компетентните органи съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, и следва да се фиксират на такова ниво, на което да гарантират, че приходът, получен от тях, когато се комбинира с други източници на приходи на Агенцията съгласно член 96, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, е достатъчен да покрие разходите по предоставените услуги. Таксите за регистрация вземат предвид също работата, която може да бъде извършена съгласно дял VI от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(3)

Необходимо е да бъде създадена такса за регистрация на веществата, която да зависи от тонажния им обхват. Независимо от това, не следва да бъде събирана такса за регистрациите, включени в член 74, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(4)

Специални такси следва да бъдат събирани в случай на регистрации на изолирани междинни продукти, подадени съгласно член 17, параграф 2, член 18, параграф 2 или 3 или член 19 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(5)

За искания, внесени в съответствие с член 10, буква a), подточка xi) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, следва също да се изисква заплащане на такса.

(6)

Такса следва да бъде събирана при актуализация на регистрацията. По-специално такса следва да се заплаща при актуализация на тонажен обхват, при промяна в идентичността на регистранта, свързана с промяна в юридическата правосубектност, и при определени промени в статута на информацията, съдържаща се в регистрацията.

(7)

Такса следва да бъде събирана при нотификация на информация за научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (PPORD) в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. Плащане следва да се изисква също при всяко искане за удължаване на периода на освобождаване за PPORD.

(8)

Такса следва да бъде събирана при подаването на заявление за разрешаване. Таксата следва да се състои от основна такса, която да обхваща едно вещество, една употреба и един заявител, и допълнителни такси за всяко допълнително вещество, употреба или заявител, обхванати от заявлението. Такса следва да се изисква също и при представянето на доклад за преразглеждане.

(9)

Намалени такси и плащания следва да се прилагат в случаи на съвместно подаване. Намалени такси и плащания следва също да се прилагат и към микро-, малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението на микро-, малки и средни предприятия ( 2 ).

(10)

В случай на изключителен представител преценката дали да се прилага намаление за МСП следва да се направи в зависимост от данните за числеността на персонала, оборота или балансовия отчет на производителя извън Общността, създателя на формулата на препарат или производителя на изделие, който е представляван от този изключителен представител във връзка с тази транзакция, включително релевантна информация от свързани и партньорски дружества на производителя извън Общността, създателя на формулата на препарат или производителя на изделие в съответствие с Препоръка 2003/361/ЕО.

(11)

Намаленията, предвидени в настоящия регламент, следва да се прилагат въз основа на декларация от страна на субекта, който претендира, че има право на намалението. За да се противодейства на представянето на невярна информация, Агенцията следва да налага административна такса, а държавите-членки — възпираща глоба, ако е подходящо.

(12)

Такса следва да се събира за всяка жалба, подадена в съответствие с член 92 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. Размерът на таксата следва да отразява сложността на включената работа.

(13)

Таксите и плащанията се събират единствено в евро.

(14)

Дял от таксите и плащанията, събирани от Агенцията, следва да бъде преведен на компетентните органи на държавите-членки, за да бъдат компенсирани за работата на докладчиците на комитетите на Агенцията и, където е целесъобразно, за други задачи, предвидени в Регламент (ЕО) № 1907/2006. Максималният дял от таксите и плащанията, който трябва да бъде преведен на компетентните органи на държавите-членки, следва да бъде определен от управителния съвет на Агенцията след положително становище от Комисията.

(15)

При определянето на сумите, които следва да бъдат преведени на компетентните органи на държавите-членки, както и при определянето на необходимото възнаграждение по отношение на всяка друга договорена работа, извършена за Агенцията, управителният съвет на Агенцията следва да спазва принципа на добро финансово управление, както е определен в член 27 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности ( 3 ). Той следва да гарантира също, че Агенцията продължава да разполага с достатъчни финансови ресурси за изпълнението на задачите си, като се държи сметка за съществуващите и многогодишните прогнозни бюджетни кредити, и следва да взема предвид съответното работно натоварване за компетентните органи на държавите-членки.

(16)

Сроковете за заплащането на таксите и плащанията, събирани съгласно настоящия регламент, следва да бъдат фиксирани, като се вземат предвид сроковете за процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 1907/2006. По-специално първият срок за заплащане на таксата във връзка с представянето на досието за регистрация или с представянето на актуализация следва да се определи, като се вземат предвид сроковете, за които Агенцията трябва да извърши проверката за пълнота. По същия начин, първият срок за заплащане на таксите във връзка с нотификация за освобождаване от задължение за регистрация на научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси, следва да се определи, като се вземе предвид срокът, предвиден в член 9, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. Въпреки това за заплащания, които не са направени преди изтичането на първия срок, Агенцията следва да определи втори разумен срок.

(17)

Таксите и плащанията, предвидени в настоящия регламент, следва да бъдат адаптирани в съответствие с инфлацията и за тази цел следва да бъде използван европейският индекс на потребителските цени, публикуван от Евростат съгласно Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета от 23 октомври 1995 г. относно хармонизираните индекси на потребителските цени ( 4 ).

(18)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя сумите и правилата за заплащане на таксите и плащанията, събирани от Европейската агенция по химикали, наричана по-долу „Агенцията“, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент:

1. „МСП“ означава микро-, малко или средно предприятие по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО;

2. „средно предприятие“ означава средно предприятие по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО;

3. „малко предприятие“ означава малко предприятие по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО;

4. „микропредприятие“ означава микропредприятие по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО.ГЛАВА II

ТАКСИ И ПЛАЩАНИЯ

Член 3

Такси за регистрации, подадени съгласно член 6, 7 или 11 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

1.  Агенцията събира такса, както е предвидено в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член, за всяка регистрация на вещество съгласно член 6, 7 или 11 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Въпреки това такса не се събира за регистрацията на вещество в количество между 1 и 10 тона, когато заявлението за регистрация съдържа цялата информация, изисквана в приложение VII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, както е предвидено в член 74, параграф 2 от същия регламент.

2.  Когато заявлението за регистрация на вещество в количество между 1 и 10 тона не съдържа цялата информация, изисквана в приложение VII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, Агенцията събира таксата, определена в приложение I към настоящия регламент.

Агенцията събира такса за всяка регистрация на вещество с количество 10 тона или повече, както е определена в приложение I.

3.  При съвместно подаване на данни Агенцията събира намалена такса за всеки регистрант, както е определена в приложение I.

Въпреки това, ако някой от регистрантите подаде отделно част от релевантната информация, посочена в член 10, буква a), подточки iv), vi), vii) и ix) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, Агенцията събира от този регистрант такса за индивидуално подаване на данни, както е определена в приложение I към настоящия регламент.

4.  Когато регистрантът е МСП, Агенцията събира намалена такса, както е определена в таблица 2 от приложение I.

5.  Таксите, дължими съгласно параграфи 1—4, се заплащат в срок 14 календарни дни от датата, на която фактурата е нотифицирана от Агенцията на регистранта.

От друга страна, фактурите, свързани със заявление за регистрация на предварително регистрирано вещество, подадено в Агенцията в рамките на двата месеца, предхождащи съответния срок за регистрацията съгласно член 23 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, се изплащат до 30 дни от датата, на която фактурата е нотифицирана от Агенцията на регистранта.

6.  Когато заплащането не е извършено преди изтичането на срока, предвиден в параграф 5, Агенцията определя втори срок за заплащане. Когато заплащането не е извършено преди изтичането на втория срок, регистрацията се отказва.

▼M1

7.  Когато регистрацията е отказана поради невъзможност на регистранта да предостави липсващата информация или в резултат на невъзможността му да заплати таксата преди изтичането на сроковете, таксите, заплатени във връзка с тази регистрация преди отказа ѝ, не се възстановяват или връщат по друг начин на регистранта.

▼B

Член 4

Такси за регистрации, заявления за които са подадени съгласно член 17, параграф 2, член 18, параграф 2 или 3 или член 19 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

1.  Агенцията събира такса, както е предвидено в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член, за регистрация на изолирани на площадката или транспортирани изолирани междинни продукти съгласно член 17, параграф 2, член 18, параграф 2 или 3 или член 19 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Въпреки това не се събира такса за регистрацията на изолиран на площадката или транспортиран междинен продукт в количество между 1 и 10 тона, когато заявлението за регистрация съдържа цялата информация, изисквана в приложение VII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, както е предвидено в член 74, параграф 2 от посочения регламент.

Таксите съгласно настоящия член се прилагат само за заявления за регистрация на изолирани на площадката или транспортирани междинни продукти, подадени съгласно член 17, параграф 2, член 18, параграф 2 или 3 или член 19 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. В случай на регистрации на междинни вещества, които изискват информацията, определена в член 10 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, се прилагат таксите, посочени в член 3 от настоящия регламент.

2.  Когато заявлението за регистрация на изолирани на площадката или транспортирани изолирани междинни продукти в количество между 1 и 10 тона не съдържа цялата информация, изисквана в приложение VII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, Агенцията събира такса, както е определено в приложение II към настоящия регламент.

Агенцията събира такса за всяка регистрация на изолирани на площадката или транспортирани изолирани междинни продукти в количество 10 тона или повече, както е определено в приложение II.

3.  В случай на съвместно подаване на данни Агенцията събира намалена такса за всеки регистрант, както е определено в приложение II.

Въпреки това, ако регистрант подаде отделно част от релевантната информация, посочена в член 17, параграф 2, букви в) и г) или член 18, параграф 2, букви в) и г) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, Агенцията събира от този регистрант такса за индивидуално подаване, както е определено в приложение II към настоящия регламент.

4.  Когато регистрантът е МСП, Агенцията събира намалена такса, както е определено в таблица 2 от приложение II.

5.  Таксите, дължими съгласно параграфи 1—4, се заплащат в срок 14 календарни дни от датата, на която фактурата е нотифицирана на регистранта от Агенцията.

Въпреки това фактурите, свързани със заявление за регистрация на предварително регистрирано вещество, подадено в Агенцията в рамките на двата месеца, предхождащи съответния срок за регистрацията в член 23 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, се изплащат до 30 дни от датата, на която фактурата е нотифицирана от Агенцията на регистранта.

6.  Когато заплащането не е извършено преди изтичането на срока, предвиден в параграф 5, Агенцията определя втори срок за заплащане. Когато заплащането не е извършено преди изтичането на втория срок, регистрацията се отказва.

▼M1

7.  Когато регистрацията е отказана поради невъзможност на регистранта да предостави липсващата информация или в резултат на невъзможността му да заплати таксата преди изтичането на сроковете, таксите, заплатени във връзка с тази регистрация преди отказа ѝ, не се възстановяват или връщат по друг начин на регистранта.

▼B

Член 5

Такси за актуализации на регистрация съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

1.  Агенцията събира такса, както е предвидено в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член, за актуализации на регистрация съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Въпреки това агенцията не събира такса за следните актуализации на регистрация:

а) промяна от по-висок към по-нисък тонажен обхват;

б) промяна от по-нисък към по-висок тонажен обхват, ако регистрантът е заплатил преди това такса за по-висок тонаж;

в) промяна в статута на регистранта или на неговата идентичност, ако това не включва промяна в юридическата правосубектност;

г) промяна в състава на веществото;

д) информация относно нови употреби, включително и непрепоръчителни употреби;

е) информация относно нови рискове, произтичащи от веществото;

ж) промяна в класификацията и етикетирането на веществото;

з) промяна в доклада за безопасност на химичното вещество;

и) промяна в ръководството за безопасна употреба;

й) нотификация, че трябва да бъде разработено изпитване, посочено в приложение IX или X към Регламент (ЕО) № 1907/2006;

к) искане за достъп до информация, която преди това е била поверителна.

2.  Агенцията събира такса за актуализации на тонажния обхват, както е определено в таблици 1 и 2 от приложение III.

За други актуализации агенцията събира такса, както е определено в таблици 3 и 4 от приложение III.

▼M1

При промени в разрешения достъп до информация по регистрацията Агенцията събира такса за всеки елемент, за който е направена актуализация, както е посочено в приложение III, таблици 3 и 4.

В случай на актуализация, отнасяща се до резюметата на изследването или подробните резюмета на изследването, Агенцията събира такса за всяко резюме на изследването или подробно резюме на изследването, по отношение на което е направена актуализацията.

▼B

3.  В случай на актуализация при съвместно подаване Агенцията събира намалена такса за всеки регистрант, подаващ заявлението за актуализация, както е определено в приложение III.

Въпреки това, ако част от релевантната информация, посочена в член 10, буква a), подточки iv), vi), vii) и ix), член 17, параграф 2, букви в) и г) или член 18, параграф 2, букви в) и г) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, се подава отделно, Агенцията събира такса за индивидуално подаване, както е определено в приложение III към настоящия регламент.

4.  Когато регистрантът е МСП, Агенцията събира намалена такса, както е определено в приложение III.

Въпреки това в случай на актуализации, включващи промяна на идентичността на регистранта, намаление за МСП се прилага единствено ако новият субект е МСП.

5.  Таксите, дължими съгласно параграфи 1—4, се заплащат в срок 14 календарни дни от датата, на която фактурата е нотифицирана на регистранта от Агенцията.

6.  Когато заплащането не е извършено преди изтичането на срока, предвиден в параграф 5, Агенцията определя втори срок за заплащане.

Когато заплащането не е извършено преди изтичането на втория срок, в случай на заявление за актуализация на тонажния обхват, подадено в съответствие с член 22, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, актуализацията се отказва.

▼M1

Когато в случай на други актуализации заплащането не е извършено преди изтичането на втория срок, Агенцията отказва актуализацията. По желание на заявителя Агенцията удължава втория срок, при условие че искането за това е било подадено преди изтичането на втория срок. Когато заплащането не е извършено преди изтичането на удължения срок, Агенцията отказва актуализацията.

7.  Когато актуализацията е отказана поради невъзможност на регистранта да предостави липсващата информация или в резултат на невъзможността му да заплати таксата преди изтичането на сроковете, таксите, заплатени във връзка с тази актуализация преди отказа ѝ, не се възстановяват или връщат по друг начин на регистранта.

▼B

Член 6

Такси за искания съгласно член 10, буква a), подточка xi) от Регламент (ЕО) № 1907/2006

1.  Агенцията събира такса, както е предвидено в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член, за всяко подадено искане в съответствие с член 10, буква a), подточка xi) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

2.  Агенцията събира такса за всеки елемент, за който е подадено искане, както е определено в приложение IV.

В случай на искане, отнасящо се до резюметата на изследването или подробните резюмета на изследването, Агенцията събира такса за всяко резюме на изследването или подробно резюме на изследването, по отношение на което е подадено искане.

▼M1

3.  В случай на искане, отнасящо се до съвместно подаване, Агенцията събира намалена такса, както е определено в приложение IV. В случай на искане от водещия регистрант Агенцията събира намалена такса само от него, както е определено в приложение IV.

▼B

4.  Когато искането се подава от МСП, Агенцията събира намалена такса, както е определено в таблица 2 от приложение IV.

5.  Датата, на която таксата, събрана за искане, е получена от Агенцията, се смята за датата на получаване на искането.

Член 7

Такси и плащания за нотификации съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

1.  Агенцията събира такса, както е определено в таблица 1 от приложение V към настоящия регламент, за всяка нотификация за освобождаване от общото задължение за регистрация на научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси (наричана по-долу „PPORD“) съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Когато нотификацията се прави от МСП, Агенцията събира намалена такса, както е определено в таблица 1 от приложение V.

2.  Агенцията събира плащане, както е определено в таблица 2 от приложение V, за всяко искане за удължаване на периода на освобождаване от общото задължение за регистрация за PPORD съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Когато искането се подава от МСП, Агенцията събира намалено плащане, както е определено в таблица 2 от приложение V.

3.  Дължимите съгласно параграф 1 такси се заплащат в срок 7 календарни дни от датата, на която фактурата е нотифицирана от Агенцията на производителя, вносителя или производителя на изделия, който извършва нотификацията.

Дължимите съгласно параграф 2 плащания се заплащат в срок 30 календарни дни от датата, на която фактурата е нотифицирана от Агенцията на производителя, вносителя или производителя на изделия, който иска удължаване.

4.  Когато заплащането не е извършено преди изтичането на срока, предвиден в параграф 3, Агенцията определя втори срок за заплащането.

Когато заплащането не е извършено преди изтичането на втория срок, нотификацията или искането за удължаване се отхвърлят.

▼M1

5.  Когато известие или искане за удължаване е отказано поради невъзможност на производителя, вносителя или производителя на изделията да предостави липсващата информация или в резултат на невъзможността му да заплати таксата преди изтичането на крайните срокове, таксите, платени във връзка с нотификацията или искането за удължаване на срока преди съответния им отказ, не се възстановяват или връщат по друг начин на лицето, подаващо нотификацията или искането.

▼B

Член 8

Такси за заявления съгласно член 62 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

1.  Агенцията събира такса, както е предвидено в параграфи 2 и 3 от настоящия член, за всяко заявление за разрешаване на вещество съгласно член 62 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

2.  Агенцията събира основна такса за всяко заявление за разрешаване на вещество, както е определено в приложение VI. Основната такса обхваща заявлението за разрешаване на едно вещество, една употреба и един заявител.

Агенцията събира допълнителна такса, както е определено в приложение VI към настоящия регламент, за всяка допълнителна употреба, за всяко допълнително вещество, което отговаря на определението за група вещества съгласно точка 1.5 от приложение XI към Регламент (ЕО) № 1907/2006 и което попада в обхвата на заявлението, и за всеки допълнителен заявител, който е страна по заявлението.

▼M1

Агенцията издава една фактура, обхващаща основната такса и всички приложими допълнителни такси, включително в случай на съвместно заявление за разрешаване.

▼B

3.  Когато заявлението се подава само от средно предприятие или от две или повече МСП, от които най-голямото е средно предприятие, Агенцията събира намалена основна такса и намалени допълнителни такси, както е определено в таблица 2 от приложение VI.

Когато заявлението се подава само от малко предприятие или от две или повече МСП, от които най-голямото е малко предприятие, Агенцията събира намалена основна такса и намалени допълнителни такси, както е определено в таблица 3 от приложение VI.

Когато заявлението се подава само от едно или повече микропредприятия, Агенцията събира намалена основна такса и намалени допълнителни такси, както е определено в таблица 4 от приложение VI.

4.  Датата, на която таксата, събрана за заявлението за разрешаване, е получена от Агенцията, се смята за датата на получаване на заявлението.

Член 9

Плащания за преразглеждане на разрешения съгласно член 61 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

1.  Агенцията събира плащане, както е предвидено в параграфи 2 и 3 от настоящия член, за всяко подаване на доклад за преразглеждане съгласно член 61 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

2.  Агенцията събира основно плащане за всяко подаване на доклад за преразглеждане, както е определено в приложение VII. Основното плащане обхваща подаването на доклад за преразглеждане за едно вещество, една употреба и един заявител.

Агенцията събира допълнително плащане, както е определено в приложение VII, за всяка допълнителна употреба, за всяко допълнително вещество, което отговаря на определението за група вещества съгласно точка 1.5 от приложение XI към Регламент (ЕО) № 1907/2006 и което попада в обхвата на доклада за преразглеждане, и за всеки допълнителен субект, попадащ в обхвата на доклада за преразглеждане.

▼M1

Агенцията издава една фактура, обхващаща основното плащане и всички приложими допълнителни плащания, включително в случай на съвместен доклад за преразглеждане.

▼B

3.  Когато заявлението се подава само от средно предприятие или от две или повече МСП, от които най-голямото е средно предприятие, Агенцията събира намалено основно плащане и намалени допълнителни плащания, както е определено в таблица 2 от приложение VII.

Когато заявлението се подава само от малко предприятие или от две или повече МСП, от които най-голямото е малко предприятие, Агенцията събира намалено основно плащане и намалени допълнителни плащания, както е определено в таблица 3 от приложение VII.

Когато заявлението се подава само от едно или от повече микропредприятия, Агенцията събира намалено основно плащане и намалени допълнителни плащания, както е определено в таблица 4 от приложение VII.

4.  Датата, на която плащането, събрано за подаване на доклада за преразглеждане, е получено от Агенцията, се смята за датата на получаване на доклада.

Член 10

Такси за обжалване на решение на Агенцията съгласно член 92 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

1.  Агенцията събира такса, както е определено в приложение VIII към настоящия регламент, за всяка подадена жалба срещу решение на Агенцията съгласно член 92 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

2.  Ако жалбата се подава от МСП, Агенцията събира намалена такса, както е определено в таблица 2 от приложение VIII.

3.  Ако жалбата бъде сметната за недопустима от Апелативния съвет, таксата не се възстановява.

4.  Агенцията възстановява таксата, събрана в съответствие с параграф 1 от настоящия член, ако изпълнителният директор на Агенцията коригира дадено решение в съответствие с член 93, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, или ако решението по жалбата е в полза на жалбоподателя.

5.  Жалбите не се смятат за получени от Апелативния съвет, докато съответната такса не бъде получена от Агенцията.

Член 11

Други плащания

1.  Плащания могат да се събират за административни и технически услуги, предоставяни от Агенцията по искане на страна, които не са обхванати от друга такса или плащане, предвидени в настоящия регламент. Размерът на плащането взема предвид съответното работно натоварване.

Въпреки това плащания не се събират за помощта, предоставена от нейното информационно бюро и за подкрепата, предоставена на държавите-членки, както е предвидено в член 77, параграф 2, букви з) и и) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Изпълнителният директор на Агенцията може да реши да не се събира плащане от международни организации или от страни, които търсят помощ от Агенцията.

2.  Плащанията за административни услуги се извършват в срок 30 календарни дни от датата, на която фактурата е нотифицирана от Агенцията.

3.  Когато заплащането не е извършено преди изтичането на срока, предвиден в параграф 2, Агенцията определя втори срок за заплащане.

Когато заплащането не е извършено преди изтичането на втория срок, Агенцията отхвърля искането.

4.  При отсъствието на договорно споразумение за противоположното плащанията за технически услуги се извършват преди предоставянето на услугата.

5.  Класификация на услугите и плащанията се изготвя от управителния съвет на Агенцията и се приема след положително становище от страна на Комисията.

Член 12

Изключителни представители

В случай на изключителен представител, посочен в член 8 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, преценката дали да се прилага намаление за МСП се прави в зависимост от данните за числеността на персонала, оборота или балансовия отчет на производителя извън Общността, създателя на формулата на препарат или производителя на изделие, който е представляван от този изключителен представител във връзка със съответната транзакция, включително релевантна информация от свързани и партньорски дружества на производителя извън Общността, създателя на формулата на препарат или производителя на изделие, в съответствие с Препоръка 2003/361/ЕО.

Член 13

Намаления и отмяна на такси

1.  Физическо или юридическо лице, което претендира, че има право на намалена такса или намалено плащане съгласно членове 3—10, информира Агенцията за това в момента на подаване на заявлението за регистрация, актуализация на регистрацията, искането, нотификацията, заявлението, доклада за преразглеждане или жалбата, които пораждат задължението за заплащане на такса.

2.  Физическо или юридическо лице, което претендира, че има право на отмяна на такса съгласно член 74, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, информира Агенцията за това в момента на подаване на заявлението за регистрация.

3.  Агенцията може да изисква по всяко време доказателства, че условията за намаление на такси или плащания или за отмяна на такса са приложими.

▼M1

Когато доказателствата, които трябва да се представят на Агенцията, не са на един от официалните езици на Съюза, те се придружават от заверен превод на някой от официалните езици.

▼B

4.  Когато физическо или юридическо лице, което претендира, че има право на намаление или отмяна на такса, не може да докаже това право на намаление или отмяна, Агенцията събира пълния размер на таксата или плащането, а също и административна такса.

Когато физическо или юридическо лице, което е претендирало, че има право на намаление, е заплатило намалена такса или намалено плащане, но не може да докаже това право на намаление, Агенцията събира разликата до пълната такса или пълното плащане, както и административна такса.

Параграфи 2, 3 и 5 от член 11 се прилагат mutatis mutandis.ГЛАВА III

ЗАПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ОТ АГЕНЦИЯТА

Член 14

Превеждане на средства на държави-членки

1.  Дял от таксите и плащанията, събирани съгласно настоящия регламент, се превежда на компетентните органи на държавите-членки в следните случаи:

а) когато компетентният орган на държавата-членка нотифицира Агенцията относно приключването на процедура за оценяване на определено вещество в съответствие с член 46, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

б) когато компетентният орган е определил член на Комитета за оценка на риска да действа като докладчик при процедура на разрешаване, включително и при извършването на преразглеждане;

в) когато компетентен орган на държавата-членка е назначил член на Комитета за социално-икономически анализ да действа като докладчик при процедура на разрешаване, включително и при извършването на преразглеждане;

г) когато компетентен орган на държавата-членка е назначил член на Комитета за оценка на риска да действа като докладчик при процедура по ограничаване;

д) когато компетентен орган на държавата-членка е назначил член на Комитета за социално-икономически анализ да действа като докладчик при процедура по ограничаване;

д) където е подходящо, за други задачи, изпълнявани от компетентните органи по искане на Агенцията.

Когато комитетите, посочени в настоящия параграф, решат да назначат сътрудник на докладчика, превежданите средства се разделят между докладчика и сътрудника на докладчика.

2.  Сумите за всяка от задачите, посочени в параграф 1 от настоящия член, и максималният дял от таксите и плащанията, който трябва да бъде преведен на компетентните органи на държавите-членки, както и необходимите за превеждането на сумите правила се определят от управителния съвет на Агенцията след положително становище от Комисията. При определянето на сумите, които трябва да бъдат преведени, управителният съвет на Агенцията спазва принципите на икономичност, ефикасност и ефективност, както са определени в член 27 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002. Той е длъжен също да гарантира, че Агенцията продължава да разполага с достатъчни финансови ресурси, за да изпълнява своите задачи, както са определени в Регламент (ЕО) № 1907/2006, като се държи сметка за нейните съществуващи бюджетни кредити и многогодишните прогнози за приходите, включително и субсидията от Общността, и взема предвид съответното работно натоварване за компетентните органи на държавите-членки.

3.  Превеждането на средства, предвидено в параграф 1, се извършва единствено след предоставянето на съответния доклад на Агенцията.

Въпреки това управителният съвет на Агенцията може да реши да разреши предварително финансиране или междинни заплащания в съответствие с член 81, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

4.  Превеждането на средства, предвидено в параграф 1, букви б)—д), има за цел да компенсира компетентните органи на държава-членка за работата, извършена от докладчика или от сътрудника на докладчика, както и за всяка свързана с това научна или техническа подкрепа и не засяга задължението на държавите-членки да не издават инструкции, несъвместими с независимостта на Агенцията.

Член 15

Други възнаграждения

При определяне на размера на заплащанията за възнаграждения на експерти или сътрудничещи членове на комитети за работата, извършена за Агенцията в съответствие с член 87, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, управителният съвет на Агенцията взема предвид съответното работно натоварване и спазва принципите на икономичност, ефикасност и ефективност, както са определени в член 27 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002. Той е длъжен също да гарантира, че Агенцията продължава да разполага с достатъчни финансови ресурси, за да изпълнява своите задачи, както са определени в Регламент (ЕО) № 1907/2006, като се държи сметка за нейните съществуващи бюджетни кредити и многогодишните прогнози за приходи, включително и субсидията от Общността.ГЛАВА IV

ЗАПЛАЩАНИЯ

Член 16

Начин на заплащане

1.  Таксите и плащанията се заплащат в евро.

2.  Заплащанията се извършват единствено след като Агенцията е издала фактура, с изключение на заплащанията, дължими съгласно член 10.

3.  Заплащанията се извършват чрез превод по банковата сметка на Агенцията.

Член 17

Идентификация на заплащането

1.  Всяко заплащане трябва да съдържа в съответното поле номера на фактурата с изключение на заплащанията, дължими съгласно член 10.

При заплащанията, дължими съгласно член 10, се посочват в съответното поле идентичността на жалбоподателя/ите и, ако има такъв, номерът на решението, което се обжалва.

2.  Ако целта на заплащането не може да бъде установена, Агенцията определя срок, в който платецът е длъжен да я уведоми в писмена форма относно целта на заплащането. Ако Агенцията не получи уведомление за целта на заплащането преди изтичането на този срок, плащането се смята за невалидно и съответната сума се възстановява на платеца.

Член 18

Дата на заплащане

1.  Датата, на която пълната сума на заплащането е депозирана в банкова сметка на Агенцията, се смята за датата, на която е извършено заплащането.

2.  Заплащането се смята за своевременно извършено, когато бъдат предоставени достатъчно документални доказателства, че платецът е наредил превода по банковата сметка, указана във фактурата, преди изтичането на съответния срок.

Потвърждение на нареждането за превод, издадено от финансова институция, се смята за достатъчно доказателство. Когато обаче преводът изисква използването на метод SWIFT за електронно банково плащане, потвърждението за наличието на нареждане за превод е под формата на копие от SWIFT отчета, подпечатан и подписан от надлежно упълномощен служител на финансовата институция.

Член 19

Недостатъчен размер на заплащането

1.  Срокът за заплащане се смята за спазен единствено ако е заплатена своевременно пълната сума на таксата или плащането.

2.  Когато дадена фактура се отнася до група транзакции, Агенцията може да отнася заплащането в недостатъчен размер към всяка от съответните транзакции. Критериите за отнасяне на заплащанията се определят от управителния съвет на Агенцията.

Член 20

Възстановяване на надплатени суми

1.  Правилата за възстановяването на платеца на суми, превишаващи размера на такса или плащане, се определят от изпълнителния директор на Агенцията и се публикуват на интернет страницата на Агенцията.

Въпреки това, ако надплатената сума е по-малка от 100 EUR и засегнатата страна не е изискала изрично нейното възстановяване, тази сума не се възстановява.

2.  Надплатени суми не могат да се приспадат от бъдещи заплащания към Агенцията.ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21

Предварителна оценка

Управителният съвет на Агенцията е длъжен, когато изготвя прогноза на цялостните разходи и приходи за следващата финансова година в съответствие с член 96, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, да включва конкретна предварителна оценка на приходите от такси и плащания, отделно от приходите от субсидии от Общността.

Член 22

Преразглеждане

1.  Таксите и плащанията, предвидени в настоящия регламент, се преразглеждат ежегодно по отношение на размера на инфлацията, както е измерен посредством европейския индекс на потребителските цени, публикуван от Евростат съгласно Регламент (ЕО) № 2494/95. Първото преразглеждане се извършва до 1 юни 2009 г.

▼M1

2.  Комисията също така редовно преразглежда настоящия регламент с оглед на информацията, която е от значение във връзка с предвижданията относно очакваните приходи и разходи на Агенцията. До 31 януари 2015 г. Комисията преразглежда настоящия регламент с цел да го измени, ако това е необходимо, като взема предвид по-специално разходите на Агенцията и разходите, свързани с услугите, предоставяни от компетентните органи на държавите членки.

▼B

Член 23

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M3
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Такси за регистрации, заявления за които са подадени съгласно член 6, 7 или 11 от Регламент (ЕО) № 1907/2006Таблица 1

Стандартни такси

 

Индивидуално подаване

Съвместно подаване

Такса за вещества в количества от 1 до 10 тона

1 739 EUR

1 304 EUR

Такса за вещества в количества от 10 до 100 тона

4 674 EUR

3 506 EUR

Такса за вещества в количества от 100 до 1 000 тона

12 501 EUR

9 376 EUR

Такса за вещества в количества над 1 000 тона

33 699 EUR

25 274 EURТаблица 2

Намалени такси за малки и средни предприятия (МСП)

 

Средно предприятие

(индивидуално подаване)

Средно предприятие

(съвместно подаване)

Малко предприятие

(индивидуално подаване)

Малко предприятие

(съвместно подаване)

Микропредприятие

(индивидуално подаване)

Микропредприятие

(съвместно подаване)

Такса за вещества в количества от 1 до 10 тона

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR

Такса за вещества в количества от 10 до 100 тона

3 038 EUR

2 279 EUR

1 636 EUR

1 227 EUR

234 EUR

175 EUR

Такса за вещества в количества от 100 до 1 000 тона

8 126 EUR

6 094 EUR

4 375 EUR

3 282 EUR

625 EUR

469 EUR

Такса за вещества в количества над 1 000 тона

21 904 EUR

16 428 EUR

11 795 EUR

8 846 EUR

1 685 EUR

1 264 EUR
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Такси за регистрации, заявления за които са подадени съгласно член 17, параграф 2, член 18, параграфи 2 и 3 или член 19 от Регламент (ЕО) № 1907/2006Таблица 1

Стандартни такси

 

Индивидуално подаване

Съвместно подаване

Такса

1 739 EUR

1 304 EURТаблица 2

Намалени такси за малки и средни предприятия (МСП)

 

Средно предприятие

(индивидуално подаване)

Средно предприятие

(съвместно подаване)

Малко предприятие

(индивидуално подаване)

Малко предприятие

(съвместно подаване)

Микропредприятие

(индивидуално подаване)

Микропредприятие

(съвместно подаване)

Такса

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Такси за актуализация на регистрации съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 1907/2006Таблица 1

Стандартни такси за актуализация на тонажния обхват

 

Индивидуално подаване

Съвместно подаване

От 1—10 тона на 10—100 тона

2 935 EUR

2 201 EUR

От 1—10 тона на 100—1 000 тона

10 762 EUR

8 071 EUR

От 1—10 тона на над 1 000 тона

31 960 EUR

23 970 EUR

От 10—100 тона на 100—1 000 тона

7 827 EUR

5 870 EUR

От 10—100 тона на над 1 000 тона

29 025 EUR

21 768 EUR

От 100—1 000 тона на над 1 000 тона

21 198 EUR

15 898 EURТаблица 2

Намалени такси за МСП за актуализацията на тонажния обхват

 

Средно предприятие

(индивидуално подаване)

Средно предприятие

(съвместно подаване)

Малко предприятие

(индивидуално подаване)

Малко предприятие

(съвместно подаване)

Микропредприятие

(индивидуално подаване)

Микропредприятие

(съвместно подаване)

От 1—10 тона на 10—100 тона

1 908 EUR

1 431 EUR

1 027 EUR

770 EUR

147 EUR

110 EUR

От 1—10 тона на 100—1 000  тона

6 995 EUR

5 246 EUR

3 767 EUR

2 825 EUR

538 EUR

404 EUR

От 1—10 тона на над 1 000  тона

20 774 EUR

15 580 EUR

11 186 EUR

8 389 EUR

1 598 EUR

1 198 EUR

От 10—100 тона на 100—1 000  тона

5 087 EUR

3 816 EUR

2 739 EUR

2 055 EUR

391 EUR

294 EUR

От 10—100 тона на над 1 000  тона

18 866 EUR

14 150 EUR

10 159 EUR

7 619 EUR

1 451 EUR

1 088 EUR

От 100—1 000 тона на над 1 000  тона

13 779 EUR

10 334 EUR

7 419 EUR

5 564 EUR

1 060 EUR

795 EURТаблица 3

Такси за други актуализации

Вид на актуализацията

Промяна в самоличността на регистранта, включваща промяна в юридическата му правосубектност

1 631 EUR

Вид на актуализацията

Индивидуално подаване

Съвместно подаване

Промяна в предоставения достъп до информация по подаването

Степен на чистота и/или идентичност на примесите или добавките

4 892 EUR

3 669 EUR

Съответна тонажна група

1 631 EUR

1 223 EUR

Резюме на изследването или подробно резюме на изследването

4 892 EUR

3 669 EUR

Информация в информационния лист за безопасност

3 261 EUR

2 446 EUR

Търговско наименование на веществото

1 631 EUR

1 223 EUR

Наименование по номенклатурата на IUPAC за невъведени вещества, посочени в член 119, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1907/2006

1 631 EUR

1 223 EUR

Наименование по номенклатурата на IUPAC за вещества, посочени в член 119, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, които се използват като междинен продукт при научноизследователска и развойна дейност или при научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси

1 631 EUR

1 223 EURТаблица 4

Намалени такси за МСП за други актуализации

Вид на актуализацията

Средно предприятие

Малко предприятие

Микропредприятие

Промяна в самоличността на регистранта, включваща промяна в юридическата му правосубектност

1 060 EUR

571 EUR

82 EUR

Вид на актуализацията

Средно предприятие

(индивидуално подаване)

Средно предприятие

(съвместно подаване)

Малко предприятие

(индивидуално подаване)

Малко предприятие

(съвместно подаване)

Микропредприятие

(индивидуално подаване)

Микропредприятие

(съвместно подаване)

Промяна в предоставения достъп до информация по подаването

Степен на чистота и/или идентичност на примесите или добавките

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Съответна тонажна група

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Резюме на изследването или подробно резюме на изследването

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Информация в информационния лист за безопасност

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Търговско наименование на веществото

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Наименование по номенклатурата на IUPAC за невъведени вещества, посочени в член 119, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1907/2006

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Наименование по номенклатурата на IUPAC за вещества, посочени в член 119, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, които се използват като междинен продукт при научноизследователска и развойна дейност или при научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Такси за искания съгласно член 10, буква а), подточка xi) от Регламент (ЕО) № 1907/2006Таблица 1

Стандартни такси

Елемент, за който е поискана поверителност

Индивидуално подаване

Съвместно подаване

Степен на чистота и/или идентичност на примесите или добавките

4 892 EUR

3 669 EUR

Съответна тонажна група

1 631 EUR

1 223 EUR

Резюме на изследването или подробно резюме на изследването

4 892 EUR

3 669 EUR

Информация в информационния лист за безопасност

3 261 EUR

2 446 EUR

Търговско наименование на веществото

1 631 EUR

1 223 EUR

Наименование по номенклатурата на IUPAC за невъведени вещества, посочени в член 119, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1907/2006

1 631 EUR

1 223 EUR

Наименование по номенклатурата на IUPAC за вещества, посочени в член 119, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, които се използват като междинен продукт при научноизследователска и развойна дейност или при научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси

1 631 EUR

1 223 EURТаблица 2

Намалени такси за малки и средни предприятия (МСП)

Елемент, за който е поискана поверителност

Средно предприятие

(индивидуално подаване)

Средно предприятие

(съвместно подаване)

Малко предприятие

(индивидуално подаване)

Малко предприятие

(съвместно подаване)

Микропредприятие

(индивидуално подаване)

Микропредприятие

(съвместно подаване)

Степен на чистота и/или идентичност на примесите или добавките

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Съответна тонажна група

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Резюме на изследването или подробно резюме на изследването

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Информация в информационния лист за безопасност

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Търговско наименование на веществото

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Наименование по номенклатурата на IUPAC за невъведени вещества, посочени в член 119, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1907/2006

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Наименование по номенклатурата на IUPAC за вещества, посочени в член 119, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, които се използват като междинен продукт при научноизследователска и развойна дейност или при научноизследователска и развойна дейност, свързана с продукти и процеси

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR
ПРИЛОЖЕНИЕ V

Такси и плащания за нотификации за PPORD съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006Таблица 1

Такси за нотифицикации за PPORD

Стандартна такса

544 EUR

Намалена такса за средно предприятие

353 EUR

Намалена такса за малко предприятие

190 EUR

Намалена такса за микропредприятие

27 EURТаблица 2

Плащания за удължаване на периода на освобождаване за PPORD

Стандартно плащане

1 087 EUR

Намалено плащане за средно предприятие

707 EUR

Намалено плащане за малко предприятие

380 EUR

Намалено плащане за микропредприятие

54 EUR
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Такси за заявления за разрешаване съгласно член 62 от Регламент (ЕО) № 1907/2006Таблица 1

Стандартни такси

Основна такса

54 100 EUR

Допълнителна такса за всяко вещество

10 820 EUR

Допълнителна такса за всяка употреба

10 820 EUR

Допълнителна такса за всеки заявител

Допълнителният заявител не е МСП: 40 575 EUR

Допълнителният заявител е средно предприятие: 30 431 EUR

Допълнителният заявител е малко предприятие: 18 259 EUR

Допълнителният заявител е микропредприятие: 4 058 EURТаблица 2

Намалени такси за средни предприятия

Основна такса

40 575 EUR

Допълнителна такса за всяко вещество

8 115 EUR

Допълнителна такса за всяка употреба

8 115 EUR

Допълнителна такса за всеки заявител

Допълнителният заявител е средно предприятие: 30 431 EUR

Допълнителният заявител е малко предприятие: 18 259 EUR

Допълнителният заявител е микропредприятие: 4 058 EURТаблица 3

Намалени такси за малки предприятия

Основна такса

24 345 EUR

Допълнителна такса за всяко вещество

4 869 EUR

Допълнителна такса за всяка употреба

4 869 EUR

Допълнителна такса за всеки заявител

Допълнителният заявител е малко предприятие: 18 259 EUR

Допълнителният заявител е микропредприятие: 4 058 EURТаблица 4

Намалени такси за микропредприятия

Основна такса

5 410 EUR

Допълнителна такса за всяко вещество

1 082 EUR

Допълнителна такса за всяка употреба

1 082 EUR

Допълнителна такса за всеки заявител

Допълнителен заявител: 4 057 EUR
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Плащания за преразглеждане на разрешение съгласно член 61 от Регламент (ЕО) № 1907/2006Таблица 1

Стандартни плащания

Основно плащане

54 100 EUR

Допълнително плащане за всяка употреба

10 820 EUR

Допълнително плащане за всяко вещество

10 820 EUR

Допълнително плащане за всеки заявител

Допълнителният заявител не е МСП: 40 575 EUR

Допълнителният заявител е средно предприятие: 30 431 EUR

Допълнителният заявител е малко предприятие: 18 259 EUR

Допълнителният заявител е микропредприятие: 4 058 EURТаблица 2

Намалени плащания за средни предприятия

Основно плащане

40 575 EUR

Допълнително плащане за всяка употреба

8 115 EUR

Допълнително плащане за всяко вещество

8 115 EUR

Допълнително плащане за всеки заявител

Допълнителният заявител е средно предприятие: 30 431 EUR

Допълнителният заявител е малко предприятие: 18 259 EUR

Допълнителният заявител е микропредприятие: 4 058 EURТаблица 3

Намалени плащания за малки предприятия

Основно плащане

24 345 EUR

Допълнително плащане за всяка употреба

4 869 EUR

Допълнително плащане за всяко вещество

4 869 EUR

Допълнително плащане за всеки заявител

Допълнителният заявител е малко предприятие: 18 259 EUR

Допълнителният заявител е микропредприятие: 4 058 EURТаблица 4

Намалени плащания за микропредприятия

Основно плащане

5 410 EUR

Допълнително плащане за всяка употреба

1 082 EUR

Допълнително плащане за всяко вещество

1 082 EUR

Допълнително плащане за всеки заявител

Допълнителният заявител е микропредприятие: 4 058 EUR
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Такси за обжалвания съгласно член 92 от Регламент (ЕО) № 1907/2006Таблица 1

Стандартни такси

Обжалване на решения, взети съгласно:

Такса

Член 9 или 20 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

2 392 EUR

Член 27 или 30 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

4 783 EUR

Член 51 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

7 175 EURТаблица 2

Намалени такси за малки и средни предприятия (МСП)

Обжалване на решения, взети съгласно:

Такса

Член 9 или 20 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

1 794 EUR

Член 27 или 30 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

3 587 EUR

Член 51 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

5 381 EUR( 1 ) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1, поправен в ОВ L 136, 29.5.2007 г., стр. 3. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1354/2007 на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2007 г., стр. 1).

( 2 ) ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

( 3 ) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).

( 4 ) ОВ L 257, 27.10.1995 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).