02008L0119 — BG — 14.12.2019 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА 2008/119/ЕО НА СЪВЕТА

от 18 декември 2008 година

за определяне на минимални стандарти за защита на телетата

(кодифицирана версия)

(ОВ L 010, 15.1.2009 г., стp. 7)

Изменена с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/625 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 март 2017 година

  L 95

1

7.4.2017


Поправена със:

►C1

Поправка, ОВ L 137, 24.5.2017, стp.  40 (2017/625)
▼B

ДИРЕКТИВА 2008/119/ЕО НА СЪВЕТА

от 18 декември 2008 година

за определяне на минимални стандарти за защита на телетата

(кодифицирана версия)Член 1

Настоящата директива определя минимални стандарти за защита на телетата, отглеждани в затворено пространство за разплод и угояване.

Член 2

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1. „теле“ означава говедо на възраст до шест месеца;

▼M1

2. „компетентни органи“ означава компетентните органи съгласно определението в член 3, точка 3 от Регламент ►C1  (ЕС) 2017/625 ◄ на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ).

▼B

Член 3

1.  От 1 януари 1998 г. се прилагат следните разпоредби за новоизградени или преустроени стопанства и за всички онези, които започват да се използват след тази дата:

а) нито едно теле не трябва да бъде ограничавано в индивидуална клетка след осемседмична възраст, освен ако ветеринарен лекар не удостовери, че неговото здраве или поведение изисква то да бъде изолирано, за да получи лечение. Ширината на всяка индивидуална клетка за теле трябва да бъде най-малко равна на височината на телето в най-високата част на гърба, измерена в стоящо положение, а дължината ѝ трябва да бъде най-малко равна на дължината на тялото на телето, измерена от върха на носа до опашния край при tuber ischii (задницата), умножена по 1,1.

Индивидуалните заграждения за телета (освен тези за изолирани болни животни) не трябва да имат солидни стени, а перфорирани стени, които позволяват на телетата да имат директен визуален и тактилен контакт;

б) за телета, отглеждани на групи, свободното пространство, достъпно за всяко теле, трябва да бъде най-малко равно на 1,5 m2 за всяко теле с живо тегло по-малко от 150 килограма, най-малко равно на 1,7 m2 за всяко теле с живо тегло 150 килограма или повече, но по-малко от 220 килограма, и най-малко равно на 1,8 m2 за всяко теле с живо тегло 220 килограма или повече.

Въпреки това разпоредбите на първа алинея не се прилагат за:

а) стопанства с по-малко от шест телета;

б) телета, държани с техните майки за бозаене.

2.  От 31 декември 2006 г. посочените в параграф 1 разпоредби се прилагат във всички стопанства.

Член 4

Държавите-членки гарантират, че условията за отглеждане на телета са в съответствие с общите разпоредби, предвидени в приложение I.

Член 5

Общите разпоредби, съдържащи се в приложение I, могат да бъдат изменяни в съответствие с процедурата, посочена в член 10, параграф 2, като се отчита научният прогрес.

Член 6

До 1 януари 2006 г. Комисията представя на Съвета доклад, изготвен на базата на становище на Европейския орган за безопасност на храните, относно системата(ите) за интензивно отглеждане, която(ито) отговаря(т) на изискванията за хуманно отношение към телетата от патологична, зоотехническа, физиологична и поведенческа гледна точка, както и на социално-икономическите последици на различните системи, заедно с предложения, свързани със заключенията в доклада.

Член 7

▼M1 —————

▼M1

3.  Държавите членки представят на Комисията до 31 август всяка година годишен доклад за предходната година относно инспекциите, извършени от компетентния орган за проверка на съответствието с изискванията на настоящата директива. Докладът се придружава от анализ на най-сериозните констатации относно липсата на съответствие и от национален план за действие за следващите години за тяхното предотвратяване или намаляване на честотата им. Комисията изпраща обобщения на тези доклади на държавите членки.

▼B

Член 8

За да могат да бъдат внасяни в Общността, животните, идващи от трета страна, трябва да бъдат придружавани от сертификат, издаден от компетентния орган на тази страна, удостоверяващ, че животните са получили третиране, поне равностойно на това, което се предоставя на животните с произход от Общността, както е предвидено в настоящата директива.

▼M1 —————

▼B

Член 10

1.  Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден съгласно член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните ( 2 ).

2.  Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 11

Държавите-членки могат, при спазване на общите разпоредби на Договора, да прилагат на териториите си по-строги разпоредби за защита на телетата от тези, съдържащи се в настоящата директива. Те информират Комисията за всички такива мерки.

Член 12

Директива 91/629/ЕИО, изменена с актовете, посочени в приложение II, част А, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното законодателство на директивите, посочени в приложение II, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 13

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

1. Материалите, използвани за построяването на помещения за настаняване и особено на боксове и съоръжения, с които телетата могат да влязат в контакт, не трябва да бъдат вредни за телетата и трябва да могат да се почистват и дезинфекцират основно.

2. До изработването на правила на Общността в тази област електросъоръженията и електрическите вериги трябва да бъдат инсталирани в съответствие с действащите национални правила, за да се избегнат токови удари.

3. Изолацията, отоплението и вентилацията на помещението трябва да гарантират, че необходимите приток на въздух, ниво на запрашеност, температура и влажност на въздуха и концентрация на газове се поддържат в граници, които не са вредни за телетата.

4. Всяко автоматично или механично съоръжение, което е от съществено значение за здравето и хуманното отношение към животните, трябва да бъде инспектирано поне веднъж на ден. Когато се открият недостатъци, те трябва да бъдат коригирани незабавно, а ако това не е възможно, трябва да бъдат взети съответните мерки за опазване на здравето и доброто състояние на животните до отстраняване на недостатъка, като се използват други методи за хранене и като се поддържа околното пространство в задоволително състояние.

Когато се използва система за изкуствена вентилация, следва да се предвиди и подходяща резервна система, за да се гарантира достатъчно обновяване на въздуха, за да се опази здравето и доброто състояние на животните в случай на отказ на системата. Следва да се осигури алармена инсталация, която да предупреждава гледача на животни за повреда в системата. Алармената инсталация трябва да бъде проверявана редовно.

5. Телетата не трябва да бъдат държани постоянно на тъмно. Затова, с цел да се отговори на поведенческите и физиологичните им нужди, като се отчитат различните климатични условия на държавите-членки, трябва да се предвиди подходящо естествено или изкуствено осветление; ако се използва изкуствено осветление, то трябва да е включено поне през времето, което отговаря на светлата част на деня, обикновено в часовете между 9 и 17. Освен това трябва да има и подходящо осветление (фиксирано или подвижно), което да позволява телетата да бъдат инспектирани по всяко време.

6. Всички телета, отглеждани в помещения, трябва да бъдат инспектирани от собственика или от отговорното за животните лице поне два пъти на ден, а телетата, отглеждани на открито, трябва да бъдат проверявани най-малко веднъж на ден. Всяко теле, за което има съмнение, че е болно или наранено, трябва незабавно да се лекува по подходящ начин, като се осигури консултация с ветеринарен лекар за всяко теле, което не се подобрява вследствие на грижите на отговорното лице. Ако е необходимо, болните или наранени телета се изолират в подходящи помещения със сухи и удобни постели.

7. Помещението трябва да е конструирано по начин, който позволява всяко теле да лежи, почива, да се изправя и отръсква без затруднение.

8. Телетата не се връзват, с изключение на телетата, отглеждани групово, които могат да бъдат връзвани за период, не по-дълъг от един час по време на хранене с мляко или заместител на мляко. Когато телетата са вързани, връзката им не трябва да ги наранява, трябва да бъде редовно проверявана и ако е необходимо, да бъде коригирана, така че животните да се чувстват добре. Всяка връзка трябва да бъде от такова естество, че да се предотврати риск от удушаване или нараняване и да позволи на телето да се движи, в съответствие с точка 7.

9. Помещенията, клетките, съоръженията и инструментите, обслужващи телетата, трябва да бъдат съответно почиствани и дезинфекцирани, за да се избегне кръстосано замърсяване и появата на организми, носители на зарази. При първа възможност трябва да се отстраняват изпражненията, урината и неизядената и разпръсната храна, за да се намалят миризмите и да не се привличат мухи или гризачи.

10. Подовете не трябва да бъдат хлъзгави, но да бъдат гладки, така че да не се наранят животните и да бъдат така изпълнени, че да не причиняват наранявания и страдания, когато животните са прави или легнали. Подовете трябва да бъдат пригодени спрямо ръста и теглото на телетата и повърхността им да бъде здрава, плоска и стабилна. Мястото, където лежат животните, трябва да бъде удобно, чисто и с подходящ дренаж и не трябва да създава неудобства на телетата. За телетата на възраст по-малко от две седмици трябва да се предвидят подходящи постели.

11. Всички телета трябва да имат подходящ хранителен режим с оглед на възрастта и теглото им и като се отчитат поведенческите и физиологичните им нужди с цел осигуряване на доброто им здраве и хуманното отношение към тях. За тази цел храната им трябва да съдържа достатъчно желязо, което да осигури средно ниво на хемоглобина в кръвта от поне 4,5 милимола/литър, и на всяко теле на възраст над две седмици трябва да се дава минимална дневна дажба от храна, богата на влакна, като количеството се увеличава от 50 g до 250 g на ден за телета на възраст от 8 до 20 седмици. На телетата не трябва да бъдат поставяни юлари.

12. Всички телета трябва да бъдат хранени поне два пъти на ден. Когато животните са в групови боксове и не разполагат с храна, колкото всяко иска, или пък със система за автоматично подаване на храната, всяко теле трябва да има достъп до храна по същото време, когато и другите животни от групата.

13. Всички телета на възраст над две седмици трябва да имат достъп до достатъчно количество прясна вода, която да може да задоволи нуждата им от течности. При горещо време или за телета, които са болни, по всяко време трябва да има в наличност прясна вода.

14. Съоръженията за хранене и поене трябва да бъдат така проектирани, изградени, инсталирани и поддържани, че да бъдат в състояние да сведат до минимум опасностите от замърсяване на храната и водата, предназначени за телетата.

15. Всяко теле трябва да получава коластра при първа възможност след раждането си и във всички случаи в рамките на първите шест часа от живота си.
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ AОтменената директива и списък на нейните последователни изменения

(посочени в член 12)

Директива 91/629/ЕИО на Съвета

(ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 28)

 

Директива 97/2/ЕО на Съвета

(ОВ L 25, 28.1.1997 г., стр. 24)

 

Решение 97/182/ЕО на Комисията

(ОВ L 76, 18.3.1997 г., стр. 30)

 

Регламент (ЕО) № 806/2003 на Съвета

(ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1)

Единствено точка 25 от приложение III

ЧАСТ БСрокове за транспониране в националното законодателство

(посочени в член 12)

Директиви

Срок за транспониране

91/629/ЕИО

1 януари 1994 г.

97/2/ЕО

31 декември 1997 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ IIIТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 91/629/ЕИО

Настоящата директива

Членове 1 и 2

Членове 1 и 2

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 3, първа алинея

Член 3, параграф 1, първа алинея

Член 3, параграф 3, втора алинея, уводни думи

Член 3, параграф 1, втора алинея, уводни думи

Член 3, параграф 3, втора алинея, първо тире

Член 3, параграф 1, втора алинея, буква а)

Член 3, параграф 3, втора алинея, второ тире

Член 3, параграф 1, втора алинея, буква б)

Член 3, параграф 3, трета алинея

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 4

Член 4, параграф 1

Член 4

Членове 5—10

Членове 5—10

Член 11, параграф 1

Член 11, параграф 2

Член 11

Член 12

Член 13

Член 12

Член 14

Приложение

Приложение I

Приложение II

Приложение III( 1 ) Регламент ►C1  (ЕС) 2017/625 ◄ на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с оглед цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията, и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и решение 92/438/ЕИО на Съвета (регламент относно официалния контрол) ( ►C1  ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1 ◄ ).

( 2 ) ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.