02008L0072 — BG — 01.07.2020 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

ДИРЕКТИВА 2008/72/ЕО НА СЪВЕТА

от 15 юли 2008 година

относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена

(текст от значение за ЕИП)

(кодифицирана версия)

(ОВ L 205, 1.8.2008 г., стp. 28)

Изменена с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2013/166/ЕС от 2 април 2013 година

  L 94

8

4.4.2013

 M2

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2013/45/ЕС НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 7 август 2013 година

  L 213

20

8.8.2013

►M3

ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/990 НА КОМИСИЯТА текст от значение за ЕИП от 17 юни 2019 година

  L 160

14

18.6.2019
▼B

ДИРЕКТИВА 2008/72/ЕО НА СЪВЕТА

от 15 юли 2008 година

относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена

(текст от значение за ЕИП)

(кодифицирана версия)Член 1

1.  Настоящата директива се прилага за търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена, на територията на Общността.

2.  Членове 2—20 и член 23 се прилагат по отношение на родовете и видовете и хибридите им, посочени в приложение II.

Тези членове се прилагат също по отношение на подложките и другите части на растения от други родове или видове, или на хибридите им, ако материал от един от въпросните родове или видове или хибридите им е или трябва да бъде присаден към тях.

3.  Измененията в списъка на родовете и видовете в приложение II се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 21, параграф 3.

Член 2

Настоящата директива не се прилага по отношение на посадъчен или размножителен материал, за който е показано, че е предназначен за износ в трети държави, когато той е правилно идентифициран като такъв и достатъчно изолиран, без да се засягат здравните правила, установени в Директива 2000/29/ЕО.

Мерките за изпълнение на първи параграф, по-специално тези за идентифициране и изолация, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 21, параграф 2.

Член 3

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а) 

„размножителен материал“ са части от растения и всички растителни материали, включително подложки, предназначени за размножаване и производство на зеленчуци;

б) 

„посадъчен материал“ са цели растения и части от растения, включително, за присадени растения, компонентът за присаждане, предназначени за засаждане с цел производство на зеленчуци;

в) 

„доставчик“ е всяко физическо или юридическо лице, което извършва по занятие поне една от следните дейности по отношение на зеленчуковия размножителен и посадъчен материал: възпроизводство, производство, съхраняване и/или обработка и търговия;

г) 

„търговия“ е държане в наличност или на склад, представяне или предлагане за продажба, продажба и/или доставка на друго лице под всякаква форма на размножителен или посадъчен материал;

д) 

„официален отговорен орган“ е:

i) 

единственият и централен орган, създаден или определен от държавата-членка, поставен под контрола на националното правителство и отговарящ за въпросите, свързани с качеството;

ii) 

всеки държавен орган, създаден:

— 
на национално ниво,
— 
или на регионално ниво, под контрола на националните органи, в рамките, определени от националното законодателство на съответната държава-членка.

В съответствие с националното им законодателство, органите, посочени в i) и ii), могат да делегират техните задачи, предвидени в настоящата директива, да бъдат изпълнени под тяхно ръководство и контрол от всяко юридическо лице на публичното или частното право, което по силата на своя официално одобрен устав е натоварено изключително със специфични публични функции, при условие че това юридическо лице и неговите членове нямат личен интерес от резултата от мерките, които предприемат.

Държавите-членки гарантират тясно сътрудничество между органите, посочени в i) и тези, посочени в ii).

Освен това, в съответствие с процедурата, посочена в член 21, параграф 2, може да бъде одобрено друго юридическо лице, създадено от името и действащо под ръководството и контрола на органите, посочени в i) и ii), при условие че това юридическо лице няма личен интерес от резултата от мерките, които предприема.

Държавите-членки нотифицират на Комисията техните официални отговорни органи. Комисията съобщава тази информация на останалите държави-членки;

е) 

„официални мерки“ са мерките, предприети от официалния отговорен орган;

ж) 

„официална инспекция“ е инспекцията, осъществена от официален отговорен орган;

з) 

„официална декларация“ е декларация, направена от или от името на официалния отговорен орган;

и) 

„партида“ е определено количество от един и същи продукт, което може да бъде идентифицирано по своята хомогенност на състава и произхода;

й) 

„лаборатория“ е образувание на публичното или частното право, което извършва анализи и поставя правилна диагноза, позволяваща на производителя да контролира качеството на продукцията.

Член 4

В съответствие с процедурата, посочена в член 21, параграф 3, в приложение I се съставя таблица за всеки род и вид, посочен в приложение II, и за подложките на други видове и родове, ако материал от някой от тези видове или родове е или трябва да бъде присаден към тях, като таблицата съдържа позоваване на фитосанитарните условия, определени в Директива 2000/29/ЕО, приложими по отношение на въпросния вид и/или род, и определя:

а) 

условията, на които трябва да отговаря зеленчуковият посадъчен материал, по-специално за качеството и чистотата на културите и, ако е необходимо, сортовите характеристики. Тези условия се добавят в част А на приложение I;

б) 

условията, на които трябва да отговаря размножителният материал, по-специално за използваната система за размножаване, чистотата на отглежданите култури и, ако е необходимо, сортовите характеристики. Тези условия се установяват в част Б на приложение I.

Член 5

1.  Държавите-членки гарантират, че доставчиците вземат всички необходими мерки, за да гарантират спазването на стандартите, определени в настоящата директива на всички етапи от производството и търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал.

2.  За целите на параграф 1 доставчиците извършват или възлагат на акредитиран доставчик или на официалния отговорен орган да извърши проверки въз основа на следните принципи:

— 
определяне на критичните точки на производствения процес въз основа на използваните производствени методи,
— 
създаване и използване на методи за наблюдение и проверка на критичните точки, посочени в първо тире,
— 
вземане на проби за анализ в лаборатории, акредитирани от официалния отговорен орган, с цел да се провери дали отговарят на стандартите, установени в настоящата директива,
— 
вписване или трайно съхранение по друг начин на данните, посочени в първо, второ и трето тире и водене на регистър за производството и търговията с размножителен и посадъчен материал, който да е на разположение на официалния отговорен орган. Тези документи и регистри се съхраняват най-малко в продължение на една година.

Въпреки това, доставчиците, чиято дейност в тази връзка се ограничава просто до разпределение на зеленчуков размножителен и посадъчен материал, произведен и опакован извън техните помещения, са длъжни да вписват или трайно да съхраняват по друг начин само данните за покупките и продажбите и/или доставките на тези продукти.

Настоящият параграф не се прилага по отношение на доставчиците, чиято дейност в тази връзка се ограничава само до доставка на малки количества зеленчуков размножителен и посадъчен материал на крайни потребители непрофесионалисти.

3.  Ако резултатът от техните собствени проверки или всяка информация, която е на разположение на доставчиците, посочени в параграф 1, сочи наличие на един или повече от вредните организми, посочени в Директива 2000/29/ЕО, или те са в по-големи количества от обичайно допустими съгласно стандартите, от установените в съответните таблици по член 4 от настоящата директива, тези доставчици трябва да информират незабавно официалния отговорен орган за това и предприемат мерките, които той им посочи, или всяка друга необходима мярка за намаляване на риска от разпространение на въпросните вредни организми. Доставчиците водят регистър за всяка поява на вредни организми в техните помещения и за всички мерки, предприети в тази връзка.

4.  Подробните правила за прилагане на параграф 2, втора алинея, се установяват в съответствие с процедурата, посочена в член 21, параграф 2.

Член 6

1.  Официалният отговорен орган акредитира доставчиците, след като установи, че техните производствени методи и сгради отговарят на изискванията на настоящата директива по отношение на естеството на дейностите им. Ако даден доставчик реши да извършва други дейности, различни от тези, за които е акредитиран, неговата акредитация трябва да бъде подновена.

2.  Официалният отговорен орган акредитира лабораториите, след като установи, че тези лаборатории, техните методи и сгради отговарят на изискванията на настоящата директива, които следва да бъдат уточнени в съответствие с процедурата, посочена в член 21, параграф 2, като се имат предвид дейностите по тестване, които те извършват. Ако една лаборатория реши да извършва други дейности, различни от тези, за които е била акредитирана, нейната акредитация трябва да бъде подновена.

3.  Ако изискванията, посочени в параграфи 1 и 2, престанат да се спазват, официалният отговорен орган взема необходимите мерки. За тази цел той отчита в особена степен заключенията от проверките, извършени съгласно член 7.

4.  Надзорът и контролът на доставчиците, сградите и лабораториите се извършват редовно от официалния отговорен орган или под негово ръководство. Във всеки един момент този орган има свободен достъп до всички части на сградите, за да гарантира спазването на изискванията на настоящата директива. Ако е необходимо, се приемат мерки за прилагане във връзка с надзора и контрола, в съответствие с процедурата, посочена в член 21, параграф 2.

Ако при надзора и контрола се установи, че изискванията на настоящата директива не са спазени, официалният отговорен орган предприема нужните мерки.

Член 7

1.  При необходимост експертите на Комисията могат да извършват проверки на място в сътрудничество с официалните отговорни органи на държавите-членки, доколкото това е необходимо за гарантиране на еднаквото прилагане на настоящата директива, и по-специално за проверка дали доставчиците действително се съобразяват с изискванията на настоящата директива. Държавата-членка, на чиято територия се осъществява проверката, предоставя на експерта цялото необходимо съдействие за изпълнение на задачата му. Комисията съобщава на държавите-членки резултатите от извършените проверки.

2.  Подробните правила за прилагане на параграф 1 се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 21, параграф 2.

Член 8

1.  Зеленчуковият размножителен и посадъчен материал може да се търгува само от акредитирани доставчици и при условие че те спазват изискванията, посочени в таблицата по член 4.

2.  Без да се засягат разпоредбите на Директива 2000/29/ЕО, параграф 1 не се прилага по отношение на зеленчуковия размножителен и посадъчен материал, предназначен за:

а) 

опити или научни цели; или

б) 

работа по селекциониране; или

в) 

мерки за съхранение на генетичното разнообразие.

3.  Подробните правила за прилагане на букви а), б) и в) от параграф 2 се приемат, ако е необходимо, в съответствие с процедурата, посочена в член 21, параграф 2.

Член 9

1.  Без да се засяга член 2, зеленчуковият размножителен и посадъчен материал, който принадлежи към родовете и видовете, изброени в приложение II, и който също е предмет на Директива 2002/55/ЕО, не се търгува в Общността, освен ако не е от сорт, приет съгласно горепосочената директива.

2.  Без да се засягат член 2 и параграф 3 от настоящия член, зеленчуковият размножителен и посадъчен материал, който принадлежи към родовете и видовете, изброени в приложение II, но който не е предмет на Директива 2002/55/ЕО, не се търгува в Общността, освен ако не е от сорт, приет официално в поне една държава-членка.

По отношение на условията за приемане се прилагат членове 4 и 5 и член 9, параграф 3 от Директива 2002/55/ЕО.

По отношение на процедурите и формалностите за приемане и поддържане на производството, mutatis mutandis се прилагат член 3, параграфи 2 и 4, членове 6, 7 и 8, член 9, параграфи 1, 2 и 4 и членове от 10 до 15 от същата директива.

Резултатите от неофициалните тестове и практическите сведения, събрани по време на отглеждането, могат да бъдат взети под внимание във всички случаи.

3.  Официално приетите сортове в съответствие с параграф 2 се вписват в Общия каталог на сортовете на зеленчуковите видове, посочен в член 17 от Директива 2002/55/ЕО. Член 16, параграф 2 и членове 17, 18 и 19 от посочената директива се прилагат mutatis mutandis.

Член 10

1.  При отглеждане, както и при изваждането или присаждането на калемите върху подложката, зеленчуковият размножителен и посадъчен материал се държи в отделни партиди.

2.  Ако зеленчуков размножителен или посадъчен материал от различен произход се събере или се смеси по време на опаковането, съхранението, транспорта или доставката, доставчикът отбелязва в регистър следните данни: състава на партидата и произхода на различните компоненти.

3.  Държавите-членки гарантират спазването на изискванията на параграфи 1 и 2, като извършват официални инспекции.

Член 11

1.  Без да се засяга член 10, параграф 2, зеленчуковият размножителен и посадъчен материал се търгува само на достатъчно хомогенни партиди, признати, че отговарят на настоящата директива и придружени от документ, съставен от доставчика в съответствие с условията, установени в таблицата, посочена в член 4. Ако на този документ фигурира официална декларация, тя трябва да бъде ясно различима от другите елементи, съдържащи се в документа.

Изискванията относно етикетиране и/или запечатване и опаковане на зеленчуковия размножителен и посадъчен материал са определени в таблицата, посочена в член 4.

2.  При доставка от продавач на дребно на зеленчуков размножителен и посадъчен материал на краен потребител непрофесионалист, изискванията за етикетиране могат да се ограничат до подходяща информация за продукта.

Член 12

1.  Държавите-членки могат да освободят:

а) 

от прилагането на член 11 малките производители, чиято продукция и продажба на зеленчуков размножителен и посадъчен материал е изцяло предназначена за крайна употреба на местния пазар от лица, които не се занимават по занятие с производство на зеленчуци („местно обращение“);

б) 

от проверките и официалните инспекции, посочени в член 18, местното обращение на зеленчуков размножителен и посадъчен материал, произведен от така освободените лица.

2.  Мерките за изпълнение, свързани с други изисквания относно освобождаванията, посочени в параграф 1, по-специално относно понятието „малък производител“ и „местен пазар“, както и съответните процедури, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 21, параграф 2.

Член 13

В случай на временни затруднения при снабдяването със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, отговарящ на изискванията на настоящата директива, в съответствие с процедурата, посочена в член 21, параграф 2, могат да бъдат приети мерки за търговията с такъв материал,който отговаря на по-малко строги изисквания, без това да засяга фитосанитарните правила, определени в Директива 2000/29/ЕО.

Член 14

1.  Търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, съответстващ на изискванията и условията на настоящата директива, не подлежи на никакво ограничение по отношение на доставчик, фитосанитарни аспекти, среда на отглеждане и начини на инспектиране извън тези, предвидени в настоящата директива.

2.  Търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, чийто сорт е вписан в Общия каталог на сортовете на зеленчуковите видове, не подлежи на никакво ограничение по отношение на сорт, различно от предвидените или посочени в настоящата директива.

Член 15

По отношение на продуктите, посочени в приложение II, държавите-членки се въздържат да налагат по-строги условия или ограничения на търговия, различни от условията, определени в таблиците, посочени в член 4, или различни от съществуващите към 28 април 1992 г., в зависимост от случая.

Член 16

1.  Съгласно процедурата, посочена в член 21, параграф 2, се взема решение дали зеленчуковият размножителен и посадъчен материал, произведен в трета държава и предоставящ същите гаранции относно задълженията на доставчика, идентичността, характеристиките, фитосанитарните аспекти, средата на отглеждане, опаковката, начините на инспектиране, маркирането и запечатването, е еквивалентен във всички тези отношения на зеленчуковия размножителен и посадъчен материал, произведен в Общността и съответства на изискванията и условията на настоящата директива.

2.  Докато очакват решението, посочено в параграф 1, държавите-членки, до ►M1  31 декември 2022 г. ◄ и без да се засягат разпоредбите на Директива 2000/29/ЕО, могат да прилагат по отношение на вноса на зеленчуков размножителен и посадъчен материал от трети държави условия, най-малко еквивалентни на определените временно или постоянно в таблиците, посочени в член 4 от настоящата директива. Ако такива условия не са определени в тези таблици, условията на внос трябва да бъдат поне еквивалентни на тези, които се прилагат по отношение на производството във въпросната държава-членка.

В съответствие с процедурата, посочена в член 21, параграф 2, срокът, посочен в първа алинея от настоящия параграф, може да бъде удължен за различните трети държави, докато се очаква решението, посочено в параграф 1 от настоящия член.

Зеленчуковият размножителен и посадъчен материал, внесен от една държава-членка в съответствие с решение, взето от въпросната държава-членка по силата на първа алинея, не подлежи на никакви ограничения на търговията, в другите държави-членки, по отношение на елементите, посочени в параграф 1.

Член 17

Държавите-членки гарантират, че ще извършват официални инспекции чрез вземане на проби по време на производството и търговията на зеленчуковия размножителен и посадъчен материал, с цел да се установи дали се спазват изискванията и условията на настоящата директива.

Член 18

Подробните правила за изпълнение относно извършване на проверките, предвидени в член 5, и на официалната инспекция, предвидена в членове 10 и 17, включително методите за вземане на проби, се приемат, ако е необходимо, в съответствие с процедурата, посочена в член 21, параграф 2.

Член 19

1.  Ако при надзора и контрола, предвидени в член 6, параграф 4, официалната инспекция, предвидена в член 17, или опитите, предвидени в член 20, се установи, че зеленчуковият размножителен и посадъчен материал не отговаря на изискванията на настоящата директива, официалният отговорен орган на съответната държава-членка предприема необходимите действия, за да бъде гарантирано спазването на разпоредбите на настоящата директива, или, ако това е невъзможно, да забрани търговията в Общността с този зеленчуков размножителен и посадъчен материал.

2.  Ако се установи, че зеленчуковият размножителен и посадъчен материал, търгуван от даден доставчик, не отговаря на изискванията и условията на настоящата директива, съответната държава-членка гарантира, че ще предприеме необходимите мерки спрямо този доставчик. Ако на този доставчик бъде забранено да търгува със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, държавата-членка информира Комисията за това и компетентните национални органи в държавите-членки.

3.  Всяка мярка, взета съгласно параграф 2, се отменя от момента, в който се установи с достатъчна сигурност, че зеленчуковият размножителен и посадъчен материал, предназначен за търговия от доставчика, занапред ще отговаря на изискванията и условията на настоящата директива.

Член 20

1.  В държавите-членки се извършват опити, а при необходимост и тестове, върху проби, с цел да се провери дали зеленчуковият размножителен и посадъчен материал отговаря на изискванията и на условията, установени в настоящата директива, включително във фитосанитарната област. Комисията може да организира инспекции на опитите от представители на държавите-членки и на Комисията.

2.  На територията на Общността могат да се извършат общностни сравнителни тестове и опити с цел последващ контрол върху проби от зеленчуков размножителен и посадъчен материал, пуснат на пазара, съгласно разпоредбите на настоящата директива, независимо дали последните са задължителни или не, включително и фитосанитарните разпоредби. Тези сравнителни тестове и опити могат да включват следното:

— 
зеленчуков размножителен и посадъчен материал, който е произведен в трети държави,
— 
зеленчуков размножителен и посадъчен материал, който е подходящ за биологично земеделие,
— 
зеленчуков размножителен и посадъчен материал, с който се търгува във връзка с мерките за опазване на генетичното разнообразие.

3.  Тези сравнителни тестове и опити се използват, за да се хармонизират техническите методи за изследване на зеленчуковия размножителен и посадъчен материал и да се провери спазването на изискванията, на които материалът трябва да отговаря.

4.  В съответствие с процедурата, посочена в член 21, параграф 2, се установяват необходимите разпоредби за провеждането на тези сравнителни тестове и опити. Комисията информира комитета, посочен в член 21, параграф 1, относно приетите технически разпоредби с оглед провеждането на тестовете и опитите и за резултатите от тях. В случай на възникване на фитосанитарен проблем, Комисията информира Постоянния фитосанитарен комитет.

5.  Общността може да направи финансов принос за провеждането на сравнителните тестове и опити, предвидени в параграфи 2 и 3.

Този финансов принос не надхвърля рамките на годишните бюджетни кредити, определени от бюджетния орган.

6.  Сравнителните тестове и опити, които могат да получат финансов принос от Общността, както и подробните правила за предоставянето му, се определят в съответствие с процедурата, посочена член 21, параграф 2.

7.  Сравнителните тестове и опити, предвидени в параграфи 2 и 3, могат да бъдат извършвани само от национални органи или от юридически лица, действащи под отговорността на държавата.

Член 21

1.  Комисията се подпомага от Постоянен комитет по семена и размножителен материал за селското стопанство, градинарството и горите, наричан по-долу „комитетът“.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 22

Измененията в таблиците, посочени в член 4, и измененията на условията и подробните правила, приети за изпълнение на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 21, параграф 2.

Член 23

1.  Държавите-членки гарантират, че зеленчуковият размножителен и посадъчен материал, произведен на тяхна територия и предназначен за търговия, съответства на изискванията на настоящата директива.

2.  Ако по време на официална инспекция се установи, че зеленчуковият размножителен и посадъчен материал не може да бъде търгуван, защото не отговаря на някое фитосанитарно условие, въпросната държава-членка приема подходящи официални мерки, за да отстрани всякакъв фитосанитарен риск, който би могъл да произтече от това.

Член 24

По отношение на членове 5—11, 14, 15, 17, 19 и 23, датата на прилагане за всеки род или вид, посочени в приложение II, се определя в съответствие с процедурата, посочена в член 21, параграф 2, при изработването на таблицата, посочена в член 4.

Член 25

Директива 92/33/ЕИО, изменена с актовете, посочени в приложение III, част A, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки, свързани със сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, които са посочени в приложение III, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IV.

Член 26

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 27

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Условия, които да бъдат определени в съответствие с член 4

ЧАСТ А

Условия, на които трябва да отговаря посадъчният материал.

ЧАСТ Б

Таблици за родовете и видовете, които не са изброени в Директива 2002/55/ЕО, съдържащи условията, на които трябва да отговаря размножителният материал.

▼M3
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на родовете и видовете, посочени в член 1, параграф 2

Allium cepa L.
— 
Лукова група (Лук, шалот)
— 
Сборна група (Шалот)
Allium fistulosum L.(Японски лук или уелски лук)
— 
всички сортове
Allium porrum L. (Праз)
— 
всички сортове
Allium sativum L. (Чесън)
— 
всички сортове
Allium schoenoprasum L. (Сибирски лук/лук резанец/салатен лук)
— 
всички сортове
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Кервел
— 
всички сортове
Apium graveolens L.
— 
Група „Целина“
— 
Група „Кореновидна целина“
Asparagus officinalis L. (Аспержи)
— 
всички сортове
Beta vulgaris L.
— 
Група „Градинско цвекло“ (салатно цвекло, в това число Cheltenham)
— 
Група „Листно цвекло“ (листно цвекло или манголд)
Brassica oleracea L.
— 
Група „Кейл“
— 
Група „Цветно зеле“
— 
Група Capitata (Червено главесто зеле и бяло главесто зеле)
— 
Група „Брюкселско зеле“
— 
Група „Алабаш“
— 
Група „Савойско зеле“
— 
Група „Броколи“ („Калабрезе“ и броколини)
— 
Група „Тосканско черно зеле“
— 
Група Tronchuda (португалско зеле)
Brassica rapa L.
— 
Група „Китайско зеле“
— 
Група „Зеленчукова ряпа“
Capsicum annuum L. (Чили или пипер)
— 
всички сортове
Cichorium endivia L. (Ендивия)
— 
всички сортове
Cichorium intybus L.
— 
Група „Обикновена цикория“
— 
Група „Листна цикория“ (Широколистна цикория или италианска цикория)
— 
Група „Индустриална (коренова) цикория“
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Диня)
— 
всички сортове
Cucumis melo L. (Пъпеш)
— 
всички сортове
Cucumis sativus L.
— 
Група „Краставици“
— 
Група „Корнишони“
Cucurbita maxima Duchesne (Тиква обикновена)
— 
всички сортове
(Тиквички, в т.ч. узрели тиквички и бели патисони, или Тиквички, в т.ч. неузрели бели патисони)
— 
всички сортове
Cynara cardunculus L.
— 
Група „Артишок“
— 
Група „Кардун“
Daucus carota L. (Моркови и фуражни моркови)
— 
всички сортове
Foeniculum vulgare Mill. (Резене)
— 
Група Azoricum
Lactuca sativa L. (Салата)
— 
всички сортове
Solanum lycopersicum L. (Домати)
— 
всички сортове
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
— 
Група „Листен магданоз“
— 
Група „Коренов магданоз“
Phaseolus coccineus L. (Многоцветен фасул)
— 
всички сортове
Phaseolus vulgaris L.
— 
Група „Фасул пешак“
— 
Група „Фасул вейков“
Pisum sativum L.
— 
Група „Кръгъл градински грах“
— 
Група „Набръчкан градински грах“
— 
Група „Захарен градински грах“
Raphanus sativus L.
— 
Група „Репички“
— 
Група „Черни репички“
Rheum rhabarbarum L. (Ревен)
— 
всички сортове
Scorzonera hispanica L. (Кокеш или черен корен)
— 
всички сортове
Solanum melongena L. (Патладжан или син домат)
— 
всички сортове
Spinacia oleracea L. (Спанак)
— 
всички сортове
Valerianella locusta (L.) Laterr. Полска (кълнова) салата
— 
всички сортове
Vicia faba L. (Бакла)
— 
всички сортове
Zea mays L.
— 
Група „Захарна царевица“
— 
Група „Пуклива царевица“

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЧАСТ АОтменена директива и списък на нейните последователни изменения

(посочени в член 25)

Директива 92/33/ЕИО на Съвета

(ОВ L 157, 10.6.1992 г., стр. 1)

 

Решение 93/400/ЕИО на Комисията

(ОВ L 177, 21.7.1993 г., стр. 27)

 

Решение 94/152/ЕО на Комисията

(ОВ L 66, 10.3.1994 г., стр. 33)

 

Решение 95/25/ЕО на Комисията

(ОВ L 36, 16.2.1995 г., стр. 34)

 

Решение 97/109/ЕО на Комисията

(ОВ L 39, 8.2.1997 г., стр. 21)

 

Решение 1999/29/ЕО на Комисията

(ОВ L 8, 14.1.1999 г., стр. 29)

 

Решение 2002/111/ЕО на Комисията

(ОВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 43)

 

Регламент (ЕО) № 806/2003 на Съвета

(ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1)

единствено приложение II, точка 6 и приложение III, точка 27

Директива 2003/61/ЕО на Съвета

(ОВ L 165, 3.7.2003 г., стр. 23)

единствено член 1, точка 4

Решение 2005/55/ЕО на Комисията

(ОВ L 22, 26.1.2005 г., стр. 17)

 

Директива 2006/124/ЕО на Комисията

(ОВ L 339, 6.12.2006 г., стр. 12)

единствено член 1 и приложение

Решение 2007/699/ЕИО на Комисията

(ОВ L 284, 30.10.2007 г., стр. 33)

 

ЧАСТ БСрокове за транспониране в националното право и за прилагане

(посочени в член 25)

Директива

Срок за транспониране

Дата на прилагане

92/33/ЕИО

31 декември 1992 г.

2003/61/ЕО

10 октомври 2003 г.

2006/124/ЕО

30 юни 2007 г.

1 юли 2007 г. (1)

(1)   В съответствие с член 3, параграф 1, втора алинея от Директива 2006/124/ЕО: „Те прилагат разпоредбите от 1 юли 2007 г. Въпреки това, те могат да отложат до 31 декември 2009 г. прилагането на разпоредбите по отношение на официалното приемане на сортовете, които принадлежат към Allium cepa L. (група aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. и Zea mays L.“
ПРИЛОЖЕНИЕ IVТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 92/33/ЕИО

Настоящата директива

Членове 1, 2 и 3

Членове 1, 2 и 3

Член 4, уводни думи

Член 4, уводни думи

Член 4, подточки i) и ii)

Член 4, букви а) и б)

Членове 5, 6 и 7

Членове 5, 6 и 7

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2, първа алинея

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 2, втора алинея

Член 8, параграф 3

Член 9, параграфи 1 и 2

Член 9, параграфи 1 и 2

Член 9, параграф 3

Член 9, параграф 4, първа алинея

Член 9, параграф 3

Член 9, параграф 4, втора алинея

Членове 10 и 11

Членове 10 и 11

Член 12, първа алинея, уводни думи

Член 12, параграф 1, уводни думи

Член 12, първа алинея, първо и второ тире

Член 12, параграф 1, букви а) и б)

Член 12, втора алинея

Член 12, параграф 2

Членове 13—20

Членове 13—20

Член 21, параграфи 1 и 2

Член 21, параграфи 1 и 2

Член 21, параграф 3

Член 21, параграф 4

Член 22, параграф 1

Член 22, параграф 2

Член 21, параграф 3

Член 23

Член 22

Член 24

Член 23

Член 25, параграф 1

Член 25, параграф 2

Член 24

Член 25

Член 26

Член 26

Член 27

Приложения I и II

Приложения I и II

Приложения III и IV