2008D0312 — BG — 17.04.2008 — 000.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 5 март 2008 година

за установяване на стандартен документ за надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво съгласно Директива 2006/117/Евратом на Съвета

(нотифицирано под номер C(2008) 793)

(2008/312/Евратом)

(ОВ L 107, 17.4.2008, p.32)


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 343, 23.12.2011,  149  (312/2008)
▼B

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 5 март 2008 година

за установяване на стандартен документ за надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво съгласно Директива 2006/117/Евратом на Съвета

(нотифицирано под номер C(2008) 793)

(2008/312/Евратом)КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид Директива 2006/117/Евратом на Съвета от 20 ноември 2006 г. относно надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво ( 1 ), и по-специално член 17, параграф 2 от нея,

след като получи становището на Консултативния комитет, създаден в съответствие с процедурата, предвидена в член 21,

като има предвид, че:

(1)

От Комисията се изисква да установи нов стандартен документ, който да бъде използван за превоз на радиоактивни отпадъци и отработено гориво в рамките на приложното поле на Директива 2006/117/Евратом.

(2)

Новият стандартен документ е необходимо да се прилага по отношение на превоз на радиоактивни отпадъци и отработено гориво между държавите-членки, както и по отношение на внос в Общността и износ извън Общността на такива радиоактивни отпадъци/отработено гориво, както и по отношение на техния транзитен превоз през Общността от една трета страна до друга трета страна.

(3)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Консултативния комитет, създаден съгласно процедурата, предвидена в член 21,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:Член 1

Стандартният документ, представен в приложението, се използва по отношение на всеки превоз на радиоактивни отпадъци или отработено гориво между държавите-членки или на територията на Общността, извън или през нея в рамките на приложното поле на Директива 2006/117/Евратом.

Член 2

Стандартният документ се предоставя в електронен вид, във формат, представен от Комисията.

Член 3

Държавите-членки предприемат необходимите мерки за осигуряване на съответствие с настоящото решение не по-късно от 25 декември 2008 г.

Член 4

Решение 93/552/Евратом на Комисията се отменя ( 2 ).

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартен документ за надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво

(Директива 2006/117/Евратом на Съвета)

Общи забележки

Раздели A-1—A-6: следва да бъдат попълнени за превоз на радиоактивни отпадъци.

Раздели Б-1—Б-6: следва да бъдат попълнени за превоз на отработено гориво (включително отработено гориво, предназначено за окончателно погребване, и като такова, категоризирано като отпадък).

Раздел A-1 или Б-1 (заявление за получаване на разрешително за превоз): попълва се от заявителя, който в зависимост от вида на превоза е, както следва:

 държателят, в случай на превоз между държавите-членки (тип MM) или на износ от Общността в трета страна (тип ME);

 получателят, в случай на внос в Общността от трета страна (тип IM);

 лицето, отговорно за превоза в първата държавата-членка, в която радиоактивните отпадъци или отработеното гориво влизат в Общността в случай на транзитно преминаване през Общността (тип TT).

Раздел A-2 или Б-2 (потвърждение за получаване на заявление): попълва се от съответния компетентен орган, който — в зависимост от типа на превоза — е компетентният орган на:

 изпращащата държава-членка, в случай на превоз от тип MM или ME;

 приемащата държава-членка, в случай на превоз от тип IM;

 държавата-членка, в която превозът влиза в Общността, в случай на превоз от тип TT;

и всички компетентни органи на държавите-членки на транзитно преминаване, ако има такова.

Раздел A-3 или Б-3 (отказ или съгласие): следва да бъде попълнен от всички съответни компетентни органи.

Раздел A-4a/A-4б или Б-4a/Б-4б (Разрешително или отказ на превоз): попълва се от компетентния орган, отговорен за издаване на разрешителното, който — в зависимост от типа на превоза — е компетентният орган на:

 изпращащата държава-членка, в случай на превоз от тип MM и ME;

 приемащата държава-членка, в случай на превоз от тип IM;

 първата държава-членка на транзитно преминаване, в която доставката влиза в Общността, в случай на превоз от тип TT.

Раздел A-5 или Б-5 (описание на пратката/списък на пакетите): попълва се от заявителя, както е посочено в раздел A-1 или Б-1.

Раздел A-6 или Б-6 (потвърждение за получаване на превоза): попълва се от получателя (в случай на превоз от тип MM и IM) или от държателя (в случай на превоз от тип ME), или от лицето, отговорно за превоза (в случай на превоз от тип TT).

Регистрационен номер:(Попълва се от компетентния орган, отговорен за издаването на разрешително за превоз)РАЗДЕЛ A-1Заявление за получаване на разрешително за превоз(и) на радиоактивни отпадъци1.Тип на превоза (отбележете съответното квадратче):Тип MM: превоз между държави-членки (през една или повече държави-членки или през трети страни)Тип IM: внос в ОбщносттаТип ME: износ извън ОбщносттаТип TT: транзитен превоз през Общността2.Заявление за получаване на разрешително за (отбележете съответното квадратче):еднократен превозПланиран период на изпълнение:няколко превоза: (предвиден) бройПланиран период на изпълнение:3.Не се прилага.Превоз(и) тип MM през една или повече трети страни:Граничен пункт на излизане от Общността (*):Граничен пункт на влизане в трета страна (*) (първа прекосена страна):Граничен пункт на излизане от третата страна (*) (последна прекосена страна):Граничен пункт на връщане в Общността (*):(*) Тези гранични пунктове трябва да бъдат идентични за всички превози, обхванати от заявлението, освен ако е договорено друго от компетентните органи.4.Заявител (търговско наименование):държател (за тип MM, ME)получател (за тип IM)друг (за тип TT), да се уточниАдрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.:Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жа5.Местоположение на радиоактивните отпадъци преди реализиране на превоза (търговско наименование):Адрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.:Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жа6.Получател (търговско наименование):Адрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.:Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жа7.Местоположение на радиоактивните отпадъци след реализиране на превоза:Адрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.:Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жа

8.Естество на радиоактивните отпадъци:Физикохимични характеристики (отбележете съответното квадратче):твърди, течни, газообразни , други (например делящи се материали, материали с ниска степенна разпръскване, …), да се уточниОсновни радионуклиди:Максимална алфа-активност: за доставката (GBq) на опаковка (GBq)Максимална бета-/гама-активност: за доставката (GBq) на опаковка (GBq)Обща бета/гама-активност (GBq):(Тези стойности са приблизителни, ако заявлението касае няколко превоза)9.Общ брой на опаковките:Общо нетно тегло на доставката (kg):Общо бруто тегло на доставката (kg):(Тези стойности са приблизителни, ако заявлението касае няколко превоза)Описание на пратката:пластмасови торби, метални варели (m3): , транспортен контейнер по ISO (m3): , друго, да се уточни:Тип на опаковката (1) (ако е известен):Средства за идентификация на опаковките (ако се използва етикетировка, приложете примерни образци):(1) Съгласно Разпоредбите за безопасен превоз на радиоактивни материали, издание от 2005 г., Изисквания за безопасност № TS-R-1, МААЕ, Виена, 2005 г.10.Тип дейност, от която възниква радиоактивния отпадък (отбележете както е уместно):лекарствена дейност, научноизследователска дейност, (неядрена) промишленост, ядрена промишленост, друга дейност (да се уточни):11.Цел на превоза:връщане на радиоактивни отпадъци след (повторно) третиране или допълнително обработване на отработено горивовръщане на радиоактивни отпадъци след третиране на радиоактивни отпадъцитретиране (например (повторно) опаковане, кондициониране, намаляване на обема)междинно съхранениевръщане след междинно съхранениеокончателно погребванедруга цел (да се уточни):

13.Списък на последователността на държавите, за които се отнася превозът (първата държава е тази, където се държат радиоактивните отпадъци, а последната е приемащата страна)1.3.5.7.2.4.6.8.14.Съгласно разпоредбите на Директива 2006/117/Евратом с настоящото долуподписаният заявител:1. подавам заявление за получаване на разрешително за осъществяване на превоз(и) на радиоактивните отпадъци, описани по-горе,и2. удостоверявам, че доколкото ми е известно, предоставената по-горе информация е вярна и че превозът(ите) ще бъде(ат) извършен(и) съгласно всички съответни законови разпоредби,и3. (*) (когато превозът е от тип MM или ME) се ангажирам да върна радиоактивните отпадъци, ако доставката(ите) не може(гат) да бъде(ат) осъществена(и) или ако условията за превоз не могат да бъдат изпълнени,или(*) (когато превозът е от тип IM или TT) да приложа към настоящото доказателствен материал за споразумението между получателя и държателя на радиоактивните отпадъци, установен в трета страна, което е прието от компетентните органи на третата страна и в което се заявява, че държателят в третата страна ще приеме обратно радиоактивните отпадъци, ако доставката(ите) не може(гат) да бъде(ат) осъществена(и) или ако условията за превоз не могат да бъдат изпълнени, освен в случай че може да бъде направена алтернативна безопасна договореност.(Дата и място)(Печат)(Подпис)(*) Може да се прилага само едно от твърденията, отбелязани със звездичка. Ненужното се зачерква.

Регистрационен номер:(Попълва се от компетентния орган, отговорен за издаването на разрешително за превоз)РАЗДЕЛ A-2Потвърждение за получаване на заявление за превоз на радиоактивни отпадъци — Искане във връзка с липсваща информация15.Наименование на компетентния орган, отговорен за издаване на разрешителното:Държава-членка:изпращаща (1), приемаща (2), първата, в която доставката влиза в Общността (3)Адрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.:Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жаДата на получаване/регистрация: (dd/mm/yyyy)(1) В случай на превоз от тип MM или ME.(2) В случай на превоз от тип IM.(3) В случай на превоз от тип TT.16.Наименование на съответния компетентен орган:Държава-членка или страна, която е (отбележете съответното квадратче) приемаща, на транзитно преминаване, първата, в която доставката влиза в Общността, или изпращаща (1):Адрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.:Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жа(1) Директивата не го изисква; до изпращащата страна може да бъде направено доброволно допитване в случай на превоз от тип ТТ или IM.17.Съгласно разпоредбите на Директива 2006/117/Евратом, с настоящото считам заявлението от (дд/мм/гггг), получено на (дд/мм/гггг),а) (*) за непопълнено по надлежния ред и изисквам следната липсваща информация:(приложете пълен списък на липсващата информация (точки), ако мястото е недостатъчно)(Дата и място)(Печат)(Подпис)б) (*) за надлежно попълнено и потвърждавам неговото получаване.(Дата и място)(Печат)(Подпис)(*) Може да се прилага само едно от твърденията, отбелязани със звездичка. Ненужното се зачерква.

Регистрационен номер:(Попълва се от компетентния орган, отговорен за издаването на разрешително за превоз)РАЗДЕЛ A-3Отказ или съгласие за превоз на радиоактивни отпадъци от страна на съответните компетентни органи18.Наименование на съответния компетентен орган:Държава-членка или страна, която е (отбележете съответното квадратче и попълнете, както е уместно):изпращаща (1), приемаща (2), на транзитно преминаване (3)Адрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.:Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жа(1) Директивата не го изисква; до изпращащата страна може да бъде направено доброволно допитване в случай на превоз от тип ТТ или IM.(2) В случай на превоз от тип МM или МЕ.(3) В случай на превоз от тип ММ, IM, МЕ или ТТ, ако това се отнася за една или повече държави-членки на транзитно преминаване.19.(*) Основен краен срок за автоматично одобрение (дд/мм/гггг)(*) Искане за допълнителен период от не повече от един месец, удължен краен срок за автоматично одобрение: (дд/мм/гггг)(Дата и място)(Печат)(Подпис)(*) Може да се прилага само едно от твърденията, отбелязани със звездичка. Да се заличи това, което не е приложимо.20.Съгласно разпоредбите на Директива 2006/117/Евратом с настоящото:(*) отказвам да дам съгласие поради следните причини (приложете пълен списък с причините, ако мястото е недостатъчно):(Дата и място)(Печат)(Подпис)(*) давам съгласие при следните условия (приложете пълен списък, ако мястото е недостатъчно):(Дата и място)(Печат)(Подпис)(*) Може да се прилага само едно от твърденията, отбелязани със звездичка. Да се заличи това, което не е приложимо.

Регистрационен номер:(Попълва се от компетентния орган, отговорен за издаването на разрешително за превоз)РАЗДЕЛ A-4aРазрешително за превоз на радиоактивни отпадъци21.Наименование на компетентния орган, отговорен за издаване на разрешителното за превоз:Държава-членка (попълнете, както е уместно и отбележете съответното квадратче):изпращаща, приемаща или през която отпадъците влизат в ОбщносттаАдрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.:Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жа22.Списък с последователността на дадени съгласия и/или откази на държавите, за които се отнася превозътДържава-членка/странаДадено ли е съгласие?Списък с условията за даване на съгласие, ако има такиваПрепратка към приложения1.ДА/НЕ (*)2.ДА/НЕ (*)3.ДА/НЕ (*)4.ДА/НЕ (*)5.ДА/НЕ (*)6.ДА/НЕ (*)7.ДА/НЕ (*)8.ДА/НЕ (*)(*) Може да се прилага само едно от твърденията, отбелязани със звездичка. Да се заличи това, което не е приложимо.23.Приетото и записано в настоящия раздел решение е постигнато в съответствие с разпоредбите на Директива 2006/117/Евратом (1).Компетентните органи на съответните държави са информирани, чееднократният превоз (*)няколко превоза (*)на радиоактивните отпадъци, описани в раздел A-1, е/са бил/билиРАЗРЕШЕН(И)Дата, на която изтича срокът на разрешителното: (дд/мм/гггг)(Дата и място)(Печат)(Подпис)(*) Може да се прилага само едно от твърденията, отбелязани със звездичка. Да се заличи това, което не е приложимо.(1) Настоящото разрешително по никакъв начин не намалява отговорността на държателя, превозвача, собственика, получателя или всяко друго физическо или юридическо лице, ангажирано с превоза.

Регистрационен номер:(Попълва се от компетентния орган, отговорен за издаването на разрешително за превоз)РАЗДЕЛ A-4бОтказ за осъществяване на превоз на радиоактивни отпадъци24.Наименование на компетентния орган, отговорен за издаване на разрешителното за превоз:Държава-членка (попълнете, както е уместно и отбележете съответното квадратче):изпращаща, приемаща, на транзитно преминаване или през която отпадъците влизат в Общността.Адрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.:Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жа25.Списък с последователността на дадени съгласия и/или откази на съответните страни:Държава-членка/странаДадено ли е съгласие?Списък с условията за даване на съгласие, ако има такива, или с основания за отказПрепратка към приложения1.ДА/НЕ (*)2.ДА/НЕ (*)3.ДА/НЕ (*)4.ДА/НЕ (*)5.ДА/НЕ (*)6.ДА/НЕ (*)7.ДА/НЕ (*)8.ДА/НЕ (*)Приетото и записано в настоящия раздел решение е постигнато в съответствие с разпоредбите на Директива 2006/117/Евратом.Компетентните органи на съответните държави са информирани, чееднократният превоз (*)няколко превоза (*)на радиоактивните отпадъци, описани в раздел A-1, е/са бил/билиОТКАЗАН(И)(Дата и място)(Печат)(Подпис)(*) Може да се прилага само едно от твърденията, отбелязани със звездичка. Ненужното се зачерква.

Регистрационен номер:(Попълва се от компетентния орган, отговорен за издаването на разрешително за превоз)РАЗДЕЛ A-5Описание на пратката от радиоактивни отпадъци и списък на опаковките26.Заявител (търговско наименование):държател, получател, друг, да се уточниАдрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.:Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жа27.Дата, на която изтича срокът на разрешителното (дд/мм/гггг) заеднократен превоз илиняколко превоза, сериен номер на доставката:28.Естество на радиоактивните отпадъциФизикохимични характеристики (отбележете съответното квадратче):твърди,течни,газообразни,други (например делящи се материали, материали с ниска степен на разпръскване), да се уточниОсновни радионуклиди:Максимална алфа-активност на опаковка (GBq):Максимална бета-/гама- активност на опаковка (GBq):Обща алфа-активност (GBq):Обща бета-/гама-активност (GBq):29.(*) Идентификационен номер(*) Тип (1)(*) Бруто тегло (kg)(*) Нето тегло (kg)(*) Активност (GBq)Общ брой:Общо/тип:Общо:Общо:Общо:(*) Попълва се за всяка опаковка. Прилага се отделен списък, ако мястото е недостатъчно!(1) Съгласно Разпоредбите за безопасен превоз на радиоактивни материали, издание от 2005 г., Изисквания за безопасност TS-R-1, МААЕ, Виена, 2005 г.30.Дата на експедиране на доставката: (дд/мм/гггг)С настоящото удостоверявам, че предоставената в този раздел информация (както и в приложения списък или документи) е вярна, доколкото ми е известно.(Дата и място)(Печат)(Подпис)

Регистрационен номер:(Попълва се от компетентния орган, отговорен за издаването на разрешително за превоз)РАЗДЕЛ A-6Потвърждение за получаване на радиоактивни отпадъци31.Получател (търговско наименование):Адрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.:Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жа32.Местонахождение на радиоактивния отпадък след доставката:Адрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.:Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жа33.Разрешително, издадено за (отбележете съответното квадратче):еднократен превоз от тип MM или IM,еднократен превоз от тип ME или TT,няколко превоза от тип MM или IM, сериен номер на доставката: Последна доставка, обхваната от разрешителното: да неняколко превоза от тип ME или TT, сериен номер на доставката: Последна доставка, обхваната от разрешителното: да не34.Не се прилага.Превози от тип ME или TT (тази точка може да бъде заменена от отделна декларация, попълнете препратка към приложение):Граничен пункт на влизане в трета страна, която е приемаща или на транзитно преминаване:Трета страна:Граничен пункт:35.В зависимост от типа на превоза получателят трябва да изпрати потвърждение за получаване, заедно с раздел A-5:тип MM или IM: до компетентния орган на приемащата държавата-членка,тип ME или TT: до заявителя (тип ME: до държателя, тип TT: до лицето, отговорно за превоза в държавата-членка, през която отпадъците влизат в Общността), както е указано в точка 4 (раздел A-1).Дата на получаване на радиоактивните отпадъци: (дд/мм/гггг)Дата на изпращане на потвърждението за получаване: (дд/мм/гггг)Долуподписаният получател удостоверявам с настоящото, че предоставената в този раздел (както и в приложения списък) информация е вярна, доколкото ми е известно.(Дата и място)(Печат)(Подпис)

36.Не се прилага.Превози от тип ME или TT: заявителят изпраща потвърждението за получаване и, ако е уместно, декларацията на получателя до органа, който е издал разрешителното за превоз.1. Получател, разположен извън Европейския съюз, може да потвърди получаването на радиоактивните отпадъци посредством декларация или удостоверение, предоставящо поне информацията, съдържаща се в точки 31—36.2. Компетентният орган, който получава оригиналното потвърждение за получаване, трябва да изпрати копия от него до другите компетентни органи.3. Оригиналите на раздели A-5 и A-6 трябва най-накрая да бъдат изпратени до компетентния орган, който е издал разрешителното.4. По отношение на превози между държавите-членки компетентният орган на изпращащата държава-членка или на първата, в която доставката влиза в Общността, трябва да изпрати копие от потвърждението за получаване до държателя.Дата на изпращане на потвърждението за получаване (заедно с раздел A-5): (дд/мм/гггг)Граничен пункт на излизане от Общността:Държава:Пункт:(Дата и място)(Печат)(Подпис на заявителя)

Регистрационен номер:(Попълва се от компетентния орган, отговорен за издаването на разрешително за превоз)РАЗДЕЛ Б-1Заявление за получаване на разрешително за превоз(и) на отработено гориво1.Тип на превоза (отбележете съответното квадратче):Тип MM: превоз между държави-членки (през една или повече държави-членки или през трети страни)Тип IM: внос в ОбщносттаТип ME: износ извън ОбщносттаТип TT: транзитно преминаване през Общността2.Заявление за получаване на разрешително за (отбележете съответното квадратче):еднократен превозПланиран период на изпълнение:няколко превоза: (предвиден)бройПланиран период на изпълнение:3.Не се прилага.Превоз(и) тип MM през една или повече трети страни:Граничен пункт на изход от Общността (*):Граничен пункт на влизане в трета страна (*) (първа прекосена страна):Граничен пункт на излизане от трета страна (*) (последна прекосена страна):Граничен пункт на връщане в Общността (*):(*) Тези гранични пунктове трябва да бъдат идентични за всички превози, обхванати от заявлението, освен ако е договорено друго от компетентните органи.4.Заявител (търговско наименование):държател (за тип MM, ME),получател (за тип IM),друг (за тип TT), да се уточниАдрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.:Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жа5.Местоположение на отработеното гориво преди реализиране на превоза (търговско наименование):Адрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.:Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жа6.Получател (търговско наименование):Адрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.:Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жа7.Местоположение на отработеното гориво след реализиране на превоза:Адрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.:Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жа

8.Тип отработено гориво:метален уран,уранов двуокис,смесен оксид (MOX),друг, да се уточниПървоначално делящо се съдържание:уран-235 (максимално обогатяване %)MOX (номинално обогатяване на уран %)(максимално съдържание на плутоний %)друго, да се уточниИзгаряне на горивото (среден или типичен обхват от стойности): MW дни/t HM9.Общ брой опаковки (например флакони, …):Общ брой групирани елементи/пакети/отделни елементи/пръчки (уточнете):Общо нетно тегло (kg):Общо брутно тегло (kg):(Тези стойности са приблизителни, ако заявлението касае няколко доставки.)Описание на пратката (например флакони):Тип опаковка (1) (ако е известен):Максимално съдържание на отработено гориво на опаковка (kg):Средство за идентификация на опаковките (ако се използва етикетировка, приложете примерни образци):(1) Съгласно Разпоредбите за безопасен превоз на радиоактивни материали, издание от 2005 г., Изисквания за безопасност TS-R-1, МААЕ, Виена, 2005 г.10.Тип дейност, от която се получава отработеното гориво (отбележете, както е уместно):научноизследователска дейност, ядрена енергетика за търговски цели, друга дейност (да се уточни):11.Цел на превоза на отработеното гориво:(повторно) третиране или допълнително обработванемеждинно съхранениевръщане след междинно съхранениеокончателно погребванедруга цел ( да се уточни):

13.Списък на последователността на държавите, за които се отнася превозът на отработеното гориво (първата държава е тази, където се държи отработеното гориво, а последната е приемащата държава)1.3.5.7.2.4.6.8.14.Съгласно разпоредбите на Директива 2006/117/Евратом с настоящото долуподписаният заявител:1. подавам заявление за получаване на разрешително за осъществяване на превоз(и) на отработеното гориво, описано по-горе,и2. удостоверявам, че доколкото ми е известно, предоставената по-горе информация е вярна и че превозът(ите) ще бъде(ат) извършен(и) съгласно всички съответни законови разпоредби,и3. (*) (когато превозът е от тип MM или ME) се ангажирам да върна отработеното гориво, ако доставката(ите) не може(гат) да бъде(ат) осъществена(и) или ако условията за превоз не могат да бъдат изпълнени,или(*) (когато превозът е от тип IM или TT) да приложа към настоящото доказателствен материал за споразумението между получателя и държателя на отработеното гориво, установен в трета страна, което е прието от компетентните органи на третата страна и в което се заявява, че държателят в третата страна ще приеме обратно отработеното гориво, ако доставката(ите) не може(гат) да бъде(ат) осъществена(и) или ако условията за превоз не могат да бъдат изпълнени.(Дата и място)(Печат)(Подпис)(*) Може да се прилага само едно от твърденията, отбелязани със звездичка. Ненужното се зачерква.

Регистрационен номер:(Попълва се от компетентния орган, отговорен за издаването на разрешително за превоз)РАЗДЕЛ Б-2Потвърждение за получаване на заявление за превоз(и) на отработено гориво — Искане във връзка с липсваща информация15.Наименование на компетентния орган, отговорен за издаване на разрешителното:Държава-членка:изпращаща (1), приемаща (2), или първата, в която отработеното гориво влиза в Общността (3)Адрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.:Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жаДата на получаване/регистрация: (дд/мм/гггг)(1) В случай на превоз от тип MM или ME.(2) В случай на превоз от тип IM.(3) В случай на превоз от тип IM или TT.16.Наименование на съответния компетентен орган:Държава-членка или страна, която е (отбележете съответното квадратче) приемаща, на транзитно преминаване, първата, в която превозът влиза в Общността или изпращаща (1):Адрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.:Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жа(1) Директивата не го изисква; до изпращащата страна може да бъде направено доброволно допитване в случай на превоз от тип ТТ или IM.17.Съгласно разпоредбите на Директива 2006/117/Евратом, с настоящото считам заявлението от (дд/мм/гггг), получено на (дд/мм/гггг),а) (*) за непопълнено по надлежния ред и изисквам следната липсваща информация:(приложете пълен списък на липсващата информация/точки, ако мястото е недостатъчно)(Дата и място)(Печат)(Подпис)б) (*) за надлежно попълнено и потвърждавам неговото приемане.(Дата и място)(Печат)(Подпис)(*) Може да се прилага само едно от твърденията, отбелязани със звездичка. Ненужното се зачерква.

Регистрационен номер:(Попълва се от компетентния орган, отговорен за издаването на разрешително за превоз)РАЗДЕЛ Б-3Отказ или съгласие за превоз(и) на отработено гориво на съответните компетентни органи18.Наименование на съответния компетентен орган:Държава-членка или страна, която е (отбележете съответното квадратче и попълнете, както е уместно):изпращаща (1), приемаща (2), на транзитно преминаване (3)Адрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.:Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жа(1) Директивата не го изисква; до изпращащата страна може да бъде направено доброволно допитване в случай на превоз от тип ТТ или IM.(2) В случай на превоз от тип ММ или МЕ.(3) В случай на превоз от тип ММ, IM, МЕ или ТТ, ако това се отнася за една или повече държави-членки на транзитно преминаване.19.(*) Основен краен срок за автоматично одобрение (дд/мм/гггг)(*) Искане за допълнителен период от не повече от един месец, удължен краен срок за автоматично одобрение: (дд/мм/гггг)(Дата и място)(Печат)(Подпис)(*) Може да се прилага само едно от твърденията, отбелязани със звездичка. Ненужното се зачерква.20.Съгласно разпоредбите на Директива 2006/117/Евратом, с настоящото:(*) отказвам да дам съгласие поради следните причини (приложете пълен списък с причините, ако мястото е недостатъчно):(Дата и място)(Печат)(Подпис)(*) давам съгласие при следните условия (приложете пълен списък, ако мястото е недостатъчно):(Дата и място)(Печат)(Подписe)(*) Може да се прилага само едно от твърденията, отбелязани със звездичка. Ненужното се зачерква.

Регистрационен номер:(Попълва се от компетентния орган, отговорен за издаването на разрешително за превоз)РАЗДЕЛ Б-4aРазрешително за превоз(и) на отработено гориво21.Наименование на компетентния орган, отговорен за издаване на разрешителното за превоз:Държава-членка (отбележете съответното квадратче и попълнете, както е уместно):изпращаща, приемаща, на транзитно преминаване или през която отработеното гориво влиза в Общността.Адрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.:Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жа22.Списък с последователността на дадени съгласия и/или откази на държавите, за които се отнася превозътДържава-членка/странаДадено ли е съгласие?Списък с условията за даване на съгласие, ако има такиваПрепратка към приложения1.ДА/НЕ (*)2.ДА/НЕ (*)3.ДА/НЕ (*)4.ДА/НЕ (*)5.ДА/НЕ (*)6.ДА/НЕ (*)7.ДА/НЕ (*)8.ДА/НЕ (*)(*) Може да се прилага само едно от твърденията, отбелязани със звездичка. Ненужното се зачерква.23.Приетото и записано в настоящия раздел решение е постигнато в съответствие с разпоредбите на Директива 2006/117/Евратом (1).Компетентните органи на засегнатите държави са информирани, чееднократният превоз (*)няколко превоза (*)на отработеното гориво, описано в раздел Б-1, е/са бил/билиРАЗРЕШЕН(И)Дата, на която изтича срокът на разрешителното: (дд/мм/гггг)(Дата и място)(Печат)(Подпис)(*) Може да се прилага само едно от твърденията, отбелязани със звездичка. Ненужното се зачерква.(1) Настоящото разрешително по никакъв начин не намалява отговорността на държателя, превозвача, собственика, получателя или всяко друго физическо или юридическо лице, ангажирано с превоза.

Регистрационен номер:(Попълва се от компетентния орган, отговорен за издаването на разрешително за превоз)РАЗДЕЛ Б-4бОтказ за осъществяване на превоз(и) на отработено гориво24.Наименование на компетентния орган, отговорен за издаване на разрешителното за превоз:Държава-членка (отбележете съответното квадратче и попълнете, както е уместно):изпращаща, приемаща на транзитно преминаване или през която отработеното гориво влиза в Общността.Адрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.:Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жа25.Списък с последователността на дадени съгласия и/или откази на съответните държавиДържава-членка/странаДадено ли е съгласие?Списък с условията за даване на съгласие, ако има такива, или с основания за отказПрепратка към приложения1.ДА/НЕ (*)2.ДА/НЕ (*)3.ДА/НЕ (*)4.ДА/НЕ (*)5.ДА/НЕ (*)6.ДА/НЕ (*)7.ДА/НЕ (*)8.ДА/НЕ (*)Приетото и записано в настоящия раздел решение е постигнато в съответствие с разпоредбите на Директива 2006/117/Евратом.Компетентните органи на съответните държави са информирани, чееднократният превоз (*)няколко превоза (*)на отработеното гориво, описано в раздел Б-1, е/са бил/билиОТКАЗАН(И)(Дата и място)(Печат)(Подпис)(*) Може да се прилага само едно от твърденията, отбелязани със звездичка. Ненужното се зачерква.

Регистрационен номер:(Попълва се от компетентния орган, отговорен за издаването на разрешително за превоз)РАЗДЕЛ Б-5Описание на пратката от отработено гориво и списък на опаковките26.Заявител (търговско наименование):държател, получател, друг, да се уточниАдрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.:Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жа27.Дата, на която изтича срокът на разрешителното (дд/мм/гггг), заеднократен превоз, илиняколко превоза, сериен номер на доставката:28.Тип отработено гориво:метален уран,уранов двуокис,смесен оксид (MOX),друг, да се уточниПървоначално делящо се съдържание:уран-235 (максимално обогатяване %)MOX (номинално обогатяване на уран (U) %)(макс. съдържание на плутоний (PU) %)друго, да се уточниИзгаряне на горивото (среден или типичен обхват от стойности): MW дни/тон HMОбщ брой групирани елементи/пакети/отделни елементи/пръчки (уточнете):Максимално съдържание на отработено гориво на опаковка (kg):29.(*) Идентификационен номер(*) Тип (1)(*) Бруто тегло (kg)(*) Нето тегло (kg)(*) Активност (GBq)Общ брой:Общо/тип:Общо:Общо:Общо:(*) Попълва се за всяка опаковка. Прилага се отделен списък, ако мястото е недостатъчно!(1) Съгласно Разпоредбите за безопасен превоз на радиоактивни материали, издание от 2005 г., Изисквания за безопасност TS-R-1, МААЕ, Виена, 2005 г.30.Дата на експедиране на доставката: (дд/мм/гггг)С настоящото удостоверявам, че предоставената в този раздел (както и в приложения списък или документи) информация е вярна, доколкото ми е известно.(Дата и място)(Печат)(Подпис)

Регистрационен номер:(Попълва се от компетентния орган, отговорен за издаването на разрешително за превоз)РАЗДЕЛ Б-6Потвърждение за получаване на отработеното гориво31.Получател (търговско наименование):Адрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.Факс:E-mail:Лице за контакт:32.Местонахождение на отработеното гориво след доставката (търговско наименование):Адрес:Пощенски код:Град:Държава:Тел.Факс:E-mail:Лице за контакт: г-н/г-жа33.Разрешително, издадено за (отбележете съответното квадратче):еднократен превоз от тип MM или IM,еднократен превоз от тип ME или TTняколко превоза от тип MM или IM, сериен номер на доставката: Последна доставка, обхваната от разрешителното: да неняколко превоза от тип ME или TT, сериен номер на доставката: Последна доставка, обхваната от разрешителното: да не34.Не се прилага.Превози от тип ME или TT (тази точка може да бъде заменена от отделна декларация, попълнете препратка към приложение):Граничен пункт на влизане в трета страна, която е приемаща или на транзитно преминаване:Трета страна:Граничен пункт:35.В зависимост от типа на превоза получателят трябва да изпрати потвърждението за получаване заедно с раздел Б-5:тип MM или IM: до компетентния орган на приемащата държава-членка,тип ME или TT: до заявителя (тип ME: до държателя, тип TT: до лицето, отговорно за превоза в държавата-членка, през която отработеното гориво влиза в Общността), както е указано в точка 4 (раздел Б-1).Дата на получаване на отработеното гориво: (дд/мм/гггг)Дата на изпращане на потвърждението за получаване: (дд/мм/гггг)Долуподписаният получател удостоверявам с настоящото, че предоставената в този раздел (както и в приложения списък) информация е вярна, доколкото ми е известно.(Дата и място)(Печат)(Подпис)

36.Не се прилага.Превози от тип ME или TT: заявителят изпраща потвърждението за получаване и, ако е уместно, декларацията на получателя до органа, който е издал разрешителното за превоз.1. Получател, разположен извън Европейския съюз, може да потвърди получаването на отработеното гориво посредством декларация или удостоверение, осигуряващо поне информацията, съдържаща се в точки 31—36.2. Компетентният орган, който получава оригиналното потвърждение за получаване, трябва да изпрати копия от него до другите компетентни органи.3. Оригиналите на раздели Б-5 и Б-6 трябва най-накрая да бъдат изпратени до компетентния орган, който е издал разрешителното.4. По отношение на превози между държавите-членки компетентният орган на изпращащата държава-членка или на първата, в която доставката влиза в Общността, трябва да изпрати копие от потвърждението за получаване до държателя.Дата на изпращане на потвърждението за получаване (заедно с раздел Б-5): (дд/мм/гггг)Граничен пункт на излизане от Общността:Държава:Пункт:(Дата и място)(Печат)(Подпис на заявителя)

Обяснителни бележки към всяка точка от раздели A-1—A-6 и Б-1—Б-6 от стандартния документ

Определение за надлежно попълнено заявление: едно заявление за получаване на разрешително за превоз на радиоактивни отпадъци или отработено гориво е надлежно попълнено в съответствие с Директива 2006/117/Евратом, ако — в случай на превоз на радиоактивни отпадъци — всяка точка от раздел A-1, или — в случай на превоз на отработено гориво — всяка точка от раздел Б-1, съдържа изискваната информация, посочена чрез отбелязване на съответното квадратче, чрез заличаване (= зачеркване) на неприложимия вариант или чрез попълване на съответните данни и стойности. В случай на заявление за няколко превоза точки 8 и 9 могат да съдържат приблизителни стойности.

1. Заявителят трябва да попълни надлежно всички точки 1—14. В точка 1 се отбелязва съответното квадратче, за да се определи типът превоз и се попълват съответните гранични пунктове, в случай че има трети страни, за които се отнася превозът.

а) Отбелязва се тип MM за превози между държавите-членки, преминаващи евентуално през една или повече други държавни-членки или трети страни;

б) Отбелязва се тип IM за превози от трета страна до държава-членка (= внос в Общността), като се взема предвид фактът, че заявлението трябва да включва доказателствен материал, че получателят е сключил споразумение с държателя, установен в трета страна, което е било прието от компетентния орган на тази трета страна и което задължава този държател да приеме обратно радиоактивните отпадъци или отработеното гориво, когато доставката не може или не е разрешено да бъде завършена;

в) Отбелязва се тип ME за превози от държава-членка до трета страна (= износ от Общността); или

г) Отбелязва се тип TT за превози от една трета страна до друга трета страна, преминаващи през една или повече държави-членки, като се взема предвид фактът, че заявлението трябва да включва доказателствен материал, че получателят, установен в трета страна, е сключил споразумение с държателя, установен в трета страна, което е било прието от компетентния орган на тази трета страна и което задължава този държател да приеме обратно радиоактивните отпадъци или отработеното гориво, когато доставката не може или не е разрешено да бъде завършена.

2. С отбелязването на съответното квадратче заявителят трябва ясно да заяви дали заявлението обхваща само един превоз в рамките на даден период от време (например 5/2010 г., 2009 г. или 2010—2011 г.) или обхваща повече от един превоз в рамките на период от време, който обаче не е по-дълъг от три години, считано от датата на разрешителното. Едно-единствено заявление може да бъде изпратено по отношение на повече от един превоз, при условие че са спазени следните изисквания съгласно член 6, параграф 2 от Директива 2006/117/Евратом:

а) радиоактивните отпадъци или отработеното гориво, за които се отнася, имат по своята същност едни и същи физични, химични и радиоактивни характеристики; и

б) превозите се осъществяват от един и същ държател до един и същ получател и изискват разрешително от едни и същи компетентни органи; и

в) в случаите, когато превозите включват транзитно преминаване през трети страни, те се осъществяват през един и същ граничен пункт на влизане и/или излизане от територията на Общността, както и през един/едни и същ(и) граничен(ни) пункт(ове) на съответната(ите) трета(и) страна(и), освен ако не е договорено друго между съответните компетентни органи.

3. Заявителят трябва да попълни съответните гранични пунктове, в случай че превозът касае една или повече трети страни. Тези гранични пунктове трябва да бъдат идентични за всички превози, обхванати от заявлението, освен ако не е договорено друго от компетентните органи.

4. Заявителят трябва да попълни своето търговско наименование, адрес и данни за контакт. Търговското наименование, познато още като наименование на фирмата, е името, под което фирмата развива търговска дейност, въпреки че нейното регистрирано наименование на юридическо лице, използвано в договори и други официални случаи, може да бъде различно. Заявителят трябва да отбележи в съответното квадратче, за да определи функцията си, която е следната в зависимост от типа на превоза:

а) на държател, в случай на превоз между държави-членки (тип MM) или на износ от Общността в трета страна (тип ME);

б) на получател, в случай на внос в Общността от трета страна (тип IM);

в) на лице, отговорно за превоза в държавата-членка, през която радиоактивните отпадъци или отработеното гориво влизат в Общността в случай на транзитно преминаване през Общността (тип TT).

5. Заявителят трябва да попълни търговското наименование, адреса и данните за контакт на местонахождението на радиоактивните отпадъци или отработеното гориво преди превоза, които могат да бъдат различни от адреса на заявителя.

6. Заявителят трябва да попълни търговското наименование, адреса и данните за контакт на получателя. В случай на превоз от тип IM тази информация е идентична с точка 4.

7. Заявителят трябва да попълни търговското наименование, адреса и данните за контакт на местонахождението на радиоактивните отпадъци или отработеното гориво след доставката, което може да бъде различно от адреса на получателя.

8. Заявителят трябва да попълни всички полета, като отбележи съответното квадратче (възможно е да има повече от един отговор) или като попълни специфични характеристики и стойности на радиоактивните отпадъци или отработеното гориво. Тези стойности може да бъдат приблизителни в случай на няколко превоза.

9. Заявителят трябва да попълни точка 9, като стойностите може да бъдат приблизителни.

10. Заявителят трябва да отбележи и определи типа дейност, от която възниква радиоактивния отпадък или отработеното гориво, и да отбележи съответното(ите) квадратче(та) или да уточни друга дейност. Възможно е да има повече от един отговор.

11. Заявителят трябва да определи целта на превоза и да отбележи съответното квадратче (възможно е да има само един отговор) или да уточни друга цел.

12. Заявителят трябва да изброи планираните различни начини на транспортиране, предвидени за превоза (сухопътен, железопътен, морски, въздушен, вътрешноводен транспорт), и да добави съобразно това съответния отправен пункт, краен пункт и предвидения превозвач (ако вече е известен). Промени в този график на по-късен етап от процедурата на заявяване са възможни и следва да бъдат съобщени на компетентните органи, без обаче това да изисква подаване на ново заявление за одобрение.

13. Заявителят трябва да изброи всички страни, за които се отнася превозът, като започне с първата държава-членка или трета страна, където се държат радиоактивните отпадъци или отработеното гориво, и завърши с последната държава-членка или трета страна, където радиоактивните отпадъци или отработеното гориво ще бъдат държани след завършване на превоза. В случай че заявителят пожелае да промени списъка на последователността на държавите, се изисква подаване на ново заявление.

14. Заявителят трябва да декларира кой връща обратно радиоактивните отпадъци или отработеното гориво, в случай че доставката(ите) не може(гат) да бъде(ат) осъществена(и) или ако не могат да бъдат изпълнени условията за превоза. Когато превозът е от тип IM или TT, заявителят трябва да приложи към заявлението доказателствен материал за споразумението между получателя в приемащата държава-членка или трета страна и държателя на радиоактивните отпадъци или отработеното гориво в третата страна, което е било одобрено от компетентните органи на тази трета страна.

След като попълни точки 1—14, заявителят трябва да изпрати раздел 1 от стандартния документ до компетентния орган, отговорен за издаване на разрешителното за превоз.

В зависимост от типа на превоза компетентният орган, отговорен за издаване или отказ на разрешителното за превоз, е, както следва:

 компетентният орган на изпращащата държава-членка, в случай на превоз между държави-членки (тип MM) и износ извън Общността (тип ME);

 компетентният орган на приемащата държава-членка, в случай на внос в Общността (тип IM);

 компетентният орган на първата държава-членка на транзитно преминаване, в която доставката влиза в Общността, в случай на транзитно преминаване през Общността (тип TT).

 Съответните данни за контакт могат да бъдат намерени в електронната комуникационна платформа, установена и поддържана от Комисията, или в публикувания списък на компетентните органи.

15. Незабавно след получаване на заявлението компетентният орган, отговорен за издаване на разрешителното за превоз, трябва:

а) да въведе регистрационния номер в горната част на всеки от разделите на стандартния документ, като започне от раздел 1;

б) да провери дали всички точки от раздел 1 са надлежно попълнени от заявителя;

в) да попълни точка 15 от раздел 2 и да направи достатъчно копия на раздели 1, 2 и 3 за всяка съответна държава-членка или страна. До третите страни на транзитно преминаване се прави допитване само с информационна цел.

16. Компетентният орган, отговорен за издаване на разрешителното, трябва:

а) да попълни, ако е уместно, точка 16 от раздел 2 (и точка 18 от раздел 3) по отношение на всеки компетентен орган на съответните държави-членки или страни, изброени в точка 13, чието съгласие се изисква, за да бъде(ат) разрешен(и) превоза(ите); и

б) да изпрати — незабавно — надлежно попълнено заявление (раздел 1), заедно с раздел 2, за получаване на съгласие от всеки съответен компетентен орган, назован в точка 16.

17. Точка 17 следва да бъде попълнена от компетентния орган на съответната(ите) държава(и)-членка(и). Датата на заявлението и на получаването трябва да бъдат въведени незабавно при получаване на заявлението. В рамките на 20 дни след датата на получаване компетентният орган на съответната държава-членка трябва да провери дали заявлението е надлежно попълнено (всички точки от 1 до 14 трябва да бъдат попълнени, като не може да има липсваща информация; някои стойности може да бъдат приблизителни). Приложими са само точка 17, буква а) или буква б), ненужното се зачерква.

а) Ако компетентните органи на държавата(ите)-членка(и) на транзитно преминаване, в случай че има такава(ива), или на приемащата държава-членка считат, че заявлението не е попълнено по надлежния ред, последните трябва да попълнят точка 17, буква a), да изтрият точка 17, буква б) и да съобщят искането си за липсваща информация на компетентния орган, отговорен за издаването на разрешителното (упоменат в точка 15). Те трябва ясно да посочат коя е липсващата информация (да я попълнят или да приложат документ). Компетентният орган, изискващ липсващата информация, трябва да изпрати копия на раздел 2 до всички останали компетентни органи на съответните държави-членки, упоменати в точка 13, в рамките на период от 20 дни от датата на получаване на заявлението. Съответните данни за контакт могат да бъдат намерени в електронната комуникационна платформа, установена и поддържана от Комисията или в публикувания списък на компетентните органи. Ако някоя от съответните държави-членки счита, че заявлението не е попълнено по надлежния ред, процедурата се спира. В този случай, дори ако компетентният орган на приемащата държава-членка счита, че заявлението е надлежно попълнено, те не могат да изпратят потвърждение за получаване, докато исканата информация не бъде получена и ако не са изпратени допълнителни искания в рамките на 10 дни след получаването на липсващата информация. Тази процедура може да се повтаря до получаване на цялата липсваща информация и докато се преустанови изпращането на други искания във връзка с липсваща информация.

Не по-късно от 10 дни след изтичане на 20-дневния срок от получаването на заявлението, ако не е получено искане по отношение на липсваща информация в рамките на този 20-дневен срок и ако компетентният орган на съответната държава-членка счита заявлението за надлежно попълнено, той трябва да изпрати раздел 2 до компетентния орган, отговорен за издаване на разрешителното, посочен в точка 15, и копия от него до всички останали компетентни органи на съответните държави-членки, упоменати в точка 13. Съответните данни за контакт могат да бъдат намерени в електронната комуникационна платформа, установена и поддържана от Комисията, или в публикувания списък на компетентните органи.

Могат да бъдат договорени по-кратки периоди от време между всички компетентни органи на съответните държави-членки.

б) С цел да позволи на компетентните органи да изискват липсващата информация в рамките на период от 20 дни след получаването на заявлението, компетентният орган на приемащата държава-членка не трябва да издава потвърждение за получаване преди изтичането на 20-дневния краен срок. При изтичането на 20-дневния краен срок, ако компетентният орган на приемащата държава-членка счита заявлението за надлежно попълнено и ако няма други държави-членки, за които това се отнася, или никой друг съответен компетентен орган не е поискал липсваща информация, той (компетентният орган на приемащата държава-членка) трябва да попълни точка 17, буква б).

18. Незабавно след получаване на потвърждението за получаване на надлежно попълнено заявление на компетентния орган на приемащата държава-членка, компетентният орган, отговорен за издаване на разрешителното, трябва да провери дали крайните срокове са били спазени и да попълни точка 18 от раздел 3 за всяка съответна държава-членка, както са изброени в точка 13, чието съгласие се изисква, за да бъде(ат) разрешен(и) превоза(ите).

Съответният компетентен орган трябва да впише необходимата допълнителна информация в точка 18.

19. Компетентният орган, отговорен за издаване на разрешителното, трябва да попълни основния краен срок за автоматично одобрение, който се прилага по отношение на всички съответни държави-членки. Този краен срок обикновено е два месеца след датата на потвърждението за получаване на приемащата държава-членка, както е посочено в точка 17, буква б). След това компетентният орган, отговорен за издаване на разрешителното, трябва да изпрати раздел 3 относно съгласието или отказа до всички съответни държави-членки или страни.

Незабавно след получаването на раздел 3 всеки съответен компетентен орган трябва да реши дали е необходим допълнителен период от време, за да вземе решение за отказ или съгласие за превоза. Може да бъде поискан допълнителен период от най-много един месец чрез зачеркване на основния краен срок в точка 19, попълване на новия краен срок и изпращане на съобщение за удължения краен срок до всички съответни компетентни органи.

20. Съответният компетентен орган трябва да разгледа надлежно заявлението. Не по-късно от датата на изтичане на крайния срок за автоматично одобрение съответният компетентен орган трябва да попълни точка 20 и да върне оригиналния екземпляр на раздел 3 (сканиран оригинал, ако се изпраща по електронна поща) до компетентния орган, отговорен за издаването на разрешителното (упоменат в точка 15). В случай че е отказано да се даде съгласие, трябва да бъдат посочени основанията за това, които трябва да се базират (за държавите-членки на транзитно преминаване) на съответното национално, общностно или международно законодателство, приложимо по отношение на превоза на радиоактивни материали, или (за приемащите държави-членки) на съответното законодателство, приложимо за управлението на радиоактивните отпадъци или отработеното гориво или на съответното национално, общностно или международно законодателство, приложимо по отношение на превоза на радиоактивни материали. Всички наложени условия не трябва да бъдат по-строги от тези, предвидени за подобни превози в рамките на държавите-членки. В случай че стандартният документ не бъде попълнен и върнат в рамките на определения за това срок, се счита, че е дадено съгласие за заявлението за превоз, предмет на член 9, параграф 2 от Директива 2006/117/Евратом.

21. Компетентният орган, отговорен за издаването на разрешително за превоз, трябва да попълни точки 21—23, когато всички необходими съгласия за превоза са били дадени от страна на съответните компетентни органи, като се има предвид, че мълчаливото съгласие се предвижда само при положение, че:

а) потвърждението за получаване е било получено (поне) от компетентния орган на приемащата държава-членка (както е посочено в точка 17, буква б); и

б) нито едно искане във връзка с липсваща информация не е било оставено без отговор; и

в) от съответните компетентни органи не е получен никакъв отговор (нито съгласие, нито отказ) в приложимите срокове, посочени в точка 19.

22. Компетентният орган, упоменат в точка 21, трябва да изброи или приложи, ако предвиденото за тази цел място е недостатъчно, всички получени съгласия (включително условията) и откази (включително основанията), ако има такива, от всички съответни компетентни органи.

23. Компетентният орган, упоменат в точка 21, е длъжен:

а) да попълни точка 23, като има предвид, че максималният срок на валидност на разрешителното е три години и че едно-единствено разрешително може да обхваща повече от един превоз, когато условията, изложени в член 6, параграф 2 от Директива 2006/117/Евратом, са спазени;

б) да изпрати оригиналния екземпляр на раздел 4а до заявителя заедно с раздели 1, 4а, 5 и 6; и

в) да изпрати копия на раздел 4а до всички останали съответни компетентни органи.

24. Компетентният орган, отговорен за издаването на разрешително за превоз, трябва да попълни точки 24 и 25, ако поне един от съответните компетентни органи не е дал съгласието си за превоза.

25. Компетентният орган, посочен в точка 24, трябва да изброи или да приложи всички получени съгласия и откази, включително всички условия и основанията за отказ, както и да изпрати оригиналния екземпляр на раздел 4б до заявителя и копия на този раздел до всички останали съответни компетентни органи.

26. Ако превозът(ите) е(са) разрешен(и) и заявителят е получил раздели 4а, 5 и 6, той/тя трябва да попълни надлежно точка 26. В случай че заявлението обхваща няколко превоза, той/тя трябва да направи достатъчно копия на раздел 5 за всеки отделен превоз.

27. Заявителят трябва да отбележи съответното квадратче, посочвайки дали разрешителното обхваща еднократен превоз или няколко превоза. В случай на няколко превоза трябва да бъде попълнен съответният сериен номер.

28. Преди всеки превоз заявителят трябва да попълни надлежно точки 28—30 (дори ако разрешителното се отнася за няколко превоза). В този раздел стойностите не може да бъдат приблизителни!

29. Заявителят трябва да попълни надлежно точка 29 (списък на опаковките) и да посочи в края общия брой опаковки, общия брой на всеки вид опаковка, общото нето тегло, общото бруто тегло и общата активност (GBq) на всички опаковки. Ако предвиденото място в документа е недостатъчно, моля приложете отделен списък с необходимата информация.

30. Заявителят трябва да попълни точка 30 (дата на експедиране и декларация) преди извършване на всеки превоз на радиоактивни отпадъци или отработено гориво (дори ако разрешителното се отнася за няколко превоза). Заедно с раздели 1 и 4а, раздел 5 придружава радиоактивните отпадъци или отработеното гориво по време на превозването. След това описанието на пратката и списъкът с опаковките (раздел 5) се прилагат към раздел 6 (потвърждение за получаване).

31. Получателят (в случай на превози от тип MM и IM), държателят (в случай на превози от тип ME) или лицето, отговорно за превоза (в случай на превоз от тип TT), трябва да попълни надлежно точки 31—35 (36, ако е приложимо); всички необходими добавки се правят от заявителя. Въпреки това получател, разположен извън Европейската общност, може да потвърди получаване на радиоактивни отпадъци или отработено гориво посредством декларация, отделно от стандартния документ.

32. Получателят трябва надлежно да попълни името, адреса и данните за контакт на мястото, където радиоактивните отпадъци или отработеното гориво се държат след доставката.

33. Получателят трябва да попълни точка 33 (както е указано в точка 23) и да посочи дали получената доставка е последната, обхваната от разрешителното.

а) В случаите, когато разрешителното обхваща еднократен превоз от тип MM или IM, получателят трябва да попълни раздел 6 в рамките на 15 дни от получаването на радиоактивните отпадъци или отработеното гориво и да предостави раздели 5 и 6 на компетентния органа на приемащата държава-членка. Компетентният орган на приемащата държава-членка след това препраща копия на раздели 5 и 6 до съответните останали компетентни органи (и, когато е уместно, оригиналите на тези два раздела — до компетентния орган, който е издал разрешителното). За превози от тип MM компетентният орган на изпращащата държава-членка трябва да изпрати на държателя копие от потвърждението за получаване.

б) В случаите, когато разрешителното обхваща еднократен превоз от тип ME или TT, заявителят трябва да гарантира, че получателят, разположен извън Европейската общност, ще му изпрати надлежно попълнените раздели 5 и 6 незабавно след получаване на радиоактивните отпадъци или отработеното гориво. Раздел 6 може да бъде заменен от декларация от името на получателя, предоставяща поне информацията, съдържаща се в точки 31—36. В рамките на 15 дни след получаването на радиоактивните отпадъци или отработеното гориво заявителят трябва да препрати раздел 5, раздел 6 (ако получателят не е използвал раздел 6, заявителят трябва да го попълни) и, когато е приложимо, декларацията на получателя до компетентния орган, който е издал разрешителното. Този орган трябва след това да изпрати копия на раздели 5 и 6 и, където е приложимо, декларацията на получателя до съответните компетентни органи.

в) В случаите, когато разрешителното обхваща няколко превоза от тип MM или IM, получателят трябва да попълни раздел 6 след всеки отделен превоз (след като за тази цел е направил няколко копия на непопълнения раздел 6) ►C1  и да предаде този раздел директно на компетентния орган на приемащата държава-членка ◄ . Получателят прилага раздел 5, отнасящ се за същия превоз.

г) В случаите, когато разрешителното обхваща няколко превоза от тип ME или TT, заявителят трябва да гарантира, че след извършването на всеки превоз получателят, разположен извън Европейската общност, ще попълни за всеки отделен превоз (непопълненото) копие на раздел 6 и ще го върне заедно със съответния раздел 5.

34. Получателят трябва да отбележи „не се прилага“ или да попълни точка 34 за превози от тип ME или TT или да приложи отделна декларация и да посочи препратка към приложението.

35. Получателят трябва да попълни точка 35, когато еднократният превоз или всички превози, обхванати от разрешителното, са били извършени. В случаите, когато разрешителното обхваща няколко превоза, последното потвърждение за получаване се попълва и подава така, както това се прави, ако разрешителното е валидно за еднократен превоз, с изключение на случаите, в които:

а) в точка 30 от раздел 6 е заявено, че въпросният превоз е последният, обхванат от разрешителното;

б) всяка декларация, направена от получател, разположен извън Европейската общност, трябва да посочва, че всички радиоактивни отпадъци или отработеното гориво, обхванати от разрешителното за превоз, действително са пристигнали.

В зависимост от типа на превоза получателят трябва да изпрати раздел 6 (потвърждение за получаване) заедно с раздел 5 до компетентния орган на приемащата държава-членка в случаите на превоз от тип MM или IM, или до заявителя, посочен в точка 5 (раздел 1) в случай на превоз от тип ME или TT. С цел да се предостави възможност за преглед раздел 6 за всеки от превозите, обхванати от разрешителното, трябва да бъде приложен към последното потвърждение за получаване.

36. Получателят трябва да отбележи „не се прилага“ или да попълни точка 36 в случай на превози от тип ME или TT, или да я замени с отделна декларация, като посочва препратка към приложението. Заявителят трябва да препрати раздели 5 и 6 до органа, който е издал разрешителното. С цел да се предостави възможност за преглед раздел 6 за всеки от превозите, обхванати от разрешителното, трябва да бъде приложен към последното потвърждение за получаване.( 1 ) ОВ L 337, 5.12.2006 г., стр. 21.

( 2 ) OB L 268, 29.10.1993 г., стр. 83.