2007R0141 — BG — 19.11.2014 — 001.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 141/2007 НА КОМИСИЯТА

от 14 февруари 2007 година

относно изискванията за одобрение в съответствие с Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета на предприятия за фураж, произвеждащи или пускащи на пазара фуражни добавки от категорията „кокцидиостати и хистомоностати“

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 043, 15.2.2007, p.9)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

 M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1157/2014 НА КОМИСИЯТА от 29 октомври 2014 година

  L 309

30

30.10.2014
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 141/2007 НА КОМИСИЯТА

от 14 февруари 2007 година

относно изискванията за одобрение в съответствие с Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета на предприятия за фураж, произвеждащи или пускащи на пазара фуражни добавки от категорията „кокцидиостати и хистомоностати“

(текст от значение за ЕИП)КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г., относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите ( 1 ), и по-специално член 10, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 183/2005 предвижда одобрението на някои предприятия за фураж. Главната цел на системата за одобрение, установена от Регламент (ЕО) № 183/2005, е да наложи определени изисквания на предприятията, произвеждащи и/или пускащи на пазара продукти, които се явяват засегнати от съответните хигиенни изисквания, определени в настоящия регламент. Този регламент предоставя възможност за увеличаване на обхвата на изискванията за одобрение.

(2)

„Кокцидиостати и хистомоностати“ е една от категориите от фуражни добавки, които са упоменати в член 6, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. за добавки, употребявани при храненето на животни ( 2 ). Тази категория от фуражни добавки се явява еднакво засегната като категориите, за които са предвидени изисквания за одобрение в Регламент (ЕО) № 183/2005.

(3)

Следователно предприятия, произвеждащи и/или пускащи на пазара фуражни добавки, спадащи към категорията „кокцидиостати и хистомоностати“, би трябвало да са обект на същите условия за одобрение.

(4)

Трябва да се предвидят преходни мерки по отношение на предприятията, произвеждащи и/или пускащи на пазара фуражни добавки от категорията „кокцидиостати и хистомоностати“, за които не е поискано одобрение според националното законодателство. Предприятията, получили одобрение според Директива 95/69/ЕО ( 3 ), вече са обхванати от член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005.

(5)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

Стопанските субекти във фуражната промишленост трябва да гарантират, че предприятията под техен контрол, обхванати от Регламент (ЕО) № 183/2005, са получили одобрение от компетентните органи, когато тези предприятия произвеждат или пускат на пазара фуражни добавки от категорията „кокцидиостати и хистомоностати“. Даването на одобрение се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 183/2005.

Член 2

Предприятията, произвеждащи и/или пускащи на пазара фуражни добавки от категорията „кокцидиостати и хистомоностати“, които на датата на влизане в сила на настоящия регламент не са поискали одобрение според националното законодателство за тази категория фуражни добавки, могат да продължат дейността си, докато се вземе решение по отношение на молбата им за одобрение, при условие че те подадат молба до компетентните органи, отговорни за района, където са регистрирани, до 7 юни 2007 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 7 април 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.( 1 ) ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр.1.

( 2 ) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

( 3 ) ОВ L 332, 30.12.1995 г., стр. 15. Директива, отменена с Регламент (ЕО) № 183/2005.