02006R1881 — BG — 25.05.2023 — 035.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1881/2006 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2006 година

за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 364, 20.12.2006, p.5)

Отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент (ЕС) 2023/915 на Комисията от 25 април 2023 година

L 119

103

5.5.2023

 
На следната връзка можете да намерите последната консолидирана версия преди отмяната:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02006R1881-20230326