02006R1013 — BG — 01.01.2018 — 012.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1013/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 юни 2006 година

относно превози на отпадъци

(ОВ L 190, 12.7.2006 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1379/2007 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2007 година

  L 309

7

27.11.2007

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 669/2008 НА КОМИСИЯТА от 15 юли 2008 година

  L 188

7

16.7.2008

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 219/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2009 година

  L 87

109

31.3.2009

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 308/2009 НА КОМИСИЯТА от 15 април 2009 година

  L 97

8

16.4.2009

►M5

ДИРЕКТИВА 2009/31/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА текст от значение за ЕИП от 23 април 2009 година

  L 140

114

5.6.2009

►M6

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 413/2010 НА КОМИСИЯТА от 12 май 2010 година

  L 119

1

13.5.2010

►M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 664/2011 НА КОМИСИЯТА от 11 юли 2011 година

  L 182

2

12.7.2011

►M8

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 135/2012 НА КОМИСИЯТА от 16 февруари 2012 година

  L 46

30

17.2.2012

►M9

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 255/2013 НА КОМИСИЯТА от 20 март 2013 година

  L 79

19

21.3.2013

►M10

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1257/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 ноември 2013 година

  L 330

1

10.12.2013

►M11

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 660/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година

  L 189

135

27.6.2014

►M12

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1234/2014 НА КОМИСИЯТА от 18 ноември 2014 година

  L 332

15

19.11.2014

►M13

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2002 НА КОМИСИЯТА от 10 ноември 2015 година

  L 294

1

11.11.2015


поправен от

►C1

Поправка, ОВ L 299, 8.11.2008, стp.  50 (1379/2007)

►C2

Поправка, ОВ L 318, 28.11.2008, стp.  15 (1013/2006)

►C3

Поправка, ОВ L 334, 13.12.2013, стp.  46 (1013/2006)

►C4

Поправка, ОВ L 277, 22.10.2015, стp.  61 (1013/2006)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1013/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 юни 2006 година

относно превози на отпадъциДЯЛ I

ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Обхват

1.  Настоящият регламент установява процедури и режими за контрол върху превоза на отпадъци, в зависимост от произхода, местоназначението и маршрута на превоза, вида на превозваните отпадъци и вида третиране, което се прилага върху отпадъците на тяхното местоназначение.

2.  Настоящият регламент се прилага по отношение на превози на отпадъци:

а) между държавите-членки, в рамките на Общността или при транзит през трети страни;

б) внесени в Общността от трети страни;

в) изнесени от Общността към трети страни;

г) при транзит през Общността, по пътя от и към трети страни.

3.  Следното е изключено от обхвата на настоящия регламент:

а) разтоварването на брега на отпадъци, включително отпадъчни води и остатъци, получени вследствие на нормалното функциониране на кораби и платформи в морето, при условие че тези отпадъци са предмет на изискванията на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., изменена с протокола от 1978 г., отнасящ се до нея (Marpol 73/78), или други обвързващи международни инструменти;

б) отпадъци, генерирани на борда на сухопътни превозни средства, влакове, самолети и кораби, докато тези отпадъци не са разтоварени с цел да бъдат рециклирани или обезвредени;

в) превози на радиоактивни отпадъци съгласно определението, дадено в член 2 от Директива 92/3/Евратом от 3 февруари 1992 г. относно надзора и контрола на превози на радиоактивни отпадъци между държави-членки, както и тези, внасяни във и изнасяни от Общността ( 1 );

г) превози, които са предмет на изискванията за одобрение на Регламент (ЕО) № 1774/2002;

д) превозите на отпадъците, посочени в член 2, параграф 1, буква б) ii), iv) и v) от Директива 2006/12/ЕО, когато тези превози вече са обхванати от останалото законодателство на Общността, съдържащо аналогични разпоредби;

е) превози на отпадъци от Антарктика към Общността, които са в съответствие с изискванията на Протокола за опазването на околната среда, към Антарктическия договор (1991 г.);

ж) внос в Общността на отпадъци, получени от въоръжените сили или организации по възстановяване при кризисни ситуации, операции по омиротворяване или поддържане на мира, когато тези отпадъци се превозват, от въоръжените сили или заинтересованите организации по възстановяване или от тяхно име, пряко или непряко към страната по местоназначение. В такива случаи, всеки компетентен орган по транзита и всеки компетентен орган по местоназначението в Общността биват информирани предварително относно превоза и неговото местоназначение;

▼M5

з) доставки на CO2 с цел съхранение в геоложки формации в съответствие с Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации ( 2 );

▼M10

i) кораби, плаващи под знамето на държава-членка, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ).

▼B

4.  Превозите на отпадъци от Антарктика към държави извън Общността, които преминават транзитно през Общността, са предмет на членове 36 и 49.

5.  Превозите на отпадъци изключително в рамките на държава-членка, са предмет само на член 33.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящия регламент:

1. „отпадъци“ е съгласно определението в член 1, параграф 1, буква a) от Директива 2006/12/ЕО;

2. „опасни отпадъци“ е съгласно определението в член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета ( 4 ) от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци;

3. „смес от отпадъци“ означава отпадъци, които се получават в резултат на умишлено или неумишлено смесване на два или повече различни вида отпадъци и за която смес не съществува единствена позиция в приложения III, IIIБ, IV и IVA. Отпадъци, превозвани с един и същ превоз, състоящи се от два или повече различни вида отпадъци, които обаче са отделени един от друг, не представлява смес от отпадъци;

4. „обезвреждане“ е съгласно определението в член 1, параграф 1, буква д) от Директива 2006/12/ЕО;

5. „временно обезвреждане“ означава операции по обезвреждане D 13—D 15, както са определени в приложение II A към Директива 2006/12/ЕО;

6. „оползотворяване“ е съгласно определението в член 1, параграф 1, буква е) от Директива 2006/12/ЕО;

7. „временно оползотворяване“ означава операции по оползотворяване R 12 и R 13, както са определени в приложение II Б към Директива 2006/12/ЕО;

▼M11

7а. „повторна употреба“ е повторна употреба съгласно определението в член 3, точка 13 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 5 );

▼B

8. „екологосъобразно управление“ означава предприемане на всякакви практически стъпки за гарантиране, че отпадъците се управляват по начин, който опазва здравето на човека и околната среда срещу нежелателни въздействия, които биха могли да се появят в резултат на тези отпадъци;

9. „производител“ е всеки, чиито дейности генерират отпадъци (първоначален производител) и/или всеки, който извършва предварителна обработка, смесване или други операции, които водят до промяна на естеството или състава на тези отпадъци (нов производител) (съгласно определението в член 1, параграф 1, буква б) от Директива 2006/12/ЕО);

10. „притежател“ е производителят на отпадъците или физическото или юридическо лице, което ги притежава (и съгласно определението в член 1, параграф 1, буква в) от Директива 2006/12/ЕО);

11. „събирач“ е всеки, който извършва събиране на отпадъци съгласно определението в член 1, параграф 1, буква ж) от Директива 2006/12/ЕО;

12. „търговец“ е всеки, който действа от собствено име за закупуване и впоследствие продажба на отпадъци, включително тези търговци, които не притежават физически отпадъците, а също и съгласно член 12 от Директива 2006/12/ЕО;

13. „брокер“ е всеки, който урежда оползотворяването или обезвреждането на отпадъци от името на други, включително тези брокери, които нямат физическо притежание на отпадъците, а също и съгласно член 12 от Директива 2006/12/ЕО;

14. „получател“ означава лицето или предприятието под юрисдикцията на държавата по местоназначение, до което се превозват отпадъците за оползотворяване или обезвреждане;

15. „нотификатор“ означава:

а) в случая на превоз с произход от държава-членка, всяко физическо или юридическо лице под юрисдикцията на тази държава-членка, което възнамерява да извърши превоз на отпадъци или възнамерява да му бъде извършен превоз на отпадъци, и на което се възлага да извърши нотифицирането. Нотификатор е едно от лицата или органите, изброени по-долу, подбрани в съответствие със степента на важност, установена в този списък:

i) първоначалният производител, или

ii) лицензираният нов производител, който извършва операции преди превоза, или

iii) лицензиран събирач, който от различни малки количества от един и същи тип отпадъци, събрани от различни източници, е събрал количеството за превоза, който тръгва от едно и също място, за което е нотифицирано, или

iv) регистриран търговец, който е упълномощен писмено от първоначалния производител, новия производител или лицензирания събирач, посочени в i), ii) и iii), да действа от негово/нейно име като нотификатор,

v) регистриран брокер който е оторизиран писмено от първоначалния производител, новия производител или лицензирания събирач, посочени в точки i), ii) и iii), да действа от негово/нейно име като нотификатор,

vi) когато всички от лицата, посочени в точки i), ii), iii), iv) и v), ако е приложимо, са неизвестни или в несъстоятелност, притежателят.

Ако нотификатор, посочен в точка iv) или v) не успее да изпълни някое от задълженията за вземане обратно, описани в членове 22—25, първоначалният производител, новият производител или лицензираният събирач посочени в точки i), ii) или iii) респективно, които са упълномощили този търговец или брокер да действа от негово/нейно име, се считат за нотификатор по смисъла на упоменатите задължения за обратно вземане. При незаконен превоз, съобщен от търговец или брокер, посочени в точки iv) или v), лицето посочено в точки i), ii) или iii), което е упълномощило този търговец или брокер да действа от негово/нейно име, се считат за нотификатор по смисъла на настоящия регламент;

▼C2

б) в случая на внос в или транзит през Общността на отпадъци, които не произхождат от държава-членка, всяко от следните физически или юридически лица под юрисдикцията на страната на изпращане, което възнамерява да извърши превоз на отпадъци или възнамерява да му бъде извършен, или му е бил извършен превоз на отпадъци, и което е или:

i) лицето, посочено от законодателството на страната на изпращане; или при липса на такова посочване,

ii) притежателят по времето, когато се прави износът;

▼B

16. „Базелска конвенция“ означава Базелската конвенция от 22 март 1989 г. за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане;

17. „Решението на ОИСР“ означава Решение C(2001) 107/Окончателно на Съвета на ОИСР относно преразглеждането на Решение C(92)39/Окончателно за контрол върху трансграничното движение на отпадъци, предназначени за операции по оползотворяване;

18. „компетентен орган“ означава:

а) в случая на държави-членки, органът определен от заинтересованата държава-членка в съответствие с член 53; или

б) в случая на страна, която не е държава-членка, но е страна по Базелската конвенция, органът, определен от тази държава като компетентен орган по смисъла на тази конвенция в съответствие с член 5 от нея; или

в) в случая на коя да е страна, за която не се отнасят нито буква a) или б), органът определен като компетентен орган от заинтересованата държава или регион, или при липса на такова посочване, регулаторните органи на държавата или региона, ако е уместно, които имат юрисдикция върху превози на отпадъци за оползотворяване или обезвреждане или транзит, както в уместно;

19. „компетентен орган по изпращането“ означава компетентният орган за територията, от която се планира да започне или започва превоза;

20. „компетентен орган по местоназначение“ означава компетентният орган за територията, към която се планира или осъществява превоза, или в която отпадъците са натоварени преди оползотворяване или обезвреждане на територия, която не е под националната юрисдикция на никоя държава;

21. „компетентен орган по транзита“ за коя да е държава означава компетентният орган, различен от компетентния орган по изпращането или местоназначението, чрез който се планира или осъществява превоза;

22. „страна изпращач“ означава всяка страна, от която се планира или осъществява превоз на отпадъци;

23. „страна по местоназначение“ означава всяка страна, към която се планира или осъществява превоз на отпадъци за обезвреждане или оползотворяване в нея, или за целите на натоварване преди оползотворяване или обезвреждане на територия, която не е под националната юрисдикция на никоя страна;

24. „страна на транзит“ означава всяка страна, различна от страната изпращач или по местоназначение, през която се планира или осъществява превоз на отпадъци;

25. „територия под националната юрисдикция на страна“ означава всяка една територия на сушата или морска територия, в която дадена държава упражнява административна и регулаторна отговорност в съответствие с международното законодателство, що се отнася до опазването на здравето на човека или околната среда;

26. „отвъдморски страни и територии“ означава отвъдморски страни и територии, както са описани в приложение IA към Решение 2001/822/ЕО;

27. „митнически пункт за износ от Общността“ е митническия пункт съгласно определението в член 161, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно установяването на Митнически кодекс на Общността ( 6 );

28. „изходящ митнически пункт на Общността“ е митническия пункт съгласно определението в член 793, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. относно определянето на разпоредби за изпълнението на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно установяването Митнически кодекс на Общността ( 7 );

29. „входящ митнически пункт на Общността“ е митническия пункт, където отпадъците, докарани на митническата територия на Общността, се превозват в съответствие с член 38, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92;

30. „внос“ означава всяко влизане на отпадъци в Общността, с изключение на транзита през Общността;

31. „износ“ означава напускане на отпадъците от Общността, с изключение на транзита през Общността;

32. „транзит“ означава превоз на отпадъци или планиран превоз на отпадъци през една или повече от страните, различни от страната изпращач или страната по местоназначение;

33. „транспорт“ означава превозването на отпадъци с автомобилен, железопътен, въздушен, морски транспорт или по вътрешноводни пътища;

34. „превоз“ означава планираното или осъществено транспортиране на отпадъци, предназначени за оползотворяване или обезвреждане:

а) между дадена страна и друга страна; или

б) между дадена страна и отвъдморски страни и територии, или други територии под юрисдикцията на тази държава; или

в) между дадена страна и всяка сухоземна територия, която не е част от коя да е страна по международното право; или

г) между дадена страна и Антарктика; или

д) от дадена страна през коя да е от териториите, упоменати по-горе; или

е) в рамките на дадена страна през коя да е от териториите, упоменати по-горе и който започва и завършва в същата страна; или

ж) от географска област, която не е под юрисдикцията на нито една страна, до дадена страна;

35. „незаконен превоз“ означава всеки превоз на отпадъци, извършен:

а) без нотификация до всички заинтересовани компетентни органи съгласно настоящия регламент; или

б) без съгласието на засегнатите компетентни органи в съответствие с настоящия регламент; или

в) със съгласие, получено от заинтересованите компетентни органи чрез фалшифициране, невярно съдържание или измама; или

г) по начин, който фактически не е посочен в нотификацията или документите за превоз; или

д) по начин, който води до оползотворяване или обезвреждане в нарушение на правилата на Общността или международните правила; или

е) в противоречие с членове 34, 36, 39, 40, 41 и 43; или

ж) който, във връзка с превози на отпадъци, посочени в член 3, параграфи 2 и 4, е в резултат на:

i) отпадъци, за които се установява, че не са изброени в приложения III, IIIA или IIIБ, или

ii) неспазване на член 3, параграф 4,

iii) превоз, извършен по начин, който фактически не е посочен в документа описан в приложение VII;

▼M11

35а. „инспекция“ означава действия, предприети от заинтересованите органи, за да установят дали организация, предприятие, брокер, търговец, превоз на отпадъци или тяхното оползотворяване или обезвреждане отговаря на приложимите изисквания, определени в настоящия регламент.

▼BДЯЛ II

ПРЕВОЗИ В РАМКИТЕ НА ОБЩНОСТТА СЪС И БЕЗ ТРАНЗИТ ПРЕЗ ТРЕТИ СТРАНИ

Член 3

Обща процедурна рамка

1.  Превозите на следните отпадъци са предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие, както е определено в разпоредбите на настоящия дял:

а) ако са предназначени за операции по обезвреждане:

всички отпадъци;

б) ако са предназначени за операции по оползотворяване:

i) отпадъците, изброени в приложение IV, които включват, inter alia, отпадъците, изброени в приложения II и VIII към Базелската конвенция;

ii) отпадъците, изброени в приложение IVA;

iii) отпадъците, които не са класифицирани в нито една позиция в приложения III, IIIБ, IV или IVA;

iv) смеси на отпадъци, които не са класифицирани в нито една позиция в приложения III, IIIB, IV или IVA, освен изброените в приложение IIIA.

2.  Превозите на следните отпадъци, предназначени за оползотворяване, са предмет на общите информационни изисквания, определени в член 18, ако количеството превозвани отпадъци надвишава 20 кг:

а) отпадъците, изброени в приложения III или IIIБ;

б) смеси, които не са класифицирани в нито една позиция в приложение III, на два или повече от отпадъците, изброени в приложение III, при условие че съставът на тези смеси не застрашава екологосъобразното им оползотворяване и при условие че тези смеси са изброени в приложение IIIA, в съответствие с член 58.

3.  За отпадъците, изброени в приложение III, в изключителни случаи, съответните разпоредби се прилагат все едно са изброени в приложение IV, но само ако не проявяват никое от опасните свойства, изброени в приложение III към Директива 91/689/ЕИО. Тези случаи се третират в съответствие с член 58.

4.  Превозите на отпадъци, изрично предназначени за лабораторен анализ за оценка на техните физични или химични свойства, или за определяне на тяхната пригодност за операции по оползотворяване или обезвреждане, не са предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие, както е описана в параграф 1. Вместо това се прилагат процедурните изисквания на член 18. Количеството от тези отпадъци, изключени от правилото, когато изрично са предназначени за лабораторен анализ, се определя чрез минималното разумно количество, необходимо за правилно извършване на анализа при всеки конкретен случай, и не надвишава 25 kg.

5.  Превозите на смесени битови отпадъци (позиция за отпадъци 20 03 01), събрани от частните домакинства, включително когато такова събиране обхваща и такива отпадъци от други производители, до съоръженията за оползотворяване или обезвреждане, е предмет, в съответствие с настоящия регламент, на същите разпоредби, както превозите на отпадъци, предназначени за обезвреждане.ГЛАВА 1

Предварителна писмена нотификация и съгласие

Член 4

Нотифициране

Когато нотификаторът възнамерява да превозва отпадъци съгласно член 3, параграф 1, букви a) или б), той/тя предоставя предварителна писмена нотификация на и чрез компетентния орган по изпращането и, при представяне на обща нотификация, спазва разпоредбите на член 13.

Когато се представя нотификация, трябва да са изпълнени следните изисквания:

1. документи за нотификация и документи за превоз:

Нотификация се прави с помощта на следните документи:

а) документ за нотификация, описан в приложение IA; и

б) документ за превоз, описан в приложение IБ.

При представяне на нотификация, нотификаторът попълва документа за нотификация и, когато е уместно, документа за превоз.

Когато нотификаторът не е първоначален производител в съответствие с член 2, точка 15, буква a), i), нотификаторът обезпечава този производител или едно от лицата, посочени в точка 15, буква a), ii) или iii) от член 2, когато е приложимо, също да подпишат документът за нотификация, описан в приложение IA.

Документът за нотификация и документът за превоз се издават на нотификатора от компетентния орган по изпращането;

2. информация и документация в документите за нотификация и превоз:

Нотификаторът доставя или прилага към нотификацията информация и документация, изброени в приложение II, част 1. Нотификаторът доставя или прилага към документа за превоз информацията и документацията, посочена в приложение II, част 2, до степента, възможна в момента на нотифициране.

Нотифицирането се счита за правилно извършено, когато компетентният орган по изпращането е удовлетворен, че документа за нотификация и документа за превоз са попълнени в съответствие с първа алинея;

3. допълнителна информация и документация:

Ако заинтересованите компетентни органи поискат, нотификаторът предоставя допълнителна информация и документация. Списък с допълнителна информация и документация, която може да бъде поискана, е даден в приложение II, част 3.

Нотификацията се счита за правилно извършена, когато компетентния орган по местоназначението е удовлетворен, че документа за нотификация и документа за превоз са попълнени, и че информацията и документацията, изброени в приложение II, части 1 и 2, както и всяка допълнителна информация и документация, поискани в съответствие с настоящия параграф и изброени в приложение II, част 3, са били предоставени от нотификатора;

4. сключване на договор между нотификатора и получателя:

Нотификаторът сключва договор с получателя, както е описано в член 5, за оползотворяването или обезвреждането на отпадъците, които са нотифицирани.

Доказателство за този договор или декларация, удостоверяваща неговото съществуване в съответствие с приложение IA, се доставя на заинтересованите компетентни органи по време на нотифицирането. Копие от договора или доказателство за него се предоставя на компетентния орган от нотификатора или получателя срещу поискване от компетентния орган;

5. изготвяне на финансова гаранция или еквивалентна застраховка:

Изготвя се финансова гаранция или еквивалентна застраховка, както е описано в член 6. Нотификаторът изготвя декларация за тази цел, като попълва съответната част от документа за нотификация, описан в приложение IA.

Финансовата гаранция или еквивалентна застраховка (или ако компетентният орган разрешава това, доказателство за тази гаранция или застраховка, или декларация, удостоверяващо съществуването ѝ) се предават като част от документа за нотификация по времето на нотифицирането или, ако компетентният орган разрешава това, съгласно националното законодателство, преди да започне превоза;

6. Обхват на нотификацията:

Нотификацията обхваща превоза на отпадъци от началното му място на изпращане и включва тяхното временно и окончателно оползотворяване или обезвреждане.

Ако последващите временни и окончателни операции се извършат в страна, различна от първата страна по местоназначение, окончателната операция и нейното местоназначение се посочват в нотификацията и се прилага член 15, буква е).

Всяка нотификация обхваща само един идентификационен код за отпадъци, освен за:

а) отпадъци, които не са класифицирани в нито една позиция в приложения III, IIIБ, IV или IVA. В този случай се специфицира само един тип отпадъци;

б) смеси на отпадъци, които не са класифицирани в нито една позиция в приложения III, IIIБ, IV или IVA, освен ако са изброени в приложение IIIA. В този случай се посочва кода за всяка съставка на отпадъците, по реда на тяхната важност.

Член 5

Договор

1.  Всички превози на отпадъци, за които се изисква нотификация, са предмет на изискването за сключване на договор между нотификатора и получателя за оползотворяването или обезвреждането на отпадъците, за които е нотифицирано.

2.  Договорът се сключва и е в сила по времето на нотифицирането и за продължителността на превоза, докато не се издаде сертификат в съответствие с член 15, буква д), член 16, буква д) или, когато е уместно, член 15, буква г).

3.  Договорът включва задължения:

а) за нотификатора, да вземе отпадъците обратно, ако превозът или оползотворяването или обезвреждането не са извършени според плана или ако е извършен като незаконен превоз, в съответствие с член 22 и член 24, параграф 2;

б) за получателя, да рециклира или обезвреди отпадъците, ако е извършен като незаконен превоз, в съответствие с член 24, параграф 3; и

в) за съоръжението, да предостави, в съответствие с член 16, буква д) сертификат, че отпадъците са оползотворени или обезвредени, в съответствие с нотификацията и условията, посочени в него и изискванията на настоящия регламент.

4.  Ако превозваните отпадъци са предназначени за временни операции по оползотворяване или обезвреждане, договорът включва следните допълнителни задължения:

а) задължение за съоръжението по местоназначение да предостави, в съответствие с член 15, буква г) и, когато е уместно, член 15, буква д), сертификати че отпадъците са рециклирани или обезвредени в съответствие с нотификацията и условията, посочени в него и изискванията на настоящия регламент; и

б) задължение за получателя да предаде, когато е приложимо, нотификация до първоначалния компетентен орган на първата страна изпращач в съответствие с член 15, буква е), ii).

5.  Ако отпадъците се превозват между две предприятия под контрола на едно и също юридическо лице, договорът може да се замести с декларация от въпросното лице, че поема задължението да оползотвори или обезвреди отпадъците, за които е нотифицирано.

Член 6

Финансова гаранция

1.  Всички превози на отпадъци, за които се изисква нотифициране, са предмет на изискването за финансова гаранция или еквивалентна застраховка, покриваща:

а) разходите за транспорта;

б) стойността на оползотворяването или обезвреждането, включително всяка една необходима временна операция; и

в) разходите по складиране за 90 дни.

2.  Финансовата гаранция или еквивалентна застраховка е предназначена да покрие разходите, възникващи в контекста на:

а) случаи, когато превозът или оползотворяването или обезвреждането не може да се извършат според плана, съгласно член 22; и

б) случаи, когато превозът или оползотворяването или обезвреждането са незаконни съгласно член 24.

3.  Финансовата гаранция или еквивалентна застраховка се правят от нотификатора или от друго физическо или юридическо лице от негово име и са в сила по времето на нотификацията или, ако така разреши компетентният орган, който одобрява финансовата гаранция или еквивалентна застраховка, най-късно при започване на превоза, и се прилага към превоза, за който е уведомено най-късно при започването му.

4.  Компетентният орган по изпращането одобрява финансовата гаранция или еквивалентна застраховка, включително формуляра, текста и сумата, която покрива.

Въпреки това, при случаи на внос в Общността, компетентният орган по местоназначение в Общността преразглежда сумата, която покрива и ако е необходимо, одобрява допълнителна финансова гаранция или еквивалентна застраховка.

5.  Финансовата гаранция или еквивалентна застраховка са валидни и покриват превоза, който е нотифициран, и извършването на оползотворяване или обезвреждане на отпадъците, които са нотифицирани.

Финансовата гаранция или еквивалентна застраховка се освобождават, когато заинтересованият компетентен орган получи сертификата, посочен в член 16, буква д) или, когато е уместно, по член 15, буква д) що се отнася до временни операции по оползотворяване или обезвреждане.

6.  Чрез дерогация от параграф 5, ако превозваните отпадъци са предназначени за временни операции по оползотворяване или обезвреждане и се извърши допълнителна операция по оползотворяване или обезвреждане в страната по местоназначение, финансовата гаранция или еквивалентна застраховка може да се освободи, когато отпадъците напуснат временното съоръжение и заинтересованият компетентен орган получи нотификацията, посочена в член 15, буква г). В този случай, всеки допълнителен превоз към съоръжението за оползотворяване или обезвреждане се покрива от нова финансова гаранция или еквивалентна застраховка, докато компетентният орган по местоназначение не се убеди, че не е необходима такава финансова гаранция или еквивалентна застраховка. При тези обстоятелства, компетентният орган по местоназначение е отговорен за задълженията, възникващи в случая на незаконен превоз или за вземане обратно, когато превоза или допълнителното оползотворяване или обезвреждане не може да се извършат според плана.

7.  Компетентният орган на Общността, който е одобрил финансовата гаранция или еквивалентна застраховка, има достъп до нея и използва средствата, включително за плащания на други заинтересовани власти, с цел да посрещне задълженията, възникнали в съответствие с членове 23 и 25.

8.  В случай на обща нотификация съгласно член 13, може да се направи финансова гаранция или еквивалентна застраховка, покриваща части на общата нотификация, вместо една, покриваща цялото обща нотификация. В такива случаи, финансовата гаранция или еквивалентна застраховка се прилага по отношение на превоза най-късно когато започне превоза, за който е нотифицирано, и който тя покрива.

Финансовата гаранция или еквивалентна застраховка се освобождава, когато заинтересованият компетентен орган получи нотификацията по член 16, буква д) или, когато е уместно, по член 15, буква д) що се отнася до временни операции по оползотворяване или обезвреждане на съответните отпадъци. Параграф 6 се прилага mutatis mutandis.

9.  Държавите-членки информират Комисията за разпоредбите на националното законодателство, приети съгласно настоящия член.

Член 7

Предаване на нотификацията от компетентния орган по изпращането

1.  След като нотификацията е извършена правилно, както е описано във втората алинея, точка 2 от член 4, компетентният орган по изпращането си запазва копие на нотификацията и препраща оригинала до компетентния орган по местоназначение с копия до всеки компетентен орган/и по транзита, и информира нотификатора за това. Това се прави в срок от три работни дни след получаване на нотификацията.

2.  Ако нотификацията не е извършена правилно, компетентният орган по изпращането изисква информация и документация от нотификатора в съответствие с втората алинея, точка 2 от член 4.

Това се прави в срок от три работни дни след получаване на нотификацията.

В такива случаи компетентният орган по изпращането разполага с три работни дни след получаване на исканата информация и/или документация, за да се спазят изискванията на параграф 1.

3.  След като нотификацията е извършено правилно, както е описано във втората алинея, точка 2 от член 4, компетентният орган по изпращането може да реши, в срок от три работни дни, да не действа по нотификацията, ако има възражения по превоза в съответствие с членове 11 и 12.

Той незабавно информира нотификатора за своето решение и за тези възражения.

4.  Ако в срок от 30 дни след получаване на нотификацията, компетентният орган по изпращането не я препрати съгласно параграф 1, той предоставя на нотификатора обосновано разяснение по неговото/нейното искане. Това не се прилага, когато не е спазено изискването за информация по параграф 2.

Член 8

Искания за информация и документация от заинтересованите компетентни органи и потвърждение от компетентния орган по местоназначение

1.  След препращането на нотификацията от компетентния орган по изпращането, ако някой от заинтересованите компетентни органи счете, че се изисква допълнителна информация и документация съгласно втората алинея, точка 3 от член 4, той изисква тази информация и документация от нотификатора и информира другите компетентни органи за това. Това се прави в срок от три работни дни след получаване на нотификацията. В такива случаи заинтересованите компетентни органи разполагат с три работни дни след получаването на исканата информация и документация, в които да информират компетентния орган по местоназначение.

2.  Когато компетентният орган по местоназначение счете, че нотификацията е направена правилно както е описано във втората алинея, точка 3 от член 4, той изпраща потвърждение до нотификатора и копия до останалите заинтересовани компетентни органи. Това се прави в срок от три работни дни след получаване на правилно попълнената нотификация.

3.  Ако в срок от 30 дни от получаване на нотификацията, компетентният орган по местоназначение не потвърди нотификацията, както изисква параграф 2, той предоставя на нотификатора обосновано разяснение по негова/нейна молба.

Член 9

Съгласие от компетентните органи по местоназначение, изпращане и транзит и време за транспорт, оползотворяване или обезвреждане

1.  Компетентните органи по местоназначение, изпращане и транзит разполагат с 30 дни след датата на препращането на потвърждението от компетентния орган по местоназначение в съответствие с член 8, в които да вземат едно от следните надлежно обосновани решения писмено, що се отнася до превоза, който е нотифициран:

а) съгласие без поставяне на условия;

б) съгласие с поставяне на условия в съответствие с член 10; или

в) възражения в съответствие с членове 11 и 12.

Ако в рамките на упоменатия тридесетдневен срок не се направи никакво възражение от компетентния орган по транзита, то това се счита за мълчаливо съгласие.

2.  Компетентните органи по местоназначението, изпращането и когато е уместно, по транзита, препращат писмено своето решение и причините за него до нотификатора в тридесетдневния срок, посочен в параграф 1, с копия до останалите заинтересовани компетентни органи.

3.  Компетентните органи по местоназначение, изпращане и когато е уместно, по транзит, изразяват тяхното писмено съгласие чрез подходящо подпечатване, подписване и поставяне на дата на документа за нотификация или неговите копия.

4.  Писменото съгласие за планиран превоз изтича една календарна година след като е издадено, или на тази по-късна дата, която е посочена в документа за нотификация. Това обаче не се прилага, ако заинтересованите компетентни органи са посочили по-къс срок.

5.  Мълчаливото съгласие за планиран превоз изтича една календарна година след изтичането на тридесетдневния срок, посочен в параграф 1.

6.  Планираният превоз може да се извърши само след изпълнение на изискванията на член 16, букви a) и б) и по време на срока на валидност на мълчаливото или писмено съгласие на всички компетентни органи.

7.  Оползотворяването или обезвреждането на отпадъци по отношение на планиран превоз се извършва не по-късно от една календарна година след получаването на отпадъците от съоръжението, освен ако не е посочен по-къс срок от заинтересованите компетентни органи.

8.  Заинтересованите компетентни органи оттеглят своето съгласие, когато имат информация, че:

а) съставът на отпадъците не е като нотифицирания; или

б) не се спазват условията на превоза; или

в) отпадъците не са рециклирани или обезвредени съгласно разрешителното на съоръжението, което извършва упоменатата операция; или

г) отпадъците трябва да са или са превозени, оползотворени или обезвредени по начин, който не съответства на доставената или приложена информацията към документите за нотификация и документите за превоз.

9.  Всяко оттегляне на съгласие се изпраща чрез официално известие до нотификатора, с копия до останалите заинтересовани компетентни органи и до получателя.

Член 10

Условия за превоз

1.  Компетентните органи по изпращането, местоназначението и транзита могат, в срок от 30 дни след датата на препращането на потвърждението от компетентния орган по местоназначение в съответствие с член 8, да определят условия във връзка с тяхното съгласие за превоз, който е нотифициран. Тези условия могат да се основават на една или повече от причините, посочени в член 11 или член 12.

2.  Компетентните органи по изпращане, местоназначение и транзит могат също, в тридесетдневния срок по параграф 1, да определят условия по отношение на транспорта на отпадъци в рамките на тяхната юрисдикция. Тези транспортни условия не са по-строги от тези, отнасящи се до сходни превози, извършвани изцяло в рамките на тяхната юрисдикция и отчитат надлежно съществуващите споразумения, по-специално съответните международни споразумения.

3.  Компетентните органи по изпращане, местоназначение и транзит могат също, в тридесетдневния срок по параграф 1, да заложат условие, че тяхното съгласие ще се счита за оттеглено, ако финансовата гаранция или еквивалентна застраховка не е приложима най-късно когато започне превоза, за който е уведомено, както се изисква от член 6, параграф 3.

4.  Условията се изпращат писмено до нотификатора от компетентния орган, който ги установява, с копия до заинтересованите компетентни органи.

Условията се попълват или прилагат към документа за нотификация от съответния компетентен орган.

5.  Компетентният орган по местоназначение може също, в тридесетдневния срок по параграф 1, да определи условие съоръжението, получаващо отпадъците, да поддържа дневник за входящи, изходящи и/или балансови количества отпадъци и за свързаните с тях операции по оползотворяване или обезвреждане, както се съдържат в нотификацията, и за срока на валидност на нотификацията. Тези протоколи се подписват от лицето, правно отговорно за съоръжението и се изпращат до компетентния орган по местоназначение в срок от един месец след завършване на съобщената операция по оползотворяване или обезвреждане.

Член 11

Възражения срещу превози на отпадъци, предназначени за обезвреждане

1.  Когато се изпрати нотификация за планиран превоз на отпадъци, предназначени за оползотворяване, компетентните органи по местоназначение и изпращане могат, в срок от 30 дни след датата на изпращането на потвърждението от компетентния орган по местоназначение в съответствие с член 8, да повдигнат обосновани възражения, на база едно или повече от следните основания и в съответствие с Договора:

а) ако планираният превоз или обезвреждане няма да бъде в съответствие с мерките, взети за прилагане принципите на близост, приоритетност на оползотворяването и самодостатъчност на общностно и на национално равнище в съответствие с Директива 2006/12/ЕО, които мерки се изразяват в пълна или частична забрана или систематични възражения срещу превози на отпадъци; или

б) ако планираният превоз или обезвреждане няма да бъде в съответствие с националното законодателство, отнасящо се до опазване на околната среда, обществения ред, обществената безопасност или опазването на здравето относно действия, които се извършват в държавата, повдигаща възражения; или

в) ако нотификаторът или получателят са били осъждани за незаконен превоз или някакъв друг незаконен акт по отношение опазването на околната среда. В този случай, компетентните органи по изпращането и местоназначението могат да откажат всички превози, включващи въпросното лице в съответствие с националното законодателство; или

г) ако нотификаторът или съоръжението многократно не са изпълнявали членове 15 и 16 във връзка с предишни превози; или

д) ако държавата-членка желае да упражни своето право съгласно член 4, параграф 1 от Базелската конвенция за забрана вноса на опасни отпадъци или на отпадъците, изброени в приложение II към тази конвенция; или

е) ако планираният превоз или обезвреждане влиза в конфликт със задълженията, произтичащи от международни конвенции, сключени от заинтересованата държава-членка или Общността; или

ж) ако планираният превоз или обезвреждане не е в съответствие с Директива 2006/12/ЕО, по-специално членове 5 и 7 от нея, като същевременно взема предвид географските обстоятелства или необходимостта от специализирани инсталации за някои видове отпадъци:

i) с цел да приложи принципа на самодостатъчност на ниво Общността и на национални нива, или

ii) в случаи, когато специализираната инсталация трябва да обезвреди отпадъци от по-близък източник и компетентният орган е дал приоритет на тези отпадъци, или

iii) с цел да гарантира, че превозите са в съответствие с плановете за управление на отпадъци, или

з) ако отпадъците ще бъдат третирани в съоръжение, което е обхванато от Директива 96/61/ЕО, но което не прилага най-добрите налични техники съгласно определението в член 9, параграф 4 от тази директива съгласно разрешителното на съоръжението; или

и) ако отпадъците са смесени битови отпадъци, събрани от частните домакинства (отпадъци позиция 20 03 01); или

й) ако въпросните отпадъци няма да бъдат третирани в съответствие с правно обвързващи стандарти за опазване на околната среда по отношение на операции по обезвреждане, установени в законодателството на Общността (също в случаите, когато са разрешени временни изключения (дерогирания)).

2.  Компетентният орган/и по транзита може, в тридесетдневния срок, посочен в параграф 1, да повдигне обосновани възражения на база само на параграф 1, букви б), в), г) и е).

3.  В случая на опасни отпадъци, произведени в държава-членка на изпращането в такова малко количество общо за цялата година, че разпоредбата за нови специализирани инсталации за обезвреждане в рамките на тази държава-членка биха били неикономични, параграф 1, буква a) не се прилага.

Компетентният орган по местоназначение си сътрудничи с компетентния орган по изпращането, ако той счита, че трябва да се прилага настоящия параграф, а не параграф 1, буква a), с оглед въпросът да бъде решен двустранно.

▼M3

Ако няма задоволително решение, всяка една от държавите-членки има право да отнесе въпроса до Комисията. Тогава въпросът се решава в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 59а, параграф 2.

▼B

4.  Ако в рамките на тридесетдневния срок, посочен в параграф 1 компетентните органи сметнат, че проблемите, породили техните възражения, са отстранени, те незабавно информират нотификатора писмено, с копия до получателя и до останалите заинтересовани компетентни органи.

5.  Ако проблемите, породили възраженията, не се отстранят в рамките на тридесетдневния срок, посочен в параграф 1, нотификацията престава да бъде валидна. В случаи, когато нотификаторът все още възнамерява да извърши превоза, се изпраща нова нотификация, освен ако всичките заинтересовани компетентни органи и нотификаторът не се договорят друго.

6.  Мерки, взети от държавите-членки в съответствие с параграф 1, буква a), за пълна или частична забрана или систематични възражения срещу превози на отпадъци, предназначени за обезвреждане, или взети в съответствие с параграф 1, буква д), незабавно се нотифицират на Комисията, която от своя страна информира останалите държави-членки.

Член 12

Възражения срещу превози на отпадъци, предназначени за оползотворяване

1.  Когато се изпрати нотификация относно планиран превоз на отпадъци, предназначени за оползотворяване, компетентните органи по местоназначение и изпращане могат, в срок от 30 дни след датата на изпращането на потвърждението на компетентния орган по местоназначение в съответствие с член 8, да повдигнат обосновани възражения, на база едно или повече от следните основания и в съответствие с Договора:

а) ако планираният превоз или оползотворяване няма да бъде в съответствие с Директива 2006/12/ЕО, по-специално членове 3, 4, 7 и 10 от нея; или

б) ако планираният превоз или оползотворяване няма да бъде в съответствие с националното законодателство, отнасящо се до опазването на околната среда, обществения ред, обществената безопасност или опазването на здравето относно действия, които се извършват в държавата, повдигаща възражения; или

в) ако планираният превоз или оползотворяване няма да бъде в съответствие с националното законодателство в страната изпращач, отнасящо се до оползотворяване на отпадъци, включително когато планираният превоз засяга отпадъци, предназначени за оползотворяване в съоръжение с по-ниски стандарти на третиране за конкретните отпадъци, в сравнение с тези в страната изпращач, отчитайки необходимостта да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар;

Това не се прилага, ако:

i) има съответно законодателство на Общността, и по-специално отнасящо се до отпадъци, и ако изискванията, които са поне толкова строги, колкото в законодателството на Общността, са въведени в националното законодателство, транспониращо това законодателство на Общността;

ii) операцията по оползотворяване в страната по местоназначение се извършва при условия, които в общи линии са еквивалентни на предписаните в националното законодателство на държавата по изпращането;

iii) за националното законодателство в страната изпращач, различно от обхванатото от точка i), не е нотифицирано в съответствие с Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно определянето на процедура за предоставянето на информация в областта на техническите стандарти и регламенти, и правила за услуги на информационното общество ( 8 ), когато това се изисква от тази директива; или

г) ако нотификаторът или получателят са били осъждани за незаконен превоз или някакъв друг незаконен акт по отношение на опазването на околната среда. В този случай компетентните органи по изпращането и местоназначението могат да откажат всички превози, включващи въпросното лице в съответствие с националното законодателство; или

д) ако нотификаторът или съоръжението многократно не са изпълнявали членове 15 и 16 във връзка с предишни превози; или

е) ако планираният превоз или оползотворяването влиза в конфликт със задълженията, произтичащи от международни конвенции, сключени от заинтересованата държава-членка/и или Общността; или

ж) ако съотношението на оползотворимите и неоползотворимите отпадъци, прогнозираната стойност на материалите, които трябва да бъдат окончателно рециклирани или разходът за оползотворяването и разходът за обезвреждането на неоползотворимите части не оправдава оползотворяването от икономически и/или екологични съображения; или

з) ако превозваните отпадъци са предназначени за обезвреждане, а не за оползотворяване; или

и) ако отпадъците ще бъдат третирани в съоръжение, което е обхванато от Директива 96/61/ЕО, но което не прилага най-добрите налични техники съгласно определението в член 9, параграф 4 от тази директива съгласно разрешителното на съоръжението; или

й) ако въпросните отпадъци няма да бъдат третирани в съответствие с правно обвързващи стандарти за опазване на околната среда стандарти по отношение на операции по оползотворяване, или правно обвързващи задължения за оползотворяване или оползотворяване, установени в законодателството на Общността (също в случаите, когато са разрешени временни дерогации); или

к) ако въпросните отпадъци няма да бъдат третирани в съответствие с плановете за управление на отпадъци, изготвени съгласно член 7 от Директива 2006/12/ЕО, с цел осигуряване изпълнението на правно обвързващи задължения за оползотворяване или оползотворяване, установени в законодателството на Общността.

2.  Компетентният орган/и по транзита може, в тридесетдневния срок, посочен в параграф 1, да повдигне обосновани възражения срещу планирания превоз на база само на параграф 1, букви б), г), д) и е).

3.  Ако в рамките на тридесетдневния срок, посочен в параграф 1 компетентните органи сметнат, че проблемите, породили техните възражения, са отстранени, те незабавно информират нотификатора писмено, с копия до получателя и до останалите заинтересовани компетентни органи.

4.  Ако проблемите, породили възраженията, не се отстранят в рамките на тридесетдневния срок по параграф 1, нотификацията престава да бъде валидна. В случаи, когато нотификаторът все още възнамерява да извърши превоза, се изпраща нова нотификация, освен ако всичките заинтересовани компетентни органи и нотификаторът не се договорят за друго.

5.  Възражения, повдигнати от компетентните органи в съответствие с параграф 1, буква в), се докладват от държавите-членки на Комисията в съответствие с член 51.

6.  Държавата-членка изпращач информира Комисията и останалите държави-членки за националното законодателство, на което могат да се базират възраженията, повдигнати от компетентните органи в съответствие с параграф 1, буква в) и посочва за кои отпадъци и операции по оползотворяване на отпадъци се отнасят тези възражения, преди да се обърнат към това законодателство с цел повдигане на обосновани възражения.

Член 13

Обща нотификация

1.  Нотификаторът може да изпрати обща нотификация за няколко превози, ако при всеки превоз:

а) отпадъците по същество имат сходни физични и химични свойства; и

б) отпадъците се превозват до един и същ получател и едно и също съоръжение; и

в) маршрутът на превоза, посочен в документа за нотификация, е един и същ.

2.  Ако в случай на непредвидени обстоятелства този маршрут не може да бъде следван, нотификаторът информира заинтересованите компетентни органи колкото се може по-скоро и ако е възможно, преди началото на превоза, когато необходимостта от промяна на маршрута е вече известна към дадения момент.

Когато промяната на маршрута е известна преди началото на превоза и това включва други компетентни органи освен заинтересованите чрез общата нотификация, то общата нотификация не може да се използва и се изпраща нова.

3.  Заинтересованите компетентни органи може да се споразумеят за използването на обща нотификация, което е предмет на последващо предоставяне на допълнителна информация и документация, в съответствие с втората алинея, точки 2 и 3 от член 4.

Член 14

Съоръжения за оползотворяване с предварително съгласие

1.  Компетентните органи по местоназначението, които имат юрисдикция върху специфични съоръжения за оползотворяване, може да решат да издадат предварителни съгласия за такива съоръжения.

Тези решения се ограничават до определен период и може да бъдат отменяни по всяко време.

2.  В случая на обща нотификация, изпратена в съответствие с член 13, срокът на валидност на съгласието по член 9, параграфи 4 и 5 може да се удължи до три години от компетентния орган по местоназначение, в съгласие с останалите заинтересовани компетентни органи.

3.  Компетентните органи, които решават да издадат предварително съгласие за съоръжение в съответствие с параграфи 1 и 2, информират Комисията и когато е уместно, секретариата на ОИСР, за:

а) името, регистрационния номер и адреса на съоръжение за оползотворяване;

б) описанието на използваните технологии, включително R-кода (кодовете);

в) отпадъците, както са изброени в приложения IV и IVA или отпадъците, за които се прилага решението;

г) общото количество с предварително съгласие;

д) периода на валидност;

е) всяка една промяна в предварителното съгласие;

ж) всяка една промяна в нотифицираната информация; и

з) всяка отмяна на предварителното съгласие.

За тази цел се използва формуляра, описан в приложение VI.

4.  Чрез дерогация от членове 9, 10 и 12 съгласието, дадено в съответствие с член 9, наложените условия в съответствие с член 10 или възраженията, повдигнати в съответствие с член 12 от заинтересованите компетентни органи, са предмет на срок от седем работни дни след датата на изпращане на потвърждението от компетентния орган по местоназначението в съответствие с член 8.

5.  Независимо от параграф 4, компетентният орган по изпращането може да реши, че е необходимо повече време, с цел да получи повече информация или документация от нотификатора.

В такива случаи компетентният орган, в срок от седем работни дни, информира нотификатора писмено, с копия до останалите заинтересовани компетентни органи.

Общо необходимото време не надвишава 30 дни след датата на изпращането на потвърждението от компетентния орган по местоназначение в съответствие с член 8.

Член 15

Допълнителни разпоредби относно временни операции по оползотворяване и обезвреждане

Превозите на отпадъци, предназначени за временни операции по оползотворяване или обезвреждане, са предмет на следните допълнителни разпоредби:

а) Когато се прави превоз на отпадъци, предназначени за временна операция по оползотворяване и обезвреждане, всички съоръжения, в които са предвидени допълнителни временни, а също така и окончателни операции по оползотворяване и обезвреждане, също се посочват в нотифициращия документ, освен първоначалната временна операция по оползотворяване и обезвреждане.

б) Компетентните органи по изпращането и местоназначението могат да дадат тяхното съгласие за превоз на отпадъци, предназначени за временна операция по оползотворяване и обезвреждане само ако нямат никакви основания за възражение, в съответствие с членове 11 или 12, срещу превоза/ите на отпадъци към съоръженията, извършващи какви да е допълнителни временни и окончателни операции по оползотворяване и обезвреждане.

в) В рамките на три дни от получаването на отпадъците в съоръжението, което извършва тази временна операция по оползотворяване и обезвреждане, това съоръжение изпраща писмено потвърждение, че отпадъците са получени.

Това потвърждение се попълва или прилага към документа за превоз. Упоменатото съоръжение изпраща подписани копия от документа за превоз, съдържащи това потвърждение, до нотификатора и до заинтересованите компетентни органи.

г) Веднага, щом е възможно, но не по-късно от 30 дни след завършването на временната операция по оползотворяване и обезвреждане, и не по-късно от една календарна година, или по-къс срок в съответствие с член 9, параграф 7, след получаването на отпадъците, съоръжението извършващо тази операция удостоверява на своя отговорност, че е завършено временното оползотворяване или обезвреждане.

Този сертификат се съдържа в или е приложен към документа за превоз.

Упоменатото съоръжение изпраща подписани копия от документа за превоз съдържащи този сертификат, до нотификатора и до заинтересованите компетентни органи.

д) Когато съоръжението за оползотворяване или обезвреждане, което извършва временна операция по оползотворяване и обезвреждане, изпрати отпадъците за каква да е допълнителна временна или окончателна операция по оползотворяване и обезвреждане до съоръжение, разположено в страната по местоназначение, то получава веднага, щом е възможно, но не по-късно от една календарна година след изпращането на отпадъците, или по-къс срок в съответствие с член 9, параграф 7, сертификат от това съоръжение, че допълнителната окончателна операция по оползотворяване и обезвреждане е завършена.

Упоменатото съоръжение, което извършва временна операция по оползотворяване и обезвреждане, веднага изпраща съответното удостоверение/я до нотификатора и заинтересованите компетентни органи, удостоверяващо превоза/те, за който се отнася удостоверението/та.

е) Когато се извърши доставка като описаната в алинея д), до съоръжение разположено респективно:

i) в първоначалната страна изпращач или в друга държава-членка, се изисква нова нотификация в съответствие с разпоредбите на настоящия дял, или

ii) в трета държава, се изисква нова нотификация в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, с допълнение, че разпоредбите относно заинтересованите компетентни органи се прилагат също и към първоначалния компетентен орган на първоначалната страна изпращач.

Член 16

Изисквания след съгласието за превоз

След като се даде съгласие за нотифициран превоз от заинтересованите компетентни органи, всички замесени предприятия попълват документа за превоз, или, в случай на обща нотификация, документите за движение по посочените точки, подписват го/ги и задържат копие или копия. Трябва да са изпълнени следните изисквания:

а) Попълване на документа за превоз от нотификатора: след като нотификаторът получи съгласие от компетентните органи по изпращането, местоназначението и транзита или, по отношение на компетентния орган по транзита, мълчаливо съгласие, той/тя въвеждат действителната дата на превоза и попълват документа за превоз доколкото им е възможно.

б) Предварителна информация относно действителното начало на превоза: нотификаторът изпраща подписани копия от попълнения документ за движение съгласно буква a), до заинтересованите компетентни органи и до получателя най-малко три работни дни преди да започне превоза.

в) Документи, придружаващи всеки транспорт: нотификаторът запазва копие от документа за превоз. Всеки транспорт се придружава от документа за превоз и копия от документа за нотификация, съдържащи писмените съгласия и условията на заинтересованите компетентни органи. Документът за превоз се пази в съоръжението, което получава отпадъците.

г) Писмено потвърждение за получаване на отпадъците от съоръжението: в срок от три дни след получаване на отпадъците, съоръжението предоставя писмено потвърждение, че отпадъците са получени.

Това потвърждение се съдържа в или прилага към документа за превоз.

Съоръжението изпраща подписани копия от документа за превоз, съдържащи това потвърждение, до нотификатора и до заинтересованите компетентни органи.

д) Сертификат за окончателно оползотворяване или обезвреждане от съоръжението: веднага, щом е възможно, но не по-късно от 30 дни след завършването на окончателната операция по оползотворяване и обезвреждане, и не по-късно от една календарна година, или по-къс период в съответствие с член 9, параграф 7, след получаване на отпадъците, съоръжението извършващо операцията, на своя отговорност удостоверява, че е завършено окончателното оползотворяване или обезвреждане.

Този сертификат се съдържа в или прилага към документа за превоз.

Съоръжението изпраща подписани копия от документа за превоз, съдържащи този сертификат, до нотификатора и до заинтересованите компетентни органи.

Член 17

Промени в превоза след съгласие

1.  Ако се направи съществена промяна в данните и/или условията на превоз, за който има съгласие, включително промени в планираното количество, маршрут, курс, дата на превоза или превозвач, нотификаторът информира незабавно заинтересованите компетентни органи и получателя и то преди началото на превоза, ако е възможно.

2.  В такива случаи се изпраща нова нотификация, освен ако всички заинтересовани компетентни органи не сметнат, че предложените промени не изискват нова нотификация.

3.  Когато тези промени включват компетентни органи, различни от заинтересованите в първоначалната нотификация, се изпраща нова нотификация.ГЛАВА 2

Общи информационни изисквания

Член 18

Отпадъци, които трябва да бъдат придружавани от определена информация

1.  Отпадъците по член 3, параграфи 2 и 4, предназначени за превоз, са предмет на следните процедурни изисквания:

а) С цел да се помогне за проследяването на превозите на тези отпадъци, лицето под юрисдикцията на страната изпращач, което урежда превоза, обезпечава отпадъците да се придружават от документа, който се съдържа в приложение VII.

б) Документът, който се съдържа в приложение VII, се подписва от лицето което урежда превоза преди започването му и се подписва от съоръжението за оползотворяване или лабораторията и получателя, когато се получат въпросните отпадъци.

2.  Договорът, посочен в приложение VII, между лицето, което урежда превоза и получателя за оползотворяване на отпадъците, влиза в сила когато започне превоза и включва задължение, когато превозът на отпадъците или тяхното оползотворяване не може да се извърши според плана или когато е извършен незаконен превоз, то лицето което урежда превоза или получателят, когато това лице не е в състояние да извърши превоза на отпадъци или тяхното оползотворяване (например при неплатежоспособност), да:

а) вземе обратно отпадъците или да гарантира тяхното оползотворяване по алтернативен начин; и

б) обезпечи междувременно, ако е необходимо, тяхното складиране.

Лицето, което урежда превоза или получателят предоставят копие от договора срещу поискване от заинтересования компетентен орган.

3.  За целите на инспекцията, правоприлагането, планирането и статистиката, държавите-членки могат в съответствие с националното законодателство да изискват информация по параграф 1 за превози, обхванати от настоящия член.

4.  Информацията, посочена в параграф 1 се третира като поверителна, когато това се изисква от Общността и националното законодателство.ГЛАВА 3

Общи изисквания

Член 19

Забрана за смесване на отпадъци по време на превоз

От началото на превоза до получаването в съоръжението за оползотворяване или обезвреждане, отпадъците, както са посочени в документа за нотифициране или, както е посочено в член 18, не се смесват с други отпадъци.

Член 20

Съхранение на документи и информация

1.  Всички документи изпратени до или от компетентните органи по отношение на нотифициран превоз се пазят в Общността най-малко три години от датата на начало на превоза, от компетентните органи, нотификатора, получателя и съоръжението, което получава отпадъците.

2.  Информация, дадена съгласно член 18, параграф 1, се пази в Общността най-малко три години от датата на начало на превоза, от лицето което урежда превоза, получателя и съоръжението, което получава отпадъците.

Член 21

Публичен достъп до нотификации

Компетентните органи по изпращането или местоназначението могат да направят публично достояние, чрез подходящи средства, като интернет например, информацията за уведомления за превози, за които са дали съгласие, когато тази информация не е поверителна по националното или законодателството на Общността.ГЛАВА 4

Задължения за обратно вземане

Член 22

Вземане обратно, когато превозът не може да се извърши според плана

1.  Когато кой да е от заинтересованите компетентни органи научи, че превоз на отпадъци, включително тяхното оползотворяване или обезвреждане, не може да се извърши според плана в съответствие със сроковете от документите за нотификация и движение и/или договора по втората подточка на точка 4 от член 4 и член 5, той незабавно информира компетентния орган по изпращането. Когато съоръжение за оползотворяване или обезвреждане откаже получен превоз, то незабавно информира компетентния орган по местоназначение.

2.  Компетентният орган по изпращането гарантира, освен в случаите по параграф 3, че въпросните отпадъци са взети обратно от нотификатора на неговата територия на юрисдикция или някъде другаде в страната изпращач, както е посочено в съответствие с подреждането по важност в списъка в точка 15 от член 2, или, ако не е приложимо, от самият компетентен орган или от физическо или юридическо лице от негово име.

Това се извършва в рамките на 90 дни или друг срок, договорен между заинтересованите компетентни органи, след като компетентният орган по изпращането научи или е уведомен писмено от компетентните органи по местоназначението или транзита, че разрешеният превоз на отпадъци или тяхното оползотворяване или обезвреждане не може да се извърши и е информиран относно причината/те за това. Това уведомяване може да произхожда от информация, предоставена на компетентните органи по местоназначението или транзита, inter alia, от други компетентни органи.

3.  Задължението за обратно вземане в параграф 2 не се прилага, ако компетентните органи по изпращането, транзита и местоназначението, ангажирани в обезвреждането или оползотворяването на отпадъците, са убедени, че отпадъците могат да бъдат рециклирани или обезвредени по алтернативен начин в страната по местоназначение или навсякъде от нотификатора или ако това не е приложимо, от компетентния орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име.

Задължението за вземане обратно в параграф 2 не се прилага, ако превозваните отпадъци по време на операцията в съоръжението се смесят необратимо с другите отпадъци, преди заинтересованият компетентен орган да бъде известен, че превозът, за който е нотифицирано не може да се извърши съгласно параграф 1. Такава смес се оползотворява или обезврежда по алтернативен начин в съответствие с първа алинея.

4.  В случаите на обратно вземане, както е посочено в параграф 2 се представя нова нотификация, освен ако заинтересованите компетентни органи не се съгласят, че е достатъчна надлежно обоснована молба от първоначалния компетентен орган по изпращането.

Когато е уместно се изпраща нова нотификация от първия нотификатор или ако е неизпълнимо, от кои да е други физически или юридически лица, идентифицирани в съответствие с точка 15 от член 2, или ако е неизпълнимо, от първия компетентен орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име.

Нито един компетентен орган не се противопоставя или възразява срещу връщането на отпадъци от превоз, който не може да се извърши или срещу свързаната с това операция по оползотворяване и обезвреждане.

5.  В случаи на алтернативно уреждане извън първата страна по местоназначение съгласно параграф 3, се прави нова нотификация от първия нотификатор когато е уместно, или ако е неизпълнимо, от кои да е други физически или юридически лица, идентифицирани в съответствие с точка 15 от член 2, или ако е неизпълнимо, от първия компетентен орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име.

Когато се прави нова нотификация от нотификатора, то се изпраща също на компетентния орган в първата страна изпращач.

6.  В случаи на алтернативно уреждане в първата страна по местоназначение съгласно параграф 3, се изисква нова нотификация и надлежно обоснована молба. Тази надлежно обоснована молба, чиято цел е съгласуване на алтернативното уреждане, се изпраща до компетентния орган по местоназначение и изпращане от първия нотификатор или ако е неизпълнимо, до компетентния орган по местоназначение от първия компетентен орган по изпращането.

7.  Ако не се изпрати нова нотификация в съответствие с параграфи 4 или 6, се попълва нов документ за движение в съответствие с член 15 или член 16 от първия нотификатор или ако е неизпълнимо, от всяко друго физически или юридически лица, идентифицирани в съответствие с точка 15 на член 2, или ако е неизпълнимо, от първия компетентен орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име.

Ако се изпрати нова нотификация от първия компетентен орган по изпращането в съответствие с параграфи 4 или 5, не се изисква нова финансова гаранция или еквивалентна застраховка.

8.  Задължението на нотификатора и допълнителното задължение на страната изпращач да вземе обратно отпадъците или да уреди алтернативно оползотворяване или обезвреждане приключва, когато съоръжението издаде сертификата за окончателно оползотворяване или обезвреждане по член 16, буква д) или когато е уместно, по член 15, буква д). В случаи на временно оползотворяване или обезвреждане по член 6, параграф 6, допълнителното задължение на страната изпращач приключва, когато съоръжението издаде удостоверението по член 15, буква г).

Ако дадено съоръжение издаде сертификат за оползотворяване или обезвреждане по начин, който води до незаконен превоз, и като следствие се освободи финансовата гаранция, се прилагат член 24, параграф 3 и член 25, параграф 2.

9.  Когато в държава-членка се открият отпадъци от превоз, който не може да се извърши, включително тяхното оползотворяване или обезвреждане, компетентният орган с юрисдикция върху територията, където са открити отпадъците, е отговорен да обезпечи, че са взети мерки за безопасно съхранение на отпадъците, докато се чака тяхното връщане или окончателно оползотворяване или обезвреждане по алтернативен начин.

Член 23

Разходи за обратно вземане, когато превоза не може да се извърши

1.  Разходите, възникнали от връщането на отпадъци от превоз, който не може да се извърши, включително разходите за техния транспорт, оползотворяване или обезвреждане съгласно член 22, параграф 2 или параграф 3 и разходите за складирането съгласно член 22, параграф 9 от датата, на която компетентният орган по изпращането научи, че този превоз на отпадъци или тяхното оползотворяване или обезвреждане не може да се извърши, се поемат от:

а) от нотификатора, както е идентифициран по важност в точка 15 от член 2; или ако е неизпълнимо;

б) от други физически или юридически лица ако е уместно; или ако е неизпълнимо;

в) от компетентния орган по изпращането; или ако е неизпълнимо;

г) както е договорено между заинтересованите компетентни органи.

2.  Настоящият член не накърнява разпоредбите на Общността и националните разпоредби относно задълженията.

Член 24

Обратно вземане при незаконен превоз

1.  Когато даден компетентен орган открие превоз, който счита за незаконен, той незабавно информира останалите заинтересовани компетентни органи.

2.  Ако незаконният превоз е отговорност на нотификатора, компетентният орган по изпращането осигурява въпросните отпадъци:

а) да бъдат взети обратно от нотификатора de facto; или ако няма изпратена нотификация;

б) да бъдат взети обратно от нотификатора de jure; или ако е неизпълнимо;

в) да бъдат взети обратно от самия компетентен орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име; или ако е неизпълнимо;

г) да бъдат рециклирани или обезвредени алтернативно в страната по местоназначение или изпращане от самия компетентен орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име; или ако е неизпълнимо;

д) да бъдат рециклирани или обезвредени алтернативно в друга държава от самия компетентен орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име, ако всички заинтересовани компетентни органи са съгласни.

Въпросното обратно вземане, оползотворяване или обезвреждане се извършва в срок от 30 дни, или друг срок, който може да бъде договорен между заинтересованите компетентни органи след като компетентният орган по изпращането научи или е уведомен писмено от компетентните органи по местоназначението или транзита за незаконния превоз и причината/те за него. Това уведомяване може да се дължи на информация, предоставена на компетентните органи по местоназначението или транзита, inter alia, от други компетентни органи.

В случаите на обратно вземане, както е посочено в букви a), б) и в), се изпраща нова нотификация, освен ако заинтересованите компетентни органи не се съгласят, че е достатъчна надлежно обосновано искане от първоначалния компетентен орган по изпращането.

Новата нотификация се представя от лицето или органа, изброени в букви a), б) или в), в съответствие с това разпореждане.

Нито един компетентен орган не се противопоставя или възразява срещу връщането на отпадъци при незаконен превоз. В случая на алтернативно уреждане, както е посочено в букви г) и д) от компетентния орган по изпращането, се представя нова нотификация от първия компетентен орган по изпращането или от физическо или юридическо лице от негово име, освен ако заинтересованите компетентни органи не се съгласят, че е достатъчна надлежно обосновано искане от този орган.

3.  Ако незаконният превоз е отговорност на получателя, компетентният орган по местоназначение гарантира въпросните отпадъци да бъдат оползотворени или обезвредени по екологосъобразен начин:

а) от получателя; или ако е неизпълнимо;

б) от самия компетентен орган или от физическо или юридическо лице от негово име.

Това оползотворяване или обезвреждане се извършва в срок от 30 дни, или друг срок, който може да бъде договорен между заинтересованите компетентни органи след като компетентният орган по местоназначението научи или е уведомен писмено от компетентните органи по местоназначението или транзита за незаконния превоз и причината(те) за него. Това уведомяване може да се дължи на информация, предоставена на компетентните органи по изпращането и транзита, inter alia, от други компетентни органи.

За тази цел заинтересованите компетентни органи си сътрудничат в рамките на необходимото, за оползотворяването или обезвреждането на отпадъците.

4.  Ако не се изпрати нова нотификация, се попълва нов документ за движение в съответствие с член 15 или 16 от лицето, отговорно за вземането обратно или ако е неизпълнимо, от първия компетентен орган по изпращането.

Ако се изпрати нова нотификация от първия компетентен орган по изпращането, не се изисква нова финансова гаранция или еквивалентна застраховка.

5.  По-специално в случаи, когато отговорността за незаконния превоз не може да се припише нито на нотификатора, нито на получателя, заинтересованите компетентни органи си сътрудничат, за да гарантират, че въпросните отпадъци са оползотворени или обезвредени.

6.  В случаите на временно оползотворяване или обезвреждане, посочени в член 6, параграф 6, когато се открие незаконен превоз след завършването на временната операция по оползотворяване и обезвреждане, допълнителното задължение на страната изпращач да вземе обратно отпадъците или да уреди алтернативно оползотворяване или обезвреждане приключва, когато съоръжението издаде сертификата, посочен в член 15, буква г).

Ако дадено съоръжение издаде сертификат за оползотворяване или обезвреждане по начин, който води до незаконен превоз, и като следствие се освободи финансовата гаранция, се прилагат параграф 3 и член 25, параграф 2.

7.  Когато в държава-членка се открият отпадъци от незаконен превоз, компетентният орган с юрисдикция върху територията, където са открити отпадъците, е отговорен да обезпечи, че са взети мерки за безопасно съхранение на отпадъците, докато се чака тяхното връщане или окончателно оползотворяване или обезвреждане по алтернативен начин.

8.  Членове 34 и 36 не се прилагат в случаите, когато незаконните превози се върнат в страната изпращач и тази страна изпращач е обхваната от забраните, описани в тези членове.

9.  В случая на незаконен превоз съгласно определението в точка 35, буква ж) от член 2, лицето, което урежда превоза, е субект на същите задължения, установени в настоящия член, както и нотификатора.

10.  Настоящият член не накърнява разпоредбите на Общността и националните разпоредби относно задълженията.

Член 25

Разходи за обратно вземане при незаконен превоз

1.  Разходите, възникнали от обратното вземане на отпадъци при незаконен превоз, включително разходите за техния транспорт, оползотворяване или обезвреждане съгласно член 24, параграф 2 и разходите за складирането съгласно член 24, параграф 7 от датата на която компетентният орган по изпращането научи, че този превоз е незаконен, се поемат от:

а) нотификатора de facto, както е идентифициран по важност в точка 15 от член 2; или ако не е изпратено никаква нотификация;

б) нотификатора de jure или други физически или юридически лица, ако е уместно; или ако е неизпълнимо;

в) компетентния орган по изпращането.

2.  Разходите за оползотворяване или обезвреждане съгласно член 24, параграф 3, включително възможен транспорт и разходите за складирането съгласно член 24, параграф 7, се поемат от:

а) получателя; или ако е неизпълнимо;

б) компетентния орган по местоназначението.

3.  Разходите за оползотворяване или обезвреждане съгласно член 24, параграф 5, включително възможен транспорт и разходите за складирането съгласно член 24, параграф 7, се поемат от:

а) нотификатора, както е идентифициран по важност в точка 15 от член 2, и/или получателя, в зависимост от решението на замесените компетентни органи; или ако е неизпълнимо;

б) други физически или юридически лица, ако е уместно; или ако е неизпълнимо;

в) компетентните органи по изпращането и местоназначението.

4.  В случая на незаконен превоз съгласно определението в точка 35, буква ж) от член 2, лицето, което урежда превоза, е предмет на същите задължения, установени в настоящия член, както и нотификатора.

5.  Настоящият член не накърнява разпоредбите на Общността и националните разпоредби относно задълженията.ГЛАВА 5

Общи административни разпоредби

Член 26

Формат на съобщенията

1.  Информацията и документите, изброени по-долу, може да се изпращат по пощата:

а) нотификация за планиран превоз съгласно членове 4 и 13;

б) искане за информация и документация съгласно членове 4, 7 и 8;

в) предоставяне на информация и документация съгласно членове 4, 7 и 8;

г) писмено съгласие за превоз, нотифицирано съгласно член 9;

д) условия за превоз съгласно член 10;

е) възражения срещу превоз съгласно членове 11 и 12;

ж) информация за решения за издаване на предварителни съгласия за специфични съоръжения за оползотворяване съгласно член 14, параграф 3;

з) писмено потвърждение за получаване на отпадъците съгласно членове 15 и 16;

и) сертификат за оползотворяване или обезвреждане на отпадъците съгласно членове 15 и 16;

й) предварителна информация относно действителното начало на превоза съгласно член 16;

к) информация за промени в превоза след съгласие в съответствие с член 17; и

л) писмените съгласия и документите за движение да се изпращат съгласно дялове IV, V и VI.

2.  Документите, посочени в параграф 1, може алтернативно да се предоставят при договореност между заинтересованите компетентни органи и нотификатора чрез следните методи за комуникация:

а) по факс; или

б) по факс, последван от поща; или

в) по електронна поща с електронен подпис. В този случай, всеки печат или подпис се заменят от електронния подпис; или

г) по електронна поща без електронен подпис, последван от поща.

3.  Документите придружаващи всеки превоз в съответствие с член 16, буква в) и член 18, може да бъдат в електронна форма с електронни подписи, ако е възможно да бъдат разчетени във всеки един момент по време на превоза и ако това е приемливо за заинтересованите компетентни органи.

▼M11

4.  Информацията и документите, изброени в параграф 1, може да се предоставят и разменят при договореност между заинтересованите компетентни органи и нотификатора чрез средствата за обмен на електронни данни с електронен подпис или електронно удостоверяване на автентичност в съответствие с Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 9 ), или подобна електронна система за удостоверяване на автентичност, която дава същото ниво на сигурност.

С цел улесняване на прилагането на първа алинея Комисията, когато това е възможно, приема актове за изпълнение, с които да установи техническите и организационните изисквания за практическото осъществяване на електронна система за обмен на данни с оглед предаване на документи и информация. Комисията взема предвид всички релевантни международни стандарти и прави необходимото изискванията да са в съответствие с Директива 1999/93/ЕО или най-малкото да дават същото ниво на сигурност като предвиденото в посочената директива. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 59а, параграф 2.

▼B

Член 27

Език

1.  Всяка нотификация, информация, документация или друго съобщение, предоставени съгласно разпоредбите на настоящия дял, се прави на език, приемлив за заинтересованите компетентни органи.

2.  Нотификаторът предоставя на заинтересованите компетентни органи, ако те поискат това, оторизиран превод (и) на език, приемлив за тях.

Член 28

Спор по въпроси на класификацията

1.  Ако компетентните органи по изпращането и по местоназначението не могат да се споразумеят за класификацията що се отнася до разграничаването между отпадъци и вещества, които не са отпадъци, предметът на спора се третира като отпадъци. Това не засяга правото на страната по местоназначение да се разпорежда с експедирания материал в съответствие с националното си законодателство, след пристигане на експедирания материал, и когато това законодателство е в съответствие с Общността или международното право.

2.  Ако компетентните органи по изпращането и по местоназначението не могат да се споразумеят за класификацията на отпадъците, които са нотифицирани като отпадъци, изброени в приложения III, IIIA, IIIB или IV, отпадъците се разглеждат като отпадъци, изброени в приложение IV.

3.  Ако компетентните органи по изпращането и местоназначението не могат да се споразумеят за класификацията на операцията за третиране на отпадъците, т.е. дали да е оползотворяване или обезвреждане, се прилагат разпоредбите относно обезвреждане.

4.  Параграфи 1—3 се прилагат само по смисъла на настоящия регламент и не засягат правата на заинтересованите страни да отнасят всеки спор по тези въпроси към съда или арбитража.

Член 29

Административни разходи

Необходимите административни разходи за осъществяване на нотификацията и процедурите по надзор, както и обичайните разходи за необходимите анализи и инспекции, могат да бъдат поети от нотификатора.

Член 30

Споразумения за гранични територии

1.  В изключителни случаи и ако специфичната географска или демографска ситуация гарантира такава стъпка, държавите-членки могат да сключат двустранни споразумения, които облекчават процедурата за нотифициране за превози на специфични потоци отпадъци по отношение на презграничните превози до най-близкото подходящо съоръжение, разположено в граничната територия между двете заинтересовани държави-членки.

2.  Такива двустранни споразумения могат също да бъдат сключени, когато отпадъците се превозват от и третират в страната изпращач, но преминават транзитно през друга държава-членка.

3.  Държавите-членки могат също да сключат такива споразумения с държавите, които са страни по Споразумението за европейското икономическо пространство.

4.  Тези споразумения се нотифицират на Комисията, преди да са влезли в сила.ГЛАВА 6

Превози в рамките на Общността с транзит през трети страни

Член 31

Превози на отпадъци, предназначени за обезвреждане

Когато превозът на отпадъци се осъществява в рамките на Общността с транзит през една или повече трети страни и отпадъците са предназначени за обезвреждане, компетентният орган по изпращането, в допълнение към разпоредбите на настоящия дял, отправя запитване до компетентния орган в третите държави дали те желаят да изпратят своето писмено съгласие за планирания превоз:

а) в случая на страни по Базелската конвенция, в срок от 60 дни, освен ако не се е отказал от това право в съответствие с клаузите на тази конвенция; или

б) в случая на страни, които не са страни по Базелската конвенция, в срок, договорен между компетентните органи.

Член 32

Превози на отпадъци, предназначени за оползотворяване

1.  Когато превозът на отпадъци се осъществява в рамките на Общността с транзит през една или повече трети страни, към които не се прилага Решението на ОИСР и отпадъците са предназначени за оползотворяване, се прилага член 31.

2.  Когато превозът на отпадъци се осъществява в рамките на Общността, включително превози между местности в същата държава-членка, с транзит през една или повече трети държави, по отношение на които се прилага Решението на ОИСР и отпадъците са предназначени за оползотворяване, съгласието, посочено в член 9 може да се даде мълчаливо, и ако не се получи никакво възражение или не се посочат никакви условия, превозът може да започне 30 дни след датата на изпращане на потвърждението от компетентния орган по местоназначение в съответствие с член 8.ДЯЛ III

ПРЕВОЗИ НА ОТПАДЪЦИ ПРЕДИМНО В РАМКИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

Член 33

Прилагане на настоящия регламент по отношение на превози предимно в рамките на държавите-членки

1.  Държавите-членки създават подходяща система за надзор и контрол върху превозите на отпадъци предимно в рамките на тяхната юрисдикция. Тази система трябва да взема предвид необходимостта от съгласуваност със системата на Общността, създадена чрез дялове II и VII.

2.  Държавите-членки информират Комисията за тяхната система за надзор и контрол върху превозите на отпадъци. Комисията информира останалите държави-членки за това.

3.  Държавите-членки могат да прилагат системата, предвидена в дялове II и VII, в рамките на тяхната юрисдикция.ДЯЛ IV

ИЗНОС ОТ ОБЩНОСТТА КЪМ ТРЕТИ СТРАНИГЛАВА 1

Износ на отпадъци за обезвреждане

Член 34

Забранен износ, освен към държавите от ЕАСТ

1.  Забранява се целия износ на отпадъци от Общността, предназначени за обезвреждане.

2.  Забраната в параграф 1 не се прилага по отношение на износ на отпадъци, предназначени за обезвреждане в държавите от ЕАСТ, които са и страни по Базелската конвенция.

3.  Въпреки това, се забранява износ на отпадъци за обезвреждане към държава от ЕАСТ, която е страна по Базелската конвенция:

а) когато страната от ЕАСТ забранява вноса на такива отпадъци; или

б) ако компетентният орган по изпращането има причина да счита, че отпадъците няма да бъдат управлявани по екологосъобразен начин съгласно член 49, в заинтересованата страна по местоназначение.

4.  Настоящата разпоредба не засяга задълженията за вземане обратно, както определено в членове 22 и 24.

Член 35

Процедури при износ към страни от ЕАСТ

1.  Когато отпадъци, предназначени за обезвреждане, се изнасят от Общността към държави от ЕАСТ, страни по Базелската конвенция, разпоредбите на дял II се прилагат mutatis mutandis, с адаптациите и допълненията, изброени в параграфи 2 и 3.

2.  Прилагат се следните адаптации:

а) компетентният орган по транзита извън Общността разполага с 60 дни след датата на изпращане на своето потвърждение за получаване на нотификацията, в които да изиска допълнителна информация за превоза, за който е нотифицирано, и в които да даде мълчаливо съгласие или писмено съгласие с или без условия, ако заинтересованата държава е решила да не изисква предварително писмено съгласие и е информирала другите страни за това в съответствие с член 6, параграф 4 от Базелската конвенция; и

б) компетентният орган по изпращането в Общността взема решение за съгласие за превоза, посочен в член 9, само след като получи писмено съгласие от компетентния орган по местоназначение, и когато е уместно, мълчаливото или писмено съгласие на компетентния орган по транзита извън Общността, и не по-рано от 61 дни след датата на изпращане на потвърждението от компетентния орган по транзита. Компетентният орган по изпращането може да вземе решението преди изтичането на 61-дневния срок, ако има писменото съгласие на останалите заинтересовани компетентни органи.

3.  Прилагат се следните допълнителни разпоредби:

а) компетентният орган по транзита в Общността потвърждава получаването на нотификацията от нотификатора;

б) компетентните органи по изпращането, и когато е уместно, по транзита в Общността, изпращат подпечатано копие на техните решения за съгласие за превоза до митническия пункт на износа и до изходящия митническия пункт на Общността;

в) копие от документа за превоз се изпраща от превозвача до митническия пункт на износа и изходящия митнически пункт на Общността;

г) веднага след като отпадъците напуснат Общността, изходящия митнически пункт на Общността изпраща подпечатано копие от документа за превоз до компетентния орган по изпращането в Общността, обявявайки, че отпадъците са напуснали Общността;

д) ако 42 дни след като отпадъците са напуснали Общността, компетентния орган по изпращането в Общността не получи информация от съоръжението относно получаването на отпадъците, той незабавно информира компетентния орган по местоназначението; и

е) договорът, посочен във втора алинея от точка 4 от член 4 и член 5 постановява, че:

i) ако съоръжението издаде неверен сертификат за обезвреждане, водещо до освобождаване на финансовата гаранция, получателят поема разходите, породени от задължението да се върнат отпадъците до района на юрисдикцията на компетентния орган по изпращането и разходите за тяхното оползотворяване или обезвреждане по алтернативен и екологосъобразен начин,

ii) в срок от три дни след получаване на отпадъците за обезвреждане, съоръжението изпраща подписани копия от попълнения документ за превоз, като изключим сертификата за обезвреждане, посочен в точка iii), до нотификатора и заинтересованите компетентни органи, и

iii) веднага, щом е възможно, но не по-късно от 30 дни след приключване на обезвреждането, и не по-късно от една календарна година след получаването на отпадъците, съоръжението на своя отговорност сертифицира, че обезвреждането е приключило и изпраща подписани копия от документа за превоз, съдържащи този сертификат, до нотификатора и до заинтересованите компетентни органи.

4.  Превозът може да бъде осъществен единствено ако:

а) нотификаторът получи писмено съгласие от компетентните органи по изпращането, местоназначението и, когато е уместно, по транзита извън Общността, и ако са спазени условията, определени в него;

б) има сключен договор в сила между нотификатора и получателя, както се изисква във втора алинея от точка 4 от член 4 и член 5;

в) има валидна финансова гаранция или еквивалентна застраховка, както се изисква във втора алинея от точка 5 от член 4 и член 6; и

г) осигурено е екологосъобразно управление съгласно член 49.

5.  Когато отпадъците се изнасят, те са предназначени за операции по обезвреждане в съоръжение, което съгласно приложимото национално законодателство, работи или има разрешение да работи в страната по местоназначение.

6.  Ако митническия пункт на износа или изходящия митническия пункт на Общността открие незаконен превоз, то незабавно информира компетентния орган в държавата на митническия пункт, който:

а) незабавно информира компетентния орган по изпращането в Общността; и

б) гарантира задържането на отпадъците, докато компетентният орган по изпращането не реши другояче и не изпрати това си решение писмено до компетентния орган в държавата на митническия пункт, в който са задържани отпадъците.ГЛАВА 2

Износ на отпадъци за оползотворяванеРаздел 1

Износ към държави, за които не се прилага Решението на ОИСР

Член 36

Забрана за износ

1.  Забранява се износа от Общността на следните отпадъци, предназначени за оползотворяване в държавите, за които не се прилага Решението на ОИСР:

а) отпадъците, изброени като опасни в приложение V;

б) отпадъците, изброени в приложение V, част 3;

в) опасни отпадъци, които не са класифицирани в нито една позиция в приложение V;

г) смеси на опасни отпадъци и смеси на опасни с безопасни отпадъци, които не са класифицирани в нито една позиция в приложение V;

д) отпадъци, които страната по местоназначение е съобщила като опасни съгласно член 3 от Базелската конвенция;

е) отпадъците, вносът на които е забранен от страната по местоназначение; или

ж) отпадъци, за които компетентният орган по изпращането има причина да смята, че няма да се управляват по екологосъобразен начин съгласно член 49, в страната по местоназначение.

2.  Настоящата разпоредба не засяга задълженията за обратно вземане, описани в членове 22 и 24.

3.  Държавите-членки могат в изключителни случаи, на база документални доказателства, предоставени по подходящ начин от нотификатора, да приемат разпоредби, разрешаващи специфичните опасни отпадъци, изброени в приложение V, да бъдат изключени от забраната за износ, ако не проявяват никое от свойствата изброени в приложение III към Директива 91/689/ЕИО, като вземат предвид, що се отнася до свойствата H3—H8, H10 и H11 определени в това приложение, максимално допустимите граници, определени в Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г. заменящо Решение 94/3/ЕО относно което установяването на списък на отпадъци съгласно член 1, буква a) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета относно установяването на списък на опасни отпадъци съгласно член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци ( 10 ).

4.  Фактът, че отпадъците не са изброени като опасни в приложение V, или че са изброени в приложение V, част 1, списък B, не изключва възможността, в изключителни случаи, характеризирането на такива отпадъци като опасни и следователно предмет на забраната за износ, ако те проявяват някое от свойствата, изброени в приложение III към Директива 91/689/ЕИО като вземат предвид, що се отнася до свойствата H3—H8, H10 и H11, определени в това приложение, максимално допустимите граници, определени в Решение 2000/532/ЕО на Комисията, както е предвидено в член 1, параграф 4, второ тире от Директива 91/689/ЕИО и във встъпителния параграф от приложение III към настоящия регламент.

5.  В случаите, посочени в параграфи 3 и 4, заинтересованата държава-членка информира предвидената страна по местоназначение, преди да вземе решение. Държавите-членки съобщават за тези случаи на Комисията преди края на всяка календарна година. Комисията препраща информацията до всички държави-членки и до секретариата на Базелската конвенция. На база представената информация Комисията може да прави коментари и когато е уместно, да адаптира приложение V в съответствие с член 58.

Член 37

Процедури при износ на отпадъците, изброени в приложение III или IIIA

1.  В случая на отпадъци, изброени в приложения III или IIIA и износа, на които не е забранен съгласно член 36, в срок от 20 дни от влизането в сила на настоящия регламент, Комисията изпраща писмено искане до всяка държава, към която не се прилага Решението на ОИСР, с която изисква:

i) писмено потвърждение, че отпадъците могат да бъдат изнесени от Общността за оползотворяване в тази държава; и

ii) посочване на контролната процедура, ако има такава, която ще се използва в страната по местоназначение.

На всяка държава, към която не се прилага Решението на ОИСР, се дават следните възможности:

а) забрана; или

б) процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие като описаната в член 35; или

в) никакъв контрол в страната по местоназначение.

2.  Преди датата на прилагане на настоящия регламент, Комисията приема регламент, като взема предвид всички отговори, получени съгласно параграф 1 и информира Комитета, създаден съгласно член 18 от Директива 2006/12/ЕО.

Ако дадена страна не издаде потвърждение съгласно параграф 1 или ако с дадена държава по някаква причина не е установена връзка, се прилага параграф 1, буква б).

Комисията периодично актуализира приетия регламент.

3.  Ако дадена държава посочи в своя отговор, че определени превози на отпадъци не са предмет на никакъв контрол, за такива превози се прилага член 18 mutatis mutandis.

4.  Когато се изнасят отпадъци, те следва да бъдат предназначени за операции по оползотворяване в съоръжение, което съгласно приложимото национално законодателство, работи или има право да работи в страната по местоназначение.

5.  В случая на превоз на отпадъци, които не са класифицирани в нито една позиция в приложение III или превоз на смеси на отпадъци, които не са класифицирани в нито една позиция в приложения III или IIIA, или превоз на отпадъци, класифицирани в приложение IIIB, и при условие че износа не е забранен съгласно член 36, се прилага параграф 1, буква б) от настоящия член.Раздел 2

Износ към страни, за които се прилага Решението на ОИСР

Член 38

Износ на отпадъци, изброени в приложения III, IIIA, IIIБ, IV и IVA

1.  Когато отпадъците, изброени в приложения III, IIIA, IIIБ, IV и IVA, отпадъците, които не са класифицирани или смесите на отпадъци, които не са класифицирани в нито една позиция от приложение III, IV или IVA, се изнасят от Общността и са предназначени за оползотворяване в държави, за които се прилага Решението на ОИСР, с или без транзит през държави, за които се прилага Решението на ОИСР, разпоредбите на дял II се прилагат mutatis mutandis с адаптациите и допълненията, изброени в параграфи 2, 3 и 5.

2.  Прилагат се следните адаптации:

а) смесите на отпадъците, изброени в приложение IIIA, предназначени за временна операция, са предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие, ако е извършена каква да е временна или окончателна операция по оползотворяване и обезвреждане в страната, по отношение на която не се прилага Решението на ОИСР;

б) отпадъците, изброени в приложение IIIБ, са предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие;

в) съгласието, което се изисква в съответствие с член 9, може да бъде дадено под формата на мълчаливо съгласие от компетентния орган по местоназначение извън Общността.

3.  По отношение на износа на отпадъците, изброени в приложения IV и IVA, се прилагат следните допълнителни разпоредби:

а) компетентните органи по изпращането и когато е уместно, по транзита в Общността изпращат подпечатано копие на техните решения за съгласие за превоза, до митническия пункт на износа и до изходящия митнически пункт на Общността;

б) копие от документа за превоз се изпраща от превозвача до митническия пункт на износа и изходящия митнически пункт на Общността;

в) веднага след като отпадъците напуснат Общността, изходящия митнически пункт на излизането от Общността изпраща подпечатано копие от документа за превоз до компетентния орган по изпращането в Общността, обявявайки, че отпадъците са напуснали Общността;

г) ако 42 дни след като отпадъците са напуснали Общността, компетентния орган по изпращането в Общността не получи информация от съоръжението относно получаването на отпадъците, той незабавно информира компетентния орган по местоназначение; и

д) договорът, посочен във втората алинея от точка 4 от член 4 и член 5 посочва, че:

i) ако съоръжението издаде неверен сертификат за оползотворяване, водещ до освобождаване на финансовата гаранция, получателят поема разходите, породени от задължението да се върнат отпадъците до района на юрисдикцията на компетентния орган по изпращането и разходите за тяхното оползотворяване или обезвреждане по алтернативен и екологосъобразен начин;

ii) в срок от три дни след получаване на отпадъците за оползотворяване, съоръжението изпраща подписани копия от попълнения документ за движение, като изключим удостоверението за оползотворяване по подточка iii), до нотификатора и заинтересованите компетентни органи; и

iii) веднага, щом е възможно, но не по-късно от 30 дни след приключване на оползотворяването и не по-късно от една календарна година след получаването на отпадъците, съоръжението на своя отговорност сертифицира, че оползотворяването е приключило и изпраща подписани копия от документа за превоз, съдържащи този сертификат, до нотификатора и до заинтересованите компетентни органи.

4.  Превозът може да бъде осъществен единствено ако:

а) нотификаторът получи писмено съгласие от компетентните органи по изпращането, местоназначението, и когато е уместно по транзита, или ако е дадено или се счита за дадено мълчаливо съгласие от компетентните органи по местоназначение и транзит извън Общността и ако са спазени условията, определени в него;

б) са спазени член 35, параграф 4, букви б), в) и г).

5.  Ако износ, като описания в параграф 1, на отпадъци, изброени в приложения IV и IVA минава транзитно през страна, към която не се прилага Решението на ОИСР, се прилагат следните адаптации:

а) компетентният орган по транзита, към който не се прилага Решението на ОИСР, разполага с 60 дни след датата на изпращането на своето потвърждение за получаване на нотификацията, в които да изиска допълнителна информация за нотифицирания превоз, и в които да даде мълчаливо съгласие или писмено съгласие с или без условия, ако заинтересованата държава е решила да не изисква предварително писмено съгласие и е информирала другите страни за това в съответствие с член 6, параграф 4 от Базелската конвенция; и

б) компетентният орган по изпращането в Общността взема решение за съгласие за превоза, посочен член 9, само след като получи мълчаливо или писмено съгласие от този компетентен орган по транзита, към който не се прилага Решението на ОИСР, и не по-рано от 61 дни след датата на изпращане на потвърждението от компетентния орган по транзита. Компетентният орган по изпращането може да вземе решението преди изтичането на 61-дневния срок, ако има писменото съгласие на останалите заинтересовани компетентни органи.

6.  Когато отпадъците се изнасят, те следва да бъдат предназначени за операции по оползотворяване в съоръжение, което съгласно приложимото национално законодателство, работи или има разрешение да работи в страната по местоназначение.

7.  Ако митническия пункт на износа или изходящия митнически пункт на Общността открие незаконен превоз, той незабавно информира компетентния орган в държавата на митническия пункт, който:

а) незабавно информира компетентния орган по изпращането в Общността; и

б) гарантира задържането на отпадъците, докато компетентният орган по изпращането не реши другояче и не изпрати това си решение писмено до компетентния орган в държавата на митническия пункт, в който са задържани отпадъците.ГЛАВА 3

Общи разпоредби

Член 39

Износ към Антарктика

Забранява се износа на отпадъци от Общността към Антарктика.

Член 40

Износ към отвъдморски страни или територии

1.  Забранява се износ от Общността на отпадъци, предназначени за оползотворяване в отвъдморски страни или територии.

2.  Що се отнася до износ на отпадъци, предназначени за оползотворяване в отвъдморски страни или територии, забраната, описана в член 36, се прилага mutatis mutandis.

3.  Що се отнася до износ на отпадъци, предназначени за оползотворяване в отвъдморски страни или територии, които не са обхванати от забраната, описана в параграф 2, разпоредбите от дял II се прилагат mutatis mutandis.ДЯЛ V

ВНОС В ОБЩНОСТТА ОТ ТРЕТИ СТРАНИГЛАВА 1

Внос на отпадъци за обезвреждане

Член 41

Забранен внос, освен от държава, която е страна по Базелската конвенция или с действащо споразумение или от други територии по време на ситуации на кризи или война

1.  Забранява се вноса в Общността на отпадъци, предназначени за обезвреждане, освен тези от:

а) страните, които са страни по Базелската конвенция; или

б) други страни, с които Общността или Общността и нейните държави-членки са сключили двустранни или многостранни споразумения или спогодби, съвместими със законодателството на Общността и в съответствие с член 11 от Базелската конвенция; или

в) други страни, с които отделните държави-членки са сключили двустранни или многостранни споразумения или спогодби в съответствие с параграф 2; или

г) други територии в случаи когато, при изключителни основания по време на кризисни ситуации, операции по омиротворяване или поддържане на мира, или война, не могат да бъдат сключени никакви двустранни споразумения или спогодби съгласно букви б) или в), или когато или няма компетентен орган в страната изпращач, или има, но не е в състояние да действа.

2.  В изключителни случаи, отделните държави-членки могат да сключат двустранни споразумения и спогодби за обезвреждането на специфични отпадъци в тези държави-членки, когато тези отпадъци няма да се управляват по екологосъобразен начин съгласно член 49, в страната изпращач.

Тези споразумения и спогодби следва да са съвместими със законодателството на Общността и в съответствие с член 11 от Базелската конвенция.

Тези споразумения и спогодби гарантират, че операциите по обезвреждане ще бъдат осъществявани в оторизирано съоръжение и ще спазват изискванията за екологосъобразно управление.

Тези споразумения и спогодби гарантират също, че отпадъците са произведени в страната изпращач, и че обезвреждането ще се извърши изключително в държавата-членка, която е сключила споразумението или спогодбата.

Тези споразумения или спогодби се нотифицират на Комисията преди тяхното сключване. Въпреки това, в аварийни ситуации обаче за тях може да бъде нотифицирано до един месец след сключването.

3.  Двустранните или многостранни споразумения или спогодби, въведени в съответствие с параграф 1, букви б) и в), се базират на процедурните изисквания на член 42.

4.  От страните посочени в параграф 1, букви a), б) и в) се изисква да представят предварително надлежно обосновано искане до компетентния орган на държавата-членка по местоназначение, на база на това, че нямат и не могат обосновано да придобият техническия капацитет и необходимите съоръжения с цел обезвреждане на отпадъците по екологосъобразен начин.

Член 42

Процедурни изисквания за вноса от държава, която е страна по Базелската конвенция или от други територии по време на ситуации на кризи или война

1.  Когато в Общността се внасят отпадъци, предназначени за обезвреждане от държави, страни по Базелската конвенция, разпоредбите на дял II се прилагат mutatis mutandis, с адаптациите и допълненията, изброени в параграфи 2 и 3.

2.  Прилагат се следните адаптации:

а) компетентният орган по транзита извън Общността разполага с 60 дни след датата на изпращане на своето потвърждение за получаване на нотификацията, в които да изиска допълнителна информация за превоза, които са нотифицирани, и в които да даде мълчаливо съгласие или писмено съгласие с или без условия, ако заинтересованата държава е решила да не изисква предварително писмено съгласие и е информирала другите страни за това в съответствие с член 6, параграф 4 от Базелската конвенция; и

б) в случаите, посочени в член 41, параграф 1, буква г), включващи кризисни ситуации, операции по омиротворяване или поддържане на мира, или война, не се изисква съгласието на компетентните органи по изпращането.

3.  Прилагат се следните допълнителни разпоредби:

а) компетентният орган по транзита в Общността потвърждава получаването на нотификацията от нотификатора, с копия до заинтересованите компетентни органи;

б) компетентните органи по местоназначение, и когато е уместно, по транзита в Общността, изпращат подпечатано копие на техните решения за съгласие за превоза до входящия митнически пункт на Общността;

в) копие от документа за превоз се изпраща от превозвача до входящия митнически пункт на Общността; и

г) след като извърши необходимите митнически формалности, митническия пункт на влизането в Общността изпраща подпечатано копие от документа за превоз до компетентните органи по местоназначение и транзит в Общността, обявявайки, че отпадъците са влезли в Общността.

4.  Превозът може да бъде осъществен единствено ако:

а) нотификаторът получи писмено съгласие от компетентните органи по изпращането, местоназначението, и когато е уместно, по транзита и ако са спазени условията, определени в него;

б) има сключен договор в сила между нотификатора и получателя, както се изисква във втора алинея от точка 4 от член 4 и член 5;

в) има валидна финансова гаранция или еквивалентна застраховка, както се изисква във втора алинея от точка 5 от член 4 и член 6; и

г) осигурено е екологосъобразно управление съгласно член 49.

5.  Ако митническия пункт на влизане в Общността открие незаконен превоз, той незабавно информира компетентния орган в държавата на митническия пункт, който:

а) незабавно информира компетентния орган по местоназначение в Общността, който информира компетентния орган по изпращането извън Общността; и

б) гарантира задържане на отпадъците докато компетентния орган по изпращането извън Общността не реши друго и не изпрати това свое решение писмено до компетентния орган в държавата на митническия пункт, в което са задържани отпадъците.ГЛАВА 2

Внос на отпадъци за оползотворяване

Член 43

Забранен внос, освен от страна, за която се прилага Решението на ОИСР или страна, която е договаряща страна по Базелската конвенция или с действащо споразумение или от други територии по време на ситуации на кризи или война

1.  Забранява се вноса в Общността на отпадъци, предназначени за оползотворяване, освен тези от:

а) страните, за които се прилага Решението на ОИСР; или

б) други страни, които са договарящи се страни по Базелската конвенция; или

в) други страни, с които Общността или Общността и нейните държави-членки са сключили двустранни или многостранни споразумения или спогодби, съвместими със законодателството на Общността и в съответствие с член 11 от Базелската конвенция; или

г) други страни, с които отделните държави-членки са сключили двустранни или многостранни споразумения или спогодби в съответствие с параграф 2; или

▼C3

д) други територии в случаи, когато при изключителни основания по време на кризисни ситуации, операции по омиротворяване или поддържане на мира или война не могат да бъдат сключени никакви двустранни споразумения или спогодби съгласно буква в) или г), или когато или няма компетентен орган в страната изпращач, или има, но не е в състояние да действа.

▼B

2.  В изключителни случаи, отделните държави-членки могат да сключат двустранни споразумения и спогодби за оползотворяването на специфични отпадъци в тези държави-членки, когато тези отпадъци няма да се управляват по екологосъобразен начин съгласно член 49, в страната изпращач.

В такива случаи се прилага член 41, параграф 2.

3.  Двустранните или многостранни споразумения или спогодби, въведени в съответствие с параграф 1, букви в) и г) се базират на процедурните изисквания на член 42, дотолкова, доколкото могат да бъдат приложими.

Член 44

Процедурни изисквания за вноса от страна, за която се прилага Решението на ОИСР или от други територии по време на кризисни ситуации или война

1.  Когато в Общността се внасят отпадъци, предназначени за оползотворяване, от страни и през страни, за които се прилага Решението на ОИСР, разпоредбите на дял II се прилагат mutatis mutandis, с адаптациите и допълненията, изброени в параграфи 2 и 3.

2.  Прилагат се следните адаптации:

а) съгласието, изисквано в съответствие с член 9, може да се даде под формата на мълчаливо съгласие от компетентния орган по изпращането извън Общността;

б) нотификаторът може да представи предварителна писмена нотификация в съответствие с член 4; и

в) в случаите, посочени в член 43, параграф 1, буква д), включващи кризисни ситуации, операции по омиротворяване или поддържане на мира, или война, не се изисква съгласието на компетентните органи по изпращането.

3.  Освен това трябва да се спазва член 42, параграф 3, букви б), в) и г).

4.  Превозът може да бъде осъществен единствено ако:

а) нотификаторът получи писмено съгласие от компетентните органи по изпращането, местоназначението и, когато е уместно, по транзита или ако е дадено или се счита за дадено мълчаливо съгласие от компетентния орган по изпращането извън Общността и ако са спазени условията, определени в него;

б) има сключен договор в сила между нотификатора и получателя, както се изисква във втора алинея от точка 4 от член 4 и член 5;

в) има валидна финансова гаранция или еквивалентна застраховка, както се изисква във втора алинея от точка 5 от член 4 и член 6; и

г) осигурено е екологосъобразно управление съгласно член 49.

5.  Ако входящият митнически пункт на Общността открие незаконен превоз, той незабавно информира компетентния орган в държавата на митническия пункт, който:

а) незабавно информира компетентния орган по местоназначение в Общността, който информира компетентния орган по изпращането извън Общността; и

б) гарантира задържане на отпадъците докато компетентния орган по изпращането извън Общността не реши друго и не изпрати това свое решение писмено до компетентния орган в държавата на митническия пункт, в което са задържани отпадъците.

Член 45

Процедурни изисквания за вноса от страна, за която не се прилага Решението на ОИСР, и която е страна по Базелската конвенция или от други територии по време на ситуации на кризи или война

Когато в Общността се внасят отпадъци, предназначени за оползотворяване:

а) от страна, към която не се прилага Решението на ОИСР; или

б) през коя да е държава, към която не се прилага Решението на ОИСР и която е също страна по Базелската конвенция,

член 42 се прилага mutatis mutandis.ГЛАВА 3

Общи разпоредби

Член 46

Внос от отвъдморски страни или територии

1.  Когато в Общността се внасят отпадъци от отвъдморски страни или територии, дял II се прилага mutatis mutandis.

2.  Една или повече отвъдморски страни и територии и държавата-членка, с която са свързани, могат да прилагат национални процедури за превози от отвъдморската страна или територия към тази държава-членка.

3.  Държавите-членки, които прилагат параграф 2, нотифицират Комисията за прилаганите национални процедури.ДЯЛ VI

ТРАНЗИТ ПРЕЗ ОБЩНОСТТА ОТ И КЪМ ТРЕТИ СТРАНИГЛАВА 1

Транзит на отпадъци за обезвреждане

Член 47

Транзит през Общността на отпадъци, предназначени за обезвреждане

Когато отпадъци, предназначени за обезвреждане, се превозват през държавите-членки от и към трети страни, член 42 се прилага mutatis mutandis, с адаптациите и допълненията, изброени по-долу:

а) първият и последният компетентен орган по транзита в Общността, когато е уместно, изпраща подпечатано копие от решенията за съгласие за превоза или, ако има мълчаливо съгласие, копие от потвърждението в съответствие с член 42, параграф 3, буква a), до входящите и изходящите митнически пунктове на Общността респективно; и

б) веднага, щом отпадъците са напуснали Общността, изходящият митнически пункт на Общността изпраща подпечатано копие от документа за превоз до компетентния орган/и по транзита в Общността, обявявайки че отпадъците са напуснали Общността.ГЛАВА 2

Транзит на отпадъци за оползотворяване

Член 48

Транзит през Общността на отпадъци, предназначени за оползотворяване

1.  Когато отпадъци, предназначени за оползотворяване, се превозват през държавите-членки от и към държава, към която не се прилага Решението на ОИСР, член 47 се прилага mutatis mutandis.

2.  Когато отпадъци, предназначени за оползотворяване, се превозват през държавите-членки от и към държава, към която се прилага Решението на ОИСР, член 44 се прилага mutatis mutandis, с адаптациите и допълненията, изброени по-долу:

а) първият и последният компетентен орган по транзита в Общността, когато е уместно, изпраща подпечатано копие от решенията за съгласие за превоза или, ако има мълчаливо съгласие, копие от потвърждението в съответствие с член 42, параграф 3, буква a), до входящите и изходящите митнически пунктове на Общността респективно; и

б) веднага, щом отпадъците са напуснали Общността, изходящият митнически пункт на Общността изпраща подпечатано копие от документа за превоз до компетентния орган/и по транзита в Общността, обявявайки че отпадъците са напуснали Общността.

3.  Когато отпадъци, предназначени за оползотворяване се превозват през държавите-членки от държава, към която не се прилага Решението на ОИСР, към държава, за която се прилага Решението на ОИСР или обратно, параграф 1 се прилага що се отнася до държавата, към която не се прилага Решението на ОИСР, а параграф 2 се прилага що се отнася до държавата, за която се прилага Решението на ОИСР.ДЯЛ VII

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИГЛАВА 1

Допълнителни задължения

Член 49

Опазване на околната среда

1.  Производителят, нотификаторът и други замесени предприятия в превоза на отпадъци и/или тяхното оползотворяване или обезвреждане, предприемат необходимите стъпки, за да гарантират, че всички експедирани от тях отпадъци се управляват без да се застрашава здравето на човека и по екологосъобразен начин за времето на превоза и по време на тяхното оползотворяване и обезвреждане. По-специално, когато превоза се осъществява в Общността, се спазват изискванията на член 4 от Директива 2006/12/ЕО и останалото законодателство на Общността за отпадъци.

2.  В случая на износ от Общността, компетентния орган по изпращането в Общността:

а) изисква и полага всички усилия да гарантира, че всички изнесени отпадъци се управляват по екологосъобразен начин за времето на превоза, включително оползотворяването съгласно членове 36 и 38 или обезвреждането съгласно член 34, в третата страна, която е страна по местоназначението;

б) забранява износ на отпадъци към трети държави, ако има основание да счита, че отпадъците няма да бъдат управлявани в съответствие с изискванията на буква a).

Що се отнася до операцията по оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, може да се допусне, inter alia, че е налице екологосъобразно управление, ако нотификаторът или компетентният орган в страната по местоназначение може да демонстрира, че съоръжението, което получава отпадъците, се експлоатира в съответствие с такива стандарти за опазване на здравето на човека и околната среда, които в общи линии са еквивалентни на стандартите, установени в законодателството на Общността.

Това допускане обаче не накърнява общата оценка за екологосъобразно управление за времето на превоза, включително оползотворяването или обезвреждането в третата страна по местоназначение.

Когато се търси упътване за екологосъобразно управление, може да се използват ръководствата, изброени в приложение VIII.

3.  В случая на внос в Общността, компетентния орган по местоназначение в Общността:

а) изисква и предприема необходимите стъпки за да гарантира, че всички експедирани отпадъци в неговата територия на юрисдикция се управляват, без да се застрашава здравето на човека и без да се използват процеси или методи, които могат да нанесат вреда на околната среда, и в съответствие с член 4 от Директива 2006/12/ЕО и останалото законодателство на Общността за отпадъци, за времето на превоза, включително оползотворяването или обезвреждането в страната по местоназначение;

б) забранява внос на отпадъци от трети страни, ако има основание да счита, че отпадъците няма да бъдат управлявани в съответствие с изискванията на буква a).

Член 50

Изпълнение в държавите-членки

1.  Държавите-членки определят правилата за санкции, прилагани при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент и предприемат всички мерки, необходими за да се гарантира тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и разубеждаващи. Държавите-членки информират Комисията за тяхното национално законодателство, отнасящо се до предотвратяване и откриване на незаконни превози и санкциите за такива превози.

▼M11

2.  Посредством мерки за прилагането на настоящия регламент държавите членки предвиждат, inter alia, инспекции на организации, предприятия, брокери и търговци в съответствие с член 34 от Директива 2008/98/ЕО и инспекции на превози на отпадъци и на тяхното оползотворяване или обезвреждане.

▼M11

2а.  До 1 януари 2017 г. държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че за цялата им географска територия са изготвени един или повече планове, отделно или като ясно обособена част от други планове, за инспекциите, осъществявани съгласно параграф 2 („план за инспекции“). Плановете за инспекции се основават на оценка на риска, обхващаща конкретни потоци от отпадъци и източниците на незаконни превози, като се вземат предвид, при наличие и целесъобразност, разузнавателни данни, като данни от разследвания на полицейски и митнически органи и анализи на престъпна дейност. С тази оценка на риска се цели, наред с другото, да се установи минималният брой необходими инспекции, включително физически проверки, на организации, предприятия, брокери, търговци и превози на отпадъци или на съответното оползотворяване или обезвреждане. Плановете за инспекции включват следните елементи:

а) целите и приоритетите на инспекциите, като се включва пояснение как са били установени тези приоритети;

б) географския район, обхванат в плана за инспекции;

в) информация за планирани инспекции, включително за физически проверки;

г) задачите, възложени на всеки орган, участващ в инспекциите;

д) договореностите за сътрудничество между органите, участващи в инспекциите;

е) информация относно обучението на инспекторите по въпроси, свързани с инспекциите; и

ж) информация за човешките, финансовите и други ресурси за изпълнението на посочения план за инспекции.

Плановете за инспекции се разглеждат поне веднъж на три години и когато е целесъобразно, се актуализират. При този преглед се оценява до каква степен са били изпълнени целите и другите елементи на посочения план за инспекции.

▼M11

3.  Инспекциите на превози може да се правят по-специално:

а) на мястото на произход, извършвани заедно с производителя, притежателя или нотификатора;

б) на мястото на местоназначението, включително временното и окончателното оползотворяване или обезвреждане, извършвани заедно с получателя или съоръжението;

в) на границите на Съюза; и/или

г) по време на превоза в рамките на Съюза.

4.  Инспекциите на превози включват проверка на документите, потвърждение на идентичността и, когато е уместно, физическа проверка на отпадъците.

▼M11

4а.  За да установят, че дадено вещество или предмет, превозвани с пътен, железопътен, въздушен, морски или вътрешен воден транспорт, не е отпадък, органите, участващи в инспекциите, могат, без да се засяга Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 11 ), да изискват физическото или юридическото лице, притежаващо съответното вещество или предмет или уреждащо тяхното превозване, да представи документални доказателства:

а) за произхода и местоназначението на съответното вещество или предмет; и

б) че веществото или предметът не е отпадък, включително когато това е уместно, доказателство за годност.

За целите на първа алинея, следва да се провери и защитата на съответното вещество или предмет срещу повреда при транспортиране, товарене и разтоварване, включително достатъчно опаковане и подходящо подреждане на товара.

4б.  Органите, участващи в инспекциите, могат да заключат, че съответното вещество или предмет е отпадък, когато:

 доказателствата, посочени в параграф 4а или изисквани по силата на други законодателни актове на Съюза, за да се установи, че дадено вещество или предмет не е отпадък, не са представени в срока, определен от органите,

 считат доказателствата и информацията, с които разполагат, за недостатъчни, за да стигнат до заключение, или считат защитата срещу повреда, посочена във втората алинея от параграф 4а, за недостатъчна.

При такива обстоятелства превозването на съответното вещество или предмет или превозът на отпадъци се счита за незаконен превоз. Следователно той се третира в съответствие с членове 24 и 25 и органите, участващи в инспекцията, информират незабавно за това компетентния орган на държавата, където съответната инспекция е проведена.

4в.  За да установят дали при даден превоз на отпадъци е спазен настоящият регламент, органите, участващи в инспекциите, могат да изискат от нотификатора, лицето, което урежда превоза, притежателя, превозвача, получателя и съоръжението, което приема отпадъците, да им представят съответни документални доказателства в определен от тях срок.

За да установят дали превоз на отпадъци, попадащ в обхвата на общите информационни изисквания по член 18, е предназначен за операции по оползотворяване, които са в съответствие с член 49, органите, участващи в инспекциите, могат да изискват лицето, което урежда превоза, да представи съотносими документални доказателства, предоставени от съоръжението за временно и окончателно оползотворяване и, ако е необходимо — одобрени от компетентния орган по местоназначение.

4г.  Когато доказателствата по параграф 4в не са предоставени на участващите в инспекциите органи в срока, определен от тях, или когато тези органи считат доказателствата и информацията, с които разполагат за недостатъчни, за да стигнат до заключение, съответният превоз се счита за незаконен. Следователно този превоз се третира в съответствие с членове 24 и 25 и органите, участващи в инспекцията, информират незабавно за това компетентния орган на държавата, където инспекцията е проведена.

4д.  До 18 юли 2015 г. Комисията приема посредством актове за изпълнение предварителна таблица на съответствието между комбинираната номенклатура, предвидена в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета ( 12 ), и позициите на отпадъци, изброени в приложения III, IIIA, IIIБ, IV, IVA и V към настоящия регламент. Комисията актуализира таблицата на съответствието, така че да отразява промените в посочената номенклатура и в позициите в приложенията, както и да включва нови кодове за отпадъци в номенклатурата на хармонизираната система, които Световната митническа организация може да приеме.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 59а, параграф 2.

▼M11

5.  Държавите членки сътрудничат помежду си, двустранно и многостранно, с цел да улеснят предотвратяването и откриването на незаконни превози. Те обменят релевантна информация за превози на отпадъци, потоци от отпадъци, оператори и съоръжения и споделят опит и знания относно мерките по прилагане, включително относно оценката на риска, извършена съгласно параграф 2а от настоящия член, в рамките на създадени структури, по-специално чрез мрежата на кореспондентите, определени в съответствие с член 54 от настоящия регламент.

▼B

6.  Държавите-членки определят онези лица от техния постоянен персонал, които ще бъдат отговорни за сътрудничеството, посочено в параграф 5 и определят централния пункт/ове за физическите проверки, посочени в параграф 4. Информацията се изпраща до Комисията, която разпространява пълен списък до кореспондентите по член 54.

7.  По молба на друга държава-членка, дадена държава-членка може да предприеме принудителни действия срещу лица, заподозрени в незаконен превоз на отпадъци, които лица се намират в тази държава-членка.

Член 51

Доклади от държавите-членки

1.  Преди края на всяка календарна година, всяка държава-членка изпраща до Комисията копие от доклада за предишната календарна година, който доклад в съответствие с член 13, параграф 3 от Базелската конвенция, се изготвя и представя на Секретариата на тази конвенция.

▼M11

2.  Преди края на всяка календарна година държавите членки изготвят доклад за предишната година на базата на допълнителен въпросник за докладване, съдържащ се в приложение IX, и го изпращат на Комисията. В срок от един месец от предаването на доклада на Комисията държавите членки предоставят публичен достъп, включително по електронен път в интернет, до този раздел от доклада, който се отнася до член 24 и до член 50, параграфи 1, 2 и 2а, включително таблица 5 от приложение IX, заедно с евентуални пояснения, които счетат за уместни. Комисията съставя списък на хипервръзките на държавите членки, посочени в раздела, който се отнася до член 50, параграфи 2 и 2а от приложение IX, и предоставя публичен достъп до него на своя уебсайт.

▼B

3.  Докладите, изготвени от държавите-членки в съответствие с параграфи 1 и 2, се изпращат до Комисията в електронен формат.

4.  На всеки три години Комисията изготвя доклад, на база на горепосочените доклади, за изпълнението на настоящия регламент от Общността и нейните държави-членки.

Член 52

Международно сътрудничество

Държавите-членки, когато е уместно и необходимо съвместно с Комисията, си сътрудничат с други страни по Базелската конвенция и междудържавни организации, inter alia, чрез обмен и/или споделяне на информация, чрез насърчаването на екологосъобразни технологии и разработването на съответните кодекси за добрата практика.

Член 53

Определяне на компетентните органи

Държавите-членки определят компетентния орган или органи, отговорни за изпълнението на настоящия регламент. Всяка държава-членка определя единствен компетентен орган по транзита.

Член 54

Определяне на кореспондентите

Държавите-членки и Комисията определят поотделно един или повече кореспонденти, отговорни за информирането или консултирането на лица или предприятия, отправили запитвания. Кореспондентът на Комисията изпраща до кореспондентите на държавите-членки всички въпроси, отправени към него/нея, които ги касаят и обратно.

Член 55

Определяне на митнически служби на влизане в и на излизане от Общността

Държавите-членки могат да посочат специфични изходящи и входящи митнически пунктове на Общността за превоз на отпадъци, влизащи и напускащи Общността. Ако държавите-членки решат да посочат такива митнически учреждения, няма да се разрешава никакъв превоз на отпадъци през други гранични пунктове в рамките на държавата-членка за целите на влизане в или напускане на Общността.

Член 56

Нотифициране на и информация относно определяния

1.  Държавите-членки нотифицират Комисията за определянето на:

а) компетентните органи, съгласно член 53;

б) кореспондентите, съгласно член 54; и

в) когато е уместно, изходящи и входящи митнически пунктове на Общността, съгласно член 55.

2.  По отношение на горепосоченото, държавите-членки съобщават на Комисията следната информация:

а) име/а;

б) пощенски адрес/и;

в) адрес/и на електронна поща;

г) телефонен номер/а;

д) номер/а на факс; и

е) езици, приемливи за компетентните органи.

3.  Държавите-членки незабавно нотифицират Комисията за всички промени в тази информация.

4.  Тази информация, както и всички промени в нея, се изпращат до Комисията в електронен формат, а също и на хартия, ако така се изисква.

5.  Комисията публикува на своята интернет страница списъците с определените компетентни органи, кореспонденти и митнически учреждения на влизане в и на излизане от Общността, и актуализира тези списъци, когато е уместно.ГЛАВА 2

Други разпоредби

Член 57

Заседания на кореспондентите

По искане на държавите-членки или ако е уместно, Комисията периодично провежда заседания на кореспондентите за обсъждане на въпросите, възникнали по настоящия регламент. На тези заседания или на част от тях, се канят и съответните заинтересовани страни, когато всички държави-членки и Комисията са се споразумели, че това е уместно.

▼M11

Член 58

Изменение на приложенията

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 58а, за да изменя следното:

а) приложения IА, IБ, IВ, II, III, IIIA, IIIБ, IV, V, VI и VII, за да бъдат взети предвид промените, договорени по Базелската конвенция и Решението на ОИСР;

б) приложение V, за да бъдат отразени договорените промени на списъка с отпадъци, приет в съответствие с член 7 от Директива 2008/98/ЕО;

в) приложение VIII, за да бъдат отразени решенията, взети по силата на приложимите международни конвенции и споразумения.

▼M11

Член 58а

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 58, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 17 юли 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено член 58, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението, дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 58, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

▼M11 —————

▼M11

Член 59а

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 39 от Директива 2008/98/ЕО. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

▼B

Член 60

Преглед

1.  До 15 юли 2006 г. Комисията приключва своя преглед на връзката между съществуващото секторно законодателство за здравето на хората и животните, включително превози на отпадъци, обхванати от Регламент (ЕО) № 1774/2002 и разпоредбите на настоящия регламент. Ако е необходимо, този преглед се придружава от подходящи предложения с оглед постигането на еквивалентно ниво на процедурите и режима за контрол при превоза на такива отпадъци.

2.  В рамките на пет години след 12 юли 2007 г., Комисията прави преглед на прилагането на член 12, параграф 1, буква в), включително неговото влияние върху опазването на околната среда и функционирането на вътрешния пазар. Ако е необходимо, този преглед се придружава от подходящи предложения за изменение на настоящата разпоредба.

▼M11

2а.  До 31 декември 2020 г. Комисията прави преглед на настоящия регламент, като взема предвид, inter alia, докладите, изготвени в съответствие с член 51 и докладва за резултатите от прегледа на Европейския парламент и на Съвета, като представя, ако е целесъобразно, и законодателно предложение. В прегледа Комисията разглежда по-специално ефективността на член 50, параграф 2а в борбата срещу незаконните превози, като отчита екологичните, социалните и икономическите аспекти.

▼B

Член 61

Отменяне

1.  С настоящото Регламент (ЕИО) № 259/93 и Решение 94/774/ЕО се отменят считано от 12 юли 2007 г.

2.  Позоваванията на отменения Регламент (ЕИО) № 259/93 се считат за позовавания към настоящия регламент.

3.  С настоящото Решение 1999/412/ЕО се отменя, считано от 1 януари 2008 г.

Член 62

Преходни правила

1.  Всеки превоз, който е нотифициран и за който компетентният орган по местоназначение е дал потвърждение преди 12 юли 2007 г., е предмет на разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 259/93.

2.  Всеки превоз, за който заинтересованите компетентни органи са дали тяхното съгласие в съответствие с Регламент (ЕИО) № 259/93, се извършва не по-късно от една година след 12 юли 2007 г.

3.  Докладването съгласно член 41, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 259/93 и член 51 на настоящия регламент за 2007 г., се прави въз основа на въпросника, съдържащ се в Решение 1999/412/ЕО.

Член 63

Преходни разпоредби за някои държави-членки

1.  До 31 декември 2010 г. всички превози до Латвия на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложения III и IV и превози на отпадъци за оползотворяване, които не са изброени в тези приложения, са предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие в съответствие с дял II.

Чрез дерогация от член 12, компетентните органи възразяват срещу превози на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложения III и IV и превози на отпадъци за оползотворяване, неизброени в тези приложения, предназначени за съоръжение, което се възползва от временна дерогирация от някои разпоредби на Директива 96/61/ЕО по време на периода, в който временната дерогация се прилага към съоръжението на местоназначение.

2.  До 31 декември 2012 г. всички превози до Полша на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложение III, са предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие в съответствие с дял II.

Чрез дерогация от член 12 до 31 декември 2007 г. компетентните органи могат да възразяват срещу превози до Полша за оползотворяване на следните отпадъци, изброени в приложения III и IV в съответствие с основанията за възражения, определени в член 11:

B2020 и GE020 (отпадъци от стъкло)

B2070

B2080

B2100

B2120

B3010 и GH013 (твърди отпадъци от пластмаса)

B3020 (отпадъци от хартия)

B3140 (отпадъци от пневматични гуми)

Y46

Y47

A1010 и A1030 (само тиретата, отнасящи се за арсен и живак)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 (прилага се само по отношение на полихлорирани нафталени (PCN))

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

▼M3

С изключение на отпадъци от стъкло, отпадъци от хартия и отпадъци от пневматични гуми, този период може да се удължи най-късно до 31 декември 2012 г. в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 59а, параграф 2.

▼B

Чрез дерогация от член 12, до 31 декември 2012 г., компетентните органи могат да повдигат възражения в съответствие с основанията за възражения, определени в член 11 по отношение на превози до Полша на:

а) следните отпадъци за оползотворяване, изброени в приложение IV:

A2050

A3030

A3180, с изключение на полихлорирани нафталени (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

и на

б) отпадъци за оползотворяване, които не са изброени в приложенията.

Чрез дерогация от член 12, компетентните органи възразяват срещу превози на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложения III и IV и превози на отпадъци за оползотворяване, неизброени в тези приложения, предназначени за съоръжение, което се възползва от временно дерогиране на някои разпоредби на Директива 96/61/ЕО по време на периода, в който временното дерогиране се прилага към съоръжението по местоназначение.

3.  До 31 декември 2011 г., всички превози до Словакия на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложения III и IV и превози на отпадъци за оползотворяване, неизброени в тези приложения, са предмет на процедурата на предварително писмена нотификация и съгласие в съответствие с дял II.

Чрез дерогация от член 12, компетентните органи възразяват срещу превози на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложения III и IV и превози на отпадъци за оползотворяване, неизброени в тези приложения, предназначени за съоръжение, което се възползва от временна дерогация от някои разпоредби на Директиви 94/67/ЕО ( 13 ) и 96/61/ЕО, Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. за изгарянето на отпадъци ( 14 ) и Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. за ограничаването на емисии на определени замърсители във въздуха от големи горивни инсталации ( 15 ), по време на периода, в който временната дерогация се прилага към съоръжението по местоназначение.

4.  До 31 декември 2014 г., всички превози до България на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложение III, са предмет на процедурата на предварително писмена нотификация и съгласие в съответствие с дял II.

Чрез дерогация от член 12, до 31 декември 2009 г., българските компетентни органи могат да повдигат възражения срещу превози до България за оползотворяване на следните отпадъци, изброени в приложения III и IV в съответствие с основанията за възражения, определени в член 11:

B2070

B2080

B2100

B2120

Y46

Y47

A1010 и A1030 (само тиретата, отнасящи се за арсен и живак)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 (прилага се само по отношение на полихлорирани нафталени (PCN))

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

▼M3

Този период може да се удължи най-късно до 31 декември 2012 г. в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 59а, параграф 2.

▼B

Чрез дерогация от член 12, до 31 декември 2009 г., българските компетентни органи могат да повдигат възражения в съответствие с основанията за възражения, определени в член 11, срещу превози до България на:

а) следните отпадъци за оползотворяване, изброени в приложение IV:

A2050

A3030

A3180, с изключение на полихлорирани нафталени (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

и на

б) отпадъци за оползотворяване, неизброени в тези приложения.

Чрез дерогация от член 12, българските компетентни органи възразяват срещу превози на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложения III и IV и превози на отпадъци за оползотворяване, неизброени в тези приложения, предназначени за съоръжение, което се възползва от временната дерогация от някои разпоредби на Директива 96/61/ЕО или Директива 2001/80/ЕО по време на периода, в който временната дерогация се прилага към съоръжението по местоназначение.

5.  До 31 декември 2015 г., всички превози до Румъния на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложение III, са предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие в съответствие с дял II.

Чрез дерогация от член 12, румънските компетентни органи възразяват срещу превози на отпадъци за оползотворяване на следните отпадъци, изброени в приложения III и IV в съответствие с основанията за възражения, определени в член 11:

B2070

B2100, с изключение на отпадъци от диалуминиев триоксид

B2120

B4030

Y46

Y47

A1010 и A1030 (само тиретата, отнасящи се за арсен, живак и талий)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A3030

A3040

A3050

A3060

A3070

A3120

A3130

A3140

A3150

A3160

A3170

A3180 (прилага се само по отношение на полихлорирани нафталени (PCN))

A4010

A4030

A4040

A4050

A4080

A4090

A4100

A4160

AA060

AB030

AB120

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AC270

AD120

AD150

▼M3

Този период може да се удължи най-късно до 31 декември 2015 г. в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 59а, параграф 2.

▼B

Чрез дерогация от член 12, до 31 декември 2011 г., румънските компетентни органи могат да повдигат възражения в съответствие с основанията за възражения, определени в член 11, срещу превози до Румъния на:

а) следните отпадъци за оползотворяване, изброени в приложение IV:

A2050

A3030

A3180, с изключение на полихлорирани нафталени (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

и на

б) отпадъци за оползотворяване, които не са изброени в тези приложения.

▼M3

Този период може да се удължи най-късно до 31 декември 2015 г. в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 59а, параграф 2.

▼B

Чрез дерогация от член 12, румънските компетентни органи възразяват срещу превози на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложения III и IV и превози на отпадъци за оползотворяване, неизброени в тези приложения, предназначени за съоръжение, което се възползва от временна дерогация от някои разпоредби на Директива 96/61/ЕО, Директива 2000/76/ЕО или Директива 2001/80/ЕО по време на периода, в който временната дерогация се прилага към съоръжението по местоназначение.

6.  Когато в настоящия член се прави позоваване на дял II по отношение на отпадъците, изброени в приложение III, не се прилагат член 3, параграф 2, член 4, втората алинея от точка 5 и членове 6, 11, 22, 23, 24, 25 и 31.

Член 64

Влизане в сила и прилагане

1.  Настоящият регламент влиза в сила на третия ден от публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 12 юли 2007 г.

2.  Ако датата на присъединяване на България или Румъния бъде по-късна от датата на прилагане, посочена в параграф 1, член 63, параграфи 4 и 5, чрез дерогация от параграф 1 на настоящия член, се прилага от датата на присъединяване.

3.  Предмет на споразумение на заинтересованите държавите-членки, член 26, параграф 4 може да се прилага преди 12 юли 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ IA

▼C1

Документ за нотифициране за трансгранични движения/превози на отпадъци

image

image

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ IБ

▼C1

Документ за движение за трансгранични движения/превози на отпадъци от ЕС

image

image

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ IВ

СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА НОТИФИЦИРАНЕ И ДВИЖЕНИЕ

I.   Въведение

1.

Настоящите инструкции предоставят необходимите обяснения за попълването на документите за нотифициране и движение. Двата документа са съвместими с Базелската конвенция ( 16 ), с Решението на ОИСР ( 17 ) (което обхваща само превозите на отпадъци, предназначени за операции по оползотворяване на територията на ОИСР) и с настоящия регламент, тъй като са съобразени със специфичните изисквания, определени в тези три инструмента. Документите са достатъчно изчерпателни, за да обхванат и трите инструмента, и поради това не всички клетки на документа ще бъдат приложими за всички инструменти, и следователно в даден случай може да не е необходимо да се попълват всички клетки. Всички специфични изисквания, свързани само с една система на контрол, са отбелязани в бележки под линия. Възможно е също така националното законодателство по прилагане да използва терминология, която се различава от приетата от Базелската конвенция и Решението на ОИСР. В настоящия регламент, например, вместо „движение“ се използва терминът „превоз“ и заглавията на документите за нотифициране и движение съответно отразяват тази разлика, като се използва терминът „движение/превоз“.

2.

Документите включват както термина „обезвреждане“, така и термина „оползотворяване“, тъй като термините са дефинирани по различен начин в трите инструмента. В регламента на Европейската общност и Решението на ОИСР се използва терминът „обезвреждане“, за да се обозначат операции по обезвреждане, изброени в приложение IV.A към Базелската конвенция и допълнение 5.A към Решението на ОИСР, и „оползотворяване“ за операции по оползотворяване, изброени в приложение IV.Б от Базелската конвенция и допълнение 5.Б от Решението на ОИСР. В самата Базелска конвенция обаче, терминът „обезвреждане“ се използва, за да се обозначат както операциите по обезвреждане, така и операциите по оползотворяване.

3.

Компетентните органи по изпращането отговарят за предоставянето и издаването на документите за нотифициране и движение (както на хартия, така и в електронен вариант). В такъв случай те използват система на номериране, чрез която дадена пратка отпадъци може да бъде проследена. В системата на номериране трябва да има код на страната на изпращане, който може да бъде проверен в списъка със съкращения на стандарта ISO 3166. В ЕС двуцифреният код на страната трябва да бъде следван от разстояние. То може да бъде следвано от незадължителен код до четири цифри, който се определя от компетентния орган по изпращането и е последван от разстояние. Системата на номериране трябва да завършва с шестцифрено число. Например, ако кодът на страната е XY, а шестцифреното число е 123456, номерът на нотифицирането е XY 123456, ако не е посочен незадължителен код. Когато е посочен незадължителен код, например 12, то номерът на нотифицирането е XY 12 123456. В случай обаче, че документ за нотифициране или движение е предаден по електронен път и когато не е посочен незадължителен код, е необходимо да бъде написано „0000“ вместо незадължителния код (например XY 0000 123456); в случай, че незадължителният код се състои от по-малко от четири цифри, например 12, номерът на нотифицирането следва да бъде XY 0012 123456.

4.

Някои страни биха могли да поискат издаването на документите в хартиен формат в съответствие с техните национални стандарти (обикновено ISO А4, както препоръчва ООН). Въпреки това, за да се улесни международната им употреба и за да се вземе предвид разликата между ISO A4 и хартиения формат, който се използва в Северна Америка, големината на рамката на формулярите не трябва да бъде по-голяма от 183 х 262 mm, като клетките са подравнени отгоре и вляво на хартията. Документът за нотифициране (клетка 1-клетка 21, включително бележките под линия) трябва да бъде на една страница, а списъкът със съкращенията и кодовете, използвани в документа за нотифициране, да бъде на друга страница. По отношение на документа за движение, клетка 1-клетка 19, включително бележките под линия, трябва да бъдат на една страница, а клетка 20—22 и списъкът със съкращенията и кодовете, използвани в документа за движение, да бъде на друга страница.

II.   Предназначение на документите за нотифициране и движение

5.

Документът за нотифициране е предназначен да предостави на заинтересованите компетентни органи нужната им информация, за да оценят допустимостта на предлагания превоз на отпадъци. В документа е определена клетка, в която компетентните органи да потвърдят получаването на нотификацията, и ако се изисква, да дадат писменото си съгласие за предложения превоз.

6.

Документът за движение е предназначен да пътува заедно с товара на отпадъците през цялото време от момента, в който товарът напуска производителя на отпадъците, до пристигането му на съоръжението за обезвреждане или оползотворяване в друга страна. Всеки, който се наема да извърши превоз (превозвач и вероятен получател ( 18 ) трябва да подпише документа за движение както при доставката, така и при получаването на въпросните отпадъци. В документа за движение също така са предвидени клетки за регистрирането на преминаването на товара през митническите пунктове на всички засегнати държави (изисква се от настоящия регламент). На последно място, документът трябва да се използва от съответното съоръжение за обезвреждане или оползотворяване, за да се удостовери, че отпадъците са били получени, както и че операцията по оползотворяване или обезвреждане е била изпълнена.

III.   Общи изисквания

7.

Планиран превоз, който подлежи на процедура за предварителна писмена нотификация и съгласие, може да бъде извършен след попълването на документите за нотифициране и движение съгласно настоящия регламент в съответствие с член 16, букви а) и б), и през периода на валидност на писмените или мълчаливи съгласия на всички заинтересовани компетентни органи.

8.

При попълване на хартиените копия се използват печатни или главни букви с постоянно мастило. Подписите винаги трябва да се полагат с неизтриваемо мастило, а подписа на упълномощения представител трябва да бъде придружен от името му с главни букви. В случай на незначителна грешка, например ако се използва грешен код за отпадъците, корекция може да се нанесе с одобрението на компетентните органи. Новият текст трябва да бъде отбелязан и подписан или подпечатан, както и да се посочи датата на изменението. При по-значителни промени или корекции трябва да се попълни нов формуляр.

9.

Формулярите са изготвени, така че да могат да се попълват лесно и по електронен път. В този случай се вземат подходящи мерки за сигурност срещу злоупотреба с формулярите. Всички промени, които се нанасят в попълнен формуляр с одобрението на компетентните органи, трябва да се виждат. Когато се използват електронни формуляри, подадени по електронната поща, е необходим електронен подпис.

10.

За да се улесни преводът, за попълването на няколко клетки в документите се изисква предимно въвеждане на кодове, а не на текст. Въпреки това, когато се изисква текст, той трябва да е написан на език, приемлив за компетентните органи в страната по местоназначение, и ако се изисква, за други заинтересовани органи.

11.

Датата се обозначава с шест цифри. Например, 29 януари 2006 г. се изписва като 29.01.06 (дата.месец.година)

12.

В случай че се налага да се добавят приложения към документите за допълнителна информация, всяко приложение трябва да включва референтния номер на съответния документ и да се цитира клетката, към която се отнася.

IV.   Специфични инструкции за попълването на документа за нотифициране

13.

Нотификаторът ( 19 ) попълва клетки от 1 до 18 (с изключение на нотификационния номер в клетка 3) в момента на нотифициране. В някои трети страни, които не са страни членки на ОИСР, компетентният орган по изпращането попълва тези клетки. Ако нотификаторът не е същото лице като първоначалния производител, производителят или едно от лицата, посочени в точка 15, буква a), ii) или iii) от член 2 трябва, ако е уместно, да попълни клетка 17, както е посочено в член 4, точка 1, втора алинея и приложение II, част 1, точка 26.

14.

Клетка 1 (вж. приложение II, част 1, точки 2 и 4) и клетка 2 (приложение II, част 1, точка 6): Предоставя се изискваната информация (вписва се регистрационният номер, когато е приложимо, адрес, страна, номер на телефон и факс с кода за страната; лицето за контакт следва да бъде лицето, което отговаря за превоза, включително в случай на възникнали инциденти при превоза). В някои трети страни вместо това се дава информация за компетентния орган по изпращането. Нотификаторът може да бъде търговец или брокер съгласно точка 15 от член 2 от настоящия регламент. В такъв случай се прилага копие от договора или доказателство за договор (или декларация, в която се удостоверява съществуването на такъв) между производителя, новия производител или събирач и брокера или търговеца (срв. приложение II, част 1, точка 23). Телефонният и факс номер, както и адресът на електронната поща имат за цел да улеснят връзката между всички заинтересовани лица по всяко време в случай на инцидент по време на превоза.

15.

Обикновено получателят би трябвало да бъде съоръжението по обезвреждане или оползотворяване, посочено в клетка 10. В някои случаи, обаче, получателят може да бъде друго лице, например търговец, брокер ( 20 ), или корпорация, като например адресът на седалището или пощенския адрес на приемащото съоръжение по обезвреждане или оползотворяване, посочено в клетка 10. За да може един търговец, брокер или корпорация да действа в качеството си на получател, той трябва да бъде под юрисдикцията на страната по местоназначение и да притежава или да има някаква друга форма на законен контрол върху отпадъците в момента на пристигане на превоза в страната по местоназначение. В такива случаи информацията, която се отнася до търговеца, брокера или корпорацията, се попълва в клетка 2.

16.

Клетка 3 (вж. приложение II, част 1, точки 1, 5, 11 и 19): При издаването на документа за нотифициране даден компетентен орган ще предостави, в зависимост от системата, по която работи, идентификационен номер, който се отпечатва в тази клетка (вж. параграф 3 по-горе). В част А, „еднократен превоз“ се отнася до еднократна нотификация, а „многократен превоз“ до обща нотификация. В част Б се посочва видът на операцията, за която са предназначени натоварените отпадъци. В част В предварителното съгласие се отнася към член 14 от настоящия регламент.

17.

Клетка 4 (вж. приложение II, част 1, точка 1), клетка 5 (приложение II, част 1, точка 17) и клетка 6 (Вж. приложение II, част 1, точка 12): При еднократен или многократен превоз в клетка 4 се обозначава броят на превозите и планираната дата на еднократния, а при многократните превози в клетка 6 се посочват датите на първия и последен превоз. В клетка 5 се обозначава разчетеният минимален и максимален товар в тонове (1 тон е равен на 1 мегаграм (Mg) или 1 000 kg) на отпадъците. Допустимо е също така, както в някои трети страни е възприето, обемът да се обозначава в кубически метри (1 кубически метър е равен на 1 000 литра) или в други метрични единици като килограми или литри. Когато се използват други метрични единици, единицата за мярка може да бъде указана, а в документа се зачертава. Общо натовареното количество не трябва да надвишава количеството, заявено в клетка 5. Планираният период за превоз в клетка 6 не може да надвишава една година, с изключение на многократен превоз при предварително дадено съгласие от съоръжението за оползотворяване съгласно член 14 от настоящия регламент (вж. параграф 16), за което планираният период не може да надвишава три години. Всички превози трябва да бъдат извършени в рамките на периода на валидност на писменото или мълчаливо съгласие на всички заинтересовани компетентни органи, издадено от компетентните органи съгласно член 9, параграф 6 от настоящия регламент. При многократен превоз някои трети страни въз основа на Базелската конвенция изискват очакваните дати или очакваната честота, както и разчетеното количество за всеки превоз да бъдат посочени в клетки 5 и 6 или дадени в приложение. Когато компетентен орган издава писмено съгласие за превоза и периодът на валидност за това съгласие в клетка 20 се различава от посочения в клетка 6 период, решението на компетентния орган има предимство пред информацията в клетка 6.

18.

Клетка 7 (вж. приложение II, част 1, точка 18): Видовете опаковки трябва да се посочат, като се използват дадените в списъка със съкращения и кодове, приложен към документа за нотифициране. В случай че се изисква вземането на специални предпазни мерки при обработката, например когато производителите дават инструкции на работниците си за обработката, информация, свързана със здравето и безопасността, включително информация как да се действа при разпиляване, както и писмени инструкции за транспортиране на опасни стоки, се поставя отметка в съответната клетка, а информацията се добавя като приложение.

19.

Клетка 8 (вж. приложение II, част 1, точки 7 и 13): Предоставя се изискваната информация (вписва се регистрационният номер, когато е приложимо, адрес, страна, номер на телефон и факс с кода за страната; лицето за контакт следва да бъде лицето, което отговаря за превоза). Ако повече от един превозвач извършва превоза, към документа за нотифициране се прилага пълен списък с изискваната информация за всеки един от превозвачите. Ако транспортът е организиран от посредническа агенция за превоз, данните на агенцията и съответната информация за същинските превозвачи трябва да се опише в приложение. Прилага се доказателство за регистрация на превозвача(ите), що се отнася до транспортирането на отпадъци (напр. декларация, която удостоверява съществуването му) (срв. приложение II, част 1, точка 15). Транспортните средства се посочват чрез съкращенията, дадени в списъка със съкращения и кодове, приложен към документа за нотифициране.

20.

Клетка 9 (вж. приложение II, част 1, точки 3 и 16): Посочва се изискваната информацията за производителя на отпадъците ( 21 ). Регистрационният номер на производителя трябва да се посочи, където е приложимо. В случай че нотификаторът е производителят на отпадъците, се записва „Същият като посочения в клетка 1“. Ако отпадъците са били произведени от повече от един производител, се записва „Виж приложения списък“ и се прилага списък, в който се предоставя нужната информация за всеки един производител. В случай че производителят е неизвестен, се посочва името на лицето, което притежава или контролира тези отпадъци (притежател). Предоставя се също така информация за процеса, по който отпадъците са били произведени, както и мястото на производството им.

21.

Клетка 10 (вж. приложение II, част 1, точка 5): Посочва се изискваната информацията (вписва се местоназначението на превоза, като се поставя отметка на едно от двете съоръжения, съответно за оползотворяване или за обезвреждане, регистрационният номер, когато е приложимо, адресът на действителното местонахождение на площадката за обезвреждане или оползотворяване, ако е различен от адреса на съоръжението). Ако този, който ще извършва обезвреждането или оползотворяването, е едновременно с това получателят, тук се отбелязва: „Същият като посочения в клетка 2“. Ако операцията по обезвреждане или оползотворяване е операция D13–D15 или R12, или R13 (съгласно приложения IIA или IIБ към Директива 2006/12/ЕО относно отпадъците), съоръжението, което извършва операцията се отбелязва в клетка 10, както и мястото, където ще бъде извършена операцията. В такъв случай като приложение се добавя съответната информация за допълнителното съоръжение или съоръжения, в които се извършва или е възможно да се извърши допълнителна операция R12/R13 или D13–D15, както и операция D1–D12 или R1–R11. Ако съоръжението по оползотворяване или обезвреждане е в списъка на приложение I, категория 5 от Директива 96/61/ЕО от 24 септември 1996 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, трябва да се приложи доказателство (напр. декларация, която удостоверява съществуването му) за издадено валидно разрешително в съответствие с членове 4 и 5 от тази директива, ако това съоръжение се намира в Европейската общност.

22.

Клетка 11 (вж. приложение II, част 1, точки 5, 19 и 20): Посочва се видът на операцията по оползотворяване или обезвреждане, като се използват R-кодове или D-кодове от приложения IIA или IIБ към Директива 2006/12/ЕО относно отпадъците (виж също и списъка със съкращения и кодове, приложен към документа за нотифициране) ( 22 ). Ако операцията по обезвреждане или оползотворяване е операция D13–D15 или R12, или операция R13, се добавя в приложение съответната информация за допълнителните операции (всяка R12/R13 или D13–D15, както и D1–D12 или R1–R11). Посочва се освен това технологията, която ще се използва. Ако отпадъците са предназначени за оползотворяване, в приложението се посочва планираният метод за обезвреждане за неоползотворимата част, количеството оползотворен материал по отношение на неоползотворимите отпадъци, разчетната стойност на оползотворения материал и разходите за оползотворяване и разходите за обезвреждане на неоползотворимата част. Освен това, при внос на отпадъци в Общността, предназначени за обезвреждане, се посочва предварителна надлежно обоснована молба от страната по изпращането съгласно член 41, параграф 4 от настоящия регламент като „причина за износ“ и тази молба се добавя като приложение. Някои трети страни извън ОИСР, въз основа на Базелската конвенция, също изискват да бъде посочена причината за износ.

23.

Клетка 12 (вж. приложение II, част 1, точка 16): Посочва се името или имената, под които материалът е обичайно познат или търговското наименование и наименованията на основните му съставки (количество и/или опасност) и концентрацията им (изразена процентно), ако са известни. В случай на смес от отпадъци се дава същата информация за различните части и се посочват частите, предназначени за оползотворяване. Химически анализ на състава на отпадъците може да се изисква в съответствие с приложение II, част 3, точка 7 от настоящия регламент. Ако е необходимо, в приложение се дава допълнителна информация.

24.

Клетка 13 (вж. приложение II, част 1, точка 16): Посочват се физическите характеристики на отпадъка при нормална температура и налягане.

25.

Клетка 14 (вж. приложение II, част 1, точка 16): Посочва се кодът, с който се идентифицира отпадъка съгласно приложения III, IIIA, IIIБ, IV или IVA от настоящия регламент. Вписва се кодът съгласно приетата система от Базелската конвенция (подзаглавие i) в клетка 14) и, където е приложимо, приетите системи в Решението на ОИСР (подзаглавие ii) и други приети системи за класификация (подзаглавия от iii) до xii). Съгласно втора алинея, точка 6 от член 4 от настоящия регламент, се посочва само кодът на отпадъците (от приложения III, IIIA, IIIБ, IV или IVA от настоящия регламент), с две изключения: при отпадъци, които не са класифицирани в нито една позиция в приложения III, IIIБ, IV или IVA, се посочва само видът на отпадъците. При смеси на отпадъци, които не са класифицирани в нито една позиция в приложения III, IIIБ, IV или IVA, освен изброените в приложение IIIA, се посочва кодът на всяка фракция отпадъци по важност (ако е необходимо, в приложение).

a)

Подзаглавие i): Кодовете от приложение VIII към Базелската конвенция трябва да се използват за отпадъци, които подлежат на процедура за предварителна писмена нотификация и съгласие (вж. част I от приложение IV към настоящия регламент); кодовете от приложение IX към Базелската конвенция трябва да се използват за отпадъци, които обикновено не подлежат на процедура за предварителна писмена нотификация и съгласие, но за които има конкретна причина, като замърсяване с опасни вещества (срв. параграф 1 от приложение III към настоящия регламент) или различна класификация съгласно член 63 от настоящия регламент или национални разпоредби ( 23 ), подлежат на процедура за предварителна писмена нотификация и съгласие (вж. част I от приложение III към настоящия регламент). Приложения VIII и IX към Базелската конвенция се намират в приложение V към настоящия регламент, в текста на самата Базелска конвенция, както и в Наръчника с инструкции на Секретариата на Базелската конвенция. Ако даден отпадък не е в списъка на приложения VIII и IХ към Базелската конвенция, трябва да се въведе „не е в списъка“.

б)

Подзаглавие ii): Страните членки на ОИСР трябва да използват кодовете на ОИСР за отпадъци, които са в списъка на част II от приложения III и IV към настоящия регламент, тоест отпадъци, които нямат еквиваленти в списъците в приложенията към Базелската конвенция или имат различно равнище на контрол в рамките на настоящия регламент от равнището, което се изисква от Базелската конвенция. Ако даден отпадък не е в списъка на част II от приложения III и IV към настоящия регламент, трябва да се въведе „не е в списъка“.

в)

Подзаглавие iii): Държавите-членки на Европейския съюз трябва да използват кодовете, включени в списъка с отпадъци на Европейската общност (вж. измененото Решение 2000/532/ЕО на Комисията) ( 24 ). ►M9  ————— ◄

г)

Подзаглавия iv) и v): Където е приложимо, трябва да се използват националните кодове за идентификация, различни от тези в списъка с отпадъци на ЕО, използвани в страната по изпращането, и ако са известни в страната на местоназначение. ►M9  ————— ◄

д)

Подзаглавие vi): Ако е необходимо или се изисква от съответните компетентни органи, се добавя всякакъв друг код или допълнителна информация, която би улеснила идентификацията на отпадъците.

▼M9

Тези кодове могат да бъдат включени в приложения IIIA, IIIБ или IVA към настоящия регламент. В този случай номерът на приложението следва да бъде посочен пред кодовете. По отношение на приложение IIIA, съответният(те) код(ове), както е указано в приложение IIIА, следва да се използват където е уместно, в последователност един след друг. Някои позиции съгласно Базелската конвенция, като B1100, B3010 и B3020, са ограничени само до специфични потоци от отпадъци, както е указано в приложение IIIA.

▼M2

е)

Подзаглавие vii): Посочва се съответният Y-код или Y-кодове съгласно „Категории отпадъци, подлежащи на контрол“ (вж. приложение I към Базелската конвенция и допълнение 1 от Решението на ОИСР), или съгласно „Категориите отпадъци, изискващи особено внимание“, включени в приложение II към Базелската конвенция (вж. приложение IV, част I към настоящия регламент или допълнение 2 към Базелския наръчник с инструкции), ако такъв или такива съществуват. Y-кодовете не се изискват от настоящия регламент и от Решението на ОИСР, с изключение на случаите, при които отпадъкът попада в една от двете „Категории отпадъци, изискващи особено внимание“ в рамките на Базелската конвенция (Y46 и Y47 или отпадъци от приложение II), като в такъв случай трябва да се посочи Y-код по Базелската конвенция. Независимо от това обаче,Y-кодът или Y-кодове за отпадъци, определени като опасни съгласно член 1, параграф 1 от Базелската конвенция, се посочват, за да бъдат изпълнени изискванията за докладване на Базелската конвенция.

▼M13

ж)

Подзаглавие viii): Ако е приложимо, се посочва H-кодът или H-кодовете, т.е. кодовете, които обозначават опасните характеристики на отпадъка (вж. списъка със съкращения и кодове, приложен към документа за нотифициране). Ако не са налице опасни характеристики, обхванати от Базелската конвенция, но отпадъкът е опасен съгласно приложение III към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и Съвета, се посочва HP-кодът или HP-кодовете съгласно това приложение III и се вписва „ЕС“ след HP-кода (напр. HP14 ЕС).

▼M2

з)

Подзаглавие iх): Ако е приложимо, се посочва класът или класовете по ООН, които обозначават опасните характеристики на отпадъка съгласно класификацията на ООН (вж. списъка със съкращения и кодове, приложен към документа за нотифициране) и се изисква те да съответстват на международните разпоредби за транспорт на опасни стоки (вж. препоръките на ООН относно транспорта на опасни товари. Примерни правила (Оранжева книга), последно издание) ( 25 ).

и)

Подзаглавия x) и xi): Ако е приложимо, се посочва съответният номер или номера по ООН и наименованието или наименованията на превоза по ООН. Те се използват за идентифициране на отпадъците съгласно системата за класификация на ООН и се изисква да съответстват на международните разпоредби за транспорт на опасни стоки (вж. препоръките на ООН за транспорта на опасни товари. Примерни правила (Оранжева книга), последно издание).

й)

Подзаглавие хii): Ако е приложимо, се посочват митническият код или кодове, чрез които се идентифицират отпадъците на митническите пунктове (вж. списъка с кодове и стоки в „Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките“, изготвен от Световната митническа организация).

26.

Клетка 15 (вж. приложение II, част 1, точки 8—10, 14): На ред(а) от клетка 15 се вписва името на страната ( 26 ) по изпращане, по транзит и по местоназначение или кодовете на всяка страна, като се използват съкращенията от стандарт ISO 3166 ( 27 ). На ред (б) се вписва, където е приложимо, номерът на кода на съответния компетентен орган за всяка страна, а на ред (в) се вписва името на границата, която се пресича или пристанище, и, където е приложимо, номерът на кода на митническия пункт на мястото на влизане или излизане от конкретна страна. За страните на транзит информацията се вписва на ред (в) за точките на влизане и излизане. Ако повече от три страни на транзит са включени при даден превоз, съответната информация се дава в приложение. В приложение се добавя планираният маршрут между точката на излизане и на влизане, включително алтернативните маршрути при непредвидени обстоятелства.

27.

Клетка 16 (вж. приложение II, част 1, точка 14): Посочва се изискваната информацията в случай че превозът влиза, преминава или напуска Европейския съюз.

28.

Клетка 17 (Вж. приложение II, част 1, точки 21—22 и 24—26): Всяко копие от документа за нотифициране трябва да бъде подписано, като се вписва и датата, от нотификатора (или от търговеца или брокера в качеството им на нотификатор), преди да бъде изпратено на компетентните органи на заинтересованите страни. В някои трети страни го подписва компетентният орган по изпращането, който вписва и датата. В случай че нотификаторът не е същото лице като първоначалният производител, този производител, новият производител или събирачът, ако е уместно, също подписват документа и вписват датата; трябва да се отбележи, че това може да не е уместно, когато има няколко производители (случаите, в които това е уместно и в които не е, могат да бъдат определени в националното законодателство). Освен това, в случай че производителят е неизвестен, лицето, което притежава или контролира отпадъците (притежател), трябва да подпише документа. Тази декларация трябва също така да удостовери дали съществува застраховка срещу вреди за трети страни. Някои трети страни изискват към документа за нотифициране да бъде приложено доказателство за застраховка или други финансови гаранции, както и договор.

29.

Клетка 18: Посочва се броят на приложенията към документа за нотифициране, които съдържат допълнителна информация ( 28 ) Във всяко приложение трябва да се упомене номерът на нотификацията, за която се отнася, който се намира в ъгъла на клетка 3.

30.

Клетка 19: В съответствие с Базелската конвенция компетентният орган или органи на страната или страните на местоназначение (където е приложимо) и на транзит издават това потвърждение. Съгласно Решението на ОИСР компетентният орган на страната на местоназначение издава това потвърждение. Някои трети страни съгласно националното им законодателство изискват компетентният орган по изпращането също да издава потвърждение.

31.

Клетка 20 и 21: Клетка 20 е предназначена за компетентните органи на всяка заинтересована страна, която предоставя писмено съгласие. Базелската конвенция (с изключение на страна, която е взела решение да не изисква писмено съгласие за транзит и е информирала другите страни в съответствие с член 6, параграф 4 от Базелската конвенция) и някои страни винаги изискват писмено съгласие (съгласно член 9, параграф 1 от настоящия регламент, компетентен орган на транзит може да даде мълчаливо съгласие), докато Решението на ОИСР не изисква писмено съгласие. Посочва се името на страната (или нейния код, като се използват съкращенията от стандарт ISO 3166). Ако превозът подлежи на конкретни условия, въпросният компетентен орган трябва да постави отметка в съответната клетка и да конкретизира условията в клетка 21 или в приложение към документа за нотифициране. Ако компетентен орган желае да възрази срещу доставката, той трябва да направи това като впише „ВЪЗРАЖЕНИЕ“ в клетка 20. Клетка 21 или отделно писмо могат да бъдат използвани, за да се посочат причините за възражението.

V.   Специфични инструкции за попълването на документа за движение

32.

При нотифицирането нотификаторът трябва да попълни клетки 3, 4 и 9—14. След получаването на съгласието от компетентните органи по изпращане, по местоназначение и на транзит, или, във връзка с компетентния орган на транзит, може да се приеме, че е дал мълчаливо съгласие, и преди действителното начало на превоза, нотификаторът трябва да попълни клетки 2, 5—8 (с изключение на транспортните средства, датата на трансфера и да се подпише), 15, и ако е уместно, 16. В някои трети страни, които не са страни членки на ОИСР, компетентният орган по изпращане може да попълни тези клетки вместо нотификатора. При приемането на товара превозвачът или негов представител трябва да попълни транспортното средство, датата на трансфера и да се подпише, като това се прави в клетки от 8 (a) до 8 (в), и, ако е уместно, 16. Получателят трябва да попълни клетка 17, ако той не е този, който ще извърши обезвреждането или оползотворяването, а когато поема превоз на отпадъци след пристигането му в страната по местоназначение, и ако е уместно, 16.

33.

Клетка 1: Компетентният орган по изпращането вписва номера на нотифициране (той се копира от клетка 3 в документа за нотифициране).

34.

Клетка 2 (вж. приложение II, част 2, точка 1): За общата нотификация за многократен превоз се вписва серийният номер на превоза и общият брой планирани превози, посочен в клетка 4 в документа за нотифициране (например, вписва се „4/11“ за четвъртия превоз от единадесетте планирани превози във въпросната обща нотификация). При еднократна нотификация се вписва „1/1“.

35.

Клетка 3 и 4: Преписва се същата информация за нотификатора ( 29 ) и за получателя, както е посочено в клетки 1 и 2 в документа за нотифициране.

36.

Клетка 5 (вж. приложение II, част 2, точка 6): Вписва се действителното тегло в тонове (1 тон е равен на 1 мегаграм (Mg) или 1 000 kg отпадъци). Допустимо е също така, както в някои трети страни е възприето, обемът да се обозначава в кубически метри (1 кубически метър е равен на 1 000 литра) или в други метрични единици като килограми или литри. В такива случаи може да се посочи мерната единица, а единицата във формуляра да се зачертае. Прилагат се, когато има такива, копия от бележките от кантара.

37.

Клетка 6 (вж. приложение II, част 2, точка 2): Вписва се датата на действителното начало на превоза. (вж. също инструкции за клетка 6 от документа за нотифициране).

38.

Клетка 7 (вж. приложение II, част 2, точки 7 и 8): Видовете опаковки трябва да се посочат, като се използват кодовете, дадени в списъка със съкращения и кодове, приложен към документа за движение. В случай че се изисква вземането на специални предпазни мерки при обработката, например когато производителите дават инструкции на работниците си за обработката, информация, свързана със здравето и безопасността, включително информация как да се действа при разпиляване, както и инструкции за спешни случаи при транспортиране, се поставя отметка в съответната клетка, а информацията се добавя като приложение. Вписва се също така и броят на опаковките, включени в товара.

39.

Клетка 8 (а), (б) и (в) (вж. приложение II, част 2, точки 3 и 4): Предоставя се изискваната информация (вписва се регистрационният номер, когато е приложимо, адрес, страна, номер на телефон и факс с кода за страната). Когато превозвачите са повече от трима, съответната информация за всеки от превозвачите се прилага към документа за движение. Превозвачът или негов представител, който поема товара, дават информация за транспортните средства, датата на трансфер и се подписват. Копие от подписания документ за движение остава при нотификатора. При всеки последващ трансфер на товара новият превозвач или негов представител, който поема товара, трябва да изпълни същото изискване и да подпише документа. Копие от подписания документ за движение остава при предишния превозвач.

40.

Клетка 9: Преписва се информацията, дадена в клетка 9 от документа за нотифициране.

41.

Клетки 10 и 11: Преписва се информацията, дадена в клетки 10 и 11 от документа за нотифициране. Ако този, който ще извършва обезвреждането или оползотворяването, е едновременно с това получателят, в клетка 10 се вписва: „Същият като посочения в клетка 4“. Ако операцията по обезвреждане или оползотворяване е операция D13–D15 или R12, или R13 (съгласно приложения IIA или IIБ към Директива 2006/12/ЕО относно отпадъците), информацията за съоръжението, което извършва операцията, посочена в клетка 10, е достатъчна. Не се изисква да се включва друга информация в документа за движение за което и да е допълнително съоръжение, което извършва операция(и) R12/R13 или операции D13-D15 и допълнително съоръжени(я), което извършва операциите D1-D12 или R1-R11.

42.

Клетки 12, 13 и 14: Преписва се информацията, дадена в клетки 12, 13 и 14 от документа за нотифициране.

43.

Клетка 15 (вж. приложение II, част 2, точка 9): По време на превоза нотификаторът (или търговецът или брокерът в качеството им на нотификатори) подписват и вписват датата в документа за движение. В някои трети страни компетентният орган по изпращането, или генераторът на отпадъците съгласно Базелската конвенция, подписват и вписват датата в документа за движение. Съгласно член 16, буква в) от настоящия регламент, се прилагат копия от документа за нотифициране, които съдържат писменото съгласие, включително всички условия, на заинтересованите компетентни органи към документа за движение. Някои трети страни изискват да се приложат оригинали.

44.

Клетка 16 (вж. приложение II, част 2, точка 5): Тази клетка може да се използва от всяко заинтересовано лице в процеса на превоза (нотификатор или компетентният орган по изпращането, ако е уместно, получател, всеки компетентен орган, превозвач) в конкретни случаи, когато се изисква по-подробна информация от националното законодателство за съответния случай (например, информация за пристанището, на което се извършва трансфер към друг начин на транспортиране, броя на контейнерите и идентификационния им номер, или допълнително доказателство или печати, които обозначават, че превозът е бил одобрен от компетентните органи). Курсът (пункт на излизане от и влизане във всяка заинтересована страна, включително митнически пунктове на влизане в и/или на излизане от, и/или износ от Общността) и маршрутът (маршрутът между точките на влизане и излизане), включително възможни алтернативи, а също и при непредвидени обстоятелства, се посочват в клетка 16 или се прилагат като приложение.

45.

Клетка 17: Тази клетка се попълва от получателя, в случай че той не е този, който ще извършва обезвреждането или оползотворяването (сравни с параграф 15 по-горе), както и в случай, че получателят поема отпадъците след пристигането на превоза в страната по местоназначение.

46.

Клетка 18: Тази клетка трябва да се попълни от упълномощен представител на съоръжението за обезвреждане или при получаването на товара на отпадъците. С отметка се отбелязва съответният вид съоръжение. Що се отнася до полученото количество, виж конкретните инструкции за клетка 5 (параграф 36). На последния превозвач се дава подписано копие от документа за движение. Ако превозът бъде отхвърлен по някаква причина, представителят на съоръжението за обезвреждане или оползотворяване незабавно трябва да се свърже със съответния компетентен орган. Съгласно член 16, буква г) или, ако е приложимо, член 15, буква в) от настоящия регламент и Решението на ОИСР, трябва да се изпратят подписани копия в рамките на три дни на нотификатора и на компетентния орган в заинтересованите страни (с изключение на транзитните страни от ОИСР, които са информирали Секретариата на ОИСР, че не желаят да получават копия от документа за движение). Оригиналът на документа за движение остава в съоръжението за обезвреждане или оползотворяване.

47.

Получаването на товар с отпадъци трябва да се удостовери от всяко съоръжение, което извършва операция по обезвреждане или оползотворяване, включително операция D13–D15 или R12, или R13. Независимо от това, съоръжение, което извършва допълнителна операция D13–D15 или R12/R13, или D1–D12, или R1–11 към операция D13–D15, или R12 или R13 в същата страна, не е задължено да удостоверява получаването на товар от съоръжението за операция D13–D15, или R12 или R13. Следователно клетка 18 не трябва да се използва за крайното получаване на товара в подобен случай. Посочва се също така видът на операцията за обезвреждане или оползотворяване, като се използват R-кодове или D-кодове от приложения IIА и IIБ към Директива 2006/12/ЕО за отпадъците и приблизителната дата, до която обезвреждането или оползотворяването на отпадъците ще бъде извършено.

48.

Клетка 19: Тази клетка се попълва от този, който ще извършва обезвреждането или оползотворяването, за да удостовери, че обезвреждането или оползотворяването е извършено. Съгласно член 16, буква д) и, ако е приложимо, член 15, буква г) от настоящия регламент и Решението на ОИСР, на нотификатора и компетентните органи по изпращане, на транзит (не се изисква в Решението на ОИСР) и по местоназначение в най-кратки срокове се изпращат копия от документа за движение с попълнена клетка 19, но това не трябва да е по-късно от 30 дни след извършването на оползотворяването или обезвреждането и не по-късно от една календарна година след получаването на отпадъците. Някои трети страни, които не са страни членки на ОИСР, изискват, в съответствие с Базелската конвенция, на нотификатора и компетентните органи по изпращане да се изпращат подписани копия от документа с попълнена клетка 19. За операции по обезвреждане или оползотворяване D13–D15 или R12, или R13, информацията за съоръжението, което извършва операция, посочена в клетка 10, е достатъчна и не е необходимо да се включва допълнителна информация за което и да е допълнително(и) съоръжение(я), което извършва операции R12/R13 или D13–D15 и за допълнително(и) съоръжение(я), което извършва операция(и) D1–D12 или R1–R11.

49.

Обезвреждането или оползотворяването на отпадъци трябва да се удостовери от всяко съоръжение, което извършва операция по обезвреждане или оползотворяване, включително операция D13–D15 или R12, или R13. Следователно съоръжение, което извършва операция D13–D15 или R12/R13, или D1–D12, или R1–R11, след операция D13–D15 или R12, или R13 в същата страна, не трябва да използва клетка 19 за удостоверяването на оползотворяването или обезвреждането на отпадъците, тъй като тази клетка е вече попълнена от съоръжението на D13–D15 или R12, или R13. Начините за удостоверяване на обезвреждането или оползотворяването в този конкретен случай трябва да бъдат осигурени от всяка страна.

50.

Клетки 20, 21 и 22: Клетките трябва да се използват за контрол от митническите пунктове на границите на Общността.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ, СВЪРЗАНИ С НОТИФИКАЦИЯТА

Част 1:   Информация, която да бъде предоставена или приложена към документа за нотификация:

1. Сериен номер или друг одобрен идентификатор на документа за нотификация и общия планиран брой превози.

2. Име, адрес, телефонен номер, факс номер, адрес на електронна поща, регистрационен номер и лице за контакт на нотификатора.

3. Ако нотификаторът не е производител: име, адрес, телефонен номер, факс номер, адрес на електронна поща и лице за контакт на производителя (производителите).

4. Име, адрес, телефонен номер, факс номер, адрес на електронна поща и лице за контакт на търговеца (търговците) или брокера (брокерите), в случай, че нотификаторът го е упълномощил в съответствие с точка 15 от член 2.

5. Име, адрес, телефонен номер, факс номер, адрес на електронна поща, регистрационен номер, лице за контакт, използвани технологии и възможен статус според предварителното съгласие в съответствие с член 14, на съоръжението за оползотворяване или обезвреждане.

Ако отпадъците са предназначени за временна операция по оползотворяване и обезвреждане, се посочва подобна информация относно всички съоръжения, за които се предвиждат последващи временни и окончателни операции по оползотворяване или обезвреждане.

Ако съоръжението за оползотворяването или обезвреждане е в списъка на приложение I, категория 5 към Директива 96/61/ЕО, се представя доказателство (напр. декларация, удостоверяваща съществуването му) за валидно разрешително, издадено в съответствие с членове 4 и 5 от тази директива.

6. Име, адрес, телефонен номер, факс номер, адрес на електронна поща, регистрационен номер и лице за контакт на получателя.

7. Име, адрес, телефонен номер, факс номер, адрес на електронна поща, регистрационен номер и лице за контакт на планирания превозвач (превозвачи) и/или неговия агент (агенти).

8. Страна изпращач и съответен компетентен орган.

9. Страни на транзита и съответни компетентни органи.

10. Страна по местоназначението и съответен компетентен орган.

11. Еднократна нотификация или обща нотификация. Ако е обща нотификация, се изисква период на валидност.

12. Планирана дата/и за начало на превоза/те.

13. Планиран начин на транспортиране.

14. Планиран курс (пункт на излизане от и влизане във всяка заинтересована страна, включително митнически пунктове на влизане в и/или на излизане от, и/или износ от Общността) и планиран маршрут (маршрут между точките на влизане и излизане), включително възможни алтернативи, а също и при непредвидени обстоятелства.

15. Доказателство за регистрация на превозвача/те за транспортиране на отпадъци (напр., декларация, удостоверяваща съществуването ѝ).

16. Местоназначение на отпадъците по съответния списък, източника/те, описание, състав и какви да е опасни свойства. В случая на отпадъци от различни източници, също и подробен опис на отпадъците.

17. Разчетни максимални и минимални количества.

18. Вид на планираната опаковка.

19. Спецификация на операцията/те по оползотворяване или обезвреждане съгласно приложения II A и II Б към Директива 2006/12/ЕО.

20. Ако отпадъците са предназначени за оползотворяване:

а) планираният метод за обезвреждане за неоползотворимата част след оползотворяване;

б) количеството оползотворен материал по отношение на неоползотворимите отпадъци;

в) разчетната стойност на оползотворения материал;

г) разходите за оползотворяване и разходите за обезвреждане на неоползотворимата част.

21. Доказателство за застраховка срещу вреди за трети страни (напр., декларация, удостоверяваща съществуването ѝ).

22. Доказателство за договор (или декларация, удостоверяваща съществуването му) между нотификатора и получателя за оползотворяване или обезвреждане на отпадъците, който е сключен и е в сила по времето на нотификацията, както се изисква във втората подточка на точка 4 от член 4 и член 5.

23. Копие от договора или доказателство за договора (или декларация, удостоверяваща съществуването му) между производителя, новия производител или събирач и брокера или търговеца, в случай, че брокерът или търговецът се явява нотификатор.

24. Доказателство за финансовата гаранция или еквивалентна застраховка (или декларация, удостоверяваща съществуването ѝ, ако компетентния орган разрешава това), която е направена и е в сила по време на нотификацията или, ако компетентният орган, който одобрява финансовата гаранция или еквивалентна застраховка разрешава това, най-късно когато превоза започне, както се изисква във втората подточка на точка 5 от член 4 и член 6.

25. Удостоверение от нотификатора, че информацията е пълна и вярна според известните му/й сведения.

26. Когато нотификаторът не е производител в съответствие с точка 15, буква a), i) от член 2, нотификаторът гарантира, че производителят или едно от лицата, посочени в точка 15, буква a), ii) или iii) от член 2, когато е приложимо, също подписва документа за нотификация, предвиден в приложение IA.

Част 2:   Информация, която да бъде предоставена или приложена към документа за превоз:

Представете цялата информация, изброена в част 1, актуализирана в съответствие с точките описани по-долу и останалата посочена допълнителна информация:

1. Сериен и общ брой превози.

2. Дата на започване на превоза.

3. Транспортно средство.

4. Име, адрес, телефонен номер, факс номер и адрес на електронна поща на превозвача (превозвачите).

5. Курс (пункт на излизане от и влизане във всяка заинтересована страна, включително митнически пунктове на влизане в и/или на излизане от, и/или износ от Общността) и маршрут (маршрут между точките на влизане и излизане), включително възможни алтернативи, а също и при непредвидени обстоятелства.

6. Количества.

7. Вид на опаковката.

8. Всякакви специални предпазни мерки, взети от превозвача/те.

9. Декларация от нотификатора, че всички необходими съгласия са получени от компетентните органи на заинтересованите държави. Тази декларация трябва да бъде подписана от нотификатора.

10. Съответни подписи за всяко задържано прехвърляне.

Част 3:   Допълнителна информация и документация, която може да бъде поискана от компетентните органи:

1. Тип и срок на разрешителното, съгласно което работи съоръжението за оползотворяване или обезвреждане.

2. Копие от разрешителното, издадено в съответствие с членове 4 и 5 от Директива 96/61/ЕО.

3. Информация относно мерките, които следва да се вземат за гарантиране безопасността на транспорт.

4. Транспортно разстояние/я между нотификатора и съоръжението, включително възможни алтернативни маршрути, а също и при непредвидени обстоятелства, а при интермодален транспорт, мястото, където се извършва прехвърлянето.

5. Информация за стойността на транспорта между нотификатора и съоръжението.

6. Копие на регистрацията на превозвача/те за транспорт на отпадъци.

7. Химичен анализ на състава на отпадъците.

8. Описание на процеса, при който се получават отпадъците.

9. Описание на процеса на третиране на съоръжението, което получава отпадъците.

10. Финансовата гаранция или еквивалентна застраховка, или копие от нея.

11. Информация относно изчисляването на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка, както се изисква във втората алинея от точка 5 от член 4 и член 6.

12. Копие от договорите, посочени в част 1, точки 22 и 23.

13. Копие от застрахователната полица срещу вреди към трети страни.

14. Всякаква друга информация, която е уместна за оценка на нотификацията в съответствие с настоящия регламент и националното законодателство.
ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПИСЪК НА ОТПАДЪЦИ, ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ В ЧЛЕН 18

(„ЗЕЛЕН“ СПИСЪК НА ОТПАДЪЦИТЕ) ( 30 )

Независимо дали отпадъците са включени в настоящия списък или не, те може да не бъдат предмет на общите информационни изисквания, определени в член 18, ако са замърсени от други материали до степен, която

а) увеличава рисковете, свързани с отпадъците достатъчно, за да ги направи подходящи за процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие, когато отчита опасните свойства, изброени в приложение III към Директива 91/689/ЕИО; или

б) предотвратява оползотворяването на отпадъците по екологосъобразен начин.

Част I

Следните отпадъци ще бъдат предмет на общите информационни изисквания, определени в член 18:

Отпадъци, изброени в приложение IX към Базелската конвенция ( 31 ).

▼M6

За целите на настоящия регламент:

а) всяко позоваване на списък A в приложение IX към Базелската конвенция се счита за позоваване на приложение IV към настоящия регламент;

б) в текста на позиция B1020 от Базелската конвенция терминът „окончателно пресовани форми“ включва всички метални недиспергируеми ( 32 ) форми на скрапа, изброени в нея;

в) текстът на позиция В1030 от Базелската конвенция следва да се чете: „Остатъци, съдържащи труднотопими метали“;

г) частта от текста на позиция B1100 от Базелската конвенция, която се отнася до „Шлаки от обработка на мед“ и т.н., не се прилага, а вместо нея се прилага текстът на (ОИСР) позиция GB040 от част II;

д) текстът на позиция B1110 от Базелската конвенция не се прилага, а вместо него се прилагат текстовете на (ОИСР) позиции GC010 и GC020 от част II;

е) текстът на позиция B2050 от Базелската конвенция не се прилага, а вместо него се прилага текстът на (ОИСР) позиция GG040 от част II;

ж) счита се, че посочените в позиция B3010 от Базелската конвенция отпадъци от флуорирани полимери включват полимерите и съполимерите на флуорирания етилен (ПТФЕ — политетрафлуоретилен).

▼B

Част II

Следните отпадъци също ще бъдат предмет на общите информационни изисквания, определени в член 18:

Металосъдържащи отпадъци, произхождащи от претопяване, преработване на руда или рафиниране на металиGB040

7112

262030

262090

Шлаки от преработката на ценни метали и мед за допълнително рафиниране

Други отпадъци, съдържащи металиGC010

 

Електрически сглобки, съдържащи само метали или сплави

GC020

 

Скрап от електрониката (електронни платки, електронни компоненти, кабели и др.) и възстановени електронни компоненти, подходящи за оползотворяване на основни и ценни метали

GC030

ех 890800

Кораби и други плавателни съдове, излезли от употреба, изпразнени съгласно изискванията от всички товари и други материали, останали от тяхната експлоатация, които биха могли да бъдат класифицирани като опасни вещества или отпадъци

GC050

 

Отработени течни катализатори за каталитичен крекинг (РСС) (алуминиев окис, цеолити)

Отпадъци от стъкло в недисперсионна формаGE020

ех 7001

ех 701939

Отпадъци от стъклени влакна

Керамични отпадъци в недисперсионна формаGF010

 

Керамични отпадъци, които са били печени след формоване, включително керамични съдове (преди и/или след употреба)

Други отпадъци, съдържащи основно неорганични компоненти, които могат да съдържат метали и органични материалиGG030

ех 2621

Пепел и шлака от изгаряне на въглища в електроцентрали

GG040

ех 2621

Летлива пепел от изгаряне на въглища

Твърди отпадъци от пластмасаGH013

391530

ex 390410—40

Полимери на винилхлорида

Отпадъци, произхождащи от обработка на кожи и други кожаро-кожухарски операции и използване на кожиGN010

ex 050200

Отпадъци от четина и косми от свине, глигани и други, използвани за направа на четки

GN020

ex 050300

Отпадъци от косми от опашки и гриви на коне, дори в разстлано състояние, със или без подложка

GN030

ex 050590

Отпадъци от кожа и други части на птици със или без пера, пера или части от пера (независимо дали са отрязани ръбовете), без да са допълнително преработвани освен почиствани, дезинфекцирани или третирани за съхранение

▼M4
ПРИЛОЖЕНИЕ IIIА

СМЕСИ ОТ ДВА ИЛИ ПОВЕЧЕ OT ОТПАДЪЦИТЕ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ III, КОИТО НЕ СА КЛАСИФИЦИРАНИ В НИТО ЕДНА ПОЗИЦИЯ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 2

1. Независимо дали смесите са включени в настоящия списък или не, те може да не бъдат предмет на общите информационни изисквания, определени в член 18, ако са замърсени от други материали до степен, която:

а) увеличава рисковете във връзка с отпадъците дотолкова, че става уместно тези отпадъци да бъдат подложени на процедура за предварителна писмена нотификация и съгласие, като се вземат под внимание опасните свойства, описани в приложение III към Директива 91/689/ЕИО;

б) затруднява оползотворяването на отпадъците по екологосъобразен начин.

▼M7

2. В настоящото приложение са включени следните смеси от отпадъци:

а) смеси от отпадъци, класифицирани в позиции B1010 и B1050 съгласно Базелската конвенция;

б) смеси от отпадъци, класифицирани в позиции B1010 и B1070 съгласно Базелската конвенция;

в) смеси от отпадъци, класифицирани в позиции B3040 и B3080 съгласно Базелската конвенция;

г) смеси от отпадъци, класифицирани в позиция GB040 (по ОИСР) и в позиция B1100 съгласно Базелската конвенция, ограничени до твърд цинк от горещо поцинковане, цинксъдържащи дроси (шлаки/утайки), алуминиева пяна или шлака/огрибки без солевата шлака, както и отпадъци от огнеупорна облицовка, включително тигли, с произход от топене на мед;

д) смеси от отпадъци, класифицирани в позиция GB040 (по ОИСР), в позиция B1070 съгласно Базелската конвенция и в позиция B1100 съгласно Базелската конвенция, ограничени до отпадъци от огнеупорна облицовка, включително тигли, с произход от топене на мед.

Позициите, посочени в букви г) и д), не се отнасят за случаите на износ към страни, за които не се прилага Решението на ОИСР.

▼M7

3. Следните смеси от отпадъци, класифицирани в отделни тирета или подтирета на една позиция, се включват в настоящото приложение:

а) смеси от отпадъци, класифицирани в позиция B1010 съгласно Базелската конвенция;

б) смеси от отпадъци, класифицирани в позиция B2010 съгласно Базелската конвенция;

в) смеси от отпадъци, класифицирани в позиция B2030 съгласно Базелската конвенция;

г) смеси от отпадъци, класифицирани в позиция B3010 съгласно Базелската конвенция и изброени в Скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери;

д) смеси от отпадъци, класифицирани в позиция B3010 съгласно Базелската конвенция и изброени във Втвърдени отпадъци от смоли и продукти на кондензация;

е) смеси от отпадъци, класифицирани в позиция B3010 съгласно Базелската конвенция и изброени в Перфлуороалкоксиалкан;

ж) смеси от отпадъци, класифицирани в позиция B3020 съгласно Базелската конвенция, ограничени до неизбелена хартия или картон, или от гофрирана хартия или картон, друга хартия или картон, произведени основно от химически избелена хартиена маса (пулп), неоцветена в масата, от хартия или картон, произведени основно от механична дървесинна хартиена маса (пулп) (например вестници, списания и подобни печатни материали);

з) смеси от отпадъци, класифицирани в позиция B3030 съгласно Базелската конвенция;

и) смеси от отпадъци, класифицирани в позиция B3040 съгласно Базелската конвенция;

й) смеси от отпадъци, класифицирани в позиция B3050 съгласно Базелската конвенция.

▼M8
ПРИЛОЖЕНИЕ IIIБ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ „ЗЕЛЕНИЯ“ СПИСЪК, ОЧАКВАЩИ ВКЛЮЧВАНЕ В СЪОТВЕТНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ БАЗЕЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ ИЛИ КЪМ РЕШЕНИЕТО НА ОИСР СЪГЛАСНО ЧЛЕН 58, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б)

1. Независимо дали отпадъците са включени в настоящия списък или не, те може да не бъдат предмет на общите информационни изисквания, определени в член 18, ако са замърсени от други материали до степен, която:

а) увеличава рисковете, свързани с отпадъците, достатъчно, за да ги направи подходящи за процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие, като се имат предвид опасните свойства, изброени в приложение III към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 33 ); или

б) предотвратява оползотворяването на отпадъците по екологосъобразен начин.

2. В настоящото приложение са включени следните отпадъци:

▼M12 —————

▼M8

BEU04

Композитни опаковки, състоящи се основно от хартия и известно количество пластмаса, които не съдържат остатъци и не са включени в позиция В3020 съгласно Базелската конвенция

BEU05

Чисти биоразградими отпадъци от земеделие, градинарство, горско стопанство, градини, паркове и гробища

3. Превозът на отпадъците, посочени в настоящото приложение, не засяга разпоредбите на Директива 2000/29/ЕО на Съвета ( 34 ), включително и мерките, приети съгласно член 16, параграф 3 от нея.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПИСЪК НА ОТПАДЪЦИ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПИСМЕНА НОТИФИКАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ („ЖЪЛТ“ СПИСЪК НА ОТПАДЪЦИ) ( 35 )

Част I

Следните отпадъци ще бъдат предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие:

Отпадъци, изброени в приложения II и VIII към Базелската конвенция ( 36 ).

По смисъла на настоящия регламент:

а) Всяко позоваване на списък Б в приложение VIII към Базелската конвенция, се подразбира като позоваване на приложение III към настоящия регламент.

б) В Базелска позиция A1010 терминът „без тези отпадъци, които конкретно са изброени в списък Б (приложение IX)“ е позоваване едновременно на Базелска позиция B1020 и на забележката по B1020 в приложение III към настоящия регламент, част I, буква б).

в) Базелски позиции A1180 и A2060 не се прилагат, а вместо тях се прилагат позиции по ОИСР GC010, GC020 и GG040 в приложение III, част II, когато е уместно.

г) Базелска позиция A4050 включва футеровки от топене на алуминий, защото те съдържат Y33 неорганични цианиди. Ако цианидите бъдат разрушени (неутрализирани), футеровките се отнасят към част II позиция AB120, защото те съдържат Y32, неорганични флуорсъденинения, с изключение на калциев флуорид.

Част II

Следните отпадъци ще бъдат също предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие:

Метал-съдържащи отпадъци▼M6

AA010

261900

Обгар, окалина и други отпадъци от производството на чугун и стомана (1)

▼B

AA060

262050

Ванадиева пепел и остатъци (1)

AA190

810420 ех 810430

Магнезиеви отпадъци и скрап, които са огнеопасни, пирофорни или при контакт с вода изпускат леснозапалими газове в опасни количества

(1)   Този списък включва отпадъци под формата на пепел, остатъци, шлака, шлака от обработка на цветни метали, угарки, нагар, прах и утайка, освен ако материалът е изрично включен в друг списък.

Отпадъци, съдържащи предимно неорганични съставки, които могат да съдържат метали и органични материалиAB030

 

Отпадъци, получени при безцианидно третиране на повърхности на метали

AB070

 

Пясъци, използвани в леярските операции

AB120

ех 281290 ех 3824

Неорганични халогениди, неупоменати и невключени другаде

AB130

 

Отработени частици от струйна повърхностна обработка на метали

AB150

ех 382490

Непречистен калциев сулфит и калциев сулфат от десулфуризация на димни газове (FGD)

Отпадъци съдържащи предимно органични съставки, които могат да съдържат метали и неорганични материалиAC060

ex 381900

Хидравлични течности

AC070

ex 381900

Спирачни течности

AC080

ex 382000

Антифризни течности

AC150

 

Хлорфлуорвъглероди

AC160

 

Халони

AC170

ex 440310

Преработен корк и дървесни отпадъци

AC250

 

Повърхностно активни вещества (ПАВ)

AC260

ex 3101

Течен свински тор; фекална маса

AC270

 

Утайки от пречистване на отпадъчни води

Отпадъци които могат да съдържат както неорганични, така и органични съставкиAD090

ex 382490

Отпадъци от производството, приготвянето и употребата на репрографски и фотографски химикали и материали, неупоменати и невключени другаде

AD100

 

Отпадъци, получени при безцианидно третиране на повърхности на пластмаси

AD120

ех 391400 ех 3915

Йонообменни смоли

AD150

 

Природни органични материали, използвани като филтърни среди (например биофилтри)

Отпадъци съдържащи предимно неорганични съставки, които могат да съдържат метали и органични материалиRB020

ех 6815

Керамични влакна с подобни физикохимични характеристики като на азбеста
ПРИЛОЖЕНИЕ IVA

ОТПАДЪЦИ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ III, НО ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПИСМЕНА НОТИФИКАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ (ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 3)
ПРИЛОЖЕНИЕ V

ОТПАДЪЦИ, ПРЕДМЕТ НА ЗАБРАНАТА ЗА ИЗНОС В ЧЛЕН 36

Встъпителни забележки

1. Настоящото приложение се прилага без да се засягат Директиви 91/689/ЕИО и 2006/12/ЕО.

2. Настоящото приложение се състои от три части, части 2 и 3, от които се прилагат само когато част 1 не е приложима. Следователно, за да се определи дали дадени отпадъци са изброени в настоящото приложение, се прави първоначална проверка за да се установи дали отпадъците са изброени в част 1 на настоящото приложение, и ако не са, дали са изброени в част 2, и ако не са, дали са изброени в част 3.

Част 1 се разделя на два подраздела: списък A съдържа отпадъци, класифицирани като опасни от член 1, параграф 1, буква a) от Базелската конвенция, и следователно обхванати от забраната за износ и списък Б съдържа отпадъци, които не са обхванати от член 1, параграф 1, буква a) от Базелската конвенция, и следователно не са обхванати от забраната за износ.

Следователно, ако дадени отпадъци са изброени в част 1, се прави проверка, за да се установи дали са изброени в списък A или в списък Б. Само ако отпадъците не са изброени нито в списък A, нито в списък Б на част 1, се прави проверка дали са посочени сред опасните отпадъците, изброени в част 2 (т.е. видове отпадъци, отбелязани със звездичка) или в част 3, и ако е така, те са обхванати от забраната за износ.

3. Отпадъци, изброени в списък Б на част 1 или които са сред безопасните отпадъци, изброени в част 2 (т.е. отпадъци, които не са отбелязани със звездичка) са обхванати от забраната за износ, ако са замърсени с други материали до степен, при която:

а) увеличава рисковете, свързани с отпадъците достатъчно, за да ги направи подходящи за процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие, когато отчита опасните свойства, изброени в приложение III към Директива 91/689/ЕИО; или

б) предотвратява оползотворяването на отпадъците по екологосъобразен начин.

Част 1 ( 37 )

Списък A (Приложение VIII към Базелската конвенция)

A1   МЕТАЛИ И МЕТАЛ-СЪДЪРЖАЩИ ОТПАДЪЦИ

A1010 Метални отпадъци и отпадъци съдържащи сплави на следните метали:

 Антимон

 Арсен

 Берилий

 Кадмий

 Олово

 Живак

 Селен

 Телур

 Талий

но изключващи такива отпадъци, конкретно изброени в списък Б.

A1020 Отпадъци, съдържащи съставки (с изключение на метални отпадъци отлети блокове) или замърсени с:

 Антимон; съединения на антимона

 Берилий; съединения на берилия

 Кадмий; съединения на кадмия

 Олово; съединения на оловото

 Селен; съединения на селена

 Телур; съединения на телура

A1030 Отпадъци, съдържащи съставки или замърсени с:

 Арсен; съединения на арсена

 Живак; съединения на живака

 Талий; съединения на талия

A1040 Отпадъци, съдържащи като съставки:

 Металникарбонили

 Шествалентенхром

A1050 Галванични утайки

A1060 Отпадъчни разтвори от байцване/ецване на метали

A1070 Отпадъчни разтвори от преработката на цинк, прах и утайки, като ярозит, хематит и др.

A1080 Отпадъци от цинкови остатъци, невключени в списък Б, съдържащи олово и кадмий в такава концентрация, че да проявяват свойствата от приложение III

A1090 Пепели от изгаряне на изолирани медни проводници

A1100 Прахове и остатъци от газоочистващи инсталации при леене на мед

A1110 Употребявани електролитни разтвори от електролитна рафинация и електролитно получаване на мед

A1120 Отпадъчни утайки от електролитна рафинация и електролитно получаване на мед

A1130 Употребени разтвори от байцване/ецване, съдържащи разтворена мед

A1140 Отпадъци от катализатори, съдържащи меден хлорид и меден цианид

A1150 Пепели от благородни метали от изгарянето на печатни платки, невключени в списък Б ( 38 )

A1160 Отпадъци от оловно-кисели батерии и акумулатори, цели или раздробени

A1170 Несортирани отпадъци от батерии и акумулатори, с изключение на тези, включени като смесени в списък Б. Отпадъци от батерии и акумулатори, невключени в списък Б, съдържащи съставки, упоменати в приложение I в концентрации, които ги правят опасни.

A1180 Отпадъци от електрически и електронни модули или скрап ( 39 ), съдържащи компоненти като акумулатори и други батерии включени в списък A, живачни прекъсвачи, стъкла от катодно-лъчеви тръби и други активирани стъкла и кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили, или замърсени със съставките, упоменати в приложение I (например кадмий, живак, олово, полихлорирани бифенили) в такива концентрации, че да проявяват свойствата от приложение III (вижте позиция B1110 от списък Б) ( 40 )

A1190 Отпадъци от метални кабели, покрити или изолирани с пластмаси, съдържащи или замърсени с каменовъглен катран, полихлорирани бифенили (40) , олово, кадмий, други органохалогенни съединения или съставки от приложение I, в такива концентрации, че да проявяват свойствата от приложение III

A2   ОТПАДЪЦИ, СЪДЪРЖАЩИ ПРЕДИМНО НЕОРГАНИЧНИ СЪСТАВКИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪДЪРЖАТ МЕТАЛИ И ОРГАНИЧНИ МАТЕРИАЛИ

A2010 Стъклени отпадъци от катодно-лъчеви тръби и други активирани стъкла

A2020 Отпадъци от неорганични флуорни съединения под формата на течности или утайки с изключение на отпадъците, специфицирани в списък Б

A2030 Отпадъци от катализатори, с изключение на отпадъците, специфицирани в списък Б

A2040 Отпадъци от калциев сулфат (гипс), получен от процеси в химическата промишленост, когато съдържа съставките упоменати в приложение I в такива концентрации, че да проявяват свойствата от приложение III (виж позиция В2080)

A2050 Отпадъци от азбест (прах или влакна)

A2060 Прах от изгарянето на въглища в електрически централи, когато съдържа съставките, упоменати в приложение I в такива концентрации, че да проявяват свойствата от приложение III (виж позиция В2050).

A3   ОТПАДЪЦИ СЪДЪРЖАЩИ ПРЕДИМНО ОРГАНИЧНИ СЪСТАВКИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪДЪРЖАТ МЕТАЛИ И НЕОРГАНИЧНИ МАТЕРИАЛИ

A3010 Отпадъци от производството и преработката на петролен кокс и битум

A3020 Отпадъчни минерални масла, неподходящи за тяхното първоначално предназначение

A3030 Отпадъци, които съдържат, състоят се от или са замърсени с утайки от антидетонаторни съединения, съдържащи олово

A3040 Отпадъчни топлоносители

A3050 Отпадъци от производството, приготвянето и употребата на смоли, латекси, уплътнители, лепила/адхезиви, без тези отпадъци специфицирани в списък Б (виж позиция В4020)

A3060 Отпадъци от нитроцелулоза

A3070 Отпадъци от феноли, фенолни съединения, включително хлорфенол под формата на течност или утайка

A3080 Други отпадъци, неупоменати в списък Б

A3090 Отпадъци от прах, пепел, утайки и брашно от обработени кожи, когато съдържат съединения на шест-валентен хром или биоциди (виж позиция В3100)

A3100 Изрезки и други отпадъци от обработена кожа, или от смесена кожа, негодни за производството на кожени изделия, съдържащи съединения на шест-валентен хром или биоциди (виж позиция В3090)

A3110 Отпадъци от кожаро-кожухарството, съдържащи съединения на шест-валентен хром или биоциди или инфекциозни субстанции (виж позиция В3110)

A3120 Фини частици от шредиране

A3130 Отпадъци от органични фосфорни съединения

A3140 Отпадъци от нехалогенирани органични разтворители, с изключение на тези,специфицирани в списък Б

A3150 Отпадъци от халогенирани органични разтворители

A3160 Отпадъчни халогенирани и нехалогенирани безводни дестилатни остатъци, произхождащи от операциите по възстановяване на органичните разтворители

A3170 Отпадъци от производството на алифатни халогенирани въглеводороди (като хлорметан, дихлоретан, винил хлорид, винилиденхлорид, алилхлорид и епихлорхидрин)

A3180 Отпадъци, вещества и продукти съдържащи, състоящи се от или замърсени с полихлорирани бифенили (РСВ), полихлорирани терфенили (РСТ), полихлорирани нафталени (РСN) или полибромирани бифенили (РВВ) или всички други полибромирани аналози на тези съединения, с концентрация 50 mg/kg или повече ( 41 )

A3190 Отпадъчни катранени остатъци (с изключение на асфалтови цименти) произхождащи от рафиниране, дестилация и всякакви други пиролизни обработки на органични материали

A3200 Битуминозни материали (асфалтови отпадъци) от пътно-строителни дейности и поддръжка, съдържащи катран (виж позиция B2130)

A4   ОТПАДЪЦИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪДЪРЖАТ ИЛИ НЕОРГАНИЧНИ ИЛИ ОРГАНИЧНИ СЪСТАВКИ

A4010 Отпадъци от производството, приготвянето и употребата на фармацевтични продукти, с изключение на тези, специфицирани в списък Б

A4020 Клинични и съпътстващи отпадъци; това са отпадъци, получавани от лекарската, зъболекарската, ветеринарната или подобни практики, и отпадъци получени в болници или други съоръжения по време на диагностициране или лечение на пациентите или научноизследователски проекти

A4030 Отпадъци от производството, приготвянето и употребата на биоциди и препарати за фитосанитарна опазване, включително отпадъчни пестициди и хербициди, които не са специфицирани, с изтекъл срок на годност ( 42 ) или негодни за употребата, за която са предназначени

A4040 Отпадъци от производството, приготвянето и употребата на дървесни консерванти ( 43 )

A4050 Отпадъци, които съдържат, състоят се от или са замърсени с едно от следните:

 Неорганичницианиди, с изключение на съдържащите благородни метали остатъци в твърда форма, съдържащи следи от неорганични цианиди

 Органичницианиди

A4060 Отпадъчни смеси от масла и вода, въглеводороди и вода, емулсии

A4070 Отпадъци от производството, приготвянето и употребата на мастила, бои, пигменти, оцветители, лакове и политури, с изключение на такива, специфицирани в списък Б (виж позиция B4010)

A4080 Отпадъци с експлозивни свойства (с изключение на тези, специфицирани в списък Б)

A4090 Отпадъчни разтвори на киселини и основи, различни от посочените в съответната позиция в списък Б (виж позиция B2120)

A4100 Отпадъци от прибори за контрол на изходящи промишлени газове, с изключение на тези, специфицирани в списък Б

A4110 Отпадъци, които съдържат, състоят се от или са замърсени с някои от следните:

 всяковещество, сродно на полихлориран дибензофуран

▼C4

 всяко вещество, сродно на полихлориран дибензо-п-диоксин

▼B

A4120 Отпадъци, които съдържат, състоят се от или са замърсени с пероксиди

A4130 Отпадъци от опаковки и контейнери, съдържащи вещества от приложение I в такива концентрации, че да проявяват опасните свойства от приложение III

A4140 Отпадъци, състоящи се от или съдържащи химикали които не са специфицирани или с изтекъл срок на годност (42) , отговарящи на категориите към приложение I и проявяващи опасните свойства от приложение III

A4150 Отпадъци от химически вещества, получени от развойни или преподавателски дейности, които не са идентифицирани и/или са нови и чиито въздействия върху здравето на човека и/или околната среда са непознати

A4160 Отработен активен въглен, невключен в списък Б (виж позиция B2060)

Списък Б (Приложение IX към Базелската конвенция)

B1   МЕТАЛИ И МЕТАЛ-СЪДЪРЖАЩИ ОТПАДЪЦИ

B1010 Отпадъци от метали и метални сплави в метална недисперсионна форма:

 Благородниметали (злато, сребро, метали от платиновата група, без живак)

 Скрапотжелязоистомана

 Скрапотмед

 Скрапотникел

 Скрапоталуминий

 Скрапотцинк

 Скрапоткалай

 Скрапотволфрам

 Скрапотмолибден

 Скрапоттантал

 Скрапотмагнезий

 Скрапоткобалт

 Скрапотбисмут

 Скрапоттитан

 Скрапотцирконий

 Скрапотманган

 Скрапотгерманий

 Скрапотванадий

 Скрапотхафний, индий, ниобий, рений и галий

 Скрапотторий

 Скрапотредкоземниелементи

 Скрапотхром

B1020 Чист, незамърсен метален скрап, включително и сплави, в окончателно пресовани форми (листа, плочи, пръти, греди и т.н.) от:

 Скрапотантимонскрап

 Скрапотберилий

 Скрапоткадмий

 Скрапотолово (без оловнокисели батерии и акумулатори)

 Скрапотселен

 Скрапоттелур

B1030 Труднотопими метали, съдържащи шлаки

B1031 Отпадъци от метали и метални сплави в метална недисперсна форма (метален прах) от молибден, волфрам, титан, тантал, ниобий и рений, с изключение на такива отпадъци като посочените в списък A по позиция A1050, галванични утайки.

B1040 Скрап от възли и агрегати от инсталации за получаване на електроенергия, незамърсени със смазочни масла, РСВ или РСТ, които да ги превърнат в опасни отпадъци

B1050 Смесени цветни метали, скрап от тежки фракции, несъдържащи съставките упоменати в приложение I в такава концентрация, че да проявят свойствата от приложение III ( 44 )

B1060 Отпадъци от селен и телур в метална елементна форма, включително и прах

B1070 Отпадъци от мед и медни сплави в дисперсна форма, освен ако съдържат съставките упоменати в приложение I в такава концентрация, че да проявят свойствата от приложение III

▼C4

B1080 Цинкова пепел и остатъци, включително остатъци от цинкови сплави, освен ако съдържат съставките упоменати в приложение I съставки в такава концентрация, че да проявят свойствата от приложение III ( 45 )

▼B

B1090 Отпадъчни батерии, отговарящи на съставена спецификация, с изключение на тези съдържащи олово, кадмий и живак

B1100 Метал-съдържащи отпадъци, произхождащи от топене, претопяване и рафиниране на метали:

 Твърдцинкотгорещопоцинковане

 Цинк-съдържащи шлаки/утайки:

 

 Повърхностнидросиотгалванизация (> 90 % Zn)

 Дънниутайкиотгалванизиране (> 92 % Zn)

 Цинковашлакаприлеене (> 85 % Zn)

 Цинковашлакаотгорещогалванизиране (> 92 % Zn)

 Цинковапяна

 Алуминиевапяна (или огрибки), с изключение на солеви шлаки

 Шлакиотобработканамедзапонататъшнапреработкаилирафиниране, несъдържащи арсен, олово или кадмий, за да проявят свойствата от приложение III

 Отпадъциотогнеупорниоблицовки, вкл. тигли, произхождащи от топене на мед

 Шлакиотпроизводствотонаблагородниметали, предназначени за последващо рафиниране

 Танталсъдържащикалаенишлакисъссъдържаниенакалайпод 0,5 %

B1110 Електрически и електронни модули:

 Електронни модули, съдържащи само метали или сплави

 Отпадъчни електрически и електронни модули или скрап (39)  (вкл. печатни платки), несъдържащи акумулатори и други батерии, включени в списък A, живачни прекъсвачи, стъкло от катодно-лъчеви тръби и друго активирано стъкло, кондензатори съдържащи РСВ, или незамърсени със съставките упоменати в приложение I (напр. кадмий, живак, олово, полихлорирани бифенили), или от които те са били отстранени до такава степен, че да не проявят никое от в приложение III (виж позиция A1180)

 Електрически и електронни модули (вкл. печатни платки, електронни компоненти и проводници), предназначени директно за повторна употреба ( 46 ), а не за оползотворяване или крайно обезвреждане ( 47 )

B1115 Отпадъци от метални кабели, покрити или изолирани с пластмаси, невключени в списък A1190, с изключение на тези, предназначени за операции по приложение IVA или всякакви други операции по обезвреждане, включващи на всеки един етап неконтролирани термични процеси като открито горене

B1120 Отработени катализатори, с изключение на разтвори използвани като катализатори, съдържащи:—  Преходни метали, с изключение на отпадъчни катализатори (отработени катализатори, отработени течни катализатори или други катализатори) от списък A

Скандий

Ванадий

Манган

Кобалт

Мед

Итрий

Ниобий

Хафний

Волфрам

Титан

Хром

Желязо

Никел

Цинк

Цирконий

Молибден

Тантал

Рений

—  Лантаниди (редки метали)

Лантан

Празеодим

Самарий

Гадолиний

Диспросий

Ербий

Итербий

Церий

Неодим

Европий

Тербий

Холмий

Тилий

Лутеций

B1130 Пречистени отработени катализатори, съдържащи благородни метали

B1140 Твърди остатъци съдържащи благородни метали, със следи от неорганични цианиди

B1150 Отпадъци от благородни метали и сплави (злато, сребро, платиновата група, с изключение на живак) в дисперсна, нетечна форма, със съответната опаковка и маркировка

B1160 Пепел от благородни метали, получена при изгарянето на печатни платки (виж позиция А1150)

B1170 Пепел от благородни метали получена при изгарянето на фотографска лента

B1180 Отпадъчна фотографска лента, съдържаща сребърни халогениди и метализирано сребро

B1190 Отпадъчна фотографска хартия, съдържаща сребърни халогениди и метализирано сребро

B1200 Гранулирана шлака, получена от производството на желязо и стомана

B1210 Шлака получена от производството на желязо и стомана, включително шлаки като източник на титанов диоксид и ванадий

B1220 Шлака от производството на цинк, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена съгласно техническите спецификации (напр. DIN 4301) основно за строителство

B1230 Метални окиси от горещо валцуване получени при производството на желязо и стомана

B1240 Метални окиси от горещо валцуване получени при производството на желязо и стомана

B1250 Отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства, които не съдържат нито течности, нито други опасни компоненти

B2   ОТПАДЪЦИ СЪДЪРЖАЩИ ПРЕДИМНО НЕОРГАНИЧНИ СЪСТАВКИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪДЪРЖАТ МЕТАЛИ И ОРГАНИЧНИ МАТЕРИАЛИ

B2010 Отпадъци от минно производство в недисперсна форма:

 Отпадъци от естествен графит

 Отпадъци от шисти, грубо отрязани или отсечени с трион или по друг начин

 Отпадъци от слюда

 Отпадъци от еоцит, нефелин или нефелин сиенит

 Отпадъци от фелдшпат

 Отпадъци от флуоршпат

 Твърди отпадъци от силициев двуокис, с изключение на този, който се използва в леярството

B2020 Стъклени отпадъци в недисперсна форма:

 Стъклени трошки и други отпадъци и скрап от стъкло, освен катодно-лъчеви тръби и други активирани стъкла

B2030 Керамични отпадъци в недисперсна форма:

 Отпадъци и скрап от металокерамични материали

 Керамични влакна, неупоменати и невключени другаде

B2040 Други отпадъци, съдържащи предимно неорганични съставки:

 Частично рафиниран калциев сулфат, получен от газова десулфуризация на димни газове

 Отпадъци от суха мазилка от разрушаване на сгради

 Шлака от производство на мед, химически стабилизирана, с високо съдържание на желязо (над 20 %) и произведена според производствените стандарти (напр. DIN 4301 и DIN 8210), основно за строителни и абразивни нужди

 Сяра в твърда форма

 Варовик от производството на калциев цианамид (при рН < 9)

 Натриеви, калиеви, калциеви хлориди

 Карборунд (силициев карбид)

 Бетонни отломки

 Стъклен скрап със съдържание на литий/тантал и литий/ниобий

B2050 Летлива пепел от изгаряне на въглища в електроцентрали, невключени в списък А (виж позиция А2060)

B2060 Отработен активен въглен, несъдържащ съставки, посочени в приложение I в такава концентрация, че да проявяват свойствата от приложение III, например, въглен получен от пречистването на питейна вода и процесите на хранително-вкусовата промишленост и производството на витамини (виж позиция А4160)

B2070 Утайки от калциев флуорид

B2080 Отпадъци от калциев сулфат (гипс), получен от процеси в химическата промишленост, невключен в списък А (виж позиция А2040)

B2090 Анодни остатъци от производството на стомана и алуминий направени от петролен кокс или битум и пречистени до общоприетите производствени стандарти (с изключение на анодни остатъци от хлор-алкална електролиза и от металургията)

B2100 Отпадъци от алуминиеви хидроксиди и отпадъци от диалуминиев триоксид, и остатъци от производството на алуминий, с изключение на материали, използвани за очистване на газовете, както и при процесите на флокулация или филтрация

B2110 Бокситни остатъци (червена утайка) (pH стабилизирано до по-малко от 11,5 )

B2120 Отпадъчни кисели или основни разтвори с pH по-голямо от 2 и по-малко от 11,5 , които не са разяждащи или не притежават други опасни свойства (виж позиция А4090)

B2130 Битуминозни материали (асфалтови отпадъци) от пътно-строителни дейности и поддръжка, несъдържащи катран ( 48 ) (виж позиция A3200)

B3   ОТПАДЪЦИ СЪДЪРЖАЩИ ПРЕДИМНО ОРГАНИЧНИ СЪСТАВКИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪДЪРЖАТ МЕТАЛИ И НЕОРГАНИЧНИ МАТЕРИАЛИ

B3010 Твърди пластмасови отпадъци:

Следните пластмасови отпадъци или смесени пластмасови материали, при условие, че не са смесени с други отпадъци и са приготвени за спецификация:

 Скрап от пластмаса на нехалогенирани полимери и съполимери включително, но не ограничени до следните ( 49 ):

 

 етилен

 стирол

 полипропилен

 полиетилентерефталат

 акрилонитрил

 бутадиен

 полиацетали

 полиамиди

 полибутилентерефталат

 поликарбонати

 полиетери

 полифениленсулфиди

 акрилни полимери

 алкани С10-С13 (пластификатори)

 полиуретан (несъдържащ CFCs)

 полисилоксани

 полиметилметакрилат

 поливинилов алкохол

 поливинилбутирал

 поливинилацетат

 Втвърдени отпадъци от смоли и продукти на кондензация, включващи следните:

 

 карбамидформалдехидни смоли

 фенолформалдехидни смоли

 меламинформалдехидни смоли

 епоксидни смоли

 алкидни смоли

 полиамиди

▼C3

 Следните отпадъци от флуорирани полимери ( 50 ):

 

 перфлуороетилен/пропилен (FEP)

 перфлуороалкоксиалкан

 

 тетрафлуороетилен/перфлуоровинилетер (PFA)

 тетрафлуороетилен/перфлуорометилвинилетер (MFA)

 поливинилфлуорид (PVF)

 поливинилиденфлуорид (PVDF)

▼B

B3020 Хартия, картон и хартиени отпадъци

Следнитематериали, при условие че не са смесени с опасни отпадъци:

Отпадъци и остатъци от хартия и картон от:

 неизбелена хартия или картон, или от гофрирана хартия или картон

 друга хартия или картон, произведени основно от химически избелена хартиена маса (пулп), неоцветена в масата

 от хартия или картон произведени основно от механична дървесинна хартиена маса (пулп), (напр. вестници, списания и подобни печатни материали)

 други, включително, но не ограничени до

 

1. ламиниранкартон;

2. несортиранскрап

▼M12

B3026 Следните отпадъци от предварителната обработка на композитни опаковки за течности, несъдържащи съставките от приложение I в такава концентрация, че да проявят свойствата от приложение III:

 Неразделима пластмасова фракция

 Неразделима пластмасово-алуминиева фракция

B3027 Отпадъци от самозалепващи се ламинирани етикети, съдържащи суровини, използвани за производство на материали за етикетиране

▼B

B3030 Текстилни отпадъци

Следните материали, при условие че не са смесени с други отпадъци и са приготвени за спецификация:

 Копринени отпадъци (вкл. копринени пашкули неподходящи за намотаване, отпадъци от прежда и конци

 

 некардирани или пенирани

 други

 Отпадъци от вълна или фина или груба (необработена) животинска козина, включително отпадъци от прежди, но изключващи конци

 

 дреб от вълна или фина животинска козина

 други отпадъци от вълна или фина животинска козина

 отпадъци от необработена животинска козина

 Отпадъци от памук (включително отпадъци от прежди и конци)

 

 отпадъци от прежда (включително отпадъци от конци)

 конци

 други

 Ленени влакна и отпадъци

 Влакна и отпадъци (включително отпадъци от прежди и конци) от коноп (Cannabis sativa L.)

 Влакна и отпадъци (включително отпадъци от прежди и конци) от юта и други текстилни влакна от лико (с изключение на лен, коноп, рамия)

 Влакна и отпадъци (вкл. отпадъци от прежди и конци) от сизал и други текстилни влакна от рода Agave

 Влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и конци) от кокосови орехи

 Влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и конци) от абака (Manila hemp или Musa tотtilis Nee)

 Влакна, дреб и отпадъци (включително отпадъци от прежди и конци) от рамия и други растителни текстилни влакна, неупоменати и невключени другаде

 Отпадъци (включително дреб, отпадъци от прежди и конци) от синтетични или изкуствени влакна

 

 от синтетични влакна

 от изкуствени влакна

 Употребявани дрехи и други износени текстилни артикули

 Употребявани парцали, въжета, корда, шнурове и кабели и износени артикули от въжета, корда, шнурове и кабели от текстилни материали

 

 сортирани

 други

B3035 Отпадъци от текстилни подови покрития, килими

B3040 Каучукови отпадъци

Следните материали, при условие че не са смесени с други отпадъци:

 Отпадъци и скрап от втвърден каучук (напр. ебонит)

 Други каучукови отпадъци (с изключение на такива, упоменати другаде)

B3050 Необработен корк и дървесни отпадъци:

 Дървесни отпадъци и остатъци, независимо дали са агломерирани или не под формата на трупчета, брикети, топчета или други подобни форми

 Коркови отпадъци: натрошени, гранулирани или смлени

B3060 Отпадъци от селскостопанска и хранително-вкусова промишленост, при условие че не са инфекциозни:

 Утайки от вино

 Изсушени и стерилизирани растителни отпадъци, остатъци и странични продукти независимо дали са или не под формата на палети, или във вид използван за храна на животни, неупоменати и невключени другаде

  ►C4  Дегра; остатъци получени от ◄ преработката на мазнини или от животински и растителни восъци

 Отпадъци от кости и сърцевини от рога, необработени, обезмаслени, първично обработени (но не нарязани на форми), обработени с киселина или дежелатинирани

 Отпадъци от риба

 Обелки от кокосови орехи, черупки, люспи и други кокосови отпадъци

 Други отпадъци от селскостопанска и хранително-вкусовата промишленост, с изключение на странични продукти, които отговарят на националните и международни изисквания и стандарти за консумация от хора и животни

B3065 Отпадъци от ядивни мазнини и масла от животински или растителен произход (например пържилни масла и мазнини), при условие че не проявяват свойствата от приложение III

B3070 Следните отпадъци:

 Отпадъци от човешка коса

 Отпадъци от слама

 Неактивен гъбен мицел от производството на пеницилин, който може да бъде използван като храна за животни

B3080 Отпадъци от изрезки и скрап от гума

B3090 Изрезки и други отпадъци от обработена кожа, или от смесена кожа, негодни за производството на кожени изделия, с изкл. на утайки от обработка на кожа, несъдържащи съединения на шествалентен хром и биоциди (виж позиция А3100)

B3100 Прах, пепел утайки или брашно от обработката на кожи, несъдържащи съединения на шествалентен хром и биоциди (виж позиция А3090)

B3110 Отпадъци от кожаро-кожухарството, не съдържащи съединения на шествалентен хром или биоциди или инфекциозни субстанции (виж позиция А3110)

B3120 Отпадъци, съдържащи оцветители за храни

B3130 Отпадъци от полимерни етери и отпадъци от неопасни мономерни етери, които не могат да образуват пероксиди

B3140 Отпадъци от пневматични гуми, с изключение на тези, предназначени за операциите, упоменати в приложение IVA

B4   ОТПАДЪЦИ, КОИТО МОГАТ ДА СЪДЪРЖАТ НЕОРГАНИЧНИ ИЛИ ОРГАНИЧНИ СЪСТАВКИ

B4010 Отпадъци, съставени главно от водоразтворими бои/латекси, мастила, политури, несъдържащи органични разтворители, тежки метали или биоциди, до степен, която ги прави опасни (виж позиция А4070)

B4020 Отпадъци от производството, приготвянето и употребата на смоли, латекс, уплътнители, лепила/адхезиви, неизброени в списък А, несъдържащи разтворители или други замърсители в такава концентрация, че да проявят свойствата от приложение III, ►C4  напр. произведени на водна база или лепила на базата на казеин, нишесте, декстрин, целулозни естери, ◄ поливинилови алкохоли (виж позиция А3050)

B4030 Използвани фотоапарати за еднократна употреба, с батерии, невключени в списък A

▼M13Част 2

Отпадъци, изброени в приложението към Решение 2000/532/ЕО (1)

01

ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОУЧВАНЕ, МИНЕН ДОБИВ, КАРИЕРЕН ДОБИВ, ФИЗИЧНО И ХИМИЧНО ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

01 01

отпадъци от разкриване и добив на полезни изкопаеми

01 01 01

отпадъци от разкриване и добив на метални полезни изкопаеми

01 01 02

отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми

01 03

отпадъци от физично и химично преработване на метални полезни изкопаеми

01 03 04 *

отпадъци, генериращи киселини, от обогатяване на сулфидна руда

01 03 05 *

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

01 03 06

остатъци от обогатяване, различни от упоменатите в 01 03 04 и 01 03 05

01 03 07 *

други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества

01 03 08

прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 03 07

01 03 09

червен шлам от производството на алуминиев оксид, различен от отпадъците, упоменати в 01 03 10

01 03 10 *

червен шлам от производството на алуминиев оксид, съдържащ опасни вещества, различен от отпадъците, упоменати в 01 03 07

01 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

01 04

отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми

01 04 07 *

отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества

01 04 08

отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 09

отпадъчни пясъци и глини

01 04 10

прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 11

отпадъци от преработване на калиеви руди и каменна сол, различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 12

отпадъци от преработване и други отпадъци от промиване и пречистване на полезни изкопаеми, различни от упоменатите в 01 04 07 и 01 04 11

01 04 13

отпадъци от рязане и дялане на скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

01 05

промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране

01 05 04

сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране

01 05 05 *

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти

01 05 06 *

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи опасни вещества

01 05 07

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи барит, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06

01 05 08

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи хлориди, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06

01 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

02

ОТПАДЪЦИ ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ГРАДИНСКОТО РАСТЕНИЕВЪДСТВО, ОТГЛЕЖДАНЕТО НА АКВАКУЛТУРИ, ГОРСКОТО, ЛОВНОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕРАБОТВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

02 01

отпадъци от селското стопанство, градинското растениевъдство, отглеждането на аквакултури, горското, ловното и рибното стопанство

02 01 01

утайки от измиване и почистване

02 01 02

отпадъци от животински тъкани

02 01 03

отпадъци от растителни тъкани

02 01 04

пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки)

02 01 06

животински изпражнения, урина и тор (включително използвана постелна слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им

02 01 07

отпадъци от горското стопанство

02 01 08 *

агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества

02 01 09

агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08

02 01 10

метални отпадъци

02 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 02

отпадъци от производство и преработване на месо, риба и други хранителни продукти от животински произход

02 02 01

утайки от измиване и почистване

02 02 02

отпадъци от животински тъкани

02 02 03

материали, негодни за консумация или преработване

02 02 04

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 03

отпадъци от обработване и преработване на плодове, зеленчуци, зърнени култури, хранителни масла, какао, кафе, чай и тютюн; производство на консерви; култивиране на дрожди и екстракти от дрожди, производство и ферментация на меласа

02 03 01

утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне

02 03 02

отпадъци от консерванти

02 03 03

отпадъци от екстракция с разтворители

02 03 04

материали, негодни за консумация или преработване

02 03 05

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 04

отпадъци от производство на захар

02 04 01

почва от почистване и измиване на захарно цвекло

02 04 02

нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал)

02 04 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 05

отпадъци от млекопреработвателната промишленост

02 05 01

материали, негодни за консумация или преработване

02 05 02

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 06

отпадъци от производството на тестени и сладкарски изделия

02 06 01

материали, негодни за консумация или преработване

02 06 02

отпадъци от консерванти

02 06 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 07

отпадъци от производство на алкохолни и безалкохолни напитки (с изключение на кафе, чай и какао)

02 07 01

отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини

02 07 02

отпадъци от алкохолна дестилация

02 07 03

отпадъци от химично обработване

02 07 04

материали, негодни за консумация или преработване

02 07 05

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

03

ОТПАДЪЦИ ОТ ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО И ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДЪРВЕСНИ ПЛОСКОСТИ И МЕБЕЛИ, ЦЕЛУЛОЗА, ХАРТИЯ И КАРТОН

03 01

отпадъци от дървообработването и от производството на дървесни плоскости и мебели

03 01 01

отпадъци от корк и дървесни кори

03 01 04 *

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, съдържащи опасни вещества

03 01 05

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04

03 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

03 02

отпадъци от консервация на дървесина

03 02 01 *

нехалогенирани органични консерванти за дървесина

03 02 02 *

органохлорирани консерванти за дървесина

03 02 03 *

органометални консерванти за дървесина

03 02 04 *

неорганични консерванти за дървесина

03 02 05 *

други консерванти за дървесина, съдържащи опасни вещества

03 02 99

отпадъци от консервация на дървесина, неупоменати другаде

03 03

отпадъци от производство и преработване на целулоза, хартия и картон

03 03 01

отпадъчни кори и дървесина

03 03 02

утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга)

03 03 05

утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия

03 03 07

механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон

03 03 08

отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране

03 03 09

отпадъчен шлам, съдържащ вар

03 03 10

отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали

03 03 11

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 03 03 10

03 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

04

ОТПАДЪЦИ ОТ КОЖАРСКАТА, КОЖУХАРСКАТА И ТЕКСТИЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

04 01

Отпадъци от кожарската и кожухарската промишленост

04 01 01

леш и изрезки от варосани кожи

04 01 02

отпадъци от варосване на кожа

04 01 03 *

отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза

04 01 04

дъбилни разтвори, съдържащи хром

04 01 05

дъбилни разтвори, несъдържащи хром

04 01 06

утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи хром

04 01 07

утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром

04 01 08

отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа)

04 01 09

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка

04 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

04 02

отпадъци от текстилната промишленост

04 02 09

отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер)

04 02 10

органични материи от природни суровини (напр. мазнини, восъци)

04 02 14 *

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, съдържащи органични разтворители

04 02 15

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14

04 02 16 *

багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества

04 02 17

багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16

04 02 19 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

04 02 20

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02 19

04 02 21

отпадъци от необработени текстилни влакна

04 02 22

отпадъци от обработени текстилни влакна

04 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

05

ОТПАДЪЦИ ОТ РАФИНИРАНЕ НА НЕФТ, ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И ПИРОЛИЗА НА ВЪГЛИЩА

05 01

утайки от рафиниране на нефт

05 01 02 *

утайки от обезсоляване

05 01 03 *

дънни утайки от резервоари

05 01 04 *

кисели утайки от алкилиране

05 01 05 *

нефтени разливи

05 01 06 *

утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

05 01 07 *

кисели катрани

05 01 08 *

други катрани

05 01 09 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

05 01 10

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 05 01 09

05 01 11 *

отпадъци от пречистване на горива с основи

05 01 12 *

нефтопродукти, съдържащи киселини

05 01 13

утайки от пречистване на захранваща вода за котли

05 01 14

отпадъци от охлаждащи колони

05 01 15 *

отработени филтруващи глини

05 01 16

отпадъци, съдържащи сяра, образувани от десулфуризация на нефт

05 01 17

битум

05 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

05 06

отпадъци от пиролиза на въглища

05 06 01 *

кисели катрани

05 06 03 *

други катрани

05 06 04

отпадъци от охлаждащи колони

05 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

05 07

отпадъци от пречистване и транспортиране на природен газ

05 07 01 *

отпадъци, съдържащи живак

05 07 02

отпадъци, съдържащи сяра

05 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

06

ОТПАДЪЦИ ОТ НЕОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ

06 01

отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба (ПФДУ) на киселини

06 01 01 *

сярна киселина и сериста киселина

06 01 02 *

солна киселина

06 01 03 *

флуороводородна киселина

06 01 04 *

фосфорна и фосфориста киселина

06 01 05 *

азотна и азотиста киселина

06 01 06 *

други киселини

06 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 02

отпадъци от ПФДУ на основи

06 02 01 *

калциев хидроксид

06 02 03 *

амониев хидроксид

06 02 04 *

натриев и калиев хидроксид

06 02 05 *

други основи

06 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 03

отпадъци от ПФДУ на соли и техни разтвори и метални оксиди

06 03 11 *

твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди

06 03 13 *

твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали

06 03 14

твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06 03 11 и 06 03 13

06 03 15 *

метални оксиди, съдържащи тежки метали

06 03 16

метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15

06 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 04

метал-съдържащи отпадъци, различни от упоменатите в 06 03

06 04 03 *

отпадъци, съдържащи арсен

06 04 04 *

отпадъци, съдържащи живак

06 04 05 *

отпадъци, съдържащи други тежки метали

06 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 05

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

06 05 02 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

06 05 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02

06 06

отпадъци от ПФДУ на химични вещества и смеси, съдържащи сяра, от химични процеси с участие на сяра и от процеси на десулфуризация

06 06 02 *

отпадъци, съдържащи опасни сулфиди

06 06 03

отпадъци, съдържащи сулфиди, различни от упоменатите в 06 06 02

06 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 07

отпадъци от ПФДУ на халогенни елементи и от химични процеси с участие на халогенни елементи

06 07 01 *

отпадъци от електролиза, съдържащи азбест

06 07 02 *

активен въглен от производство на хлор

06 07 03 *

утайки на бариев сулфат, съдържащи живак

06 07 04 *

разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен метод

06 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 08

отпадъци от ПФДУ на силиций и силициеви производни съединения

06 08 02 *

отпадъци, съдържащи опасни хлоросилани

06 08 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 09

отпадъци от ПФДУ на химични вещества и смеси, съдържащи фосфор, и от химични процеси с участие на фосфор

06 09 02

шлака, съдържаща фосфор

06 09 03 *

отпадъци от реакции на основата на калций, съдържащи или замърсени с опасни вещества

06 09 04

отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03

06 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 10

отпадъци от ПФДУ на химични вещества и смеси, съдържащи азот, от химични процеси с участие на азот и от производство на торове

06 10 02 *

отпадъци, съдържащи опасни вещества

06 10 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 11

отпадъци от производство на неорганични пигменти и оцветители

06 11 01

отпадъци от реакции на основата на калций при производството на титанов диоксид

06 11 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 13

отпадъци от неорганични химически процеси, неупоменати другаде

06 13 01 *

неорганични продукти за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди

06 13 02 *

отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02 )

06 13 03

технически въглерод

06 13 04 *

отпадъци от производство на азбест

06 13 05 *

сажди

06 13 99

отпадъци, неупоменати другаде

07

ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ

07 01

отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба (ПФДУ) на основни органични химични вещества и смеси

07 01 01 *

промивни води и матерни луги

07 01 03 *

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 01 04 *

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 01 07 *

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 01 08 *

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 01 09 *

халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 01 10 *

други филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 01 11 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 01 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11

07 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 02

отпадъци от ПФДУ на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна

07 02 01 *

промивни води и матерни луги

07 02 03 *

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 02 04 *

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 02 07 *

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 02 08 *

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 02 09 *

халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 02 10 *

други филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 02 11 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 02 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 02 11

07 02 13

отпадъци от пластмаси

07 02 14 *

отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества

07 02 15

отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14

07 02 16 *

отпадъци, съдържащи опасни силикони

07 02 17

отпадъци, съдържащи силикони, различни от посочените в 07 02 16

07 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 03

отпадъци от ПФДУ на органични багрила и пигменти (с изключение на 06 11 )

07 03 01 *

промивни води и матерни луги

07 03 03 *

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 03 04 *

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 03 07 *

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 03 08 *

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 03 09 *

халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 03 10 *

други филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 03 11 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 03 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 03 11

07 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 04

отпадъци от ПФДУ на органични препарати за растителна защита (с изключение на 02 01 08 и 02 01 09 ), препарати за консервация на дървесина (с изкл. на 03 02 ) и други биоциди

07 04 01 *

промивни води и матерни луги

07 04 03 *

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 04 04 *

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 04 07 *

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 04 08 *

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 04 09 *

халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 04 10 *

други филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 04 11 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 04 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 04 11

07 04 13 *

твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества

07 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 05

отпадъци от ПФДУ на фармацевтични продукти

07 05 01 *

промивни води и матерни луги

07 05 03 *

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 05 04 *

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 05 07 *

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 05 08 *

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 05 09 *

халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 05 10 *

други филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 05 11 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 05 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11

07 05 13 *

твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества

07 05 14

твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13

07 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 06

отпадъци от ПФДУ на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти

07 06 01 *

промивни води и матерни луги

07 06 03 *

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 06 04 *

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 06 07 *

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 06 08 *

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 06 09 *

халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 06 10 *

други филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 06 11 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 06 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 06 11

07 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 07

отпадъци от ПФДУ на химични вещества и смеси с висока степен на чистота и химични продукти, неупоменати другаде

07 07 01 *

промивни води и матерни луги

07 07 03 *

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 07 04 *

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 07 07 *

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 07 08 *

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 07 09 *

халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 07 10 *

други филтърни кекове и отработени абсорбенти

07 07 11 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 07 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11

07 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

08

ОТПАДЪЦИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО, ФОРМУЛИРАНЕ, ДОСТАВЯНЕ И УПОТРЕБА (ПФДУ) НА ПОКРИТИЯ (БОИ, ЛАКОВЕ, СТЪКЛОВИДНИ ЕМАЙЛИ), ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ, УПЛЪТНЯВАЩИ МАТЕРИАЛИ И ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА

08 01

отпадъци от ПФДУ и отстраняване на бои и лакове

08 01 11 *

отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 12

отпадъчни бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 11

08 01 13 *

утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 14

утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13

08 01 15 *

утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 16

утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 15

08 01 17 *

отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 18

отпадъци от отстраняване на бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 17

08 01 19 *

водни суспензии, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 20

водни суспензии, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 19

08 01 21 *

отпадъци от вещества и смеси, отстраняващи бои или лакове

08 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 02

отпадъци от ПФДУ на други покривни материали (включително керамични материали)

08 02 01

отпадъчни покривни прахове

08 02 02

утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали

08 02 03

водни суспензии, съдържащи керамични материали

08 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 03

отпадъци от ПФДУ на печатарски мастила

08 03 07

утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила

08 03 08

отпадъчни води, съдържащи печатарски мастила

08 03 12 *

отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества

08 03 13

отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12

08 03 14 *

утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества

08 03 15

утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14

08 03 16 *

отпадъчни разтвори от ецване/гравиране

08 03 17 *

отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества

08 03 18

отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17

08 03 19 *

диспергирани масла

08 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 04

отпадъци от ПФДУ на лепила/адхезиви и уплътняващи материали (включително водонепропускливи продукти)

08 04 09 *

отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 10

отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09

08 04 11 *

утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 12

утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11

08 04 13 *

утайки от водни разтвори, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 14

утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 13

08 04 15 *

отпадъчни води, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 16

отпадъчни води, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 15

08 04 17 *

масло от дървесна смола/колофон

08 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 05

отпадъци, неупоменати другаде в група 08

08 05 01 *

отпадъчни изоцианати

09

ОТПАДЪЦИ ОТ ФОТОГРАФСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

09 01

отпадъци от фотографската промишленост

09 01 01 *

разтвори от проявител и активатор на водна основа

09 01 02 *

разтвори от офсетов проявител на водна основа

09 01 03 *

разтвори от проявител на основата на разтворители

09 01 04 *

фиксиращи разтвори

09 01 05 *

избелващи разтвори или избелващи фиксиращи разтвори

09 01 06 *

отпадъци, съдържащи сребро от обработване на фотографски отпадъци на мястото на образуване

09 01 07

фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения

09 01 08

фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения

09 01 10

фотоапарати за еднократна употреба без батерии

09 01 11 *

фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, включени в кодове 16 06 01 , 16 06 02 или 16 06 03

09 01 12

фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, различни от упоменатите в код 09 01 11

09 01 13 *

отпадъчни водни разтвори от регенериране на сребро, различни от упоменатите в 09 01 06

09 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

10

ОТПАДЪЦИ ОТ ТОПЛИННИ ПРОЦЕСИ

10 01

отпадъци от електроцентрали и други горивни инсталации (с изключение на глава 19 )

10 01 01

сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04 )

10 01 02

увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища

10 01 03

увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина

10 01 04 *

увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво

10 01 05

твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на димни газове

10 01 07

отпадъчни утайки от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на димни газове

10 01 09 *

сярна киселина

10 01 13 *

увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво

10 01 14 *

сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества

10 01 15

сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14

10 01 16 *

увлечена/летяща пепел от съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества

10 01 17

увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатата в 10 01 16

10 01 18 *

отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 01 19

отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 01 05 , 10 01 07 и 10 01 18

10 01 20 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

10 01 21

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 01 20

10 01 22 *

утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества

10 01 23

утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22

10 01 24

пясъци от горене в кипящ слой

10 01 25

отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища

10 01 26

отпадъци от пречистване на охлаждащи води

10 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 02

отпадъци от производство на чугун и стомана

10 02 01

отпадъци от преработване на шлака

10 02 02

непреработвана шлака

10 02 07 *

твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 02 08

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 02 07

10 02 10

нагар/окалина

10 02 11 *

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 02 12

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 02 11

10 02 13 *

утайки и филтърен кек от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 02 14

утайки и филтърен кек от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 02 13

10 02 15

други утайки и филтърен кек

10 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 03

отпадъци от пирометалургия на алуминий

10 03 02

аноден скрап

10 03 04 *

шлаки от първия етап на производство

10 03 05

отпадъчен алуминиев оксид

10 03 08 *

солеви шлаки от втория етап на производство

10 03 09 *

черни дроси от втория етап на производство

10 03 15 *

леки шлаки, запалими или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода

10 03 16

леки шлаки, различни от упоменатите в 10 03 15

10 03 17 *

отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран

10 03 18

отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 03 17

10 03 19 *

прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 03 20

прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 03 19

10 03 21 *

други прахови частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества

10 03 22

други частици и прах (включително от топкови мелници), различни от упоменатите в 10 03 21

10 03 23 *

твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 03 24

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 03 23

10 03 25 *

утайки и филтърен кек от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 03 26

утайки и филтърен кек от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 03 25

10 03 27 *

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 03 28

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 03 27

10 03 29 *

отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, съдържащи опасни вещества

10 03 30

отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, различни от упоменатите в 10 03 29

10 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 04

отпадъци от пирометалургия на оловото

10 04 01 *

шлаки от първия и втория етап на производство

10 04 02 *

дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство

10 04 03 *

калциев арсенат

10 04 04 *

прах от димни газове

10 04 05 *

други прахови частици и прах

10 04 06 *

твърди отпадъци от пречистване на газове

10 04 07 *

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 04 09 *

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 04 10

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 04 09

10 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 05

отпадъци от пирометалургия на цинка

10 05 01

шлаки от първия и втория етап на производство

10 05 03 *

прах от димни газове

10 05 04

други прахови частици и прах

10 05 05 *

твърди отпадъци от пречистване на газове

10 05 06 *

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 05 08 *

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 05 09

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 05 08

10 05 10 *

дроси и леки шлаки, запалими или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода

10 05 11

дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 05 10

10 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 06

отпадъци от пирометалургия на медта

10 06 01

шлаки от първия и втория етап на производство

10 06 02

дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство

10 06 03 *

прах от димни газове

10 06 04

други прахови частици и прах

10 06 06 *

твърди отпадъци от пречистване на газове

10 06 07 *

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 06 09 *

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 06 10

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 06 09

10 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 07

отпадъци от пирометалургия на злато, сребро и платина

10 07 01

шлаки от първия и втория етап на производство

10 07 02

дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство

10 07 03

твърди отпадъци от пречистване на газове

10 07 04

други прахови частици и прах

10 07 05

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 07 07 *

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 07 08

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 07 07

10 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 08

отпадъци от пирометалургия на други цветни метали

10 08 04

прахови частици и прах

10 08 08 *

солеви шлаки от първия и втория етап на производство

10 08 09

други шлаки

10 08 10 *

дроси и леки шлаки, запалими или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода

10 08 11

дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 08 10

10 08 12 *

отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран

10 08 13

отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 08 12

10 08 14

аноден скрап

10 08 15 *

прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 08 16

прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 08 15

10 08 17 *

утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества

10 08 18

утайки и филтърен кек от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 08 17

10 08 19 *

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 08 20

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 08 19

10 08 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 09

отпадъци от леене на черни метали

10 09 03

шлака от пещи

10 09 05 *

неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 09 06

неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 05

10 09 07 *

използвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 09 08

използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07

10 09 09 *

прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 09 10

прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 09 09

10 09 11 *

други прахови частици, съдържащи опасни вещества

10 09 12

други прахови частици, различни от упоменатите в 10 09 11

10 09 13 *

отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества

10 09 14

отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 09 13

10 09 15 *

отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества

10 09 16

отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 09 15

10 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 10

отпадъци от леене на цветни метали

10 10 03

шлака от пещи

10 10 05 *

неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 10 06

неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 05

10 10 07 *

използвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 10 08

използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07

10 10 09 *

прах от димни газове, съдържащ опасни вещества

10 10 10

прах от димни газове, различен от упоменатия в 10 10 09

10 10 11 *

други прахови частици, съдържащи опасни вещества

10 10 12

други прахови частици, различни от упоменатите в 10 10 11

10 10 13 *

отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества

10 10 14

отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13

10 10 15 *

отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества

10 10 16

отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 10 15

10 10 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 11

отпадъци от производството на стъкло и продукти от стъкло

10 11 03

отпадъчни материали на основата на стъклени влакна

10 11 05

прахови частици и прах

10 11 09 *

отпадъчна смес преди термично обработване, съдържаща опасни вещества

10 11 10

отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата в 10 11 09

10 11 11 *

отпадъчно стъкло под форма на малки частици или стъклен прах, съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби)

10 11 12

отпадъци от стъкло, различни от упоменатите в 10 11 11

10 11 13 *

утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества

10 11 14

утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни от упоменатите в 10 11 13

10 11 15 *

твърди отпадъци от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества

10 11 16

твърди отпадъци от пречистване на димни газове, различни от упоменатите в 10 11 15

10 11 17 *

утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества

10 11 18

утайки и филтърен кек от пречистване на димни газове, различни от упоменатите в 10 11 17

10 11 19 *

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

10 11 20

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 11 19

10 11 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 12

отпадъци от производство на керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали

10 12 01

отпадъчна смес преди термично обработване

10 12 03

прахови частици и прах

10 12 05

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 12 06

изхвърлени калъпи

10 12 08

отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване)

10 12 09 *

твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 12 10

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 12 09

10 12 11 *

отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали

10 12 12

отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11

10 12 13

утайка от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване

10 12 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 13

отпадъци от производство на цимент, вар, гипс и изделия и продукти, направени от тях

10 13 01

отпадъчна смес преди термично обработване

10 13 04

отпадъци от калциниране и хидратиране на вар

10 13 06

прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13 )

10 13 07

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 13 09 *

отпадъци от производство на азбестоцимент, съдържащи азбест

10 13 10

отпадъци от производство на азбестоцимент, различни от упоменатите в 10 13 09

10 13 11

отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10

10 13 12 *

твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 13 13

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12

10 13 14

отпадъчен бетон и утайки от бетон

10 13 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 14

отпадъци от крематориуми

10 14 01 *

отпадъци от пречистване на газове, съдържащи живак

11

ОТПАДЪЦИ ОТ ПОВЪРХНОСТНА ХИМИЧНА ОБРАБОТКА И НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЯ ВЪРХУ МЕТАЛИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ; ОТ ХИДРОМЕТАЛУРГИЯ НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

11 01

отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали (например галванични процеси, поцинковане, химично почистване на повърхности — байцване, ецване, фосфатиране, алкално обезмасляване, анодиране)

11 01 05 *

киселини от химично почистване на повърхности

11 01 06 *

киселини, неупоменати другаде

11 01 07 *

основи от химично почистване на повърхности

11 01 08 *

утайки от фосфатиране

11 01 09 *

утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества

11 01 10

утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09

11 01 11 *

отпадъчни промивни води, съдържащи опасни вещества

11 01 12

отпадъчни промивни води, различни от упоменатите в 11 01 11

11 01 13 *

отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества

11 01 14

отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13

11 01 15 *

елуат и утайки от мембранни системи или системи за йонообмен, съдържащи опасни вещества

11 01 16 *

наситени и отработени йоннообменни смоли

11 01 98 *

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

11 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

11 02

отпадъци от хидрометалургия на цветни метали

11 02 02 *

утайки от хидрометалургия на цинка (включително ярозит и гьотит)

11 02 03

отпадъци от производството на аноди за електролизни процеси във водна среда

11 02 05 *

остатъци от хидрометалургия на медта, съдържащи опасни вещества

11 02 06

отпадъци от хидрометалургия на медта, различни от упоменатите в 11 02 05

11 02 07 *

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

11 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

11 03

утайки и твърди материали от процеси на закаляване/темпериране

11 03 01 *

отпадъци, съдържащи цианиди

11 03 02 *

други отпадъци

11 05

отпадъци от горещо галванизиране/поцинковане

11 05 01

твърд цинк

11 05 02

цинкова пепел

11 05 03 *

твърди отпадъци от пречистване на газове

11 05 04 *

отработен флюс

11 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

12

ОТПАДЪЦИ ОТ ФОРМОВАНЕ, ФИЗИЧНА И МЕХАНИЧНА ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ И ПЛАСТМАСИ

12 01

отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси

12 01 01

стърготини, стружки и изрезки от черни метали

12 01 02

прах и частици от черни метали

12 01 03

стърготини, стружки и изрезки от цветни метали

12 01 04

прах и частици от цветни метали

12 01 05

стърготини, стружки и изрезки от пластмаси

12 01 06 *

машинни масла на минерална основа, съдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)

12 01 07 *

машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)

12 01 08 *

машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи

12 01 09 *

машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи

12 01 10 *

синтетични машинни масла

12 01 12 *

отработени восъци и смазки

12 01 13

отпадъци от заваряване

12 01 14 *

утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества

12 01 15

утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14

12 01 16 *

отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества

12 01 17

отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16

12 01 18 *

утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), които съдържат масло

12 01 19 *

бързо биоразградими масла от машинна обработка

12 01 20 *

отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества

12 01 21

отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите в 12 01 20

12 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

12 03

отпадъци от процеси на обезмасляване с вода и пара (с изключение на 11 )

12 03 01 *

промивни води

12 03 02 *

отпадъци от обезмасляване с пара

13

ОТПАДЪЦИ ОТ МАСЛА И ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕЧНИ ГОРИВА (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ МАСЛА И НА ТЕЗИ ОТ ГРУПИ 05 , 12 И 19 )

13 01

отработени хидравлични масла

13 01 01 *

хидравлични масла, съдържащи полихлорирани бифенили (PCBs)

13 01 04 *

хлорирани емулсии

13 01 05 *

нехлорирани емулсии

13 01 09 *

хлорирани хидравлични масла на минерална основа

13 01 10 *

нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

13 01 11 *

синтетични хидравлични масла

13 01 12 *

бързо биоразградими хидравлични масла

13 01 13 *

други хидравлични масла

13 02

отработени моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки

13 02 04 *

хлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа

13 02 05 *

нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа

13 02 06 *

синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки

13 02 07 *

бързо биоразградими моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки

13 02 08 *

други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки

13 03

отработени изолационни и топлопредаващи масла

13 03 01 *

изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs

13 03 06 *

хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни от упоменатите в 13 03 01

13 03 07 *

нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа

13 03 08 *

синтетични изолационни и топлопредаващи масла

13 03 09 *

бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла

13 03 10 *

други изолационни и топлопредаващи масла

13 04

трюмови масла

13 04 01 *

трюмови масла от речно корабоплаване

13 04 02 *

трюмови масла от канализационни системи на кейове

13 04 03 *

трюмови масла от други видове корабоплаване

13 05

отпадъци от маслено-водна сепарация

13 05 01 *

твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори

13 05 02 *

утайки от маслено-водни сепаратори

13 05 03 *

утайки от маслоуловителни шахти

13 05 06 *

масло от маслено-водни сепаратори

13 05 07 *

води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла

13 05 08 *

смеси от отпадъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори

13 07

отпадъци от течни горива

13 07 01 *

газьол, котелно и дизелово гориво

13 07 02 *

бензин

13 07 03 *

други горива (включително смеси)

13 08

маслени отпадъци, неупоменати другаде

13 08 01 *

утайки или емулсии от обезсоляване

13 08 02 *

други емулсии

13 08 99 *

отпадъци, неупоменати другаде

14

ОТПАДЪЦИ ОТ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ, ХЛАДИЛНИ АГЕНТИ И ИЗТЛАСКВАЩИ ГАЗОВЕ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА 07 И 08 )

14 06

отпадъчни органични разтворители, хладилни агенти и изтласкващи газове за пяна и аерозоли

14 06 01 *

флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъглеводороди (HCFC), флуоровъглеводороди (HFC)

14 06 02 *

други халогенирани разтворители и смеси от разтворители

14 06 03 *

други разтворители и смеси от разтворители

14 06 04 *

утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители

14 06 05 *

утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители

15

ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ; АБСОРБЕНТИ, КЪРПИ ЗА ИЗТРИВАНЕ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ В СПИСЪКА

15 01

опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита)

15 01 01

хартиени и картонени опаковки

15 01 02

пластмасови опаковки

15 01 03

опаковки от дървесни материали

15 01 04

метални опаковки

15 01 05

композитни/многослойни опаковки

15 01 06

смесени опаковки

15 01 07

стъклени опаковки

15 01 09

текстилни опаковки

15 01 10 *

опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

15 01 11 *

метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане

15 02

абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла

15 02 02 *

абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

15 02 03

абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02

16

ОТПАДЪЦИ, НЕУПОМЕНАТИ НА ДРУГО МЯСТО В СПИСЪКА

16 01

излезли от употреба превозни средства от различни видове транспорт (включително извънпътна техника) и отпадъци от разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства и части от ремонт и поддръжка (с изключение на 13 , 14 , 16 06 и 16 08 )

16 01 03

излезли от употреба гуми

16 01 04 *

излезли от употреба превозни средства

16 01 06

излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти

16 01 07 *

маслени филтри

16 01 08 *

компоненти, съдържащи живак

16 01 09 *

компоненти, съдържащи PCBs

16 01 10 *

експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници)

16 01 11 *

спирачни накладки, съдържащи азбест

16 01 12

спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11

16 01 13 *

спирачни течности

16 01 14 *

антифризни течности, съдържащи опасни вещества

16 01 15

антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14

16 01 16

резервоари за втечнени газове

16 01 17

черни метали

16 01 18

цветни метали

16 01 19

пластмаси

16 01 20

стъкло

16 01 21 *

опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11 , 16 01 13 и 16 01 14

16 01 22

компоненти, неупоменати другаде

16 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

16 02

отпадъци от електрическо и електронно оборудване

16 02 09 *

трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs

16 02 10 *

излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с PCBs, различно от упоменатото в 16 02 09

16 02 11 *

излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъглеводороди (HCFС), флуоровъглеводороди (HFC)

16 02 12 *

излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест

16 02 13 *

излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (2), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12

16 02 14

излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13

16 02 15 *

опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване

16 02 16

компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в 16 02 15

16 03

бракувани партиди и неизползвани материали

16 03 03 *

неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества

16 03 04

неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03

16 03 05 *

органични отпадъци, съдържащи опасни вещества

16 03 06

органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05

16 03 07 *

метален живак

16 04

отпадъчни взривни материали

16 04 01 *

отпадъчни муниции

16 04 02 *

отпадъци от пиротехника

16 04 03 *

други отпадъчни взривни материали

16 05

газове в съдове под налягане и отпадъчни химикали

16 05 04 *

газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества

16 05 05

газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04

16 05 06 *

лабораторни химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химикали

16 05 07 *

отпадъчни неорганични химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

16 05 08 *

отпадъчни органични химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

16 05 09

отпадъчни химикали, различни от упоменатите в 16 05 06 , 16 05 07 или 16 05 08

16 06

батерии и акумулатори

16 06 01 *

оловни акумулаторни батерии

16 06 02 *

Ni-Cd батерии

16 06 03 *

батерии, съдържащи живак

16 06 04

алкални батерии (с изключение на 16 06 03 )

16 06 05

други батерии и акумулатори

16 06 06 *

разделно събран електролит от батерии и акумулатори

16 07

отпадъци от почистване на транспортни резервоари, на резервоари за съхранение и на варели (с изключение на 05 и 13 )

16 07 08 *

отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти

16 07 09 *

отпадъци, съдържащи други опасни вещества

16 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

16 08

отработени катализатори

16 08 01

отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07 )

16 08 02 *

отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходни метали

16 08 03

отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходни метали, които не са упоменати другаде

16 08 04

отработени течни катализатори от каталитичен крекинг (с изключение на 16 08 07 )

16 08 05 *

отработени катализатори, съдържащи фосфорна киселина

16 08 06 *

отработени течности, използвани като катализатори

16 08 07 *

отработени катализатори, замърсени с опасни вещества

16 09

окисляващи вещества

16 09 01 *

перманганати, например калиев перманганат

16 09 02 *

хромати, например калиев хромат, калиев или натриев бихромат

16 09 03 *

пероксиди, например водороден пероксид

16 09 04 *

окисляващи вещества, неупоменати другаде

16 10

отпадъчни водни разтвори, предназначени за пречистване извън мястото на образуване

16 10 01 *

отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества

16 10 02

отпадъчни водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 01

16 10 03 *

концентрирани водни разтвори, съдържащи опасни вещества

16 10 04

концентрирани водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 03

16 11

отпадъчни облицовъчни и огнеупорни материали

16 11 01 *

облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, съдържащи опасни вещества

16 11 02

облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 01

16 11 03 *

други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества

16 11 04

други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03

16 11 05 *

облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества

16 11 06

облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05

17

ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО И СЪБАРЯНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЧВА, ИЗКОПАНА ОТ ЗАМЪРСЕНИ МЕСТА)

17 01

бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия

17 01 01

бетон

17 01 02

тухли

17 01 03

керемиди, плочки и керамични изделия

17 01 06 *

смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, съдържащи опасни вещества

17 01 07

смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

17 02

дървесина, стъкло и пластмаса

17 02 01

дървесина

17 02 02

стъкло

17 02 03

пластмаса

17 02 04 *

стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества

17 03

асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти

17 03 01 *

асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран

17 03 02

асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01

17 03 03 *

каменовъглен катран и катранени продукти

17 04

метали (включително техните сплави)

17 04 01

мед, бронз, месинг

17 04 02

алуминий

17 04 03

олово

17 04 04

цинк

17 04 05

чугун и стомана

17 04 06

калай

17 04 07

смеси от метали

17 04 09 *

метални отпадъци, замърсени с опасни вещества

17 04 10 *

кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества

17 04 11

кабели, различни от упоменатите в 17 04 10

17 05

почва (включително почва, изкопана от замърсени места), камъни и изкопани земни маси

17 05 03 *

почва и камъни, съдържащи опасни вещества

17 05 04

почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03

17 05 05 *

драгажна маса, съдържаща опасни вещества

17 05 06

драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05

17 05 07 *

баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества

17 05 08

баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07

17 06

изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали

17 06 01 *

изолационни материали, съдържащи азбест

17 06 03 *

други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

17 06 04

изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03

17 06 05 *

строителни материали, съдържащи азбест

17 08

строителни материали на основата на гипс

17 08 01 *

строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества

17 08 02

строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01

17 09

други отпадъци от строителство и събаряне

17 09 01 *

отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак

17 09 02 *

отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например съдържащи PCB уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, запечатани стъклопакети, съдържащи PCB, кондензатори, съдържащи PCB)

17 09 03 *

други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества

17 09 04

смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01 , 17 09 02 и 17 09 03

18

ОТПАДЪЦИ ОТ ХУМАННОТО ИЛИ ВЕТЕРИНАРНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И/ИЛИ СВЪРЗАНА С ТЯХ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (БЕЗ КУХНЕНСКИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ РЕСТОРАНТИ, КОИТО НЕ СА ГЕНЕРИРАНИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ОТ ДЕЙНОСТИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО)

18 01

отпадъци от родилна помощ, диагностика, медицински манипулации или профилактика в хуманното здравеопазване

18 01 01

остри инструменти (с изключение на 18 01 03 )

18 01 02

телесни части и органи, включително контейнери за пренасяне и съхранение на кръв (с изключение на 18 01 03 )

18 01 03 *

отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции

18 01 04

отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, дрехи за еднократна употреба, памперси)

18 01 06 *

химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

18 01 07

химикали, различни от упоменатите в 18 01 06

18 01 08 *

цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

18 01 09

лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08

18 01 10 *

амалгамни отпадъци от зъболечението

18 02

отпадъци от изследване, диагностика, медицински манипулации или профилактика във ветеринарното здравеопазване

18 02 01

остри инструменти (с изключение на 18 02 02 )

18 02 02 *

отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции

18 02 03

отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции

18 02 05 *

химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

18 02 06

химикали, различни от упоменатите в 18 02 05

18 02 07 *

цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

18 02 08

лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 02 07

19

ОТПАДЪЦИ ОТ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ИЗВЪН МЯСТОТО ИМ НА ОБРАЗУВАНЕ И ОТ ВОДНОТО СТОПАНСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ И ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА

19 01

отпадъци от изгаряне или пиролиза на отпадъци

19 01 02

черни метали, отделени от дънна пепел

19 01 05 *

филтърен кек от пречистване на газове

19 01 06 *

отпадъчни води от пречистване на газове и други отпадъчни води

19 01 07 *

твърди отпадъци от пречистване на газове

19 01 10 *

отработен активен въглен от пречистване на димни газове

19 01 11 *

дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества

19 01 12

дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11

19 01 13 *

увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества

19 01 14

увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13

19 01 15 *

прах от котли, съдържащ опасни вещества

19 01 16

прах от котли, различен от упоменатия в 19 01 15

19 01 17 *

отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества

19 01 18

остатъци от пиролиза, различни от упоменатите в 19 01 17

19 01 19

пясъци от горене в кипящ слой

19 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 02

отпадъци от физико-химично обработване на отпадъци (включително отстраняване на хром, отстраняване на цианови съединения, неутрализация)

19 02 03

предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци

19 02 04 *

предварително смесени отпадъци, съдържащи поне един опасен отпадък

19 02 05 *

утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества

19 02 06

утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05

19 02 07 *

масла и концентрати от сепариране

19 02 08 *

течни запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 02 09 *

твърди запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 02 10

запалими отпадъци, различни от упоменатите в 19 02 08 и 19 02 09

19 02 11 *

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 03

стабилизирани/втвърдени отпадъци

19 03 04 *

отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани, различни от упоменатите в 19 03 08

19 03 05

стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04

19 03 06 *

втвърдени отпадъци, маркирани като опасни

19 03 07

втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06

19 03 08 *

частично стабилизиран живак

19 04

встъклени отпадъци и отпадъци от встъкляване

19 04 01

встъклени отпадъци

19 04 02 *

увлечена/летяща пепел и други отпадъци от пречистване на димни газове

19 04 03 *

невстъклена твърда фаза

19 04 04

отпадъчни води от темпериране на встъклени отпадъци

19 05

отпадъци от аеробно третиране на твърди отпадъци

19 05 01

некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци

19 05 02

некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци

19 05 03

нестандартен компост

19 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 06

отпадъци от анаеробно третиране на отпадъци

19 06 03

течности от анаеробно третиране на битови отпадъци

19 06 04

остатъци от анаеробно третиране на битови отпадъци

19 06 05

течности от анаеробно третиране на животински и растителни отпадъци

19 06 06

остатъци от анаеробно третиране на животински и растителни отпадъци

19 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 07

инфилтрат от депа за отпадъци

19 07 02 *

инфилтрат от депа за отпадъци, съдържащ опасни вещества

19 07 03

инфилтрат от депа за отпадъци, различен от упоменатия в 19 07 02

19 08

отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води, неупоменати другаде

19 08 01

отпадъци от решетки и сита

19 08 02

отпадъци от песъкоуловители

19 08 05

утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места

19 08 06 *

наситени или отработени йонообменни смоли

19 08 07 *

разтвори и утайки от регенериране на йонообменици

19 08 08 *

отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали

19 08 09

смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи само хранителни масла и мазнини

19 08 10 *

смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09

19 08 11 *

утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води

19 08 12

утайки от билогично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11

19 08 13 *

утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води

19 08 14

утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13

19 08 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 09

отпадъци от предварителна подготовка на питейна вода или на вода за промишлени цели

19 09 01

твърди отпадъци от първична филтрация и от решетки и сита

19 09 02

утайки от избистряне на вода

19 09 03

утайки от отстраняване на въглерода

19 09 04

отработен активен въглен

19 09 05

наситени или отработени йонообменни смоли

19 09 06

разтвори и утайки от регенерация на йонообменици

19 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 10

отпадъци от раздробяване/смилане на отпадъци, съдържащи метали

19 10 01

отпадъци от чугун и стомана

19 10 02

отпадъци от цветни метали

19 10 03 *

лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества

19 10 04

лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03

19 10 05 *

други фракции, съдържащи опасни вещества

19 10 06

други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05

19 11

отпадъци от регенериране на масла

19 11 01 *

отработени филтърни глини

19 11 02 *

кисели катрани

19 11 03 *

отпадъчни води

19 11 04 *

отпадъци от пречистване на горива с основи

19 11 05 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

19 11 06

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 19 11 05

19 11 07 *

отпадъци от пречистване на димни газове

19 11 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 12

отпадъци от механично третиране на отпадъци (например сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране), неупоменати другаде

19 12 01

хартия и картон

19 12 02

черни метали

19 12 03

цветни метали

19 12 04

пластмаса и каучук

19 12 05

стъкло

19 12 06 *

дървесина, съдържаща опасни вещества

19 12 07

дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06

19 12 08

текстилни материали

19 12 09

минерали (например пясък, камъни)

19 12 10

запалими отпадъци (RDF — модифицирани горива, получени от отпадъци)

19 12 11 *

други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 12 12

други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11

19 13

отпадъци от възстановяване на почви и подземни води

19 13 01 *

твърди отпадъци от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества

19 13 02

твърди отпадъци от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 01

19 13 03 *

утайки от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества

19 13 04

утайки от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 03

19 13 05 *

утайки от възстановяване на качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества

19 13 06

утайки от възстановяване на качеството на подземни води, различни от упоменатите в 19 13 05

19 13 07 *

отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване на качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества

19 13 08

отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване на качеството на подземни води, различни от упоменатите в 19 13 07

20

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ (ДОМАКИНСКИ ОТПАДЪЦИ И СХОДНИ С ТЯХ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЪРГОВСКИ, ПРОМИШЛЕНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ), ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНО СЪБИРАНИ ФРАКЦИИ

20 01

разделно събирани фракции (с изключение на 15 01 )

20 01 01

хартия и картон

20 01 02

стъкло

20 01 08

биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене

20 01 10

облекла

20 01 11

текстилни материали

20 01 13 *

разтворители

20 01 14 *

киселини

20 01 15 *

основи

20 01 17 *

фотографски химични вещества и смеси

20 01 19 *

пестициди

20 01 21 *

луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 23 *

излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди

20 01 25

хранителни масла и мазнини

20 01 26 *

масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25

20 01 27 *

бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества

20 01 28

бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27

20 01 29 *

перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества

20 01 30

перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29

20 01 31 *

цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

20 01 32

лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31

20 01 33 *

батерии и акумулатори, включени в 16 06 01 , 16 06 02 или 16 06 03 , както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии

20 01 34

батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33

20 01 35 *

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 , съдържащо опасни компоненти (3)

20 01 36

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 , 20 01 23 и 20 01 35

20 01 37 *

дървесина, съдържаща опасни вещества

20 01 38

дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37

20 01 39

пластмаси

20 01 40

метали

20 01 41

отпадъци от почистване на комини

20 01 99

други фракции, неупоменати другаде

20 02

отпадъци от паркове и градини (включително отпадъци от гробищни паркове)

20 02 01

биоразградими отпадъци

20 02 02

почва и камъни

20 02 03

други бионеразградими отпадъци

20 03

други битови отпадъци

20 03 01

смесени битови отпадъци

20 03 02

отпадъци от пазари

20 03 03

отпадъци от почистване на улици

20 03 04

утайки от септични ями

20 03 06

отпадъци от почистване на канализационни системи

20 03 07

обемни отпадъци

20 03 99

битови отпадъци, неупоменати другаде

(1)   Отпадъците, отбелязани със звездичка, се считат за опасни отпадъци съгласно Директива 2008/98/ЕО. При идентифицирането на отпадъци по списъка, даден по-долу, се прилагат разделите съгласно „Определения“, „Оценяване и класифициране“ и „Списък на отпадъците“ в приложението към Решение 2000/532/ЕО.

(2)   Опасните компоненти от електрическо и електронно оборудване могат да включват акумулатори и батерии, упоменати в 16 06 и означени като опасни; живачни прекъсвачи, стъкло от електроннолъчеви тръби и други видове активирано стъкло и др.

(3)   Опасните компоненти от електрическо и електронно оборудване могат да включват акумулатори и батерии, упоменати в 16 06 и означени като опасни; живачни прекъсвачи, стъкло от електроннолъчеви тръби и други видове активирано стъкло и др.

▼B

Част 3

Списък A (Приложение II към Базелската конвенция) ( 51 )

Y46 Отпадъци, събрани от домакинствата ( 52 )

Y47 Остатъци, получени от изгарянето на домакински отпадъци

Списък Б (Отпадъци от допълнение 4, част II на Решението на ОИСР ( 53 ))

Метал-съдържащи отпадъци▼M6

AA010

261900

Обгар, окалина и други отпадъци от производството на чугун и стомана (1)

▼B

AA 060

262050

Ванадиеви пепели и остатъци (1)

AA 190

810420

ех 810430

Магнезиеви отпадъци и скрап, които са огнеопасни, пирофорни или при контакт с вода изпускат леснозапалими газове в опасни количества

(1)   Този списък включва отпадъци под формата на пепел, остатъци, шлака, шлака от обработка на цветни метали, угарки, нагар, прах и утайка, освен ако материалът е изрично включен в друг списък.

Отпадъци съдържащи предимно неорганични съставки, които могат да съдържат метали и органични материалиAB 030

 

Отпадъци, получени при безцианидно третиране на повърхности на метали

AB 070

 

Пясъци, използвани в леярските операции

AB 120

ех 281290

ех 3824

Неорганични халогениди, неупоменати и невключени другаде

AB150

ех 382490

Непречистен калциев сулфит и калциев сулфат от десулфуризация на димни газове (FGD)

Отпадъци съдържащи предимно органични съставки, които могат да съдържат метали и неорганични материалиAC060

ех 381900

Хидравлични течности

▼C3

AC070

ex 381900

Спирачни течности

AC080

ex 382000

Антифризни течности

▼B

AC150

 

Хлорфлуорвъглероди

AC160

 

Халони

AC170

ех 440310

Обработен корк и дървесни отпадъци

Отпадъци които могат да съдържат както неорганични, таки и органични съставкиAD090

ех 382490

Отпадъци от производството, приготвянето и употребата на репрографски и фотографски химикали и материали, неупоменати и невключени другаде

AD100

 

Отпадъци, получени при безцианидно третиране на повърхности на пластмаси

AD120

ех 391400

ех 3915

Йонообменни смоли

AD150

 

Природни органични материали, използвани като филтърни среди (например биофилтри)

Отпадъци съдържащи предимно неорганични съставки, които могат да съдържат метали и органични материалиRB020

ех 6815

Керамични влакна с подобни физикохимични характеристики като на азбеста;

▼M4
ПРИЛОЖЕНИЕ VIФОРМУЛЯР ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ, ЗА КОИТО Е ДАДЕНО ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ (СЪГЛАСНО ЧЛЕН 14)

Компетентен орган

Съоръжение за оползотворяване на отпадъци

Идентификация на отпадъците

Срок на валидност

Общо количество отпадъци, за които е дадено предварително съгласие

име и номер на съоръжението за оползотворяване на отпадъци

адрес

операция за оползотворяване на отпадъци

(+ R код)

прилагани технологии

(код)

от

до

(тонове (Mg))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M9
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ИНФОРМАЦИЯ, ПРИДРУЖАВАЩА ПРЕВОЗИТЕ НА ОТПАДЪЦИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФИ 2 И 4

image
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

НАСОКИ ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО УПРАВЛЕНИЕ (ЧЛЕН 49)

I. Насоки и ръководства, приети по Базелската конвенция:

1. Технически насоки за екологосъобразно управление на биомедицински и санитарни отпадъци (Y1; Y3) ( 54 )

2. Технически насоки за екологосъобразно управление на отпадъци от оловно-кисели акумулатори (54) 

3. Технически насоки за екологосъобразно управление на пълно или частично демонтиране на кораби (54) 

4. Технически насоки за екологосъобразно оползотворяване/възстановяване на метали и метални съединения (R4) ( 55 )

5. Актуализирани общи технически насоки за екологосъобразно управление на отпадъци, състоящи се от, съдържащи или замърсени с устойчиви органични замърсители (POP) ( 56 )

6. Актуализирани технически насоки за екологосъобразно управление на отпадъци, състоящи се от, съдържащи или замърсени с полихлорирани бифенили (PCB), полихлорирани трифенили (PCT) или полибромирани бифенили (PBB) (56) 

7. Технически насоки за екологосъобразно управление на отпадъци, състоящи се от, съдържащи или замърсени с пестициди – алдрин, хлордан, диелдрин, ендрин, хептахлор, хексахлоробензен (HCB), мирекс или токсафен, или с HCB като промишлен химикал (56) 

8. Технически насоки за екологосъобразно управление на отпадъци, състоящи се от, съдържащи или замърсени с 1,1,1-трихлоро-2,2-бис (4-хлорфенил)етан (DDT) (56) 

9. Технически насоки за екологосъобразно управление на отпадъци, състоящи се от, съдържащи или замърсени с непреднамерено произведени полихлорирани дибензо-р-диоксини (PCDD), полихлорирани дибензофурани (PCDF), хексахлоробензен (HCB) или полихлорирани бифенили (PCB) (56) 

10. Технически насоки за екологосъобразно управление на употребявани гуми и отпадъци от пневматични гуми ( 57 )

11. Технически насоки за екологосъобразно управление на отпадъци, състоящи се от елементен живак и отпадъци, съдържащи или замърсени с живак (57) 

12. Технически насоки за екологосъобразна съвместна преработка на опасни отпадъци в пещи за цимент (57) 

13. Ръководство за екологосъобразно управление на употребявани и излезли от употреба мобилни телефони (57) 

▼M12

14. Ръководство за екологосъобразно управление на употребявано и излязло от употреба компютърно оборудване, раздели 1, 2, 4, и 5 ( 58 ).

▼M9

II. Насоки, приети от ОИСР:

Технически насоки за екологосъобразно управление на специфични потоци от отпадъци:

▼M12

Употребявани персонални компютри и отпадъци от тях ( 59 )

▼M9

III. Насоки, приети от Международната морска организация (ММО):

Насоки за рециклиране на кораби ( 60 )

IV. Насоки, приети от Международната организация на труда (МОТ):

Безопасност и здраве при демонтиране на кораби: насоки за азиатските държави и Турция ( 61 )

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IX

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСНИК ЗА ДОКЛАДИ ОТ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 51, ПАРАГРАФ 2

image

image

image

►(3) M11  

►(3) M11  

►(3) M11  

Таблица 1

Информация за изключения при прилагането на принципите на близост, приоритетност на оползотворяването и самодостатъчност (член 11, параграф 3)

image

Таблица 2

Възражения срещу планирани превози или обезвреждане (член 11, параграф 1, буква ж))

image

Таблица 3

Възражения срещу планирани превози или оползотворяване (член 12, параграф 1, буква в))

image

Таблица 4

Информация за решения на компетентните органи да издадат предварителни съгласия (член 14)

image

Таблица 5

Информация за незаконен превози на отпадъци ( *1 ) (член 24 и член 50, параграф 1)

image

►(1) M11  

Таблица 6

Информация за всички специфични митнически служби, определени от държавите-членки за превози на отпадъци, влизащи в и напускащи Общността (член 55)

image( 1 ) ОВ L 35, 12.2.1992 г., стр. 24.

( 2 ) ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114.

( 3 ) Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно рециклирането на кораби и за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Директива 2009/16/ЕО (ОВ L 330, 10.12.2013 г., стр. 1)

( 4 ) ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20. Директива, изменена с Директива 94/31/ЕО (ОВ L 168, 2.7.1994 г., стр. 28).

( 5 ) Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

( 6 ) ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 648/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 117, 4.5.2005, стр. 13).

( 7 ) ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 215/2006 (ОВ L 38, 9.2.2006 г., стр. 11).

( 8 ) ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г.

( 9 ) Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно правната рамка на Общността за електронните подписи (ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12).

( 10 ) ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3. Решение, последно изменено с Решение 2001/573/ЕО на Съвета (ОВ L 203, 28.7.2001 г., стр. 18).

( 11 ) Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38).

( 12 ) Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

( 13 ) ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 34.

( 14 ) ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91.

( 15 ) ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 1. Директива, изменена с Акта за присъединяване от 2003 г.

( 16 ) Базелска конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, 22 март 1989 г. Виж www.basel.int

( 17 ) Решение C(2001)107/Окончателно на Съвета на ОИСР относно преразглеждането на Решение C(92)39/Окончателно за контрол върху трансграничното движение на отпадъци, предназначени за операции по оползотворяване; предходното решение е консолидирана версия на текстове, приети от Съвета на 14 юни 2001 г. и на 28 февруари 2002 г. (с изменения).

Вж. http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.html

( 18 ) Извън Европейската общност терминът „вносител“ може да бъде използван вместо „получател“.

( 19 ) Извън Европейската общност терминът „износител“ може да бъде използван вместо „нотификатор“.

( 20 ) В някои трети страни, членки на ОИСР, терминът „признат търговец“ може да бъде използван съгласно решението на ОИСР.

( 21 ) Извън Европейската общност терминът „генератор“ може да бъде използван вместо „производител“.

( 22 ) В Европейската общност определението на операция R1 в списъка със съкращенията е различно от употребяваното в Базелската конвенция и Решението на ОИСР; следователно и двете определения са възможни. Съществуват други различия между терминологията, използвана в Европейската общност, и тази, използвана в Базелската конвенция и Решението на ОИСР, които не се съдържат в списъка със съкращения.

( 23 ) Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията от 29 ноември 2007 година относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага, OB L 316, 4.12.2007 г., стр. 6.

( 24 ) Вж. http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2000/en_2000D0532_index.html

( 25 ) Вж. http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm

( 26 ) В Базелската конвенция терминът „държава“ се използва вместо „страна“.

( 27 ) Извън Европейската общност термините „износ“ и „внос“ могат да бъдат използвани вместо „изпращане“ и „местоназначение“.

( 28 ) Вж. клетки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 или 21 и, ако компетентните органи изискват допълнителна информация и документация, виж точките в приложение II, част 3 от настоящия регламент, които не са обхванати от нито една клетка.

( 29 ) В някои трети страни вместо това се дава информация за компетентния орган по изпращането.

( 30 ) Този списък произтича от Решението на ОИСР, допълнение 3.

( 31 ) Приложение IX към Базелската конвенция е дадено в настоящия регламент в приложение V, част 1, списък Б.

( 32 ) „Недиспергируем“ не включва отпадъци във формата на прах, утайка, пепел или твърди опаковки, в които се съдържат течни опасни отпадъци.

( 33 ) ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.

( 34 ) ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

( 35 ) Този списък произтича от Решението на ОИСР, допълнение 4.

( 36 ) Приложение VIII към Базелската конвенция е дадено в настоящия регламент в приложение V, част 1, списък A. Приложение II към Базелската конвенция съдържа следните позиции: Y46 Отпадъци, събрани от домакинствата, освен подходящо класифицираните по една-единствена позиция в приложение III. Y47 Остатъци, получени от изгарянето на домакински отпадъци.

( 37 ) Позоваванията в списъци A и Б към приложения I, III и IV се отнасят към приложенията на Базелската конвенция.

( 38 ) Забележете, че огледалната позиция в списък Б (B1160) не специфицира изключенията.

( 39 ) Тази позиция не включва скрап от инсталации за генериране на електроенергия.

( 40 ) Полихлорираните бифенили са в концентрация 50 mg/kg или по-голяма.

( 41 ) Концентрацията 50 mg/kg се счита за международно практично ниво за всички отпадъци. Много отделни държави обаче са установили по-ниски регулаторни нива (напр. 20 mg/kg) за специфични отпадъци.

( 42 ) „Изтекъл срок на годност“ означава неупотребявани в рамките на периода, препоръчан от производителя.

( 43 ) Тази позиция не включва дървесина, третирана с дървесни консерванти.

( 44 ) Забележете, че когато първоначално съществува даже и най-малко замърсяване с материали от приложение I, последващите процеси, включително оползотворяване, могат да доведат до отделни фракции, съдържащи значително по-големи концентрации от тези на материалите от приложение I.

( 45 ) Статусът на цинковата пепел понастоящем се преразглежда и има препоръка от Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD) цинковата пепел да не се класифицира като опасна стока.

( 46 ) Повторна употреба включва поправка, почистване или подобряване, но не и основно повторно сглобяване.

( 47 ) В някои държави тези материали са предназначени за пряка повторна употреба и не се считат за отпадъци.

( 48 ) Концентрацията на бензол-a-пирен те трябва да бъде 50 mg/kg или повече.

( 49 ) Подразбира се, че такива отпадъци са напълно полимеризирани.

( 50

( 51 ) Настоящият списък произтича от допълнение 4, част I от Решението на ОИСР.

( 52 ) Освен подходящо класифицираните по единствена позиция в приложение III.

( 53 ) Отпадъците с номера AB130, AC250, AC260 и AC270 са заличени, понеже се считат, в съответствие с процедурата, определена в член 18 на Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 г. за отпадъци (ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39. Директива, отменена с Директива 2006/12/ЕО), за неопасни иследователно не са предмет на забраната за износ, определена в член 35 от настоящия регламент.

( 54 ) Приети на шестото заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрола върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, 9—13 декември 2002 г.

( 55 ) Приети на седмото заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрола върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, 25—29 октомври 2004 г.

( 56 ) Приети на осмото заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрола върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, 27 ноември—1 декември 2006 г.

( 57 ) Приети на десетото заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрола върху трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, 17—21 октомври 2011 г.

( 58 ) Прието на 11-то заседание на Конференцията на страните по Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, 28 април — 10 май 2013 г.

( 59 ) Прието от Комитета за политика за опазване на околната среда на ОИСР през февруари 2003 г. (документ ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

( 60 ) Резолюция A.962, приета от събранието на ММО на неговата 23-та редовна сесия, 24 ноември—5 декември 2003 г.

( 61 ) Одобрено за публикуване от управителния орган на МОТ на неговата 289-та сесия, 11—26 март 2004 г.

( *1 ) Информация по случаи, които са приключени по време на периода на докладването.