02006R0865 — BG — 27.02.2019 — 005.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 865/2006 НА КОМИСИЯТА

от 4 май 2006 година

за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях

(ОВ L 166, 19.6.2006 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 100/2008 НА КОМИСИЯТА от 4 февруари 2008 година

  L 31

3

5.2.2008

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 791/2012 НА КОМИСИЯТА от 23 август 2012 година

  L 242

1

7.9.2012

►M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 792/2012 НА КОМИСИЯТА от 23 август 2012 година

  L 242

13

7.9.2012

 M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1283/2013 НА КОМИСИЯТА от 10 декември 2013 година

  L 332

14

11.12.2013

 M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/56 НА КОМИСИЯТА от 15 януари 2015 година

  L 10

1

16.1.2015

►M6

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/870 НА КОМИСИЯТА от 5 юни 2015 година

  L 142

3

6.6.2015

►M7

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/220 НА КОМИСИЯТА от 6 февруари 2019 година

  L 35

3

7.2.2019
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 865/2006 НА КОМИСИЯТА

от 4 май 2006 година

за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тяхГЛАВА I

ДЕФИНИЦИИ

Член 1

Дефиниции

По смисъла на настоящия регламент и в допълнение към дефинициите в член 2 от Регламент (ЕО) № 338/97 се прилагат следните дефиниции:

▼M6

1. „дата на придобиване“ означава датата, на която екземплярът е взет от дивата природа, роден на закрито или изкуствено размножен, или, ако тази дата е неизвестна, най-ранната доказуема дата, на която той е станал нечие притежание;

▼B

2. „потомство второ поколение (F2)“ и „потомства от следващи поколения (F3, F4, и т.н.)“ означава екземпляри, родени в контролирана среда от родители, които също са родени в контролирана среда, за разлика от индивидите, родени в контролирана среда, на които поне единият родител е взет от дивата природа или заченат там (потомство първо поколение — F1);

3. „животни за разплод“ означава всички животни в репродуктивно състояние, използвани за разплод;

4. „контролирана среда“ означава среда, която е манипулирана с цел развъждане на животни от определен вид, която има граници, които не позволяват на животните, техните яйца или гамети да я напуснат или да влизат в нея. Характеристиките на тази среда включват, но не се ограничават до: изкуствен подслон, почистване на отпадъците, грижи за здравето, предпазване от хищници, изкуствено хранене и др.;

▼M2

4а. „култивирани родителски клетки“ означава растенията, израснали при контролирани условия, които се използват за размножаване, и които удовлетворяват следните изисквания на компетентния управителен орган, след консултация с компетентен научен орган на съответната държава-членка:

i) придобити съгласно разпоредбите на CITES и съответните национални законодателства и по начин, който не застрашава оцеляването на вида в природата; както и

ii) поддържани в достатъчни количества за размножаване, така че да се сведе до минимум или премахне необходимостта от вземане от природата, като такова вземане се допуска само по изключение и е ограничено до количеството, необходимо за поддържане на жизнеността и продуктивността на култивираните родителски клетки;

4б. „ловен трофей“ означава цяло животно или лесно разпознаваема част или продукт от животно, посочен/о в придружаващо разрешително или сертификат по CITES, отговарящ/о на следните условия:

i) е необработен/о, обработен/о или изработен/о;

ii) е законно придобит/о от ловеца при ловуване за негова лична употреба;

iii) се внася, изнася или реекспортира от ловеца или от името на ловеца при пренасяне от страната на неговия произход, като крайната цел е държавата-членка на обичайното местопребиваване на ловеца;

▼B

5. „лице, което пребивава в Общността“ означава, че лицето живее на територията на Общността поне 185 дни всяка календарна година поради професионални ангажименти или в случай на лице, което няма професионални ангажименти, поради лични ангажименти, свързани с мястото, където живее;

▼M6

6. „пътуваща изложба“ означава колекция от образци, цирк, менажерия, изложба на растения, оркестър или музейна изложба, изложени за показ с търговска цел;

▼M1

7. „сертификат за специфични операции“ означава сертификат, издаден в съответствие с член 48, валиден единствено за една или повече специфични операции;

▼B

8. „сертификат за специфичен екземпляр“ означава сертификат, издаден на основание член 48, но различен от сертификат за покупко-продажба;

▼M1

9. „колекция от образци“ означава колекция от законно придобити мъртви екземпляри, части или продукти от тях, които се превозват извън границите с цел тяхното представяне;

10. „екземпляр преди влизане в сила на конвенцията“ означава екземпляр, придобит преди първото включване на съответния вид в приложенията към конвенцията.

▼BГЛАВА II

ФОРМУЛЯРИ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

▼M3 —————

▼B

Член 4

Попълване на формулярите

▼M2

1.  Формулярите, посочени в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията ( 1 ), се попълват с печатни букви.

▼M6

Въпреки това заявленията за разрешителни за внос и износ, за сертификати за реекспорт, за сертификатите, посочени в член 5, параграф 2, буква б), член 5, параграфи 3 и 4, член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 338/97, за сертификати за лична собственост, за колекции от образци, за музикални инструменти и за пътуващи изложби, както и нотификациите за внос, листовете за продължение и етикетите могат да бъдат попълнени и на ръка, стига да са попълнени четливо, с химикал и с главни букви.

▼M2

2.  Формуляри от 1 до 4 от приложение I, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, формуляри 1 и 2 от приложение II, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, формуляри 1 и 2 от приложение III, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, формуляри 1 и 2 от приложение V, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, листовете за продължение, посочени в член 2, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, и етикетите, посочени в член 2, параграф 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, не могат да съдържат никакви заличавания или поправки, които не са потвърдени с подпис и печат на издаващия документа управителен орган. В случаите на нотификациите за внос, както е посочено в член 2, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, и листовете за продължение, посочени в член 2, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, заличаванията и поправките могат също да бъдат потвърдени с подпис и печат от митническата служба на пункта на въвеждане.

▼B

Член 5

Съдържание на разрешителни, сертификати и заявления за издаването на такива документи

Информацията и позоваванията в разрешителните и сертификатите, както и заявленията за издаване на такива документи отговарят на следните изисквания:

1. описанието на екземплярите трябва, когато това е предвидено, да съдържа един от кодовете, които се съдържат в приложение VII;

2. за означаване на количествените единици и нетната маса трябва да се използват мерните единици, посочени в приложение VII;

3. таксонът, към който екземплярите принадлежат, трябва да е означен за видовете, с изключение на случаите, когато видовете са диференцирани до подвидове съгласно приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97 или ако съгласно решенията на Конвенцията определяне до по-високо таксонно ниво е достатъчно;

4. стандартните позовавания на номенклатурата, която се съдържа в приложение VIII към настоящия регламент, трябва да се използва, за да посочи научното наименование на таксоните;

5. когато е необходимо, целта на прехвърлянето трябва да бъде посочена, като се използва един от кодовете, които се съдържат в точка 1 от приложение IX към настоящия регламент;

6. произходът на екземплярите трябва да бъде посочен, като се използва един от кодовете, които се съдържат в точка 2 от приложение IX към настоящия регламент.

Когато е необходимо използването на кодовете, посочени в точка 6, те трябва да отговарят на критериите, установени в Регламент (ЕО) № 338/97 или в настоящия регламент.

▼M1

Член 5а

Специфично съдържание на разрешителните, сертификатите и заявленията за растителни екземпляри

▼M2

В случай на растителни екземпляри, които престават да отговарят на условията за освобождаване от разпоредбите на Конвенцията или от тези на Регламент (ЕО) № 338/97 в съответствие с „Бележки относно тълкуването на приложения А, B, C и D“ в приложението към него, съгласно които те са били законно изнесени и внесени, държавата, която трябва да се посочи в клетка 15 от формулярите в приложения I и III, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, клетка 4 от формулярите в приложение II, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, и клетка 10 от формулярите в приложение V, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, може да бъде държавата, в която екземплярите са престанали да отговарят на условията за освобождаване.

▼M1

В тези случаи клетката за вписване на „специални условия“ в разрешителното или сертификата следва да съдържа текста „Законно внесено по силата на изключение от разпоредбите на CITES“ и да уточнява за кое изключение се отнася.

▼M7

Член 5б

Специфично съдържание на разрешителните и сертификатите за живи носорози и живи слонове

В разрешителните и сертификатите, които са издадени съгласно член 4 или член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97 и се отнасят до износа или реекспорта на живи носорози или живи слонове от популациите, обхванати от приложение B към посочения регламент, трябва да се съдържа условие, че рогата или слоновата кост с произход от посочените животни или от тяхното поколение не могат да бъдат предмет на търговия или на търговски дейности в рамките на Съюза. Също така живите носорози или живите слонове от тези популации не могат да бъдат обект на лов с цел събиране на трофеи извън техния историческия ареал.

▼M2

Член 6

Приложения към формулярите

1.  Ако приложението към някой от формулярите, посочени в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, е неразделна част от този формуляр, този факт, както и броят на страниците трябва да са ясно посочени в разрешителното или сертификата, към който то принадлежи, като всяка страница на приложението трябва да съдържа следното:

а) номера на разрешителното или сертификата и датата на неговото издаване;

б) подпис и печат на управителния орган, издаващ разрешителното или сертификата.

2.  Когато формулярите, посочени в член 2, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, са използвани за повече от един вид в една пратка, се добавя приложение, в което в допълнение към изискваната съгласно параграф 1 от настоящия член информация, за всеки вид от пратката се копират клетки 8—22 от съответния формуляр, както и полетата, които се съдържат в клетка 27 от него, мястото, определено за „количество/нетно тегло, действително внесено или изнесено/реекспортирано“ и, когато е необходимо, „брой на мъртвите животни при пристигането“.

3.  Когато формулярите, посочени в член 2, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, са използвани за повече от един вид, се добавя приложение, в което в допълнение към изискваната в параграф 1 от настоящия член информация, за всеки вид се копират клетки 8—18 от съответния формуляр.

4.  Когато формулярите, посочени в член 2, параграф 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, са използвани за повече от един вид, се добавя приложение, в което в допълнение към изискваната в параграф 1 от настоящия член информация, за всеки вид се копират клетки 4—18 от съответния формуляр.

▼B

Член 7

Разрешителни и сертификати, издадени от трети страни

1.  Член 4, параграфи 1 и 2, член 5, параграфи 3, 4 и 5 и член 6 се прилагат при взимане на решения относно приемането на разрешителни и сертификати, издадени от трети страни за екземпляри, които трябва да бъдат внесени в Европейската общност.

2.  Когато разрешителните или сертификатите, посочени в параграф 1, се отнасят за екземпляри от видове, за които има доброволно наложени квоти за износ или такива са наложени с решение на страните по Конвенцията, те се приемат само ако специфицират броя на екземпляри, вече изнесени за съответната година, включително екземплярите от въпросното разрешително, както и квотата за съответните видове.

3.  Издадените от трета страна сертификати за реекспорт се приемат само ако съдържат страната по произход и номера и датата на издаване на разрешителното за износ и, когато е приложимо, и страната на последния реекспорт с дата и номер на сертификата за реекспорт или ако има достатъчно други доказателства за пропускането на тази информация.

▼M1

4.  Разрешителни и сертификати, издадени от трети държави с код за произход „О“ се приемат само ако обхващат екземпляри, които отговарят на определението за екземпляри „преди влизане в сила на конвенцията“, посочено в член 1, параграф 10, и включват датата на придобиване на екземпляра или декларация, че екземплярът е придобит преди определена дата.

▼M2

5.  Разрешителните за износ и сертификатите за реекспорт се заверяват за количеството с подпис и печат от официален орган от страната на износа или реекспорта, в частта на документа, предвидена за заверка при износ. Ако документът за износ не е заверен при износа, управителният орган на страната вносител се свързва с управителния орган на страната износител, за да разгледат всички обстоятелства и документи, оправдаващи пропуска, с цел да определят допустимостта на документа.

▼M6

6.  Разрешителните за износ и сертификатите за реекспорт, издадени от трети държави, се приемат само ако компетентният орган от съответната трета държава представи при поискване задоволителна информация за това дали екземплярите са придобити в съответствие със законодателството за защитата на съответния вид.

▼BГЛАВА III

ИЗДАВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ВАЛИДНОСТ НА ДОКУМЕНТИ

Член 8

Издаване и използване на документи

▼M2

1.  Документи се издават и използват в съответствие с разпоредбите и съгласно условията, установени в настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 338/97, и по специално в член 11, параграфи 1—4 от Регламент (ЕО) № 338/97. Разрешителните и сертификатите могат да се издават на хартиен носител или в електронен формат.

▼B

С цел гарантиране на съответствие с тези регламенти и националното законодателство за тяхното прилагане властите, издаващи документите, могат да наложат условия и изисквания, които трябва да бъдат установени в съответните документи.

2.  Използването на документите не накърнява други формалности, свързани с движението на стоки в рамките на Общността, внасянето на стоки в Общността или техния износ или реекспорт на стоки от тях или на издаването на документи, използвани за такива формалности.

3.  Отговорните органи се произнасят по внесените искания за издаване на разрешителни и сертификати в рамките на един месец от датата на внасяне на пълното заявление.

Въпреки това в случаите, когато издаващите органи се консултират с трети страни, такова решение може да бъде взето само след получаване на задоволителна информация от такива консултации. Заявителите се нотифицират за значителни забавяния при обработване на техните заявления.

▼M6

Член 9

Пратки на екземпляри

Без да се засягат разпоредбите на членове 31, 38, 44б, 44и и 44п, за всяка пратка от екземпляри, изпратени заедно като част от обща пратка, се издава отделно разрешително за внос, нотификация за внос, разрешително за износ или сертификат за реекспорт.

Член 10

Валидност на разрешителните за внос и износ, сертификатите за реекспорт, сертификатите за пътуващи изложби, сертификатите за лична собственост, сертификатите за колекция от образци и сертификатите за музикални инструменти

▼B

1.  Валидността на разрешителните за внос, издадени съгласно членове 20 и 21, не трябва да превишава 12 месеца. Разрешителното за внос е, въпреки това, невалидно без валиден съпътстващ го документ от страната на износ или реекспорт.

▼M1

По отношение на хайвера от есетрови риби (Acipenseriformes spp.) от общи рибни запаси, подлежащи на квота за износ, обхваната от разрешително за износ, разрешителните за внос, посочени в първа алинея, не са валидни след последния ден на квотната година, през която хайверът е бил събран и обработен, или последния ден от дванадесетмесечния период, посочен в първа алинея, който от двата настъпи по-рано.

По отношение на хайвера от есетрови риби (Acipenseriformes spp.), обхванат от сертификата за реекспорт, разрешителните за внос, посочени в първа алинея, не са валидни след последния ден от осемнадесетмесечния период след датата на издаване на съответното първоначално разрешително за износ или последния ден от дванадесетмесечния период, посочен в първа алинея, който от двата настъпи по-рано.

▼B

2.  Периодът на валидност на разрешителните за износ и на сертификатите за реекспорт, издадени съгласно член 26, не превишава 6 месеца.

▼M1

По отношение на хайвера от есетрови риби (Acipenseriformes spp.) от общи рибни запаси, подлежащи на квота за износ, разрешителните за износ, посочени в първа алинея, не са валидни след последния ден на квотната година, през която хайверът е бил събран и обработен, или последния ден на шестмесечния период, посочен в първа алинея, който от двата настъпи по-рано.

По отношение на хайвера от есетрови риби (Acipenseriformes spp.) сертификатите за реекспорт, посочени в първа алинея, не са валидни след последния ден от осемнадесетмесечния период след датата на издаване на съответното първоначално разрешително за износ или последния ден от шестмесечния период, посочен в първа алинея, който от двата настъпи по-рано.

2а.  За целите на параграф 1, втора алинея и параграф 2, втора алинея, квотната година е тази, определена от Конференцията на страните по конвенцията.

▼M6

3.  Срокът на валидност на сертификатите за пътуващи изложби, сертификатите за лична собственост и сертификатите за музикални инструменти, издадени съгласно членове 30, 37 и 44з съответно, не превишава 3 години.

▼M1

3а.  Валидността на сертификатите за колекция от образци, издадени в съответствие с член 44а, не следва да превишава 6 месеца. Датата на изтичане на валидността на сертификата за колекция от образци не е по-късна от тази на придружаващия го АТА карнет.

▼M1

4.  След изтичането на тези периоди сертификатите и разрешителните, посочени в параграфи 1, 2, 3 и 3а, се считат за невалидни.

▼M6

5.  Сертификатите за пътуващи изложби, сертификатите за лична собственост и сертификатите за музикални инструменти се считат за невалидни, ако екземплярът е продаден, изгубен, унищожен, откраднат или собствеността му е прехвърлена по друг начин, или в случай на жив екземпляр, ако той умре, избяга или бъде пуснат на свобода.

6.  Собственикът незабавно връща на управителния орган, издал документа, оригинала и всички копия от разрешителните за внос и износ, сертификатите за реекспорт, сертификатите за пътуващи изложби, сертификатите за лична собственост, сертификатите за колекция от образци или сертификатите за музикални инструменти, които са изтекли, неизползвани или невалидни.

▼B

Член 11

Валидност на използваните разрешителни за внос и други сертификати, посочени в членове 47, 48, 49, 60 и 63

1.  Копията за собственика на използваните разрешителни за внос престават да бъдат валидни в следните случаи:

а) y;огато живи екземпляри, които са посочени в тях, са умрели;

б) когато живи животни, които са посочени в тях, са избягали или са били пуснати на свобода;

▼M6

в) когато екземплярите, посочени в тях, са били изгубени, унищожени или откраднати;

▼B

г) когато което и да е от вписванията в клетки 3, 6 или 8 не отговаря на актуалната ситуация.

2.  Сертификатите, посочени в членове 47, 48, 49 и 63, престават да бъдат валидни в следните случаи:

а) когато живите екземпляри, посочени в тях, са умрели;

б) когато живите животните, посочени в тях, са избягали или са били пуснати на свобода;

▼M6

в) когато екземплярите, посочени в тях, са били изгубени, унищожени или откраднати;

▼B

г) когато което и да било от вписванията в клетки 2 и 4 не отговаря на актуалната ситуация;

▼M1

д) когато специалните условия, посочени в клетка 20, вече не се изпълняват.

▼M2

3.  Сертификатите, издадени в съответствие с членове 48 и 63, са за специфични прехвърляния, освен в случаите, когато екземплярите, за които са издадени, са маркирани с индивидуална и постоянна маркировка, или в случаите на мъртви екземпляри, които не могат да бъдат маркирани — са идентифицирани по друг начин.

▼B

Управителните органи на държавата-членка, в която се намира такъв екземпляр, могат да издадат след консултация със съответния научен орган сертификат за специфично прехвърляне, когато се предполага, че има други фактори, свързани с опазването на вида, които пречат за издаването на сертификата за специфичен екземпляр.

▼M1

Когато сертификатът за специфични операции е издаден за целите на няколко операции, той е валиден единствено на територията на държавата-членка, която го е издала. Когато сертификатите за специфични операции трябва да бъдат използвани в държава-членка, различна от издалата ги, те се издават единствено за една операция и тяхната валидност се ограничава до тази операция. В клетка 20 се посочва дали сертификатът е за една или повече операции, както и държавата(ите)-членка(и), на чиято територия е валиден.

▼B

4.  Сертификатите, посочени в член 48, параграф 1, буква г) и член 60, престават да бъдат валидни, когато вписването в клетка 1 повече не отговаря на актуалната ситуация.

▼M1

5.  Документите, които вече не са валидни съгласно настоящия член, се връщат без необосновано забавяне на издаващите управителни органи, които, когато е уместно, могат да издадат сертификат, отразяващ настъпилите промени в съответствие с член 51.

▼B

Член 12

Отменени, загубени, откраднати, унищожени или изтекли документи

1.  Когато разрешително или сертификат са издадени, за да заменят документ, който е отменен, загубен, откраднат или унищожен, или изтекъл, в случай на сертификат за реекспорт, номерът на заменения документ, както и причината за тази замяна трябва да бъдат посочени в клетката „специални условия“.

2.  Когато разрешително за износ или сертификат за реекспорт е бил отменен, загубен, откраднат или унищожен, издалите го власти информират управителния орган в страната по местоназначение, както и секретариата на Конвенцията.

Член 13

Време за подаване на заявления за документи за внос, износ и реекспорт и връзка с митнически процедури

1.  Подаването на документи за издаването на разрешителни за внос, износ и сертификати за реекспорт трябва, като се взема предвид член 8, параграф 3, да се извърши предварително, така че да има достатъчно време за издаване на разрешителните и сертификатите преди вноса, износа или реекспорта на екземплярите във или от Общността.

2.  Разрешение за подлагане на екземплярите на митнически процедури не се разрешава преди представянето на изискваните документи.

Член 14

Валидност на документи, издадени от трети страни

В случаите на внос на екземпляри в Общността изискваните от трети страни документи се считат за валидни само ако са издадени за износ или реекспорт от тази страна, са използвани с тази цел преди крайната им дата на валидност и са използвани за внос на тези екземпляри в Европейската общност не по-късно от 6 месеца от датата на тяхното издаване.

▼M6

Въпреки това сертификати за произход на екземпляри от видовете, изброени в приложение С към Регламент (ЕО) № 338/97, могат да се използват за въвеждане на екземпляри в Съюза до 12 месеца от датата на тяхното издаване, а сертификатите за пътуващи изложби, сертификатите за лична собственост и сертификатите за музикални инструменти могат да се използват за въвеждане на екземпляри в Съюза, както и за целите на подаване на заявления за съответните сертификати по членове 30, 37 и 44з от настоящия регламент до 3 години от датата на тяхното издаване.

▼B

Член 15

Издаване на определени документи със задна дата

1.  Чрез дерогация от член 13, параграф 1 и член 14 от настоящия регламент и когато собственикът, извършващ внос, износ или реекспорт, информира компетентните власти при пристигане или преди заминаване на пратката за причините, поради които изискваните документи не са на разположение, по изключение могат да бъдат издадени впоследствие документи за екземпляри от видовете, изброени в приложение Б или В към Регламент (ЕО) № 338/97, както и за екземпляри от видовете, изброени в приложение А към посочения регламент и в член 4, параграф 5 от него.

2.  Дерогацията, предвидена в параграф 1, се прилага само когато компетентните власти на държавата-членка, при необходимост след консултация с компетентните органи на трета страна, са убедени, че съществуващите нередности не се отнасят за вносителя/износителя на екземплярите и че той отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 338/97, Конвенцията или съответното законодателство на третата страна.

▼M1

По отношение на образци, внесени или (ре)експортирани като лично и домашно имущество, за които се прилагат разпоредбите на глава XIV, и по отношение на лично притежавани живи животни, които са законно придобити и отглеждани за лични нестопански цели, дерогацията, посочена в параграф 1, се прилага и в случаите, когато компетентният управителен орган на държавата-членка, след консултация със съответния изпълнителен орган, е убеден, че има доказателства за допусната неволна грешка и не е имало опит за измама, както и че вносът/износът/реекспортът на съответните екземпляри е в съответствие с Регламент (ЕО) № 338/97, конвенцията и друго свързано законодателство на трета държава.

▼B

3.  Документите, издадени съгласно параграф 1, ясно посочват, че те са били издадени със задна дата, както и причината за такова издаване.

В случаите на разрешителни за внос на Общността, разрешителните за износ на Общността и сертификатите за реекспорт на Общността тази информация е посочена в клетка 23.

▼M2

3а.  За лично притежавани живи животни, които са законно придобити и отглеждани за лични нетърговски цели, за които е издадено разрешително за внос съгласно параграф 2, втора алинея, търговските дейности, предвидени в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97, се забраняват за 2 години, считано от датата на издаване на разрешителното, и през този период не се разрешават никакви изключения за екземпляри от видовете, включени в приложение А, както е предвидено в член 8, параграф 3 от посочения регламент.

В случай на разрешителни за внос, издадени в съответствие с параграф 2, втора алинея, за лично притежавани живи животни и екземпляри от видовете, изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97 и посочени в член 4, параграф 5, буква б) от същия регламент, в клетка 23 се включва текстът „чрез дерогация от член 8, параграф 3 или 5 от Регламент (ЕО) № 338/97 търговските дейности, предвидени в член 8, параграф 1 от същия регламент, се забраняват за най-малко 2 години, считано от датата на издаване на настоящото разрешително.

▼B

4.  Секретариатът на Конвенцията се нотифицира в случаите на издаване на разрешителни за износ и сертификати за рееекспорт съгласно параграфи 1, 2 и 3.

Член 16

Транзитно преминаващи екземпляри през Общността

Членове 14 и 15 от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis за екземпляри от видове, изброени в приложения А и Б към Регламент (ЕО) № 338/97, които преминават транзитно през Европейската общност, когато този транзит е в съответствие с горепосочения регламент.

Член 17

Фитосанитарни сертификати

1.  В случаите на изкуствено размножени растения от видовете, изброени в приложения Б и В към Регламент (ЕО) № 338/97 и на изкуствено размножени хибриди на видове, които не са отбелязани в приложение А от същия регламент, се прилага следното:

a) държавата-членка може да реши, че трябва да бъде издаден фитосанитарен сертификат вместо разрешително за износ;

б) издадените от трети страни фитосанитарни сертификати могат да бъдат приети вместо разрешително за износ.

2.  Когато е издаден фитосанитарен сертификат, посочен в параграф 1, той включва научното наименование на вида или родовото наименование, ако е невъзможно за тези таксони, включени в семейството, посочено в приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97.

Въпрекит това изкуствено размножените орхидеи и кактуси, изброени в приложение Б към Регламент (ЕО) № 338/97, могат да бъдат посочени като такива.

Фитосанитарните сертификати включват също така и типа, и количеството на екземплярите и имат печат или друга специфична индикация, че „екземплярите са изкуствено размножени, както е определено от CITES“.

Член 18

Опростени процедури по отношение на определена търговия с биологични проби

1.  В случаите на търговия, която няма влияние върху опазването на съответните видове или това влияние е незначително, могат да се използват опростени процедури на основата на предварително издадени разрешителни и сертификати за биологични проби от тип, големина и начин на ползване, специфицирани в приложение XI, когато тези проби се изискват спешно и отговарят на следните условия:

a) всяка държава-членка трябва да създаде и поддържа регистър на лицата и органите, които могат да се възползват от опростени процедури, наричани по-долу „регистрирани лица и органи“, както и на видовете, с които те могат да търгуват съгласно тези процедури, и трябва да гарантират, че регистърът се преразглежда на всеки 5 години от управителния орган;

б) държавите-членки трябва да предоставят на регистрираните лица и органи частично попълнени разрешителни и сертификати;

в) държавите-членки трябва да оторизират регистрирани лица или органи да впишат специализирана информация на лицевата страна на разрешителното или сертификата, когато отговорният орган на съответната държава-членка е включил в клетка 23 или на друго еквивалентно място, или в приложението към разрешението и сертификата следните точки:

i) списък на клетките, които регистрираните лица и органи са оторизирани да попълват за всяка пратка;

ii) място за подпис на лицето, което е попълнило документа.

Ако списъкът, посочен в буква в), i), съдържа научни наименования, отговорните органи трябва да включат на лицевата страна на разрешителното/сертификата или в приложение към него опис на одобрени видове.

2.  Лица и органи могат да бъдат вписани в регистъра за определен вид само след потвърждение от научните среди в съответстивие с член 4, параграф 1, буква а), параграф 2, буква а), член 5, параграф 2, буква а) и параграф 4 от Регламент (ЕО) № 338/97, че многократни прехвърляния на биологичните проби, изброени в приложение XI към настоящия регламент, няма да окажат вредно въздействие върху консервационния статус на съответния вид.

3.  Контейнерът, в който се пренасят биологичните проби, посочени в параграф 1, трябва да има етикет с надпис „Muestras biolóуgicas CITES“ или „CITES Biological Samples“, или „Échantillons biologiques CITES“, както и номера на документа, издаден съгласно Конвенцията.

Член 19

Опростени процедури за износ или реекспорт на мъртви екземпляри

1.  В случай на износ или реекспорт на мъртви екземпляри от видове, включително части и продукти от тях, описани в приложения Б и В към Регламент (ЕО) № 338/97, държавите-членки могат да предвидят използването на опростени процедури на базата на предварително издадени разрешителни за износ или сертификати за реекспорт, при условие че са спазени следните изисквания:

а) компетентния научен орган трябва да декларира, че такъв износ или реекспорт няма да има вредно влияние за опазването на конкретния вид;

б) всяка държава-членка трябва да създаде и поддържа регистър на лицата и органите, които могат да се възползват от опростени процедури, наричани по-долу „регистрирани лица и институции“, както и на видовете, с които те могат да търгуват съгласно тези процедури, и трябва да гарантира, че регистърът се обновява на всеки пет години от управителните органи;

в) държавите-членки трябва да предоставят на регистрираните лица и органи частично попълнени разрешителни и сертификати за износ;

г) държавите-членки трябва да оторизират регистрираните лица или органи да попълват специфична информация в клетки 3, 5, 8 и 9 или 10 от разрешителното, при условие че отговарят на следните изисквания:

i) подписват попълненото от тях разрешително или сертификат в клетка 23;

ii) незабавно изпращат копие от разрешителното или сертификата на управителните издаващи органи;

iii) поддържат досие, което те изготвят по искане на компетентния управителен орган и което съдържа подробна информация за продадените екземпляри, включително името на вида, типа на екземпляра, произхода, датата на продажба и имената и адресите на лицата, на които е продаден.

2.  Износът и реекспортът, посочен в параграф 1, в противен случай е в съответствие с член 5, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 338/97.ГЛАВА IV

РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВНОС

Член 20

Заявления

1.  Заявителят за разрешително за внос, когато е уместно, попълва клетки 1, 3 — 6 и 8 — 23 от формуляра на заявлението и клетки 1, 3, 4, 5 и 8 — 22 на оригинала и всички копия. Държавите-членки могат, въпреки това, да предвидят, че само един формуляр за заявление трябва да бъде попълнен, като в този случай такова заявление може да се отнася за повече от една пратка.

2.  Надлежно попълненият формуляр се представя пред управителния орган на държавата-членка по местоназначение и съдържа информация и е придружен от документално доказателство, които органът счита за необходими за определяне, съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97, дали да бъде издадено разрешителното.

Липсата на такава информация от заявлението трябва да бъде оправдана.

3.  В случаите, когато се прави заявление за разрешително за внос, свързано с екземпляри, за които такова заявление е било предварително отказано, заявителят информира управителния орган за този факт.

4.  За разрешителни за внос по отношение на екземпляри, посочени в член 64, параграф 1, букви от а) до е), заявителят доказва на управителния орган, че изискванията за маркиране, установени в член 66, са спазени.

▼M1

Член 20а

Отхвърляне на заявления за издаване на разрешителни за внос

Държавите-членки отхвърлят заявления за разрешителни за внос за хайвер и месо от есетрови риби (Acipenseriformes spp.), произхождащи от общи запаси, освен в случай че са определени квоти за износ за видовете в съответствие с приетата от Конференцията на страните по конвенцията процедура.

▼B

Член 21

Разрешителни за внос за екземпляри от видовете, включени в допълнение I към Конвенцията и изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97

В случаите на разрешително за внос, издадено за екземпляри от видовете, включени в допълнение I към Конвенцията и изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, копието за страната износител или реекспортиращата страна може да бъде върнато на заявителя за представяне пред управителния орган на страната износител или реекспортиращата страна за целите на издаване на разрешение за износ или сертификат за реекспорт. Оригиналът на това разрешително за внос е задържан до представяне на съответното разрешително за износ или сертификат за реекспорт в съответствие с член 4, параграф 1, буква б), ii).

Когато копието за страната износител или на реекспортиращата страна не се връща на заявителя, на последния се дава писмено становище, че разрешителното за внос ще бъде издадено и при какви условия.

Член 22

Документи, които вносителят трябва да представи на митническите власти

Без да се накърнява член 53, вносителят или негов упълномощен представител трябва да представи на граничните митнически власти при влизане на територията на Европейската общност следните документи, определени в съответствие с член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97:

1. оригинала на разрешителното за внос (формуляр 1);

2. „копието за собственика“ (формуляр 2);

3. когато е специфицирано в разрешителното за внос, и всяка документация от страната износител или реекспортиращата страна.

Когато е възможно, вносителят или негов оторизиран представител посочва в клетка 26 номера на товарителницата.

Член 23

Обработване от митническите власти

Митническите власти съгласно член 22 или, където е приложимо, член 53, параграф 1, след попълване на клетка 27 от оригинала на разрешителното за внос (формуляр 1) и на „копието за собственика“ (формуляр 2) трябва да върнат последното на вносителя или на негов упълномощен представител.

Оригиналът на разрешителното за внос (формуляр 1) и всякаква документация от страната на износ или реекспортиращата страна трябва да бъдат предадени съгласно член 45.ГЛАВА V

НОТИФИКАЦИИ ЗА ВНОС

Член 24

Документи, които вносителят трябва да представи на митническите власти

1.  Вносителят или негов упълномощен представител, когато е необходимо, попълват клетки 1 — 13 от оригинала на нотификацията за внос (формуляр 1) и на „копието за собственика“ (формуляр 2) и, без да се накърнява член 25, представя тези формуляри заедно с всякаква документация от страната износител на граничните митнически власти при влизане на територията на Европейската общност съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97.

2.  В случай на нотификации за внос, които се отнасят за екземпляри от видове, описани в приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97, митническите власти могат, когато е необходимо, да задържат тези екземпляри до доказване на валидността на придружаващите ги документи, описани в член 4, параграф 3, букви а) и б) от посочения регламент.

Член 25

Попълване от митническите власти

Митническите власти, посочени в член 24 или, където е приложимо, в член 53, параграф 1, след попълване на клетка 14 от оригинала на нотификацията за внос (формуляр 1) и на „копието за вносителя“ (формуляр 2) трябва да върнат последното на вносителя или на негов упълномощен представител.

Оригиналът на нотификацията за внос (формуляр 1) и всяка документация от страната на износ или реекспортиращата страна се предават в съответствие с член 45.ГЛАВА VI

РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ИЗНОС И СЕРТИФИКАТИ ЗА РЕЕКСПОРТ

Член 26

Заявления

1.  Заявителят за разрешително за износ или сертификат за реекспорт, когато е подходящо, попълва клетки 1, 3, 4, 5 и от 8 до 23 от формуляра на заявлението и клетки 1, 3, 4, 5 и от 8 до 22 от оригинала и всички копия. Въпреки това държавите-членки могат да изискат само един формуляр на заявление да се попълва, като в такъв случай такова заявление може да се отнася за повече от една пратка.

2.  Надлежно попълненият формуляр се представя на управителния орган на съответната държава-членка, в която се намират екземплярите, като той също така съдържа информация и е придружен от документално доказателство, които властите считат за необходими за определяне, съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97, дали да бъде издадено разрешителното/сертификатът.

Липсата информация от заявлението трябва да бъде оправдана.

3.  В случаите, когато издаването на разрешително за износ или сертификат за реекспорт на екземпляри е било отказано, заявителят информира управителния орган за този факт.

4.  За разрешителни за износ и сертификати за реекспорт по отношение на екземпляри, посочени в член 65, заявителят доказва на управителния орган, че изискванията за маркиране съгласно член 66 са спазени.

5.  Когато в подкрепа на заявление за сертификат за реекспорт са внесени „копието за собственика“ от разрешителното или „копие за вносителя“ на нотификация, или е представен сертификат, издаден на основание на споменатите документи, тези документи трябва да се върнат на собственика само след потвърждаване на броя на екземплярите, за които тези документи остават валидни.

В случаите, когато е издадено разрешително за реекспорт за пълния брой екземпляри, описани в горепосочените документи, или когато те са подменени съгласно член 51, тези документи не се връщат на собственика.

6.  Когато е необходимо, управителният орган установява валидността на всички допълнителни документи след консултация с друга държава-членка.

7.  Когато към заявлението за издаване на разрешително за износ е представен и сертификат, се прилагат параграфи 5 и 6.

8.  Когато екземплярите са индивидуално маркирани под надзора на управителните органи, така че лесно да може да се направи позоваване на тях в документите, посочени в параграфи 5 и 7, не е необходимо тези документи да бъдат физически представени заедно със заявлението, при условие че броят на екземплярите е описан в заявлението.

9.  При липсата на доказателство, посочено в параграфи 5 — 8, управителният орган установява легалното въвъждане или придобиване на екземплярите на територията на Общността чрез консултация с управителния орган на друга държава-членка.

10.  Когато по смисъла на параграфи 3 — 9 управителният орган консултира управителен орган на друга държава-членка, последната отговаря в рамките на една седмица.

▼M1

Член 26а

Отхвърляне на заявления за издаване на разрешителни за износ

Държавите-членки отхвърлят заявления за разрешителни за износ за хайвер и месо от есетрови риби (Acipenseriformes spp.), произхождащи от общи запаси, освен в случай че са определени квоти за износ за видовете в съответствие с приетата от Конференцията на страните по конвенцията процедура.

▼B

Член 27

Документи, които трябва да бъдат представени на митническите власти при (ре)експорт

Извършващият износа или (ре)експорта или негов упълномощен представител трябва да представи оригиналите на разрешителното за износ или сертификата за (ре)експорт (формуляр 1), копието за собственика (формуляр 2) и копието за издаващите документа власти (формуляр 3) на митническите власти съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97.

Когато е необходимо, извършващият износа или (ре)експорта или негов упълномощен представител посочват в клетка 26 номера на товарителницата.

Член 28

Обработка от митническите власти

Митническите власти, посочени в член 27, след попълване на клетка 27 връщат оригинала на разрешително за износ или на сертификата за реекспорт (формуляр 1) и копието за собственика (формуляр 2) на износителя или на негов упълномощен представител.

Копието за връщане на издаващите разрешителното за износ или сертификата за (ре)експорт власти (формуляр 3) се изпраща в съответствие с член 45.

Член 29

Предварително издадени разрешителни за разсадници

Когато в съответствие с насоките, приети на конференцията на страните по Конвенцията, държава-членка регистрира разсадници, които изнасят изкуствено размножени екземпляри от видове, включени в приложение А към Регламент (ЕО) № 388/97, тя може да изготвя предварително издадени разрешителни за износ за екземпляри от видовете, изброени в приложение А или Б към посочения регламент, който е на разположение за въпросните разсадници.

В клетка 23 от тези предварително издадени разрешителни за износ трябва да се отбележи регистрационният номер на разсадника, както и следният текст:

„Разрешително, валидно само за изкуствено размножени растения, както е определено в CITES Resolution Conf. 11.11 (Rev. CoP13). Валидно само за следните таксони …“ГЛАВА VII

СЕРТИФИКАТИ ЗА ПЪТУВАЩИ ИЗЛОЖБИ

Член 30

Издаване

1.  Държавите-членки могат да издават сертификати за пътуващи изложби по отношение на законно придобити екземпляри, които са част от пътуваща изложба, при условие че покриват някой от следните критерии:

a) екземплярите са родени и отгледани в плен съгласно членове 54 и 55 или са изкуствено размножени съгласно член 56;

б) те са придобити или въведени в Общността преди изискванията за видовете, изброени в допълнение I, II или III към Конвенцията, или в приложение В към Регламент (ЕИО) № 3626/82, или в приложения А, Б и В към Регламент (ЕО) № 338/97, да са влезли в сила за тях.

2.  В случай на живи животни всеки сертификат за пътуваща изложба се отнася само за един екземпляр.

3.  Към сертификата за пътуваща изложба се добавя лист за удължаване на срока съгласно член 35.

▼M2

4.  Когато екземплярите не са живи животни, управителният орган прикрепя към сертификата за пътуваща изложба инвентарен лист, представящ пълна информация за всеки екземпляр, както се изисква в клетки 8—18 от образеца, установен в приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012.

▼B

Член 31

Използване на сертификат за пътуваща изложба

Сертификат за пътуваща изложба може да се използва като:

1. разрешително за внос съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97;

2. разрешително за износ или сертификат за (ре)експорт съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97;

▼M1

3. Сертификат съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, с единствена цел екземплярите да бъдат изложени на публично място с търговска цел.

▼B

Член 32

Власти издаващи сертификата за пътуваща изложба

1.  Когато пътуващата изложба произхожда от Европейската общност, издаващите сертификата за пътуваща изложба са управителните органи на държавата-членка, от която тя произхожда.

2.  Когато пътуващата изложба произхожда от трета страна, издаващите сертификата са управителните органи на държавата-членка, която е първа дестинация, като сертификат за пътуваща изложба се издава на основание на еквивалентен сертификат, издаден от третата страна.

3.  Когато по време на престоя си в държава-членка животно със сертификат за пътуваща изложба роди, управителните органи трябва да издадат необходимия сертификат или разрешително, след като бъдат нотифицирани за това.

Член 33

Изисквания по отношение на екземплярите

1.  Когато е издаден сертификат за пътуваща изложба за екземпляр, трябва да са спазени следните изисквания:

а) екземплярът трябва да е регистриран от издаващите сертификата власти;

б) екземплярът трябва да бъде върнат в държавата-членка, в която е регистриран, преди изтичане на срока на сертификата;

в) екземплярът трябва да е маркиран с индивидуална и трайна маркировка съгласно изискванията на член 66 в случаи на живи животни или в други случаи с такава маркировка, че властите във всяка държава-членка, в която екземплярът бъде внасян или изнасян, да могат да потвърдят, че сертификатът се отнася за него.

2.  В случаите, когато сертификат за пътуваща изложба е издаден в съответствие с член 32, параграф 2, тогава член 32, параграф 1, букви а) и б) не се прилагат. В такива случаи сертификатът трябва да съдържа следния текст в клетка 20:

„Този сертификат е невалиден, освен ако към него не е приложен оригинал на сертификат за пътуваща изложба, издаден от трета страна.“

Член 34

Подаване на заявления

1.  При подаване на документи за издаване на сертификат за пътуваща изложба трябва да се попълнят клетки 3 и 9 — 18 от завлението (формуляр 3), оригинала и всички копия.

Държавите-членки могат да изискат само един формуляр на заявлението да се попълва, като то може да се отнася за повече от един сертификат.

2.  Надлежно попълненият формуляр се представя на управителните органи на съответната държава-членка, в която се намират екземплярите, или в случаите, описани в член 32, параграф 2, при управителните органи на държавата-членка по първоначално местоназначение, като тя трябва също така да съдържа информация и документация, които властите считат за необходими за определяне дали да бъде издаден сертификатът.

Липсата на такава информация или документация трябва да бъде оправдана.

3.  Когато е подадено завление за серфикат, свързан с екземплярите, за които такъв сертификат е бил първоначално отхвърлен, заявителят информира за това управителните органи.

Член 35

Документи, които собственикът трябва да представи на митническите власти

1.  В случай на издаден съгласно член 32, параграф 1 сертификат за пътуваща изложба собственикът или негов упълномощен представител следва, за да потвърди, да представи оригинала на този сертификат (формуляр 1), както и оригинал и копие на приложението към него, на митническите власти съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97.

След попълване на приложението за удължаване към сертификата митническите власти трябва съгласно член 45 да върнат оригиналните документи на собственика или на негов упълномощен представител, да одобрят копието на приложението и да го препратят на съответните управителни органи.

2.  В случай на издаден сертификат за пътуваща изложба съгласно член 32, параграф 2 се прилага параграф 1 от настоящия член, като собственикът трябва да представи също и оригиналния сертификат и приложението към него, издадени от трета страна за потвърждение.

След попълване на двете приложения към сертификатите митническите власти трябва съгласно член 45 да върнат оригиналите на сертификатите за пътуваща изложба и приложенията към тях на вносителя или негов упълномощен представител и да препратят одобреното от тях копие на приложението към сертификата, издаден от държавата-членка на управителните органи.

Член 36

Подмяна

Сертификат за пътуваща изложба, който е бил загубен, откраднат или унищожен, може да бъде подменен само от органа, който го е издал.

▼M1

Новият документ трябва да има същия номер, ако е възможно и същата дата на валидност като оригиналния документ, като клетка 20 съдържа един от следните текстове:

„Настоящият сертификат е вярно копие на оригинала.“ или „Настоящият сертификат отменя и заменя оригинал с номер хххх, издаден на хх.хх.хххх г.“

▼BГЛАВА VIII

СЕРТИФИКАТ ЗА ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ

Член 37

Издаване

▼M2

1.  Държавите-членки могат да издават сертификати за лична собственост на законните собственици на законно придобити живи животни, отглеждани за собствени нетърговски цели.

▼B

2.  Сертификатът за лична собственост важи само за един екземпляр.

3.  Към сертификата трябва да се добави приложение за удължаване на срока съгласно член 42.

Член 38

Използване

В случаите, когато екземпляр с валиден сертификат за лична собственост се придружава от неговия законен собственик, тогава сертификатът може да бъде използван като:

1. разрешително за внос съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97;

2. разрешително за износ или сертификат за реекспорт съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97, когато страната по местоназначение е съгласна.

Член 39

Власти, издаващи сертификата за лична собственост

1.  Когато екземплярът произхожда от Общността, сертификатът трябва да бъде издаден от управителните органи на държавата-членка, на чиято територия се намира екземплярът.

2.  Ако екземплярът е внесен от трета страна, сертификатът за лична собственост трябва да бъде издаден от управителните органи на първата държава-членка по местоназначение, в която екземплярът е внесен на основание на представен еквивалентен документ, издаден от третата страна.

3.  Сертификатът за лична собственост съдържа в клетка 23 или в приложение към него следния текст:

„Валиден за многократни презгранични движения, когато екземплярът е придружен от собственика си. Оригиналът се държи от законния собственик.

Екземплярът за който е издаден този сертификат, не може да бъде продаван или прехвърлян с изключение на основание член 43 от Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията. Този сертификат не е прехвърляем. Ако екземплярът умре, бъде откраднат, унищожен, загубен, продаден или собствеността му бъде променена, този сертификат трябва да бъде върнат веднага на издалите го власти.

Настоящият сертификат е невалиден, ако не е придружен от приложение за удължаване на срока, подписано и подпечатано от митническите власти при всяко преминаване на граница.

Настоящият сертификат по никакъв начин не засяга правото за приемане на по-строги национални мерки по отношение на ограниченията или условията за притежаване/отглеждане на живи животни.“

4.  Когато по време на престоя си в държава-членка животно със сертификат за лична собственост роди, управителните органи трябва да издадат необходимия сертификат или разрешително, след като бъдат нотифицирани за това.

Член 40

Изисквания по отношение на екземплярите

1.  Когато е издаден сертификат за лична собственост за екземпляр, трябва да са спазени следните изисквания:

а) cy;кземплярът трябва да бъде регистриран от управителните органи на държавата-членка, в която собственикът живее;

б) екземплярът трябва да бъде върнат в държавата-членка, в която е регистриран, преди изтичане на валидността на сертификата;

в) екземплярът не може да бъде използван за търговски цели с изключение на случаите, предвидени в член 43;

г) екземплярът трябва да бъде маркиран индивидуално с постоянна маркировка съгласно член 66.

2.  Когато сертификатът за лична собственост е издаден съгласно член 39, параграф 2, член 40, параграф 1, букви а) и б) от настоящия член не се прилагат.

В такива случаи клетка 23 от сертификата трябва да съдържа следния текст:

„Настоящият сертификат е невалиден, ако не е придружен от оригинал на сертификат за лична собственост, издаден от трета страна и собственика на екземпляра.“

Член 41

Подаване на заявления

1.  При подаване на заявление за издаване на сертификат за лична собственост трябва да се попълнят клетки 1, 4 и 6 — 23 от формуляра на зявлението и клетки 1, 4 и 6 — 22 от оригинала и всички копия.

Държавите-членки могат въпреки това да изискат да се попълва само един формуляр на заявлението, като то може да се отнася за повече от един сертификат.

2.  Надлежно попълненият формуляр се внася при управителните органи на съответната държава-членка, в която се намират екземплярите, или в случаите, описани в член 39, параграф 2 — при управителните органи на държавата-членка по първоначално местоназначение, като към него трябва също така да се прикрепи информация и документация, които властите считат за необходими при определяне дали да бъде издаден сертификатът.

Липсата на такава информация или документация трябва да бъде оправдана.

В случаите, когато се подава завление за сертификат, свързан с екземплярите, за които такова заявление е било предварително отказано, заявителят информира за това управителните органи.

Член 42

Документи, които собственикът трябва да представи на митническите власти

1.  В случай на внос, износ или реекспорт на екземпляр със сертификат за лична собственост, издаден съгласно член 39, праграф 1, собственикът или негов упълномощен представител трябва за потвърждение да представи оригинала на този сертификат (формуляр 1), както и оригинала и копие от приложението към него, на митническите власти съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97.

След попълване на приложението за удължаване към сертификата митническите власти трябва съгласно член 45 да върнат оригиналните документи на собственика или на негов упълномощен представител, да одобрят копието на приложението за удължаване и да го препратят на управителните органи.

2.  В случай на издаден сертификат за лична собственост съгласно член 39, параграф 2, се прилага параграф 1 от настоящия член, като собственикът трябва да представи за потвърждение също и оригиналния сертификат, издаден от третата страна.

След попълване на двете приложения за удължаване към сертификатите митническите власти трябва съгласно член 45 да върнат оригиналите на сертификатите за лична собственост на собственика и да препратят на управителните органи одобреното от тях копие на приложението за удължаване към сертификата, издаден от управителния орган на държавата-членка.

Член 43

Продажба на екземпляри

Когато притежателят на сертификат за лична собственост, издаден съгласно член 39, параграф 1 от настоящия регламент, възнамерява да продаде екземпляра, той трябва първо да върне сертификата на издалите го власти и когато екземплярът принадлежи към някой от видовете, изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, да подаде завление пред съответните власти за сертификат съгласно член 8, параграф 3 от посочения регламент.

Член 44

Подмяна

Сертификат за пътуваща изложба, който е бил загубен, откраднат или унищожен, може да бъде подменен само от издалите го власти.

▼M1

Новият документ трябва да има същия номер, ако е възможно и същата дата на валидност като оригиналния документ, като клетка 23 съдържа един от следните текстове:

„Настоящият сертификат е вярно копие на оригинала.“ или „Настоящият сертификат отменя и заменя оригинал с номер хххх, издаден на хх.хх.хххх г.“

▼M1ГЛАВА VIIIа

СЕРТИФИКАТИ ЗА КОЛЕКЦИЯ ОТ ОБРАЗЦИ

Член 44а

Издаване

Държавите-членки могат да издават сертификати за колекция от образци за колекции от образци, при условие че колекцията е обхваната от валиден АТА карнет и включва екземпляри, части или продукти от видове, изброени в приложения А, Б или В към Регламент (ЕО) № 338/97.

За целите на първи параграф екземплярите, частите или продуктите от видовете, изброени в приложение А, трябва да съответстват на глава XIII от настоящия регламент.

Член 44б

Използване

При условие че колекцията от образци, обхваната от сертификат за колекция от образци, е придружена от валиден АТА карнет, сертификатът, издаден в съответствие с член 44а, може да се използва, както следва:

1. като разрешително за внос в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97;

2. като разрешително за износ или сертификат за реекспорт в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97, когато страната по местоназначение признава и разрешава използването на АТА карнети;

3. като сертификат в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, с единствена цел екземплярите да бъдат изложени на публично място с търговска цел.

Член 44в

Органи, издаващи сертификата

1.  Когато колекцията от образци произхожда от Европейската общност, органът, издаващ сертификата за колекция от образци, е управителният орган на държавата-членка, от която произхожда колекцията за образци.

2.  Когато колекцията от образци произхожда от трета държава, органът, издаващ сертификата за колекция от образци, е управителният орган на първата по местоназначение държава-членка и издаването на сертификата се основава на представянето на еквивалентен документ, издаден от третата държава.

Член 44г

Изисквания

1.  Колекцията от образци, обхваната от сертификат за колекция от образци, трябва да бъде внесена обратно в Общността преди датата на изтичане на валидността на сертификата.

2.  Екземплярите, обхванати от сертификат за колекция от образци, не могат да бъдат продавани или прехвърляни по какъвто и да било начин, докато са извън територията на държавата, издала сертификата.

3.  Сертификатът за колекция от образци не може да бъде прехвърлян. Ако екземплярите, обхванати от сертификат за колекция от образци, бъдат откраднати, унищожени или загубени, издалият сертификата управителен орган и управителният орган на държавата, където това се е случило, следва да бъдат уведомени незабавно.

4.  Сертификатът за колекция от образци посочва, че документът се отнася за „други: колекция от образци“ и съдържа номера на придружаващия го АТА карнет в клетка 23.

Следният текст се включва в клетка 23 или в подходящо приложение към сертификата:

„За колекция от образци, придружена от АТА карнет № xxx

Настоящият сертификат обхваща колекция от образци и не е валиден, ако не е придружен от валиден АТА карнет. Настоящият сертификат не може да бъде прехвърлян. Екземплярите, обхванати от настоящия сертификат, не могат да бъдат продавани или прехвърляни по какъвто и да било начин докато са извън територията на държавата, издала документа. Настоящият сертификат може да бъде използван за (ре)експорт от [посочете държавата на (ре)експорт] през [посочете държавите, които ще бъдат посетени], с цел представяне на екземплярите и вноса им обратно в [посочете държавата на (ре)експорт]“.

5.  В случаите, когато сертификатът за колекция от образци е издаден в съответствие с член 44в, параграф 2, параграфи 1 и 4 от настоящия член не се прилагат. В такива случаи сертификатът трябва да съдържа следния текст в клетка 23:

„Настоящият сертификат е валиден само ако е придружен от оригинален документ CITES, издаден от трета държава в съответствие с определените от Конференцията на страните по конвенцията разпоредби“.

Член 44д

Формуляри

1.  При подаване на заявление за издаване на сертификат за колекция от образци се попълват, където е приложимо, клетки 1, 3, 4 и 7—23 от формуляра на заявлението и клетки 1, 3, 4 и 7—22 от оригинала и всички копия. Съдържанието на клетки 1 и 3 трябва да бъде идентично. Списъкът на държавите, които ще бъдат посетени, трябва да се посочи в клетка 23.

Въпреки това държавите-членки могат да предвидят, че трябва да се попълни единствено формулярът за заявлението.

2.  Надлежно попълненият формуляр се внася при управителния орган на държавата-членка, в която се намират екземплярите, или в случаите, описани в член 44в, параграф 2 — при управителния орган на държавата-членка на първоначално местоназначение, заедно със съответната информация и документация, която органът счита за необходима, за да определи дали да бъде издаден сертификат.

Липсата на информация в заявлението трябва да бъде оправдана.

3.  Когато е подадено заявление за сертификат, отнасящо се до екземпляри, за които такова заявление е било вече отхвърлено, заявителят информира за това управителния орган.

Член 44е

Документи, които собственикът трябва да представи на митническите органи

1.  В случай на издаден съгласно член 44в, параграф 1 сертификат за колекция от образци за целите на проверката собственикът или негов оправомощен представител представя оригинала (формуляр 1) и копие от него и когато е приложимо, копието на собственика (формуляр 2) и копието за издаващия управителен орган (формуляр 3), както и оригинала на валиден АТА карнет, на съответните митнически органи съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97.

След обработка на АТА карнета съгласно митническите правила, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 2454/93, и при необходимост, след нанасяне на номера на придружаващия АТА карнет в оригинала и копието на сертификата за колекция от образци митническите органи връщат оригиналните документи на собственика или на неговия упълномощен представител, заверяват копието на сертификата за колекция от образци и изпращат завереното копие на съответния управителен орган съгласно член 45.

Въпреки това при първоначалния износ от Общността, след като попълнят клетка 27, митническите органи връщат оригиналния сертификат за колекция от образци (формуляр 1) и копието за собственика (формуляр 2) на собственика или на неговия оправомощен представител и изпращат копието за издаващия управителен орган (формуляр 3) съгласно член 45.

2.  В случай на сертификат за колекция от образци, издаден съгласно член 44в, параграф 2, се прилага параграф 1 от настоящия член, като собственикът или неговият оправомощен представител трябва да представи за целите на проверката и оригиналния сертификат, издаден от третата държава.

Член 44ж

Подмяна

Сертификат за колекция от образци, който е бил загубен, откраднат или унищожен, може да бъде подменен само от издалия го орган.

Новият документ трябва да има същия номер, ако е възможно и същата дата на валидност като оригиналния документ, като клетка 23 съдържа един от следните текстове:

„Настоящият сертификат е вярно копие на оригинала.“ или „Настоящият сертификат отменя и заменя оригинал с номер хххх, издаден на хх.хх.хххх г.“

▼M6ГЛАВА VIIIб

СЕРТИФИКАТ ЗА МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Член 44з

Издаване

1.  Държавите членки могат да издадат сертификат за музикални инструменти за преминавания през граница с нетърговска цел на музикални инструменти за цели включително, но не само, лична употреба, изпълнение, продукция (записи), излъчване, преподаване, излагане или конкурс, когато тези инструменти отговарят на всички изброени по-долу изисквания:

а) те са получени от видове, изброени в приложения А, В или С към Регламент (ЕО) № 338/97, различни от екземплярите от видове, включени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, придобити след като видовете са били включени в приложенията към Конвенцията;

б) екземплярите, използвани за производството на музикалния инструмент, са придобити законно;

в) музикалният инструмент има подходяща идентификация.

2.  Към сертификата се добавя лист за продължение съгласно член 44м.

Член 44и

Използване

Сертификатът може да се използва по един от следните начини:

а) като разрешително за внос в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97;

б) като разрешително за износ или сертификат за реекспорт в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97.

Член 44й

Издаващ орган

1.  Управителният оран на държавата на обичайно пребиваване на заявителя е органът, който издава сертификат за музикален инструмент.

2.  Сертификатът за музикален инструмент съдържа в клетка 23 или в подходящо приложение към него следния текст:

„Валиден за многократни преминавания през граница. Оригиналът се запазва от притежателя.

Музикалният инструмент, описан в настоящия сертификат, който позволява многократни преминавания през граница, е предназначен за употреба с нетърговска цел, включително, но не само лична употреба, изпълнение, продукция (записи), излъчване, преподаване, излагане или конкурс. Музикалният инструмент, описан в настоящия сертификат, не може да бъде продаван и собствеността му не може да бъде прехвърляна, докато е извън държавата, в която е издаден сертификатът.

Настоящият сертификат трябва да бъде върнат на управителния орган на държавата, която го е издала, преди изтичането на срока му.

Настоящият сертификат е невалиден, ако не е придружен от лист за продължение, подписан и подпечатан от митническите власти при всяко преминаване на граница.“

Член 44к

Изисквания по отношение на екземплярите

Когато за даден екземпляр се издава сертификат за музикален инструмент, се спазват следните изисквания:

а) музикалният инструмент трябва да е регистриран от издаващия сертификата управителен орган;

б) музикалният инструмент трябва да бъде върнат в държавата членка, в която е регистриран, преди датата на изтичане на валидността на сертификата;

в) екземплярът не може да бъде продаван и собствеността му не може да бъде прехвърляна, докато е извън държавата на обичайно пребиваване на заявителя, с изключение на случаите, предвидени в член 44н;

г) музикалният инструмент трябва да има подходяща идентификация.

Член 44л

Подаване на заявления

1.  При подаване на заявление за издаване на сертификат за музикален инструмент заявителят предоставя информацията, посочена в членове 44з и 44к, и, където е целесъобразно, попълва клетки 1, 4 и 7 — 23 във формуляра на заявлението и клетки 1, 4 и 7 — 22 в оригинала и всички копия на сертификата.

Държавите членки могат да изискат да се попълва само един формуляр на заявление, което може в този случай да се отнася за повече от един сертификат.

2.  Надлежно попълненият формуляр на заявление се представя на управителния орган на държавата членка на обичайно пребиваване на заявителя, като към него се прилагат също така информация и документални доказателства, които органът счита за необходими, за да реши дали да бъде издаден сертификат.

Всяка липса на информация в заявлението трябва да бъде обоснована.

3.  При подаване на заявление за сертификат, отнасящ се до екземпляри, за които такова заявление е било вече отхвърлено, заявителят информира за това управителния орган.

Член 44м

Документи, които притежателят/приносителят трябва да представи на митническите власти

В случай на въвеждане в Съюза, износ или реекспорт на екземпляр със сертификат за музикален инструмент, издаден съгласно член 44й, притежателят/приносителят трябва да представи за проверка оригинала на този сертификат, както и оригинала и копие от листа за продължение към него, на митническата служба съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97.

След попълване на листа за продължение към сертификата митническата служба връща оригиналните документи на собственика, одобрява копието на листа за продължение и го препраща на съответния управителен орган съгласно член 45.

Член 44н

Продажба на екземпляри

Когато притежателят/приносителят на сертификат за музикален инструмент, издаден съгласно член 44й от настоящия регламент, възнамерява да продаде екземпляра, той първо връща сертификата на издалия го управителен орган, а когато екземплярът принадлежи към някой от видовете, изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, подава заявление пред компетентния орган за сертификат съгласно член 8, параграф 3 от посочения регламент.

Член 44о

Подмяна

Сертификат за музикален инструмент, който е бил загубен, откраднат или унищожен, може да бъде подменен само от издалия го орган.

Новият документ трябва да има същия номер, ако е възможно, и същата дата на валидност като оригиналния документ, като клетка 23 съдържа един от следните текстове:

„Настоящият сертификат е вярно копие на оригинала.“ или „Настоящият сертификат отменя и заменя оригинал с номер хххх, издаден на хх.хх.хххх г.“

Член 44п

Въвеждане в Съюза на музикални инструменти със сертификати, издадени от трети държави

Въвеждането в Съюза на музикален инструмент не изисква представянето на разрешително за внос или документ за износ, при условие че за този музикален инструмент има сертификат, издаден от трета държава по ред и условия, аналогични на тези, предвидени в членове 44з и 44й. Реекспортът на този музикален инструмент не изисква представянето на сертификат за реекспорт.

▼BГЛАВА IX

МИТНИЧЕСКА ПРОЦЕДУРА

Член 45

Документи, които митническите власти трябва да представят

1.  Митническите власти трябва незабавно да представят на съответните отговорни власти в тяхната държава-членка всички документи, които са им били представени съгласно настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 338/97.

▼M2

Управителните органи, получили тези документи, незабавно препращат документите, издадени от друга държава-членка, на съответните управителни органи, заедно с всякаква допълнителна документация, издадена съгласно Конвенцията. За целите на отчетността оригиналът на нотификацията за внос също се препраща на управителните органи на страната на вноса, когато тя е различна от страната, в която екземплярът е въведен в Съюза.

▼B

2.  Чред дерогация от параграф 1 митническите власти могат да потвърдят наличието на документи, издадени от управителните органи в тяхната държава-членка по електронен път.ГЛАВА X

СЕРТИФИКАТИ, ПРЕДВИДЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 2, БУКВА Б), ПАРАГРАФИ 3 И 4, ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 3 И ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 2, БУКВА Б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 338/97

Член 46

Власти, издаващи сертификатите

Сертификатите, предвидени в член 5, параграф 2, буква б), паргарафи 3 и 4, член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 338/97, могат да бъдат издавани от управителните органи на държавата-членка, в която екземплярите се намират, след подаване на необходимите документи за тях съгласно член 50 от настоящия регламент.

Член 47

Сертификати съгласно член 5, параграф 2, буква б) и параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 338/97 (сертификати, изисквани при износ или реекспорт)

Сертификатите съгласно член 5, параграф 2, буква б) и параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 338/97 отбелязват кои от следните твърдения важат за обхванатите екземпляри:

1. екземплярите са взети от природата съгласно законодателството на държавата-членка по произход;

2. екземплярите са били изоставени или са избягали и са уловени съгласно законодателството на държавата-членка, където това е станало;

3. екземплярите са придобити или въведени в Общността съгласно Регламент (ЕО) № 338/97;

4. екземплярите са придобити или въведени в Общността преди 1 юни 1997 г. съгласно Регламент (ЕИО) № 3626/82;

5. екземплярите са придобити или въведени в Общността преди 1 януари 1984 г. съгласно изискванията на Конвенцията;

6. екземплярите са придобити или въведени на територията на държава-членка, преди регламентите, посочени в точка 3 или 4 от Конвенцията, да са влезли в сила за тях или за държавата-членка.

Член 48

Сертификат съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97 (сертификат за търговски цели)

1.  Сертификат по смисъла на член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97 показва, че екземпляри от видовете, изброени в приложение А към него, са изключени от една или повече забрани на член 8, параграф 1 от посочения регламент поради някоя от следните причини:

а) екземплярите са придобити или внесени в Европейската общност, преди изискванията за видовете от приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97 или от допълнение I към Конвенцията, или приложение В1 към Регламент (ЕИО) № 3626/82 да са влезли в сила за тях;

б) екземплярите произхождат от държава-членка и са взети от природата съгласно законодателството на тази държава-членка;

в) екземплярите са родени и отгледани в плен или са техни части и продукти;

г) екземплярите могат да се използват за една от целите, описани в член 8, параграф 3, букви в) и д) — ж) от Регламент (ЕО) № 338/97.

2.  Компетентните управителни органи на държавата-членка по свое усмотрение могат да приемат разрешително за внос за достатъчен документ дори и по смисъла на член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97 при представяне на формуляр 2 — копие за собственика, ако в този формуляр е отбелязано съгласно член 8, параграф 3, че екземплярите са изключени от забраните на член 8, параграф 1 от посочения регламент.

Член 49

Сертификат, предвиден в член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 338/97 (сертификат за транспортиране на живи екземпляри)

В сертификат, издаден по смисъла на член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 338/97, се постановява, че транспортирането на живи екземпляри от видове от приложение А към него от местоположение, описано в разрешителното за внос или в сертификата, издаден преди това, е разрешено.

Член 50

Подаване на заявление за издаване на сертификати, предвидени в член 5, параграф 2, буква б), параграфи 3 и 4 член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 338/97

1.  При подаване на заявление за издаване на сертификати съгласно член 5, параграф 2, буква б), параграфи 3 и 4, член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 338/97 трябва да се попълнят клетки 1, 2 и 4 — 19 от формуляра за приложение и клетки 1 и 4 — 18 от оригинала и всички копия.

Държавите-членки могат да изискат да се попълва само един формуляр на заявление, като той може да се отнася за повече от един сертификат.

2.  Надлежно попълненият формуляр се представя на управителните органи на съответната държава-членка, в която се намират екземплярите, като към него трябва също така да се приложи информация и документация, които властите считат за необходими при определяне дали да бъде издаден сертификатът.

Липсата на такава информация или документация следва да бъде оправдана.

В случаите, когато се прави заявление за издаването на сертификат, свързан с екземпляри, за които заявлението е било отхвърлено преди това, заявителят информира за това управителните органи.

Член 51

Изменения на разрешителни, нотификации и сертификати

1.  Когато пратка с един от следните документи: копие за собственика на разрешително за внос (формуляр 2), копие за вносителя на нотификацията за внос (формуляр 2) или сертификат, е разделена или поради други причини тези документи вече не отразяват реалната ситуация, управителните органи могат да предприемат едно от следните действия:

а) да нанесат необходимите промени в тези документи съгласно член 4, параграф 2.

б) да издадат един или повече съответни сертификати по смисъла, посочен в членове 47 и 48.

По смисъла на буква б) управителните органи първо трябва да удостоверят валидността на документа, който ще бъде подменен, когато е необходимо, чрез консултация с управителните органи на друга държава-членка.

2.  Когато се издава сертификат, за да замени копието за собственика на разрешително за внос (формуляр 2), копието за вносителя на нотификация за внос (формуляр 2) или сертификат, издаден преди това, този документ трябва да бъде задържан от издаващите сертификата власти.

3.  Разрешително, нотификация или сертификат, които са загубени, откраднати или унищожени могат да бъдат заменени само от властите, които са ги издали.

4.  Когато по смисъла на параграф 1 е отправено запитване към управителните органи на друга държава-членка, те трябва да дадат отговор в рамките на една седмица.ГЛАВА XI

ЕТИКЕТИ

Член 52

Използване на етикети

▼M2

1.  Етикетите, описани в член 2, параграф 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, се използват само при движението на нетърговски пратки между надлежно регистрирани научни институции, дарения, заемни и разменни хербарийни екземпляри, консервирани, изсушени или запечатани музейни екземпляри, както и жив посадъчен материал за научни изследвания.

▼B

2.  Научните институции, упоменати в параграф 1, трябва да имат регистрационен номер, даден им от управителните органи на държавата-членка, в която се намират.

Регистрационният номер трябва да съдържа пет знака, като първите два са буквите от унифицирания код на съответната държава-членка, а останалите три са индивидуалният номер, даден на институцията от управителните органи.

3.  Учените и научните институции трябва да попълнят клетки 1 — 5 от етикета и да уведомят незабавно управителните органи, при които са регистрирани, за използването на всеки етикет, чрез представяне на предвидената за тази цел част на етикет.ГЛАВА XII

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 338/97

Член 53

Митнически власти, различни от митническите власти на граничния пункт

1.  Когато пратка за внос в Европейската общност пристигне на граничен пункт с воден, въздушен или железопътен транспорт, за да продължи без престой със същия транспорт до друг митнически пункт в Европейската общност, посочен в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97, попълването и представянето на документацията трябва да се извърши на втория пункт.

2.  Когато пратка е проверена на митнически пункт, посочен в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97, и продължава до друг митнически пункт за следващи митнически процедури, последният трябва да изиска копието за собственика на разрешителното за внос (формуляр 2), попълнено съгласно член 23 от настоящия регламент, или копието за вносителя на нотификацията за внос (формуляр 2), попълнено съгласно член 24 от настоящия регламент, и може да направи всякакви проверки, за да удостовери спазването на Регламент (ЕО) № 338/97 и настоящия регламент.ГЛАВА XIII

ЕКЗЕМПЛЯРИ, РОДЕНИ И ОТГЛЕДАНИ В ПЛЕН, И ИЗКУСТВЕНО РАЗМНОЖЕНИ ЕКЗЕМПЯРИ

Член 54

Екземпляри от животински видове, родени и отгледани в плен

Екземпляр от животински вид трябва да се счита за роден и отгледан в плен само ако управителните органи след консултация с компетентните научни институции на съответната държава-членка считат, че отговаря на следните условия:

1. еземплярът е или произхожда от поколение, родено или получено в контролирана среда, което има:

а) родители, които са се чифтосали в контролирана среда или техните гамети са прехвърлени там, ако размножаването е полово;

б) родители, които са били на затворено, когато развитието на поколението е започнало, ако размножаването е безполово;

2. животните за разплод са придобити съгласно законовите разпоредби, приложими за тях към момента на придобиване, и по начин, който не застрашава оцеляването на вида в природата;

3. животните за разплод са отглеждани, без да са въвеждани при тях диви животни, яйца и гамети, освен при изключителни случаи и съгласно законовите разпоредби, приложими за тях, по начин, който не застрашава оцеляването на вида в природата, за една от следните цели:

а) за да се избегне близкородствено кръстосване, като броят на новите екземпляри се определя от нуждата от нов генетичен материал;

б) за разполагане на конфискувани животни съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97;

в) по изключение за използването им като животни за разплод;

4. животните за разплод са дали второ и следващо поколение (F2, F3 и т.н.) в контролирана среда или са отглеждани по начин, който демонстрира, че могат да дадат второ поколение на затворено.

Член 55

Установяване на родословие

Когато по смисъла на член 54, член 62, параграф 1 или член 63, параграф 1 компетентните власти считат за необходимо да се установи родословието на дадено животно чрез анализ на кръв или тъкан, анализът и взимането на пробите трябва да се извършат по начин, определен от тях.

Член 56

Изкуствено отгледани екземпляри от растителни видове

1.  Екземпляр от растителен вид трябва да се счита за отгледан на затворено само ако управителните органи след консултация с компетентните научни институции на съответната държава-членка счетат, че отговаря на следните условия:

а) екземплярът е или произхожда от растения, израснали на затворено от семена, резници, израстъци или друга растителна тъкан, както и спори или други пропагативни спори;

▼M2

б) култивираните родителски клетки се установяват и поддържат в съответствие с определението по член 1, параграф 4а;

▼M2 —————

▼M2

г) в случай на присадени растения, кореновата подложка и присадката са размножени по изкуствен път в съответствие с букви а) и б).

▼M6

По смисъла на буква а) контролираните условия се отнасят за неестествена околна среда с интензивна човешка намеса, която може да включва, но не се ограничава до обработка на почвата, торене, борба с плевели, напояване, засаждане в саксии, лехи и предпазване от неподходящи климатични условия. При таксоните за производство на агарово дърво, отгледани от семена, резници, присадки, вкоренени отводи, израстъци, калусна или друга растителна тъкан, както и спори или други размножителни части,„при контролирани условия“ се отнася за дървесна плантация, включително друга неестествена околна среда, променена от човешка намеса с цел произвеждане на растения, части от тях или продукти.

▼M2

2.  Дървен материал и други части или продукти от дървета, расли в монокултури, се считат за размножени по изкуствен път съгласно параграф 1.

▼M6

3.  Дървета от таксони за производство на агарово дърво, отглеждани в култури, като:

а) градини (домашни и/или общински градини);

б) държавни, частни или общински плантации за монокултури или смесени култури,

се считат за изкуствено размножени съгласно параграф 1.

▼BГЛАВА XIV

ЛИЧНО И ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО

Член 57

Въвеждане и повторно въвеждане на лично и домашно имущество в Общността

1.  Дерогацията от член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97 за лично и домашно имущество, предвидена в член 7, параграф 3 от посочения регламент, не могат да се прилагат за екземпляри, използвани за печалба, продадени, изложени на показ срещу заплащане, предлагани за продан, държани с цел продажба или транспортирани с цел продажба.

Тази дерогация се прилага само за екземпляри, включително ловни трофеи, ако те отговарят на някое от следните условия:

а) държани са в личния багаж на пътници, пристигащи от трета страна;

б) те са част от личните вещи на гражданин на трета страна, който променя местожителството си в тази държава с ново в рамките на Общността;

в) те са ловни трофеи, придобити от пътник и внесени на по-късна дата.

2.  Дерогацията от член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97 за лично и домашно имущество, предвидена в член 7, параграф 3 от посочения регламент, не може да се прилага за екземпляри от видовете, изброени в приложение А, когато са внасяни на територията на Общността за първи път от лице, което живее в Общността, или лице, което ще живее в нея.

3.  При първо въвеждане в Общността на домашно имущество, включително ловни трофеи, от видовете, изброени в приложение Б към Регламент (ЕО) № 338/97, от лице, по принцип живеещо в Общността, не се изисква представяне на митническите власти на разрешително за внос, при условие че са представени оригинал и копие на документа за износ/реекспорт.

Митническите власти препращат оригинала на документа съгласно член 45 от настоящия регламент и връщат подпечатаното копие на собственика.

▼M6

3а.  Чрез дерогация от параграф 3 при първо въвеждане в Съюза на ловни трофеи на екземпляри от видове или популации, изброени в приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97 и в приложение XIII към настоящия регламент, се прилагат разпоредбите на член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97.

▼B

4.  При повторно въвеждане в Общността на лично и домашно имущество, включително ловни трофеи, от видовете, изброени в приложение А или Б към Регламент (ЕО) № 338/97, от лице, което по принцип живее в Общността, не се изисква представяне на митническите власти на разрешително за внос, при условие че е представен един от следните документи:

а) подпечатано от митнически власти копие за собственика на използвано вече разрешително за внос или износ (формуляр 2);

б) копие от документ за износ/реекспорт, упоменато в параграф 3;

в) доказателство, че екземплярите са придобити в Общността.

▼M1

5.  Чрез дерогация от параграфи 3 и 4 при въвеждането или повторното въвеждане в Общността на следните артикули, описани в приложение Б към Регламент (ЕО) № 338/97, не се изисква представянето на разрешително за внос или документ за (ре)експорт:

а) хайвер от есетрови риби (Acipenseriformes spp.), в рамките на 125 грама на човек, в контейнери, които са маркирани индивидуално в съответствие с член 66, параграф 6;

б) „Рейнстик“ от стебла от кактуси Cactaceae spp., до 3 на човек;

в) обработени мъртви екземпляри от Crocodylia spp., с изключение на месо и ловни трофеи, до 4 на човек;

г) раковини от Strombus gigas, до 3 на човек;

д) морски кончета Hippocampus spp., до четири мъртви екземпляра на човек;

е) черупки от Tridacnidae spp., до три екземпляра на човек, които общо не надвишават три килограма, като под екземпляр се разбира една цяла черупка или две съответни половини;

▼M6

ж) екземпляри от агарово дърво (Aquilaria spp. и Gyrinops spp.) — до 1 kg дървени стърготини, 24 ml масло и два наниза или броеници (или две колиета или гривни) на лице.

▼B

Член 58

Износ и реекспорт от Европейската общност на лично и домашно имущество

1.  Дерогацията от член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97 за лично и домашно имущество, описани в член 7, параграф 3 от посочения регламент, не могат да се прилагат за екземпляри, използвани за печалба, продадени, изложени на показ срещу заплащане, предлагани за продан, държани с цел продажба или транспортирани с цел продажба.

Тази дерогация се прилага само за екземпляри, които отговарят на някое от следните условия:

а) държани са в личния багаж на пътници, заминаващи за трета страна;

б) те са част от личните вещи на гражданин на Общността, който променя местожителството си в Общността с ново в трета страна.

2.  В случаи на износ дерогацията от член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97 за лично и домашно имущество, описани в член 7, параграф 3 от посочения регламент, не се прилагат за екземпляри от видовете, изброени в приложение А или Б към посочения регламент.

3.  При реекспорт на лично и домашно имущество, включително лични ловни трофеи, от видовете, изброени в приложение А или Б към Регламент (ЕО) № 338/97, от лице, по принцип живеещо в Общността, не се изисква представяне пред митническите власти на сертификат за реекспорт, при условие че е представен някой от следните документи:

а) подпечатано от митническите власти копие за собственика на използвано преди това разрешително за внос или износ (формуляр 2);

б) копие на документа за реекспорт, посочен в член 57, параграф 3 от настоящия регламент;

в) доказателство, че екземплярите са придобити в Европейската общност.

▼M6

Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат за реекспорт на рогове от носорог или слонова кост, съдържащи се в лично или домашно имущество; за тези екземпляри се изисква представяне пред митническите власти на сертификат за реекспорт.

▼M6

3а.  При реекспорт от лице, което обичайно не пребивава в Съюза, на лично или домашно имущество, придобито извън държавата на обичайното му пребиваване, включително лични ловни трофеи, представляващи екземпляри от видовете, изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, се изисква представяне пред митническите власти на сертификат за реекспорт. Същото изискване се прилага за реекспорт като лично или домашно имущество на рог от носорог или на слонова кост от екземпляри от популациите, изброени в приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97.

4.  Чрез дерогация от параграфи 2 и 3 при износа или реекспорта на артикулите, описани в член 57, параграф 5, букви от а) до ж), не се изисква представянето на документ за (ре)експорт.

▼M2

Член 58а

Използване за търговски цели на лично и домашно имущество в рамките на Съюза

▼M6

1.  Търговските дейности с екземпляри от видовете, описани в приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97, които се въвеждат в Съюза в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, могат да бъдат разрешени от управителния орган на държавата членка само при следните условия:

▼M2

а) заявителят трябва да докаже, че екземплярът е въведен в Съюза най-малко две години преди да може да бъде използван за търговски цели; и

б) управителният орган на съответната държава-членка е проверил, че е било възможно въпросният екземпляр да бъде внесен за търговски цели в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 338/97 при въвеждането му в Съюза.

Когато са изпълнени тези условия, управителният орган издава писмено становище, с което удостоверява, че екземплярът може да бъде използван за търговски цели.

▼M6

2.  Забраняват се търговските дейности с екземпляри от видовете, изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, които са били въведени в Съюза в съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, както и с екземпляри от видовете, вписани в приложение I към конвенцията или приложение С1 към Регламент (ЕИО) № 3626/82 и въведени в Съюза като лично и домашно имущество.

▼BГЛАВА XV

ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ДЕРОГАЦИИ

Член 59

Изключения от член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97, както са предвидени в член 8, параграф 3 от него

1.  Изключения за екземпляри, описани в член 8, параграф 3, букви а), б) и в) от Регламент (ЕО) № 338/97, се допускат само когато са спазени техните изисквания, както и тези на член 48 от настоящия регламент.

▼M2

1а.  Изключението за екземпляри, посочени в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, се допуска само когато заявителят е направил необходимото, за да убеди компетентния управителен орган, че въпросните екземпляри са придобити съгласно действащото законодателство за защита на дивата фауна и флора.

▼B

2.  Изключения за екземпляри, посочени в член 8, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 338/97, се допускат само когато управителните органи са убедени, ако се налага след консултация с научни институции, че са спазени изискванията на член 48 от настоящия регламент и когато тези екземпляри са родени и отгледани в плен или са изкуствено отгледани съгласно членове 54, 55 и 56 от настоящия регламент.

3.  Изключението за екземпляри, посочени в член 8, параграф 3, букви д), е) и ж) от Регламент (ЕО) № 338/97, се допускат само когато управителните органи са убедени, ако се налага след консултация с научни институции, че са спазени техните изисквания, както и тези на член 48 от настоящия регламент.

4.  Изключението за екземпляри, описани в член 8, параграф 3, буква з) от Регламент (ЕО) № 338/97, се допускат само когато управителните органи са убедени, че екземплярите са взети от природата в държава-членка съгласно нейното законодателство.

5.  Изключението, предвидено в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, се допуска по отношение на живи гръбначни животни само когато компетентните управителни органи са убедени, че са спазени изискванията на член 66 от настоящия регламент.

Член 60

Дерогация от член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97 за ползата на научните институции

Без да се накърнява член 9 от Регламент (ЕО) № 338/97, се допуска дерогация от забраната, описана в член 8, параграф 1 от същия регламент, за научни институции, чрез издаване на сертификат, покриващ всички екземпляри в тяхната колекция от видове, описани в приложение А към посочения регламент, когато са използвани за следното:

1. размножаване на затворено или изкуствено отглеждане, което ще има положителен ефект за вида;

2. изучаване или обучение, което цели опазването на въпросните видове.

Продажба на екземпляри, включени в такъв сертификат, може да се извърши само на други научни институции, притежаващи подобен сертификат.

Член 61

Изключения от член 8, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 338/97

Без да се накърнява член 9 от Регламент (ЕО) № 338/97, в случаите когато се налага допускане на изключения чрез издаването на сертификат на основание специфичен случай, не се прилагат нито забраните, описани в член 8, параграф 1 от посочения регламент, за покупка, предлагане за покупка или придобиване на екземпляр от видовете, описани в приложение А към него, нито изискванията на член 8, параграф 3, ако екземплярите отговарят на някой от следните критерии:

1. имат издаден един от сертификатите за екземпляри, описани в член 48 от настоящия регламент;

2. отговарят на едно от общите изключения, предвидени в член 62 от настоящия регламент.

Член 62

Общи изключения от член 8, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 338/97

Разпоредбата на член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97 не се прилага за допускане на изключения от забраните, описани в член 8, параграф 1 от него, чрез издаването на сертификат на основание специфичен случай, както и не се изисква сертификат за:

1. родени и отгледани в плен екземпляри от видове и хибриди, описани в приложение X към настоящия регламент, при условие че екземплярите са маркирани съгласно изискванията на член 66, параграф 1 от настоящия регламент;

2. изкуствено размножени екземпляри на растителни видове;

3. препарирани екземпляри, придобити преди повече от 50 години, както е формулирано в член 2, буква ц) от Регламент (ЕО) № 338/97;

▼M2

4. мъртви екземпляри от видовете от разред Crocodylia, включени в приложение А с код за произход „D“, при условие че са маркирани или идентифицирани по друг начин в съответствие с настоящия регламент;

5. хайвер от Acipenser brevirostrum и неговите хибриди с код за произход „D“, при условие че се държи в съд, маркиран в съответствие с настоящия регламент.

▼B

Член 63

Предварително издадени сертификати съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97

1.  По смисъла на член 8, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 338/97 държава-членка може да даде предварително издадени сертификати на одобрени от управителните органи животновъди, при условие че те поддържат архив на развъжданите животни и го представят при поискване.

Тези сертификати съдържат в клетка 20 следния текст:

„Сертификатът е валиден само за следните таксони/таксономични единици …“

2.  По смисъла на член 8, параграф 3, букви г) и з) от Регламент (ЕО) № 338/97 държава-членка може да даде предварително издадени сертификати на лица, одобрени от управителните органи да продават на основание на тези сертификати, мъртви екземпляри, отгледани в плен, и/или малък брой мъртви екземпляри, придобити от природата в Общността по законен ред, при условие че тези лица отговарят на следните критерии:

а) поддържат архив, който при поискване представят на управителните органи и който съдържа данни за продадените екземпляри/видове, причина за смъртта, ако се знае, лицето, от което са получени, и лицето, на което са продадени;

б) предават годишен доклад на управителните органи, който съдържа данни за продажбите през годината, вида и броя на екземплярите и видовете и как са били придобити.

▼M2

3.  Предварително издадените сертификати са валидни само ако са попълнени и заявителят е предоставил копие от сертификата на издаващия управителен орган.

▼BГЛАВА XVI

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МАРКИРАНЕ

Член 64

Маркиране на екземпляри за целите на внос и търговските дейности в рамките на Общността

1.  Разрешителни за внос за следните случаи се издават само ако е удостоверено, че екземплярите са индивидуално маркирани съгласно изискванията на член 66, параграф 6:

а) екземплярите произхождат от одобрена от Конференцията на страните по Конвенцията операция за отглеждане на закрито;

б) екземплярите произхождат от ферма, одобрена от Конференцията на страните по Конвенцията;

в) екземпляри от популация на видове, изброени в допълнение I към Конвенцията, за които е одобрена квота за износ от Конференцията на страните по Конвенцията;

г) необработени бивни от африкански слон, както и нарязани парчета, по дълги от 20 cm и по-тежки от 1 kg;

д) необработена и обработена крокодилска кожа, кожа от хълбоците, опашки, шии, лапи, крокодилски гръб и други части, изнасяни за Общността, както и напълно необработена и обработена крокодилска кожа и кожа от хълбоците, реекспортирана за Общността;

е) живи гръбначни от видове, описани в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, които принадлежат към пътуваща изложба;

ж) всички първични контейнери хайвер от Acipenseriformes spp., включително консерви, буркани или кутии, в които е пакетиран.

2.  По смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 338/97 всички контейнери с хайвер, посочени в буква ж) от параграф 1 от настоящия регламент, трябва да бъдат маркирани съгласно член 66, параграф 6 от настоящия регламент, което е предмет на допълнителните изисквания на член 66, параграф 7 от него.

Член 65

Маркиране на екземпляри, предназначени за износ и реекспорт

1.  Сертификати за реекспорт на екземпляри, описани в член 64, параграф 1, букви а) — г) и е), когато екземплярите не са съществено изменяни, се издават само ако оригиналните маркировки са непроменени.

2.  Сертификати за реекспорт за напълно необработени, обработени или готови крокодилски кожи и кожи от хълбоците трябва да се издават само когато заявителят за сертификат е доказал, че оригиналните етикети са непроменени или ако са загубени или премахнати, екземплярите са маркирани с реекспортни етикети.

3.  Разрешителни за износ и сертификати за реекспорт за всеки контейнер с хайвер, описан в член 64, параграф 1, буква ж), се издават само ако контейнерът е маркиран съгласно изискванията на член 66, параграф 6.

4.  Разрешителни за износ за живи гръбначни от видовете, описани в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, се издават само ако заявителят за сертификат е доказал, че са спазени изискванията на член 66 от настоящия регламент. ►M2  Това не се прилага за екземпляри от видовете, посочени в приложение X към настоящия регламент, освен ако с анотация в приложение X се изисква маркиране. ◄

Член 66

Методи за маркировка

1.  По смисъла на член 33, параграф 1, член 40, параграф 1, член 59, параграф 5 и член 65, параграф 4 се прилагат параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.  Излюпени и отгледани в плен птици трябва да се маркират съгласно параграф 8 или когато компетентните власти считат метода за неподходящ поради физически или поведенчески особености на птицата, чрез индивидуално номериран, непроменяем транспондер с микрочип, отговарящ на стандартите ISO 11784:1996(E) и ISO 11785:1996(E).

3.  Други живи гръбначни, различни от птици, трябва да се маркират чрез индивидуално номериран, непроменяем транспондер с микрочип, отговарящ на стандартите ISO 11784:1996(E) и ISO 11785:1996(E), или когато методът е неподходящ поради физически или поведенчески особености на екземпляра/вида, чрез пръстени, ленти, татуировки или други подобни методи, позволяващи идентификация на екземплярите.

4.  Член 33, параграф 1, член 40, параграф 1, член 48, параграф 2, член 59, параграф 5 и член 65, параграф 4 не се прилагат, когато към момента на издаване на съответния сертификат физическото състояние на екземплярите не позволява безопасно прилагане на който и да е от методите за маркиране. В такива случаи управителните органи трябва да издадат сертификат за специфичен случай и в клетка 20 от сертификата това да бъде отбелязано или ако на по-късен етап може безопасно да се приложи някой от методите за маркиране, това да бъде записано.

▼M2

За живи екземпляри, обхванати от настоящия параграф, не се издават сертификати за екземпляри, сертификати за пътуващи изложби и сертификати за лична собственост.

▼B

5.  Екземпляри, маркирани с транспондери с микрочипове, различни от стандартите ISO 11784:1996(E) и ISO 11785:1996(E) преди 1 януари 2002 г., чрез някой от методите, описани в параграф 3, преди 1 юни 1997 г. или съгласно параграф 6 преди въвеждането им в Общността, трябва да бъдат маркирани съгласно изискванията на параграфи 2 и 3.

▼M1

6.  Екземплярите, описани в членове 64 и 65, се маркират съгласно метода, одобрен или препоръчан от Конференцията на страните по конвенцията за съответните видове, и по-специално контейнерите с хайвер, описани в член 57, параграф 5, буква а), член 64, параграф 1, буква ж) и параграф 2 и член 65, параграф 3, се маркират индивидуално с етикети за еднократна употреба, прикрепени към всеки основен контейнер. В случай че етикетът за еднократна употреба не запечатва основния контейнер, хайверът се опакова по такъв начин, че да дава нагледно доказателство за всяко отваряне на контейнера.

▼M6

хайверът от различни видове есетроподобни риби Acipenseriformes не се смесва в първичния съд, с изключение на пресован хайвер (т.е. хайвер, съставен от неоплодени яйца от един или повече видове есетра или есетроподобни, оставащи след преработката и приготвянето на хайвер с по-високо качество).

▼M1

7.  Само лицензирани от управителните органи предприятия за преработка и опаковане могат да преработват, опаковат или преопаковат хайвер за износ, реекспорт или търговия в рамките на Общността.

От лицензираните предприятия за преработка и опаковане и преопаковане трябва да се изисква да поддържат съответен архив на количествата внесен, изнесен, реекспортиран, произведен на място или складиран хайвер. Този архив трябва да е на разположение за проверка от управителните органи на съответната държава-членка.

На всяко предприятие за преработка или опаковане или преопаковане се дава индивидуален регистрационен код от управителните органи.

Списъкът на предприятията, лицензирани в съответствие с настоящия параграф, както и измененията в него, се съобщава(т) на секретариата на конвенцията и на Комисията.

За целите на настоящия параграф предприятията за преработка включват дейности за производство на хайвер в аквакултури.

▼B

8.  Излюпените и отгледани в плен птици, както и други такива излюпени в контролирана среда се маркират с индивидуално маркирани неотварящи се пръстени за крака.

Неотварящ се пръстен означава пръстен от непрекъснат материал без сглобки, който не е подправян и е с такава големина, че да не може да бъде премахнат от крака на напълно израсналата птица, след като е бил поставен в първите дни от нейния живот, и който е произведен специално за тази цел.

Член 67

Хуманни методи за маркиране

Когато маркирането на живи животни на територията на Общността изисква поставянето на маркер, пръстен, имплантация на транспортер с микрочип или маркирането на част от анатомията на животното, това трябва да се извърши по хуманен начин, който не застрашава здравето и не пречи на естественото поведение на животното.

Член 68

Взаимно признаване на методите за маркиране

1.  Компетентните органи на държавата-членка признават методите за маркиране, одобрени от друга държава-членка, когато те отговарят на изискванията на член 66.

2.  Когато е нужен сертификат или разрешително съгласно настоящия регламент, в него трябва да бъдат подробно описани маркировките на екземпляра.ГЛАВА XVII

ДОКЛАДИ И ИНФОРМАЦИЯ

Член 69

Доклади за внос, износ и реекспорт

1.  Държавите-членки събират информацията за вноса и износа и реекспорта от Общността, които са извършени на база издадени разрешителни и сертификати от съответните отговорни власти, независимо от мястото на внос или износ/реекспорт.

Съгласно член 15, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕО) № 338/97 държавите-членки докладват на Комисията тази информация за видовете, включени в приложения А, Б и В към посочения регламент, за всяка календарна година, съгласно сроковете, посочени в параграф 4 от настоящия член, в компютризирана форма и съгласно Насоките за подготвяне и предаване на годишни доклади за CITES, подготвена от секретариата за Конвенцията.

Докладите съдържат информация за спрени и конфискувани пратки.

2.  Информацията, описана в параграф 1, се представя в две отделни части, както следва:

а) част за вноса, износа и реекспортa на екземпляри от видове, описани в допълненията към Конвенцията;

б) част за вноса, износа и реекспорта на екземпляри на други видове, описани в приложения А, Б и В към Регламент (ЕО) № 338/97, както и вноса в Европейската общност на екземпляри от видове, описани в приложение Г към него.

3.  По отношение на внос на пратки, съдържащи живи животни, държавите-членки да поддържат архив за процента на мъртвите към момента на вноса в Общността екземпляри от видове, описани в приложения А и Б към Регламент (ЕО) № 338/97.

4.  Информацията, описана в параграфи 1, 2 и 3, за всяка календарна година трябва да бъде представяна на Комисията преди 15 юни следващата година, структурирана по видове и страни на износ/реекспорт.

5.  Информацията, описана в член 15, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕО) № 338/97, трябва да включва законовите, регулаторните и административните мерки, които са взети за прилагане на изискванията на Регламент (ЕО) № 338/97 и настоящия регламент.

В допълнение държавите-членки трябва да представят доклади за:

а) лицата и институциите, регистрирани съгласно членове 18 и 19 от настоящия регламент;

б) научните институции, регистрирани съгласно член 60 от настоящия регламент;

в) животновъдите, одобрени съгласно член 63 от настоящия регламент;

г) заводите за пакетиране и препакетиране на хайвер, лицензирани съгласно член 66 от настоящия регламент;

▼M1

е) случаите, когато разрешителните за износ и сертификатите за реекспорт са издадени със задна дата в съответствие с член 15 от регламента;

6.  Посочената в параграф 5 информация се подава в електронен вид в съответствие с формата на двугодишния доклад, издаден от секретариата на конвенцията и изменен от Комисията, преди 15 юни всяка втора година, като отговаря на двугодишния период, завършил на 31 декември от предходната година.

▼B

Член 70

Изменения на приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97

1.  С оглед на подготвяне на изменения на Регламент (ЕО) № 338/97 съгласно член 15, параграф 5 от посочения регламент, във връзка с видовете, вече описани в приложенията към регламента, както и потенциални видове за включване в тях, държавите-членки трябва да представят на Комисията следната информация за тези видове:

а) биологичния и търговския им статус;

б) за какво се използват екземпляри на тези видове;

в) методите за контролиране на търгуваните екземпляри.

2.  Всички предложения за изменения на приложение Б или Г към Регламент (ЕО) № 338/97 съгласно член 3, параграф 2, буква в) или г) или член 3, параграф 4, буква а) от посочения регламент трябва да бъдат представени от Комисията на Научния съвет за консултация, споменат в член 17 от посочения регламент, преди да бъде предадена на Комитета.ГЛАВА XVIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

▼M1

Член 71

Отхвърляне на заявления за разрешителни за внос вследствие налагането на ограничения.

▼B

1.  При въвеждане на ограничение съгласно член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 339/97, докато то не бъде отменено, държавите-членки трябва да отхвърлят заявленията за издаване на разрешителни за внос на екземпляри, изнесени от съответните страни, от които произхождат, или от страните, за които са въведени ограниченията.

2.  Чрез дерогация от параграф 1 разрешително за внос може да бъде издадено, когато заявлението за издаването му е било преди въвеждането на ограничението или при доказателства, че съществува договор, извършено е плащане или пратката вече е изпратена.

3.  Периодът на валидност на разрешително за внос, издадено съгласно параграф 2, не трябва да превишава един месец.

4.  Освен това ограниченията, посочени в параграф 1, не се прилагат за следните случаи:

а) родени и отгледани в плен екземпляри съгласно членове 54 и 55 и изкуствено отгледани екземпляри съгласно член 56;

б) екземпляри, внасяни по смисъла на член 8, параграф 3, буква д), е) или ж) от Регламент (ЕО) № 338/97;

в) живи или мъртви екземпляри, които са част от домашните вещи на лице, което ще живее в Общността.

Член 72

Преходни мерки

1.  Сертификати, издадени съгласно член 11 от Регламент (ЕИО) № 3626/82 и член 22 от Регламент (ЕИО) № 3418/83 на Комисията ( 2 ) могат да продължат да бъдат използвани по смисъла на член 5, параграф 2, буква б), параграф 3, букви б), в) и г) и параграф 4 и член 8, параграф 3, букви а) и от г) до з) от Регламент (ЕО) № 338/97.

2.  Разрешените изключения от забраните, установени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 3626/82, остават валидни за целия период, за който са издадени.

▼M6

3.  Държавите членки могат да продължат издаването на разрешителни за внос и износ, сертификати за реекспорт, сертификати за пътуващи изложби и сертификати за лична собственост, като използват формулярите от приложения I, III и IV, нотификациите за внос по формуляра от приложение II и сертификатите за ЕС по формуляра от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 в продължение на една година след влизането в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/57 на Комисията ( 3 ).

▼B

Член 73

Нотификация за разпоредбите за прилагане

Всяка държава-членка нотифицира Комисията и секретариата по Конвенцията за приетите от нея разпоредби за прилагането на настоящия регламент, както и за всички използвани законови средства и мерки за неговото изпълнение. Комисията съобщава тази информация на другите държави-членки.

Член 74

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1808/2001 се отменя.

Позовавания на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент, като се четат в съответствие с таблицата на съответствията в приложение XII.

Член 75

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M3 —————

▼M7
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Кодове, които трябва да бъдат включени в описанието на екземплярите, и мерни единици, използвани в разрешителните и сертификатите, съгласно член 5, точки 1 и 2Описание

Търговски код

Предпочитана единица

Алтернативна единица

Обяснение

Балени

BAL

kg

брой

Балени на кит или на други морски бозайници

Кора

BAR

kg

 

Кора от дърво (сурова, сушена или стрита; необработена)

Тяло

BOD

брой

kg

Цели мъртви животни, включително прясна или преработена риба, препарирани костенурки, изсушени пеперуди, влечуги в алкохол, цели препарирани ловни трофеи и др.

Кост

BON

kg

брой

Кости, включително челюсти

Хрущял

CAL

kg

 

Хрущял от костенурки за супа

Черупка

CAP

брой

kg

Необработени цели черупки от видове от разред Testudines

Резба

CAR

kg

брой

Резбовани изделия, различни от слонова кост, кости или рог — например корали и дървесина (включително занаятчийски предмети).

Забележка: Резбованите изделия от слонова кост трябва да бъдат посочени като такива (вж. по-долу — „IVC“). За видовете, от които могат да се получат повече от един тип резбовани изделия (например рог и кости), търговският код по възможност трябва да указва типа на търгувания продукт (например резбовани изделия от кост — „BOC“ или резбовани изделия от рог— „HOC“).

Резба — кост

BOC

kg

брой

Резбовани изделия от кост

Резба — рог

HOC

kg

брой

Резбовани изделия от рог

Резба — слонова кост

IVC

kg

брой

Резбовани изделия от слонова кост, които могат да включват по-малки резбовани изделия от слонова кост (дръжки на ножове, шахматни комплекти, комплекти за Маа Джонг и др.). Забележка: Целите резбовани бивни се отчитат като бивни (вж. „TUS“ по-долу). Бижутата, изработени от слонова кост, се отчитат като „Бижута — слонова кост“ (вж. IJW по-долу).

Хайвер

CAV

kg

 

Неоплодени мъртви преработени яйца от всички видове от Acipenseriformes

Стърготини

CHP

kg

 

Дървени стърготини — най-вече от Aquilaria spp., Gyrinops spp. и Pterocarpus santalinus

Нокът

CLA

брой

kg

Нокти — например от Felidae, Ursidae или Crocodylia. Забележка: „Ноктите“ от костенурка обикновено са плочки, а не нокти.

Тъкан

CLO

m2

kg

Тъкан — ако тя не е изработена изцяло от вълна на животно, включено в CITES, по възможност теглото на вълната от съответното животно се описва като „HAI“

Корал (необработен)

COR

брой

kg

Необработен корал и коралова скала (също жива скала и субстрат) [съгласно определението в Резолюция 11.10 на Конференцията на страните по CITES (Rev. CoP15)]. Кораловата скала се описва като „Scleractinia spp.“

Забележка: Описват се по брой само ако са транспортирани във вода.

Живата скала (транспортирана във влажно състояние в каси) се отчита в kg; късовете коралов субстрат се отчитат по брой (тъй като те се транспортират във вода под формата на субстрат, към който са прикрепени видовете корали, попадащи извън обхвата на CITES).

Козметични продукти

COS

g

ml

Козметични продукти, съдържащи екстракти от видове, включени в CITES. Количеството трябва да отразява количественото съдържание на видовете, включени в CITES.

Култура

CUL

брой стъкленици и др.

 

Култури от изкуствено отглеждани растения

Производни продукти

DER

kg/l

 

Производни продукти (различни от посочените другаде в настоящата таблица)

Изсушено растение

DPL

брой

 

Изсушени растения — например хербарийни екземпляри

Ухо

EAR

брой

 

Уши — обикновено от слонове

Яйце

EGG

брой

kg

Мъртви или празни яйца (вж. също „Хайвер“)

Яйце (живо)

EGL

брой

kg

Оплодени живи яйца — обикновено на птици и влечуги, но също на риби и безгръбначни

Яйчена черупка

ESH

g/kg

 

Обработени или необработени яйчени черупки, без цели яйца

Екстракт

EXT

kg

l

Екстракт — обикновено от растения

Перо

FEA

kg/брой криле

брой

Пера — в случай на изработени от тях предмети (например картини) се отчита броят на предметите

Влакно

FIB

kg

m

Влакна — например растителни, но включва и корди за ракети за тенис

Плавница

FIN

kg

 

Пресни, замразени или изсушени плавници и части от тях

Малки рибки

FIG

kg

брой

Млади рибки на възраст една или две години, предназначени за аквариумна търговия, рибарници или за зарибяване

Цвете

FLO

kg

 

Цветя

Саксия за цветя

FPT

брой

 

Саксии за цветя, изработени от части на растения — например влакна на дървесна папрат (Забележка: Живите цветя, търгувани в саксии, се описват като „живи растения“)

Жабешки бутчета

LEG

kg

 

Жабешки бутчета

Плодове

FRU

kg

 

Плодове

Крак

FOO

брой

 

Крака — например от слонове, носорози, хипопотами, лъвове, крокодили и др.

Продукт от кожа с козината (голям)

FPL

брой

 

Големи, изработени от кожа с козината предмети — например одеяла от кожата на мечка или рис или други продукти от кожа с козината със значителен размер

Продукт от кожа с козината (малък)

FPS

брой

 

Малки, изработени от кожа с козината предмети — включително ръчни чанти, ключодържатели, портмонета, обшивки и др.

Жлъчка

GAL

kg

 

Жлъчка

Жлъчен мехур

GAB

брой

kg

Жлъчен мехур

Дреха

GAR

брой

 

Дрехи, включително ръкавици и шапки, както и гарнитури или орнаменти по тях, но не и обувки

Полови органи

GEN

kg

брой

Кастрирани полови органи и изсушени пениси

Хрилни пластини

GIL

брой

 

Хрилни пластини (например за акули)

Коренови подложки за присадки

GRS

брой

 

Коренови подложки за присадки, но без присадките

Козина

HAI

kg

g

Всяка животинска козина — например от слон, як, викуня, гуанако и др.

Продукти от козина

HAP

брой

g

Продукти, изработени от козина (например гривни от слонска козина)

Рог

HOR

брой

kg

Всякакви видове рога

Бижута

JWL

брой

g

Включително гривни, огърлици и други бижута от материали, различни от слонова кост (например дървесина, корал и др.)

Бижута — слонова кост

IJW

брой

g

Бижута, изработени от слонова кост

Кожен продукти (голям)

LPL

брой

 

Големи, изработени от кожа предмети — например дипломатически куфарчета, мебели, пътнически куфари и сандъци

Кожен продукт (малък)

LPS

брой

 

Малки, изработени от кожа предмети — например колани, гривни, седалки за велосипеди, портфейли, ръчни чанти, ключодържатели, бележници, портмонета, обувки, табакери, каишки за часовници и кожени обшивки

Жив

LIV

брой

kg

Живи растения и животни

Листо

LVS

kg

брой

Листа

Трупи

LOG

m3

 

Необработен дървен материал, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник, предназначен за нарязване или производство на дървесна пулпа или фурнир. Забележка: Търговията с трупи от някои видове със специално предназначение (например гваяково дърво — Guaiacum spp.) се описва в kg.

Месо

MEA

kg

 

Месо, включително от риба, ако не е цяла (вж. „Тяло“), прясно или непреработено месо, както и преработено месо (например пушено, сурово, сушено, замразено или консервирано)

Лекарства

MED

kg/l

 

Лекарства

Мускус

MUS

g

 

Мускус

Масло

OIL

kg

l

Масло — например от костенурки, тюлени, китове, риба, различни растения

Перла

PRL

брой

 

Перли (например от Strombus gigas)

Клавиши за пиано

KEY

брой

 

Клавиши за пиано от слонова кост (едно стандартно пиано е съставено от 52 клавиша от слонова кост)

Кост — парче

BOP

kg

 

Парчета от необработени кости

Рог — парче

HOP

kg

 

Парчета от необработени рога, включително остатъци от обработка

Слонова кост — парче

IVP

kg

 

Парчета от необработена слонова кост, включително остатъци от обработка

Изделие от кожа с козината

PLA

m2

 

Изделия от кожа с козината, включително килими, ако са изработени от няколко кожи

Шперплат

PLY

m2

m3

Материал, състоящ се от три или повече дървесни листа, които са слепени и пресовани един върху друг и разположени по такъв начин, че посоките на влакната на последователните слоеве сключват определен ъгъл

Пудра/прах

POW

kg

 

Пудра/прах

Какавиди

PUP

брой

 

Какавиди на пеперуди

Корен

ROO

брой

kg

Корени, грудки, луковици или подземни стъбла

Забележка: При таксоните за производство на агарово дърво (Aquilaria spp. и Gyrinops spp.) предпочитаната единица е kg. Алтернативната единица е „брой“.

Килим

RUG

брой

 

Килими

Рострум на риба меч

ROS

брой

kg

Рострум на риба меч

Нарязана дървесина

SAW

m3

 

Надлъжно нарязана или бичена дървесина, чиято дебелина обикновено превишава 6 mm. Забележка: Търговията с нарязана дървесина от някои видове със специално предназначение (например гваяково дърво — Guaiacum spp.) се описва в kg.

Люспа/плочка

SCA

kg

 

Люспи/плочки — например от костенурки, други влечуги, риба, люспеник

Семе

SEE

kg

 

Семена

Раковина

SHE

брой

kg

Необработени раковини от мекотели

Кожа от хълбоците

SID

брой

 

Кожа от хълбоците; не включва правоъгълно изрязаните крокодилски кожи, известни като „Tinga frames“ (вж. „Кожа“)

Скелет

SKE

брой

 

Цели скелети

Кожа

SKI

брой

 

Цели кожи, необработени или щавени, включително правоъгълно изрязаните крокодилски кожи, известни като „Tinga frames“, външна обвивка на тялото, със или без люспи/плочки

Парче кожа

SKP

kg

 

Парчета обработена или необработена кожа, включително остатъци от обработка

Череп

SKU

брой

 

Черепи

Супа

SOU

kg

l

Супа — например от костенурки

Проба (научна)

SPE

kg/l/ml/брой

 

Научни проби — включително кръв, тъкани (например бъбреци, далак и др.), хистологични препарати, консервирани музейни експонати и др.

Стъбло

STE

брой

kg

Стъбла от растения

Забележка: При таксоните за производство на агарово дърво (Aquilaria spp. и Gyrinops spp.) предпочитаната единица е kg. Алтернативната единица е „брой“.

Плавателен мехур

SWI

kg

 

Хидростатичен орган, включително ихтиокол/рибен клей

Опашка

TAI

брой

kg

Опашки — например от каймани (за кожа) или лисици (за гарнитура на дрехи, яки, шалове от кожа или пера и т.н.), включително перки от опашките на китоподобни видове

Зъб

TEE

брой

kg

Зъби — например от китове, лъвове, хипопотами, крокодили и др.

Дървен материал

TIM

m3

kg

Суров дървен материал, с изключение на нарязана дървесина и трупи

Трофей

TRO

брой

 

Всички трофейни части на едно животно, ако са изнасяни заедно — например рога (2), череп, кожата от плешките, кожата от гърба, опашка и крака (т.е. 10 трофейни единици), съставляват един трофей. Ако обаче се изнасят например само черепът и рогата, тези два елемента се описват като един трофей. В противен случай елементите се описват поотделно. Цяло препарирано тяло се записва като „BOD“, а само кожа — като „SKI“. Търговията с препарирани цели животни, половинки на животни и животински глави, заедно със съответните части от същите животни, които са обхванати от едно разрешително, се отчита като „1 TRO“.

Хобот

TRU

брой

kg

Хобот на слон. Забележка: Хобот на слон, изнасян с други трофейни елементи, които произхождат от едно и също животно и са обхванати от едно разрешително като части от ловен трофей, се описва като „TRO“.

Бивна

TUS

брой

kg

Цели бивни, независимо дали са обработени. Включва бивни от слонове, хипопотами, моржове, нарвал, но не и други зъби

Фурнир

 

 

 

 

— фурнир на рула

VEN

m3

kg

Тънки платна от дърво с еднаква дебелина — обикновено 6 mm или по-малко, кръгообразно развити (фурнир на рула) или нацепени (фурнир на платна) и предназначени за производството на шперплат, за фурнироване на мебели, изработка на кутии и др.

— фурнир на платна

VEN

m2

kg

Восък

WAX

kg

 

Восък

Продукт от дървесина

WPR

брой

kg

Изработени от дървесина продукти, включително крайни продукти от дървесина като мебели и музикални инструменти

Легенда на мерните единициМерна единица

Код на мерната единица

грамове

g

килограми

kg

литри

l

кубически сантиметри

cm3

милилитри

ml

метри

m

квадратни метри

m2

кубически метри

m3

брой екземпляри

брой

Забележка: ако не е посочена мерна единица, се счита, че приложимата мерна единица е „брой“ (например живи животни).
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Стандартни позовавания на номенклатурата, която съгласно член 5, параграф 4 трябва да се използва при посочване на научните наименования на видовете в разрешителните и сертификатитеФАУНА

 

 

Съответен таксон

Таксономично позоваване

MAMMALIA

 

 

Всички таксони MAMMALIA,

— с изключение на признаването на следните наименования на дивите форми (за предпочитане пред наименованията на домашни форми):

— Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, и

— с изключение на таксоните, отбелязани под различните разреди бозайници по-долу

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Трето издание, том 1—2, xxxv + 2142 стр. Baltimore (John Hopkins University Press).

ARTIODACTYLA

Camelidae

Lama guanicoe

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Второ издание. xviii + 1207 стр., Washington (Smithsonian Institution Press).

CETACEA

Balaenopteridae

Balaenoptera omurai

Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. — Nature, 426: 278—281.

 

Delphinidae

Orcaella heinsohni

Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). — Marine Mammal Science, 21(3): 365—400.

 

Delphinidae

Sotalia fluviatilis

Sotalia guianensis

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi“ (Sotalia fluviatilis) and „costero“ (Sotalia guianensis) dolphins. — Marine Mammal Science, 23: 358—386.

 

Delphinidae

Sousa plumbea

Sousa sahulensis

Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014): Taxonomic revision of the humpback dolphins (Sousa spp.), and description of a new species from Australia. — Marine Mammal Science, 30(4): 1494—1541.

 

Delphinidae

Tursiops australis

Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011): A new dolphin species, the Burrunan Dolphin Tursiops australis sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. — PLoS ONE, 6 (9): e24047.

 

Iniidae

Inia araguaiaensis

Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. — PLoS ONE 83623: 1—12.

 

Phocoenidae

Neophocaena asiaeorientalis

Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011): Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus Neophocaena): The existence of two species. — Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3—16.

 

Physeteridae

Physeter macrocephalus

Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution — Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Platanistidae

Platanista gangetica

Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution — Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.

 

Ziphiidae

Mesoplodon hotaula

Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. and Yamada, T. K. (2014): Resurrection of Mesoplodon hotaula Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. — Marine Mammal Science, 30 (3): 10811108.

PRIMATES

Atelidae

Ateles geoffroyi

Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006): Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. — В: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka и L. Luecke (eds), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation, стр. 29—79. Springer, New York, USA.

 

Aotidae

Aotus jorgehernandezi

Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. — Primate Conservation, 22: 55—70.

 

Cebidae

Callithrix manicorensis

Garbino, T. & Siniciato, G. (2014): The taxonomic status of Mico marcai (Alperin 1993) and Mico manicorensis (van Roosmalen и др., 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. — International Journal of Primatology, 35 (2): 529—546 (за Mico marcai, групиран заедно с Mico manicorensis и третиран като Callithrix manicorensis съгласно CITES].

 

Cebidae

Cebus flavius

Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). — Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia,523: 1—16.

 

Cebidae

Mico rondoni

Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. — International Journal of Primatology, 31: 693—714.

 

Cebidae

Saguinus ursulus

Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013): Revalidation of Saguinus ursula Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). — Zootaxa, 3721 (2): 172—182.

 

Cebidae

Saimiri collinsi

Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015): Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: Saimiri sciureus и S. collinsi. — Molecular Phylogenetics and Evolution, 82: 426—435.

 

Cercopithecidae

Cercopithecus lomamiensis

Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, m., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012): Lesula: A new species of Cercopithecus monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. — PLoS ONE, 7 (9): e44271.

 

Cercopithecidae

Macaca munzala

Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. — International Journal of Primatology, 26(4): 977—989: doi: 10.1007/s10764-005-5333-3.

 

Cercopithecidae

Rhinopithecus strykeri

Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. — Amer. J. Primatology, 73: 96—107.

 

Cercopithecidae

Rungwecebus kipunji

Davenport, T. R. b., Stanley, W. t., Sargis, E. j., de Luca, D. w., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. — Science, 312: 1378—1381.

 

Cercopithecidae

Trachypithecus villosus

Brandon- Jones, d., Eudey, A. A., Geissmann, t., Groves, C. p., Melnick, D. j., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004): Asian primate classification. — International Journal of Primatology, 25: 97—163.

 

Cercopithecidae

Cheirogaleus lavasoensis

Thiele, d., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013): Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs - biological reality or taxonomic bias? — Molecular Phylogenetics and Evolution, 69: 593—609.

 

Cercopithecidae

Microcebus gerpi

Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012): First indications of a highland specialist among mouse lemurs (Microcebus spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. — Primates, 53: 157—170.

 

Cercopithecidae

Microcebus marohita

Microcebus tanosi

Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]: Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: Microcebus) from Eastern Madagascar. — International Journal of Primatology, 34: 455—469.

 

Hylobatidae

Nomascus annamensis

Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. — Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1—12.

 

Lorisidae

Nycticebus kayan

Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013): Taxonomy of the bornean slow loris, with new species Nycticebus kayan (Primates, Lorisidae). — American Journal of Primatology, 75: 46—56.

 

Pitheciidae

Cacajao melanocephalus Cacajao oukary

Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014): Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, Cacajao melanocephalus group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. — Zootaxa, 3866 (3): 353—370.

 

Pitheciidae

Callicebus aureipalatii

Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. — Primate Conservation, 20: 29—39.

 

Pitheciidae

Callicebus caquetensis

Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. — Primate Conservation, 25: 1—9.

 

Pitheciidae

Callicebus vieira

Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012): A new species of Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. — Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 52: 261—279.

 

Pitheciidae

Callicebus miltoni

Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014): New species of titi monkey, genus Callicebus Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. — Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, 54: 457—472.

 

Pitheciidae

Pithecia cazuzai

Pithecia chrysocephala

Pithecia hirsuta

Pithecia inusta

Pithecia isabela

Pithecia milleri

Pithecia mittermeieri

Pithecia napensis

Pithecia pissinattii

Pithecia rylandsi

Pithecia vanzolinii

Marsh, L.K. (2014): A taxonomic revision of the saki monkeys, Pithecia Desmarest, 1804. — Neotropical Primates, 21: 1—163.

 

Tarsiidae

Tarsius lariang

Merker, S. & Groves, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. — International Journal of Primatology, 27(2): 465—485.

 

Tarsiidae

Tarsius tumpara

Shekelle, m., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. — Primate Conservation, 23: 55—64.

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

Wilson, D. E. & Reeder, D. m. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Второ издание. xviii + 1207 стр., Washington (Smithsonian Institution Press).

SCANDENTIA

Tupaiidae

Tupaia everetti

Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011): Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. — Molecular Phylogenetics and Evolution, 60 (3): 358—372.

 

Tupaiidae

Tupaia palawanensis

Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E.(2014): Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. — Journal of Mammalian Evolution, 21 (1): 111—123.

AVES

APODIFORMES

 

Наименования на разреди и семейства птици

Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 стр.

 

 

Всички видове птици, с изключение на посочените по-долу таксони

Dickinson, E.C. (ed.)(2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Преработено и разширено трето издание. 1039 стр. London (Christopher Helm),

заедно с

Dickinson, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (публикувано на уебсайта на CITES).

 

Trochilidae

Chlorostilbon lucidus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. — Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242—244.

 

Trochilidae

Eriocnemis isabellae

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. — Ornitologia Neotropical, 18:161—170.

 

Trochilidae

Phaethornis aethopyga

Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). — Auk, 126: 604—612.

FALCONIFORMES

Accipitridae

Aquila hastata

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. — Ibis, 144: 665—675.

 

Accipitridae

Buteo socotraensis

Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116—131.

 

Falconidae

Micrastur mintoni

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. — Wilson Bulletin, 114: 421—445.

PASSERIFORMES

Muscicapidae

Garrulax taewanus

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). — Forktail, 22: 85—112.

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua goffiniana

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). — Zoologische Verhandelingen, 350: 183—196.

 

Loriidae

Trichoglossus haematodus

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). В del Hoyo, J., Elliot, A. и Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280—477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Aratinga maculata

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon's „Guarouba“ or „Perriche jaune“: two senior synonyms of Aratinga pintoi Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). — Zootaxa, 2013: 1—16.

 

Psittacidae

Forpus modestus

Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. — Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242—244.

 

Psittacidae

Pionopsitta aurantiocephala

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Höfling, E. (2002): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. — Auk, 119: 815—819.

 

Psittacidae

Poicephalus robustus

Poicephalus fuscicollis

Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015): Molecular Systematics of the Cape Parrot (Poicephalus robustus). Implications for Taxonomy and Conservation. — PLoS ONE, 10(8):e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.

 

Psittacidae

Psittacula intermedia

Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). В del Hoyo, J., Elliot, A. и Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280—477. Barcelona (Lynx Edicions).

 

Psittacidae

Pyrrhura griseipectus

Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. — Cotinga, 24: 77—83.

 

Psittacidae

Pyrrhura parvifrons

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. — Papageien, 8: 278—286.

STRIGIFORMES

Strigidae

Glaucidium mooreorum

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. — Ararajuba, 10(2): 123—130.

 

Strigidae

Ninox burhani

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160—171.

 

Strigidae

Otus thilohoffmanni

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85—105.

REPTILIA

CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA

 

Crocodylia & Rhynchocephalia, с изключение на посочените по-долу таксони

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (препечатано издание): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 стр. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

Crocodylidae

Crocodylus johnstoni

Tucker, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. — Australian Zoologist, 35(2): 432—434.

 

Sphenodontidae

Sphenodon spp.

Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. m., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010): Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (Sphenodon: Reptilia). — Conservation Genetics, 11 (93): 1063—1081.

SAURIA

 

За разграничаване на семействата от Sauria

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).

 

Agamidae

Saara spp.

Uromastyx spp.

Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) - resurrection of the genus Saara Gray, 1845. — Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55—99.

 

Chamaeleonidae

Chamaleonidae spp.

Glaw, F. (2015): Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). — Vertebrate Zoology, 65(2): 167—246.

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)

 

Cordylidae

Cordylidae spp., с изключение на посочения по-долу таксон

Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011): Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). — Molecular Phylogenetics and Evolution, 58(1): 53—70.

 

Cordylidae

Cordylus marunguensis

Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. m., Goldberg, S. R. & Cha (2012): A new species of Cordylus (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. — African Journal of Herpetology, 61 (1): 14—39.

 

Gekkonidae

Dactylonemis spp.

Hoplodactylus spp.

Mokopirirakau spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. — Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1—22.

 

Gekkonidae

Nactus serpensinsula

Kluge, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. — Copeia, 1983(№ 2): 465—475.

 

Gekkonidae

Naultinus spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. — Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1—22.

 

Gekkonidae

Phelsuma spp.

Rhoptropella spp.

Glaw, F. & Rösler, H. (2015): Taxonomic checklist of the day geckos of the genera Phelsuma Gray, 1825 and Rhoptropella Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). — Vertebrate Zoology, 65(2): 167—246)

(http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/02_vertebrate_zoology_65-2_glaw-roesler_247-283.pdf)

 

Gekkonidae

Toropuku spp.

Tukutuku spp.

Woodworthia spp.

Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. — Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1—22.

 

Gekkonidae

Uroplatus spp., с изключение на посочените по-долу таксони

Raxworthy, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. — В: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934—949. Chicago.

 

Gekkonidae

Uroplatus finiavana

Ratsoavina, F.M., Louis jr., E.E., Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., Glaw, F. & Vences, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. — Zootaxa, 3022: 39—57.

 

Gekkonidae

Uroplatus giganteus

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. — Salamandra, 42: 129—144.

 

Gekkonidae

Uroplatus pietschmanni

Böhle, A. & Schönecker, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus OstMadagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). — Salamandra, 39(3/4): 129—138.

 

Gekkonidae

Uroplatus sameiti

Raxworthy, C.J., Pearson, R.G., Zimkus, B.M., Reddy, S., Deo, A.J., Nussbaum, R.A. & Ingram, C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. — Journal of Zoology, 275: 423—440.

 

Iguanidae

Iguanidae spp., с изключение на посочените по-долу таксони

Hollingsworth, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. стр. 19—44. В: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press).

 

Iguanidae

Brachylophus bulabula

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. — Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413—3426.

 

Iguanidae

Conolophus marthae

Gentile, G. & Snell, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. — Zootaxa, 2201: 1—10.

 

Iguanidae

Cyclura lewisi

Burton, F. J. (2004): Revision to Species Cvclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana — Caribbean Journal of Science, 40(2): 198—203.

 

Iguanidae

Phrynosoma blainvillii

Phrynosoma cerroense

Phrynosoma wigginsi

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. — Herpetologica, 60: 117.

 

Teiidae

Teiidae spp.

Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012): Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). — Zootaxa, 3459: 1—156.

 

Varanidae

Varanidae spp.,

с изключение на посочените по-долу таксони

Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) — Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1—43,

заедно с

Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). — Bonn zool. Bull., 57(2): 127—136.

 

Varanidae

Varanus bangonorum

Varanus dalubhasa

Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014): Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (Varanus salvator complex) with descriptions of two new cryptic species. — Zootaxa, 3881 (3): 201—227.

 

Varanidae

Varanus hamersleyensis

Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014): Molecular and morphological assessment of Varanus pilbarensis (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. — Zootaxa, 3768 (2): 139—158.

 

Varanidae

Varanus nesterovi

Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015): A new species of desert monitor lizard (Varanidae: Varanus: Psammosaurus) from the western Zagros region (Iraq, Iran). — Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41—52.

 

Varanidae

Varanus samarensis

Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010): Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: Varanus salvator complex), with the description of two new species and a new subspecies. — Zootaxa, 2446: 1—54.

 

Varanidae

Varanus sparnus

Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014): A new diminutive species of Varanus from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. — Records of the Western Australian Museum, 29: 128—140.

SERPENTES

 

Loxocemidae spp.

Pythonidae spp.

Boidae spp.

Bolyeriidae spp.

Tropidophiidae spp.

Viperidae spp.,

с изключение на запазването на родовете Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura, признаването на Epicrates maurus като самостоятелен вид и с изключение на посочените по-долу видове

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League).

 

Boidae

Candoia paulsoni

Candoia superciliosa

Smith, H. M., Chiszar, d., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). — Hamadryad, 26(2): 283—315.

 

Boidae

Corallus batesii

Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). — Copeia, 2009 (3): 572—582.

 

Boidae

Epicrates crassus

Epicrates assisi

Epicrates alvarezi

Passos, P. & Fernandes, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). — Herpetol. Monographs, 22: 1—30.

 

Boidae

Eryx borrii

Lanza, B. & Nistri, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). — Tropical Zoology, 18(1): 67—136.

 

Boidae

Eunectes beniensis

Dirksen, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft.

 

Colubridae

Xenochrophis piscator

Xenochrophis schnurrenbergeri

Xenochrophis tytleri

Vogel, G. & David, P. (2012): A revision of the species group of Xenochrophis piscator (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). — Zootaxa, 3473: 1—60.

 

Elapidae

Micrurus ruatanus

McCranie, J. R. (2015): A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. — Zootaxa, 3931 (3): 352—386.

 

Elapidae

Naja atra

Naja kaouthia

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) — Toxicon, 34: 339—406.

 

Elapidae

Naja mandalayensis

Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naia) from Myanmar (Burma) — Herpetologica, 56: 257—270.

 

Elapidae

Naja oxiana

Naja philippinensis

Naja sagittifera

Naja samarensis

Naja siamensis

Naja sputatrix

Naja sumatrana

Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) — Toxicon, 34: 339—406.

 

Pythonidae

Leiopython bennettorum

Leiopython biakensis

Leiopython fredparkeri

Leiopython huonensis

Leiopython hoserae

Schleip, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. — Journal of Herpetology, 42(4): 645—667.

 

Pythonidae

Morelia clastolepis

Morelia kinghorni

Morelia nauta

Morelia tracyae

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species — Herpetological Monographs, l4: 139—185.

 

Pythonidae

Python bivittatus

Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. — Sauria, 31: 5—16.

 

Pythonidae

Python breitensteini

Python brongersmai

Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001.Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia — Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113—129.

 

Pythonidae

Python kyaiktiyo

Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). — Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112—136.

 

Pythonidae

Python natalensis

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. — African Herp News, 29: 31—32.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spp.,

с изключение на посочените по-долу таксони

Hedges, S.B. (2002): Morphological variation and the definition of species in the snake genus Tropidophis (Serpentes, Tropidophiidae). — Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology), 68 (2): 83—90.

 

Tropidophiidae

Tropidophis celiae

Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba — Copeia, 1999(2): 376—381.

 

Tropidophiidae

Tropidophis grapiuna

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). — Herpetological Monographs, 26 (1): 80—121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis hendersoni

Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba — Journal of Herpetology, 36:157—161.

 

Tropidophiidae

Tropidophis morenoi

Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba — Journal of Herpetology,35: 615—617.

 

Tropidophiidae

Tropidophis preciosus

Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus Tropidophis Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). — Herpetological Monographs, 26 (1): 80—121.

 

Tropidophiidae

Tropidophis spiritus

Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba — Journal of Herpetology, 33: 436—441.

 

Tropidophiidae

Tropidophis xanthogaster

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. — Amphibia-Reptilia, 27(3): 427—432.

TESTUDINES

 

Наименования на видове от разред Testudines

Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (препечатано издание): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 стр. Jena (Gustav Fischer Verlag).

 

 

Наименования на видове и семейства, с изключение на запазването на следните наименования: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata, и с изключение на посочените по-долу таксони

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. — Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864—5755 [без допълнението].

 

Emydidae

Graptemys pearlensis

Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. — Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98—113.

 

Geoemydidae

Batagur affinis

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. — Zootaxa, 1758: 61—68.

 

Geoemydidae

Batagur borneoensis,

Batagur dhongoka,

Batagur kachuga,

Batagur trivittata

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). — Zoologica Scripta, 36: 429—442.

 

Geoemydidae

Cuora bourreti

Cuora picturata

Spinks, P.Q., Thomson, R.C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H.B. (2012): Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus Cuora. — Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: 656-667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.

 

Geoemydidae

Cyclemys enigmatica,

Cyclemys fusca

Cyclemys gemeli

Cyclemys oldhamii

Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. s., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008): Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus Cyclemys: how many leaves on its tree of life? — Zoologica Scripta, 37: 367—390.

 

Geoemydidae

Mauremys reevesii

Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004): The freshwater turtle genus Mauremys (Testudines, Geoemydidae) - a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? — Zoologica Scripta, 33: 213—221.

 

Testudinidae

Centrochelys sulcata

Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.] (2014): Turtles of the world, 7th edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000. v7. — Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

 

Testudinidae

Chelonoidis carbonarius

Chelonoidis denticulatus

Chelonoidis niger

Olson, S.L. & David, N. (2014): The gender of the tortoise genus Chelonoidis Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). — Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): 393—394.

 

Testudinidae

Gopherus morafkai

Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Levitón, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. — Zookeys, 113: 39—71.

 

Testudinidae

Homopus solus

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. — African Journal of Herpetology, 56(1): 1—21.

 

Testudinidae

Kinixys nogueyi

Kinixys zombensis

Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012): Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (Kinixys): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). — Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192—201.

 

Trionychidae

Lissemys ceylonensis

Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). — Vertebrate Zoology, 61(1): 147—160.

 

Trionychidae

Nilssonia gangeticus

Nilssonia hurum

Nilssonia nigricans

Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007): Genetic evidence for wildliving Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). — Zoologica Scripta, 36:301—310.

AMPHIBIA

 

 

Amphibia spp.

Таксономичен списък на земноводните видове, включени в приложенията към CITES и приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97. Източник на информацията за тези видове: Frost, D. R. (ed.) (2015), Amphibian Species of the World: таксономичен и географски справочник — онлайн справочник (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), редакция 6.0 от май 2015 г. с допълнителни бележки от експерта по номенклатурата към Комитета за животните по CITES.

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI И DIPNEUSTI

 

 

Всички видове риби, с изключение на род Hippocampus

Таксономичен списък на видовете риби, включени в приложенията към CITES и приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi и Dipneusti, с изключение на род Hippocampus). Източник на информацията: Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.): Catalog of Fishes — онлайн справочник (http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), редакция от 3 февруари 2015 г.

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus spp.

Horne, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum, 53: 243—246.

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum, 53: 293—340.

Kuiter, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of the Australian Museum, 55: 113—116.

Lourie, S. A. & Randall, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies, 42: 284—291.

Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. & Hall, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (второто издание е достъпно на CD-ROM).

 

Syngnathidae

Hippocampus dahli

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum, 53: 293—340.

 

Syngnathidae

Hippocampus debelius

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. — Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37—44.

 

Syngnathidae

Hippocampus paradoxus

Foster, R. & Gomon, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. — Zootaxa, 2613: 61—68.

 

Syngnathidae

Hippocampus patagonicus

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). — Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339—349.

 

Syngnathidae

Hippocampus planifrons

Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum, 53: 293—340.

 

Syngnathidae

Hippocampus pontohi

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). — Zootaxa, 1963: 54—68.

 

Syngnathidae

Hippocampus satomiae

Hippocampus severnsi

Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). — Zootaxa, 1963: 54—68.

 

Syngnathidae

Hippocampus tyro

Randall, J. & Lourie, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. — Smithiana Bulletin, 10: 19—21.

 

Syngnathidae

Hippocampus waleanus

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. — Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37—44.

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Aphonopelma albiceps

Aphonopelma pallidum

Brachypelma spp.,

с изключение на посочените по-долу таксони

Таксономичен списък на видовете паяци, включени в CITES, източник на информацията: Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog — онлайн справочник, редакция 6.5 от 7 април 2006 г.

 

Theraphosidae

Brachypelma ruhnaui, групиран заедно с Brachypelma albiceps и третиран като Aphonopelma albiceps съгласно CITES

Platnick, N. I. (2014): The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/

 

Theraphosidae

Brachypelma kahlenbergi

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). — Arthropoda, 16(2): 26—30.

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus spp.,

с изключение на посочения по-долу таксон

Lourenco, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention — Biogeographica, 72(3): 133—143.

 

 

Pandinus roeseli

Lourenco, W. R. (2014): Further considerations on the identity and distribution of Pandinus imperator (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). — Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17(192): 139—151.

INSECTA

COLEOPTERA

Lucanidae

Colophon spp.

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). — African Entomology, 13(2): 347—352.

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera spp.

Trogonoptera spp.

Troides spp.

Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 стр. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6).

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae

Hirudo medicinalis

Hirudo verbana

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. — Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 стр., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Tridacna ningaloo

Penny, S. & Willan, R.C. (2014): Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. — Molluscan Research, 34 (3): 201—211.

 

Tridacnidae

Tridacna noae

Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014): Tridacna noae (Röding, 1798) - a valid giant clam species separated from T. maxima (Röding, 1798) by morphological and genetic data. — Raffles Bulletin of Zoology, 62: 124—135.

ANTHOZOA и HYDROZOA

 

Всички видове, включени в CITES

Таксономичен списък на всички видове корали, включени в CITES, въз основа на информацията, събрана от UNEP-WCMC, 2012 г.FLORА

 

 

Съответен таксон

Таксономично позоваване

Общо позоваване

Родови наименования

За родовите наименования на всички растения, включени в приложенията, освен ако са заместени със стандартни списъци, одобрени от Конференцията на страните по конвенцията

The Plant-Book, второ издание, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (препечатано издание с корекции, 1998 г.)] (за родовите наименования на всички растения, включени в приложенията към конвенцията, освен ако са заместени със стандартни списъци, одобрени от Конференцията на страните по конвенцията).

Общо позоваване

Родови наименования

За синоними на родовете, които не са включени в The Plant-Book, освен ако са заместени със стандартни списъци, одобрени от Конференцията на страните по конвенцията

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, осмо издание (J. C. Willis, под редакцията на H. K. Airy Shaw, 1973 г., Cambridge University Press) за синоними на родовете, които не са включени в The Plant-Book, освен ако са заместени със стандартни списъци, одобрени от Конференцията на страните, както е посочено по-долу.

AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE

 

Cyclamen, Galanthus и Sternbergia

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis и др., 1999 г., съставен от Royal Botanic Gardens, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) като указание при позоваване на наименованията на видове от Cyclamen, Galanthus и Sternbergia.

APOCYNACEAE

 

Pachypodium spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli и др., 2001 г., съставен от Städtische Sukkulenten-Sammlung, Цюрих, Швейцария, в сътрудничество с Royal Botanic Gardens, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия), и обновеното му издание: An Update and Supplement to the CITES Aloe and Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy, (2007 г.), управителен орган на CITES — Швейцария, Берн, Швейцария] като указание при позоваване на наименованията на видове от Aloe и Pachypodium.

 

 

Hoodia spp.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150—151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa като указание при позоваване на наименованията на видове от Hoodia.

CACTACEAE

 

Всички видове от Cactaceae

CITES Cactaceae Checklist, трето издание (2016 г., съставен от D. Hunt) като указание при позоваване на наименованията на видове от Cactaceae. Публикуван във формат PDF в раздела относно CITES на уебсайта на Royal Botanic Gardens, Кю, Обединеното кралство. http://www.kew.org/kew-science/people-and-data/resources-and-databases/cites-resources.

CYCADACEAE, STANGERIACEAE и ZAMIACEAE

 

Всички видове от Cycadaceae,Stangeriaceae и Zamiaceae

The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg и Dennis Wm. Stevenson) in CITES and Cycads a user's guide (Rutherford, C. и др., Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013) като указание при позоваване на наименованията на видовете от Cycadaceae, Stangeriaceae и Zamiaceae.

DICKSONIACEAE

 

Видове от Dicksonia в Северна, Централна и Южна Америка

Dicksonia species of the Americas (2003 г., съставен от Botanischer Garten Bonn и Bundesamt für Naturschutz, Бон, Германия) като указание при позоваване на наименованията на видове от Dicksonia.

DROSERACEAE, NEPHENTACEAE, SARRACENIACEAE

 

Dionaea, Nepenthes и Sarracenia

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx и др., 2001 г., Royal Botanic Gardens, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) като указание при позоваване на наименованията на видове от Dionaea, Nepenthes и Sarracenia.

EBANACEAE

 

Diospyros spp. — популации на Мадагаскар

The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties (CVPM 2016) въз основа на Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar е публикуван на уебсайта на каталога. Този източник трябва да се използва като указание при позоваване на наименованията на видове от Diospyros от Мадагаскар. Вж. http://www.tropicos.org/ProlectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&prolectid=17. Връзка към страницата: http://www.tropicos.org/Name/40031908?proiectid=17, като документът може да се изтегли във формат PDF от http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf

EUPHORBIACEAE

 

Сукулентни видове от Euphorbia

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), второ издание (S. Carter и U. Eggli, 2003 г., публикувано от Bundesamt für Naturschutz, Бон, Германия) като указание при позоваване на наименованията на видове сукулентни еуфорбии.

LEGUMINACEAE

 

Dalbergia spp. — популации на Мадагаскар

A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES (CVPM 2014) въз основа на Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar е публикуван във формат PDF на уебсайта на CITES под номер SC65 Inf. 21. Този източник трябва да се използва като указание при позоваване на наименованията на видове от Dalbergia от Мадагаскар. Вж. https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf

LILIACEAE

 

Aloe spp.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli и др., 2001 г., съставен от Städtische Sukkulenten-Sammlung, Цюрих, Швейцария, в сътрудничество с Royal Botanic Gardens, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия), и обновеното му издание: An Update and Supplement to the CITES Aloe and Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy, (2007 г.), управителен орган на CITES — Швейцария, Берн, Швейцария] като указание при позоваване на наименованията на видове от Aloe и Pachypodium

ORCHIDACEAE

 

Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione и Sophronitis (том 1, 1995 г.) и Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula и Encyclia (том 2, 1997 г.) и Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides и Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda и Vandopsis (том 3, 2001 г.); и Aerides, Coelogyne, Comparettia и Masdevallia

CITES Orchid Checklist (съставен от Royal Botanic Gardens, Кю, Обединено кралство) като указание при позоваване на наименованията на видове от Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione и Sophronitis (том 1, 1995 г.) и Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula и Encyclia (том 2, 1997 г.); и Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides и Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda и Vandopsis (том 3, 2001 г.); и Aerides, Coelogyne, Comparettia и Masdevallia (том 4, 2006 г.).

 

 

Bulbophyllum spp.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Адрес на авторите: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) като указание при позоваване на наименованията на видове от Bulbophyllum.

PALMAE

 

Dypsis decipiens и Dypsis decaryi

Предложеното стандартно позоваване за два включени в CITES ендемични вида палми от Мадагаскар (CVPM 2016) въз основа на Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar е публикувано във формат PDF на уебсайта на U.S. Fish & Wildlife Service. Този източник трябва да се използва като указание при позоваване на Dypsis decipiens и Dypsis decaryi. Вж. http://www.fws.gov/international/

TAXACEAE

 

Видове от Taxus

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) като указание при позоваване на наименованията на видове от Taxus.

ZYGOPHYLLACEAE

 

Guaiacum spp.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 като указание при позоваване на наименованията на видове от Guaiacum.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IX

1. Кодове за описание в разрешителните и сертификатите на предназначението на екземплярите съгласно член 5, параграф 5.

B

Развъждане на затворено или изкуствено отглеждане;

E

Образователна;

G

Ботанически градини;

H

Ловни трофеи;

L

Прилагане на законодателство/съдебна/юридическа;

M

Медицинска (включително биомедицински изследвания);

N

Интродукция или реинтродукция в природата;

P

Лична;

▼M6

Q

Пътуващи изложби (колекция от образци, цирк, менажерия, изложение на растения, оркестър или музейна експозиция, изложена за показ с търговска цел);

▼B

S

Научна;

T

Търговска;

Z

Зоологически градини.

2. Кодове за описание в разрешителните и сертификатите по произхода на екземплярите съгласно член 5, параграф 6.

W

Екземпляри, взети от природата;

▼M2

R

Екземпляри от животни, отгледани в контролирана среда, взети като яйца или малки от природата, когато е била много ниска вероятността да оцелеят до достигане на зряла възраст;

D

Животни от приложение А, отгледани в плен за търговски цели в стопанства, вписана в регистъра на секретариата на CITES в съответствие с Резолюция Conf 12.10 (Rev. CoP15), и растения от приложение А, изкуствено размножени за търговски цели съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях;

▼B

A

Растения от приложение А, изкуствено отгледани за нетърговски цели, и растения от приложения Б и В, изкуствено отгледани съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях;

▼M2

C

животни, отгледани в плен в съответствие с глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях;

▼B

F

Животни, родени в плен, които не отговарят на критериите на глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях;

I

Конфискувани екземпляри ( 4 );

O

Преди влизане в сила на Конвенцията (1) ;

U

Неизвестен източник (трябва да бъде оправдано).

▼M6

X

Екземпляри, уловени в морска среда, която не е под юрисдикцията на никоя държава.

▼M1
ПРИЛОЖЕНИЕ Х

ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 62, ПАРАГРАФ 1

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

▼M6

Lophophorus impejanus

▼M1

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Типове биологични проби съгласно член 18 и тяхното ползванеТип на пробата

Големина на пробата

Предназначение на пробата

Кръв, течност

Капки или 5 ml от цялата кръв в епруветка с антикоагулант; може да се развали след 36 часа

Хематологични и биохимични тестове за откриване на заболявания; таксономични изследвания; биомедицински изследвания

Кръв, суха (намазки)

Капка кръв, нанесена върху микроскопско стъкло и обработена с химичен фиксатор

Кръвни изследвания и тестове за паразити

Кръв, съсирена (серум)

5 ml кръв в епруветка с или без съсирек

Серологични изследвания и откриване на антитела като доказателство за заболявания; биомедицински изследвания

Тъкан, фиксирана

5 mm3 парченца тъкан във фиксаж

Хистологични и електронно-микроскопски изследвания за заболявания; таксономични изследвания, биомедицински изследвания

Тъкан, прясна (без яйцеклетки, сперматозоиди и зародиши)

5 mm3 парченца тъкан, понякога замразена

Микробиологични и токсикологични изследвания за откриване на организми и отрови; таксономични изследвания; биомедицински изследвания

Намазки

Малки парченца тъкан върху тампон в епруветка

Бактериални и гъбични изследвания

Козина, кожа, пера, люспи

Малки до микроскопични парченца от кожна повърхност в епруветка (до 10 ml) със или без фиксаж

Генетични тестове; откриване на паразити и патогени и други тестове

Клетъчни и тъканни култури

Без ограничения за големината на пробата

Клетъчни и тъканни култури, използвани за тестване на ваксини и други медицински продукти; таксономични изследвания (хромозомни и ДХК изследвания)

ДНК

Малки количества кръв (до 5 ml), козина, пера, мускулна и органна тъкан (черен дроб, сърце и др.), пречистена ДНК

Определяне на пола; разпознаване; съдебни дела; таксономични изследвания; биомедицински изследвания

Секрети (слюнка, отрова, мляко)

1-5 ml в шишенце

Филогенетични изследвания; добив на противоотрова; биомедицински изследвания
ПРИЛОЖЕНИЕ XIIТаблица на съответствията

Регламент (ЕО) № 1808/2001

Настоящият регламент

член 1, букви а) и б)

член 1, параграфи 1 и 2

член 1, буква в)

член 1, букви г), д) и е)

член 1, параграфи 3, 4 и 5

член 1, параграфи 6, 7 и 8

член 2, параграфи 1 и 2

член 2, параграфи 1 и 2

член 2, параграфи 3 и 4

член 2, параграфи 3 и 4

член 2, параграфи 5 и 6

член 3

член 3

член 4, параграфи 1 и 2

член 4, параграфи 1 и 2

член 4, параграф 3, букви а) и б)

член 5, първи параграф, точки 1 и 2

член 5, първи параграф, точка 3

член 4, параграф 3, букви в), г) и д)

член 5, първи параграф, точки 4, 5 и 6

член 4, параграф 4

член 6

член 4, параграф 5

член 7

член 5

член 8

член 6

член 9

член 7, параграф 1

член 10

член 7, параграф 2

член 11

член 7, параграфи 3 и 4

член 12

член 8, параграф 1

член 13

член 8, параграф 2

член 14

член 8, параграф 3

член 15, параграфи 1 и 2

член 8, параграф 4

член 15, параграфи 3 и 4

член 8, параграф 5

член 16

член 8, параграфи 6 и 7

член 17

членове 18—19

член 9

член 20

член 10

член 21

член 11

член 22

член 12

член 23

член 13

член 24

член 14

член 25

член 15

член 26

член 16

член 27

член 17

член 28

член 18

член 29

членове 30—44

член 19

член 45

член20, параграф 1

член 46

член 20, параграф 2

член 47

член 20, параграф 3, букви а) и б)

член 48, параграф 1, букви а) и б)

член 20, параграф 3, буква в)

член 20, параграф 3, букви г) и д)

член 48, параграф 1, букви в) и г)

член 20, параграф 4

член 49

член 20, параграфи 5 и 6

член 50, параграфи 1 и 2

член 21

член 51

член 22

член 52

член 23

член 53

член 24

член 54

член 25

член 55

член 26

член 56

член 27, параграф 1 (първо и второ тире и по-нататъшният текст)

член 57, параграф 1, букви а), б) и в)

член 27, параграфи 2, 3 и 4

член 57, параграфи 2, 3 и 4

член 27, параграф 5, букви а) и б)

член 57, параграф 5, букви а) и б)

член 57, параграф 5, букви в) и г)

член 28, параграф 1, първо и второ тире

член 58, параграф 1, букви а) и б)

член 28, параграфи 2 и 3

член 58, параграфи 2 и 3

член 28, параграф 4, букви а) и б)

член 58, параграф 4

член 29

член 59

член 30

член 60

член 31

член 61

член 32

член 62

член 33

член 63

член 34, параграф 1

член 34, параграф 2, букви от а) до е)

член 64, параграф 1, букви от а) до е)

член 34, параграф 2, букви ж) и з)

член64, параграф 2

член35, параграфи 1 и 2

член 65, параграфи 1 и 2

член 35, параграф 3, букви а) и б)

член 65, параграф 3

член 65, параграф 4

член 36, параграф 1

член 66, параграфи 1, 2 и 3

член 36, параграф 2

член 66, параграф 4

член 36, параграфи 3 и 4

член 66, параграфи 5 и 6

член 66, параграф 7

член 36, параграф 5

член 66, параграф 8

член 37

член 67

член 38

член 68

член 39

член 69

член 40

член 70

член 41

член 71

член 42

член 74

член 43

член 72

член 44

член 73

член 45

член 75

приложение I

приложение I

приложение II

приложение II

приложение III

приложение IV

приложение III

приложение V

приложение IV

приложение VI

приложение V

приложение VII

приложение VI

приложение VIII

приложениеVII

приложение IХ

приложение VIII

приложение Х

приложение ХI

приложение XII

▼M6
ПРИЛОЖЕНИЕ ХIII

ВИДОВЕ И ПОПУЛАЦИИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 57, ПАРАГРАФ 3а

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus( 1 ) ОВ L 242, 7.9.2012 г., стр. 13.

( 2 ) ОВ L 344, 7.12.1983 г., стр. 1.

( 3 ) Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/57 на Комисията от 15 януари 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията по отношение на правилата във връзка с формата на разрешителните, сертификатите и другите документи, предвидени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях, и в Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета (ОВ L 10, 16.1.2015 г., стр. 19.

( 4 ) Да се използва само заедно с друг код.