02006L0022 — BG — 02.02.2022 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

►M4  ДИРЕКТИВА 2006/22/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 март 2006 година

относно минималните условия за изпълнение на регламенти (ЕО) № 561/2006 и (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/ЕО относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета ◄

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 102, 11.4.2006 г., стp. 35)

Изменена с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

ДИРЕКТИВА 2009/4/ЕО НА КОМИСИЯТА от 23 януари 2009 година

  L 21

39

24.1.2009

 M2

ДИРЕКТИВА 2009/5/ЕО НА КОМИСИЯТА от 30 януари 2009 година

  L 29

45

31.1.2009

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/403 НА КОМИСИЯТА от 18 март 2016 година

  L 74

8

19.3.2016

►M4

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2020/1057 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2020 година

  L 249

49

31.7.2020


Поправена със:

 C1

Поправка, ОВ L 256, 29.9.2009, стp.  38 (2009/5/ЕО)
▼B

▼M4

ДИРЕКТИВА 2006/22/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 март 2006 година

относно минималните условия за изпълнение на регламенти (ЕО) № 561/2006 и (ЕС) № 165/2014 и Директива 2002/15/ЕО относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета

▼B

(текст от значение за ЕИП)▼M4

Член 1

Материален обхват

Настоящата директива установява минималните условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 561/2006 ( 1 ) и Регламент (ЕС) № 165/2014 ( 2 ) на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ).

▼B

Член 2

Системи за проверки

1.  
Държавите-членки организират система от приложими и редовни проверки за правилното и последователно изпълнение, както е посочено в член 1, за всички транспортни категории както по пътищата, така и в помещенията на предприятията.

▼M4

Тези проверки включват ежегодно голяма и представителна извадка от мобилни работници, водачи на превозни средства, предприятия и превозни средства, попадащи в обхвата на регламенти (ЕО) № 561/2006 и (ЕС) № 165/2014, както и мобилни работници и водачи на превозни средства, попадащи в обхвата на Директива 2002/15/ЕО. Проверките на пътя за спазването на Директива 2002/15/ЕО се ограничават до аспекти, които могат да бъдат ефективно проверени посредством тахограф и свързано записващо оборудване. Цялостна проверка на спазването на Директива 2002/15/ЕО може да бъде направена единствено в помещенията.

▼B

Държавите-членки осигуряват, че на тяхна територия се прилага съгласувана национална стратегия за изпълнение. За тази цел държавите-членки могат да определят орган, който да координира действията, предприети по членове 4 и 6, като в такъв случай Комисията и другите държави-членки трябва да бъдат съответно информирани.

2.  
Въпреки че за момента това не се налага, до 1 май 2007 г. държавите-членки трябва да предоставят на упълномощените инспектори съответните юридически правомощия, за да им дадат възможност коректно да изпълняват инспекторските си задължения, както се изисква по настоящата директива.

►M4

 

Всяка държава членка организира проверки по такъв начин, че да се проверяват най-малко 3 % от отработените дни от водачите на превозни средства, които попадат в обхвата на регламенти (ЕО) № 561/2006 и (ЕС) № 165/2014. По време на проверката на пътя на водача се дава възможност да се свърже с централното управление, ръководителя на транспортната дейност или всяко друго лице или субект, за да предостави, преди края на проверката на пътя, всякакви доказателства, за които се установява, че липсват в превозното средство; това не засяга задължението на водача да гарантира правилното използване на тахографското оборудване.

От 1 януари 2012 г. този минимален процент може да бъде увеличен до 4 % от Комисията посредством акт за изпълнение, при условие че събраните статистически данни съобразно член 3 покажат, че средно повече от 90 % от всички проверени превозни средства са оборудвани с цифрови тахографи. При вземане на решение Комисията отчита ефективността на съществуващите изпълнителни мерки и по-специално наличието на данни от цифрови тахографи в помещенията на предприятията. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2.

 ◄

Не по-малко от 15 % от общия брой на проверените работни дни се проверяват на пътя и не по-малко от 30 % в помещенията на предприятията. От 1 януари 2008 г. не по-малко от 30 % от общия брой на проверените работни дни се проверяват на пътя и не по-малко от 50 % в помещенията на предприятията.

▼M4

3а.  
Всяка държава членка организира проверки за спазването на Директива 2002/15/ЕО при отчитане на системата за класифициране на риска, предвидена в член 9 от настоящата директива. Тези проверки се насочват към конкретно предприятие, ако един или повече от неговите водачи непрекъснато или сериозно нарушават Регламент (ЕО) № 561/2006 или (ЕС) № 165/2014.

▼M4

4.  
Информацията, предоставена на Комисията в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006 и член 13 от Директива 2002/15/ЕО, включва броя на водачите на превозни средства, проверени на пътя, броя на проверките в помещенията на предприятията, броя на проверените работни дни и броя и вида на докладваните нарушения, и посочва дали са били превозвани хора или товари.

▼B

Член 3

Статистика

Държавите-членки осигуряват, че статистическите данни, събрани от проверките, организирани в съответствие с член 2, параграф 1 и член 3, са разпределени в следните категории:

а) 

за пътни проверки:

i) 

вид на пътя, а именно дали е магистрала, национален или второкласен път, и държава на регистрация на инспектираното превозно средство, с цел да се избегне дискриминация;

ii) 

тип на тахографа: аналогов или цифров;

б) 

за проверки в помещенията:

i) 

вид на транспортната дейност, а именно дали дейността е международна или вътрешна, за пътници или за товари, на собствена сметка или под наем или срещу възнаграждение;

ii) 

размер на транспортния парк на компанията;

iii) 

тип на тахографа: аналогов или цифров.

Тези статистически данни се предоставят на Комисията и се публикуват в доклад.

Компетентните упълномощени органи в държавите-членки съхраняват данните, събрани през предишната година.

Предприятията, отговорни за водачите на превозни средства, съхраняват за период от една година резултатите и други данни, предадени им от изпълнителните власти, във връзка с проверките, извършени от тях в помещенията на предприятията и/или на водачите на пътя.

▼M4

Комисията пояснява, ако е необходимо, посредством актове за изпълнение, определенията за категориите, упоменати в първа алинея, букви а) и б). Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедура по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2.

▼B

Член 4

Пътни проверки

1.  
Пътните проверки се организират на различни места и по всяко време и покриват достатъчно голяма част от пътната мрежа, за да се затрудни избягването на пунктовете за проверка.
2.  

Държавите-членки осигуряват, че:

а) 

е предвидено достатъчно обезпечаване за пунктове за проверки, които се намират върху или в близост до съществуващи или планирани пътища и че, ако е необходимо, сервизни станции и други безопасни обекти по магистралите могат да функционират като пунктове за проверки;

б) 

проверките се извършват, като се следва система за произволна ротация със съответен географски баланс.

3.  
Точките, които трябва да се проверят при пътните проверки, са дадени в част А от приложение I. Проверките могат да се съсредоточат върху специфична точка, ако това се налага от ситуацията.
4.  

Без да се нарушава член 9, параграф 2, пътните проверки се извършват без дискриминация. По-специално изпълнителните длъжностни лица няма да допускат дискриминация на някое от следните основания:

а) 

държава на регистрация на превозното средство;

б) 

държава на местожителство на водача на превозното средство;

в) 

държава на създаване на предприятието;

г) 

произход и крайна точка на пътуването;

д) 

тип на тахографа: аналогов или цифров.

5.  

Изпълнителните длъжностни лица са снабдени със:

а) 

списък на основните точки, които трябва да бъдат проверени, както е указано в част А от приложение I;

б) 

стандартно оборудване за проверка, както е указано в приложение II.

6.  
Ако в дадена държава-членка констатациите от пътна проверка на водач на превозно средство, регистрирано в друга държава-членка, дават основание да се счита, че са били извършени нарушения, които не могат да бъдат установени по време на проверката поради липсата на необходими данни, компетентните власти на съответната държава-членка ще се подпомагат взаимно при изясняване на ситуацията.

▼M4

Член 5

Съгласувани проверки

Най-малко шест пъти годишно държавите членки провеждат съгласувани проверки на пътя на водачи на превозни средства и на превозни средства, попадащи в обхвата на регламент (ЕО) № 561/2006 или (ЕС) № 165/2014. Наред с това държавите членки полагат усилия да организират съгласувани проверки в помещенията на предприятията.

Тези съгласувани проверки се провеждат едновременно от правоприлагащите органи на две или повече държави членки, като всеки от тях действа на своя територия.

▼B

Член 6

Проверки в помещенията на предприятията

▼M4

1.  
Проверките в помещенията се планират в светлината на минал опит във връзка с различните видове транспорт и предприятия. Те се извършват също така, ако тежки нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014, или на Директива 2002/15/ЕО се установят на пътя.

▼B

2.  
Проверките в помещенията включват точките, изброени в част А и част Б от приложение I.
3.  

Изпълнителните длъжностни лица са снабдени с:

а) 

списък на основните точки, които трябва да бъдат проверени, както е указано в част А и Б от приложение I;

б) 

стандартно оборудване за проверка, както е указано в приложение II.

4.  
Изпълнителните длъжностни лица в дадена държава-членка при извършване на проверката вземат предвид всяка информация, предоставена от определения орган за връзка на друга държава-членка, както е посочено в член 7, параграф 1, във връзка с дейностите на съответното предприятие в тази друга държава-членка.
5.  
За целите на параграфи 1—4 проверките, извършени в помещенията на компетентните власти на базата на съответни документи или данни, предадени от предприятията по искане на посочените власти, имат същия статут като проверките, извършени в помещенията на предприятието.

Член 7

Взаимодействие в Общността

1.  

Държавите-членки определят орган, който има следните задачи:

а) 

да осигурява координация с еквивалентните органи в други държави-членки, които са засегнати от действията, предприемани съгласно член 5;

▼M4

б) 

да предава на Комисията статистическите данни, изготвяни на всеки две години съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006;

▼B

в) 

да бъде основно отговорен за подпомагане на компетентните власти на други държави-членки в съответствие с член 4, параграф 6;

▼M4

г) 

да осигурява обмена на информация с другите държави членки съгласно член 8 от настоящата директива по отношение на прилагането на националните разпоредби за транспониране на настоящата директива и на Директива 2002/15/ЕО.

▼B

Органът има представители в Комитета, посочен в член 12, параграф 1.

2.  
Държавите-членки уведомяват Комисията за определянето на този орган и Комисията информира съответно другите държави-членки.

▼M4

3.  
Обменът на данни, опит и сведения между държавите-членки активно се подпомага, основно, но не само чрез Комитета, посочен в член 12, параграф 1, а и чрез всеки такъв орган, който Комисията може да определи посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане в член 12, параграф 2.

Член 8

Обмен на информация

1.  

Информацията, която е предоставена двустранно по член 22, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 561/2006, се обменя и между определените органи, съобщени на Комисията в съответствие с член 7 от настоящата директива:

а) 

най-малко веднъж на всеки шест месеца след влизането в сила на настоящата директива;

б) 

при мотивирано искане от държава членка в индивидуални случаи.

2.  
Държава членка предоставя информацията, поискана от друга държава членка съгласно параграф 1, буква б) в срок от 25 работни дни от получаването на искането. Държавите членки могат да договорят взаимно помежду си по-кратък срок. В спешни случаи или в случаи, в които е необходима само справка от регистри — например от регистри за система за класифициране на риска, исканата информация се представя в срок от три работни дни.

Когато запитаната държава членка счита, че искането не е достатъчно обосновано, тя информира за това запитващата държава членка в срок от 10 работни дни от получаването на запитването. Запитващата държава членка допълнително обосновава искането. Когато отправилата искането държава членка не може допълнително да обоснове искането, запитаната държава може да отхвърли искането.

Когато е трудно или невъзможно да се изпълни искане за информация или да се извършат проверки, инспекции или разследвания, запитаната държава членка съответно информира за това запитващата държава членка в срок от 10 работни дни от получаването на запитването, като посочва причините и мотивира надлежно затруднението или невъзможността. Съответните държави членки провеждат обсъждане помежду си с оглед намиране на решение.

В случай на продължително забавяне при предоставяне на информацията на държавата членка, на чиято територия е командирован работникът, Комисията бива информирана за това и предприема подходящи мерки.

3.  
Предвиденият в настоящия член обмен на информация се осъществява посредством Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 4 ). Това не се отнася за информацията, която държавите членки обменят чрез преки търсения в националните електронни регистри, посочени в член 16, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 5 ).

▼B

Член 9

Система за класифициране на риска

▼M4

1.  
Държавите членки въвеждат система за класифициране на риска за предприятията на базата на относителния брой и тежестта на всички нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 или Регламент (ЕС) № 165/2014, или на националните разпоредби за транспониране на Директива 2002/15/ЕО, извършени от отделно предприятие.

До 2 юни 2021 г. Комисията установява чрез актове за изпълнение обща формула за изчисляване и класифициране на степента на риска за предприятие. Същата обща формула отчита броя, тежестта и честотата на възникване на нарушения и резултатите от проверки, при които не е установено нарушение, както и дали дадено предприятие за автомобилни превози използва интелигентен тахограф съгласно глава II от Регламент (ЕС) № 165/2014 на всички свои превозни средства. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2 от настоящата директива.

▼B

2.  
Предприятията с висока степен на риск се проверяват по-щателно и по-често. ►M4  ————— ◄

▼M4

3.  
Първоначален списък с нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014 и тяхната тежест се съдържа в приложение III.

С оглед установяване или актуализиране на тежестта на нарушенията на регламент (ЕО) № 561/2006 или (ЕС) № 165/2014, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а от настоящата директива за изменение на приложение III, като се отчитат регулаторните промени и съображенията, свързани с безопасността на движението по пътищата.

Категорията на най-тежките нарушения следва да включва тези, при които неизпълнението на съответните разпоредби на регламенти (ЕО) № 561/2006 и (ЕС) № 165/2014 поражда сериозен риск от смърт или тежки телесни повреди.

▼M4

4.  
За да се улесни извършването на целенасочени проверки на пътя, всички компетентни контролни органи на съответната държава членка имат достъп до данните, съдържащи се в националните системи за класифициране на риска към момента на проверката.
5.  
Държавите членки предоставят пряк достъп до информацията, съдържаща се в тяхната национална система за класифициране на риска, чрез оперативно съвместимите национални електронни регистри, посочени в член 16 от Регламент (ЕО) № 1071/2009, на компетентните органи на други държави членки в съответствие с член 16, параграф 2 от посочения регламент.

▼B

Член 10

Доклади

До 1 май 2009 г. Комисията трябва да предаде на Европейския парламент и на Съвета доклад с анализ на наказанията за сериозни нарушения, предвидени в законодателството на държавите-членки.

Член 11

Най-добри практики

▼M4

1.  
Комисията, посредством актове за изпълнение, установява насоки за най-добрите практики на изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2.

Тези насоки се публикуват в двугодишен доклад на Комисията.

▼B

2.  
Държавите-членки създават програми за съвместно обучение по най-добрите практики, което трябва да се провежда най-малко веднъж годишно, и улесняват обмена, най-малко веднъж годишно, на персонал от техните съответни органи за връзка в Общността с партньорите им в други държави-членки.

▼M4

3.  
Посредством актове за изпълнение Комисията установява общ подход за регистрирането и контрола на периодите на друга работа, както е определено в член 4, буква д) от Регламент (ЕО) № 561/2006, включително формата на регистриране и конкретните случаи, в които то се извършва, и за регистрирането и контрола на периоди от поне една седмица, през които водачът отсъства от превозното средство и не е в състояние да извършва каквито и да било дейности с посоченото превозно средство. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2 от настоящата директива.

▼B

4.  
Държавите-членки осигуряват, че изпълнителните длъжностни лица са добре обучени за изпълнение на техните задачи.

▼M4

Член 12

Процедура на комитет

1.  
Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 165/2014. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 6 ).
2.  
При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 13

Мерки за изпълнение

По искане на държава членка или по своя инициатива Комисията приема актове за изпълнение, по-специално с една от следните цели:

а) 

да насърчи общ подход за прилагането на настоящата директива;

б) 

да насърчи съгласуван подход между правоприлагащите органи и хармонизирано тълкуване на Регламент (ЕО) № 561/2006 между правоприлагащите органи;

в) 

да улесни диалога между транспортния сектор и правоприлагащите органи.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2 от настоящата директива.

Член 14

Преговори с трети държави

След като настоящата директива влезе в сила, Съюзът започва преговори със съответните трети държави с цел прилагане на правила, равностойни на предвидените в настоящата директива.

До приключването на тези преговори държавите членки включват данни от проверките, извършени на превозни средства от трети държави, в информацията, която изпращат на Комисията, както е посочено в член 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006.

Член 15

Актуализиране на приложенията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 15а за изменение на приложения I и II с цел адаптирането им към развитието на най-добрите практики.

▼M4

Член 15а

Упражняване на делегирането

1.  
Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.
2.  
Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9, параграф 3 и в член 15, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 1 август 2020 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на 5-годишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
3.  
Делегирането на правомощия, посочено в член 9, параграф 3 и в член 15, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  
Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество ( 7 ).
5.  
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
6.  
Делегиран акт, приет съгласно член 9, параграф 3 и член 15, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

▼B

Член 16

Транспониране

1.  
Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 април 2007 г. Държавите-членки незабавно съобщават на Комисията текстовете на тези разпоредби и таблицата за съответствие между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  
Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 17

Отмяна

1.  
Директива 88/599/ЕИО се отменя.
2.  
Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива.

Член 18

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 19

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ А

ПЪТНИ ПРОВЕРКИ

В общия случай при пътните проверки се проверяват следните точки:

▼M4

1. 

дневни и седмични времена на управление, прекъсвания и дневни и седмични периоди на почивка; също така тахографски листове за предишните дни, които трябва да са налични в превозното средство в съответствие с член 36, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 165/2014, и/или данните за същия период, съхранени върху картата на водача и/или в паметта на записващото оборудване в съответствие с приложение II към настоящата директива и/или на разпечатки;

2. 

за периода, посочен в член 36, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 165/2014, всички случаи на превишаване на разрешената за превозното средство скорост, за каквито се определят периодите, надвишаващи една минута, през които скоростта на превозното средство е по-висока от 90 км/ч за превозните средства от категория N3 или 105 км/ч за превозните средства от категория M3 (категории N3 и M3 са определени в Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 8 ));

▼B

3. 

когато е подходящо, моментните скорости, достигнати от превозното средство, както са записани от записващото оборудване за период, не по-дълъг от последните 24 часа от използването на превозното средство;

▼M4

4. 

правилното функциониране на записващото устройство (определяне на възможна неправилна употреба на оборудването и/или на картата на водача и/или на тахографските листове) или, когато е целесъобразно, наличието на документите, посочени в член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 561/2006;

▼M1

5. 

когато е уместно и с оглед на съображенията за безопасност, проверка на инсталираното в превозните средства записващо оборудване с цел установяване на наличието или употребата на средство(а), целящо(и) разрушаването, потискането, манипулацията или промяната на данни, или внасящо(и) смущения в електронния обмен на данни между елементите на записващото оборудване, или на средства, потискащи или променящи по такъв начин данните преди криптиране;

▼M4

6. 

удълженото максимално седмично работно време от 60 часа, както е посочено в член 4, буква а) от Директива 2002/15/ЕО; друго седмично работно време, както е посочено в членове 4 и 5 от Директива 2002/15/ЕО, при условие че технологията позволява извършването на ефективни проверки.

▼B

ЧАСТ Б

ПРОВЕРКИ В ПОМЕЩЕНИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

В допълнение към посочените в част А точки в помещенията на предприятията се проверяват още:

1. 

седмичните периоди на почивка и часовете на шофиране между тези периоди на почивка;

2. 

спазването на двуседмичното ограничение за часовете на шофиране;

3. 

хартиените записи, записващото устройство на превозното средство, картата с данни на водача и разпечатките;

▼M4

4. 

спазването на максималното средно седмично работно време, изискванията за прекъсванията и нощния труд, посочени в членове 4, 5 и 7 от Директива 2002/15/ЕО;

5. 

спазването на задълженията на предприятията по отношение на плащането за настаняване на водачите и организацията на тяхната работа, в съответствие с член 8, параграфи 8 и 8а от Регламент (ЕО) № 561/2006.

▼M4

Ако бъде установено нарушение, държавите членки могат по целесъобразност да проверяват съвместната отговорност и на други участници в транспортната верига, например товародатели, спедитори или изпълнители, включително като се уверяват, че договорите за предоставяне на транспортни услуги позволяват съответствие с Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Стандартно оборудване, което трябва да бъде налично за изпълнителните органи

Държавите-членки осигуряват, че следното стандартно оборудване е налично за изпълнителните органи, които изпълняват задълженията, посочени в приложение I:

1. 

оборудване, което може да прехвърля данни от устройството на превозното средство и картата на водача за цифровия тахограф, да разчита данни, да анализира данни и/или да предава констатации до централната база данни за анализ;

2. 

оборудване за проверка на тахографските хартиени записи;

▼M1

3. 

специфично оборудване за анализ, снабдено с подходящ софтуер за проверка и потвърждаване на цифровия подпис, с който са подписани данните, както и със специален софтуер за анализ, възпроизвеждащ подробния скоростен профил на превозните средства преди проверката на тяхното записващо оборудване.

▼M3
ПРИЛОЖЕНИЕ III

1.    Групи нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

ВИД НАРУШЕНИЕ

ТЕЖЕСТ НА НАРУШЕНИЕТО (1)

НТН

МТН

ТН

ЛН

А

Екипаж

A1

Член 5, параграф 1

Неспазване на минималната възраст на водачите

 

 

X

 

Б

Периоди на управление

Б1

Член 6, параграф 1

Превишаване на дневните часове на управление от 9 часа, ако не е позволено удължаване до 10 часа

9 ч. < … < 10 ч.

 

 

 

X

Б2

10 ч. ≤ … < 11 ч.

 

 

X

 

Б3

11 ч. ≤ …

 

X

 

 

Б4

Превишаване на дневното време на управление от 9 часа с 50 % или повече без прекъсване или почивка от най-малко 4,5 часа

13,30 ч. ≤ …

и без прекъсване/почивка

X

 

 

 

Б5

Превишаване на удълженото дневно време на управление от 10 часа, ако е позволено удължаване

10 ч. < … < 11 ч.

 

 

 

X

Б6

11 ч. ≤ … < 12 ч.

 

 

X

 

Б7

12 ч. ≤ …

 

X

 

 

Б8

Превишаване на дневното време на управление от 10 часа с 50 % или повече без прекъсване или почивка от най-малко 4,5 часа

15 ч. ≤ …

и без прекъсване/почивка

X

 

 

 

Б9

Член 6, параграф 2

Превишаване на седмичното време на управление

56 ч. < … < 60 ч.

 

 

 

X

Б10

60 ч. ≤ … < 65 ч.

 

 

X

 

Б11

65 ч. ≤ … < 70 ч.

 

X

 

 

Б12

Превишаване на седмичното време на управление с 25 % или повече

70 ч. ≤ …

X

 

 

 

Б13

Член 6, параграф 3

Превишаване на максималното общо време на управление през 2 последователни седмици

90 ч. < … < 100 ч.

 

 

 

X

Б14

100 ч. ≤ … < 105 ч.

 

 

X

 

Б15

105 ч. ≤ … < 112,30 ч.

 

X

 

 

Б16

Превишаване на максималното общо време на управление през 2 последователни седмици с 25 % или повече

112,30 ч. ≤ …

X

 

 

 

В

Прекъсвания

В1

Член 7

Превишаване на непрекъснатото време на управление от 4,5 часа преди ползването на прекъсване

4,30 ч. < … < 5 ч.

 

 

 

X

В2

5 ч. ≤ … < 6 ч.

 

 

X

 

В3

6 ч. ≤ …

 

X

 

 

Г

Периоди на почивка

Г1

Член 8, параграф 2

Недостатъчен дневен период на почивка от по-малко от 11 часа, ако не е разрешен намален дневен период на почивка

10 ч. ≤ … < 11 ч.

 

 

 

X

Г2

8,30 ч. ≤ … < 10 ч.

 

 

X

 

Г3

… < 8,30 ч.

 

X

 

 

Г4

Недостатъчен намален дневен период на почивка от по-малко от 9 часа, ако е разрешена намалена дневна почивка

8 ч. ≤ … < 9 ч.

 

 

 

X

Г5

7 ч. ≤ … < 8 ч.

 

 

X

 

Г6

… < 7 ч.

 

X

 

 

Г7

Недостатъчен разделен дневен период на почивка от по-малко от 3 ч. + 9 ч.

3 ч. + [8 ч. ≤ … < 9 ч.]

 

 

 

X

Г8

3 ч. + [7 ч. ≤ … < 8 ч.]

 

 

X

 

Г9

3 ч. + [… < 7 ч.]

 

X

 

 

Г10

Член 8, параграф 5

Недостатъчен дневен период на почивка от по-малко от 9 часа при управление от екипно управление

8 ч. ≤ … < 9 ч.

 

 

 

X

Г11

7 ч. ≤ … < 8 ч.

 

 

X

 

Г12

… < 7 ч.

 

X

 

 

Г13

Член 8, параграф 6

Недостатъчен намален седмичен период на почивка от по-малко от 24 часа.

22 ч. ≤ … < 24 ч.

 

 

 

X

Г14

20 ч. ≤ … < 22 ч.

 

 

X

 

Г15

… < 20 ч.

 

X

 

 

Г16

Недостатъчен седмичен период на почивка от по-малко от 45 часа, ако не е разрешен намален седмичен период на почивка

42 ч. ≤ … < 45 ч.

 

 

 

X

Г17

36 ч. ≤ … < 42 ч.

 

 

X

 

Г18

… < 36 ч.

 

X

 

 

Г19

Член 8, параграф 6

Надвишаване на 6 последователни 24-часови периода от края на предишния седмичен период на почивка

… < 3 ч.

 

 

 

X

Г20

3 ч. ≤ … < 12 ч.

 

 

X

 

Г21

12 ч. ≤ …

 

X

 

 

Д

Дерогация от 12-дневното правило

Д1

Член 8, параграф 6а,

Надвишаване на 12 последователни 24-часови периода от края на предишната редовна седмична почивка

… < 3 ч.

 

 

 

X

Д2

3 ч. ≤ … < 12 ч.

 

 

X

 

Д3

12 ч. ≤ …

 

X

 

 

Д4

Член 8, параграф 6а, буква б), подточка ii)

Седмичен период на почивка, използван след 12 последователни 24-часови периода

65 ч. < … ≤ 67 ч.

 

 

X

 

Д5

… ≤ 65 ч.

 

X

 

 

Д6

Член 8, параграф 6а, буква г)

Период на управление между 22:00 ч. и 6:00 ч., по-дълъг от 3 часа преди почивката по време на работа, ако превозното средство не се управлява от екипно управление

3 ч. < … < 4,5 ч.

 

 

X

 

Д7

4,5 ч. ≤ …

 

X

 

 

Е

Организация на труда

Е1

Член 10, параграф 1

Връзка между възнаграждението и пропътуваното разстояние или количеството превозени стоки

 

X

 

 

Е2

Член 10, параграф 2

Липсваща или неправилна организация на работата на водача, непредоставени или неправилни инструкции на водача, които да му позволят да спази закона

 

X

 

 

(1)   

НТН = най-тежки нарушения/МТН = много тежко нарушение/ТН = тежко нарушение ЛН = леко нарушение

2.    Групи нарушения на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламевт и на Съвета ( 9 )(Тахограф)ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

ВИД НАРУШЕНИЕ

ТЕЖЕСТ НА НАРУШЕНИЕТО

НТН

МТН

ТН

ЛН

Ж

Монтиране на тахограф

Ж1

Член 3, параграф 1 член 22, параграф 2

Не е монтиран и не се използва тахограф, чийто тип е одобрен (напр.: няма тахограф, монтиран от монтьори, сервизи или производители на превозни средства, одобрени от компетентните органи на държавите членки; използване на тахограф, който няма необходимите запечатвания, поставени или заменени от одобрен монтьор, сервиз или производител на превозни средства или използване на тахограф без монтажната табела)

X

 

 

 

З

Използване на тахограф, карта на водача или тахографски лист

З1

Член 23, параграф 1

Използване на тахограф, който не е проверен от одобрен сервиз

 

X

 

 

З2

Член 27

Водачът притежава и/или използва повече от една собствена карта на водача

 

X

 

 

З3

Управление на превозно средство с подправена карта на водача (счита се за управление на превозно средство без карта на водача)

X

 

 

 

З4

Управление на превозно средство с чужда карта на водача (счита се за управление на превозно средство без карта на водача)

X

 

 

 

З5

Управление на превозно средство с карта на водача, която е била получена въз основа на неверни декларации и/или подправени документи (счита се за управление на превозно средство без карта на водача)

X

 

 

 

З6

Член 32, параграф 1

Неправилно функциониращ тахограф (напр.: тахограф, който неправилно е проверен, калибриран или пломбиран)

 

X

 

 

З7

Член 32, параграф 1 и член 33, параграф 1

Тахограф, използван неправилно (напр.: умишлена, съзнателна или принудителна злоупотреба, липса на инструкции за правилна употреба и др.)

 

X

 

 

З8

Член 32, параграф 3

Използване на незаконно устройство, което може да променя регистрираното от тахографа

X

 

 

 

З9

Фалшифициране, прикриване, спиране или унищожаването на данни, регистрирани върху тахографския лист или съхранени и извлечени от тахографа и/или картата на водача

X

 

 

 

З10

Член 33, параграф 2

Предприятието не съхранява тахографски листове, разпечатки и извлечени данни

 

X

 

 

З11

Не са на разположение регистрирани и съхранени данни за поне една година

 

X

 

 

З12

Член 34, параграф 1

Неправилно използване на тахографски листове/карта на водача

 

X

 

 

З13

Непозволено изваждане на тахографските листове или на картата на водача, което се отразява на регистрирането на съответните данни

 

X

 

 

З14

Тахографският лист или картата на водача са използвани за по-дълъг от предвидения период, което е довело до загуба на данни

 

X

 

 

З15

Член 34, параграф 2

Използване на замърсени или повредени тахографски листове или карта на водача, като данните не могат да бъдат разчетени

 

X

 

 

З16

Член 34, параграф 3

Не е направено ръчно въвеждане на данни, когато се е изисквало

 

X

 

 

З17

Член 34, параграф 4

Използване на неправилни тахографски листове или поставяне на картата на водача в погрешния вход на тахографа (управление от повече от един водач)

 

 

X

 

З18

Член 34, параграф 5

Неправилно използване на превключвателя

 

X

 

 

И

Предоставяне на информация

И1

Член 36

Отказ на водача да бъде проверен

 

X

 

 

И2

Член 36

Водачът не е в състояние да представи записи от текущия ден и предходните 28 дни

 

X

 

 

И3

Водачът не е в състояние да представи записите от картата на водача, ако притежава такава

 

X

 

 

И4

Член 36

Водачът не е в състояние да представи ръчните записи и разпечатките, направени през текущия ден и предходните 28 дни

 

X

 

 

И5

Член 36

Водачът не е в състояние да представи карта на водача, ако притежава такава

 

X

 

 

Й

Неизправности

Й1

Член 37, параграф 1, член. 22, параграф 1

Поправката на тахографа не е извършена от одобрен техник или одобрен сервиз

 

X

 

 

Й2

Член 37, параграф 2

Водачът не е записал всички необходими данни за периодите, през които тахографът е бил неизправен или не е бил годен за експлоатация, и в резултат на това данните не са били регистрирани

 

X

 

 ( 1 ) Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).

( 2 ) Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).

( 3 ) Директива 2002/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 35).

( 4 ) Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1).

( 5 ) Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач, и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 51).

( 6 ) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

( 7 ) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

( 8 ) Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).

( 9 ) Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1).