02006D0594 — BG — 22.03.2014 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 август 2006 година

относно показателното разпределение по държави-членки на бюджетните кредити за задължения, поети във връзка с цел „сближаване“ за периода 2007 — 2013 г.

(нотифицирано под номер С(2006) 3474)

(2006/594/ЕО)

(ОВ L 243, 6.9.2006 г., стp. 37)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2007/191/ЕО от 26 март 2007 година

  L 87

18

28.3.2007

 M2

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2010/475/ЕС от 30 август 2010 година

  L 232

6

2.9.2010

►M3

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2014/158/ЕС от 20 март 2014 година

  L 87

96

22.3.2014
▼B

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 август 2006 година

относно показателното разпределение по държави-членки на бюджетните кредити за задължения, поети във връзка с цел „сближаване“ за периода 2007 — 2013 г.

(нотифицирано под номер С(2006) 3474)

(2006/594/ЕО)Член 1

Индикативните суми по държави-членки, от бюджетните кредити за поети задължения за региони, които са в правото си да се ползват от финансиране от Структурните фондове за цел „сближаване“, както се посочва в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, включително и допълнителните помощи, определени в приложение II към същия регламент, са представени в таблица 1 от приложение I към настоящото решение.

Годишната разбивка по държави-членки на бюджетните кредити за поети задължения, посочени в предходния параграф, е представена в таблица 2 от приложение I.

Член 2

Индикативните суми по държави-членки от бюджетните кредити за поети задължения за преходно и специфично подпомагане от структурните фондове за постигане на цел „сближаване“ съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, включително допълнителните помощи, определени в приложение II към същия регламент, са представени в таблица 1 от приложение II към настоящото решение.

Годишната разбивка по държави-членки на бюджетните кредити за поети задължения посочени в предходния параграф, е представена в таблица 2 от приложение II.

Член 3

Индикативните суми по държави-членки от бюджетните кредити за поети задължения за регионите, за които се допуска финансиране от Кохезионния фонд за постигане на цел „сближаване“ съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, са представени в таблица 1 от приложение III към настоящото решение.

Годишната разбивка по държави-членки бюджетните кредити за поети задължения посочени в предходния параграф, е представена в таблица 2 от приложение III.

Член 4

Индикативните суми по държави-членки от бюджетните кредити за поети задължения за държавите-членки, за които се допуска да се ползват от преходно и специфично подпомагане от Кохезионния фонд за постигане на цел „сближаване“ съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, са представени в таблица 1 от приложение IV към настоящото решение.

Годишната разбивка по държави-членки на бюджетните кредити за поети задължения, посочени в предходния параграф, е представена в таблица 2 от приложение IV към настоящото решение.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

▼M3
ПРИЛОЖЕНИЕ I

Примерно разпределение по държави членки на бюджетните кредити за поети задължения за регионите, които отговарят на критериите за финансиране от структурните фондове по цел „Сближаване“ за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.EUR

Държави членки

Таблица 1 — Размер на бюджетните кредити (по цени за 2004 г.)

Региони, които отговарят на критериите за финансиране по цел „Сближаване“

Допълнително финансиране съгласно приложение II към Регламент (ЕО) № 1083/2006 по параграф:

10

14

20

24

26

28

30

32

България

3 863 601 178

 

 

 

 

 

 

 

 

Чешка република

15 111 066 754

197 709 105

 

 

 

 

 

 

 

Германия

10 360 473 669

 

 

 

 

 

 

166 582 500

 

Естония

1 955 979 029

 

 

 

31 365 110

 

 

 

 

Гърция

8 358 352 296

 

 

 

 

 

 

 

 

Испания

17 283 774 067

 

 

 

 

1 396 500 000

 

 

 

Франция

2 403 498 342

 

 

427 408 905

 

 

 

 

13 959 768

Хърватия

241 320 219

 

 

 

 

 

 

 

 

Италия

17 993 716 405

 

 

 

 

 

825 930 000

 

 

Латвия

2 586 694 732

 

 

 

53 886 609

 

 

 

 

Литва

3 875 516 071

 

 

 

79 933 567

 

 

 

 

Унгария

12 622 187 455

 

 

 

 

 

 

 

 

Малта

493 750 177

 

 

 

 

 

 

 

 

Полша

38 507 171 321

359 874 111

880 349 050

 

 

 

 

 

 

Португалия

15 143 387 819

 

 

58 206 001

 

 

 

 

 

Румъния

11 115 420 983

 

 

 

 

 

 

 

 

Словения

2 401 302 729

 

 

 

 

 

 

 

 

Словакия

6 214 921 468

110 544 803

 

 

 

 

 

 

 

Обединено кралство

2 429 762 895

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

172 961 897 609

668 128 019

880 349 050

485 614 906

165 185 286

1 396 500 000

825 930 000

166 582 500

13 959 768EUR

Държави членки

Таблица 2 — Годишно разпределение на бюджетни кредити (по цени за 2004 г.)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

България

300 892 058

431 830 557

576 458 082

595 526 527

625 067 349

653 446 232

680 380 373

Чешка република

1 993 246 617

2 050 979 461

2 106 089 584

2 162 632 571

2 283 395 438

2 332 343 673

2 380 088 515

Германия

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

Естония

229 977 253

245 929 572

262 982 602

281 212 290

300 982 256

322 136 118

344 124 048

Гърция

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

Испания

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

Франция

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

418 375 089

Хърватия

0

0

0

0

0

0

241 320 219

Италия

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

Латвия

308 012 292

330 054 158

353 328 505

376 808 997

400 322 218

424 084 983

447 970 188

Литва

528 903 377

525 252 930

525 724 448

549 071 072

581 530 171

606 085 051

638 882 589

Унгария

1 838 275 243

1 749 371 409

1 634 208 005

1 659 921 561

1 847 533 517

1 913 391 641

1 979 486 079

Малта

81 152 175

73 854 132

68 610 286

61 225 559

61 225 559

68 610 286

79 072 180

Полша

5 686 360 306

5 705 409 032

5 720 681 799

5 535 346 918

5 679 612 617

5 699 319 089

5 720 664 721

Португалия

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

Румъния

782 254 110

1 123 289 385

1 498 844 810

1 773 286 696

1 875 412 911

1 979 406 577

2 082 926 494

Словения

423 258 365

397 135 571

370 643 430

343 781 942

316 551 106

288 950 923

260 981 392

Словакия

939 878 406

896 645 972

845 960 417

765 136 058

845 313 158

910 570 647

1 121 961 613

Обединено кралство

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

Общо

24 090 437 759

24 507 979 736

24 941 759 525

25 082 177 748

25 795 173 857

26 176 572 777

26 970 045 736

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Индикативно разпределение по държави-членки на бюджетните кредити за поети задължения за региони, които са в правото си да се ползват от финансиране от структурните фондове във вид на преходно и специфично подпомагане за цел „сближаване“ за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.(EUR)

Държава-членка

ТАБЛИЦА 1 — Размер на целевите суми (при цени за 2004 г.)

Региони, за които се допуска подпомагане за цел „сближаване“

допълнително финансиране съгласно приложение II от Регламент (ЕО) № 1083/2006, по параграфи:

26

27

28

30

België/Belgique

577 162 814

 

 

 

 

Deutschland

3 703 187 217

 

 

 

57 855 000

Ellada

5 764 732 161

 

 

 

 

España

1 281 194 398

99 750 000

49 874 998

 

 

Italia

276 189 653

 

 

110 722 500

 

Österreich

158 159 247

 

 

 

 

Portugal

253 475 814

 

 

 

 

United Kingdom

157 668 280

 

 

 

 

Total

12 171 769 584

99 750 000

49 874 998

110 722 500

57 855 000(EUR)

Държава-членка

ТАБЛИЦА 2 — Годишна разбивка на бюджетните кредити (при цени за 2004 г.)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

140 860 108

121 390 683

101 921 256

82 451 831

62 982 404

43 512 979

24 043 553

Deutschland

653 249 463

614 596 891

575 944 319

537 291 745

498 639 173

459 986 599

421 334 027

Ellada

1 013 524 846

950 194 286

886 863 726

823 533 166

760 202 605

696 872 046

633 541 486

España

344 327 561

297 685 964

251 044 367

204 402 770

157 761 175

111 119 578

64 477 981

Italia

85 272 320

75 272 602

65 272 883

55 273 165

45 273 446

35 273 728

25 274 009

Österreich

27 808 219

26 070 205

24 332 192

22 594 178

20 856 165

19 118 151

17 380 137

Portugal

64 441 805

55 031 480

45 621 155

36 210 831

26 800 506

17 390 181

7 979 856

United Kingdom

40 228 788

34 327 205

28 425 623

22 524 040

16 622 457

10 720 875

4 819 292

Общо

2 369 713 110

2 174 569 316

1 979 425 521

1 784 281 726

1 589 137 931

1 393 994 137

1 198 850 341

▼M3
ПРИЛОЖЕНИЕ III

Примерно разпределение по държави членки на бюджетните кредити за поети задължения за държавите членки, които отговарят на критериите за финансиране от Кохезионния фонд по цел „Сближаване“ за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.EUR

Държава членка

Таблица 1 — Размер на бюджетните кредити (по цени за 2004 г.)

 

Допълнително финансиране съгласно приложение II към Регламент (ЕО) № 1083/2006 по параграф:

10

24

България

2 009 650 238

 

 

Чешка република

7 809 984 551

 

 

Естония

1 000 465 639

 

16 157 785

Гърция

3 280 399 675

 

 

Хърватия

125 345 939

 

 

Кипър

193 005 267

 

 

Латвия

1 331 962 318

 

27 759 767

Литва

1 987 693 262

 

41 177 899

Унгария

7 570 173 505

 

 

Малта

251 648 410

 

 

Полша

19 512 850 811

179 937 056

 

Португалия

2 715 031 963

 

 

Румъния

5 754 788 708

 

 

Словения

1 235 595 457

 

 

Словакия

3 424 078 134

 

 

Общо

58 202 673 877

179 937 056

85 095 451EUR

Държава членка

Таблица 2 — Годишно разпределение на бюджетни кредити (по цени за 2004 г.)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

България

161 567 407

227 036 657

299 350 419

308 884 642

323 655 053

337 844 495

351 311 565

Чешка република

1 032 973 476

1 061 839 898

1 089 394 960

1 117 666 453

1 144 441 732

1 169 574 794

1 194 093 238

Естония

118 267 391

126 243 551

134 770 066

143 884 910

153 769 893

164 346 824

175 340 789

Гърция

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

Хърватия

0

0

0

0

0

0

125 345 939

Кипър

52 598 692

42 866 160

33 133 627

23 401 096

13 668 564

13 668 564

13 668 564

Латвия

159 639 206

170 660 138

182 297 312

194 037 557

205 794 168

217 675 551

229 618 153

Литва

180 857 472

230 966 558

277 869 373

303 013 907

320 491 883

348 611 677

367 060 291

Унгария

328 094 604

687 358 082

1 080 433 910

1 308 130 864

1 343 212 938

1 388 664 318

1 434 278 789

Малта

24 809 997

32 469 219

37 971 049

45 716 955

45 716 955

37 971 049

26 993 186

Полша

1 883 652 471

2 208 285 009

2 532 817 229

2 755 750 999

3 136 326 090

3 437 744 747

3 738 211 322

Португалия

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

Румъния

419 281 086

589 798 724

777 576 436

914 797 379

965 860 486

1 017 857 319

1 069 617 278

Словения

86 225 407

115 705 905

145 555 750

175 774 942

206 363 481

237 321 369

268 648 603

Словакия

197 125 902

317 519 267

452 740 053

630 951 164

664 262 430

668 505 352

492 973 966

Общо

5 501 583 345

6 667 239 402

7 900 400 418

8 778 501 102

9 380 053 907

9 896 276 293

10 343 651 917

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Индикативно разпределение по държави-членки на бюджетните кредити за поети задължения за държавите-членки, за които се допуска финансиране от Кохезионния фонд във вид на преходно и специфично подпомагане за цел „сближаване“ за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.(EUR)

Държава-членка

ТАБЛИЦА 1 — Размер на бюджетните кредити (при цени за 2004 г.)

España

3 241 875 000

Общо

3 241 875 000(EUR)

Държава-членка

ТАБЛИЦА 2 — Годишна разбивка на бюджетните кредити (при цени за 2004 г.)

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

España

1 197 000 000

847 875 000

498 750 000

249 375 000

199 500 000

149 625 000

99 750 000

Общо

1 197 000 000

847 875 000

498 750 000

249 375 000

199 500 000

149 625 000

99 750 000