02005R2111 — BG — 26.07.2019 — 003.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2111/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 декември 2005 година

за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 344, 27.12.2005 г., стp. 15)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 596/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2009 година

  L 188

14

18.7.2009

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1139 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2018 година

  L 212

1

22.8.2018

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1243 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година

  L 198

241

25.7.2019
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2111/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 декември 2005 година

за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО

(текст от значение за ЕИП)ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.  Настоящият регламент установява правила:

а) за установяването и публикуването на списък на Общността, основан на общи критерии, от въздушни превозвачи, които поради причини за безопасност са предмет на оперативна забрана в Общността;

и

б) за информиране на пътниците на въздухоплавателните средства за самоличността на въздушния превозвач, изпълняващ полетите, с които те биват транспортирани.

2.  Приема се, че прилагането на настоящия регламент по отношение на летището на Гибралтар се извършва, без да се накърняват съответните законови разпоредби на Кралство Испания и на Обединеното кралство във връзка със спора за суверенитета на територията, на която е разположено летището.

3.  Прилагането на настоящия регламент по отношение на летището на Гибралтар се суспендира, докато не влязат в сила мерките, включени в Съвместната декларация, направена от министрите на външните работи на Кралство Испания и на Обединеното кралство на 2 декември 1987 г. Правителствата на Кралство Испания и на Обединеното кралство информират Съвета за датата на влизането в сила на посочените мерки.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) „въздушен превозвач“ означава предприятие за въздушен транспорт с валиден лиценз за въздушен превозвач или еквивалентен документ;

б) „договор за превоз“ означава договор за услуги по въздушен транспорт или договор, който включва услуги по въздушен транспорт, включително и този, при който транспортът е съставен от два или повече полета, извършени от един и същ въздушен превозвач или от различни въздушни превозвачи;

в) „предприемач за въздушен превоз“ означава превозвачът, който сключва договор за превоз с пътник или когато договорът съдържа пакетно пътуване, с туристически оператор. Всеки продавач на билети също се счита за предприемач за въздушен превоз;

г) „продавач на билети“ означава продавач на билети за въздушен превоз, който сключва договор за превоз с пътник за негов полет или като част от пакетно пътуване, различен от въздушен превозвач и от туристически оператор;

д) „опериращ въздушен превозвач“ означава въздушен превозвач, който изпълнява или възнамерява да изпълни полет в съответствие с договор за превоз с пътник, или от името на друго физическо или юридическо лице, което има договор за превоз с този пътник;

е) „разрешителното за опериране или техническо одобрение“ означава всеки законодателен или административен акт на държава-членка, който постановява или че въздушният превозвач може да извършва въздухоплавателни услуги към и от нейните летища, или че въздушен превозвач може да оперира в нейното въздушно пространство, или че въздушен превозвач може да упражнява права за движение;

ж) „оперативна забрана“ означава отказ, суспендиране, отменяне или ограничаване на разрешителното за опериране или техническото одобрение на въздушен превозвач поради причини, свързани с безопасността, или на други еквивалентни мерки по безопасността по отношение на въздушния превозвач, който няма права за движение в Общността, но чиито въздухоплавателни средства могат в друго отношение да бъдат използвани в Общността по силата на лизингово споразумение;

з) „пакетно пътуване“ означава тези услуги, които са дефинирани в член 2, параграф 1 от Директива 90/314/ЕИО;

и) „резервация“ означава фактът, че пътникът има билет или друго доказателство, което показва, че резервацията е била приета и регистрирана от предприемача за въздушен превоз;

й) „приложими стандарти за безопасност“ означава международните стандарти за безопасност, съдържащи се в Чикагската конвенция и приложенията към нея, както и тези в съответното законодателство на Общността, когато е приложимо.ГЛАВА II

СПИСЪК НА ОБЩНОСТТА

Член 3

Създаване на списък на Общността

1.  С цел увеличаване на авиационната безопасност се създава списък от въздушни превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в Общността (наричан по-долу „списък на Общността“). Всяка държава-членка въвежда в сила в границите на своята територия оперативните забрани, включени в списъка на Общността по отношение на въздушните превозвачи, които са предмет на такива забрани.

▼M3

2.  Общите критерии за налагане на оперативна забрана на въздушен превозвач (наричани по-долу „общи критерии“), които се базират на приложимите стандарти за безопасност, са посочени в приложението.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а за изменение на приложението, за да се внесат промени в общите критерии с цел да се вземе предвид научно-техническото развитие.

▼B

3.  При първоначалното създаване на списъка на Общността всяка държава-членка до 16 февруари 2006 г. предоставя на Комисията самоличността на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана, заедно с причините, които са довели до приемането на такива забрани, както и всяка друга необходима информация. Комисията информира останалите държави-членки за тези оперативни забрани.

4.  В срок от един месец след получаване на информацията, предоставена от държавите-членки, Комисията взема решение на основата на общите критерии относно налагането на оперативна забрана на съответните въздушни превозвачи и създава списъка на Общността с въздушните превозвачи, на които е наложила оперативна забрана, в съответствие с процедурата, посочена в член 15, параграф 3.

Член 4

Актуализиране на списъка на Общността

1.  Списъкът на Общността се актуализира с цел:

а) да се наложи оперативна забрана на въздушен превозвач и този въздушен превозвач да бъде включен в списъка на Общността на базата на общите критерии;

б) да се заличи въздушен превозвач от списъка на Общността, ако недостатъците, свързани с безопасността, или недостатъците, които са дали основания за включване на въздушния превозвач в списъка на Общността, са отстранени и не съществува друга причина, на базата на общите изисквания, този въздушен превозвач да продължи да фигурира в списъка на Общността;

в) да се променят условията на оперативната забрана, наложена върху въздушен превозвач, който е включен в списъка на Общността.

2.  Комисията, действайки по своя собствена инициатива или по молба на държава-членка, решава да актуализира списъка на Общността в момента, в който това се изисква по параграф 1, в съответствие с процедурата, посочена в член 15, параграф 3 и на базата на общите критерии. Най-малко веднъж на всеки три месеца Комисията проверява дали се налага списъкът на Общността да бъде актуализиран.

3.  Всяка държава-членка и Европейската агенция за авиационна безопасност съобщават на Комисията цялата информация, която може да бъде необходима в контекста на актуализирането на списъка на Общността. Комисията изпраща необходимата информация на останалите държави-членки.

Член 5

Временни мерки за актуализиране на списъка на Общността

1.  Когато е очевидно, че продължаването на операциите на даден въздушен превозвач в Общността е вероятно да предизвика сериозен риск за безопасността, както и че този риск не е отстранен в задоволителна степен чрез спешните мерки, предприети от заинтересованата държава-членка (заинтересованите държави-членки) в съответствие с член 6, параграф 1, Комисията може временно да приеме мерките, посочени в член 4, параграф 1, буква а) или буква в), в съответствие с процедурата, посочена в член 15, параграф 2.

2.  Във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 10 работни дни, Комисията представя въпроса на комитета, посочен в член 15, параграф 1, и решава дали да потвърди, измени, отмени или продължи мярката, която е приела по параграф 1 от настоящия член, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 15, параграф 3.

Член 6

Извънредни мерки

1.  В спешни случаи настоящият регламент няма да създава пречки пред държава-членка да реагира на непредвиден проблем по безопасността чрез налагане на незабавна оперативна забрана по отношение на нейната собствена територия, като отчита общите критерии.

2.  Решението на Комисията да не включи даден въздушен превозвач в списъка на Общността в съответствие с процедурата, посочена в член 3, параграф 4 или член 4, параграф 2 няма да създава пречки пред държава-членка да наложи или поддържа оперативна забрана на този въздушен превозвач във връзка с проблем по безопасността, който засяга специално тази държава-членка.

3.  В който и да е от случаите, посочени в параграфи 1 и 2, заинтересованата държава-членка незабавно информира Комисията, която информира останалите държави-членки. В случая, посочен в параграф 1, заинтересованата държава-членка незабавно подава заявка до Комисията за актуализиране на списъка на Общността в съответствие с член 4, параграф 2.

Член 7

Право на защита

Комисията осигурява, че когато приема решенията, посочени в член 3, параграф 4, член 4, параграф 2 и член 5, на засегнатия въздушен превозвач се осигурява възможност да бъде изслушан, като се отчита необходимостта в някои случаи от спешна процедура.

▼M3

Член 8

Подробни правила

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 14а с цел допълване на настоящия регламент чрез определянето на подробни правила относно процедурите, посочени в настоящата глава, като надлежно се взема предвид, че са наложителни бързи решения по актуализацията на списъка на Общността.

Когато в случай на мерките, посочени в първа алинея, това се налага поради наложителни причини за спешност, към делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 14б.

▼B

Член 9

Публикуване

1.  Списъкът на Общността и всички промени в него се публикуват незабавно в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Комисията и държавите-членки предприемат мерките, необходими за улесняване на публичния достъп до списъка на Общността в най-актуалния му вид, по-специално чрез използването на интернет.

3.  Предприемачите за въздушен превоз, националните органи по гражданска авиация, Европейската агенция за авиационна безопасност и летищата на територията на държавите-членки представят списъка на Общността на вниманието на пътниците както чрез своите електронни страници, така и в помещенията си, при възможност.ГЛАВА III

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТНИЦИТЕ

Член 10

Обхват

1.  Разпоредбите на настоящата глава се прилагат по отношение на превоза на пътници по въздух, когато полетът е част от договор за превоз и този превоз започва в Общността, и

а) полетът започва от летище на територията на държава-членка, за която се отнася Договорът;

или

б) полетът започва от летище на територията на трета държава и приключва на летище на територията на държава-членка, за която се отнася Договорът;

или

в) полетът започва от летище на територията на трета държава и приключва на друго такова летище.

2.  Разпоредбите на настоящата глава се прилагат независимо дали полетът е по разписание или не, както и дали той е част от дадено пакетно пътуване или е самостоятелен.

3.  Разпоредбите на настоящата глава не оказват влияние върху правата на пътниците по Директива 90/314/ЕИО и Регламент (ЕИО) № 2299/89.

Член 11

Информация за самоличността на опериращия въздушен превозвач

1.  При извършване на резервация предприемачът за въздушен превоз информира пътника за самоличността на опериращия/те въздушен/ни превозвач/и независимо от средствата, използвани за извършване на резервацията.

2.  Ако по време на извършване на резервацията самоличността на опериращия въздушен превозвач или превозвачи не е още известна, предприемачът за въздушен превоз осигурява, че пътникът е информиран за името/ната на въздушния/те превозвач/и, който/ито е/са вероятният/те опериращ/и въздушен/ни превозвач/и за съответния/те полет/и. В такъв случай предприемачът за въздушен превоз осигурява, че пътникът е информиран за самоличността на опериращия въздушен превозвач или превозвачи в момента, в който тази самоличност бъде установена.

3.  В случаите, когато опериращият/те въздушен/ни превозвач/и бъде/ат променен/и след извършване на резервацията, предприемачът за въздушен превоз, независимо от причините за промяната, предприема незабавно всички необходими стъпки, за да осигури, че пътникът е информиран за тази промяна във възможно най-кратък срок. Във всички случаи информирането на пътниците става при проверка преди качване или при качване на борда на самолета при свързващ полет, за който не се изисква чекиране.

4.  Въздушният превозвач или съответно туристическият оператор гарантира, че съответният предприемач за въздушен превоз е информиран за самоличността на опериращия/те въздушен/ни превозвач/и в момента, в който въздушният превозвач или туристическият оператор бъде уведомен за това и по-специално в случай на промяна на тази самоличност.

5.  Ако продавачът на билети не е информиран за самоличността на опериращия въздушен превозвач, той не е отговорен за неизпълнение на задълженията, предвидени по настоящия член.

6.  Задължението на предприемача за въздушен превоз да информира пътниците за самоличността на опериращия/те въздушен/ни превозвач/и се определя в общите условия на продажба, приложими към договора за превоз.

Член 12

Право за възстановяване на разходи или за промяна на маршрута

1.  Настоящият регламент не засяга правото за възстановяване на разходи или за промяна на маршрута, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 261/2004.

2.  В случаите, когато не се прилага Регламент (ЕО) № 261/2004, и

а) опериращият въздушен превозвач, за който пътникът е уведомен, е бил включен в списъка на Общността и стане предмет на оперативна забрана, която води до анулиране на съответния полет или би довела до такова анулиране, ако съответният полет се извършва в Общността

или

б) опериращият въздушен превозвач, за който пътникът е уведомен, е бил заменен с друг опериращ въздушен превозвач, който е включен в списъка на Общността и е предмет на оперативна забрана, която е довела до анулиране на съответния полет или би довела до такова анулиране, ако съответният полет се извършва в Общността,

предприемачът за въздушен превоз, който е страна по договора за превоз, предлага на пътника правото за възстановяване на разходи или промяна на маршрута, предвидени в член 8 от Регламент (ЕО) № 261/2004, при условие че, когато полетът не е анулиран, пътникът е избрал да не пътува с него.

3.  Параграф 2 от настоящия член се прилага, без да се накърнява член 13 от Регламент (ЕО) № 261/2004.

Член 13

Санкции

Държавите-членки осигуряват съответствие с правилата, посочени в настоящата глава, и предвиждат санкции при нарушаване на тези правила. Санкциите следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Информация и изменение

До 16 януари 2009 г. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент. При необходимост докладът се придружава от предложения за изменение на настоящия регламент.

▼M3

Член 14а

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2 и член 8, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 26 юли 2019 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 2 и в член 8, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество ( 1 ).

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 2 и член 8, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от един месец след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с един месец по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 14б

Процедура по спешност

1.  Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 14а, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

▼M1

Член 15

▼M2

1.  Комисията се подпомага от комитет („Комитет на ЕС за авиационна безопасност“). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

▼M3 —————

▼M1

5.  Комисията може да се консултира с Комитета по всякакви други въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент.

▼B

Член 16

Отмяна

Член 9 от Директива 2004/36/ЕО се отменя.

Член 17

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Членове 10, 11 и 12 се прилагат от 16 юли 2006 г., а член 13 се прилага от 16 януари 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Общи критерии, които се вземат предвид при налагане на оперативна забрана поради причини, свързани с безопасността, на общностно равнище

Решенията за действия на общностно равнище се вземат в съответствие с основанията за всеки отделен случай. В съответствие с основанията за всеки отделен случай един превозвач или всички превозвачи, чиято проверка е установила едно и също състояние, могат да бъдат определени като подлежащи на действия на общностно равнище.

При обсъждането дали даден въздушен превозвач следва да бъде изцяло или частично забранен, се оценява дали въздушният превозвач изпълнява приложимите стандарти за безопасност, като се взема предвид следното:

1. Проверени доказателства за сериозни недостатъци, свързани с безопасността, от страна на въздушния превозвач:

 Доклади, показващи сериозни недостатъци, свързани с безопасността, или постоянен отказ от страна на превозвача да разгледа съобщените му недостатъци, установени при проверки върху рампата, извършени по програмата SAFA.

 Сериозни недостатъци, свързани с безопасността, идентифицирани в рамката на разпоредбите за събиране на информация на член 3 от Директива 2004/36/ЕО за безопасност на въздухоплавателните средства на трети държави.

 Оперативна забрана, наложена върху превозвач от трета държава поради доказани недостатъци, свързани с международните стандарти за безопасност.

 Доказана информация, свързана с произшествия, или информация за сериозни инциденти, показващи латентни систематични недостатъци, свързани с безопасността.

2. Недостиг на възможности и/или готовност от страна на въздушния превозвач да се занимава с недостатъците по безопасността, демонстрирани чрез:

 Недостатъчна прозрачност или недостатъчно адекватна и навременна реакция от страна на въздушния превозвач в отговор на запитвания от органите по гражданска авиация в държава-членка във връзка с аспектите, свързани с безопасността, при неговата дейност.

 Неподходящ или недостатъчен план за коригиращи действия, представен в отговор на идентифицирани сериозни недостатъци, свързани с безопасността.

3. Недостиг на възможности и/или готовност от страна на органите, отговорни за надзора върху въздушния превозвач, да се занимават с недостатъците по безопасността, демонстрирани чрез:

 Недостатъчно сътрудничество с органа за гражданска авиация в държавата-членка от страна на компетентните органи в друга държава при възникнала загриженост във връзка с безопасността на операциите на превозвач, лицензиран или сертифициран в тази държава.

 Недостатъчна възможност на компетентните органи, които извършват законов надзор върху превозвача, да въведат и приведат в действие приложимите стандарти за безопасност. Особено внимание следва да се отделя на следното:

 

а) одитите и свързаните с тях планове за коригиращи действия, разработени по Програмата на ИКАО за универсална проверка на безопасността или в съответствие с друго приложимо законодателство на Общността;

б) дали разрешителното за опериране или техническото одобрение на даден въздушен превозвач, който е под надзора на тази страна, са били отказвани или отменени от друга страна;

в) сертификатът за въздушен оператор не е издаден от компетентния орган на страната, в която е основното място на стопанска дейност на превозвача.

 Недостатъчна възможност на компетентните органи на държавата, в която е регистрирано въздухоплавателното средство, използвано от въздушния превозвач, да надзирават въздухоплавателното средство, използвано от въздушния превозвач, в съответствие със задълженията си по Чикагската конвенция.( 1 ) ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.