2005R0889 — BG — 19.03.2014 — 005.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 889/2005 НА СЪВЕТА

от 13 юни 2005 година

за налагане на някои ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1727/2003

(ОВ L 152, 15.6.2005, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

 M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1791/2006 НА СЪВЕТА от 20 ноември 2006 година

  L 363

1

20.12.2006

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1377/2007 НА СЪВЕТА от 26 ноември 2007 година

  L 309

1

27.11.2007

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 666/2008 НА СЪВЕТА от 15 юли 2008 година

  L 188

1

16.7.2008

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2013 НА СЪВЕТА от 13 май 2013 година

  L 158

1

10.6.2013

►M5

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 270/2014 НА СЪВЕТА от 17 март 2014 година

  L 79

34

18.3.2014
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 889/2005 НА СЪВЕТА

от 13 юни 2005 година

за налагане на някои ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1727/2003СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 60 и 301 от него,

като взе предвид Обща позиция 2005/440/ОВППС от 13 юни 2005 г. относно ограничителни мерки спрямо Демократична република Конго ( 1 ),

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Обща позиция 2002/829/ОВППС на Съвета от 21 октомври 2002 г. относно доставката за определено оборудване в Демократична република Конго ( 2 ) наложи ембарго върху доставките на оръжие и части за оръжие в Демократична република Конго (ДРК).

(2)

На 28 юли 2003 г. Съветът за сигурност на ООН реши с Резолюция 1493 (2003) да наложи ембарго върху доставките на оръжие и части за оръжие, както и предоставянето на помощ, консултации или обучение, свързани с военни дейности, за всички въоръжени групировки и войски, действащи на територията на Северно и Южно Киву и на Итури, както и на групировки, които не са страна по Глобалното и всеобщо споразумение, в ДРК.

(3)

Обща позиция 2003/680/ОВППС предвижда съгласуване на Обща позиция 2002/829/ОВППС с мерките, съдържащи се в Резолюция 1493 (2003). Някои от тези мерки са въведени на общностно равнище с Регламент (ЕО) № 1727/2003 на Съвета ( 3 ).

(4)

С оглед продължаващото движение на оръжие в рамките на и към ДРК Съветът за сигурност на ООН съгласно глава VII от Устава на Обединените нации прие Резолюция 1596 (2005) от 18 април 2005 г., която разширява обхвата на съществуващото оръжейно ембарго до всеки получател на оръжие на територията на ДРК. Резолюция 1596 (2005) предвижда някои изключения по отношение на ембаргото.

(5)

Обща позиция 2005/440/ОВППС потвърждава ембаргото и забраната за доставка на свързана с него помощ, въведени с Обща позиция 2002/829/ОВППС и предвижда допълнително освобождаване от оръжейното ембарго и от забраната за доставка на съответната помощ с цел да съгласува Резолюция 1596 (2005) със списъка с изключенията.

(6)

Забраната за предоставяне на техническа и финансова помощ, свързана с военни действия, попада в областта на приложение на Договора. Необходими са мерки за изпълнение на тази забрана, доколкото това засяга Общността, за да се избегне нарушаване на условията на конкуренция.

(7)

За целите на настоящия регламент се приема, че територията на Общността обхваща териториите на държавите-членки, за които Договорът е приложим, съгласно условията, постановени в Договора.

(8)

По целесъобразност Комисията следва да бъде упълномощена да изменя приложението към настоящия регламент.

(9)

За да се осигури ефективност на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила от деня на публикуването му.

(10)

Поради съображения за яснота Регламент (ЕО) № 1727/2003 трябва да бъде заменен с настоящия нов регламент, който съдържа всички разпоредби относно забраната за предоставяне на финансова помощ, свързана с военни действия в ДРК,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1. „техническа помощ“ е всяка техническа подкрепа, свързана с ремонт, подобрение, изработка, монтаж, изпитване, поддръжка или друга форма на техническа услуга, като може да представлява инструктаж, консултация, обучение, предаване на работни познания или умения или консултантски услуги; техническата помощ също така включва устна форма на подкрепа;

2. „Комитет по санкциите“ е комитетът към Съвета за сигурност на ООН, който е създаден съгласно параграф 8 от Резолюция 1533 (2004).

▼M3

Член 2

1.  Забранява се:

а) предоставянето на техническа помощ, пряко или косвено свързана с военни действия, на неправителствени образувания или лица, които осъществяват дейност на територията на ДРК;

б) предоставянето, пряко или косвено, на финансиране или финансова помощ, свързана с военни действия, включително по-специално на безвъзмездна помощ, заеми и кредитна застраховка на износа, с цел продажба, доставка, трансфер или износ на оръжие и части за него, или с цел безвъзмездна помощ, продажба, доставка или трансфер на свързана с това техническа помощ и други услуги на неправителствени образувания и лица, които осъществяват дейност на територията на ДРК;

в) участието, съзнателно и умишлено, в дейности, чиято цел или резултат са пряко или косвено съдействие на транзакциите, посочени в букви а) и б).

2.  Комитетът по санкциите следва да бъде нотифициран предварително за предоставянето на техническа помощ, финансиране или финансова помощ на правителствено или друго лице, образувание или орган в ДРК, или за използването им в ДРК, различно от предоставянето на такава помощ на Мисията на Организацията на обединените нации в ДРК (MONUC) в съответствие с член 3, параграф 1, буква а). Тези нотификации следва да съдържат съответната информация, включително, когато е уместно, крайния потребител, предложената дата на доставка и маршрута на превоза.

▼M2

Член 2а

Забраната, установена с член 2, буква б), не поражда каквато и да била отговорност за съответните физически и юридически лица или образувания, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще нарушат тези забрани.

▼M3

Член 3

1.  Чрез дерогация от член 2 компетентните органи, посочени в уебсайтовете, изброени в приложението, в държавата-членка, където е установен доставчикът на услугата, могат да разрешат предоставянето на:

а) техническа помощ, финансиране или финансова помощ, свързани с оръжие и части за него, предназначени единствено за подпомагане и използване от MONUC;

б) техническа помощ, финансиране и финансова помощ, свързана с несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за хуманитарни цели или за защита, като за предоставянето на такава помощ или услуги предварително се нотифицира Комитетът по санкциите в съответствие с член 2, параграф 2;

▼M5

в) техническа помощ, финансиране и финансова помощ по отношение на оръжия и свързани с тях материали, предназначени единствено за подпомагане и използване от регионалните специални сили на Африканския съюз.

▼M3

2.  Не се предоставят разрешения за вече проведени дейности.

▼B

Член 4

Комисията и държавите-членки незабавно се уведомяват за мерките, предприети съгласно настоящия регламент и си предоставят взаимно всякаква релевантна информация, с която разполагат, във връзка с настоящия регламент, по-специално информация по отношение на въпроси, свързани с нарушения и изпълнения, както и присъди, постановени от национални съдилища.

Член 5

1.  Комисията е упълномощена да измени приложението въз основа на данните, предоставени от държавите-членки.

2.  Без да се засягат правата и задълженията на държавите-членки съгласно Устава на Обединените нации, Комисията поддържа всички необходими контакти с Комитета по санкции с цел ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 6

Държавите-членки постановяват правилата относно наказания, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки да гарантират тяхното изпълнение. Постановените наказания трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Държавите-членки нотифицират Комисията за тези правила незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, както и за всички последващи промени.

▼M2

Член 6а

1.  Държавата-членка определя компетентните власти, посочени в член 3, параграф 1 и ги посочва в електроните страници, изброени в приложението.

2.  Държавите-членки уведомяват Комисията за компетентните си власти незабавно след влизането в сила на настоящия член и също така уведомяват Комисията за всякакви последващи изменения.

▼M2

Член 7

Настоящият регламент се прилага:

а) на територията на Общността, включително нейното въздушното пространство;

б) на борда на всички самолети или плавателни съдове под юрисдикцията на държава-членка;

в) за всяко лице на територията на Общността или извън нея, което е гражданин на държава-членка;

г) за всяко юридическо лице, образувание или орган, регистрирани или създадени съгласно законодателството на държава-членка;

д) за всяко юридическо лице, образувание или орган по отношение на всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или отчасти на територията на Общността.

▼B

Член 8

Регламент (ЕО) № 1727/2003 се отменя.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила от деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ

Електронни страници за информация относно компетентните власти, посочени в членове 3 и 6а, и адрес за нотификации до Европейската комисия

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.government.bg

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ГЪРЦИЯ

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ИСПАНИЯ

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M4

ХЪРВАТИЯ

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M2

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

НИДЕРЛАНДИЯ

http://www.minbuza.nl/sancties

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.min-nestrangeiros.pt

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

СЛОВАКИЯ

http://www.foreign.gov.sk

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Адрес за нотификации до Европейската комисия:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

Адрес за електронна поща: relex-sanctions@ec.europa.eu

Тел.: (32 2) 29 91176/55585

Факс: (32 2) 299 0873( 1 ) ОВ L 152, 15.6.2005 г., стр. 22.

( 2 ) ОВ L 285, 23.10.2002 г., стр. 1. Обща позиция, изменена с Обща позиция 2003/680/ОВППС (ОВ L 249, 1.10.2003 г., стр. 64).

( 3 ) ОВ L 249, 1.10.2003 г., стр. 5. Регламент, изменен с Регламент 1567/2004 на Комисията (ОВ L 285, 4.9.2004 г., стр. 10).