2005D0681 — BG — 01.07.2016 — 002.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕШЕНИЕ 2005/681/ПВР НА СЪВЕТА

от 20 септември 2005 година

за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК) и за отмяна на Решение 2000/820/ПВР

(ОВ L 256, 1.10.2005, p.63)

отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент (ЕС) 2015/2219 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година

L 319

1

4.12.2015