02005A0126(01) — BG — 01.03.2017 — 004.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската общност и Швейцарската конфедерация за изменение на Споразумението между Европейската икономическа общност и Швейцарската конфедерация от 22 юли 1972 година относно разпоредбите, приложими по отношение на преработени селскостопански продукти

(ОВ L 023, 26.1.2005 г., стp. 19)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕШЕНИЕ № 1/2013 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕС—ШВЕЙЦАРИЯ 2013/147/ЕС от 18 март 2013 година

  L 82

60

22.3.2013

 M2

РЕШЕНИЕ № 1/2014 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕС—ШВЕЙЦАРИЯ 2014/104/ЕС от 13 февруари 2014 година

  L 54

19

22.2.2014

 M3

РЕШЕНИЕ № 1/2015 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕС—ШВЕЙЦАРИЯ от 20 март 2015 година

  L 88

16

1.4.2015

►M4

РЕШЕНИЕ № 1/2017 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕС — ШВЕЙЦАРИЯ от 8 февруари 2017 година

  L 54

16

1.3.2017
▼B

СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската общност и Швейцарската конфедерация за изменение на Споразумението между Европейската икономическа общност и Швейцарската конфедерация от 22 юли 1972 година относно разпоредбите, приложими по отношение на преработени селскостопански продуктиЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Общността“,

от една страна, и

ШВЕЙЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ, наричана по-долу „Швейцария“,

от друга страна,

заедно наричани по-долу „договарящите се страни“,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Европейската икономическа общност и Швейцарската конфедерация от 22 юли 1972 г. и Съвместната декларация за по-нататъшни преговори, прикрепена към Заключителните актове на Споразуменията между Европейските общности и техните държави-членки и Швейцарската конфедерация, подписани в Люксембург на 21 юни 1999 г.,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Протокол 2 към Споразумението между Европейската икономическа общност и Швейцарската конфедерация от 22 юли 1972 г., наричано по-долу „споразумението“, следва да бъде осъвременяване в съответствие с резултатите от Уругвайския кръг преговори и изменено по отношение обхвата продукти,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че търговският поток между Швейцария и новите държави-членки следва да бъде запазен след разширяването на Европейския съюз,

В ЖЕЛАНИЕТО СИ да подобрят реципрочния достъп до пазара на преработени селскостопански продукти,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението под формата на Размяна на писма между Европейската общност, от една страна, и Швейцарската конфедерация, от друга страна, относно Протокол 2 на споразумението между Европейската икономическа общност и Швейцарската конфедерация от 17 март 2000 г.,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:Член 1

С настоящото споразумението се изменя, както следва:

1. Приложение I на споразумението се заменя с ново приложение, което е прикрепено към настоящото споразумение като приложение 1.

2. Протокол 2 на споразумението се заменя с нов Протокол 2, който е прикрепен към настоящото споразумение като приложение 2.

Член 2

С влизането в сила на настоящото споразумение се отменя действието на следните споразумения:

 Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност, от една страна, и Швейцарската конфедерация, от друга страна, относно Протокол 2 на Споразумението между Европейската икономическа общност и Швейцарската конфедерация от 17 март 2000 г.,

 Размяна на писма между Европейската комисия и Швейцарската администрация относно разпоредби, предназначени да подобрят прозрачността на различни мерки за ценова компенсация,прилагани от Европейската общност и Швейцария, които влияят върху търговията с преработени селскостопански продукти, обхванати от Протокол 2, от 29 ноември 1988 г.

Член 3

Приложенията към настоящото споразумение, включително таблиците и апендиксите, както и апендикса към Протокол 2, представляват неразделна част от него.

Член 4

1.  Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, и от друга страна, на територията на Швейцария.

2.  Настоящото споразумение се прилага също така на територията на Княжество Лихтенщайн, докато се запазва митническият съюз с Швейцария.

Член 5

1.  Настоящото споразумение се одобрява от договарящите се страни в съответствие с техните собствени процедури. То влиза в сила в деня, след като договарящите се страни взаимно са се уведомили за приключване на вътрешните си процедури, необходимо за тази цел.

2.  В очакване на приключване на ратификационните процедури, посочени в параграф 1, договарящите се страни прилагат настоящото споразумение от първия ден на четвъртия месец след датата на подписване, при условие че мерките за прилагане както са определени в член 5, параграф 4 на Протокол 2, са приети на същата дата.

Член 6

1.  Настоящото споразумение се съставя в два екземпляра на чешки, датски, нидерландски, английски, естонски, фински, френски, немски, гръцки, унгарски, италиански, латвийски, литовски, полски, португалски, словашки, словенски, испански и шведски езици, като всички текстове са с еднаква сила.

2.  Версията на малтийски език се удостоверява от договарящите се страни въз основа на размяна на писма. Тя има същата сила, както и текстовете на посочените в параграф 1 езици.

В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО, долуподписаните пълномощни представители поставиха собственоръчен подпис.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého øíjna dva tisíce ètyøi.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburga, divi tukstoši ceturta gada divdesmit sestaja oktobri.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettõezer negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoè štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

signatory

signatory

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на продукти, посочени в член 2, i) на споразумениетоКод по ХС

Описание

2905 43

— — Манитол

2905 44

— — D-Глюцитол (сорбитол)

3501

Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови лепила:

3501 10

— Казеини

ex 3501 90

— Други:

— Различни от казеинови лепила

3502

Албумини (включително концентратите на два или повече протеини, получени от суроватка, съдържаща тегловно повече от 80 % протеини от суроватка, изчислени в сухо вещество), албуминати и други производни на албуминатите:

— яйчен албумин:

3502 11

— — изсушен

3502 19

— — друг

3502 20

— Млечен албумин, включително концентратите на два или повече протеини

3505

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте (например желатинирани или естерифицирани скорбяла и нишесте); лепила на базата на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте

3809

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и препарати (например препарати за скробване и препарати за стипцоване), използвани при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства, неупоменати, нито включени другаде:

3809 10

— На базата на скорбелни материали

3823

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла от рафинация, съдържащи киселини; промишлени мастни алкохоли:

— промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла от рафинация, съдържащи киселини

3823 11

— — стеаринова киселина

3823 12

— — олеинова киселина

3823 19

— — други

3823 70

— Промишлени мастни алкохоли

3824 60

— Сорбитол, различен от посочения в подпозиция 2905 44

5301

Необработен или обработен лен, но непреден; дреб и отпадъци от лен (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)

5302

Коноп (Cannabis sativa L.), необработен или обработен, но непреден; дреб и отпадъци от коноп (включително отпадъците от прежди и развлакнените отпадъци)“

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРОТОКОЛ 2

относно някои преработени селскостопански продукти

Член 1

Общи принципи

1.  Разпоредбите на споразумението се прилагат за продуктите, изброени в таблици I и II, освен ако не е посочено друго в настоящия протокол.

2.  По отношение на тези продукти по-специално договарящите се страни не могат да начисляват мита при внос или такси с равностоен ефект, включително селскостопански компоненти или да предоставят суми за възстановяване на износа или други суми за възстановяване, освобождаване или неплащане, частично или пълно, на мита или такси с равностоен ефект.

3.  Разпоредбите на настоящия протокол се прилагат също и за Княжество Лихтенщайн до прилагането на Протокол 3 към Споразумението за Европейска икономическа зона за Княжество Лихтенщайн.

Член 2

Прилагане на мерки за компенсиране на цените

1.  За да се отчетат разликите в цената на селскостопанските суровини, използвани в производството на продуктите, посочени в таблица I, споразумението не изключва прилагането на мерки за компенсиране на цените спрямо тези продукти; тоест начисляването на селскостопански компоненти при внос и предоставянето на суми за възстановяване на износа или други суми за възстановяване, освобождаване или неплащане, частично или пълно, на мита или такси с равностоен ефект.

2.  В случай че договаряща се страна прилага вътрешни мерки, които намаляват цената на суровините в обработващите промишлености, то тези мерки се взимат предвид при изчисляването на сумите за компенсиране на цените.

Член 3

Мерки за компенсиране на цените при внос

1.  Основните стойности в Швейцария за селскостопански суровини, които се взимат предвид при изчисляване на селскостопанските компоненти при внос, не надхвърлят разликата между швейцарската вътрешна референтна цена и вътрешната референтна цена на Общността, нито швейцарските вносни мита, които в действителност се прилагат за селскостопански суровини при вноса им като такива.

2.  Швейцарският режим на внос на продуктите, изброени в таблица I, е посочен в таблица IV.

3.  Ако швейцарската вътрешна референтна цена е по-ниска от вътрешната референтна цена на Общността, Общността може да въведе мерки за компенсиране на цените както е постановено в член 2, тоест да начислява селскостопански компоненти при внос, в съответствие с Регламент (ЕО) 1460/96 и последващите му изменения.

Член 4

Мерки за компенсиране на цените при износ

1.  Възстановяване на износа от страна на Швейцария или други суми за възстановяване, освобождаване или неплащане, частично или пълно, на мита или такси с равностоен ефект за износ към Общността за продукти, изброени в таблица I не надвишава разликата между швейцарската вътрешна референтна цена и вътрешната референтна цена на Общността за селскостопанските суровини, използвани при производството на тези продукти, умножена по действително използваните количества. Ако швейцарската вътрешна референтна цена е идентична или по-ниска от вътрешната референтна цена на Общността, то възстановяването на износа от страна на Швейцария или други суми за възстановяване, освобождаване или неплащане, частично или пълно, на мита или такси с равностоен ефект са нула.

2.  Ако швейцарската вътрешна референтна цена е по-ниска от вътрешната референтна цена на Общността, Общността може да въведе мерки за компенсиране на цените както е постановено в член 2, тоест да предоставя възстановяване на износа, в съответствие с Регламент (ЕО) 1520/2000 и последващите му изменения, или да предоставя други суми за възстановяване, освобождаване или неплащане, частично или пълно, на мита или такси с равностоен ефект.

3.  За захар (ХС позиции 1701, 1702 и 1703), използвана в производството на продукти, изброени в таблица I и таблица II, договарящите се страни не могат да предоставят никакви суми за възстановяване на износа, нито пък да предоставя други суми за възстановяване, освобождаване или неплащане, частично или пълно, на мита или такси с равностоен ефект.

Член 5

Референтни цени

1.  Вътрешните референтни цени на Швейцария и на Общността за селскостопански суровини, упоменати в член 3 и 4, са изброени в таблица III.

2.  Договарящите се страни периодично и най-малко веднъж годишно, предоставят на Съвместния комитет вътрешните референтни цени на всички суровини, за които се прилагат мерки за компенсиране на цените. Вътрешните референтни цени, които се предоставят, отразяват действителната ценова ситуация на територията на договарящата се страна. Това са цените, обичайно платими при продажба на едро или при производствения етап от преработващите промишлености. Ако селскостопанска суровина е налична за преработващата промишленост или за част от нея на цена по-ниска от преобладаващата за вътрешния пазар, предоставената вътрешна референтна цена се коригира съответно.

3.  Съвместният комитет определя вътрешните референтни цени и ценовите разлики за селскостопански суровини, изброени в таблица III въз основа на данните, предоставени от службите на Европейската комисия и Швейцарската федерална администрация. При необходимост да се запазят съответните преференциални маржове, основните стойности на селскостопанските суровини, изброени в таблица IV се изменят.

4.  Преди прилагането на настоящия протокол Съвместният комитет извършва преглед на вътрешните референтни цени за селскостопански суровини, упоменати в член 3 и 4, които са изброени в таблица III.

Член 6

Специална разпоредба за административно сътрудничество

Специални разпоредби за административно сътрудничество са постановени в допълнението към настоящия протокол.

Член 7

Изменения

Съвместният комитет може да реши да измени таблиците, допълненията към таблиците и допълнението, прикрепено към настоящия протокол.

ТАБЛИЦА I

Продукти, подлежащи на мерки за компенсиране на ценитеКод по ХС

Описание

0403

Мътеница, подквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с прибавка на плодове или какао:

.10

— кисело мляко

ех .10

— — ароматизирано или с прибавка на плодове, черупкови плодове или какао

.90

— други:

ех .90

— ароматизирано или с прибавка на плодове, ядки или какао

0405

Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване:

.20

— млечни пасти за намазване:

ех .20

— — с тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 39 %, но по-малко от 75 %

1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от позиция № 1516:

.10

— маргарин, с изключение на течния маргарин:

ех.10

С тегловно съдържание на течни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

.90

— други:

ех .90

— — С тегловно съдържание на течни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

1704

Захарни изделия без какао (включително белия шоколад):

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от позиции от № 0401 до № 0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде:

1902

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, равиоли, канелони; кус-кус, дори приготвен:

1904

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни растения (например corn flakes); житни растения (различни от царевицата) на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна (с изключение на брашно и едрозърнест или дребнозърнест грис), варени или приготвени по друг начин, неупоменати, нито включени другаде:

1905

Хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

2004

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от позиция № 2006:

.10

— картофи:

ех .10

— — под формата на брашно, грис или люспи

2005

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция № 2006:

.20

— картофи:

ех .20

— под формата на брашно, грис или люспи

2008

Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде:

 

— черупкови плодове, фъстъци и други ядки или семена, дори смесени помежду си:

.11

— — фъстъци

ех .11

— — — фъстъчено масло

2101

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе, чай или мате; печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати:

 

— екстракти, есенции и концентрати от кафе и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе:

.12

— — препарати на базата на екстракти, на есенции или на концентрати, или на базата на кафе:

ех .12

— — — съдържащи тегловно 1,5 % млечни мазнини или повече, съдържащи тегловно 2,5 % млечни протеини или повече, съдържащи тегловно 5 % захар или повече или съдържащи тегловно 5 % скорбяла или нишесте или повече

.20

— екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или на мате:

ех .20

— съдържащи тегловно 1,5 % млечни мазнини или повече, съдържащи тегловно 2,5 % млечни протеини или повече, съдържащи тегловно 5 % захар или повече или съдържащи тегловно 5 % скорбяла или нишесте или повече

2103

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица:

.20

— кетчуп от домати и други сосове от домати

.90

— други:

ех .90

— — различни от mango chutney, течно

2104

Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони; смесени хомогенизирани готови храни

2105

Сладолед за консумация, дори съдържащ какао:

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

.10

— протеинови концентрати и текстурирани протеинови вещества:

ех .10

— — съдържащи тегловно над 1,5 % млечни мазнини, съдържащи тегловно над 1 % други мазнини или над 5 % захари

.90

— други

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

ех .90

— различни от етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol и различни от концентрати на гроздов сок, съдържащи добавен алкохол

3501

Казеини, казеинати и други козеинови производни; казеинови лепила

.10

— казеини

.90

— други:

ех .90

— — различни от казеиновите лепила

ТАБЛИЦА II

Продукти за свободна търговияКод по ХС

Описание

0501

Необработена човешка коса, дори измита или обезмаслена; отпадъци от коса

0502

Четина от свине или глигани; косми от борсук и други косми за четкарската промишленост; отпадъци от четина от косми

0503

Конски косми и отпадъци от тях, дори в разстлано състояние, със или без подложка

0505

Кожи и други части от птици, покрити с пера или пух, пера и части от пера (дори подкастрени), пух, необработени или само почистени, дезинфекцирани или обработени, с цел да се съхранят; прах и отпадъци от пера или от части о пера

.10

— пера от видовете, използвани за пълнене; пух

ех .90

— други (различни от тези, предназначени за консумация)

0506

Кости и сърцевина от рога, необработени, обезмаслени, само подготвени (но неизрязани във форми), обработени с киселини или дежелатинирани; прах и отпадъци от тези материали

0507

Слонова кост, черупки от костенурки, балени на кит или на други морски бозайници, рога, копита, нокти и човки, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма; прах и отпадъци от тези материали

0508

Корали и подобни материали, необработени или само подготвени; черупки и обвивки от мекотели, от ракообразни или от иглокожи и кости от сепия, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма, прах и отпадъци от същите:

ех 00

— други (различни от тези, предназначени за консумация)

0509

Естествени сюнгери от животински произход:

0510

Сив амбър, боброва мас, цибетова мас и мускус; кантаридис; жлъчка, дори изсушена; жлези и други субстанции от животински произход, използвани за приготвяне на фармацевтични продукти, пресни, охладени, замразени или временно запазени по друг начин

0710

Зеленчуци, неварени или варени във вода или на пара, замразени:

.40

— сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

0711

Зеленчуци, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода – солена, сулфорирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние:

90

— други зеленчуци; зеленчукови смеси:

ех 90

— — сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа:

0902

Чай, дори ароматизиран

0903

Мате

1212

Рожкови, водорасли, захарно цвекло и захарна тръстика, пресни, охладени, замразени или сушени, дори на прах; ядки и костилки от плодове и други растителни продукти (включително непечените корени от цикория от вида Cichorum intibus sativum), служещи главно за консумация от човека, неупоменати, нито включени другаде:

ех 20

— водорасли (различни от тези, предназначени за консумация от човека)

1302

Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати и пектати; агар-агар и други лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани:

1401

Материали от растителен произход от видовете, използвани главно в кошничарството или за изплитане на рогозки и други подобни изделия (например бамбук, ротанг, тръстика, ракита, рафия, слами от рочистени житни растения, избелени или боядисани, кори от липа):

1402

Материали от растителен произход от видовете, използвани главно за пълнене (например капок, растителен пух и морска трева), дори разстлани, със или без подложки от други материали:

1403

Материали от растителен произход от видовете, използвани главно за производството на метли или четки (например сорго, писава, троскот), дори на връзки или снопове:

1404

Продукти от растителен произход, неупоменати, нито включени другаде:

10

— растителни суровини, използвани главно за боядисване или дъбене

20

— памучен линтер

ех 90

— други (различни от тези, предназначени за консумация от човека)

1505

Мазнини от вълна (серей) и производни мастни вещества от тях, включително ланолина:

ех 00

— други (различни от тези, предназначени за консумация от човека)

1516

Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните фракции, частично или напълно хидрогенерирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин:

20

— растителни мазнини и масла и техните фракции:

ех 20

— — хидрогенирани рицинови масла, наречени „opalwax“

1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от позиция № 1516:

90

— други:

ех 90

— — смеси за кулинарията или препарати, използвани за отделяне от формите

1518

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфорирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тези от позиция № 1516; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, неупоменати, нито включени другаде:

ех 00

— линоксин

1520

Суров глицерол, глицеролови води и луги

1521

Растителни восъци (различни от триглицеридите), восък от пчели или от други насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени

1522

Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход

1702

Други видове захар, включително лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи ли оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи:

50

— фруктоза, химически чиста

90

— други, включително инвертната захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50 % фруктоза:

ех 90

— — химически чиста малтоза (непредназначена за консумация от човека)

1803

Какаова маса, дори обезмаслна:

1804

Масло, мазнина и течно масло от какао

1805

Какао на прах, без прибавка на захар или други подсладители

1903

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, под формата на люспи, зърна, заоблени зрънца, отсевки или подобни форми

2001

Зеленчуци, плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина:

90

— други:

ех 90

— — сладка царевица (Zea mays var. saccharata); сърцевина от палмово дърво; игнам (индийски картоф), сладки батати и други подобни, годни за консумация части от растения от позиция № 0714

2004

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция № 2006:

90

Други зеленчуци и зеленчукови смеси:

ex 90

— сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

2005

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция № 2006:

80

— сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

2006

Зеленчуци, плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп (изцедени, захаросани или кристализирани):

ех 00

— сладка царевица (Zea mays var. saccharata)

2007

Конфитюри, желета, мармелади, пюрета и каши от плодове, приготвени чрез варене, със или без прибавка на захар или други подсладители:

2008

Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде:

 

— черупкови плодове, фъстъци и други ядки или семена, дори смесени помежду си

11

— — фъстъци:

ех 11

— — — печени фъстъци

 

— други, включително смеси, различни от тези от подпозиция 2008 19 :

91

— — сърцевина от палмово дърво

99

— — други:

ех 99

— — — царевица, с изключение на сладката (Zea mays var. saccharata)

2101

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе, чай или мате; печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати:

 

— екстракти, есенции и концентрати от кафе и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе:

11

— — екстракти, есенции и концентрати:

12

— — препарати на базата на екстракти, на есенции или на концентрати, или на базата на кафе:

ех .12

— — — без съдържание на млечни мазнини, млечни протеини, захароза, изоглюкоза, глюкоза или скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно под 1,5 % млечни мазнини, 2,5 % млечни протеини, 5 % захароза или изоглюкоза, 5 % глюкоза скорбяла или нишесте

20

— екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или на мате:

ех .20

— — без съдържание на млечни мазнини, млечни протеини, захароза, изоглюкоза, глюкоза или скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно под 1,5 % млечни мазнини, 2,5 % млечни протеини, 5 % захароза или изоглюкоза, 5 % глюкоза скорбяла или нишесте

30

— печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати:

2102

Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни микроорганизми (с изключение на ваксините от позиция № 3002); набухватели:

ех 10

— активни маи (различни от хлебните маи и различни от предназначените за консумация от човека)

ех 20

— неактивни маи; други неактивни едноклетъчни микроорганизми (различни от предназначените за консумация от човека)

30

— набухватели

2103

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица:

10

— сос от соя

30

— синапено брашно и готова горчица:

ех 30

— — синапено брашно различно от това, предназначено за консумация от човека; готова горчица

90

— други:

ех .90

— — mango chutney, течно

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

10

— протеинови концентрати и текстурирани протеинови вещества:

ех 10

— — различни от съдържащите тегловно над 1 % млечни мазнини, 1 % други мазнини или над 5 % захари

2201

Води, включително естествените или изкуствените минерални води и газираните води, неподсладени със захар или други подсладители, нито ароматизирани; лед и сняг

▼M4

2202

Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани, други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от позиция № 2009 :

.10

— Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани

.91

— Безалкохолна бира

.99

— Други:

ex.99

— — Различни от зеленчукови или плодови сокове от позиции № 2002 и 2009 и смеси от тях, газирани или разтворени с вода или с воден екстракт на чай, билки, кафе или мате, както и различни от съдържащи млечни съставки от позиции № 0401 и 0402

▼B

2203

Бира от малц:

2205

Вермути и други видове вина от прясно грозде, аероматизирани с растения или ароматични вещества:

2207

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече; етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание:

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

20

— спиртни напитки от вино или гроздови джибри:

30

— уиски:

40

— ром и тафия:

50

— джин и хвойново питие:

60

— водка:

70

— ликьори:

2209

Годни за консумация видове оцет и годни за консумация заместители на оцет, получени от оцетна киселина:

▼M4

ТАБЛИЦА III

Вътрешни референтни цени на ЕС и ШвейцарияСелскостопански суровини

Вътрешни референтни цени за Швейцария

CHF на 100 kg нетно тегло

Вътрешни референтни цени за ЕС

CHF на 100 kg нетно тегло

Член 4, параграф 1

Прилагана от страна на Швейцария разлика между референтните цени за Швейцария и за ЕС

CHF на 100 kg нетно тегло

Член 3, параграф 3

Прилагана от страна на ЕС разлика между референтните цени за Швейцария и за ЕС

EUR на 100 kg нетно тегло

Мека пшеница

52,10

18,37

33,75

0,00

Твърда пшеница

1,20

0,00

Ръж

42,75

16,35

26,40

0,00

Ечемик

Царевица

Брашно от мека пшеница

90,40

40,20

50,20

0,00

Пълномаслено мляко на прах

585,00

261,37

323,65

0,00

Обезмаслено мляко на прах

396,20

195,08

201,10

0,00

Масло

1 010,90

368,10

642,80

0,00

Бяла захар

Яйца

38,00

0,00

Пресни картофи

43,25

17,66

25,60

0,00

Растителна мазнина

170,00

0,00

▼B

ТАБЛИЦА IV

Вносен режим Швейцария

а) Митата за продуктите, изброени в допълнението към настоящата таблица, представлява селскостопански компонент, изчислен въз основата на нетна маса. Стандартните рецепти са посочени в приложението.

▼M4

б) Основните стойности за селскостопански суровини, които са взети предвид за изчисляването на селскостопанските компоненти:Селскостопански суровини

Прилагана от Швейцария основна стойност

Член 3, параграф 2

Прилагана от ЕС основна стойност

Член 4, параграф 2

CHF на 100 kg нетно тегло

EUR на 100 kg нетно тегло

Мека пшеница

27,20

0,00

Твърда пшеница

1,00

0,00

Ръж

20,95

0,00

Ечемик

Царевица

Брашно от мека пшеница

40,90

0,00

Пълномаслено мляко на прах

262,65

0,00

Обезмаслено мляко на прах

163,90

0,00

Масло

523,90

0,00

Бяла захар

Яйца

30,95

0,00

Пресни картофи

19,90

0,00

Растителна мазнина

138,55

0,00

▼B

в) Митата за продуктите, изброени в таблицата по-долу е нулево.Швейцарска тарифна позиция

Забележки

1901.9099

 

1904.9020

 

1905.9040

 

2103.2000

 

ех 2103.9000

Различни от mango chutney, течно

2104.1000

 

2106.9010

 

2106.9024

 

2106.9029

 

2106.9030

 

2106.9040

 

2106.9099

 

2208.9099

 

г) От момента на прилагане на настоящия протокол митата за продуктите, изброени в таблицата по-долу се намаляват до нулеви в три последователни стъпки.Швейцарска тарифна позиция

Прилагано мито от датата на влизане в сила

Прилагано мито една година след датата на влизане в сила

Прилагано мито две години след датата на влизане в сила

CHF за 100 кг нето

2208.9021

27,30

13,70

00,00

2208.9022

46,70

23,30

00,00

д) Тарифните позиции, посочени в настоящата таблица, се отнасят до тези, приложими в Швейцария и Лихтенщайн на 1 януари 2002 г. Независимо от приложението на член 12а на споразумението промени, направени в тази митническа номенклатура, не засягат условията на настоящата таблица.

Допълнение към таблица IV

Стандартни рецепти Швейцария

Стандартни рецепти, упоменати в таблица IV, буква а) (ВносТвърда пшеен режим Швейцария), които се използват при изчисляването на селскостопанските компоненти, както е посочено в таблицата по-долу.Швейцарска тарифна позиция

Забележки

Обикновена пшеница

Твърда пшеница

Ръж

Ечемик

Царевица

Брашно пшенично, обикновено

Необезмаслено мляко на прах

Обезмаслено мляко на прах

Масло

Захар

Яйца

Пресни картофи

Растителни мазнини

Кг суровина за 100 кг нетна маса

0403.1010

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

20

 

 

 

0403.1020

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

15

 

 

 

0403.9031

 

 

 

 

 

 

 

20

 

18

 

 

 

 

0403.9041

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9049

 

 

 

 

 

 

 

10

8

 

 

 

 

 

0403.9061

 

 

 

 

 

 

 

20

 

20

15

 

 

 

ex 0403.9071

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, но непревишаващо 3 %

 

 

 

 

 

 

8

12

 

15

 

 

 

ex 0403.9071

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 3 %

 

 

 

 

 

 

15

12

 

15

 

 

 

ex 0405.2010

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 39 %, но непревишаващо 75 %

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 0405.2090

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 39 %, но непревишаващо 75 %

 

 

 

 

 

 

 

6

85

9

 

 

 

ex 1517.1010

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1061

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1069

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

80

ex 1517.1071

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1079

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

40

ex 1517.1081

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1089

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

ex 1517.1091

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.1099

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

10

ex 1517.9010

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9061

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

ex 1517.9069

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

85

1704.1010

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

74

 

 

 

1704.1020

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

65

 

 

 

1704.1030

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

52

 

 

 

1704.9010

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

45

 

 

 

1704.9020

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

53

 

 

 

1704.9031

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

40

 

 

 

1704.9032

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

10

 

 

 

1704.9041

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9042

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9043

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

37

 

 

 

1704.9050

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

46

 

 

10

1704.9060

 

 

 

 

 

61

 

11

 

 

45

 

 

 

1704.9091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

1704.9092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1704.9093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1806.1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

1806.1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

1806.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

1806.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

15

 

 

 

1806.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

30

 

 

 

1806.2014

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

10

 

 

 

1806.2015

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

1806.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

 

 

1806.2091

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.2092

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

50

 

 

 

1806.2093

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

55

 

 

 

ex 1806.2094

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

20

ex 1806.2094

С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

8

ex 1806.2095

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 15 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

20

ex 1806.2095

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 2 %, но непревишаващо 15 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

8

1806.2096

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.2097

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

30

ex 1806.2097

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 2 %, но непревишаващо 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

10

1806.2099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3111

 

 

 

 

 

 

 

12

2

 

40

 

 

5

1806.3119

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

1806.3121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

15

1806.3129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1806.3211

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

50

 

 

 

1806.3212

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

50

 

 

 

1806.3213

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

55

 

 

 

1806.3290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

ex 1806.9011

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 15 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

17

ex 1806.9011

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 8 %, но непревишаващо 15 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

12

ex 1806.9011

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 2 %, но непревишаващо 8 %

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

6

1806.9019

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

45

 

 

 

ex 1806.9021

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

17

ex 1806.9021

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 8 %, но непревишаващо 15 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

12

ex 1806.9021

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 2 %, но непревишаващо 8 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

6

1806.9029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

1901.1011

 

 

 

 

 

 

30

50

 

 

20

 

 

 

ex 1901.1012

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %

 

 

 

 

 

40

15

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1012

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %, но непревишаващо 12 %

 

 

 

 

 

40

25

10

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, но непревишаващо 1,5 %

 

 

 

 

 

40

4

18

 

20

 

 

4

ex 1901.1013

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 3 %

 

 

 

 

 

40

10

18

 

20

 

 

4

1901.1021

 

 

30

 

 

 

55

 

 

 

18

 

 

 

1901.1022

 

 

 

 

 

35

65

 

 

 

 

 

 

 

1901.2011

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2012

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2018

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2019

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1901.2081

 

 

 

 

 

 

55

5

 

40

 

 

 

 

1901.2082

 

 

 

 

 

 

70

10

 

20

 

 

 

 

ex 1901.2083

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, но непревишаващо 3 %

 

 

 

 

 

52

6

 

1

15

8

 

5

ex 1901.2083

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %

 

 

 

 

 

52

8

 

4

15

8

 

5

ex 1901.2083

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %, но непревишаващо 12 %

 

 

 

 

 

52

10

 

10

15

8

 

5

1901.2091

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

 

 

1901.2092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

ex 1901.2093

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, но непревишаващо 3 %

 

 

 

 

 

55

 

 

3

20

 

 

10

ex 1901.2093

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %

 

 

 

 

 

55

 

 

6

20

 

 

10

ex 1901.2093

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %, но непревишаващо 12 %

 

 

 

 

 

55

 

 

12

20

 

 

10

1901.2099

 

 

 

 

 

 

75

 

 

5

20

 

 

 

1901.9011

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9012

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9018

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9019

 

 

 

 

 

 

60

 

5

 

 

2

 

5

1901.9021

 

 

 

 

166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9022

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.9031

 

 

 

 

 

 

10

25

 

100

 

 

 

 

1901.9032

 

 

 

 

 

 

15

25

 

70

 

 

 

 

1901.9033

 

 

 

 

 

 

 

25

 

40

30

 

 

 

1901.9034

 

 

 

 

 

 

5

85

 

 

10

 

 

 

1901.9035

 

 

 

 

 

 

5

40

 

 

55

 

 

 

1901.9036

 

 

 

 

 

 

50

4

40

 

10

 

 

 

1901.9037

 

 

 

 

 

 

50

 

40

 

10

 

 

 

1901.9041

 

 

 

 

 

 

15

25

 

60

 

 

 

 

1901.9042

 

 

 

 

 

 

15

40

 

40

 

 

 

10

1901.9043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

1901.9044

 

 

 

 

 

 

 

40

 

10

 

 

 

 

1901.9045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

1901.9046

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

15

 

 

1901.9047

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

15

 

 

1901.9081

 

 

 

 

 

 

45

5

 

50

 

 

 

 

1901.9082

 

 

 

 

 

 

50

15

 

20

15

 

 

 

1901.9089

 

 

 

 

 

 

54

10

8

 

15

8

 

5

1901.9091

 

 

 

 

 

 

35

 

 

60

5

 

 

 

1901.9092

 

 

 

 

 

 

50

 

 

22

25

 

 

 

1901.9093

 

 

 

 

 

15

55

 

 

 

20

 

 

20

1901.9094

 

 

 

 

 

30

60

 

 

 

20

 

 

 

1901.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

5

1901.9096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

30

 

ex 1902.1100

Без съдържание на обикновена пшеница, ръж, ечемик, царевица или картофи; различни от предназначените за консумация от човека

 

145

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1100

Други

30

115

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

ex 1902.1900

Без съдържание на обикновена пшеница, ръж, ечемик, царевица или картофи; различни от предназначените за консумация от човека

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.1900

Други

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.2000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1902.3000

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

ex 1902.4010

Предназначени за консумация от човека

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 1902.4010

Други

30

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902.4090

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

10

1904.1010

 

25

 

 

 

15

5

 

 

 

13

 

 

5

1904.1090

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

20

 

 

 

1904.2000

 

35

 

5

5

3

 

 

2

 

6

 

 

 

1904.3000

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9010

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904.9090

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1905.1010

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905.1020

 

 

 

125

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

ex 1905.2010

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, но непревишаващо 3 %

 

 

 

 

 

35

 

 

3

25

 

 

 

ex 1905.2010

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 3 %, но непревишаващо 9 %

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

 

 

 

ex 1905.2010

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 9 %

 

 

 

 

 

35

 

 

10

25

 

 

 

1905.2020

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

 

 

15

1905.2030

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 1905.3110

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, но непревишаващо 3 %

 

 

 

 

 

50

 

 

3

20

 

 

12

ex 1905.3110

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %

 

 

 

 

 

50

 

 

6

20

 

 

9

ex 1905.3110

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %, но непревишаващо 15 %

 

 

 

 

 

50

 

 

15

20

 

 

3

ex 1905.3110

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 15 %

 

 

 

 

 

50

 

 

20

20

 

 

 

ex 1905.3190

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, но непревишаващо 3 %

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

2,5

ex 1905.3190

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

5

ex 1905.3190

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %, но непревишаващо 15 %

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

13

ex 1905.3190

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 15 %

 

 

 

 

 

50

 

 

 

20

 

 

20

1905.3210

 

 

 

 

 

 

95

 

 

 

0

 

 

 

1905.3220

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

20

 

 

25

1905.4010

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

5

1905.4021

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

5

 

 

5

1905.4029

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

25

 

 

15

1905.9021

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9025

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9029

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9031

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

 

 

1905.9032

 

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

1905.9039

 

 

 

 

16

 

95

 

 

 

 

 

 

 

1905.9071

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9072

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9078

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9079

 

 

 

 

 

 

50

 

10

 

 

8

 

5

1905.9091

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

370

35

1905.9092

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

10

1905.9093

 

 

 

 

 

 

35

 

 

8

25

8

 

 

ex 1905.9094

Галета

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9094

Различни от галета

 

 

 

 

 

35

 

 

 

25

8

 

15

ex 1905.9095

Галета

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

 

 

ex 1905.9095

Различни от галета

 

 

 

 

 

50

 

 

 

25

 

 

 

ex 2004.1011

Под формата на брашно, грис или люспи

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1019

Под формата на брашно, грис или люспи

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1091

Под формата на брашно, грис или люспи

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

ex 2004.1099

Под формата на брашно, грис или люспи

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

570

 

2005.2012

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

8

410

2

2008.1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

ex 2101.1210

С тегловно съдържание на млечни мазнини най-малко 1,5 %, на млечни протеини най-малко 2,5 %, на захар най-малко 5 % или на нишесте или скорбяла най-малко 5 %

 

 

 

 

 

 

20

 

45

 

 

 

15

ex 2101.1290

С тегловно съдържание на млечни мазнини най-малко 1,5 %, на млечни протеини най-малко 2,5 %, на захар най-малко 5 % или на нишесте или скорбяла най-малко 5 %

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

 

10

ex 2101.2010

С тегловно съдържание на млечни мазнини най-малко 1,5 %, на млечни протеини най-малко 2,5 %, на захар най-малко 5 % или на нишесте или скорбяла най-малко 5 %

 

 

 

 

 

 

20

 

55

 

 

 

 

ex 2101.2090

С тегловно съдържание на млечни мазнини най-малко 1,5 %, на млечни протеини най-малко 2,5 %, на захар най-малко 5 % или на нишесте или скорбяла най-малко 5 %

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

 

 

2104.2000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

40

3

ex 2105.0000

Без съдържание на млечни мазнини или с тегловно съдържание на млечни мазнини, непревишаващо 3 %, без съдържание на други мазнини или с тегловно съдържание на други мазнини, непревишаващо 3 %

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

ex 2105.0000

Без съдържание на млечни мазнини или с тегловно съдържание на млечни мазнини, непревишаващо 3 %, с тегловно съдържание на други мазнини, превишаващо 3 %, но непревишаващо 10 %

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

7

ex 2105.0000

Без съдържание на млечни мазнини или с тегловно съдържание на млечни мазнини, непревишаващо 3 %, с тегловно съдържание на други мазнини, превишаващо 10 %

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

13

ex 2105.0000

С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 3 %, но непревишаващо 7 %

 

 

 

 

 

 

 

10

7

20

 

 

 

ex 2105.0000

С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 7 %, но непревишаващо 10 %

 

 

 

 

 

 

 

10

11

20

 

 

 

ex 2105.0000

С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 13 %

 

 

 

 

 

 

 

10

14

20

 

 

 

ex 2105.0000

С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 13 %

 

 

 

 

 

 

 

10

19

20

 

 

 

2106.1011

 

 

 

 

 

10

 

12

10

 

10

 

 

5

2106.9021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

2106.9022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

2106.9023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

2106.9070

 

 

 

 

 

 

15

1

 

5

 

5

 

5

2106.9081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

10

 

 

 

ex 2106.9085

С тегловно съдържание на млечни мазнини превишаващо 20 %, но непревишаващо 35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

40

ex 2106.9085

С тегловно съдържание на млечни мазнини превишаващо 35 %, но непревишаващо 50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

40

ex 2106.9086

С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 20 %, но непревишаващо 35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

ex 2106.9086

С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 35 %, но непревишаващо 50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

ex 2106.9087

С тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %

 

 

 

 

 

 

10

 

6

5

 

 

30

ex 2106.9087

С тегловно съдържание на млечни мазнини превишаващо 6 %, но непревишаващо 12 %

 

 

 

 

 

 

10

 

12

5

 

 

30

ex 2106.9087

С тегловно съдържание на млечни мазнини превишаващо 12 %, но непревишаващо 20 %

 

 

 

 

 

 

10

 

20

5

 

 

30

ex 2106.9088

С тегловно съдържание на млечни мазнини превишаващо 1 %, но непревишаващо 1,5 %

 

 

 

 

 

 

10

5

 

30

 

 

30

ex 2106.9088

С тегловно съдържание на млечни мазнини превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 3 %

 

 

 

 

 

 

10

10

 

30

 

 

30

ex 2106.9091

С тегловно съдържание на млечни мазнини превишаващо 40 %, но непревишаващо 60 %

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

50

ex 2106.9091

С тегловно съдържание на млечни мазнини превишаващо 60 %

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

70

ex 2106.9092

С тегловно съдържание на млечни мазнини превишаващо 10 %, но непревишаващо 25 %

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

18

ex 2106.9092

С тегловно съдържание на млечни мазнини превишаващо 25 %, но непревишаващо 40 %

 

 

 

 

 

 

 

15

 

25

6

 

32

ex 2106.9093

С тегловно съдържание на млечни мазнини превишаващо 1 %, но непревишаващо 5 %

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

5

ex 2106.9093

С тегловно съдържание на млечни мазнини превишаващо 5 %, но непревишаващо 10 %

 

 

 

 

 

 

 

10

 

35

 

 

10

2106.9094

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

2106.9095

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

35

 

 

 

2106.9096

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

20

 

 

ex 3501.1010

Различни от казеиновите лепила

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.1090

Различни от казеиновите лепила

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9010

Различни от казеиновите лепила

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

ex 3501.9090

Различни от казеиновите лепила

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

Допълнение към Протокол 2

Разпоредби за административно сътрудничество

1. Договарящите се страни приемат, че административното сътрудничество е от съществено значение за прилагането и контрола на преференциалния режим, предоставен съгласно настоящия протокол и подчертават ангажимента си да предотвратяват нередности и измами от митнически и сходен характер.

2. В случаите, когато една от договарящите се страни установи, въз основа на обективна информация, пропуски в административното сътрудничество и/или нередности или измами съгласно настоящия протокол, тази договаряща се страна може временно да прекрати съответния преференциален режим за въпросния/те продукт/и в съответствие с настоящото приложение.

3. За целите на настоящото допълнение пропуски в административното сътрудничество са също така:

а) многократно неспазване на задълженията за проверка на произхода на въпросните стоки;

б) многократен отказ или неоправдано закъснение при осъществяването и/или известяването на резултатите от последваща проверка на доказателство за произход;

в) многократен отказ или неоправдано закъснение при получаване на разрешение за осъществяване на задачи, свързани с административно сътрудничество за проверка достоверността на документи или точността на данни, свързани с предоставянето на въпросния преференциален режим.

За целите на настоящото допълнение установяването на неточности или измами може да бъде направено също така и когато налице е бързо нарастване, без задоволително обяснение, на вноса на стоки, надвишаващ обичайните равнища на производствен и експортен капацитет на другата договаряща се страна, което е свързано с обективна информация относно нередности или измами.

4. Прилагането на временно суспендиране подлежи на следните условия:

а) договарящата се страна, която въз основа на обективна информация е установила пропуски в административното сътрудничество и/или нередности или измами незабавно уведомява Съвместния комитет за установените пропуски и/или нередности, заедно с обективната информация, и започва консултации в рамките на Съвместния комитет, въз основа на цялата релевантна информация и обективни данни, с оглед достигането на решение, приемливо и за двете договарящи се страни;

б) когато договарящата се страна води консултации в рамките на Съвместния комитет, както е посочено по-горе, и не стигне до съгласие за приемливо решение в рамките на три месеца след уведомлението, въпросната договаряща се страна може временно да прекрати съответния преференциален режим за въпросния/те продукт/и. Съвместният комитет се уведомява незабавно за временно суспендиране.

в) временно суспендиране съгласно настоящото допълнение се ограничава до необходимото за защита финансовите интереси на съответната договаряща се страна. То не надхвърля срока от шест месеца, който може да бъде подновен. Съвместният комитет се уведомява незабавно за случаи на временно суспендиране. Последните са предмет на периодични консултации в рамките на Съвместния комитет, по-специално с оглед на тяхното преустановяване възможно най-скоро след като условията за тяхното прилагане не са налице.

5. Заедно с уведомлението до Съвместния комитет съгласно параграф 4, буква а) на настоящото допълнение, съответната договаряща се страна публикува обява до вносителите в Официален вестник. Обявата до вносителите посочва, че за съответния продукт са налице данни, въз основа на обективна информация, за пропуски в административното сътрудничество и/или нередности или измами.