2004R2007 — BG — 06.10.2016 — 005.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2007/2004 НА СЪВЕТА

от 26 октомври 2004 година

за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз

(ОВ L 349, 25.11.2004, p.1)

отменен със:

 

 

Официален вестник

страница

дата

 

Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година

L 251

1

16.9.2016