2004O0018 — BG — 01.01.2015 — 004.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 16 септември 2004 година

за възлагане на поръчка за евробанкноти

(ЕЦБ/2004/18)

(2004/703/ЕО)

(ОВ L 320, 21.10.2004, p.21)

отменен със:

 

 

Официален вестник

 

Насоки (ЕС) 2015/280 на Европейската централна банка от 13 ноември 2014 година

L 47

29

20.2.2015