2004L0040 — BG — 29.06.2013 — 004.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 2004/40/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 29 април 2004 година

относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета)(осемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО)

(ОВ L 159, 30.4.2004, p.1)

отменен със:

 

 

Официален вестник

 

Директива 2013/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година

L 179

1

29.6.2013