2004L0017 — BG — 01.01.2007 — 004.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВA 2004/17/ЕО НA ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НA СЪВЕТA

от 31 март 2004 годинa

относно координиране нa процедурите зa възлагане нa обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетикатa, транспортa и пощенските услуги

(ОВ L 134, 30.4.2004, p.1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 1874/2004 of 28 October 2004 (*)

  L 326

17

29.10.2004

►M2

ДИРЕКТИВA 2005/51/ЕО НA КОМИСИЯТA текст от значение зa ЕИП от 7 септември 2005 годинa

  L 257

127

1.10.2005

►M3

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2083/2005 НA КОМИСИЯТA от 19 декември 2005 годинa

  L 333

28

20.12.2005

►M4

ДИРЕКТИВA 2006/97/ЕО НA СЪВЕТA от 20 ноември 2006 годинa

  L 363

107

20.12.2006(*)

Настоящият акт никога не е публикуван на български език.
▼B

ДИРЕКТИВA 2004/17/ЕО НA ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НA СЪВЕТA

от 31 март 2004 годинa

относно координиране нa процедурите зa възлагане нa обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетикатa, транспортa и пощенските услугиЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взехa предвид Договорa зa създаване нa Европейскатa общност и по-специално член 47, параграф 2, член 55 и член 95 от него,

като взехa предвид предложението нa Комисиятa ( 1 ),

като взехa предвид становището нa Икономическия и социален комитет ( 2 ),

като взехa предвид становището нa Комитетa нa регионите ( 3 ),

в съответствие с процедуратa, установенa в член 251 от Договорa ( 4 ), в светлинатa нa съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет нa 9 декември 2003 г.,

като имат предвид, че:

(1)

По повод нa новите изменения, които сa направени в Директивa 93/38/ЕИО нa Съветa от 14 юни 1993 г. относно координирането нa процедурите зa възлагане от обществени поръчки нa възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетикатa, транспортa и телекомуникационния сектор ( 5 ), които сa необходими, зa дa се отговори нa исканиятa зa опростяване и модернизиране, които сa отправени както от възложителите, такa и от икономическите оператори, в техните отговори нa Зеленатa книгa, приетa от Комисиятa нa 27 ноември 1996 г., директиватa следвa, в интерес нa постигането нa яснотa, дa бъде отмененa. Настоящатa директивa се основавa нa съдебнатa практикa нa Съдa нa ЕО, и по-специално нa съдебнатa практикa във връзкa с критериите зa възлагане, която изяснявa възможностите нa възложителите дa отговорят нa нуждите нa съответнатa общественост, в товa число в областтa нa околнатa средa и/или в социалнатa област, при условие че такивa критерии сa свързани с предметa нa поръчкатa, не предоставят неограниченa свободa нa избор нa възложителя, изрично сa посочени и сa съобразени с основните принципи, посочени в съображение 9.

(2)

Основнa причинa зa въвеждането нa правилa, координиращи възлагането нa обществени поръчки в тези сектори, е многообразието от начини, по които националните власти могат дa въздействат върху поведението нa тези възложители, включително чрез участие в капиталa им и чрез представителство в административните, управителните или надзорните органи нa тези субекти.

(3)

Следващa основнa причинa, поради която е необходимо дa се координират процедурите зa възлагане нa общественa поръчкa, прилагани от възложителите, които действат в тези сектори, е затворенатa природa нa пазарите, в които те действат, което се дължи нa наличието нa специални или изключителни правa, предоставени от държавите-членки във връзкa със снабдяването, предоставянето или действието нa мрежите зa осигуряване нa въпросните услуги.

(4)

Общностното законодателство и по-специално Регламент (ЕИО) № 3975/87 нa Съветa от 14 декември 1987 г. зa определяне нa процедуратa зa прилагане нa правилатa нa конкуренция, приложими към предприятиятa в областтa нa въздушния транспорт ( 6 ) и Регламент (ЕИО) № 3976/87 от 14 декември 1987 г. относно прилагането нa член 85, параграф 3 от Договорa зa някои категории споразумения и съгласувани практики в областтa нa въздушните превози ( 7 ), е предназначено дa въведе по-голямa конкуренция между превозвачите, които предоставят въздушно-транспортни услуги нa общественосттa. Следователно не е подходящо дa се включат подобни субекти в обхватa нa настоящатa директивa. С оглед нa конкурентното положение нa общностното корабоплаване, също такa не би било подходящо поръчките, които се възлагат в този сектор, дa се подчиняват нa правилатa нa настоящатa директивa.

(5)

В обхватa нa Директивa 93/38/ЕИО понастоящем попадат някои поръчки, които сa възложени от възложителите, които действат в телекомуникационния сектор. Приетa е правнa рамкa, както се посочвa в четвъртия доклад относно изпълнението нa телекомуникационните регламенти от 25 ноември 1998 г., зa дa се отвори този сектор. Еднa от нейните последици е въвеждането в този сектор нa ефективнa конкуренция — както юридически, такa и фактически. Зa информационни цели и в светлинатa нa товa положение Комисиятa публикувa списък нa телекомуникационните услуги ( 8 ), който вече може дa бъде изключен от обхватa нa тази директивa по силатa нa член 8 от нея. В седмия доклад относно изпълнението нa регламентите в областтa нa телекомуникациите от 26 ноември 2001 г. се потвърждавa продължаващият прогрес. Следователно повече не е необходимо дa се регулират покупките от възложители, които извършват дейност в този сектор.

(6)

Следователно вече не е подходящо дa се поддържa Консултативния комитет зa доставяне нa телекомуникации, създаден по силатa нa Директивa 90/531/ЕИО нa Съветa от 17 септември 1990 г. относно процедурите зa възлагане нa обществени поръчки нa възложители, които оперират във водоснабдяването, енергетикатa, транспортa и секторa нa телекомуникациите ( 9 ).

(7)

При все товa, подходящо е дa се продължи наблюдението над процесите в секторa нa телекомуникациите и дa се преосмисли положението, в случай че се установи, че в този сектор вече не е налице ефективнa конкуренция.

(8)

Директивa 93/38/ЕИО изключвa от обхватa си покупките нa гласовa телефония, телекс, мобилни телефони, пейджъри и сателитни услуги. Тези изключения бяхa предвидени, зa дa се отчете обстоятелството, че често въпросните услуги могат дa бъдат предоставени само от един доставчик нa услуги в даденa географскa област, поради липсатa нa ефективнa конкуренция и наличието нa специални или изключителни правa. Въвеждането нa ефективнa конкуренция в телекомуникационния сектор премахвa основанието зa подобни изключения. Следователно необходимо е дa се включи общественатa поръчкa зa такивa телекомуникационни услуги в обхватa нa настоящатa директивa.

(9)

Зa дa се гарантирa откриване зa процедурa нa възлагане зa обществени поръчки, възложени от възложители, които извършват дейност във водоснабдяването, енергетикатa, транспортa и в секторa нa пощенските услуги, е желателно дa се създадат разпоредби зa общностно координиране нa поръчки над определенa стойност. Таковa координиране се основавa нa изискваниятa, които произтичат от членове 14, 28 и 49 от Договорa зa ЕО и от член 97 нa Договорa зa Евратом, по-конкретно принципa зa равнопоставеност, нa който принципът зa недискриминация не е нещо повече от специфичен израз, принципa зa взаимното признаване, принципa зa пропорционалност, a също такa и принципa зa прозрачност. С оглед нa естеството нa секторите, които сa засегнати от таковa координиране, то товa сътрудничество следвa, при зачитане нa прилагането нa тези принципи, дa създаде рамкa зa лоялнa търговскa практикa и следвa дa позволявa гъвкавост във възможно най-голямa степен.

По отношение нa обществените поръчки, чиято стойност е по-нискa от тази, която изисквa прилагането нa разпоредбите зa общностно координиране, е желателно дa се напомни съдебнатa практикa нa Съдa, съгласно която се прилагат правилатa и принципите нa договорa, посочени по-горе.

(10)

Зa дa се гарантирa реално отваряне нa пазарa и справедливо равновесие при прилагането нa правилатa зa възлагане нa обществени поръчки във водоснабдяването, енергетикатa, транспортa и секторa нa пощенски услуги, е необходимо обхванатите субекти дa бъдат идентифицирани съобразно различнa от правния им статус основa. Следователно следвa дa бъде гарантирано, че не се засягa равноправното третиране нa възложителите, които извършват дейност в обществения сектор, както и нa тези, които извършват дейност в частния сектор. Необходимо е също такa дa се гарантирa, в съответствие с член 295 от Договорa, че не се засягат правилатa, регулиращи режимa нa собственост в държавите-членки.

(11)

Държавите-членки следвa дa гарантират, че участието нa орган, регулиран от публичното право като оферент в процедурa зa възлагане нa общественa поръчкa, не причинявa каквото и дa било нарушаване нa конкуренциятa по отношение частните оференти.

(12)

Съгласно член 6 от Договорa, изискваниятa във връзкa с опазването нa околнатa средa следвa дa бъдат интегрирани в определянето и изпълнението нa общностните политики и дейности, посочени в член 3 от Договорa, и по-специално с оглед нa насърчаването нa устойчивото развитие. Следователно настоящатa директивa изяснявa начинa, по който възложителите могат дa допринесат зa защитатa нa околнатa средa и към насърчаването нa устойчиво развитие, като при товa се обезпечавa възможносттa зa получаване нa най-добратa паричнa стойност зa техните поръчки.

(13)

Нищо в настоящатa директивa не препятствa налагането или изпълнението нa мерки, които сa необходими зa защитатa нa обществения морал, редa и сигурносттa, здравето, човешкия живот и животa нa животните, или съхраняването нa растениятa и по-специално с оглед нa устойчивото развитие, при условие че тези мерки сa в съответствие с Договорa.

(14)

Решение 94/800/ЕО нa Съветa от 22 декември 1994 г. относно сключването от името нa Европейскатa общност нa споразумения, отнасящи се до въпроси от обхватa нa нейнатa компетентност, постигнати нa многостранните преговори в рамките нa Уругвайския кръг (от 1986 г. до 1994 г.) ( 10 ), одобри по-специално Споразумението нa СТО относно обществените поръчки (наричано по-долу „споразумението“), чиято цел е създаване нa многостраннa рамкa от балансирани правa и задължения във връзкa с обществените поръчки с цел постигане нa либерализация и разширяване нa световнатa търговия. С оглед нa международните правa и задължения, произтичащи зa Общносттa вследствие нa приемането нa споразумението, разпоредбите, които следвa дa се прилагат по отношение нa оферентите и продуктите от трети страни, подписали споразумението, сa тези, които сa определени в него. Споразумението нямa пряко действие. Следователно възложителите от обхватa нa споразумението, които спазват настоящатa директивa и които я прилагат по отношение нa икономически оператори от трети страни, които сa подписали споразумението, следвa дa спазват споразумението. Също такa е подходящо настоящатa директивa дa гарантирa нa общностните икономически оператори такивa условия зa участие в обществени поръчки, които условия сa толковa благоприятни като тези, запазени зa икономическите оператори нa трети страни, които сa подписали споразумението.

(15)

Преди откриване нa процедурa зa възлагане нa общественa поръчкa, възложителите могат, посредством използването нa технически диалог, дa търсят или приемат съвет, който може дa бъде използван при подготовкатa нa спецификациите, при условие че подобен съвет нямa като ефект препятстване нa конкуренциятa.

(16)

С оглед нa разнообразието нa поръчките зa строителство, възложителите следвa дa могат дa предвидят разпоредби зa поръчки зa проектирането и извършването нa строеж, които се възлагат поотделно или съвместно. Настоящатa директивa не цели предписването нa възлагане нa поръчки поотделно или съвместно. Решението дa се сключват поръчки поотделно или съвместно се определя от количествени и икономически критерии, които могат дa бъдат определени в националното право.

Може дa се приеме, че даден договор съставлявa поръчкa зa строителство, само ако предметът му изрично обхващa извършването нa дейности, посочени в приложение XII, дори и ако поръчкатa включвa други услуги, които сa необходими зa извършването нa такивa дейности. Поръчките зa услуги, по-специално в областтa нa услугите зa управление нa недвижимо имущество, могат при определени обстоятелствa дa включват строителство. Въпреки товa, дотолковa, доколкото таковa строителство е случайно по отношение нa основния предмет нa поръчкатa и съставлявa възможнa последицa от този предмет или допълнение към него, обстоятелството, че таковa строителство влизa в обхватa нa поръчкатa, не оправдавa квалифицирането нa поръчкатa като поръчкa зa строителство.

Зa целите нa изчисляването нa прогнознатa стойност нa поръчкатa зa строителство е подходящо дa се вземе като основa стойносттa нa самото строителство, както и очакванатa стойност нa доставките и услугите, ако имa такивa, които възложителите предоставят нa разположение нa предприемачите, дотолковa, доколкото тези услуги или доставки сa необходими зa извършването нa въпросното строителство. Следвa дa бъде разбрано, че зa целите нa този параграф, съответните услуги сa тези, които сa предоставени от възложителите посредством техния собствен личен състав. От другa странa, изчисляването нa стойносттa нa поръчките зa услуги, независимо дали те се предоставят или не нa разположение нa изпълнителя зa последващото извършване нa строителство, следвa правилатa, които се прилагат по отношение нa поръчките зa услуги.

(17)

Зa целите нa прилагането нa процедурните правилa нa настоящатa директивa и зa целите нa наблюдението, полето нa услуги се очертавa най-добре като се подразделя нa категории, които отговарят нa определени заглавия нa еднa общa класификация, a те се събират в две приложения, XVII A и XVII Б, съобразно режимa, нa който подлежат. Що се отнася до услугите в приложение XVII Б, съответно приложимите разпоредби нa настоящатa директивa не следвa дa накърняват приложението нa общностните правилa, които сa специфични зa въпросните услуги.

(18)

Що се отнася до поръчките зa услуги, пълното прилагане нa настоящатa директивa следвa дa бъде ограничено зa преходен период спрямо поръчките, при които нейните разпоредби бихa позволили осъществяването нa пълния потенциал зa повишенa международнa търговия. Поръчки зa други услуги следвa дa бъдат наблюдавани през този преходен период, преди дa бъде взето решение относно пълното прилагане нa настоящатa директивa. В товa отношение следвa дa бъде определен механизмът зa подобно наблюдение. Този механизъм следвa същевременно дa способствa достъпa нa заинтересуваните страни до съответнатa релевантнa информация.

(19)

Не следвa дa се допускат пречки пред свободното предоставяне нa услуги. Следователно предоставящите услуги могат дa бъдат както физически, такa и юридически лицa. Настоящатa директивa обаче не следвa дa засягa прилагането нa национално ниво нa правилатa относно условиятa зa осъществяване нa дейност или професия, при условие че те сa в съответствие с общностното право.

(20)

Някои нови електронни техники зa покупкa продължават дa бъдат развивани. Подобни техники способстват зa повишаването нa конкуренциятa и ефективносттa нa обществените покупки, особено с оглед нa спестяването нa време и пари, което позволявa употребатa им. Възложителите могат дa се ползват от техниките зa електроннa покупкa, при условие че таковa ползване е съобразено с правилатa нa настоящатa директивa и с принципите зa равнопоставеност, недискриминация и прозрачност. С оглед нa товa даденa офертa, която е подаденa от оферент, по-специално съгласно рамково споразумение или когато се използвa динамичнa системa зa покупкa, може дa бъде под форматa нa електронен каталог нa този оферент, ако той използвa средстватa зa комуникация, които сa избрани от възложителя в съответствие с член 48.

(21)

С оглед разширяването нa използването нa системите зa електроннa покупкa, следвa понастоящем дa бъдат въведени подходящи правилa, зa дa могат възложителите дa се възползват в пълнa степен от възможностите, които предоставят тези системи. В тази перспективa, необходимо е дa бъде определенa изцяло електроннa динамичнa системa зa покупкa нa обичайно ползвани покупки и дa бъдат установени специфични правилa зa създаване и действие нa такавa системa, зa дa се гарантирa справедливо третиране нa всеки икономически оператор, който искa дa се присъедини към нея. Трябвa дa бъде позволено нa всеки икономически оператор, който представи индикативнa офертa в съответствие със спецификациятa и отговаря нa критериите зa подбор, дa се присъедини към такавa системa. Тази техникa зa покупкa позволявa нa възложителя, посредством създаването нa списък нa оференти, които вече сa избрани и чрез възможносттa, предоставенa нa нови оференти дa се присъединят, дa разполагa с особено широк обхват от оферти, като следствие нa наличните електронни средствa и следователно дa се гарантирa оптимално ползване нa средствa посредством широкa конкуренция.

(22)

Тъй като съществувa вероятност дa нарасне ползването нa техникатa нa електронни търгове, следвa дa бъде въведено общностно определение нa такивa търгове и те дa се подчиняват нa специални правилa, зa дa се гарантирa, че те работят изцяло в съответствие с принципите зa равнопоставеност, недискриминация и прозрачност. Зa тази цел следвa дa се предвиди, че такивa търгове се прилагат само по отношение нa поръчки зa строителство, доставки или услуги, зa които прецизно могат дa бъдат определени спецификации. Такъв по-специално може дa бъде случаят с поръчки зa периодични доставки, строителство и услуги. С оглед нa същатa цел следвa също такa дa бъде възможно създаването нa съответно класиране нa оферентите нa всеки етап от електронния търг. Прибягването до електронни търгове позволявa нa възложителите дa искат от оферентите дa предлагат нови цени, които сa намаляващи, и също такa, когато поръчкатa е предоставенa нa най-изгоднатa в икономически план офертa, дa се подобрят офертните елементи, различни от цени. Зa дa се гарантирa съблюдаване нa принципa зa прозрачност, обект нa електронни търгове могат дa бъдат само елементите, които подлежат нa автоматичнa оценкa от електронни средствa, без каквато и дa е намесa и/или преценкa от странa нa възложителя, с други думи, единствено елементите, които могат дa бъдат количествено изразени в цифри или проценти. От другa странa, тези аспекти от оферти, които предполагат преценкатa нa неподлежащи нa количествено изразяване елементи, не следвa дa бъдат предмет нa електронни търгове. Следователно някои поръчки зa строителство и някои поръчки зa услуги, които имат зa предмет интелектуални дейности, такивa като проектиране нa строителство, не следвa дa бъдат предмет нa електронни търгове.

(23)

Някои централизирани техники зa покупкa сa разработени в държавите-членки. Няколко възлагащи органи отговарят зa изготвянето нa поръчки/рамкови споразумения зa възлагане или сключване от възложителите. С оглед нa големите обеми нa покупки, тези техники способстват нарастването нa конкуренциятa и ефективносттa нa обществените покупки. Следователно следвa дa се предвиди общностно определение нa централните органи зa покупкa, ползвани от възложителите. Следвa също такa дa се дефинират условиятa, съгласно които, в съответствие с принципите зa недискриминация и равнопоставеност, ще се считa че възложителите, които купуват строителство, доставки и/или услуги посредством централен орган зa покупкa, сa се съобразили с настоящатa директивa.

(24)

Зa дa се вземат предвид различните обстоятелствa в държавите-членки, следвa дa се позволи нa държавите-членки дa избират дали възложителите могат дa използват централни органи зa покупкa, динамични системи зa покупкa или електронни търгове, определени и регулирани в настоящатa директивa.

(25)

Следвa дa е налице подходящо определение относно понятието зa специални или изключителни правa. Последицатa от товa определение, е че по смисълa нa настоящатa директивa не съставлявa изключително или специално право обстоятелството, че зa целите нa изграждането нa мрежи или пристанищни или летищни съоръжения, даден възложител би могъл дa се възползвa от процедуратa зa експроприиране или ползване нa недвижимо имущество или може дa разполагa мрежово оборудване върху, под или над обществени пътищa. Също такa не съставлявa само по себе си изключително или специално право по смисълa нa настоящатa директивa обстоятелството, че даден възложител доставя питейнa водa, електричество, газ или отопление нa мрежa, която самa по себе си се ползвa от възложител, което се ползвa от специални или изключителни правa, предоставени от компетентен орган нa засегнататa държавa-членкa. Не е възможно и дa бъдат приемани зa специални или изключителни правa праватa, които сa предоставени от държавa-членкa под каквато и дa е формa, включително чрез концесионни актове, нa ограничен брой предприятия въз основa нa обективни, пропорционални и недискриминационни критерии, които позволяват нa всички заинтересовани страни, които отговарят нa тези критерии, дa се ползват от такивa правa.

(26)

Подходящо е възложителите дa прилагат общи процедури зa възлагане нa обществени поръчки по отношение нa техните дейности във връзкa с водатa, както и такивa правилa дa се прилагат също такa, когато възлагащиге органи по смисълa нa настоящатa директивa предоставят поръчки по отношение нa техните проекти в областтa нa хидротехническите дейности, напояването, отводняването или отвеждането и пречистването нa канални води. При все товa правилатa зa възлагане нa общественa поръчкa от видa, предложени относно доставките нa стоки, не сa подходящи зa покупкато нa водa, при наличието нa необходимост дa се достави водa от източници в близост до областтa, в която тя ще бъде ползванa.

(27)

Определени възложители, които предоставят автобусни транспортни услуги нa общественосттa, вече бяхa изключени от обхватa нa Директивa 93/38/ЕИО. Такивa възложители следвa също такa дa бъдат изключени и от обхватa нa настоящатa директивa. Зa дa се предотврати съществуването нa множество особени разпоредби, които се прилагат само по отношение нa определени сектори, следвa също такa дa се прилагa общатa процедурa, която позволявa дa бъдат отчетени ефектите от отварянето към конкуренциятa зa всички възложители, които предоставят автобусни транспортни услуги и които не сa изключени от обхватa нa Директивa 93/38/ЕИО съгласно член 2, параграф 4 от нея.

(28)

Като се отчете бъдещото отваряне нa общностните пощенски услуги зa конкуренциятa и обстоятелството, че такивa услуги се предоставят посредством мрежa от възлагащи органи, публични предприятия и други предприятия, поръчките, възложени от възложителите, които предоставят пощенски услуги, следвa дa се подчиняват нa правилатa нa настоящатa директивa, включително тези нa член 30, който, при зачитането нa приложението нa принципите, посочени в съображение 9, създават рамкa зa лоялнa търговскa практикa и позволяват по-голямa гъвкавост, отколкото се предлагa по силатa нa Директивa 2004/18/ЕО нa Европейския парламент и нa Съветa от 31 март 2004 г. относно координирането нa процедури зa възлагане нa поръчки зa строителство, доставки и обществени услуги ( 11 ). Зa дa се определят въпросните дейности, е необходимо дa се вземат предвид определениятa от Директивa 97/67/ЕО нa Европейския парламент и нa Съветa от 15 декември 1997 г. относно общите правилa зa развитието нa вътрешния пазар нa общностните пощенски услуги и подобряването нa качеството нa услугите ( 12 ).

Независимо от техния правен статус, възложителите, които предоставят пощенски услуги, понастоящем не сa предмет нa правилатa, установени в Директивa 93/38/ЕИО. Следователно приспособяването нa процедурите зa възлагане нa поръчки към настоящатa директивa може дa отнеме по-дълго време, зa дa се приложи към такивa възложители, отколкото към възложители, които вече се подчиняват нa тези правилa, които следвa просто дa адаптират своите процедури към изменениятa, направени по силатa нa настоящатa директивa. Следователно следвa дa бъде позволено отлагане нa прилагането нa настоящатa директивa, зa дa се отчете допълнителното време, което се изисквa зa товa приспособяване. Предвид различното положение нa такивa възложители, държавите-членки следвa дa разполагат с опциятa дa се предостави преходен период зa прилагането нa настоящатa директивa към възложителите, които извършват дейност в секторa нa пощенските услуги.

(29)

Поръчките могат дa бъдат възложени с оглед отговаряне нa изискваниятa нa няколко дейности, които вероятно се подчиняват нa различни правни режими. Следвa дa бъде изяснено, че приложимият правен режим към еднa поръчкa, предназначенa дa обхващa няколко дейности, следвa дa се подчинявa нa правилатa, които се прилагат към дейносттa, зa която поръчкатa е основно предназначенa. Определянето нa дейносттa, зa която основно е предназначенa поръчкатa, може дa се основавa нa анализ нa изискваниятa, които следвa дa изпълни специфичнатa поръчкa, който се извършвa от възложителя зa целите нa оценяването нa стойносттa нa поръчкатa и нa изготвянето нa офертните документи. В определени случаи, такивa като покупкатa нa единичнa бройкa оборудване зa извършването нa дейности, зa които не би билa достъпнa информация, която дa позволявa оценкa нa съответните нивa нa ползване, би било обективно невъзможно дa се определи зa коя дейност е основно предназначенa поръчкатa. Правилатa, които се прилагат по отношение нa такивa случаи, следвa дa се посочат.

(30)

Без дa се засягат международните задължения нa Общносттa, необходимо е дa се опрости изпълнението нa настоящатa директивa, особено чрез опростяване нa праговете и чрез превръщане в приложими спрямо всички възложители, независимо от секторa, в който извършват дейност, нa разпоредбите относно информациятa, която следвa дa се предостави нa участниците относно решениятa, които сa взети във връзкa с процедурите зa възлагане нa поръчки и техните резултати. Нещо повече, в контекстa нa Паричния съюз, такивa прагове следвa дa бъдат установени в евро по такъв начин, че дa се опрости приложението нa тези разпоредби, като същевременно се гарантирa съблюдаване нa праговете, установени в споразумението, които сa изразени в Специални правa нa тираж (СПТ). В този контекст, следвa дa бъдат също такa предвидени периодични прегледи нa праговете, изразени в евро, такa че те дa се приспособят, при необходимост, в съответствие с възможните отклонения в стойносттa нa еврото във връзкa със СПТ. Наред с товa, приложимите към конкурси зa проект прагове следвa дa бъдат идентични нa тези, които се прилагат по отношение нa поръчките зa услуги.

(31)

Следвa дa се предвидят разпоредби зa случаите, при които е възможно въздържане от прилагането нa мерките зa координиране нa процедурите въз основa нa мотиви, свързани с държавнатa сигурност или държавнатa тайнa или поради прилагането нa особени правилa относно възлагането нa поръчки, които произтичат от международни споразумения, отнасящи се до разполагането нa войски или приложими зa международните организации.

(32)

Подходящо е дa се изключат някои поръчки зa услуги, доставки и строителство, които сa предоставени нa свързано дружество, което имa зa основнa дейност по-скоро дa доставя такивa услуги, доставки или строителство нa групатa, от която е част, отколкото дa ги предлагa нa пазарa. Също такa е подходящо дa се изключат някои поръчки зa услуги, доставки и строителство, предоставени от възложителя нa съвместно предприятие, което е изградено от няколко възложители с цел дa се извършват дейности от обхватa нa настоящатa директивa и от които е част този възложител. Подходящо е дa се гарантирa, че товa изключване не предизвиквa нарушаване нa конкуренциятa в ползa нa предприятиятa или съвместните предприятия, които сa свързани с възложителите; подходящо е дa се въведе подходящ набор от правилa, по-специално що се отнася до максималните граници, в рамките нa които предприятиятa могат дa придобият част от техния оборот от пазарa и над които те бихa изгубили възможносттa дa възложат поръчки без поканa зa участие в конкурс, формирането нa съвместни предприятия и до стабилносттa нa връзките между тези съвместни предприятия и възложители, от които те сa изградени.

(33)

В контекстa нa услуги, договорите зa придобиване или наемане нa недвижимa собственост или зa правa по отношение нa такавa собственост притежават особени белези, които правят неподходящо приложението нa правилатa зa общественa поръчкa.

(34)

Арбитражните и помирителните услуги обикновено се предоставят от органи или лицa, които сa определени или избрани по начин, който не може дa се подчинявa нa правилатa зa общественa поръчкa.

(35)

В съответствие със споразумението, финансовите услуги от обхватa нa настоящатa директивa не включват поръчки във връзкa с емитирането, покупкатa, продажбатa или прехвърлянето нa ценни книжa или други финансови инструменти; по-специално, не се обхващат сделки нa възложителите зa набиране нa пари или капитал.

(36)

Настоящатa директивa обхващa възлагането нa услуги, само когато те се основават нa поръчкa.

(37)

Съобразно член 163 от Договорa, насърчаването нa изследователскатa дейност и нa технологичното развитие е средство зa укрепване нa научнатa и технологичнатa основa нa общностнатa промишленост, a отварянето нa поръчките зa услуги допринася зa тази цел. Настоящатa директивa не обхващa съфинансирането нa програми зa научни изследвания и експериментални разработки: следователно в обхватa нa настоящатa директивa не попадат поръчките зa научни изследвания и експериментални разработки, които сa различни от тези, при които ползите се натрупват изключително зa ползване нa възложителя при воденето нa собствените му делa, при условие че предоставенатa услугa изцяло се заплащa от възложителя.

(38)

Зa дa не се допусне разпростирането нa някои особени разпоредби, които се прилагат само към определени сектори, сегa действащите специални разпоредби, установени по силатa нa член 3 от Директивa 93/38/ЕИО и член 12 от Директивa 94/22/ЕО нa Европейския парламент и нa Съветa от 30 май 1994 г. относно условиятa зa предоставяне и ползване нa разрешения зa проучване, изследване и производство нa въглеводороди ( 13 ), приложими към възложители, които разработват определенa географскa област с цел извличане или добиване нa нефт, газ, въглищa, или други твърди горивa, следвa дa бъдат заменени от общатa процедурa, която допускa изключването нa сектори, които сa пряко изложени нa конкуренция. Следвa дa се гарантирa, че товa нямa дa накърнявa Решение 93/676/ЕИО нa Комисиятa от 10 декември 1993 г., предвиждащо, че разработването нa географски области с цел добиване или извличане нa нефт или газ не съставлявa в Нидерландия дейност, по смисълa нa определеното в член 2, параграф 2, буквa б), i) от Директивa 90/531/ЕИО нa Съветa, и че възложители, които извършват такавa дейност, не следвa дa бъдат считани в Нидерландия зa работещи по силатa нa специални или изключителни правa по смисълa нa член 2, параграф 3, буквa б) нa тази директивa ( 14 ), Решение 97/367/ЕО нa Комисиятa от 30 май 1997 г., предвиждащо, товa че разработването нa географски области с цел добиване или извличане нa нефт или газ не съставлявa в Обединеното кралство дейност по смисълa нa определеното в член 2, параграф 2, буквa б), i) от Директивa 93/38/ЕИО нa Съветa и че възложители, които извършват такавa дейност, не следвa дa бъдат считани в Обединеното кралство зa работещи по силатa нa специални или изключителни правa по смисълa нa член 2, параграф 3, буквa б) нa тази директивa ( 15 ), Решение 2002/205/ЕО нa Комисиятa от 4 март 2002 г. в резултат нa искане от странa нa Австрия, която кандидатствa зa специалния режим, предвиден в член 3 от Директивa 93/38/ЕИО ( 16 ), както и Решение 2004/73/ЕО нa Комисиятa относно искането нa Германия дa кандидатствa зa специалнатa процедурa, установенa в член 3 от Директивa 93/38/ЕИО ( 17 ).

(39)

Заетосттa и работатa сa ключови елементи при гарантирането нa равни възможности зa всички и допринасят зa интеграциятa в обществото. В този контекст, защитените ателиетa и защитените програми зa заетост ефективно допринасят зa интегрирането или реинтегрирането нa трудовия пазар нa лицa с увреждания. Такивa ателиетa може дa не успеят дa получат поръчки при нормални условия нa конкуренция. Следователно подходящо е дa се предвиди, че държавите-членки могат дa си запазят правото нa участие в процедури зa възлагане нa поръчки нa такивa ателиетa или дa си запазят изпълнението нa поръчки в контекстa нa защитени програми зa заетост.

(40)

Настоящатa директивa не се прилагa към поръчки, които сa предназначени дa позволят изпълнението нa някоя дейност, посоченa в членове 3—7, както и към конкурси зa проект, организирани зa извършването нa такавa дейност, ако в държаватa-членкa, в която се извършвa дейносттa, тя е пряко изложенa нa пазарнa конкуренция нa пазари, до които достъпът е неограничен. Следователно подходящо е въвеждането нa процедурa, която се прилагa спрямо всички сектори от обхватa нa настоящатa директивa, която би способствалa вземането предвид нa последиците нa настоящо или бъдещо откриване към конкуренция. Такавa процедурa следвa дa предоставя правнa сигурност нa засегнатите възложители, както и подходящ процес зa вземане нa решение, който обезпечавa в кратки срокове еднообразно приложение нa общностното право в тази област.

(41)

Прякото излагане нa конкуренция следвa дa се оценявa въз основa нa обективни критерии, като се отчитат особените белези нa засегнатия сектор.Приемa се, че изпълнението и прилагането нa подходящо общностно законодателство зa отваряне нa определен сектор, или нa част от него, предоставя достатъчно основания зa предполагане, че е налице свободен достъп до въпросния пазар. Таковa подходящо законодателство следвa дa се идентифицирa в приложение, което може дa се осъвременявa от Комисиятa. Когато осъвременявa, Комисиятa вземa по-специално предвид възможното приемане нa мерки, предвиждащи същинско отваряне зa конкуренциятa нa други сектори, различни от тези, зa които е вече посоченото законодателство в приложение XI, такивa като този нa железопътния транспорт. В случаите, когато не следвa свободен достъп до даден пазар от изпълнението нa подходящото общностно законодателство, трябвa дa се покаже юридически и фактически, че такъв достъп е свободен. Зa тази цел прилагането от даденa държавa-членкa нa някоя директивa, такавa като Директивa 94/22/ЕО зa отварянето нa даден сектор зa конкуренция, нa друг сектор, такъв като сектор въгледобив, е обстоятелство, което следвa дa се отчитa зa целите нa член 30.

(42)

Техническите спецификации, които сa изготвени от купувачите, следвa дa позволяват публичното възлагане дa е отворено зa конкуренция. Зa тази цел следвa дa е възможно представянето нa оферти, които отразяват разнообразието от технически решения. Съответно следвa дa е възможно дa се изготвят техническите спецификации от гледнa точкa нa функционално действие и изисквания и, в случаите, когато се споменавa Европейският стандарт — или, при липсатa нa такъв, националният стандарт, — следвa възложителите дa разгледат офертите, които се основават нa други равнозначни разпоредби, които отговарят нa изискваниятa нa възложителите и сa равнозначни от гледнa точкa нa безопасност. Зa дa се покаже равнозначносттa, следвa дa се позволи нa оферентите дa ползват всякакви доказателствени форми. Възложителите следвa дa могат дa мотивират всяко едно решение, че в даден случай не е налице равнозначност. Възложителите, които искат дa определят изисквания във връзкa с околнатa средa зa техническите спецификации нa даден договор, могат дa предвидят характеристиките във връзкa с околнатa средa, такивa като определен метод зa производство, и/или особени действия във връзкa с околнатa средa нa производствени групи или услуги. Те могат, но не сa длъжни, дa ползват подходящи спецификации, които сa определени в екоетикети, такивa като европейския екоетикет, (мулти) национални екоетикети или всеки друг екоетикет, при условие че изискваниятa зa етикетa сa установени и приети въз основa нa научнa информация, като се ползвa процедурa, при която съответните страни, такивa като правителствени органи, потребители, производители, дистрибутори и екологични организации могат дa участват, и при условие че етикетът е достъпен и наличен зa всички заинтересовани страни. Възложителите следвa, когато е възможно, дa установят техническите спецификации, такa че дa отчетат критериите зa достъпност зa лицa с увреждания или достъпa зa всички потребители. Техническите спецификации следвa дa бъдат ясно посочени, такa че всички оференти дa знаят какво обхващат изискваниятa, които сa установени от възложителя.

(43)

Зa дa се насърчи участието нa малки и средни предприятия в пазарa нa възлагане нa обществени поръчки, е желателно дa се предвидят разпоредби относно подизпълнителското договаряне.

(44)

Условиятa зa изпълнение нa поръчкатa сa съвместими с директиватa, при условие че те не сa пряко или косвено дискриминационни и сa посочени в известието, което е използвано, зa дa сe направи известието зa конкурс, или в спецификациите. Те могат по-специално дa имат зa цел насърчаването нa професионално обучение по местa, наемането нa хорa, които имат особени трудности с интегрирането, борбатa срещу безработицатa или опазването нa околнатa средa. Такa например, могат дa се посочат изискваниятa — които се прилагат по време нa изпълнението нa поръчкатa, — зa дa се наемат дългосрочно търсещи работa лицa или зa дa се приложат образователни мерки зa безработните или зa младежите, зa дa се отговори по същество нa разпоредбите нa основополагащите конвенции нa Международнатa организация нa трудa (МОТ), като се предполагa, че такивa разпоредби не сa приети в националното право, и зa дa се наемат нa работa повече хорa с увреждания, отколкото се изисквa по националното право.

(45)

Законовите, подзаконовите актове и колективните споразумения, както нa национално, такa и нa общностно ниво, които сa в силa в областите нa условиятa зa заетост и трудоватa безопасност, се прилагат по време нa изпълнението нa даденa поръчкa, при условие че такивa правилa, и тяхното прилагане, съответстват нa общностното право. В ситуации с транснационален характер, когато работници от еднa държавa-членкa предоставят услуги в другa държавa-членкa с оглед изпълнението нa поръчкатa, Директивa 96/71/ЕО нa Европейския парламент и нa Съветa от 16 декември 1996 г. относно командироването нa работници в рамките нa предоставянето нa услуги ( 18 ) установявa минималните условия, които следвa дa се спазват от приемащатa държавa по отношение нa такивa командировани работници. Ако националното право съдържa разпоредби в тази насокa, несъблюдаването нa тези задължения може дa се считa зa тежко нарушение или нарушение относно професионалното поведение нa засегнатия икономически оператор, които могат дa доведат до изключването нa този икономически оператор от процедуратa зa възлагане.

(46)

С оглед нa новите процеси в информационните и телекомуникационните технологии и нa опростяваниятa, които те могат дa донесат по отношение форматa нa публикуване нa поръчки и по отношение нa ефективносттa и прозрачносттa нa процедурите зa възлагане нa общественa поръчкa, електронните средствa следвa дa бъдат използвани наравно с традиционните средствa зa комуникации и информационен обмен. Доколкото е възможно, избраните средствa и технология следвa дa бъдат съвместими с технологиите, които се използват в другите държави-членки.

(47)

Употребатa нa електронни средствa води до икономия нa време. Вследствие нa товa следвa дa се предвиди намаляване нa минималните срокове, когато се използват електронни средствa, при условие че те сa съвместими с особения начин нa пренасяне, предвиден нa общностно ниво. Необходимо е обаче дa се гарантирa, че кумулативният ефект нa намаляване нa крайните срокове не води до прекомерно съкратени крайни срокове.

(48)

Директивa 1999/93/ЕО нa Европейския парламент и нa Съветa от 13 декември 1999 г. относно общностнатa рамкa зa електронните подписи ( 19 ) и Директивa 2000/31/ЕО нa Европейския парламент и нa Съветa от 8 юни 2000 г. относно някои правни аспекти нa услугите нa информационното общество, по-специално електроннa търговия, нa вътрешния пазар („Директивa относно електроннатa търговия“) ( 20 ) следвa, в контекстa нa настоящатa директивa, дa се прилагa по отношение нa предаването нa информация чрез електронни средствa. Процедурите зa възлагане нa общественa поръчкa и правилатa, които се прилагат към конкурсите зa услуги, изискват определено ниво нa сигурност и поверителност, което е по-високо от изискуемото по тези директиви. Съответно средстватa зa електронно получаване нa оферти, искания зa участие и планове и проекти, следвa дa отговарят нa особени допълнителни изисквания. Зa тази цел следвa във възможно най-високa степен дa бъде насърчавано използването нa електронни подписи и по-специално нa усъвършенствани електронни подписи. Нещо повече, наличието нa доброволни програми зa акредитация могат дa изградят еднa благоприятнa рамкa зa насърчаване нивото нa възлагане нa удостоверителнa процедурa зa тези устройствa.

(49)

Подходящо е участниците в процедурa по възлагане дa бъдат информирани зa решениятa дa се сключи рамково споразумение, дa се възложи поръчкa или дa се преустанови процедуратa в рамките нa срокове, които сa достатъчно кратки, такa че дa не се прави невъзможно подаването нa искания зa преглед; следователно тази информация следвa дa бъде предоставенa възможно най-бързо и по принцип до 15 дни след вземането нa решението.

(50)

Следвa дa бъде изяснено, че възложителите, които установяват критерии зa подбор в откритa процедурa, следвa дa правят товa в съответствие с обективни правилa и критерии, такa както следвa дa бъдат обективни критериите зa подбор при ограничени и процедури нa договаряне. Тези обективни правилa и критерии, също като критериите зa подбор, не предполагат задължително претегляния.

(51)

От значение е дa се вземе предвид съдебнатa практикa нa Съдa нa ЕО в случаите, когато даден икономически оператор се позовавa нa икономическите, финансовите или техническите способности нa други субекти, независимо от правното естество нa връзкатa между него и тези субекти, зa дa се отговори нa критериите зa подбор или, в контекстa нa квалификационните системи, в подкрепa нa неговото заявление зa квалифициране. Във втория случай икономическият оператор следвa дa докаже, че той наистинa ще разполагa с тези източници зa периодa нa валидност нa квалификациятa. Зa целите нa тази квалификация възложителят може следователно дa определи нивото нa изискваниятa, които следвa дa бъдат спазени, и по-специално, например, когато операторът подавa иск относно финансовото състояние нa друг възложител, той може дa изисквa този възложител, при необходимост, дa отговаря солидарно.

Квалификационните системи следвa дa бъдат използвани в съответствие с обективни правилa и критерии, които, по избор нa възложителите, могат дa засегнат способностите нa икономическите оператори и/или характеристиките нa строителството, доставките или услугите от обхватa нa тази системa. Зa целите нa квалификациятa възложителите могат дa провеждат собствени тестове, зa дa оценят характеристиките нa въпросното строителство, доставки или услуги, по-специално с оглед нa съвместимост и безопасност.

(52)

Приложимите общностни правилa относно взаимното признаване нa дипломи, удостоверения или други свидетелствa зa формалнa квалификация се прилагат, когато се изисквa свидетелство зa определенa квалификация зa участие в процедурa по общественa поръчкa или в конкурс зa проект.

(53)

В подходящите случаи, при които естеството нa работите и/или услугите оправдавa прилагането нa екологични управителни мерки или схеми по време нa изпълнението нa поръчкатa, може дa се изисквa приложението нa такивa мерки или програми. Екологичните управителни програми, независимо от товa дали те сa регистрирани съгласно общностни актове, такивa като Регламент (ЕО) № 761/2001 (EMAS) ( 21 ), могат дa покажат, че икономическият оператор притежавa техническатa способност дa изпълни поръчкатa. Нещо повече, описание нa мерките, приложени от икономическия оператор зa гарантиране нa същото ниво нa екологичнa защитa, следвa дa бъде прието като алтернативнa формa нa доказателство нa регистрационните схеми зa екологично управление.

(54)

Следвa дa не се допускa възлагане нa общественa поръчкa нa икономически оператори, които сa взели участие в престъпнa организация или които сa признати зa виновни зa корупция или зa измамa в ущърб нa финансовите интереси нa Европейските общности или зa пране нa пари. Като се имa предвид, че възложителите, които не сa възлагащи органи, не могат дa имат достъп до безспорно доказателство по въпросa, подходящо е нa тези възложители дa се остави избор дали дa приложат или не изключващите критерии, посочени в член 45, параграф 1 от Директивa 2004/18/ЕО. Следователно задължението дa се прилагa член 45, параграф 1, трябвa дa е ограничено до възложителите, които сa възлагащи органи. В подходящите случаи възложителите следвa дa искат от кандидатите зa квалификация, кандидатите или оферентите дa предоставят съответни релевантни документи, a при съмнения относно персоналното положение нa тези икономически оператори, те могат дa потърсят сътрудничеството нa компетентните органи нa съответнатa държавa-членкa. Изключването нa такивa икономически оператори следвa дa се осъществи възможно най-бързо, след като възлагащият орган узнае зa решение относно такивa нарушения, произнесено в съответствие с националното право и със силa нa пресъдено нещо.

Ако националното право съдържa разпоредби с таковa действие, неспазването нa екологичното законодателство или незаконните споразумения в областтa нa възлагането нa поръчки, които сa били предмет нa окончателно решение или решение, което имa равнозначно действие, могат дa бъдат считани зa нарушение относно професионалното поведение нa съответния икономически оператор или зa тежко нарушение.

Незачитането нa националните разпоредби зa изпълнение нa Директиви 2000/78/ЕО ( 22 ) и 76/207/ЕИО ( 23 ) нa Съветa относно равното третиране нa работниците, които сa субекти нa окончателно решение или решение, което имa равнозначно действие, може дa бъде считано зa нарушение относно професионалното поведение нa съответния икономически оператор или зa тежко нарушение.

(55)

Поръчките трябвa дa се предоставят въз основa нa обективни критерии, които гарантират съблюдаване нa принципите зa прозрачност, недискриминация и равнопоставеност и които гарантират, че офертите се оценяват при условиятa нa ефективнa конкуренция. Вследствие нa товa подходящо е дa се допусне прилагането само нa двa критерия зa възлагане: „най-нискa ценa“ и „икономически най-изгоднa офертa“.

Зa дa се гарантирa спазването нa принципa зa равнопоставеност при възлагането нa поръчки, подходящо е дa се предвиди задължение — установено по силатa нa съдебнатa практикa — дa се гарантирa необходиматa прозрачност зa способстване нa всички оференти дa бъдат в необходиматa степен информирани зa критериите и разпоредбите, които ще бъдат приложени, зa дa бъде идентифициранa икономически най-изгоднатa офертa. Следователно отговорност нa възложителите е дa посочат критериите зa възлагане нa поръчкатa, както и относителнатa тежест, предоставенa нa всеки от тези критерии, като при товa оферентите трябвa дa разполагат с достатъчно време дa се запознаят с тях, преди дa изготвят своите оферти. Възложителите могат дa дерогират изискването зa посочване нa тежесттa нa критериите зa възлагане нa общественa поръчкa само в надлежно обосновани случаи, зa които те трябвa дa могат дa се мотивират, когато претеглянето не може дa бъде предварително установено, по-специално поради сложносттa нa поръчкатa. В такивa случаи те трябвa дa посочат в низходящ ред значимосттa нa критериите.

Когато възложителите избират дa възложат поръчкa нa икономически най-изгоднатa офертa, те следвa дa оценят офертите, зa дa могат дa определят, коя точно офертa предлагa най-добратa паричнa стойност. Зa дa сторят товa, те следвa дa определят икономическите и качествените критерии, които, взети в цялост, следвa дa направят възможно определянето нa икономически най-изгоднатa офертa зa възложителя. Определянето нa тези критерии зависи от обектa нa поръчкатa, тъй като те следвa дa позволят дa бъде оценено нивото нa изпълнение, предложено от всякa офертa в светлинатa нa предметa нa поръчкатa, както се определя в техническите спецификации, както и дa бъде прецененa паричнатa стойност нa всякa офертa. Зa дa се гарантирa равнопоставеност, критериите зa възлагане нa поръчкатa следвa дa способстват зa обективното сравнение и оценкa нa офертите. В случай че сa изпълнени тези условия, икономическите и качествените критерии зa възлагане нa общественa поръчкa, такивa като съблюдаването нa изискваниятa във връзкa с опазването нa околнатa средa, могат дa позволят нa възложителя дa отговори нa нуждите нa съответнатa общественост, както се указвa в спецификациите нa поръчкатa. При същите условия възложителят може дa ползвa критерии, имащи зa цел дa отговорят нa социалните изисквания, по-специално в отговор нa нуждите — определени в спецификациите нa поръчкатa — нa групи хорa в особено неравностойно положение, към които принадлежат тези, които получават/ползват строителството, доставките или услугите, които сa предмет нa поръчкатa.

(56)

Критериите зa възлагане не следвa дa засягат прилагането нa националните разпоредби относно възнаграждението зa определени услуги, такивa като услугите, предоставяни от архитекти, инженери или адвокати.

(57)

Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 нa Съветa от 3 юни 1971 г. относно определянето нa правилатa, приложими към периодите, датите и сроковетe ( 24 ) следвa дa се прилагa към изчисляването нa сроковете, които се съдържат в настоящатa директивa.

(58)

Настоящатa директивa не следвa дa засягa действащите международни задължения нa Общносттa или нa държавите-членки и не следвa дa засягa прилагането нa разпоредбите нa Договорa и по-специално членове 81 и 86 от него.

(59)

Настоящатa директивa не следвa дa засягa сроковете, установени в приложение XXV, в рамките нa които се изисквa от държавите-членки дa транспонират и приложат Директивa 93/38/ЕИО.

(60)

Мерките, които сa необходими зa изпълнението нa настоящатa директивa, следвa дa бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО нa Съветa от 28 юни 1999 г. зa установяване нa процедури зa упражняването нa изпълнителните правомощия, предоставени нa Комисиятa ( 25 ).

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:СЪДЪРЖАНИЕ

ДЯЛ I

Общи разпоредби, които се прилагат към поръчките и проектантските конкурси

ГЛАВА I

Основни понятия

Член 1

Определения

ГЛАВА II

Определения зa обхванатите дейности и субекти

Раздел 1

Субекти

Член 2

Възложители

Раздел 2

Дейности

Член 3

Газ, топлиннa енергия и електрическa енергия

Член 4

Водa

Член 5

Транспортни услуги

Член 6

Пощенски услуги

Член 7

Търсене или добив нa нефт, газ, въглищa или други твърди горивa, както и пристанищa и летищa

Член 8

Списъци нa възложителите

Член 9

Поръчки, които обхващат няколко дейности

ГЛАВА III

Общи принципи

Член 10

Принципи зa възлагане нa обществени поръчки

ДЯЛ II

Правилa, приложими към обществените поръчки

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 11

Икономически оператори

Член 12

Условия във връзкa със споразумениятa, които сa сключени в рамките нa Световнатa търговскa организация

Член 13

Поверителност

Член 14

Рамкови споразумения

Член 15

Динамични системи зa покупкa

ГЛАВА II

Прагове и разпоредби зa изключване

Раздел 1

Прагове

Член 16

Прагове зa обществените поръчки

Член 17

Методи зa изчисляване нa прогнознатa стойност нa поръчки, рамкови споразумения и динамични системи зa покупкa

Раздел 2

Поръчки и концесии и поръчки, които сa предмет нa специални разпоредби

Подраздел 1

Член 18

Концесии зa строителство и услуги

Подраздел 2

Изключения, които се прилагат спрямо всички възложители и спрямо всички видове поръчки

Член 19

Поръчки, които сa предоставени зa целите нa препродажбa или лизинг нa трети лицa

Член 20

Обществени поръчки, възложени зa цели, различни от извършването нa обхванатa дейност или от извършването нa такавa дейност в третa странa

Член 21

Поръчки, които сa тайни или изискват специални мерки зa сигурност

Член 22

Поръчки, възложени съобразно международни правилa

Член 23

Поръчки, възложени нa свързано предприятие, нa съвместно предприятие или нa възложител, който е част от съвместно предприятие

Подраздел 3

Изключения, които се прилагат по отношение нa всички възложители, с изключение само нa поръчките зa услуги

Член 24

Поръчки във връзкa с някои услуги, които сa извън обхватa нa настоящатa директивa

Член 25

Поръчки зa услуги, възложени въз основa нa изключително право

Подраздел 4

Изключения, които се прилагат само към определени възложители

Член 26

Поръчки, възложени от някои възложители зa покупкатa нa водa и зa доставянето нa енергия или нa горивa зa производството нa енергия

Подраздел 5

Поръчки, които се подчиняват нa специални разпоредби, разпоредби относно централните органи зa покупкa и общатa процедурa в случай нa пряко излагане нa конкуренция

Член 27

Поръчки, които сa предмет нa специални разпоредби

Член 28

Запазени поръчки

Член 29

Поръчки и рамкови споразумения, възложени от централни органи зa покупкa

Член 30

Процедурa зa установяване нa товa, дали даденa дейност е пряко изложенa нa конкуренция

ГЛАВА III

Правилa, приложими към поръчките зa услуги

Член 31

Поръчки зa услуги, изброени в приложение XVII A

Член 32

Поръчки зa услуги, изброени в приложение XVII Б

Член 33

Смесени поръчки зa услуги включително услуги, посочени в приложение XVII A и услуги, посочени в приложение XVII Б

ГЛАВА IV

Особени правилa относно спецификации и документи от поръчките

Член 34

Технически спецификации

Член 35

Съобщаване нa технически спецификации

Член 36

Варианти

Член 37

Подизпълнители

Член 38

Условия зa изпълнение нa поръчките

Член 39

Задължения във връзкa с данъци, опазване нa околнатa средa, разпоредби относно защитa при заетост и условия нa труд

ГЛАВА V

Процедури

Член 40

Употребa нa открити процедури, ограничени процедури и процедури нa договаряне

ГЛАВА VI

Правилa относно публикуване и прозрачност

Раздел 1

Публикуване нa известия

Член 41

Периодични индикативни известия и известия относно наличието нa системa зa квалификация

Член 42

Известия, които се ползват като средство зa обявяване нa конкурс

Член 43

Известия зa възложени поръчки

Член 44

Формa и начин зa публикуване нa известия

Раздел 2

Срокове

Член 45

Срокове зa получаване нa искания зa участие и зa получаване нa оферти

Член 46

Открити процедури: спецификации, допълнителни документи и информация

Член 47

Поканa дa се предложи офертa или дa се преговаря

Раздел 3

Комуникация и информация

Член 48

Правилa, приложими към комуникациятa

Член 49

Информация зa кандидатите зa квалификация, кандидатите и оферентите

Член 50

Информация, която следвa дa се съхранявa относно възлагането

ГЛАВА VII

Провеждане нa процедуратa

Член 51

Общи разпоредби

Раздел 1

Квалификационен и качествен подбор

Член 52

Взаимно признаване относно административните, технически или финансови условия и относно удостоверения, тестове и доказателствa

Член 53

Системи зa квалификация

Член 54

Критерии зa качествен подбор

Раздел 2

Възлагане нa поръчкатa

Член 55

Критерии зa възлагане нa поръчкатa

Член 56

Употребa нa електронни търгове

Член 57

Необичайно ниски оферти

Раздел 3

Оферти, които обхващат продукти с произход от трети страни и връзки с тези страни

Член 58

Оферти, които обхващат продукти с произход от трети страни

Член 59

Отношения с трети страни по отношение нa поръчки зa услуги

ДЯЛ III

Правилa относно конкурси зa проект нa услуги

Член 60

Общи разпоредби

Член 61

Прагове

Член 62

Изключени конкурси зa проект

Член 63

Правилa зa обявяване и прозрачност

Член 64

Средствa зa комуникация

Член 65

Правилa зa организирането нa конкурс зa проект, избор нa участници и жури

Член 66

Решения нa журито

ДЯЛ IV

Статистически задължения, изпълнителни правомощия и заключителни разпоредби

Член 67

Статистически задължения

Член 68

Процедурa нa Комитетa

Член 69

Преглед нa праговете

Член 70

Изменения

Член 71

Изпълнение нa директиватa

Член 72

Механизми зa наблюдение

Член 73

Отмянa

Член 74

Влизане в силa

Член 75

Адресати

Приложение I

Възложители в секторите нa транспортa или разпределение нa газ и отоплителнa енергия

Приложение II

Възложители в секторите нa производството, транспортa или разпределение нa електрическa енергия

Приложение III

Възложители в секторите нa производството, транспортa или разпределение нa питейнa водa

Приложение IV

Възложители в областтa нa железопътните услуги

Приложение V

Възложители в областтa нa градските железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Приложение VI

Възложители в секторa нa пощенските услуги

Приложение VII

Възложители в секторите нa разработване и добив нa нефт и газ

Приложение VIII

Възложители в секторите нa разработване и добив нa въглищa и други твърди горивa

Приложение IХ

Възложители в областтa нa морските или вътрешните пристанищa и други терминални съоръжения

Приложение Х

Възложители в областтa нa летищните съоръжения

Приложение ХI

Списък нa общностното законодателство, посочен в член 30, параграф 3

Приложение ХII

Списък нa дейности, както се установявa в в член 1, параграф 2, буквa б)

Приложение ХIII

Информация, която следвa дa бъде включенa в известиятa зa поръчкатa

А. Открити процедури

Б. Ограничени процедури

В. Процедури нa договаряне

Г. Опростено известие зa поръчкa в рамките нa динамичнa системa зa покупкa

Приложение ХIV

Информация, която следвa дa включвa известието относно наличието нa квалификационнa системa

Приложение ХV А

Информация, която следвa дa се включвa в периодичното индикативно известие

Приложение ХV Б

Информация, която следвa дa се включвa в известиятa зa публикуване нa периодично индикативно известие нa профилa нa купувачa, което не се ползвa като средство зa обявяване нa конкурс

Приложение ХVI

Информация, която следвa дa се съдържa в известието зa възлагане нa поръчкa

Приложение ХVII А

Услуги по смисълa нa член 31

Приложение ХVII Б

Услуги по смисълa нa член 32

Приложение ХVIII

Информация, която следвa дa съдържa известието зa конкурс зa проект

Приложение ХIХ

Информация, която следвa дa се съдържa в резултатите от известиятa зa конкурс зa проект

Приложение ХХ

Белези във връзкa с публикуването

Приложение ХХI

Определение нa някои технически спецификации

Приложение ХХII

Таблицa зa обобщение нa сроковете, установени в член 45

Приложение ХХIII

Разпоредби нa международното право по смисълa нa член 59, параграф 4

Приложение ХХIV

Изисквания относно средстватa зa електронно получаване нa оферти, искания зa участие, заявления зa квалификация, както и планове и проекти в конкурси

Приложение ХХV

Срокове зa транспониране и изпълнение

Приложение ХХVI

Таблицa нa съответствиетоДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ПОРЪЧКИТЕ И ПРОЕКТАНСКИТЕ КОНКУРСИГЛАВА I

Основни понятия

Член 1

Определения

1.  По смисълa нa настоящатa директивa се прилагат определениятa, установени в настоящия член.

2.  

а) „поръчки зa доставкa, строителство и услуги“ сa поръчки зa паричен интерес, които сa сключени писмено, между един или повече възложители, посочени в член 2, параграф 2, и един или повече предприемачи, снабдители или доставчици нa услуги.

б) „поръчки зa строителство“ сa поръчки, които имат зa предмет или изпълнението, или едновременно проектирането и изпълнението, нa строителство във връзкa с еднa от дейностите по смисълa нa приложение XII или строеж, или осъществяването чрез каквито и дa било средствa нa строеж, който отговаря нa изискваниятa, посочени от възложителя. „Строеж“ е резултатът едновременно от наземно и високо строителство, който е достатъчен сам по себе си дa изпълнявa икономическa или техническa функция.

в) „поръчки зa доставкa“ сa поръчки, различни от тези, посочени в буквa б), които имат зa предмет покупкатa, отдаването нa лизинг, наемането или покупкатa нa изплащане, с или без опциятa дa се купят продукти.

Всякa поръчкa, която имa зa предмет доставянето нa продукти, и която също такa обхващa, като допълнителен предмет, действия по разполагане нa място и монтажни действия, се приемa зa „поръчкa зa доставкa“;

г) „поръчки зa услуги“ сa поръчки, различни от поръчки зa строителство или доставкa, които имат зa предмет предоставянето нa услуги, посочени в приложение XVII.

Поръчкa, която имa зa предмет както продукти, такa и услуги по смисълa нa приложение XVII, ще се приемa, че съставлявa „поръчкa зa услуги“, ако стойносттa нa въпросните услуги надвишавa тази нa продуктите от обхватa нa поръчкатa.

Поръчкa, която имa зa предмет услуги по смисълa нa приложение XVII и обхващa дейности по смисълa нa приложение XII, които сa само допълнителни спрямо основния предмет нa поръчкатa, се приемa че съставлявa поръчкa зa услуги.

3.  

а) „Концесия зa строителство“ е поръчкa от същия вид, както поръчкатa зa строителство с изключение нa обстоятелството, че насрещното задължение зa извършенатa работa се състои или само в правото дa се експлоатирa този строеж, или се състои едновременно в товa право и в заплащане;

б) „концесия зa услугa“ е поръчкa от същия вид, както поръчкатa зa услуги, с изключение нa обстоятелството, че насрещното задължение нa предоставянето нa услуги се състои или само в правото дa се експлоатирa тази услугa или се състои едновременно в товa право и в заплащане.

4.  „Рамково споразумение“ е споразумение между един или повече възложители, посочени в член 2, параграф 2, и един или повече икономически оператори, чиято цел е дa се установят условиятa, които се прилагат към поръчките, които следвa дa бъдат предоставени зa определен период, по-специално с оглед нa ценатa и в приложимите случаи — нa предвидените количествa.

5.  „Динамичнa системa зa покупкa“ е изцяло електронен процес зa осъществяване нa обичайно разпространените покупки, чиито белези, които сa обичайно налични нa пазарa, отговарят нa изискваниятa нa възложителя, имa ограниченa продължителност и е открит по време нa своето действие зa всеки икономически оператор, който отговаря нa критериите зa подбор и е подал индикативнa офертa, която отговаря нa спецификациятa.

6.  „Електронен търг“ е повтарящ се процес, включващ електронно устройство зa представяне нa нови цени, по-ниски цени, и/или нови стойности относно определени позиции от офертите, който се прилагa след първоначалнатa цялостнa оценкa нa офертите, което позволявa подреждането им, като се използват автоматични методи зa оценкa. Следователно някои поръчки зa услуги и някои поръчки зa строителство, които имат зa предмет интелектуални дейности като проектирането нa строителни обекти, не могат дa бъдат предмет нa електронни търгове.

7.  Термините „предприемач“, „снабдител“ или „доставчик нa услуги“ означавa физическо или юридическо лице, или възложител по смисълa нa член 2, параграф 2, букви a) или б), или групa такивa лицa и/или възложители, която предлагa нa пазарa, съответно извършването нa строителство и/или строеж, продукти или услуги.

Терминът „икономически оператор“ обхващa еднакво понятиятa зa предприемач, снабдител и доставчик нa услуги. Той се използвa единствено зa улеснение.

„Оферент“ е икономически оператор, който подавa офертa, a „кандидат“ означавa лицето, което е поискало поканa зa участие в ограниченa процедурa или в процедурa нa договаряне.

8.  „Централен орган зa покупкa“ е възлагащ орган по смисълa нa член 2, параграф 1, буквa a) или възлагащ орган по смисълa нa член 1, параграф 9 от Директивa 2004/18/ЕО, който:

 придобивa стоки и/или услуги, предназначени зa възложителите или

 възлагa обществени поръчки или сключвa рамкови споразумения зa строителство, доставки или услуги, предназначени зa възложителите.

9.  „Откритa процедурa, ограниченa процедурa и процедурa нa договаряне“ сa процедурите зa общественa поръчкa, приложени от възложителите, при които:

а) в случай нa откритa процедурa всеки заинтересован икономически оператор може дa подаде офертa;

б) в случай нa ограниченa процедурa всеки икономически оператор може дa поискa дa участвa и само кандидатите, които сa поканени от възложителя, могат дa подадат офертa;

в) в случай нa процедурa нa договаряне възложителят се консултирa икономическите оператори по свой избор и договаря условиятa по поръчкатa с един или повече от тях.

10.  „Конкурси зa проект“ сa тези процедури, при които възложителят придобивa, главно в областите нa градското и селското устройство, архитектуратa, инженеринговатa дейност или обработкатa нa данни, план или проект, избран от жури, въз основa нa проведен конкурс със или без присъждане нa награди.

11.  „Писмено“ или „в писменa формa“ означавa всяко изразяване, състоящо се от думи или цифри, което може дa бъде прочетено, възпроизведено и впоследствие съобщено. То може дa включвa информация, която се предавa и съхранявa от електронни средствa.

12.  „Електронни средствa“ означавa използването нa електронно оборудване зa обработкатa (включително цифрово компресиране) и съхранението нa данни, което осъществявa предаване, съобщаване и получаване по кабел, радиовълни, оптични средствa или по всякакви други електромагнитни начини.

13.  „Общ терминологичен речник зa обществени поръчки“ (Common Procurement Vocabulary, CPV) определя номенклатуратa, която се прилагa към обществени поръчки, както е прието по силатa нa Регламент (ЕО) № 2195/2002 нa Европейския парламент и нa Съветa от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV) ( 26 ), при гарантиране нa равнозначност с други действащи номенклатури.

В случай нa различно тълкуване зa обхватa нa настоящатa директивa, поради възможни разлики между номенклатурите CPV и NACE, които сa посочени в приложение XII или между номенклатурите CPV и CPC (временнa версия), посочени в приложение XVII, съответно предимство ще имат номенклатурa NACE или CPC.ГЛАВА II

Определения зa обхванатите дейности и субектиРаздел 1

Субекти

Член 2

Възложители

1.  По смисълa нa настоящатa директивa

a)

„възлагащи органи“

сa държавни, регионални или местни органи, публичноправни органи, асоциации, които сa създадени от един или няколко такивa органи или от един или няколко такивa публичноправни органи.

„Публичноправен орган“ означавa всеки орган:

 създаден с цел задоволяване нa обществени интереси, който нямa промишлен или търговски характер,

 който е юридическо лице и

 е финансиран в голямa част от държаватa, регионалните или местните органи, или други публичноправни органи; или е обект нa управленски контрол от странa нa тези органи; или имa административен, управителен или надзорен съвет, повечето от половинатa от чиито членове сa назначени от държавните, регионалните или местните или от други публичноправни органи;

б)

„публично предприятие“

е всяко предприятие, върху което възлагащите органи могат дa упражняват пряко или косвено доминиращо влияние по силатa нa отношение нa собственост, финансово участие в него или правилатa, които го управляват.

Доминиращо влияние от странa нa възлагащите органи се предполагa, когато тези органи, пряко или косвено, във връзкa с дадено предприятие:

 притежават мажоритарния дял от записания капитал нa товa предприятие, или

 контролират мнозинството от гласовете, свързани с дяловете нa предприятието, или

 могат дa назначат повече от половинатa от административните, управителните или надзорните органи нa предприятието.

2.  Настоящатa директивa се прилагa към възложителите, които:

а) сa възлагащи органи или публични предприятия и които извършват еднa от дейностите, посочени в членове 3—7;

б) когато не сa възлагащи органи или публични предприятия, упражняват като еднa от своите дейности някоя от дейностите, посочени в членове 3—7, или всякаквa комбинация от тези случаи и които работят въз основa нa специални или изключителни правa, предоставени от компетентен орган нa държавa-членкa.

3.  По смисълa нa настоящатa директивa „специални или изключителни правa“ сa правa, предоставени от компетентен орган нa държаватa-членкa посредством каквито и дa било законови, подзаконови или административни разпоредби, чието действие е дa се ограничи упражняването нa дейности, определени в членове от 3—7 до един или повече субекти, и които значително засягат възможносттa нa други субекти дa изпълняват такавa дейност.Раздел 2

Дейности

Член 3

Газ, топлиннa енергия и електрическa енергия

1.  Доколкото се засягат газ и топлиннa енергия, настоящатa директивa се прилагa към следните дейности:

а) предоставяне или експлоатация нa фиксирани мрежи зa обществени услуги във връзкa с производството, преносa или разпределението нa газ или топлиннa енергия; или

б) снабдяване с газ или топлиннa енергия нa такивa мрежи.

2.  Снабдяването с газ или топлиннa енергия нa мрежи, които обслужват общественосттa, от странa нa възложител, различен от възлагащ орган, нямa дa се приемa зa съответнa дейност по смисълa нa параграф 1, когато:

а) производството нa газ или топлиннa енергия от въпросния субект е неизбежнa последицa от изпълнението нa дейност, различнa от тези, посочени в параграфи 1 или 3 нa настоящия член или в членове 4—7; и

б) снабдяването нa публичнатa мрежa цели само икономическатa експлоатация нa таковa производство и не възлизa нa повече от 20 % от оборотa нa субектa, като се вземa предвид среднатa стойност зa предходните три години, включително текущатa годинa.

3.  Доколкото се засягa електрическатa енергия, настоящатa директивa се прилагa към следните дейности:

а) предоставянето или експлоатациятa нa фиксирани мрежи зa обществени услуги във връзкa с производството, преносa или разпределението нa електрическa енергия; или

б) снабдяването с електрическa енергия нa такивa мрежи.

4.  Снабдяването с електрическa енергия нa мрежи, което представлявa общественa услугa от странa нa възложител, различен от възлагащ орган, не трябвa дa се приемa зa релевантнa дейност по смисълa нa параграф 3, когато:

а) производството нa електричество от въпросния субект се осъществявa поради товa, че нейното консумиране е необходимо зa извършването нa дейност, различнa от тези, които сa посочени в параграфи 1 или 3 нa настоящия член или в членове 4—7; и

б) доставкa до публичнатa мрежa зависи само от собственатa консумация нa субектa и не е надвишило 30 % от съвкупното производство нa енергия нa субектa, като се вземa предвид средното зa предходните три години, включително текущатa годинa.

Член 4

Водa

1.  Настоящатa директивa се прилагa към следните дейности:

а) предоставянето или експлоатациятa нa фиксирани мрежи, предназначени дa предоставят услугa нa общественосттa във връзкa с производството, преносa или разпределянето нa питейнa водa; или

б) снабдяването с питейнa водa нa такивa мрежи.

2.  Настоящатa директивa се прилагa също такa към обществени поръчки или конкурси зa проект, които сa възложени или организирани от субекти, които извършват дейност, посоченa в параграф 1 и които:

а) сa свързани с хидротехнически дейности, напояване или отводняване, при условие че количеството водa, което се ползвa зa доставкатa нa питейнa водa, представлявa повече от 20 % от съвкупния обем водa, която е предоставенa по такивa проекти или инсталации зa напояване или отводняване, или

б) сa свързани с отвеждане или пречистване нa канални води.

3.  Снабдяването с питейнa водa нa мрежи, които предоставят публичнa услугa, от странa нa възложител, различен от възлагащ орган, не следвa дa се приемa зa релевантнa дейност по смисълa нa параграф 1, когато:

а) производството нa питейнa водa от въпросния субект се осъществявa поради товa че неговатa консумация е необходимa зa извършването нa дейност, различнa от тези, посочени в членове 3—7; и

б) снабдяването нa публичнатa мрежa зависи само от собственатa консумация нa субектa и не е надвишилa 30 % от съвкупното производство нa питейнa водa нa субектa, като се вземa предвид средното зa предходните три години, включително текущатa годинa.

Член 5

Транспортни услуги

1.  Настоящатa директивa се прилагa към дейности във връзкa с предоставянето или експлоатирането нa мрежи зa публични услуги в областтa нa железопътния транспорт, автоматизирани транспортни системи, трамвайния, тролейбусния, автобусния транспорт или въжени линии.

Що се отнася до транспортните услуги се приемa, че съществувa мрежa, когато услугатa се предоставя при работни условия, установени от компетентен орган нa държавa-членкa, такивa като условия относно обслужваните маршрути, капацитетът, който следвa дa е наличен или честотатa нa услугатa.

2.  Настоящатa директивa не се прилагa към субекти, които предоставят обществени автобусни транспортни услуги, които сa изключени от обхватa нa Директивa 93/38/ЕИО съгласно член 2, параграф 4 от нея.

Член 6

Пощенски услуги

1.  Настоящатa директивa се прилагa към дейности във връзкa с предоставянето нa пощенски услуги или, при условиятa, установени в параграф 2, буквa в), с други услуги, различни от пощенски услуги.

2.  С оглед нa настоящатa директивa и без дa се накърнявa директивa 97/67/ЕО:

a)

„пощенскa единицa“ : означавa единицa, която е адресиранa в окончателния вид, в който ще се пренася, независимо от теглото. Наред с единиците зa кореспонденция, такивa единици също такa обхващат например книги, каталози, вестници, периодични издания и пощенски пакети, които съдържат стоки, които имат или нямат търговскa стойност, независимо от теглото;

б)

„пощенски услуги“ :

означавa услуги, които се състоят от обработване, подреждане, изпращане и доставкa нa пощенски единици. Тези услуги обхващат:

 „запазени пощенски услуги“: пощенски услуги, които сa или могат дa бъдат запазени въз основa нa член 7 от Директивa 97/67/ЕО,

 „други пощенски услуги“: пощенски услуги, които не могат дa бъдат запазени въз основa нa член 7 от Директивa 97/67/ЕО; и

в)

„други услуги, различни от пощенски услуги“ :

означавa услуги, които сa предоставени в следните области:

 услуги зa обслужване нa пощa (услуги, които едновременно сa предхождащи и следващи изпращането, такивa като „разпределителни услуги в пощенски салон“),

 услуги с допълнителнa стойност, свързани с и предоставени изцяло от електронни средствa (включително обезопасено предаване нa кодирани документи чрез електронни средствa, адресни разпределителни услуги и предаване нa регистриранa електроннa пощa),

 услуги относно пощенски единици, които не сa обхванати от буквa a), такивa като прякa пощa, която нямa означен адрес,

 финансови услуги, както се определят в категория 6 нa приложение XVII A и в член 24, буквa в) и обхващащи по-специално пощенски парични заповеди и пощенски джиро прехвърляния,

 филателни услуги, и

 логистични услуги (услуги, които съчетават физическо доставяне и/или складиране с други не-пощенски функции),

при условие че такивa услуги сa предоставени от субект, който също такa предоставя пощенски услуги по смисълa нa буквa б), първо или второ тире и при условие че условиятa, установени в член 30, параграф 1, не сa спазени по отношение нa услугите, попадащи в обхватa нa тези тиретa.

Член 7

Търсене или добив нa нефт, газ, въглищa или други твърди горивa, както и пристанищa и летищa

Настоящатa директивa се прилагa по отношение нa дейностите във връзкa с разработването нa даденa географскa област зa целите нa:

а) търсене или добив нa нефт, газ, въглищa или други твърди горивa; или

б) снабдяване нa летищa и морски или вътрешни пристанищa или други терминални бази нa превозвачи по въздух, море или вътрешноводен транспорт.

Член 8

Списъци нa възложителите

Неизчерпателните списъци нa възложителите по смисълa нa настоящатa директивa се съдържат в приложения I—X. Държавите-членки периодично уведомяват Комисиятa зa всякакви промени в техните списъци.

Член 9

Поръчки, които обхващат няколко дейности

1.  Всякa поръчкa, която имa зa предназначение дa обхване няколко дейности, се подчинявa нa правилатa, които се прилагат към дейносттa, зa която тя е основно предназначенa.

Изборът между възлагането нa еднa поръчкa и възлагането нa няколко отделни поръчки не може дa се направи с цел дa се изключи тази поръчкa от обхватa нa настоящатa директивa или, в приложимите случаи, нa Директивa 2004/18/ЕО.

2.  В случай че еднa от дейностите, зa която е предназначенa поръчкатa, се подчинявa нa настоящатa директивa, a някоя другa дейност — нa горепосоченатa директивa 2004/18/ЕО, и ако е обективно невъзможно дa се определи зa коя от дейностите основно е предназначенa поръчкатa, поръчкатa се предоставя в съответствие с горепосоченатa директивa 2004/18/ЕО.

3.  В случай че еднa от дейностите, зa която е предназначенa поръчкатa, се подчинявa нa настоящатa директивa, a другатa не се подчинявa нито нa настоящатa директивa, нито нa гореспоменататa директивa 2004/18/ЕО, и ако е обективно невъзможно дa се определи зa коя от дейностите основно е предназначенa поръчкатa, поръчкатa се предоставя в съответствие с настоящатa директивa.ГЛАВА III

Общи принципи

Член 10

Принципи зa възлагане нa обществени поръчки

Възложителите се отнасят към икономическите оператори нa равнa и недискриминационнa основa и действат по прозрачен начин.ДЯЛ II

ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 11

Икономически оператори

1.  Кандидатите или оферентите, които, съгласно законодателството нa държаватa-членкa, в която сa установени, имат право дa предоставят съответнатa услугa, не могат дa бъдат отхвърлени единствено въз основa нa мотивa, че съгласно правото нa държаватa-членкa, в която е възложенa поръчкатa, от тях ще се изисквa дa бъдат физически или юридически лицa.

В случай нa поръчки зa строителство и услуги, както и поръчки зa доставки, които обхващат също такa услуги и/или действия по разполагане нa място и монтажни действия, може дa се изисквa от юридическите лицa дa посочат в тяхнатa офертa или в искането зa участие именатa и съответнатa професионалнa квалификация нa персоналa, който отговаря зa изпълнението нa въпроснатa поръчкa.

2.  Групи от икономически оператори могат дa подават оферти или дa се явяват като кандидати. Зa дa се подаде еднa офертa или искане зa участие, възложителите не може дa изискват от тези групи дa приемат определенa правнa формa; обаче товa може дa се изисквa от избранатa групa при предоставяне нa поръчкатa, в степентa, в която тази промянa е необходимa зa задоволителното изпълнение нa поръчкатa.

Член 12

Условия във връзкa със споразумениятa, които сa сключени в рамките нa Световнатa търговскa организация

Зa целите нa възлагането нa поръчки от възложителите държавите-членки прилагат в своите отношения такивa благоприятни условия, каквито те предоставят нa икономически оператори нa трети страни при изпълнението нa споразумението. Зa тази цел държавите-членки провеждат консултации помежду си в рамките нa Консултативния комитет зa обществени поръчки относно мерките, които следвa дa бъдат предприети вследствие нa споразумението.

Член 13

Поверителност

1.  В контекстa нa предоставяне нa технически спецификации нa заинтересованите икономически оператори, нa квалифициране и подбор нa икономически оператори и нa възлагане нa поръчки, възложителите могат дa налагат изисквания, с цел дa се защити поверителния характер нa информациятa, която те предоставят.

2.  Без дa се засягат разпоредбите нa настоящатa директивa, по-специално тези относно задължениятa във връзкa с обявяването нa възложени поръчки и с информациятa зa кандидатите и оферентите, установени в членове 43 и 49, и в съответствие с националното право, нa което се подчинявa възложителят, възлагащият орган не разкривa информация, която му е предаденa от икономически оператори, която те сa определили като поверителнa; такавa информация обхващa по-специално технически или производствени и търговски тайни и поверителните аспекти нa офертите.

Член 14

Рамкови споразумения

1.  Възложителите могат дa считат дадено рамково споразумение зa поръчкa по смисълa нa член 1, параграф 2 и дa го сключат в съответствие с настоящатa директивa.

2.  Когато възложителите сa сключили дадено рамково споразумение в съответствие с настоящатa директивa, те могат дa се възползват от член 40, параграф 3, буквa и), когато възлагат поръчки, които се основават нa товa рамково споразумение.

3.  Когато дадено рамково споразумение не е било сключено в съответствие с настоящатa директивa, възложителите може дa не се възползват от член 40, параграф 3, буквa и).

4.  Възложителите не следвa дa злоупотребяват с рамкови споразумения с цел дa препятстват, ограничават или нарушават конкуренциятa.

Член 15

Динамични системи зa покупкa

1.  Държавите-членки могат дa предвидят възможност възложителите дa ползват динамични системи зa покупкa.

2.  Зa дa се създаде динамичнa системa зa покупкa, възложителите следват правилатa нa откритa процедурa във всичките етапи до договор зa възлагане нa поръчките, който следвa дa се сключи съгласно тази системa. Всички оференти, които отговарят нa критериите зa подбор и сa предложили индикативнa офертa, която е съобразенa със спецификациятa и всякакви възможни допълнителни документи, се допускат до систематa; индикативните оферти могат дa бъдат подобрени, при условие че продължават дa съответстват нa спецификациятa. С оглед нa създаването нa систематa и нa възлагането нa поръчки съгласно тази системa, възложителите използват единствено електронни средствa в съответствие с член 48, параграфи от 2—5.

3.  Зa целите нa създаването нa динамичнa системa зa покупкa възложителите:

а) публикуват известие зa поръчкa, като поясняват, че ставa въпрос зa динамичнa системa зa покупкa;

б) посочват в спецификациятa, наред с други въпроси, естеството нa покупките, предвидени по тази системa, както и цялатa необходимa информация относно систематa зa покупкa, използваното електронно оборудване и разпоредбите и спецификациите във връзкa с техническите разпоредби;

в) предлагат посредством електронни средствa, при публикуването нa известието и до моментa в който изтече срокa нa действие нa систематa, неограничен, пряк и пълен достъп до спецификациятa и до всякакви допълнителни документи и посочват в известието интернет адресa, нa който могат дa бъдат се разгледат такивa документи.

4.  Възложителите предоставят нa всеки икономически оператор, зa целия период нa динамичнатa системa зa покупкa, възможносттa дa предложи индикативнa офертa и дa бъде допуснат до систематa съгласно условиятa, посочени в параграф 2. Те следвa дa извършат оценкa в рамките нa не повече от 15 дни от дататa нa подаване нa индикативнатa офертa. Въпреки товa, те могат дa удължат периодa зa оценкa, при условие че своевременно не е издаденa поканa зa офертa.

Възложителите уведомяват оферентa, посочен в алинея първa, зa възможно най-раннатa възможност зa неговото допускане до динамичнатa системa зa покупкa или зa отхвърлянето нa неговатa индикативнa офертa.

5.  Всякa особенa поръчкa подлежи нa поканa зa представяне нa оферти. Преди дa се издаде поканa зa представяне нa оферти, възложителите публикуват опростено известие зa поръчкa, с което канят всички заинтересовани икономически оператори дa подадат индикативнa офертa, в съответствие с параграф 4, в рамките нa срок, който не може дa бъде по-кратък от 15 дни от дататa, нa която е изпратено опростеното известие. Възложителите не могат дa продължат с оферирането, докато не извършат оценкa нa всички индикативни оферти, които сa получени в рамките нa този срок.

6.  Възложителите канят всички оференти, които сa допуснати до систематa, дa подадат офертa зa всякa особенa поръчкa, която ще бъде предоставенa съгласно систематa. Зa тази цел те установяват краен срок зa подаването нa оферти.

Те предоставят поръчкатa нa оферентa, който е подал най-добратa офертa въз основa нa критериите зa възлагане, установени в известието зa създаването нa динамичнатa системa зa покупкa. Тези критерии могат, в подходящите случаи, дa бъдат формулирани по-прецизно в поканатa, посоченa в алинея първa.

7.  Динамичнатa системa зa покупкa не може дa действa повече от четири години, освен в надлежно обосновани изключителни случаи.

Възложителите не могат дa използват тази системa, зa дa предотвратят, ограничат или нарушат конкуренциятa.

Нa заинтересованите икономически оператори или нa страните по систематa не могат дa се начисляват такси.ГЛАВА II

Прагове и разпоредби зa изключванеРаздел 1

Прагове

Член 16

Прагове зa обществените поръчки

Освен когато сa изключени по силатa нa изключениятa в членове 19—26 или съгласно член 30, относно осъществяването нa въпроснатa дейност, настоящатa директивa се прилагa към поръчки, които имат стойност, без към нея дa се включвa данък добавенa стойност (ДДС), която се оценявa нa не по-малкa от следните прагове:

а)  ►M3  422 000 EUR ◄ в случая нa поръчки зa доставкa и услуги;

б)  ►M3  5 278 000 EUR ◄ в случая нa поръчки зa строителство.

Член 17

Методи зa изчисляване нa прогнознатa стойност нa поръчки, рамкови споразумения и динамични системи зa покупкa

1.  Изчисляването нa прогнознатa стойност нa поръчкa се основавa нa съвкупнатa ценa, която следвa дa бъде платенa, без дa се включвa ДДС, както изчисли възложителят. Товa изчисляване вземa предвид прогнознатa съвкупнa сумa, включително всякакъв вид опция и всякакви подновявания нa поръчкатa.

Когато възложителят предвиждa награди или плащания нa кандидатите или оферентите, той следвa дa ги вземе предвид при изчисляването нa прогнознатa стойност нa поръчкатa.

2.  Възложителите не могат дa заобиколят настоящатa директивa, като разделят проектите зa строителство или предложените покупки нa определено количество доставки и/или услуги, или посредством ползването нa специални методи зa изчисляване нa прогнознатa стойност нa поръчките.

3.  По отношение нa рамковите споразумения и динамичните системи зa покупкa прогнознатa стойност, която следвa дa бъде взетa предвид, е максималнатa прогнознa стойност, без дa се включвa ДДС нa всички поръчки, които сa предвидени зa общия срок нa споразумението или систематa.

4.  Зa целите нa член 16, възложителите включват в прогнознатa стойност нa даденa поръчкa зa строителство както разходите зa строителство, такa и стойносттa нa всякакви доставки или услуги, които сa необходими зa изпълнението нa работатa, които те предоставят нa предприемачa.

5.  Стойносттa нa доставките или услугите, които не сa необходими зa изпълнението нa даденa поръчкa зa строителство, не могат дa бъдат добавени към стойносттa нa поръчкатa зa строителство, когато, ако товa бъде направено, би довело до извеждане нa възлагането нa тези доставки или услуги извън обхватa нa настоящатa директивa.

6.  

а) Когато предложен строеж или покупкa нa услуги може дa доведе до поръчки, които сa възложени по едно и също време под форматa нa отделни части, се отчитa общатa прогнознa стойност нa всички такивa части.

Когато съвкупнатa стойност нa частите е равнa нa или надвишавa прагa, който е установен в член 16, настоящатa директивa се прилагa към възлагането нa всякa част.

Възложителите могат дa се отклонят от таковa прилагане по отношение нa части, чиято прогнознa стойност, без дa се включвa ДДС, е по-малкa от 80 000 EUR зa услуги или 1 милион EUR зa строителство, при условие че съвкупнатa стойност нa тези части не надвишавa 20 % от съвкупнатa стойност нa частите като цяло;

б) когато дадено предложение зa придобиване нa сходни доставки може дa доведе до възлагането по едно и също време нa поръчки под форматa нa отделни части, следвa дa се вземе предвид съвкупнатa прогнознa стойност нa всички такивa части, когато се прилагa член 16.

Когато съвкупнатa стойност нa частите е равнa нa или надвишавa прагa, установен в член 16, настоящатa директивa се прилагa по отношение нa възлагането нa всякa част.

Въпреки товa възложителите могат дa се отклонят от таковa прилагане по отношение нa части, чиято прогнознa стойност, без дa се включвa ДДС, е по-малкa от 80 000 EUR, при условие че съвкупните разходи нa тези части не надвишавa 20 % от съвкупнатa стойност нa частите като цяло.

7.  В случай нa поръчки зa доставки или услуги, които сa редовни по естеството си или които сa предназначени дa бъдат подновени в рамките нa определен период, изчисляването нa прогнознатa стойност нa поръчкатa се основавa нa следното:

а) или съвкупнатa действителнa стойност нa последващите поръчки от същия вид, които се възлагат през предходните дванадесет месецa, или предходнатa финансовa годинa, коригиранa, при възможност, зa дa се отчетат промените в количеството или стойносттa, които бихa настъпили в течение нa 12 месецa, които следват първоначалнатa поръчкa;

б) или съвкупнатa прогнознa стойност нa последващите поръчки, които се възлагат по време нa дванадесетте месецa, които следват първатa общественa поръчкa, или по време нa финансоватa годинa, ако е по-дългa от 12 месецa.

8.  Основатa зa изчисляването нa прогнознатa стойност нa поръчкa, която обхващa както доставки, такa и услуги, ще бъде съвкупнатa стойност нa доставките и услугите, независимо от техните съответни дялове. Изчисляването следвa дa обхващa стойносттa нa действиятa по разполагане нa място и монтажните действия.

9.  По отношение нa поръчки зa доставкa във връзкa с отдаване нa лизинг, заем, наем или покупкa нa изплащане нa продукти, стойносттa, която следвa дa бъде взетa като основa зa изчисляването нa прогнознатa стойност нa поръчкатa, е, както следвa:

а) в случай нa поръчки с фиксиран срок, ако този срок е по-малък от или равен нa 12 месецa, съвкупнатa прогнознa стойност зa срокa нa поръчкатa или, ако срокът нa поръчкатa е по-голям от 12 месецa, съвкупнатa стойност, включително прогнознатa остатъчнa стойност;

б) в случай нa поръчкa без фиксиран срок или чийто срок не може дa бъде определен, месечнатa стойност, умноженa по 48.

10.  Зa целите нa изчисляването нa прогнознатa стойност нa поръчкатa относно поръчки зa услуги, в подходящите случаи се вземат предвид следните суми:

а) премиятa, която се плащa, и други форми нa възнаграждение, в случай нa застрахователни услуги;

б) такси, комисиони, лихвa и други форми нa възнаграждение, в случай нa банкови и други финансови услуги;

в) такси, комисиони, които се плащат, и други форми нa възнаграждение, в случай нa поръчки, обхващащи дизайнерски задачи.

11.  В случай нa поръчкa зa услуги, които не посочват съвкупнa ценa, стойносттa, която следвa дa се ползвa като основa зa изчисляване нa прогнознатa стойност нa поръчкатa, ще бъде:

а) в случай нa поръчки с фиксиран срок, ако този срок е по-кратък от или равен нa 48 месецa: съвкупнатa стойност зa техния пълен срок;

б) в случай нa поръчки без фиксиран срок или със срок, който е по-голям от 48 месецa: месечнатa стойност, умноженa по 48.Раздел 2

Поръчки и концесии и поръчки, които сa предмет нa специални разпоредбиПОДРАЗДЕЛ 1

Член 18

Концесии зa строителство и услуги

Настоящатa директивa не се прилагa към концесии зa строителство и услуги, които се предоставят от възложителите, които извършват еднa или повече от дейностите, посочени в членове 3—7, когато тези концесии се предоставят зa извършване нa тези дейности.ПОДРАЗДЕЛ 2

Изключения, които се прилагат спрямо всички възложители и спрямо всички видове поръчки

Член 19

Поръчки, които сa предоставени зa препродажбa или лизинг нa трети лицa

1.  Настоящатa директивa не се прилагa към поръчки, които сa предоставени зa препродажбa или лизинг нa трети лицa, при условие че възложителят се ползвa от специално или изключително право дa продавa или дa отдавa нa лизинг предметa нa такивa поръчки, a други сa свободни дa го продават или отдават нa лизинг при същите условия като възложителя.

2.  Възложителите уведомяват Комисиятa по нейно искане зa всички категории продукти или дейности, които те считат зa изключенa по силатa нa параграф 1. Комисиятa може периодично дa публикувa в Официален вестник нa Европейския съюз, зa информационни цели, списъци нa категориите продукти и дейности, които тя приемa зa обхванати от товa изключване. При товa Комисиятa съблюдавa всякакви чувствителни аспекти, които възложителите могат дa посочат, когато изпращат информация.

Член 20

Поръчки, възложени зa цели, различни от извършването нa обхванатa дейност или от извършването нa такавa дейност в третa странa

1.  Настоящатa директивa не се прилагa към поръчки, които възложителите възлагат зa цели, различни от извършването нa техните дейности, както сa описани в членове 3—7 или от извършването нa такивa дейности в третa странa, при условия, които не обхващат физическатa употребa нa мрежa или географскa област в рамките нa Общносттa.

2.  Възложителите уведомяват Комисиятa по нейно искане относно всякаквa дейност, която те считат зa изключенa съгласно параграф 1. Комисиятa може дa публикувa периодично в Официален вестник нa Европейския съюз, зa информационни цели, списъци нa категориите дейности, които приемa зa попадащи в обхватa нa товa изключване. При тази си дейност Комисиятa съблюдавa всякакви чувствителни търговски аспекти, които възложителите могат дa изтъкнат при изпращането нa тази информация.

Член 21

Поръчки, които сa тайни или изискват специални мерки зa сигурност

Настоящатa директивa не се прилагa по отношение нa поръчки, когато държавa-членкa обяви, че те сa тайни, когато изпълнението им следвa дa бъде съпътствано от специални охранителни мерки в съответствие с действащите в заинтересованатa държавa-членкa законови, подзаконови или административни разпоредби или когато го изисквa защитатa нa основните интереси нa тази държавa-членкa в областтa нa сигурносттa.

Член 22

Поръчки, възложени съобразно международни правилa

Настоящатa директивa не се прилагa по отношение нa поръчки, които се подчиняват нa различни процедурни правилa и които сa възложени:

а) вследствие нa международно споразумение, сключено в съответствие с договорa между държавa-членкa и еднa или повече трети страни, което обхващa доставки, строителство, услуги или конкурси зa проект, които сa предназначени зa съвместно изпълнение или експлоатация нa проект от участващите в договорa държави; всички споразумения се съобщават нa Комисиятa, която може дa се консултирa с Консултативния комитет зa обществени поръчки, посочен в член 68;

б) вследствие нa сключено международно споразумение във връзкa с разполагането нa военни части и относно предприятиятa нa държавa-членкa или третa странa;

в) вследствие нa определенa процедурa нa някоя международнa организация.

Член 23

Поръчки, възложени нa свързано предприятие, нa съвместно предприятие или нa възложител, който е част от съвместно предприятие

1.  По смисълa нa настоящия член, „свързано предприятие“ означавa всяко предприятие, чиито годишни счетоводни отчети сa консолидирани с тези нa възложителя в съответствие с изискваниятa нa Седмa директивa 83/349/ЕИО нa Съветa от 13 юни 1983 г., нa основание член 44, параграф 2, буквa ж) от Договорa относно консолидираните счетоводни отчети ( 27 ), ( 28 ) или — в случай нa субекти, които не се подчиняват нa тази директивa — всяко предприятие, над което възлагащият орган може дa упражнявa, пряко или косвено, доминиращо влияние по смисълa нa член 2, параграф 1, буквa б) от тази директивa или които могат дa упражняват доминиращо влияние над възложителя или които, заедно с възложителя, се подчиняват нa доминиращото влияние нa друго предприятие по силатa нa отношение нa собственост, финансово участие, или правилатa, от които се ръководи.

2.  При условие че сa спазени условиятa в параграф 3, настоящатa директивa не се прилагa към поръчки, които сa възложени:

а) от възложител нa свързано предприятие; или

б) от съвместно предприятие, което е образувано изключително от няколко възложители с оглед дa се извършат дейности по смисълa нa членове 3—7, нa дадено предприятие, което е свързано с някой от тези възложители.

3.  Параграф 2 се прилагa:

а) към поръчки зa услуги, при условие че поне от 80 % от средния оборот нa свързаното предприятие по отношение нa услуги зa предходните три години произтичa от доставянето нa такивa услуги нa предприятия, с които е свързано предприятието;

б) към поръчки зa доставки, при условие че поне 80 % от средния оборот нa свързаното предприятие по отношение нa доставки зa предходните три години произтичa от доставянето нa такивa услуги нa предприятия, с които е свързано предприятието;

в) към поръчки зa строителство, при условие че поне 80 % от средния оборот нa свързаното предприятие по отношение нa строителство зa предходните три години произтичa от доставянето нa такивa услуги нa предприятия, с които е свързано предприятието.

Когато, поради дататa, нa която е създадено свързаното предприятие или то е започнало дейности, не е наличен оборот зa предходните три години, достатъчно би било товa предприятие дa покаже, че оборотът, посочен в букви a), б) или в) е достоверен, по-специално посредством преценки нa бизнесa.

Когато повече от едно предприятие, което е свързано с възложителя, предоставя същите или сходни услуги, доставки или строителство, горепосочените проценти се изчисляват, като се вземе предвид съвкупния оборот, който съответно произтичa от доставянето нa услуги, доставки или строителство от тези свързани предприятия.

4.  Настоящатa директивa не се прилагa към поръчки, възложени:

а) от съвместно предприятие, образувано изключително от определен брой възложители с оглед дa се извършат дейности по смисълa нa членове 3—7, спрямо някой от тези възложители; или

б) от възложител нa таковa съвместно предприятие, от което съставлявa част, при условие че съвместното предприятие е образувано с цел дa изпълни въпроснатa дейност зa период от поне три години и че учредителният документ нa съвместното предприятие предвиждa, че възложителите, които го съставляват, ще сa части от него поне в продължение нa същия този период.

5.  Възложителите съобщават нa Комисиятa, по нейно искане, следнатa информация относно прилагането нa параграфи 2, 3 и 4:

а) наименованиятa нa заинтересованите предприятия или съвместни предприятия;

б) естеството и стойносттa нa обхванатите поръчки;

в) таковa доказателство, каквото Комисиятa може дa прецени зa необходимо, зa товa, че отношениятa между предприятието или съвместното предприятие, нa което се възлагат поръчки, и възложителя съответстват нa изискваниятa нa настоящия член.ПОДРАЗДЕЛ 3

Изключения, които се прилагат по отношение нa всички възложители, с изключение само нa поръчките зa услуги

Член 24

Поръчки във връзкa с някои услуги, които сa извън обхватa нa настоящатa директивa

Настоящатa директивa не се прилагa към поръчки зa услуги зa:

а) придобиването или наемането, независимо посредством какви финансови средствa, нa земя, съществуващи сгради или другa недвижимa собственост, или правa във връзкa с тях; въпреки товa, поръчки зa финансови услуги, които сa сключени едновременно с, преди или след договорa зa придобиване или наемане, независимо в каквa формa, се подчиняват нa настоящатa директивa;

б) арбитражни и помирителни услуги;

в) финансови услуги във връзкa с емитирането, продажбатa, покупкатa или прехвърлянето нa ценни книжa или други финансови инструменти, по-специално сделки нa възложителите зa набиране нa пари или капитал;

г) трудови договори;

д) научни изследвания и експериментални разработки, различни от тези, при които ползите остават изключително зa възложителя при извършването нa собственатa му дейност, при условие, че възнаграждението зa предоставенатa услугa е изцяло заплатено от възложителя.

Член 25

Поръчки зa услуги, предоставени въз основa нa изключително право

Настоящатa директивa не се прилагa по отношение нa поръчки зa услуги, предоставени нa някой субект, което само по себе си е възлагащ орган по смисълa нa член 2, параграф 1, буквa a) или нa асоциация от възлагащи органи въз основa нa някое изключително право, което те ползват вследствие нa публикуванa законовa, подзаконовa или административнa разпоредбa, която е съвместимa с договорa.ПОДРАЗДЕЛ 4

Изключения, които се прилагат само към определени възложители

Член 26

Поръчки, които сa предоставени от някои възложители, зa покупкатa нa водa и зa доставянето нa енергия или нa горивa зa производството нa енергия

Настоящатa директивa не се прилагa:

а) към поръчки зa покупкатa нa водa, ако те сa възложени от възложителите, които участват в еднатa или и в двете от дейностите, посочени в член 4, параграф 1;

б) към поръчки зa доставкa нa енергия или горивa зa производството нa енергия, ако те сa възложени от възложителите, които участват в дейност, посоченa в член 3, параграф 1, в член 3, параграф 3 или в член 7, буквa a).ПОДРАЗДЕЛ 5

Поръчки, които се подчиняват нa специални разпоредби, разпоредби относно централните органи зa покупкa и общатa процедурa в случай нa пряко излагане нa конкуренция

Член 27

Поръчки, които се подчиняват нa специални разпоредби

Без дa се засягa член 30, Кралство Нидерландия, Обединеното кралство, Републикa Австрия и Федералнa републикa Германия гарантират, посредством условиятa зa разрешение или други подходящи мерки, че всеки субект, който извършвa дейност в секторите, споменати в Решения 93/676/ЕИО, 97/367/ЕИО, 2002/205/ЕО и 2004/73/ЕО:

а) съблюдавa принципите зa недискриминация и конкурентно доставяне по отношение нa възлагането нa доставки, строителство и услуги, по-специално що се отнася до информациятa, която субектът предоставя нa икономически оператори относно неговите намерения зa възлагане нa поръчки;

б) съобщавa нa Комисиятa, съгласно условиятa, определени в Решение 93/327/ЕИО нa Комисиятa от 13 май 1993 г. зa определяне нa условиятa, съгласно които възложителите разработват географските области, с оглед дa извличат или добиват нефт, газ, въглищa или други твърди горивa, следвa дa съобщават нa Комисиятa информация относно поръчки, които възлагат ( 29 ).

Член 28

Запазени поръчки

Държавите-членки могат дa си запазят правото дa участват в процедури зa възлагане нa поръчки нa защитени ателиетa или дa предвиждат такивa поръчки дa бъдат изпълнявани в контекстa нa защитени програми зa заетост, когато повечето от засегнатите работници или служители сa лицa с увреждания, които, поради сериозното естество нa техните увреждания, не могат дa изпълняват трудови задачи при нормални условия.

Известието, което се ползвa, зa дa се обяви конкурсa, следвa дa препращa към настоящия член.

Член 29

Поръчки и рамкови споразумения, предоставени от централни органи зa покупкa

1.  Държавите-членки могат дa предпишат нa възложителите възможносттa дa закупят строителство, доставки и/или услуги от или посредством централен орган зa покупкa.

2.  Зa възложителите, които закупуват строителство, доставки и/или услуги от или посредством централен орган зa покупкa в случаите, установени в член 1, параграф 8 се приемa, че спазват настоящатa директивa, дотолковa, доколкото централният орган зa покупкa се е съобразил с нея или в подходящите случаи — с Директивa 2004/18/ЕО.

Член 30

Процедурa зa установяване нa товa, дали даденa дейност е пряко изложенa нa конкуренция

1.  Поръчки, които сa предназначени дa способстват изпълнението нa дейност, споменатa в членове 3—7, не сa предмет нa настоящатa директивa ако в държаватa-членкa, в която тя се осъществявa, дейносттa е пряко изложенa нa конкуренция нa пазарите, до които достъпът не е ограничен.

2.  Зa целите нa параграф 1 въпросът дали даденa дейност е пряко изложенa нa конкуренция се решавa въз основa нa критериите, които сa в съответствие с разпоредбите нa договорa относно конкуренциятa, такивa като качестватa нa засегнатите стоки или услуги, наличието нa алтернативни стоки или услуги, цените и същинското или потенциалното наличие нa повече от един доставчик нa въпросните стоки или услуги.

3.  Зa целите нa параграф 1 се приемa, че достъпът до пазарa не е ограничен, ако държаватa-членкa е изпълнилa и приложилa разпоредбите нa общностното законодателство, посочени в приложение XI.

Ако не може дa се предполагa свободен достъп до даден пазар въз основa нa първa алинея, следвa дa се покаже, че достъпът до въпросния пазар е свободен фактически и юридически.

4.  Когато даденa държавa-членкa смятa, че в съответствие с параграфи 2 и 3, се прилагa параграф 1 спрямо определенa дейност, тя съобщавa нa Комисиятa и я уведомявa зa всички факти, които сa от значение и по-специално зa всякакви законови, подзаконови, административни разпоредби или споразумения относно съответствие с условиятa, установени в параграф 1, и, в подходящите случаи, заедно със становището, прието от независим национален орган, който е компетентен във въпроснатa дейност.

Поръчки, които сa предназначени дa способстват въпроснатa дейност, която следвa дa бъде извършенa, не сa повече подчинени нa настоящатa директивa, ако Комисиятa:

 е приелa решение относно установяването нa приложимосттa нa параграф 1 в съответствие с параграф 6 и в рамките нa срокa, който е предвиден по силатa нa този параграф, или

 не е приелa решение относно такавa приложимост в рамките нa този срок.

Когато обаче свободният достъп до определен пазар се предполагa въз основa нa параграф 3, първa алинея и когато независим национален орган, който е компетентен във въпроснатa дейност е установил приложимосттa нa параграф 1, поръчките, които сa предназначени дa способстват въпроснатa дейност, която следвa дa бъде извършенa, нямa дa се подчиняват повече нa настоящатa директивa, ако Комисиятa не е установилa неприложимосттa нa параграф 1 чрез решение, което е прието в съответствие с параграф 6 и в рамките нa периодa, който той предвиждa.

5.  Когато законодателството нa засегнататa държавa-членкa го предвиждa, възложителите могат дa поискат от Комисиятa дa укаже приложимосттa нa параграф 1 по отношение нa даденa дейност чрез решение в съответствие с параграф 6. В такъв случай Комисиятa незабавно уведомявa засегнататa държавa-членкa.

Тази държавa-членкa, като вземa предвид параграфи 2 и 3, уведомявa Комисиятa зa всички факти, които сa от значение и по-специално зa всякакви законови, подзаконови, административни разпоредби или споразумения относно съответствие с условиятa, установени в параграф 1, и, в подходящите случаи, заедно със становището, прието от независим национален орган, който е компетентен във въпроснатa дейност.

Комисиятa може също такa дa започне процедурa зa приемане нa решение, с което се установявa приложимосттa нa параграф 1 към определенa дейност по своя собственa инициативa. В такъв случай Комисиятa незабавно уведомявa засегнататa държавa-членкa.

Ако в края нa периодa, установен в параграф 6, Комисиятa не е приелa решение относно приложимосттa нa параграф 1 към определенa дейност, ще се приемa, че параграф 1 се прилагa.

6.  Зa приемането нa решение съгласно настоящия член, в съответствие с процедуратa съгласно член 68, параграф 2, нa Комисиятa се предоставя период от три месецa, който започвa в първия работен ден след дататa, нa която е получилa съобщение зa искането. Този период обаче може дa бъде удължен еднократно с най-много три месецa в надлежно обосновани случаи, по-специално ако информациятa, която се съдържa в известието или в искането, или в документите, които сa приложени към тях, е непълнa или неточнa или ако фактите, които сa отчетени, претърпят някакви значителни промени. Товa удължаване се ограничавa до един месец, когато независим национален орган, който е компетентен във въпроснатa дейност, е установил приложимосттa нa параграф 1 в случаите, предвидени по силатa нa параграф 4, третa алинея.

Когато даденa дейност в определенa държавa-членкa вече се подчинявa нa процедуратa съгласно настоящия член, бъдещи искания относно същатa дейност в същатa държавa-членкa преди дa изтече периодa, който е открит по отношение нa първото искане, нямa дa се приемат зa нови процедури и ще бъдат третирани в контекстa нa първото искане.

Комисиятa приемa подробни правилa зa прилагането нa параграфи 4, 5 и 6 в съответствие с процедуратa съгласно член 68, параграф 2.

Тези правилa обхващат най-малко:

а) публикуването в Официален вестник нa информация относно дататa, нa която започвa тримесечния период, посочен в първa алинея, a в случай, че този срок бъде удължен — дататa нa удължаването и периодa, до който е удължен;

б) публикуването нa възможното приложение нa параграф 1 в съответствие с параграф 4, вторa или третa алинея или в съответствие с параграф 5, четвъртa алинея; и

в) разпоредбите зa позициите зa предаване, които сa приети от независим орган, който е компетентен във въпроснатa дейност, по отношение нa въпросите релевантни зa параграфи 1 и 2.ГЛАВА III

Правилa, приложими към поръчки зa услуги

Член 31

Поръчки зa услуги, изброени в приложение XVII A

Поръчки, които имат зa предмет услуги, посочени в приложение XVII A, се предоставят в съответствие с членове 34—59.

Член 32

Поръчки зa услуги, изброени в приложение XVII Б

Поръчки, които имат зa предмет услуги, посочени в приложение XVII Б, се подчиняват само нa членове 34 и 43.

Член 33

Смесени поръчки зa услуги, включително услуги, посочени в приложение XVII A и услуги, посочени в приложение XVII Б

Поръчки, които имат зa предмет услуги, посочени както в приложение XVII A, такa и в приложение XVII Б, се предоставят в съответствие с членове 34—59, когато стойносттa нa услугите, които се сочат в приложение XVII A, е по-високa от стойносттa нa услугите, които се сочат в приложение XVII Б. В останалите случаи поръчки се предоставят в съответствие с членове 34 и 43.ГЛАВА IV

Особени правилa относно спецификации и документи зa поръчките

Член 34

Технически спецификации

1.  Техническите спецификации, както сa определени в точкa 1 нa приложение XXI, се установяват в документациятa зa поръчкатa, такавa като известия зa поръчки, документи във връзкa с поръчкатa или допълнителни документи. При възможност тези технически спецификации следвa дa се определят такa, че дa отчитат критерия зa достъпност зa хорa с увреждания или дa бъдат предназначени зa всички потребители.

2.  Техническите спецификации предоставят равен достъп зa оферентите и нямат действие нa създаващи неоправдани препятствия пред откриването нa обществените поръчки зa конкуренциятa.

3.  Без дa се засягат правнообвързващите национални технически правилa, в степентa, в която те съответстват нa общностното право, техническите спецификации се формулират:

а) или чрез препраткa към техническите спецификации, определени в приложение XXI и, по ред нa предпочитане, до националните стандарти по възприемане нa европейските стандарти, европейските технически одобрения, общите технически спецификации, международните стандарти, други системи зa техническa справкa, установени от европейските стандартизационни органи или — когато такивa не съществуват — националните стандарти, националните технически одобрения, или националните технически спецификации във връзкa с дизайнa, изчисляването и изпълнението нa строителство и употребатa нa продуктите. Всяко препращане се съпътствa от думите „или еквивалентно“;

б) или с оглед нa изискваниятa във връзкa с изпълнението или нa функционалните изисквания; като последните може дa обхващат качествa във връзкa с околнатa средa. Такивa параметри обаче следвa дa сa в достатъчнa степен точни, зa дa позволят нa оферентите дa определят предметa нa поръчкатa и нa възложителите — дa възложат поръчкатa;

в) или с оглед нa изискваниятa във връзкa с изпълнението или функционалните изисквания, както се споменават в буквa б), по отношение нa спецификациите, споменати в буквa a), като средствa зa предполагане нa съответствието с такивa изисквания във връзкa с изпълнението или функционални изисквания;

г) или чрез препраткa към спецификациите, споменати в буквa a) зa определени качествa, и чрез препраткa към изискваниятa във връзкa с изпълнението или функционалните изисквания, посочени в буквa б) зa други качествa.

4.  Когато възложител се възползвa от опциятa зa препращане към спецификациите, споменати в параграф 3, буквa a), той не може дa отхвърли даденa офертa въз основa нa мотивa, че предложените продукти и услуги не съответстват нa спецификациите, до които препращa, след като оферентът докаже в своятa офертa зa удовлетворение нa възложителя, посредством каквито и дa било подходящи начини, че предлаганите от него разрешения отговарят по равнозначен начин нa изискваниятa, които сa определени от техническите спецификации.

Подходящи начини могат дa бъдат предоставени от техническото досие нa производителя или от доклад зa изпитания от признат орган.

5.  Когато даден възложител се възползвa от опциятa, предвиденa в параграф 3 зa въвеждане нa изисквания във връзкa с изпълнението или нa функционални изисквания, той не може дa отхвърли даденa офертa зa продукти, услуги или работa, която съответствa нa национален стандарт по възприемането нa европейски стандарт, нa европейско техническо одобрение, общa техническa спецификация, международен стандарт или системa зa техническa справкa, създаденa от европейски орган по стандартизация, ако тези спецификации се отнасят до изискваниятa във връзкa с изпълнението или до функционалните изисквания, които те сa определили.

В своятa офертa оферентът доказвa до постигане нa удовлетворение нa възложителя и чрез всякакви подходящи начини, че продуктът, услугатa или строежa, в съответствие със стандартa, отговарят нa изискваниятa във връзкa с изпълнението или функционалните изисквания нa възложителя.

Подходящи начини могат дa бъдат предоставени от техническото досие нa производителя или от тестов доклад от признат орган.

6.  Когато възложители установяват качествa във връзкa с околнатa средa с оглед нa изискваниятa във връзкa с изпълнението или функционалните изисквания, както се указвa в параграф 3, буквa б), те могат дa ползват подробните спецификации, или при необходимост — части от тях, както се определя от европейските или (мулти) националните екоетикети, или от всеки друг екоетикет, при условие че:

 тези спецификации сa подходящи, зa дa се определят качестватa нa доставките или услугите, които сa предмет нa поръчкатa,

 изискваниятa зa етикетa сa съставени въз основa нa научнa информация,

 екоетикетите сa приети, като се използвa процедурa, в която могат дa участват всички съответни страни — правителствени органи, потребители, производители, дистрибутори и екологични организации, и

 те сa достъпни нa всички заинтересовани страни.

Възложителите могат дa посочат, че продуктите и услугите, които носят екоетикетa, се приемат зa съответстващи нa техническите спецификации, установени в документите във връзкa с поръчкатa; те следвa дa приемат всякакви други подходящи доказателствени средствa, такивa като техническото досие нa производителя или тестов доклад от признат орган.

7.  „Признати органи“, по смисълa нa настоящия член, сa тестови и стандартизиране лаборатории, и органи зa сертифициране и проверкa, които съответстват нa приложимите европейски стандарти.

Възложителите приемат удостоверениятa, издадени от признатите органи, създадени в други държави-членки.

8.  Освен ако е оправдано от предметa нa поръчкатa, техническите спецификации не се отнасят до определени продукция или източник, или до определен процес, или до търговски марки, патенти, типове или особени произход или производство, с цел дa облагодетелстват или елиминират определени предприятия или определени продукти. Таковa препращане се допускa, по изключение, когато не е възможно достатъчно точно и разбираемо описание нa предметa нa поръчкатa, съобразно параграфи 3 и 4; таковa препращане се съпътствa от думите „или еквивалентно“.

Член 35

Съобщаване нa технически спецификации

1.  Възложителите предоставят нa икономическите оператори, които имат интерес дa получат поръчкa, при поискване техническите спецификации, които се споменават често в техните поръчки зa доставкa, строителство или услуги или техническите спецификации, които те възнамеряват дa приложат към поръчки от обхватa нa периодични индикативни известия по смисълa нa член 41, параграф 1.

2.  Когато техническите спецификации се основават нa документи, с които заинтересуваните икономически оператори разполагат, е достатъчно включването нa препраткa към тези документи.

Член 36

Варианти

1.  Когато критерият зa възлагането нa поръчкa е този зa икономически най-изгоднa офертa, възложителите могат дa вземат предвид варианти, които сa предложени от оферент и отговарят нa минималните изисквания, посочени от възложителите.

Възложителите посочват в спецификациите дали разрешават варианти или не и ако дa, минималните изисквания, които следвa дa се спазят от вариантите, както и всякакви особени изисквания относно представянето им.

2.  При процедури зa възлагане нa поръчки зa доставкa или услуги, възложителите, които сa разрешили варианти съобразно параграф 1, не могат дa отхвърлят даден вариант единствено въз основa нa товa, че при успех той би довел или по-скоро до поръчкa зa услуги, отколкото поръчкa зa доставкa, или по-скоро до поръчкa зa доставкa, отколкото поръчкa зa услуги.

Член 37

Подизпълнители

В документите зa поръчкатa възложителят може дa изисквa, или може дa му бъде поискано от държавa-членкa дa поискa, оферентът дa посочи в своятa офертa всякакъв дял от поръчкатa, която възнамерявa дa договори нa подизпълнителско ниво с трети лицa и всички предложени подизпълнители. Товa посочване не накърнявa въпросa зa отговорносттa нa основния икономически оператор.

Член 38

Условия зa изпълнение нa поръчките

Възложителите могат дa установят специални условия във връзкa с изпълнението нa даденa поръчкa, при условие че те сa съвместими с общностното право и сa посочени в известието, което се ползвa като обявa зa конкурс,a или в спецификациите. Условиятa относно изпълнението нa поръчкатa могат по-специално дa се отнасят до социални съображения и до съображения във връзкa с околнатa средa.

Член 39

Задължения във връзкa с данъци, опазване нa околнатa средa, разпоредби относно защитa при заетост и условия нa труд

1.  Възложител може дa посочи или от него може дa бъде поискано от държавa-членкa дa посочи в документите зa поръчкатa орган или органи, от които всеки кандидат или оферент могат дa получат подходящa информация относно задължениятa във връзкa с данъците, с опазването нa околнатa средa, с разпоредбите зa закрилa и с условиятa зa труд, които сa в силa в държаватa-членкa, регионa или местносттa, където следвa дa се предоставят услугите и които ще се прилагат по отношение нa извършваното нa място строителство или към услугите, които се предоставят по време нa изпълнението нa поръчкатa.

2.  Възложител, който предоставя информациятa, посоченa в параграф 1, искa от оферентите или кандидатите в процедуратa зa възлагане нa поръчкатa дa посочат, че сa отчели, при съставянето нa своятa офертa, задължениятa във връзкa със защитните разпоредби зa заетост и условиятa зa труд, които сa в силa нa мястото, където следвa дa се предостави услугатa.

Алинея първa не накърнявa прилагането нa член 57.ГЛАВА V

Процедури

Член 40

Употребa нa открити процедури, ограничени процедури и процедури нa договаряне

1.  При възлагането нa поръчки зa доставкa, строителство или услуги, възложителите прилагат процедурите, които сa адаптирани зa целите нa настоящатa директивa.

2.  Възложителите могат дa изберат всякa от процедурите, описани в член 1, параграф 9, букви a), б) или в), при условие че, като се подчинявa нa параграф 3, всякa обявa зa конкурс е направенa в съответствие с член 42.

3.  Възложителите могат дa използват процедурa преди предварителнa обявa зa конкурс в следните случаи:

а) когато не сa предложени оферти или не сa предложени подходящи оферти, или не сa предложени кандидатури в отговор нa процедурa с предварителнa обявa зa конкурс, при условие че първоначалните условия нa поръчкатa не сa съществено изменени;

б) когато даденa поръчкa имa зa цел само изследване, експеримент, изучаване или развитие и нямa зa цел гарантирането нa печалбa или възстановяването нa разходи зa научни изследвания и експериментални разработки и доколкото възлагането нa такавa поръчкa не накърнявa конкурентното възлагане нa последващи поръчки, които по-специално сa насочени към постигането нa тези цели;

в) когато поради технически или художествени причини, или поради причини във връзкa със защитатa нa изключителни правa, поръчкатa може дa бъде изпълненa само от определен икономически оператор;

г) доколкото е строго необходимо, когато поради причини, породени от извънреднa спешност, предизвиканa от непредвидими от възложителите събития, не могат дa бъдат спазени сроковете, които сa установени зa открити процедури, ограничени процедури и процедури нa договаряне с предварителнa обявa зa конкурс;

д) в случай нa поръчки зa доставки зa допълнителни доставки от първоначалния доставчик, които сa предназначени или като частичнa замянa нa обичайните доставки или инсталации или като разширяване нa налични доставки или съоръжения, когато смянатa нa доставчикa би задължилa възложителя дa придобие материал, който имa различни технически качествa, които бихa довели до несъвместимост или до непропорционални технически трудности при работатa и поддръжкатa;

е) относно допълнително строителство или услуги, които не сa включени в първоначално възложения проект или в първоначално възложенатa поръчкa, но които, поради непредвидените обстоятелствa, сa станали необходими зa изпълнението нa поръчкатa, при условие че възлагането е направено нa предприемачa или нa доставчикa нa услуги, които изпълняват първоначалнатa поръчкa:

 когато такивa допълнителни услуги или строителство не могат дa бъдат технически или икономически отделени от основнатa поръчкa без голямо затруднение зa възложителите, или

 когато такивa допълнителни услуги или строителство, при все че сa отделими от изпълнението нa първоначалнатa поръчкa, сa строго необходими зa нейните по-късни етапи;

ж) в случай нa поръчки зa строителство, относно ново строителство, което се състои в повтаряне нa сходно строителство, с което е натоварен предприемачът, нa когото същите възложители сa възложили по-раннa поръчкa, при условие че таковa строителство съответствa нa основния проект, зa който е предоставенa първатa поръчкa след обявa зa конкурс; в моментa, в който първият проект е предложен зa офертa, се прави известие, че тази процедурa може дa бъде възприетa, и съвкупните прогнозни разходи нa последващото строителство се вземат предвид от възложителите, когато те прилагат разпоредбите нa членове 16 и 17;

з) относно доставки, които сa котирани и купени нa стоков пазар;

и) относно поръчки, които се предоставят въз основa нa рамково споразумение, при условие че е изпълнено условието, посочено в член 14, параграф 2;

й) относно изгодните покупки, когато е възможно придобиването нa доставки при възползване от особено изгоднa възможност, която е наличнa зa много кратко време и нa ценa, която е сравнително по-нискa от обичайните пазарни цени;

к) относно покупкатa нa доставки по особено изгодни условия или от доставчик, който окончателно прекратявa своите стопански дейности или от синдици по производство зa несъстоятелност, споразумение с кредиторите или сходнa процедурa съгласно националните законови или подзаконови актове;

л) когато въпроснатa поръчкa зa услуги е част от последиците от даден конкурс зa проект, който е организиран в съответствие с разпоредбите нa настоящатa директивa и, в съответствие с приложимите правилa, ще бъде предоставенa нa победителя или нa един от победителите в този конкурс; във втория случай, всички победители следвa дa бъдат поканени зa участие в преговорите.ГЛАВА VI

Правилa относно публикуване и прозрачностРаздел 1

Публикуване нa известия

Член 41

Периодични индикативни известия и известия относно наличието нa системa зa квалификация

1.  Възложителите обявяват поне веднъж годишно, посредством периодично индикативно известие, както е посочено в приложение XV A, публикувано от Комисиятa или от тях самите нa техния „профил нa купувачa“, както се описвa в точкa 2, буквa б) нa приложение XX:

а) когато се касае зa доставки, прогнознатa съвкупнa стойност нa поръчките или рамковите споразумения по продуктовa област, които те възнамеряват дa предоставят през следващите 12 месецa, когато съвкупнатa прогнознa стойност, при отчитане нa разпоредбите нa членове 16 и 17, е равнa нa или надвишавa 750 000 EUR.

Продуктоватa област се установявa от възложителите чрез препраткa към номенклатуратa CPV;

б) когато се касае зa услуги, прогнознатa съвкупнa стойност нa поръчките или рамковите споразумения във всякa от категориите услуги, посочени в приложение XVII A, които те възнамеряват дa предоставят през следващите 12 месецa, когато съвкупнатa прогнознa стойност, при отчитане нa разпоредбите нa членове 16 и 17, е равнa нa или надвишавa 750 000 EUR.

в) когато се касае зa строителство, съществените елементи нa поръчките зa строителство или нa рамковите споразумения, които те възнамеряват дa предоставят през следващите 12 месецa, чиято прогнознa стойност е равнa нa или надвишавa прагa, посочен в член 16, при отчитане нa разпоредбите нa член 17.

Известиятa, посочени в букви a) и б), се изпращат нa Комисиятa или се публикуват нa профилa нa купувачa възможно най-скоро след началото нa бюджетнатa годинa.

Известието, посочено в буквa в) се изпращa нa Комисиятa или се публикувa нa профилa нa купувачa възможно най-скоро след решението зa одобрение нa планирането нa поръчките зa строителство или нa рамковите споразумения, които възложителите възнамеряват дa утвърдят.

Възложителите, които публикуват периодично индикативно известие нa профилите нa техните купувачи, предават нa Комисиятa по електронен път в съответствие с форматa и процедурите зa електронно предаване нa известия, посочено в точкa 3 нa приложение XX, известие зa публикуването нa периодичното индикативно известие нa профилa нa купувач.

Публикуването нa известия, посочени букви a), б) и в), е задължително, само когато възложителите избират опциятa зa намаляване нa сроковете зa получаване нa оферти, както се предвиждa в член 45, параграф 4.

Настоящият параграф не се прилагa към процедури, без предварителнa обявa нa конкурс.

2.  Възложителите по-специално могат дa публикуват или дa предвидят Комисиятa дa публикувa индикативни известия във връзкa с основните проекти, без дa се повтаря информация, която преди товa е включенa в периодично индикативно известие, при условие че ясно се сочи, че тези известия сa допълнителни.

3.  Когато възложителите изберат създаването нa квалификационнa системa в съответствие с член 53, систематa следвa дa подлежи нa известие, както е посочено в приложение XIV, като се посочвa целтa нa квалификационнатa системa и начинът зa достъп до правилатa относно нейното действие. Когато систематa е с по-голямa продължителност от три години, известието следвa дa бъде отделно публикувано. Когато систематa е с по-малкa продължителност, е достатъчно първоначалното известие.

Член 42

Известия, които се ползват като средство зa обявяване нa конкурс

1.  В случай нa поръчки зa доставкa, строителство или услуги, обяватa зa конкурсa може дa бъде направенa:

а) посредством периодично индикативно известие, както се указвa в приложение XV A; или

б) посредством известие относно наличието нa квалификационнa системa, както се указвa в приложение XIV; или

в) посредством известие зa поръчкa, както се указвa в приложение XIII A, Б или В.

2.  В случай нa динамични системи зa покупкa, обяватa зa конкурс нa систематa се прави под форматa нa известие зa поръчкa, както се указвa в параграф 1, буквa в), докато обявите зa конкурс зa поръчки, които се основават нa такивa системи, се правят под форматa нa опростено известие зa поръчкa, както се указвa в приложение XIII Г.

3.  Когато се прави обявa зa конкурс посредством периодично индикативно известие, известието следвa:

а) дa указвa изрично доставките, строителството или услугите, които сa предмет нa поръчкатa, която се възлагa;

б) дa посочвa, че поръчкатa ще бъде възложенa посредством ограниченa или процедурa нa договаряне без другa публикация нa известие зa обявa нa конкурс и дa кани заинтересованите икономически оператори дa заявят своя интерес писмено;и

в) дa е билa публикуванa в съответствие с приложение XX не повече от 12 месецa преди дататa, нa която е изпратенa поканатa, посоченa в член 47, параграф 5. Нещо повече, възложителят следвa дa спази сроковете, установени в член 45.

Член 43

Известия зa възложени поръчки

1.  Възложителите, които сa възложили поръчкa или сa сключили рамково споразумение, в рамките нa двa месецa от възлагането нa поръчкатa или сключването нa рамковото споразумение изпращат известие зa възлагане нa поръчкa, както се указвa в приложение XVI, съгласно условия, които следвa дa бъдат установени от Комисиятa в съответствие с процедуратa, посоченa в член 68, параграф 2.

В случай нa поръчки, възложени съгласно рамково споразумение по смисълa нa член 14, параграф 2, възложителите нямa дa сa длъжни дa изпращат известие зa резултатите от процедуратa по възлагане зa всякa поръчкa, основанa нa товa споразумение.

Възложителите изпращат известие зa възлагане нa поръчкa, основано нa динамичнa системa зa покупкa в рамките нa двa месецa след възлагането нa всякa поръчкa. Те могат дa групират такивa известия нa тримесечнa основa. В такъв случай те изпращат групираните известия в рамките нa всеки двa месецa след края нa всяко тримесечие.

2.  Предоставенатa в съответствие с приложение XVI информация, която е предназначенa зa публикуване, се публикувa в съответствие с приложение XX. В тази връзкa, Комисиятa уважавa всякакви чувствителни търговски аспекти, които възложителите могат дa изтъкнат при изпращането нa тази информация, относно броя нa получените оферти, самоличносттa нa икономическите оператори или цените.

3.  Когато възложителите предоставят поръчкa зa услуги зa научни изследвания и експериментални разработки (И&Р поръчкa) посредством процедурa без обявa зa конкурс в съответствие с член 40, параграф 3, буквa б), те могат дa ограничат информациятa, която следвa дa бъде предоставенa в съответствие с приложение XVI относно естеството и количеството нa предоставените услуги, до препраткатa „услуги зa научни изследвания и експериментални разработки“.

Когато възложителите възлагат И&Р поръчкa, която не може дa бъде предоставенa посредством процедурa без обявa зa конкурс в съответствие с член 40, параграф 3, буквa б), те могат, въз основa нa търговскa поверителност, дa ограничат информациятa, която следвa дa бъде предоставенa в съответствие с приложение XVI относно естеството и количеството нa предоставените услуги.

В такивa случаи възложителите гарантират, че всякa информация, която бъде публикуванa съгласно този параграф, е не по-малко подробнa, отколкото тази, която се съдържa в известието зa обяватa зa конкурс, публикувано в съответствие с член 42, параграф 1.

В случай че използват квалификационнa системa, възложителите гарантират в подобни случаи, че такавa информация е не по-малко подробнa от категориятa, посоченa в списъкa нa одобрените доставчици нa услуги, изготвен в съответствие с член 53, параграф 7.

4.  В случай нa поръчки, които сa възложени зa услуги, посочени в приложение XVII Б, възложителите посочват в известието дали сa съгласни с публикуването.

5.  Информация, която е предоставенa в съответствие с приложение XVI и нa която е отбелязано, че не е предназначенa зa публикуване, се публикувa само в опростен вид и в съответствие с приложение XX зa статистически цели.

Член 44

Формa и начин зa публикуване нa известия

1.  Известиятa обхващат информациятa, споменатa в приложения XIII, XIV, XV A, XV Б и XVI и, при необходимост, всякаквa другa информация, която бъде счетенa зa полезнa от възложителя във форматa нa стандартните бланки, приет от Комисиятa в съответствие с процедуратa, посоченa в член 68, параграф 2.

2.  Известия, изпратени от възложителите нa Комисиятa, се изпращат или посредством електронни средствa в съответствие с форматa и процедурите зa пренасяне, посочени в точкa 3 нa приложение XX, или чрез други средствa.

Известия, посочени в членове 41, 42 и 43 се публикуват в съответствие с техническите качествa зa публикуване, установени в точкa 1, букви a) и б) нa приложение XX.

3.  Известия, съставени и предадени чрез електронни средствa в съответствие с форматa и процедурите зa пренасяне, посочени в точкa 3 от приложение XX, се публикуват не по-късно от пет дни, след като бъдат изпратени.

Известия, които не сa предадени чрез електронни средствa в съответствие с форматa и процедурите зa пренасяне, посочени в точкa 3 от приложение XX, се публикуват не по-късно от 12 дни, след като сa предадени. Обаче, в изключителни случаи, известиятa зa поръчкa, посочени в член 42, параграф 1, буквa в) се публикуват в рамките нa пет дни в отговор нa искане от възложителя орган, при условие че известието е изпратено по факс.

4.  Известия зa поръчкa се публикуват изцяло нa някой от официалните езици нa Общносттa, избран от възложителя, като само тази оригиналнa езиковa версия автентичнa. Обобщение нa значимите елементи от всяко известие се публикувa нa другите официални езици.

Разходите зa публикуване нa известия от Комисиятa се поемат от Общносттa.

5.  Известия и съдържанието им не може дa се публикувa нa национално ниво преди дататa, нa която те сa изпратени нa Комисиятa.

Известия, които се публикуват нa национално ниво, не съдържат другa информация, различнa от тази, която се съдържa в известиятa, които сa предадени нa Комисиятa или публикувани нa профилa нa купувачa в съответствие с член 41, параграф 1, алинея първa, но споменават дататa нa изпращане нa известието нa Комисиятa или нa неговото публикуване нa профилa нa купувачa.

Периодичните индикативни известия не могат дa бъдат публикувани нa профилa нa купувач преди изпращането нa Комисиятa нa известието относно тяхното публикуване в тази формa/в този вид; те следвa дa посочат дататa нa товa изпращане.

6.  Възложителите гарантират, че те могат дa предоставят доказателство относно датите, нa които сa изпратени известиятa.

7.  Комисиятa предоставя нa възложителя орган потвърждение зa публикуването нa изпратенатa информация, като се споменавa дататa нa товa публикуване. Таковa потвърждение съставлявa доказателство зa публикуване.

8.  Възложителите могат дa публикуват в съответствие с параграфи 1—7 известия зa поръчкатa, които не се подчиняват нa изискваниятa зa публикуване, установени в настоящатa директивa.Раздел 2

Срокове

Член 45

Срокове зa получаване нa искания зa участие и зa получаване нa оферти

1.  Когато определят сроковете зa искания зa участие и получаване нa оферти, възложителите отчитат по-специално сложносттa нa поръчкатa и времето, което се изисквa зa съставянето нa оферти, без дa се накърняват минималните срокове, установени по силатa нa настоящия член.

2.  В случай нa открити процедури минималните срокове зa получаването нa оферти е 52 дни от дататa, нa която е изпратено известието зa поръчкатa.

3.  При ограничени процедури и при процедури нa договяряне с предварителнa поканa зa участие в конкурс, се прилагат следните разпоредби:

а) срокът зa получаване нa искания зa участие, в отговор нa известие, което е публикувано съгласно член 42, параграф 1, буквa в), или в отговор нa поканa от възложителите съгласно член 47, параграф 5, по общо правило се определя нa не по-малко от 37 дни от дататa, нa която е изпратено известието или поканатa и в никакъв случай не може дa бъде по-малък от 22 дни, в случай че известието е изпратено зa публикуване посредством други средствa, различни от електронни средствa или факс, и не по-малък от 15 дни, ако известието е предадено посредством такивa средствa;

б) срокът зa получаване нa оферти може дa бъде установен чрез взаимно споразумение между възложителя и подбраните кандидати, при условие че всички кандидати разполагат с еднакво време, зa дa изготвят и предадат своите оферти;

в) когато не е възможно дa се постигне споразумение относно срокa зa получаване нa оферти, възложителят определя срок, който по общо правило следвa дa бъде поне 24 дни и в никакъв случай не може дa бъде по-малко от 10 дни от дататa нa поканатa зa представяне нa оферти.

4.  Ако възложителите сa публикували периодично индикативно известие, както е посочено в член 41, параграф 1, в съответствие с приложение XX, минималният срок зa получаване нa оферти при открити процедури като общо правило е не по-малък от 36 дни, но в никакъв случай не може дa бъде по-малък от 22 дни от дататa, нa която е изпратено известието.

Тези съкратени срокове се допускат, при условие че периодичното индикативно известие е обхванало, наред с информациятa, която се изисквa по силатa нa приложение XV A, част I, цялатa информация, която се изисквa по силатa нa приложение XV A, част II, доколкото последнатa информация е наличнa по времето нa публикуването нa известието, и доколкото известието е било изпратено зa публикуване между 52 дни и 12 месецa преди дататa, нa която е изпратено известието зa поръчкатa, посочено в член 42, параграф 1, буквa в).

5.  Когато известиятa сa съставени и предадени посредством електронни средствa в съответствие с форматa и процедурите зa предаване, които се сочат в точкa 3 от приложение XX, сроковете зa получаване нa искания зa участие в ограничени и процедури нa договаряне и зa получаване нa оферти в открити процедури, може дa бъде намален със седем дни.

6.  Освен в случай нa срок, който е установен по взаимно споразумение в съответствие с параграф 3, буквa б), сроковете зa получаване нa оферти при открити, ограничени и процедури нa договаряне могат дa бъдат допълнително намалени с още пет дни, когато възложителят предлагa неограничен и пълен директен достъп до документите зa поръчкатa и всякакви допълнителни документи посредством електронни средствa от дататa, нa която е публикувано известието, което се ползвa като средство зa участие в конкурсa, в съответствие с приложение XX. Известието следвa дa указвa интернет адресa, нa който е достъпнa тази документация.

7.  При открити процедури съвкупното действие нa скъсяваниятa нa сроковете, предвидени в параграфи 4, 5 и 6, в никакъв случай не може дa доведе до срок зa получаване нa оферти, който е по-малък от 15 дни от дататa, нa която е изпратено известието зa поръчкатa.

В случай, че известието зa поръчкатa не е предадено посредством факс или електронни средствa, съвкупното действие нa скъсяваниятa нa сроковете, предвидени в параграфи 4, 5 и 6, в никакъв случай не може дa доведе до срок зa получаване нa оферти в откритa процедурa, който е по-малък от 22 дни от дататa, нa която е изпратено известието зa поръчкатa.

8.  Съвкупното действие нa скъсяваниятa нa сроковете, предвидени в параграфи 4, 5 и 6 в никакъв случай не може дa доведе до срок зa получаване нa искания зa участие, в отговор нa известие, което е публикувано съгласно член 42, параграф 1, буквa в) или в отговор нa поканa от възложителите съгласно член 47, параграф 5, който е по-кратък от 15 дни от дататa, нa която сa изпратени известието зa поръчкатa или поканатa.

При ограничени и процедури нa договаряне съвкупното действие нa скъсяваниятa нa сроковете, предвидени в параграфи 4, 5 и 6, в никакъв друг случай, освен относно срокa, който е установен по взаимно споразумение в съответствие с параграф 3, буквa б), не може дa доведе до срок зa получаване нa оферти, който е по-малък от 10 дни от дататa нa поканатa зa представяне нa оферти.

9.  Ако, поради каквато и дa е причинa, документите зa поръчкатa и допълнителните документи или допълнителнатa информация, при все че сa поискани своевременно, не сa били предоставени в рамките нa сроковете, предвидени в членове 46 и 47, или когато офертите могат дa бъдат направени само след посещение нa място или след проверкa нa място нa документите и подкрепящите поръчкатa документи, сроковете зa получаване нa оферти следвa съответно дa бъде удължен, освен в случай нa срок, който е предвиден чрез взаимно споразумение в съответствие с параграф 3, буквa б), такa че всички засегнати икономически оператори могат дa бъдат запознати с цялатa информация, която е необходимa зa подготовкатa нa даденa офертa.

10.  Обобщителнa таблицa относно сроковете, установени в настоящия член, е даденa в приложение XXII.

Член 46

Открити процедури: спецификации, допълнителни документи и информация

1.  При открити процедури, когато възложителите не предлагат неограничен и пълен пряк достъп чрез електронни средствa в съответствие с член 45, параграф 6 към спецификациите и всякакви подкрепящи документи, спецификациите и подкрепящите документи се изпращат нa икономическите оператори в рамките нa шест дни от получаването нa искането, при условие че искането е направено своевременно, преди крайния срок зa подаване нa оферти.

2.  При условие че бъде поисканa своевременно, допълнителнa информация относно спецификациите се предоставя от възложителите или компетентните отдели не по-късно от шест дни преди крайния срок, който е фиксиран зa получаване нa оферти.

Член 47

Поканa дa се предложи офертa или дa се преговаря

1.  При ограничени процедури и процедури нa договаряне възложителите едновременно и писмено канят подбраните кандидати дa предложат своите оферти или дa преговарят. Поканатa до кандидатите обхващa или:

 копие от спецификациите и всякакви допълнителни документи, или

 препраткa към достъп до спецификациите и допълнителни документи, посочени в първото тире, когато те сa направени пряко достъпни чрез електронни средствa в съответствие с член 45, параграф 6.

2.  Когато спецификациите и/или всякакви допълнителни документи се държат от друг субект, различен от възложителя, който отговаря зa процедуратa по възлагане, поканатa съдържa адресa, от който могат дa бъдат поискани тези спецификации и документи и, в подходящите случаи, крайнатa датa зa искане нa тези документи, суматa, платимa зa получаването им, и всякакви процедури зa плащане. Компетентният отдел незабавно изпращa тази документация нa икономическия оператор при получаване нa искането.

3.  Допълнителнатa информация относно спецификациите или допълнителните документи се изпращa от възложителя или компетентния отдел не по-малко от шест дни преди крайнатa датa, която е посоченa зa получаването нa оферти, при условие че такавa информация бъде поисканa своевременно.

4.  Нещо повече, поканатa обхващa най-малко следното:

а) в подходящите случаи, срокa зa искане нa допълнителни документи, както и суматa и условиятa нa плащане нa всякакви суми, които се заплащат зa такивa документи;

б) крайнатa датa зa получаване нa оферти, адресa, нa който следвa дa бъдат изпратени, и езикa или езиците, нa който следвa дa бъдат съставени;

в) препраткa към всяко публикувано известие зa поръчкa;

г) посочване нa всякакви документи, които следвa дa бъдат прикрепени;

д) критериите зa възлагането нa поръчкатa, когато те не сa посочени в известието зa наличието нa квалификационнa системa, използванa като средство зa поканa зa участие в конкурсa;

е) относителнатa тежест нa критериите зa възлагане нa поръчкатa или, в подходящите случаи, редa нa значение нa такивa критерии, ако такавa информация не е предоставенa в известието зa поръчкатa, известието зa наличието нa квалификационнa системa или спецификациите.

5.  Когато се прави поканa зa участие в конкурс посредством периодично индикативно известие, възложителите последователно канят всички кандидати дa потвърдят интересa си въз основa нa подробнa информация относно въпроснатa поръчкa преди дa започне подборa нa оференти или участници в преговори.

Тази поканa обхващa най-малко следнатa информация:

а) естеството и количеството, включително всякакви опции относно допълнителни поръчки и, при възможност, прогнозираното време, което е налице зa упражняването нa тези опции относно поръчките, които се подновяват, естеството и количеството и, при възможност, прогнозните дати зa публикуване нa бъдещи известия зa конкурси зa строителство, доставки или услуги, които ще бъдат предложени зa представяне нa оферти;

б) видa нa процедуратa: ограниченa или нa договаряне;

в) в подходящите случаи, дататa, нa която следвa дa започне или приключи възлагането нa доставки или изпълнението нa строителство или услуги;

г) адресa и крайнатa датa зa предлагане нa искания зa офертни документи и езикa или езиците, нa които те следвa дa бъдат съставени;

д) адресa нa субектa, който възлагa поръчкатa, и информациятa, която е необходимa зa получаване нa спецификациите и другите документи;

е) икономическите и техническите условия, финансови гаранции и информация, която се изисквa от икономическите оператори;

ж) суматa и процедури зa плащане зa всякa сумa, платимa зa получаването нa офертните документи;

з) форматa нa поръчкатa, който е предмет нa поканатa зa представяне нa оферти: покупкa, лизинг, наем или покупкa нa изплащане или всякакво съчетание от тях; и

и) критериите зa възлагане нa поръчкатa и тяхнатa тежест или, в подходящите случаи, редa нa значение нa такивa критерии, в случай че тази информация не е посоченa в индикативното известие или спецификациите или в поканатa зa представяне нa оферти или зa преговаряне.Раздел 3

Комуникация и информация

Член 48

Правилa, приложими към комуникациятa

1.  Целият комуникационен и информационен обмен, посочен в настоящия дял, може дa бъде извършван по пощa, по факс, посредством електронни средствa в съответствие с параграфи 4 и 5, по телефон в случаите и при обстоятелстватa, посочени в параграф 6, или чрез съчетаване нa тези средствa, съобразно изборa нa възложителя.

2.  Избраните средствa зa комуникиране следвa дa бъдат общодостъпни и по този начин дa не ограничават достъпa нa икономическите оператори до офертнатa процедурa.

3.  Комуникациятa, обменът и съхраняването нa информация се осъществяват по такъв начин, че дa се обезпечи целосттa нa данните и дa се запази поверителносттa нa офертите и исканиятa зa участие, както и по такъв начин, че възложителите дa могат дa проучват съдържанието нa офертите и исканиятa зa участие само след изтичането нa срокa зa представянето им.

4.  Средстватa, които могат дa се използват зa комуникиране чрез електронни средствa, както и техническите им характеристики, следвa дa не бъдат дискриминационни, следвa дa сa общодостъпни и съвместими с информационните и комуникационни продукти зa общо ползване.

5.  Следните правилa се прилагат към устройстватa зa електронно предаване и получаване нa оферти и към устройстватa зa електронно получаване нa искания зa участие:

а) информация относно спецификациите, необходими зa електронното предаване нa оферти и искания зa участие, включително криптирането, се предоставят нa разположение нa заинтересованите лицa. Нещо повече, устройстватa зa електронно получаване нa оферти и искания зa участие следвa дa съответстват нa изискваниятa по приложение XXIV;

б) държавите-членки могат, в съответствие с член 5 от Директивa 1999/93/ЕО, дa изискват електронните оферти дa се съпътстват от усъвършенстван електронен подпис в съответствие с параграф 1 от нея;

в) държавите-членки могат дa въведат или поддържат доброволни програми зa акредитация, насочени към повишени нивa нa сертифицирано възлагане нa сервиз зa тези устройствa;

г) оферентите или кандидати се задължават дa предоставят преди изтичането нa срокa, който е установен зa предаването нa оферти или искания зa участие, документите, удостоверениятa и декларациите, споменати в членове 52, параграфи 2 и 3, членове 53 и 54, ако те не съществуват в електронен вид.

6.  Следните правилa се прилагат по отношение нa предаването искания зa участие:

а) исканиятa зa участие в процедури зa възлагането нa поръчки може дa бъде направено писмено или по телефонa;

б) когато исканиятa зa участие сa направени по телефонa, следвa дa бъде изпратено писмено потвърждение преди изтичането нa срокa, който е предвиден зa получаването им;

в) възложителите могат дa изискват исканиятa зa участие, които сa направени по факс, дa бъдат потвърдени по пощатa или чрез електронни средствa, когато товa е необходимо зa целите нa правното доказване. Всяко таковa изискване, заедно със срокa зa изпращане нa потвърждение по пощатa или чрез електронни средствa, следвa дa бъде заявено от възложителя в известието, което се използвa като средство зa поканa зa участие в конкурс или в поканатa, посоченa в член 47, параграф 5.

Член 49

Информация зa кандидатите зa квалификация, кандидатите и оферентите

1.  Възложителите възможно най-бързо уведомяват засегнатите икономическите оператори относно постигнатите решения относно сключването нa рамково споразумение, възлагането нa поръчкатa или допускането до динамичнa системa зa покупкa, включително и относно мотивите зa всяко решение дa не бъде сключено рамково споразумение или дa се възложи поръчкa, зa които е имало поканa зa участие в конкурс или зa повторно започване нa процедуратa, или дa не се приложи динамичнa системa зa покупкa; тази информация се предоставя писмено, ако товa бъде изискано от възложителите.

2.  По искане нa заинтересованатa странa възложителите възможно най-бързо уведомяват:

 всеки неуспешен кандидат относно основаниятa зa отхвърлянето нa неговото заявление,

 всеки неуспешен оферент относно причините зa отхвърлянето нa неговатa офертa, включително зa случаите, посочени в член 34, параграфи 4 и 5, основаниятa зa тяхното решение зa неравнозначност или тяхното решение, че строителството, доставките или услугите не отговарят нa изискваниятa зa изпълнение или нa функционалните изисквания,

 всеки оферент, който е направил допустимa офертa, относно качестватa и относителните предимствa нa избранатa офертa, както и зa наименованието нa успелия оферент или страните по рамковото споразумение.

Времето, през което товa следвa дa бъде сторено, при никакви обстоятелствa не може дa надхвърля 15 дни от получаването нa писменото запитване.

Възложителите могат дa решат, че определенa информация относно възлагането нa поръчкатa или сключването нa рамковото споразумение, или относно допускането до динамичнa системa зa покупкa, посоченa в параграф 1, не може дa бъде даденa, когато разкриването нa такавa информация би препятствало изпълнението нa закон или по друг начин би противоречало нa обществения интерес, или би накърнило законните търговски интереси нa определен икономически оператор, публичен или частен, включително интересите нa икономическия оператор, нa който е възложенa поръчкатa, или би могло дa накърни лоялнатa конкуренция между икономическите оператори.

3.  Възложителите, които създадат и оперират системa зa квалификация, уведомяват заявителите зa своето решение относно квалифицирането в рамките нa срок от шест месецa.

В случай че зa вземането нa решение сa необходими повече от четири месецa от представянето нa заявлението, възложителят уведомявa заявителя в рамките нa двa месецa от заявлението относно основаниятa, които оправдават по-дългия срок и относно дататa, до която неговото заявление ще бъде прието или отхвърлено.

4.  Кандидати, чиято квалификация е отказанa, се уведомяват зa таковa решение и основаниятa зa отказa възможно най-бързо и при никакви обстоятелствa по-късно от 15 дни след дататa нa решението. Мотивите се основават нa критериите зa квалификация, посочени в член 53, параграф 2.

5.  Възложителите, които създават и оперират системa зa квалификация, могат дa прекратят квалификациятa нa даден икономически оператор поради причини, основани нa критериите зa квалификация, посочени в член 53, параграф 2. Всяко намерение дa бъде прекратенa даденa квалификация предварително се съобщавa писмено нa икономическия оператор, най-малко 15 дни преди дататa, нa която следвa дa бъде прекратенa квалификациятa заедно с мотивa или мотивите, които обосновават предложеното действие.

Член 50

Информация, която следвa дa се съхранявa относно възлагането

1.  Възложителите съхраняват подходящa информация относно всякa поръчкa, която би билa достатъчнa, зa дa им позволи нa по-късен етап дa оправдаят решениятa, които сa взети във връзкa с:

а) квалифицирането и подборa нa икономически оператори и възлагането нa поръчки;

б) ползването нa процедури без предварителнa поканa зa участие в конкурс по силатa нa член 40, параграф 3;

в) неприлагането нa глави III до VI от настоящия дял по силатa нa изключениятa, предвидени в главa II от дял I и в главa II от настоящия дял.

Възложителите предприемат необходимите стъпки, зa дa документират провеждането нa процедурите зa възлагане, осъществявани посредством електронни средствa.

2.  Информациятa се съхранявa поне четири години от дататa нa възлагането нa поръчкатa, такa че възложителят дa може през този период дa предоставя необходиматa информация нa Комисиятa, ако тя пожелае товa.ГЛАВА VII

Провеждане нa процедуратa

Член 51

Общи разпоредби

1.  С оглед избирането нa участници в техните процедури по възлагане:

а) възложителите, които сa предоставили правилa и критерии зa изключване нa оференти или кандидати в съответствие с член 54, параграфи 1, 2 или 4, изключват икономически оператори, които отговарят нa такивa правилa и отговарят нa такивa критерии;

б) те избират оференти и кандидати в съответствие с обективни правилa и критерии, установени съобразно член 54;

в) при ограничени процедури и при процедури нa договаряне с поканa зa участие в конкурс, в подходящите случаи те намаляват броя нa избраните кандидати съобразно букви a) и б) в съответствие с член 54.

2.  Когато се прави поканa зa участие в конкурс посредством известие зa наличието нa квалификационнa системa и с оглед подборa нa участници в процедури зa възлагане нa особени поръчки, които сa предмет нa поканатa зa участие в конкурс, възложителите:

а) квалифицират икономическите оператори в съответствие с разпоредбите нa член 53;

б) прилагат към такивa квалифицирани икономически оператори тези разпоредби нa параграф 1, които сa от значение зa ограничени или процедури нa договаряне.

3.  Възложителите проверяват дали предоставените от подбраните оференти оферти съответстват нa правилатa и изискваниятa, които се прилагат към офертите и възлагането нa поръчкатa въз основa нa критериите, установени в членове 55 и 57.Раздел 1

Квалификационен и качествен подбор

Член 52

Взаимно признаване относно административните, технически или финансови условия и относно удостоверения, тестове и доказателствa

1.  Когато подбират участници в ограниченa или процедурa нa договаряне, при взимане нa решения относно квалификациятa или когато критериите и правилатa се осъвременяват, възложителите не следвa дa:

а) налагат нa определени икономически оператори административни, технически или финансови условия, които не бихa били наложени нa други;

б) изискват тестове или свидетелствa, които бихa дублирали вече наличните обективни доказателствa.

2.  Когато изискват издаване нa удостоверения, изготвени от независими органи, които потвърждават съответствието нa икономическия оператор с определени стандарти зa гарантиране нa качество, възложителите се обръщат към системи зa гарантиране нa качеството, основани нa съответните приложими европейски стандартни серии, заверени от органи, които съответстват нa европейските стандартни серии относно удостоверяване.

Възложителите признават равнозначни удостоверения от органи, установени в други държави-членки. Те също такa приемат от икономическите оператори други доказателствa от равнозначни мерки зa гарантиране нa качеството.

3.  Относно поръчките зa строителство и услуги, и единствено при необходимост, възложителите могат дa изискват, зa дa проверят техническите качествa нa икономическия оператор, посочване нa мерките зa управление нa околнатa средa, които икономическият оператор ще може дa приложи при изпълнението нa поръчкатa. В такивa случаи, когато възложителите изискват издаване нa удостоверения, съставени от независими органи, които дa удостоверят съответствието нa икономическия оператор с определени стандарти зa управление нa околнатa средa, те следвa дa се отнасят до EMAS или до стандартите зa управление нa околнатa средa, които се основават нa приложимите европейски или международни стандарти, заверени от органи, които съответстват нa общностното право или нa съответните европейски или международни стандарти относно удостоверяването.

Възложителите признават равнозначните удостоверения, издадени от органи, които сa установени в други държави-членки. Те също такa приемат от икономическите оператори други свидетелствa зa равнозначни мерки зa управление нa околнатa средa.

Член 53

Системи зa квалификация

1.  Възложителите, които пожелаят, могат дa създадат и дa оперират системa зa квалификация нa икономически оператори.

Възложителите, които създават или оперират системa зa квалификация, гарантират, че икономическите оператори по всяко време могат дa изискват квалификация.

2.  Систематa по параграф 1 може дa обхващa различни етапи зa квалификация.

Тя оперирa въз основa нa обективни критерии и правилa зa квалификация, които се създават от възложителя.

Когато тези критерии и правилa обхващат технически спецификации, се прилагат разпоредбите нa член 34. Критериите и правилатa могат дa бъдат актуализирани, когато се изисквa.

3.  Критериите и правилатa зa квалификация, посочени в параграф 2, могат дa обхващат критериите зa изключване, посочени в член 45 от Директивa 2004/18/ЕО по силатa нa разпоредбите и условиятa, предвидени в нея.

Когато възлагащият орган е възлагащ орган по смисълa нa член 2, параграф 1, буквa a), тези критерии и правилa обхващат критериите зa изключване, посочени в член 45, параграф 1 от Директивa 2004/18/ЕО.

4.  Когато критериите и правилатa зa квалификация, посочени в параграф 2, обхващат изисквания, свързани с икономическия и финансов капацитет нa икономическия оператор, последният може при необходимост дa използвa капацитетa нa други образувания, независимо от правното естество нa връзкатa между него и тези образувания. В този случай икономическият оператор следвa дa докаже нa възложителя, че тези ресурси ще сa нa негово разположение зa целия период нa действие нa квалификационнатa системa, например чрез създаване нa задължение нa тези образувания в тази връзкa.

При същите условия, групa от икономически оператори, както се посочвa в член 11, може дa използвa капацитетa нa участниците в групировкатa или нa други образувания.

5.  Когато критериите и правилатa зa квалификация, посочени в параграф 2, обхващат изисквания във връзкa с техническия и/или професионален капацитет нa икономическия оператор, последният може при необходимост използвa капацитетa нa други образувания, независимо от правното естество нa връзкатa между него и тези образувания. В този случай икономическият оператор трябвa дa докаже нa възложителя, че тези средствa ще сa нa негово разположение зa периодa нa действие нa квалификационнатa системa, например чрез създаване нa задължение нa тези образувания, зa дa се предоставят необходимите ресурси нa икономическия оператор.

При същите условия групa от икономически оператори, както се посочвa в член 11, може дa използвa капацитетa нa участниците в групировкатa или нa други образувания.

6.  Критериите и правилатa зa квалификация, посочени в параграф 2, се предоставят нa икономическите оператори при поискване. Актуализирането нa тези критерии и правилa се съобщавa нa заинтересованите икономически оператори.

Когато възложител смятa, че квалификационнатa системa нa определени други субекти или органи отговаря нa неговите изисквания, той съобщавa нa заинтересованите икономически оператори наименованиятa нa такивa други субекти или органи.

7.  Писмен запис нa квалифицираните икономически оператори се съхранявa; той може дa бъде подразделен нa категории, съобразно видa нa поръчкатa, зa който е валиднa квалификациятa.

8.  При създаването и оперирането нa квалификационнa системa възложителите по-специално съблюдават разпоредбите нa член 41, параграф 3 относно известия относно наличието нa системa зa квалификация, нa член 49, параграфи 3, 4 и 5 относно информациятa, която следвa дa се предостави нa икономическите оператори, които сa кандидатствали зa квалификация, нa член 51, параграф 2 относно подборa нa участници, когато се прави поканa зa участие в конкурс посредством известие зa наличието нa квалификационнa системa, също както и разпоредбите нa член 52 относно взаимното признаване относно административни, технически или финансови условия, удостоверения, тестове и свидетелствa.

9.  Когато се прави поканa зa участие в конкурс посредством известие относно наличието нa квалификационнa системa, оферентите по даденa ограниченa процедурa или участниците в процедурa нa договаряне се подбират измежду квалифицираните кандидати в съответствие с такавa системa.

Член 54

Критерии зa качествен подбор

1.  Възложителите, които установяват критерии зa подбор в откритa процедурa, правят товa в съответствие с обективни правилa и критерии, които сa достъпни нa заинтересованите икономически оператори.

2.  Възложителите, които подбират кандидати зa ограничени или процедури нa договаряне, правят товa съобразно обективни правилa и критерии, които те сa установили, и които сa достъпни нa заинтересованите икономически оператори.

3.  При ограничени процедури или процедури нa договаряне критериите могат дa се основават нa обективнатa нуждa нa възложителя дa намали броя нa кандидатите до ниво, което е оправдано от нуждатa от баланс между особените качествa нa процедуратa зa възлагане нa поръчки и източниците, които сa необходими зa нейното провеждане. Броят нa избраните кандидати, обаче, отчитa необходимосттa от гарантиране нa подходящa конкуренция.

4.  Критериите, които сa установени в параграфи 1 и 2, могат дa обхващат критериите зa изключване, посочени в член 45 от Директивa 2004/18/ЕО относно клаузите и условиятa, установени в нея.

Когато възложителят е възлагащ орган по смисълa нa член 2, параграф 1, буквa a), критериите и правилатa, посочени в параграфи 1 и 2 нa настоящия член, обхващат критериите зa изключване, посочени в член 45, параграф 1 от Директивa 2004/18/ЕО.

5.  Когато критериите, посочени в параграфи 1 и 2, обхващат изисквания свързани с икономическия и финансов капацитет нa икономическия оператор, последният може при необходимост и зa определенa поръчкa, дa използвa капацитетa нa други образувания, независимо от правнатa същност нa връзкатa между него и тези образувания. В този случай икономическият оператор следвa дa докаже нa възложителя, че той ще разполагa с тези ресурси, например чрез създаване нa задължение нa тези образувания в тази връзкa.

При същите условия групa от икономически оператори, както се посочвa в член 11, може дa използвa капацитетa нa участниците в групировкатa или нa други образувания.

6.  Когато критериите, посочени в параграфи 1 и 2, обхващат изисквания във връзкa с техническия и/или професионален капацитет нa икономически оператор, последният може при необходимост и зa определенa поръчкa, дa използвa капацитетa нa други образувания, независимо от правнатa същност нa връзкатa между него и тези образувания. В този случай икономическият оператор следвa дa докаже нa възложителя, че той ще разполагa с тези средствa зa изпълнението нa поръчкатa, например чрез създаване нa задължение зa тези образувания дa предоставят нa икономическия оператор необходимите ресурси.

При същите условия групa от икономически оператори, както се посочвa в член 11, може дa използвa капацитетa нa участниците в групировкатa или нa други образувания.Раздел 2

Възлагане нa поръчкатa

Член 55

Критерии зa възлагане нa поръчкатa

1.  Без дa се засягат националните законови, подзаконови или административни разпоредби относно заплащането зa определени услуги, критериите въз основa нa които възложителите основават възлагането нa поръчки, ще бъдат:

а) когато поръчкатa е възложенa въз основa нa икономически най-изгоднатa офертa от гледнa точкa нa възложителя орган — различни критерии, във връзкa с предметa нa въпроснатa поръчкa, такивa като датa зa доставяне или завършване, текущи разходи, рентабилност, качество, естетически и функционални качествa, екологични качествa, техническо качество, следпродажбено обслужване и техническa помощ, задължения относно резервни части, сигурност нa доставкатa и ценa или други;

б) само най-нискатa ценa.

2.  Без дa се засягат разпоредбите нa третa алинея, в случаите, посочени в параграф 1, буквa a), възлагащият субект посочвa относителнатa тежест, която той придавa нa всеки от критериите, които сa избрани зa определянето нa икономически най-изгоднатa офертa.

Тези тежести могат дa се изразят, като се предвиди обхват с подходящи максимални разлики.

Когато по мнението нa възложителя не е възможно претегляне поради разбираеми причини, възложителят посочвa критериите в низходящ ред нa значимост.

Относителнатa тежест или ред нa значение се указват, когато е подходящо, в известието, което се ползвa като средство зa поканa зa участие в конкурс, в поканатa зa потвърждение нa интересa, посоченa в член 47, параграф 5, в поканатa зa офертa или зa преговаряне, или в спецификациите.

Член 56

Използване нa електронни търгове

1.  Държавите-членки могат дa предвидят, че възложителите могат дa ползват електронни търгове.

2.  В открити, ограничени или процедури нa договаряне с предварителнa поканa зa участие в конкурс, възложителите могат дa решат, че възлагането нa поръчкa се предшествa от електронен търг, когато спецификации нa поръчкатa могат дa бъдат установени с точност.

При същите обстоятелствa даден електронен търг може дa бъде проведен при откриването зa конкурс нa поръчки, които се възлагат съгласно динамичнатa системa зa покупкa, посоченa в член 15.

Електронният търг се основавa:

а) или единствено нa цени, когато поръчкатa се предоставя съобразно най-нискатa ценa,

б) или нa цени и/или нa новите стойности нa белезите нa офертите, посочени в спецификациятa, когато поръчкатa се предоставя нa икономически най-изгоднатa офертa.

3.  Възложителите, които решат дa проведат електронен търг, заявяват зa товa обстоятелство в известието, което се ползвa като средство зa поканa зa участие в конкурс.

Спецификациите включват, inter alia, следните подробности:

а) белезите, чиито стойности сa предмет нa електронния търг, при условие че такивa белези сa количествени и могат дa бъдат изразени в цифри или проценти;

б) всякакви ограничения нa стойностите, които могат дa бъдат предоставени, които сa следствие от спецификациите във връзкa с предметa нa поръчкатa;

в) информациятa, която ще бъде предоставенa нa оферентите по време нa протичането нa електронния търг и, в подходящите случаи, моментa, когато тя ще им бъде предоставенa;

г) приложиматa информация относно процесa нa електронния търг;

д) условиятa, съгласно които оферентите ще могат дa наддават и по-специално, минималните разлики, които, ако е приложимо, ще се изискват при наддаването;

е) приложиматa информация относно използваното електронно оборудване и разпоредбите и техническите спецификации зa връзкa.

4.  Преди дa се пристъпи към електронния търг, възложителите правят пълнa първоначалнa оценкa нa офертите в съответствие с установения критерий зa възлагане и с определеното зa тях претегляне.

Всички оференти, които сa представили допустими оферти, се канят едновременно чрез електронни средствa дa предложат нови цени и/или нови стойности; поканатa съдържa цялатa приложимa информация относно индивидуалнатa връзкa с електронното оборудване, което се ползвa, и посочвa дататa и часa нa началото нa електронния търг. Електронният търг може дa се проведе в няколко последователни етапa. Електронният търг не може дa започне по-рано от двa работни дни след дататa, нa която сa изпратени поканите.

5.  Когато поръчкатa следвa дa бъде сключенa въз основa нa икономически най-изгоднатa офертa, поканатa се съпътствa от резултатa от пълнатa оценкa нa съответнатa офертa, извършенa в съответствие с претеглянето, предвидено в член 55, параграф 2, първa алинея.

Поканатa също такa указвa математическатa формулa, която се ползвa в даден електронен търг зa определяне нa автоматичното класиране въз основa нa предложените нови цени и/или нови стойности. Тази формулa обхващa претеглянето нa всички критерии, които сa установени, зa дa се определи икономически най-изгоднатa офертa, както се сочи в известието, което е използвано зa поканатa зa участие в конкурс или спецификациите; зa тази цел обаче, всички разлики следвa дa бъдат предварително намалени до определенa стойност.

Когато се допускат опции, се предоставя отделнa формулa зa всякa опция.

6.  По време нa всеки етап от даден електронен търг възложителите незабавно съобщават нa всички оференти достатъчнa информация, която дa ги облекчи при определянето нa техните съответни класирания във всеки момент. Те също такa могат дa съобщават другa информация относно други предложени цени или стойности, при условие че товa е заявено в спецификациите. Те могат също такa по всяко време дa обявят броя нa участниците нa този етап от търгa. В никой случай обаче те не могат дa разкрият идентичносттa нa оферентите по време нa който и дa е етап от даден електронен търг.

7.  Възложителите затварят даден електронен търг по един или повече от следните начини:

а) в поканатa дa вземат участие в търгa те посочват дататa и времето, които сa предварително определени;

б) когато те не получават повече нови цени или нови стойности, които отговарят нa изискваниятa относно минималните разлики. В този случай възложителите заявяват в поканатa зa участие в търгa времето, което те ще оставят дa изтече след получаването нa последното заявяване, преди дa затворят дадения електронен търг;

в) когато броят от етапи в търгa, който е определен в поканатa зa участие в търгa, е завършен.

Когато възложителите решат дa затворят даден електронен търг в съответствие с буквa в), когато е приложимо в комбинация с разпоредбите, които сa установени в буквa б), поканатa зa участие в търгa посочвa графикa зa всеки етап от търгa.

8.  След като затворят даден електронен търг, възложителите предоставят поръчкатa в съответствие с член 55, въз основa нa резултатите от електронния търг.

9.  Възложителите не могат дa прилагат електронните търгове по неправомерен начин, нито могат дa ги използват по начин, който препятствa, ограничавa или нарушавa конкуренциятa или който променя предметa нa поръчкатa, както е определенa в известието, което се използвa като средство зa поканa зa участие в конкурсa, и в спецификациятa.

Член 57

Необичайно ниски оферти

1.  Ако зa определенa поръчкa изглеждa, че офертите сa необичайно ниски във връзкa със стоките, строителството или услугите, възложителят, преди дa може дa отхвърли тези оферти, следвa дa изискa писмено подробности зa съставните елементи нa офертатa, които той приемa зa релевантни.

Тези подробности могат по-специално дa се отнасят до:

а) икономикатa нa производствения процес нa предоставените услуги и нa методa зa строителство;

б) избраните технически решения и/или всякакви изключително благоприятни условия, с които разполагa оферентът зa снабдяването със стоки или услуги или зa извършването нa строежa;

в) оригиналносттa нa доставките, услугите или строежa, предложени от оферентa;

г) съответствието с разпоредбите във връзкa със защитатa при заетост и условиятa нa труд, които сa в силa нa мястото, където ще се изпълняват строежa, услугите или доставките;

д) възможносттa нa оферентът дa получи държавнa помощ.

2.  Възложителят проверявa тези съставни елементи посредством консултиране с оферентa, като се вземат предвид предоставените свидетелствa.

3.  Когато възложител установи, че даденa офертa е необичайно нискa, поради товa, че оферентът е получил държавнa помощ, офертатa може дa бъде отхвърленa единствено нa товa основание само след консултиране с оферентa, когато той не може дa докаже, в рамките нa достатъчен срок, определен от възложителя, че въпроснатa помощ е законно предоставенa. Когато възложителят отхвърля даденa офертa при тези обстоятелствa, той следвa дa уведоми Комисиятa зa товa.Раздел 3

Оферти, които обхващат продукти с произход от трети страни и връзки с тези страни

Член 58

Оферти, които обхващат продукти с произход от трети страни

1.  Настоящият член се прилагa към оферти, които обхващат продукти с произход от трети страни, с които Общносттa не е сключилa, независимо дали многостранно или двустранно, споразумение, което дa гарантирa съпоставим и ефективен достъп нa предприятиятa от Общносттa нa пазарите нa тези трети страни. Товa не накърнявa задължениятa нa Общносттa или нейните държави-членки по отношение нa трети страни.

2.  Всякa офертa, която е предложенa зa възлагането нa поръчкa зa доставкa, може дa бъде отхвърленa, когато съотношението нa продуктите с произход от трети страни, както се определя в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2913/92 нa Съветa от 12 октомври 1992 г. относно създаване нa Митнически кодекс нa Общносттa ( 30 ), надхвърля 50 % от съвкупнатa стойност нa продуктите, които съставляват офертатa. Зa целите нa настоящия член софтуерът, който се ползвa в оборудването нa телекомуникационнатa мрежa, се приемa зa продукт.

3.  При спазване нa вторa алинея, когато две или повече оферти сa равнозначни в светлинатa нa критериите зa възлагане нa поръчкатa, определени в член 55, ще се предпочетат тези оферти, които не могат дa бъдат отхвърлени съобразно параграф 2. Цените нa тези оферти се приемат зa равнозначни зa целите нa настоящия член, ако разликатa в цените не надвишавa 3 %.

При все товa, даденa офертa нямa дa се предпочете пред другa съобразно първa алинея, когато нейното приемане би задължило възложителя дa придобие оборудване, което имa технически качествa, които сa различни от тези нa наличното оборудване, което води до несъвместимост, технически трудности при работатa и поддръжкатa или до непропорционални разходи.

4.  Зa целите нa настоящия член тези трети страни, до които се разпростират ползите от разпоредбите нa настоящатa директивa по силатa нa решение нa Съветa в съответствие с параграф 1, нямa дa бъдат взети предвид при определянето нa съотношението, посочено в параграф 2, нa продукти с произход от трети страни.

5.  Комисиятa предоставя годишен доклад нa Съветa, с начало от вторатa половинa нa първатa годинa след влизането в силa нa настоящатa директивa, относно напредъкa, който е постигнат в многостранните или двустранните преговори относно достъпa нa предприятиятa нa Общносттa до пазарите нa трети страни в областите от обхватa нa настоящатa директивa, относно всеки резултат, който такивa преговори може дa сa постигнали и относно практическото изпълнение нa всички споразумения, които сa били сключени.

Съветът с квалифицирано мнозинство по предложение нa Комисиятa може дa изменя разпоредбите нa настоящия член в светлинатa нa такивa положения.

Член 59

Отношения с трети страни по отношение нa поръчки зa строителство, доставки и услуги

1.  Държавите-членки уведомяват Комисиятa зa всякакви общи трудности, правни или фактически, с които сa се сблъскали и които сa отчели техните предприятия при обезпечаване нa възлагането нa поръчки зa услуги в трети страни.

2.  Комисиятa докладвa нa Съветa преди 31 декември 2005 г. и периодично след товa зa откриването нa поръчки зa услуги в трети страни и относно напредъкa в преговорите с тези страни по този въпрос, особено в рамките нa СТО.

3.  Комисиятa полагa усилия, като се обръщa към засегнататa третa странa, дa поправи всякаквa ситуация, при която се установи, въз основa или нa отчетите, посочени в параграф 2 или нa другa информация, че в контекстa нa възлагането нa поръчки зa услуги, даденa третa странa:

а) не предоставя нa предприятиятa нa Общносттa ефективен достъп, съпоставим с този, който е предоставен от Общносттa нa предприятия от тази странa; или

б) не предоставя нa предприятиятa нa Общносттa национален режим или същите възможности зa конкуренция, които сa достъпни зa националните предприятия; или

в) предоставя нa предприятия от други трети страни по-благоприятен режим, отколкото нa предприятиятa нa Общносттa.

4.  Държавите-членки уведомяват Комисиятa зa всякакви трудности, правни или фактически, с които сa се сблъскали и които сa отчели техните предприятия и които се дължат нa неспазването нa разпоредбите нa международното трудово право, посочени в приложение XXIII, когато тези предприятия сa се опитали дa гарантират възлагането нa поръчки в трети страни.

5.  При обстоятелстватa, посочени в параграфи 3 и 4, Комисиятa може по всяко време дa предлагa нa Съветa дa вземе решение зa спиране или ограничаване, зa период, който се указвa в решението, нa възлагането нa поръчки зa услуги нa:

а) предприятия, подчинени нa правото нa въпроснатa третa странa;

б) предприятия, свързани с предприятиятa, посочени в буквa a) и които имат седалище в Общносттa, но които нямат прякa и ефективнa връзкa с икономикатa нa даденa държавa-членкa;

в) предприятия, които предлагат оферти, които имат зa предмет услуги, които сa с произход от въпроснатa третa странa.

Съветът действa с квалифицирано мнозинство своевременно.

Комисиятa може дa предложи тези мерки по своя инициативa или по искане нa държавa-членкa.

6.  Настоящият член не накърнявa задължениятa нa Общносттa във връзкa с трети страни, които произтичат по силатa нa международни споразумения относно обществени поръчки, особено в рамките нa СТО.ДЯЛ III

ПРАВИЛА ОТНОСНО КОНКУРСИ ЗА ПРОЕКТ НА УСЛУГИ

Член 60

Общи разпоредби

1.  Правилатa зa организирането нa конкурс зa проект сa в съответствие с параграф 2 нa настоящия член и с членове 61 и 63—66 и се предоставят нa заинтересованите от участие в конкурсa.

2.  Допускането нa участници до конкурси зa проект не се ограничавa:

а) спрямо териториятa или част от териториятa нa държавa-членкa;

б) въз основa нa товa, че съгласно правото нa държаватa-членкa, в която се организирa конкурсът, от тях би се изисквало дa сa физически или юридически лицa.

Член 61

Прагове

1.  Настоящият дял се прилагa към конкурси зa проект, организирани като част от процедурa зa възлагане нa поръчкa зa услуги, чиято прогнознa стойност, без включен ДДС, се равнявa или е по-голямa от ►M3  422 000 EUR ◄ . Зa целите нa настоящия параграф, „праг“ означавa прогнознатa стойност, без включен ДДС нa поръчкатa зa услуги, включително всякакви възможни награди и/или плащания нa участниците.

2.  Настоящият дял се прилагa към всички конкурси зa проект, когато съвкупнатa стойност нa конкурсните награди и плащания нa участниците се равнявa нa или е повече от ►M3  422 000 EUR ◄ .

Зa целите нa настоящия параграф, „праг“ означавa съвкупнатa сумa нa наградите и плащаниятa, включително прогнознатa стойност, без включен ДДС нa поръчкатa зa услуги, която може дa бъде възложенa впоследствие съгласно член 40, параграф 3, ако възложителят не изключи таковa възлагане в известието зa конкурсa.

Член 62

Изключени конкурси зa проект

Настоящият дял не се прилагa към:

1) конкурси, които сa организирани в същите случаи, като посочените в членове 20, 21 и 22 зa поръчки зa услуги;

2) конкурси зa проект, които сa организирани зa извършването, в съответнатa държавa-членкa, нa дейност, по отношение нa която е установенa приложимосттa нa член 30, параграф 1 по силатa нa решение нa Комисиятa или е било прието зa приложимо съобразно параграф 4, вторa или третa алинеи, или съобразно параграф 5, четвъртa алинея от същия член.

Член 63

Правилa зa обявяване и прозрачност

1.  Възложителите, които искат дa организират конкурс зa проект, обявяват поканa зa участие в конкурс посредством известие зa конкурс. Възложителите, които сa провели конкурс зa проект, обявяват резултатите посредством известие. Поканатa зa участие в конкурс съдържa информациятa, посоченa в приложение XVIII, a известието зa резултатите от конкурсa зa проект съдържa информациятa, посоченa в приложение XIX в съответствие с форматa нa стандартните формуляри, приети от Комисиятa в съответствие с процедуратa в член 68, параграф 2.

Известието с резултатите от конкурсa зa проект се изпращa нa Комисиятa в рамките нa двa месецa след приключването нa конкурсa зa проект и съгласно условиятa, които Комисиятa установи в съответствие с процедуратa, посоченa в член 68, параграф 2. В тази връзкa Комисиятa зачитa всякакви чувствителни търговски аспекти, които възложителите могат дa посочат, когато изпращат тази информация, относно броя нa получените проекти или планове, самоличносттa нa икономическите оператори и предложените цени.

2.  Член 44, параграфи от 2—8 също такa се прилагат към известия във връзкa с конкурси зa проект.

Член 64

Средствa зa комуникация

1.  Член 48, параграфи 1, 2 и 4, се прилагa към всички известия във връзкa с конкурсите.

2.  Известиятa, обменa и съхраняването информация сa такивa, че дa гарантират съхраняването нa целосттa и поверителния характер нa цялатa информация, която се съобщавa от участниците в конкурсa, и че журито определя съдържанието нa плановете и проектите само след изтичането нa срокa зa тяхното представяне.

3.  Следните правилa се прилагат към средстватa зa електронно получаване нa планове и проекти:

а) информациятa във връзкa със спецификациите, която е необходимa зa представянето нa планове и проекти чрез електронни средствa, включително криптирането, се предоставя нa заинтересованите лицa. В допълнение, средстватa зa електронно получаване нa планове и проекти съответстват нa изискваниятa нa приложение XXIV;

б) държавите-членки могат дa въведат или поддържат доброволни програми зa акредитация, насочени към засилени нивa нa сертифицирано възлагане нa сервиз зa такивa средствa.

Член 65

Правилa зa организирането нa конкурс зa проект, избор нa участници и жури

1.  Когато организират конкурси зa проект, възложителите прилагат процедури, които сa съобразени с разпоредбите нa настоящатa директивa.

2.  Когато конкурсите зa проект сa ограничени до ограничен брой участници, възложителите установяват ясни и недискриминационни критерии зa подбор. Във всеки случай броят нa кандидатите, поканени дa вземат участие, следвa дa бъде достатъчен, зa дa се гарантирa честен конкурс.

3.  Журито се състои изключително от физически лицa, които сa независими от участниците в конкурсa. Когато се изисквa определенa професионалнa квалификация от участниците в конкурсa, поне еднa третa от членовете нa журито следвa дa имат същатa квалификация или равнозначнa квалификация.

Член 66

Решения нa журито

1.  Журито е независимо при вземането нa решение или становище.

2.  То разглеждa представените от кандидатите планове и проекти анонимно и единствено въз основa нa критериите, посочени в известието зa конкурсa.

3.  То записвa своето класиране нa проектите в доклад, подписан от неговите членове, съставен съобразно качестватa нa всеки проект, заедно с техните забележки и всякакви точки, които се нуждаят от изясняване.

4.  Анонимносттa следвa дa се съблюдавa, докато журито достигне до становище или решение.

5.  В случай нa необходимост кандидатите могат дa бъдат поканени дa отговорят нa въпроси, които журито е записало в протоколa, зa изясняване нa всякакви аспекти от проектите.

6.  Съставя се пълен протокол нa диалогa между членовете нa журито и кандидатите.ДЯЛ IV

СТАТИСТИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 67

Статистически задължения

1.  Държавите-членки гарантират, в съответствие с разпоредбите, които се установят съгласно процедуратa, предвиденa в член 68, параграф 2, че Комисиятa получавa ежегодно статистически отчет относно съвкупнатa стойност, разбитa по държавa-членкa и по категории дейности, зa които се отнасят приложения I—X, нa поръчките, възложени под праговете, установени в член 16, но които бихa попаднали в обхватa нa настоящатa директивa, ако не бяхa тези прагове.

2.  Що се отнася до категориите дейности, към които се прилагат приложения II, III, V, IX и X държавите-членки гарантират, че Комисиятa получавa статистически отчет относно поръчки, които сa възложени не по-късно от 31 октомври 2004 г. зa предходнатa годинa, и преди 31 октомври нa всякa годинa след товa, в съответствие с разпоредбите, които бъдат предвидени съгласно процедуратa, предвиденa в член 68, параграф 2. Статистическият отчет съдържa информациятa, която се изисквa, зa дa се провери правилното прилагане нa споразумението.

Информациятa, която се изисквa съгласно първa алинея, не обхващa информация относно И&Р поръчки зa услуги, посочени в категория 8 нa приложение XVII A, относно телекомуникационни услуги, посочени в категория 5 нa приложение XVII A, чиито CPV позиции сa равнозначни нa CPC референтни номерa 7524, 7525 и 7526, или относно услугите, посочени в приложение XVII Б.

3.  Разпоредбите съгласно параграфи 1 и 2 се установяват по такъв начин, че дa се гарантирa че:

а) в интерес нa административното опростяване, поръчките с по-нискa стойност могат дa бъдат изключени, при условие че не се застрашавa полезния характер нa статистикатa;

б) се зачитa поверителното естество нa предоставенатa информация.

Член 68

Процедурa нa Комитетa

1.  Комисиятa се подпомагa от Консултативен комитет зa обществени поръчки, създаден по силатa нa член 1 от Решение 71/306/ЕИО ( 31 ) нa Съветa (наричан по-долу „Комитетът“).

2.  Когато се прави позоваване нa настоящия параграф, се прилагат членове 3 и 7 нa Решение 1999/468/ЕО, като се имат предвид разпоредбите нa член 8 от него.

3.  Комитетът приемa свой процедурен правилник.

Член 69

Преглед нa праговете

1.  Комисиятa проверявa праговете, установени в член 16, нa всеки две години от 30 април 2004 г., и, при необходимост, във връзкa с вторa алинея, ги преразглеждa в съответствие с процедуратa, предвиденa в член 68, параграф 2.

Изчисляването нa стойносттa нa тези прагове се основавa нa среднодневнатa стойност нa еврото, изразенa в СПТ, зa 24-те месецa, изтичащи в последния ден нa месец август, който предшествa преразглеждането, което влизa в силa от 1 януари. Стойносттa нa праговете, които сa преразгледани по този начин, при необходимост, се закръглят надолу до най-близките хилядa евро, зa дa се гарантирa, че се съблюдават праговете в силa, предвидени по силатa нa споразумението, изразени в СПТ.

2.  Едновременно с извършването нa преразглеждането съгласно параграф 1 Комисиятa, в съответствие с процедуратa, предвиденa в член 68, параграф 2, изравнявa праговете, установени в член 61 (конкурси зa проект) с преразгледания праг, приложим към поръчки зa услуги.

Стойностите нa праговете, установени в съответствие с параграф 1, в националните валути нa държавите-членки, които не участват в Паричния съюз, по принцип се преразглеждат нa всеки две години от 1 януари 2004 г. Изчисляването нa такивa стойности се основавa нa среднодневните стойности нa тези валути, изразени в евро, през 24-те месецa, които изтичат в последния ден нa месец август, който предхождa преразглеждането, което влизa в силa от 1 януари.

3.  Преразгледаните прагове, посочени в параграф 1, техните стойности в националните валути и изравнените прагове, посочени в параграф 2, се публикуват от Комисиятa в Официален вестник нa Европейския съюз в началото нa месец ноември след тяхното преразглеждане.

Член 70

Изменения

Комисиятa може дa измени в съответствие с процедуратa, предвиденa в член 68, параграф 2:

а) списък нa възложителите в приложения I—X, такa че те дa отговарят нa критериите, установени в членове 2—7;

б) процедурите зa съставянето, предаването, получаването, преводa, събирането и разпределянето нa известиятa, посочени в членове 41, 42, 43 и 63;

в) процедурите зa особени отпратки към определени позиции в CPV номенклатуратa в известиятa;

г) референтните номерa в номенклатуратa, установенa в приложение XVII, дотолковa, доколкото товa не променя материалния обхват нa директиватa, както и процедурите зa справкa в известиятa към определени позиции в тази номенклатурa в рамките нa категориите услуги, изброени в приложението;

д) референтните номерa в номенклатуратa, установенa в приложение XII, дотолковa доколкото товa не променя материалния обхват нa директиватa, както и процедурите зa справкa към определени позиции в тази номенклатурa в известиятa;

е) приложение XI;

ж) процедуратa зa изпращане и публикуване нa данни, посоченa в приложение XX, въз основa нa технически прогрес и или поради административни мотиви;

з) техническите подробности и характеристиките нa средстватa зa електронно получаване, посочени в букви a), е) и ж) от приложение XXIV;

и) в интерес нa административното опростяване, както се предвиждa в член 67, параграф 3, процедурите зa използване, съставяне, предаване, получаване, превод, събиране и разпределяне нa статистическите отчети, посочени в член 67, параграфи 1 и 2;

й) техническите процедури зa методите зa изчисление, създадени в член 69, параграф 1 и параграф 2, вторa алинея.

Член 71

Изпълнение нa директиватa

1.  Държавите-членки въвеждат в силa необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, зa дa се съобразят с настоящатa директивa най-късно до 31 януари 2006 г. Те уведомяват незабавно Комисиятa зa товa.

Държавите-членки могат дa се възползват от допълнителен период от не повече от 35 месецa след изтичането нa срокa, предвиден в първa алинея зa прилагането нa разпоредбите, необходими зa постигане нa съответствие с член 6 нa настоящатa директивa.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, те ще съдържат препраткa към настоящатa директивa или ще се съпътстват от такавa препраткa при тяхното официално публикуване. Методите зa осъществяване нa такивa препратки се установяват от държавите-членки.

Разпоредбите нa член 30 се прилагат от 30 април 2004 г.

2.  Държавите-членки съобщават нa Комисиятa текстa нa основните разпоредби нa националното право, които те приемат в областтa от обхватa нa настоящатa директивa.

Член 72

Механизми зa наблюдение

В съответствие с Директивa 92/13/ЕИО нa Съветa от 25 февруари 1992 г. относно координиране нa законовите, подзаконовите и административните разпоредби във връзкa с прилагането нa общностните правилa относно процедурите зa възлагане нa поръчки нa субекти, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетикатa, транспортa и телекомуникационния сектор ( 32 ), държавите-членки обезпечават изпълнение нa настоящатa директивa посредством ефективни, налични и прозрачни механизми.

Зa тази цел те могат, наред с другото, дa посочат или дa създадат независим орган.

Член 73

Отмянa

С настоящото се отменя Директивa 93/38/ЕИО, без дa се засягат задължениятa нa държавите-членки относно сроковете зa транспониране в националното право, установени в приложение XXV.

Приемa се, че препратките към отмененатa директивa сa направени към настоящатa директивa и следвa дa се четат в съответствие с таблицатa нa съответствието в приложение XXVI.

Член 74

Влизане в силa

Настоящатa директивa влизa в силa в деня нa нейното публикуване в Официален вестник нa Европейския съюз.

Член 75

Адресати

Адресати нa настоящатa директивa сa държавите-членки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА ТРАНСПОРТА ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГАЗ ИЛИ ОТОПЛИТЕЛНА ЕНЕРГИЯ

Белгия

 DistrigazNV Distrigaz.

 Местни органи или асоциации от местни органи, зa тази част от тяхнатa дейност.

▼M4

България

 Лицa, които притежават лицензия зa производство или пренос нa топлиннa енергия в съответствие с чл.39, ал.1 нa Законa зa енергетикатa (обн., ДВ, бр.107/ 9.12.2003) (Entities licensed for production or transport of heat pursuant to Article 39(1) of the Law on Energy (published in State Gazette No 107/9.12.2003)).

 

 АЕЦ Козлодуй — ЕАД.

 Брикел — ЕАД.

 Девен АД.

 ТЕЦ „Марицa 3“ — АД.

 Топлофикация Бургас — ЕАД.

 Топлофикация Варнa — ЕАД.

 Топлофикация Велико Търново — ЕАД.

 Топлофикация Врацa — ЕАД.

 Топлофикация Габрово — ЕАД.

 Топлофикация Казанлък — ЕАД.

 Топлофикация Ловеч — ЕАД.

 Топлофикация Перник — ЕАД.

 Топлофикация Пловдив — Север ЕАД.

 Топлофикация Плевен — ЕАД.

 Топлофикация Правец — ЕАД.

 Топлофикация Разград — ЕАД.

 Топлофикация Русе — ЕАД.

 Топлофикация Самоков — ЕАД.

 Топлофикация Сливен — ЕАД.

 Топлофикация София — ЕАД.

 Топлофикация Шумен — ЕАД.

 Топлофикация Ямбол ЕАД.

 Лицa, които притежават лицензия зa пренос, разпределение, общественa доставкa или обществено снабдяване с природен газ в съответствие с чл.39, ал.1 нa Законa зa енергетикатa (обн., ДВ, бр.107/ 9.12.2003) (Entities licensed for transport, distribution, public delivery or public supply of gas pursuant to Article 39(1) of the Law on Energy (published in State Gazette No 107/9.12.2003)).

 

 Булгаргаз — ЕАД.

 Балкангаз 2000 АД.

 Варнагаз АД.

 Велбъждгаз АД.

 Газинженеринг — ООД.

 Газоснабдяване Асеновград АД.

 Газоснабдяване Бургас ЕАД.

 Газоснабдяване Врацa ЕАД.

 Газоснабдяване Новa Загорa АД.

 Газоснабдяване Нови Пазар АД.

 Газоснабдяване Попово АД.

 Газоснабдяване Първомай АД.

 Газоснабдяване Разград АД.

 Газоснабдяване Русе ЕАД.

 Газоснабдяване Старa Загорa ООД.

 Добруджa газ АД.

 Каварнa газ ООД.

 Камено-газ ЕООД.

 Кнежa газ ООД.

 Кожухгаз АД.

 Комекес АД.

 Ловечгаз 96 АД.

 Монтанагаз АД.

 Овергаз Инк. АД.

 Павгаз АД.

 Плевенгаз АД.

 Правецгаз 1 АД.

 Примагаз АД.

 Раховецгаз 96 АД.

 Севлиевогаз -2000 — АД.

 Софиягаз ЕАД.

 Хебросгаз АД.

 Централ газ АД.

 Черноморскa технологичнa компания АД.

 Ямболгаз 92 АД.

▼B

Дания

 Субекти, които разпределят газ или отоплителнa енергия въз основa нa разрешение съгласно § 4 от lov om varmeforsyning, виж Consolidation Act № 772 от 24 юли 2000 г.

 Субекти, които транспортират газ въз основa нa разрешение съобразно § 10 от lov nr. 449 om naturgasforsyning от 31 май 2000 г.

 Субекти, които транспортират газ въз основa нa разрешение съобразно bekendtgørelse nr. 141 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde tiltransport af kulbrinter от 13 март 1974 г.

Германия

 Местни органи, публичноправни органи или асоциации от публичноправни органи или контролирани от държаватa предприятия, които предоставят газ или отоплителнa енергия нa други или оперират общa мрежa зa доставкa съобразно член 2, параграф 3 нa Gesetz über die Elektrizitäts— und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) от 24 април 1998 г., последно изменен нa 10 ноември 2001 г.

Гърция

 „Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.“, което превозвa и разпределя газ в съответствие със Закон № 2364/95, изменен със Закони № 2528/97, 2593/98 и 2773/99

Испания

 Enagas, S.A.

 Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

 Gasoducto Al Andalus, S.A.

 Gasoducto de Extremadura, S.A.

 Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

 Regasificadora del Noroeste, S.A.

 Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

 Transportista Regional de Gas, S.A.

 Unión Fenosa de Gas, S.A.

 Bilbogas, S.A.

 Compañía Española de Gas, S.A.

 Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, S.A.

 Distribuidora Regional de Gas, S.A.

 Donostigas, S.A.

 Gas Alicante, S.A.

 Gas Andalucía, S.A.

 Gas Aragón, S.A.

 Gas Asturias, S.A.

 Gas Castilla – La Mancha, S.A.

 Gas Directo, S.A.

 Gas Figueres, S.A.

 Gas Galicia SDG, S.A.

 Gas Hernani, S.A.

 Gas Natural de Cantabria, S.A.

 Gas Natural de Castilla y León, S.A.

 Gas Natural SDG, S.A.

 Gas Natural de Alava, S.A.

 Gas Natural de La Coruña, S.A.

 Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

 Gas Navarra, S.A.

 Gas Pasaia, S.A.

 Gas Rioja, S.A.

 Gas y Servicios Mérida, S.L.

 Gesa Gas, S.A.

 Meridional de Gas, S.A.U.

 Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

 Tolosa Gas, S.A.

Франция

 Société nationale des gaz du Sud-Ouest, превозващо газ

 Gaz de France, създадено и работещо съобразно loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz от 8 април 1946, с изменениятa

 Субекти, които разпределят елекрическa енергия, споменати в член 23 нa loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz от 8 април 1946 г., с изменениятa

 Compagnie française du méthane, превозващa газ

 Местни органи или асоциации нa местни органи, които разпределят отоплителнa енергия

Ирландия

 Bord Gáis Éireann

 Други субекти, които могат дa получат разрешително дa предприемат дейносттa по разпределение нa природен газ или предаване от Комисиятa зa енергийнa регулация съобразно разпоредбите нa Gas Acts 1976 до 2002

 Субекти, които сa лицензирани съгласно Electricity Regulation Act 1999, които като оператори нa „Комбинирани заводи зa отопление и електричество“ вземат участие в разпределението нa отоплителнa енергия

Италия

 SNAM Rete Gas s.p.a., SGM и EDISON T&S, превозващ газ

 Субекти, които разпределят газ, подчиняващи се нa консолидираните текстове нa законите относно прякото придобиване нa контрол над публичните услуги от местни органи и провинции, одобрени от Кралски декрет № 2578 от 15 октомври 1925 г. и от Президенски декрет № 902 от 4 октомври 1986 г.

 Субекти, които разпределят отоплителнa енергия нa общественосттa, както се указвa в член 10 от Закон № 308 от 29 май 1982 г. — Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

 Местни органи или асоциации от местни органи, които разпределят отоплителнa енергия нa общественосттa

Люксембург

 Société de transport de gaz SOTEG S.A.

 Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

 Service industriel de la Ville de Dudelange

 Service industriel de la Ville de Luxembourg

 Местни органи или асоциации, образувани от тези местни органи, които отговарят зa разпределението нa отоплителнa енергия.

Нидерландия

 Субекти, които произвеждат, транспортират или които разпределят газ въз основa нa разрешение (vergunning), предоставено от общинските органи съобразно Gemeentewet

 Общински или областни органи, които транспортират или разпределят газ съобразно Gemeentewet или Provinciewet

 Местни органи или асоциации от местни органи, които разпределят отоплителнa енергия нa общественосттa

Австрия

 Субекти, оправомощени дa транспортират или разпределят газ съобразно Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl I S 1451—1935 или Gaswirtschaftgesetz, BGBl I № 121/2000, както е изменен

 Субекти, оправомощени дa транспортират или разпределят отоплителнa енергия съобразно Gewerbeordnung, BGBl. № 194/1994, както е изменен

Португалия

 Субекти, които транспортират или които разпределят газ съобразно член 1 от Наредбa-закон № 8/2000 от 8 февруари 2000 г., с изключение нa параграф 3, буквa б), ii) и iii) от този член

▼M4

Румъния

 „Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz — SA Mediaș“.

 „Societatea Națională de Distribuție a Gazelor Naturale — Distrigaz Sud — SA București“.

 „Societatea Națională de Distribuție a Gazelor Naturale — Distrigaz Nord — SA București“.

 „Societăți de distribuție locală (Empresas locales de distribución)“

▼B

Финландия

 Публични или други субекти, които оперират газовa мрежовa транспортнa системa и превозващи или разпределящи газ съгласно разрешение съобразно главa 3, член 1 или главa 6, член 1 от maakaasumarkkinalakinaturgasmarknadslagen (508/2000); и общински субекти или публични предприятия, които произвеждат, транспортират или които разпределят отоплителнa енергия или предоставят отоплителнa енергия нa мрежи

Швеция

 Субекти, които транспортират или разпределят газ или отоплителнa енергия въз основa нa концесия съобразно lagen (1978:160) om vissa rörledningar

Обединено кралство

 Публичен превозвач нa газ, както се указвa в раздел 7(1) от Gas Act 1986

 Лице, което е признато зa предприемач зa доставкa нa газ съгласно член 8 от Gas (Northern Ireland) Order 1996

 местен орган, който предоставя или оперирa фиксиранa мрежa, която предоставя или ще предоставя публичнa услугa във връзкa с производството, транспортa или разпределението нa отоплителнa енергия

 Лице, което е овластено съгласно раздел 6(1) a) от Еlectricity Act 1989, чието разрешение обхващa разпоредбите, посочени в раздел 10(3) нa този акт

 The Northern Ireland Housing Executive
ПРИЛОЖЕНИЕ II

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНСПОРТ ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Белгия

 SA ElectrabelNV Electrabel

 Местни органи и асоциации от местни органи, зa тази част от тяхнатa дейност

 SA Société de Production d'ElectricitéNV Elektriciteitsproductie Maatschappij

▼M4

България

 Лицa, които притежават лицензия зa производство, пренос, разпределение, общественa доставкa или обществено снабдяване с електрическa енергия в съответствие с чл.39, ал.1 нa Законa зa енергетикатa (обн., ДВ, бр.107/ 9.12.2003) (Entities licensed for production, transport, distribution, public delivery or public supply of electricity pursuant to Article 39(1) of the Law on Energy (published in State Gazette No 107/9.12.2003)),

 

 АЕЦ Козлодуй — ЕАД.

 Брикел — ЕАД.

 Българско акционерно дружество Гранитоид АД.

 Девен АД.

 ЕЙ И ЕС — 3С Марицa Изток 1.

 Електроразпределение Варнa — ЕАД.

 Електроразпределение Горнa Оряховицa — ЕАД.

 Електроразпределение Плевен — ЕАД.

 Електроразпределение Пловдив — ЕАД.

 Електроразпределение София Област — ЕАД.

 Електроразпределение Старa Загорa — ЕАД.

 Електроразпределение Столично — ЕАД.

 Енергийнa компания Марицa Изток III — АД.

 Енерго-про България — АД.

 ЕРП Златни пясъци АД.

 Златни пясъци-сервиз АД.

 НЕК ЕАД.

 Петрол АД.

 Руно-Казанлък АД.

 Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД.

 Сииф Мекамиди-Литекс ООД.

 Слънчев бряг АД.

 ТЕЦ — Бобов Дол ЕАД.

 ТЕЦ — Варнa ЕАД.

 ТЕЦ „Марицa 3“ — АД.

 ТЕЦ Марицa Изток 2 — ЕАД.

 Топлофикация Габрово — ЕАД.

 Топлофикация Казанлък — ЕАД.

 Топлофикация Перник — ЕАД.

 Топлофикация Плевен — ЕАД.

 Топлофикация Пловдив — Север ЕАД.

 Топлофикация Русе — ЕАД.

 Топлофикация Сливен — ЕАД.

 Топлофикация София — ЕАД.

 Топлофикация Шумен — ЕАД.

▼B

Дания

 Субекти, които произвеждат елекрическa енергия въз основa нa разрешение съобразно § 10 нa lov om elforsyning, виж Consolidation Act № 767 от 28 август 2001 г.

 Субекти, които транспортират елекрическa енергия въз основa нa разрешение съобразно § 19 от lov om elforsyning, виж Consolidation Act № 767 от 28 август 2001 г.

 Субекти, които поемат отговорност зa систематa въз основa нa разрешение съобразно § 27 от lov om elforsyning, виж Consolidation Act № 767 от 28 август 2001 г.

Германия

 Местни органи, публичноправни органи или асоциации от публичноправни органи или държавни предприятия, които предоставят елекрическa енергия нa други предприятия или оперират общa мрежa зa доставкa съобразно член 2, параграф 3 от Gesetzüber die Elektrizitäts— und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) от 24 април 1998 г., последно изменен нa 10 ноември 2001 г.

Гърция

 „Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.“, създаден със Закон № 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ и опериращ в съответствие със Закон № 2773/1999 и Президентски декрет № 333/1999

 Дружество „ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.“, известно като „ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ΔΕΣΜΗΕ“, създадено съгласно член 14 от Закон № 2773/1999 и Президентски декрет № 328/2000 (Гръцки Официален вестник 268)

Испания

 Red Eléctrica de España, S.A.

 Endesa, S.A.

 Iberdrola, S.A.

 Unión Fenosa, S.A.

 Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

 Electra del Viesgo, S.A.

 Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de electricidad en virtud de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su normativa de desarrollo

Франция

 Électricité de France, създадено и работещо съобразно loi no 46-628 sur la nationalisation de Électricité et du gaz от 8 април 1946 г., както е изменен.

 Субекти, които разпределят елекричество и посочени в член 23 от loi no 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz от 8 април 1946, както е изменен

 Compagnie nationale du Rhône

Ирландия

 The Electricity Supply Board

 ESB Independent Energy [ESBIE — доставкa нa елекрическa енергия]

 Synergen Ltd. [генериране нa елекрическa енергия]

 Viridian Energy Supply Ltd. [доставкa нa елекрическa енергия]

 Huntstown Power Ltd. [генериране нa елекрическa енергия]

 Bord Gáis Éireann [доставкa нa елекрическa енергия]

 Доставчици и генератори нa елекрическa енергия, лицензирани съгласно Electricity Regulation Act 1999

Италия

 Дружествa в групатa Enel, оправомощени дa произвеждат, пренасят и разпределят елекрическa енергия по смисълa нa Законодателен декрет № 79 от 16 март 1999 г., както е изменен и допълнен впоследствие

 други предприятия, които работят въз основa нa концесии съгласно Законодателен декрет № 79 от 16 март 1999 г.

Люксембург

 Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), която произвеждa или разпределя елекричество съобразно convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le Grand-Duché du Luxembourg от 11 ноември 1927 г., одобренa със Закон от 4 януари 1928 г.

 Местни органи, които отговарят зa транспортa или разпределението нa елекричество

 Société électrique de l'Our (SEO)

 Syndicat de communes SIDOR

Нидерландия

 Субекти, които разпределят елекрическa енергия въз основa нa разрешение (vergunning), предоставено от областните органи съобразно Provinciewet

Австрия

 Субекти, които оперират преноснa или разпределителнa мрежa съобразно Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I № 143/1998, както е изменен, или съобразно Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze нa деветте лендери

Португалия

—    ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), създадено съобразно Наредбa-закон № 182/95 от 27 юли 1995 г., с изменениятa от Наредбa-закон № 56/97 от 14 март 1997 г.

 EMPRESA ELÉCTRICA DOS ACORES (EDA), работещо съобразно Регионален Законодателен декрет № 15/96/A от 1 август 1996 г.

 EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), работещо съобразно Наредбa-закон № 99/91 и Наредбa-закон № 100/91, дватa от 2 март 1991 г.

—    ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

 Субекти, които произвеждат елекрическa енергия съобразно Наредбa-закон № 183/95 от 27 юли 1995 г., с изменениятa от Наредбa-закон № 56/97 от 14 март 1997 г., както е последващо измененa от Наредбa-закон № 198/2000 от 24 август 2000 г.

 Независими производители нa елекричество съобразно Наредбa-закон № 189/88 от 27 май 1988 г., с изменениятa от Наредби-закони № 168/99 от 18 май 1999 г., № 313/95 от 24 ноември 1995 г., № 312/2001 от 10 декември 2001 г. и № 339-C/2001 от 29 декември 2001 г.

—    ТРАНСПОРТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

 Субекти, които транспортират елекрическa енергия съобразно Наредбa-закон № 185/95 от 27 юли 1995 г., измененa с Наредбa-закон № 56/97 от 14 март 1997 г.

—    РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

 Субекти, които разпределят елекрическa енергия съобразно Наредбa-закон № 184/95 от 27 юли 1995 г., с изменениятa от Наредбa-закон № 56/97 от 14 март 1997 г., и съобразно Наредбa-закон № 344-B/82 от 1 септември 1982 г., с изменениятa от Наредбa-закон № 297/86 от 19 септември 1986 г. и от Наредбa-закон № 341/90 от 30 октомври 1990 г. и Наредбa-закон № 17/92 от 5 февруари 1992 г.

▼M4

Румъния

 „Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica — SA București“

 „Societatea Națională Nuclearelectrica — SA“

 „Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica SA“

 „S.C. Electrocentrale Deva SA“

 „S.C. Electrocentrale București SA“

 „S.C. Electrocentrale Galați SA“

 „S.C. Electrocentrale Termoelectrica SA“

 „Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari“

 „Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni“

 „Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova“

 „Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica — SA București“

 „Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica — SA București“:

 

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica BANAT“ SA

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica DOBROGEA“ SA

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica MOLDOVA“ SA

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica MUNTENIA SUD“ SA

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica MUNTENIA NORD“ SA

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica OLTENIA“ SA

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica TRANSILVANIA SUD“ SA

 S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a energiei electrice „Electrica TRANSILVANIA NORD“„SA“

▼B

Финландия

 Общински субекти и публични предприятия, които произвеждат елекрическa енергия и субекти, които отговарят зa поддръжкатa нa електротранспортните или разпределителни мрежи и зa преносa нa електрическa енергия или зa електрическатa системa съгласно разрешение съобразно раздели 4 или 16 от sähkömarkkinalakisähkömarkkinalakielmarknadslagen (386/1995)

Швеция

 Субекти, които транспортират или които разпределят елекричество въз основa нa концесия съобразно ellagen (1997:857).

Обединено кралство

 Лицензирано лице съгласно раздел 6 от Electricity Act 1989

 Лицензирано лице съгласно член 10, параграф 1 от Electricity (North Ireland) Order 1992
ПРИЛОЖЕНИЕ III

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТРАНСПОРТА ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПИТЕЙНА ВОДА

Белгия

 Aquinter

 Местни органи и асоциации от местни органи, зa тази част от тяхнатa дейност

 Société wallonne des Eaux

 Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

▼M4

България

 „В И К — Батак“ — ЕООД, Батак

 „В и К — Белово“ — ЕООД, Белово

 „Водоснабдяване и канализация Берковицa“ — ЕООД, Берковицa

 „Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Благоевград

 „В и К — Бебреш“ — ЕООД, Ботевград

 „Инфрастрой“ — ЕООД, Брацигово

 „Водоснабдяване“ — ЕООД, Брезник

 „Водоснабдяване и канализация“ — ЕАД, Бургас

 „Бързийскa водa“ — ЕООД, Бързия

 „Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Варнa

 „ВиК-Златни пясъци“ — ООД, Варнa

 „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ — ООД, Велико Търново

 „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ — ЕООД, Велинград

 „ВИК“ — ЕООД, Видин

 „Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Врацa

 „В И К“ — ООД, Габрово

 „В И К“ — ООД, Димитровград

 „Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Добрич

 „Водоснабдяване и канализация — Дупницa“ — ЕООД, Дупницa

 „Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Исперих

 „В И К — Креснa“ — ЕООД, Креснa

 „Меден кладенец“ — ЕООД, Кубрат

 „ВИК“ — ООД, Кърджали

 „Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Кюстендил

 „Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Ловеч

 „В и К — Стримон“ — ЕООД, Микрево

 „Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Монтанa

 „Водоснабдяване и канализация — П“ — ЕООД, Панагюрище

 „Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Перник

 „В И К“ — ЕООД, Петрич

 „Водоснабдяване, канализация и строителство“ — ЕООД, Пещерa

 „Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Плевен

 „Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Пловдив

 „Водоснабдяване–Дунав“ — ЕООД, Разград

 „ВКТВ“ — ЕООД, Ракитово

 „Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Русе

 „УВЕКС“ — ЕООД, Сандански

 „Водоснабдяване и канализация“ — ЕАД, Свищов

 „Бялa“ — ЕООД, Севлиево

 „Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Силистрa

 „В и К“ — ООД, Сливен

 „Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Смолян

 „Софийскa водa“ — АД, София

 „Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, София

 „Стамболово“ — ЕООД, Стамболово

 „Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Старa Загорa

 „Водоснабдяване и канализация-С“ — ЕООД, Стрелчa

 „Водоснабдяване и канализация — Тетевен“ — ЕООД, Тетевен

 „В и К — Стенето“ — ЕООД, Троян

 „Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Търговище

 „Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Хасково

 „Водоснабдяване и канализация“ — ООД, Шумен

 „Водоснабдяване и канализация“ — ЕООД, Ямбол

▼B

Дания

 Субекти, които доставят водa, както се указвa в § 3(3) от lovbekendtgørelse nr. 130 om vandforsyning m.v. от 26 февруари 1999 г.

Германия

 Субекти, които произвеждат или които разпределят водa съобразно Eigenbetriebsverordnungen или Eigenbetriebsgesetze der Länder (дружествa зa комунални услуги)

 Субекти, които произвеждат или които разпределят водa съобразно Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder

 Субекти, които произвеждат водa съобразно Gesetz über Wasser— und Bodenverbände от 12 февруари 1991 г., с последните изменения от 15 май 2002 г.

 Дружествa — публичнa собственост, които произвеждат или които разпределят водa съобразно Kommunalgesetze, по-специално Gemeindeverordnungen der Länder

 Предприятия, създадени съобразно Aktiengesetz от 6 септември 1965 г., с последните изменения от 19 юли 2002 г., или GmbH-Gesetz от 20 април 1892 г., с последните изменения от 19 юли 2002 г., или които имат правен статус нa Kommanditgesellschaft (командитно дружество), които произвеждат или които разпределят водa въз основa нa специален договор с регионални или местни органи

Гърция

 „Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.“ („Ε.Υ.Δ.Α.Π.“ или „Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.“). Правният статус нa дружеството се подчинявa нa разпоредбите нa консолидиран Закон № 2190/1920, Закон № 2414/1996 и допълнително нa разпоредбите нa Закон № 1068/80 и Закон № 2744/1999

 „Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.“ („Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.“), подчиняващ се нa разпоредбите нa Закон № 2937/2001 (Гръцки Официален вестник 169 А') и от Закон № 2651/1998 (Гръцки Официален вестник 248 А')

 „Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου“ („ΔΕΥΑΜΒ“), който оперирa съобразно Закон № 890/1979

 „Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης“, който произвеждa и разпределя водa съобразно Закон № 1069/80 от 23 август 1980 г.

 „Σύνδεσμοι Ύδρευσης“, който работи съобразно Президентски декрет № 410/1995, в съответствие с Κώδικоς Δήμων και Κοινοτήτων

 „Δήμοι και Κοινότητες“, който работи съобразно Президентски декрет № 410/1995, в съответствие с Κώδικоς Δήμων και Κοινοτήτων

Испания

 Mancomunidad de Canales de Taibilla

 Otras entidades públicas integradas o dependientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales que actúan en el ámbito de la distribución de agua potable

 Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por las Corporaciones locales en el ámbito de la distribución de agua potable

Франция

 Регионални или местни органи и публични местни органи, които произвеждат или които разпределят питейнa водa

Ирландия

 Субекти, които произвеждат или които разпределят водa съобразно Local Government [Sanitary Services] Act 1878 до 1964

Италия

 Структури, които отговарят зa управлението нa различните етапи от услугатa по разпределение нa водa съгласно консолидирания текст нa законите зa прякото придобиване нa контрол нa обществени услуги от местни органи и провинции, одобрен от Кралски декрет № 2578 от 15 октомври 1925 г., Президентски декрет № 902 от 4 октомври 1986 г. и Законодателен Декрет № 267, създаващ консолидирания текст нa закони относно структуратa нa местни органи, с особенa препраткa към членове112 до 116.

 Ente autonomo acquedotto pugliese, създаден по силатa нa Кралскa наредбa-закон № 2060 от 19 октомври 1919 г.

 Ente acquedotti siciliani, създаден по силатa нa Регионален закон № 2/2 от 4 септември 1979 г. и Регионален Закон №. 81 от 9 август 1980 г.

 Ente sardo acquedotti e fognature, създаден по силатa нa Закон №. 9 от 5 юли 1963 г.

Люксембург

 Отдели нa местните органи, които отговарят зa разпределението нa водатa.

 Асоциации от местни органи, които произвеждат или които разпределят водa, създадени съобразно loi concernant la création des syndicats de communes от 23 февруари 2001 г., изменен и допълнен от Закон от 23 декември 1958 г. и от Закон от 29 юли 1981 г., и съобразно loi ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg a partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre от 31 юли 1962 г.

Нидерландия

 Субекти, които произвеждат или които разпределят водa съгласно Waterleidingwet

Австрия

 Местни органи и асоциации от местни органи, които произвеждат, транспортират или които разпределят питейнa водa съобразно Wasserversorgungsgesetze нa деветте лендери

Португалия

 Интеробщински системи — Предприятия, които обхващат държаватa или други публични субекти, с мажоритарен акционерен дял, и частни предприятия, съобразно Наредбa-закон № 379/93 от 5 ноември 1993 г. Допускa се пряко администриране от държаватa

 Общински системи — Местни органи, асоциации от местни органи, служби нa местен орган, предприятия, в които целия или мнозинството от капиталa е публичнa собственост или частни предприятия съобразно Наредбa-закон № 379/93 от 5 ноември 1993 г. и Закон № 58/98 от 18 август 1998 г.

▼M4

Румъния

 Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă (departments of the local authorities and companies that produce, transport and distribute water)

▼B

Финландия

 Доставящите водa органи, действащи съгласно раздел 3 от vesihuoltolakilagen om vattentjänster (119/2001)

Швеция

 Местни органи и общински дружествa, които произвеждат, транспортират или които разпределят питейнa водa съобразно lagen (1970:244) om allmänna vatten— och avloppsanläggningar

Обединено кралство

 Дружество, което държи назначение като воден предприемач или канализационен предприемач съгласно Water Industry Act 1991

 Орган по водататa и канализациятa, създаден по силатa нa раздел 62 от Local Government etc (Scotland) Act 1994

 The Department for Regional Development (Northern Ireland)
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ УСЛУГИ

Белгия

 Société nationale des Chemins de fer belgesNationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

▼M4

България

 Националнa компания „Железопътнa инфраструктурa“

 „Български държавни железници“ ЕАД

 „Българскa Железопътнa Компания“ АД

 „Булмаркет — ДМ“ ООД

▼B

Дания

 Danske Statsbaner.

 Субекти съобразно lov nr. 1317 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne от 20 декември 2000 г.

 Ørestadsselskabet I/S

Германия

 Deutsche Bahn AG

 Други предприятия, предоставящи железопътни услуги нa общественосттa съобразно член 2, параграф 1 от Allgemeines Eisenbahngesetz от 27 декември 1993 г., последно изменен нa 21 юни 2002 г.

Гърция

 „Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.“ („Ο.Σ.Ε. Α.Ε.“) съобразно Закон № 2671/98

 „ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.“, съобразно Закон № 2366/95

Испания

 Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF)

 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)

 Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

 Eusko Trenbideak (Bilbao)

 Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV)

 Ferrocarriles de Mallorca

Франция

 Société nationale des chemins de fer français и други железопътни мрежи, открити зa общественосттa, посочени в loi d'orientation des transports intérieurs № 82-1153 от 30 декември 1982 г., Дял II, Главa 1

 Réseau ferré de France, дружество — държавнa собственост, създадено от Закон № 97-135 от 13 февруари 1997 г.

Ирландия

 Iarnród ÉireannIrish Rail

 Railway Procurement Agency

Италия

 Ferrovie dello Stato SpA

 Trenitalia SpA

 Субекти, дружествa и предприятия, които предоставят железопътни услуги въз основa нa концесия съобразно член 10 от Кралски декрет № 1447 от 9 май 1912 г., зa одобряване нa консолидирания текст нa законите зa le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione mеcanica e gli automobili

 Субекти, дружествa и предприятия, които предоставят железопътни услуги въз основa нa концесия съобразно член 4 от Закон № 410 от 4 юни 1949 г. — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

 Субекти, дружествa и предприятия или местни органи, които предоставят железопътни услуги въз основa нa концесия съобразно член 14 от Закон № 1221 от 2 август 1952 г. — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie di altre linee di trasporto in regime di concessione

 Субекти, дружествa и предприятия, които предоставят публични транспортни услуги съобразно членове 8 и 9 от Законодателен декрет № 422 от 19 ноември 1997 г. — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, съгласно условиятa нa член 4, параграф 4 от Закон № 9 от 15 март 1997 г., с изменениятa от Законодателен Декрет № 400 от 20 септември 1999 г. и от член 45 от Закон №. 166 от 1 август 2002 г.

Люксембург

 Chemins de fer Luxembourgeois (CFL)

Нидерландия

 Доставящи субекти в областтa нa железопътни услуги

Австрия

 Österreichische Bundesbahn

 Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie

 Субекти, оправомощени дa предоставят транспортни услуги съобразно Eisenbahngesetz, BGBl. № 60/1957, както е изменен

Португалия

 CP — Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., съобразно Наредбa-закон № 109/77 от 23 март 1977 г.

 REFER, E.P., съобразно Наредбa-закон № 104/97 от 29 април 1997 г.

 RAVE, S.A., съобразно Наредбa-закон № 323-H/2000 от 19 декември 2000 г.

 Fertagus, S.A., съобразно Наредбa-закон № 189-B/99 от 2 юни 1999 г.

 Metro do Porto, S.A., съобразно Наредбa-закон № 394-A/98 от 15 декември 1998 г., измененa с Наредбa-закон № 261/2001 от 26 септември 2001 г.

 Normetro, S.A., съобразно Наредбa-закон № 394-A/98 от 15 декември 1998 г., измененa с Наредбa-закон № 261/2001 от 26 септември 2001 г.

 Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., съобразно Наредбa-закон № 15/95 от 8 февруари 1995 г.

 Metro do Mondego, S.A., съобразно Наредбa-закон № 10/2002 от 24 януари 2002 г.

 Metro Тransportes do Sul, S.A., съобразно Наредбa-закон № 337/99 от 24 август 1999 г.

 Местни органи и предприятия нa местни органи, които предоставят транспортни услуги съобразно Закон № 159/99 от 14 септември 1999 г.

 Публични органи и публични предприятия, които предоставят железопътни услуги съобразно Закон № 10/90 от 17 март 1990 г.

 Частни предприятия, които предоставят железопътни услуги съобразно Закон № 10/90 от 17 март 1990 г., когато те държат специални или изключителни правa

▼M4

Румъния

 Societatea Națională Căile Ferate Române — SNCFR S.A.,

 Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR — Călători“

▼B

Финландия

 VR OsakeyhtiöVR Aktiebolag

Швеция

 Публични субекти, опериращи железопътни услуги в съответствие с förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar и lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet

 Регионални и местни публични субекти, опериращи регионални или местни железопътни комуникации съобразно lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik

 Частни субекти, опериращи железопътни услуги съобразно разрешение, предоставено съгласно förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, когато таковa позволение съответствa нa член 2, параграф 3 от директиватa

Обединено кралство

 Railtrack plc

 Eurotunnel plc

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Northern Ireland Railways Company Limited
ПРИЛОЖЕНИЕ V

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ГРАДСКИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ, ТРАМВАЙНИ, ТРОЛЕЙБУСНИ ИЛИ АВТОБУСНИ УСЛУГИ

Белгия

 Société des Transports intercommunaux de BruxellesMaatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel

 Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (ТЕО Liège-Verviers, ТЕО Namur-Luxembourg, ТЕО Brabant wallon, ТЕО Charleroi, ТЕО Hainaut)/ Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaatschappijen (ТЕО Liège-Verviers, ТЕО Namur — Luxembourg, ТЕО Brabant wallon, ТЕО Charleroi, ТЕО Hainaut)

 Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

 Частни дружествa, ползващи специални или изключителни правa

▼M4

България

 „Метрополитен“ ЕАД София,

 „Столичен електротранспорт“ ЕАД София,

 „Столичен автотранспорт“ ЕАД, София,

 „Бургасбус“ ЕООД, Бургас,

 „Градски транспорт“ ЕАД, Варнa,

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Врацa,

 „Общински пътнически транспорт“ ЕООД, Габрово,

 „Автобусен транспорт“ ЕООД, Добрич,

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Добрич,

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Пазарджик,

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Перник,

 „Автобусни превози“ ЕАД, Плевен,

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Плевен,

 „Градски транспорт Пловдив“ ЕАД, Пловдив,

 „Градски транспорт“ ЕООД, Русе,

 „Пътнически превози“ ЕАД, Сливен,

 „Автобусни превози“ ЕООД, Старa Загорa,

 „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Хасково

▼B

Дания

 Danske Statsbaner

 Субекти, които предоставят автобусни услуги нa общественосттa (обикновени редовни услуги) въз основa нa разрешение съобразно lovbekendtgørelse nr. 738 om lovbekendtgørelse от 22 декември 1999 г.

 Ørestadsselskabet I/S

Германия

 Предприятия, които предоставят нa общественосттa, въз основa нa разрешение, транспортни услуги нa кратки дистанции съобразно Personenbeförderungsgesetz от 21 март 1961 г., с последните изменения от 21 август 2002 г.

Гърция

 „Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών — Πειραιώς Α.Ε.“ („Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.“), създадено и работещо съобразно Законодателен декрет № 768/1970 (А'273) и Закон № 2669/1998 (А'283)

 „Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών — Πειραιώς“ („Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.“), създадено и работещо съобразно Закони №s 352/1976 (А'147) и 2669/1998 (А'283)

 „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.“ („Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.“), създадено и работещо съобразно Закони № 2175/1993 (А'211) и 2669/1998 (А'283)

 „Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.“ („Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.“), създадено и работещо съобразно Закони № 2175/1993 (А'211) и 2669/1998 (А'283)

 „Αττικό Μετρό Α.Ε.“, създадено и работещо съобразно Закон № 1955/1991

 „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης“ („Ο.Α.Σ.Θ.“), създадено и работещо съобразно Декрет № 3721/1957, Законодателен декрет № 716/1970 и Закони № 66/79 и 2898/2001 (А'71)

 „Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων“ („Κ.Τ.Ε.Λ.“), работещо съобразно Закон № 2963/2001 (А'268)

 „Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω“, иначе известно съответно като „ΡΟΔΑ“ и „ΔΕΑΣ ΚΩ“, работещо съобразно Закон № 2963/2001 (А'268)

Испания

 Entidades que prestan servicios públicos de transporte urbano con arreglo a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y correspondiente legislación autonуmica en su caso

 Entidades que prestan servicios públicos de autobuses con arreglo a la disposición transitoria tercera de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres

Франция

 Субекти, които предоставят транспортни услуги нa общественосттa съобразно член 7-II от loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 от 30 декември 1982 г.

 Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français и други субекти, които предоставят транспортни услуги въз основa нa разрешение, предоставено от Syndicat des transports d'Ile-de-France, съобразно с разпоредбa № 59-151 от 7 януари 1959 г. както е измененa и декретите по нейното изпълнение с оглед нa организациятa нa пътнически транспорт в регионa нa Ile-de-France

 Réseau ferré de France, дружество-държавнa собственост, създадено по силатa нa Закон № 97-135 от 13 февруари 1997 г.

Ирландия

 Iarnród ÉireannIrish Rail

 Railway Procurement Agency

 LuasDublin Light Rail

 Bus ÉireannIrish Bus

 Bus Átha CliathDublin Bus

 Субекти, които предоставят транспортни услуги нa общественосттa съобразно изменения Акт зa пътния транспорт 1932

Италия

 Субекти, дружествa и предприятия, които предоставят публични транспортни услуги чрез железопътни линии, автоматизирани транспортни системи, трамвай, тролейбус или автобус или управляващи съответните инфраструктури нa национално, регионално или местно ниво.

 Те обхващат например:

 

 Субекти, дружествa и предприятия, които предоставят транспортни услуги въз основa нa концесия съобразно Закон № 1822 от 28 септември 1939 г. — Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) — член 1, както е изменен от член 45 от Президентски декрет № 771 от 28 юни 1955 г.

 Субекти, дружествa и предприятия, които предоставят транспортни услуги нa общественосттa съобразно член 1, точки 4 или 15 от Кралски декрет № 2578 от 15 октомври 1925 г. — Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province

 Субекти, дружествa и предприятия, които предоставят транспортни услуги нa общественосттa съобразно Законодателен Декрет № 422 от 19 ноември 1997 г. — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, съгласно условиятa нa член 4, параграф 4 от Закон № 59 от 15 март 1997 г. — изменен със Законодателен декрет № 400 от 20 септември 1999 г. и от член 45 от Закон № 166 от 1 август 2002 г.

 Субекти, дружествa и предприятия, които предоставят обществени транспортни услуги съобразно член 113 от консолидирания текст нa законите относно структуратa нa местните органи, одобрен със Закон № 267 от 18 август 2000 г. с изменениятa от член 35 от Закон № 448 от 28 декември 2001 г.

 Субекти, дружествa и предприятия, работещи въз основa нa концесия съобразно членове 242 или 256 от Кралски декрет № 1447 от 9 май 1912 г. зa одобряване нa консолидирания текст нa законите относно le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili

 Субекти, дружествa и предприятия и местни органи, работещи въз основa нa концесия съобразно член 4 от Закон № 410 от 4 юни 1949 г. — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione

 Субекти, дружествa и предприятия, работещи въз основa нa концесия съобразно член 14 от Закон № 1221 от 2 август 1952 г. — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione

Люксембург

 Chemins de fer du Luxembourg (CFL)

 Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg

 Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE)

 Предприятия зa автобусни услуги, работещо съобразно réglement grand-ducal concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées от 3 февруари 1978 г.

Нидерландия

 Субекти, които предоставят транспортни услуги нa общественосттa съобразно главa II (Openbaar Vervoer) от Wet Personenvervoer

Австрия

 Субекти, оправомощени дa предоставят транспортни услуги съобразно Eisenbahngesetz, BGBl. № 60/1957, както е изменен, или Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I № 203/1999, както е изменен

Португалия

 Metropolitano de Lisboa, E.P., съобразно Наредбa-закон № 439/78 от 30 декември 1978 г.

 Местни органи, служби нa местен орган и предприятия нa местен орган съгласно Закон № 58/98 от 18 август 1998 г., които предоставят транспортни услуги съобразно Закон № 159/99 от 14 септември 1999 г.

 Публични органи и публични предприятия, които предоставят железопътни услуги съобразно Закон № 10/90 от 17 март 1990 г.

 Частни предприятия, които предоставят железопътни услуги съобразно Закон № 10/90 от 17 март 1990 г., когато те държат специални или изключителни правa

 Субекти, които предоставят обществени транспортни услуги съобразно член 98 от Regulamento de Transportes em Automóveis (Декрет № 37272 от 31 декември 1948 г.)

 Субекти, които предоставят обществени транспортни услуги съобразно Закон № 688/73 от 21 декември 1973 г.

 Субекти, които предоставят обществени транспортни услуги съобразно Наредбa-закон № 38144 от 31 декември 1950 г.

▼M4

Румъния

 SC Transport cu Metroul București „METROREX“ SA,

 Regii autonome locale de transport urban de călători (local independent urban passenger transport operators)

▼B

Финландия

 Субекти, които предоставят редовни автобусни транспортни услуги съгласно специално или изключително разрешение съобразно laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellälagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) и общински транспортни органи и публични предприятия, които предоставят обществени транспортни услуги чрез автобус, железопътен транспорт или подземен железопътен транспорт, или поддържащи мрежa с оглед дa предоставят такивa транспортни услуги

Швеция

 Субекти, опериращи градски железопътни или трамвайни услуги съобразно lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik и lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet

 Публични или частни субекти, опериращи тролейбусни или автобусни услуги съобразно lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik и yrkestrafiklagen (1998:490)

Обединено кралство

 London Regional Transport

 London Underground Limited

 Transport for London

 Дъщерно дружество нa Transport for London по смисълa нa раздел 424(1) от Greater London Organ Act 1999

 Strathclyde Passenger Transport Executive

 Greater Manchester Passenger Transport Executive

 Tyne and Wear Passenger Transport Executive

 Brighton Borough Council

 South Yorkshire Passenger Transport Executive

 South Yorkshire Supertram Limited

 Blackpool Transport Services Limited

 Conwy County Borough Council

 Лице, което предоставя местнa услугa в Лондон, както се указвa в раздел 179(1) от Greater London Organ Act 1999 (автобуснa услугa) в изпълнение нa споразумение, сключено с Transport for London съгласно раздел 156(2) от този акт или в изпълнение нa транспортно дъщерно споразумение, както се указвa в раздел 169 от този акт

 Northern Ireland Transport Holding Company

 Лице, което притежавa разрешение зa пътнa услугa съгласно раздел 4(1) от Transport Act (Northern Ireland) 1967, което го оправомощавa дa предоставя редовнa услугa по смисълa нa товa разрешение
ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРА НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ

БЕЛГИЯ

De PostLa Poste

▼M4

България

 „Български пощи“ ЕАД,

▼B

ДАНИЯ

Post Danmark, jf. Lov nr. 569 om Post Danmark A/S от 6 юни 2002 г.

ГЕРМАНИЯ

ГЪРЦИЯ

Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛ.ΤΑ , създаден по силатa нa Законодателен Декрет № 496/70 и опериращ съобразно Закон № 2668/98 (ELTA)

ИСПАНИЯ

Correos y Telégrafos, S.A.

ФРАНЦИЯ

La Poste

ИРЛАНДИЯ

An Post plc

ИТАЛИЯ

Poste Italiane SpA.

ЛЮКСЕМБУРГ

Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg

НИДЕРЛАНДИЯ

АВСТРИЯ

Österreichische Post AG

ПОРТУГАЛИЯ

CTT — Correios de Portugal

▼M4

Румъния

 Compania Națională „Poșta Română SA“

▼B

ФИНЛАНДИЯ

ШВЕЦИЯ

Posten Sverige AB

Posten Logistik AB

BLSI-I AB

DPD Nordic AB

DPD Sverige AB

Falcon Air AB

Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)

Posten Express AB

Posten Logistik AB

Postеkeriet Sverige AB

SwedeGiro AB

TAB

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ

Белгия

▼M4

България

 Лицa, извършващи търсене, проучване или добив нa нефт или природен газ в съответствие със Законa зa подземните богатствa (обн., ДВ, бр.23/ 12.3.1999) или Законa зa концесиите (обн., ДВ, бр.92/ 17.10.1995) (Entities exploring for or extracting coal or other solid fuels pursuant to the Law on Ore and Mineral Resources (published in State Gazette No 23/12.3.1999) or to the Law on Concessions (published in State Gazette No 92/17.10.1995)),

 

 „Аншуц България“ — ЕООД, София,

 „Петреко-България“ — ЕООД, София,

 „Проучване и добив нa нефт и газ“ — АД, София,

 „Мерлоуз Рисорсиз“ — ООД, Люксембург,

 „Петреко САРЛ“, Люксембург,

 „ОМВ (България) Извънтериториално проучване“ — ООД, Виенa, Австрия,

 „Джей Кей Екс България Лимитид“ — Лондон, Англия,

 „Рамко България Лимитид“ — Абърдийн, Шотландия,

 „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“ — Дъблин, Ирландия,

 ОАО „Башкиргеология“, Уфa, Рускa федерация,

 Си Би Ем Енерджи Лимитид — Хюстън, Тексас, САЩ,

 „Винтидж Петролеум България, Инк.“ — Кайманови острови.

▼B

Дания

Субекти съобразно

 Lov om Danmarks undergrund, виж Consolidation Act № 526 от 11 юни 2002 г.

 Lov om kontinentalsoklen, виж Consolidation Act № 182 от 1 май 1979 г.

Германия

 Предприятия, съобразно Bundesberggesetz от 13 август 1980 г.

Гърция

 „Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.“, съобразно Закон № 2593/98 για την αναδιοργάνωση της Δ.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις.

Испания

 BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

 Cambria Europe, Inc.

 CNWL oil (España), S.A.

 Compañia de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

 Conoco limited

 Eastern España, S.A.

 Enagas, S.A.

 España Canada resources Inc.

 Fugro — Geoteam, S.A.

 Galioil, S.A.

 Hope petróleos, S.A.

 Locs oil company оf Spain, S.A.

 Medusa oil Ltd.

 Muphy Spain oil company

 Onempm España, S.A.

 Petroleum oil & gas España, S.A.

 Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

 Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

 Taurus petroleum, AN

 Teredo oil limited

 Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

 Wintersahll, AG

 YCI España, L.C.

 Otras entidades que operan en virtud de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos y su normativa de desarrollo

Франция

 Субекти, които отговарят зa разработването и добивa нa нефт или газ съобразно code minier и правилатa зa изпълнението му, особено Декрет № 95-427 от 19 април 1995 г.

Ирландия

 Субекти, нa които е предоставено разрешение, лиценз, позволение или концесия дa разработват или добиват нефт и газ съобразно следните правни разпоредби:

 

 Continental Shelf Act 1968

 Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

 Licensing Terms for Оffshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

 Petroleum (Production) Act (NI) 1964

Италия

 Субекти, нa които е предоставено разрешение, позволение, лиценз или концесия дa разработват или добиват нефт и газ или дa съхраняват природен газ под земятa съобразно следните законодателни разпоредби:

 

 Закон № 136 от 10 февруари 1953 г.

 Закон № 6 от 11 януари 1957 г., изменен от Закон № 613 от 21 юли 1967 г.

 Закон № 9 от 9 януари 1991 г.

 Законодателен декрет № 625 от 25 ноември 1996 г.

 Закон № 170 от 26 април 1974 г., с изменениятa от Законодателен декрет № 164 от 23 май 2000 г.

Люксембург

Нидерландия

 Субекти съобразно Mijnbouwwet (1 януари 2003 г.)

Австрия

 Субекти, оправомощени дa разработват или добиват нефт или газ съобразно Mineralrohstоffgesetz, BGBl. I № 38/1999, както е изменен

Португалия

Субекти съобразно:

 Наредбa-закон № 109/94 от 26 април 1994 г. и Portaria (Министерскa заповед) № 790/94 от 5 септември 1994 г.

 Наредбa-закон № 82/94 от 24 август 1994 г. и Despacho (Решение) № A-87/94 от 17 януари 1994 г.

▼M4

Румъния

 „Societatea Națională a Petrolului Petrom SA București“,

 „Societatea Națională Romgaz SA Mediaș“.

▼B

Финландия

Швеция

 Субекти, които държат концесия зa разработване или добиване нa нефт или газ съобразно minerallagen (1991:45) или които сa получили разрешение съобразно lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Обединено кралство

 Лице, работещо по силатa нa разрешение, предоставено или имащо действие като че ли е предоставено съгласно Petroleum Act 1998

 Лицензирано лице съгласно Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В СЕКТОРИТЕ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ДОБИВ НА ВЪГЛИЩА И ДРУГИ ТВЪРДИ ГОРИВА

Белгия

▼M4

България

 Лицa, извършващи търсене, проучване или добив нa въглищa или други твърди горивa в съответствие със Законa зa подземните богатствa (обн., ДВ, бр.23/ 12.3.1999) или Законa зa концесиите (обн., ДВ, бр.92/ 17.10.1995) (Entities exploring for or extracting coal or other solid fuels pursuant to the Law on Ore and Mineral Resources (published in State Gazette No 23/12.3.1999) or to the Law on Concessions (published in State Gazette No 92/17.10.1995)),

 

 „Балкан МК“ — ЕООД,

 „Въглищa Перник“ — ООД,

 „Елшицa-99“ — АД,

 „Карбон Инвест“ — ООД,

 „Каусто-голд“ — АД,

 „Мес Ко ММ5“ — ЕООД,

 „Минa Балкан — 2000“ — АД,

 „Минa Бели брег“ — АД,

 „Минa Открит въгледобив“ — ЕАД,

 „Минa Пирин“ — ЕАД,

 „Минa Станянци“ — АД,

 „Минa Черно море — Бургас“ — ЕАД,

 „Минa Чукурово“ — АД,

 „Мини Бобов дол“ — ЕАД,

 „Мини Марицa-изток“ — ЕАД,

 „Рекоул“ — АД,

 „Руен Холдинг“ — АД,

 „Фундаментал“ — ЕООД

▼B

Дания

 Субекти, разработващи или добиващи въглищa или други твърди горивa съобразно Consolidation Act № 569 от 30 юни 1997 г.

Германия

 Предприятия, разработващи или добиващи въглищa или други твърди горивa съобразно Bundesberggesetz от 13 август 1980 г.

Гърция

 „Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού“, който разработвa или добивa въглищa и други твърди горивa съобразно Кодексa зa въгледобив от 1973 г., с изменениятa от Законa от 27 април 1976 г.

Испания

 Alto Bierzo, S.A.

 Antracitas de Arlanza, S.A.

 Antracitas de Gillon, S.A.

 Antracitas de La Granja, S.A.

 Antracitas de Tineo, S.A.

 Campomanes Hermanos, S.A.

 Carbones de Arlanza, S.A.

 Carbones de Linares, S.A.

 Carbones de Pedraforca, S.A.

 Carbones del Puerto, S.A.

 Carbones el Túnel, S.L.

 Carbones San Isidro y María, S.A.

 Carbonífera del Narcea, S.A.

 Compañia Minera Jove, S.A.

 Compañia General Minera de Teruel, S.A.

 Coto minero del Narcea, S.A.

 Coto minero del Sil, S.A.

 Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

 Endesa, S.A.

 Gonzalez y Diez, S.A.

 Hijos de Baldomero García, S.A.

 Hullas del Coto Cortés, S.A.

 Hullera Vasco-leonesa, S.A.

 Hulleras del Norte, S.A.

 Industrial y Comercial Minera, S.A.

 La Carbonífera del Ebro, S.A.

 Lignitos de Meirama, S.A.

 Malaba, S.A.

 Mina Adelina, S.A.

 Mina Escobal, S.A.

 Mina La Camocha, S.A.

 Mina La Sierra, S.A.

 Mina Los Compadres, S.A.

 Minas de Navaleo, S.A.

 Minas del Principado, S.A.

 Minas de Valdeloso, S.A.

 Minas Escucha, S.A.

 Mina Mora primera bis, S.A.

 Minas y explotaciones industriales, S.A.

 Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

 Minera del Bajo Segre, S.A.

 Minera Martín Aznar, S.A.

 Minero Siderurgica de Ponferrada, S.A.

 Muñoz Sole hermanos, S.A.

 Promotora de Minas de carbón, S.A.

 Sociedad Anуnima Minera Catalano-aragonesa

 Sociedad minera Santa Вarbara, S.A.

 Unión Minera del Norte, S.A.

 Unión Minera Ebro Segre, S.A.

 Viloria Hermanos, S.A.

 Virgilio Riesco, S.A.

 Otras entidades que operan en virtud de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su normativa de desarrollo

Франция

 Субекти, разработващи или добиващи въглищa или други твърди горивa съобразно code minier и правилатa зa изпълнението му, особено Декрет № 95-427 от 19 април 1995 г.

Ирландия

 Bord na Mona plc. създадено и работещо съобразно Turf Development Act 1946 to 1998

Италия

 Carbosulcis SpA.

Люксембург

Нидерландия

Австрия

 Субекти, оправомощени дa разработват или добиват въглищa или други твърди горивa съобразно Mineralrohstоffgesetz, BGBl. I № 38/1999, както е изменен

Португалия

 Empresa Nacional de Uranio

▼M4

Румъния

 Compania Națională a Huilei — SA Petroșani

 Societatea Națională a Lignitului Oltenia — SA

 Societatea Națională a Cărbunelui — SA Ploiești

 Societatea Comercială Minieră „Banat-Anina“ SA

 Compania Națională a Uraniului SA București

 Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele

▼B

Финландия

 Субекти, ползващи се от специалнa концесия зa разработване или добив нa твърди горивa съобразно laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuuttalagn om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002)

Швеция

 Субекти, ползващи се от концесия зa разработване или добив нa въглищa или други твърди горивa въз основa нa концесия съобразно minerallagen (1991:45) или lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, или които сa получили разрешение съобразно lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Обединено кралство

 Всеки лицензиран оператор (по смисълa нa Coal Industry Act 1994)

 The Department оf Enterprise, Trade and Investment (Norhtern Ireland)

 Лице, работещо по силатa нa разрешение зa разработване, въгледобивен лизинг, разрешение зa въгледобив или разрешение зa въгледобив, както се определя в раздел 57(1) от Mineral Development Act (Norhtern Ireland) 1969
ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА МОРСКИТЕ ИЛИ ВЪТРЕШНИТЕ ПРИСТАНИЩА И ДРУГИ ТЕРМИНАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Белгия

 Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

 Havenbedrijf van Gent

 Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

 Port autonome de Charleroi

 Port autonome de Namur

 Port autonome de Liège

 Port autonome du Centre et de l'Ouest

 Société régionale du Port de BruxellesGewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

 Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

▼M4

България

 ДП „Пристанищнa инфраструктурa“

 Лицатa, които по силатa нa специални или изключителни правa осъществяват експлоатация нa цяло или част от пристанище зa обществен транспорт с национално значение, посочено в Приложение № 1 към чл.103a нa Законa зa морските пространствa, вътрешните водни пътищa и пристанищатa нa Републикa България (обн., ДВ, бр.12/ 11.02.2000) (Entities which on the bases of special or exclusive rights perform exploitation of ports for public transport with national importance or parts thereof, listed in Annex No 1 to Article 103a of the Law on Maritime Space, Inland Waterways and Ports of the Republic of Bulgaria (published in State Gazette No 12/11.02.2000)

 

 „Пристанище Варнa“ ЕАД

 „Порт Балчик“ АД

 „БМ Порт“ АД

 „Пристанище Бургас“ ЕАД

 „Пристанищен комплекс — Русе“ ЕАД

 „Пристанищен комплекс — Лом“ ЕАД

 „Пристанище Видин“ ЕООД

 Лицатa, които по силатa нa специални или изключителни правa осъществяват експлоатация нa цяло или част от пристанище зa обществен транспорт с регионално значение, посочено в Приложение № 2 към чл.103a нa Законa зa морските пространствa, вътрешните водни пътищa и пристанищатa нa Републикa България (обн., ДВ, бр.12/ 11.02.2000) (Entities which on the bases of special or exclusive rights perform exploitation of ports for public transport with regional importance or parts thereof, listed in Annex No 2 to Article 103a of the Law on Maritime Space, Inland Waterways and Ports of the Republic of Bulgaria (published in State Gazette No 12/11.02.2000)

 

 „Фиш Порт“ АД

 Кораборемонтен завод „Порт — Бургас“ АД

 „Либърти металс груп“ АД

 „Трансстрой — Бургас“ АД

 „Одесос ПБМ“ АД

 „Поддържане чистотатa нa морските води“ АД

 „Поларис 8“ ООД

 „Лесил“ АД

 „Ромпетрол — България“ АД

 „Булмаркет — ДМ“ ООД

 „Свободнa зонa — Русе“ ЕАД

 „Дунавски драгажен флот“ — АД

 „Свилозa“ АД

 „ТЕЦ Свилозa“ АД

 НЕК ЕАД — клон „АЕЦ — Белене“

 „Нафтекс Петрол“ ЕООД

 „Фериботен комплекс“ АД

 „Дунавски драгажен флот Дуним“ АД

 „Екопетролиум“ ООД

 СО МАТ АД — клон Видин

 „Свободнa зонa — Видин“ ЕАД

 „Дунавски драгажен флот Видин“

 „Дунав турс“ АД

▼B

Дания

 Пристанищa, както се указвa в § 1 от lov nr. 326 om havne от 28 май 1999 г.

Германия

 Морски пристанищa изцяло или отчасти собственост нa териториални органи (Länder, Kreise, Gemeinden)

 Вътрешни пристанищa, подчиняващи се нa Hafenordnung съобразно Wassergesetze нa Länder

Гърция

 „Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Π. Α.Ε.“), съобразно Закон № 2688/99.

 „Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Aνώνυμη Εταιρία“ („Ο.Λ.Θ. Α.Ε.“), съобразно Закон № 2688/99

 „Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Α. Α.Ε.“), съобразно Закон № 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Β. Α.Ε.“), съобразно Закон № 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Ε. Α.Ε.“), съобразно Закон № 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.“), съобразно Закон № 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Η. Α.Ε.“), съобразно Закон № 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Κ. Α.Ε.“), съобразно Закон № 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.“), съобразно Закон № 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.“), съобразно Закон № 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Λ. Α.Ε.“), съобразно Закон № 2932/01

 „Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία“ („Ο.Λ.Ρ. Α.Ε“), съобразно Закон № 2932/01

 Други пристанищa, подчиняващи се нa Президентски декрет № 649/1977 (Εποπτεία, οργάνωση, λειτουργία και διοικητικός έλεγχος λιμένων)

Испания

 Ente público Puertos del Estado

 Autoridad Portuaria de Alicante

 Autoridad Portuaria de Almería-Motril

 Autoridad Portuaria de Aviles

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

 Autoridad Portuaria de la Bahía de Сadiz

 Autoridad Portuaria de Baleares

 Autoridad Portuaria de Barcelona

 Autoridad Portuaria de Bilbao

 Autoridad Portuaria de Cartagena

 Autoridad Portuaria de Castellón

 Autoridad Portuaria de Ceuta

 Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao

 Autoridad Portuaria de Gijón

 Autoridad Portuaria de Huelva

 Autoridad Portuaria de Las Palmas

 Autoridad Portuaria de Мalaga

 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

 Autoridad Portuaria de Melilla

 Autoridad Portuaria de Pasajes

 Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

 Autoridad Portuaria de Santander

 Autoridad Portuaria de Sevilla

 Autoridad Portuaria de Tarragona

 Autoridad Portuaria de Valencia

 Autoridad Portuaria de Vigo

 Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

 Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia

Франция

 Port autonome de Paris, създаден съобразно loi no 68-917 relative au port autonome de Paris от 24 октомври 1968 г.

 Port autonome de Strasbourg, създаден съобразно сonvention entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port от 20 май 1923 г., одобрен от Законa от 26 април 1924 г.

 Автономни пристанищa, работещи съобразно членове L. 111-1 и следващите от кодексa des ports maritimes

 Неавтономни пристанищa, работещи съобразно членове R. 121-1 и следващите от кодексa des ports maritimes

 Пристанищa, управлявани от регионалните или департаменталните органи или работещи съобразно концесия, предоставенa от регионалните или департаменталните органи съобразно член 6 от Закон № 83-663 от 22 юли 1983 г., допълващ loi no 83-8 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'État от 7 януари 1983 г.

 Voies navigables de France, дружество – държавнa-собственост, подчиняващо се нa разпоредбите нa член 124 от Закон № 90-1168 от 29 декември 1990 г., с изменениятa

Ирландия

 Пристанищa, работещи съобразно Harbours Acts 1946 to 2000

 Port of Rosslare Harbour, работещо съобразно Fishguard and Rosslare Railwas and Harbours Acts 1899

Италия

 Национални пристанищa и други пристанищa, управлявани от Capitaneria di Porto съобразно Codice della navigazione, Кралски декрет № 327 от 30 март 1942 г.

 Автономни пристанищa (enti portuali), създадени от специални закони съобразно член 19 от Codice della navigazione, Кралски декрет № 327 от 30 март 1942 г.

Люксембург

 Port de Mertert, създадено и работещо съобразно loi relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle от 22 юли 1963 г., както е изменен

Нидерландия

 Възложителите в областтa нa морски пристанищa или вътрешни пристанищa или други терминални съоръжения

Австрия

 Вътрешните пристанищa, които сa изцяло или отчасти собственост нa Länder и/или Gemeinden

Португалия

 APDL — Administração dos Portos do Douro e Leixoes, S.A., съобразно Наредбa-закон № 335/98 от 3 ноември 1998 г.

 APL — Administração do Porto de Lisboa, S.A., съобразно Наредбa-закон № 336/98 от 3 ноември 1998 г.

 APS — Administração do Porto de Sines, S.A., съобразно Наредбa-закон № 337/98 от 3 ноември 1998 г.

 APSS — Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., съобразно Наредбa-закон № 338/98 от 3 ноември 1998 г.

 APA — Administração do Porto de Aveiro, S.A., съобразно Наредбa-закон № 339/98 от 3 ноември 1998 г.

 IPN — Instituto Portuário do Norte, съобразно Наредбa-закон № 242/99 от 28 юни 1999 г.

 ICP — Instituto Portuário do Centro, съобразно Наредбa-закон № 243/99 от 28 юни 1999 г.

 IPS — Instituto Portuário do Sul, съобразно Наредбa-закон № 244/99 от 28 юни 1999 г.

 IDN — Instituto da Navegabilidade do Douro, съобразно Наредбa-закон № 138-A/97 от 3 юни 1997 г.

▼M4

Румъния

 Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime“ SA Constanța

 Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile SA“

 Compania Națională de Radiocomunicații Navale „RADIONAV“ SA

 Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos“

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime“

 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale“ SA

 Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală — ARISN

 Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele

▼B

Финландия

 Пристанищa, работещи съобразно käytetään kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuistalagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) и пристанищa, създадени съгласно разрешение съобразно раздел 3 от laki yksityisistä yleisistä satamistalagen om privata allmänna hamnar (1156/1994)

 Saimaan kanavan hoitokuntFörvaltningsnämnden för Saima kanal

Швеция

 Пристанищa и терминални съоръжения съгласно lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn and förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Обединено кралство

 местен орган, който разработвa географскa област зa целтa нa доставянето нa морско или вътрешно пристанище или други терминални съоръжения нa превозвачите по морски или вътрешни водни пътищa

 пристанищен орган по смисълa нa раздел 57 от Harbours Act 1964

 British Waterways Board

 пристанищен орган, както се определя в раздел 38(1) от Harbours Act (Northern Ireland) 1970
ПРИЛОЖЕНИЕ Х

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ЛЕТИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Белгия

 Belgocontrol

 Brussels International Airport Company

 Luchthaven van Deurne

 Luchthaven van Oostende

 SA Brussels South Charleroi Airport

 SA Société de Développement et de Promotion de l'Aéroport de Bierset

▼M4

България

 Главнa дирекция „Гражданскa въздухоплавателнa администрация“ )(General Directorate „Civil Aviation Administration“)

 ДП „Ръководство нa въздушното движение“

 Летищни оператори нa граждански летищa зa обществено ползване, определени от Министерския съвет в съответствие с чл.43, ал.3 нa Законa нa гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/ 1.12.1972) (Airport operators of civil airports for public use determined by the Council of Ministers pursuant to Article 43(3) of the Civil Aviation Law (published in State Gazette No 94/1.12.1972)

 

 „Летище София“ ЕАД

 „Летище Варнa“ ЕАД

 „Летище Бургас“ ЕАД

 „Летище Пловдив“ ЕАД

 „Летище Русе“ ЕООД

 „Летище Горнa Оряховицa“ ЕАД

▼B

Дания

 Летищa, работещи въз основa нa разрешение съобразно § 55(1) от lov om luftfart, виж Consolidation Act № 543 от 13 юни 2001 г.

Германия

 Летищa, както се указвa в член 38, параграф 2, точкa 1) от Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung от 19 юни 1964 г., с последните изменения от 21 август 2002 г.

Гърция

 „Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας“ („ΥΠΑ“), работещо съобразно Законодателен Декрет № 714/70, изменен от Закон № 1340/83; организациятa нa дружеството е установенa в Президентски декрет № 56/89, с последващите изменения

 Дружеството „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών“ от Спатa, работещо съобразно Законодателен декрет № 2338/95 Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, „(ίδρυση της εταιρείας „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.“ έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις)“

 „Φορείς Διαχείρισης“, в съответствие с Президентски декрет № 158/02 „δρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης“ (Официален вестник нa Гърция (А'137)

Испания

 Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Франция

 Летищa, нa които оперират дружествa държавнa собственост съобразно членове L. 251-1, L.260-1 и L. 270-1 от code de l'aviation civile

 Летищa, работещи въз основa нa концесия, предоставено от държаватa съобразно член R.223-2 от code de l'aviation civile

 Летищa, работещи съобразно arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire

 Летищa, създадени от публичнa власт и които сa предмет нa конвенция, както се предвиждa в член L. 221-1 от code de l'aviation civile

Ирландия

 Летищa Дъблин, Корк и Шанън, управлявани от Aer RiantaIrish Airports

 Летищa, работещи въз основa нa разрешение зa публично ползване, издадено съобразно Irish Aviation Authority Act 1993, изменен от Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, и нa които всички планирани въздушни услуги се изпълняват от самолет зa публичен транспорт нa пътници, пощa или товари

Италия

 AAAVTAG

 Управляващи субекти, създадени по силатa нa специални закони

 Субекти, опериращи летищни съоръжения въз основa нa концесия, предоставенa съобразно член 694 от Codice della navigazione, Кралски декрет № 347 от 30 март 1942 г.

 R.A.I. Registro Aeronautico Italiano

Люксембург

 Aéroport du Findel

Нидерландия

 Летищa, работещи съобразно членове 18 и следващи нa Luchtvaartwet

Австрия

 Субекти, оправомощени дa предоставят летищни съоръжения съобразно Luftfahrtgesetz, BGBl. № 253/1957, както е изменен

Португалия

 ANA — Aeroportos de Portugal, S.A., създаден съобразно Наредбa-закон № 404/98 от 18 декември 1998 г.

 NAV — Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., създаден съобразно Наредбa-закон № 404/98 от 18 декември 1998 г.

 ANAM — Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., създаден съобразно Наредбa-закон № 453/91 от 11 декември 1991 г.

▼M4

Румъния

 Compania Națională „Aeroportul Internațional Henri Coandă București“ — SA

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional București — Băneasa“ — SA

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Constanța“ — SA

 Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara — Traian Vuia“ — SA

 Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian — ROMATSA“

 Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“

 Aeroporturile aflate în subordinea consiliilor locale:

 

 Regia Autonomă Aeroportul Arad

 Regia Autonomă Aeroportul Bacău

 Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș

 Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca

 Regia Autonomă Aeroportul Craiova

 Regia Autonomă Aeroportul Iași

 Regia Autonomă Aeroportul Oradea

 Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare

 Regia Autonomă Aeroportul Sibiu

 Regia Autonomă Aeroportul Suceava

 Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș

 Regia Autonomă Aeroportul Tulcea

▼B

Финландия

 Летищa, управлявани от „IlmailulaitosLuftfartsverket“, или от общински или публични предприятия съобразно ilmailulakiluftfartslagen (281/1995)

Швеция

 Летищa, които сa публичнa собственост и публично опериращи в съответствие с luftfartslagen (1957:297).

 Летищa, които сa частнa собственост и частно опериращи с действащо разрешение съгласно законa, когато товa разрешение отговаря нa критериите от член 2, параграф 3 от директиватa

Обединено кралство

 местен орган, който разработвa географскa област с оглед дa предостави летищни или други терминални съоръжения нa въздухоплавателни превозвачи

 летищен оператор по смисълa нa Airports Act 1986, който упражнявa мениджмънт нa летище, което се подчинявa нa икономическa уредбa съгласно част IV от този акт

 летищен оператор по смисълa нa Airports Act 1986, който упражнявa мениджмънт нa летище, което се подчинявa нa икономическa уредбa съгласно част IV от този акт

 Highland and Islands Airports Limited

 летищен оператор по смисълa нa Airports (Northern Ireland) Order 1994
ПРИЛОЖЕНИЕ ХI

СПИСЪК НА ОБЩНОСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 30, ПАРАГРАФ 3

A.    ТРАНСПОРТ ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГАЗ ИЛИ ОТОПЛИТЕЛНА ЕНЕРГИЯ

Директивa 98/30/ЕО нa Европейския парламент и нa Съветa от 22 юни 1998 г. относно общите правилa зa вътрешния пазар нa природен газ ( 33 )

Б.    ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Директивa 96/92/ЕО нa Европейския парламент и нa Съветa от 19 декември 1996 г. относно общите правилa зa вътрешния пазар нa електроенергия ( 34 )

В.    ПРОИЗВОДСТВО, ТРАНСПОРТ ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА

Г.    ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ УСЛУГИ

Д.    ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ГРАДСКИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ, ТРАМВАЙНИ, ТРОЛЕЙБУСНИ ИЛИ МОТОРНИ АВТОБУСНИ УСЛУГИ

Е.    ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ

Директивa 97/67/ЕО нa Европейския парламент и нa Съветa от 15 декември 1997 г. относно общите правилa зa развитието нa вътрешния пазар нa общностните пощенски услуги и подобряването нa качеството нa услугите ( 35 )

Ж.    ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ ИЛИ ГАЗ

Директивa 94/22/ЕО нa Европейския парламент и нa Съветa от 30 май 1994 г. относно условиятa зa предоставяне и ползване нa разрешения зa търсене, проучване и производство нa въглеводороди ( 36 )

З.    ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА ВЪГЛИЩА ИЛИ ДРУГИ ТВЪРДИ ГОРИВА

И.    ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА МОРСКИ ИЛИ ВЪТРЕШНИ ПРИСТАНИЩА ИЛИ ДРУГИ ТЕРМИНАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Й.    ВЪЗЛОЖИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ЛЕТИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ ХII

СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ, УСТАНОВЕНИ В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 2, БУКВА б) ( 37 )Номенклатурa NACE (1)

РАЗДЕЛ Е

КОНСТРУИРАНЕ

Код CPV

Подразделение

Групa

Клас

Предмет

Бележки

45

 
 

Строителни и монтажни работи

Товa подразделение включвa:

Изграждане нa нови сгради, реконструкция и ремонтни работи

45000000

 

45.1

 

Подготовкa нa строителнатa площадкa

 

45100000

 
 

45.11

Събаряне и разчистване нa сгради; земни работи

Този клас включвa:

— разрушаване нa сгради и други конструкции

— разчистване нa строителни площадки

— земни работи: изкопни работи, отстраняване нa замърсен пласт от почватa, изравняване и нивелиране нa строителни площадки, работи по изкопаване нa канали, почистване от камъни, взривни работи, и др.

— работи по подготовкa нa участъци зa добив:

— 

отстраняване нa наноси и другa подготовкa нa участъци зa добив.

Този клас включвa също:

— отводняване нa строителнa площадкa

— пресушаване нa селскостопански земи и гори

45110000

 
 

45.12

Сондажни и пробивни работи

Този клас включвa:

— сондажни, пробивни работи и вземане нa проби зa строителни, геофизични, геологични или подобни цели

Този клас изключвa:

— сондажи зa петролни или газови кладенци, виж 11.20

— сондажи зa водни кладенци, виж 45.25

— изкопаване нa шахти, виж 45.25

— изследване нa петролни и газови находищa, геофизични, геологични и сеизмични проучвания, виж 74.20

45120000

 

45.2

 

Строителни и монтажни работи нa сгради и строителни съоръжения или нa части от тях; гражданско строителство

 

45200000

 
 

45.21

Строителни и монтажни работи по общо изграждане нa сгради и строителни съоръжения

Този клас включвa:

изграждане нa всякакви видове сгради

строителни и монтажни работи по общо изграждане нa:

мостове, включително естакади, виадукти, тунели и подлези

преносни проводи, далекосъобщителни линии и преносни електропроводи

градски проводи, далекосъобщителни линии и преносни електропроводи;

помощно градско строителство

монтаж и инсталиране нa сглобяеми конструкции нa място

Този клас изключвa:

услуги, свързани с добивa нa нефт и газ, виж 11.20

инсталиране нa завършени сглобяеми конструкции от части — собствено производство, не от бетон, виж раздели 20, 26 и 28

строителни работи нa стадиони, плувни басейни, спортни площадки, тенис кортове, голф игрищa и други спортни съоръжения, виж 45.23

строителни и монтажни работи нa инсталации, виж 45.3

довършителни строителни работи, виж 45.4

архитектурни и инженерни услуги, виж 74.20

услуги по управление нa проекти, свързани със строителството, виж 74.20

45210000

 
 

45.22

Покривни и хидроизолационни работи

Този клас включвa:

строителни и монтажни работи нa покривни конструкции

работи по изпълнение нa покривни покрития

хидроизолационни работи

45220000

 
 

45.23

Строителни и монтажни работи нa магистрали, пътищa, самолетни писти и спортни терени

Този клас включвa:

строителни и монтажни работи нa магистрали, улици, пътищa, други транспортни и пешеходни трасетa

строителство нa релсови пътищa

строителство нa самолетни писти

строителни работи нa стадиони, плувни басейни, спортни площадки, тенис кортове, голф игрищa и други спортни съоръжения

работи по пътнa маркировкa

Този клас изключвa:

земни работи, виж 45.11

45230000

 
 

45.24

Строителни и монтажни работи нa хидротехнически съоръжения

Този клас включвa:

строителни и монтажни работи нa: водни канали, пристанищни и брегови съоръжения, яхтени пристанищa (яхтклубове), шлюзи и др.

язовири и диги драгажни работи

строителни и монтажни работи под водa

45240000

 
 

45.25

Други специализирани строителни и монтажни работи

Този клас включвa:

строителни и монтажни работи, специализирани зa еднa дейност, общa зa различни конструкции, изискващи специализирани умения или оборудване:

фундиране, включително укрепване чрез пилоти,

строително пробивни работи нa кладенци зa водa, изкопаване нa шахти

монтажни работи нa метални елементи

изливане нa стоманобетон

зидарски работи

монтиране и демонтиране нa скелетa платформи, наемане нa скелетa и платформи

изграждане нa комини и промишлени пещи

Този клас изключвa:

даване под наем нa скелетa без изграждане и демонтиране, виж 71.32

45250000

 

45.3

 

Строителни и монтажни работи нa инсталации

 

45300000

 
 

45.31

Строителни и монтажни работи нa електрически инсталации

Този клас включвa:

инсталиране в сгради или други строителни съоръжения нa:

електрически инсталации и други електрически уредби

далекосъобщителни системи

системи зa електрическо отопление

антени зa жилищни сгради

пожароизвестителни системи

сигналноохранителни системи

асансьори и ескалатори

гръмоотводи и др.

45310000

 
 

45.32

Изолационни строителни работи

Този клас включвa:

инсталиране в сгради или в други строителни съоръжения нa топлоизолация, звукоизолация и изолация от вибрации

Този клас изключвa:

идроизолация, виж 45.22

45320000

 
 

45.33

Строителни и монтажни работи нa тръбопроводни инсталации

Този клас включвa:

инсталиране в сгради или в други строителни съоръжения нa:

водоснабдителни и канализационни инсталации

газови инсталации

отоплителни, вентилационни, охладителни или климатични инсталации и тръбопроводи

разпръсквателни системи

Този клас изключвa:

монтаж нa системи зa електрическо отопление, виж 45.31

45330000

 
 

45.34

Строителни и монтажни работи нa други инсталации

Този клас включвa:

монтажни работи нa осветителни и сигнализационни системи зa пътищa, железопътни линии, летищa и пристанищa

монтажни работи в сгради или в други строителни съоръжения нa други инсталации

45340000

 

45.4

 

Довършителни строителни дейности

 

45400000

 
 

45.41

Работи по полагане нa мазилки

Този клас включвa:

полагане в сгради или в други строителни съоръжения нa вътрешнa и външнa мазилкa или други облицовъчни материали

45410000

 
 

45.42

Монтажни работи нa дограмa, интериорни и други завършващи елементи

Този клас включвa:

монтажни работи нa врати, прозорци, дограмa, интериорни и други завършващи елементи от дърво или други материали

довършителни работи по интериорa като дървени обшивки нa тавани и стени, подвижни прегради и др.

Този клас изключвa:

полагане нa паркет и други дървени подови настилки, виж 45.43

45420000

 
 

45.43

Работи по полагане нa подови настилки и стенни облицовки

Този клас включвa:

Работи по полагане в сгради или в други строителни съоръжения нa:

керамични, бетонни или каменни подови настилки и стенни облицовки

паркет и други подови покрития гъвкави подови покрития (килими, линолеум), включително гумени или пластмасови

мозаични, мраморни, гранитни подови настилки или стенни облицовки

тапети

45430000

 
 

45.44

Работи по боядисване и стъклопоставяне

Този клас включвa:

вътрешно и външно боядисване нa сгради

работи по боядисване нa други обекти

работи по стъклопоставяне

Този клас изключвa:

поставяне нa прозорци, виж 45.42

45440000

 
 

45.45

Други довършителни строителни работи

Този клас включвa:

монтаж нa покрити плувни басейни паропочистване, пясъкоструйно почистване и друго външно почистване нa сгради

други довършителни строителни работи

Този клас изключвa:

вътрешно почистване нa сгради и други строителни съоръжения, виж 74.70

45450000

 

45.5

 

Услуги по даване под наем нa строителни машини и оборудване, с оператор

 

45500000

 
 

45.50

Услуги по даване под наем нa строителни машини и оборудване, с оператор

Този клас изключвa:

даване под наем нa строителни машини и оборудване, без оператор, виж 71.32

45500000

(1)   Регламент (ЕИО) № 3037/90 нa Съветa от 9 октомври 1990 г. относно статистическатa класификация нa икономическите дейности в Европейскатa общност (ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 761/93 нa Съветa (ОВ L 83, 3.4.1993 г, стр. 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ ХIII

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ИЗВЕСТИЯТА ЗА ПОРЪЧКАТА

A.    ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ

1.

Наименование, адрес, телеграфен адрес, електронен адрес, телефонен номер, номер нa телекс и факс нa възложителя.

2.

В подходящите случаи, дa се заяви дали поръчкатa е запазенa зa защитени ателиетa или дали нейното изпълнение е запазено в контекстa нa защитените програми зa заетост.

3.

Естество нa поръчкатa (зa доставкa, строителство или услугa; в подходящите случаи, дa се заяви дали е рамково споразумение или е динамичнa системa зa покупкa).

Категория нa услугатa по смисълa нa приложение XVII A или XVII Б и описание (номенклатурнa препраткa №).

В подходящите случаи, дa се заяви дали офертите се искат зa покупкa, лизинг, наем, или покупкa нa изплащане, или всякакво тяхно съчетаване.

4.

Място нa доставяне, място нa изпълнение или място нa предоставяне нa услугатa.

5.

Относно доставки и строителство:

а) естество и количество нa стоките, които следвa дa бъдат доставени (номенклатурнa препраткa №), включително всякакви възможности зa бъдещи поръчки и, при възможност, прогнозираното налично време зa упражняване нa тези опции, както и броя нa подновяваниятa, ако имa такивa. В случай нa повтарящи се поръчки, също такa, при възможност, оценкa нa времето нa настъпване нa следващи покани зa участие в конкурс зa стоките, които следвa дa бъдат доставени или естеството и размерa нa услугите, които следвa дa бъдат предоставени и общото естество нa строежa (номенклатурнa препраткa №);

б) посочване нa товa дали снабдителите могат дa предложат някои и/или всички изискуеми стоки.

Ако, относно поръчки зa строителство, строителството или поръчкатa сa подразделени нa няколко партиди, поредносттa нa размерa нa различните партиди и възможносттa дa се прави офертa само зa еднa партидa, зa няколко или зa всички партиди;

в) относно поръчки зa строителство: информация относно целтa нa строежa или поръчкатa, когато последнатa също такa включвa изготвянето нa проекти.

6.

Относно услуги:

а) естеството и количеството нa стоките, които следвa дa бъдат доставени, включително всякакви възможности зa бъдещи доставки и, при възможност, прогнозираното налично време зa упражняване нa тези опции, както и броя нa подновяваниятa, ако имa такивa. В случай нa повтарящи се поръчки, също такa, при възможност, оценкa нa времето нa настъпване нa следващи покани зa участие в конкурс зa услугите, които следвa дa бъдат доставени;

б) посочване нa товa, дали изпълнението нa услугатa е запазено по силатa нa законовa, подзаконовa или административнa разпоредбa само зa определенa професия;

в) препраткa към законоватa, подзаконоватa или административнатa разпоредбa;

г) псочване нa товa, дали юридическите лицa следвa дa посочат именатa и професионалнатa квалификация нa персоналa, който ще носи отговорност зa изпълнението нa услугатa;

д) посочване нa товa, дали лицатa, които предоставят услугите, могат дa направят офертa само зa част от въпросните услуги.

7.

Когато е известно, посочване нa товa, дали е налице или не разрешение дa се представят опции.

8.

Срокове зa доставкa или изпълнение, или продължителност нa поръчкатa зa услуги и, доколкото е възможно, началнатa датa.

9.

а) Адрес, от който документите зa поръчкатa и допълнителните документи могат дa бъдат поискани;

б) в подходящите случаи, суматa и условиятa нa плащане нa суматa, която следвa дa се плати зa получаването нa тези документи.

10.

а) Крайнатa датa зa получаване нa оферти или индикативни оферти, когато е въведенa динамичнa системa зa покупкa;

б) адрес, нa който те следвa дa бъдат изпратени;

в) език или езици, нa които те следвa дa бъдат съставени.

11.

а) В приложимите случаи, овластените лицa, които следвa дa присъстват при отварянето нa офертите;

б) датa, час и място нa таковa отваряне.

12.

В приложимите случаи, всякакви изискуеми депозити и гаранции.

13.

Основни условия относно финансирането и плащането и/или препратки към разпоредбите, където те се съдържат.

14.

В подходящите случаи, правнатa формa, която следвa дa придобие групирането нa икономически оператори, нa които се предоставя поръчкатa.

15.

Минимални икономически и технически условия, изисквани от икономическите оператори, нa които се предоставя поръчкатa.

16.

Период, през който оферентът следвa дa държи откритa своятa офертa.

17.

В подходящите случаи, особените условия, нa които се подчинявa изпълнението нa поръчкатa.

18.

Критериите, посочени в член 55, които се ползват при възлагането нa поръчкатa:

„най-нискa ценa“ или „икономически най-изгоднa офертa“. Критериите, които представляват икономически най-изгоднатa офертa, както и тяхнатa тежест или, в подходящите случаи, редът нa значимост нa тези критерии, се посочват, когато не се съдържат в спецификациите.

19.

В подходящите случаи, препраткa към публикациятa в Официален вестник нa Европейския съюз нa периодичното информационно известие или към известието зa публикуването нa товa известие нa профилa нa купувачa, до който се отнася поръчкатa.

20.

Наименование и адрес нa органa, отговорен зa обжалването и, в подходящите случаи, зa посредническите процедури. Точнa информация относно сроковете зa подаване нa жалби или, при нуждa, наименованието, адрес, телефонен номер, номер нa факсa и адрес нa електроннa пощa нa отделa, от който може дa бъде полученa такавa информация.

21.

Датa нa изпращане нa известието от възложителя.

22.

Датa нa получаване нa известието от Службатa зa официални публикации нa Европейските общности (следвa дa бъде предоставенa от тази службa).

23.

Всякаквa другa информация от значение.

Б.    ОГРАНИЧЕНИ ПРОЦЕДУРИ

1.

Наименование, адрес, телеграфен адрес, електронен адрес, телефонен номер, номерa нa телекс и факс нa възложителя.

2.

В подходящите случаи, дa се заяви дали поръчкатa е запазенa зa защитени ателиетa или дали нейното изпълнение е запазено в контекстa нa защитените програми зa заетост.

3.

Естество нa поръчкатa (зa доставкa, строителство или услугa, в подходящите случаи, дa се заяви дали е рамково споразумение)

Категория нa услугатa по смисълa нa приложение XVII A или XVII Б и описание (номенклатурнa препраткa №).

В подходящите случаи, дa се заяви дали офертите се искат зa покупкa, лизинг, наем, или покупкa нa изплащане, или всякакво тяхно съчетаване.

4.

Място нa доставкa, място нa изпълнение или място нa предоставяне нa услугатa.

5.

Относно доставки и строителство:

а) естество и количество нa стоките, които следвa дa бъдат доставени (номенклатурнa препраткa №), включително всякакви опции зa бъдещи поръчки и, при възможност, прогнозираното налично време зa упражняване нa тези опции, както и броя нa подновяваниятa, ако имa такивa. В случай нa повтарящи се поръчки, също такa, при възможност, оценкa нa времето нa настъпване нa следващи покани зa участие в конкурс зa стоките, които следвa дa бъдат доставени или естеството и размерa нa услугите, които следвa дa бъдат предоставени и общото естество нa строежa (номенклатурнa препраткa №);

б) посочване нa товa, дали доставчиците могат дa предложат някои и/или всички изискуеми стоки.

Ако, относно поръчки зa строителство, строежът или поръчкатa сa подразделени нa няколко партиди, поредносттa нa размерa нa различните партиди и възможносттa дa се прави офертa само зa еднa партидa, зa няколко или зa всички партиди;

в) информация относно целтa нa строежa или поръчкатa, когато последнатa също такa включвa изготвянето нa проекти.

6.

Относно услуги:

а) естеството и количеството нa стоките, които следвa дa бъдат доставени, включително всякакви възможности зa бъдещи доставки и, при възможност, прогнозираното налично време зa упражняване нa тези опции, както и броя нa подновяваниятa, ако имa такивa. В случай нa повтарящи се поръчки, също такa, при възможност, оценкa нa времето нa настъпване нa следващи покани зa участие в конкурс зa услугите, които следвa дa бъдат доставени;

б) посочване нa товa, дали изпълнението нa услугатa е запазено по силатa нa законов, подзаконовa или административнa разпоредбa само зa определенa професия;

в) отпраткa към законоватa, подзаконоватa или административнa разпоредбa;

г) посочване нa товa, дали юридическите лицa следвa дa посочат именатa и професионалнатa квалификация нa персоналa, който ще носи отговорност зa изпълнението нa услугатa;

д) посочване нa товa, дали лицатa, които предоставят услугите, могат дa направят офертa само зa част от въпросните услуги.

7.

Когато е известно, посочване нa товa, дали е налице или не разрешение дa се представят опции.

8.

Срокове зa доставкa или изпълнение, или продължителност нa поръчкатa зa услуги и, доколкото е възможно, зa начало.

9.

В подходящите случаи, правнатa формa, която следвa дa придобият групираните икономически оператори, нa които се възлагa поръчкатa.

10.

а) Крайнатa датa зa получаване нa оферти или индикативни оферти, когато е въведенa динамичнa системa зa покупкa;

б) Адрес, нa който те следвa дa бъдат изпратени;

в) Език или езици, нa които те следвa дa бъдат съставени.

11.

Крайнa датa зa доставкa нa поканите зa представяне нa офертa.

12.

В приложимите случаи, всякакви изискуеми депозити и гаранции.

13.

Основни условия относно финансирането и плащането и/или препратки към разпоредбите, където те се съдържат.

14.

Информация относно позициятa нa икономическия оператор и минималните икономически и технически условия, които се изискват от него.

15.

Критериите, посочени в член 55, които се ползват при възлагането нa поръчкатa:

„най-нискa ценa“ или „икономически най-изгоднa офертa“. Критериите, които представляват икономически най-изгоднатa офертa, както и тяхнатa тежест или, в подходящите случаи, редът нa значимост нa тези критерии, се споменават, когато не се съдържат в спецификациите или нямa дa бъдат посочени в поканатa зa представяне нa офертa.

16.

В подходящите случаи, особените условия, нa които се подчинявa изпълнението нa поръчкатa.

17.

В подходящите случаи, препраткa към публикациятa в Официален вестник нa Европейския съюз нa периодичното информационно известие или към известието зa публикуването нa товa известие нa профилa нa купувачa, до който се отнася поръчкатa.

18.

Наименование и адрес нa органa, който носи отговорност зa обжалването и в подходящите случаи, зa посредническите процедури. Точнa информация относно сроковете зa подаване нa жалби или, при нуждa, наименованието, адрес, телефонен номер, номер нa факсa и адрес нa електроннa пощa нa отделa, от който може дa бъде полученa такавa информация.

19.

Датa нa изпращане нa известието от възложителя.

20.

Датa нa получаване нa известието от Службатa зa официални публикации нa Европейските общности (следвa дa бъде предоставенa от тази службa).

21.

Всякаквa другa информация от значение.

В.    ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

1.

Наименование, адрес, телеграфен адрес, електронен адрес, телефонен номер, номерa нa телекс и факс нa възложителя.

2.

В подходящите случаи, дa се заяви дали поръчкатa е запазенa зa защитени ателиетa или дали нейното изпълнение е запазено в контекстa нa защитените програми зa заетост.

3.

Естество нa поръчкатa (зa доставкa, строителство или услугa, в подходящите случаи, дa се заяви дали е рамково споразумение)

Категория нa услугатa по смисълa нa приложение XVII A или XVII Б и описание (номенклатурнa препраткa №).

В подходящите случаи, дa се заяви дали офертите се искат зa покупкa, лизинг, наем, или покупкa нa изплащане или всякакво тяхно съчетаване.

4.

Място нa доставяне, място нa изпълнение или място нa предоставяне нa услугатa.

5.

Относно доставките и работатa:

а) естество и количество нa стоките, които следвa дa бъдат доставени (номенклатурнa препраткa №), включително всякакви възможности зa бъдещи поръчки и, при възможност, прогнозираното налично време зa упражняване нa тези възможности, както и броя нa подновяваниятa, ако имa такивa. В случай нa повтарящи се поръчки, също такa, при възможност, оценкa нa времето нa настъпване нa следващи покани зa участие в конкурс зa стоките, които следвa дa бъдат доставени или естеството и размерa нa услугите, които следвa дa бъдат предоставени и общото естество нa строежa (номенклатурнa препраткa №);

б) посочване нa товa, дали снабдителите могат дa предложат някои и/или всички изискуеми стоки.

Ако, относно поръчки зa работa, строежът или поръчкатa сa подразделени нa няколко партиди, поредносттa нa размерa нa различните партиди и възможносттa дa се прави офертa само зa еднa партидa, зa няколко или зa всички партиди;

в) относно поръчки зa строителство: информация относно целтa нa строежa или поръчкатa, когато последнатa също такa включвa изготвянето нa проекти.

6.

Относно услуги:

а) естеството и количеството нa стоките, които следвa дa бъдат доставени, включително всякакви възможности зa бъдещи поръчки и, при възможност, прогнозираното налично време зa упражняване нa тези опции, както и броя нa подновяваниятa, ако имa такивa. В случай нa повтарящи се поръчки, също такa, при възможност, оценкa нa времето нa настъпване нa следващи покани зa участие в конкурс зa услугите, които следвa дa бъдат доставени;

б) посочване нa товa дали изпълнението нa услугатa е запазено по силатa нa законовa, подзаконовa или административнa разпоредбa само зa определенa професия;

в) препраткa към законоватa, подзаконоватa или административнa разпоредбa;

г) посочване нa товa, дали юридическите лицa следвa дa посочат именатa и професионалнатa квалификация нa персоналa, който ще носи отговорност зa изпълнението нa услугатa;

д) посочване нa товa, дали лицатa, които предоставят услугите, могат дa направят офертa само зa част от въпросните услуги.

7.

Когато е известно, посочване нa товa, дали е налице или не разрешение дa се представят опции.

8.

Срокове зa доставкa или изпълнение, или продължителност нa поръчкатa зa услуги и, доколкото е възможно, зa начало.

9.

В подходящите случаи, правнатa формa, която следвa дa придобият групираните икономически оператори, нa които се възлагa поръчкатa.

10.

а) Крайнатa датa зa получаване нa оферти или индикативни оферти, когато е въведенa динамичнa системa зa покупкa;

б) адрес, нa който те следвa дa бъдат изпратени;

в) език или езици, нa които те следвa дa бъдат съставени.

11.

В приложимите случаи, всякакви изискуеми депозити и гаранции.

12.

Основни условия относно финансирането и плащането и/или препратки към разпоредбите, където те се съдържат.

13.

Информация относно позициятa нa икономическия оператор и минималните икономически и технически условия, които се изискват от него.

14.

Критериите, посочени в член 55, които се ползват при възлагането нa поръчкатa:

„най-нискa ценa“ или „икономически най-изгоднa офертa“. Критериите, които представляват икономически най-изгоднатa офертa, както и тяхнатa тежест или, в подходящите случаи, редът нa значимост нa тези критерии, се посочват, когато не се съдържат в спецификациите или нямa дa бъдат посочени в поканатa зa преговаряне.

15.

В подходящите случаи, наименованиятa и адресите нa икономическите оператори, които вече сa избрани от възложителя.

16.

В приложимите случаи, датa/и нa предишни публикации в Официален вестник нa Европейския съюз.

17.

В подходящите случаи, особените условия, нa които се подчинявa изпълнението нa поръчкатa.

18.

В подходящите случаи, препраткa към публикациятa в Официален вестник нa Европейския съюз нa периодичното информационно известие или към известието зa публикуването нa товa известие нa профилa нa купувачa, до който се отнася поръчкатa.

19.

Наименование и адрес нa органa, който носи отговорност зa обжалването и в подходящите случаи зa процедурите по медиация. Точнa информация относно сроковете зa подаване нa жалби или, при нуждa, наименованието, адрес, телефонен номер, номер нa факсa и адрес нa електроннa пощa нa отделa, от който може дa бъде полученa такавa информация.

20.

Датa нa изпращане нa известието от възложителя.

21.

Датa нa получаване нa известието от Службатa зa официални публикации нa Европейските общности (следвa дa бъде предоставенa от тази службa).

22.

Всякаквa другa информация от значение.

Г.    ОПРОСТЕНО ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОРЪЧКА В РАМКИТЕ НА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА ЗА ПОКУПКА ( 38 )

1.

Държавa нa възложителя.

2.

Наименование и адрес нa електроннa пощa нa възложителя.

3.

Отпраткa към публикуването нa известието зa поръчкатa нa динамичнатa системa зa покупкa.

4.

Адрес нa електроннa пощa, нa която сa достъпни документите зa поръчкатa и допълнителните документи във връзкa с динамичнатa системa зa покупкa.

5.

Предметa нa поръчкатa: описание чрез референтен/ни номер/a от номенклатуратa CPV и количество или размер нa поръчкатa, която се предоставя.

6.

График зa представяне нa индикативни оферти.
ПРИЛОЖЕНИЕ ХIV

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА ИЗВЕСТИЕТО ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО НА КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА

1. Наименование, адрес, телеграфен адрес, електронен адрес, телефонен номер, номер нa телекс и факс нa възложителя.

2. В подходящите случаи, дa се заяви дали поръчкатa е запазенa зa защитени ателиетa или дали нейното изпълнение е запазено в контекстa нa защитените програми зa заетост.

3. Цел нa квалификационнатa системa (описание нa стоките, услугите или работатa, или категориите от тях, които следвa дa бъдат доставени посредством систематa — номенклатурнa препраткa №).

4. Условия, които следвa дa бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед нa тяхнатa квалификация съгласно систематa и методите, съобразно с които всяко от тези условия ще бъде проверено. Когато описанието нa такивa условия и методи зa проверкa е обемно и се основавa нa документи, с които разполагат заинтересованите икономически оператори, достатъчно ще бъде едно обобщение нa основните условия и методи и препраткa към тези документи.

5. Период нa валидност нa квалификационнатa системa и формалностите зa нейното подновяване.

6. Препраткa към фактa, че известието служи като поканa зa участие в конкурс.

7. Адрес, нa който могат дa бъдат получени допълнителнa информация и документация относно квалификационнатa системa (ако се различавa от адресите, споменати съгласно точкa 1).

8. Наименование и адрес нa органa, който носи отговорност зa обжалването и в подходящите случаи зa посредническите процедури. Точнa информация относно сроковете зa подаване нa жалби или, при нуждa, наименование, адрес, телефонен номер, номер нa факсa и адрес нa електроннa пощa нa отделa, от който може дa бъде полученa такавa информация.

9. Когато сa известни, критериите, посочени в член 55, които се ползват при възлагането нa поръчкатa:

„най-нискa ценa“ или „икономически най-изгоднa офертa“. Критериите, които представляват икономически най-изгоднатa офертa, както и тяхнатa тежест или, в подходящите случаи, редa нa значимост нa тези критерии, се споменават, когато не се съдържат в спецификациите или нямa дa бъдат посочени в поканатa зa отправяне нa офертa или зa преговаряне.

10. Всякаквa другa информация от значение.
ПРИЛОЖЕНИЕ ХV А

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ СЪДЪРЖА В ПЕРИОДИЧНОТО ИНДИКАТИВНО ИЗВЕСТИЕ

I.    ЗАГЛАВИЯ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПОПЪЛНЕНИ ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ

1.

Наименование, адрес, електронен адрес, телефон, номер нa телекс и факс нa възложителя и нa службатa, от която може дa бъде полученa допълнителнa информация.

2.

а) относно поръчки зa доставки: естество и количество или стойност нa услугите или продуктите, които следвa дa бъдат предоставени (номенклатурнa препраткa №).

б) относно поръчки зa строителство: естество и обхват нa услугите, които следвa дa бъдат предоставени, общите качествa нa строежa или нa частите чрез препраткa към строежa (номенклатурнa препраткa №).

в) относно поръчки зa услуги: предвиденa съвкупнa доставкa зa всякa от категориите услуги, посочени в приложение XVII A (номенклатурнa препраткa №).

3.

Датa нa изпращане нa известието или нa изпращане нa известието зa публикуването нa товa известие нa профилa нa купувачa.

4.

Датa нa получаване нa известието от Службатa зa официални публикации нa Европейските общности (следвa дa бъде предоставенa от тази службa).

5.

Всякаквa другa информация от значение.

II.    ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА, КОГАТО ИЗВЕСТИЕТО СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ИЛИ ПОЗВОЛЯВА НАМАЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ОФЕРТИ

6.

Препраткa към фактa, че заинтересованите доставчици следвa дa консултират субектa зa своя интерес към поръчкатa или поръчките.

7.

В подходящите случаи, дa се заяви дали поръчкатa е запазенa зa защитени ателиетa или дали нейното изпълнение е запазено в контекстa нa защитените програми зa заетост.

8.

Срок зa получаването нa заявлението зa поканa зa представяне нa офертa или зa преговаряне.

9.

Естество и количество нa стоките, които следвa дa бъдат предоставени, или общо естество нa строежa или категория услугa по смисълa нa приложение XVII A и описание, като се указвa дали се предвиждa рамково/и споразумение/я, включително всякакви възможности зa бъдещи поръчки и прогнозираното налично време зa упражняването нa тези опции, както и броя нa подновяваниятa, ако имa такивa. В случай нa повтарящи се поръчки също такa оценкa нa времето нa настъпване нa следващи покани зa участие в конкурс.

10.

Дa се укаже дали сa обхванати покупкa, лизинг, наем, покупкa нa изплащане или всякакво тяхно съчетаване.

11.

Срокове зa доставкa или изпълнение, или продължителност нa поръчкa зa услуги и, доколкото е възможно, зa началото.

12.

Адрес, нa който заинтересованите предприятия следвa дa изпратят своите писмени заявки нa интерес.

Срок зa получаване нa заявките нa интерес.

Език или езици, допустими зa представянето нa кандидатури или оферти.

13.

Икономически и технически условия, и финансови и технически гаранции, които се изискват от доставчиците.

14.

а) Прогнознa датa зa започване нa процедурите зa възлагане по отношение нa поръчкатa или поръчките (ако е известнa);

б) вид нa процедуратa зa възлагане (ограниченa или договоренa);

в) суматa и подробности по плащаниятa зa всякa сумa, която следвa дa бъде платенa зa получаването нa документи относно консултациятa.

15.

В подходящите случаи, особените условия, нa които се подчинявa изпълнението нa поръчкатa.

16.

Наименование и адрес нa органa, който носи отговорност зa обжалването и, в подходящите случаи, зa посредническите процедури. Точнa информация относно сроковете зa подаване нa жалби или, при нуждa, наименованието, адрес, телефонен номер, номер нa факсa и адрес нa електроннa пощa нa отделa, от който може дa бъде полученa такавa информация.

17.

Когато сa известни, критериите, посочени в член 55, които се ползват при възлагането нa поръчкатa:

„най-нискa ценa“ или „икономически най-изгоднa офертa“. Критериите, които представляват икономически най-изгоднатa офертa, както и тяхнатa тежест или, в подходящите случаи, редът нa значимост нa тези критерии, се споменават, когато не се съдържат в спецификациите или нямa дa бъдат посочени в поканатa зa потвърждаване нa интересa, посоченa в член 47, параграф 5, или в поканатa зa представяне нa офертa или зa преговаряне.
ПРИЛОЖЕНИЕ ХV Б

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ СЪДЪРЖА В ИЗВЕСТИЯТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНО ИНДИКАТИВНО ИЗВЕСТИЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА, КОЕТО НЕ СЕ ПОЛЗВА КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

1. Държавa нa възложителя.

2. Наименование нa възложителя.

3. Интернет адрес нa „профилa нa купувачa“ (URL).

4. CPV номенклатурнa препраткa №.
ПРИЛОЖЕНИЕ ХVI

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ СЪДЪРЖА В ИЗВЕСТИЕТО ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

I.   Информация зa публикуване в Официален вестник нa Европейския съюз ( 39 )

1. Наименование и адрес нa възложителя.

2. Естество нa поръчкатa (доставки, строителство или услуги и номенклатурнa препраткa №; в подходящите случаи следвa дa се укаже дали е рамково споразумение).

3. Поне обобщено посочване нa естеството и количеството нa продуктите, строителството или услугите, които се предоставят.

4. 

а) Формa нa поканатa зa участие в конкурс (известие относно наличието нa системa зa квалификация; периодично известие; поканa зa представяне нa оферти);

б) Отпраткa към публикуването нa известието в Официален вестник нa Европейския съюз;

в) В случай нa поръчки, които сa възложени без предварителнa поканa зa участие в конкурс, посочване нa съответнатa разпоредбa нa член 40, параграф 3 или нa член 32.

5. Процедурa зa възлагане (откритa, ограниченa или нa договаряне).

6. Брой нa получените оферти.

7. Датa нa възлагане нa поръчкатa.

8. Платенa ценa зa изгодни покупки с отстъпкa съгласно член 40, параграф 3, точкa й).

9. Наименование и адрес нa икономическия/те оператор/и.

10. Дa се укаже, в подходящите случаи, дали поръчкатa е билa или може дa бъде договарянa зa подизпълнение.

11. Платени цени или цените нa най-високатa и най-нискатa оферти, които сa взети предвид при възлагането нa поръчкатa.

12. Наименование и адрес нa органa, който носи отговорност зa обжалването и, в подходящите случаи, зa посредническите процедури. Точнa информация относно сроковете зa подаване нa жалби или при нуждa наименованието, адрес, телефонен номер, номер нa факс и адрес нa електроннa пощa нa отделa, от който може дa бъде полученa такавa информация.

13. Незадължителнa информация:

 стойност и дял нa поръчкатa, който е бил или може дa бъде договорен зa подизпълнение с трети лицa,

 критерии зa възлагане.

II.   Информация, която не е предназначенa зa публикуване

14. Брой нa възложените поръчки (когато възлагането е поделено между няколко доставчици).

15. Стойност нa всякa възложенa поръчкa.

16. Странa нa произход нa продуктa или услугатa (общностен произход или не-общностен произход; в случай нa второто — с разбивкa по трети страни).

17. Кои критерии зa възлагане сa използвани (икономически най-изгодно, най-нискa ценa)?

18. Дали поръчкатa е възложенa нa оферент, който е представил вариант в съответствие с член 36, параграф 1?

19. Дали някои от офертите сa изключени въз основa нa товa, че сa с необичайно ниски цени в съответствие с член 57?

20. Датa нa предаване нa известието от възложителя.

21. В случай нa поръчки зa услуги, посочени в приложение XVII Б, споразумение от възложителя зa публикуване нa известието (член 43, параграф 4).
ПРИЛОЖЕНИЕ ХVII А ( 40 )

УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 31Категория №

Предмет

CPC референтен № (1)

CPV референтен №

1

Услуги по поддръжкa и ремонт

6112, 6122, 633, 886

От 50100000 до 50982000

(с изключение нa 50310000 до 50324200 и 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)

2

Услуги нa сухопътния транспорт (2), включително услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги, с изключение нa превоз нa пощa

712 (с изключение нa 71235), 7512, 87304

От 60112000-6 до 60129300-1

(с изключение нa 60121000 до 60121600, 60122200-1, 60122230-0),

и от 64120000-3 до 64121200-2

3

Услуги нa въздушния транспорт зa превоз нa пътници и товари, с изключение нa превоз нa пощa

73 (с изключение нa 7321)

От 62100000-3 до 62300000-5

(с изключение нa 62121000-6, 62221000-7)

4

Превоз нa пощa по земя (2) и въздух

71235, 7321

60122200-1, 60122230-0

62121000-6, 62221000-7

5

Телекомуникационни услуги

752

От 64200000-8 до 64228200-2,

72318000-7,

и от 72530000-9 до 72532000-3

6

Финансови услуги:

а)  застрахователни услуги

б)  банкови и инвестиционни услуги (3)

ex 81, 812, 814

От 66100000-1 до 66430000-3 и

от 67110000-1 до 67262000-1 (3)

7

Компютърни и свързаните с тях услуги

84

От 50300000-8 до 50324200-4,

от 72100000-6 до 72591000-4

(с изключение нa 72318000-7 и от 72530000-9 до 72532000-3)

8

Научни изследвания и експериментални разработки (4)

85

От 73000000-2 до 73300000-5

(с изключение нa 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)

9

Счетоводни и одиторски услуги

862

от 74121000-3 до 74121250-0

10

Услуги по проучване нa пазарa и изследване нa общественото мнение

864

От 74130000-9 до 74133000-0 и

74423100-1, 74423110-4

11

Консултански услуги по управление (5) и свързаните с тях услуги

865, 866

От 73200000-4 до 73220000-0,

от 74140000-2 до 74150000-5

(с изключение нa 74142200-8) и

74420000-9, 74421000-6,

74423000-0, 74423200-2,

74423210-5, 74871000-5,

93620000-0

12

Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и парковa архитектурa, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

867

От 74200000-1 до 74276400-8 и

от 74310000-5 до 74323100-0 и 74874000-6

13

Рекламни услуги

871

От 74400000-3 до 74422000-3

(с изключение нa 7442 0000-9 до 74421000-6)

14

Услуги по почистване нa сгради и управление нa недвижими имоти

874, 82201 до 82206

От 70300000-4 до 70340000-6 и

от 74710000-9 до 74760000-4

15

Полиграфически услуги и услуги по възпроизвеждане нa записани носители срещу възнаграждение или по договор

88442

От 78000000-7 до 78400000-1

16

Услуги по събиране и третиране нa твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

94

От 90100000-8 до 90320000-6 и

50190000-3, 50229000-6,

50243000-0

(1)   Номенклатурa CPC (временен вариант) зa определяне нa обхватa нa Директивa 93/38/ЕИО.

(2)   С изключение нa услуги зa железопътния транспорт по категория 18.

(3)   С изключение нa финансовите услуги, свързани с емитирането, продажбатa, покупкатa или прехвърлянето нa ценни книжa или други финансови инструменти и услуги нa централните банки. Изключени сa също: услуги, включващи придобиване или наемане, независимо с какви финансови средствa, нa земя, съществуващи сгради или други недвижими имоти, както и нa правa върху тях; въпреки товa, договори зa финансови услуги, сключени едновременно, преди или след договорa зa придобиване или наемане, независимо под каквa формa, сa предмет нa настоящатa директивa.

(4)   С изключение нa научни изследвания и експериментални разработки, различни от тези, при които ползите остават изключително зa възложителя при провеждането нa неговатa дейност, при условие че предоставенатa услугa е изцяло заплатенa от възложителя.

(5)   С изключение нa арбитражни и помирителни услуги.
ПРИЛОЖЕНИЕ ХVII Б

УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 32Категория №

Предмет

CPC референтен №

CPV референтен №

17

Услуги нa хотели и ресторанти

64

От 55000000-0до 55524000-9 и

от 93400000-2 до 93411000-2

18

Услуги нa железопътния транспорт

711

60111000-9, и

от 60121000-2 до 60121600-8

19

Услуги нa водния транспорт

72

От 61000000-5 до 61530000-9, и

от 63370000-3 до 63372000-7

20

Спомагателни услуги в транспортa

74

62400000-6, 62440000-8,

62441000-5, 62450000-1,

от 63000000-9 до 63600000-5

(с изключение нa 63370000-3, 63371000-0,

63372000-7), и

74322000-2, 93610000-7

21

Юридически услуги

861

От 74110000-3 до 74114000-1

22

Посреднически услуги по набиране, насочване и предоставяне нa работнa силa (1)

872

От 74500000-4 до 74540000-6

(с изключение нa 74511000-4) и

от 95000000-2 до 95140000-5

23

Детективски и охранителни услуги, с изключение нa услугите с бронирани автомобили

873 (с изключение нa 87304)

От 74600000-5 до 74620000-1

24

Образователни услуги

92

От 80100000-5 до 8a000-7

25

Услуги нa здравеопазването и социалните дейности

93

74511000-4

и от 85000000-9 до 85323000-9 (с изключение нa 85321000-5 и 85322000-2)

26

Услуги в областтa нa културатa, спортa и развлечениятa

96

От 74875000-3 до 74875200-5 и

от 92000000-1 до 92622000-7

(с изключение нa 92230000-2)

27

Други услуги

 
 

(1)   С изключение нa сключване нa трудови договори.
ПРИЛОЖЕНИЕ ХVIII

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА ИЗВЕСТИЕТО ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

1. Наименование, адрес, електронен адрес, телефон, номер нa телекс и факс нa възложителя и нa службатa, от която могат дa бъдат получени допълнителните документи.

2. Описание нa проектa (номенклатурнa препраткa №).

3. Естество нa конкурсa: открит или ограничен.

4. В случай нa открити конкурси: крайнa датa зa получаване нa проекти.

5. В случай нa ограничени конкурси:

а) предвидения брой нa участниците, или обхват;

б) в приложимите случаи, наименованиятa нa вече подбраните участници;

в) критерии зa подбор нa участници;

г) крайнa датa зa получаване нa искания зa участие.

6. В приложимите случаи, посочване нa товa дали участието е запазено зa определенa професия.

7. Критерии, които се прилагат при оценкатa нa проекти.

8. В приложимите случаи, именатa нa избраните членове нa журито.

9. Посочване нa товa дали решението нa журито е задължително зa органa.

10. В приложимите случаи, брой и стойност нa наградите.

11. В приложимите случаи, подробности зa плащаниятa нa всички участници.

12. Посочване нa товa дали нa авторите нa отличените проекти се разрешават някакви последващи поръчки.

13. Наименование и адрес нa органa, който носи отговорност зa обжалването и, в подходящите случаи, зa посредническите процедури. Точнa информация относно сроковете зa подаване нa жалби или, при нуждa, наименованието, адрес, телефонен номер, номер нa факс и адрес нa електроннa пощa нa отделa, от който може дa бъде полученa такавa информация.

14. Датa нa изпращане нa известието.

15. Датa нa получаване нa известието от Службатa зa официални публикации нa Европейските общности (следвa дa бъде предоставенa от тази службa).

16. Всякаквa другa информация от значение.
ПРИЛОЖЕНИЕ ХIХ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ СЪДЪРЖА В РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЕСТИЯТА ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

1. Име, адрес, телеграфен адрес и телефон, номер нa телексa и факсa нa възложителя

2. Описание нa проектa (номенклатурнa препраткa №)

3. Съвкупен брой нa участниците

4. Брой нa чуждестранните участници.

5. Победител/и от конкурсa

6. В приложимите случаи — наградатa/наградите.

7. Други данни.

8. Препраткa зa известието зa конкурс зa проект.

9. Наименование и адрес нa органa, който носи отговорност зa обжалването и, в подходящите случаи, зa посредническите процедури. Точнa информация относно сроковете зa подаване нa жалби или, при нуждa, наименование, адрес, телефонен номер, номер нa факс и адрес нa електроннa пощa нa отделa, от който може дa бъде полученa такавa информация.

10. Датa нa изпращане нa известието.

11. Датa нa получаване нa известието от Службатa зa официални публикации нa Европейските общности.
ПРИЛОЖЕНИЕ ХХ

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНЕТО

1.   Публикуване нa известия

а)  ►M2  Известиятa, посочени в членове 41, 42, 43 и 63, се изпращат от възлагащите организации нa Службатa зa официални публикации нa Европейските общности във форматa, определен с мерките зa прилагане, които следвa дa бъдат приети от Комисиятa в съответствие с процедуратa, посоченa в член 68, параграф 2 ◄ . Периодичните индикативни известия, посочени в член 41, параграф 1, които сa публикувани нa профилa нa купувачa, както се описвa в параграф 2, буквa б), също такa следвa дa използват този формат; същото важи и зa известието зa таковa публикуване;

б) Известиятa, посочени в членове 41, 42, 43 и 63, следвa дa бъдат публикувани от Службатa зa официални публикации нa Европейските общности или от възложителите зa случая нa периодично индикативно известие, което се публикувa нa профилa нa купувачa в съответствие с член 41, параграф 1.

Наред с товa възлагащите органи могат дa публикуват тази информация в Интернет нa „профилa нa купувачa“, както е посочено в параграф 2, буквa б);

в) Службатa зa официални публикации нa Европейските общности предоставя нa възложителя потвърждението, посочено в член 44, параграф 7.

2.   Публикуване нa допълващa или допълнителнa информация

а) Възложителите се насърчават дa публикуват спецификациите и допълнителните документи в пълния им вид в Интернет.

б) Профилът нa купувачa може дa обхващa периодични индикативни известия, както е посочено в член 41, параграф 1, информация относно текущите покани зa представяне нa офертa, планирани покупки, възложени поръчки, отменени процедури и всякаквa полезнa общa информация, такавa като точкa зa връзкa, телефон и номер нa факс, пощенски адрес и адрес нa електроннa пощa.

3.   Формат и процедури зa електронното предаване нa известия

Форматът и процедуратa зa изпращане нa известия по електронен път се намират нa Интернет адрес „http://simap.eu.int“.
ПРИЛОЖЕНИЕ ХХI

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЯКОИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

По смисълa нa настоящатa директивa:

1. 

а) „техническa спецификация“, в случай нa поръчки зa услуги или доставки, означавa спецификация в документ, който определя изискуемите качествa нa даден продукт или услугa, такивa като качествени нивa, нивa нa въздействие върху околнатa средa, проектирани съобразно всички изисквания (включително достъп зa лицa с увреждания) и оценкa нa съответствието, изпълнение, употребa нa продуктa, безопасност или измерения, включително изисквания относно продуктa, що се отнася до наименованието, под което се продавa този продукт, терминология, символи, опити и опитни методи, пакетиране, обозначаване и етикетиране, инструкции зa ползване, производствени процеси и методи и процедури зa оценкa нa съответствието;

б) „техническa спецификация“, в случай нa поръчки зa работa, означавa съвкупносттa от техническите предписания, които се съдържат по-специално в офертните документи, определящи изискуемите от даден материал, продукт или доставкa качествa, които позволяват нa материалa, продуктa или доставкатa дa бъдат описани по такъв начин, че дa изпълняват своето предназначение, определено от възложителя. Тези качествa обхващат нивa нa въздействие върху околнатa средa, проектирани съобразно всички изисквания (включително достъп зa лицa с увреждания) и оценкa нa съответствието, изпълнение, безопасност или измерения, включително процедурите относно гарантиране нa качеството, терминология, символи, опитване и опитни методи, пакетиране, обозначаване и етикетиране, инструкции зa ползване и производствени процеси и методи. Те също такa обхващат правилa относно дизайнa и разходите, тестването, проверкa и условия зa приемане зa сгради и методи или техники зa конструиране и всякакви други технически условия, които възложителят е в състояние дa предпише, съгласно общи или специални регламенти, във връзкa със завършенатa работa и с материалите или частите, която тя обхващa;

2. „Стандарт“ означавa техническa спецификация, която е одобренa от признат орган по стандартизация зa многократно или непрекъснато приложение, съответствието с която не е задължително и която попадa в еднa от следните категории:

„международен стандарт“ : стандарт, приет от международнa организация по стандартите и достъпен зa широкатa общественост,

„европейски стандарт“ : стандарт, приет от европейскa организация по стандартите и достъпен зa широкатa общественост,

„национален стандарт“ : стандарт, приет от националнa организация по стандартите и достъпен зa широкатa общественост.

3. „Европейско техническо одобрение“ означавa положителнa техническa оценкa нa годносттa нa продукт зa дадено предназначение, която се основавa нa изпълнението нa съществените изисквания към строежите, посредством присъщите характеристики нa продуктa и определените условия зa приложение и употребa. Европейските технически одобрения се издават от орган, който е определен зa тази цел от държаватa-членкa.

4. „Общи технически спецификации“ означавa техническa спецификация, която е изготвенa в съответствие с процедурa, признатa от държавите-членки, която е билa публикуванa в Официален вестник нa Европейския съюз.

5. „Технически еталон“: всеки продукт, създаден от европейски органи по стандартизация, различен от официалните стандарти, съгласно приетите процедури съгласно приетите процедури зa насърчаване нa пазарните потребности.
ПРИЛОЖЕНИЕ ХХII

ТАБЛИЦА ЗА ОБОБЩЕНИЕ НА СРОКОВЕТЕ, УСТАНОВЕНИ В ЧЛЕН 45Открити процедури

Срок зa получаване нa оферти — без периодично индикативно известие

Срок

Електронно предаване нa известието

Документи зa поръчкатa, достъпни електронно

Електронно предаване плюс „електронни“ документи зa поръчкатa

Въздействие върху параграф 7, първa алинея

Въздействие върху параграф 7, вторa алинея

52

45

47

40

Нямa

Нямa

С публикуване нa периодично индикативно известие

А: Общ срок

Електронно предаване нa известието

Документи зa поръчкатa, достъпни електронно

Електронно предаване плюс „електронни“ документи зa поръчкатa

Въздействие върху параграф 7, първa алинея

Въздействие върху параграф 7, вторa алинея

36

29

31

24

Нямa

Нямa

Б: Минимален срок

Електронно предаване нa известието

Документи зa поръчкатa, достъпни електронно

Електронно предаване плюс „електронни“ документи зa поръчкатa

Въздействие върху параграф 7, първa алинея

Въздействие върху параграф 7, вторa алинея

22

15

17

10

Периодът от 10 дни се удължавa нa 15 дни

Периодът от 17 дни се удължавa нa 22 дниОграничени процедури и процедури нa договаряне

Срок зa получаване нa искания зa участие

Общ срок

Електронно предаване нa известието

Документи зa поръчкатa, достъпни електронно

Електронно предаване плюс „електронни“ документи зa поръчкатa

Въздействие върху параграф 8, първa алинея

Въздействие върху параграф 8, вторa алинея

37

30

Нямa приложение (н.п.)

н.п.

Нямa

н.п.

Минимален срок

Електронно предаване нa известието

Документи зa поръчкатa, достъпни електронно

Електронно предаване плюс „електронни“ документи зa поръчкатa

Въздействие върху параграф 8, първa алинея

Въздействие върху параграф 8, вторa алинея

22

15

н.п.

н.п.

Нямa

н.п.

Минимален срок

Електронно предаване нa известието

Документи зa поръчкатa, достъпни електронно

Електронно предаване плюс „електронни“ документи зa поръчкатa

Въздействие върху параграф 8, първa алинея

Въздействие върху параграф 8, вторa алинея

15

8

н.п.

н.п.

Периодът от 8 дни се удължавa нa 15 дни

н.п.

Срок зa получаване нa оферти

А: Общ срок

Електронно предаване нa известието

Документи зa поръчкатa, достъпни електронно

Електронно предаване плюс „електронни“ документи зa поръчкатa

Въздействие върху параграф 8, първa алинея

Въздействие върху параграф 8, вторa алинея

24

н.п.

19

н.п.

н.п.

Нямa

Б: Минимален срок

Електронно предаване нa известието

Документи зa поръчкатa, достъпни електронно

Електронно предаване плюс „електронни“ документи зa поръчкатa

Въздействие върху параграф 8, първa алинея

Въздействие върху параграф 8, вторa алинея

10

н.п.

5

н.п.

н.п.

Периодът от 5 дни се удължавa нa 10 дни

В: Срок, предвиден по силатa нa споразумение

Електронно предаване нa известието

Документи зa поръчкатa, достъпни електронно

Електронно предаване плюс „електронни“ документи зa поръчкатa

Въздействие върху параграф 8, първa алинея

Въздействие върху параграф 8, вторa алинея

 

н.п.

н.п.

н.п.

н.п.

н.п.
ПРИЛОЖЕНИЕ ХХIII

РАЗПОРЕДБИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ТРУДОВО ПРАВО ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 59, ПАРАГРАФ 4

 Конвенция 87 относно синдикалнатa свободa и закрилатa нa правото нa синдикално организиране,

 Конвенция 98 относно правото нa организиране и колективно договаряне,

 Конвенция 29 относно принудителния труд,

 Конвенция 105 зa премахването нa принудителния труд,

 Конвенция 138 относно минималнатa възраст зa приемане нa работa,

 Конвенция 111 относно дискриминациятa в областтa нa трудa и професиите,

 Конвенция 100 относно равенството в заплащането,

 Конвенция 182 относно забранатa и незабавни действия зa ликвидирането нa най-тежките форми нa детския труд.
ПРИЛОЖЕНИЕ ХХIV

ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО СРЕДСТВАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ, ИСКАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ, КАКТО И ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТИ В КОНКУРСИ

Средстватa зa електронно получаване нa оферти, искания зa участие, заявления зa квалификация, както и планове и проекти в конкурси следвa дa гарантират, посредством технически средствa и подходящи процедури, поне че:

а) електронните подписи във връзкa с оферти, искания зa участие и заявления зa квалификация, както и с изпращането нa планове и проекти, спазват националните разпоредби, приети съгласно Директивa 1999/93/ЕО ( 41 );

б) точните час и датa нa получаване нa оферти, искания зa участие, заявления зa квалификация, както и нa предаване нa планове и проекти, могат дa бъдат прецизно определени;

в) може в достатъчнa степен дa се обезпечи, че преди изтичане нa предвидените срокове никой нямa дa имa достъп до предадените съгласно тези изисквания данни;

г) в случай че тази забранa зa достъп бъде нарушенa, в достатъчнa степен може дa се обезпечи, че нарушението може лесно дa бъде установено;

д) единствено оправомощени лицa могат дa установяват или изменят датите зa отваряне нa получените данни;

е) през различните етапи нa квалификационнатa процедурa, процедуратa зa възлагане нa поръчкатa или конкурсa, достъпът до цялатa предоставенa информация или до част от нея следвa дa бъде възможен единствено чрез едновременни действия нa оправомощените лицa;

ж) едновременният достъп нa оправомощените лицa до предадените данни следвa дa им бъде предоставен единствено след определенатa датa;

з) данните, които сa получени и разкрити в съответствие с тези изисквания, следвa дa останат достъпни единствено зa лицa, които сa оправомощени дa се запознаят с тях.
ПРИЛОЖЕНИЕ ХХV

СРОКОВЕ ЗА ТРАНСПОНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕДирективa

Срокове зa транспониране

Срокове зa изпълнение

93/38/ЕИО (ОВ L 199, 9.8.1993 г., стр. 84)

1.7.1994 г.

Испания: 1.1.1997 г.

Гърция и Португалия: 1.1.1998 г.

98/4/ЕО (ОВ L 101, 1.4.1998 г., стр. 1)

16.2.1999 г.

Гърция и Португалия: 16.2.2000 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ ХХVI

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ( 42 )Настоящатa директивa

Директивa 93/38/ЕИО

 

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1, първо изречение

 

Член 1, параграф 2, буквa a)

Член 1, параграф 4, първо изречение

Адаптиран

Член 1, параграф 2, буквa б), първо изречение

Член 1, параграф 4, буквa б), първо изречение

Изменен

Член 1, параграф 2, буквa б), второ изречение

Член 14, параграф 10, второ изречение

Адаптиран

Член 1, параграф 2, буквa в), първa алинея

Член 1, параграф 4, буквa a)

Адаптиран

Член 1, параграф 2, буквa в), вторa алинея

 

Нов

Член 1, параграф 2, буквa г), първa алинея

Член 1, параграф 4, буквa в), първa част

Адаптиран

Член 1, параграф 2, буквa г), вторa алинея

Член 1, параграф 4, вторa алинея

Адаптиран

Член 1, параграф 2, буквa г), третa алинея

 

Нов

Член 1, параграф 3, буквa a)

 

Нов

Член 1, параграф 3, буквa б)

 

Нов

Член 1, параграф 4

Член 1, параграф 5

Адаптиран

Член 1, параграф 5

 

Нов

Член 1, параграф 6

 

Нов

Член 1, параграф 7, първa алинея

Член 1, параграф 6, in fine

Изменен

Член 1, параграф 7, вторa алинея

 

Нов

Член 1, параграф 7, третa алинея

Член 1, параграф 6, първо изречение

Адаптиран

Член 1, параграф 8

 

Нов

Член 1, параграф 9, букви a) до в)

Член 1, параграф 7

Адаптиран

Член 1, параграф 10

Член 1, параграф 16

Адаптиран

Член 1, параграф 11

 

Нов

Член 1, параграф 12

 

Нов

Член 1, параграф 13

 

Нов

 

Член 1, параграфи 14 и 15

Заличен

Член 2, параграф 1, буквa a)

Член 1, параграф 1

 

Член 2, параграф 1, буквa б)

Член 1, параграф 2

 

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 1

Адаптиран

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 3

Изменен

Член 3, параграф 1

Член 2, параграф 2, буквa a), iii)

Адаптиран

Член 3, параграф 2

Член 2, параграф 5, буквa б)

Адаптиран

Член 3, параграф 3

Член 2, параграф 2, буквa a), ii)

Адаптиран

Член 3, параграф 4

Член 2, параграф 5, буквa a)

Адаптиран

Член 4, параграф 1

Член 2, параграф 2, буквa a), i)

Адаптиран

Член 4, параграф 2

Член 6, параграф 2

Адаптиран

Член 4, параграф 3

Член 2, параграф 5, буквa a)

Адаптиран

Член 5, параграф 1

Член 2, параграф 2, буквa в)

Изменен

Член 5, параграф 2

Член 2, параграф 4

Изменен

Член 6

 

Нов

Член 7

Член 2, параграф 2, буквa б)

 
 

Член 2, параграф 2, буквa г)

Заличен

Член 8

Член 2, параграф 6

Изменен

Член 9

 

Нов

Член 10

Член 4, параграф 2

Изменен

Член 11, параграф 1, първa алинея

Член 33, параграф 2

 

Член 11, параграф 1, вторa алинея

Член 33, параграф 3

Изменен

Член 11, параграф 2

Член 33, параграф 1

Изменен

Член 12

Член 42a

 

Член 13, параграф 1

Член 4, параграф 3

 

Член 13, параграф 2

Член 4, параграф 4

Изменен

Член 14

Член 5

 

Член 15

 

Нов

Член 16

Член 14, параграф 1

Изменен

Член 17, параграф 1

Член 14, параграфи 2 и 6

Изменен

Член 17, параграф 2

Член 14, параграф 13

Адаптиран

Член 17, параграф 3

Член 14, параграф 9

Изменен

Член 17, параграф 4

Член 14, параграф 11

Адаптиран

Член 17, параграф 5

Член 14, параграф 12

Адаптиран

Член 17, параграф 6, буквa a), първa алинея

Член 14, параграф 10, трето изречение

Изменен

Член 17, параграф 6, буквa a), вторa алинея

Член 14, параграф 10, вторa алинея, второ изречение

Адаптиран

Член 17, параграф 6, буквa a), третa алинея

Член 14, параграф 10, вторa алинея, трето изречение

Изменен

Член 17, параграф 6, буквa б), първa алинея

Член 14, параграф 10, вторa алинея, първо изречение

Изменен

Член 17, параграф 6, буквa б), вторa алинея

Член 14, параграф 10, вторa алинея, второ изречение

адаптиран

Член 17, параграф 6, буквa б), третa алинея

 

Нов

Член 17, параграф 7

Член 14, параграф 7

Изменен

Член 17, параграф 8

Член 14, параграф 8

 

Член 17, параграф 9

Член 14, параграф 4

Изменен

Член 17, параграф 10

Член 14, параграф 3

Изменен

Член 17, параграф 11

Член 14, параграф 5

 

Член 18

 

Нов

Член 19

Член 7

 

Член 20

Член 6, параграфи 1 и 3

Адаптиран

Член 21

Член 10

 

Член 22, буквa a)

Член 12, параграф 1

Изменен

Член 22, буквa б)

Член 12, параграф 2

 

Член 22, буквa в)

Член 12, параграф 3

 

Член 23, параграф 1

Член 1, параграф 3

 

Член 23, параграф 2

Член 13, параграф 1, първa алинея, букви a) и б)

Изменен

Член 23, параграф 3, първa алинея, буквa a)

Член 13, параграф 1, първa алинея in fine

Изменен

Член 23, първa алинея, букви б) и в)

 

Нов

Член 23, параграф 3, вторa алинея

 

Нов

Член 23, параграф 3, третa алинея

Член 13, параграф 1, вторa алинея

Изменен

Член 23, параграф 4, буквa a)

Член 13, параграф 1, първa алинея, буквa б)

Изменен

Член 23, параграф 4, буквa б)

 

Нов

Член 23, параграф 4 in fine

 

Нов

Член 23, параграф 5

Член 13, параграф 2

Изменен

Член 24, буквa a)

Член 1, параграф 4 , буквa в, i)

 

Член 24, буквa б)

Член 1, параграф 4, буквa в), iii)

 

Член 24, буквa в)

Член 1, параграф 4, буквa в, iv)

Изменен

Член 24, буквa г)

Член 1, параграф 4, буквa в, v)

 

Член 24, буквa д)

Член 1, параграф 4, буквa в), vi)

 
 

Член 1, параграф 4, буквa в), ii) и приложение XVI A, бележкa под линия 2

Заличен

Член 25

Член 11

Изменен

Член 26, буквa a)

Член 9, параграф 1, буквa a)

Адаптиран

Член 26, буквa б)

Член 9, параграф 1, буквa б)

Адаптиран

 

Член 9, параграф 2

Заличен

 

Член 3, параграф 1

Заличен

Член 27

Член 3, параграф 2

Изменен

 

Член 3, параграфи от 3 до 5

Заличен

Член 28

 

Нов

Член 29

 

Нов

Член 30

 

Нов

 

Член 8

Заличен

Член 31

Член 15

Адаптиран

Член 32

Член 16

 

Член 33

Член 17

 

Член 34

Член 18 и член 34, параграф 4

Изменен

Член 35

Член 19

Адаптиран

Член 36, параграф 1

Член 34, параграф 3

Изменен

Член 36, параграф 2

 

Нов

Член 37

Член 27

Изменен

Член 38

 

Нов

Член 39, параграф 1

Член 29, параграф 1

Изменен

Член 39, параграф 2

Член 29, параграф 2

 

Член 40, параграф 1

Член 4, параграф 1

 

Член 40, параграфи 2 и 3

Член 20, параграфи 1 и 2

 

Член 41, параграф 1, първa алинея

Член 22, параграф 1

Изменен

Член 41, параграф 1, вторa до шестa алинея

 

Нов

Член 41, параграф 2

Член 22, параграф 4

 

Член 41, параграф 3

Член 30, параграф 9

Адаптиран

Член 42, параграф 1

Член 21, параграф 1

 

Член 42, параграф 2

 

Нов

Член 42, параграф 2, букви a) и б)

Член 21, параграф 2, букви a) и б)

Адаптиран

Член 42, параграф 2, буквa в), първо изречение

Член 22, параграф 3, първо изречение

 

Член 42 параграф 2, буквa в), второ изречение

Член 22, параграф 3, второ изречение

 

Член 43, параграф 1

Член 24, параграф 1

Изменен

Член 43, параграф 2

Член 24, параграф 2

Адаптиран

Член 43, параграф 3

Член 24, параграф 3, първо до трето изречение

Адаптиран

Член 43, параграф 4

Член 24, параграф 3, четвърто изречение

Адаптиран

Член 43, параграф 5

Член 24, параграф 4

Адаптиран

Член 44, параграф 1

 

Нов

Член 44, параграф 2

 

Нов

Член 44, параграф 3, първa алинея

 

Нов

Член 44, параграф 3, вторa алинея, първо изречение

Член 25, параграф 3, първо изречение

изменен

Член 44, параграф 3, вторa алинея, второ изречение

Член 25, параграф 3, второ изречение

адаптиран

Член 44, параграф 4, първa алинея

Член 25, параграф 2

Изменен

Член 44, параграф 4, вторa алинея

Член 25, параграф 4

 

Член 44, параграф 5

Член 25, параграф 5

Изменен

Член 44, параграф 6

Член 25, параграф 1

 

Член 44, параграф 7

 

Нов

Член 44, параграф 8

 

Нов

 

Член 25, параграф 3, трето изречение

Заличен

Член 45, параграф 1

 

Нов

Член 45, параграф 2

Член 26, параграф 1, първa алинея, първо изречение

 

Член 45, параграф 3

Член 26, параграф 2

Адаптиран

Член 45, параграф 4

Член 26, параграф 1, второ и трето изречение

Адаптиран

Член 45, параграфи 5—8

 

Нов

Член 45, параграф 9

Член 28, параграф 3

Изменен

Член 45, параграф 10

 

Нов

Член 46, параграф 1

Член 28, параграф 1

Изменен

Член 46, параграф 2

Член 28, параграф 2

Изменен

Член 47, параграф 1, първо изречение

Член 28, параграф 4, първо изречение

 

Член 47, параграф 1, второ изречение, първо тире

 

Нов

Член 47, параграф 1, второ изречение, второ тире

Член 28, параграф 4, второ изречение

Изменен

Член 47, параграф 2

 

Нов

Член 47, параграф 3

Член 28, параграф 2

Изменен

Член 47, параграф 4, букви a) до г)

Член 28, параграф 4, a) до г) и е)

адаптиран

 

Член 28, параграф 4, буквa е)

Заличен

Член 47, параграф 4, буквa д)

Член 28 параграф 4, буквa д)

Изменен

Член 47, параграф 4, буквa е)

 

Нов

Член 47, параграф 5, букви a) до з)

Член 21 параграф 2, буквa в)

Адаптиран

Член 47, параграф 3, i)

 

Нов

Член 48, параграф 1

Член 28, параграф 6, първо и второ изречение и първо тире

изменен

Член 48, параграф 2

 

нов

Член 48, параграф 3

Член 28, параграф 6, второ и четвърто тире

изменен

Член 48, параграф 4

 

нов

Член 48, параграф 5

 

нов

Член 48, параграф 6

Член 28, параграф 5

изменен

Член 49, параграф 1

Член 41, параграф 3

изменен

Член 49, параграф 2, първa алинея

Член 41, параграф 4, първa алинея

изменен

Член 49, параграф 2, вторa алинея

Член 41 параграф 2, вторa алинея

адаптиран

Член 49, параграф 3

Член 30, параграф 4

 

Член 49, параграф 4

Член 30, параграф 6

изменен

Член 49, параграф 5

Член 30, параграф 8

изменен

Член 50, параграф 1

Член 41, параграф 1

изменен

Член 50, параграф 2

Член 41, параграф 2

 

Член 51

 

нов

Член 52, параграф 1

Член 30, параграф 5

изменен

Член 52, параграф 2

Член 32

изменен

Член 52, параграф 3

 

нов

Член 53, параграф 1

Член 30, параграф 1

 

Член 53, параграф 2

Член 30, параграф 2

Изменен

Член 53, параграф 3

 

Нов

Член 53, параграф 4

 

Нов

Член 53, параграф 5

 

Нов

Член 53, параграф 6

Член 30, параграф 3

 

Член 53, параграф 7

Член 30, параграф 7

 

Член 53, параграф 8

 

Нов

Член 53, параграф 9

Член 21, параграф 3

 
 

Член 21, параграф 5

Заличен

Член 54, параграф 1

 

Нов

Член 54, параграф 2

Член 31, параграф 1

 

Член 54, параграф 3

Член 31, параграф 3

Адаптиран

Член 54, параграф 4, първa алинея

Член 31, параграф 2

Адаптиран

Член 54, параграф 4, вторa алинея

 

Нов

Член 54, параграф 5

 

Нов

Член 54, параграф 6

 
 

Член 55, параграф 1

Член 34, параграф 1

 

Член 55, параграф 2

Член 34, параграф 2

Изменен

 

Член 35, параграфи 1 и 2

заличен

Член 56

 

нов

Член 57, параграфи 1 и 2

Член 34, параграф 5, първa и вторa алинея

изменен

Член 57, параграф 3

Член 34, параграф 5, третa алинея

изменен

Член 58, параграфи 1 и 2

Член 36, параграфи 1 и 2

 

Член 58, параграф 3

Член 36, параграфи 3 и 4

изменен

Член 58, параграфи 4 и 5

Член 36, параграфи 5 и 6

 

Член 59, параграфи 1, 2, 3, 5 и 6

Член 37

адаптиран

Член 59, параграф 4

 

нов

Член 60, параграф 1

Член 23, параграф 3

 

Член 60, параграф 2

Член 23, параграф 4

 

Член 61, параграф 1 и 2

Член 23, параграфи 1 и 2

Изменен

Член 62, параграф 1

Член 6, параграф 1, член 12

Изменен

Член 62, параграф 2

 

Нов

Член 63, параграф 1, първa алинея

Член 21, параграф 4

Изменен

Член 63, параграф 1, вторa алинея

Член 24, параграф 1 и палаграф 2, второ изречение

Адаптиран

Член 63, параграф 2

Член 25

Изменен

Член 64

 

Нов

Член 65, параграф 1

Член 4, параграф 1

Адаптиран

Член 65, параграф 2

Член 23, параграф 5

 

Член 65, параграф 3

Член 23, параграф 6, първa алинея

 

Член 66

Член 23, параграф 6, вторa алинея

Изменен

Член 67

Член 42

Изменен

 

Член 39

Заличен

Член 68, параграф 1

Член 40, параграф 5

Изменен

Член 68, параграф 2

 

Нов

Член 68, параграф 3

 

Нов

Член 69, параграф 1, първa алинея

Член 14, параграф 15, първо изречение

Изменен

Член 69 параграф 1, вторa алинея

Член 14, параграф 15, второ изречение

Изменен

Член 69, параграф 2, първa алинея

 

Нов

Член 69, параграф 2, вторa алинея

Член 14, параграф 14, първо и второ изречение

Изменен

Член 69, параграф 3

Член 14, параграф 14, трето изречение и параграф 15, трето изречение

Адаптиран

Член 70, параграф 1, буквa a)

Член 40, параграф 1

Изменен

Член 70, параграф 1, буквa б

Член 40, параграф 2

Адаптиран

Член 70, параграф 1, буквa в)

Член 40, параграф 3

Изменен

Член 70, параграф 1, буквa г)

Член 40, параграф 3

Изменен

Член 70, параграф 1, буквa д)

 

Нов

Член 70, параграф 1, букви е), ж) и з)

 

Нов

Член 70, параграф 1, буквa и)

Член 40, параграф 2 и член 42, параграф 2

Адаптиран

Член 70, параграф 1, буквa й)

Член 14, параграф 16

Адаптиран

 

Член 40, параграф 4

Заличен

 

Член 43 и член 44

Заличен

Член 71

 

Нов

Член 72

 

Нов

Приложение I

Приложение III

адаптирано

Приложение II

Приложение II

адаптирано

Приложение III

Приложение I

адаптирано

Приложение IV

Приложение VI

адаптирано

Приложение V

Приложение VII

адаптирано

Приложение VI

 

Ново

Приложение VII

Приложение IV

Адаптирано

Приложение VIII

Приложение V

Адаптирано

Приложение IХ

Приложение IХ

Адаптирано

Приложение Х

Приложение VIII

Адаптирано

Приложение ХI

 

Ново

Приложение ХII

Приложение ХI

Адаптирано

Приложение ХIII, А—В

Приложение ХII

Изменено

Приложение ХIII Г

 

Ново

Приложение ХIV

Приложение ХIII

Изменено